DELÅRSRAPPORT per den 30 april. Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT per den 30 april Socialnämnden

2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet Utsläpp växthusgaser Ekologiska livsmedel Energianvändning... 6 Social hållbarhet Attraktiv regional stadskärna Barn och ungdomar ska må bra Bättre folkhälsa Delaktighet och inflytande Invånarnas trygghet Nöjda med kommunens service Enskildes valfrihet Människor i arbete Haninges unga Ekonomisk hållbarhet Budgeterat resultat Bästa kommunala arbetsgivare Effektiv resursanvändning Ökat invånarantal Starta och utveckla företag Intern kontroll Ekonomi Förvaltningens budgetram Resultat per avdelning Avdelning Barn och unga (beställare) Avdelning Vuxen (beställare) Avdelning LSS (beställare) Avdelning Social omsorg (verksamhetsutförare) Avdelning Personlig assistans (verksamhetsutförare) Avdelning Boende och boendestöd (verksamhetsutförare)

3 Avdelning Arbete och sysselsättning (verksamhetsutförare) Investeringar Prognos Känslighets- och riskanalys Nämndspecifik uppföljning Uppföljning av Lex Sarah Rapporterade tillbud Rapporterade synpunkter Sjukfrånvaro

4 Förvaltningsberättelse Vision Förvaltningen behöver hela tiden utvecklas till att bli bättre för dem den är till för. Förvaltningens ledningsgrupp har därför tagit fram en vision om att bli den bästa socialförvaltningen. Den beskrivs enklast med att om man som medborgare i Sverige hade möjlighet att välja bland kommunernas socialförvaltningar, så skulle man välja Haninge. Visionen är att den som kontaktar förvaltningens verksamheter ska komma i kontakt med rätt person direkt. Beslut ska vara baserade på kunskap och forskning och man ska få ett professionellt bemötande från kunnig personal. Förvaltningens många erfarna medarbetare ska hitta smarta lösningar för den enskilde som ger resultat. Att göra rätt saker, inte bara göra saker rätt För att närma sig visionen har förvaltningen påbörjat en process att ändra förhållningsätt från att arbeta med aktiviteter som ska genomföras till vilken skillnad som ska åstadkommas. Alla chefer har fått introduktion i resultatbaserad styrning med fokus för resultat för målgruppen. Fokus ligger nu på att följa upp och utvärdera resultat och effekter av de egna verksamheterna så att tillgängliga resurser används på bästa möjliga sätt för de målgrupper som förvaltningen är till för. Detta kommer också till användning inför de nödvändiga anpassningar av verksamheten som behöver göras inför budget Till stöd för uppföljningen arbetar förvaltningen med utveckling av verksamhetsmått och nyckeltal. Implementering av dessa har påbörjats. En viktig del av uppföljningen är att fråga vad den enskilde tycker om verksamheterna. Brukarundersökningar genomförs enligt plan och resultaten används i förvaltningens förbättringsarbete. Utmaningar En utmaning är den fortsatt ökade tillströmningen av anmälningar om barn som far illa. Detta har också lett till en ökning av antalet inledda utredningar med 23 procent. I hela landet ökar antalet anmälningar, en del av ökningen beror troligen på i media uppmärksammade händelser som gör att till exempel skola och polis anmäler mer frekvent. Haninge har fram tills nu inte haft rekryteringsproblem inom barn- och ungdomsenheterna. Det varit ett påtagligt problem i bland annat flera närliggande kommuner. För att motverka en negativ utveckling har förvaltningen tittat på olika alternativa åtgärder, bland annat för att långsiktigt förbättra arbetsplatsens attraktivitet för medarbetarna. Under årets löneöversyn har barn- och ungdomsenheternas utredande socialsekreterare varit en prioriterad grupp. En förstärkning görs genom inrättande av två utredartjänster och arbetsledningens organisation ses över. Förvaltningen har tagit initiativ till en arbetsgrupp tillsammans med de fackliga organisationerna för att ta fram långsiktiga åtgärder. En annan utmaning är att bidra till ett förbättrat mottagande av nyanlända vuxna och familjer och att tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen hitta boendelösningar för de 98 personer per år som kommunen ska ta emot enligt en ny överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända med länsstyrelsen i Stockholms län. Förvaltningen har därför förstärkt flyktingsamordnartjänsten. Flyktingsamordnaren kommer att i samverkan med övriga 3

5 förvaltningar planera för ett bra mottagande och samtidigt bidra till att kommunen återsöker statsbidrag för vidtagna åtgärder. Samverkan med andra förvaltningar I arbetet framåt mot visionen är samverkan inom kommunen helt avgörande. Exempel på sådant påbörjat samarbete över förvaltningsgränserna är att en gemensam plan för barns utveckling och lärande håller på att tas fram tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Tillsammans med äldreförvaltningen pågår översyn av hemtjänstinsatsen, framtida samplanering för lokalutnyttjande och samverkan kring det gemensamma verksamhetssystemet Combine. Förvaltningarna ser också över vilka möjligheter det finns att driva vissa verksamheter gemensamt. Med utbildningsförvaltningen pågår införandet av så kallat närvaroteam. Samverkan sker också genom att inhämta idéer och arbetssätt från varandra. Måluppfyllelse Av nämndens 19 strategier bedöms samtliga bli helt uppfyllda. Ekologisk hållbarhet Inom målområdet bedöms samtliga tre strategier bli helt uppfyllda: Klimatsmart avfallshantering, resor och återanvändning Ekologiska livsmedel Lågenergialternativ Social hållbarhet Inom målområdet bedöms samtliga 11 strategier bli helt uppfyllda: Utveckling av stadskärna Skydd för utsatta barn Förebyggande insatser Samverkan med landstinget kring funktionsnedsättning Delaktighet och inflytande Samarbete Förebyggande arbete God tillgänglighet och gott bemötande Valfrihet Egen försörjning Barn och ungdomar fullföljer sin skolgång Ekonomisk hållbarhet Inom målområdet bedöms samtliga fem strategier bli helt uppfyllda: Budget i balans Ledarskap och medarbetarskap Goda resultat i mätningar Hög servicenivå Utformning av upphandlingar 4

6 Ekonomiskt resultat Nämndens utfall är 250,7 miljoner kronor mot periodens budget på 245,6 miljoner kronor. Detta blir ett underskott på fem miljoner kronor jämfört med budget. En orsak är höga placeringskostnader för barn och unga. Underskottet beror också på omstruktureringskostnader för LSS-boenden i egen regi samt lägre intäkter på grund av plötsligt avslutade ärenden inom personlig assistans. Förvaltningen bedömer fortfarande att äskad resultatöverföring från 2013 och 2014 kommer att behövas. Detta för omställningskostnader från nödvändiga anpassningar av LSS-boenden i egen regi. Kostnaden för förväntad volymökning inom främst insatser enligt LSS har dock blivit något lägre än vad som tidigare beräknades. Sammantaget är förvaltningens prognos ett nollresultat. Uppkomna underskott i verksamheten bedöms fortfarande kunna rymmas inom nämndens reserv. Det finns dock fortsatt risk för att vissa omställnings- och utvecklingskostnader inte kan hanteras inom befintlig budgetram. Detta ifall volymökningar inom främst LSS samt insatser för barn och unga ökar mer än planerat. Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för socialnämnden: Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialförvaltningen ansvarar även för familjerättsfrågor, alkohol- och tobaksfrågor enligt alkohollagen samt arbetsmarknadsfrågor. Socialnämnden ska i samverkan med den enskilde och andra berörda finna lösningar som stärker individens förmåga att klara sig själv så långt som möjligt och känna trygghet. Nämnden stödjer sociala nätverk och andra aktörer inom det sociala området samt lämnar visst stöd till föreningar. Mål och indikatorer Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt, och helt uppfyllt. Om målet inte har kunnat utvärderas anges detta. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Ekologisk hållbarhet Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunens arbete leda till en långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att t.ex. biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Kommentar Socialnämnden bidrar till ekologisk hållbarhet genom att arbeta för att minska verksamheternas koldioxidutsläpp. Åtgärder genomförs i syfte att minska resande med bil och flyg i tjänsten till förmån för kollektiva resor, användande av miljöbil, cykla eller promenera. Källsortering görs löpande inom de flesta verksamheter. Vissa verksamheter inom förvaltningen har även börjat återanvända kontorsmaterial på ett mer strukturerat sätt. Införande av läsplattor för hantering av handlingar till nämnden pågår. Det bidrar till minskad pappersanvändning. Vid inköp av livsmedel övervägs alltid ekologiska alternativ. Energianvändning minskar genom att lampor, datorer och andra apparater stängs av vid arbetsdagens slut. Användande av lågenergilampor 5

7 bidrar också till detta. Andra möjligheter att minska energianvändningen undersöks för närvarande. Några verksamheter planerar att ta in extern kompetens i syfte att genomlysa verksamheterna utifrån energiförbrukning. 1. Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 procent jämfört med nivån Klimatsmart avfallshantering, resor och återanvändning I planering och utförande av verksamhet väga in betydelsen av klimatsmart avfallshantering, resor och återanvändning. Status: Helt uppfyllt Kommentar Medarbetarna uppmuntas till klimatsmart resande. Resor i tjänsten sker huvudsakligen på klimatsmart sätt. Detta består bland annat av att kommunens miljöbilar används, SL-kort används till kollektiva resor och medarbetare cyklar eller promenerar i tjänsten. Källsortering görs löpande inom de flesta verksamheter. Vissa verksamheter har även börjat återanvända kontorsmaterial på ett mer strukturerat sätt. Införande av läsplattor för hantering av handlingar till nämnden pågår. Det bidrar till minskad pappersanvändning. Indikator: socialförvaltningens koldioxidutsläpp följs upp i delårsrapport per augusti. 2. Ekologiska livsmedel Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Ekologiska livsmedel Öka medvetenheten om ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen överväger alltid ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel. Indikator: andelen ekologiska inköp följs upp i delårsrapport per augusti. 3. Energianvändning Energianvändningen ska minska Lågenergialternativ Öka medvetenheten om lågenergialternativ i syfte att minska energiförbrukningen. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen bidrar löpande till att på olika sätt minska energianvändningen. Detta görs genom att bland annat släcka lampor, stänga av datorer, minska pappersutskrifter med mera. Andra möjligheter att minska energianvändningen undersöks för närvarande. Till exempel undersöks möjligheterna att införa individuell mätning av elförbrukning i alla genomgångslägenheter. Några verksamheter planerar att ta in extern kompetens i syfte att genomlysa verksamheterna utifrån energiförbrukning. 6

8 Indikator: nämndens energiförbrukning följs upp i delårsrapport per augusti. Social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. Kommentar Förvaltningen bidrar till social hållbarhet genom att delta i arbetet för en attraktiv regional stadskärna. Detta görs i arbetet med stadskärneutveckling och översiktsplan. Förvaltningen arbetar för att uppmärksamma socialtjänstens målgruppers villkor och behov i kommunens planering för byggande av bostäder. Täta uppföljningar prioriteras med de barn och ungdomar som är placerade utanför det egna hemmet. Ett arbete pågår med att ta fram verktyg för att öka funktionsnedsatta barns delaktighet i sina utredningar och insatser. Familjer med barn och ungdomar ges stödinsatser för att de ska kunna behålla sitt boende. Förvaltningen arbetar för att insatser ska vara evidensbaserade, lättillgängliga och behovsanpassade. Detta görs bland annat genom intern samverkan kring förebyggande arbete, missbruksfrågor med mera. Förvaltningen har genomfört utbildningsinsatser, både internt och i samverkan med landstinget, för att öka kunskap kring samordnade individuella planer (SIP). Rutiner har tagits fram för att säkerställa att samordnade individuella planer tas fram. Förvaltningen arbetar med att säkerställa att samtliga brukare har genomförandeplaner och att dessa följs upp. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla samarbetet med ideella organisationer. Antalet ideella organisationer som tar emot sommarjobbare har ökat. En kartläggning avseende samverkansmöjligheter med lokala föreningar och organisationer pågår. I arbetet med att hitta kontaktfamiljer och kontaktpersoner ingår också att kontakta föreningar och församlingar i Haninge för att informera och skapa kontaktvägar till socialtjänsten. Arbete pågår för närvarande med att identifiera möjligheter till kundval inom fler områden och verksamheter. Förvaltningen har regelbundna samverkansmöten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detta syftar till att öka samarbetet kring frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Ytterligare samarbeten, via Samordningsförbundet Södertörn, har inletts kring personer vilka bedöms ha oklar arbetsförmåga. Även samverkan med Utvecklingsforum om daglig verksamhet pågår. Förvaltningen ingår i BUS samverkan (Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd) där en arbetsgrupp pågår med inriktning att barn och ungdomars skolgång fullföljs. En arbetsgrupp har bildats tillsammans med personer från utbildningsförvaltningen för att ta fram gemensamma rutiner för elever vid placering av socialtjänsten utanför kommunen samt vid avslutad placering. 6. Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Utveckling av stadskärna Socialnämnden ska i plan- och utvecklingsarbete synliggöra socialtjänstens målgruppers villkor och behov. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar för att uppmärksamma socialtjänstens målgruppers villkor och behov i planprocessen. Detta består bland annat av medverkan i kommunens övergripande planering för 7

9 byggande av bostäder, framtagandet av en ny översiktsplan för kommunen, översyn av bostadsstrategi och riktlinjer samt dialogerna kring Brandbergen och Jordbro. Förvaltningen har internt skapat en arbetsgrupp för lokalfrågor i syfte att stärka det strategiska greppet över dessa frågor. Särskilda boenden har kartlagts utifrån standard, läge, storlek och tillgänglighet för olika behov för att möjliggöra en långsiktig planering. En boplaneringsgrupp har även bildats. Med anledning av ny överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av 98 nyanlända flyktingar per år från och med 2015 har socialförvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen påbörjat att ett arbete för att få tillgång till fler lägenheter. Hur kommunens mottagande av nyanlända kan förbättras och utvecklas ska också utredas. Indikator: antal lägenheter som tilldelas socialförvaltningen, följs upp i delårsrapport per augusti. 7. Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Skydd för utsatta barn Barn och ungdomar och deras familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten ska på ett tidigt stadium erbjudas individuellt evidensbaserat stöd. Status: Helt uppfyllt Kommentar Alla barn och ungdomar med insatser har enskilda samtal med sin handläggare. Förvaltningen prioriterar täta uppföljningar av placerade barn. Ett arbete pågår med att ta fram verktyg för att öka funktionsnedsatta barns delaktighet i sina utredningar och insatser. Familjer med barn och ungdomar ges stödinsatser för att de ska kunna behålla sitt boende. Intern samverkan sker inom förvaltningen och gemensamma rutiner har tagits fram i syfte att fånga upp berörda familjer på ett tidigt stadium. Trots förebyggande arbete blev sammanlagt två familjer med totalt sex barn berörda av vräkning under perioden från och med januari till och med mars. Totalt var fyra barn närvarande vid tillfälle för vräkning. Personal som arbetar med brukare, till exempel personliga assistenter och boendestödjare, uppmärksammar barn och ungdomar som far illa. Om behov uppmärksammas görs orosanmälningar. Nämndens indikatorer Mål 2015 Utfall April 2015 Vräkta barn (antal) 0 6 Andel barn och ungdomar som haft enskilt samtal med sin handläggare 100 % 100 % Indikatorer: andelen öppenvårdsinsatser ska ökas jämfört med heldygnsomsorg samt andel återaktualiserade barn och ungdomar som varit placerade på HVB-hem följs upp i delårsrapport per augusti. 8

10 8. Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras Förebyggande insatser Genom förebyggande och behandlande insatser ska antalet personer som utvecklar skadligt bruk/missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, doping eller tobak minska. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar för att insatser ska vara evidensbaserade, lättillgängliga och behovsanpassade. Detta görs bland annat genom intern samverkan kring förebyggande arbete, missbruksfrågor med mera. Nämndens indikatorer Indikatorer: andelen som fullföljer behandlingsprogram, andelen genomförda utredningar enligt ASI (Addiction Severity Index), andel genomförda uppföljningsintervjuer enligt ASI samt antal screeningar gjorda enligt Audit/Dudit följs upp i delårsrapport per augusti. Samverkan med landstinget kring funktionsnedsättning Genom samverkan med landstinget öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna uppnå jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen har genomfört utbildningsinsatser, både internt och i samverkan med landstinget, för att öka kunskap kring samordnade individuella planer (SIP). Rutiner har tagits fram för att säkerställa att samordnade individuella planer tas fram. Indikatorer: överenskommelser med landstinget, utredningar enligt dokumentation, utvärdering och resultat (DUR) och antal samordnade individuella planer följs upp i delårsrapport per augusti. 9. Delaktighet och inflytande Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka. Delaktighet och inflytande Möjligheter till inflytande ökar genom utveckling av den enskildes delaktighet. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar med att säkerställa att samtliga brukare har genomförandeplaner och att dessa följs upp. Indikatorer: genomförandeplaner där den enskilde har medverkat och brukarundersökningar inom särskilt boende och daglig verksamhet följs upp i delårsrapport per augusti. Samarbete Stöd och samarbete med andra förvaltningar och med ideella organisationer. Status: Helt uppfyllt. Kommentar 9

11 Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla samarbetet med ideella organisationer. Antalet ideella organisationer som tar emot sommarjobbare har ökat. En kartläggning avseende samverkansmöjligheter med lokala föreningar och organisationer pågår. I arbetet med att hitta kontaktfamiljer och kontaktpersoner ingår också att kontakta föreningar och församlingar i Haninge för att informera och skapa kontaktvägar till socialtjänsten. Indikator: överenskommelser med ideella organisationer följs upp i delårsrapport per augusti. 10. Invånarnas trygghet Invånarnas trygghet ska öka Förebyggande arbete Genom vålds- och brottsförebyggande arbete bidrar socialnämnden till en trygg miljö i Haninge. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen utvecklar kontinuerligt användandet av evidensbaserade metoder i vålds- och brottsförebyggande arbete. Pengar har sökts från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet. Utvecklandet av arbetet kring våld i nära relationer och verktyget Freda - kortfrågor pågår. Förvaltningen genomför också kontinuerligt stödinsatser till brottsoffer. Detta består bland annat av att informera om verksamheterna och utöka samverkan mellan dem. Nämndens indikatorer Antal brottsofferutredningar (Antal utförda) Mål 2015 Referensvärde 2015 Utfall April Nöjda med kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service God tillgänglighet och gott bemötande Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god tillgänglighet och gott bemötande. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar med att genomföra brukarundersökningar. Dessa har hittills i år genomförts inom beställaravdelningarna, personlig assistans, boendestöd och daglig verksamhet. Fortsatt arbete med brukarundersökningar pågår. Andra metoder som används inom verksamheterna är öppna informationsmöten, infotelefon med mera. Indikator: brukarundersökningar följs upp i delårrapport per augusti. 12. Enskildes valfrihet Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka 10

12 Valfrihet Identifiera möjligheter till kundval inom fler områden och verksamheter. Status: Helt uppfyllt Kommentar Arbete pågår för närvarande med att identifiera möjligheter till kundval inom fler områden och verksamheter. 13. Människor i arbete Fler människor ska komma i arbete Egen försörjning Människor med långvarig arbetslöshet och/eller funktionsnedsättning ska erbjudas insatser som syftar till att öka den enskildes möjligheter till egen försörjning. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen har regelbundna samverkansmöten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detta syftar till att öka samarbetet kring frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Ytterligare samarbeten, via Samordningsförbundet Södertörn, har inletts kring personer vilka bedöms ha oklar arbetsförmåga. Även samverkan med Utvecklingsforum om daglig verksamhet pågår. Indikatorer andel som uppnått egen försörjning och långtidsarbetslöshet följs upp i delårsrapport per augusti. Nämndens indikatorer Utfall april 2014 Mål 2015 Utfall April 2014 Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd Minskning Haninges unga Haninges unga ska ha goda möjligheter till karriär i livet oavsett om man väljer arbete eller utbildning Barn och ungdomar fullföljer sin skolgång Socialtjänstens insatser ska syfta till att barn och ungdomar fullföljer sin skolgång. Status: Helt uppfyllt Kommentar: Förvaltningen ingår i BUS samverkan (Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd) där en arbetsgrupp finns med inriktning på att barn och ungdomars skolgång ska fullföljas. En arbetsgrupp har bildats tillsammans med utbildningsförvaltningen för att ta fram gemensamma rutiner för elever vid placering av socialtjänsten utanför kommunen samt vid avslutad placering. Avdelningen har tillsammans med representanter från utbildningsförvaltningen även deltagit i SISAM som är en metod som används vid institutionsplaceringar för att säkerställa att skolgång för ungdomar prioriteras. 11

13 Totalt är 450 sommarjobbsplatser framtagna varav 60 platser för ungdomar med särskilda behov. Sommarjobbsmässan är genomförd tillsammans med Arbetsförmedlingen. Indikatorer: placerade i familjehem som uppfyller målen i grundskolan och blir behöriga till gymnasiet följs upp i delårsrapport per augusti. Ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommentar Socialnämnden bidrar till ekonomisk hållbarhet genom att arbeta för en budget i balans. Cheferna skapar förståelse och engagemang hos alla medarbetare kring verksamhetens uppdrag och mål genom tydlig kommunikation och delaktighet. Detta görs genom att chefer går igenom kommunens och verksamheternas mål, åtaganden och aktiviteter. Medarbetarna tar ansvar för att utföra och utveckla sitt arbete och ser sitt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse. Arbetet med att utveckla det strategiska arbetet kring kompetensbehov har påbörjats liksom framtagande av kompetensförsörjningsplaner. Förvaltningen arbetar efter företagshälsovården Falcks rutiner om sjukfrånvaro, uppföljning och utredning. Företagshälsovården informerar medarbetarna om verksamheten. Psykosociala skyddsronder har genomförts, medarbetare uppmuntas att använda friskvårdskuponger och ergonomiska hjälpmedel köps in vid behov. Förvaltningen arbetar med effektiviseringar gällande personal och lokalnyttjande. En intern arbetsgrupp för lokalfrågor har skapats i syfte att öka det strategiska greppet över dessa frågor. Särskilda boenden har kartlagts i syfte att effektivisera boendeformerna. En arbetsgrupp för planering kring boende har startats för att öka effektivitet mellan beställare och utförare. När medarbetare slutar analyseras behoven av dessa personalresurser. Förvaltningen följer upp resultat och effektivitet i egen regiverksamheterna. Nyckeltal och indikatorer avseende kvalitet och resursutnyttjande ses över och utvecklas. Brukarundersökningar genomförs löpande i syfte att utveckla och förbättra verksamheterna. 20. Budgeterat resultat Kommunen ska nå budgeterat resultat, som motsvarar minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Budget i balans Socialnämnden ska ha en budget i balans 12

14 Status: Helt uppfyllt Kommentar: Förvaltningen säkerställer ekonomisk medvetenhet och kompetens bland förvaltningens chefer och medarbetare. Detta sker bland annat genom att cheferna följer upp det ekonomiska resultatet varje månad och redovisar vilka åtgärder som behöver vidtas ifall resultatet avviker från budget. Medarbetare informeras om det ekonomiska läget på APT-möten. Inköp följer ramavtal och ses över löpande. Vissa verksamheter vakanshåller även tjänster och minskar sin konferenstid. De enheter som inte har en budget i balans upprättar åtgärdsplaner som följs upp av ledningen. Ett arbete har påbörjats med att se över och ta fram nyckeltal och indikatorer utifrån bland annat resurseffektivitet. Förvaltningen säkerställer att biståndsbeslut ligger i nivå med lagar, förarbeten och praxis. Detta görs genom fortsatt juridisk handledning. Överklagande av beslut om bistånd följs upp kontinuerligt utifrån utslag i förvaltningsdomstol. Nämndens indikatorer Utfall april 2014 Socialnämndens ekonomiska resultat + 7,5 Mnkr Mål Mnkr Utfall April Mnkr 21. Bästa kommunala arbetsgivare Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Ledarskap och medarbetarskap Ledarskapet är aktivt och kommunikativt. Medarbetarskapet är utvecklingsinriktat och delaktigt. Status: Helt uppfyllt Kommentar Cheferna skapar förståelse och engagemang hos alla medarbetare kring verksamhetens uppdrag och mål genom tydlig kommunikation och delaktighet. Detta görs genom att chefer går igenom kommunens och verksamheternas mål, åtaganden och aktiviteter. Utifrån dessa har cheferna så kallade resultat- och målsamtal och tar fram individuella planer med medarbetarna. Även arbete utifrån chefsriktlinjer görs och avdelningen personlig assistans har påbörjat ett arbete med medarbetarsamtal i grupp. Medarbetarna tar ansvar för att utföra och utveckla sitt arbete och ser sitt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse. Utifrån dessa planer framgår hur medarbetarna arbetar mot de uppsatta målen och hur de är delaktiga i verksamheternas utveckling. Handlingsplan har tagits fram utifrån resultat från arbetsplatsundersökning (APU) Arbete pågår också med att implementera medarbetarriktlinjer och medarbetare uppmuntras till dialog kring verksamhetsförbättringar. Arbetet med att utveckla det strategiska arbetet kring kompetensbehov har påbörjats liksom framtagande av kompetensförsörjningsplaner. Förvaltningen arbetar efter företagshälsovården Falcks rutiner om sjukfrånvaro, uppföljning och utredning. Företagshälsovården informerar medarbetarna om verksamheten. Psykosociala skyddsronder har genomförts, medarbetare uppmuntas att använda friskvårdskuponger och 13

15 ergonomiska hjälpmedel köps in vid behov. Förvaltningen sponsrar även kostnaden för deltagande i valfri hälsofrämjande aktivitet under våren. Indikator sjukfrånvaro följs upp i delårsrapport per augusti och resultat APU följs upp i årsredovisning. 22. Effektiv resursanvändning Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Goda resultat i mätningar Socialnämndens verksamheter visar goda resultat i mätningar Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar med effektiviseringar gällande personal och lokalnyttjande. En intern arbetsgrupp för lokalfrågor har skapats i syfte att öka det strategiska greppet över dessa frågor. Särskilda boenden har kartlagts i syfte att effektivisera boendeformerna. En arbetsgrupp för planering kring boende har startats för att öka effektivitet mellan beställare och utförare. När medarbetare slutar analyseras behoven av dessa personalresurser. Ett arbete har påbörjats inom förvaltningen i syfte att se över indikatorer och nyckeltal avseende kvalitet och resursutnyttjande. Detta arbete kommer successivt att omfatta samtliga enheter och verksamheter. Indikatorer: sjukfrånvaro, beläggningsgrad i egen regi verksamhet och avtal som tecknats utanför ramavtal följs upp i delårsrapport per augusti. 23. Ökat invånarantal Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst Hög servicenivå Socialnämndens verksamheter präglas av hög servicenivå, bidrar till trygghet och trivsel Status: Helt uppfyllt Kommentar Verksamheterna utför sitt arbete med hög servicenivå. Detta bidrar till trygghet och trivsel. Service består av bland annat av hög tillgänglighet per e-post och per telefon, öppna informationsmöten om verksamheter, även på kvällstid. Hittills har inga klagomål kommit in avseende bemötande. Förvaltningen arbetar med att genomföra brukarundersökningar. Hittills i år har detta genomförts inom beställaravdelningarna, personlig assistans, boendestöd och daglig verksamhet. Arbetet med att analysera resultatet fortsätter och fler brukarundersökningar ska genomföras. Indikator följs upp i årsredovisning. 24. Starta och utveckla företag Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar Utformning av upphandlingar Socialnämnden ska genom utformning i sina upphandlingar ge möjlighet för både stora och 14

16 mindre företag samt sociala företag att lämna anbud. Status: Helt uppfyllt Kommentar Information på kommunens hemsida har kompletterats. Detta omfattar: - ny ansökningsblankett och anvisningar för stadigvarande ansökan om serveringstillstånd till allmänheten - ansökan om tillfälligt tillstånd med anvisningar - ansökan om ändring i serveringstillstånd med anvisningar - ansökan om ändring i serveringstillstånd med anvisningar - ansökan om gemensamt serveringsutrymme. - anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden med anvisningar. Sedan förra året är även sidorna som rör försäljning av folköl och tobaksvaror omarbetade i syfte att göra informationen tydligare. Förvaltningen har, i samarbete med upphandlingsenheten, fått sociala villkor att beaktas i Tornbergets städupphandling och därigenom fått arbetslösa personer anställda på företaget. Indikatorer: inkomna anbud och NKI, serveringstillstånd följs upp i delårsrapport per augusti. Intern kontroll I nämndernas internkontrollplaner finns kontroller som är gemensamma för alla. Uppföljning görs av den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen för intern kontroll samt av kommunstyrelseförvaltningen. I gruppen ingår minst en person från varje förvaltning. Följande kontrollmoment har genomförts av gruppen: Oegentligheter 1 Följs riktlinjerna för företagskort i verksamheterna? Syfte med kontrollmomenten är att följa upp om företagskorten hanteras på rätt sätt i verksamheterna och om det följer de riktlinjer som finns. Genom stickprov har tio stickprov gjorts av fakturorna för de tre första kontrollmomenten. Stickproven för moment tre var inte samma stickprov som i moment ett och två. Samtliga kontrollerade fakturor var bokförda under perioden december 2014 till och med mars En förskjutning på en månad (december) förekommer från och med i år för att delårsuppföljningen ska innehålla fyra månader och för att data ska hinna tas ut i tid. Stickprovskontrollen har avsett 1. Är momsen rätt redovisad? 2. Finns kvitto på inköpet med i bokföringsunderlaget och har syfte med inköpen redovisats? 3. Är inköpen relaterade till verksamheten? Vidare har följande kontrollerats: 4. Hur många kort finns inom respektive enhet? 5. Skickas fakturorna till skanning för att underlätta kontroll? Haninge kommuns medarbetare erbjuds ett företagskort som betalningsmedel för inköp till verksamheten i de fall fakturering inte kan tillämpas. Krediten är kronor per kort. Antal kort begränsas till fem per ansvar, Det innebär att ansvaret eller enheten kan ha en total 15

17 kreditkostnad på kronor per månad. Beslut om fler kort per ansvar kan fattas av avdelningschef eller förvaltningschef. Företagskort får endast användas för inköp avseende kommunens verksamheter. Privata inköp och kontantuttag är inte tillåtna. Fakturan för inköpen ska skickas till skanning. Samtliga kvitton ska bifogas fakturan och vara helt läsbara. Vid restaurangbesök, representation, kurs och konferens ska alltid syfte och deltagarlista bifogas. Vid utlämning av företagskort rekommenderas kortinnehavaren att alltid använda en särskild blankett för kvittoredovisning, där syfte för samtliga inköp kan noteras. Denna blankett har i stor omfattning använts. Resultat socialförvaltningen Antalet företagskort har ökat från 96 till 105 i förvaltningen. Under året gjordes 281 inköp till en kostnad av cirka kronor med kort. 1. Är momsen rätt redovisad? Socialförvaltningen har i stickproven redovisat kronor i moms utan felberäkningar. Kommunen som helhet har i stickproven redovisat 9,5 procent för lite moms 2. Finns kvitto och syfte med i underlaget? Kvitto och syfte är angett på alla underlag. 3. Är inköpen relaterade till verksamheten? Avvikelse från ramavtal (inköp av två datorer) samt ett par större inköp där syfte saknas. Oklart om samband med verksamhet finns. 4. Hur många företagskort finns i respektive enhet? Socialförvaltningen har sju enheter med fem kort eller fler. Avdelningschefer eller förvaltningschef som beviljat fler än fem företagskort bör ha tagit med detta i sin riskbedömning. 5. Skickas fakturorna till skanning? 18 fakturor av 281 har inte skickats till skanning utan hanterats manuellt. 16

18 Ekonomi Förvaltningens budgetram Budgetramen är enligt kommunfullmäktiges beslut och har haft följande justeringar: Förändring av nämndens budgetram Tusentals kronor Nämndens ram enligt beslut KF den 9 juni 2014, Reviderad budget sommarjobb 2015 efter beslut KF den 8 december, 195 Ramöverföring för skolkostnader vid SIS-placeringar till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt grund- och förskolenämnden 2015 efter beslut KF den 2 mars, Ny budgetram Förvaltningens synpunkter Nedan redovisas en sammanställning av förvaltningens utfall och kommentarer per den 30 april Resultat per avdelning Nämndens utfall för perioden är 250,7 miljoner kronor mot budget på 245,6 miljoner kronor. Detta ger ett underskott på fem miljoner kronor. Orsakerna är höga placeringskostnader för barn och unga, omstruktureringskostnader för LSS-boenden i egen regi samt lägre intäkter på grund av plötsligt avslutade ärenden personlig assistans. Förvaltningen bedömer fortfarande att äskad resultatöverföring från 2013 och 2014 kommer att behövas för att täcka omställningskostnader för nödvändiga anpassningar av LSS-boenden. Kostnaden för förväntad volymökning inom främst LSS har ännu dock blivit något lägre än vad som tidigare beräknades. I följande avsnitt redovisas nämndens samt avdelningarnas ackumulerade nettokostnader samt avvikelser under perioden 17

19 Ackumulerade nettokostnader samt budget för 2015, per avdelning samt nämnd (tusentals kronor) Budget helår Budget jan-april Nettokostnader jan-april Budgetavvikelse Nämndens kostnader Förvaltningsgemensam Verksamhet Beställaravdelningar (myndighet) Vuxen Barn och unga LSS Utföraravdelningar Boende och boendestöd Social omsorg Personlig assistans Arbete och sysselsättning Summa socialnämnden Nämndens kostnader samt nämndreserv Nämnden har ett visst överskott och detta förklaras av att föreningsbidrag ännu inte har utbetalts. I övrigt så följer nämndens kostnader den beslutade budgeten. Förvaltningsgemensam verksamhet Den centrala förvaltningens verksamhet har budgeterade kostnader på 55,9 miljoner kronor för året. Periodens kostnader är en miljon kronor lägre än budgeterat för perioden. Den förvaltningsgemensamma verksamheten har inga större avvikelser från den planerade, och prognosen är därför ett nollresultat jämfört med budget. Avdelning Barn och unga (beställare) Avdelningen ansvarar för handlägga och besluta om insatser inom verksamheter riktade till barn och ungdomar. Detta omfattar utredning och uppföljning av beslutade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), drogprevention, barnrättscentrum, ungdomskonsulenter, uppsökare, brottsofferstöd, ungdomstjänst, social insatsgrupp och familjerätt. 18

20 Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden januari april, per verksamhet (tusentals kronor) Budget Budget Ackumulerade Budgetavvikelse 2015 jan-april nettokostnader jan-april Drog- och preventionssamordnare m.m Individ- och familjeomsorg, barn och unga Summa avdelning Avdelningen barn och unga har en årsbudget på 155 miljoner kronor och de budgetmässigt största kostnaderna är myndighetsutövning samt kostnader för köp av insatser i form av familjehem, institutionsplaceringar samt öppenvård. Avdelningen uppvisar ett underskott som förklaras av placeringar och placeringskostnader har ökat. Det handlar om barn och ungdomar som har en komplex problematik. För dessa krävs det en speciell kompetens och ofta extra insatser som komplement. En ökning märks också av köp av tjänster både vad gäller vårdplatser och andra insatser. Fortsätter den ökningen medför detta ett budgetunderskott. Avdelningen arbetar därför med en rad åtgärder för att säkerställa en budget i balans. Förvaltningens prognos är att avdelningen vid årets slut kommer att ha ett nollresultat. Denna prognos bygger dock på att antalet placeringar snabbt minskar till tidigare nivåer. Antalet aktualiseringar, barn och unga, januari-april Förändring föregående år Barn och unga 0-20 år % Antalet aktualiseringar av barn och unga har ökat med 9 procent. Orsaker till anmälan är ofta familjevåld. Detta omfattar att barn bevittnat och/eller utsatts för övergrepp fysiskt eller psykiskt, missbruk både hos förälder och hos den unge själv. Den största anmälaren är polisen följt av socialjour, skola, hälso- och sjukvård och tandhälsovård. Antal inledda utredningar har ökat med 23 procent jämfört med samma period föregående år. När det gäller utredningar som leder till ansökan om insatser enligt lagen om vård av unga (LVU) har ingen ökning skett. Omedelbara omhändertaganden enligt LVU ökar inte heller. Utredningar som pågått längre än 120 dagar har minskat med en procent jämfört med samma period föregående år. Utredningstiden för barnavårdsutredningar är lagstyrd och följs kontinuerligt. Här pågår ett intensivt arbete för att minska utredningar som går över den lagstadgade tiden. För att hantera det ökade antalet inledda utredningar och säkerställa att rättssäkerheten följs har avdelningen utökats med två socialsekreterare för utredning av barnavårdsutredningar. Ett fortsatt rekryteringsarbete pågår. 19

21 Beslutade placeringar och öppenvårdsinsatser, barn och unga, januari-april Förändring föregående år HVB barn och unga 0-20 år % Familjehem 0-20 år % Jourhem 0-20 år Jourhem med konsulentstöd Familjehem med konsulentstöd Boende/ensamkommande barn Öppenvårdsinsatser i egen regi % +30 % % % % Extern öppenvård % Summa % Från och med mars har kommunen ingått ett avtal om 35 asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Migrationsverket har anvisat 16 ensamkommande barn till kommunen. Det är nästan dubbelt så många som anvisades samma period föregående år. Ensamkommande barn placeras på boenden som nämnden har upphandlade avtal med, både i egen regi och utanför kommunen. Nämnden upphandlar boendeplatser med så kallat ramavtal för att möta upp det avtal som finns med Migrationsverket. Det täcker dock inte behovet av platser. Det innebär att det även direktupphandlas platser för boenden. För närvarande bor 32 barn inom ramavtal (upphandlade platser) och 18 utanför ramavtal (direktupphandlade platser). 12 barn är placerade i jourfamilj och 14 i familjehem. Det är totalt 76 barn placerade varav 38 är barn som söker uppehållstillstånd (asyl sökande) och 38 som fått permanent upphållstillstånd (PUT). Alla barn som är placerade utanför hemmet ska ha placeringar som är kortvariga, tidsbestämda och med tydlig planering för hur barnet ska kunna återvända hem. I möjligaste mån används familjehemsplaceringar som alternativ. I och med att barnen har mer omfattande behov ställer det också större krav på familjehemmen och deras kompetens. Det är flera barn och ungdomar som har behov av så kallade konsulentstödda familjehem. Det medför också en högre kostnad per placering. Förvaltningen kan även se samma trend vid jourplaceringar, det vill säga att i högre grad används så kallade jourhem med konsulentstöd. Anledningen är densamma, det vill säga att de barn och ungdomar som placeras har en omfattande problematik och det kan krävas att jourhemsföräldrar är hemma på dagarna även för ungdomar. Antalet beslutade öppenvårdsinsatser har ökat med 15 procent varav insatser i egen regi har ökat med 19 procent. Detta är i linje med avdelningens uppdrag att minska antalet externa placeringar till förmån för placeringar i egen regi. Förebyggande arbete Förvaltningen genomförde en inköpsstudie inom ramen för tobakstillsynen under november föregående år. Den genomfördes med hjälp av minderåriga ungdomar som besökte butiker och 20

22 kiosker och försökte handla tobak. Av 56 försäljningsställen som besöktes sålde 14 procent (åtta försäljningsställen) tobak till de utsända ungdomarna. 86 procent av butikerna och kioskerna (42 försäljningsställen) nekade köp vid samtliga inköpsförsök. Detta skedde genom att de frågade efter ungdomarnas legitimation när de skulle handla tobak. Uppföljning har genomförts genom att resultatet har återkopplats till samtliga butiker och kiosker. Nya inköpsförsök kommer att göras i de butiker som inte efterlevde tobakslagen. Föreningslivet är viktig för det förebyggande arbetet. Med anledning av detta har förvaltningen tagit kontakt med ett tiotal föreningar i syfte att se över möjligheter till bredare samverkan och att teckna avtal för att tydliggöra ömsesidiga förväntningar. Förvaltningen ser ökade samverkansvinster framöver i samarbete med föreningar som också i större utsträckning kan kopplas till verksamheternas behov. Bland annat har samarbetet med föreningen X-cons förstärkts och de medverkar i flera sammanhang och aktiviteter. Detta omfattar bland annat nattvandringsnätverk och skapande av arbeten till ungdomar i ungdomsledarutbildningen. Några av X-cons unga ledare medverkar också i utbildningen. X-cons är en också samarbetspartner i trygghetsfrågor. Förvaltningen samordnar det uppsökande och förebyggande arbetet i samverkan med andra förvaltningar, polis, föreningar med flera. För närvarande ses det förebyggandet arbetet över utifrån möjligheter till utökad samordning av verksamheten. Familjerätt Utredningar, familjerätten, januari-april Förändring föregående år Samarbetssamtal (frivilligt) % Samarbetssamtal (utvidgat) % Samarbetssamtal (tingsrätt) Konflikt och försoning Vårdnad/boende/umgänge utredning % +33 % % Summa % Familjerätten erbjuder insatser till föräldrar i samband med en skilsmässa. De erbjuder också insatser och stöd i frågor som rör adoption eller faderskapsprövning. Socialtjänsten erbjuder föräldrar, samtal under sakkunnig ledning i syfte att hjälpa dem att enas i frågor om vårdnad och umgänge av gemensamma barn, så kallat samarbetssamtal. Umgängeshuset är en verksamhet för barn som lever med föräldrar som har separerat. Verksamheten erbjuder barn att under trygga förhållanden träffa den förälder som barnet inte bor tillsammans med då umgänget av någon orsak inte kan ske på vanligt sätt. Verksamheten har haft fortsatt hög beläggning under perioden. Däremot ökar inte antalet ärendet lika mycket som tidigare. Verksamheten har under perioden prioriterat arbetet kopplat till umgängesdomar från tingsrätten. Andra ärenden med behov har inte kunnat beredas plats i lika hög utsträckning som önskvärt. Detta gäller till exempel behov av umgängesstöd för barn under pågående 21

23 barnavårdsutredning eller för familjehemsplacerade barn. Rekrytering Det råder i dag en god arbetsmarknad för socionomer. Detta innebär hård konkurrens om attraktiva arbetstagare. Hittills har förvaltningen haft sökanden som uppfyller kravet på minst ett års arbetslivserfarenhet inom myndighetsutövning. Det har dock börjat förändras och färre tillräckligt kompetenta sökanden till tjänster inom förvaltningen kommer in. Förvaltningen har gjort ett antal satsningar för att komma tillrätta med detta och exempelvis prioriterades socialsekreterare som arbetar med utredningar i lönerevisionen. För närvarande pågår det också en lönekartläggning. Förvaltningen har deltagit i Dagens Nyheters specialutgåva som hade fokus på Offentlig sektor. Denna innehöll intervju av medarbetare och förvaltningschef i syfte är att stärka varumärket Haninge och locka till oss framtida medarbetare. Vidare ser förvaltningen också över olika alternativ, till exempel traineeprogram, tjänster som seniora socialsekreterare och möjligheter att tillsammans med Södertörns högskola och Södertörn Forskning & utveckling (FOU) ta fram en uppdragsutbildning för att erbjuda medarbetare vidareutbildning som ska göra det attraktivt att arbeta kvar på sin arbetsplats. 22

24 Avdelning Vuxen (beställare) Avdelningen ansvarar för att handlägga och besluta om insatser inom verksamheterna försörjningsstöd, arbetsmarknadsfrågor, missbruk, socialpsykiatri, bofrågor och personliga ombud. Budget janapril Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden januari april, per verksamhet (tusentals kronor) Budget Budgetavvikelse helår Ackumulerade nettokostnader jan-april Arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd Insatser individ- och familjeomsorg, vuxna (missbruk) Insatser för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri) Summa avdelning Vuxen Avdelningen har en årsbudget på 206,8 miljoner kronor och de budgetmässigt största verksamheterna är ekonomiskt bistånd, öppenvård för personer med missbruk (IFO) och socialpsykiatriska insatser. Avdelningen har kostnader på 66,1 miljoner kronor jämfört med budgeterade kostnader på 67,4 miljoner kronor. Detta ger ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Då enstaka individer i avdelningens målgrupp kan innebära mycket höga kostnader så är det ännu för tidigt att ge en säker prognos om ett överskott. Förvaltningens prognos är därför försiktig och att avdelningen vid årets slut kommer att ha ett nollresultat. Arbetsmarknadsåtgärder Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder uppvisar ett mindre överskott jämfört med budget. En oförutsedd kostnad i samband med löneöversynen föregående år för personer på arbetsmarknadspolitiska åtgärder har uppstått. Detta kommer att medföra en engångskostnad på kronor. Insatser individ- och familjeomsorg, vuxna (missbruk) Kostnaderna för institutionsplaceringar (missbruksvård) är i nivå med budgeterat. Bedömningen utifrån antalet ärenden är att kostnaderna kommer att öka något under året. Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatri) Insatserna riktar sig mot personer med psykisk funktionsnedsättning men också till personer med samsjuklighet, det vill säga både missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Kostnaderna för denna verksamhet är sammanlagt kronor lägre än budgeterat under perioden. Osäkerheten kring institutionsplaceringar är stor då några enstaka personer med komplexa vårdbehov kan innebära betydande kostnadsökningar. 23

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2014-01-29 SID 1 (12) SN/2014:47 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2013 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden SN-2013/3318 Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Aktivitetshuset invigdes i november 2013 och fungerar som en träfflokal för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013

KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013 KVALITETSRAPPORT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013 LUDVIKA KOMMUN 1 (57) Innehåll 1. Inledning... 4 2. Statliga styrmedel... 4 2.1. Lagar... 4 2.2. Föreskrifter och allmänna råd... 4 2.3. Tillsyn - Ny

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/2013

Kvalitetsredovisning 2012/2013 Kvalitetsredovisning 2012/2013 1 Socialförvaltningen 2 Inledning...4 1 Statliga styrmedel...5 1.1 Lagar...5 1.2 Föreskrifter och allmänna råd...5 1.3 Tillsyn...5 1.3.1 Ny tillsynsmyndighet...5 1.4 Terminologi...5

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 17 4 Målredovisning -

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer