PITEÅ Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PITEÅ 2008. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun"

Transkript

1 PITEÅ 2008 Gruppinformation till hushållen värt att veta om din kommun

2 Kommunalråden Foto: Gerd Sävenstedt _ Det krävs mod och handlingskraft för att bryta upp från sitt hem och sitt land för att börja om i en okänd värld. Glädjande för kommunen är att den positiva utvecklingen fortsätter. Befolkningen fortsätter att öka, nya stora satsningar görs både på handel och inom energiområdet. Under året färdigställs mellan nya lägenheter, nya bostadsområden planeras och framtidstron är stark. Att tänka långsiktigt, miljömässigt och uthålligt är högt prioriterat och ett område där kommunen ska vara aktiv. Kommunen ingår från 2008 i Energimyndighetens nätverk av uthålliga kommuner. Det innebär att kommunen får tillgång till forskning och stöd i sitt arbete med hållbarhetsfrågor som påverkar både stadsplanering, transporter, energieffektivisering och samarbetet med näringslivet. Energiområdet har varit i fokus hos oss under flera år och det pågår ett flertal projekt inom området som på olika sätt stöds av kommunen. Under hösten 2007 så har vi också fått glädjas över att Studio Acusticum färdigställts och tagits i bruk. Under den månadslånga invigningen har både lokala och världsartister testat gränserna och konstaterat att löftena om en studio/konsertlokal med en akustik i värdsklass håller. Delar av Sundsgatan har också blivit färdigställd och förutom att den nya Sundsgatan kommer att göra centrum vackrare så innebär den också en trafiksäkrare miljö. och handlingskraft för att bryta upp från sitt hem och sitt land för att börja om i en okänd värld. När vi börjar nyttja den potential som finns inom den gruppen blir de en tillgång och en resurs i vår samhällsutveckling. Vi vill att Piteå ska vara en bra kommun för alla att leva i och att komma till. En kommun där det också finns goda förutsättningar för att integreras i det svenska samhället. I denna informationstidning Värt att veta om din kommun kan du läsa mer om hur pengarna satsas och om de prioriteringar som görs. Beslut och verksamhet ska genomsyras av de fyra strategiska områdena: Barn och unga, Utbildning, arbete och näringsliv, Demokrati och öppenhet samt en trygg och lustfylld Livsmiljö. Allt i en strävan att nå vår vision: Piteå det är hit man kommer när man kommer hem. Peter Roslund KOMMUNALRÅD (s) Helena Stenberg KOMMUNALRÅD (s) Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ta emot 50 flyktingar per år i tre år. Det krävs mod 2 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

3 Vision "Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor, upplever att det är hit man kommer när man kommer hem." Fyra strategiska områden för att nå Piteå kommuns vision Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar aktivt tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande bety - delse för kommunens utveckling. Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA. Livsmiljö BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 3

4 Ekonomi Inkomster Totalt 2 028,9 Mkr Utgifter Totalt 2 028,9 Mkr Statsbidrag Investeringar Likviditetsökning 65,1 Mkr/3,2% 103,4 Mkr/5,1% 49,1 Mkr/2,4% Avgifter m.m. Bidrag 194,1 Mkr/9,6% 128,4 Mkr/6,3% Utjämn.bidrag/ generellt statsbidrag 241,5 Mkr/ 11,9% Övrigt 429,9 Mkr/21,2% Kommunalskatt Personalkostnader 1 528,2 Mkr/75,3% 1 318,1 Mkr/65,0% Din kommunala förmögenhet Kommunen hade en egen "förmögenhet" (tillgångar minus skulder) på 1 980,8 Mkr År 2005 var förmögenheten 1 933,9 Mkr. Kommunens förmögenhet har ökat med 46,9 Mkr mellan åren 2005 och DU ÄGER Anläggningar (skolor, daghem, vattenv, gator, m. m.) Pengar (på bank m. m.) och fordringar Per kommuninvånare kr kr Summa kr Riksgenomsnitt kr kr Summa kr DU ÄR SKYLDIG I bank 0 kr kr Övrigt kr kr Summa kr Summa kr DIN KOMMUNALA FÖRMÖGENHET Summa kr Summa kr 4 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

5 Kommunalskatten i kommunen är totalt ca 32,70 1) kr för varje beskattningsbar 100-lapp. Av dessa pengar får landstinget 9,42 kr och församlingarna i genomsnitt 1,25 kr. 2) Kommunen får resterande 22,03 kr. Skatten Inkomst kr kr kr då erhåller kommunen i skatt kr kr kr då betalar Du bl a till... UTBILDNING/FÖRSKOLA Totalt kr kr kr Barnomsorg kr kr kr Grundskola kr kr kr Gymnasieskola kr kr kr KomVux 343 kr 577 kr 811 kr Musik- och dansskola 173 kr 292 kr 410 kr SOCIAL OMSORG Totalt kr kr kr Äldreomsorg kr kr kr Handikappomsorg kr kr kr Individ- och familjeomsorg kr kr kr KULTUR & FRITID Totalt kr kr kr Park och anläggningar 661 kr kr kr Bidrag till föreningar, fritidsverks. 435 kr 732 kr kr Kulturverksamhet 279 kr 469 kr 660 kr ÖVRIGT Gator och vägar 743 kr kr kr Kostverksamhet 3) 794 kr kr kr 1) Piteå stadsförsamling 32,56 kr, Piteå landsförsamling 32,79 kr, Hortlax församling 32,66 kr och Norrfjärdens församling 32,80 kr. 2) I beloppet 1,25 kr ingår kyrkoavgift och begravningsavgift. 3) Före 2007 ingick kostverksamheten i beloppen för social omsorg och utbildning/förskola. Anställda Antal månadsanställda i kommunen den 30/ uppgick till personer varav: Barn och utbildning Miljö och Bygg 29 - lärare 680 Arbetsmarknad och vuxenutbildning 58 - barnomsorg 693 Fastighet och service övrig personal 225 Teknik och gatukontoret 85 Socialtjänsten Kommunledningskontoret 71 - äldreomsorg 894 Ekonomikontoret 35 - handikappomsorg individ- och familjeomsorg 78 Totalt antal anställda 30/ : administration 25 ( ; ; ; ; 2002 Kultur och fritid ; ; ; ; ; Räddningstjänsten ; ; ; ) Personal BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 5

6 Kultur & Fritid Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 93,9 Mkr Park 12,3 Mkr (13,1%) Bibliotek och service 18,7 Mkr (19,9%) Adm., inkl. nämnd 2,6 Mkr (2,8%) Anläggningar 31,1 Mkr (33,1%) Bidrag och ersättn. 29,2 Mkr (31,1%) att det finns kulturagenter kopplade till Piteå Teaterförening med uppdraget att engagera unga till föreningen. att barn och unga har möjlighet att delta i skaparverksamhet, där olika kulturformer kan testas under sommar- och höstloven. att vuxna kan delta i skapande verksamhet i Konsthallen. att det går att låna gångstavar på stadsbiblioteket. att parken varje vecka klipper gräsytor vars storlek motsvarar 942 normala villatomter. att campingen på Västra kajen har haft gästnätter under sommaren 2007 (473 i gästhamn, i husvagn och i tält). PARK- OCH ANLÄGGNINGS- AVDELNING Varje pitebo betalar Piteås parkverksamhet 321 kr 311 kr Skärgården 19 kr 12 kr Pite simhallar (inkl. Norrstrand) 334 kr 321 kr Motionsspår 12 kr 12 kr Biblioteksverksamhet 394 kr 391 kr Föreningsbidrag (exkl studieförb) 425 kr 422 kr Fritid funktionshindrade 23 kr 23 kr Foto: Björn Dahlfors NYHETER 2008 Jonas Westling, nr 15, just före målgång i Luleå i Botnialoppet. Vallsberget rustas ytterligare. Furunäset förses med kulturskyltar. Broschyrer om Kulturskyltar, Offentlig utsmyckning och Stadsnära parker ges ut. Samarbetet i ett EU-projekt kring ungdomsfrågor med norra Italien har inletts och kommer att fortsätta under Stödet till föreningarna kring frågan om framtiden är i fokus och i arbetet är Föreningsservice engagerade. Läktare och omklädningsbyggnad för fotbollsverksamheten byggs vid B-planen på LF Arena. Ny Fiskeguide ges ut. Cafébyggnaden i Badhusparken ska renoveras och byggas till. Ny Natur- och Friluftsguide ges ut. 24-timmarsservice utvecklas ytterligare med möjligheter att söka flera bidrag via webben. Det genomförs kontinuerliga kundundersökningar på samtliga anläggningar/verksamheter. Bastu byggs vid övernattningsstugorna på Koskäret och Vargön. 6 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

7 Barn och unga - vår framtid Alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde har kopplingar till barn och unga. Antingen genom att tillhandahålla lokaler och andra anläggningar, ge föreningar med barn- och ungdomsverksamhet bidrag, göra egen verksamhet som vänder sig till barn och unga eller ge ungdomar stöd som själva vill producera sin fritidskonsumtion. Skapande verksamhet i konsthallen. Utbildning, arbete och näringsliv Totalt har 20 årsanställda skapats i enskilda företag och föreningar genom de fritids- och kulturverksamheter som lagts ut på entreprenad. Arbetet med att bygga broar mellan ungdomar och näringslivet pågår kontinuerligt och kommer att få riktig fart under Demokrati och öppenhet Ambitionen är hög när det gäller arbetet för att skapa, förnya och utveckla mötesarenor. Det handlar om arenor där frågor kan diskuteras och demokratin utvecklas. Det finns idag anläggningar som har funktionen av gemensam möteplats och ambitionen är att utveckla fler sådana arenor. Nödvändigheten av öppenhet och samarbete är stor. Exemplen på detta är varierande, återkommande träffar med brukare av kommunens anläggningar och verksamheter, samarbete med berörda i utredningar, projekteringar och revideringar av normer och regler, delat ansvar med förening för drift av verksamhet och gemensamma planeringsmöten för verksamhetsutveckling. Livsmiljö Enligt tillgänglig forskning har kultur- och fritidsverksamheter stor betydelse för en god livsmiljö och folkhälsa. Kunskapen och intresset för detta varierar mellan verksamheterna. Som exempel kan nämnas parkverksamheten som ständigt förnyas och utvecklar den gröna miljön både i stad och på landsbygd. Samarbetet park konsthall vad avser offentlig utsmyckning, konstpark och vänortspark stimulerar både kropp och knopp. Överförmyndarverksamheten har tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare för barn under 18 år. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över överförmyndarnämndens verksamhet. Antal ärenden ökar. Den 1 november 2007 hade överförmyndarnämnden 398 registrerade godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Till detta kommer 422 ärenden från Vägverket och Kronofogdemyndigheten. Budget för 2008 är 1,8 miljoner kronor. God man eller förvaltare kan den person få som, efter beslut av tingsrätten, behöver hjälp med... Q att bevaka sin rätt i olika situationer. Q att förvalta sin egendom och sköta sin ekonomi. Q att sörja för sin person. 178 personer har förordnats att sköta ett eller flera godmanskap och/eller förvaltarskap. De är privatpersoner med intresse för och kunskaper i sociala, ekonomiska och juridiska frågor, som mot en viss ersättning vill göra en insats för människor med olika hjälpbehov. Gode män och förvaltare är redovisningsskyldiga och Överförmyndarverksamhet lämnar varje år in en årsredovisning över sin verksamhet till överförmyndarnämnden för granskning. Rekrytering av gode män och förvaltare sker kontinuerligt då behovet är stort. att varje svensk kommun är skyldig att ha en överförmyndarverksamhet. att antalet godmans- och förvaltarskap i Piteå kommun har ökat med 43% mellan år 2000 och att det i Piteå är 98 kvinnor och 81 män som är god man/förvaltare för en eller flera personer. BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 7

8 Socialtjänst Socialnämndens verksamhetsidé: Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar till att piteborna kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation. Socialnämndens övergripande mål: Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad. Luciafirande på Källbogården med lucia, tärnor och stjärngossar. Lucia heter Onny Pettersson, 101 år och är en av de boende vid Källbogården.Vid sin sida har Onny en betydligt yngre lucia, nämligen Linnéa Sjönberg, 7 år. Foto: Stina Risberg Så här använder förvaltningen sina pengarna, totalt 634,0 Mkr Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 634,0 Mkr Ersättn. från Försäkringskassan 66,5 Mkr/10,5% Avgifter 15,9 Mkr/2,5% Individ- och Politisk och överfamiljeomsorg gripande verksamhet 80,1 Mkr/12,6% 14,3 Mkr/2,3% Handikappomsorg 201,3 Mkr/ 31,7% Äldreomsorg 338,3Mkr/53,4% Kommunalskatt och statsbidrag 551,6 Mkr/87,0% att antalet funktionshindrade som är i behov av socialtjänstens stöd kontinuerligt ökar. att handikappomsorgen idag har fem boendestödjare och tre personliga ombud som stöd till psykiskt funktionshindrade. att handikappomsorgen har ca 450 anställda, av dessa är hälften personliga assistenter. att ungdomsarbetslösheten i Piteå har minskat från 14% 2006 till 6,7% att kostnaderna för försörjningsstödet har minskat från 19,2 mkr 2005 till 14,3 mkr att 63 barn och ungdomar mellan 0-18 år är placerade i familjehem (oktober 2007). att 46 vuxna har fått institutionsvård för sitt missbruk (t o m oktober 2007). att en filial till frivilligcentralen Samvaron har startat i Hortlax och Roknäs. att undersköterskor i äldreomsorg har utbildat kollegor under en tre veckor lång gymnasieutbildning som handlat om vård och omsorg vid demenssjukdom. att all personal i äldreomsorg har fått två dagars utbildning om palliativ vård vid livets slut. att genom statliga stimulansmedel har ett antal projekt påbörjats som handlar om rehabilitering, matens betydelse, det sociala innehållet och anhörigstöd. att ansvaret för kosten har övergått till fastighetsoch servicekontoret. 8 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

9 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Enheten för ekonomiskt bistånd Hit kommer alla personer som ansöker om försörjningsstöd (socialbidrag). Utredningsenheten Här utreds ärenden som berör barn och ungdomar som far illa. Personalen gör också boende-, umgänges- och vårdnadsutredningar, rekryterar och ger stöd till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Öppenvårdsenheten Rådgivning, behandling, stöd och hjälp till barn och ungdomar, familjer och enskilda vuxna med missbruksproblem. NYHETER 2008 Samnyttjande av resurser som rör barn och unga mellan socialtjänstens avdelning för individ- och familjeomsorg och barn- och utbildningsförvaltningen (Resurscentrum). Permanentning av fem nya boendeplatser för hemlösa missbrukare. Samlokalisering mellan socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten för att ge sysselsättning i stället för ekonomiskt bistånd. Samverkan med kvinnojouren för att utveckla verksamheten för kvinnofrid. Fortsatt satsning för att förebygga missbruk. Utveckla arbetsmodell tillsammans med vuxenpsykiatrin för vård och behandling av psykiskt sjuka missbrukare. ÄLDREOMSORG Äldreomsorgen tillhandahåller stöd i hemmiljön och tillgodoser behov av äldreboenden. Social hemtjänst Hemtjänsten består av service, omvårdnad och enklare sjukvård där undersköterskor utför arbetet i det enskilda hemmet till ungefär 700 hushåll. Övriga verksamheter Andra verksamheter är träffpunkter, trygghetstelefoner, nattpatruller, matservice, telefonservice, kontaktoch aktivitetsskapande insatser och frivilligcentral. Äldreboende Det finns totalt 566 platser på äldreboende: Piteå C /Pitholm (5 boenden), Öjebyn, Norrfjärden/Rosvik (2 boenden), Hortlax, Roknäs. Dagverksamhet för demenssjuka bedrivs vid Öjagården och på Munkberga. Avlastning, behovsbedömning och träning bedrivs vid Villa Utkiken och Kärnhuset, totalt 26 platser. NYHETER 2008 Genom statliga stimulansbidrag kommer äldreomsorgen att arbeta med att utveckla rehabilitering, matens betydelse, demensvård, det sociala innehållet och förebyggande arbete för personer 80 år och äldre samt anhörigstöd. Ett nordiskt projekt med temat gröna rum i äldreomsorgen kommer att pågå tillsammans med Grans naturbruksskola och Framnäs folkhögskola. HANDIKAPPOMSORG Handikappomsorgen ger stöd i det egna hemmet, i gruppbostäder och på daglig verksamhet för personer med svåra funktionshinder. Stöd i eget boende Ges via personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, personligt ombud, boendestöd, syn/hörselombud, dövblindombud, avlösarservice, korttidsvistelse och fritids för tonåringar. Färdtjänst och riksfärdtjänst I Piteå har ca personer färdtjänst och ca 340 personer riksfärdtjänst. Dag- och sysselsättningsverksamheter Fyra dagverksamheter med totalt 68 platser. SAVO (skyddat arbete), 45 platser. Bryggan sysselsätter 20 personer och Reprisen 10 personer från handikappomsorgen. Träffpunkter Träffpunkt Öjebyn för personer med psykiska funktionshinder, ca 25 personer dagligen. Träffpunkt Klubbträffen, nyöppnad för äldre personer med utvecklingsstörning, personer. Boenden Lägenheter för personer med utvecklingsstörning/ flerfunktionshinder, 104 platser. Lägenheter för personer med psykiska funktionshinder, 39 platser. NYHETER 2008 Byggnation och start av ny gruppbostad för 6 personer med utvecklingsstörning/flerfunktionshinder. Fortsatt arbete med att utveckla boendestödet till psykiskt funktionshindrade. Utveckla dagverksamheten genom att använda praktikplatser på den öppna arbetsmarknaden. BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 9

10 Barn & Utbildning Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 753,6 Mkr Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 753,6 Mkr Gymnasieskola 175,2 Mkr/23,3% Annan utbildning (Musik och Dansskola) Gemensam adm. 12,2 Mkr/1,6% 9,2 Mkr/1,2% Ersättning från kommuner 16,8 Mkr/2,2% Riktade statsbidrag 14,5 Mkr/1,9% Avgifter och ersättningar 33,7 Mkr/4,5% Grundskola/förskola 557,0 Mkr/73,9% Kommunalskatt och statsbidrag 688,6 Mkr/91,4% Kommunen lämnar årligen en kvalitetsredovisning som anger hur väl kommunen uppfyller nationella och lokala mål för förskola och skola. Piteå har bra förutsättningar för en god skolverksamhet genom att Piteå kommun satsar mer resurser än andra kommuner på förskola och skola. Anställda lärare har behörighet, personaltätheten är god och lokalerna håller hög standard. För att dessa förutsättningar ska fortsätta är det viktigt att anpassa lokaler efter det barnantal som finns. Utifrån det har en strukturplan beslutats som innebär att en del förskolor kommer att flyttas in i befintliga grundskolor, några förskolor kommer att byggas ut och skolor kommer att byggas om och renoveras. Barn och unga vår framtid Det är viktigt att barn och unga genom en väl utvecklad elevdemokrati ges möjlighet till inflytande på innehåll och arbetsmiljö. Barn och utbildning arbetar med att utveckla: Individuell utvecklingsplan finns för alla barn/elever i för- och grundskola och ska utarbetas i gymnasieskolan. Ungas inflytandet i aktuella utvecklingsprojekt så att eleverna kan var med och påverka det framtida Piteå. att personaltätheten i förskolan i genomsnitt är 4,6 barn/årsarbetare. att gruppstorleken i förskolan är i genomsnitt 14,7 heltidsplatser. att drygt 99 % av 4-5 åringar går allmän förskola. att cirka 330 barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn har placering i förskola. Utbildning och kunskap IT och media är viktiga verktyg i det vardagliga lärandet. Skolan ska vara en garant att alla elever får tillgång till dessa verktyg. Därför ska det genomföras en översyn av datortäthet och hur datorerna ska placeras och användas för att bli ett verktyg i vardagen. Av alla gymnasieelever i landet så har Piteungdomarna färre avhopp, genomgår utbildningen i större utsträckning, fler har allmän behörighet till universitet. Enligt skolindex rankas Piteå på 23 plats för kvalitet och 26 plats för effektivitet. 10 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

11 att andel elever som har betyg i alla ämnen i grundskolan är högre än riket. att andel som klarar allmän behörighet till gymnasieskolan är högre än i andra kommuner. Demokrati och öppenhet Demokrati handlar både om god information och att ge möjligheter att påverka. För att nå större inflytande ska Barn och Utbildning: Utöka informationen om de resultat som uppnås. Utveckla elev- och föräldrainflytandet. Livsmiljö Hälsa omfattar bland annat kost och rörelse. För att stimulera till god hälsa arbetar förskola och skola med att: Motivera barn och unga att röra sig minst 30 minuter varje dag. Motverka övervikt genom att stimulera till goda kostvanor. Minimera godis, läsk och fika i elevcaféterior. Miljöarbetet behöver ytterligare stöd för att en kraftfull satsning ska ske i alla kommunens skolor. Hösten 2007 startade kommunen Piteå Natur skola på Porsnäs skola som ska vara en resurs för kommunens övriga skolor. Investeringar 2008 Utbyggnad av Myrans förskola. Furubergsskolan färdigställs till förskola. Påbörja renovering och ombyggnad av Porsnässkolan. Påbörja renovering och ombyggnad av Pitholmsskolan. En dag fylld med aktiviteter i klass 2 vid Norrbyskolan i Hortlax LÄSA TÄND ETT LJUS VÄVA SAMARBETE DATA Foto: Erika Lövgren TVINNA BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 11

12 Fastighets- och Servicekontoret Verksamhetsidé Vi uppfattas som en professionell serviceorganisation och förvaltare av fastigheter, som med rätt kvalitet tillhandahåller ändamålsenlig mark, lokaler och service för våra kunder. Det här gör Fastighets- och Servicekontoret Bygger nytt och bygger om samt förvaltar kommunens fastigheter. Tillhandahåller bostäder för kommunmedborgarna. Sköter om kommunens mark och skog. Erbjuder tomter och markupplåtelser. Utför bostadsanpassningar för handikappade. Lagar all mat till förskolor, skolor och äldreomsorg inklusive hemtjänsten. Städar en stor del av kommunens lokaler. Sköter kommunens vaktmästeriverksamhet. Hjälper andra förvaltningar vid planering av deras lokalbehov. Ansvarar för stadshusets kopiering och kontorsmaterial. Peter Lundkvist och Robert Lundholm bygger pelletsanläggning för Sjulsmarks skola. Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 346 Mkr Teknisk planering 42 Mkr (12%) Måltidsservice 74Mkr (21%) Markförsörjning Lokaler och bostäder 10 Mkr (3%) 10 Mkr (3%) Fastigheter 210 Mkr (61%) NYHETER 2008 Nytt produktionssätt för måltidsverksamheten ska införas där ett fåtal stora kök ska laga maten istället för många små. Först ut att driftsättas är centralköken i Hortlax och Norrfjärden. Aktivt arbete genomförs för att öka tillgängligheten till kommunens fastigheter. Barn och unga ska i större utsträckning få vara delaktiga i projekt som rör dem. Porsnässkolan och Pitholmsskolan ska byggas om. Ombyggnationerna innefattar nya entréer, nyinstallationer av bland annat ventilationssystem samt anpassning av lokaler till nya arbetssätt inom skolan. Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 346 Mkr Markförsörjning Måltidsservice 6 Mkr (2%) Lokaler och 25 Mkr (7%) bostäder 4 Mkr (1%) Teknisk planering 37 Mkr (11%) Kommunalskatt Fastigheter 62 Mkr (18%) 212 Mkr (61%) att byggenheten utför ca 720 uppdrag per år varav 330 är anpassningar av bostäder. att varje dag produceras över måltider till äldreomsorgen, förskola och skola. att det kommunala markinnehavet uppgår till hektar. att det arbetas offensivt med att sänka kostnaderna för energi då dessa idag uppgår till 38 miljoner kronor. att Fastighets- och servicekontoret förvaltar ca m 2 lokalyta. Vilket motsvarar ungefär egnahem eller 43 fotbollsplaner. 12 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

13 Teknik & Gatukontorets mål är att erbjuda en säker och bra trafikmiljö för alla trafikanter ha en fungerande kollektivtrafik kvalitet och kostnader för varor och tjänster ska stå sig väl i jämförelse med andra aktörer förbättra det offentliga rummet Verksamheten ansvarar för planering av kommunens kollektivtrafik samt gång- och cykelvägnät trafik- och parkeringsfrågor framkomlighet på vägar och gator kommunens järnvägsspår Teknik & Gatukontoret Foto: Helena Joensuu Några tjänster som erbjuds parkeringstillstånd för rörelsehindrade tillståndsärenden: upplåtelse av offentlig plats, blomlådor, grävningstillstånd, transporttillstånd bidrag till enskilda vägar uthyrning av motorvärmarplatser för pendlare Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 97 Mkr Gemensam adm. Drift, underhåll VA 17 Mkr (17%) Trafik 6 Mkr (6%) 1 Mkr (1%) Gemensam adm. 1 Mkr (1%) Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 97 Mkr Trafik 22 Mkr (23%) Gator, vägar, parkering Gator, vägar, Skatt parkering 2 Mkr (2%) 76 Mkr (79%) 52 Mkr (54%) Drift och underhåll 17 Mkr (17%) att den kommunala VA-verksamheten övergick till Piteå Renhållning och Vatten AB den 1 januari att i april 2007 inrättades Teknik- och servicenämnden, en gemensam nämnd för Teknik & Gatukontoret och Fastighets och servicekontoret. att Aronsgatan, delen Hamnplan Hamngatan har blivit den första och enda enkelriktade gatan i Piteå. att projektet Framtidsvägen anordnade en cykelskola för invandrarkvinnor sommaren 2007, i samarbete med NAV-s Vägledningscentrum och Teknik & Gatukontoret. att Backens industriområde kommer att byggas om med en ny påfart E4 Sundsgatan och en in- och utfart till och från BackCity vid nuvarande Jysk. att ombyggnationen av Sundsgatan etapp 2 fortsätter, sträckan Lillbrogatan korsningen Olof Palmes gata/uddmansgatan samt Uddmansgatan delen Sundsgatan Prästgårdsgatan. att Piteås paradgata Storgatan, fortsätter att byggas om under Resultatet blir en uppvärmd gågata med ny belysning och vacker beläggning med bland annat Pitegnejs. Under 2008 omfattar arbetet sträckan Aronsgatan Uddmansgatan. att resor genomförs med tätortstrafiken i Piteå kommun varje år. BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 13

14 Miljö & Bygg Kompetens, lyhördhet och service för god livsmiljö och samhällsutveckling. Miljö- och bygg arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Piteå. Konkret innebär det att miljö- och byggkontoret tar fram översikts- och detaljplaner och utformar kommunutvecklingen, tar vattenprover på bad-platser och matprover på restauranger, gör luftmätningar och regelbundna kontroller på företag som bedriver miljöfarlig verksamhet. Kontoret förmedlar information och kunskap till företag och medborgare så att de kan göra egna insatser för hälsa och miljö. NYHETER 2008 Nya detaljplaner tas fram för att göra Backen till ett attraktivt och lättillgängligt affärsområde. Detaljplanerna som tillåter bygget av villor på Långskatan blir klara. Tillgänglighetsplan för Piteå centrum. Pågående arbete med tillståndsprövning för vindkraft på Dragaliden samt utredning av nya lägen längs kusten och skärgården. Järnvägsutredningen inför bygget av Norrbotniabanan slutförs. Natur- och kulturguiden blir klar inför sommarens utflykter till sevärdheter inom Piteå Kommun. Intensivt arbete med reservatsbildning pågår på flera områden, varav Sandängesstranden på kommunägd mark. Utökad kontroll av livsmedelsbutiker och restauranger på grund av de skärpta EU-kraven på hygienrutiner och analysrisk. Vattenråd bildas för att samla in lokal kunskap om vattenkvaliteten. En interaktiv karta med sökfunktioner för olika tjänster, restauranger, skolor mm finns tillgänglig på Vattendragsinventering. Foto: Lennart Lindelöf att två tredjedelar av piteborna bor i egna villor. att det finns nästan fritidshus i Piteå. Det är flest i Norrbotten. att Miljö & Bygg prövar bygglov och nästan lika många miljöärenden varje år. att kommunens kulturmiljöprogram finns på eller kan hämtas/fås hemskickat på/från kontoret. 14 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

15 Räddningstjänst Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Antalet olyckor skall minimeras Ovanstående är målet med Lagen om skydd mot olyckor. Lagen handlar i huvudsak om den enskildes, kommunens och statens skyldigheter och ansvar för att vidta åtgärder för eller medverka till skydd mot olyckor och för att begränsa skador till följd av olyckor. Stora delar av kommunens skyldigheter enligt lagen hamnar hos Räddningstjänsten eftersom Skydd mot olyckor och säkerhet är förvaltningens kärnverksamhet. De primära områdena är förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Ett par bilder från en omfattande brand i några kyrkstugor i Öjebyn. Branden kunde efter ett massivt släckningsarbete begränsas till två kyrkstugor. Foto: Jens Ökvist, Piteå -Tidningen Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 31,7 Mkr Kostnader SOS-Alarm 0,6 Mkr/2% Driftkostnader 4,3 Mkr/13% Personalkostnader 21,5 Mkr/68% Hyres kostnader 5,3 Mkr/ 17% Brandskyddsavdelningen svarar för den förebyggande verksamheten där huvuduppgifterna är att underlätta för den enskilde samt utöva tillsyn. Underlätta för den enskilde görs i första hand genom rådgivning, information och utbildning. Tillsyn av brandskyddet och hantering av brandfarlig vara genomförs regelbundet och riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska) personer för att kontrollera deras efterlevnad av de lagar och regler som gäller. Avdelningen samordnar även kommunens säkerhetsarbete inom områdena skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd och informationssäkerhet. Detta görs på uppdrag av kommunstyrelsen. Räddningsavdelningen svarar för räddningstjänstinsatser vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor samt att samtliga olyckor undersöks. Undersökningen ska i skälig omfattning klarlägga orsak till olyckan, olycksförlopp och hur insatsen genomförts. Brandstationer med brandpersonal finns i Piteå, Norrfjärden, Infjärden och i Markbygden. att 92 % av piteborna har brandvarnare i sin bostad. att 32 % av piteborna har en handbrandsläckare i sin bostad och 51% av dessa har övat att använda den. att 47 % av piteborna (18-79 år) har fått utbildning i brandskydd. att Räddningstjänsten har i snitt ca 490 larm/år. att Räddningstjänsten rycker ut till bränder mer än 2 gånger per vecka. att Räddningstjänsten rycker ut till trafikolyckor drygt 1 gång per vecka. att räddningsvärnet i Markbygden har ca 10 larm i väntan på ambulans (IVPA) per år. att heltidspersonalen övar minst 120 timmar per år. NYHETER 2008 Räddningstjänsten kommer att ta ett nytt höjdfordon i drift under hösten. Räddningstjänsten kommer att tillsammans med ägare/innehavare av automatiska brandlarm påbörja ett arbete för att minska antalet onödiga larm. Upprustning av övningsfältet med ett containersystem för rökdykarövningar. BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 15

16 Arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Verksamhetsidé Vi erbjuder en stödstruktur för den enskilde individens livslånga lärande genom flexibel utbildnings- och arbetsmarknadsverksamhet i former som utgår från individens, samhällets samt arbetsmarknadens behov och önskemål. Verksamhetsområden Vägledning, Utbildning, Praktik, Feriearbete, Integration, Subventionerade anställningar. Till arbetsmarknadsavdelningen kommer personer som behöver stöd i sitt yrkesval eller hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Allt från ungdomar som får sitt första sommarjobb via ferieverksamheten till människor som varit etablerade på arbetsmarknaden men blivit arbetslösa. Avdelningen arbetar tillsammans med andra privata och offentliga aktörer, för att stödja människor i sin etablering i arbetslivet, till gagn för individen, arbetsmarknaden och samhället. Olika lärandeaktiviteter inom vägledning, praktik, utbildning och anställning erbjuds på Vägledningscentrum i Piteå och Repris i Öjebyn. Avdelningen möjliggör att ett antal ungdomar varje år får möjlighet att praktisera i andra länder. Avdelningen ansvarar även för kommunens flyktingmottagning. Vuxenutbildningsavdelningens uppdrag är att genom ett brett utbud erbjuda vuxna utvecklings- och utbildningsmöjligheter inom det offentliga skolväsendet från SÄRVUX till Högskolekurser. Avdelningen arbetar tillsammans med privata utbildningsanordnare för att stödja individens utveckling och möta marknadens efterfrågan. Den skall också vara den infrastruktur som genom att Piteå kommun tar emot 50 flyktingar per år. att mer än 100 personer kommer som invandrare till Piteå Kommun varje år. att nettoökningen av befolkning i Piteå beror på invandringen. att 25 olika nationaliteter studerar svenska för invandrare i Piteå. att fler än ungdomar får feriearbete under sommaren. att Repris tar emot saker och textilier för återvinning. Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 69,9 Mkr Plus-jobb 15,2 Mkr/21,7% Gemensam adm. 6,1 Mkr/8,7% Vuxen- Arbetsmarknadsutbildning frågor 15,8 Mkr/22,6% 32,8 Mkr/47,0% Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 69,9 Mkr Övriga riktade statsbidrag 12,3 Mkr/17,6% Försäljningsmedel 1,2 Mkr/1,7% Riktade statsbidrag till Plus-jobb 12,4 Mkr/17,7% Kommunalskatt och statsbidrag 44,0 Mkr/63,0% olika insatser matchar individer för den aktuella arbetsmarknaden eller vidare studier. Metoder som används skall ha hög kvalitet och vara kostnadseffektiva. I uppdraget ingår att alla verksamheter ska arbeta för jämställdhet, ett långsiktigt hållbart samhälle och en verksamhet fri från diskriminering att genom att lämna saker och handla på Repris bidrar du till miljöarbetet. att det finns olika yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen i Piteå. att du kan besöka Vägledningscentrum om du har funderingar om arbete och utbildning. att det går att få studievägledning via webben. att det går att börja studera varje måndag under hela året. att det går att läsa högskolekurser och program på distans via Piteå Studiecentrum. 16 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

17 Arbete/näringsliv Tillväxtprogrammet, som är antaget av kommunfullmäktige, sträcker sig fram till år En av huvudpunkterna är att engagemanget och delaktigheten från företagarnas sida ska stärkas. Satsningarna på forskning fortsätter, främst vid Energitekniskt centrum (ETC), Musikhögskolan och SICOMP. Ett stort projekt inom svartlutsförgasning pågår på Smurfit Kappa Kraftliner där företaget Chemrec tillsammans med ETC driver ett världsunikt forsknings- och utvecklingsprojekt. Piteå har blivit intressant för företag som planerar att bygga vindkraftverk. Företaget Svevind vill uppföra cirka vindkraftverk i Markbygden och dessutom vill företaget WPD bygga 132 vindsnurror ute till havs vid Klockgrundet och Tärnans grund. Totala investeringssumman för dessa projekt beräknas till ca 50 miljarder kr. Sågverksindustrin upplever för närvarande en kraftig högkonjunktur. Även verkstadsindustrin går mycket bra. Trots att en viss avmattning i konjunkturen kan skönjas, bedöms huvudparten av Piteås industrier ha fortsatt positiv utveckling under Företagsbyn Acusticum vid Musikhögskolan disponerar ca m 2 till spetsteknologiföretag inom IT/ multimediabranschen. Musikhögskolan fortsätter att växa och har nu cirka 900 studerande. Under hösten har Studio Acusticum invigts ett konserthus i trä med världsunik akustik. Piteå Näringsfastigheter har under år 2007 sålt samtliga fastigheter på musikhögskoleområdet (med undantag för konserthuset) till Royal Bank of Scotland. Inom infokomområdet sker en fortsatt expansion, främst av företagen vid Furunäsets företagsby och Aditro i centrala Piteå. Företagen vid Furunäsets företagsby sysselsätter f n ca 750 personer. Piteå Presenterar ekonomisk förening har under året etablerats som den sammanhållande länken mellan handel, turism och arrangemang. Ett flertal aktiviteter, typ tjejkvällar på stan, har med framgång genomförts av den nya föreningen. Turismnäringen utvecklas mycket positivt; sommarturismen i Piteå har ökat med 14% åren Inom handeln har ett antal nya företag etablerats. På Backens industriområde har begreppet Back City introducerats, ett område för sällanköpshandel med stora expansionsplaner. Den nya Gallerian i centrala Piteå invigdes i september Här har ett 25-tal butiker bildat ett nytt köpcentrum och härmed kraftigt bidragit till Piteås ambitioner att på nytt bli ett handelscentrum i övre Norrland. Foto: Jacob Johansson BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 17

18 PITEÅ KOMMUN Kvalitet i korthet Du som medborgare betalar via skattepengar till kommunens verksamheter. Därför känns det viktigt att du också får veta vilka resultat som presteras. Piteå har tillsammans med 43 andra kommuner arbetat med att ta fram frågor som du som medborgare kan tycka är viktiga. Frågorna är sorterade under följande rubriker: Tillgänglighet Trygghet Information och delaktighet Effektivitet Samhällsutveckling Här presenteras ett urval av måtten för dig som pitebo. Du som vill veta mer kan gå in på vår hemsida välj rubriken Kommun och politik och titta in på kommunens nya resultatsida Kvalitet och Resultat. Du som inte har dator och internet kan beställa en sammanställning från kommunens ekonomikontor, tel (vx). Tillgänglighet Några resultat kring hur kommunen lyckas ge svar på enkla frågor Andel som får svar på e-post inom 2 dygn Andel som får kontakt med en handläggare för en enkel fråga Andel nöjda med bemötandet vid kontakt med kommunen Piteå Snitt nätverk 57 % 74 % 73 % 61 % 77 % 86 % att i Piteå får 91% plats i förskolan inom tre månader och 73% plats på önskat datum. att i Piteå är väntetiden på plats till ett äldreboende 14 dagar. Snittet i nätverket är 53 dagar. Naturligtvis borde du som ringer eller e-postar till Piteå Kommun i enkla frågor kunna få snabba svar med ett gott bemötande, oavsett vilken verksamhet du kontaktar. Kommunen kommer därför att: Arbeta med service och tillgänglighet. Många får plats på önskat datum, men tyvärr får inte alla som söker förskola plats inom tre månader. Kommunen kommer därför att: Bygga ut förskolan. Under våren 2008 startar 7 nya avdelningar. Trygghet Personal i hemtjänst och förskola Antal medarbetare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar? Hur många barn/personal är det i snitt (2006) i kommunens förskolor, Piteå 13 olika personer 4,6 5,3 Snitt nätverk 13 olika personer att i Piteå tas ca beslut/år som berör enskild person. att totalt överklagas 8 av beslut. att endast 3 av dessa beslut ändras i domstol. De hemtjänsttagare som har hjälp varje dag möter under en 14-dagarsperiod i genomsnitt 13 medarbetare, vilket är likvärdigt med snittet för nätverkskommunerna. Inom förskolan har Piteå färre barn/personal än andra kommuner. Under hösten 2006 uppfylldes målet om 15 heltidsplatser i genomsnitt/barngrupp. Allas likhet inför lagen är en viktig rättsprincip och därför känns det tryggt att veta att de allra flesta beslut som fattas i Piteå är rättssäkra. 18 BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN

19 Delaktighet och kommunens information Delaktighet i kommunens utveckling Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Piteå Snitt nätverk 52 % 47 % 43 % 42 % Av ett antal listade metoder för delaktighet så genomför Piteå 52 % av dessa, bland annat synpunkten, brukarråd, öppna sammanträden. I en medborgarenkät som genomförts upplever medborgarna till 43 % att de har ett inflytande över kommunens verksamheter. Kommunen arbetar kontinuerligt med enkäter och samråd vid planförändringar samt förbättringar av informationen. Arbetet med att förbättra kommunens hemsida har påbörjats och att vid en undersökning av information på kommunens hemsida så hittas svaren på 66 % av ett antal förutbestämda frågor inom 2 minuter. kommer att fortsätta. Pitebor och andra intresserade ska snabbt och enkelt kunna hitta svar på sina frågor. Piteå har bättre resultat än andra kommuner för delaktighet och information. Vi uppfattar ändå Delaktighet, påverkan och information som ett utvecklingsområde. Som ett steg i detta arbete öppnades, december 2007, Unga tycker på kommunens hemsida. Effektivitet Piteungdomarnas gymnasieutbildning? Kvalitet Effektivitet Piteå 23:e plats av 290 kommuner 26:e plats av 290 kommuner Ungdomar skrivna i Piteå kommun visar så bra resultat att Piteå i jämförelse med landets 290 kommuner rankas på 23:e och 26:e plats, vilket är ett gott betyg till gymnasieskolan. Samhällsutveckling Arbete och näringsliv Piteå Snitt nätverk Hur hög är sysselsättningsgraden i kommunen? Hur mycket utsläpp av koldioxid hade kommunen (2004) i kg per invånare? 75,6 % 77,0 % kg kg Arbetstillfällen och företagande är viktigt för en kommuns tillväxt. Många pitebor har arbete idag och nya företag tillkommer. Piteå kommun avsätter alltid pengar i budgeten för att kunna stötta tillväxten i kommunen. Två exempel på att ungdomar skrivna i Piteå kommun har färre avhopp i gymnasieskolan jämfört med riket. att större andel elever fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år. att av piteborna är det en större andel som har allmän behörighet till högskola och universitet. att piteborna i en enkät uppgett att 71 % upplever att Piteå är en attraktiv kommun att leva och bo i, och 79 % skulle rekommendera andra att flytta hit. sådana satsningar är arbetet med svartlutsförgasning och etablering av Solander Sience Park. Miljöarbetet är viktigt och Piteå Kommun är en av de kommuner som kommer att arbeta i projektet "Uthållig kommun" med start BUDGET 2008 PITEÅ KOMMUN 19

20 PITEÅ 2008 Gruppinformation till hushållen Med sina km 2 landareal är Piteå en av Sveriges till ytan största kommuner. Piteås folkmängd fortsätter att öka. Under perioden januarinovember 2007 ökade folkmängden preliminärt med 22 personer. Detta är resultatet av ett flyttningsnetto på +36 och ett födelseunderskott på -14 personer. värt att veta om din kommun Befolkningsförändring Inflyttn. Utflyttn. Netto- Födda Döda Födelse- Förändr. Folkmängd flyttning överskott * * preliminära siffror januari-november Politisk sammansättning i kommunfullmäktige enligt valresultatet 2006 S 29 ledamöter gruppledare L-O PETTERSSON tel V 5 ledamöter gruppledare BRITH FÄLDT tel C 5 ledamöter gruppledare ERIK BERGH tel M 4 ledamöter gruppledare ELISABET BERG tel NS 3 ledamöter gruppledare JOHNNY ÅSTRÖM tel Fp 2 ledamöter gruppledare ÅKE FORSLUND tel Kd 2 ledamöter gruppledare INA JÄRLESJÖ tel Mp 1 ledamot gruppledare MAGNUS ALM tel Här hittar du partiernas expeditioner Socialdemokraterna Storgatan 35 tel Vänsterpartiet Prästgårdsg. 43 B tel Centerpartiet Västergatan 4 B tel Moderata Samlingspartiet Hamngatan 55 B tel Norrbottens Sjukv.parti (ordf) Ängsvägen 17, Rosvik tel Folkpartiet Liberalerna Hamngatan 55 A tel Kristdemokraterna Hamngatan 55 C tel Miljöpartiet de Gröna Wåhlinsgatan 11A tel OM DU VILL VETA MER Gå in på vår hemsida Där finns den kommunala verksamheten beskriven och även kontaktpersoner i olika frågor. Internetdatorer finns på kommunens bibliotek och i Stadshusets foajé. Du kan förstås också ringa Piteå kommun, tel vx. Populärbudgeten har producerats av kommunens ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar. Produktion: Skribenten i Piteå AB Bild sidan 1: Tore Sundström/Naturfotografen i Roknäs Tryck: Accidenstryckeriet, Piteå,

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Piteå kommun Populärbudget 2014 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Byggkranarna svävar åter över Piteå och det ger jobb och

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Innehåll Årsplanen en vägledning.............................................. 3 En stad i utveckling

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form

Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Resultat från undersökningar 2013 i sammanfattande form Januari 2014 Anett Karlström Piteå det är hit man kommer när man kommer hem 1 Innehåll Sid 3 Sid 4 Sid 5 Resultat sett som indikatorer Medborgarenkät

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya pitebor

NYinflyttad. En tidning för alla nya pitebor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya pitebor Så här fungerar kommunen Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige sammanträder åtta gånger per år. Sammanträdena, som hålls

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 18 Medborgarbudget April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget.

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Inl:1 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv -2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Ett Stockholm där alla kan växa Förnyat förtroende för ett starkt Stockholm.

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Omvärldsanalys. Innehåll

Omvärldsanalys. Innehåll Årsredovisning 2014 2 Årsredovisning 2014 Översikt och politik Omvärldsanalys Innehåll Översikt och politik Innehåll..................................... 2 Några händelser under året.....................

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Kommunstyrelsen 4 Barn och ungdom, Gymnasienämnden 8 Kultur- och fritid 10 Arbetsmarknads- och vuxenutbildning 12 Vård och omsorg 14 Socialnämnden 17 Samhällsbyggnad, teknik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer