Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik"

Transkript

1 1

2 Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som vilar på en nationalistisk grund. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl socialkonservatismen som delar av den svenska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. I stället väljer vi att samarbeta med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik. En nationell gemenskap är av yttersta vikt för att motverka splittring i samhället. Vi förvaltar det våra förfäder en gång byggt upp och ska så göra med yttersta respekt och ödmjukhet, samtidigt som vi lägger grunden för nästa generation. Sverigedemokraternas syn på demokratin är just som dess betydelse, folkstyre. Den verkliga makten ska ligga hos folket, då vi tror att individerna bäst vet hur de vill forma sina liv. Övriga sju riksdagspartier har under de senaste decennierna skapat ett samhälle med tärande utanförskap, hög arbetslöshet och försämrad välfärd. Klyftan mellan löntagare och pensionärer har ökat, samtidigt som den ekonomiska nedgången ytterligare försämrat många äldres livskvalitet. Försvaret har nedmonterats och den grova brottsligheten har under de senaste decennierna tillåtits breda ut sig med ökad otrygghet som följd. De gamla partiernas politik har för länge sedan passerat bäst före datum och det är uppenbart att Sverige behöver en ny fräsch välfärdspolitik. Ekonomi Att föra en ansvarsfull ekonomisk politik med en låg kommunalskatt. Vi anser att det är av yttersta vikt att Sjöbo kommun gör väl övervägda prioriteringar och för en restriktiv hushållning med skattemedel. Det är bland annat viktigt att kunna erbjuda en låg kommunalskatt för att locka till sig nya boende i kommunen samt för att få de som redan bor och verkar här att stanna kvar. Att hålla låga sophämtningstaxor och avgifter för vatten och avlopp är också en viktig del av detta. En låg kommunalskatt har även en tillväxtfrämjande effekt och gynnar den lokala handeln vilket leder till att fler företagare vill investera i Sjöbo kommun. Detta i sin tur leder till fler arbetstillfällen och att fler vill bosätta sig i kommunen. Skattesänkningar får dock aldrig ske på bekostnad av välfärden. 2

3 Barnen och ungdomarna är vår framtid Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna ska vara så små som möjligt och att föräldrarna ska erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten. Vidare måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt, samt stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum. I syfte att skydda barn från övergrepp ska personal som arbetar med barn och ungdomar kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn. Även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga ska vara skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom verksamheten begått brott riktade mot barn. Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten ges det övergripande ekonomiska ansvaret för skolan i syfte att garantera en jämbördig skolgång, betonar vi samtidigt den pedagogiska valfriheten och menar att föräldrar och elever ska ges stora möjligheter att välja skola och skolform. Även om Sverigedemokraterna förespråkar ett förstatligande av skolorna så utesluter vi inte ett system med friskolor vid sidan av den kommunala/statliga. Sverigedemokraterna menar att tryggheten och gemenskapen bäst garanteras på mindre skolor. Genom att satsa på de mindre skolorna, möjliggörs en levande landsbygd, vilket hela kommunen tjänar på. Finns det en skola i byn, finns det större chans att barnfamiljer väljer att flytta dit. Det kan mycket väl vara så att det i något enstaka fall kan vara motiverat att lägga ned en skola. För precis på samma sätt som att en skola kan vara för stor, kan en skola också vara för liten. Dock ska ett sådant beslut i så fall fattas på grundval av att den pedagogiska kvaliteten hotas och ingenting annat. Våra barns framtida hälsa påverkas starkt av vilka motionsvanor de skaffar sig i unga år. I detta ligger också en mycket stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov till följd av människors svaga fysik reduceras. Idrotten i skolans regi har nedrustats sedan länge, vilket lett till negativa effekter för folkhälsan. Därför är det av största vikt att kommunens skolor erbjuder eleverna möjligheten till ett utökat antal idrottstimmar samtidigt som det erbjuds fler aktiva friluftsdagar. Vi menar att Sjöbo kommun ska vara en förebild gällande detta. Våra barn och ungdomar måste även kunna gå till skolan utan rädsla och oro och deras problem måste tas på allvar. Därför ska där alltid finnas möjligheter för att sätta in de resurser som behövs så fort man misstänker mobbing av något slag. Där ska alltid finnas tillgång till en vuxen som eleven kan prata med och som tar henne/honom på allvar. Ett barns/ungdoms problem får aldrig negligeras eller anses vara för litet för att tas på allvar. SD anser att kommunen bör undersöka om det behövs mer stöd på skolorna. Kanske kuratorn bör finnas mer på skolan. Kanske skulle man kunna ha en skolvärdinna på skolan. Vi i sverigedemokraterna vill att Sjöbo kommuns skolor ska vara en skola för alla. 3

4 Vi ska anpassa skolan efter barnen och inte barnen efter skolan. Elevens unikum ska tas tillvara och skolan ska ge varje unik elev just det den eleven behöver för att nå sina mål. Varje elev ska få just den hjälp den behöver för att nå de mål som krävs för att den ska kunna gå vidare i livet. Varje elev ska känna att någon lyssnar på just henne/honom och finns där för att ge henne/honom den hjälpen som behövs. SD anser för att nå dessa mål krävs: Att: Mindre klasser/barngrupper alternativ fler lärare i klassrummen. Att: Fler specialpedagoger med de kunskaper som krävs alternativ utbildningar till de lärare som redan finns på plats. Att: kommunen utreder hur eftersatt stödet till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd är? Skolan ska ha de resurser som krävs för att man ska kunna ge eleverna de rätta läromedlen och tillräckligt med läromedel av olika svårighetsgrader. Sverigedemokraterna anser även att det är viktigt att man hittar andra vägar att få barnen engagerade och intresserade av skolan. Vi tror att vår kultur kan bidra stort till detta. Sverigedemokraterna anser att satsa på våra barn NU gör att våra kostnader blir mindre sen och framförallt får vi trygga och lyckliga barn. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsalternativ, och staten har i allt högre utsträckning kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll. Vi vill i stället främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad valfrihet, exempelvis genom höjning av vårdnadsbidraget. Vi vill: Att man räknar på hur mycket det skulle kosta att genomföra en höjning av vårdnadsbidraget. Trots att familjen i de allra flesta fall medför glädje och trygghet åt sina medlemmar, är vi medvetna om att det i vissa fall tyvärr kan vara tvärtom. När föräldrar av någon anledning inte klarar att uppfylla sina åtaganden, eller när någon förälder medvetet sviker sitt ansvar eller missbrukar barnets beroendeställning, då måste samhället träda in och skydda det utsatta barnet. Dessa ingrepp måste alltid ske med varsamhet, men ändå i ett så tidigt skede som möjligt. Inte minst den psykosociala elevvården i skolorna, skolhälsovården och ungdomsarbetet förebygger behovet av barnskyddsåtgärder men är samtidigt ofta de första att upptäcka att insatser är nödvändiga och därför är det av stor vikt att dessa institutioner tilldelas tillräckliga resurser för att klara sitt åtagande. Vi ser med bestörtning på hur den psykiska ohälsan sjunker längre och längre ner i åldrarna därför måste kommunen satsa extra resurser på: Att det alltid ska finnas tillgängliga kuratorer för alla barnen i grund- och gymnasieskolan. 4

5 Besparingar inom detta område medför kraftigt ökade risker för att utsatta barns situation inte upptäcks och att dessa därmed tvingas leva kvar i en skadlig familjemiljö. Fritid och Nöje Fritidsverksamheten är viktig för alla och särskilt för ungdomarna. Vi vill därför att kommunen så långt som det är möjligt stödjer all fritidsverksamhet och fördelar medlen på ett jämställt sätt. Ett bra sätt att entusiasmera och engagera till föreningsarbete är att en gång om året dela ut priser till dem som har lagt ner mest ideellt arbete inom varje förening. Kommuninvånare som startar ideella projekt som gynnar bygden de bor i, ska snabbt få hjälp av kommunen med ekonomiska bidrag och vägledande hjälp. Sverigedemokraterna var positiva till ett nytt badhus om det innebar en god ekonomisk hållning. Tyvärr steg kostnaderna astronomiskt och sverigedemokraterna fick inte gehör för en folkomröstning om vi verkligen skulle bygga en simhall som i dagsläget ska kosta ca 150 miljoner. Nu är bygget igång så vi hoppas på många badande så att ekonomin ska gå ihop. Vi vill gärna att det satsas på fler fritidsaktiviteter om vi kan få sponsorer till detta eller när ekonomin i kommunen tillåter det. Vi skulle gärna se att man utredde möjligheten att bygga en folkracebana för alla våra motorintresserade i kommunen. Här skulle även våra A-traktorförare kunna få möjlighet att köra av sig. Valfrihet, trygghet och förebyggande arbete i omsorgen för våra äldre och funktionshindrade En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för de kommuninvånare som under ett helt liv har bidragit till samhället. Diskussioner om huruvida de äldre ska få ett helt eller ett halvt ägg till sillen, visar att något är riktigt fel i vårt samhälle. Att många äldre får det allt svårare att få ekonomin att gå ihop samtidigt som vi erbjuder äldreförsörjningsstöd till invandrade åldringar som inte har betalat en endaste krona i svensk skatt, är en regelrätt skandal. Sverigedemokraterna vill att: Det ska finnas plats på våra trygghetsboende för alla som önskar detta. Man ska inte skilja på par för att en av dem blir sjuk/behöver extra omsorg, utan om de så önskar så ska båda få bo tillsammans i ett trygghetsboende. För de som vill bo hemma ska det erbjudas den hjälp som behövs och det ska även erbjudas gratis trygghetslarm vid behov. De äldre ska i möjligaste mån få möjlighet att leva sitt liv som de alltid gjort även om förutsättningarna ser annorlunda ut. 5

6 Vård och Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att undersöka vilka besparingar man kan göra för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet på 4,5 miljoner kronor för De sparförslag som VON lagt fram för vidare utredning ser vi i sverigedemokraterna som ett hot mot våra äldres välfärd. Därför vill Sverigedemokraterna höja budgetramen för 2016 med tre miljoner kronor. Ett gott liv och livskvalité innebär även att det ska finnas ett varierat kultur och fritidsliv. Detta innebär att vi inom ramen för vår budget ska försöka tillgodose att vi har ett varierande utbud av olika kultur/fritidsaktiviteter. Trygghet genom tillväxt i näringslivet Den svenska välfärden lever i dag på lånad tid och lånade pengar. En oansvarig hushållning med våra gemensamma resurser och en alltför omfattande invandring har resulterat i en stigande arbetslöshet, en överdimensionerad byråkrati, brister i välfärden och en enorm statsskuld. För att Sjöbo ska ha en väl fungerande ekonomi och en hög sysselsättning måste kommunen dels se till att privata företag och offentlig sektor får tillgång till kompetent arbetskraft, dels verka för att skapa ett företagsvänligt klimat. Vi är i grunden positiva till alternativa driftsformer inom offentlig sektor. Det handlar dock om att hitta en balans mellan offentlig och privat verksamhet. Sjöbo kommun har ett fördelaktigt geografiskt läge med relativt korta avstånd till Lund, Malmö och Köpenhamn. I kommunen finns bra förutsättningar för företagsetableringar då det finns gott om markyta och markpriserna är relativt låga. Det finns även bra förutsättningar för en expansiv turism där ekoturism kan utgöra en viktig del av denna. Småföretagen i kommunen ser vi som en viktig faktor för att behålla en levande landsbygd. Särskilt viktig är småföretagen för serviceorterna Vollsjö, Lövestad och Blentarp, därför måste man i alla avseende underlätta för dessa att verka i kommunen. Biogasprojekt är något vi ställer oss mycket positiva till medan vi inte förespråkar vindkraftverk som vi anser förfular och förstör vår närmiljö. Vi vill skapa ett bättre företagsklimat och skapa förutsättningar för nya företagsetableringar genom en rad förbättringar. Kommunen ska i sitt arbete vara företagarvänlig, serviceinriktad, lyhörd, behjälplig och informativ. Det ska vara enkelt för småföretag att delta i kommunala upphandlingar. Kommunen skall underlätta för att det i första hand upphandlas närproducerad mat till skolor och äldreomsorg. Som en naturlig del av detta vill vi: Att man ser till att inget kött som serveras i kommunens regi är slaktat under de vedervärdiga förhållanden som rituell slakt innebär. 6

7 Kommunikationer Förbättrad kollektivtrafik och lokal färdtjänst. Vi vill satsa på en förbättrad kollektivtrafik mellan serviceorterna och Sjöbo. Färdtjänsten bör utföras av lokala taxiföretag som då samtidigt kan sysselsätta sig med traditionell taxiverksamhet. Beställningscentralen skall ligga i Sverige med helt svensktalande personal, helst med lokal förankring. Snöröjningen i kommunen måste förbättras, framförallt på smågatorna. Snöröjarnas arbete bör därför dagligen följas upp, för att på så sätt kunna höja kvaliteten. Kommunens personal i centrum Vi vill värna om den kommunanställda personalen och ser det som centralt att de erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling. Det är även viktigt att de får delaktighet och inflytande i frågor som berör deras arbetssituation. Vi ser de kommunanställda som ambassadörer för kommunen och det är viktigt att de känner sig väl behandlade och i sin tur sprider en positiv bild av Sjöbo kommun. Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser ska vara god, vi tror på friskvård istället för sjukvård, trivsel istället för vantrivsel och möjligheter istället för problem. Sjukskrivningar beror ofta på andra saker än skador eller sjukdom i arbetet. Möjligheten att byta jobb eller att ha ett jobb att gå till, skulle kraftigt reducera sjukskrivningarna. Det talas ofta om att alla former av diskriminering ska motverkas, något Sverigedemokraterna instämmer i. Trots detta förekommer politisk diskriminering och en många gånger utbredd rädsla på arbetsplatserna att öppet uttrycka sin ståndpunkt i vissa frågor. Detta är naturligtvis inte värdigt en kommun som påstår sig vara demokratisk. Det är kompetensen som ska vara avgörande, inte partiboken. Kraftsamling mot brottsligheten och förebyggande arbete Sjöbo kommun ska utmärka sig för att vara en trygg kommun att bo i. Vi vill att man omgående och kraftfullt agerar mot brottslighet. En snabb och kraftfull reaktion är extra viktig när ungdomar för första gången bryter mot lagen. På sikt menar vi att polisen måste ges större resurser och större befogenheter än i dag, samtidigt som de brottsförebyggande insatserna och samhällsmoralen måste ökas. Vidare måste kommunen på allvar motverka och bekämpa användandet av alkohol, tobak och narkotika bland barn och ungdomar, inte minst genom förebyggande insatser i skolorna. Som ett led i detta kan vi tänka oss att införa slumpmässiga drogtester på kommunens skolor, exempelvis i samband med besök inom skolhälsovården. Frågan är mer aktuell än någonsin då 7

8 droganvändningen på gymnasiet ökar, och då föräldrarna kanske inte alltid är medvetna om vad deras barn håller på med. Vi anser att vi behöver ha kvar vår närpolis i Sjöbo, gärna med utredningspersonal som känner Sjöboborna på plats i vårt polishus. Vi vill även att de poliser som är på plats i Sjöbo ska ha kännedom om Sjöbo och dess invånare och få ha de ekonomiska resurserna att det alltid finns minst en polis på plats i Sjöbo. Vi vill ha kameraövervakning på brottsutsatta platser, vilket avskräcker från brott och hjälper polisen i brottsutredningar. Gallring av tätt buskage, väl upplysta gångstigar och samlingsplatser samt gatubelysning där det saknas är bra åtgärder för att förhindra brott och skapa trygghet. Det är även viktigt med fler synliga poliser även kvällar och nätter. Sjöbo kommun ska vara en kommun där det ska vara svårt för aktiva brottslingar att verka. Omsorg Erbjuda en omsorg där individens behov och önskemål värnas. Vi anser att äldreomsorg, barnomsorg samt omsorg av funktionsnedsatta alltid värnas med individen i fokus och att självbestämmande, kvalitet, service, respekt och valmöjligheter ska genomsyra omsorgen i Sjöbo kommun. Barn till föräldrar som är sjukskrivna ska även ha rätt till fritidsplats, detta är viktigt för att barnet ska få en utvecklande och social fritid. Äldres och funktionsnedsattas behov av social samvaro och aktiviteter ska uppmärksammas och vi vill därför anslå ökade resurser för att de ska få möjlighet att leva ett socialt och aktiverande liv för att stimulera och förbättra välbefinnandet. Vi anser även att den som inte vill bo kvar hemma för att den anses för frisk, inte ska behöva göra detta. Ensamhet och oro bör vara ett fullgott skäl att få komma in på något trygghetsboende. Vi ser det som självklart att äldre gifta par inte ska behövas skiljas åt även om en av dem är förhållandevis frisk. Ökat medborgarinflytande och vitaliserad demokrati Sverigedemokraterna tror på dialogen som politiskt instrument, där debatten är fri och där alla aktörer tillåts delta på lika villkor. Demokratin går förlorad om vissa aktörer förtrycks och om vissa för tillfället misshagliga idéer undanhålls medborgarna. Det finns ett fåtal kommuner i Sverige som kommit mycket långt i sitt arbete med att vitalisera den kommunala demokratin. Arbetet med att förbättra den kommunala demokratin måste fortsätta. Sverigedemokraterna vill framförallt betona vikten av att våga använda lokala folkomröstningar för att ta reda på vad 8

9 kommuninvånarna har för åsikt i en viss fråga, inte minst när det gäller särskilt viktiga frågor som till exempel fortsatt flyktingmottagande i kommunen eller den fortsatta utbyggnaden i kommunens centrala delar. I dessa fall är folkomröstningar ett bra instrument för att ge politiken legitimitet. Att de folkvalda representanterna fattar beslut som går stick i stäv med folkviljan blir i längden förödande för demokratin och medborgarnas tilltro till systemet. Politiska arvoden Sverigedemokraterna vill ta bort vårt oppositionsråd på 25 % eftersom den posten inte har någon funktion i vår kommun. Vi vill även minska kommunalrådposten till 50 %. Motivering till halveringen: Kommunalrådet kommer fortfarande att ha förankring i arbetslivet utanför kommunhuset till både kommunens och kommunalrådets fördel. Att: Genom denna omorganisation av de politiska tjänsterna kommer vi att spara in minst :-/år. Dock kan detta ej genomföras förrän efter valet Samhällsbyggnad utifrån trygghet, närhet och tradition Såväl Sverige som Sjöbo kommun har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet för många invånare. Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser. Redan i dag ger lagen medborgarna rätt till inflytande över stadsplaneringen. Det är ett viktigt inslag i demokratin som kan fördjupas ytterligare. De invånare som berörs av beslut inom detta område skall ha stora möjligheter att påverka beslutsprocessen. Detta kan till exempel ske genom politikerträffar, utökat remissförfarande och IT-rådslag. Vi värdesätter kommunens landsbygd och vill värna om våra småbyar i kommunen. Vi vill se en levande landsbygd där man satsar på boende, alltifrån små ansamlingar av bostäder samt verksamheter till bygemenskap och mindre samhällen. Sverigedemokraterna vill satsa helhjärtat på att skapa förutsättningar som leder till en återbefolkad och levande landsbyggd i vår kommun. Boende, kommunikationer, service och arbetstillfällen är enligt oss en självklar grund för att bygga ett långsiktigt samhälle. Vi vill se en ökad självförsörjningsgrad där härproducerade livsmedelsvaror alltid ska vara förstahandsvalet i våra kommunala inrättningar. Vi vill också vidta kraftfulla åtgärder för att landsbygden ska kunna leva, växa och frodas också under 2000-talet. Skogen, jordbruket, turismen och besöksnäringen skapar tillsammans förutsättningar för nya jobb på den svenska landsbygden. 9

10 Sverigedemokratisk miljöpolitik ger ett hållbart samhälle Det är upp till oss att tillsammans verka för ett hållbart samhälle. Vidare måste all kommunal verksamhet sträva efter att i möjligaste mån välja miljövänliga alternativ. En väl fungerande kollektivtrafik är inte bara viktig för en levande landsbygd, utan även ur miljöhänseende. Miljön är ständigt diskuterad och är för oss högt prioriterad. Ofta sätts det upp motsättningar mellan ekonomi, tillväxt och miljö. Sverigedemokraterna ser långsiktigt, och då detta görs går ofta miljö och ekonomi hand i hand. Vi ser det inte som att vi ärver jorden från tidigare generationer utan att vi lånar den av våra barn. Detta medför att vi försöker att bevara den natur som vi i dag har för kommande generationer samt att vi motsätter oss sådant som medför mer lidande för människor, djur och natur. Det är Sverigedemokraternas ambition att maten som serveras i så hög utsträckning som möjligt ska vara härproducerad. Kommunen ska minimera risken för skolbarn att få i sig skadliga kemikalier, därför bör vi vara försiktiga med vad vi serverar för mat. Livsmedel som framställts på ett sätt som orsakat människor eller djur onödigt lidande ska inte få förekomma. Detta innebär inte minst att Sverigedemokraterna säger nej till kött där djuren slaktats utan föregående bedövning, så kallat halal- och koscherslaktat kött. Att erbjuda alternativ mat av religiösa skäl är dessutom principiellt fel och en sådan målsättning kan i förlängningen få orimliga konsekvenser. Det innebär dessutom en onödig merkostnad för kommunen. Vi menar därför att Sjöbo kommun i sin upphandling ska kräva att allt kött ska komma från djur som slaktats och avblodats efter bedövning, transporterats i max åtta timmar och som inte behandlats med antibiotika om de inte är sjuka. Vi säger nej till djurplågeri med största bestämdhet. Värna miljön och landskapet. Biogasprojekt är något vi ställer oss mycket positiva till medan vi inte förespråkar vindkraftverk som vi anser förfular och förstör vår närmiljö. På riksplan så ställer vi oss positiva till en nybyggnad och utveckling av kärnkraften. Vi anser även att kommunen bör ha en miljövänlig strävan i all sin verksamhet. Bostadspolitik Det är angeläget att detaljplaner utformas mer anpassningsbara och att det inte läggs för mycket tyngd på detaljplanering. Det är även av vikt att inte för mycket centralisering sker till Sjöbo utan att även de andra orterna i kommunen utvecklas. 10

11 Assimilation framför integration Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, omtanken och därmed också tryggheten till stora delar beror av identifikationen och känslan av samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. Sverigedemokraterna förespråkar assimilering framför integration och menar att de invandrare som kommer till Sverige och Sjöbo ska erbjudas vägledning för att kunna anpassa sig till det svenska samhället i stället för tvärtom. Detta innebär i korthet att man ska ta seden dit man kommer och själv verka för att bli en del av vårt svenska samhälle. Genom att införa ett tillfälligt stopp i kommunens mottagande av asylsökande och flyktingar samt ensamkommande flyktingbarn, som i en klar majoritet av fallen saknar verkliga flyktingskäl, kommer arbetslösheten såväl som kostnaderna för kommunen att minska, vilket ger stora möjligheter att återupprätta den välfärd som övriga riksdagspartier gemensamt urholkat. Invandring och mångkultur Så länge statens fokus med invandringsmottagning inte är att hjälpa flyktingar och så länge så kallade flyktingar får permanenta uppehållstillstånd, som praxis, så anser vi att Sjöbo bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning. Sjöbo kommun bör i alla avseenden motsätta sig statens tvångsåtgärder, som via Migrationsverket kommenderar folk till olika kommuner. I decennier har 7-klövern (alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna) påstått att invandringen till Sverige är ekonomiskt lönsam, trots den uppenbara motsatsen. Migrationsverkets tvångsåtgärder är ett ypperligt bevis på att kommuner inte är intresserade av att ta emot invandrare då det ger stora påfrestningar på ekonomin. Den senaste tiden har det haglat uttalanden och rapporter från kommuner över hela landet, där man tydligt deklarerar att massinvandringen slår sönder ekonomin och urholkar välfärden, då allt större resurser läggs på kostnader för invandrare, samtidigt som man skär ner på utgifterna inom välfärden. Även fd statsminister Reinfeld gick ut och klargjorde att det inte fanns pengar till annat än fortsatt massinvandring. Denna prioritering är för oss sverigedemokrater helt oacceptabel. Även om etablissemangets mörkande av de enorma kostnaderna för invandringen nu börjar bubbla upp till ytan, efter åratal av mörkläggning och censur från svensk media, är de ekonomiska konsekvenserna inte det enda, eller ens det viktigaste. Mångkulturen medför också en långt allvarligare situation, att "samhällsklistret" löses upp. 11

12 Sverige har lyckats som nation på grund av en 1000-årig, nästan unik, tillit till varandra och samhället och är inte något som Socialdemokraterna byggde på 1900-talet, utan går alltså mycket längre tillbaka än så. "Länder med hög tillit har i regel en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet," skrev Forskning och Framsteg. Denna tillit håller nu på att eroderas, mångkulturen gör att folk får minskad tillit till myndigheter, grannar och samhället i stort. Forskningsrapporten "Den svala svenska tilliten" konstaterar detta och samma slutsatser har forskare i USA och Europa kommit fram till, att det finns en motsättning mellan etnisk/kulturell mångfald och tillit, att det är svårare att upprätthålla gemensamma normer och värderingar i ett mångkulturellt samhälle. Denna fråga är faktiskt viktigare än de extrema kostnader som invandringen medför, men minskad tillit leder också i längden till minskat skatteunderlag och ökad korruption. Med detta sagt, kommer vi fokusera på de påtagliga siffror och beräkningar vi kan göra gällande, hänför till invandring och mångkultur. Avtalet med Länsstyrelsen säger att Sjöbo ska ta emot 25 invandrare per år. Staten ersätter kommuner för mottagandet av invandrare, men enligt SKL täcker den ersättningen endast 22% av den verkliga kostnaden. Stödet från staten för mottagningen ligger på ca 4 miljoner kronor. Om detta stöd endast täcker ca 22% av kostnaden innebär det att den verkliga kostnaden är ca 18 miljoner kronor, vilket medför en minuspost på cirka 14 miljoner för Sjöbo kommun. Om man antar att den utgiften fördelas på 2 år blir det en kostnad på 7 miljoner varje år kommunen tar emot de avtalade invandrarna. För varje år ackumuleras kostnaden (då två kullar av invandrare orsakar kostnader samtidigt) vilket ger en faktisk kostnadsökning på minst 14 miljoner per år så länge mottagandet fortsätter. Det finns även andra uppgifter från SKL som stödjer detta. I ett skriftligt Sveriges Radioreportage från Almedalen den 2 juni 2013 citerades SKL:s ordförande Anders Knape: -Vad vi kan se för stora grupper så räcker den här schablonsumman, som ska räcka i tre och ett halvt år inte längre än ett år, eller lite mer än ett år. När vi sedan vet att staten själva gör en bedömning att det kan ta upp till sju år i genomsnitt innan man gör ett inträde på arbetsmarknaden, så innebär det att systemet är underfinansierat. Vi anser att vi måste säga upp vårt flyktingavtal med det snaraste och då kommer vi enligt SKL beräkningar att spara minst sju miljoner i dagsläget. Exakt var de sju miljonerna ligger, kan vi inte se eftersom det inte offentliggörs vissa kostnader på grund av mörkande. Därför ser vi inte i dagsläget att vi kan dra dem från någon specifik nämnd, men troligtvis ligger det mesta i familjenämndens budget. Om vi antar att det är så, då hade familjenämnden inte haft något underskott jämfört med de 4,5 miljoner de har idag. Det är en fullt rimlig bedömning att det går att spara ytterligare några miljoner kronor genom att den mångkulturella ideologin och propagandan omedelbart avskaffas. 10 miljoner kronor är ett rimligt antagande för 2016 och troligen det dubbla 2017 och framåt. 12

13 Sverigedemokraterna vill Att: Avtalen om flyktingmottagandet omgående sägs upp. Genom detta kommer vi att kunna spara minst 10 miljoner under första året och troligen det mångdubbla för åren framöver. Sverigedemokraterna värnar om vår välfärd och därför vill vi omdisponera lite i den styrande alliansens budget tills ovanstående uppsägning av avtal och dess konsekvenser blir märkbara i vår ekonomi. Därför har vi ytterligare lite förstärkning till vår välfärd genom att SD vill höja tilldelningen till Familjenämnden samt Vård och Omsorgsnämnden. Gällande Familjenämnden samt Vård och Omsorgsnämnden så kommer de troligtvis att få ett riktat stadsbidrag. Genom dessa bidrag så ser vi att familjenämnden kan minska barngrupper /anställa mer personal samt vård och omsorg kan få bättre personaltäthet vilket ev. kan bidra till en bättre tidsplanering inom hemtjänsten så att deras ev. underskott kan rättas till. 13

14 Tekniska nämnden Uppskjutande av planerat projekt cykelled längs Tolångavägen -0,5 milj -4,5 milj Projekt 5,3 milj för att främja kommunens attraktionskraft -4 milj Summa -4,5 milj -4,5 milj Familjenämnden 1,5 milj 1,5 milj Vård o omsorgsnämnden 3 milj 3 milj Summa 4,5 milj 4,5 milj 14

15 15

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna Karlshamn budgetförslag 2015 Innehållsförteckning Med ansvar för framtiden 3 Omsorg för äldre och funktionshindrade 3 En kunskapsinriktad grund- och gymnasieskola

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Hållbara Sápmi Bistevaš Sápmi Nanos Sápmi Nännoes Sápmie

Hållbara Sápmi Bistevaš Sápmi Nanos Sápmi Nännoes Sápmie Hållbara Sápmi Bistevaš Sápmi Nanos Sápmi Nännoes Sápmie Valprogram 2009 Sametingsvalet 2009 Samidikki válggat 2009 Vi är ett folk och vi hör ihop så enkelt är det. Ett hållbart Sápmi för hela det samiska

Läs mer