Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn"

Transkript

1 Dnr BUN Dpl 37 sid 1 (10) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande Göran Isberg, Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn Dnr BUN Dpl 37 Ärende Sedan en tid tillbaka finns ett ökat tryck på Sveriges kommuner att ta emot flyktingar. Detta gäller även Värmland som län och Karlstads kommun. Framförallt läget i Syrien har gjort att behovet av platser för flyktingar och ensamkommande barn har ökat starkt, och förväntas fortsätta öka under Länsstyrelsen har den 22 november 2013 gjort en framställan till Karlstads kommun, angående flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande barn. I framställan påtalar man ett behov av att skriva en ny överenskommelse mellan Migrationsverket och kommunen, som innebär ett utökat mottagande. Man pekar på att det ansvar för mottagandet kommunerna i Värmland tar på sig är ojämnt fördelat, och att de kommuner som har eller har haft lediga bostäder har ett större mottagande. Stora krav kommer att ställas på kommunerna för att säkerställa resurser för mottagandet. Framför allt gäller det bostäder, men det kommer även att krävas utökade resurser inom förskola och skola, SFI-undervisning mm. Mottagandet Dagens avtal mellan Karlstads kommun och dåvarande Integrationsverket, innebär att kommunen förbinder sig att ta emot högst 100 flyktingar och vissa andra utlänningar årligen. Till detta kommer avtalet om 3 platser för ensamkommande flyktingbarn. Människor som kommer till Sverige har specifika grundläggande behov för att de skall kunna leva och ha en chans att integreras i det svenska samhället. Behovet av en bostad är naturligtvis grundläggande för vistelsen, men så är även sysselsättning, plats i barnomsorg eller skola till sina barn och undervisning i svenska språket. Dessutom behöver de nyanlända stöd med många större och mindre praktiska saker t.ex. att handla, skaffa bankkonton, försäkringar, Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen, Besöksadress: Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr BUN Dpl 37 sid 2 (10) abonnemang mm. Till detta kommer att många upplevt trauman i sina hemländer som kräver vård och stöd i varierande omfattning och under varierande tid. Flyktingar Flykting är varje person som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös/politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning 1 om man skulle återvända till sitt hemland. 145 flyktingar har skrivits in på Arbetsförmedlingen i Karlstad under Arbetsförmedlingen ansvarar för flyktingarna under etableringsfasen, det vill säga de två första åren. De 145 inskrivna på AF inkluderar ett oklart antal anhöriginvandrade samt så kallade egenbosatta i kommunen, det vill säga personer som ordnat boende själva och flyttat hit. Dessa omfattas inte av avtalet mellan kommunen och Integrationsverket. Hur många som faktiskt kommit till kommunen inom ramen för avtalet är därför svårt att precisera, men arbetsmarknads- och socialförvaltningens egen statistik pekar på att man tagit emot 76 nyanlända under Under etableringsfasens två år har de nyanlända ersättning från Försäkringskassan. När två år passerat, omfattas man av statens jobb- och utvecklingsgaranti, men ersättningen sjunker vilket i praktiken betyder att många får kompletterande försörjningsstöd. Kommunens ansvar enligt Socialtjänstlagen gäller, det vill säga man har skyldighet att ge var och en det stöd och den hjälp den behöver. Ensamkommande barn Ensamkommande barn är under 18 år och har kommit till Sverige och sökt asyl utan sina vårdnadshavare, oftast tillsammans med någon släkting. Dessa barn anvisas inte plats inom ramen för kommunens överenskommelse med Migrationsverket utan istället med stöd av särskilda skäl. När det gäller mottagande, omsorg och boende för ensamkommande barn, har kommunen ansvaret från start, huvudsakligen utifrån Socialtjänstlagen. När Migrationsverket anvisat ett barn till en kommun, omfattas barnet av det så kallade vistelsebegreppet, vilket i praktiken innebär att anvisad kommun har det yttersta ansvaret för barnet. Man har också ansvar för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns. Processen När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och söker asyl, erbjuds barnet enligt Socialtjänstlagen ett tillfälligt boende och omsorg i den kommun där de ger sig till känna för svensk myndighet. Detta sker huvudsakligen i de kommuner där Migrationsverket har kontor, och den kommunen blir ankomstkommun. Omedelbart efter ankomsten skall Migrationsverket anvisa en kommun att ta emot barnet. Anvisningskommunen tar då över ansvaret för boende och omsorg under 1 FN:s flyktingkonvention.

3 Dnr BUN Dpl 37 sid 3 (10) den tid ansökan om asyl prövas och även därefter för dem som beviljas uppehållstillstånd. En anvisning innebär att kommunen måste utreda barnets behov, ansvara för boende och omsorg, förordna en god man (inom 2-3 dagar) och se till att barnet får skolgång. Principer för anvisning Länsstyrelserna fördelar platserna i respektive län med en beräkningsmodell. Därefter fördelas platserna mellan kommunerna. På så vis får varje län och varje kommun ett s.k. fördelningstal 2. Syftet är att sträva efter en jämn fördelning av mottagandet i Sverige. Fördelningsmodellen tar hänsyn till befolkningsmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn och nyanlända samt hur många personer som finns inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, boende i respektive kommun. Beslut om anvisning fattas enligt följande ordning: 1. Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning. Här gäller främst att släkting eller annan för barnet viktig person finns i kommunen. 2. Till kommun med överenskommelse om platser för anvisning. I kommun där ledig plats finns och som matchar barnets ålder och/eller kön. 3. Till kommun med eller utan överenskommelse. Här gäller Migrationsverkets utvidgade möjlighet att anvisa. En överenskommelse ger en kommun möjlighet att planera mottagandet. Kommuner som uppnått sitt fördelningstal är undantagna i steg 3. a. Kommuner utan överenskommelse kommer att vara först i turordningen för anvisning. Dessa kommuner får en anvisning vardera tills samtliga utan överenskommelse fått 10 anvisningar var. b. Därefter anvisas till kommuner med överenskommelse men som inte startat sitt mottagande, tills samtliga dessa fått 10 anvisningar var. c. Sedan anvisas till kommuner som inte nått sitt fördelningstal. I första hand utses de län som inte nått länets fördelningstal, och inom länet de kommuner som ligger längst ifrån sin kommuns fördelningstal. När alla län nått samma differens mellan fördelningstal och mottagande, anvisas till samtliga län. Kommunerna sorteras utifrån kommunens platsbrist i förhållande till fördelningstalet, så att de som har störst differens får anvisning först. Sedan får kommunerna ta emot ett barn i taget tills kommunen mottagit det antal barn som bristen på platser genererar (2,5 anvisning per saknad plats). 2 Länstalet för Värmland 2014 är 1490 platser för flyktingar (varav 673 anvisningsbara platser) och 96 asylplatser för ensamkommande barn. Detta skall jämföras med 2013 års 378 anvisningsbara platser för flyktingar och 43 asylplatser för ensamkommande barn. Karlstads fördelningstal för 2014 är 200 anvisningsbara platser för flyktingar och 12 asylplatser, att jämföra med 2013 års 70 anvisningsbara platser för flyktingar och 3 asylplatser.

4 Dnr BUN Dpl 37 sid 4 (10) 4. När alla kommuner nått sitt fördelningstal används sista steget. Här sker anvisning till samtliga landets kommuner, i turordning utifrån folkmängd i kommunen. Störst kommun får anvisning först. Länsstyrelsens framställan I sin framställan 3 vill Länsstyrelsen att Karlstad skall skriva under ett avtal om att man bereder ca 200 anvisningsbara platser per år för flyktingar. Detta vill man skall komma att gälla åtminstone under 2014 och När det gäller asylplatser för ensamkommande barn, vill man att kommunen multiplicerar sitt nuvarande antal platser (3) med minst 4, d.v.s. totalt minst 12 platser. Dessa 12 skall i sin tur multipliceras med 3 eller 4 för att få fram det antal barn som kommer att kunna tas emot. Detta beror på att det beräknas att varje barn upptar en plats endast under några månader, och därefter kan ett nytt barn tas emot. I praktiken betyder detta att Karlstad förväntas ta emot ett 40-tal ensamkommande barn i jämförelse med dagens ca 10. Hur många barn det kommer att betyda i praktiken, beror på Migrationsverkets handläggningstider. I dagsläget är handläggningstiden ungefär fyra månader, vilket betyder att en plats omsätter tre barn under ett år. 12 platser blir då i praktiken 36 barn på helårsbasis. Förändring av mottagandet mellan nuvarande avtal och det föreslagna, översikt Flyktingar Ensamkommande Uppskattad Totalt barn anhöriginvandring Med nuvarande avtal Med avtal enligt Länsstyrelsens framställan Lagförändringar Ett antal lagändringar träder i kraft inom området integration och mottagande. Bland annat innebär det att beträffande ensamkommande barn ges Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ta emot asylsökande ensamkommande barn. Detta mot bakgrund av att behovet av platser är akut. Beslutet innebär att Migrationsverket kan anvisa samtliga kommuner efter den 1 januari 2014 att ta emot ensamkommande barn. Det gäller såväl kommuner som har en överenskommelse att ta emot ensamkommande barn som kommuner utan överenskommelse. Utöver detta sänks grundersättningen till kommunerna, och istället införs en prestationsbaserad ersättningsmodell 4 där ett högt mottagande ger en högre ersättning jämfört med tidigare modell. Även ersättningen när det gäller 3 Se bilaga, framställan från Länsstyrelsen och förslag till ny överenskommelse. 4 Förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, SFS 2010:1122.

5 Dnr BUN Dpl 37 sid 5 (10) mottagande från Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) premieras, för att undvika att nyanlända fastnar där. Konsekvenser För att synliggöra de konsekvenser som ett utökat mottagande kan få, har berörda förvaltningar och bolag fått uttrycka sig över hur man ser på ett ökat mottagande ur deras perspektiv. De som tillfrågats är förvaltningens och bolagets direktör respektive VD. Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen har information också hämtats från enhetschefen för EBU, enheten för ensamkommande barn och unga, samt från bostadskonsulent som hanterar mottagandet av de vuxna flyktingarna. Först ställdes frågan under våren 2013, det vill säga innan den nya framställan från Länsstyrelsen inkommit. Eftersom behoven kommer att öka ytterligare i det fall kommunen tecknar ovan nämnda avtal med Länsstyrelsen, har man fått möjlighet att åter yttra sig över hur man ser på konsekvenserna av att ingå en sådan överenskommelse med Länsstyrelsen. Karlstads Bostads AB Man konstaterar att situationen på bostadsmarknaden är besvärlig, och trycket på lediga lägenheter mycket stort. En av fem lediga lägenheter går redan idag till grupper som har förtur, bland annat till flyktingar. Till detta kommer studentbostadsgarantin. Man menar att ett utökat mottagande går att hantera så länge det kan rymmas inom befintligt avtal 5. Det innebär att en ökad tilldelning av lägenheter för flyktingar, minskar tilldelningen av lägenheter till andra grupper med lika mycket. Anhöriginvandringen är också problematisk, eftersom man har begränsad tillgång till stora lägenheter. Samtidigt tror man att det går att teckna fler kontrakt 2014 än vad som tecknats under Upp emot 40 kontrakt kan vara rimligt att teckna under 2014, jämfört med under 2013 då trycket från nya studenter till höstterminsstarten inte förväntas öka och att nya studentbostäder då har färdigställts. Hänsyn måste också tas så att kulturkrockar och friktion mellan boende inte blir för stor på enskilda områden. Hyresnivån vid nyproduktion Combohus ligger under normvärdet från Socialstyrelsen, vilket innebär att man kan skriva kontrakt i nyproducerade hus. Gymnasieförvaltningen Gymnasieförvaltningen ansvarar för SFI-utbildning för flyktingar placerade i Karlstads och Hammarö kommuner för flyktingar placerade i Grums kommun. Verksamheten omfattar i dag cirka 120 elever. Förslaget om utökat flyktingmottagande skulle ge en volym på elever. 5 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens avtal med KBAB om antal tilldelade lägenheter per år.

6 Dnr BUN Dpl 37 sid 6 (10) Den ökade elevvolymen kommer att ställa ökade krav på lokaler och lärarkompetens. Beträffande lokaler kan situationen lösas genom att förlägga undervisning till mer udda tider som sen eftermiddag alternativt kväll. Volymökningen kommer att innebära en utmaning för gymnasieförvaltningen beträffande bemanning med behörig personal. Bemanningsprocessen kräver en relativt god framförhållning för att klara behörighetskravet. En kraftigt utökad verksamhet med behörig personal innebär alltid en utmaning vid krympande verksamhet, särskilt om neddragningar kommer snabbt. Gymnasieförvaltningen får ett ramanslag i stället för elevanslag inom SFIverksamheten. För flykting-sfi får gymnasieförvaltningen ersättning från ASF under etableringsfasen. Den beräknade anhörighetsinvandringen kommer över tid att medföra en ekonomisk utmaning för gymnasieförvaltningen. SFI-verksamheten har återkommande varit dyrare än ramen utifrån ett ökat antal elever. Eftersom SFI är en rättighet kan inte verksamheten avslå en behörig ansökan. Det är svårt för gymnasieförvaltningen att med säkerhet bedöma volymerna av ensamkommande barn utifrån att elever även kommer från Grums, Kils och Forshagas kommuner. Gymnasieförvaltningen kan erfarenhetsmässig konstatera att utbildningen inom språkintroduktion är en dyr verksamhet. Kostnaderna överstiger det elevanslag (interkommunal ersättning) som gymnasieförvaltningen får. Kostnaden kan hänföras till i princip två delar, behov av hög bemanning (små undervisningsgrupper) och stort behov av elevhälsa. Elevkategorin behöver bli sedda mest hela tiden för att fungera samtidigt som gruppen är i behov av mycket stöd för att hantera vardagen. Elevgruppen ensamkommande barn har ett väsentligt större behov av elevhälsa än andra grupper. Behovet riktas i första hand mot kurator och skolsköterska utifrån att många elever helt enkelt mår dåligt. Exempelvis tar kartläggning av vaccinationsbehov betydande tid i anspråk. Skolan har även betydande merkostnader för tolkverksamheten eftersom ambitionen är att använda auktoriserade tolkar. Ansvarig rektor upplever att det är svårt att få landstinget att ställa upp och ta sin del av ansvaret för elevgruppen. Konsekvensen blir att skolan tar alternativt tvingas ta ett allt för stort ansvar av vårdande karaktär. Elevhälsans uppdrag är i första hand förebyggande. Barn och ungdomsförvaltningen Inom barn- och ungdomsförvaltningen finns redan idag ett behov av ökad kapacitet och samordning kring hur och var nyanlända ska tas emot. Framställan från Länsstyrelsen till Karlstads kommun om ökat mottagande av flyktingar samt ensamkommande flyktingbarn kommer att öka det behovet. Ett ökat antal flyktingar och efterföljande anhöriginvandring kan med nuvarande organisation leda till att elever får vänta på skolplacering och att de inte får det stöd de har rätt till inom rimlig tid. Det kan till exempel gälla modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning eller att det saknas lärare med kompetens inom andraspråksinlärning. Det behövs också utökade kunskaper kring

7 Dnr BUN Dpl 37 sid 7 (10) och rutiner för kartläggning av nyanländas skolbakgrund och kunskaper, inte minst med hänvisning till de av regeringen föreslagna åtgärderna (DS 2013:6) kring kartläggning och undervisning av nyanlända elever. En mottagningsfunktion/enhet för nyanlända kan öka tydligheten kring hur nyanlända ska tas emot och ge likvärdiga möjligheter och förutsättningar för en bra skolstart i Karlstads kommun. Mottagningsenheten föreslås: utreda och föreslå kommungemensamma riktlinjer och rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever inom barn- och ungdomsförvaltningen så att lagens krav säkerställs ansvara för en första kartläggning av skolbakgrund, kunskapsnivå och hälsa ansvara för information till vårdnadshavare om svensk förskola och skola ge rekommendation till förskolechefer och rektorer om lämplig placering fungera som stödjande och rådgivande enhet gentemot förskolor och skolor arbeta med kompetenshöjande insatser kring interkulturell kompetens och språkutvecklande arbetssätt samverka med andra förvaltningar i kommunen, landstinget och berörda myndigheter kring nyanlända barn och elever Mottagningsenheten bör placeras centralt och gärna i samverkan med andra förvaltningar vilket kan underlätta för nyanlända familjer. Beroende av verksamhetens omfattning behövs kompetenser som samordnare med pedagogisk kompetens, lärare i svenska som andraspråk, mångfaldspedagog, skolsköterska, administratör, modersmålslärare samt tillgång till tolkar. Uppskattningsvis behövs totalt 350 % tjänst, c:a 2 mkr exkl. hyreskostnader. Ett ökat mottagande av flyktingfamiljer innebär att antalet platser i förberedelseklasserna behöver öka liksom behovet av lärare med kompetens i svenska som andraspråk. Gymnasieförvaltningen köper idag modersmålsundervisning och studiehandledning från barn- och ungdomsförvaltningen. Ett ökat mottagande av ensamkommande barn, inte bara i Karlstads kommun utan också från kranskommunerna, kommer att öka behovet av studiehandledare och modersmålslärare. I förskolan är det för nuvarande ont om förskoleplatser i vissa delar av kommunen. Ett ökat flyktingmottagande kommer att innebära behov av ytterligare förskoleplatser. Kulturskolan riktar sig via olika projekt till skolor med hög andel nyanlända. Ytterligare resurser för detta arbete kan innebära att fler nyanlända barn och elever ges möjligheter till estetiska uttryck och en snabbare integrationsprocess. Kostnaden uppskattas till 1 mkr/år.

8 Dnr BUN Dpl 37 sid 8 (10) Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter är viktiga för att erbjuda även nyanlända en bra fritid. Man har dels verksamheter i egen regi som bibliotek, skaparverkstan, Arenan, parklekar, fritidsgårdar, UNO, seniorernas hus, badhus, motionsspår, drop-in-idrott mm. Biblioteken erbjuder dessutom i dag tidningar, databaser, internetuppkoppling på en mängd olika språk så att personer kan ha kontakt med sina hemländer och ha "span" vad som händer. De egna verksamheterna är i stort sett avgiftsfria, men det finns undantag. Den andra aktören är föreningslivet inom idrott och kultur. Här kan det vara språkliga problem eller att föreningen tar en avgift för deltagande. Kanske behövs en "lots" som följer gruppen in till föreningen? (Ett bra exempel i Borlänge där en flyktinggrupp startade ett bandylag!) Studieförbunden kan söka pengar för barn- och ungdomskulturprojektet riktat till gruppen. Region Värmland genom dess kulturcentrum planerar en förstudie om dans/film på flyktingförläggningar. Det är också viktigt att veta var de finns och att de kommer för ibland "plötsligt dyker dom upp" och man har ingen beredskap på mottagandet. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Lägenheter måste ställas till förfogande i den omfattning som behövs, både i antal och i storlek i förhållande till anländande familjers. Ett mottagande av 200 flyktingar, medför av erfarenhet en anhöriginvandring om personer inom ett till två år. Lägger man dessutom till att antalet ensamkommande barn ökar med ca 30 barn, betyder det att så småningom ytterligare minimum 15 lägenheter årligen behövs för att dessa skall kunna flytta ut från kommunens boende och bereda plats för nya ensamkommande barn. Det utökade mottagandet innebär också ett behov av ökade administrativa resurser. En handläggare kan klara att administrera ungefär 50 ärenden. Det betyder att ett par handläggartjänster ytterligare kan komma att krävas, enbart för att möta den ökade arbetsmängden. En informationscentral dit man kan vända sig för att få hjälp med bekymmer eller frågor av olika slag, kan behöva inrättas. Någon form av samordnarfunktion kan också komma att krävas. Det innebär ett mera riktat arbete som kräver extra resurser. En informationscentral skall fungera som en öppen mottagning och vara lätt tillgänglig för den som behöver hjälp. Den skall också medverka till att skapa kontakter för den enskilde mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting, kommun och föreningar. De extra kostnaderna för ytterligare handläggartjänster i mottagandet samt ett utökat behov av lokaler, beräknas bli ca kr per år. Dessa är merkostnader i det korta perspektivet och beräknas komma att täckas av ökade statsbidrag för mottagande av flyktingar. I ett längre perspektiv kan det bli svårare att täcka

9 Dnr BUN Dpl 37 sid 9 (10) kostnadsökningarna. Kostnaderna blir då beroende av hur stor andel av flyktingarna som lyckas komma i arbete eller utbildning, och är därför svåra att överblicka. Behov av lägenheter Eftersom antalet lägenheter redan nu är för litet, har arbetsmarknads- och socialförvaltningen i dagsläget ansvaret för att inbördes prioritera bland de grupper som är prioriterade. Familjerna som kommer från andra länder är många gånger relativt stora. Varje familj måste ha en bostad först och främst, och det är svårt att hitta större lägenheter i Karlstad. Mottagandet i övrigt skulle kunna fungera relativt väl även om det skulle komma att medföra extra arbete. Det är svårt att veta exakt hur många lägenheter som kommer att behövas, eftersom det beror på hur stora familjer som kommer. Uppskattningsvis kommer det årligen att behövas ytterligare 65 lägenheter fler än idag, för att täcka behovet hos de nyanlända. Den uppskattningen bygger på att ytterligare 30 ensamkommande kräver ytterligare minst 15 lägenheter. Utöver det ytterligare ca 125 flyktingar inklusive anhöriginvandrade, kräver ytterligare ca 50 lägenheter. Hur stor anhöriginvandringen blir är osäkert, men uppskattningen bygger på tidigare erfarenheter. Boende för ensamkommande barn Lägenheter är inte det enda som kommer att behövas. Om antalet platser för ensamkommande barn utökas från 3 till 12, kräver det att ett nytt asylboende startas. Det behöver vara dimensionerat för 7-8 platser, och med en personalstyrka på 8-10 kvalificerade medarbetare. Driftskostnaderna för ett sådant boende kommer enligt beräkningarna att täckas av statsbidrag för mottagande av ensamkommande barn. Detta under förutsättning att man kan använda befintliga lokaler eller hyra kompletterande lokaler. Om det skulle bli aktuellt med att bygga nytt blir läget ett annat, eftersom det då handlar om en större investering. Inkomster och utgifter för ett ökat mottagande Förändringar i kommunens verksamheter påkallade av ett ökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn, kräver ökade resurser på olika sätt. En del kostnader har förvaltningarna själva satt en siffra på. Till dessa kommer kostnader som inte närmare är preciserade. Det handlar till exempel om utökade platser inom förskolan, högre bemanning inom gymnasieskolans elevvård eller nybyggnation av bostäder. Ett ökat mottagande innebär också ökade intäkter. Det finns relativt avancerade schabloner för vilken ersättning kommunerna får från staten för sina olika aktiviteter. En del ersättningar betalas ut per automatik, medan andra aktivt måste återsökas från staten. I det korta perspektivet innebär detta att delar av de ökade kostnaderna täcks av ökade intäkter. I det längre perspektivet är kostnaderna svårare att överblicka. Det beror mycket på hur väl kommunen lyckas med mottagande och integration av de

10 Dnr BUN Dpl 37 sid 10 (10) nyanlända. När det gäller barn och unga blir det till exempel betydelsefullt att eleverna klarar sin grundskolegång, att de går igenom gymnasiet med godkända betyg och att de sedan ges möjlighet att få fäste på arbetsmarknaden. Även för de vuxna flyktingarna är möjligheten till att arbeta viktig, både för att man skall kunna försörja sig men också för att man skall kunna integrera sig själva och sina familjer i det svenska samhället. Göran Isberg skoldirektör, barn och ungdom

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Hur många barn kommer? 700 600 500 400 2014, 643 barn 2013, 3852 barn 2012, 3578 barn 2011, 2657 barn 2010, 2393 barn 2009, 2250

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

September Information om ensamkommande barn

September Information om ensamkommande barn September 2013 Information om ensamkommande barn Olika myndigheters ansvarsområden Landsting Kommunen Asyl Ankomstkommun Migrationsverket anvisar asylsökande barn Anvisad Kommun Asyl PUT Utvidgade möjligheter

Läs mer

Sundsvalls kommun. Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare

Sundsvalls kommun. Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare www.pwc.com/se Sundsvalls kommun Förstudie Beredskap för ökat flyktingmottagande 2015 Anneth Nyqvist - projektledare Robert Bergman - projektmedarbetare Uppdraget syfte Övergripande revisionsfråga: Belysa

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 2015-12-09 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 Förslag till beslut Arbets-

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21)

Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21) Dnr 851-4734-2016 1 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM a.registrator@regeringskansliet.se Departementspromemoria Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Datum 2016-11-08 Diarienummer KSN-2016-2159 Kommunstyrelsen Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för

Läs mer

Aktuell statistik mottagna nyanlända i Fyrbodal + asylsökande i migrationsverkets mottagningssystem

Aktuell statistik mottagna nyanlända i Fyrbodal + asylsökande i migrationsverkets mottagningssystem Aktuell statistik mottagna nyanlända i Fyrbodal + asylsökande i migrationsverkets mottagningssystem 3 mars 2016 Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg 070

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Analys av beredskap för ökat mottagande av nyanlända Värmdö Kommun

Analys av beredskap för ökat mottagande av nyanlända Värmdö Kommun 2015-10-02 Handläggare Sandra von Euler Tillväxtavdelningen 2015NÄN/0064 Analys av beredskap för ökat mottagande av nyanlända Värmdö Kommun Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Sammanfattning... 2 Syfte...

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn 2016-03-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn Statusrapport februari 2016 Förslag till beslut Arbets- och

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 2015-10-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut

SOCIALFÖRVALTNINGEN. Till Socialnämnden. Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: Förvaltningens förslag till beslut SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 08-508 25 605 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0746/2011 DNR 1.6-0747/2011 SID 1

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 2016-08-15 Dnr 851-4552-2016 1 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM a.registrator@regeringskansliet.se Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga (dnr

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-08-11 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever,

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Melleruds Kommun 2014 1 Inledning Sammanfattning av de rutiner som tillämpas i Melleruds kommun anpassade till Skolverkets skrifter: Allmänna råd för utbildning

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Överenskommelse om blandade platser

Överenskommelse om blandade platser 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan

Läs mer

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! Förfrågan från Migrationsverket om att driftsätta fler evakueringsplatser

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden Dnr ASN-2013-349 Dpl 63 sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Förvaltningsstaben Tjänsteyttrande 2014-01-29 Mats Fackel, 054-5405238 mats.fackel@karlstad.se Kartläggning av det långsiktiga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer... 12 1 Sammanfattning

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever,

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Melleruds Kommun 2016 1 Innehåll Inledning s.2 Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskolan s.3 Mottagande av nyanlända elever s.4

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2011 12 05 273 647 Arbets och personalutskottet 2011 11 28 242 525 Dnr 11.125 13 decks14 Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverkets

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Ett nationellt perspektiv

Ett nationellt perspektiv Ett nationellt perspektiv Flyktingsituationen innebär stora möjligheter för det svenska samhället Få igång stor bostadsproduktion som ändå behövs Klara arbetskraftsförsörjningen Stärka befolkningsunderlaget

Läs mer

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2014-11-24 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

Omställning av Enheten för ensamkommande barn och ungdomar

Omställning av Enheten för ensamkommande barn och ungdomar Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-11-09 Handläggare Britt Lundkvist Telefon: 508 25 294 Till Socialnämnden 2016-11-22 Omställning av Enheten för ensamkommande

Läs mer

Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta kommun KS-2013/1314

Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta kommun KS-2013/1314 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1314 2014-01-02 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form avskydd eller assistans av UNHCR

Läs mer

Volymökningens effekter på modell för nyanlända barn och elevers utbildning

Volymökningens effekter på modell för nyanlända barn och elevers utbildning Tjänsteutlåtande Utredare 2016-01-19 Björn Axén 08-590 970 85 Dnr: bjorn.axen@upplandsvasby.se UBN/2015:226 33962 Utbildningsnämnden Volymökningens effekter på modell för nyanlända barn och elevers utbildning

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-01-13 Rev 2014-01-14 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse

Läs mer