Barn som bevittnat våld Kjerstin Almqvist och Staffan Janson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn som bevittnat våld Kjerstin Almqvist och Staffan Janson"

Transkript

1 SKOLhälsoVÅRD nr 1/ Barn som bevittnat våld Kjerstin Almqvist och Staffan Janson GOTHIA

2 2004 Författarna, Annika Strandell och Förlagshuset Gothia, Stockholm Ansvarig utgivare: Olle Sundling I redaktionen: Annika Strandell (huvudredaktör), Agnetha Milver (förlagsredaktör) Grafisk form/produktion: Jonaz Vaneryd / damano.com Tryckt hos Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004 issn Artnr Prenumeration och förfrågningar: Förlagshuset Gothia, Hulanvägen 8, Billdal. Tel Fax e-post: Pris för läsåret 2004/ :- exkl moms. Bestnr abonnemang 2260

3 Innehåll Barn som bevittnat våld Författarpresentation...4 Förord...5 Tiden läker inte alla sår...7 Barn som varit utsatta för krig och konflikter...8 Barn som varit utsatta för våld i familjen...8 När mamma misshandlas...9 Övergrepp mot kvinnor och barn...10 Hur påverkas barn som bevittnar våld mot mamma? Posttraumatisk stress 13 Att knyta an och störd anknytning 13 Symtom hos barnen Långtidseffekter...17 Vad vi kan göra för att förbättra den nuvarande situationen...18 Referenser...22 Projektet Barn som bevittnat våld mot mamma...23 Bakgrund till projektet 23 Metod 23 Undersökningsgruppen 24 Mammornas bakgrund 25 Vad hade mammorna utsatts för? 25 Vad hade barnen utsatts för? 26 Hur mådde mammorna? 27 Hur mådde barnen? 27 Barnens relationer 29 Slutsatser och diskussion 31 Förbättringsområden förslag till insatser 34 Referenser...36

4 Författarpresentation Kjerstin Almqvist. Fil Dr, Leg psykolog och Leg psykoterapeut. Kjerstin Almqvist är barnpsykolog och psykoterapeut. Under många år har hon varit chef och kliniskt verksam vid FlyktingCenter, Landstingets i Värmland öppna psykiatriska mottagning för flyktingar i alla åldrar. Hon disputerade 1997 och hennes avhandling tar upp hur små barn som utsätts för organiserat våld och tvingas leva i exil med sina föräldrar reagerar. Hennes fortsatta forskning har handlat om reaktioner hos barn som utsätts för våld i olika former samt om migration i ett psykologiskt perspektiv. Kjerstin har bl. a. lett studien Barn som bevittnat våld mot mamma om barn som bor på kvinnojourer i Göteborg. Hon arbetar för närvarande som chef för Forskning och Folkhälsa i landstinget i Värmland. Staffan Janson. Professor, barnläkare. Verksamhetschef, Primärvårdens FoU-enhet BARNLÄKAREN STAFFAN JANSON, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, har tilldelats årets Solstickepris. Han får priset för sitt kraftfulla och osjälviska engagemang för de utsatta barnens sak. Det är väldigt roligt, men man blir ju lätt lite orolig när man får ett sådant här pris. Det finns alltid så många som gör så stora insatser på gräsrotsnivå som aldrig blir uppmärksammade, säger Staffan Janson blygsamt. Staffan Janson har varit barnläkare i nästan 30 år och hela tiden bedrivit aktivt opinionsarbete om barnmisshandel, barnsäkerhet och flyktingbarn både i Sverige och internationellt. Förutom äran bestod priset i kronor. Av dessa får användas till egen fortbildning och resten till utveckling av en verksamhet inom området. Staffan Janson har ännu inte riktigt bestämt hur pengarna ska användas. För sin egen förkovran kan han tänka sig ett studiebesök på något välrenommerat centrum med fokus på barnmisshandel, till exempel i Kanada. De kronorna hoppas han ska kunna bidra till ett projekt om gråzonen mellan olycksfall och misshandel. Solstickepriset har delats ut sedan 1986 till personer som gjort»insatser utöver det vanliga«för framförallt sjuka och handikappade barn samt äldre. Sara Hedbäck, Läkartidningen nr 21-22/ skolhälsovård 1:2004/2005

5 Förord BARN SOM BLIR VITTNE till våld och övergrepp inom familjen kan fara lika illa av det som om de själva varit utsatta för våld. Detta har framkommit genom senare tids forskning. Men de barn och ungdomar som lever i familjer där misshandel förekommer får fortfarande inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver. De kan bära mycket inom sig och kan visa att de mår dåligt genom att de är aggressiva eller okoncentrerade i skolan, att de mobbar andra barn eller blir mobbade själva. Ett barn skyddar ofta instinktivt sina föräldrar, på bekostnad av sin egen hälsa. De är ofta inte heller medvetna om sambandet mellan förhållandena i familjen och deras eget beteende eller den egna ohälsan. Känslan av maktlöshet är ofta stark, man tror inte det finns någon hjälp att få. Men de här barnens situation behöver uppmärksammas. En välfungerande skolhälsovård är viktig för att vi ska lyckas fånga upp de barn och ungdomar som mår dåligt och behöver hjälp och stöd. Författarna till denna skrift har lång och djup erfarenhet inom området. Det är därför min förhoppning att skriften ska kunna ge skolhälsovården ett gott stöd i detta svåra och grannlaga men mycket viktiga arbete. Stockholm september 2004 Annika Strandell barn som bevittnat våld 5

6 6 skolhälsovård 1:2004/2005

7 Tiden läker inte alla sår I DEN PERIODVIS mycket aktiva forskningen och debatten om misshandel och sexuella övergrepp av barn, har barn som vittne till våld rönt mycket liten uppmärksamhet. Detta trots att man bedömer att barn, som bevittnar avancerat våld inom familjen eller i det närmaste grannskapet vida överstiger antalet barn, som utsätts för direkt misshandel [1]. Anledningen till den svaga uppmärksamheten är sannolikt att barnen inte spontant berättar om sina upplevelser och att bakgrunden till de symtom de uppvisar missförstås [2]. Det finns också en utbredd missuppfattning att tiden läker alla sår, när det i verkligheten handlar om att många barn distanserar sig från det onda för att kunna leva med det [3]. Även i fall där båda föräldrarna uppger att våldsamheter pågått framför barnens ögon förnekas detta av barnen i 20 % [4]. Att barn som vittne till våld börjat uppmärksammas först på senare år avspeglas även i FN:s konvention om barnens rättigheter från Artikel 19 är mycket utförlig om barns rätt till skydd mot misshandel, men nämner inte alls faran av att barn bevittnar våldssituationer i hemmet. Det återfinns inte heller i Världshälsoorganisationens definition av vad som är att anse som misshandel eller skadlig behandling [5]. Däremot tas problematiken upp i direktiven 1998 till socialdepartements kommittéarbete mot barnmisshandel [6]. Under den sista tioårsperioden har dock förhållandena för dessa silent victims uppmärksammats alltmer, speciellt i USA men även i Storbritannien. Där skrev två ledande barnläkare 1998 i British Medical Journal, att våld inom familjen troligen spolierar livet för fler människor än alla genetiska sjukdomar sammantaget [7]. I olika delar av USA har man uppskattat att % av alla mord bevittnas av barn [2] och att barn ser på i 10 % av de fall där kvinnor våldtas i hemmen [8, 9]. Man har beräknat att drygt 3 miljoner barn i USA varje år bevittnar våld mellan föräldrarna [10]. Någon motsvarande uppskattning från Skandinavien finns, så vitt vi vet, inte. barn som bevittnat våld 7

8 Barn som varit utsatta för krig och konfl ikter I SVERIGE HAR BARN som vittne till våld huvudsakligen uppmärksammats i traumatiserade flyktingfamiljer som ut satts för organiserat våld såsom krig eller politiskt förtryck. Det har gjort oss uppmärksamma på, att barn som utsätts för eller bevittnar våld löper minst lika stor risk som vuxna, att drabbas av långdragna plågsamma reaktioner och symtom såsom Posttraumatiskt Stressyndrom, PTSS [11, 12]. Flyktingbarnen har, till skillnad från de vuxna flyktingarna, sällan traumatiserats av att de själva varit utsatta för våld eller övergrepp. En vanligt förekommande erfarenhet har istället varit att de bevittnat när en eller båda föräldrarna utsatts för våld [13, 14, 15]. Från vår egen erfarenhet, se fall 1, Box 2 (sid 21). Barn som varit utsatta för våld i familjen BARN SOM UTSÄTTS för en enstaka traumatisk händelse visar symtom som ganska väl stämmer överens med kriterierna för Posttraumatiskt Stressyndrom, medan barn som utsätts för långvariga eller upprepade traumatiska erfarenheter får en mer komplex symtombild, där förnekande och psykisk avskärmning blir mer framträdande. De som utsatts för långvariga upprepade trauman utvecklar karakteristiska personlighetsförändringar som drabbar självuppfattningen och förmågan att relatera till andra [16, 17]. Sannolikt finns det avgörande skillnader mellan de barn som utsätts för upprepade traumatiska upplevelser genom att leva i ett land i inbördeskrig och de som utsätts för upprepade traumatiska erfarenheter genom övergrepp från föräldrar eller andra närstående. Om hotet eller faran härstammar från en person som barnet söker kärlek och omsorg från, kommer de psykiska effekterna att bli mer omfattande och av annorlunda karaktär än om hotet kommer från främlingar [18]. 8 skolhälsovård 1:2004/2005

9 När mamma misshandlas I WHO:S NYLIGEN sammanställda rapport om våld och hälsa (Krug m.fl., 2002) konstateras dels att barn ofta är närvarande när mamma misshandlas av sin man, dels att detta innebär en ökad risk för att barnen utvecklar ett flertal olika störningar. Emotionella störningar och olika beteendeproblem, till exempel depression, dåliga skolprestationer och olika psykosomatiska problem, är exempel på störningar som har kunnat knytas till att barnen bevittnar när mamma misshandlas. Man framhåller även att en del studier visar att barn som bevittnar våld får psykiska störningar som motsvarar reaktionerna om det är barnen själva som misshandlas (Krug m.fl., 2002). Ibland har det ifrågasatts om det är just misshandeln av mamma som leder till att barnen utvecklar olika störningar, om det inte snarare handlar om att föräldrarna missbrukar eller är psykiskt sjuka och att detta kanske har gått i arv till barnet. Det finns emellertid flera studier som stöder att barn påverkas tydligt negativt och får en ökad risk för psykiska störningar om det förekommer våld i familjen, oavsett andra faktorer (Jaffee m.fl., 2002). Ett par svenska undersökningar bekräftar att barn som bevittnar att mamma misshandlas drabbas svårt även långt senare när de har vuxit upp (Weinehall, 1997) och att de är i behov av stöd för att hantera det som har hänt (Arnell och Ekbom, 1999). Förnekande och social skam hindrar ofta kvinnor som misshandlas från att söka hjälp. Olika studier visar att mellan 20 och 70 % av kvinnor som misshandlas av sin partner aldrig har berättat för någon om vad de utsätts för. Om de berättar för någon är det oftast en vän eller anhörig. Det är bara en minoritet som kontaktar polisen. Trots allt lämnar många kvinnor så småningom en misshandlande man. En av de viktigaste anledningarna till att kvinnor bryter sig loss från en relation där de misshandlas är att de märker att situationen påverkar barnen negativt (Krug m.fl., 2002). barn som bevittnat våld 9

10 Övergrepp mot kvinnor och barn MISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP mot kvinnor är ett betydande men underskattat hälsoproblem i västvärlden. Studier med slumpmässig design har uppskattat att drygt 4 miljoner kvinnor per år misshandlas i USA [22]. Den rapporterade kvinnomisshandeln i Sverige har ökat med 30 % under talet och misshandeln av förskolebarn har fördubblats [23] polisanmäldes fall av kvinnomisshandel, där gärningsmannen är bekant med kvinnan. Drygt uppskattades handla om våld i nära relationer (Brottsförebyggande rådet, 2002). Ett annat sätt att uppskatta hur vanligt det är att kvinnor misshandlas av make eller sambo är genom enkätundersökningar. SCBs årliga undersökning av levnadsförhållanden (ULF) innehåller frågor om den intervjuade har utsatts för våld. År 2000 genomfördes en sådan undersökning där man även ställde följdfrågan om gärningsmannen var nära bekant med offret. I den studien var det 1,5 % av kvinnorna i åldern år som uppgav att de hade utsatts för våld av någon nära bekant. Enligt undersökningen Slagen dam som genomfördes , är det emellertid betydligt vanligare att kvinnor har blivit slagna av en manlig partner. Där rapporterade 5 % av kvinnorna att de hade utsatts för fysiskt våld under det senaste året, och 3 % att de hade utsatts för våld i det nuvarande äktenskapet (Lundgren m.fl., 2001). Brottsförebyggande rådet uppskattar att ungefär kvinnor utsattes för våld Den bedömningen baseras på enkätstudierna med vuxna uppgiftslämnare (ULF och Slagen dam ). Om man istället gör en uppskattning av hur vanligt det är att kvinnor misshandlas baserad på barns uppgifter skulle siffran bli betydligt högre. Internationella studier har visat att mellan 9 och 27 procent av alla vuxna minns att de under sin barndom bevittnat fysiska konflikter mellan föräldrarna (Janson, 2001). Det är vanligtvis ingen större skillnad i rapporteringsfrekvens mellan könen. Under år 2000 genomfördes tre epidemiologiska studier av fysiskt våld mot barn i Sverige som bildade kunskapsunderlag till slutbetänkandet från Kommittén mot Barnmisshandel (Janson, 2001). I både mellanstadieenkäten och 20-åringsenkäten angav omkring 10 % av barnen att det hänt att vuxna i familjen hade slagit varandra. I åtta fall av tio hade barnen själva bevittnat att de vuxna slagits. Det var fler flickor som svarade att de bevittnat detta ofta; 3 % jämfört med pojkarna 1 %. I 20-åringsenkäten angav 20 % av ungdomarna som var födda utomlands att de bevittnat våld i familjen, och i 8 % av fallen var det ofta. Bland de svenskfödda 20-åringarna var 9 % vittnen till våld i familjen och för 2 % av dem var det något som inträffade ofta. I mellanstadieenkäten var skillnaderna inte så tydliga generellt, men flickor födda utomlands uppgav att 10 skolhälsovård 1:2004/2005

11 de bevittnat våld i hemmen klart oftare (10 %) än svenskfödda pojkar (7 %). Hur vi än beräknar hur många kvinnor som utsätts för våld av sin man, och hur många av dem som är mammor med hemmavarande barn, så är det uppenbart att våld mot kvinnor är ett av de stora problemen i vårt samhälle och att våld mot mammor utgör ett av de stora hoten mot barns hälsa och utveckling i Sverige idag. Risken är störst för både barn- och hustrumisshandel i familjer med låg social position, bedömd efter yrke, utbildningsnivå eller ekonomi [24]. Risken att barn utsätts för övervåld tycks stå i direkt proportion till antalet våldshandlingar mellan föräldrarna oavsett om det är mannen eller kvinnan som är den dominerande parten [25]. Men i praktiken är övervåld mot barn huvudsakligen knutet till övervåld mot kvinnor. Internationella studier har visat att mödrar som söker för misshandlade barn i % själva utsatts för misshandel. Detta uppmärksammas dock mycket sällan av barnläkarna. Omvänt gäller att barn till misshandlade kvinnor har upp till femton gångers överrisk att bli misshandlade [26]. I Norden har barn som vittne till våld inte uppmärksammats på allvar förrän de senaste åren. I en undersökning från Danmark av 35 barn i åldern 4 6 år som bott med sina mammor på kvinnohus hade 27 av barnen befunnit sig i samma rum som modern medan misshandeln pågick och ytterligare 4 hade kunnat se eller höra vad som pågick [27]. En svensk genomgång av 141 polisanmälda fall av kvinnomisshandel berörde 103 par med sammanlagt 122 hemmavarande barn. I 69 % av tillfällena angavs att barnen hade varit närvarande vid våldstillfället och dessa barn hade i två fall av tre sett hur modern blivit allvarligt slagen. I majoriteten av fallen satt barnen förskrämda, gråtande och betraktade vad som pågick [28]. Femton ungdomar som djupintervjuats av Weinehall [29] upplevde våldet som oförutsägbart och alla utom en var övertygade om att deras fader skulle komma att döda hela familjen. barn som bevittnat våld 11

12 Hur påverkas barn som bevittnar våld mot mamma? NÄR VI IDAG talar om barn som utsätts för våld och övergrepp, barn som är vittnen till våld eller utsätts för fara, använder vi olika begrepp och diagnoser för att beskriva barnens reaktioner. Barn som far illa är ett samlingsbegrepp som brukar användas om barn som utsätts för olika former av omsorgssvikt i familjen. Det kan gälla fysisk eller psykisk misshandel, det kan vara sexuella övergrepp eller vanvård och bristande omsorg. Begreppet barn som far illa betonar den psykosociala miljön och att missförhållanden i närmiljön gör att barnet inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. Begreppet barn som far illa är därför relevant att använda även om barn som växer upp i familjer där mamma misshandlas av sin man. När mamma misshandlas och vardagen är fylld av ständig vaksamhet, rädsla eller ren skräck för vad som kan hända, uppfylls inte barns grundläggande behov av trygghet och omsorg. Att säga att barn far illa eller att de utsätts för omsorgssvikt innebär emellertid inte att vi säger något om hur barnet har påverkats av sina upplevelser. Alla barn som utsatts för skrämmande och smärtsamma erfarenheter blir inte psykiskt traumatiserade eller får en avvikande psykisk utveckling. Vi ser ibland, t.ex. i rapporteringar i media, att man utgår från att barn som varit med om något extremt kränkande eller våldsamt skulle vara traumatiserade. Men vi får aldrig glömma skillnaden mellan den yttre händelsen och den individuella reaktionen. Det finns barn som tack vare goda individuella resurser och gott stöd kan bemästra mycket svåra och smärtsamma upplevelser utan att få bestående men i sin psykiska utveckling. Forskning om barn som växer upp i särskilt riskfyllda miljöer visar att en del barn, trots att allt talar emot det, klarar sig väl i livet (Werner & Smith, 2003). Det finns således inget direkt samband mellan att man som barn har utsatts för olika former av skrämmande upplevelser eller farit illa i sin familj, och att man senare får psykiska störningar. Men riskerna för att barnets psykiska hälsa och utveckling påverkas negativt ökar ju svårare och mer omfattande negativa upplevelser barnet har utsatts för (Pynoos, Steinberg och Wraith, 1995). Det finns också mycket som talar för att om barn utsätts för skrämmande eller kränkande händelser om och om igen under lång tid, leder det till att de får både värre symtom och symtom av en annan form än om det är ett enstaka tillfälle eller en kortare period som de utsätts för det som skrämmer dem. Den individuella sårbarheten hos barnet samspelar alltid med riskerna som barnet utsätts för när det gäller vilka effekterna blir. En del barn är mer sårbara än andra. Det kan handla om barnets kön, om barnets ålder, eller helt enkelt om individuella egenskaper som kognitiv eller social förmåga. Det finns friskfaktorer (till exempel tillgång till andra trygga vuxna eller en upplevelse av att ha en mening med tillvaron och förmåga att hantera det man möter) precis som det finns riskfaktorer (till exempel att växa upp i ett förortsområde 12 skolhälsovård 1:2004/2005

13 där det förekommer mycket kriminalitet bland ungdomar) som samspelar med barnets sårbarhet eller motståndskraft inför påfrestningar. Det individuella barnets reaktioner, till exempel på att under hela uppväxten bevittna att mamma misshandlas av pappa, är resultatet av detta komplicerade samspel. Det finns två kunskapsområden där forskningen under de senaste decennierna påtagligt förbättrat vår förståelse av barn som utsätts för våld och fara. Det ena gäller den kunskap som utvecklats om posttraumatisk stress och som formaliserats i diagnosen Posttraumatiskt stressyndrom. Det andra är forskningen om barns anknytning till sina föräldrar, och hur den anknytningen kan störas. Posttraumatisk stress Under 1990-talet har ett stort antal undersökningar visat på de allvarliga riskerna för barns hälsa och utveckling som exponering för våld och fara innebär. Riskerna när barn är vittne till våld mot andra, speciellt om det är en nära anhörig, har lyfts fram. Idag tydliggörs detta i kriterierna för den psykiatriska diagnosen Posttraumatiskt Stressyndrom, där hot eller livshotande våld mot anknytningsperson för barn jämställs med hot eller våld riktat mot dem själva (American Psychiatric Association, 1994). Det innebär att hot eller våld mot mamma är så skrämmande och hotfullt för barnet att det kan leda till att barnet inte bara för stunden reagerar med intensiv skräck, utan att det även leder till fortsatta plågsamma symtom under lång tid, så kallad posttraumatisk stress. Traumatisk stress handlar om att något intensivt skrämmande har inträffat som inte varit möjligt att hantera för den som drabbats. Stressen har varit mer än det varit möjligt för den som utsatts att klara av, eller att bemästra. Känslor av intensiv skräck och hjälplöshet har överväldigat den drabbade som inte kunnat göra något åt det som hotat. Varken flykt eller att slå tillbaka har varit möjligt. Efter att faran eller våldet är över fortsätter minnet av det som hänt att dyka upp om och om igen. Vi kan uttrycka det som att den som drabbats aldrig hittat ett sätt att lugna ner sig inför det som hände, vilket gör att så fort minnet dyker upp eller något påminner om det som hänt, så kommer alla känslor tillbaka lika överväldigande som om faran var just nu. Då har vad vi kallar posttraumatisk stress etablerats, det vill säga personen fortsätter att känna skräck och rädsla som han eller hon inte kan hantera fast faran är över. Tendensen att det skräckfyllda minnet hela tiden dyker upp kallas för återupprepande symtom. Det leder till att personen hela tiden går på helspänn, med en känsla av att faran kan dyka upp när som helst igen. Det förhöjda spänningstillståndet är också ett tecken på posttraumatisk stress. Det är oerhört påfrestande att hela tiden känna sig rädd, vilket gör att man på olika sätt försöker hitta strategier för att slippa tänka på det som hänt. Dessa strategier kan så småningom leda till att man begränsar sig allt mer och undviker situationer och människor som man tror kan leda till att man kommer att tänka på det otäcka som hänt. Detta kallas för undvikande symtom. Kombinationen av återupprepande symtom, undvikande symtom och ett förhöjt spänningstillstånd utgör kärnan i den psykiatriska diagnosen Posttraumatiskt stressyndrom (PTSS), ett tillstånd som kan drabba både barn och vuxna. (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Att knyta an och störd anknytning Det nyfödda barnet har från början en disposition att knyta an till sin vårdare. Det är inte så många år sedan forskare trodde att spädbarn saknade förmåga att ta kontakt och kommunicera med sin omgivning. Numer vet vi, tack vare modern spädbarnsforskning, det som de flesta mammor har vetat i alla tider att de nyfödda barnen från början tittar, söker blickkontakt och på olika sätt samspelar med sin mamma (eller pappa). Barnets signaler väcker gensvar hos mamman som upplevs självklara. När barnet skriker eller gråter gör det ont i kroppen på mamma eller pappa också, och alla sätt för att lugna och trösta barnet prövas. När barnets första leende möter föräldrarna sprider sig värmen i hela kroppen och det är omöjligt att inte le barn som bevittnat våld 13

14 tillbaka. När barnets signaler har väckt samma gensvar från föräldern många gånger kommer minnet av detta att finnas kvar hos barnet och ge vad vi kallar en inre arbetsmodell av hur samspelet med föräldern ser ut (Bowlby, 1969/1982). Barnet börjar räkna med att det finns någon annan som kan ge trygghet, värme, mat eller vad det nu är som barnet saknar, och som kommer om barnet signalerar. Då börjar barnet anpassa sina signaler efter den förväntan som samspelet med föräldern har gett anledning till. Om det är en tillräckligt bra förälder, som i de flesta fall har funnits där och lyhört brytt sig om barnets signaler, utvecklas vad vi kallar en trygg anknytning (Ainsworth m.fl., 1978). Det innebär att det lilla barnet får en inre föreställning om att föräldern kommer att finnas där när det behövs och ge barnet den omsorg det behöver. När barnet växer och utvecklas innebär den inre tryggheten att barnet nyfiket utforskar världen. Om fara hotar, det vill säga om barnet möter något skrämmande, kommer anknytningen att aktiveras. Då söker sig barnet genast till föräldern för hjälp och skydd. Men när barnet är tryggt deaktiveras anknytningsbeteendet och barnet blir på nytt mer intresserat av att upptäcka världen omkring sig. En trygg anknytning innebär att barnet kan använda föräldern för att reglera oro och rädsla när det behövs. Men anknytningen mellan barn och föräldrar kan störas och utvecklas på mindre goda sätt än det nu beskrivna. En del föräldrar har svårigheter att svara på sina barns behov med lyhördhet och värme. Det kan bero på många olika saker. Ett exempel kan vara att mamman har fått en depression efter förlossningen och inte fungerar så som hon annars skulle ha kunnat göra. Eller att mamman varit med om något mycket smärtsamt, till exempel att förlora ett tidigare barn. Det är också stor skillnad mellan olika barn. En del barn är från början lätta att ta hand om, sover och äter regelbundet och är sällan ledsna. Andra barn har mycket svårare att hitta en rytm, sover och äter oregelbundet eller har någon särskild svårighet, till exempel kolik. Både mammans och barnets förmåga att knyta an har betydelse för hur anknytningen blir. Om samspelet mellan mamman och barnet brustit så att barnet inte kan förvänta sig att någon finns där med tröst och omvårdnad när det behövs, utvecklar barnet ett annat förhållningssätt, en otrygg anknytning. Den otrygga anknytningen kan se ut på olika sätt. En del barn undviker att söka närhet till mamman eftersom det inte hjälpt dem att bli lugna och trygga. De vänjer sig istället vid att klara sig själva, och utvecklar så kallad undvikande anknytning. Andra kan istället bli ständigt kinkiga och klängiga som ett sätt att hela tiden vara i förälderns närhet om det skulle behövas, så kallad ambivalent anknytning. Men för en del barn blir det överhuvudtaget inte möjligt att utveckla en strategi som kan hjälpa dem att hantera situationer där de blir rädda. De får inget mönster att falla tillbaka på för hur de ska hantera situationen om de blir oroliga och skrämda. Det kallas för att barnet får en desorganiserad anknytning. Desorganiserad anknytning leder till att barnen, trots att deras föräldrar finns hos dem, inte kan använda sig av dem för att känna sig trygga. Barnen saknar en anknytningsstrategi som kan hjälpa dem att reglera oro och rädsla (Main, 1995). Det desorganiserade anknytningsmönstret verkar utvecklas när föräldrar beter sig så att barnen blir rädda för dem. När något skrämmer barnet aktiveras anknytningsbeteendet och barnet söker närhet hos mamma eller pappa för att få skydd. Men om det är just föräldrarna som är orsaken till att barnet blivit rädd får inte anknytningsbeteendet önskad effekt (upplevd trygghet). Barnet fortsätter att vara lika rädd hos föräldrarna, därför att det är deras beteende som skrämmer. Det är inte bara den som är farlig och våldsam som är skrämmande, utan även den förälder som själv är skrämd och rädd blir skrämmande för barnet eftersom förälderns rädsla signalerar att något är farligt. Så är det i familjer där mamman misshandlas av mannen. Det betyder för barnet att det medfödda beteendet, att söka sig till föräldrarna, inte får det resultat som behövs att bli lugn och trygg igen. Anknytningsbeteendet fortsätter därför att vara aktiverat, det vill säga barnet fortsätter att vara skrämt och söka sig till föräldrarna men samti- 14 skolhälsovård 1:2004/2005

15 digt stötas bort eftersom våldet mellan föräldrarna är skrämmande. Det finns ingen lösning och inget sätt för barnet att känna lugn och trygghet (Howe m.fl., 1999). Barn som far illa i sina familjer riskerar på så sätt att utveckla kaotiska och osammanhängande inre arbetsmodeller som stör deras förmåga till kontakter med andra. Barnen får en föreställning om att nära relationer är förknippade med fara, och att de själva inte är värda vare sig skydd eller omsorg. Flera longitudinella studier har visat att barn med desorganiserat anknytningsmönster löper en tydlig överrisk att utveckla olika former av psykopatologi (Lyons-Ruth, 1996; Howe m.fl., 1999). Beskrivningen av hur anknytning utvecklas har hittills handlat om barn under fyra år, som fortfarande är helt beroende av sina föräldrar för att klara sig i livet. Det är i den åldern som de olika anknytningsstrategierna etableras. Mot slutet av förskoleåldern kommer barn med desorganiserat anknytningsmönster ofta att utveckla olika former av kontrollerande sätt att relatera till föräldrarna. Vi kan beskriva dessa mönster som olika former av kontaktstörningar. David Howe och hans kollegor (1999) har beskrivit tre typer av kontrollerande beteende som utvecklas på grund av en desorganiserad anknytning: Bestraffande aggressiv rädd När föräldrarna är skrämmande och oförutsägbara har barnen kommit att lita bara på sig själva och den trygghet de kan få genom att kontrollera sin omgivning. Vrede och hat kanaliseras till andra relationer och situationer vilket leder till olika typer av aggressiva och asociala beteendestörningar. Dessa barn kan vara charmiga och tillmötesgående gentemot dem som de är beroende av och samtidigt aggressivt kontrollerande gentemot andra som de rår på. Tvångsmässigt omvårdande ( parentifiering ) Om föräldrarna bara ser till sig själva i situationer som aktiverar barnets anknytningsbeteende, kan barnets enda sätt att få sitt eget behov av närhet tillfredsställt vara att övergå till att ta hand om föräldern istället för att själv bli omhändertagen. Sådana omvända samspelsmönster mellan föräldrar och barn är vanliga i familjer med missbruksproblem eller kvinnomisshandel. Tvångsmässig foglighet Barnen undertrycker egna känslor och behov då de märker att föräldrarna blir arga eller stöter bort dem annars. För att kunna vara i närheten av föräldrarna krävs att barnen är utan krav för egen del och att de anpassar sig till föräldrarnas sinnesstämning. Barnen vill hela tiden vara till lags och försöker kontrollera förälderns beteende genom att vara fogliga och duktiga (Crittenden, 1995). Gemensamt för de tre strategierna är att barnen utvecklar olika sätt att kontrollera relationer till andra. Nära relationer är stressande och höjer ångestnivån hos barnen vilket innebär att de måste finna sätt att kontrollera dem. Det gäller inte bara relationerna till föräldrarna utan även till andra. Desorganiserad anknytning innebär en tydligt förhöjd risk för att barn i förskoleåldern utvecklar aggressivt beteende gentemot jämnåriga och olika former av beteendestörningar, särskilt så kallat trotssyndrom (Lyons- Ruth m.fl., 1993). barn som bevittnat våld 15

16 Symtom hos barnen NÅGONSTANS MELLAN 2 ½ och 3 år får barn så starka minnen av trauman att de kan minnas och berätta om dem, men redan under spädbarnstiden tycks barn kunna skapa kroppsliga (beteendemässiga) minnen [30]. Barn som bevittnat våld i hemmet har ofta symtom på posttraumatisk stress, se fall 2, Box 2 (sid 21). PTSS symtom förefaller också vara betydligt vanligare när våldet begåtts av en närstående än av en annan vuxen [31]. För ytterligare diskussion, se Box 1 (sid 20). Förskolebarn visar vanligen kroppsliga besvär såsom ont i magen och återfaller i beteenden som tillhör lägre åldrar. Sömnproblem, mardrömmar och ätstörningar hör till bilden. Överdrivet föräldraberoende ( klängighet ) och separationsångest är vanligt, liksom håglöshet och passivitet. För andra barn dominerar en bild med aggressivitet och rastlöshet. Förskolebarn återupprepar ofta traumatiska händelser i lek eller i sitt beteende men drar sig undan lekkamrater i övrigt [32]. Skolbarn pendlar mellan att försöka minska skamkänslor genom att bevara våldet som en familjehemlighet och en önskan att någon utomstående uppfattar situationen och räddar dem. Deras erfarenheter underminerar deras självkänsla och tro på framtiden i en kritisk utvecklingsfas i livet. Yngre skolbarn känner ofta skuld för att de varit orsak till eller inte kunnat förhindra våldssituationerna. Pojkar har en tendens att reagera mer utåtriktat med bl.a. aggressioner, men symtombilden skiljer sig enligt senare tids forskning inte så mycket mellan könen som man tidigare menat [31, 33, 34]. Såväl flickor som pojkar visar svårigheter att etablera åldersadekvata kamratrelationer (fall 3, Box 2, sid 21). De kognitiva svårigheterna som är en följd av traumat; uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar, innebär också ofta att barnets inlärningsförmåga påverkas negativt. Det är alltid ett observandum när barn som tidigare varit ganska jämna i humöret blir oroliga och bråkiga eller när deras skolarbete tydligt försämras. Bland tonåringar är skamkänslor och självanklagelser vanliga. Att alltför tidigt söka sig bort från hemmet, söka skydd i ett gäng eller utveckla en prematur vuxenidentitet är andra symtom hos tonåringar som traumatiserats av våld i hemmet. Tonårsflickor kan utveckla en mycket stark misstro mot män och negativa attityder mot fasta relationer i vuxen ålder [35]. 16 skolhälsovård 1:2004/2005

17 Långtidseffekter INTERNATIONELLA STUDIER har visat att mellan 9 % 27 % av alla vuxna minns att de under sin barndom bevittnat fysiska konflikter mellan föräldrarna, vilket illustreras av fallbeskrivningarna 4 och 5 i Box 3 (sid 20). Det är vanligtvis ingen större skillnad i rapporteringsfrekvens mellan könen. Även när man kontrollerar för faktorer som direkt utsatthet för fysiska övergrepp under barndomen och svåra alkoholproblem hos föräldrarna kvarstår negativa psykologiska långtidseffekter hos unga vuxna. De psykiska problemen var ofta betydande även i familjer där de vuxna i perioderna mellan våldsamheterna fungerat väl i sitt föräldraskap. Svårighetsgraden eller frekvensen hos de övergrepp som bevittnats tycks inte vara avgörande för hur allvarliga långtidseffekterna blir [36]. Två svenska undersökningar från senare tid beskriver tonåringars och vuxnas erfarenheter av att växa upp i misshandelsmiljöer [29, 37]. Studierna bekräftar att minnena av misshandeln är mycket tydliga och att påminnelser av barndomens svåra upplevelser drabbar unga vuxna i flera situationer. barn som bevittnat våld 17

18 Vad vi kan göra för att förbättra den nuvarande situationen Ökad identifikation Att identifiera misshandlade mödrar är troligen ett av de bästa sätten att också identifiera övergrepp mot barnen och därigenom skydda dem för framtida övergrepp [26]. I avsaknad av yttre tecken på misshandel är depression hos kvinnor i fertil ålder den starkaste indikatorn. På direkt förfrågan av erfaren sjukvårdspersonal om övergrepp har kvinnor en mycket hög benägenhet att svara uppriktigt, bl.a. därför att de upplever att sjukvården är det ställe där de har en chans att få rimlig hjälp [22]. Personal på akutmottagningar behöver tränas att identifiera både mödra- och barnmisshandel och att göra kopplingen dem emellan. Om inget talar för att barnen utsatts för fysiska övergrepp bör man reda ut om de varit vittne till våldet mot kvinnan. Denna typ av personalträning bör regelbundet följas upp eftersom all erfarenhet talar för att identifikation av övergrepp inom en kort tidsrymd faller tillbaka till den låga nivå som var före undervisningens start [38]. Övergrepp mot kvinnor startar ofta redan under graviditeten. Detta är samtidigt en period när kvinnan har nära kontakt med sjukvården och det kanske bästa tillfället att påverka innan övergrepp blir ett etablerat mönster i familjen [22]. Utsatthet ökar i ett ojämlikt samhälle [39, 40]. Företrädare för barn bör ständigt påminna våra politiker om barns ökade utsatthet i socialt och ekonomiskt svagare familjer. Statsmakten bör satsa på att mer utförligt studera omfattningen och omständigheterna runt barns utsatthet för våld inom familj, grannskap, skola och samhälle. Personalträning och myndighetssamarbete Sjukvårdspersonal bör undervisas om dynamiken i övergreppsfamiljer, så att de kan förstå hur kvinnor och barn stannar kvar i förhållanden där upprepade övergrepp kan förväntas. Det finns annars en betydande risk att personalen distanserar sig eller behandlar de utsatta med bristande respekt och moraliska kommentarer, vilket bara förvärrar situationen. Det är extremt viktigt att professionella inte fastnar i skuldfrågan (vilket är åklagarens sak) utan koncentrerar sig på barnens säkerhet [22]. Samarbetet mellan sjukvården, sociala myndigheter, polis och åklagarväsende bör förbättras. En genomgång av 45 offentliga utredningar i England rörande ingripanden för att skydda barn visade att ett genomgående problem var att olika tjänstemän litade mest till sina tidigare kunskaper om familjerna och att de hade svårt att ta till sig andras kunskaper även när 18 skolhälsovård 1:2004/2005

19 bevisbördan om våld var alarmerande [41]. När det gäller barn som bevittnat våld i familjen saknar svensk polis ofta rutiner som säkerställer att anmälan i dessa fall görs till socialtjänsten. Polisen har kunniga utredare men behöver generellt sett kompetenshöjning om barn. Rikspolisstyrelsen har en femveckors utbildning för utredare av sexuella övergrepp mot barn, men bortsett från lokala seminarier finns ingen motsvarande utbildning om diagnoser och skademönster vid andra former av barnmisshandel. Krisbearbetning Barn till kvinnor som söker skydd på s.k. kvinnohus bör få möjlighet till kvalificerad bedömning av barnläkare och psykolog. Barnen, såväl som kvinnorna, bör få stöd att bearbeta den aktuella krisen och vad de har upplevt. Att tala med barn som nyligen utsatts för eller bevittnat våld i familjen är förenat med stora svårigheter, bland annat då många oroar sig för att barnet far illa av att tala om det som har hänt. Robert Pynoos och Spencer Eth [42] som utvecklat en intervjumetod för samtal med barn som bevittnat traumatiskt våld (mord, självmord, våldtäkt, misshandel, kidnappning och våldsbrott) konstaterade dock efter mer än 200 ärenden att det motsatta är fallet. Ett krissamtal som ger barnet professionellt stöd i så nära anslutning till den våldsamma händelsen som möjligt ger barnet en omedelbar lättnad och underlättar vidare bearbetning. Rädda Barnen har i Sverige gjort ett pionjärarbete [43] genom att samla sina erfarenheter i en handbok om hur man med krissamtal kan stödja barn som varit vittne till våld i sina familjer. De har tagit fram en konkret arbetsmodell som förhoppningsvis ska inspirera andra att våga möta barnen enskilt. Boken är skriven för arbete med barn och tonåringar från fyra år och uppåt där krissamtalen ses som en första hjälp. Gruppsamtal med skolbarn som går ut på att visa och diskutera deras rättigheter och vad de inte behöver stå ut med är sannolikt en god primärprevention om den kan utföras av erfaren elevvårdspersonal. Eftersom vi vet att barn som utsätts för våldshandlingar i hemmen också har ökad risk för att bli mobbade, kan samtalen kopplas till skolans anti-mobbningsarbete. barn som bevittnat våld 19

20 Box 1. PTSS hos barn några kritiska reflektioner Diagnosen Posttraumatiskt Stressyndrom formulerades ursprungligen för vuxna, men under 1980-talet tillfogades efterhand specifika uttryck hos barn till kriterierna, till exempel traumaframställande lek och mardrömmar utan traumaspecifikt innehåll som exempel på återupprepande symtom [11, 44]. Fortfarande är det dock osäkert om diagnosen beskriver symtom hos traumatiserade barn på ett rimligt sätt. Det är till exempel svårt att identifiera tre olika symtom på undvikande beteende (kriterium C) hos små barn [45]. Dessutom visar barn och ungdomar ofta symtom som inte är inkluderade i de nuvarande kriterierna för PTSS, till exempel överdrivet föräldraberoende, separationsångest och regredierat beteende bland yngre barn, rädsla för att traumat ska inträffa igen samt överlevnadsskuld hos de lite äldre barnen [21]. Barn som växer upp i en våldsam och farlig omgivning löper också risk att få en avvikande social utveckling och att själva bli våldsförövare. Barnets relation till våldsförövaren och det omgivande samhällets hållning till våldet har stor betydelse för denna utveckling [20]. Box 3. Vittne till våld fallbeskrivningar med långvariga minnen 4. En 40-årig kvinna söker på grund av långvariga och svåra sömnsvårigheter. Hon berättar att hon även haft kontakt med psykiatrin. Hon har där fått diagnosen manodepressiv psykos. Medicinerats under flera års tid samt fått ECT. Efter ett tag framkommer att hon plågas svårt av en upplevelse under uppväxten. Vid elva års ålder fann hon modern som begått självmord genom att dricka syra. Ansiktet och strupen var uppfrätt. Minnesbilden av modern plågar henne oupphörligt. Hon uttrycker bitterhet och besvikelse över att den behandling hon fått inte kunnat hjälpa henne att bli av med den påträngande minnesbilden. Bland annat hade hon fått uppfattningen att ECT-behandlingen skulle hjälpa henne att glömma, men den skräckfyllda minnesbilden av den döda modern var lika tydlig efteråt. 5. En 55-årig sjuksköterska berättar hur hon får blixtsnabba försvarsreaktioner och illamående följt av obehagliga minnesbilder om någon person råkar komma henne hastigt nära med en större kökskniv. I minnesbilderna kan hon detaljerat se hur hennes psykiskt sjuka mor anfaller fadern med en stor kökskniv i hemmet, en händelse som skedde 45 år tidigare när kvinnan var i tioårsåldern. Hon har någon enstaka gång berättat för nära kollegor, men aldrig sökt behandling. 20 skolhälsovård 1:2004/2005

21 Box 2. Barn som vittne till våld fallbeskrivningar 1. Ett föräldrapar från Kosovo söker upprepade gånger hjälp hos barnavårdscentralen för sin fyraåriga dotter. Hon har förändrats kraftigt sedan man anlände till Sverige. Hon är håglös, har förlorat matlusten och vill inte leka. Vägrar att lämna modern ur sikte. Vägrar också att gå ut. Kan bli helt hysterisk om mamman t.ex. går på toaletten en stund. Sover oroligt och vaknar ofta skrikande. Föräldrarna förnekar att hon utsatts för något organiserat våld innan ankomsten till Sverige, Hävdar att man lämnade Kosovo innan oroligheterna och att inget hotfullt har drabbat flickan. Långt senare berättar modern, vid ett tillfälle när fadern inte är med, att hon och barnen utsatts för flera brutala husundersökningar av serbisk polis under en period då maken var fängslad. Flickan var vittne till att modern misshandlades och våldtogs. När maken släpptes ur fängelset flydde man omgående till Sverige, och han känner inte till vad som hänt. Modern vill inte heller att han ska få veta det. Med stöd av terapeut talar modern med flickan om det de båda utsatts för, vilket hjälper flickan att påbörja en bearbetning. 2. En 12-årig pojke söker för återkommande magsmärtor som han haft sedan två år tillbaka. Vid själva undersökningstillfället beskriver han knipsmärtorna som sitter mitt i magen. Han är fåordig och svårundersökt, då han har ett generellt ökat muskelförsvar. Vid det andra besöket framkommer att pojken också har vad man beskriver som mardrömmar, men som visar sig vara flashbacks. Modern berättar då att pojken två år tidigare var vittne till upprepade våldssituationer mellan föräldrarna och att han fann sin fader i ett uthus strax efter att denne begått självmord genom att skjuta av sig huvudet med ett hagelgevär. Pojken fick hjälp att bearbeta symtomen i en fokuserad korttidsterapi, vilket märkbart lindrade hans besvär. 3. Ett föräldrapar söker vid vårdcentralen för sin åttaårige son som lider av nattlig enures. Efterhand framkommer att sängvätan bara är en del av de svårigheter sonen har. Han har efter ett år i skolan gjort sig känd som skolans skräck och terroriserar både kamrater och lärare. Föräldrarna har varit kallade till ett stort antal krismöten på skolan, där lärarna beskrivit hur deras son stört undervisningen, hotat eller slagit andra barn, skrikit fula ord åt lärarna eller helt enkelt rymt. Föräldrarna är förtvivlade och vet inte vad de ska göra. De accepterar dock remiss till barnpsykiatrisk mottagning. Av en slump träffar de där en psykolog som varit i kontakt med mamman flera år tidigare. Pojkens mamma hade då lämnat maken för att han hade misshandlat henne svårt vid upprepade tillfällen. Hon hade bland annat berättat hur hon brukade hämta sin då ett och ett halvt-årige son och hålla upp honom framför sig som skydd när mannen slog henne. Hon hade den gången avbrutit behandlingskontakten tvärt. När psykologen talar med mamman enskilt berättar hon att hon bröt kontakten när hon flyttade tillbaka till mannen. Mamman säger också att hon tror att sonen påverkats av det som hände vid den tiden, men hon försäkrar att mannen numera inte misshandlar henne och hon vill absolut inte att psykologen pratar om det eftersom mannen inte känner till att hon berättat det för någon. Föräldrarna accepterade individualterapi för gossen med parallella föräldrasamtal. Framgångsrikt resultat efter två och ett halvt års behandling. barn som bevittnat våld 21

22 Referenser (Referenser som är gråtonade i texten finns inte med på denna lista. En fullständig referenslista kan fås från redaktionen.) 6. Socialdepartementet. Barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor. Direktiv 1998: Almqvist K, Brandell-Forsberg M. Refugee children in Sweden: Posttraumatic stress disorder in Iranian preschool children exposed to organized violence. Child Abuse & Neglect, 21: , Ahlberg J (red). Brottsutvecklingen i Sverige BRÅ-rapport 1998: Engström K. Social ojämlikhet i risk för våldsrelaterad skada. Folkhälsoinstitutet (nationella skadeprogrammet)1999: Hydén M. Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Liber utbildning Weinehall K. Att växa upp i våldets närhet. Avhandling. Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet Bremberg S. Bättre hälsa för barn och ungdom. En strategi för de sämst ställda. Folkhälsoinstitutet, Rapport 1998: Arnell A, Ekbom I. och han sparkade mamma möte med barn som bevittnar våld i sina familjer. Rädda Barnen skolhälsovård 1:2004/2005

23 Projektet Barn som bevittnat våld mot mamma Bakgrund till projektet Kvinnoorganisationer över hela världen har sedan många år arbetat för att våld mot kvinnor ska synliggöras och att kvinnor som utsätts för våld ska få skydd och hjälp. I västvärlden har etablerandet av kvinnojourer varit ett av de viktigaste initiativen för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld av sin partner. Kvinnojourerna har vanligtvis öppnats av ideella kvinnoorganisationer eller föreningar, men efterhand har de flesta kommit att finansieras av offentliga medel och flertalet har även professionell personal anställd (Krug m.fl., 2002). Det är bara en liten andel av alla mammor som misshandlas av sin man som kommer till en kvinnojour. Ett stort antal av de kvinnor som kontaktar kvinnojourerna och bor där för en tid har barn. Under 1998 bodde 1500 barn, många av dem i förskoleåldern, tillsammans med sina mammor på någon av landets kvinnojourer. De kan således anses utgöra toppen på isberget. Från flera håll (framförallt från dem som arbetade på jourerna) ställdes vid slutet av 1990-talet frågan om hur man inom ramen för verksamheten på ett bättre sätt skulle kunna uppmärksamma barnens behov och ge dem det stöd de behöver. Detta är bakgrunden till Göteborgsprojektet Barn som bevittnat våld mot mamma. Uppdraget som projektledare gavs 1999 till fil. dr Kjerstin Almqvist, samhällsvetenskapliga institutionen vid Karlstads Universitet, som planerade projektet i samarbete med professor Anders Broberg, Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet och professor Staffan Janson, samhällsvetenskapliga institutionen, Karlstads Universitet. Inledningsvis formulerades ett antal styrande frågeställningar: Vilka barn är det som bor på kvinnojourerna? Hur har de påverkats av sin livssituation? Vilka behov har barnen av stödjande/ behandlande insatser? Hur ska dessa insatser i så fall utformas? Vilka kvinnor är det som bor på kvinnojourerna? Får de den hjälp de behöver genom de insatser som görs idag? Barnperspektivet skulle vara centralt i undersökningen, och projektet skulle bidra till att kunskap om barnens behov och bemötandet av barnen förbättrades. Metod Projektet inleddes med en kartläggning av verksamheten vid kvinnojourerna i Göteborg.Personal eller ideellt engagerade som var ansvariga intervjuades om verksamhetens struktur och innehåll med fokus på barnens situation. Varje intervju tog två till tre timmar. De av informanterna godkända skriftliga anteckningarna utgjorde grunden för den första delrapporten (Almqvist, Janson & Broberg, 2000). Under hösten 2000 genomfördes intervjuer med sju mammor och åtta barn som bevittnat våld 23

24 barn i ett pilotprojekt av projektledaren. Erfarenheterna från pilotprojektet bidrog till den slutliga utformningen av huvudstudien och resulterade även i att projektledaren gav ett antal förslag för att förbättra barnens och mammornas situation på jourerna. På så sätt möjliggjordes att mammor med barn som hade ett akut behov av stöd kunde hänvisas till någon för omgående kontakt. Initiativ togs även till att inrätta en gruppverksamhet för låg- och mellanstadiebarn. Denna verksamhet hade emellertid vid tiden för projektets avslutande ännu inte startats. I denna artikel beskrivs erfarenheterna från huvudstudien. Mammor med barn som under tidsperioden kom till någon av kvinnojourerna i Göteborg och stannade där mer än en vecka informerades om projektet och tillfrågades av personalen vid jouren ifråga om de ville medverka. Det stora flertalet mammor som tillfrågades valde att medverka. När en mamma tackat ja till att medverka informerade personalen vid jouren en av psykologerna som genomförde intervjuerna. Undersökningen bestod av fyra delmoment: A. Intervju med mamman. Denna tog vanligtvis en och en halv till två timmar och genomfördes vid behov med hjälp av tolk. För intervjun med mamman om henne själv användes 1. Ett semistrukturerat intervjuunderlag med omväxlande bundna och öppna svarsalternativ. 2. SCL-90, ett självskattningsformulär som syftar till att mäta hur man själv tycker att man mått under den senaste veckan. Testet består av 90 frågor. 3. Impact of Event Scale, (IES) är ett självskattningsformulär avsett att kartlägga förekomst av symtom på posttraumatisk stress. IES består av 22 påståenden. B. Intervju med mamman om varje enskilt barn där barnets utveckling och psykiska hälsa stod i centrum. Om mamman bara hade ett barn tog denna intervju ca en timme. För intervjun med mamman om barnet användes ett semistrukturerat intervjuunderlag med omväxlande bundna och öppna svarsalternativ. Två olika symtomlistor ingick; dels en genomgång av symtom på posttraumatisk stress, bestående av 22 frågor om olika reaktioner hos barnet, dels SDQ, Styrkor och svårigheter hos barn som det heter på svenska. Det har visat sig vara bra på att fånga upp psykisk ohälsa hos barn (Goodman & Scott, 1999). Sammanlagt 25 frågor ställs om positiva och negativa egenskaper hos barnet. C. Intervju med barn fyra år eller äldre, där barnets egna upplevelser, relationer till andra och hur barnet mådde var i fokus. Barnintervjuerna tog vanligtvis mellan en halv och en timme i anspråk. Barnen fick inledningsvis rita en teckning under tiden intervjuaren småpratade med dem och skapade kontakt. Barn som var yngre än åtta år fick därefter beskriva sin familj med hjälp av små trädockor och berätta vilka personer som hörde till familjen. Därefter följde själva intervjun. För intervjuerna med barnen användes två olika semistrukturerade intervjuunderlag, ett för barn mellan 4 och 8 år och ett mer omfattande för barn över 8 år. Slutligen noterade intervjuaren ett antal observationer från såväl intervjun med mamman som intervjun med barnet efteråt. D. Dessutom tillkom som tidigare nämnts en barnmedicinsk undersökning. Resultaten från denna ingår inte i denna artikel. Undersökningsgruppen Femtio mammor med sammanlagt 86 barn, 53 pojkar och 33 flickor, deltog i studien. Mammorna var vid intervjutillfället mellan 20 och 42 år; relativt jämnt fördelade inom åldersspannet. De flesta barn som bodde tillsammans med mamma på jouren var i förskoleåldern (66 %). Medianåldern för barnen var 4 och ett halvt år. Förövaren var vanligtvis biologisk pappa till 24 skolhälsovård 1:2004/2005

Inledning 1. Bakgrund 8. Barnens relationer 2. Metod 9. Slutsatser och diskussion 3. Mammornas bakgrund

Inledning 1. Bakgrund 8. Barnens relationer 2. Metod 9. Slutsatser och diskussion 3. Mammornas bakgrund Tack! Till alla barn och mammor som modigt har delat med sig av sitt liv och sina tankar för att det ska hjälpa andra i en liknande situation att få bättre stöd och förståelse. Till all personal och frivilliga

Läs mer

Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld

Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram Kjerstin Almqvist, Anna Georgsson, Karin Grip & Anders Broberg Stiftelsen Allmänna

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson Förord Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske

Läs mer

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Brottsoffer i fokus De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Förord Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter,

Läs mer

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Brottsoffer i fokus De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2011 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Förord Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter

Läs mer

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet

När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet FoU-Södertörn skriftserie nr 33/04 När pappa misshandlar mamma - Barns berättelser om våld i hemmet Carina Hällberg ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Denna studie handlar om barn som bevittnat upprepat våld

Läs mer

Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm

Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm Examensarbete 30 poäng i straffrätt Juridiska institutionen, Stockholms universitet Höstterminen 2009 Handledare:

Läs mer

Nr 2009:1 Skriftserien. Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Annelie Björkhagen Turesson 2009

Nr 2009:1 Skriftserien. Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Annelie Björkhagen Turesson 2009 Nr 2009:1 Skriftserien Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Annelie Björkhagen Turesson 2009 Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Illustratör: Birgitta Nelson Clauss

Läs mer

Barn i utsatta livssituationer

Barn i utsatta livssituationer Malmö högskola Lärarutbildningen Individ & Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Barn i utsatta livssituationer En intervjustudie om pedagogernas kunskap om att tyda signaler hos barn som far illa Children

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa

Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa AV PHILIP HWANG OCH BIRGITTA WICKBERG Denna rapport har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut tagits fram av professor Philip Hwang och fil dr Birgitta Wickberg

Läs mer

Delrapport 1 STIFTELSEN Allmänna Barnhuset

Delrapport 1 STIFTELSEN Allmänna Barnhuset Delrapport 1 STIFTELSENEN Allmänna Barnhuset Att lämna en destruktiv relation mammor som utsatts för våld av sin före detta partner berättar om sin situation och hur de hanterat den Rapport från forskningsprojektet

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Att städa hjärtan. Om behandlare av barn som bevittnat våld i familjen. Sofi Önneby. Kandidatuppsats ht 2006. Handledare: Roger Sages Margot Bengtsson

Att städa hjärtan. Om behandlare av barn som bevittnat våld i familjen. Sofi Önneby. Kandidatuppsats ht 2006. Handledare: Roger Sages Margot Bengtsson INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Att städa hjärtan Om behandlare av barn som bevittnat våld i familjen Sofi Önneby Kandidatuppsats ht 2006 Handledare: Roger Sages Margot Bengtsson ABSTRAKT Behandlare av barn

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa Barbro Hindberg Förord Min utredning ska betraktas som en tämligen snabbt (två månader) formad

Läs mer

Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner

Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner före och efter deltagande i Bojens grupprogram Karin Grip, Anders Broberg, Kjerstin Almqvist Stiftelsen Allmänna Barnhuset Delrapport 2 2010

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Förändring är möjlig - att inge hopp

Förändring är möjlig - att inge hopp Förändring är möjlig - att inge hopp Redovisning av ett projekt inom Folkhälsoarbetet - Våld i nära relationer i Kungälvs kommun 2008 FOLKHÄLSORÅDET KOMMUNLEDNINGSSEKTOR Rapporten är skriven av socionom

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Stöd till barn som upplevt våld mot mamma

Stöd till barn som upplevt våld mot mamma Stöd till barn som upplevt våld mot mamma Preliminära resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist, Karlstads universitet

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer