PITEÅ Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PITEÅ 2008. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun"

Transkript

1 PITEÅ 2008 Gruppinformation till hushållen värt att veta om din kommun

2 Kommunalråden Foto: Gerd Sävenstedt _ Det krävs mod och handlingskraft för att bryta upp från sitt hem och sitt land för att börja om i en okänd värld. Glädjande för kommunen är att den positiva utvecklingen fortsätter. Befolkningen fortsätter att öka, nya stora satsningar görs både på handel och inom energiområdet. Under året färdigställs mellan nya lägenheter, nya bostadsområden planeras och framtidstron är stark. Att tänka långsiktigt, miljömässigt och uthålligt är högt prioriterat och ett område där kommunen ska vara aktiv. Kommunen ingår från 2008 i Energimyndighetens nätverk av uthålliga kommuner. Det innebär att kommunen får tillgång till forskning och stöd i sitt arbete med hållbarhetsfrågor som påverkar både stadsplanering, transporter, energieffektivisering och samarbetet med näringslivet. Energiområdet har varit i fokus hos oss under flera år och det pågår ett flertal projekt inom området som på olika sätt stöds av kommunen. Under hösten 2007 så har vi också fått glädjas över att Studio Acusticum färdigställts och tagits i bruk. Under den månadslånga invigningen har både lokala och världsartister testat gränserna och konstaterat att löftena om en studio/konsertlokal med en akustik i värdsklass håller. Delar av Sundsgatan har också blivit färdigställd och förutom att den nya Sundsgatan kommer att göra centrum vackrare så innebär den också en trafiksäkrare miljö. och handlingskraft för att bryta upp från sitt hem och sitt land för att börja om i en okänd värld. När vi börjar nyttja den potential som finns inom den gruppen blir de en tillgång och en resurs i vår samhällsutveckling. Vi vill att Piteå ska vara en bra kommun för alla att leva i och att komma till. En kommun där det också finns goda förutsättningar för att integreras i det svenska samhället. I denna informationstidning Värt att veta om din kommun kan du läsa mer om hur pengarna satsas och om de prioriteringar som görs. Beslut och verksamhet ska genomsyras av de fyra strategiska områdena: Barn och unga, Utbildning, arbete och näringsliv, Demokrati och öppenhet samt en trygg och lustfylld Livsmiljö. Allt i en strävan att nå vår vision: Piteå det är hit man kommer när man kommer hem. Peter Roslund KOMMUNALRÅD (s) Helena Stenberg KOMMUNALRÅD (s) Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ta emot 50 flyktingar per år i tre år. Det krävs mod 2 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

3 Vision "Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor, upplever att det är hit man kommer när man kommer hem." Fyra strategiska områden för att nå Piteå kommuns vision Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar aktivt tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande bety - delse för kommunens utveckling. Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA. Livsmiljö BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 3

4 Ekonomi Inkomster Totalt 2 028,9 Mkr Utgifter Totalt 2 028,9 Mkr Statsbidrag Investeringar Likviditetsökning 65,1 Mkr/3,2% 103,4 Mkr/5,1% 49,1 Mkr/2,4% Avgifter m.m. Bidrag 194,1 Mkr/9,6% 128,4 Mkr/6,3% Utjämn.bidrag/ generellt statsbidrag 241,5 Mkr/ 11,9% Övrigt 429,9 Mkr/21,2% Kommunalskatt Personalkostnader 1 528,2 Mkr/75,3% 1 318,1 Mkr/65,0% Din kommunala förmögenhet Kommunen hade en egen "förmögenhet" (tillgångar minus skulder) på 1 980,8 Mkr År 2005 var förmögenheten 1 933,9 Mkr. Kommunens förmögenhet har ökat med 46,9 Mkr mellan åren 2005 och DU ÄGER Anläggningar (skolor, daghem, vattenv, gator, m. m.) Pengar (på bank m. m.) och fordringar Per kommuninvånare kr kr Summa kr Riksgenomsnitt kr kr Summa kr DU ÄR SKYLDIG I bank 0 kr kr Övrigt kr kr Summa kr Summa kr DIN KOMMUNALA FÖRMÖGENHET Summa kr Summa kr 4 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

5 Kommunalskatten i kommunen är totalt ca 32,70 1) kr för varje beskattningsbar 100-lapp. Av dessa pengar får landstinget 9,42 kr och församlingarna i genomsnitt 1,25 kr. 2) Kommunen får resterande 22,03 kr. Skatten Inkomst kr kr kr då erhåller kommunen i skatt kr kr kr då betalar Du bl a till... UTBILDNING/FÖRSKOLA Totalt kr kr kr Barnomsorg kr kr kr Grundskola kr kr kr Gymnasieskola kr kr kr KomVux 343 kr 577 kr 811 kr Musik- och dansskola 173 kr 292 kr 410 kr SOCIAL OMSORG Totalt kr kr kr Äldreomsorg kr kr kr Handikappomsorg kr kr kr Individ- och familjeomsorg kr kr kr KULTUR & FRITID Totalt kr kr kr Park och anläggningar 661 kr kr kr Bidrag till föreningar, fritidsverks. 435 kr 732 kr kr Kulturverksamhet 279 kr 469 kr 660 kr ÖVRIGT Gator och vägar 743 kr kr kr Kostverksamhet 3) 794 kr kr kr 1) Piteå stadsförsamling 32,56 kr, Piteå landsförsamling 32,79 kr, Hortlax församling 32,66 kr och Norrfjärdens församling 32,80 kr. 2) I beloppet 1,25 kr ingår kyrkoavgift och begravningsavgift. 3) Före 2007 ingick kostverksamheten i beloppen för social omsorg och utbildning/förskola. Anställda Antal månadsanställda i kommunen den 30/ uppgick till personer varav: Barn och utbildning Miljö och Bygg 29 - lärare 680 Arbetsmarknad och vuxenutbildning 58 - barnomsorg 693 Fastighet och service övrig personal 225 Teknik och gatukontoret 85 Socialtjänsten Kommunledningskontoret 71 - äldreomsorg 894 Ekonomikontoret 35 - handikappomsorg individ- och familjeomsorg 78 Totalt antal anställda 30/ : administration 25 ( ; ; ; ; 2002 Kultur och fritid ; ; ; ; ; Räddningstjänsten ; ; ; ) Personal BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 5

6 Kultur & Fritid Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 93,9 Mkr Park 12,3 Mkr (13,1%) Bibliotek och service 18,7 Mkr (19,9%) Adm., inkl. nämnd 2,6 Mkr (2,8%) Anläggningar 31,1 Mkr (33,1%) Bidrag och ersättn. 29,2 Mkr (31,1%) att det finns kulturagenter kopplade till Piteå Teaterförening med uppdraget att engagera unga till föreningen. att barn och unga har möjlighet att delta i skaparverksamhet, där olika kulturformer kan testas under sommar- och höstloven. att vuxna kan delta i skapande verksamhet i Konsthallen. att det går att låna gångstavar på stadsbiblioteket. att parken varje vecka klipper gräsytor vars storlek motsvarar 942 normala villatomter. att campingen på Västra kajen har haft gästnätter under sommaren 2007 (473 i gästhamn, i husvagn och i tält). PARK- OCH ANLÄGGNINGS- AVDELNING Varje pitebo betalar Piteås parkverksamhet 321 kr 311 kr Skärgården 19 kr 12 kr Pite simhallar (inkl. Norrstrand) 334 kr 321 kr Motionsspår 12 kr 12 kr Biblioteksverksamhet 394 kr 391 kr Föreningsbidrag (exkl studieförb) 425 kr 422 kr Fritid funktionshindrade 23 kr 23 kr Foto: Björn Dahlfors NYHETER 2008 Jonas Westling, nr 15, just före målgång i Luleå i Botnialoppet. Vallsberget rustas ytterligare. Furunäset förses med kulturskyltar. Broschyrer om Kulturskyltar, Offentlig utsmyckning och Stadsnära parker ges ut. Samarbetet i ett EU-projekt kring ungdomsfrågor med norra Italien har inletts och kommer att fortsätta under Stödet till föreningarna kring frågan om framtiden är i fokus och i arbetet är Föreningsservice engagerade. Läktare och omklädningsbyggnad för fotbollsverksamheten byggs vid B-planen på LF Arena. Ny Fiskeguide ges ut. Cafébyggnaden i Badhusparken ska renoveras och byggas till. Ny Natur- och Friluftsguide ges ut. 24-timmarsservice utvecklas ytterligare med möjligheter att söka flera bidrag via webben. Det genomförs kontinuerliga kundundersökningar på samtliga anläggningar/verksamheter. Bastu byggs vid övernattningsstugorna på Koskäret och Vargön. 6 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

7 Barn och unga - vår framtid Alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde har kopplingar till barn och unga. Antingen genom att tillhandahålla lokaler och andra anläggningar, ge föreningar med barn- och ungdomsverksamhet bidrag, göra egen verksamhet som vänder sig till barn och unga eller ge ungdomar stöd som själva vill producera sin fritidskonsumtion. Skapande verksamhet i konsthallen. Utbildning, arbete och näringsliv Totalt har 20 årsanställda skapats i enskilda företag och föreningar genom de fritids- och kulturverksamheter som lagts ut på entreprenad. Arbetet med att bygga broar mellan ungdomar och näringslivet pågår kontinuerligt och kommer att få riktig fart under Demokrati och öppenhet Ambitionen är hög när det gäller arbetet för att skapa, förnya och utveckla mötesarenor. Det handlar om arenor där frågor kan diskuteras och demokratin utvecklas. Det finns idag anläggningar som har funktionen av gemensam möteplats och ambitionen är att utveckla fler sådana arenor. Nödvändigheten av öppenhet och samarbete är stor. Exemplen på detta är varierande, återkommande träffar med brukare av kommunens anläggningar och verksamheter, samarbete med berörda i utredningar, projekteringar och revideringar av normer och regler, delat ansvar med förening för drift av verksamhet och gemensamma planeringsmöten för verksamhetsutveckling. Livsmiljö Enligt tillgänglig forskning har kultur- och fritidsverksamheter stor betydelse för en god livsmiljö och folkhälsa. Kunskapen och intresset för detta varierar mellan verksamheterna. Som exempel kan nämnas parkverksamheten som ständigt förnyas och utvecklar den gröna miljön både i stad och på landsbygd. Samarbetet park konsthall vad avser offentlig utsmyckning, konstpark och vänortspark stimulerar både kropp och knopp. Överförmyndarverksamheten har tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare för barn under 18 år. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över överförmyndarnämndens verksamhet. Antal ärenden ökar. Den 1 november 2007 hade överförmyndarnämnden 398 registrerade godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Till detta kommer 422 ärenden från Vägverket och Kronofogdemyndigheten. Budget för 2008 är 1,8 miljoner kronor. God man eller förvaltare kan den person få som, efter beslut av tingsrätten, behöver hjälp med... Q att bevaka sin rätt i olika situationer. Q att förvalta sin egendom och sköta sin ekonomi. Q att sörja för sin person. 178 personer har förordnats att sköta ett eller flera godmanskap och/eller förvaltarskap. De är privatpersoner med intresse för och kunskaper i sociala, ekonomiska och juridiska frågor, som mot en viss ersättning vill göra en insats för människor med olika hjälpbehov. Gode män och förvaltare är redovisningsskyldiga och Överförmyndarverksamhet lämnar varje år in en årsredovisning över sin verksamhet till överförmyndarnämnden för granskning. Rekrytering av gode män och förvaltare sker kontinuerligt då behovet är stort. att varje svensk kommun är skyldig att ha en överförmyndarverksamhet. att antalet godmans- och förvaltarskap i Piteå kommun har ökat med 43% mellan år 2000 och att det i Piteå är 98 kvinnor och 81 män som är god man/förvaltare för en eller flera personer. BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 7

8 Socialtjänst Socialnämndens verksamhetsidé: Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar till att piteborna kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation. Socialnämndens övergripande mål: Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad. Luciafirande på Källbogården med lucia, tärnor och stjärngossar. Lucia heter Onny Pettersson, 101 år och är en av de boende vid Källbogården.Vid sin sida har Onny en betydligt yngre lucia, nämligen Linnéa Sjönberg, 7 år. Foto: Stina Risberg Så här använder förvaltningen sina pengarna, totalt 634,0 Mkr Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 634,0 Mkr Ersättn. från Försäkringskassan 66,5 Mkr/10,5% Avgifter 15,9 Mkr/2,5% Individ- och Politisk och överfamiljeomsorg gripande verksamhet 80,1 Mkr/12,6% 14,3 Mkr/2,3% Handikappomsorg 201,3 Mkr/ 31,7% Äldreomsorg 338,3Mkr/53,4% Kommunalskatt och statsbidrag 551,6 Mkr/87,0% att antalet funktionshindrade som är i behov av socialtjänstens stöd kontinuerligt ökar. att handikappomsorgen idag har fem boendestödjare och tre personliga ombud som stöd till psykiskt funktionshindrade. att handikappomsorgen har ca 450 anställda, av dessa är hälften personliga assistenter. att ungdomsarbetslösheten i Piteå har minskat från 14% 2006 till 6,7% att kostnaderna för försörjningsstödet har minskat från 19,2 mkr 2005 till 14,3 mkr att 63 barn och ungdomar mellan 0-18 år är placerade i familjehem (oktober 2007). att 46 vuxna har fått institutionsvård för sitt missbruk (t o m oktober 2007). att en filial till frivilligcentralen Samvaron har startat i Hortlax och Roknäs. att undersköterskor i äldreomsorg har utbildat kollegor under en tre veckor lång gymnasieutbildning som handlat om vård och omsorg vid demenssjukdom. att all personal i äldreomsorg har fått två dagars utbildning om palliativ vård vid livets slut. att genom statliga stimulansmedel har ett antal projekt påbörjats som handlar om rehabilitering, matens betydelse, det sociala innehållet och anhörigstöd. att ansvaret för kosten har övergått till fastighetsoch servicekontoret. 8 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

9 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Enheten för ekonomiskt bistånd Hit kommer alla personer som ansöker om försörjningsstöd (socialbidrag). Utredningsenheten Här utreds ärenden som berör barn och ungdomar som far illa. Personalen gör också boende-, umgänges- och vårdnadsutredningar, rekryterar och ger stöd till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Öppenvårdsenheten Rådgivning, behandling, stöd och hjälp till barn och ungdomar, familjer och enskilda vuxna med missbruksproblem. NYHETER 2008 Samnyttjande av resurser som rör barn och unga mellan socialtjänstens avdelning för individ- och familjeomsorg och barn- och utbildningsförvaltningen (Resurscentrum). Permanentning av fem nya boendeplatser för hemlösa missbrukare. Samlokalisering mellan socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten för att ge sysselsättning i stället för ekonomiskt bistånd. Samverkan med kvinnojouren för att utveckla verksamheten för kvinnofrid. Fortsatt satsning för att förebygga missbruk. Utveckla arbetsmodell tillsammans med vuxenpsykiatrin för vård och behandling av psykiskt sjuka missbrukare. ÄLDREOMSORG Äldreomsorgen tillhandahåller stöd i hemmiljön och tillgodoser behov av äldreboenden. Social hemtjänst Hemtjänsten består av service, omvårdnad och enklare sjukvård där undersköterskor utför arbetet i det enskilda hemmet till ungefär 700 hushåll. Övriga verksamheter Andra verksamheter är träffpunkter, trygghetstelefoner, nattpatruller, matservice, telefonservice, kontaktoch aktivitetsskapande insatser och frivilligcentral. Äldreboende Det finns totalt 566 platser på äldreboende: Piteå C /Pitholm (5 boenden), Öjebyn, Norrfjärden/Rosvik (2 boenden), Hortlax, Roknäs. Dagverksamhet för demenssjuka bedrivs vid Öjagården och på Munkberga. Avlastning, behovsbedömning och träning bedrivs vid Villa Utkiken och Kärnhuset, totalt 26 platser. NYHETER 2008 Genom statliga stimulansbidrag kommer äldreomsorgen att arbeta med att utveckla rehabilitering, matens betydelse, demensvård, det sociala innehållet och förebyggande arbete för personer 80 år och äldre samt anhörigstöd. Ett nordiskt projekt med temat gröna rum i äldreomsorgen kommer att pågå tillsammans med Grans naturbruksskola och Framnäs folkhögskola. HANDIKAPPOMSORG Handikappomsorgen ger stöd i det egna hemmet, i gruppbostäder och på daglig verksamhet för personer med svåra funktionshinder. Stöd i eget boende Ges via personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, personligt ombud, boendestöd, syn/hörselombud, dövblindombud, avlösarservice, korttidsvistelse och fritids för tonåringar. Färdtjänst och riksfärdtjänst I Piteå har ca personer färdtjänst och ca 340 personer riksfärdtjänst. Dag- och sysselsättningsverksamheter Fyra dagverksamheter med totalt 68 platser. SAVO (skyddat arbete), 45 platser. Bryggan sysselsätter 20 personer och Reprisen 10 personer från handikappomsorgen. Träffpunkter Träffpunkt Öjebyn för personer med psykiska funktionshinder, ca 25 personer dagligen. Träffpunkt Klubbträffen, nyöppnad för äldre personer med utvecklingsstörning, personer. Boenden Lägenheter för personer med utvecklingsstörning/ flerfunktionshinder, 104 platser. Lägenheter för personer med psykiska funktionshinder, 39 platser. NYHETER 2008 Byggnation och start av ny gruppbostad för 6 personer med utvecklingsstörning/flerfunktionshinder. Fortsatt arbete med att utveckla boendestödet till psykiskt funktionshindrade. Utveckla dagverksamheten genom att använda praktikplatser på den öppna arbetsmarknaden. BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 9

10 Barn & Utbildning Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 753,6 Mkr Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 753,6 Mkr Gymnasieskola 175,2 Mkr/23,3% Annan utbildning (Musik och Dansskola) Gemensam adm. 12,2 Mkr/1,6% 9,2 Mkr/1,2% Ersättning från kommuner 16,8 Mkr/2,2% Riktade statsbidrag 14,5 Mkr/1,9% Avgifter och ersättningar 33,7 Mkr/4,5% Grundskola/förskola 557,0 Mkr/73,9% Kommunalskatt och statsbidrag 688,6 Mkr/91,4% Kommunen lämnar årligen en kvalitetsredovisning som anger hur väl kommunen uppfyller nationella och lokala mål för förskola och skola. Piteå har bra förutsättningar för en god skolverksamhet genom att Piteå kommun satsar mer resurser än andra kommuner på förskola och skola. Anställda lärare har behörighet, personaltätheten är god och lokalerna håller hög standard. För att dessa förutsättningar ska fortsätta är det viktigt att anpassa lokaler efter det barnantal som finns. Utifrån det har en strukturplan beslutats som innebär att en del förskolor kommer att flyttas in i befintliga grundskolor, några förskolor kommer att byggas ut och skolor kommer att byggas om och renoveras. Barn och unga vår framtid Det är viktigt att barn och unga genom en väl utvecklad elevdemokrati ges möjlighet till inflytande på innehåll och arbetsmiljö. Barn och utbildning arbetar med att utveckla: Individuell utvecklingsplan finns för alla barn/elever i för- och grundskola och ska utarbetas i gymnasieskolan. Ungas inflytandet i aktuella utvecklingsprojekt så att eleverna kan var med och påverka det framtida Piteå. att personaltätheten i förskolan i genomsnitt är 4,6 barn/årsarbetare. att gruppstorleken i förskolan är i genomsnitt 14,7 heltidsplatser. att drygt 99 % av 4-5 åringar går allmän förskola. att cirka 330 barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn har placering i förskola. Utbildning och kunskap IT och media är viktiga verktyg i det vardagliga lärandet. Skolan ska vara en garant att alla elever får tillgång till dessa verktyg. Därför ska det genomföras en översyn av datortäthet och hur datorerna ska placeras och användas för att bli ett verktyg i vardagen. Av alla gymnasieelever i landet så har Piteungdomarna färre avhopp, genomgår utbildningen i större utsträckning, fler har allmän behörighet till universitet. Enligt skolindex rankas Piteå på 23 plats för kvalitet och 26 plats för effektivitet. 10 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

11 att andel elever som har betyg i alla ämnen i grundskolan är högre än riket. att andel som klarar allmän behörighet till gymnasieskolan är högre än i andra kommuner. Demokrati och öppenhet Demokrati handlar både om god information och att ge möjligheter att påverka. För att nå större inflytande ska Barn och Utbildning: Utöka informationen om de resultat som uppnås. Utveckla elev- och föräldrainflytandet. Livsmiljö Hälsa omfattar bland annat kost och rörelse. För att stimulera till god hälsa arbetar förskola och skola med att: Motivera barn och unga att röra sig minst 30 minuter varje dag. Motverka övervikt genom att stimulera till goda kostvanor. Minimera godis, läsk och fika i elevcaféterior. Miljöarbetet behöver ytterligare stöd för att en kraftfull satsning ska ske i alla kommunens skolor. Hösten 2007 startade kommunen Piteå Natur skola på Porsnäs skola som ska vara en resurs för kommunens övriga skolor. Investeringar 2008 Utbyggnad av Myrans förskola. Furubergsskolan färdigställs till förskola. Påbörja renovering och ombyggnad av Porsnässkolan. Påbörja renovering och ombyggnad av Pitholmsskolan. En dag fylld med aktiviteter i klass 2 vid Norrbyskolan i Hortlax LÄSA TÄND ETT LJUS VÄVA SAMARBETE DATA Foto: Erika Lövgren TVINNA BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 11

12 Fastighets- och Servicekontoret Verksamhetsidé Vi uppfattas som en professionell serviceorganisation och förvaltare av fastigheter, som med rätt kvalitet tillhandahåller ändamålsenlig mark, lokaler och service för våra kunder. Det här gör Fastighets- och Servicekontoret Bygger nytt och bygger om samt förvaltar kommunens fastigheter. Tillhandahåller bostäder för kommunmedborgarna. Sköter om kommunens mark och skog. Erbjuder tomter och markupplåtelser. Utför bostadsanpassningar för handikappade. Lagar all mat till förskolor, skolor och äldreomsorg inklusive hemtjänsten. Städar en stor del av kommunens lokaler. Sköter kommunens vaktmästeriverksamhet. Hjälper andra förvaltningar vid planering av deras lokalbehov. Ansvarar för stadshusets kopiering och kontorsmaterial. Peter Lundkvist och Robert Lundholm bygger pelletsanläggning för Sjulsmarks skola. Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 346 Mkr Teknisk planering 42 Mkr (12%) Måltidsservice 74Mkr (21%) Markförsörjning Lokaler och bostäder 10 Mkr (3%) 10 Mkr (3%) Fastigheter 210 Mkr (61%) NYHETER 2008 Nytt produktionssätt för måltidsverksamheten ska införas där ett fåtal stora kök ska laga maten istället för många små. Först ut att driftsättas är centralköken i Hortlax och Norrfjärden. Aktivt arbete genomförs för att öka tillgängligheten till kommunens fastigheter. Barn och unga ska i större utsträckning få vara delaktiga i projekt som rör dem. Porsnässkolan och Pitholmsskolan ska byggas om. Ombyggnationerna innefattar nya entréer, nyinstallationer av bland annat ventilationssystem samt anpassning av lokaler till nya arbetssätt inom skolan. Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 346 Mkr Markförsörjning Måltidsservice 6 Mkr (2%) Lokaler och 25 Mkr (7%) bostäder 4 Mkr (1%) Teknisk planering 37 Mkr (11%) Kommunalskatt Fastigheter 62 Mkr (18%) 212 Mkr (61%) att byggenheten utför ca 720 uppdrag per år varav 330 är anpassningar av bostäder. att varje dag produceras över måltider till äldreomsorgen, förskola och skola. att det kommunala markinnehavet uppgår till hektar. att det arbetas offensivt med att sänka kostnaderna för energi då dessa idag uppgår till 38 miljoner kronor. att Fastighets- och servicekontoret förvaltar ca m 2 lokalyta. Vilket motsvarar ungefär egnahem eller 43 fotbollsplaner. 12 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

13 Teknik & Gatukontorets mål är att erbjuda en säker och bra trafikmiljö för alla trafikanter ha en fungerande kollektivtrafik kvalitet och kostnader för varor och tjänster ska stå sig väl i jämförelse med andra aktörer förbättra det offentliga rummet Verksamheten ansvarar för planering av kommunens kollektivtrafik samt gång- och cykelvägnät trafik- och parkeringsfrågor framkomlighet på vägar och gator kommunens järnvägsspår Teknik & Gatukontoret Foto: Helena Joensuu Några tjänster som erbjuds parkeringstillstånd för rörelsehindrade tillståndsärenden: upplåtelse av offentlig plats, blomlådor, grävningstillstånd, transporttillstånd bidrag till enskilda vägar uthyrning av motorvärmarplatser för pendlare Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 97 Mkr Gemensam adm. Drift, underhåll VA 17 Mkr (17%) Trafik 6 Mkr (6%) 1 Mkr (1%) Gemensam adm. 1 Mkr (1%) Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 97 Mkr Trafik 22 Mkr (23%) Gator, vägar, parkering Gator, vägar, Skatt parkering 2 Mkr (2%) 76 Mkr (79%) 52 Mkr (54%) Drift och underhåll 17 Mkr (17%) att den kommunala VA-verksamheten övergick till Piteå Renhållning och Vatten AB den 1 januari att i april 2007 inrättades Teknik- och servicenämnden, en gemensam nämnd för Teknik & Gatukontoret och Fastighets och servicekontoret. att Aronsgatan, delen Hamnplan Hamngatan har blivit den första och enda enkelriktade gatan i Piteå. att projektet Framtidsvägen anordnade en cykelskola för invandrarkvinnor sommaren 2007, i samarbete med NAV-s Vägledningscentrum och Teknik & Gatukontoret. att Backens industriområde kommer att byggas om med en ny påfart E4 Sundsgatan och en in- och utfart till och från BackCity vid nuvarande Jysk. att ombyggnationen av Sundsgatan etapp 2 fortsätter, sträckan Lillbrogatan korsningen Olof Palmes gata/uddmansgatan samt Uddmansgatan delen Sundsgatan Prästgårdsgatan. att Piteås paradgata Storgatan, fortsätter att byggas om under Resultatet blir en uppvärmd gågata med ny belysning och vacker beläggning med bland annat Pitegnejs. Under 2008 omfattar arbetet sträckan Aronsgatan Uddmansgatan. att resor genomförs med tätortstrafiken i Piteå kommun varje år. BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 13

14 Miljö & Bygg Kompetens, lyhördhet och service för god livsmiljö och samhällsutveckling. Miljö- och bygg arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Piteå. Konkret innebär det att miljö- och byggkontoret tar fram översikts- och detaljplaner och utformar kommunutvecklingen, tar vattenprover på bad-platser och matprover på restauranger, gör luftmätningar och regelbundna kontroller på företag som bedriver miljöfarlig verksamhet. Kontoret förmedlar information och kunskap till företag och medborgare så att de kan göra egna insatser för hälsa och miljö. NYHETER 2008 Nya detaljplaner tas fram för att göra Backen till ett attraktivt och lättillgängligt affärsområde. Detaljplanerna som tillåter bygget av villor på Långskatan blir klara. Tillgänglighetsplan för Piteå centrum. Pågående arbete med tillståndsprövning för vindkraft på Dragaliden samt utredning av nya lägen längs kusten och skärgården. Järnvägsutredningen inför bygget av Norrbotniabanan slutförs. Natur- och kulturguiden blir klar inför sommarens utflykter till sevärdheter inom Piteå Kommun. Intensivt arbete med reservatsbildning pågår på flera områden, varav Sandängesstranden på kommunägd mark. Utökad kontroll av livsmedelsbutiker och restauranger på grund av de skärpta EU-kraven på hygienrutiner och analysrisk. Vattenråd bildas för att samla in lokal kunskap om vattenkvaliteten. En interaktiv karta med sökfunktioner för olika tjänster, restauranger, skolor mm finns tillgänglig på Vattendragsinventering. Foto: Lennart Lindelöf att två tredjedelar av piteborna bor i egna villor. att det finns nästan fritidshus i Piteå. Det är flest i Norrbotten. att Miljö & Bygg prövar bygglov och nästan lika många miljöärenden varje år. att kommunens kulturmiljöprogram finns på eller kan hämtas/fås hemskickat på/från kontoret. 14 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

15 Räddningstjänst Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Antalet olyckor skall minimeras Ovanstående är målet med Lagen om skydd mot olyckor. Lagen handlar i huvudsak om den enskildes, kommunens och statens skyldigheter och ansvar för att vidta åtgärder för eller medverka till skydd mot olyckor och för att begränsa skador till följd av olyckor. Stora delar av kommunens skyldigheter enligt lagen hamnar hos Räddningstjänsten eftersom Skydd mot olyckor och säkerhet är förvaltningens kärnverksamhet. De primära områdena är förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Ett par bilder från en omfattande brand i några kyrkstugor i Öjebyn. Branden kunde efter ett massivt släckningsarbete begränsas till två kyrkstugor. Foto: Jens Ökvist, Piteå -Tidningen Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 31,7 Mkr Kostnader SOS-Alarm 0,6 Mkr/2% Driftkostnader 4,3 Mkr/13% Personalkostnader 21,5 Mkr/68% Hyres kostnader 5,3 Mkr/ 17% Brandskyddsavdelningen svarar för den förebyggande verksamheten där huvuduppgifterna är att underlätta för den enskilde samt utöva tillsyn. Underlätta för den enskilde görs i första hand genom rådgivning, information och utbildning. Tillsyn av brandskyddet och hantering av brandfarlig vara genomförs regelbundet och riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska) personer för att kontrollera deras efterlevnad av de lagar och regler som gäller. Avdelningen samordnar även kommunens säkerhetsarbete inom områdena skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd och informationssäkerhet. Detta görs på uppdrag av kommunstyrelsen. Räddningsavdelningen svarar för räddningstjänstinsatser vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor samt att samtliga olyckor undersöks. Undersökningen ska i skälig omfattning klarlägga orsak till olyckan, olycksförlopp och hur insatsen genomförts. Brandstationer med brandpersonal finns i Piteå, Norrfjärden, Infjärden och i Markbygden. att 92 % av piteborna har brandvarnare i sin bostad. att 32 % av piteborna har en handbrandsläckare i sin bostad och 51% av dessa har övat att använda den. att 47 % av piteborna (18-79 år) har fått utbildning i brandskydd. att Räddningstjänsten har i snitt ca 490 larm/år. att Räddningstjänsten rycker ut till bränder mer än 2 gånger per vecka. att Räddningstjänsten rycker ut till trafikolyckor drygt 1 gång per vecka. att räddningsvärnet i Markbygden har ca 10 larm i väntan på ambulans (IVPA) per år. att heltidspersonalen övar minst 120 timmar per år. NYHETER 2008 Räddningstjänsten kommer att ta ett nytt höjdfordon i drift under hösten. Räddningstjänsten kommer att tillsammans med ägare/innehavare av automatiska brandlarm påbörja ett arbete för att minska antalet onödiga larm. Upprustning av övningsfältet med ett containersystem för rökdykarövningar. BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 15

16 Arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Verksamhetsidé Vi erbjuder en stödstruktur för den enskilde individens livslånga lärande genom flexibel utbildnings- och arbetsmarknadsverksamhet i former som utgår från individens, samhällets samt arbetsmarknadens behov och önskemål. Verksamhetsområden Vägledning, Utbildning, Praktik, Feriearbete, Integration, Subventionerade anställningar. Till arbetsmarknadsavdelningen kommer personer som behöver stöd i sitt yrkesval eller hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Allt från ungdomar som får sitt första sommarjobb via ferieverksamheten till människor som varit etablerade på arbetsmarknaden men blivit arbetslösa. Avdelningen arbetar tillsammans med andra privata och offentliga aktörer, för att stödja människor i sin etablering i arbetslivet, till gagn för individen, arbetsmarknaden och samhället. Olika lärandeaktiviteter inom vägledning, praktik, utbildning och anställning erbjuds på Vägledningscentrum i Piteå och Repris i Öjebyn. Avdelningen möjliggör att ett antal ungdomar varje år får möjlighet att praktisera i andra länder. Avdelningen ansvarar även för kommunens flyktingmottagning. Vuxenutbildningsavdelningens uppdrag är att genom ett brett utbud erbjuda vuxna utvecklings- och utbildningsmöjligheter inom det offentliga skolväsendet från SÄRVUX till Högskolekurser. Avdelningen arbetar tillsammans med privata utbildningsanordnare för att stödja individens utveckling och möta marknadens efterfrågan. Den skall också vara den infrastruktur som genom att Piteå kommun tar emot 50 flyktingar per år. att mer än 100 personer kommer som invandrare till Piteå Kommun varje år. att nettoökningen av befolkning i Piteå beror på invandringen. att 25 olika nationaliteter studerar svenska för invandrare i Piteå. att fler än ungdomar får feriearbete under sommaren. att Repris tar emot saker och textilier för återvinning. Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 69,9 Mkr Plus-jobb 15,2 Mkr/21,7% Gemensam adm. 6,1 Mkr/8,7% Vuxen- Arbetsmarknadsutbildning frågor 15,8 Mkr/22,6% 32,8 Mkr/47,0% Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 69,9 Mkr Övriga riktade statsbidrag 12,3 Mkr/17,6% Försäljningsmedel 1,2 Mkr/1,7% Riktade statsbidrag till Plus-jobb 12,4 Mkr/17,7% Kommunalskatt och statsbidrag 44,0 Mkr/63,0% olika insatser matchar individer för den aktuella arbetsmarknaden eller vidare studier. Metoder som används skall ha hög kvalitet och vara kostnadseffektiva. I uppdraget ingår att alla verksamheter ska arbeta för jämställdhet, ett långsiktigt hållbart samhälle och en verksamhet fri från diskriminering att genom att lämna saker och handla på Repris bidrar du till miljöarbetet. att det finns olika yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen i Piteå. att du kan besöka Vägledningscentrum om du har funderingar om arbete och utbildning. att det går att få studievägledning via webben. att det går att börja studera varje måndag under hela året. att det går att läsa högskolekurser och program på distans via Piteå Studiecentrum. 16 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

17 Arbete/näringsliv Tillväxtprogrammet, som är antaget av kommunfullmäktige, sträcker sig fram till år En av huvudpunkterna är att engagemanget och delaktigheten från företagarnas sida ska stärkas. Satsningarna på forskning fortsätter, främst vid Energitekniskt centrum (ETC), Musikhögskolan och SICOMP. Ett stort projekt inom svartlutsförgasning pågår på Smurfit Kappa Kraftliner där företaget Chemrec tillsammans med ETC driver ett världsunikt forsknings- och utvecklingsprojekt. Piteå har blivit intressant för företag som planerar att bygga vindkraftverk. Företaget Svevind vill uppföra cirka vindkraftverk i Markbygden och dessutom vill företaget WPD bygga 132 vindsnurror ute till havs vid Klockgrundet och Tärnans grund. Totala investeringssumman för dessa projekt beräknas till ca 50 miljarder kr. Sågverksindustrin upplever för närvarande en kraftig högkonjunktur. Även verkstadsindustrin går mycket bra. Trots att en viss avmattning i konjunkturen kan skönjas, bedöms huvudparten av Piteås industrier ha fortsatt positiv utveckling under Företagsbyn Acusticum vid Musikhögskolan disponerar ca m 2 till spetsteknologiföretag inom IT/ multimediabranschen. Musikhögskolan fortsätter att växa och har nu cirka 900 studerande. Under hösten har Studio Acusticum invigts ett konserthus i trä med världsunik akustik. Piteå Näringsfastigheter har under år 2007 sålt samtliga fastigheter på musikhögskoleområdet (med undantag för konserthuset) till Royal Bank of Scotland. Inom infokomområdet sker en fortsatt expansion, främst av företagen vid Furunäsets företagsby och Aditro i centrala Piteå. Företagen vid Furunäsets företagsby sysselsätter f n ca 750 personer. Piteå Presenterar ekonomisk förening har under året etablerats som den sammanhållande länken mellan handel, turism och arrangemang. Ett flertal aktiviteter, typ tjejkvällar på stan, har med framgång genomförts av den nya föreningen. Turismnäringen utvecklas mycket positivt; sommarturismen i Piteå har ökat med 14% åren Inom handeln har ett antal nya företag etablerats. På Backens industriområde har begreppet Back City introducerats, ett område för sällanköpshandel med stora expansionsplaner. Den nya Gallerian i centrala Piteå invigdes i september Här har ett 25-tal butiker bildat ett nytt köpcentrum och härmed kraftigt bidragit till Piteås ambitioner att på nytt bli ett handelscentrum i övre Norrland. Foto: Jacob Johansson BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 17

18 PITEÅ KOMMUN Kvalitet i korthet Du som medborgare betalar via skattepengar till kommunens verksamheter. Därför känns det viktigt att du också får veta vilka resultat som presteras. Piteå har tillsammans med 43 andra kommuner arbetat med att ta fram frågor som du som medborgare kan tycka är viktiga. Frågorna är sorterade under följande rubriker: Tillgänglighet Trygghet Information och delaktighet Effektivitet Samhällsutveckling Här presenteras ett urval av måtten för dig som pitebo. Du som vill veta mer kan gå in på vår hemsida välj rubriken Kommun och politik och titta in på kommunens nya resultatsida Kvalitet och Resultat. Du som inte har dator och internet kan beställa en sammanställning från kommunens ekonomikontor, tel (vx). Tillgänglighet Några resultat kring hur kommunen lyckas ge svar på enkla frågor Andel som får svar på e-post inom 2 dygn Andel som får kontakt med en handläggare för en enkel fråga Andel nöjda med bemötandet vid kontakt med kommunen Piteå Snitt nätverk 57 % 74 % 73 % 61 % 77 % 86 % att i Piteå får 91% plats i förskolan inom tre månader och 73% plats på önskat datum. att i Piteå är väntetiden på plats till ett äldreboende 14 dagar. Snittet i nätverket är 53 dagar. Naturligtvis borde du som ringer eller e-postar till Piteå Kommun i enkla frågor kunna få snabba svar med ett gott bemötande, oavsett vilken verksamhet du kontaktar. Kommunen kommer därför att: Arbeta med service och tillgänglighet. Många får plats på önskat datum, men tyvärr får inte alla som söker förskola plats inom tre månader. Kommunen kommer därför att: Bygga ut förskolan. Under våren 2008 startar 7 nya avdelningar. Trygghet Personal i hemtjänst och förskola Antal medarbetare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar? Hur många barn/personal är det i snitt (2006) i kommunens förskolor, Piteå 13 olika personer 4,6 5,3 Snitt nätverk 13 olika personer att i Piteå tas ca beslut/år som berör enskild person. att totalt överklagas 8 av beslut. att endast 3 av dessa beslut ändras i domstol. De hemtjänsttagare som har hjälp varje dag möter under en 14-dagarsperiod i genomsnitt 13 medarbetare, vilket är likvärdigt med snittet för nätverkskommunerna. Inom förskolan har Piteå färre barn/personal än andra kommuner. Under hösten 2006 uppfylldes målet om 15 heltidsplatser i genomsnitt/barngrupp. Allas likhet inför lagen är en viktig rättsprincip och därför känns det tryggt att veta att de allra flesta beslut som fattas i Piteå är rättssäkra. 18 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

19 Delaktighet och kommunens information Delaktighet i kommunens utveckling Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Piteå Snitt nätverk 52 % 47 % 43 % 42 % Av ett antal listade metoder för delaktighet så genomför Piteå 52 % av dessa, bland annat synpunkten, brukarråd, öppna sammanträden. I en medborgarenkät som genomförts upplever medborgarna till 43 % att de har ett inflytande över kommunens verksamheter. Kommunen arbetar kontinuerligt med enkäter och samråd vid planförändringar samt förbättringar av informationen. Arbetet med att förbättra kommunens hemsida har påbörjats och att vid en undersökning av information på kommunens hemsida så hittas svaren på 66 % av ett antal förutbestämda frågor inom 2 minuter. kommer att fortsätta. Pitebor och andra intresserade ska snabbt och enkelt kunna hitta svar på sina frågor. Piteå har bättre resultat än andra kommuner för delaktighet och information. Vi uppfattar ändå Delaktighet, påverkan och information som ett utvecklingsområde. Som ett steg i detta arbete öppnades, december 2007, Unga tycker på kommunens hemsida. Effektivitet Piteungdomarnas gymnasieutbildning? Kvalitet Effektivitet Piteå 23:e plats av 290 kommuner 26:e plats av 290 kommuner Ungdomar skrivna i Piteå kommun visar så bra resultat att Piteå i jämförelse med landets 290 kommuner rankas på 23:e och 26:e plats, vilket är ett gott betyg till gymnasieskolan. Samhällsutveckling Arbete och näringsliv Piteå Snitt nätverk Hur hög är sysselsättningsgraden i kommunen? Hur mycket utsläpp av koldioxid hade kommunen (2004) i kg per invånare? 75,6 % 77,0 % kg kg Arbetstillfällen och företagande är viktigt för en kommuns tillväxt. Många pitebor har arbete idag och nya företag tillkommer. Piteå kommun avsätter alltid pengar i budgeten för att kunna stötta tillväxten i kommunen. Två exempel på att ungdomar skrivna i Piteå kommun har färre avhopp i gymnasieskolan jämfört med riket. att större andel elever fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år. att av piteborna är det en större andel som har allmän behörighet till högskola och universitet. att piteborna i en enkät uppgett att 71 % upplever att Piteå är en attraktiv kommun att leva och bo i, och 79 % skulle rekommendera andra att flytta hit. sådana satsningar är arbetet med svartlutsförgasning och etablering av Solander Sience Park. Miljöarbetet är viktigt och Piteå Kommun är en av de kommuner som kommer att arbeta i projektet "Uthållig kommun" med start BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 19

20 PITEÅ 2008 Gruppinformation till hushållen Med sina km 2 landareal är Piteå en av Sveriges till ytan största kommuner. Piteås folkmängd fortsätter att öka. Under perioden januarinovember 2007 ökade folkmängden preliminärt med 22 personer. Detta är resultatet av ett flyttningsnetto på +36 och ett födelseunderskott på -14 personer. värt att veta om din kommun Befolkningsförändring Inflyttn. Utflyttn. Netto- Födda Döda Födelse- Förändr. Folkmängd flyttning överskott * * preliminära siffror januari-november Politisk sammansättning i kommunfullmäktige enligt valresultatet 2006 S 29 ledamöter gruppledare L-O PETTERSSON tel V 5 ledamöter gruppledare BRITH FÄLDT tel C 5 ledamöter gruppledare ERIK BERGH tel M 4 ledamöter gruppledare ELISABET BERG tel NS 3 ledamöter gruppledare JOHNNY ÅSTRÖM tel Fp 2 ledamöter gruppledare ÅKE FORSLUND tel Kd 2 ledamöter gruppledare INA JÄRLESJÖ tel Mp 1 ledamot gruppledare MAGNUS ALM tel Här hittar du partiernas expeditioner Socialdemokraterna Storgatan 35 tel Vänsterpartiet Prästgårdsg. 43 B tel Centerpartiet Västergatan 4 B tel Moderata Samlingspartiet Hamngatan 55 B tel Norrbottens Sjukv.parti (ordf) Ängsvägen 17, Rosvik tel Folkpartiet Liberalerna Hamngatan 55 A tel Kristdemokraterna Hamngatan 55 C tel Miljöpartiet de Gröna Wåhlinsgatan 11A tel OM DU VILL VETA MER Gå in på vår hemsida Där finns den kommunala verksamheten beskriven och även kontaktpersoner i olika frågor. Internetdatorer finns på kommunens bibliotek och i Stadshusets foajé. Du kan förstås också ringa Piteå kommun, tel vx. Populärbudgeten har producerats av kommunens ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar. Produktion: Skribenten i Piteå AB Bild sidan 1: Tore Sundström/Naturfotografen i Roknäs Tryck: Accidenstryckeriet, Piteå,

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

PITEÅ 2006. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

PITEÅ 2006. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun PITEÅ 2006 Gruppinformation till hushållen värt att veta om din kommun Kommunalråden En för stor del av piteborna och särskilt de unga står utanför arbetsmarknaden. Därför har NAV, Nämnden för Arbetsmarknad

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

PITEÅ Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

PITEÅ Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun PITEÅ 2007 Gruppinformation till hushållen värt att veta om din kommun Kommunalråden Foto: Gerd Sävenstedt BO, HANDLA och ha tillgång till ett rikt kulturliv. Genom Studio Acusticum kommer piteborna och

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010

Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 Arvidsjaurs kvalitet i korthet på webben 2010 SKLs webinformationsfrågor Öppenhet och påverkan Kommunens hela budget finns presenterad. Kommunens budget presenteras i en förenklad form anpassad för medborgare

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning i samarbetskommunerna i västra Värmland Tillgänglighet

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

PITEÅ 2009. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

PITEÅ 2009. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun PITEÅ 2009 Gruppinformation till hushållen att veta om värt din kommun : Kommunalråden I EN TID AV EKONOMISK turbulens och finansiell oro känns det skönt att kunna berätta att Piteå kommun har en stabil

Läs mer

HANINGE I SIFFROR 2016

HANINGE I SIFFROR 2016 HANINGE I SIFFROR 2016 VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Lena Lundgren, ordförande anhöriga till personer med demenssjukdom Sysselsättning: Specialpedagog Anita Walther, vice ordförande Parti: Vänsterpartiet Sysselsättning:

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Glada Piteå Positiva sitiv händelser i elser Pit eå 2010 eå 20

Glada Piteå Positiva sitiv händelser i elser Pit eå 2010 eå 20 Glada Piteå Piteå är landets fjärde bästa båtkommun. Enligt Båtbranchens Riksförbunds undersökning,"upptäck båtlivet är Piteå fjärde bästa kommun som Skapat de bästa förutsättningarna för båtliv. PIF:s

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer