DELÅRSRAPPORT per den 30 april. Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT per den 30 april Socialnämnden

2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet Utsläpp växthusgaser Ekologiska livsmedel Energianvändning... 6 Social hållbarhet Attraktiv regional stadskärna Barn och ungdomar ska må bra Bättre folkhälsa Delaktighet och inflytande Invånarnas trygghet Nöjda med kommunens service Enskildes valfrihet Människor i arbete Haninges unga Ekonomisk hållbarhet Budgeterat resultat Bästa kommunala arbetsgivare Effektiv resursanvändning Ökat invånarantal Starta och utveckla företag Intern kontroll Ekonomi Förvaltningens budgetram Resultat per avdelning Avdelning Barn och unga (beställare) Avdelning Vuxen (beställare) Avdelning LSS (beställare) Avdelning Social omsorg (verksamhetsutförare) Avdelning Personlig assistans (verksamhetsutförare) Avdelning Boende och boendestöd (verksamhetsutförare)

3 Avdelning Arbete och sysselsättning (verksamhetsutförare) Investeringar Prognos Känslighets- och riskanalys Nämndspecifik uppföljning Uppföljning av Lex Sarah Rapporterade tillbud Rapporterade synpunkter Sjukfrånvaro

4 Förvaltningsberättelse Vision Förvaltningen behöver hela tiden utvecklas till att bli bättre för dem den är till för. Förvaltningens ledningsgrupp har därför tagit fram en vision om att bli den bästa socialförvaltningen. Den beskrivs enklast med att om man som medborgare i Sverige hade möjlighet att välja bland kommunernas socialförvaltningar, så skulle man välja Haninge. Visionen är att den som kontaktar förvaltningens verksamheter ska komma i kontakt med rätt person direkt. Beslut ska vara baserade på kunskap och forskning och man ska få ett professionellt bemötande från kunnig personal. Förvaltningens många erfarna medarbetare ska hitta smarta lösningar för den enskilde som ger resultat. Att göra rätt saker, inte bara göra saker rätt För att närma sig visionen har förvaltningen påbörjat en process att ändra förhållningsätt från att arbeta med aktiviteter som ska genomföras till vilken skillnad som ska åstadkommas. Alla chefer har fått introduktion i resultatbaserad styrning med fokus för resultat för målgruppen. Fokus ligger nu på att följa upp och utvärdera resultat och effekter av de egna verksamheterna så att tillgängliga resurser används på bästa möjliga sätt för de målgrupper som förvaltningen är till för. Detta kommer också till användning inför de nödvändiga anpassningar av verksamheten som behöver göras inför budget Till stöd för uppföljningen arbetar förvaltningen med utveckling av verksamhetsmått och nyckeltal. Implementering av dessa har påbörjats. En viktig del av uppföljningen är att fråga vad den enskilde tycker om verksamheterna. Brukarundersökningar genomförs enligt plan och resultaten används i förvaltningens förbättringsarbete. Utmaningar En utmaning är den fortsatt ökade tillströmningen av anmälningar om barn som far illa. Detta har också lett till en ökning av antalet inledda utredningar med 23 procent. I hela landet ökar antalet anmälningar, en del av ökningen beror troligen på i media uppmärksammade händelser som gör att till exempel skola och polis anmäler mer frekvent. Haninge har fram tills nu inte haft rekryteringsproblem inom barn- och ungdomsenheterna. Det varit ett påtagligt problem i bland annat flera närliggande kommuner. För att motverka en negativ utveckling har förvaltningen tittat på olika alternativa åtgärder, bland annat för att långsiktigt förbättra arbetsplatsens attraktivitet för medarbetarna. Under årets löneöversyn har barn- och ungdomsenheternas utredande socialsekreterare varit en prioriterad grupp. En förstärkning görs genom inrättande av två utredartjänster och arbetsledningens organisation ses över. Förvaltningen har tagit initiativ till en arbetsgrupp tillsammans med de fackliga organisationerna för att ta fram långsiktiga åtgärder. En annan utmaning är att bidra till ett förbättrat mottagande av nyanlända vuxna och familjer och att tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen hitta boendelösningar för de 98 personer per år som kommunen ska ta emot enligt en ny överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända med länsstyrelsen i Stockholms län. Förvaltningen har därför förstärkt flyktingsamordnartjänsten. Flyktingsamordnaren kommer att i samverkan med övriga 3

5 förvaltningar planera för ett bra mottagande och samtidigt bidra till att kommunen återsöker statsbidrag för vidtagna åtgärder. Samverkan med andra förvaltningar I arbetet framåt mot visionen är samverkan inom kommunen helt avgörande. Exempel på sådant påbörjat samarbete över förvaltningsgränserna är att en gemensam plan för barns utveckling och lärande håller på att tas fram tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Tillsammans med äldreförvaltningen pågår översyn av hemtjänstinsatsen, framtida samplanering för lokalutnyttjande och samverkan kring det gemensamma verksamhetssystemet Combine. Förvaltningarna ser också över vilka möjligheter det finns att driva vissa verksamheter gemensamt. Med utbildningsförvaltningen pågår införandet av så kallat närvaroteam. Samverkan sker också genom att inhämta idéer och arbetssätt från varandra. Måluppfyllelse Av nämndens 19 strategier bedöms samtliga bli helt uppfyllda. Ekologisk hållbarhet Inom målområdet bedöms samtliga tre strategier bli helt uppfyllda: Klimatsmart avfallshantering, resor och återanvändning Ekologiska livsmedel Lågenergialternativ Social hållbarhet Inom målområdet bedöms samtliga 11 strategier bli helt uppfyllda: Utveckling av stadskärna Skydd för utsatta barn Förebyggande insatser Samverkan med landstinget kring funktionsnedsättning Delaktighet och inflytande Samarbete Förebyggande arbete God tillgänglighet och gott bemötande Valfrihet Egen försörjning Barn och ungdomar fullföljer sin skolgång Ekonomisk hållbarhet Inom målområdet bedöms samtliga fem strategier bli helt uppfyllda: Budget i balans Ledarskap och medarbetarskap Goda resultat i mätningar Hög servicenivå Utformning av upphandlingar 4

6 Ekonomiskt resultat Nämndens utfall är 250,7 miljoner kronor mot periodens budget på 245,6 miljoner kronor. Detta blir ett underskott på fem miljoner kronor jämfört med budget. En orsak är höga placeringskostnader för barn och unga. Underskottet beror också på omstruktureringskostnader för LSS-boenden i egen regi samt lägre intäkter på grund av plötsligt avslutade ärenden inom personlig assistans. Förvaltningen bedömer fortfarande att äskad resultatöverföring från 2013 och 2014 kommer att behövas. Detta för omställningskostnader från nödvändiga anpassningar av LSS-boenden i egen regi. Kostnaden för förväntad volymökning inom främst insatser enligt LSS har dock blivit något lägre än vad som tidigare beräknades. Sammantaget är förvaltningens prognos ett nollresultat. Uppkomna underskott i verksamheten bedöms fortfarande kunna rymmas inom nämndens reserv. Det finns dock fortsatt risk för att vissa omställnings- och utvecklingskostnader inte kan hanteras inom befintlig budgetram. Detta ifall volymökningar inom främst LSS samt insatser för barn och unga ökar mer än planerat. Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för socialnämnden: Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialförvaltningen ansvarar även för familjerättsfrågor, alkohol- och tobaksfrågor enligt alkohollagen samt arbetsmarknadsfrågor. Socialnämnden ska i samverkan med den enskilde och andra berörda finna lösningar som stärker individens förmåga att klara sig själv så långt som möjligt och känna trygghet. Nämnden stödjer sociala nätverk och andra aktörer inom det sociala området samt lämnar visst stöd till föreningar. Mål och indikatorer Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt, och helt uppfyllt. Om målet inte har kunnat utvärderas anges detta. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Ekologisk hållbarhet Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunens arbete leda till en långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att t.ex. biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Kommentar Socialnämnden bidrar till ekologisk hållbarhet genom att arbeta för att minska verksamheternas koldioxidutsläpp. Åtgärder genomförs i syfte att minska resande med bil och flyg i tjänsten till förmån för kollektiva resor, användande av miljöbil, cykla eller promenera. Källsortering görs löpande inom de flesta verksamheter. Vissa verksamheter inom förvaltningen har även börjat återanvända kontorsmaterial på ett mer strukturerat sätt. Införande av läsplattor för hantering av handlingar till nämnden pågår. Det bidrar till minskad pappersanvändning. Vid inköp av livsmedel övervägs alltid ekologiska alternativ. Energianvändning minskar genom att lampor, datorer och andra apparater stängs av vid arbetsdagens slut. Användande av lågenergilampor 5

7 bidrar också till detta. Andra möjligheter att minska energianvändningen undersöks för närvarande. Några verksamheter planerar att ta in extern kompetens i syfte att genomlysa verksamheterna utifrån energiförbrukning. 1. Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 procent jämfört med nivån Klimatsmart avfallshantering, resor och återanvändning I planering och utförande av verksamhet väga in betydelsen av klimatsmart avfallshantering, resor och återanvändning. Status: Helt uppfyllt Kommentar Medarbetarna uppmuntas till klimatsmart resande. Resor i tjänsten sker huvudsakligen på klimatsmart sätt. Detta består bland annat av att kommunens miljöbilar används, SL-kort används till kollektiva resor och medarbetare cyklar eller promenerar i tjänsten. Källsortering görs löpande inom de flesta verksamheter. Vissa verksamheter har även börjat återanvända kontorsmaterial på ett mer strukturerat sätt. Införande av läsplattor för hantering av handlingar till nämnden pågår. Det bidrar till minskad pappersanvändning. Indikator: socialförvaltningens koldioxidutsläpp följs upp i delårsrapport per augusti. 2. Ekologiska livsmedel Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Ekologiska livsmedel Öka medvetenheten om ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen överväger alltid ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel. Indikator: andelen ekologiska inköp följs upp i delårsrapport per augusti. 3. Energianvändning Energianvändningen ska minska Lågenergialternativ Öka medvetenheten om lågenergialternativ i syfte att minska energiförbrukningen. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen bidrar löpande till att på olika sätt minska energianvändningen. Detta görs genom att bland annat släcka lampor, stänga av datorer, minska pappersutskrifter med mera. Andra möjligheter att minska energianvändningen undersöks för närvarande. Till exempel undersöks möjligheterna att införa individuell mätning av elförbrukning i alla genomgångslägenheter. Några verksamheter planerar att ta in extern kompetens i syfte att genomlysa verksamheterna utifrån energiförbrukning. 6

8 Indikator: nämndens energiförbrukning följs upp i delårsrapport per augusti. Social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. Kommentar Förvaltningen bidrar till social hållbarhet genom att delta i arbetet för en attraktiv regional stadskärna. Detta görs i arbetet med stadskärneutveckling och översiktsplan. Förvaltningen arbetar för att uppmärksamma socialtjänstens målgruppers villkor och behov i kommunens planering för byggande av bostäder. Täta uppföljningar prioriteras med de barn och ungdomar som är placerade utanför det egna hemmet. Ett arbete pågår med att ta fram verktyg för att öka funktionsnedsatta barns delaktighet i sina utredningar och insatser. Familjer med barn och ungdomar ges stödinsatser för att de ska kunna behålla sitt boende. Förvaltningen arbetar för att insatser ska vara evidensbaserade, lättillgängliga och behovsanpassade. Detta görs bland annat genom intern samverkan kring förebyggande arbete, missbruksfrågor med mera. Förvaltningen har genomfört utbildningsinsatser, både internt och i samverkan med landstinget, för att öka kunskap kring samordnade individuella planer (SIP). Rutiner har tagits fram för att säkerställa att samordnade individuella planer tas fram. Förvaltningen arbetar med att säkerställa att samtliga brukare har genomförandeplaner och att dessa följs upp. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla samarbetet med ideella organisationer. Antalet ideella organisationer som tar emot sommarjobbare har ökat. En kartläggning avseende samverkansmöjligheter med lokala föreningar och organisationer pågår. I arbetet med att hitta kontaktfamiljer och kontaktpersoner ingår också att kontakta föreningar och församlingar i Haninge för att informera och skapa kontaktvägar till socialtjänsten. Arbete pågår för närvarande med att identifiera möjligheter till kundval inom fler områden och verksamheter. Förvaltningen har regelbundna samverkansmöten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detta syftar till att öka samarbetet kring frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Ytterligare samarbeten, via Samordningsförbundet Södertörn, har inletts kring personer vilka bedöms ha oklar arbetsförmåga. Även samverkan med Utvecklingsforum om daglig verksamhet pågår. Förvaltningen ingår i BUS samverkan (Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd) där en arbetsgrupp pågår med inriktning att barn och ungdomars skolgång fullföljs. En arbetsgrupp har bildats tillsammans med personer från utbildningsförvaltningen för att ta fram gemensamma rutiner för elever vid placering av socialtjänsten utanför kommunen samt vid avslutad placering. 6. Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Utveckling av stadskärna Socialnämnden ska i plan- och utvecklingsarbete synliggöra socialtjänstens målgruppers villkor och behov. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar för att uppmärksamma socialtjänstens målgruppers villkor och behov i planprocessen. Detta består bland annat av medverkan i kommunens övergripande planering för 7

9 byggande av bostäder, framtagandet av en ny översiktsplan för kommunen, översyn av bostadsstrategi och riktlinjer samt dialogerna kring Brandbergen och Jordbro. Förvaltningen har internt skapat en arbetsgrupp för lokalfrågor i syfte att stärka det strategiska greppet över dessa frågor. Särskilda boenden har kartlagts utifrån standard, läge, storlek och tillgänglighet för olika behov för att möjliggöra en långsiktig planering. En boplaneringsgrupp har även bildats. Med anledning av ny överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av 98 nyanlända flyktingar per år från och med 2015 har socialförvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen påbörjat att ett arbete för att få tillgång till fler lägenheter. Hur kommunens mottagande av nyanlända kan förbättras och utvecklas ska också utredas. Indikator: antal lägenheter som tilldelas socialförvaltningen, följs upp i delårsrapport per augusti. 7. Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Skydd för utsatta barn Barn och ungdomar och deras familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten ska på ett tidigt stadium erbjudas individuellt evidensbaserat stöd. Status: Helt uppfyllt Kommentar Alla barn och ungdomar med insatser har enskilda samtal med sin handläggare. Förvaltningen prioriterar täta uppföljningar av placerade barn. Ett arbete pågår med att ta fram verktyg för att öka funktionsnedsatta barns delaktighet i sina utredningar och insatser. Familjer med barn och ungdomar ges stödinsatser för att de ska kunna behålla sitt boende. Intern samverkan sker inom förvaltningen och gemensamma rutiner har tagits fram i syfte att fånga upp berörda familjer på ett tidigt stadium. Trots förebyggande arbete blev sammanlagt två familjer med totalt sex barn berörda av vräkning under perioden från och med januari till och med mars. Totalt var fyra barn närvarande vid tillfälle för vräkning. Personal som arbetar med brukare, till exempel personliga assistenter och boendestödjare, uppmärksammar barn och ungdomar som far illa. Om behov uppmärksammas görs orosanmälningar. Nämndens indikatorer Mål 2015 Utfall April 2015 Vräkta barn (antal) 0 6 Andel barn och ungdomar som haft enskilt samtal med sin handläggare 100 % 100 % Indikatorer: andelen öppenvårdsinsatser ska ökas jämfört med heldygnsomsorg samt andel återaktualiserade barn och ungdomar som varit placerade på HVB-hem följs upp i delårsrapport per augusti. 8

10 8. Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras Förebyggande insatser Genom förebyggande och behandlande insatser ska antalet personer som utvecklar skadligt bruk/missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, doping eller tobak minska. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar för att insatser ska vara evidensbaserade, lättillgängliga och behovsanpassade. Detta görs bland annat genom intern samverkan kring förebyggande arbete, missbruksfrågor med mera. Nämndens indikatorer Indikatorer: andelen som fullföljer behandlingsprogram, andelen genomförda utredningar enligt ASI (Addiction Severity Index), andel genomförda uppföljningsintervjuer enligt ASI samt antal screeningar gjorda enligt Audit/Dudit följs upp i delårsrapport per augusti. Samverkan med landstinget kring funktionsnedsättning Genom samverkan med landstinget öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna uppnå jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen har genomfört utbildningsinsatser, både internt och i samverkan med landstinget, för att öka kunskap kring samordnade individuella planer (SIP). Rutiner har tagits fram för att säkerställa att samordnade individuella planer tas fram. Indikatorer: överenskommelser med landstinget, utredningar enligt dokumentation, utvärdering och resultat (DUR) och antal samordnade individuella planer följs upp i delårsrapport per augusti. 9. Delaktighet och inflytande Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka. Delaktighet och inflytande Möjligheter till inflytande ökar genom utveckling av den enskildes delaktighet. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar med att säkerställa att samtliga brukare har genomförandeplaner och att dessa följs upp. Indikatorer: genomförandeplaner där den enskilde har medverkat och brukarundersökningar inom särskilt boende och daglig verksamhet följs upp i delårsrapport per augusti. Samarbete Stöd och samarbete med andra förvaltningar och med ideella organisationer. Status: Helt uppfyllt. Kommentar 9

11 Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla samarbetet med ideella organisationer. Antalet ideella organisationer som tar emot sommarjobbare har ökat. En kartläggning avseende samverkansmöjligheter med lokala föreningar och organisationer pågår. I arbetet med att hitta kontaktfamiljer och kontaktpersoner ingår också att kontakta föreningar och församlingar i Haninge för att informera och skapa kontaktvägar till socialtjänsten. Indikator: överenskommelser med ideella organisationer följs upp i delårsrapport per augusti. 10. Invånarnas trygghet Invånarnas trygghet ska öka Förebyggande arbete Genom vålds- och brottsförebyggande arbete bidrar socialnämnden till en trygg miljö i Haninge. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen utvecklar kontinuerligt användandet av evidensbaserade metoder i vålds- och brottsförebyggande arbete. Pengar har sökts från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet. Utvecklandet av arbetet kring våld i nära relationer och verktyget Freda - kortfrågor pågår. Förvaltningen genomför också kontinuerligt stödinsatser till brottsoffer. Detta består bland annat av att informera om verksamheterna och utöka samverkan mellan dem. Nämndens indikatorer Antal brottsofferutredningar (Antal utförda) Mål 2015 Referensvärde 2015 Utfall April Nöjda med kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service God tillgänglighet och gott bemötande Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god tillgänglighet och gott bemötande. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar med att genomföra brukarundersökningar. Dessa har hittills i år genomförts inom beställaravdelningarna, personlig assistans, boendestöd och daglig verksamhet. Fortsatt arbete med brukarundersökningar pågår. Andra metoder som används inom verksamheterna är öppna informationsmöten, infotelefon med mera. Indikator: brukarundersökningar följs upp i delårrapport per augusti. 12. Enskildes valfrihet Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka 10

12 Valfrihet Identifiera möjligheter till kundval inom fler områden och verksamheter. Status: Helt uppfyllt Kommentar Arbete pågår för närvarande med att identifiera möjligheter till kundval inom fler områden och verksamheter. 13. Människor i arbete Fler människor ska komma i arbete Egen försörjning Människor med långvarig arbetslöshet och/eller funktionsnedsättning ska erbjudas insatser som syftar till att öka den enskildes möjligheter till egen försörjning. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen har regelbundna samverkansmöten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detta syftar till att öka samarbetet kring frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Ytterligare samarbeten, via Samordningsförbundet Södertörn, har inletts kring personer vilka bedöms ha oklar arbetsförmåga. Även samverkan med Utvecklingsforum om daglig verksamhet pågår. Indikatorer andel som uppnått egen försörjning och långtidsarbetslöshet följs upp i delårsrapport per augusti. Nämndens indikatorer Utfall april 2014 Mål 2015 Utfall April 2014 Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd Minskning Haninges unga Haninges unga ska ha goda möjligheter till karriär i livet oavsett om man väljer arbete eller utbildning Barn och ungdomar fullföljer sin skolgång Socialtjänstens insatser ska syfta till att barn och ungdomar fullföljer sin skolgång. Status: Helt uppfyllt Kommentar: Förvaltningen ingår i BUS samverkan (Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd) där en arbetsgrupp finns med inriktning på att barn och ungdomars skolgång ska fullföljas. En arbetsgrupp har bildats tillsammans med utbildningsförvaltningen för att ta fram gemensamma rutiner för elever vid placering av socialtjänsten utanför kommunen samt vid avslutad placering. Avdelningen har tillsammans med representanter från utbildningsförvaltningen även deltagit i SISAM som är en metod som används vid institutionsplaceringar för att säkerställa att skolgång för ungdomar prioriteras. 11

13 Totalt är 450 sommarjobbsplatser framtagna varav 60 platser för ungdomar med särskilda behov. Sommarjobbsmässan är genomförd tillsammans med Arbetsförmedlingen. Indikatorer: placerade i familjehem som uppfyller målen i grundskolan och blir behöriga till gymnasiet följs upp i delårsrapport per augusti. Ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommentar Socialnämnden bidrar till ekonomisk hållbarhet genom att arbeta för en budget i balans. Cheferna skapar förståelse och engagemang hos alla medarbetare kring verksamhetens uppdrag och mål genom tydlig kommunikation och delaktighet. Detta görs genom att chefer går igenom kommunens och verksamheternas mål, åtaganden och aktiviteter. Medarbetarna tar ansvar för att utföra och utveckla sitt arbete och ser sitt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse. Arbetet med att utveckla det strategiska arbetet kring kompetensbehov har påbörjats liksom framtagande av kompetensförsörjningsplaner. Förvaltningen arbetar efter företagshälsovården Falcks rutiner om sjukfrånvaro, uppföljning och utredning. Företagshälsovården informerar medarbetarna om verksamheten. Psykosociala skyddsronder har genomförts, medarbetare uppmuntas att använda friskvårdskuponger och ergonomiska hjälpmedel köps in vid behov. Förvaltningen arbetar med effektiviseringar gällande personal och lokalnyttjande. En intern arbetsgrupp för lokalfrågor har skapats i syfte att öka det strategiska greppet över dessa frågor. Särskilda boenden har kartlagts i syfte att effektivisera boendeformerna. En arbetsgrupp för planering kring boende har startats för att öka effektivitet mellan beställare och utförare. När medarbetare slutar analyseras behoven av dessa personalresurser. Förvaltningen följer upp resultat och effektivitet i egen regiverksamheterna. Nyckeltal och indikatorer avseende kvalitet och resursutnyttjande ses över och utvecklas. Brukarundersökningar genomförs löpande i syfte att utveckla och förbättra verksamheterna. 20. Budgeterat resultat Kommunen ska nå budgeterat resultat, som motsvarar minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Budget i balans Socialnämnden ska ha en budget i balans 12

14 Status: Helt uppfyllt Kommentar: Förvaltningen säkerställer ekonomisk medvetenhet och kompetens bland förvaltningens chefer och medarbetare. Detta sker bland annat genom att cheferna följer upp det ekonomiska resultatet varje månad och redovisar vilka åtgärder som behöver vidtas ifall resultatet avviker från budget. Medarbetare informeras om det ekonomiska läget på APT-möten. Inköp följer ramavtal och ses över löpande. Vissa verksamheter vakanshåller även tjänster och minskar sin konferenstid. De enheter som inte har en budget i balans upprättar åtgärdsplaner som följs upp av ledningen. Ett arbete har påbörjats med att se över och ta fram nyckeltal och indikatorer utifrån bland annat resurseffektivitet. Förvaltningen säkerställer att biståndsbeslut ligger i nivå med lagar, förarbeten och praxis. Detta görs genom fortsatt juridisk handledning. Överklagande av beslut om bistånd följs upp kontinuerligt utifrån utslag i förvaltningsdomstol. Nämndens indikatorer Utfall april 2014 Socialnämndens ekonomiska resultat + 7,5 Mnkr Mål Mnkr Utfall April Mnkr 21. Bästa kommunala arbetsgivare Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Ledarskap och medarbetarskap Ledarskapet är aktivt och kommunikativt. Medarbetarskapet är utvecklingsinriktat och delaktigt. Status: Helt uppfyllt Kommentar Cheferna skapar förståelse och engagemang hos alla medarbetare kring verksamhetens uppdrag och mål genom tydlig kommunikation och delaktighet. Detta görs genom att chefer går igenom kommunens och verksamheternas mål, åtaganden och aktiviteter. Utifrån dessa har cheferna så kallade resultat- och målsamtal och tar fram individuella planer med medarbetarna. Även arbete utifrån chefsriktlinjer görs och avdelningen personlig assistans har påbörjat ett arbete med medarbetarsamtal i grupp. Medarbetarna tar ansvar för att utföra och utveckla sitt arbete och ser sitt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse. Utifrån dessa planer framgår hur medarbetarna arbetar mot de uppsatta målen och hur de är delaktiga i verksamheternas utveckling. Handlingsplan har tagits fram utifrån resultat från arbetsplatsundersökning (APU) Arbete pågår också med att implementera medarbetarriktlinjer och medarbetare uppmuntras till dialog kring verksamhetsförbättringar. Arbetet med att utveckla det strategiska arbetet kring kompetensbehov har påbörjats liksom framtagande av kompetensförsörjningsplaner. Förvaltningen arbetar efter företagshälsovården Falcks rutiner om sjukfrånvaro, uppföljning och utredning. Företagshälsovården informerar medarbetarna om verksamheten. Psykosociala skyddsronder har genomförts, medarbetare uppmuntas att använda friskvårdskuponger och 13

15 ergonomiska hjälpmedel köps in vid behov. Förvaltningen sponsrar även kostnaden för deltagande i valfri hälsofrämjande aktivitet under våren. Indikator sjukfrånvaro följs upp i delårsrapport per augusti och resultat APU följs upp i årsredovisning. 22. Effektiv resursanvändning Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Goda resultat i mätningar Socialnämndens verksamheter visar goda resultat i mätningar Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar med effektiviseringar gällande personal och lokalnyttjande. En intern arbetsgrupp för lokalfrågor har skapats i syfte att öka det strategiska greppet över dessa frågor. Särskilda boenden har kartlagts i syfte att effektivisera boendeformerna. En arbetsgrupp för planering kring boende har startats för att öka effektivitet mellan beställare och utförare. När medarbetare slutar analyseras behoven av dessa personalresurser. Ett arbete har påbörjats inom förvaltningen i syfte att se över indikatorer och nyckeltal avseende kvalitet och resursutnyttjande. Detta arbete kommer successivt att omfatta samtliga enheter och verksamheter. Indikatorer: sjukfrånvaro, beläggningsgrad i egen regi verksamhet och avtal som tecknats utanför ramavtal följs upp i delårsrapport per augusti. 23. Ökat invånarantal Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst Hög servicenivå Socialnämndens verksamheter präglas av hög servicenivå, bidrar till trygghet och trivsel Status: Helt uppfyllt Kommentar Verksamheterna utför sitt arbete med hög servicenivå. Detta bidrar till trygghet och trivsel. Service består av bland annat av hög tillgänglighet per e-post och per telefon, öppna informationsmöten om verksamheter, även på kvällstid. Hittills har inga klagomål kommit in avseende bemötande. Förvaltningen arbetar med att genomföra brukarundersökningar. Hittills i år har detta genomförts inom beställaravdelningarna, personlig assistans, boendestöd och daglig verksamhet. Arbetet med att analysera resultatet fortsätter och fler brukarundersökningar ska genomföras. Indikator följs upp i årsredovisning. 24. Starta och utveckla företag Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar Utformning av upphandlingar Socialnämnden ska genom utformning i sina upphandlingar ge möjlighet för både stora och 14

16 mindre företag samt sociala företag att lämna anbud. Status: Helt uppfyllt Kommentar Information på kommunens hemsida har kompletterats. Detta omfattar: - ny ansökningsblankett och anvisningar för stadigvarande ansökan om serveringstillstånd till allmänheten - ansökan om tillfälligt tillstånd med anvisningar - ansökan om ändring i serveringstillstånd med anvisningar - ansökan om ändring i serveringstillstånd med anvisningar - ansökan om gemensamt serveringsutrymme. - anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden med anvisningar. Sedan förra året är även sidorna som rör försäljning av folköl och tobaksvaror omarbetade i syfte att göra informationen tydligare. Förvaltningen har, i samarbete med upphandlingsenheten, fått sociala villkor att beaktas i Tornbergets städupphandling och därigenom fått arbetslösa personer anställda på företaget. Indikatorer: inkomna anbud och NKI, serveringstillstånd följs upp i delårsrapport per augusti. Intern kontroll I nämndernas internkontrollplaner finns kontroller som är gemensamma för alla. Uppföljning görs av den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen för intern kontroll samt av kommunstyrelseförvaltningen. I gruppen ingår minst en person från varje förvaltning. Följande kontrollmoment har genomförts av gruppen: Oegentligheter 1 Följs riktlinjerna för företagskort i verksamheterna? Syfte med kontrollmomenten är att följa upp om företagskorten hanteras på rätt sätt i verksamheterna och om det följer de riktlinjer som finns. Genom stickprov har tio stickprov gjorts av fakturorna för de tre första kontrollmomenten. Stickproven för moment tre var inte samma stickprov som i moment ett och två. Samtliga kontrollerade fakturor var bokförda under perioden december 2014 till och med mars En förskjutning på en månad (december) förekommer från och med i år för att delårsuppföljningen ska innehålla fyra månader och för att data ska hinna tas ut i tid. Stickprovskontrollen har avsett 1. Är momsen rätt redovisad? 2. Finns kvitto på inköpet med i bokföringsunderlaget och har syfte med inköpen redovisats? 3. Är inköpen relaterade till verksamheten? Vidare har följande kontrollerats: 4. Hur många kort finns inom respektive enhet? 5. Skickas fakturorna till skanning för att underlätta kontroll? Haninge kommuns medarbetare erbjuds ett företagskort som betalningsmedel för inköp till verksamheten i de fall fakturering inte kan tillämpas. Krediten är kronor per kort. Antal kort begränsas till fem per ansvar, Det innebär att ansvaret eller enheten kan ha en total 15

17 kreditkostnad på kronor per månad. Beslut om fler kort per ansvar kan fattas av avdelningschef eller förvaltningschef. Företagskort får endast användas för inköp avseende kommunens verksamheter. Privata inköp och kontantuttag är inte tillåtna. Fakturan för inköpen ska skickas till skanning. Samtliga kvitton ska bifogas fakturan och vara helt läsbara. Vid restaurangbesök, representation, kurs och konferens ska alltid syfte och deltagarlista bifogas. Vid utlämning av företagskort rekommenderas kortinnehavaren att alltid använda en särskild blankett för kvittoredovisning, där syfte för samtliga inköp kan noteras. Denna blankett har i stor omfattning använts. Resultat socialförvaltningen Antalet företagskort har ökat från 96 till 105 i förvaltningen. Under året gjordes 281 inköp till en kostnad av cirka kronor med kort. 1. Är momsen rätt redovisad? Socialförvaltningen har i stickproven redovisat kronor i moms utan felberäkningar. Kommunen som helhet har i stickproven redovisat 9,5 procent för lite moms 2. Finns kvitto och syfte med i underlaget? Kvitto och syfte är angett på alla underlag. 3. Är inköpen relaterade till verksamheten? Avvikelse från ramavtal (inköp av två datorer) samt ett par större inköp där syfte saknas. Oklart om samband med verksamhet finns. 4. Hur många företagskort finns i respektive enhet? Socialförvaltningen har sju enheter med fem kort eller fler. Avdelningschefer eller förvaltningschef som beviljat fler än fem företagskort bör ha tagit med detta i sin riskbedömning. 5. Skickas fakturorna till skanning? 18 fakturor av 281 har inte skickats till skanning utan hanterats manuellt. 16

18 Ekonomi Förvaltningens budgetram Budgetramen är enligt kommunfullmäktiges beslut och har haft följande justeringar: Förändring av nämndens budgetram Tusentals kronor Nämndens ram enligt beslut KF den 9 juni 2014, Reviderad budget sommarjobb 2015 efter beslut KF den 8 december, 195 Ramöverföring för skolkostnader vid SIS-placeringar till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt grund- och förskolenämnden 2015 efter beslut KF den 2 mars, Ny budgetram Förvaltningens synpunkter Nedan redovisas en sammanställning av förvaltningens utfall och kommentarer per den 30 april Resultat per avdelning Nämndens utfall för perioden är 250,7 miljoner kronor mot budget på 245,6 miljoner kronor. Detta ger ett underskott på fem miljoner kronor. Orsakerna är höga placeringskostnader för barn och unga, omstruktureringskostnader för LSS-boenden i egen regi samt lägre intäkter på grund av plötsligt avslutade ärenden personlig assistans. Förvaltningen bedömer fortfarande att äskad resultatöverföring från 2013 och 2014 kommer att behövas för att täcka omställningskostnader för nödvändiga anpassningar av LSS-boenden. Kostnaden för förväntad volymökning inom främst LSS har ännu dock blivit något lägre än vad som tidigare beräknades. I följande avsnitt redovisas nämndens samt avdelningarnas ackumulerade nettokostnader samt avvikelser under perioden 17

19 Ackumulerade nettokostnader samt budget för 2015, per avdelning samt nämnd (tusentals kronor) Budget helår Budget jan-april Nettokostnader jan-april Budgetavvikelse Nämndens kostnader Förvaltningsgemensam Verksamhet Beställaravdelningar (myndighet) Vuxen Barn och unga LSS Utföraravdelningar Boende och boendestöd Social omsorg Personlig assistans Arbete och sysselsättning Summa socialnämnden Nämndens kostnader samt nämndreserv Nämnden har ett visst överskott och detta förklaras av att föreningsbidrag ännu inte har utbetalts. I övrigt så följer nämndens kostnader den beslutade budgeten. Förvaltningsgemensam verksamhet Den centrala förvaltningens verksamhet har budgeterade kostnader på 55,9 miljoner kronor för året. Periodens kostnader är en miljon kronor lägre än budgeterat för perioden. Den förvaltningsgemensamma verksamheten har inga större avvikelser från den planerade, och prognosen är därför ett nollresultat jämfört med budget. Avdelning Barn och unga (beställare) Avdelningen ansvarar för handlägga och besluta om insatser inom verksamheter riktade till barn och ungdomar. Detta omfattar utredning och uppföljning av beslutade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), drogprevention, barnrättscentrum, ungdomskonsulenter, uppsökare, brottsofferstöd, ungdomstjänst, social insatsgrupp och familjerätt. 18

20 Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden januari april, per verksamhet (tusentals kronor) Budget Budget Ackumulerade Budgetavvikelse 2015 jan-april nettokostnader jan-april Drog- och preventionssamordnare m.m Individ- och familjeomsorg, barn och unga Summa avdelning Avdelningen barn och unga har en årsbudget på 155 miljoner kronor och de budgetmässigt största kostnaderna är myndighetsutövning samt kostnader för köp av insatser i form av familjehem, institutionsplaceringar samt öppenvård. Avdelningen uppvisar ett underskott som förklaras av placeringar och placeringskostnader har ökat. Det handlar om barn och ungdomar som har en komplex problematik. För dessa krävs det en speciell kompetens och ofta extra insatser som komplement. En ökning märks också av köp av tjänster både vad gäller vårdplatser och andra insatser. Fortsätter den ökningen medför detta ett budgetunderskott. Avdelningen arbetar därför med en rad åtgärder för att säkerställa en budget i balans. Förvaltningens prognos är att avdelningen vid årets slut kommer att ha ett nollresultat. Denna prognos bygger dock på att antalet placeringar snabbt minskar till tidigare nivåer. Antalet aktualiseringar, barn och unga, januari-april Förändring föregående år Barn och unga 0-20 år % Antalet aktualiseringar av barn och unga har ökat med 9 procent. Orsaker till anmälan är ofta familjevåld. Detta omfattar att barn bevittnat och/eller utsatts för övergrepp fysiskt eller psykiskt, missbruk både hos förälder och hos den unge själv. Den största anmälaren är polisen följt av socialjour, skola, hälso- och sjukvård och tandhälsovård. Antal inledda utredningar har ökat med 23 procent jämfört med samma period föregående år. När det gäller utredningar som leder till ansökan om insatser enligt lagen om vård av unga (LVU) har ingen ökning skett. Omedelbara omhändertaganden enligt LVU ökar inte heller. Utredningar som pågått längre än 120 dagar har minskat med en procent jämfört med samma period föregående år. Utredningstiden för barnavårdsutredningar är lagstyrd och följs kontinuerligt. Här pågår ett intensivt arbete för att minska utredningar som går över den lagstadgade tiden. För att hantera det ökade antalet inledda utredningar och säkerställa att rättssäkerheten följs har avdelningen utökats med två socialsekreterare för utredning av barnavårdsutredningar. Ett fortsatt rekryteringsarbete pågår. 19

21 Beslutade placeringar och öppenvårdsinsatser, barn och unga, januari-april Förändring föregående år HVB barn och unga 0-20 år % Familjehem 0-20 år % Jourhem 0-20 år Jourhem med konsulentstöd Familjehem med konsulentstöd Boende/ensamkommande barn Öppenvårdsinsatser i egen regi % +30 % % % % Extern öppenvård % Summa % Från och med mars har kommunen ingått ett avtal om 35 asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Migrationsverket har anvisat 16 ensamkommande barn till kommunen. Det är nästan dubbelt så många som anvisades samma period föregående år. Ensamkommande barn placeras på boenden som nämnden har upphandlade avtal med, både i egen regi och utanför kommunen. Nämnden upphandlar boendeplatser med så kallat ramavtal för att möta upp det avtal som finns med Migrationsverket. Det täcker dock inte behovet av platser. Det innebär att det även direktupphandlas platser för boenden. För närvarande bor 32 barn inom ramavtal (upphandlade platser) och 18 utanför ramavtal (direktupphandlade platser). 12 barn är placerade i jourfamilj och 14 i familjehem. Det är totalt 76 barn placerade varav 38 är barn som söker uppehållstillstånd (asyl sökande) och 38 som fått permanent upphållstillstånd (PUT). Alla barn som är placerade utanför hemmet ska ha placeringar som är kortvariga, tidsbestämda och med tydlig planering för hur barnet ska kunna återvända hem. I möjligaste mån används familjehemsplaceringar som alternativ. I och med att barnen har mer omfattande behov ställer det också större krav på familjehemmen och deras kompetens. Det är flera barn och ungdomar som har behov av så kallade konsulentstödda familjehem. Det medför också en högre kostnad per placering. Förvaltningen kan även se samma trend vid jourplaceringar, det vill säga att i högre grad används så kallade jourhem med konsulentstöd. Anledningen är densamma, det vill säga att de barn och ungdomar som placeras har en omfattande problematik och det kan krävas att jourhemsföräldrar är hemma på dagarna även för ungdomar. Antalet beslutade öppenvårdsinsatser har ökat med 15 procent varav insatser i egen regi har ökat med 19 procent. Detta är i linje med avdelningens uppdrag att minska antalet externa placeringar till förmån för placeringar i egen regi. Förebyggande arbete Förvaltningen genomförde en inköpsstudie inom ramen för tobakstillsynen under november föregående år. Den genomfördes med hjälp av minderåriga ungdomar som besökte butiker och 20

22 kiosker och försökte handla tobak. Av 56 försäljningsställen som besöktes sålde 14 procent (åtta försäljningsställen) tobak till de utsända ungdomarna. 86 procent av butikerna och kioskerna (42 försäljningsställen) nekade köp vid samtliga inköpsförsök. Detta skedde genom att de frågade efter ungdomarnas legitimation när de skulle handla tobak. Uppföljning har genomförts genom att resultatet har återkopplats till samtliga butiker och kiosker. Nya inköpsförsök kommer att göras i de butiker som inte efterlevde tobakslagen. Föreningslivet är viktig för det förebyggande arbetet. Med anledning av detta har förvaltningen tagit kontakt med ett tiotal föreningar i syfte att se över möjligheter till bredare samverkan och att teckna avtal för att tydliggöra ömsesidiga förväntningar. Förvaltningen ser ökade samverkansvinster framöver i samarbete med föreningar som också i större utsträckning kan kopplas till verksamheternas behov. Bland annat har samarbetet med föreningen X-cons förstärkts och de medverkar i flera sammanhang och aktiviteter. Detta omfattar bland annat nattvandringsnätverk och skapande av arbeten till ungdomar i ungdomsledarutbildningen. Några av X-cons unga ledare medverkar också i utbildningen. X-cons är en också samarbetspartner i trygghetsfrågor. Förvaltningen samordnar det uppsökande och förebyggande arbetet i samverkan med andra förvaltningar, polis, föreningar med flera. För närvarande ses det förebyggandet arbetet över utifrån möjligheter till utökad samordning av verksamheten. Familjerätt Utredningar, familjerätten, januari-april Förändring föregående år Samarbetssamtal (frivilligt) % Samarbetssamtal (utvidgat) % Samarbetssamtal (tingsrätt) Konflikt och försoning Vårdnad/boende/umgänge utredning % +33 % % Summa % Familjerätten erbjuder insatser till föräldrar i samband med en skilsmässa. De erbjuder också insatser och stöd i frågor som rör adoption eller faderskapsprövning. Socialtjänsten erbjuder föräldrar, samtal under sakkunnig ledning i syfte att hjälpa dem att enas i frågor om vårdnad och umgänge av gemensamma barn, så kallat samarbetssamtal. Umgängeshuset är en verksamhet för barn som lever med föräldrar som har separerat. Verksamheten erbjuder barn att under trygga förhållanden träffa den förälder som barnet inte bor tillsammans med då umgänget av någon orsak inte kan ske på vanligt sätt. Verksamheten har haft fortsatt hög beläggning under perioden. Däremot ökar inte antalet ärendet lika mycket som tidigare. Verksamheten har under perioden prioriterat arbetet kopplat till umgängesdomar från tingsrätten. Andra ärenden med behov har inte kunnat beredas plats i lika hög utsträckning som önskvärt. Detta gäller till exempel behov av umgängesstöd för barn under pågående 21

23 barnavårdsutredning eller för familjehemsplacerade barn. Rekrytering Det råder i dag en god arbetsmarknad för socionomer. Detta innebär hård konkurrens om attraktiva arbetstagare. Hittills har förvaltningen haft sökanden som uppfyller kravet på minst ett års arbetslivserfarenhet inom myndighetsutövning. Det har dock börjat förändras och färre tillräckligt kompetenta sökanden till tjänster inom förvaltningen kommer in. Förvaltningen har gjort ett antal satsningar för att komma tillrätta med detta och exempelvis prioriterades socialsekreterare som arbetar med utredningar i lönerevisionen. För närvarande pågår det också en lönekartläggning. Förvaltningen har deltagit i Dagens Nyheters specialutgåva som hade fokus på Offentlig sektor. Denna innehöll intervju av medarbetare och förvaltningschef i syfte är att stärka varumärket Haninge och locka till oss framtida medarbetare. Vidare ser förvaltningen också över olika alternativ, till exempel traineeprogram, tjänster som seniora socialsekreterare och möjligheter att tillsammans med Södertörns högskola och Södertörn Forskning & utveckling (FOU) ta fram en uppdragsutbildning för att erbjuda medarbetare vidareutbildning som ska göra det attraktivt att arbeta kvar på sin arbetsplats. 22

24 Avdelning Vuxen (beställare) Avdelningen ansvarar för att handlägga och besluta om insatser inom verksamheterna försörjningsstöd, arbetsmarknadsfrågor, missbruk, socialpsykiatri, bofrågor och personliga ombud. Budget janapril Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden januari april, per verksamhet (tusentals kronor) Budget Budgetavvikelse helår Ackumulerade nettokostnader jan-april Arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd Insatser individ- och familjeomsorg, vuxna (missbruk) Insatser för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri) Summa avdelning Vuxen Avdelningen har en årsbudget på 206,8 miljoner kronor och de budgetmässigt största verksamheterna är ekonomiskt bistånd, öppenvård för personer med missbruk (IFO) och socialpsykiatriska insatser. Avdelningen har kostnader på 66,1 miljoner kronor jämfört med budgeterade kostnader på 67,4 miljoner kronor. Detta ger ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Då enstaka individer i avdelningens målgrupp kan innebära mycket höga kostnader så är det ännu för tidigt att ge en säker prognos om ett överskott. Förvaltningens prognos är därför försiktig och att avdelningen vid årets slut kommer att ha ett nollresultat. Arbetsmarknadsåtgärder Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder uppvisar ett mindre överskott jämfört med budget. En oförutsedd kostnad i samband med löneöversynen föregående år för personer på arbetsmarknadspolitiska åtgärder har uppstått. Detta kommer att medföra en engångskostnad på kronor. Insatser individ- och familjeomsorg, vuxna (missbruk) Kostnaderna för institutionsplaceringar (missbruksvård) är i nivå med budgeterat. Bedömningen utifrån antalet ärenden är att kostnaderna kommer att öka något under året. Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatri) Insatserna riktar sig mot personer med psykisk funktionsnedsättning men också till personer med samsjuklighet, det vill säga både missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Kostnaderna för denna verksamhet är sammanlagt kronor lägre än budgeterat under perioden. Osäkerheten kring institutionsplaceringar är stor då några enstaka personer med komplexa vårdbehov kan innebära betydande kostnadsökningar. 23

Delårsrapport 2 (Tertialrapport 2) 2015

Delårsrapport 2 (Tertialrapport 2) 2015 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning Datum Diarienummer Kansli 2015-09-21 SN 2015/39 Handläggare Leo Bogle, verksamhetscontroller Delårsrapport 2 (Tertialrapport

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 2017-04-10 Verksamhetsplan 2017 för Barn och ungdom myndighet, socialkontoret Diarienummer: SN 2017/0055 Verksamhetsplanen är antagen av socialdirektören den 10 april I dokumentet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING Socialnämnden ÅRSREDOVISNING Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015

NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 NÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om mål och budget 2015 beslutades i kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

UPPDRAGSPLAN 2015. Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 UPPDRAGSPLAN 2015 Socialnämnden Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259 Innehållsförteckning Inledning 3 Socialnämndens ansvarsområden 4 Planeringsförutsättningar 4 Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd Plats och tid Häringeslott Tisdag, kl. 17.00 Justeringens plats och tid 2015-12-22 Petri Salonen (C) Ordförande Xerxes Fallah Sekreterare POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling PM Tyresö kommun 2015-02-09 Socialförvaltningen 1 (7) Sara Strandberg Bengt Isaksson Diarienummer 2015/SN 0030-010 Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012 Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

Angående Medborgarförslag rörande handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och samarbete med kvinnojourer

Angående Medborgarförslag rörande handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och samarbete med kvinnojourer 15 juli 2015 Dnr SN 2015/107 Peo Boström Lejonetsgatan 348 136 60 Brandbergen Angående Medborgarförslag rörande handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och samarbete med kvinnojourer Hej Peo Du har lämnat

Läs mer

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet Bred delaktighet, samarbete och samråd Förändrade förutsättningar 2014 sökte 7049 ensamkommande barn asyl i Sverige. 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl. Prognos för 2016 27 000 ensamkommande. 2014

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016. Socialnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016. Socialnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2016 Socialnämnden Strategi och budget -2016 Innehållsförteckning Förord... 3 1. Inledning... 5 1.1 Socialnämndens ansvarsområde... 5 1.2 Socialförvaltningens organisation... 5 2. Förutsättningar...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer