68 FS/2014:85. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 23 juli 2014 Rapport om ej verkställda beslut enligt LSS 2:a kvartalet 2014, 28 juli 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "68 FS/2014:85. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 23 juli 2014 Rapport om ej verkställda beslut enligt LSS 2:a kvartalet 2014, 28 juli 2014"

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (3) Sammanträdesdatum FS/2014:85 Rapport om ej verkställda beslut enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och 16 kap 6 f socialtjänstlagen, SoL, kvartal 2, 2014 Beslut Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige samt att den ställs till revisorernas förfogande Sammanfattning Verksamhetschef Anita Zetterman redogör för ärendet. Kommunerna har, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt enligt socialtjänstlagen, SoL, skyldighet att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut, som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Fr o m 1 juni 2013 ska inrapportering göras till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Skyldighet föreligger också att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Nämnd och kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till IVO. Rapportering till de förtroendevalda revisorerna sker enligt rutin från 21 december 2006 med pärm som förvaras hos förvaltningen för Funktionsstöd och ställs till revisorernas förfogande på begäran. Rapporteringsperioden avser andra kvartalet Beslut fattade av förvaltningen för Funktionsstöd enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ej verkställts inom tre månader: 19 avseende bostad med särskild service, 6 kontaktperson och 3 avlösarservice. Beslut fattade av förvaltningen för Funktionsstöd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, som ej verkställts inom tre månader: 1 avser bostad med särskild service, 2 boendestöd och 1 kontaktperson. Rapportering avseende kvartal 2 har skett till IVO 24 juli Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 23 juli 2014 Rapport om ej verkställda beslut enligt LSS 2:a kvartalet 2014, 28 juli 2014 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerare Expedierat/bestyrkt

2 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Funktionsstöd Rapport om ej verkställda beslut enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och 16 kap 6f socialtjänstlagen, SoL 1 (2) Datum Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen till protokollet och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige samt att den ställs till revisorernas förfogande. Sammanfattning Kommunerna har, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt enligt socialtjänstlagen, SoL, skyldighet att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut, som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Fr o m 1 juni 2013 ska inrapportering göras till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Skyldighet föreligger också att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Nämnd och kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till IVO. Rapportering till de förtroendevalda revisorerna sker enligt rutin från 21 december 2006 med pärm som förvaras hos förvaltningen för Funktionsstöd och ställs till revisorernas förfogande på begäran. Rapporteringsperioden avser andra kvartalet Beslut fattade av förvaltningen för Funktionsstöd enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ej verkställts inom tre månader: KUB1001, v2.0, Funktionsstöd Anita Zetterman Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax

3 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) 19 avseende bostad med särskild service, 6 kontaktperson och 3 avlösarservice. Beslut fattade av förvaltningen för Funktionsstöd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, som ej verkställts inom tre månader: 1 avser bostad med särskild service, 2 boendestöd och 1 kontaktperson. Rapportering avseende kvartal 2 har skett till IVO 24 juli Åtgärder för att kunna verkställa de icke-verkställda besluten Förvaltningen deltar aktivt i den nybyggnation som pågår. Ansvarig verksamhetschef deltar i möten/har kontakt med serviceförvaltningen och byggande bolag för att så långt det är möjligt kunna påskynda processerna. Förvaltningen tar aktivt ställning till de förslag som kommer ang. lämpliga placeringar. 10 ej verkställda beslut kommer att kunna verkställas i september 2014, då en ny gruppbostad och en ny servicebostad är klara i Kolla Parkstad. Två nya tomter har godkänts för byggnation. En är en sedvanlig gruppbostad med 6 lägenheter, den andra är en specialenhet för personer med omfattande behov med 6 lägenheter. Anita Zetterman verksamhetschef

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2013:181 Svar på motion om att upprätta ett mångkulturellt bokslut för Kungsbacka kommun, från Thord Brynielsson (SD) Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Motionen avslås med hänvisning till att svenska kommuners flyktingmottagande grundar sig på beslut från regering och riksdag. Sverige har undertecknat FNs flyktingkonvention som medför ett ansvar att ta emot personer i behov av skydd. Sammanfattning Ledamoten Thord Brynielsson (SD) väcker i skrivelse daterad motion om att upprätta årliga "mångkulturella bokslut" i syfte att klarlägga intäkter och kostnader för de senaste årens invandring till kommunen. I motionsskrivelsen hänvisas till att den statliga ersättningen enbart täcker 22% av kostnaden för kommunernas flyktingmottagning. Ledamoten anför att de faktiska utgifterna är svåra att uppskatta utan en mer grundlig genomgång i form av ett bokslut. Kommunfullmäktige remitterade , 95 motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Motionen har därefter remitterats till nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning för yttrande. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning föreslog , 92 att motionen avslås. Migrationspolitik och flyktingmottagande avgörs på nationell nivå av riksdag och regering, med utgångspunkt i att Sverige undertecknat FNs flyktingkonvention och därmed har ett ansvar att ta emot skyddsbehövande. Eftersom människors lönsamhet och kostnad inte är den huvudsakliga frågan vid mottagandet av flyktingar och nödställda anser Gymnasie & Vuxenutbildning att ett mångkulturellt bokslut skulle legitimera ett synsätt som saknar stöd i den flyktingpolitik som har fastställts på nationell nivå. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, , 92 Kommunfullmäktige, , 95 Kristian Egstedt Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till Thord Brynielsson, Gymnasie & Vuxenutbildning Kristian Egstedt Registrator/Arkivassistent

6 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDEVIF'fi~~KQhL ) KUNGSBACKA KOMMUN Datum KOMMUNSlYRELSEN '5-92 GV /11 Dnr.. k.j.tj... JJ.~i.f./1/.j..J.. t... Remiss om flykting från Sverigedemokraterna Beslut.. förslag till kommunstyrelsen Thord Brynielssons (SD) 1notion1ned forslagotnatt upprätta ett n1ångkulturell bokslut for Kungsbacka kmmnun avslås. Sammanfattning Ledantaten TI1ord Brynielsson (SD) väcker i skrivelse den 1 O juni notion 0111 att upprätta ett tnångkulturellt bokslut för Kungsbacka konunun. I tnotionen står att ''Det vore intressant for skattebetalarna i Kungsbacka att :ta veta hur asylinvandringen påverkar konununens ekonmni." Motionären foreslår konununfulhnäktige att besluta att Kungsbacka kon1n1un vatje år skall upprätta ett n1ångkulturellt bokslut so1n skall klarlägga intäkter och kostnader for de senaste årens invandring till konununen. Motionen ren1itterades till nämnden for Gynu1asie & Vuxenutbildning for yttrande. Frågor om migration och n1ottagande av :flyktingar avgörs på nationellnivå av Sveriges riksdag och regering. Kmntnunernas ansvar är att verkställa besluten genon1 att stå for själva 1nottagandet av flyktingar och andra skydds behövande. Sverige har skrivit under och godtagit FN:s flyktingkonvention och är därför skyldiga att ge skydd åt den1 so1n är flyktingar. Förslaget från SD legititnerar ett perspektiv där tnänniskors lönsamhet eller "kostnad'~ blir huvudsak i ko1nn1unens flykting1nottagande, trots att skälen att ta e1not flyktingar och nödställda är helt andra. Nätnnden för Gynu1asie & Vuxenutbildning fareslår därfor att ntotionen avslås. Förvaltningschef Staffan Hallströtn redogör fdr ärendet. Beslutsunderlag Motion från Sverigedetnokrate111a} Upprätta ett tnångkulturellt bokslut för Kungsbacka ko1nn1u11, "10 Fulhnäktige ~12 95 Kon11nunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Motion1ned förslag 0111 att upprätta ett n1ångkulturell bokslut for Kungsbacka komtnun, Beslutsexpediering KS Justerare

7 Motion 2013:6 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående: Upprätta ett mångkulturellt bokslut för Kungsbacka kommun KUNGSE :.CKA I<OMMUN KOMMUNSTYRELSEN - Z Dnr.. ~~.(~. ~. O.Q.J.8.J./!.l.... Under många år tog inte Kungsbacka emot några flyktingar med motiveringen att det råder en stor bostadsbrist i vår kommun. Tråkigt nog beslöt en majoritet i kommunfullmäktige för några år sedan att ta emot flyktingar trots bristen på bostäder. Det vore intressant för skattebetalarna i Kungsbacka att få veta hur asylinvandringen påverkar kommunens ekonomi. Enligt kommunernas samarbetsorgan SKL ersätter staten endast 22 % av den verkliga kostnaden. Med jämna mellanrum brukar kommuner som tar emot många flyktingar klaga på att de forlorar en massa pengar på flyktingmottagningen. På Svenska Dagbladets Brännpunkt skrev tio kommunalråd 31 maj ?26000.svd om att de inte får betalt fullt ut av staten. Staten ger 2013 en generell årlig ersättning på 83 l 00 kr för flyktingar under 65 år. ersattning.aspx I enlighet med SKL:s siffror om att ersättningen endast täcker 22 % av konununernas kostnader får flyktingar räknar vi med att den verkliga kostnaden för att ta emot 45 flyktingar varje år innebär en ofinansierad kostnad på kr per flykting, antagligen ännu mer. Dessutom tillkommer kostnader for tidigare års flyktinginvandring. Välstånd byggs på arbete och inte på att få bidrag från Migrationsverket i två års tid. Invandringens alla kostnader är inte enkla att beräkna. Vad kostar SFI, Svenska för invandrare? Vad kostar all tolkverksamhet? Det finns personer i Sverige som har bott här sedan 1980-talet och trots detta kräver tolk i alla kontakter med myndigheterna. Nödropen ifrån konununalråd som tar emot många flyktingar tyder på att hela migrationssystemet håller på att krackelera under sin egen tyngd. Vid forsök att beräkna invandringens kostnader for hela Iandet brukar kostnaden beräknas till ca tre procent av BNP, vilket ger kostnader på Il O milj ar der kronor var j e år. http :l lwww.newsmi I I. sel rutikel/ l sveri ge-klarru -inte-s-storinvandring Regeringens utredare Jan Ekberg uppskattade 2006 att Sveriges kostnader för den stora invandringen låg på mellan 43 och 58 miljarder kronor varje år. Sedan dess har invandringen ökat kraftigt under den borgerliga regeringen. Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar: - att Kungsbacka kommun varje år skall upprätta ett mångkulturellt bokslut som skall klarlägga intäkter och kostnader for de senaste årens invandring till kommunen. -~J b/~~ Thord Brynielsson Ordförande SD Ktmgsbacka SD Kungsbacka Tel Org. nr: Bankgiro: https:/ /kungsbacka.sverigedemokraterna.se/

8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2012:266 Svar på motion om att arbetslinjen gäller även för förtroendevalda, från Larry Söder (KD), Ann Breitfeld (KD), Peter Wesley (-), Anna Hjertqvist (-), Niklas Mattsson (KD), Ingela Hofmann (KD) och Conny Jexler (-) Förslag till beslut i kommunstyrelsen / kommunfullmäktige Fullmäktige beslutade att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, (OPF-KL), vilket innebär att visstidspension tas bort, för dem som kommer att beröras av dessa bestämmelser. Fullmäktige avser inte att ändra beslutet i 97/05 avseende översyn av pensionsbestämmelser för förtroendevalda vilket innebär att för de förtroendevalda som berörs av dessa bestämmelser fortsätter PBF-KK eller PRF-KL att gälla. Motionen anses därmed besvarad. Sammanfattning Ledamöterna Larry Söder (KD), Ann Breitfeld (KD), Peter Wesley (-), Anna Hjertqvist (-), Niklas Mattsson (KD), Ingela Hofmann (KD) och Conny Jexler (-) inkom den 12 oktober 2012 med en motion om att arbetslinjen ska gälla även förtroendevalda och yrkar att visstidspensionen för förtroendevalda tas bort. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF-KK, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i nu gällande Bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda hos Kungsbacka kommun, PBF- KK. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF-KK eller PRF-KL att gälla. Christina Åkesson Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

9 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Arvodeskommittén beslutade att rekommendera att Kungsbacka kommun antar och tillämpar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) vilket kommunfullmäktige beslutade Kommunfullmäktige beslutade i 97/05 om översyn av pensionsbestämmelser för förtroendevalda som gäller fortfarande för de förtroendevalda som inte omfattas av de nya bestämmelserna. Beslutsunderlag Motion till kommunfullmäktige - Arbetslinjen gäller även för förtroendevalda Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll Beslutet skickas till Julia Wilholm Arvodeskommittén Christina Åkesson nämndsekreterare

10 Kristdemokraterna KUNGSBACKA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN zo1z r Dnr./(~ JJ.. ~.QQ.~J:~/ Motion till kommunfullmäktige Arbetslinjen gäller även förtroendevalda Vi som förtroendevalda skall givetvis ha ett visst skydd av inkomstsäkerhet som på något sätt motsvarar en vanlig anställning. Detta är reglerat i dokumentet bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda hos Kungsbacka kommun. Dessa bestämmelser beslutade och började gälla Sedan dess beslut sä har vi idag en regering som har inriktningen att arbetslinjen gäller för människor. Vi Kristdemokrater hävdar att dessa regler bör ses över utifrån den nya situationen som finns och ur aspekten visstidspension. Under 10 visstidspension sä står det att visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter 50 men före 65 års ålder. Vi anser att ingen annan grupp är priviligierad att fä visstidspension vid 50 års ålder och därmed bör Kommunfullmäktige avskaffa denna paragraf. Kristdemokraterna yrkar att -Visstidspensionen för förtroendevalda tas bort För Kristdemokraterna Larry Söder Ann Breitfeld Peter Wesley Anna Hjertqvist Niklas Mattsson Ingela Hofmann Conny Jexler

11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2013:310 Kommunstyrelsen Motion om översyn för att skapa större öppenhet - motionssvar Förslag till beslut till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att bevaka utvecklingen av lagstiftning inom området och i tillämpliga delar se till att rutiner är anpassade för kommande lagstiftning. Motionen anses därmed besvarad. Sammanfattning Ledamöterna Emma Vildstrand (MP) och Clas Rosander (M) har motionerat om en översyn för att skapa större öppenhet. De föreslår sammanfattningsvis att kommunstyrelsen ska se över vilka rutiner som finns för att motverka att anställda känner sig kränkta eller inte vet vart de ska vända sig med känsliga uppgifter, att ett åtgärdsprogram ska upprättas så att rutinerna blir kända samt att en whistleblowerfunktion ska inrättas dit anställda, anlitade och invånare anonymt kan anmäla när de misstänker att något gjorts på ett felaktigt sätt. Inom HR-funktionen pågår ett förändringsarbete mot ett större koncerntänkande med bland annat översyn av ett antal HR-funktioner och rutiner. Den syftar bland annat till att kommunen som arbetsgivare ska agera mer enhetligt till exempel när det gäller kränkningar. Något särskilt uppdrag enligt motionärernas förslag behöver inte lämnas. Motionärens intentioner när det gäller att se över rutiner för att anställda ska veta vart de ska vända sig med känsliga uppgifter uppfylls genom att kommunstyrelsen bevakar kommande lagstiftning med anledning av betänkandet Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) samt ser till att rutiner anpassas. En whistleblowerfunktion dit anställda, politiker och invånare helt anonymt kan anmäla felaktigheter är inte möjlig att inrätta med dagens sekretessregler. I betänkandet ovan föreslås regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Ett kommande lagförslag bör bevakas och då leda till relevanta förändringar av rutiner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Motion, inkommen Anna Rehnberg Kommunjurist Kommunstyrelsens förvaltning (4) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

12 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Kommunfullmäktige , 187 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 42 Beslutet skickas till Emma Vildstrand Clas Rosander Kommunstyrelsens förvaltning; AR, AD Beskrivning av ärendet Motionen Ledamöterna Emma Vildstrand (MP) och Clas Rosander (M) har motionerat om en översyn för att skapa större öppenhet. I motiveringen skriver motionärerna om vikten av att anställda vet vart de ska vända sig med känsliga uppgifter samt att det därför krävs nya idéer. Motionärerna menar att en översyn ska göras av de rutiner som finns för att motverka att anställda inte vågar eller vill tala om det som kanske anses som känsligt. Dessutom tycker motionärerna att en funktion borde inrättas där anställda, anlitade och invånare kan anmäla om de misstänker att det är något som gjorts på felaktigt sätt. En sådan funktion finns i många företag för att motverka att chefer försöker tysta ner skandaler och se till att anställda vågar anmäla. Motionärerna anser att en sådan funktion behövs eftersom de tydligt sett att kommunikationen och relationerna bland kommunens anställda inte är så öppen och transparent som motionärerna önskar. Motionärernas första förslag; Översyn av rutiner för att motverka att anställda känner sig kränkta I motiveringen argumenteras för varför översyn ska göras av de rutiner finns för att motverka att anställda inte vågar eller vet vart de ska vända sig med känsliga uppgifter. Det framgår dock inte klart vilken översyn som önskas av rutiner som finns för att motverka att anställda känner sig kränkta. Kränkningar kan förekomma mellan anställda, mellan anställda och chef samt mellan anställda och politiker. I kommunens medarbetarenkät 2013 kunde anställda anonymt svara på om kränkning förekommit. Medarbetarenkäten som redovisades våren 2014 visar jämfört med riket i övrigt låga siffror för kränkningar. Detta återspeglas även i antalet anmälda kränkningar, som är låga i förhållande till kommunens storlek och antalet anställda. Inom HR-funktionen pågår ett förändringsarbete mot ett större koncerntänkande med bland annat översyn av ett antal HR-funktioner och rutiner. Den syftar bland annat till att kommunen som arbetsgivare ska agera mer enhetligt till exempel när det gäller kränkningar. Motionärernas första och andra förslag; Översyn av rutiner för att motverka att anställda inte vet vart de ska vända sig med känsliga uppgifter samt åtgärdsprogram så att rutinerna blir kända för alla anställda, anlitade och invånare i kommunen. Ny statlig utredning I maj 2014 lämnades betänkandet Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) till regeringen. Utredningen lämnade huvudsakligen följande tre förslag.

13 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) En ny arbetsrättslig lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. En ny regel i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär en skyldighet för alla arbetsgivare att - i den utsträckning verksamheten kräver det - antingen se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm. Regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Förslaget utgör en arbetsrättslig skyddslagstiftning och ska ge är rätt till skadestånd om arbetstagaren drabbas av repressalier som grundas på att arbetstagaren slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Förslaget skiljer på externa och interna larm. För externa larm förutsätts att det är ett larm om allvarliga missförhållanden, att arbetstagaren ska ha slagit larm internt först samt ska haft fog för uppfattningen att de sakförhållande som larmet gäller ska vara riktiga. Vid interna larm och larm till arbetstagarorganisation ska det räcka att det är ett larm om allvarliga missförhållanden i verksamheten. Lagen är tänkt att skydda mot repressalier från arbetsgivaren som grundar sig på att arbetstagaren slår larm enligt lagen. Det ska alltså finnas ett orsakssamband mellan larmet och repressalien. Repressalier omfattar uppsägningar och avskedanden men också mindre ingripande åtgärder under anställningen, t.ex. utfrysning på arbetsplatsen och trakasserier. Underlåtelser från arbetsgivarens sida kan utgöra repressalier. Arbetsgivare som bryter mot repressalieförbudet ska betala skadestånd till arbetstagaren. I arbetsmiljölagen föreslås en skyldighet för alla arbetsgivare att vidta åtgärder som skapar förutsättningar för att arbetstagare ska kunna slå larm internt. Skyldigheten gäller endast i den utsträckning verksamheten kräver det. Varje arbetsgivare är skyldig att själv göra en bedömning av verksamhetens behov och vidta behövliga åtgärder. Beroende på behovet kan arbetsgivaren vara skyldig att inrätta rutiner för interna larm eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm. Skyldigheten ska fullgöras inom ramarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och Arbetsmiljöverket ska utöva tillsyn. Motionärernas tredje förslag; Inrätta en funktion för whistleblowers Ur Wikipedia: Whistleblower eller på svenska visslare (ibland även direktöversättningen visselblåsare) är ett ursprungligen engelskt begrepp för en person som påkallar, oftast genom massmedia, uppmärksamhet om korruption eller andra oegentligheter, och som i vissa fall löper risk att drabbas av negativa konsekvenser för detta. Straff kan vara att åtalas för förtal eller om beskyllningen är riktad mot den egna arbetsgivaren att bli avskedad eller omplacerad. Privata företag kan inrätta whistleblowerfunktioner för att anställda ska kunna vissla på ett tryggt sätt och för att säkerställa anonymitet om detta önskas. Även kommuner har på senare år inrättat sådana funktioner för anställda och politiker - däremot är de inte avsedda för invånare. Det är dock inte möjligt att med dagens regler sekretessbelägga personuppgifter som skickas in till funktionen i brev eller mejl. I visselblåsarutredningen föreslås att regler införs för att skydda identiteten på arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

14 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) Funktionen kan idag inte användas annat än när det finns misstankar om allvarliga oegentligheter - ekonomisk brottslighet, mutor eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv och som är riktade mot personer i ledande ställning eller nyckelpositioner. En erfarenhet från kommunernas whistleblowerfunktioner är att bristen på sekretess för personuppgifter i inkomna handlingar innebär att anmälningar oftast sker anonymt och att ärendena blir svåra att utreda vidare. Göteborgs kommun inrättade 2011 en whistleblowerfunktion lämnades en rapport. Knappt 60 anmälningar har kommit in sedan 2011, varav drygt hälften till en upphandlad advokatbyrå och resten till kommunen på annat sätt. Ett ärende har anmälts till åklagare, som avskrivit anmälan. Uppgifter från ett par anmälningar har överlämnats till åklagare, eftersom utredning redan pågick. Anmälningar har i vissa fall lett till uppstramning av rutiner, trots att oegentligheter inte kommit fram. Många anmälningar har lämnats utan åtgärd, eftersom oegentligheter inte kunnat konstateras, uppgifterna varit för knapphändiga, ärendena inte rört personer i ledande ställning, uppgifterna inte kunnat verifieras eller inte har överensstämt med faktiska uppgifter. Bedömning Vi bedömer att det pågående arbetet med att se över HR-funktioner och rutiner motsvarar motionärernas förslag när det gäller översyn av rutiner för att motverka att anställda känner sig kränkta. Något särskilt uppdrag behöver därför inte lämnas. När det gäller att se över rutiner för vart anställda kan vända sig med känsliga uppgifter bedömer vi att motionärens intentioner uppfylls genom att kommande lagstiftning bevakas samt att de rutiner och riktlinjer som finns anpassas till kommande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet. När rutiner upprättas eller ändras så ska åtgärder vidtas inom ramen för verkställighet för att rutinerna ska bli kända inom organisationen. Särskilt uppdrag att utforma åtgärdsprogram ska inte behövas. En whistleblowerfunktion dit anställda, politiker och invånare helt anonymt kan anmäla felaktigheter är inte möjlig att inrätta med dagens sekretessregler. Vi bedömer att så länge det inte finns en möjlighet att göra en anmälan med helt bibehållen anonymitet, så är värdet av funktionen inte tillräckligt högt för att motivera kostnaden att inrätta och driva den. I betänkandet Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) föreslås regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Ett kommande lagförslag bör bevakas och då leda till relevanta förändringar av rutinerna. Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Anette Dahlström HR-chef

15 KUNGSBACKA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Översyn för att skapa större öppen et, Dnr. KS/.3.. ~: 00.3}0..lJ..... Med tanke på den senaste tidens händelser i kommunen tycker vi att det är viktigt att alla anställda i kommunen känner att de har kommunens förtroende och att de vet vart de ska vända sig med känsliga uppgifter. Att vi människor är olika är naturligt och det är viktigt att ta till vara detta och på så sätt skapa en mjukare arbetsmiljö. Det är viktigt med öppna och ärliga diskussioner. För att komma ifrån det kommundirektören skrivit på Kungsbackas hemsida(den 22 november 2013), att vi är väldigt regelstyrda och att gammalt ledarskap som bygger på struktur med makt och regler, inte ska leva kvar måste vi ta nya tag och komma med nya ideer. Vi tycker därför att det är viktigt att göra en översyn av de rutiner som finns för att motverka att anställda inte vågar eller vill tala om det som kanske anses som känsligt. Dessutom tycker vi att kommunen borde inrätta en funktion dit anställda, anlitade och invånare i kommunen kan anmäla ifall de misstänker att det är något gjorts på felaktigt sätt. En funktion, ofta kallad whistleblower-funktion, är något som finns i många företag för att motverka att chefer försöker tysta ner skandaler och se till att anställda vågar anmäla. V år kommun behöver en sådan funktion eftersom vi tydligt sett att kommunikationen och relationerna bland kommunens anställda inte är så öppen och transparent som vi önskar. Vi yrkar på: Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se över vilka rutiner som finns för att motverka att anställda känner sig kränkta eller inte vet var de ska vända sig med känsliga uppgifter. Att ett åtgärdsprogram upprättas så att rutinerna blir kända för alla anställda, anlitade och invånare i kommunen. Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inrätta en funktion/instans likt en whistleblower-funktion dit alla anställda, anlitade och invånare anonymt kan anmäla när de misstänker att något gjorts på felaktigt sätt. Emma Vildstrand Clas Rosander Miljöpartiet de gröna Kungsbacka miljöpartiet de gröna Q KUNGSBACI<A

16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2012:68 Svar på motion om förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester geom VA-nätet, från Thord Brynielsson (SD) Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Motionen anses besvarad med hänvisning till nämnden för Tekniks yttrande , 28 av vilket framgår att kostnaderna för att tillämpa den föreslagna reningstekniken vid Hammargårds reningsverk skulle bli orimligt höga enligt de beräkningar som förvaltningen genomfört. Sammanfattning Ledamoten Thord Brynielsson (SD) väcker i skrivelse daterad motion om att genomföra en förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom VA-nätet. I motionsskrivelsen hänvisas till s.k. membrandestillation som innebär att avloppsvattnet värms upp till 80 grader varefter läkemedelsresterna i vattnet fångas upp av ett teflonfilter istället för att släppas ut i sjö- och havsmiljöerna. För att minska kostnaderna föreslår motionären att restvärmen som denna reningsteknik producerar säljs vidare som fjärrvärme till hushåll och industrier. Kommunfullmäktige remitterade , 28 motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Motionen har därefter remitterats till nämnden för Teknik för yttrande. Nämnden för Teknik noterade , 126 förvaltningens yttrande daterat till protokollet. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna för att värma upp avloppsvattnet i Hammargårds reningsverk i enlighet med motionsförslaget är orimligt höga i relation till nyttan av att använda den föreslagna reningstekniken. Enligt förvaltningens beräkning skulle en ökning av vattnets temperatur c:a 70 grader (från medeltemperaturen på 10 grader) kräva en tillsättning av 80 gigawattimmar elektrisk energi per år. Membrandestillation används idag i nybyggda stadsdelar inom Hammarby sjöstad i Stockholm, men även under gynnsamma förutsättningar med förhållandevis små mängder avloppsvatten och koncentrerade strömmar utgör den föreslagna reningstekniken en kostsam lösning. För Kungsbackas del tillkommer därtill att fjärrvärmeverkets ägare Statkraft enligt förvaltningen för Tekniks bedömning inte är intresserade av att ta emot restvärmen, eftersom de installerat en andra Kristian Egstedt Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

17 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) flispanna och successivt minskat användningen av sin värmepump på utgående avloppsvatten från Hammargård. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Teknik, , 126 Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktige, , 28 Beslutet skickas till Thord Brynielsson, Teknik Kristian Egstedt Registrator/Arkivassistent

18 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) Datum TEB-00244/35 (ftl Z-OOOG0/ 3 <:; Motion om förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom VA-nätet, KS /11 Beslut Nämnden för Teknik noterat informationen till protokollet och översänder svaret till kommunstyrelsen för vidare beredning. Sammanfattning En motion angående en fårstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom V A-nätet har remitterats till nämnden för TEKNIK för yttrande I bilagd skrivelse redogörs för fårutsättningarna i Kungsbacka om att tillämpa membrandestillationstekniken, d.v.s. genom att värma upp avloppsvattnet till 80 grader samt passage av ångan genom ett teflonfilter. Beslutsunderlag Tjänsteslaivelse FörvaltningschefHåkan Ström föredrar ärendet Beslutsexpediering TE Administration

19 Nämnden för Teknik Svar på motion om förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom VA-nätet, KS /11 En motion angående en förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom VA-nätet har remitterats till nämnden för TEKNIK för yttrande I bilagd skrivelse redogörs för förutsättningarna i Kungsbacka om att tillämpa membrandestillationstekniken,dvs genom att värma upp avloppsvattnet till 80 grader samt passage av ångan genom ett teflonfilter. 1 (1) Datum Diarenr TE /35 Förslag till beslut Nämnden för Teknik noterar informationen till protokollet och översänder svaret till kommunstyrelsen för vidare beredning. Teknik Håkan Ström Förvaltningschef uniform KUB100 v 1.0, Teknik Anders Kiani Janson Direkt Mobil Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

20 TJÄNSTESKRIVELSE Svar till KS /11 Svar till KS /11 Motion om förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom VA-nätet 1 (2) Datum Bakgrund: Teknik har fått i uppdrag att undersöka huruvida om reningsteknik med membrandestillationsteknik kan tillämpas på Hammargård och göras mer ekonomisk med hjälp av att återvinna värmen ur det upphettade vattnet. Svar: Kungsbacka Kommun har sålt fjärrvärmeverket och därtill hörande ledningsnät till nuvarande Statkraft AB. Därigenom finns ej möjlighet att själva genom värmepump och värmeväxlare för att använda restvärmet. Utan vi är hänvisade till att Statkraft önskar nyttja denna. År 2012 så renades m3 avloppsvatten på Hammargård. Årsmedeltemperatur kan antas till 10grader. Vi skulle således behöva värma allt vatten 70 grader. Statkraft är ej intresserade av att ta emot värmen då de nu installerar en andra flispanna och därmed minskar nyttjandegraden ytterligare på värmepumpen som de har på utgående avloppsvatten ifrån Hammargård. Ersättningen vi idag får på det vattnet som Statkraft återvinner värme ur är 0,10kr/kWh. Att värma vattnet 70 grader tar 1,17kWh per m3 och grad dvs W (energi) = T*Cp*V=70 *1,17* = 440GWh. Genom Värmeväxlare kan ca 50% återvinnas. Resten skall med hjälp av t.ex. värmepumpar återvinnas vilket kan göras med ett Cop på 3 och innebär att 80GWh ändå måste tillsättas i elektrisk energi, räknat 2011 års vattenmängd. Dnr TE /35 uniform KUB101 v 1.0, Teknik Vatten & Avlopp Anders Fermheden Direkt Version 1 Kungsbacka kommun Teknik Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

21 KUNGSBACKA KOMMUN Dvs orimligt. 2 (2) Hammarbysjöstad är en nybygd stadsdel med triplikata system och med en grundtanke i hela samhällsbyggnaden från start. Allt ifrån att minimera vattenförbrukning till att koncentrera avloppsströmmar. Med endast avloppsvatten och en minimal mängd sådant så kan rening av typen membran användas. Men det är dyrt. Sammanfattning: Det är orimligt dyrt att värma upp avloppsvattnet ifrån Hammargård till 80 grader. Däremot lever frågan hela tiden och vi följer den i vår branschorganisation. Anders Fermheden Arbetsledare Avlopp

22 (. '... J... A... /_. h.j-. KUNGSB.~CKÄtCOMMUN1 Jvef"UÄ~Kvrt«,..eY/'UV KOMMUNS1YRELSEN -J n: t~ ljile: & 7i fldit-ion O 2 J Motion 2012:3 till Kungsbacka kommunfullmäktige aoglte m..ju.16.~ P~Qb..../("'-. Förstudie av ny reningsteknik mot utsläpp av läkemedelsrester genom V A-nätet. Tråkigt nog har människans intag av mediciner lett till att rester av läkemedel har hittats i sjöoch havslevande organismer. En undersökning vid Umeå universitet visar att hos 70 undersökta abbmtar hittades rester av 23 olika mediciner. Bland mrnat hittades rester av antidepressiva mediciner, antibiotika samt diabetesmedicin. Ä ven om haltema inte skall vara skadliga för mäimiskor är undersökningen minst sagt alarmerande. Se ar-tikel hos tidningen Ny Teknik: /www. nytelmik.se/nyheter/biotelmik lakemeclel/lakemedel/article ece Försök pågår med att åtgärda läkemedelsutsläppen via VA-nätet, blandarmat vid Sjöstadsverket i Stocldwlm. /www.nytelmik.se/nyheter/bioteknik lakemedel/lakemedel/article ece I denna nya teknik, som kallas för membrandestillationstekniken, värms avloppsvattnet upp till 80 grader och ångan passerar genom ett filter bestående av teflonmebrar1. De stora molekylema med läkemedelsrester fastnar i filtret och kan därigenom inte förgifta sjö- och havsmiljön läi1gre. Självldatt inser jag att de1rna nya lovande miljöteknik kan vara alltför dyr, komplicerad eller helt enkelt inte tillräckligt effektiv för att passa Kungsbacka. A andra sidan vore det en stor bedrift om vi kunde reducera och helst ta bort utsläppen av läkemedelsrester via Ktmgsbackas VA-nät. Därför vill jag att VA-avdelningen på Teknikförvaltningen genomför en kortare förstudie av nya metoder för att få bort läkemedelsrester i avloppsvattnet. Ett sätt att vara mera kostnadseffektiv kan vara att konununen eller seriösa privata företag, helt eller delvis, säljer det upphettade och förångade avloppsvattnet som fjäitväi me till hushåll och industrier i vår kommw1. Sverigedemokratema yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: - Teknikförvaltningen genomför en förstudie av nya metoder för att få bort läkemedelsrester i avloppsvattnet. Den nya membrandestillationstekniken, med uppvärnming av avloppsvattnet till 80 grader sarnt passage av ångan genom ett teflonfilter, vid Sjöstadsverket i Stocld1olm är en möjlig telmik för att väma om en havsmiljö utar1läkemedelsrester i havslevande organismer. - Telmikförvaltningen genomför en förstudie om de1rna nya reningsteknik kan göras mera kostnadseffektiv genom att det upphettade och förångade avloppsvattnet säljs som fjärrvärme till hushåll och industrier i vår kommun. ~?.'~,-.-i/~ Thord Brynielsson SD Kungsbacka SD Kungsbacl,;:a

23 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2013:213 Svar på motion om riktig återvinning, från Mattias From (-) och Dag Windefjord (-) Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Motionens förslag om försäljning på kommunens återvinningscentraler avslås med hänvisning till att kommunen sedan 2012 bedriver ett aktivt informationsarbete i syfte att fler besökare ska lämna lämpliga delar av sitt avfall till hjälporganisationer. Hjälporganisationerna ansvarar sedan själva för vidareförsäljningen av second hand-materialet. Den kommunala renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och taxan får enligt lag inte användas för att finansiera eller subventionera försäljning. Sammanfattning Ledamöterna Mattias From (-) och Dag Windefjord (-) väcker i skrivelse motion om riktig återvinning vid kommunens återvinningscentraler. I motionsskrivelsen föreslås en utredning i syfte att se över möjligheten att inhandla second hand-material på kommunens återvinningscentraler. En sådan försäljning skulle enligt motionärerna leda till att avfallets mängd och miljöpåverkan begränsas, samtidigt som kommunens kostnader för avfallshantering minskar. Kommunfullmäktige beslutade , 128 att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Motionen remitterades därefter till nämnden för Teknik för yttrande. Nämnden för Teknik antog , 142 förvaltningens skrivelse , av vilken framgår att renhållningsavdelningens arbetar aktivt utifrån verksamhetsmålet att den totala avfallsmängden ska minska. Genom ett samarbete med Kompetenscentrum ökas utsorteringen av second hand-material på återvinningscentralerna med hjälp av s.k. återbruksinformatörer, som upplyser om möjligheten att lämna lämpliga delar av sitt avfall till hjälporganisationernas containrar för återanvändning. Hjälporganisationerna (till exempelvis Erikshjälpen och Emmaus) ansvarar sedan själva för vidareförsäljning av det insamlade materialet i sina respektive butiker. Eventuell kommunal försäljning av second hand-material är olämpligt med hänsyn till gällande konkurrenslagstiftning, och förhindras därutöver av att renhållningsverksamheten är avgiftsfinansierad och taxan enligt lag inte får användas för att finansiera eller subventionera försäljning. Kristian Egstedt Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

24 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Teknik, , 142 Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktige, , 128 Beslutet skickas till Mattias From, Dag Windefjord, Teknik Kristian Egstedt Registrator/Arkivassistent

25 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik 142 Datum TE / Dnr... KJ.! U.Q J.-:!. J....{/..... Svar till motion -Riktig återvinning Beslut Nämnden för Teknik tar förvaltningens slaivelse som sitt och översänder den till Kommunstyrelsen för vidare behandling. Sammanfattning En motion angående "Riktig återvinning" har remitterats till Nämnden för Teknik för yttrande Ledamöterna Mattias From (-) och Dag Windefjord (-) väcker i slaivelsen motion om riktig återvinning vid kommunens återvinningscentraler. Motionärerna vill att kommunen utreder möjligheten för privatpersoner att till rimliga priser köpa de saker som lämnas på kommunens återvinningscentraler. Kommunens utgifter för avfallsbortförsel kan på så sätt minska samtidigt som sådan försäljning kan generera pengar tillbaka till kommunen. En sådan typ av återvinning framhävs även som positiv ur miljösynpunkt. Beskrivning av ärendet Svar på motionen Renhållningsavdelningen på Teknik arbetar aktivt efter verksamhetsmålet att den totala avfallsmängden ska minska. Enligt kommunens avfallsplan och även den.- regionala avfallsplanen A2020 i Göteborgsregionen ska åtgärder vidtas för att återanvändningen av material ska öka. Aterbruksinformatörerna Renhållning har idag ett samarbete med Kompetenscentrum för att öka utsorteringen av seeondhand material på Återvinningscentral (AVe). Projektet innebär att hjälporganisationer ställer upp mottagningscontainrar på Ave samt att Kompetencentrum bidrar med personal, s.k. Återbruksinformatörer. De informerar besökarna om möjligheten att lämna lämpliga delar av sitt avfall till hjälporganisationernas containrar för återanvändning. Hjälporganisationerna hämtar produkterna och säljer sedan vidare dem i deras respektive butiker. Vinsten från försäljningen tillfaller därmed respektive organisation. Projektet påbörjades hösten 2012 på Klovsten Å Ve, men efter en utvärdering i februari 2013 som visade hur framgångsrikt projektet var, utökades det till att även omfatta Barnarnassen och Åsa Å Ve. I dagsläget erbjuder organisationerna Human Bridge, Erikshjälpen och Emmaus samt Återbruket, Göteborgs stad insamlingscontainers på kommunens Å Ve. Justerare ~ ~ ~ A, ' c/~ '6\JJ\... '.,.. Expedien~ ~

26 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) Datum Kretsloppspark Nämnden för Teknik har gett förvaltningen i uppdrag att utreda kostnader för investering av en kretsloppspark samt att undersöka intresse hos organisationer för att hyra lokaler för försäljning inom verksamheten kretsloppspark Skillnaden på en ordinarie ÅVC och en kretsloppspark är att fokus ligger på återanvändning istället för materialåtervinning och energi utvinning. Besökaren möts av personal som har en varna att sortera ut använda produkter som antingen kan användas som de är, eller efter reparation eller om byggnation kan användas. Produktema kan sedan sälj as på andrahandsmarknaden, antingen i kretsloppsparken, alternativt i en seeondhand butik. Kostnadsfrågan l(ostnadema för avfallets transporter och behandling som sker idag kan som påpekat i motionen minska när avfallsmängderna minskar. Det förutsätter dock att kostnaderna för insamling till återanvändning inte överstiger dagens kostnader. Däremot innebär inte förslaget inte att man drar in pengar till kommunen. Juridiskt är en försäljningsverksamhet komplext för en kommun att bedriva. l(onkurrenslagstiftningen måste bealctas när kommunen bedriver försäljning av produkter. När säljverksamhet bedrivs måste den i princip ske på grund av att det salmas aktörer helt eller i fullt samråd med befintliga aktörer. Renhållningsverksamheten finansieras till l 00 % av avfallstaxan. Taxan får enligt lag inte användas för att finansiera eller subventionera försäljning av produkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förvaltningschef Håkan Ström föredrar ärendet

27 Motion till Kungsbacka kommunfullmäktige angående: Riktig återvinning. KUNGSBACKA KOMMUN KOMMUNSTYr\ELSEN t3 on r.. ~ J.S.. :: ~.~.?../!j.... Frågor om miljö och återvinning diskuteras allt mer, men allt för mycket av debatten tycks handla om bränsleförbrulming och utsläpp. Nog så viktigt är det att få stopp på onödig konsumtion och att börja återanvända saker i en allt större omfattning. Man glömmer ofta bort hur påfrestande på naturen samt på jordens gemensamma resurser tillverlmingen av en.. produkt kan vara. Detta gäller i synnerhet för bilar och elektronik. Är d~t hållbart i längden att man byter mobiltelefoner, datorer och smfplattor var och-vartannat år? Att bilen skrotas e:ft;er. femton år, trots att den oftaklarar en bra bit över tjugo? Att möbler slängs för att eldas upp efter några.åt för att man tröttnat på dem? Pet är viktigt att i synnerhet produkter med stor miljöpåverkan vid tillverlming inte sicrotas i förtid, speciellt om det inte är något direkt fel på dem. Vi har sett hur man på de kommunala ~tervinnings anläggningama slänger kopiösa mängder av-fullt fungerande saker. Allt ifrån.träningscyklar till möbler, högtalare och tvapparater kastas dagligen i containrarna. Dessa saker som slängs är inte bara av enklare. fabrikat. Vid ett tillhille kastades det exempelvis tv-apparater av det exklusiva designmärket Bang & O lufsen. Saker som det finns en stor efterfrågan av på begagnatmarlm_aden. När man har pratat med personalen och frågat om det finns möjlighet att köpa loss saker har svaret blivit ett bestämt nej och att allt skall slängas, oavsett om det fungerar eller inte. Och oavsett om det kan komma till användning för någon annan eller inte. Detta är inte riktig återvinning! Vi vill att kommunen utreder möjligheten för privatpersoner att till rimliga priser kunna köpa loss saker som anne1:rs. bara.slängs. På så vis ar vi övertygade om. att kollimunens utgift~r för. avfallsbortförsel kommer att. minska samtidigt som det drar in pengar till kommunen. Vi minskar också vår gemensamma miljöpåverkan. Detta förslag behöver inte innebäranågra kostnadsölmingar från kommunens sida och man kan exempelvis ha ett självplocksystem där man plockar det man vill ~a och b~talar vid utgången, precis som på bilslaoten.: Det är oftast mycket personal i tjänst på anläggningarna och'detta borde inte öka belastningen nämnvärt, tvärtom behöver containrarna sannolild inte köras bort för töl111iing lika ofta. Vi yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: -Möjligheten för privatpersoner att handla på kommunens återvinningsc.entraler utreds. Mattias From

28 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2013:171 Svar på motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Johan Tolinsson (S) om inventering av läxhjälp Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Nämnden för Förskola & Grundskola får i uppdrag att genomföra en inventering/utredning av läxhjälpen i Kungsbacka i enlighet med förvaltningens skrivelse daterad Utredningen finansieras inom nämndens egen budgetram. Motionen anses härmed besvarad. Sammanfattning Ledamöterna Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Johan Tolinsson (S) väcker i skrivelse daterad motion om att genomföra en inventering av eventuellt nu förekommande läxhjälp i kommunen, samt även redogöra för hur alla elever i Kungsbacka ska kunna ta del av läxhjälpen i framtiden. Ledamöterna anför att antalet privata läxhjälpsföretag växer men att bara vissa familjer har råd att utnyttja den sortens tjänster. Motionärerna önskar därför ta del av nämnden för Förskola & Grundskolas perspektiv på hur läxhjälp i framtiden kan utformas inom Kungsbacka kommun. Kommunfullmäktige remitterade , 94 motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Motionen har därefter remitterats till nämnden för Förskola & Grundskola för yttrande. Nämnden för Förskola & Grundskola yrkar , 93 bifall till motionen och ställer sig positiv till att nämnden får i uppdrag att genomföra inventeringen i enlighet med förvaltningens remissvar. Av förvaltningens skrivelse daterad framgår att en sådan utredning bör omfatta en beskrivning av läxor i förhållande till nuvarande lagstiftning och undervisning, en inventering med efterföljande analys av hur läxhjälpen är organiserad idag samt en omvärldsanalys av hur stöd (inte minst via digitala hjälpmedel) organiseras utanför skoltid i andra kommuner och länder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämnden för Förskola & Grundskola, , 93 Tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktige, , 94 Kristian Egstedt Kommunstyrelsens förvaltning (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-06. Kommunfullmäktige. Sammanträde 2014-10-14 klockan 18 i fullmäktigesalen, Stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-06. Kommunfullmäktige. Sammanträde 2014-10-14 klockan 18 i fullmäktigesalen, Stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-06 Kommunfullmäktige Sammanträde 2014-10-14 klockan 18 i fullmäktigesalen, Stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lisa Andersson (M)

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-05-29 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2015-06-11 klockan 15:00 Sjöallén 9D, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Heidi

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013 Handläggardag om Ekonomiskt bistånd Tisdag 10 december 2013 Några detaljer kring jobbstimulans Socialstyrelsens nya Allmänna råd Sekretess exv mellan oss och af Tre domar om kvittning och framställan/begäran

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Förutsättningar för försöksverksamhet

Förutsättningar för försöksverksamhet Person lig hjälpmedelsbudget Förutsättningar för försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Huvudförfattare: Ulla-Britt Blomquist, Lotta Bergman Medförfattare: Peter Hernfalk, Manólis Nymark, Rikard

Läs mer

Myndighetsutövning på entreprenad. En rapport om privata bolag i myndigheters kärnverksamhet

Myndighetsutövning på entreprenad. En rapport om privata bolag i myndigheters kärnverksamhet Myndighetsutövning på entreprenad En rapport om privata bolag i myndigheters kärnverksamhet Fackförbundet ST maj 2012. Referens: Dag Andersson, förbundssekreterare: 070-717 29 39 dag.andersson@st.org Författare:

Läs mer