Kumla är bra...! Upptäck biblioteken! Vi mekar med ord, bild, form, rytm och rörelse!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kumla är bra...! Upptäck biblioteken! Vi mekar med ord, bild, form, rytm och rörelse!"

Transkript

1

2 Upptäck biblioteken! Öppettider: HUVUBIBlIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12. Kumla Vuxenavd 2 tr.. tel Barnavd by., tel Utställningshall bl,'. Måndag-torsdag Fredag Lördag Söndag Sommartid juni-augusti Måndag-torsdag Fredag Lördag, söndag Filial HÄLLABROTTET Tallängens skola,lel stängt Tisdag Onsdag. torsdag och Filialen håller stängt 28 juni-1 augusti BIBLIOTEKETS ÖPPETTIER I SAMBAN ME HELGER Onsdagen den 11 maj, fredagen den 20 maj OCh torsdagen den 23 juni stänger biblioteket kl en 12 maj (Kristi himmelsfärds dag), 21, 22 och 23 maj (pingsthelgen) samt 24 och 25 juni (midsommarhelgen) håller biblioteket stängt HÖSTENS BOKBUSSTURER STARTAR 8 AUGUSTi. BOKMAGA81NET Hagendalsvägen 26. tel Tisdag Bokmagasinet håller slängt 28 juni-b augusti Utlåning av äldre böcker och tidskrifter saml försäljning av Kumlakrukor, häradskartor, vykort m.m. Vi mekar med ord, bild, form, rytm och rörelse! Är du 12 år och äldre, kan du vara med i sommarens Fantasi~verksta'den och juni i Gamla kyrkskolan. Kumla. Här får du läsa, skriva, rita, trycka, spela, trumma och dansa. u får bl.a. träffa en konstnär och en serietecknare. Kostnad: 100 kronor. Anmälningsblankett finns på din skola! Samordnas genom kultur- och fritidsförvaltningen. För mer information ring KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kommundirektör Thage Arvidsson Assistent Mara Fernstedt Postadress: KUMLA 2 Besöksadress: Stadshuset, Kumla torg Telefon: 019/ (växel) Nästa nummer utkommer i början av september Kumla är bra...! A v kommllnalrådet Sven-Ove Cederstrand Kumla är en bra kommun att bo och leva i! Påståendet är fritt citerat från en av flera kommentarer i samband med en statistisk undersökning om miljön i Kumla. Undersökningen. som genomfördes runt årsskiftet 93/94, avser kumlabornas inställning till miljön i tätorten och presenteras i särskild artikel i delta nummer av Kumlan. Ur kommunens synpunkt är det både roligioch tillfredsställande att en Slor majoritet av Kumlas invånare trivs med all bo och leva i Kumla. et kan också tolkas som ett gott betyg till alla anställda i kommunen som arbetar med service i olika former till kommuninvånarna. Vi har dessvärre under en längre tid matats med uppgifter om lågkonjunktur. arbetslöshet, krav om nedskärningar. besparingar m.m. et känns därför skönt att få skriva om det som är positivt och bra! Våren och den annalkande sommaren gör det också lättare att se framåt. Till och med 1993 års bokslut för Kumla kommun visar eh positivt resultat. I stället för ett beräknat underskott om 14,4 miljoner kronor kan vi redovisa ett överskott om 35 miljoner kronor. Bakom detta ligger ett hårt arbete med atl bromsa den kommunala kostnadsutvecklingen - ett arbete som måste fortsiitla yl1erligare flera år. Ur kommunens bokslut kan numera utläsas en rad s.k. nyekeltal. dvs. kostnaderna för en verksamhet beräknad per enhet. För att kunna ge en rättvisande bild av vad ell nyckeltal innebär borde en beskrivning göras för varje sådant tal om vad kostnaderna inrymmer och hur beräkningen är gjord. Men det är ändå viktigt att använda nyckeltal för ett flertal kommunala verksamheter för att dels kunna be~ räkna hur mycket pengar vi skall anslå till olika verksamheter från år till år och dels också för att kunna jämföra utvecklingen av kostnader och intäkter över flera år. Till den positiva stämningen bidrar också det faktum all det är valår. Intresset för de kommunala frågorna ökar markant. e politiska partierna får då möjlighet alt ge sin syn på Kumla idag och i framliden och föra en dialog med sina väljare. Med stor säkerhet kommer riksdagen att besluta om fyraåriga mandatperioder för såväl riksdag som landsling och kommuner. et gör 1994 års val och söndagen den 18 september extra intressanta och spännande. År 1994 begåvas som bekant med ett extra valtillfälle. Jag tänker då på EUomröstningen den 13 november. å har svenska folket möjlighet att i en rådgivande folkomröstning säga om vi skall tillhöra ett samlat Europa el1er ej. et blir säkert spännande med tanke på den hårda debatt i denna fråga som förekom i anmark för några årsedan och också med tanke på all både Norge och Finland skall genomföra EUomröstning under hösten. Avslutningsvis vill jag därför - med anknytning till undersökningen om miljön i Kumla och valåret önska alla kommuninvånare en skön sommar i ett trivsamt Kumla och en intressant höst. 3

3 Skoindustrimuseet - en presentation av museets verksamhet A v museichej Monica Modin Kumla kommuns bokslut för år 1993 A v ekonomichef Ronny Salomonsson en 4 september 1993 återinvigdes Skoindustrimuseet efter en omf3ttandc ombyggnad och iordningställande aven ny haslitställning. Skomodet och skons historia Ett särskilt rum har avdelats för till Arbetet med utstiillningen pågick Ull- fälliga utställningar. T samband med der större delen av årel. en slora invigningen visades här en utställning utställningshallen i bottenplanet bygg- om barnskor från olika tidsepoker. 10 des om och ett separat rum som visar för sommaren planeras en utställning skomodet från iordning- om sponskar. ställdes. Här finns fem montrar med sammanlagt över 100 skomodeller från många olika skofabriker. Modellerna ger en överskådlig bild av det svenska skomodets utveckling. Egen skotillverkning I muscets entre möts man av ett skyltfönster till en skoaffär uppbyggd enligt 194-talsmodell. Skoaffären är inredd från golv till tak med hyllor fyllda med skokartonger av äldre modell. I skoaffären skildras även försäljningsorganisationen från fabrik till skoaffär. Här sker också försäljning av snörskor och slipperssom tillverkas i museets egen skofabrik, som inryms i de två översta våningarna i museibyggnaden.l fabrikslokalerna, som för övrigt bevakals i ursprungligt skick, visas hur skotillverkningen gick till så sent som på 1980-talet. J gången in till skomoderummet visas skons historia från forntiden till våra dagar. Här kan man bl.a. beskåda skor från l300-talet, påträffade vid en arkeologisk undersökning som utfördes 1978 i kvarteeet Bromsgården på Köpmangatan i Orebro. En kopia av s.k. oxmulesko, vanlig på 150-talet, visas, liksom skor från och 18-talen. essutom visas olika skinnsorter, som användes för skotillverkning. 4 Skoindustrins utveckling Ulställningen skildrar även partiskomakeriet, skoindustrins utveckling och lokalisering samt arbetet på en skofabrik. Bland annat åskådliggörs en hemnåtlerskas arbetssituation. Till skoindustrin hör även en mängd kringindustrier såsom klackfabriker, kartongfabriker. lästfabriker, garverier etc. essa liksom även skofabrikernas arkitektur skildras i ulställningen. I ett särskilt iordningställt informationsrum är besökarna välkomna att se filmer om skoindustrin m.m., lyssna på ljudband samt tilta på fotografier. O et ekonomiska resultatel Kommunen redovisar ett resultat för år 1993 som uppgår till +3.5 miljoner kronor. etta resultat är mycket bra mot bakgrund av all det i budgeten kalkylerades med ett resultat på -14,4 miljoner kronor. En stor del av resultatförbättringen, ca 14 miljoner kronor, beror på etl bra resultat för de kommunala nämndernas olika verksamhcter. Nämndcrna kan uppvisa ett positivt resultat trots att sparkrav för år 1993 på 17,5 miljoner kronor belastat verksamheten. Sett utifrån delta perspektiv blir resultatet ännu mera anmärkningsvärt. et goda resultatet betyder att läget inför de närmaste årens kärva ekonomiska situation har förbättrats. Verksamhetens nettokostnader e kommunala nettokostnaderna (totalt 423,4 miljoner kronor) omräknade per kommuninvånare för de olika verksamhetsområdena år 1993 framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges också respektive nämnds pro- Nämnd Kommunstyrelse Teknisk nämnd Miljö- och byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Skolstyrelse Socialnämnd Totall centuella andel av den totala nettokostnaden. Med nettokostnad menas respektive nämnds kostnader efter avdrag för avgifter (Lex. hemljänstavgifter. dagisavgifter, VA-avgifter osv.). hyror och ersällningar m.m. Nettokostnaden är den del som måste finansieras med kommunalskattemedel. Kommllnstyrelsen svarar bland annat för kommunfullmäklige, central administration. räddningstjänst och sysselsättningsbefrämjande åtgärder. Tekniska nämndens ansvar omfallar väghållning, vallen och avlopp, sophämtning, skötsel av fastigheter m.m. Miljö- och byggnadsfliirmu!en fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet. KlIlfllr- och fritidsnämnden svarar för biblioteksverksamhet samt sköt~ sel av parker, idrottsanläggningar och fritidsgårdar. Under skolstyrelsens ansvarsområde utgör grundskolan och gymnasieskolan de största delarna. 50 cialniimru!en svarar bland annal för barnomsorg, äldreomsorg samt bostadsbidrag till pensionärer. KronorI invånare Andel av nettokost nad, % 5 9,6 5,0 0,1 6,6 38,7 40,0 100,0

4 Finansiering och satsningar under 1993 Kommunens verksamhet finansierades under 1993 enligt följande: L " e största investeringarna under år 1993 har varit upprustningav galu- och ledningsnätet i kommunen samt ombyggnad av Solbacka servicehus. En ombyggnad av skolan i Sannahed till gruppboende och en ny klubbstuga för idrotten i Sannahed hör också till detta år. Som en följd av lågkonjunkturen har bostadsbyggandet varit mycket lågt under Kumlas befolkning ökade med 104 personer och uppgick vid årsskiftet till personer. cn nämmsle framtiden Aven om kommunens bokslut för ;lr 1993 visar elt bra resultat och ger ell golt utgångsläge inför de kommande åren är det ekonomiska läget fortfarande svdrt för Kumla kommun liksom för nertalet kommuner i landet. et dåliga ekonomiska läget beror pa ah statcn genomfört eller aviserat en rad ingrepp i den kommunala ekonomin som innebär minskat ekonomiskt utrymme. Vidare innebär den rådande 6 lågkonjunkturen med hög arbetslöshet att kommunens skatteintäkter minskar och alt dc direkta kostnaderna för Lex. boslads- och socialbidrag ökar. Som nämns inlcdningsvis har kommunens nämnder under år 1993 varil ålagda sparkrav på 17.5 miljoner kronor. etta är första delen av ett sparprojekt som har till syfte att minska kommunens nettokostnader med totalt 40 miljoner kronor. Beioppei fördelas på 1993 med 17.5 miljoner kronor med yuerligare 17.5 miljoner kronor och 1995 med ylterligare 5 miljoner kronor. Förutom della är extra sparkrav utlagda för vissa verksamheter. För socialnämnden finns ett extra sparkrav p<'l I miljon kronor per år som avser effektivisering i den verksamhet som övcrfördes från la"ndstinget den l januari 1992 (AEL-reformen). Vidare finns ett extra sparkrav för tckniska nämnden på I miljon kronor år miljoner kronor år 1995 samt I miljon kronor år En minskning av de ekonomiska resurserna i kommunen kan givetvis ske på olika sätt. et blir de politiska partiernas ansvar och slutligen fullmäktige som skall ange hur och på vilkel sätt den kommer att genomföras. Några statistiska nyckcltal Förutom de nyckeltal som angivits tidigare i artikeln kan följande statistiska uppgifter för år 1993 hjälpa till att ge ytterligare information om den kommunala verksamheten. Räddningstjänst. ncllokoslnad/utryckning (194 st), kronor Vägunderhåll, barmark, kronor/kvadralmeler Gatubelysning. driftkostnad. kronor/armatur Vatten- och avlopp. driftkosinad. kronor/kubikmeler 4.56 Sophämtning. driftkostnad. kronor/säck Kumlahallen, simhallen. koslnadlbesök (79900 st). kronor Kumlahallen. sporthallen. kostnadlbesök ( st). kronor 6.46 jupadalsbadel. kostnad/besök ( SI). kronor Biblioteket. kostnad/lån ( st). kronor Grundskola. nellokostnad/etev (2 004 st). kronor Gymnasieskola. nettokostnad/elev (710 st). kronor Skolskjutsar. nettokoslnad/elev (402 st). kronor Skolmåltider. neltokostnad/måltid ( st). kronor Musikskola. neltokostnad/elev (550 st). kronor Fritidshem, nettokoslnadlbarn (326 SI). kronor Eftcrmiddagshem. nettokostnad/barn (115 st). kronor aghem. kostnad/heltidsbarn (472 st). kronor aghem. barnomsorgsavgift/heltidsbarn. kronor aghem, skattefinansicrad dellhcltidsbarn. kronor Familjedaghem. kostnad/heltidsharn (135 st). kronor Familjedaghem, barnornsorgsavgift/heltidsbarn, kronor ,(lO Familjedaghem, skattefinansierad dellheltidsbarn. kronor 54795,00 Hemtjänst. genomsniltlig vårdkostnad/vårdlagare. kronor Särskild boendeform. genomsnittlig v<'lrdkostnad/vdrdtagare. kr Hemtjänsi o särskild boendeform. genomsnilllig vårdavg.lvårdt.. kr Visste du att... mellan åren 1988 och 1993 ökade Kumla kommuns befolkning med 5,7 % eller personer ökade Abytorps befolkning med 23,4 % eller 131 personer ökade antalet barn upp till sex år med 27,3 % elter 411 personer var befolkningen över 65 år oförändrad vilket innebäratt den minskade sin andel av kommunens totala befolkning från 18,2 % till 17,2 % till år 2000 förutspår kommunens befolkningsprognos att kommunens befolkning ökar från till invånare antalet barn upp till sex år börjar minska på grund av vikande födelsetal "baby-boomen" och den kraftiga inflyttningen islutet av 1980-talet och början av 90-talet resulterar i att antalet barn i låg- och mellanstadieåldrarna ökar med 407 eller 30 % (l) befolkningen över65 år minskar, inte bara relativt utan också iabsoluta tal. 7

5 Hur är miljön i Kumla? A v Edvard Liden, biträilande överläkare vid Yrkc!>'- och miljömedicinska kliniken, RegiomjllklJllset, Örebro och Peter Eriksson, miljä- och hälsoskyddschef, Kumla kommun Inför valet några lokala upplysningar A v admillimrafiv chef Torild Hi/merssan Hur många kumlabor störs av buller eller avgaser'! Vad anser dc om s.k. farthinder? e som hörs mest är oftast starkt kritiska.mcn vad I}'cker dc som inte hör av sig (Im den ytln: miljön'! Enkät ger svar För att få bättre vetskap i dessa frågor anlitade miljö- och hälsoskyddskontoret Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Regionsjukhuset i Örebro. Under oktober/november 199;3 siindes en enk~1 ut. 484 personer (70 % av de tillfrågande) i åldrarna år och boende i Kumla tätort deltog i undersökningen. Ett slumpmässigt urval av boende i villa respektive i lägenhet kompletterades med boende i området MossbanegatanlVästra rottninggatan. Resultat 81 % av de som svarat anser att trafiksäkerheten där de bor är tillfredsställande. 82 % anser att det finns tillräckligt med parkeringsplatser. e allra flesta instämmer i att vägtrafiken bör begränsas med farthinder i bostadsområdena. Av kommentarerna framgår dock att många av dem som är emot farthinder verkligen är 8 engagerade i frågan. e flesta önskar också fler cykelvägar i Kumla. 6 % har uppgivit att de inte kan öppna fönstren på grund av buller. 2 Q/o sover oroligt eller blir väckta av buller. Besvären från buller och avgaser från vägtrafik, lukt från vedeldning och nedskräpning är generellt sett mycket små. e ligger i nivå med tidigare enkätundersökningar med samma frågeformulär där en blandad landsbygds- och stadsbefolkning i Örebro län har svarat. Hela 92 % av de som svarat trivs mycket bra eller ganska bra där de bor. Endast 2,7 % har funderat på att flytta på grund av luftföroreningar. För bullerär motsvarande siffra 5.1 %. Yrkesoch miljömedicinska kliniken bedömer att svaren på övergripande frågor såsom trafiksäkerhet och trivsel talar för en mycket god livsmiljö i Kumla tätort. Tack alla ni som var med och besva rade enkäten! Kommunen kommer att använda era svar som underlag i det fortsatta arbetet med plan- och miljöfrågor. Låt oss avsluta med ett citat från en av alla er som svarade på enkäten: Kl/mia är en liten "pärla" på Närkeslätten. Jag personligen tror inte att mall kan bo på elf så mycket bällre ställe på denna planet. ärmed inte sagt att der inte går att göra det ännu lire bättre... eller? - Siindllgen den 18 SCIJtcmber 1994 är det val till riksdag, landsting och komnmnfullmäk tigc. Nya valdistrikt Valdistriktsindelningen i Kumla är omgjord vilket innebär att många kommer alt rösta i ett annat valdistrikt än tidigare. Förändringarna av valdistrikten är i stott följande: Kyrkskolans valdistrikt har upphört och slagits samman med Kumlaby. Vallokalen är i Kumlabyskola. Hägergatan har förts över till Malmen. Skottvalla valdistrikt har upphört och slagitssamman med Malmen. Vallokalen är i Malmens skola. En del av Malmens valtlistrikt har förts över till Stadshuset. Vallokalen är i Stadshuset. Landsbygdsdelen av Stadshusets valdistrikt har förts över till Åsen. Vallokalen är i Arbetsförmedlingen. VialulIds valdistrikt har upphört och slagits samman med Fylsta. Vallokalen är i matsalen vid Fylsta skola. Bondgårdsgaran och ert område SOI/1 begränsas av Sörbyvägen-Skolvägell Å kergataij -Nygatall-Södergatan-V:a rotllliljggatan har förls till Idronsparkens valdistrikt. Vallokalen är i BOB-hallens entre. Hardcmo och Äbyturp har slagits samman till ett valdistrikt. Vallokalen är i Stene skola. Valdistrikten Haga, Hiiflahrouet och Ekehy-Kvarnrorp är oförändrade. Röstkort en röstberättigade kommer under augusti månad att med posten få ett röstkort för riksdags- och kommunalvalen och ett röstkort för kyrkovalen. På röstkortet finns uppgift om vilka val u är berättigad att delta i samt vallokal och tid. OBSI Tilla noga på röstkortet i vilken vallokal u skall röstal Röstlängd Röstlängden kommer att finnas tillgänglig för granskning hos lokala skattekontoret under tiden 16juli~25 aug. Valskjuts Röstberätligade, som bor i kommunens ytterområden och har lång väg till vallokalen, kan beställa valskjuts genom kommunledningskontoret. tel ] 13 under kontorstid till och med fredagen den 16 sept. samt hela valdagen. Valskjutsen är kostnadsfri. Poströstning en som vill kan rösta på posten från och med den 25 augusti till och med den 18 september. en som röstar på posten måste ha rösrkorter med sig. På postkontoren finns endast partimarkerade valsedlar. en som vill lämna valsedlar med namn på kandidater måste själv ta med sådana. essa tillhandahålles av respektive parti. Information Om u önskar ytterligare upplysningar om valet eller om de politiska partierna kan u med fördel vända ig till någon av partiernas valbyråer. Kommunledningskontoret kan även stå till tjänst med upplysningar i praktiska frågor kring valet. g

6 Socialdemokraterna Moderaterna Socialdemokraterna i Kumla har under en mycket lång period rått väljarnas rörtrocnd~ att styra Kumla. I mer än femtio år har sucialdcolokratiska företrädare lotsat Kumla genom såväl svåra som goda år. Erfarenhet och framåtanda Erfarenhet hos äldre företrädare har kombinerats med vilja och framåtanda hos dc yngre. Så harsocialdemokralcrna fört Kumla framåt genom åren hela liden i ständig utveckling. Ett blomstrande näringsliv Grunden för Kumlas välstånd är givet~ vis att vi haren god arbetsmarknad med ett stabilt näringsliv med stor bredd av företag. e många små företagen är minsllika viktiga som de slora. Företagen i Kumla och länet är basen för ett stabilt Kumla. Rättvisa, jämlikhet, trygghet Ofta blir ord som rältvisa, jämlikhet och trygghet utslitna fraser utan innehåll i det politiska språket. Men för oss socialdemokrater är de honnörsord. Med rättvisa menar vi att kunna erbjuda kommunens tjänster så att alla som behöver kan få del av dem. Yi vill att kumlabomas vardagsliv skall präglas av jämlikhet - mellan män och kvinnor, på arbetsplatsen och i hemmet. Trygghet för våra barn och äldre är en självklarhet för oss socialdemokrater. ärförskall den kommunala servicen inom barnomsorg, skola och äldrevård i Kumla även fortsättningsvis präglas av trygghet och omtanke. Barnomsorg och skola Under en följd av år har barnomsorgen i Kumla byggts ut för an bereda förvärvsarbetande föräldrar möjlighet till kommunal barnomsorg och barnen en trygg omvårdnad av kunnig och välutbildad personal. Sven-Ove Cedcrstrand Skolans uppgift är att ge alla barn möjlighet tilj en grundläggande utbildning med goda kunskaper och möjlighet till personlig utveckling. Ur socialdemokratisk synvi nkel finns inget skäl att privatisera vare sig barnomsorg eller skola. Ur både rättviseoeh jämlikhetssynpunkt bör båda dessa verksamheter bedrivas i kommunal regi utom i speciella fall, där eventuellt andra former kan prövas. Kultur och fritid På grund av dc hårda sparkrav som åläggs förvaltningarna framförs ibland synpunkter om att kultur- och fritidssektorns utbud skall minskas till förmån för andra kommunala verksamheter. et är då viktigt att komma ihåg att ett rikt kujtur- och fritidsutbud bidrar till att höja livskvaliten. För oss socialdemokrater är därför detta verksamhetsområde av särskilt stor betydelse. Aldre- och handikappomsorg Genom överföring av äldrevården från landstinget svarar nu kommunen för den samlade äldreomsorgen - en garanti för god, trygg och jämlik omvårdnad. in framtid - värt ansvar Får vi itt förtroende att styra Kumla även i framtiden skall vi på bästa sätt ta vårt ansvar ah skapa rättvisa, jämlikhet och trygghet för Kumlas invånare och arbeta för att Kumla även framledes skall förbli en blomstrande kommun. I l J l Under denna mandatperiod har en frihetsrevolution påbörjats i Sverige! en sjuke har fått rätt att välja vårdgivare, föriiidrar att välja barnens skola! Lagen om offentlig upphandling bidrar till fler privata arbetstillfällen i kommunen och ändrat anställningsskydd ger småföretagare större frihet alt anpassa arbetskraft efter behov! Samtidigt har lågkonjunktur och sviter efter SO-talets inflationsekonomi drabbat även vår kommun. Arbetslöshet, ekonomiska svårigheter och oro för framtiden är vardag för många, inte minst ungdomar. Krav på besparingar ställs inom alla verksamheter. Vi moderater harvid flera tillfällen motionerat om att även politiker och de politiska partierna skall dela besparingsbördorna! Kostnaden för kommunal service skall redovisas! Smygbeskattning i form av gatukost nadsuttag för befintliga fastigheter i äldre bostadsområden motsätter vi oss, liksom skattehöjningar i kommun och landsting. På sikt måste i stiillet skatten sänkas! Skolan skall ledas av skolpersonal, förskolan av barnomsorgspersonal! Elevernas arbetsdisciplin, studieteknik och ansvarskänsla samt lärarnas ämneskunskaper är avgörande för hur kunskap inhämtas. Kommunens monopol på omsorg måste brytas. Monopolet möjliggör orimliga avgiftsuttag. På Kungsgården är enbart hyran för en plats i ett 4 bäddsrum kronor per månad! Familjens ställning måste stärkas, eftersom en trygg familjebakgrund är bästa försäkring mot drogmissbruk, gängbildning och kriminalitet. Också frivilligorganisationerna fyller en viktig funktion som motvikt till social ut- Barbro Holmqvisl slagning och kan bidra till att rasism och främlingsfientlighet motarbetas. En god mij.iö är i globalt perspektiv en överlevnadsfråga. agligen märker vi att god miljö är förutsättning för hälsa och välbefinnande. Allergier har ökat oroväckande och skolor, daghem, bostäder och arbetsplatser åliiggs krav på miljöåtgärder av skilda slag. Resursslöseri är ett annal problem. Jordens resurser är inte oändliga. ärför måste kretsloppstänkande genomsyra såväl kommunens som medborgarnas liv. Till miljön hör även trafiken. Persontrafi k. kollektiv och privat,skall prioriteras, medan tung trafik bör ledas utanför tätorten. Viigbulor, avsmalningar och rondeller skall anviindas sparsamt. Servicelinjen bör utvidgas till att omfatta alla tre vårdcentralerna. Nu minskar kreditförlusler, [öretagskonkurser och antal varsel, samtidigt som produktion, industrins orderingångoch export ökar. Steg för steg leds Sverige ut ur krisen och omvärldens tilltro till vårt land ökar! Höstens val blir ett ödesval för före~ tagande och tillväxt, riktiga jobb och tillförlitliga trygghetssystem. Yalet gäller företagsvänligt klimat eller kostnadsdrivande skattehöjningar, sann välfärd eller skuldsättning av kommande generationer. mångfald eller enfaid. et bästa för Sverige är också det bästa för Kumla! 10 11

7 Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Centern stlir mr en politik diir ekonomi s~ci~1 tr)'llghct och miljii iir i sumklang. vi gat till val på huvudfrågorna deull/ralisering, gnmdtrygghet och kretslopp. ecentralisering innebär att hela Kumla ska leva. u ska själv kunna välja om du vill bo i centralorten. i någon av de mindre tätorterna eller på landsbygden. Behovet av flerfamiljshus måste tillgodoses även i de mindre tätorlerna. En levande landsbygd är en tillgång också för dem som bor i centrala Kumla. Kumlabygden har ett värdefulh kulturlandskapsam bcrikarlivet (ör alla invånare i kommunen och som måste hållas öppet. Alla har också fördel av ell livaktigt jordbruk som bidrar till sysselsäliningen och producerar bra livsmedel och råvaror till energi. För att hela Kumla ska kunna leva måste skolorna utanför centrala Kumla garanteras en framtid. För all elev underlaget vid dessa skolor inte ska sv~t.a måste familjer som så vill ges möjlighet att bygga i ytterområdena. Centern ser gärna att kommunen i sin planering uppmuntrar till villabebyggelse i exempelvis Hardemo. ecentralisering innebär också satsning på de mindre företagen. För att våra jobb ska kunna garanteras i framtiden behövs småföretagen. Kommunen måste hjälpa till med att skapa en bra jordmån för småföretagen. Grundtrygghet enligt Centerns modell innebär alt kommunen sttiller upp för barn, äldre, handikappade och sjuka, när egen och anhörigas förmåga inte räcker till. Centern vill all individen garanteras trygghet oberoende av ekonomisk ställning. Centern har alltid tagit ställning för dc sämst ställda. Torbjörn Ahhn Kretslopp Vårt sätt att förhålla oss till miljön är en ödesfråga. Centern står för kretsloppssamhäuet. som innebär ett radikalt nytänkande. I stället för att ensidigl exploatera resurser. omvandla råvaror till industriprodukter, förbruka d~m och slänga dem som sopor, måste VI nu lära oss att hushålla och återanvända produkteroch material.att återvinna material och energi. På så säll sluts det naturliga kretsloppet. Respekt ror livet Centerns grundpelare. decelllralise r~ng, grundt'y.ggher och krets/opp, har sitt ursprung I vår respekt för livet och den enskilda människan. Vår människosyn har sin grund i kristendomen och den västerländska humanismen. Centern står dessutom för livskvalitet. [det sammanhanget ärctt rikt kulturliv mycket viktigt liksom möjlighetern~ att hålla kroppen i trim genom mollon och friluftsliv. Betydelsen av att alla har möjlighctcr till god utbildning kan heller inte betonas nog. Samarbete Inom Centern anser vi att samarbete över parti- och blockgränscr krävs för kommunens bästa. I ställct för konfrontation mellan ytterlighcter eftersträvar Centern att tyngdpunktcn i det politiska arbetet förläggs på mi ttfäitet. ärför behövs ett starkt Centerparti i Kumla., ~iberalism bjggcr på den grundläggande Iden om alt varje människa är unik. elta innebär att varje männish ges stor hihet och Slort ansvar att sjäh' funna siu liv. ella vill vi med Kumla! Kommunal demokrati Öka kontakten mellan kommunens invånare och politiker. Stimulera medborgarna tiu ett aktivt intresse för kommunens verksamheter. Kommunal ekonomi Folkpartiet liberalerna vil1 arbeta för en oförändrad kommunalskatt. För att bibehålla en god servicenivå till kommunens invånare krävs öppenhet för organisationsförändringa.r. omprioriteringar och effektivisenngar. Kommunala verksamheter måste utsättas för konkurrens. Bidrag till verksamheter ska vara lika oavsett om de drivs i kommunal eller enskild regi. Jämställdhet Folkpartiet liberalerna arbelar för kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete. utvecklingsmöjligheter, anställnings- och lönevillkor. Skolan Alla ska garantcras en bra utbildning. Inga ytterligare besparingar i undervisningsresurserna! Kvalitet och trygghet i skolan skapas genom att föräldrar. barn och personal ges stort inflytande över verksamheten i sitt närområde. Kommunen skall värna om musikskolan. Ola areus Barnomsorg Alla barn i kommunen erbjuds barnomsorg efter barnets och föräldrarnas behov. Barnomsorg från det att barnet är tolv månader erbjuds. Personalen ska ha rätt utbildning för sitt ansvarsområde. Barnomsorg i privat form får samma villkor som den kommunala. Vuxen- och handikappomsorg Handikappade måste ges möjlighet till ett så nonnalt liv som möjligt i boende, trafikmiljö och offentliga lokaler. Alternativa huvudmän uppmuntras. Väntjänstens verksamhet stimuleras, Kultur och fritid Alla kommunens in\'ånare ges möjlighet till ett aktivt och allsidigt kultur- och fritidsliv. Kommunen skall ha ell aktivt föreningsliv. Ledarutbildning ska stödjas. Kulturverksamheten ges stöd för att kunna erbjuda ett varierat utbud. Nya vägar för finansiering av vissa projekt skall sökas. Lex. sponsring. Miljö och hälsoskydd Kommunen främjar återanvändning genom att införa återinvinningsstationer. Kiillsortering av hushållens avfall införes snarast

8 Kristdemokratiska samhällspartiet Vänsterpartiet Kristdcmokraterna strävar dter att se helhetcn hos människan och i samhället. Människan vill leva i harmoni med sinamedmänniskor och med naturen. iirfiir är en gemensam bärande etik en förutsäuning rör att miinniskor ska kunna Ic\'u tillsallumms i en god samhällsgemenskap och att samhäl let blir en helhet. Flir alt få elt helt smnhälle vill vi lyfta fram fcm I:cntmla områden. Tr}'gghct för barnen et hela samhällel som ger barnen trygghet bygger p,i au de små nära gemenskaperna finns och fungerar. et är i den lilla gemenskapens nära relationcr vi växer. utvecklas och mognar som personer. Framför allt har familjen denna grundläggande funktion. ärför ska stat och kommun på olika sätt värna de stabila familjebildningarna. Värdig vård för våra.äldre et ökande antalet äldre innebär att ytterligare resurser måste tillföras vård- och omsorgsverksamheten. Vi måste ha en vård som alla, oavsetl bostadsort, ålder, kön eller sociala förutsällningar, kan känna trygghet i. Alla ska känna sig säkra på att fä en bra vård och omsorg när det behövs. Rättssamhället åter Nonnbildningen och eliköverföringen i familjen och skolan är av avgörande betydelse för återupprättandet aven rättskänsla som bygger på bärandeetik. På lång sikt är detta det effektivaste sättet att motverka våld, främlingsfientlighet, ekonomisk brottslighet och andra former av kriminalitet. På kort sikt måste polisen tillförsäkras resurser så all tryggheten kan upprätthållas på gator och torg. En särskild central myn- Leif Grahn dighet inränas för insatser mot den ekonomiska brousligheten. Rättssamhiillet måste också i övrigt restaureras för att vi ska få eh helt samhälle. Skatteväxling för jobben och miljön En skallereform som innebär en successiv viixling av skalter från människors arbetsinsatser till förbrukning av ändliga naturresurser är en nödvändighet i ett energi- och resurshushållande samhälle. enna skatteomläggning skulle ge många nya arbetstillfällen samtidigt som ett omvandlingstryck skapas som är nödvändigt för att få det miljövänliga samhället. Arbetet med andra miljöåtgärder måste också fortsälla så att vi får rent vatten. ren luft och goda betingelser för våra barns framtid. Så får vi det hela samhället. Ekonomi och etik Marknadsekonomin måste ha sina givna etiska. sociala och ekologiska ramar. Ekonomin måste bygga på hederlighet och moral och att man inte lämnar skulder efter sig. Arbetslinjen ska hävdas i dcn kortsiktiga arbetsmarknadspolitiken och långsiktigt ska förutsättningar skapas för tillväxt som ger stabila framtidsinriktade arbeten. Särskilt angeläget är att med snabba åtgärder få ner unga i arbete. En rättfärdig fördelning av statens och kommunernas gemensamma tillgångar är en förutsättning för ett hell samhälle. I Nu måste det bli stopp för nedskärningarna! l Sverige harvi länge haft en välfärd och en gemensam sektor som betalats via skatter. et har get! oss ett solidariskt samhälle där de som haft det bra bidragit till tryggheten för dem som av olika skäl behövt samhällets service. Nu börjar vi lämna den modellen.! Kumla har vi märkt det genom att kommunen fåll minskade bidrag från staten och genomfört stora nedskärningar. et här är en utveckling som vänsterpartiet givetvis inte kan acceptera. Nu mäste det hli ett stopp för nedskärningarna i kommunen! Kumla kommun gick under SO-talet "med vinst" i stort sett varje år och byggde därmed upp en avsevärd förmögenhet. Nu tycker vi att kommunen bordc kunna ta av denna förmögenhet under några år för att undvika nedskärningar som försämrar barnomsorgen, äldreomsorgen och skolan. Just nu är ju kommunens inkomster låga och utgifterna ovanligt höga på grund av den djupa lågkonj unkturen. Hittills har vi varit det enda partiet som drivit den linjen. Prioritera mjuka sektorn Under ett par år har vi argumenterat för au äldreomsorg, barnomsorg och skola ska prioriteras högre än den tekniska sektorn i kommunen. Underhållet av gator och fastigheter kan dras ner under några år, så ah nedskärningar i den mjuka sektorn kan undvikas. RolfÖslm~n Full behovstäckning i barnomsorgen I vintras låtsades de styrandc i kommunen bli överraskade över att det uppståll en lång dagiskö. et fanns det egentligen ingen anledning till eftersom antalet platser skurits ner samtidigt som barnantalet i kommunen ökat! Vänsterpartiet varnade för all köer skulle kunna uppstå. å. liksom nu, kommer vi inte att acceptera några köer. L.äs mer i vårt kommunala handlingsprogram ella var några av de viktigaste punkterna i vårt kommunala handlingsprogram. Beställ ett exemplar genom att ringa tel om du vill läsa mer om våra övriga förslag såsom - sex {immars arbetsdag inom äldreomsorgen - ungdomens hus - miljöanpassad kommun Till sist Jag nämnde tidigare att kommunens förmögenhet borde tas i anspråk för ah undvika ytterligare nedskärningar. I riksdagen arbetar Vänsterpartiet för att ge kommunerna ökade resurser. Om inte rikspolitiken ändras och om kommunens ekonomi till följd härav försämras ytterligare, så är vi beredda att ta upp en diskussion om eventuell skattehöjning för att klara kommunens service

9 Flyktingmottagning i Kumla Av socialsekreter(lre Siv Jer/ström I rörru numret U" Kumlan gjorde jag en historisk ö\'c~ikl av nyklingmol1agninl::cn i Kumla och (urlsöller i della nummer med en redogörelse för da~ens nyktingmotlagning. Jugoslavien "storleverantör" av flyktingar Flyktingmottagningen i Kumla har sedan slarten 1986 fåu la emot flyktingar från många olika delar av världen. e [Jesta som kommil hit har fiytt antingen från krig eller på grund av politisk. religiös eller etnisk förföljelse. Exempel på ländersom "levererat" flyktingar i Slort antal till Kumla är Libanon. Irak. Erilrea. Rumänien. Somaiia och Sei Lanka. Sedan 1993 och framåt har dc flesta som sökt asyl i "årtland kommit [rån f.d. Jugoslavien. Alla har vi dagligen i snart tre år hört rapporter om krigets fasor i f.d. Jugoslavien. Människor har tvingats att fly i hundratusental från sina hem och drygt ellbundratusen av dessa har sökt sig till vårt land. Avtal med Statens invandrdrverk (SIV) en ökade inströmningen av asylsökande resulterade i att SIV måste öppna förläggningar och slussar på löpande band. Invandrarverket vädjade därför bösten 1992 till kommunerna all ta emot asylsökande som väntade på beslut om uppehållstillstånd (UAT). Kum1a kommun hörsammade denna vädjan och strax före jul 1992 skrevs eh avtal mellan SIV och Kumla kommun som innebar all Kumla åtog sig all ta emot ca 120 flyktingar från f.d. Jugoslavien - främst Bosnien -som väntade på beslut om UAT. Under de två första kvartalen 1993 kom endast ett mindre antal med uppehållstillstånd. men situationen förändrades efter den 21 juni då riksdagen beslöt atl asylsökande från Bosnien skulle beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Alla beslut skulle dock föregås aven individuell prövning. 1 augusti började tillstånden för våra asylsökande bosnier komma och före årets slut hade 150 personer fåll beslut om uppehållstillstånd. Kumla tar emot fuerligarc 175 O)'ktingar under 1994 Under hösten 1993 återkom SIV med en förnyad vädjan till kommunerna att ta emot fler flyktingar än vad det ursprungliga avtalet avsåg. Anledningen var förstås att de a\'talade kommunplatserna inte räckte till på grund av beslutet all bevilja alla bosnier uppehållstillstånd. Invandrarverket föreslår att KumJa under perioden l oktober 1993 till 31 december 1994 skall ta emot 175 flyktingar. Efter en del diskussioner har förslag om detta lagts till socialnämnden och fullmäktige. I skrivande stund föreligger ännu inte något definitivt beslut i ärendet. men allt talar för att sådant fattas inom kort. Som en liten "morot" har riksdagen beslutat att de kommuner som anstränger sig och ökar sitt Clyktingmottagande skall erhålla ell extra stimulansbidrag om kronor för varje flykting som tas emot under perioden en ökade flyktingtillströmningen innebär dock att även arbetsbelastningen på flyktingmottagningens personal ökar. ärför kommer en förstärkning all ske under en sexmåna- en blomstertid nu kommer... - information från Miljö- och hälsoskyddskontoret Nu nännar sig den tid då vi kan njuta av ljusa och ljumma kvällar. Till njutningen hör för många också en bit god mat - gärna anrättad på trädgårdsgrillen. Om grillen tänds med tändvätska. tändpapper. tändklossar eller grillkolständare kan verka ovidkommande. Faktum är dock att cirka två miljoner liter tändvätska förbrukas årligen i Sverige. Petroleumbaserad tändvätska medverkar till uppkomsten av skadliga luftföroreningar. Undvik därför petroleumbaserad tändvätska. Använd miljöanpassade alternativ. Visste du att Sveriges bensindrivna trädgårdsredskap årligen släpper ut lika mycket kolväten till luften som laslbilstrafiken? Jämfört med busstrafiken är kolväteutsläppen fyra gånger högre från trädgårdsredskapen! Avgadersperiod med ytterligare en socialsekreterarc. Att lämna siu hemland - en livskris Nu lämnar vi de praktiska arrangemangen kring flyktingmoltagningen och frågar oss hur den enskilde flyktingen upplever sin situation. e flesta som flytt från sitt hemland har varit med om mer eller mindre traumatiska upplevelser. Våra senast anlända bosnier har upplevt många fasansfulla händelser. vilket innebär att de behöver hjälp att bearbeta sina upplevelser och förluster av hem. anhöriga, samhällsställning, arbete m.m. Att lämna sitt hemland innebiir alltid en kris. et tar lång tid att "komma igenom" och de allra flesta får kämpa flera år innan de känner sig någorlunda trygga i det nya landet. ser från bensindrivna trädgårdsredskap är inte bara ett miljöproblem utan även en hälsorisk eftersom bensin bl.a. innehåller bensen, som är starkt cancerframkallande. Hur kan man då minska utsläppen? Redskap som inte är motordrivna är naturligtvisoslagbara - bme vad gäller avgaser och buller. 1en del fall kan eldrivna redskap vara ett alternativ. För bensinmotorer finns det nya tvåtakts- och fyrtaktsbränslen som är mindre hälsofarliga. Miljöanpassad alkylatbensin säljs vanligen i dunkar och koslar ungefär dubbelt så mycket som vanlig bensin. Eftersom del inte går åt någon större mängd till gräsklipparen eller motorsågen blir del ingen stor merkostnad. u som tänker köpa nytt bör veta att numera finns gräsklippare med katalysator! O FI)'ktingmottagningen en kontaktlänk agens situation i Sverige med bög arbetslöshet och främlingsfientlighet gör inte flyktingarnas situation lättare. Här har vi en uppgift som vi alla måste hjälpas åt med genom ah visa medmänsklighet och medkänsla. Små enkla sakersom t.ex. att hälsa på den nyinflyltade flyktingfamiljen kan betyda oerhört mycket. u kanske vill få närmare kontakt med någon eller några av våra flyktingar. Vi på flyktingmottagningen ställer gärna upp och förmedlar den kontakten. Vi behöver inte längre göra långa resor för att uppleva andra kulturer - vi har dem mitt ibland oss! 17

10 En sida tör konsumenten Test av regnställ för barn - bara ett häller tätt Regnkläder ska självklart hålla täll. Men så är del inte visar Råd & Röns test av lio regnställ (ör barn. Sömmar läcker ocb efter en tids användning även själva materialet. Men vad värre är: i två fall läcker materialet redan från början! Bäst är regnstället från Polarn & Pyrel. et är tillverkat i ett material som håller tält. tål att nötas på och har sömmar som inte läcker. Regnstället från He/ly Hansen och Tllffer frlm E/ Ios, testets billigaste. läcker redan från början. dvs. själva plastmaterialet håller inte tält. e testade regnkläderna är i huvud~ sak av två typer: de smidigaste plaggen är sydda aven polyurctanbelagd trikå. de fem tjockare aven PVC-belagd nylantrikå. Undantaget är Tllffer som är tillverkat aven väv som belagts med PVC på bme utsidan och insidan. Tre av regnställen av polyuretan tål absolut inte att nöta på det minsta för då börjar plastmaterialet att läcka. et fjärde stället av polyuretan kommer från Abeko och är tillverkat av ett kraftigare nhlterial som mycket bra tål att slitas på, men det har d"ligt svetsade sömmilr som milll liit( kan dra isär med bara händerna. Nästan alla regnställen 18 visade sig ha en eller ett par sömmar vilka vattnet kan sippra in igenom. - Generellt kan man säga att regnkläder av PVC håller bättre än dc av polyuretan. Ju lunnare ett plagg är. desto sämre håller del. säger Gunilla Jönsson. KFs TextiJ- och Läderlaboratorium. ~~ yrt köpa billig torskfisk Råd & Rön har låtit blindtesta sju märken av djupfryst torsk och som jämförelse en Alaska Pollock. En panel på 25 personer bedömde smak. utseende och konsistens på kokt. lätt saltad torsk enligt en standardiserad metod. Foodia, FindllS och BIllviu fick bästa resultat. 8av 9 möjliga poäng. e hade mycket fin fisksmak och var vita och fasta i köttet. Sämst var Herlins "Alaska Pollock". som marknadsförs som "torskfisk". en sågoaptitligt gråbrun ut. smakade härsket och var hård och torr. Alaska Pollock kostade bara 29 kronor per kilo all jämföra med 82 kronor för de dyraste fiskarna i testet. Men med tanke på att den praktiskt taget var oätlig. blir den ändå ett dyrl köp. et var ingen skillnad på torsk fångad i Ishavet eller i Östersjön. tyckte panelen. Vågar man då äta Östersjötorsk med tanke på miljögicterna? -Ja, eftersom torsken är en mager fisk med ett fetthal{ på bara 0,5-1 procent kan den inle ta upp organiska klorföroreningar, säger professor Stuart SIarach, Livsmedelsverket, till Råd & Rön. äremot avråder vi från regelbundcn konsumtion av ton;klevcr. Råd & Rön lir 3/94 Måndag 6 jllm Svenska Flaggans agls'enges nationaldag (se lokalpressen) Frpdug}.l juni Midsommarfirande j Sannahed (se annons) UNGOMSARRANGEMANG FrpdaglOjuni Skolavslutningsdisco för högstadiet 16-17och juni Fantasi ' nksta Skapaf"ecka för ungdomar UTSTALLNINGAR MISOMMARFEST i Sannahed Midsommarafton den 24 juni 1994 klockan Midsommarstången reses av Kurnla tolkdansgille ans och lekar föl" barn och VUlt8 Grooadjärseldetten. scenframträdande. försäljning av hemslöjd ans av Kumla folkdansgille Servering av kaffe. saft. korv Chokladhjul. ponnyridning och pilkastning, fiskdamm FEST FÖR HELA FAMILJEN u får träffa kycklingar, lamm och kanl<1er Kumla hembygdsförening Välkommen bli t,,";.ä:::":; Kumla utställningshall ~ SImIvägen 12. ingång genom biblioteket 28april-19maj Jurybedömd 'årsalong JUfli. jul, SommarutställnIng Fri entre Kumla Irultur- och fritldsnlmnd MUSEER Kultur... SkoindustrimuseeI öppet dagligen För gruppbesök ring Offict'n;mä.'iSen med militirmuseum. Pukeslu' gan Mh Skomakan;lugan i Sannahed visas söndagar juni-augusti kl Skolmuseet Lundmarkska skolan och socken Itlllgllsinel i Hardemo visas juni-augusli tisdagar kl. l ochsöndagar 1; GrupP"isnmg på annan tid enligt ö'erenslr.:ommeise med turistinformationen. TURISTINFORMATION Stadshuset.!Orgel, td. kon!orstid Penoden 6 Juni-2t augusti finns "j i Jupadals badets campmgrecrplion alla dagar kl tel _ 19

11 GI'lJPpJ<orsband...och fritid FRITISANLÄGGNINGAR KUMLAHALLEN Sporthallen Under maj-augusti är sporthallen slängd. Simhallen Ordinarie öppethållande tills jupadalsbadet öppnar. "lulu med liyid" håller öppet ordinarie tider även under juni oeh augusti. Inga bassängbad. JUPAOALSBAET Telefon kassan expedition Sl:ll:l6 79 Öppningsdatum (se annons i lokalpressen) Öppeuider: måndag-fredag lördag-söndag tisdag. fredag morgonbad Kassan stänger 30 min. före badtidens slut. Provtagnmg för simmärken varje dag kl I too. Serwmng och kiosk öppna \arje dag under badpenoden. Bad.u-girter Vuxna Rabatthlirte vuxna 10 besök Barn t.o.m. 6lr Ungdom t.o.m. 16 ir. studerande. kunniga barn i skolåldern. l mån a\ plats kan lhen förskolebarn tas emot. Anmälan sker pi anmälningsblanken som delas ut i samband med simunden-lsnmgen under vårterminens senare del i Kumlahallen. se ä\en annons i lokalpressen. 20: 180: fri enu~ pensionärer och militärer 10:- Rabauh.lifte 10 besök 90:- S.Iisongskort familj 415:- Hyra av skåp 7:- Hyra av skåp hel säsong 100:- Hyra av handduk 10:- Blanken för ansökan om familjekort kan under maj månad hämtas i Kumlahaliens kassa. Fyll i blanketten och lämna den i god tid. så all du har familjekortet när jupadalsbadet Öppn11T. Simskolor [nstru ktian sker i tre olik a si mskolor under juni. juli och augusti. Varje simskola har två grupper alla vardagar kl och Simskolan är i första hand avsedd för ieke sim Senering Tel håller öppet månd.-5önd. kl Minigolf - U banor Te Öppettider: milnd.-iörd. kl sönd. kl Avgift IO:-/spelare ClIInping U öppen 15 maj-is Avgift per d)gn: Husvagn El Tält Campingstuga TENNIS8ANOR september. tel. reception 90: 15:- "' 225:- Tennisbanorna vid KlIrnIahallen och Kllmlaby sportfält får under sommarperioden disponeras kostnadsfrin (under ansvar). Tennisbanorna "id Länsmansskogen äröppen förspel perioden maj-seplcmber. Bokning skn vid banorna med spelkupong. Se regler pj anslagstavla vid banan. Kvarntorps lennisbana bokas enligt instruktioner vid banan. FRITISGÅRARNA Fritidsgärdanra Malmen och Kumlaby kommer att hälla Öppel t.o.m. vecka 20. Sommarverksamheten flynas till Kumlahallen på grund av ombyggnad av Kumlaby skola. LOKALBOKNINGAR Ansökan för bokning liv tid i kommunens gymnastiksalar ~kal1 inlämnas senast l juli. Ansökan sker på särskild blankett som hänlias och lämnas på park- och fritidskontorel. Obs! etta gäller både föreningar och privatpersoner.

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar Svar till frågor angående vård och omsorg 1. I Hallstahammar ska ålder inte spela någon roll för hur man trivs eller blir bemött. Alla invånare i hela kommunen

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Rättvik möjligheternas kommun

Rättvik möjligheternas kommun Rättvik möjligheternas kommun Rösta på Socialdemokraterna till Riksdag Landsting Kommun Jan Dahlquist Kommunalrådskandidat Rättvik - Möjligheternas kommun Vi behöver bli fler Rättvik är verkligen de många

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 9 april 1997 kl 17.00-17.50 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Rolf Östman Annica Eriksson Torbjörn Ahlin Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61

Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61 1 [5] Referens Alexander Szögi Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61 Dag och tid Torsdag 15 oktober 2015 kl. 19 Plats Närvarande Trädgårdstadsskolans matsal 56 medborgare

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014 Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal: 1049,4 km 2 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014 Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal: 1049,4 km 2 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten?

Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten? Välfärdsopinion 2010: farväl till välfärdsstaten? Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Arbetarrörelsens forskarnätverks konferens Nya värderingar, nytt samhälle?, Stockholm, 7 december

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Hällefors kommuns inriktningsmål mandatperiod

Hällefors kommuns inriktningsmål mandatperiod Hällefors kommuns inriktningsmål mandatperiod 2015-2018 2(5) Innehåll 1 God ekonomisk hushållning... 3 2 Mål... 3 3 Inriktningsmål... 3 3.1 Mandatperioden 2015-2018... 4 3.1.1 Finansiella mål... 4 3.1.2

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Frågeformulär inför Valet 2014

Frågeformulär inför Valet 2014 Frågeformulär inför Valet 2014 Kommun/Landsting: Kiruna kommun och Norrbottens län Parti: Knegarkampanjen Svarande: Tommy Hjertberg Svara endast: JA eller NEJ 1. Kommer ditt parti att se till att Kommunalarna

Läs mer