Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik"

Transkript

1 1

2 Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som vilar på en nationalistisk grund. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl socialkonservatismen som delar av den svenska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. I stället väljer vi att samarbeta med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik. En nationell gemenskap är av yttersta vikt för att motverka splittring i samhället. Vi förvaltar det våra förfäder en gång byggt upp och ska så göra med yttersta respekt och ödmjukhet, samtidigt som vi lägger grunden för nästa generation. Sverigedemokraternas syn på demokratin är just som dess betydelse, folkstyre. Den verkliga makten ska ligga hos folket, då vi tror att individerna bäst vet hur de vill forma sina liv. Övriga sju riksdagspartier har under de senaste decennierna skapat ett samhälle med tärande utanförskap, hög arbetslöshet och försämrad välfärd. Klyftan mellan löntagare och pensionärer har ökat, samtidigt som den ekonomiska nedgången ytterligare försämrat många äldres livskvalitet. Försvaret har nedmonterats och den grova brottsligheten har under de senaste decennierna tillåtits breda ut sig med ökad otrygghet som följd. De gamla partiernas politik har för länge sedan passerat bäst före datum och det är uppenbart att Sverige behöver en ny fräsch välfärdspolitik. Ekonomi Att föra en ansvarsfull ekonomisk politik med en låg kommunalskatt. Vi anser att det är av yttersta vikt att Sjöbo kommun gör väl övervägda prioriteringar och för en restriktiv hushållning med skattemedel. Det är bland annat viktigt att kunna erbjuda en låg kommunalskatt för att locka till sig nya boende i kommunen samt för att få de som redan bor och verkar här att stanna kvar. Att hålla låga sophämtningstaxor och avgifter för vatten och avlopp är också en viktig del av detta. En låg kommunalskatt har även en tillväxtfrämjande effekt och gynnar den lokala handeln vilket leder till att fler företagare vill investera i Sjöbo kommun. Detta i sin tur leder till fler arbetstillfällen och att fler vill bosätta sig i kommunen. Skattesänkningar får dock aldrig ske på bekostnad av välfärden. 2

3 Barnen och ungdomarna är vår framtid Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna ska vara så små som möjligt och att föräldrarna ska erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten. Vidare måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt, samt stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum. I syfte att skydda barn från övergrepp ska personal som arbetar med barn och ungdomar kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn. Även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga ska vara skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom verksamheten begått brott riktade mot barn. Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten ges det övergripande ekonomiska ansvaret för skolan i syfte att garantera en jämbördig skolgång, betonar vi samtidigt den pedagogiska valfriheten och menar att föräldrar och elever ska ges stora möjligheter att välja skola och skolform. Även om Sverigedemokraterna förespråkar ett förstatligande av skolorna så utesluter vi inte ett system med friskolor vid sidan av den kommunala/statliga. Sverigedemokraterna menar att tryggheten och gemenskapen bäst garanteras på mindre skolor. Genom att satsa på de mindre skolorna, möjliggörs en levande landsbygd, vilket hela kommunen tjänar på. Finns det en skola i byn, finns det större chans att barnfamiljer väljer att flytta dit. Det kan mycket väl vara så att det i något enstaka fall kan vara motiverat att lägga ned en skola. För precis på samma sätt som att en skola kan vara för stor, kan en skola också vara för liten. Dock ska ett sådant beslut i så fall fattas på grundval av att den pedagogiska kvaliteten hotas och ingenting annat. Våra barns framtida hälsa påverkas starkt av vilka motionsvanor de skaffar sig i unga år. I detta ligger också en mycket stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov till följd av människors svaga fysik reduceras. Idrotten i skolans regi har nedrustats sedan länge, vilket lett till negativa effekter för folkhälsan. Därför är det av största vikt att kommunens skolor erbjuder eleverna möjligheten till ett utökat antal idrottstimmar samtidigt som det erbjuds fler aktiva friluftsdagar. Vi menar att Sjöbo kommun ska vara en förebild gällande detta. Våra barn och ungdomar måste även kunna gå till skolan utan rädsla och oro och deras problem måste tas på allvar. Därför ska där alltid finnas möjligheter för att sätta in de resurser som behövs så fort man misstänker mobbing av något slag. Där ska alltid finnas tillgång till en vuxen som eleven kan prata med och som tar henne/honom på allvar. Ett barns/ungdoms problem får aldrig negligeras eller anses vara för litet för att tas på allvar. SD anser att kommunen bör undersöka om det behövs mer stöd på skolorna. Kanske kuratorn bör finnas mer på skolan. Kanske skulle man kunna ha en skolvärdinna på skolan. Vi i sverigedemokraterna vill att Sjöbo kommuns skolor ska vara en skola för alla. 3

4 Vi ska anpassa skolan efter barnen och inte barnen efter skolan. Elevens unikum ska tas tillvara och skolan ska ge varje unik elev just det den eleven behöver för att nå sina mål. Varje elev ska få just den hjälp den behöver för att nå de mål som krävs för att den ska kunna gå vidare i livet. Varje elev ska känna att någon lyssnar på just henne/honom och finns där för att ge henne/honom den hjälpen som behövs. SD anser för att nå dessa mål krävs: Att: Mindre klasser/barngrupper alternativ fler lärare i klassrummen. Att: Fler specialpedagoger med de kunskaper som krävs alternativ utbildningar till de lärare som redan finns på plats. Att: kommunen utreder hur eftersatt stödet till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd är? Skolan ska ha de resurser som krävs för att man ska kunna ge eleverna de rätta läromedlen och tillräckligt med läromedel av olika svårighetsgrader. Sverigedemokraterna anser även att det är viktigt att man hittar andra vägar att få barnen engagerade och intresserade av skolan. Vi tror att vår kultur kan bidra stort till detta. Sverigedemokraterna anser att satsa på våra barn NU gör att våra kostnader blir mindre sen och framförallt får vi trygga och lyckliga barn. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsalternativ, och staten har i allt högre utsträckning kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll. Vi vill i stället främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad valfrihet, exempelvis genom höjning av vårdnadsbidraget. Vi vill: Att man räknar på hur mycket det skulle kosta att genomföra en höjning av vårdnadsbidraget. Trots att familjen i de allra flesta fall medför glädje och trygghet åt sina medlemmar, är vi medvetna om att det i vissa fall tyvärr kan vara tvärtom. När föräldrar av någon anledning inte klarar att uppfylla sina åtaganden, eller när någon förälder medvetet sviker sitt ansvar eller missbrukar barnets beroendeställning, då måste samhället träda in och skydda det utsatta barnet. Dessa ingrepp måste alltid ske med varsamhet, men ändå i ett så tidigt skede som möjligt. Inte minst den psykosociala elevvården i skolorna, skolhälsovården och ungdomsarbetet förebygger behovet av barnskyddsåtgärder men är samtidigt ofta de första att upptäcka att insatser är nödvändiga och därför är det av stor vikt att dessa institutioner tilldelas tillräckliga resurser för att klara sitt åtagande. Vi ser med bestörtning på hur den psykiska ohälsan sjunker längre och längre ner i åldrarna därför måste kommunen satsa extra resurser på: Att det alltid ska finnas tillgängliga kuratorer för alla barnen i grund- och gymnasieskolan. 4

5 Besparingar inom detta område medför kraftigt ökade risker för att utsatta barns situation inte upptäcks och att dessa därmed tvingas leva kvar i en skadlig familjemiljö. Fritid och Nöje Fritidsverksamheten är viktig för alla och särskilt för ungdomarna. Vi vill därför att kommunen så långt som det är möjligt stödjer all fritidsverksamhet och fördelar medlen på ett jämställt sätt. Ett bra sätt att entusiasmera och engagera till föreningsarbete är att en gång om året dela ut priser till dem som har lagt ner mest ideellt arbete inom varje förening. Kommuninvånare som startar ideella projekt som gynnar bygden de bor i, ska snabbt få hjälp av kommunen med ekonomiska bidrag och vägledande hjälp. Sverigedemokraterna var positiva till ett nytt badhus om det innebar en god ekonomisk hållning. Tyvärr steg kostnaderna astronomiskt och sverigedemokraterna fick inte gehör för en folkomröstning om vi verkligen skulle bygga en simhall som i dagsläget ska kosta ca 150 miljoner. Nu är bygget igång så vi hoppas på många badande så att ekonomin ska gå ihop. Vi vill gärna att det satsas på fler fritidsaktiviteter om vi kan få sponsorer till detta eller när ekonomin i kommunen tillåter det. Vi skulle gärna se att man utredde möjligheten att bygga en folkracebana för alla våra motorintresserade i kommunen. Här skulle även våra A-traktorförare kunna få möjlighet att köra av sig. Valfrihet, trygghet och förebyggande arbete i omsorgen för våra äldre och funktionshindrade En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för de kommuninvånare som under ett helt liv har bidragit till samhället. Diskussioner om huruvida de äldre ska få ett helt eller ett halvt ägg till sillen, visar att något är riktigt fel i vårt samhälle. Att många äldre får det allt svårare att få ekonomin att gå ihop samtidigt som vi erbjuder äldreförsörjningsstöd till invandrade åldringar som inte har betalat en endaste krona i svensk skatt, är en regelrätt skandal. Sverigedemokraterna vill att: Det ska finnas plats på våra trygghetsboende för alla som önskar detta. Man ska inte skilja på par för att en av dem blir sjuk/behöver extra omsorg, utan om de så önskar så ska båda få bo tillsammans i ett trygghetsboende. För de som vill bo hemma ska det erbjudas den hjälp som behövs och det ska även erbjudas gratis trygghetslarm vid behov. De äldre ska i möjligaste mån få möjlighet att leva sitt liv som de alltid gjort även om förutsättningarna ser annorlunda ut. 5

6 Vård och Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att undersöka vilka besparingar man kan göra för att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet på 4,5 miljoner kronor för De sparförslag som VON lagt fram för vidare utredning ser vi i sverigedemokraterna som ett hot mot våra äldres välfärd. Därför vill Sverigedemokraterna höja budgetramen för 2016 med tre miljoner kronor. Ett gott liv och livskvalité innebär även att det ska finnas ett varierat kultur och fritidsliv. Detta innebär att vi inom ramen för vår budget ska försöka tillgodose att vi har ett varierande utbud av olika kultur/fritidsaktiviteter. Trygghet genom tillväxt i näringslivet Den svenska välfärden lever i dag på lånad tid och lånade pengar. En oansvarig hushållning med våra gemensamma resurser och en alltför omfattande invandring har resulterat i en stigande arbetslöshet, en överdimensionerad byråkrati, brister i välfärden och en enorm statsskuld. För att Sjöbo ska ha en väl fungerande ekonomi och en hög sysselsättning måste kommunen dels se till att privata företag och offentlig sektor får tillgång till kompetent arbetskraft, dels verka för att skapa ett företagsvänligt klimat. Vi är i grunden positiva till alternativa driftsformer inom offentlig sektor. Det handlar dock om att hitta en balans mellan offentlig och privat verksamhet. Sjöbo kommun har ett fördelaktigt geografiskt läge med relativt korta avstånd till Lund, Malmö och Köpenhamn. I kommunen finns bra förutsättningar för företagsetableringar då det finns gott om markyta och markpriserna är relativt låga. Det finns även bra förutsättningar för en expansiv turism där ekoturism kan utgöra en viktig del av denna. Småföretagen i kommunen ser vi som en viktig faktor för att behålla en levande landsbygd. Särskilt viktig är småföretagen för serviceorterna Vollsjö, Lövestad och Blentarp, därför måste man i alla avseende underlätta för dessa att verka i kommunen. Biogasprojekt är något vi ställer oss mycket positiva till medan vi inte förespråkar vindkraftverk som vi anser förfular och förstör vår närmiljö. Vi vill skapa ett bättre företagsklimat och skapa förutsättningar för nya företagsetableringar genom en rad förbättringar. Kommunen ska i sitt arbete vara företagarvänlig, serviceinriktad, lyhörd, behjälplig och informativ. Det ska vara enkelt för småföretag att delta i kommunala upphandlingar. Kommunen skall underlätta för att det i första hand upphandlas närproducerad mat till skolor och äldreomsorg. Som en naturlig del av detta vill vi: Att man ser till att inget kött som serveras i kommunens regi är slaktat under de vedervärdiga förhållanden som rituell slakt innebär. 6

7 Kommunikationer Förbättrad kollektivtrafik och lokal färdtjänst. Vi vill satsa på en förbättrad kollektivtrafik mellan serviceorterna och Sjöbo. Färdtjänsten bör utföras av lokala taxiföretag som då samtidigt kan sysselsätta sig med traditionell taxiverksamhet. Beställningscentralen skall ligga i Sverige med helt svensktalande personal, helst med lokal förankring. Snöröjningen i kommunen måste förbättras, framförallt på smågatorna. Snöröjarnas arbete bör därför dagligen följas upp, för att på så sätt kunna höja kvaliteten. Kommunens personal i centrum Vi vill värna om den kommunanställda personalen och ser det som centralt att de erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling. Det är även viktigt att de får delaktighet och inflytande i frågor som berör deras arbetssituation. Vi ser de kommunanställda som ambassadörer för kommunen och det är viktigt att de känner sig väl behandlade och i sin tur sprider en positiv bild av Sjöbo kommun. Arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser ska vara god, vi tror på friskvård istället för sjukvård, trivsel istället för vantrivsel och möjligheter istället för problem. Sjukskrivningar beror ofta på andra saker än skador eller sjukdom i arbetet. Möjligheten att byta jobb eller att ha ett jobb att gå till, skulle kraftigt reducera sjukskrivningarna. Det talas ofta om att alla former av diskriminering ska motverkas, något Sverigedemokraterna instämmer i. Trots detta förekommer politisk diskriminering och en många gånger utbredd rädsla på arbetsplatserna att öppet uttrycka sin ståndpunkt i vissa frågor. Detta är naturligtvis inte värdigt en kommun som påstår sig vara demokratisk. Det är kompetensen som ska vara avgörande, inte partiboken. Kraftsamling mot brottsligheten och förebyggande arbete Sjöbo kommun ska utmärka sig för att vara en trygg kommun att bo i. Vi vill att man omgående och kraftfullt agerar mot brottslighet. En snabb och kraftfull reaktion är extra viktig när ungdomar för första gången bryter mot lagen. På sikt menar vi att polisen måste ges större resurser och större befogenheter än i dag, samtidigt som de brottsförebyggande insatserna och samhällsmoralen måste ökas. Vidare måste kommunen på allvar motverka och bekämpa användandet av alkohol, tobak och narkotika bland barn och ungdomar, inte minst genom förebyggande insatser i skolorna. Som ett led i detta kan vi tänka oss att införa slumpmässiga drogtester på kommunens skolor, exempelvis i samband med besök inom skolhälsovården. Frågan är mer aktuell än någonsin då 7

8 droganvändningen på gymnasiet ökar, och då föräldrarna kanske inte alltid är medvetna om vad deras barn håller på med. Vi anser att vi behöver ha kvar vår närpolis i Sjöbo, gärna med utredningspersonal som känner Sjöboborna på plats i vårt polishus. Vi vill även att de poliser som är på plats i Sjöbo ska ha kännedom om Sjöbo och dess invånare och få ha de ekonomiska resurserna att det alltid finns minst en polis på plats i Sjöbo. Vi vill ha kameraövervakning på brottsutsatta platser, vilket avskräcker från brott och hjälper polisen i brottsutredningar. Gallring av tätt buskage, väl upplysta gångstigar och samlingsplatser samt gatubelysning där det saknas är bra åtgärder för att förhindra brott och skapa trygghet. Det är även viktigt med fler synliga poliser även kvällar och nätter. Sjöbo kommun ska vara en kommun där det ska vara svårt för aktiva brottslingar att verka. Omsorg Erbjuda en omsorg där individens behov och önskemål värnas. Vi anser att äldreomsorg, barnomsorg samt omsorg av funktionsnedsatta alltid värnas med individen i fokus och att självbestämmande, kvalitet, service, respekt och valmöjligheter ska genomsyra omsorgen i Sjöbo kommun. Barn till föräldrar som är sjukskrivna ska även ha rätt till fritidsplats, detta är viktigt för att barnet ska få en utvecklande och social fritid. Äldres och funktionsnedsattas behov av social samvaro och aktiviteter ska uppmärksammas och vi vill därför anslå ökade resurser för att de ska få möjlighet att leva ett socialt och aktiverande liv för att stimulera och förbättra välbefinnandet. Vi anser även att den som inte vill bo kvar hemma för att den anses för frisk, inte ska behöva göra detta. Ensamhet och oro bör vara ett fullgott skäl att få komma in på något trygghetsboende. Vi ser det som självklart att äldre gifta par inte ska behövas skiljas åt även om en av dem är förhållandevis frisk. Ökat medborgarinflytande och vitaliserad demokrati Sverigedemokraterna tror på dialogen som politiskt instrument, där debatten är fri och där alla aktörer tillåts delta på lika villkor. Demokratin går förlorad om vissa aktörer förtrycks och om vissa för tillfället misshagliga idéer undanhålls medborgarna. Det finns ett fåtal kommuner i Sverige som kommit mycket långt i sitt arbete med att vitalisera den kommunala demokratin. Arbetet med att förbättra den kommunala demokratin måste fortsätta. Sverigedemokraterna vill framförallt betona vikten av att våga använda lokala folkomröstningar för att ta reda på vad 8

9 kommuninvånarna har för åsikt i en viss fråga, inte minst när det gäller särskilt viktiga frågor som till exempel fortsatt flyktingmottagande i kommunen eller den fortsatta utbyggnaden i kommunens centrala delar. I dessa fall är folkomröstningar ett bra instrument för att ge politiken legitimitet. Att de folkvalda representanterna fattar beslut som går stick i stäv med folkviljan blir i längden förödande för demokratin och medborgarnas tilltro till systemet. Politiska arvoden Sverigedemokraterna vill ta bort vårt oppositionsråd på 25 % eftersom den posten inte har någon funktion i vår kommun. Vi vill även minska kommunalrådposten till 50 %. Motivering till halveringen: Kommunalrådet kommer fortfarande att ha förankring i arbetslivet utanför kommunhuset till både kommunens och kommunalrådets fördel. Att: Genom denna omorganisation av de politiska tjänsterna kommer vi att spara in minst :-/år. Dock kan detta ej genomföras förrän efter valet Samhällsbyggnad utifrån trygghet, närhet och tradition Såväl Sverige som Sjöbo kommun har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet för många invånare. Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser. Redan i dag ger lagen medborgarna rätt till inflytande över stadsplaneringen. Det är ett viktigt inslag i demokratin som kan fördjupas ytterligare. De invånare som berörs av beslut inom detta område skall ha stora möjligheter att påverka beslutsprocessen. Detta kan till exempel ske genom politikerträffar, utökat remissförfarande och IT-rådslag. Vi värdesätter kommunens landsbygd och vill värna om våra småbyar i kommunen. Vi vill se en levande landsbygd där man satsar på boende, alltifrån små ansamlingar av bostäder samt verksamheter till bygemenskap och mindre samhällen. Sverigedemokraterna vill satsa helhjärtat på att skapa förutsättningar som leder till en återbefolkad och levande landsbyggd i vår kommun. Boende, kommunikationer, service och arbetstillfällen är enligt oss en självklar grund för att bygga ett långsiktigt samhälle. Vi vill se en ökad självförsörjningsgrad där härproducerade livsmedelsvaror alltid ska vara förstahandsvalet i våra kommunala inrättningar. Vi vill också vidta kraftfulla åtgärder för att landsbygden ska kunna leva, växa och frodas också under 2000-talet. Skogen, jordbruket, turismen och besöksnäringen skapar tillsammans förutsättningar för nya jobb på den svenska landsbygden. 9

10 Sverigedemokratisk miljöpolitik ger ett hållbart samhälle Det är upp till oss att tillsammans verka för ett hållbart samhälle. Vidare måste all kommunal verksamhet sträva efter att i möjligaste mån välja miljövänliga alternativ. En väl fungerande kollektivtrafik är inte bara viktig för en levande landsbygd, utan även ur miljöhänseende. Miljön är ständigt diskuterad och är för oss högt prioriterad. Ofta sätts det upp motsättningar mellan ekonomi, tillväxt och miljö. Sverigedemokraterna ser långsiktigt, och då detta görs går ofta miljö och ekonomi hand i hand. Vi ser det inte som att vi ärver jorden från tidigare generationer utan att vi lånar den av våra barn. Detta medför att vi försöker att bevara den natur som vi i dag har för kommande generationer samt att vi motsätter oss sådant som medför mer lidande för människor, djur och natur. Det är Sverigedemokraternas ambition att maten som serveras i så hög utsträckning som möjligt ska vara härproducerad. Kommunen ska minimera risken för skolbarn att få i sig skadliga kemikalier, därför bör vi vara försiktiga med vad vi serverar för mat. Livsmedel som framställts på ett sätt som orsakat människor eller djur onödigt lidande ska inte få förekomma. Detta innebär inte minst att Sverigedemokraterna säger nej till kött där djuren slaktats utan föregående bedövning, så kallat halal- och koscherslaktat kött. Att erbjuda alternativ mat av religiösa skäl är dessutom principiellt fel och en sådan målsättning kan i förlängningen få orimliga konsekvenser. Det innebär dessutom en onödig merkostnad för kommunen. Vi menar därför att Sjöbo kommun i sin upphandling ska kräva att allt kött ska komma från djur som slaktats och avblodats efter bedövning, transporterats i max åtta timmar och som inte behandlats med antibiotika om de inte är sjuka. Vi säger nej till djurplågeri med största bestämdhet. Värna miljön och landskapet. Biogasprojekt är något vi ställer oss mycket positiva till medan vi inte förespråkar vindkraftverk som vi anser förfular och förstör vår närmiljö. På riksplan så ställer vi oss positiva till en nybyggnad och utveckling av kärnkraften. Vi anser även att kommunen bör ha en miljövänlig strävan i all sin verksamhet. Bostadspolitik Det är angeläget att detaljplaner utformas mer anpassningsbara och att det inte läggs för mycket tyngd på detaljplanering. Det är även av vikt att inte för mycket centralisering sker till Sjöbo utan att även de andra orterna i kommunen utvecklas. 10

11 Assimilation framför integration Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, omtanken och därmed också tryggheten till stora delar beror av identifikationen och känslan av samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. Sverigedemokraterna förespråkar assimilering framför integration och menar att de invandrare som kommer till Sverige och Sjöbo ska erbjudas vägledning för att kunna anpassa sig till det svenska samhället i stället för tvärtom. Detta innebär i korthet att man ska ta seden dit man kommer och själv verka för att bli en del av vårt svenska samhälle. Genom att införa ett tillfälligt stopp i kommunens mottagande av asylsökande och flyktingar samt ensamkommande flyktingbarn, som i en klar majoritet av fallen saknar verkliga flyktingskäl, kommer arbetslösheten såväl som kostnaderna för kommunen att minska, vilket ger stora möjligheter att återupprätta den välfärd som övriga riksdagspartier gemensamt urholkat. Invandring och mångkultur Så länge statens fokus med invandringsmottagning inte är att hjälpa flyktingar och så länge så kallade flyktingar får permanenta uppehållstillstånd, som praxis, så anser vi att Sjöbo bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning. Sjöbo kommun bör i alla avseenden motsätta sig statens tvångsåtgärder, som via Migrationsverket kommenderar folk till olika kommuner. I decennier har 7-klövern (alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna) påstått att invandringen till Sverige är ekonomiskt lönsam, trots den uppenbara motsatsen. Migrationsverkets tvångsåtgärder är ett ypperligt bevis på att kommuner inte är intresserade av att ta emot invandrare då det ger stora påfrestningar på ekonomin. Den senaste tiden har det haglat uttalanden och rapporter från kommuner över hela landet, där man tydligt deklarerar att massinvandringen slår sönder ekonomin och urholkar välfärden, då allt större resurser läggs på kostnader för invandrare, samtidigt som man skär ner på utgifterna inom välfärden. Även fd statsminister Reinfeld gick ut och klargjorde att det inte fanns pengar till annat än fortsatt massinvandring. Denna prioritering är för oss sverigedemokrater helt oacceptabel. Även om etablissemangets mörkande av de enorma kostnaderna för invandringen nu börjar bubbla upp till ytan, efter åratal av mörkläggning och censur från svensk media, är de ekonomiska konsekvenserna inte det enda, eller ens det viktigaste. Mångkulturen medför också en långt allvarligare situation, att "samhällsklistret" löses upp. 11

12 Sverige har lyckats som nation på grund av en 1000-årig, nästan unik, tillit till varandra och samhället och är inte något som Socialdemokraterna byggde på 1900-talet, utan går alltså mycket längre tillbaka än så. "Länder med hög tillit har i regel en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet," skrev Forskning och Framsteg. Denna tillit håller nu på att eroderas, mångkulturen gör att folk får minskad tillit till myndigheter, grannar och samhället i stort. Forskningsrapporten "Den svala svenska tilliten" konstaterar detta och samma slutsatser har forskare i USA och Europa kommit fram till, att det finns en motsättning mellan etnisk/kulturell mångfald och tillit, att det är svårare att upprätthålla gemensamma normer och värderingar i ett mångkulturellt samhälle. Denna fråga är faktiskt viktigare än de extrema kostnader som invandringen medför, men minskad tillit leder också i längden till minskat skatteunderlag och ökad korruption. Med detta sagt, kommer vi fokusera på de påtagliga siffror och beräkningar vi kan göra gällande, hänför till invandring och mångkultur. Avtalet med Länsstyrelsen säger att Sjöbo ska ta emot 25 invandrare per år. Staten ersätter kommuner för mottagandet av invandrare, men enligt SKL täcker den ersättningen endast 22% av den verkliga kostnaden. Stödet från staten för mottagningen ligger på ca 4 miljoner kronor. Om detta stöd endast täcker ca 22% av kostnaden innebär det att den verkliga kostnaden är ca 18 miljoner kronor, vilket medför en minuspost på cirka 14 miljoner för Sjöbo kommun. Om man antar att den utgiften fördelas på 2 år blir det en kostnad på 7 miljoner varje år kommunen tar emot de avtalade invandrarna. För varje år ackumuleras kostnaden (då två kullar av invandrare orsakar kostnader samtidigt) vilket ger en faktisk kostnadsökning på minst 14 miljoner per år så länge mottagandet fortsätter. Det finns även andra uppgifter från SKL som stödjer detta. I ett skriftligt Sveriges Radioreportage från Almedalen den 2 juni 2013 citerades SKL:s ordförande Anders Knape: -Vad vi kan se för stora grupper så räcker den här schablonsumman, som ska räcka i tre och ett halvt år inte längre än ett år, eller lite mer än ett år. När vi sedan vet att staten själva gör en bedömning att det kan ta upp till sju år i genomsnitt innan man gör ett inträde på arbetsmarknaden, så innebär det att systemet är underfinansierat. Vi anser att vi måste säga upp vårt flyktingavtal med det snaraste och då kommer vi enligt SKL beräkningar att spara minst sju miljoner i dagsläget. Exakt var de sju miljonerna ligger, kan vi inte se eftersom det inte offentliggörs vissa kostnader på grund av mörkande. Därför ser vi inte i dagsläget att vi kan dra dem från någon specifik nämnd, men troligtvis ligger det mesta i familjenämndens budget. Om vi antar att det är så, då hade familjenämnden inte haft något underskott jämfört med de 4,5 miljoner de har idag. Det är en fullt rimlig bedömning att det går att spara ytterligare några miljoner kronor genom att den mångkulturella ideologin och propagandan omedelbart avskaffas. 10 miljoner kronor är ett rimligt antagande för 2016 och troligen det dubbla 2017 och framåt. 12

13 Sverigedemokraterna vill Att: Avtalen om flyktingmottagandet omgående sägs upp. Genom detta kommer vi att kunna spara minst 10 miljoner under första året och troligen det mångdubbla för åren framöver. Sverigedemokraterna värnar om vår välfärd och därför vill vi omdisponera lite i den styrande alliansens budget tills ovanstående uppsägning av avtal och dess konsekvenser blir märkbara i vår ekonomi. Därför har vi ytterligare lite förstärkning till vår välfärd genom att SD vill höja tilldelningen till Familjenämnden samt Vård och Omsorgsnämnden. Gällande Familjenämnden samt Vård och Omsorgsnämnden så kommer de troligtvis att få ett riktat stadsbidrag. Genom dessa bidrag så ser vi att familjenämnden kan minska barngrupper /anställa mer personal samt vård och omsorg kan få bättre personaltäthet vilket ev. kan bidra till en bättre tidsplanering inom hemtjänsten så att deras ev. underskott kan rättas till. 13

14 Tekniska nämnden Uppskjutande av planerat projekt cykelled längs Tolångavägen -0,5 milj -4,5 milj Projekt 5,3 milj för att främja kommunens attraktionskraft -4 milj Summa -4,5 milj -4,5 milj Familjenämnden 1,5 milj 1,5 milj Vård o omsorgsnämnden 3 milj 3 milj Summa 4,5 milj 4,5 milj 14

15 15

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna Karlshamn budgetförslag 2015 Innehållsförteckning Med ansvar för framtiden 3 Omsorg för äldre och funktionshindrade 3 En kunskapsinriktad grund- och gymnasieskola

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Datum: Måndagen den 16 juni 2014 Kl13.00 (OBS! tiden) Rådhussalen, Rådhuset

Datum: Måndagen den 16 juni 2014 Kl13.00 (OBS! tiden) Rådhussalen, Rådhuset KALLELSE l {2) Kommunfullmäktige Datum: Måndagen den 16 juni 2014 Tid: Plats: Kl13.00 (OBS! tiden) Rådhussalen, Rådhuset 1. Kommunens budget för 2015 och flerårsplan för 2016-2017 samt fastställande av

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT... 3 1. KRISTDEMOKRATERNAS UTGÅNGSPUNKTER... 3 2. PRIORITERINGAR I DEN EKONOMISKA

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE

FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE FRAMTIDSFÖRSLAG FÖR HELA SVERIGE INNEHÅLL 1. ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING 4 Starka offentliga finanser och finansiell stabilitet 7 Fler jobb och nya vägar till arbetsmarknaden 9 Hela Sverige

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

!"#$%&%#'(%&')"#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01<2/01=*

!#$%&%#'(%&')#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01<2/01=* !"#$%&%#'(%&')"#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

1. Inledning. 2. Ideologiska utgångspunkter

1. Inledning. 2. Ideologiska utgångspunkter 1. Inledning Mellan åren 1991-2007 har ungdomars relativa standard försämrats, huvudförklaringen till detta är att allt färre ungdomar yrkesarbetar. För att finansiera och upprätthålla välfärden krävs

Läs mer

Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014

Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014 Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi sätter Stockholm först 3 Invandring 4 Tiggeri 5 Stadsmiljö 6 Arbetsmarknad 7 Utbildning och barnomsorg 8 Turism 9 Miljö och

Läs mer

Partikongressmotioner 2009 H - N

Partikongressmotioner 2009 H - N Partikongressmotioner 2009 H - N H Sjukvård, tandvård, omsorg I Skola, utbildning J Bostad K Sociala frågor L Kultur M Lagar, Brott N Organisation Motion H07X Motion angående funktionshindrades rätt till

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer