Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik"

Transkript

1 1

2 Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som vilar på en nationalistisk grund. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl socialkonservatismen som delar av den svenska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. I stället väljer vi att samarbeta med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik. En nationell gemenskap är av yttersta vikt för att motverka splittring i samhället. Vi förvaltar det våra förfäder en gång byggt upp och ska så göra med yttersta respekt och ödmjukhet, samtidigt som vi lägger grunden för nästa generation. Sverigedemokraternas syn på demokratin är just som dess betydelse, folkstyre. Den verkliga makten ska ligga hos folket, då vi tror att individerna bäst vet hur de vill forma sina liv. Övriga sju riksdagspartier har under de senaste decennierna skapat ett samhälle med tärande utanförskap, hög arbetslöshet och försämrad välfärd. Klyftan mellan löntagare och pensionärer har ökat, samtidigt som den ekonomiska nedgången ytterligare försämrat många äldres livskvalitet. Försvaret har nedmonterats och den grova brottsligheten har under de senaste decennierna tillåtits breda ut sig med ökad otrygghet som följd. De gamla partiernas politik har för länge sedan passerat bäst före datum och det är uppenbart att Sverige behöver en ny fräsch välfärdspolitik. Ekonomi Att föra en ansvarsfull ekonomisk politik med en låg kommunalskatt. Vi anser att det är av yttersta vikt att Sjöbo kommun gör väl övervägda prioriteringar och för en restriktiv hushållning med skattemedel. Det är bland annat viktigt att kunna erbjuda en låg kommunalskatt för att locka till sig nya boende i kommunen samt för att få de som redan bor och verkar här att stanna kvar. Att hålla låga sophämtningstaxor och avgifter för vatten och avlopp är också en viktig del av detta. En låg kommunalskatt har även en tillväxtfrämjande effekt och gynnar den lokala handeln vilket leder till att fler företagare vill investera i Sjöbo kommun. Detta i sin tur leder till fler arbetstillfällen och att fler vill bosätta sig i kommunen. Skattesänkningar får dock aldrig ske på bekostnad av välfärden. 2

3 Barnen och ungdomarna är vår framtid Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna ska vara så små som möjligt och att föräldrarna ska erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten. Vidare måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt, samt stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum. I syfte att skydda barn från övergrepp ska personal som arbetar med barn och ungdomar kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn. Även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga ska vara skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom verksamheten begått brott riktade mot barn. Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten ges det övergripande ekonomiska ansvaret för skolan i syfte att garantera en jämbördig skolgång, betonar vi samtidigt den pedagogiska valfriheten och menar att föräldrar och elever ska ges stora möjligheter att välja skola och skolform. Även om Sverigedemokraterna förespråkar ett förstatligande av skolorna så utesluter vi inte ett system med friskolor vid sidan av den kommunala/statliga. Sverigedemokraterna menar att tryggheten och gemenskapen bäst garanteras på mindre skolor. Genom att satsa på de mindre skolorna, möjliggörs en levande landsbygd, vilket hela kommunen tjänar på. Finns det en skola i byn, finns det större chans att barnfamiljer väljer att flytta dit. Det kan mycket väl vara så att det i något enstaka fall kan vara motiverat att lägga ned en skola. För precis på samma sätt som att en skola kan vara för stor, kan en skola också vara för liten. Dock ska ett sådant beslut i så fall fattas på grundval av att den pedagogiska kvaliteten hotas och ingenting annat. Våra barns framtida hälsa påverkas starkt av vilka motionsvanor de skaffar sig i unga år. I detta ligger också en mycket stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov till följd av människors svaga fysik reduceras. Idrotten i skolans regi har nedrustats sedan länge, vilket lett till negativa effekter för folkhälsan. Därför är det av största vikt att kommunens skolor erbjuder eleverna möjligheten till ett utökat antal idrottstimmar samtidigt som det erbjuds fler aktiva friluftsdagar. Vi menar att Sjöbo kommun ska vara en förebild gällande detta. Våra barn och ungdomar måste även kunna gå till skolan utan rädsla och oro och deras problem måste tas på allvar. Därför ska där alltid finnas möjligheter för att sätta in de resurser som behövs så fort man misstänker mobbing av något slag. Där ska alltid finnas tillgång till en vuxen som eleven kan prata med och som tar henne/honom på allvar. Ett barns/ungdoms problem får aldrig negligeras eller anses vara för litet för att tas på allvar. SD anser att kommunen bör undersöka om det behövs mer stöd på skolorna. Kanske kuratorn bör finnas mer på skolan. Kanske skulle man kunna ha en skolvärdinna på skolan. Vi i sverigedemokraterna vill att Sjöbo kommuns skolor ska vara en skola för alla. 3

4 Vi ska anpassa skolan efter barnen och inte barnen efter skolan. Elevens unikum ska tas tillvara och skolan ska ge varje unik elev just det den eleven behöver för att nå sina mål. Varje elev ska få just den hjälp den behöver för att nå de mål som krävs för att den ska kunna gå vidare i livet. Varje elev ska känna att någon lyssnar på just henne/honom och finns där för att ge henne/honom den hjälpen som behövs. SD anser för att nå dessa mål krävs: Att: Mindre klasser/barngrupper alternativ fler lärare i klassrummen. Att: Fler specialpedagoger med de kunskaper som krävs alternativ utbildningar till de lärare som redan finns på plats. Att: kommunen utreder hur eftersatt stödet till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd är? Skolan ska ha de resurser som krävs för att man ska kunna ge eleverna de rätta läromedlen och tillräckligt med läromedel av olika svårighetsgrader. Sverigedemokraterna anser även att det är viktigt att man hittar andra vägar att få barnen engagerade och intresserade av skolan. Vi tror att vår kultur kan bidra stort till detta. Sverigedemokraterna anser att satsa på våra barn NU gör att våra kostnader blir mindre sen och framförallt får vi trygga och lyckliga barn. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsalternativ, och staten har i allt högre utsträckning kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll. Vi vill i stället främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad valfrihet, exempelvis genom höjning av vårdnadsbidraget. Vi vill: Att man räknar på hur mycket det skulle kosta att genomföra en höjning av vårdnadsbidraget. Trots att familjen i de allra flesta fall medför glädje och trygghet åt sina medlemmar, är vi medvetna om att det i vissa fall tyvärr kan vara tvärtom. När föräldrar av någon anledning inte klarar att uppfylla sina åtaganden, eller när någon förälder medvetet sviker sitt ansvar eller missbrukar barnets beroendeställning, då måste samhället träda in och skydda det utsatta barnet. Dessa ingrepp måste alltid ske med varsamhet, men ändå i ett så tidigt skede som möjligt. Inte minst den psykosociala elevvården i skolorna, skolhälsovården och ungdomsarbetet förebygger behovet av barnskyddsåtgärder men är samtidigt ofta de första att upptäcka att insatser är nödvändiga och därför är det av stor vikt att dessa institutioner tilldelas tillräckliga resurser för att klara sitt åtagande. Vi ser med bestörtning på hur den psykiska ohälsan sjunker längre och längre ner i åldrarna därför måste kommunen satsa extra resurser på: Att det alltid ska finnas tillgängliga kuratorer för alla barnen i grund- och gymnasieskolan. 4

5 Besparingar inom detta område medför kraftigt ökade risker för att utsatta barns situation inte upptäcks och att dessa därmed tvingas leva kvar i en skadlig familjemiljö. Fritid och Nöje Fritidsverksamheten är viktig för alla och särskilt för ungdomarna. Vi vill därför att kommunen så långt som det är möjligt stödjer all fritidsverksamhet och fördelar medlen på ett jämställt sätt. Ett bra sätt att entusiasmera och engagera till föreningsarbete är att en gång om året dela ut priser till dem som har lagt ner mest ideellt arbete inom varje förening. Kommuninvånare som startar ideella projekt som gynnar bygden de bor i, ska snabbt få hjälp av kommunen med ekonomiska bidrag och vägledande hjälp. Sverigedemokraterna var positiva till ett nytt badhus om det innebar en god ekonomisk hållning. Tyvärr steg kostnaderna astronomiskt och sverigedemokraterna fick inte gehör för en folkomröstning om vi verkligen skulle bygga en simhall som i dagsläget ska kosta ca 150 miljoner. Nu är bygget igång så vi hoppas på många badande så att ekonomin ska gå ihop. Vi vill gärna att det satsas på fler fritidsaktiviteter om vi kan få sponsorer till detta eller när ekonomin i kommunen tillåter det. Vi skulle gärna se att man utredde möjligheten att bygga en folkracebana för alla våra motorintresserade i kommunen. Här skulle även våra A-traktorförare kunna få möjlighet att köra av sig. Valfrihet, trygghet och förebyggande arbete i omsorgen för våra äldre och funktionshindrade En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för de kommuninvånare som under ett helt liv har bidragit till samhället. Diskussioner om huruvida de äldre ska få ett helt eller ett halvt ägg till sillen, visar att något är riktigt fel i vårt samhälle. Att många äldre får det allt svårare att få ekonomin att gå ihop samtidigt som vi erbjuder äldreförsörjningsstöd till invandrade åldringar som inte har betalat en endaste krona i svensk skatt, är en regelrätt skandal. Sverigedemokraterna vill att: Det ska finnas plats på våra trygghetsboende för alla som önskar detta. Man ska inte skilja på par för att en av dem blir sjuk/behöver extra omsorg, utan om de så önskar så ska båda få bo tillsammans i ett trygghetsboende. För de som vill bo hemma ska det erbjudas den hjälp som behövs och det ska även erbjudas gratis trygghetslarm vid behov. De äldre ska i möjligaste mån få möjlighet att leva sitt liv som de alltid gjort även om förutsättningarna ser annorlunda ut. 5

6 Vård och Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att undersöka vilka besparingar man kan göra för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet på 4,5 miljoner kronor för De sparförslag som VON lagt fram för vidare utredning ser vi i sverigedemokraterna som ett hot mot våra äldres välfärd. Därför vill Sverigedemokraterna höja budgetramen för 2016 med tre miljoner kronor. Ett gott liv och livskvalité innebär även att det ska finnas ett varierat kultur och fritidsliv. Detta innebär att vi inom ramen för vår budget ska försöka tillgodose att vi har ett varierande utbud av olika kultur/fritidsaktiviteter. Trygghet genom tillväxt i näringslivet Den svenska välfärden lever i dag på lånad tid och lånade pengar. En oansvarig hushållning med våra gemensamma resurser och en alltför omfattande invandring har resulterat i en stigande arbetslöshet, en överdimensionerad byråkrati, brister i välfärden och en enorm statsskuld. För att Sjöbo ska ha en väl fungerande ekonomi och en hög sysselsättning måste kommunen dels se till att privata företag och offentlig sektor får tillgång till kompetent arbetskraft, dels verka för att skapa ett företagsvänligt klimat. Vi är i grunden positiva till alternativa driftsformer inom offentlig sektor. Det handlar dock om att hitta en balans mellan offentlig och privat verksamhet. Sjöbo kommun har ett fördelaktigt geografiskt läge med relativt korta avstånd till Lund, Malmö och Köpenhamn. I kommunen finns bra förutsättningar för företagsetableringar då det finns gott om markyta och markpriserna är relativt låga. Det finns även bra förutsättningar för en expansiv turism där ekoturism kan utgöra en viktig del av denna. Småföretagen i kommunen ser vi som en viktig faktor för att behålla en levande landsbygd. Särskilt viktig är småföretagen för serviceorterna Vollsjö, Lövestad och Blentarp, därför måste man i alla avseende underlätta för dessa att verka i kommunen. Biogasprojekt är något vi ställer oss mycket positiva till medan vi inte förespråkar vindkraftverk som vi anser förfular och förstör vår närmiljö. Vi vill skapa ett bättre företagsklimat och skapa förutsättningar för nya företagsetableringar genom en rad förbättringar. Kommunen ska i sitt arbete vara företagarvänlig, serviceinriktad, lyhörd, behjälplig och informativ. Det ska vara enkelt för småföretag att delta i kommunala upphandlingar. Kommunen skall underlätta för att det i första hand upphandlas närproducerad mat till skolor och äldreomsorg. Som en naturlig del av detta vill vi: Att man ser till att inget kött som serveras i kommunens regi är slaktat under de vedervärdiga förhållanden som rituell slakt innebär. 6

7 Kommunikationer Förbättrad kollektivtrafik och lokal färdtjänst. Vi vill satsa på en förbättrad kollektivtrafik mellan serviceorterna och Sjöbo. Färdtjänsten bör utföras av lokala taxiföretag som då samtidigt kan sysselsätta sig med traditionell taxiverksamhet. Beställningscentralen skall ligga i Sverige med helt svensktalande personal, helst med lokal förankring. Snöröjningen i kommunen måste förbättras, framförallt på smågatorna. Snöröjarnas arbete bör därför dagligen följas upp, för att på så sätt kunna höja kvaliteten. Kommunens personal i centrum Vi vill värna om den kommunanställda personalen och ser det som centralt att de erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling. Det är även viktigt att de får delaktighet och inflytande i frågor som berör deras arbetssituation. Vi ser de kommunanställda som ambassadörer för kommunen och det är viktigt att de känner sig väl behandlade och i sin tur sprider en positiv bild av Sjöbo kommun. Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser ska vara god, vi tror på friskvård istället för sjukvård, trivsel istället för vantrivsel och möjligheter istället för problem. Sjukskrivningar beror ofta på andra saker än skador eller sjukdom i arbetet. Möjligheten att byta jobb eller att ha ett jobb att gå till, skulle kraftigt reducera sjukskrivningarna. Det talas ofta om att alla former av diskriminering ska motverkas, något Sverigedemokraterna instämmer i. Trots detta förekommer politisk diskriminering och en många gånger utbredd rädsla på arbetsplatserna att öppet uttrycka sin ståndpunkt i vissa frågor. Detta är naturligtvis inte värdigt en kommun som påstår sig vara demokratisk. Det är kompetensen som ska vara avgörande, inte partiboken. Kraftsamling mot brottsligheten och förebyggande arbete Sjöbo kommun ska utmärka sig för att vara en trygg kommun att bo i. Vi vill att man omgående och kraftfullt agerar mot brottslighet. En snabb och kraftfull reaktion är extra viktig när ungdomar för första gången bryter mot lagen. På sikt menar vi att polisen måste ges större resurser och större befogenheter än i dag, samtidigt som de brottsförebyggande insatserna och samhällsmoralen måste ökas. Vidare måste kommunen på allvar motverka och bekämpa användandet av alkohol, tobak och narkotika bland barn och ungdomar, inte minst genom förebyggande insatser i skolorna. Som ett led i detta kan vi tänka oss att införa slumpmässiga drogtester på kommunens skolor, exempelvis i samband med besök inom skolhälsovården. Frågan är mer aktuell än någonsin då 7

8 droganvändningen på gymnasiet ökar, och då föräldrarna kanske inte alltid är medvetna om vad deras barn håller på med. Vi anser att vi behöver ha kvar vår närpolis i Sjöbo, gärna med utredningspersonal som känner Sjöboborna på plats i vårt polishus. Vi vill även att de poliser som är på plats i Sjöbo ska ha kännedom om Sjöbo och dess invånare och få ha de ekonomiska resurserna att det alltid finns minst en polis på plats i Sjöbo. Vi vill ha kameraövervakning på brottsutsatta platser, vilket avskräcker från brott och hjälper polisen i brottsutredningar. Gallring av tätt buskage, väl upplysta gångstigar och samlingsplatser samt gatubelysning där det saknas är bra åtgärder för att förhindra brott och skapa trygghet. Det är även viktigt med fler synliga poliser även kvällar och nätter. Sjöbo kommun ska vara en kommun där det ska vara svårt för aktiva brottslingar att verka. Omsorg Erbjuda en omsorg där individens behov och önskemål värnas. Vi anser att äldreomsorg, barnomsorg samt omsorg av funktionsnedsatta alltid värnas med individen i fokus och att självbestämmande, kvalitet, service, respekt och valmöjligheter ska genomsyra omsorgen i Sjöbo kommun. Barn till föräldrar som är sjukskrivna ska även ha rätt till fritidsplats, detta är viktigt för att barnet ska få en utvecklande och social fritid. Äldres och funktionsnedsattas behov av social samvaro och aktiviteter ska uppmärksammas och vi vill därför anslå ökade resurser för att de ska få möjlighet att leva ett socialt och aktiverande liv för att stimulera och förbättra välbefinnandet. Vi anser även att den som inte vill bo kvar hemma för att den anses för frisk, inte ska behöva göra detta. Ensamhet och oro bör vara ett fullgott skäl att få komma in på något trygghetsboende. Vi ser det som självklart att äldre gifta par inte ska behövas skiljas åt även om en av dem är förhållandevis frisk. Ökat medborgarinflytande och vitaliserad demokrati Sverigedemokraterna tror på dialogen som politiskt instrument, där debatten är fri och där alla aktörer tillåts delta på lika villkor. Demokratin går förlorad om vissa aktörer förtrycks och om vissa för tillfället misshagliga idéer undanhålls medborgarna. Det finns ett fåtal kommuner i Sverige som kommit mycket långt i sitt arbete med att vitalisera den kommunala demokratin. Arbetet med att förbättra den kommunala demokratin måste fortsätta. Sverigedemokraterna vill framförallt betona vikten av att våga använda lokala folkomröstningar för att ta reda på vad 8

9 kommuninvånarna har för åsikt i en viss fråga, inte minst när det gäller särskilt viktiga frågor som till exempel fortsatt flyktingmottagande i kommunen eller den fortsatta utbyggnaden i kommunens centrala delar. I dessa fall är folkomröstningar ett bra instrument för att ge politiken legitimitet. Att de folkvalda representanterna fattar beslut som går stick i stäv med folkviljan blir i längden förödande för demokratin och medborgarnas tilltro till systemet. Politiska arvoden Sverigedemokraterna vill ta bort vårt oppositionsråd på 25 % eftersom den posten inte har någon funktion i vår kommun. Vi vill även minska kommunalrådposten till 50 %. Motivering till halveringen: Kommunalrådet kommer fortfarande att ha förankring i arbetslivet utanför kommunhuset till både kommunens och kommunalrådets fördel. Att: Genom denna omorganisation av de politiska tjänsterna kommer vi att spara in minst :-/år. Dock kan detta ej genomföras förrän efter valet Samhällsbyggnad utifrån trygghet, närhet och tradition Såväl Sverige som Sjöbo kommun har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet för många invånare. Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser. Redan i dag ger lagen medborgarna rätt till inflytande över stadsplaneringen. Det är ett viktigt inslag i demokratin som kan fördjupas ytterligare. De invånare som berörs av beslut inom detta område skall ha stora möjligheter att påverka beslutsprocessen. Detta kan till exempel ske genom politikerträffar, utökat remissförfarande och IT-rådslag. Vi värdesätter kommunens landsbygd och vill värna om våra småbyar i kommunen. Vi vill se en levande landsbygd där man satsar på boende, alltifrån små ansamlingar av bostäder samt verksamheter till bygemenskap och mindre samhällen. Sverigedemokraterna vill satsa helhjärtat på att skapa förutsättningar som leder till en återbefolkad och levande landsbyggd i vår kommun. Boende, kommunikationer, service och arbetstillfällen är enligt oss en självklar grund för att bygga ett långsiktigt samhälle. Vi vill se en ökad självförsörjningsgrad där härproducerade livsmedelsvaror alltid ska vara förstahandsvalet i våra kommunala inrättningar. Vi vill också vidta kraftfulla åtgärder för att landsbygden ska kunna leva, växa och frodas också under 2000-talet. Skogen, jordbruket, turismen och besöksnäringen skapar tillsammans förutsättningar för nya jobb på den svenska landsbygden. 9

10 Sverigedemokratisk miljöpolitik ger ett hållbart samhälle Det är upp till oss att tillsammans verka för ett hållbart samhälle. Vidare måste all kommunal verksamhet sträva efter att i möjligaste mån välja miljövänliga alternativ. En väl fungerande kollektivtrafik är inte bara viktig för en levande landsbygd, utan även ur miljöhänseende. Miljön är ständigt diskuterad och är för oss högt prioriterad. Ofta sätts det upp motsättningar mellan ekonomi, tillväxt och miljö. Sverigedemokraterna ser långsiktigt, och då detta görs går ofta miljö och ekonomi hand i hand. Vi ser det inte som att vi ärver jorden från tidigare generationer utan att vi lånar den av våra barn. Detta medför att vi försöker att bevara den natur som vi i dag har för kommande generationer samt att vi motsätter oss sådant som medför mer lidande för människor, djur och natur. Det är Sverigedemokraternas ambition att maten som serveras i så hög utsträckning som möjligt ska vara härproducerad. Kommunen ska minimera risken för skolbarn att få i sig skadliga kemikalier, därför bör vi vara försiktiga med vad vi serverar för mat. Livsmedel som framställts på ett sätt som orsakat människor eller djur onödigt lidande ska inte få förekomma. Detta innebär inte minst att Sverigedemokraterna säger nej till kött där djuren slaktats utan föregående bedövning, så kallat halal- och koscherslaktat kött. Att erbjuda alternativ mat av religiösa skäl är dessutom principiellt fel och en sådan målsättning kan i förlängningen få orimliga konsekvenser. Det innebär dessutom en onödig merkostnad för kommunen. Vi menar därför att Sjöbo kommun i sin upphandling ska kräva att allt kött ska komma från djur som slaktats och avblodats efter bedövning, transporterats i max åtta timmar och som inte behandlats med antibiotika om de inte är sjuka. Vi säger nej till djurplågeri med största bestämdhet. Värna miljön och landskapet. Biogasprojekt är något vi ställer oss mycket positiva till medan vi inte förespråkar vindkraftverk som vi anser förfular och förstör vår närmiljö. På riksplan så ställer vi oss positiva till en nybyggnad och utveckling av kärnkraften. Vi anser även att kommunen bör ha en miljövänlig strävan i all sin verksamhet. Bostadspolitik Det är angeläget att detaljplaner utformas mer anpassningsbara och att det inte läggs för mycket tyngd på detaljplanering. Det är även av vikt att inte för mycket centralisering sker till Sjöbo utan att även de andra orterna i kommunen utvecklas. 10

11 Assimilation framför integration Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, omtanken och därmed också tryggheten till stora delar beror av identifikationen och känslan av samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. Sverigedemokraterna förespråkar assimilering framför integration och menar att de invandrare som kommer till Sverige och Sjöbo ska erbjudas vägledning för att kunna anpassa sig till det svenska samhället i stället för tvärtom. Detta innebär i korthet att man ska ta seden dit man kommer och själv verka för att bli en del av vårt svenska samhälle. Genom att införa ett tillfälligt stopp i kommunens mottagande av asylsökande och flyktingar samt ensamkommande flyktingbarn, som i en klar majoritet av fallen saknar verkliga flyktingskäl, kommer arbetslösheten såväl som kostnaderna för kommunen att minska, vilket ger stora möjligheter att återupprätta den välfärd som övriga riksdagspartier gemensamt urholkat. Invandring och mångkultur Så länge statens fokus med invandringsmottagning inte är att hjälpa flyktingar och så länge så kallade flyktingar får permanenta uppehållstillstånd, som praxis, så anser vi att Sjöbo bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning. Sjöbo kommun bör i alla avseenden motsätta sig statens tvångsåtgärder, som via Migrationsverket kommenderar folk till olika kommuner. I decennier har 7-klövern (alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna) påstått att invandringen till Sverige är ekonomiskt lönsam, trots den uppenbara motsatsen. Migrationsverkets tvångsåtgärder är ett ypperligt bevis på att kommuner inte är intresserade av att ta emot invandrare då det ger stora påfrestningar på ekonomin. Den senaste tiden har det haglat uttalanden och rapporter från kommuner över hela landet, där man tydligt deklarerar att massinvandringen slår sönder ekonomin och urholkar välfärden, då allt större resurser läggs på kostnader för invandrare, samtidigt som man skär ner på utgifterna inom välfärden. Även fd statsminister Reinfeld gick ut och klargjorde att det inte fanns pengar till annat än fortsatt massinvandring. Denna prioritering är för oss sverigedemokrater helt oacceptabel. Även om etablissemangets mörkande av de enorma kostnaderna för invandringen nu börjar bubbla upp till ytan, efter åratal av mörkläggning och censur från svensk media, är de ekonomiska konsekvenserna inte det enda, eller ens det viktigaste. Mångkulturen medför också en långt allvarligare situation, att "samhällsklistret" löses upp. 11

12 Sverige har lyckats som nation på grund av en 1000-årig, nästan unik, tillit till varandra och samhället och är inte något som Socialdemokraterna byggde på 1900-talet, utan går alltså mycket längre tillbaka än så. "Länder med hög tillit har i regel en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet," skrev Forskning och Framsteg. Denna tillit håller nu på att eroderas, mångkulturen gör att folk får minskad tillit till myndigheter, grannar och samhället i stort. Forskningsrapporten "Den svala svenska tilliten" konstaterar detta och samma slutsatser har forskare i USA och Europa kommit fram till, att det finns en motsättning mellan etnisk/kulturell mångfald och tillit, att det är svårare att upprätthålla gemensamma normer och värderingar i ett mångkulturellt samhälle. Denna fråga är faktiskt viktigare än de extrema kostnader som invandringen medför, men minskad tillit leder också i längden till minskat skatteunderlag och ökad korruption. Med detta sagt, kommer vi fokusera på de påtagliga siffror och beräkningar vi kan göra gällande, hänför till invandring och mångkultur. Avtalet med Länsstyrelsen säger att Sjöbo ska ta emot 25 invandrare per år. Staten ersätter kommuner för mottagandet av invandrare, men enligt SKL täcker den ersättningen endast 22% av den verkliga kostnaden. Stödet från staten för mottagningen ligger på ca 4 miljoner kronor. Om detta stöd endast täcker ca 22% av kostnaden innebär det att den verkliga kostnaden är ca 18 miljoner kronor, vilket medför en minuspost på cirka 14 miljoner för Sjöbo kommun. Om man antar att den utgiften fördelas på 2 år blir det en kostnad på 7 miljoner varje år kommunen tar emot de avtalade invandrarna. För varje år ackumuleras kostnaden (då två kullar av invandrare orsakar kostnader samtidigt) vilket ger en faktisk kostnadsökning på minst 14 miljoner per år så länge mottagandet fortsätter. Det finns även andra uppgifter från SKL som stödjer detta. I ett skriftligt Sveriges Radioreportage från Almedalen den 2 juni 2013 citerades SKL:s ordförande Anders Knape: -Vad vi kan se för stora grupper så räcker den här schablonsumman, som ska räcka i tre och ett halvt år inte längre än ett år, eller lite mer än ett år. När vi sedan vet att staten själva gör en bedömning att det kan ta upp till sju år i genomsnitt innan man gör ett inträde på arbetsmarknaden, så innebär det att systemet är underfinansierat. Vi anser att vi måste säga upp vårt flyktingavtal med det snaraste och då kommer vi enligt SKL beräkningar att spara minst sju miljoner i dagsläget. Exakt var de sju miljonerna ligger, kan vi inte se eftersom det inte offentliggörs vissa kostnader på grund av mörkande. Därför ser vi inte i dagsläget att vi kan dra dem från någon specifik nämnd, men troligtvis ligger det mesta i familjenämndens budget. Om vi antar att det är så, då hade familjenämnden inte haft något underskott jämfört med de 4,5 miljoner de har idag. Det är en fullt rimlig bedömning att det går att spara ytterligare några miljoner kronor genom att den mångkulturella ideologin och propagandan omedelbart avskaffas. 10 miljoner kronor är ett rimligt antagande för 2016 och troligen det dubbla 2017 och framåt. 12

13 Sverigedemokraterna vill Att: Avtalen om flyktingmottagandet omgående sägs upp. Genom detta kommer vi att kunna spara minst 10 miljoner under första året och troligen det mångdubbla för åren framöver. Sverigedemokraterna värnar om vår välfärd och därför vill vi omdisponera lite i den styrande alliansens budget tills ovanstående uppsägning av avtal och dess konsekvenser blir märkbara i vår ekonomi. Därför har vi ytterligare lite förstärkning till vår välfärd genom att SD vill höja tilldelningen till Familjenämnden samt Vård och Omsorgsnämnden. Gällande Familjenämnden samt Vård och Omsorgsnämnden så kommer de troligtvis att få ett riktat stadsbidrag. Genom dessa bidrag så ser vi att familjenämnden kan minska barngrupper /anställa mer personal samt vård och omsorg kan få bättre personaltäthet vilket ev. kan bidra till en bättre tidsplanering inom hemtjänsten så att deras ev. underskott kan rättas till. 13

14 Tekniska nämnden Uppskjutande av planerat projekt cykelled längs Tolångavägen -0,5 milj -4,5 milj Projekt 5,3 milj för att främja kommunens attraktionskraft -4 milj Summa -4,5 milj -4,5 milj Familjenämnden 1,5 milj 1,5 milj Vård o omsorgsnämnden 3 milj 3 milj Summa 4,5 milj 4,5 milj 14

15 15

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona

Ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona Ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona Sverigedemokraternas budgetförslag 2012 samt planer för 2013 och 2014 2 Ett Sverigevänligt alternativ Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti. Vi har

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Med ansvar för framtiden - ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona

Med ansvar för framtiden - ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona Med ansvar för framtiden - ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona Sverigedemokraternas budgetförslag 2014 samt planer för 2015 och 2016 1 Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken

Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar 2016-2018 för Sandviken Trygghet och tillit Vår vision Sverigedemokraternas vision är ett samhälle där vi medborgare förväntas och tar ansvar för varandra.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Inledning. Integration och asylmottagning

Inledning. Integration och asylmottagning Inledning Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2896 av Linus Bylund m.fl. (SD) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna Karlshamn budgetförslag 2015 Innehållsförteckning Med ansvar för framtiden 3 Omsorg för äldre och funktionshindrade 3 En kunskapsinriktad grund- och gymnasieskola

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man ser vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/14 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer