68 FS/2014:85. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 23 juli 2014 Rapport om ej verkställda beslut enligt LSS 2:a kvartalet 2014, 28 juli 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "68 FS/2014:85. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 23 juli 2014 Rapport om ej verkställda beslut enligt LSS 2:a kvartalet 2014, 28 juli 2014"

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (3) Sammanträdesdatum FS/2014:85 Rapport om ej verkställda beslut enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och 16 kap 6 f socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2, 2014 Beslut Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige samt att den ställs till revisorernas förfogande Sammanfattning Verksamhetschef Anita Zetterman redogör för ärendet. Kommunerna har, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt enligt socialtjänstlagen, SoL, skyldighet att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut, som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Fr o m 1 juni 2013 ska inrapportering göras till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Skyldighet föreligger också att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Nämnd och kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till IVO. Rapportering till de förtroendevalda revisorerna sker enligt rutin från 21 december 2006 med pärm som förvaras hos förvaltningen för Funktionsstöd och ställs till revisorernas förfogande på begäran. Rapporteringsperioden avser andra kvartalet Beslut fattade av förvaltningen för Funktionsstöd enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ej verkställts inom tre månader: 19 avseende bostad med särskild service, 6 kontaktperson och 3 avlösarservice. Beslut fattade av förvaltningen för Funktionsstöd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, som ej verkställts inom tre månader: 1 avser bostad med särskild service, 2 boendestöd och 1 kontaktperson. Rapportering avseende kvartal 2 har skett till IVO 24 juli Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 23 juli 2014 Rapport om ej verkställda beslut enligt LSS 2:a kvartalet 2014, 28 juli 2014 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerare Expedierat/bestyrkt

2 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Funktionsstöd Rapport om ej verkställda beslut enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och 16 kap 6f socialtjänstlagen, SoL 1 (2) Datum Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen till protokollet och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige samt att den ställs till revisorernas förfogande. Sammanfattning Kommunerna har, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt enligt socialtjänstlagen, SoL, skyldighet att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut, som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Fr o m 1 juni 2013 ska inrapportering göras till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Skyldighet föreligger också att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Nämnd och kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till IVO. Rapportering till de förtroendevalda revisorerna sker enligt rutin från 21 december 2006 med pärm som förvaras hos förvaltningen för Funktionsstöd och ställs till revisorernas förfogande på begäran. Rapporteringsperioden avser andra kvartalet Beslut fattade av förvaltningen för Funktionsstöd enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ej verkställts inom tre månader: KUB1001, v2.0, Funktionsstöd Anita Zetterman Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax

3 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) 19 avseende bostad med särskild service, 6 kontaktperson och 3 avlösarservice. Beslut fattade av förvaltningen för Funktionsstöd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, som ej verkställts inom tre månader: 1 avser bostad med särskild service, 2 boendestöd och 1 kontaktperson. Rapportering avseende kvartal 2 har skett till IVO 24 juli Åtgärder för att kunna verkställa de icke-verkställda besluten Förvaltningen deltar aktivt i den nybyggnation som pågår. Ansvarig verksamhetschef deltar i möten/har kontakt med serviceförvaltningen och byggande bolag för att så långt det är möjligt kunna påskynda processerna. Förvaltningen tar aktivt ställning till de förslag som kommer ang. lämpliga placeringar. 10 ej verkställda beslut kommer att kunna verkställas i september 2014, då en ny gruppbostad och en ny servicebostad är klara i Kolla Parkstad. Två nya tomter har godkänts för byggnation. En är en sedvanlig gruppbostad med 6 lägenheter, den andra är en specialenhet för personer med omfattande behov med 6 lägenheter. Anita Zetterman verksamhetschef

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2013:181 Svar på motion om att upprätta ett mångkulturellt bokslut för Kungsbacka kommun, från Thord Brynielsson (SD) Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Motionen avslås med hänvisning till att svenska kommuners flyktingmottagande grundar sig på beslut från regering och riksdag. Sverige har undertecknat FNs flyktingkonvention som medför ett ansvar att ta emot personer i behov av skydd. Sammanfattning Ledamoten Thord Brynielsson (SD) väcker i skrivelse daterad motion om att upprätta årliga "mångkulturella bokslut" i syfte att klarlägga intäkter och kostnader för de senaste årens invandring till kommunen. I motionsskrivelsen hänvisas till att den statliga ersättningen enbart täcker 22% av kostnaden för kommunernas flyktingmottagning. Ledamoten anför att de faktiska utgifterna är svåra att uppskatta utan en mer grundlig genomgång i form av ett bokslut. Kommunfullmäktige remitterade , 95 motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Motionen har därefter remitterats till nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning för yttrande. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning föreslog , 92 att motionen avslås. Migrationspolitik och flyktingmottagande avgörs på nationell nivå av riksdag och regering, med utgångspunkt i att Sverige undertecknat FNs flyktingkonvention och därmed har ett ansvar att ta emot skyddsbehövande. Eftersom människors lönsamhet och kostnad inte är den huvudsakliga frågan vid mottagandet av flyktingar och nödställda anser Gymnasie & Vuxenutbildning att ett mångkulturellt bokslut skulle legitimera ett synsätt som saknar stöd i den flyktingpolitik som har fastställts på nationell nivå. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, , 92 Kommunfullmäktige, , 95 Kristian Egstedt Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till Thord Brynielsson, Gymnasie & Vuxenutbildning Kristian Egstedt Registrator/Arkivassistent

6 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDEVIF'fi~~KQhL ) KUNGSBACKA KOMMUN Datum KOMMUNSlYRELSEN '5-92 GV /11 Dnr.. k.j.tj... JJ.~i.f./1/.j..J.. t... Remiss om flykting från Sverigedemokraterna Beslut.. förslag till kommunstyrelsen Thord Brynielssons (SD) 1notion1ned forslagotnatt upprätta ett n1ångkulturell bokslut for Kungsbacka kmmnun avslås. Sammanfattning Ledantaten TI1ord Brynielsson (SD) väcker i skrivelse den 1 O juni notion 0111 att upprätta ett tnångkulturellt bokslut för Kungsbacka konunun. I tnotionen står att ''Det vore intressant for skattebetalarna i Kungsbacka att :ta veta hur asylinvandringen påverkar konununens ekonmni." Motionären foreslår konununfulhnäktige att besluta att Kungsbacka kon1n1un vatje år skall upprätta ett n1ångkulturellt bokslut so1n skall klarlägga intäkter och kostnader for de senaste årens invandring till konununen. Motionen ren1itterades till nämnden for Gynu1asie & Vuxenutbildning for yttrande. Frågor om migration och n1ottagande av :flyktingar avgörs på nationellnivå av Sveriges riksdag och regering. Kmntnunernas ansvar är att verkställa besluten genon1 att stå for själva 1nottagandet av flyktingar och andra skydds behövande. Sverige har skrivit under och godtagit FN:s flyktingkonvention och är därför skyldiga att ge skydd åt den1 so1n är flyktingar. Förslaget från SD legititnerar ett perspektiv där tnänniskors lönsamhet eller "kostnad'~ blir huvudsak i ko1nn1unens flykting1nottagande, trots att skälen att ta e1not flyktingar och nödställda är helt andra. Nätnnden för Gynu1asie & Vuxenutbildning fareslår därfor att ntotionen avslås. Förvaltningschef Staffan Hallströtn redogör fdr ärendet. Beslutsunderlag Motion från Sverigedetnokrate111a} Upprätta ett tnångkulturellt bokslut för Kungsbacka ko1nn1u11, "10 Fulhnäktige ~12 95 Kon11nunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Motion1ned förslag 0111 att upprätta ett n1ångkulturell bokslut for Kungsbacka komtnun, Beslutsexpediering KS Justerare

7 Motion 2013:6 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående: Upprätta ett mångkulturellt bokslut för Kungsbacka kommun KUNGSE :.CKA I<OMMUN KOMMUNSTYRELSEN - Z Dnr.. ~~.(~. ~. O.Q.J.8.J./!.l.... Under många år tog inte Kungsbacka emot några flyktingar med motiveringen att det råder en stor bostadsbrist i vår kommun. Tråkigt nog beslöt en majoritet i kommunfullmäktige för några år sedan att ta emot flyktingar trots bristen på bostäder. Det vore intressant för skattebetalarna i Kungsbacka att få veta hur asylinvandringen påverkar kommunens ekonomi. Enligt kommunernas samarbetsorgan SKL ersätter staten endast 22 % av den verkliga kostnaden. Med jämna mellanrum brukar kommuner som tar emot många flyktingar klaga på att de forlorar en massa pengar på flyktingmottagningen. På Svenska Dagbladets Brännpunkt skrev tio kommunalråd 31 maj ?26000.svd om att de inte får betalt fullt ut av staten. Staten ger 2013 en generell årlig ersättning på 83 l 00 kr för flyktingar under 65 år. ersattning.aspx I enlighet med SKL:s siffror om att ersättningen endast täcker 22 % av konununernas kostnader får flyktingar räknar vi med att den verkliga kostnaden för att ta emot 45 flyktingar varje år innebär en ofinansierad kostnad på kr per flykting, antagligen ännu mer. Dessutom tillkommer kostnader for tidigare års flyktinginvandring. Välstånd byggs på arbete och inte på att få bidrag från Migrationsverket i två års tid. Invandringens alla kostnader är inte enkla att beräkna. Vad kostar SFI, Svenska för invandrare? Vad kostar all tolkverksamhet? Det finns personer i Sverige som har bott här sedan 1980-talet och trots detta kräver tolk i alla kontakter med myndigheterna. Nödropen ifrån konununalråd som tar emot många flyktingar tyder på att hela migrationssystemet håller på att krackelera under sin egen tyngd. Vid forsök att beräkna invandringens kostnader for hela Iandet brukar kostnaden beräknas till ca tre procent av BNP, vilket ger kostnader på Il O milj ar der kronor var j e år. http :l lwww.newsmi I I. sel rutikel/ l sveri ge-klarru -inte-s-storinvandring Regeringens utredare Jan Ekberg uppskattade 2006 att Sveriges kostnader för den stora invandringen låg på mellan 43 och 58 miljarder kronor varje år. Sedan dess har invandringen ökat kraftigt under den borgerliga regeringen. Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar: - att Kungsbacka kommun varje år skall upprätta ett mångkulturellt bokslut som skall klarlägga intäkter och kostnader for de senaste årens invandring till kommunen. -~J b/~~ Thord Brynielsson Ordförande SD Ktmgsbacka SD Kungsbacka Tel Org. nr: Bankgiro: https:/ /kungsbacka.sverigedemokraterna.se/

8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2012:266 Svar på motion om att arbetslinjen gäller även för förtroendevalda, från Larry Söder (KD), Ann Breitfeld (KD), Peter Wesley (-), Anna Hjertqvist (-), Niklas Mattsson (KD), Ingela Hofmann (KD) och Conny Jexler (-) Förslag till beslut i kommunstyrelsen / kommunfullmäktige Fullmäktige beslutade att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, (OPF-KL), vilket innebär att visstidspension tas bort, för dem som kommer att beröras av dessa bestämmelser. Fullmäktige avser inte att ändra beslutet i 97/05 avseende översyn av pensionsbestämmelser för förtroendevalda vilket innebär att för de förtroendevalda som berörs av dessa bestämmelser fortsätter PBF-KK eller PRF-KL att gälla. Motionen anses därmed besvarad. Sammanfattning Ledamöterna Larry Söder (KD), Ann Breitfeld (KD), Peter Wesley (-), Anna Hjertqvist (-), Niklas Mattsson (KD), Ingela Hofmann (KD) och Conny Jexler (-) inkom den 12 oktober 2012 med en motion om att arbetslinjen ska gälla även förtroendevalda och yrkar att visstidspensionen för förtroendevalda tas bort. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF-KK, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i nu gällande Bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda hos Kungsbacka kommun, PBF- KK. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF-KK eller PRF-KL att gälla. Christina Åkesson Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

9 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Arvodeskommittén beslutade att rekommendera att Kungsbacka kommun antar och tillämpar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) vilket kommunfullmäktige beslutade Kommunfullmäktige beslutade i 97/05 om översyn av pensionsbestämmelser för förtroendevalda som gäller fortfarande för de förtroendevalda som inte omfattas av de nya bestämmelserna. Beslutsunderlag Motion till kommunfullmäktige - Arbetslinjen gäller även för förtroendevalda Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll Beslutet skickas till Julia Wilholm Arvodeskommittén Christina Åkesson nämndsekreterare

10 Kristdemokraterna KUNGSBACKA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN zo1z r Dnr./(~ JJ.. ~.QQ.~J:~/ Motion till kommunfullmäktige Arbetslinjen gäller även förtroendevalda Vi som förtroendevalda skall givetvis ha ett visst skydd av inkomstsäkerhet som på något sätt motsvarar en vanlig anställning. Detta är reglerat i dokumentet bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda hos Kungsbacka kommun. Dessa bestämmelser beslutade och började gälla Sedan dess beslut sä har vi idag en regering som har inriktningen att arbetslinjen gäller för människor. Vi Kristdemokrater hävdar att dessa regler bör ses över utifrån den nya situationen som finns och ur aspekten visstidspension. Under 10 visstidspension sä står det att visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter 50 men före 65 års ålder. Vi anser att ingen annan grupp är priviligierad att fä visstidspension vid 50 års ålder och därmed bör Kommunfullmäktige avskaffa denna paragraf. Kristdemokraterna yrkar att -Visstidspensionen för förtroendevalda tas bort För Kristdemokraterna Larry Söder Ann Breitfeld Peter Wesley Anna Hjertqvist Niklas Mattsson Ingela Hofmann Conny Jexler

11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2013:310 Kommunstyrelsen Motion om översyn för att skapa större öppenhet - motionssvar Förslag till beslut till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att bevaka utvecklingen av lagstiftning inom området och i tillämpliga delar se till att rutiner är anpassade för kommande lagstiftning. Motionen anses därmed besvarad. Sammanfattning Ledamöterna Emma Vildstrand (MP) och Clas Rosander (M) har motionerat om en översyn för att skapa större öppenhet. De föreslår sammanfattningsvis att kommunstyrelsen ska se över vilka rutiner som finns för att motverka att anställda känner sig kränkta eller inte vet vart de ska vända sig med känsliga uppgifter, att ett åtgärdsprogram ska upprättas så att rutinerna blir kända samt att en whistleblowerfunktion ska inrättas dit anställda, anlitade och invånare anonymt kan anmäla när de misstänker att något gjorts på ett felaktigt sätt. Inom HR-funktionen pågår ett förändringsarbete mot ett större koncerntänkande med bland annat översyn av ett antal HR-funktioner och rutiner. Den syftar bland annat till att kommunen som arbetsgivare ska agera mer enhetligt till exempel när det gäller kränkningar. Något särskilt uppdrag enligt motionärernas förslag behöver inte lämnas. Motionärens intentioner när det gäller att se över rutiner för att anställda ska veta vart de ska vända sig med känsliga uppgifter uppfylls genom att kommunstyrelsen bevakar kommande lagstiftning med anledning av betänkandet Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) samt ser till att rutiner anpassas. En whistleblowerfunktion dit anställda, politiker och invånare helt anonymt kan anmäla felaktigheter är inte möjlig att inrätta med dagens sekretessregler. I betänkandet ovan föreslås regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Ett kommande lagförslag bör bevakas och då leda till relevanta förändringar av rutiner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Motion, inkommen Anna Rehnberg Kommunjurist Kommunstyrelsens förvaltning (4) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

12 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Kommunfullmäktige , 187 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 42 Beslutet skickas till Emma Vildstrand Clas Rosander Kommunstyrelsens förvaltning; AR, AD Beskrivning av ärendet Motionen Ledamöterna Emma Vildstrand (MP) och Clas Rosander (M) har motionerat om en översyn för att skapa större öppenhet. I motiveringen skriver motionärerna om vikten av att anställda vet vart de ska vända sig med känsliga uppgifter samt att det därför krävs nya idéer. Motionärerna menar att en översyn ska göras av de rutiner som finns för att motverka att anställda inte vågar eller vill tala om det som kanske anses som känsligt. Dessutom tycker motionärerna att en funktion borde inrättas där anställda, anlitade och invånare kan anmäla om de misstänker att det är något som gjorts på felaktigt sätt. En sådan funktion finns i många företag för att motverka att chefer försöker tysta ner skandaler och se till att anställda vågar anmäla. Motionärerna anser att en sådan funktion behövs eftersom de tydligt sett att kommunikationen och relationerna bland kommunens anställda inte är så öppen och transparent som motionärerna önskar. Motionärernas första förslag; Översyn av rutiner för att motverka att anställda känner sig kränkta I motiveringen argumenteras för varför översyn ska göras av de rutiner finns för att motverka att anställda inte vågar eller vet vart de ska vända sig med känsliga uppgifter. Det framgår dock inte klart vilken översyn som önskas av rutiner som finns för att motverka att anställda känner sig kränkta. Kränkningar kan förekomma mellan anställda, mellan anställda och chef samt mellan anställda och politiker. I kommunens medarbetarenkät 2013 kunde anställda anonymt svara på om kränkning förekommit. Medarbetarenkäten som redovisades våren 2014 visar jämfört med riket i övrigt låga siffror för kränkningar. Detta återspeglas även i antalet anmälda kränkningar, som är låga i förhållande till kommunens storlek och antalet anställda. Inom HR-funktionen pågår ett förändringsarbete mot ett större koncerntänkande med bland annat översyn av ett antal HR-funktioner och rutiner. Den syftar bland annat till att kommunen som arbetsgivare ska agera mer enhetligt till exempel när det gäller kränkningar. Motionärernas första och andra förslag; Översyn av rutiner för att motverka att anställda inte vet vart de ska vända sig med känsliga uppgifter samt åtgärdsprogram så att rutinerna blir kända för alla anställda, anlitade och invånare i kommunen. Ny statlig utredning I maj 2014 lämnades betänkandet Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) till regeringen. Utredningen lämnade huvudsakligen följande tre förslag.

13 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) En ny arbetsrättslig lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. En ny regel i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär en skyldighet för alla arbetsgivare att - i den utsträckning verksamheten kräver det - antingen se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm. Regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Förslaget utgör en arbetsrättslig skyddslagstiftning och ska ge är rätt till skadestånd om arbetstagaren drabbas av repressalier som grundas på att arbetstagaren slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Förslaget skiljer på externa och interna larm. För externa larm förutsätts att det är ett larm om allvarliga missförhållanden, att arbetstagaren ska ha slagit larm internt först samt ska haft fog för uppfattningen att de sakförhållande som larmet gäller ska vara riktiga. Vid interna larm och larm till arbetstagarorganisation ska det räcka att det är ett larm om allvarliga missförhållanden i verksamheten. Lagen är tänkt att skydda mot repressalier från arbetsgivaren som grundar sig på att arbetstagaren slår larm enligt lagen. Det ska alltså finnas ett orsakssamband mellan larmet och repressalien. Repressalier omfattar uppsägningar och avskedanden men också mindre ingripande åtgärder under anställningen, t.ex. utfrysning på arbetsplatsen och trakasserier. Underlåtelser från arbetsgivarens sida kan utgöra repressalier. Arbetsgivare som bryter mot repressalieförbudet ska betala skadestånd till arbetstagaren. I arbetsmiljölagen föreslås en skyldighet för alla arbetsgivare att vidta åtgärder som skapar förutsättningar för att arbetstagare ska kunna slå larm internt. Skyldigheten gäller endast i den utsträckning verksamheten kräver det. Varje arbetsgivare är skyldig att själv göra en bedömning av verksamhetens behov och vidta behövliga åtgärder. Beroende på behovet kan arbetsgivaren vara skyldig att inrätta rutiner för interna larm eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm. Skyldigheten ska fullgöras inom ramarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och Arbetsmiljöverket ska utöva tillsyn. Motionärernas tredje förslag; Inrätta en funktion för whistleblowers Ur Wikipedia: Whistleblower eller på svenska visslare (ibland även direktöversättningen visselblåsare) är ett ursprungligen engelskt begrepp för en person som påkallar, oftast genom massmedia, uppmärksamhet om korruption eller andra oegentligheter, och som i vissa fall löper risk att drabbas av negativa konsekvenser för detta. Straff kan vara att åtalas för förtal eller om beskyllningen är riktad mot den egna arbetsgivaren att bli avskedad eller omplacerad. Privata företag kan inrätta whistleblowerfunktioner för att anställda ska kunna vissla på ett tryggt sätt och för att säkerställa anonymitet om detta önskas. Även kommuner har på senare år inrättat sådana funktioner för anställda och politiker - däremot är de inte avsedda för invånare. Det är dock inte möjligt att med dagens regler sekretessbelägga personuppgifter som skickas in till funktionen i brev eller mejl. I visselblåsarutredningen föreslås att regler införs för att skydda identiteten på arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

14 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) Funktionen kan idag inte användas annat än när det finns misstankar om allvarliga oegentligheter - ekonomisk brottslighet, mutor eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv och som är riktade mot personer i ledande ställning eller nyckelpositioner. En erfarenhet från kommunernas whistleblowerfunktioner är att bristen på sekretess för personuppgifter i inkomna handlingar innebär att anmälningar oftast sker anonymt och att ärendena blir svåra att utreda vidare. Göteborgs kommun inrättade 2011 en whistleblowerfunktion lämnades en rapport. Knappt 60 anmälningar har kommit in sedan 2011, varav drygt hälften till en upphandlad advokatbyrå och resten till kommunen på annat sätt. Ett ärende har anmälts till åklagare, som avskrivit anmälan. Uppgifter från ett par anmälningar har överlämnats till åklagare, eftersom utredning redan pågick. Anmälningar har i vissa fall lett till uppstramning av rutiner, trots att oegentligheter inte kommit fram. Många anmälningar har lämnats utan åtgärd, eftersom oegentligheter inte kunnat konstateras, uppgifterna varit för knapphändiga, ärendena inte rört personer i ledande ställning, uppgifterna inte kunnat verifieras eller inte har överensstämt med faktiska uppgifter. Bedömning Vi bedömer att det pågående arbetet med att se över HR-funktioner och rutiner motsvarar motionärernas förslag när det gäller översyn av rutiner för att motverka att anställda känner sig kränkta. Något särskilt uppdrag behöver därför inte lämnas. När det gäller att se över rutiner för vart anställda kan vända sig med känsliga uppgifter bedömer vi att motionärens intentioner uppfylls genom att kommande lagstiftning bevakas samt att de rutiner och riktlinjer som finns anpassas till kommande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet. När rutiner upprättas eller ändras så ska åtgärder vidtas inom ramen för verkställighet för att rutinerna ska bli kända inom organisationen. Särskilt uppdrag att utforma åtgärdsprogram ska inte behövas. En whistleblowerfunktion dit anställda, politiker och invånare helt anonymt kan anmäla felaktigheter är inte möjlig att inrätta med dagens sekretessregler. Vi bedömer att så länge det inte finns en möjlighet att göra en anmälan med helt bibehållen anonymitet, så är värdet av funktionen inte tillräckligt högt för att motivera kostnaden att inrätta och driva den. I betänkandet Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) föreslås regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Ett kommande lagförslag bör bevakas och då leda till relevanta förändringar av rutinerna. Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Anette Dahlström HR-chef

15 KUNGSBACKA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Översyn för att skapa större öppen et, Dnr. KS/.3.. ~: 00.3}0..lJ..... Med tanke på den senaste tidens händelser i kommunen tycker vi att det är viktigt att alla anställda i kommunen känner att de har kommunens förtroende och att de vet vart de ska vända sig med känsliga uppgifter. Att vi människor är olika är naturligt och det är viktigt att ta till vara detta och på så sätt skapa en mjukare arbetsmiljö. Det är viktigt med öppna och ärliga diskussioner. För att komma ifrån det kommundirektören skrivit på Kungsbackas hemsida(den 22 november 2013), att vi är väldigt regelstyrda och att gammalt ledarskap som bygger på struktur med makt och regler, inte ska leva kvar måste vi ta nya tag och komma med nya ideer. Vi tycker därför att det är viktigt att göra en översyn av de rutiner som finns för att motverka att anställda inte vågar eller vill tala om det som kanske anses som känsligt. Dessutom tycker vi att kommunen borde inrätta en funktion dit anställda, anlitade och invånare i kommunen kan anmäla ifall de misstänker att det är något gjorts på felaktigt sätt. En funktion, ofta kallad whistleblower-funktion, är något som finns i många företag för att motverka att chefer försöker tysta ner skandaler och se till att anställda vågar anmäla. V år kommun behöver en sådan funktion eftersom vi tydligt sett att kommunikationen och relationerna bland kommunens anställda inte är så öppen och transparent som vi önskar. Vi yrkar på: Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över vilka rutiner som finns för att motverka att anställda känner sig kränkta eller inte vet var de ska vända sig med känsliga uppgifter. Att ett åtgärdsprogram upprättas så att rutinerna blir kända för alla anställda, anlitade och invånare i kommunen. Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inrätta en funktion/instans likt en whistleblower-funktion dit alla anställda, anlitade och invånare anonymt kan anmäla när de misstänker att något gjorts på felaktigt sätt. Emma Vildstrand Clas Rosander Miljöpartiet de gröna Kungsbacka miljöpartiet de gröna Q KUNGSBACI<A

16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2012:68 Svar på motion om förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester geom VA-nätet, från Thord Brynielsson (SD) Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Motionen anses besvarad med hänvisning till nämnden för Tekniks yttrande , 28 av vilket framgår att kostnaderna för att tillämpa den föreslagna reningstekniken vid Hammargårds reningsverk skulle bli orimligt höga enligt de beräkningar som förvaltningen genomfört. Sammanfattning Ledamoten Thord Brynielsson (SD) väcker i skrivelse daterad motion om att genomföra en förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom VA-nätet. I motionsskrivelsen hänvisas till s.k. membrandestillation som innebär att avloppsvattnet värms upp till 80 grader varefter läkemedelsresterna i vattnet fångas upp av ett teflonfilter istället för att släppas ut i sjö- och havsmiljöerna. För att minska kostnaderna föreslår motionären att restvärmen som denna reningsteknik producerar säljs vidare som fjärrvärme till hushåll och industrier. Kommunfullmäktige remitterade , 28 motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Motionen har därefter remitterats till nämnden för Teknik för yttrande. Nämnden för Teknik noterade , 126 förvaltningens yttrande daterat till protokollet. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna för att värma upp avloppsvattnet i Hammargårds reningsverk i enlighet med motionsförslaget är orimligt höga i relation till nyttan av att använda den föreslagna reningstekniken. Enligt förvaltningens beräkning skulle en ökning av vattnets temperatur c:a 70 grader (från medeltemperaturen på 10 grader) kräva en tillsättning av 80 gigawattimmar elektrisk energi per år. Membrandestillation används idag i nybyggda stadsdelar inom Hammarby sjöstad i Stockholm, men även under gynnsamma förutsättningar med förhållandevis små mängder avloppsvatten och koncentrerade strömmar utgör den föreslagna reningstekniken en kostsam lösning. För Kungsbackas del tillkommer därtill att fjärrvärmeverkets ägare Statkraft enligt förvaltningen för Tekniks bedömning inte är intresserade av att ta emot restvärmen, eftersom de installerat en andra Kristian Egstedt Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

17 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) flispanna och successivt minskat användningen av sin värmepump på utgående avloppsvatten från Hammargård. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Teknik, , 126 Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktige, , 28 Beslutet skickas till Thord Brynielsson, Teknik Kristian Egstedt Registrator/Arkivassistent

18 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) Datum TEB-00244/35 (ftl Z-OOOG0/ 3 <:; Motion om förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom VA-nätet, KS /11 Beslut Nämnden för Teknik noterat informationen till protokollet och översänder svaret till kommunstyrelsen för vidare beredning. Sammanfattning En motion angående en fårstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom V A-nätet har remitterats till nämnden för TEKNIK för yttrande I bilagd skrivelse redogörs för fårutsättningarna i Kungsbacka om att tillämpa membrandestillationstekniken, d.v.s. genom att värma upp avloppsvattnet till 80 grader samt passage av ångan genom ett teflonfilter. Beslutsunderlag Tjänsteslaivelse FörvaltningschefHåkan Ström föredrar ärendet Beslutsexpediering TE Administration

19 Nämnden för Teknik Svar på motion om förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom VA-nätet, KS /11 En motion angående en förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom VA-nätet har remitterats till nämnden för TEKNIK för yttrande I bilagd skrivelse redogörs för förutsättningarna i Kungsbacka om att tillämpa membrandestillationstekniken,dvs genom att värma upp avloppsvattnet till 80 grader samt passage av ångan genom ett teflonfilter. 1 (1) Datum Diarenr TE /35 Förslag till beslut Nämnden för Teknik noterar informationen till protokollet och översänder svaret till kommunstyrelsen för vidare beredning. Teknik Håkan Ström Förvaltningschef uniform KUB100 v 1.0, Teknik Anders Kiani Janson Direkt Mobil Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

20 TJÄNSTESKRIVELSE Svar till KS /11 Svar till KS /11 Motion om förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom VA-nätet 1 (2) Datum Bakgrund: Teknik har fått i uppdrag att undersöka huruvida om reningsteknik med membrandestillationsteknik kan tillämpas på Hammargård och göras mer ekonomisk med hjälp av att återvinna värmen ur det upphettade vattnet. Svar: Kungsbacka Kommun har sålt fjärrvärmeverket och därtill hörande ledningsnät till nuvarande Statkraft AB. Därigenom finns ej möjlighet att själva genom värmepump och värmeväxlare för att använda restvärmet. Utan vi är hänvisade till att Statkraft önskar nyttja denna. År 2012 så renades m3 avloppsvatten på Hammargård. Årsmedeltemperatur kan antas till 10grader. Vi skulle således behöva värma allt vatten 70 grader. Statkraft är ej intresserade av att ta emot värmen då de nu installerar en andra flispanna och därmed minskar nyttjandegraden ytterligare på värmepumpen som de har på utgående avloppsvatten ifrån Hammargård. Ersättningen vi idag får på det vattnet som Statkraft återvinner värme ur är 0,10kr/kWh. Att värma vattnet 70 grader tar 1,17kWh per m3 och grad dvs W (energi) = T*Cp*V=70 *1,17* = 440GWh. Genom Värmeväxlare kan ca 50% återvinnas. Resten skall med hjälp av t.ex. värmepumpar återvinnas vilket kan göras med ett Cop på 3 och innebär att 80GWh ändå måste tillsättas i elektrisk energi, räknat 2011 års vattenmängd. Dnr TE /35 uniform KUB101 v 1.0, Teknik Vatten & Avlopp Anders Fermheden Direkt Version 1 Kungsbacka kommun Teknik Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

21 KUNGSBACKA KOMMUN Dvs orimligt. 2 (2) Hammarbysjöstad är en nybygd stadsdel med triplikata system och med en grundtanke i hela samhällsbyggnaden från start. Allt ifrån att minimera vattenförbrukning till att koncentrera avloppsströmmar. Med endast avloppsvatten och en minimal mängd sådant så kan rening av typen membran användas. Men det är dyrt. Sammanfattning: Det är orimligt dyrt att värma upp avloppsvattnet ifrån Hammargård till 80 grader. Däremot lever frågan hela tiden och vi följer den i vår branschorganisation. Anders Fermheden Arbetsledare Avlopp

22 (. '... J... A... /_. h.j-. KUNGSB.~CKÄtCOMMUN1 Jvef"UÄ~Kvrt«,..eY/'UV KOMMUNS1YRELSEN -J n: t~ ljile: & 7i fldit-ion O 2 J Motion 2012:3 till Kungsbacka kommunfullmäktige aoglte m..ju.16.~ P~Qb..../("'-. Förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom V A-nätet. Tråkigt nog har människans intag av mediciner lett till att rester av läkemedel har hittats i sjöoch havslevande organismer. En undersökning vid Umeå universitet visar att hos 70 undersökta abbmtar hittades rester av 23 olika mediciner. Bland mrnat hittades rester av antidepressiva mediciner, antibiotika samt diabetesmedicin. Ä ven om haltema inte skall vara skadliga för mäimiskor är undersökningen minst sagt alarmerande. Se ar-tikel hos tidningen Ny Teknik: /www. nytelmik.se/nyheter/biotelmik lakemeclel/lakemedel/article ece Försök pågår med att åtgärda läkemedelsutsläppen via VA-nätet, blandarmat vid Sjöstadsverket i Stocldwlm. /www.nytelmik.se/nyheter/bioteknik lakemedel/lakemedel/article ece I denna nya teknik, som kallas för membrandestillationstekniken, värms avloppsvattnet upp till 80 grader och ångan passerar genom ett filter bestående av teflonmebrar1. De stora molekylema med läkemedelsrester fastnar i filtret och kan därigenom inte förgifta sjö- och havsmiljön läi1gre. Självldatt inser jag att de1rna nya lovande miljöteknik kan vara alltför dyr, komplicerad eller helt enkelt inte tillräckligt effektiv för att passa Kungsbacka. A andra sidan vore det en stor bedrift om vi kunde reducera och helst ta bort utsläppen av läkemedelsrester via Ktmgsbackas VA-nät. Därför vill jag att VA-avdelningen på Teknikförvaltningen genomför en kortare förstudie av nya metoder för att få bort läkemedelsrester i avloppsvattnet. Ett sätt att vara mera kostnadseffektiv kan vara att konununen eller seriösa privata företag, helt eller delvis, säljer det upphettade och förångade avloppsvattnet som fjäitväi me till hushåll och industrier i vår kommw1. Sverigedemokratema yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: - Teknikförvaltningen genomför en förstudie av nya metoder för att få bort läkemedelsrester i avloppsvattnet. Den nya membrandestillationstekniken, med uppvärnming av avloppsvattnet till 80 grader sarnt passage av ångan genom ett teflonfilter, vid Sjöstadsverket i Stocld1olm är en möjlig telmik för att väma om en havsmiljö utar1läkemedelsrester i havslevande organismer. - Telmikförvaltningen genomför en förstudie om de1rna nya reningsteknik kan göras mera kostnadseffektiv genom att det upphettade och förångade avloppsvattnet säljs som fjärrvärme till hushåll och industrier i vår kommun. ~?.'~,-.-i/~ Thord Brynielsson SD Kungsbacka SD Kungsbacl,;:a

23 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2013:213 Svar på motion om riktig återvinning, från Mattias From (-) och Dag Windefjord (-) Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Motionens förslag om försäljning på kommunens återvinningscentraler avslås med hänvisning till att kommunen sedan 2012 bedriver ett aktivt informationsarbete i syfte att fler besökare ska lämna lämpliga delar av sitt avfall till hjälporganisationer. Hjälporganisationerna ansvarar sedan själva för vidareförsäljningen av second hand-materialet. Den kommunala renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och taxan får enligt lag inte användas för att finansiera eller subventionera försäljning. Sammanfattning Ledamöterna Mattias From (-) och Dag Windefjord (-) väcker i skrivelse motion om riktig återvinning vid kommunens återvinningscentraler. I motionsskrivelsen föreslås en utredning i syfte att se över möjligheten att inhandla second hand-material på kommunens återvinningscentraler. En sådan försäljning skulle enligt motionärerna leda till att avfallets mängd och miljöpåverkan begränsas, samtidigt som kommunens kostnader för avfallshantering minskar. Kommunfullmäktige beslutade , 128 att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Motionen remitterades därefter till nämnden för Teknik för yttrande. Nämnden för Teknik antog , 142 förvaltningens skrivelse , av vilken framgår att renhållningsavdelningens arbetar aktivt utifrån verksamhetsmålet att den totala avfallsmängden ska minska. Genom ett samarbete med Kompetenscentrum ökas utsorteringen av second hand-material på återvinningscentralerna med hjälp av s.k. återbruksinformatörer, som upplyser om möjligheten att lämna lämpliga delar av sitt avfall till hjälporganisationernas containrar för återanvändning. Hjälporganisationerna (till exempelvis Erikshjälpen och Emmaus) ansvarar sedan själva för vidareförsäljning av det insamlade materialet i sina respektive butiker. Eventuell kommunal försäljning av second hand-material är olämpligt med hänsyn till gällande konkurrenslagstiftning, och förhindras därutöver av att renhållningsverksamheten är avgiftsfinansierad och taxan enligt lag inte får användas för att finansiera eller subventionera försäljning. Kristian Egstedt Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

24 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Teknik, , 142 Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktige, , 128 Beslutet skickas till Mattias From, Dag Windefjord, Teknik Kristian Egstedt Registrator/Arkivassistent

25 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik 142 Datum TE / Dnr... KJ.! U.Q J.-:!. J....{/..... Svar till motion -Riktig återvinning Beslut Nämnden för Teknik tar förvaltningens slaivelse som sitt och översänder den till Kommunstyrelsen för vidare behandling. Sammanfattning En motion angående "Riktig återvinning" har remitterats till Nämnden för Teknik för yttrande Ledamöterna Mattias From (-) och Dag Windefjord (-) väcker i slaivelsen motion om riktig återvinning vid kommunens återvinningscentraler. Motionärerna vill att kommunen utreder möjligheten för privatpersoner att till rimliga priser köpa de saker som lämnas på kommunens återvinningscentraler. Kommunens utgifter för avfallsbortförsel kan på så sätt minska samtidigt som sådan försäljning kan generera pengar tillbaka till kommunen. En sådan typ av återvinning framhävs även som positiv ur miljösynpunkt. Beskrivning av ärendet Svar på motionen Renhållningsavdelningen på Teknik arbetar aktivt efter verksamhetsmålet att den totala avfallsmängden ska minska. Enligt kommunens avfallsplan och även den.- regionala avfallsplanen A2020 i Göteborgsregionen ska åtgärder vidtas för att återanvändningen av material ska öka. Aterbruksinformatörerna Renhållning har idag ett samarbete med Kompetenscentrum för att öka utsorteringen av seeondhand material på Återvinningscentral (AVe). Projektet innebär att hjälporganisationer ställer upp mottagningscontainrar på Ave samt att Kompetencentrum bidrar med personal, s.k. Återbruksinformatörer. De informerar besökarna om möjligheten att lämna lämpliga delar av sitt avfall till hjälporganisationernas containrar för återanvändning. Hjälporganisationerna hämtar produkterna och säljer sedan vidare dem i deras respektive butiker. Vinsten från försäljningen tillfaller därmed respektive organisation. Projektet påbörjades hösten 2012 på Klovsten Å Ve, men efter en utvärdering i februari 2013 som visade hur framgångsrikt projektet var, utökades det till att även omfatta Barnarnassen och Åsa Å Ve. I dagsläget erbjuder organisationerna Human Bridge, Erikshjälpen och Emmaus samt Återbruket, Göteborgs stad insamlingscontainers på kommunens Å Ve. Justerare ~ ~ ~ A, ' c/~ '6\JJ\... '.,.. Expedien~ ~

26 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) Datum Kretsloppspark Nämnden för Teknik har gett förvaltningen i uppdrag att utreda kostnader för investering av en kretsloppspark samt att undersöka intresse hos organisationer för att hyra lokaler för försäljning inom verksamheten kretsloppspark Skillnaden på en ordinarie ÅVC och en kretsloppspark är att fokus ligger på återanvändning istället för materialåtervinning och energi utvinning. Besökaren möts av personal som har en varna att sortera ut använda produkter som antingen kan användas som de är, eller efter reparation eller om byggnation kan användas. Produktema kan sedan sälj as på andrahandsmarknaden, antingen i kretsloppsparken, alternativt i en seeondhand butik. Kostnadsfrågan l(ostnadema för avfallets transporter och behandling som sker idag kan som påpekat i motionen minska när avfallsmängderna minskar. Det förutsätter dock att kostnaderna för insamling till återanvändning inte överstiger dagens kostnader. Däremot innebär inte förslaget inte att man drar in pengar till kommunen. Juridiskt är en försäljningsverksamhet komplext för en kommun att bedriva. l(onkurrenslagstiftningen måste bealctas när kommunen bedriver försäljning av produkter. När säljverksamhet bedrivs måste den i princip ske på grund av att det salmas aktörer helt eller i fullt samråd med befintliga aktörer. Renhållningsverksamheten finansieras till l 00 % av avfallstaxan. Taxan får enligt lag inte användas för att finansiera eller subventionera försäljning av produkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förvaltningschef Håkan Ström föredrar ärendet

27 Motion till Kungsbacka kommunfullmäktige angående: Riktig återvinning. KUNGSBACKA KOMMUN KOMMUNSTYr\ELSEN t3 on r.. ~ J.S.. :: ~.~.?../!j.... Frågor om miljö och återvinning diskuteras allt mer, men allt för mycket av debatten tycks handla om bränsleförbrulming och utsläpp. Nog så viktigt är det att få stopp på onödig konsumtion och att börja återanvända saker i en allt större omfattning. Man glömmer ofta bort hur påfrestande på naturen samt på jordens gemensamma resurser tillverlmingen av en.. produkt kan vara. Detta gäller i synnerhet för bilar och elektronik. Är d~t hållbart i längden att man byter mobiltelefoner, datorer och smfplattor var och-vartannat år? Att bilen skrotas e:ft;er. femton år, trots att den oftaklarar en bra bit över tjugo? Att möbler slängs för att eldas upp efter några.åt för att man tröttnat på dem? Pet är viktigt att i synnerhet produkter med stor miljöpåverkan vid tillverlming inte sicrotas i förtid, speciellt om det inte är något direkt fel på dem. Vi har sett hur man på de kommunala ~tervinnings anläggningama slänger kopiösa mängder av-fullt fungerande saker. Allt ifrån.träningscyklar till möbler, högtalare och tvapparater kastas dagligen i containrarna. Dessa saker som slängs är inte bara av enklare. fabrikat. Vid ett tillhille kastades det exempelvis tv-apparater av det exklusiva designmärket Bang & O lufsen. Saker som det finns en stor efterfrågan av på begagnatmarlm_aden. När man har pratat med personalen och frågat om det finns möjlighet att köpa loss saker har svaret blivit ett bestämt nej och att allt skall slängas, oavsett om det fungerar eller inte. Och oavsett om det kan komma till användning för någon annan eller inte. Detta är inte riktig återvinning! Vi vill att kommunen utreder möjligheten för privatpersoner att till rimliga priser kunna köpa loss saker som anne1:rs. bara.slängs. På så vis ar vi övertygade om. att kollimunens utgift~r för. avfallsbortförsel kommer att. minska samtidigt som det drar in pengar till kommunen. Vi minskar också vår gemensamma miljöpåverkan. Detta förslag behöver inte innebäranågra kostnadsölmingar från kommunens sida och man kan exempelvis ha ett självplocksystem där man plockar det man vill ~a och b~talar vid utgången, precis som på bilslaoten.: Det är oftast mycket personal i tjänst på anläggningarna och'detta borde inte öka belastningen nämnvärt, tvärtom behöver containrarna sannolild inte köras bort för töl111iing lika ofta. Vi yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: -Möjligheten för privatpersoner att handla på kommunens återvinningsc.entraler utreds. Mattias From

28 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2013:171 Svar på motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Johan Tolinsson (S) om inventering av läxhjälp Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Nämnden för Förskola & Grundskola får i uppdrag att genomföra en inventering/utredning av läxhjälpen i Kungsbacka i enlighet med förvaltningens skrivelse daterad Utredningen finansieras inom nämndens egen budgetram. Motionen anses härmed besvarad. Sammanfattning Ledamöterna Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Johan Tolinsson (S) väcker i skrivelse daterad motion om att genomföra en inventering av eventuellt nu förekommande läxhjälp i kommunen, samt även redogöra för hur alla elever i Kungsbacka ska kunna ta del av läxhjälpen i framtiden. Ledamöterna anför att antalet privata läxhjälpsföretag växer men att bara vissa familjer har råd att utnyttja den sortens tjänster. Motionärerna önskar därför ta del av nämnden för Förskola & Grundskolas perspektiv på hur läxhjälp i framtiden kan utformas inom Kungsbacka kommun. Kommunfullmäktige remitterade , 94 motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Motionen har därefter remitterats till nämnden för Förskola & Grundskola för yttrande. Nämnden för Förskola & Grundskola yrkar , 93 bifall till motionen och ställer sig positiv till att nämnden får i uppdrag att genomföra inventeringen i enlighet med förvaltningens remissvar. Av förvaltningens skrivelse daterad framgår att en sådan utredning bör omfatta en beskrivning av läxor i förhållande till nuvarande lagstiftning och undervisning, en inventering med efterföljande analys av hur läxhjälpen är organiserad idag samt en omvärldsanalys av hur stöd (inte minst via digitala hjälpmedel) organiseras utanför skoltid i andra kommuner och länder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Förskola & Grundskola, , 93 Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktige, , 94 Kristian Egstedt Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet,. stadshuset Klockan 8:30-11.45, ajournering 9.30-9.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset 1. Val av justerare och tid för justering Anna Hjertqvist (-) och Monica Neptun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Lillemor Berglunds tjänsterum, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka

Lillemor Berglunds tjänsterum, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka Arbetsutskottet för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Lillemor Berglunds tjänsterum, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka Klockan 13-16.40 Beslutande Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Yttrande över motion om bättre brandskydd

Yttrande över motion om bättre brandskydd Sammanträdesprotokoll Sida 20 (34) 2012-03-06 \ Kommunstyrelsen 37 KS.2011.0273 Yttrande över motion om bättre brandskydd Ärendebeskrivning Lennart Nielsen (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd

Nämnden för Funktionsstöd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 28 augusti 2014, klockan 13 Fullmäktigesalen, Stadshuset, Kungsbacka Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av justerare och tid för justering Gunilla

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan för kvarter Valand Senare utskick KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-23 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset 1. Val av protokolljusterare Fredrik Hansson (C) 2. Detaljplan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll 1 (5) 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 14 april 2014 kl. 08.30-12.00 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Anna

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller ._,.,,~,~....,...,,,,,_. ~.. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013 20 (37) 15 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller Dnr 2012/212 INLEDNING

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Socialnamnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Datum. Anna-Lena Zandbergs. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden. Vård&Omsorg,, Nibblesbackevägen 17, Köping

Datum. Anna-Lena Zandbergs. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden. Vård&Omsorg,, Nibblesbackevägen 17, Köping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum 2011-02-05 Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer