Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn"

Transkript

1 Dnr BUN Dpl 37 sid 1 (10) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande Göran Isberg, Förstudie - Utökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn Dnr BUN Dpl 37 Ärende Sedan en tid tillbaka finns ett ökat tryck på Sveriges kommuner att ta emot flyktingar. Detta gäller även Värmland som län och Karlstads kommun. Framförallt läget i Syrien har gjort att behovet av platser för flyktingar och ensamkommande barn har ökat starkt, och förväntas fortsätta öka under Länsstyrelsen har den 22 november 2013 gjort en framställan till Karlstads kommun, angående flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande barn. I framställan påtalar man ett behov av att skriva en ny överenskommelse mellan Migrationsverket och kommunen, som innebär ett utökat mottagande. Man pekar på att det ansvar för mottagandet kommunerna i Värmland tar på sig är ojämnt fördelat, och att de kommuner som har eller har haft lediga bostäder har ett större mottagande. Stora krav kommer att ställas på kommunerna för att säkerställa resurser för mottagandet. Framför allt gäller det bostäder, men det kommer även att krävas utökade resurser inom förskola och skola, SFI-undervisning mm. Mottagandet Dagens avtal mellan Karlstads kommun och dåvarande Integrationsverket, innebär att kommunen förbinder sig att ta emot högst 100 flyktingar och vissa andra utlänningar årligen. Till detta kommer avtalet om 3 platser för ensamkommande flyktingbarn. Människor som kommer till Sverige har specifika grundläggande behov för att de skall kunna leva och ha en chans att integreras i det svenska samhället. Behovet av en bostad är naturligtvis grundläggande för vistelsen, men så är även sysselsättning, plats i barnomsorg eller skola till sina barn och undervisning i svenska språket. Dessutom behöver de nyanlända stöd med många större och mindre praktiska saker t.ex. att handla, skaffa bankkonton, försäkringar, Postadress: Barn- och ungdomsförvaltningen, Besöksadress: Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr BUN Dpl 37 sid 2 (10) abonnemang mm. Till detta kommer att många upplevt trauman i sina hemländer som kräver vård och stöd i varierande omfattning och under varierande tid. Flyktingar Flykting är varje person som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös/politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning 1 om man skulle återvända till sitt hemland. 145 flyktingar har skrivits in på Arbetsförmedlingen i Karlstad under Arbetsförmedlingen ansvarar för flyktingarna under etableringsfasen, det vill säga de två första åren. De 145 inskrivna på AF inkluderar ett oklart antal anhöriginvandrade samt så kallade egenbosatta i kommunen, det vill säga personer som ordnat boende själva och flyttat hit. Dessa omfattas inte av avtalet mellan kommunen och Integrationsverket. Hur många som faktiskt kommit till kommunen inom ramen för avtalet är därför svårt att precisera, men arbetsmarknads- och socialförvaltningens egen statistik pekar på att man tagit emot 76 nyanlända under Under etableringsfasens två år har de nyanlända ersättning från Försäkringskassan. När två år passerat, omfattas man av statens jobb- och utvecklingsgaranti, men ersättningen sjunker vilket i praktiken betyder att många får kompletterande försörjningsstöd. Kommunens ansvar enligt Socialtjänstlagen gäller, det vill säga man har skyldighet att ge var och en det stöd och den hjälp den behöver. Ensamkommande barn Ensamkommande barn är under 18 år och har kommit till Sverige och sökt asyl utan sina vårdnadshavare, oftast tillsammans med någon släkting. Dessa barn anvisas inte plats inom ramen för kommunens överenskommelse med Migrationsverket utan istället med stöd av särskilda skäl. När det gäller mottagande, omsorg och boende för ensamkommande barn, har kommunen ansvaret från start, huvudsakligen utifrån Socialtjänstlagen. När Migrationsverket anvisat ett barn till en kommun, omfattas barnet av det så kallade vistelsebegreppet, vilket i praktiken innebär att anvisad kommun har det yttersta ansvaret för barnet. Man har också ansvar för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns. Processen När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och söker asyl, erbjuds barnet enligt Socialtjänstlagen ett tillfälligt boende och omsorg i den kommun där de ger sig till känna för svensk myndighet. Detta sker huvudsakligen i de kommuner där Migrationsverket har kontor, och den kommunen blir ankomstkommun. Omedelbart efter ankomsten skall Migrationsverket anvisa en kommun att ta emot barnet. Anvisningskommunen tar då över ansvaret för boende och omsorg under 1 FN:s flyktingkonvention.

3 Dnr BUN Dpl 37 sid 3 (10) den tid ansökan om asyl prövas och även därefter för dem som beviljas uppehållstillstånd. En anvisning innebär att kommunen måste utreda barnets behov, ansvara för boende och omsorg, förordna en god man (inom 2-3 dagar) och se till att barnet får skolgång. Principer för anvisning Länsstyrelserna fördelar platserna i respektive län med en beräkningsmodell. Därefter fördelas platserna mellan kommunerna. På så vis får varje län och varje kommun ett s.k. fördelningstal 2. Syftet är att sträva efter en jämn fördelning av mottagandet i Sverige. Fördelningsmodellen tar hänsyn till befolkningsmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn och nyanlända samt hur många personer som finns inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, boende i respektive kommun. Beslut om anvisning fattas enligt följande ordning: 1. Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning. Här gäller främst att släkting eller annan för barnet viktig person finns i kommunen. 2. Till kommun med överenskommelse om platser för anvisning. I kommun där ledig plats finns och som matchar barnets ålder och/eller kön. 3. Till kommun med eller utan överenskommelse. Här gäller Migrationsverkets utvidgade möjlighet att anvisa. En överenskommelse ger en kommun möjlighet att planera mottagandet. Kommuner som uppnått sitt fördelningstal är undantagna i steg 3. a. Kommuner utan överenskommelse kommer att vara först i turordningen för anvisning. Dessa kommuner får en anvisning vardera tills samtliga utan överenskommelse fått 10 anvisningar var. b. Därefter anvisas till kommuner med överenskommelse men som inte startat sitt mottagande, tills samtliga dessa fått 10 anvisningar var. c. Sedan anvisas till kommuner som inte nått sitt fördelningstal. I första hand utses de län som inte nått länets fördelningstal, och inom länet de kommuner som ligger längst ifrån sin kommuns fördelningstal. När alla län nått samma differens mellan fördelningstal och mottagande, anvisas till samtliga län. Kommunerna sorteras utifrån kommunens platsbrist i förhållande till fördelningstalet, så att de som har störst differens får anvisning först. Sedan får kommunerna ta emot ett barn i taget tills kommunen mottagit det antal barn som bristen på platser genererar (2,5 anvisning per saknad plats). 2 Länstalet för Värmland 2014 är 1490 platser för flyktingar (varav 673 anvisningsbara platser) och 96 asylplatser för ensamkommande barn. Detta skall jämföras med 2013 års 378 anvisningsbara platser för flyktingar och 43 asylplatser för ensamkommande barn. Karlstads fördelningstal för 2014 är 200 anvisningsbara platser för flyktingar och 12 asylplatser, att jämföra med 2013 års 70 anvisningsbara platser för flyktingar och 3 asylplatser.

4 Dnr BUN Dpl 37 sid 4 (10) 4. När alla kommuner nått sitt fördelningstal används sista steget. Här sker anvisning till samtliga landets kommuner, i turordning utifrån folkmängd i kommunen. Störst kommun får anvisning först. Länsstyrelsens framställan I sin framställan 3 vill Länsstyrelsen att Karlstad skall skriva under ett avtal om att man bereder ca 200 anvisningsbara platser per år för flyktingar. Detta vill man skall komma att gälla åtminstone under 2014 och När det gäller asylplatser för ensamkommande barn, vill man att kommunen multiplicerar sitt nuvarande antal platser (3) med minst 4, d.v.s. totalt minst 12 platser. Dessa 12 skall i sin tur multipliceras med 3 eller 4 för att få fram det antal barn som kommer att kunna tas emot. Detta beror på att det beräknas att varje barn upptar en plats endast under några månader, och därefter kan ett nytt barn tas emot. I praktiken betyder detta att Karlstad förväntas ta emot ett 40-tal ensamkommande barn i jämförelse med dagens ca 10. Hur många barn det kommer att betyda i praktiken, beror på Migrationsverkets handläggningstider. I dagsläget är handläggningstiden ungefär fyra månader, vilket betyder att en plats omsätter tre barn under ett år. 12 platser blir då i praktiken 36 barn på helårsbasis. Förändring av mottagandet mellan nuvarande avtal och det föreslagna, översikt Flyktingar Ensamkommande Uppskattad Totalt barn anhöriginvandring Med nuvarande avtal Med avtal enligt Länsstyrelsens framställan Lagförändringar Ett antal lagändringar träder i kraft inom området integration och mottagande. Bland annat innebär det att beträffande ensamkommande barn ges Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ta emot asylsökande ensamkommande barn. Detta mot bakgrund av att behovet av platser är akut. Beslutet innebär att Migrationsverket kan anvisa samtliga kommuner efter den 1 januari 2014 att ta emot ensamkommande barn. Det gäller såväl kommuner som har en överenskommelse att ta emot ensamkommande barn som kommuner utan överenskommelse. Utöver detta sänks grundersättningen till kommunerna, och istället införs en prestationsbaserad ersättningsmodell 4 där ett högt mottagande ger en högre ersättning jämfört med tidigare modell. Även ersättningen när det gäller 3 Se bilaga, framställan från Länsstyrelsen och förslag till ny överenskommelse. 4 Förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, SFS 2010:1122.

5 Dnr BUN Dpl 37 sid 5 (10) mottagande från Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) premieras, för att undvika att nyanlända fastnar där. Konsekvenser För att synliggöra de konsekvenser som ett utökat mottagande kan få, har berörda förvaltningar och bolag fått uttrycka sig över hur man ser på ett ökat mottagande ur deras perspektiv. De som tillfrågats är förvaltningens och bolagets direktör respektive VD. Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen har information också hämtats från enhetschefen för EBU, enheten för ensamkommande barn och unga, samt från bostadskonsulent som hanterar mottagandet av de vuxna flyktingarna. Först ställdes frågan under våren 2013, det vill säga innan den nya framställan från Länsstyrelsen inkommit. Eftersom behoven kommer att öka ytterligare i det fall kommunen tecknar ovan nämnda avtal med Länsstyrelsen, har man fått möjlighet att åter yttra sig över hur man ser på konsekvenserna av att ingå en sådan överenskommelse med Länsstyrelsen. Karlstads Bostads AB Man konstaterar att situationen på bostadsmarknaden är besvärlig, och trycket på lediga lägenheter mycket stort. En av fem lediga lägenheter går redan idag till grupper som har förtur, bland annat till flyktingar. Till detta kommer studentbostadsgarantin. Man menar att ett utökat mottagande går att hantera så länge det kan rymmas inom befintligt avtal 5. Det innebär att en ökad tilldelning av lägenheter för flyktingar, minskar tilldelningen av lägenheter till andra grupper med lika mycket. Anhöriginvandringen är också problematisk, eftersom man har begränsad tillgång till stora lägenheter. Samtidigt tror man att det går att teckna fler kontrakt 2014 än vad som tecknats under Upp emot 40 kontrakt kan vara rimligt att teckna under 2014, jämfört med under 2013 då trycket från nya studenter till höstterminsstarten inte förväntas öka och att nya studentbostäder då har färdigställts. Hänsyn måste också tas så att kulturkrockar och friktion mellan boende inte blir för stor på enskilda områden. Hyresnivån vid nyproduktion Combohus ligger under normvärdet från Socialstyrelsen, vilket innebär att man kan skriva kontrakt i nyproducerade hus. Gymnasieförvaltningen Gymnasieförvaltningen ansvarar för SFI-utbildning för flyktingar placerade i Karlstads och Hammarö kommuner för flyktingar placerade i Grums kommun. Verksamheten omfattar i dag cirka 120 elever. Förslaget om utökat flyktingmottagande skulle ge en volym på elever. 5 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens avtal med KBAB om antal tilldelade lägenheter per år.

6 Dnr BUN Dpl 37 sid 6 (10) Den ökade elevvolymen kommer att ställa ökade krav på lokaler och lärarkompetens. Beträffande lokaler kan situationen lösas genom att förlägga undervisning till mer udda tider som sen eftermiddag alternativt kväll. Volymökningen kommer att innebära en utmaning för gymnasieförvaltningen beträffande bemanning med behörig personal. Bemanningsprocessen kräver en relativt god framförhållning för att klara behörighetskravet. En kraftigt utökad verksamhet med behörig personal innebär alltid en utmaning vid krympande verksamhet, särskilt om neddragningar kommer snabbt. Gymnasieförvaltningen får ett ramanslag i stället för elevanslag inom SFIverksamheten. För flykting-sfi får gymnasieförvaltningen ersättning från ASF under etableringsfasen. Den beräknade anhörighetsinvandringen kommer över tid att medföra en ekonomisk utmaning för gymnasieförvaltningen. SFI-verksamheten har återkommande varit dyrare än ramen utifrån ett ökat antal elever. Eftersom SFI är en rättighet kan inte verksamheten avslå en behörig ansökan. Det är svårt för gymnasieförvaltningen att med säkerhet bedöma volymerna av ensamkommande barn utifrån att elever även kommer från Grums, Kils och Forshagas kommuner. Gymnasieförvaltningen kan erfarenhetsmässig konstatera att utbildningen inom språkintroduktion är en dyr verksamhet. Kostnaderna överstiger det elevanslag (interkommunal ersättning) som gymnasieförvaltningen får. Kostnaden kan hänföras till i princip två delar, behov av hög bemanning (små undervisningsgrupper) och stort behov av elevhälsa. Elevkategorin behöver bli sedda mest hela tiden för att fungera samtidigt som gruppen är i behov av mycket stöd för att hantera vardagen. Elevgruppen ensamkommande barn har ett väsentligt större behov av elevhälsa än andra grupper. Behovet riktas i första hand mot kurator och skolsköterska utifrån att många elever helt enkelt mår dåligt. Exempelvis tar kartläggning av vaccinationsbehov betydande tid i anspråk. Skolan har även betydande merkostnader för tolkverksamheten eftersom ambitionen är att använda auktoriserade tolkar. Ansvarig rektor upplever att det är svårt att få landstinget att ställa upp och ta sin del av ansvaret för elevgruppen. Konsekvensen blir att skolan tar alternativt tvingas ta ett allt för stort ansvar av vårdande karaktär. Elevhälsans uppdrag är i första hand förebyggande. Barn och ungdomsförvaltningen Inom barn- och ungdomsförvaltningen finns redan idag ett behov av ökad kapacitet och samordning kring hur och var nyanlända ska tas emot. Framställan från Länsstyrelsen till Karlstads kommun om ökat mottagande av flyktingar samt ensamkommande flyktingbarn kommer att öka det behovet. Ett ökat antal flyktingar och efterföljande anhöriginvandring kan med nuvarande organisation leda till att elever får vänta på skolplacering och att de inte får det stöd de har rätt till inom rimlig tid. Det kan till exempel gälla modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning eller att det saknas lärare med kompetens inom andraspråksinlärning. Det behövs också utökade kunskaper kring

7 Dnr BUN Dpl 37 sid 7 (10) och rutiner för kartläggning av nyanländas skolbakgrund och kunskaper, inte minst med hänvisning till de av regeringen föreslagna åtgärderna (DS 2013:6) kring kartläggning och undervisning av nyanlända elever. En mottagningsfunktion/enhet för nyanlända kan öka tydligheten kring hur nyanlända ska tas emot och ge likvärdiga möjligheter och förutsättningar för en bra skolstart i Karlstads kommun. Mottagningsenheten föreslås: utreda och föreslå kommungemensamma riktlinjer och rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever inom barn- och ungdomsförvaltningen så att lagens krav säkerställs ansvara för en första kartläggning av skolbakgrund, kunskapsnivå och hälsa ansvara för information till vårdnadshavare om svensk förskola och skola ge rekommendation till förskolechefer och rektorer om lämplig placering fungera som stödjande och rådgivande enhet gentemot förskolor och skolor arbeta med kompetenshöjande insatser kring interkulturell kompetens och språkutvecklande arbetssätt samverka med andra förvaltningar i kommunen, landstinget och berörda myndigheter kring nyanlända barn och elever Mottagningsenheten bör placeras centralt och gärna i samverkan med andra förvaltningar vilket kan underlätta för nyanlända familjer. Beroende av verksamhetens omfattning behövs kompetenser som samordnare med pedagogisk kompetens, lärare i svenska som andraspråk, mångfaldspedagog, skolsköterska, administratör, modersmålslärare samt tillgång till tolkar. Uppskattningsvis behövs totalt 350 % tjänst, c:a 2 mkr exkl. hyreskostnader. Ett ökat mottagande av flyktingfamiljer innebär att antalet platser i förberedelseklasserna behöver öka liksom behovet av lärare med kompetens i svenska som andraspråk. Gymnasieförvaltningen köper idag modersmålsundervisning och studiehandledning från barn- och ungdomsförvaltningen. Ett ökat mottagande av ensamkommande barn, inte bara i Karlstads kommun utan också från kranskommunerna, kommer att öka behovet av studiehandledare och modersmålslärare. I förskolan är det för nuvarande ont om förskoleplatser i vissa delar av kommunen. Ett ökat flyktingmottagande kommer att innebära behov av ytterligare förskoleplatser. Kulturskolan riktar sig via olika projekt till skolor med hög andel nyanlända. Ytterligare resurser för detta arbete kan innebära att fler nyanlända barn och elever ges möjligheter till estetiska uttryck och en snabbare integrationsprocess. Kostnaden uppskattas till 1 mkr/år.

8 Dnr BUN Dpl 37 sid 8 (10) Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter är viktiga för att erbjuda även nyanlända en bra fritid. Man har dels verksamheter i egen regi som bibliotek, skaparverkstan, Arenan, parklekar, fritidsgårdar, UNO, seniorernas hus, badhus, motionsspår, drop-in-idrott mm. Biblioteken erbjuder dessutom i dag tidningar, databaser, internetuppkoppling på en mängd olika språk så att personer kan ha kontakt med sina hemländer och ha "span" vad som händer. De egna verksamheterna är i stort sett avgiftsfria, men det finns undantag. Den andra aktören är föreningslivet inom idrott och kultur. Här kan det vara språkliga problem eller att föreningen tar en avgift för deltagande. Kanske behövs en "lots" som följer gruppen in till föreningen? (Ett bra exempel i Borlänge där en flyktinggrupp startade ett bandylag!) Studieförbunden kan söka pengar för barn- och ungdomskulturprojektet riktat till gruppen. Region Värmland genom dess kulturcentrum planerar en förstudie om dans/film på flyktingförläggningar. Det är också viktigt att veta var de finns och att de kommer för ibland "plötsligt dyker dom upp" och man har ingen beredskap på mottagandet. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Lägenheter måste ställas till förfogande i den omfattning som behövs, både i antal och i storlek i förhållande till anländande familjers. Ett mottagande av 200 flyktingar, medför av erfarenhet en anhöriginvandring om personer inom ett till två år. Lägger man dessutom till att antalet ensamkommande barn ökar med ca 30 barn, betyder det att så småningom ytterligare minimum 15 lägenheter årligen behövs för att dessa skall kunna flytta ut från kommunens boende och bereda plats för nya ensamkommande barn. Det utökade mottagandet innebär också ett behov av ökade administrativa resurser. En handläggare kan klara att administrera ungefär 50 ärenden. Det betyder att ett par handläggartjänster ytterligare kan komma att krävas, enbart för att möta den ökade arbetsmängden. En informationscentral dit man kan vända sig för att få hjälp med bekymmer eller frågor av olika slag, kan behöva inrättas. Någon form av samordnarfunktion kan också komma att krävas. Det innebär ett mera riktat arbete som kräver extra resurser. En informationscentral skall fungera som en öppen mottagning och vara lätt tillgänglig för den som behöver hjälp. Den skall också medverka till att skapa kontakter för den enskilde mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting, kommun och föreningar. De extra kostnaderna för ytterligare handläggartjänster i mottagandet samt ett utökat behov av lokaler, beräknas bli ca kr per år. Dessa är merkostnader i det korta perspektivet och beräknas komma att täckas av ökade statsbidrag för mottagande av flyktingar. I ett längre perspektiv kan det bli svårare att täcka

9 Dnr BUN Dpl 37 sid 9 (10) kostnadsökningarna. Kostnaderna blir då beroende av hur stor andel av flyktingarna som lyckas komma i arbete eller utbildning, och är därför svåra att överblicka. Behov av lägenheter Eftersom antalet lägenheter redan nu är för litet, har arbetsmarknads- och socialförvaltningen i dagsläget ansvaret för att inbördes prioritera bland de grupper som är prioriterade. Familjerna som kommer från andra länder är många gånger relativt stora. Varje familj måste ha en bostad först och främst, och det är svårt att hitta större lägenheter i Karlstad. Mottagandet i övrigt skulle kunna fungera relativt väl även om det skulle komma att medföra extra arbete. Det är svårt att veta exakt hur många lägenheter som kommer att behövas, eftersom det beror på hur stora familjer som kommer. Uppskattningsvis kommer det årligen att behövas ytterligare 65 lägenheter fler än idag, för att täcka behovet hos de nyanlända. Den uppskattningen bygger på att ytterligare 30 ensamkommande kräver ytterligare minst 15 lägenheter. Utöver det ytterligare ca 125 flyktingar inklusive anhöriginvandrade, kräver ytterligare ca 50 lägenheter. Hur stor anhöriginvandringen blir är osäkert, men uppskattningen bygger på tidigare erfarenheter. Boende för ensamkommande barn Lägenheter är inte det enda som kommer att behövas. Om antalet platser för ensamkommande barn utökas från 3 till 12, kräver det att ett nytt asylboende startas. Det behöver vara dimensionerat för 7-8 platser, och med en personalstyrka på 8-10 kvalificerade medarbetare. Driftskostnaderna för ett sådant boende kommer enligt beräkningarna att täckas av statsbidrag för mottagande av ensamkommande barn. Detta under förutsättning att man kan använda befintliga lokaler eller hyra kompletterande lokaler. Om det skulle bli aktuellt med att bygga nytt blir läget ett annat, eftersom det då handlar om en större investering. Inkomster och utgifter för ett ökat mottagande Förändringar i kommunens verksamheter påkallade av ett ökat mottagande av flyktingar och ensamkommande barn, kräver ökade resurser på olika sätt. En del kostnader har förvaltningarna själva satt en siffra på. Till dessa kommer kostnader som inte närmare är preciserade. Det handlar till exempel om utökade platser inom förskolan, högre bemanning inom gymnasieskolans elevvård eller nybyggnation av bostäder. Ett ökat mottagande innebär också ökade intäkter. Det finns relativt avancerade schabloner för vilken ersättning kommunerna får från staten för sina olika aktiviteter. En del ersättningar betalas ut per automatik, medan andra aktivt måste återsökas från staten. I det korta perspektivet innebär detta att delar av de ökade kostnaderna täcks av ökade intäkter. I det längre perspektivet är kostnaderna svårare att överblicka. Det beror mycket på hur väl kommunen lyckas med mottagande och integration av de

10 Dnr BUN Dpl 37 sid 10 (10) nyanlända. När det gäller barn och unga blir det till exempel betydelsefullt att eleverna klarar sin grundskolegång, att de går igenom gymnasiet med godkända betyg och att de sedan ges möjlighet att få fäste på arbetsmarknaden. Även för de vuxna flyktingarna är möjligheten till att arbeta viktig, både för att man skall kunna försörja sig men också för att man skall kunna integrera sig själva och sina familjer i det svenska samhället. Göran Isberg skoldirektör, barn och ungdom

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden Dnr ASN-2013-349 Dpl 63 sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Förvaltningsstaben Tjänsteyttrande 2014-01-29 Mats Fackel, 054-5405238 mats.fackel@karlstad.se Kartläggning av det långsiktiga

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever,

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Melleruds Kommun 2014 1 Inledning Sammanfattning av de rutiner som tillämpas i Melleruds kommun anpassade till Skolverkets skrifter: Allmänna råd för utbildning

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola Informationsmöte Torsdag 19 februari Särö skola Planändring inom detaljplan S83 Del som ska upphävas Ca 1500 m2 Särö Centrum Bukärrsängs förskola Utvecklingen av antal asylsökande ensamkommande barn i

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunfullmäktige 2007 06 18 151 322 Kommunstyrelsen 2007 06 04 129 296 Arbets och personalutskottet 2007 05 28 125 279 Migrationsverket, Arbetsmarknadsförvaltningen, Invandrarservice, Socialförvaltningen,

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp.

Implementeringen av de åtgärder som nu överenskommits ska gemensamt följas upp. Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, Ds 2015:33 (Diarienummer A2015/1726/IU)

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, Ds 2015:33 (Diarienummer A2015/1726/IU) Kommunstyrelsen i Lessebo Undertecknad överlämnar till Kommunstyrelsen ett förslag på remissvar på departementspromemorian; Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Lessebo kommun tillsammans

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 2014 Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 140910 Innehåll Rutiner för... 0 mottagande av nyanlända elever... 0 GRÖ NKULLASKÖLAN... 0 BAKGRUND...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn SIGNERAD 2014-01-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-27 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Överenskommelse om mottagande av ensamkommande

Läs mer

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015 MINNESANTECKNING 1(5) Dnr 851-5351-2015 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn

Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn Integration NUMMER 4 DECEMBER 2014 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Från flykt till flytt Anvisning av ensamkommande barn - så går det till Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal.

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Gällande från och med 2013-01-01 Rev: 2014 maj Kontaktinformation Modersmålsenheten Tanja Bozic Chef Modersmålsenheten Skolförvaltningen Besöksadress:

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Mottagande och 2 (7) Mottagande

Läs mer

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-05-21 1 (8) Plats och tid A-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Sofia Nohrstedt, Kultur och fritids chef 12 Helena Carlsson, Verksamhetschef vård & omsorg 12 Randi

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 1(9) Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 2(9) Vilka är de nyanlända eleverna? (Ur Skolverkets allmänna råd) Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

ÄLVDALEN 20150610. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun.

ÄLVDALEN 20150610. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun. 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DEFINITIONER... 4 FÖRSTA MÖTET... 5 RIKTLINJER FRÅN ALLMÄNNA RÅD GÄLLANDE

Läs mer

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [10] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-15 Frågor och svar Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter

Läs mer

Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå. www.umea.se/ensamkommandebarn

Ensamkommande barn. ett gemensamt ansvar i Umeå. www.umea.se/ensamkommandebarn Ensamkommande barn ett gemensamt ansvar i Umeå www.umea.se/ensamkommandebarn 1 Barn och ungdomar i en utsatt situation Varje år kommer flera hundra barn under 18 år ensamma, utan föräldrar till Sverige

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8

Innehåll. Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 Innehåll Sammanfattning... 7 Allmänna utgångspunkter...7 Våra förslag i korthet...8 1 Uppdraget... 13 1.1 Behov av översyn...14 1.2 Uppdragets omfattning...14 1.3 Arbetets bedrivande...17 1.3.1 Definitioner...18

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08:30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lotten Kluck (FP) David Edin (ByP)

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer