Avtalsmall alternativ 1 SH är serviceorganisation åt en annan avelsorganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsmall alternativ 1 SH är serviceorganisation åt en annan avelsorganisation"

Transkript

1 Version Avtalsnr XX-2010 AVTAL OM TJÄNSTER 1.Parter Mellan Svenska Hästavelsförbundet (XXXXXX-XXXX), nedan kallad SH och AVELSORGANISATIONEN (XXXXXX-XXXX) nedan kallad YY har följande avtal träffats. 2. Bakgrund och syfte SH kan efter uppdrag utföra tjänster åt en godkänd hästavelsorganisation. SH är i dessa sammanhang en serviceorganisation. Tjänsterna innefattar sådan delar som en avelsorganisation kan delegera eller köpa in tjänst för. Tjänsterna innefattar inte de delar som avelsorganisationen själv måste ansvara för inom förvaltningsuppdraget. Bland tjänsterna som SH kan tillhandahålla ingår Blå Basen som är ett webb-baserat hästregister med uppgifter om hästarnas identitet, födelsedata, uppfödare, härstamning, resultat, avelsvärdering, stamboksföring och registrering av avkommor. Blå Basen används också för att utfärda hästpass. Avelsvärdering av hingstar sker under avelsorganisationernas ansvar. Ansvarsfördelningen i arrangemanget framgår av detta avtal. Sommarpremieringarna är en riksomfattande bedömning av unghästar och ston. Resultaten från sommarpremieringarna är avelsvärderingsgrundande. Beslut om avelsvärdeklass tas av varje avelsorganisation. Finansieringen av verksamheten bygger på avgiftssystem i olika delar och med kostnadstäckning utan vinstsyfte. För att en avelsorganisation ska kunna teckna detta avtal om tjänster krävs att medlemskap i SH. Medlemsavgiften fastställs årligen av SH:s stämma. 3. Omfattning YY har beställt följande tjänster hos SH: Paket A Från Betäckningsrapport till Pass via Blå Basen Betäckningsrapportblock System för rapportering från hingstägare System för rapportering från stoägare Nyttjande av passprogram och ägarbytesfunktion Databas enligt EU-krav ID-kontrollanter & chipmärkare Besvärsnämnd för registreringsfrågor Registrerade hästar med härstamning publikt synligt i Blå Basen

2 Paket B1 Registrering av resultat i Blå Basen inklusive internetanmälan Registrering och publicering av resultat i Blå Basen från avelsvärderingar Administration, registrering och publicering av avelsvärderingsgrundande evenemang Registrering och publicering av tillgängliga resultat från Ridsportförbundet m fl i Blå Basen Statistik ur Blå Basen Genetiska och veterinärmedicinska rådet Domarutbildning Besvärsnämnd för avelsvärdering Paket B2a, b eller c tre olika typer av kostnads- och uppdragsfördelning för Avelsvärdering av hingstar Avelsvärdering av hingstar Paket B3 Sommarpremieringar Sommarpremiering av ston och unghästar, rikstäckande verksamhet Övriga tjänster Brandsäker lagring Arkivhantering Bokföring 4. SH:s åtagande Paket A - hingstägare som betalt in avgift för betäckningsblock får detta tillsänt sig per post. - tillhandahålla system så att hingstägare kan rapportera hingstens betäckningar - tillhandahålla system så att stoägarna kan rapportera resultatet av betäckningen till hingstägare och avelsorganisation - dataprogram för utfärdande av hästpass och genomförande av ägarbyte finns tillgängligt via inloggning på webben för avelsorganisationens registrator och dess biträdare. - databasen uppfyller de krav som EU ställer. - lista över godkända id-kontrollanter och chipmärkare finns tillgänglig samt utbildar ytterligare sådana funktionärer när det bedöms nödvändigt. - kommunicera besvärsärenden och sammankallar besvärsnämnden för registreringsfrågor då det inkommit ärenden som ska behandlas - hålla Blå Basen publikt tillgänglig med sökfunktioner på SH:s webbsida - dagligen säkerhetskopiera Blå Basen

3 Paket B1 -resultaten från avelsvärderingarna för hingstar, ston och unghästar registreras och publiceras i Blå Basen. - avelsvärderingsgrundande evenemang kan administreras, registreras och publiceras i Blå Basen. -en gång årligen registrera tillgängliga årsresultat per häst från Ridsportförbundet i Blå Basen. Ytterligare resultat registreras i fastställt format efter överenskommelse med avelsorganisationen. - i möjligaste mån ta fram statistiska sammanställningar enligt avelsvärderingsnämndernas behov. - att årligen utse genetiska och veterinärmedicinska rådet och begära in yttrande från dessa då behov föreligger. - utbilda de domare som behövs för att genomföra avelsvärdering. - sammankallar besvärsnämnden för avelsvärderingsfrågor då det inkommit ärenden som ska behandlas. Paket B2a - i samråd med avelsorganisationen utse platser och datum för avelsvärderingar av hingstar - ta fram propositioner för avelsvärderingen av hingstar - ta emot hingstägarnas anmälan och anmälningsavgift till avelsvärdering. - det administrativa och praktiska genomförandet av avelsvärdering för hingstar. - ta fram tidsprogram - föreslå och arvoderar (inkl kost, logi och resa) en avelsvärderingsnämnd vid hingstpremiering bestående av tre svenska ledamöter varav en veterinär. Arvoden betalas enligt SH:s beslut om arvode. - boka resa och logi för nämndens tre ledamöter. - ta fram och administrera underlag för hingstarnas bedömning till avelsvärderingsnämnden. - administrera avelsvärderingsbevis för hingstar. Original sänds till hingstägaren. Kopior sänds till ordförande i avelsvärderingsnämnden, avelsorganisationen samt att SH arkiverar en kopia. eller Paket B2b - ta emot hingstägarnas anmälan - ta fram underlag till katalog - trycka katalog - trycka bedömningsprotokoll - ta fram och administrera underlag för hingstarnas bedömning till avelsvärderingsnämnden. - administrera avelsvärderingsbevis för hingstar. Original sänds till hingstägaren. Kopior sänds till ordförande i avelsvärderingsnämnden, avelsorganisationen samt att SH arkiverar en kopia. eller Paket B2c

4 - administrera avelsvärderingsbevis för hingstar. Original sänds till hingstägaren. Kopior sänds till ordförande i avelsvärderingsnämnden, avelsorganisationen samt att SH arkiverar en kopia. - avelsvärderingsbevisen är utskickade senast två veckor efter det att protokollen inkommit till SH under förutsättning att ordförande i avelsvärderingsnämnden har undertecknat dessa. Paket B3 - utse platser och datum för sommarpremieringarna. - utse och teckna avtal med lokal administratör för sommarpremieringarna. - ta emot sto- och unghäst ägarnas anmälan och anmälningsavgift sommarpremieringarna. - utser och arvodera premieringsdomare för sommarpremieringarna Övriga tjänster Brandsäker lagring - inlämnat material förvaras i den ordning det inkom i hyllor i ett brandsäkert utrymme. Arkivhantering -efter begäran från avelsorganisationen snarast ta fram material som efterfrågats ur det brandsäkra utrymmet. Bokföring - utföra betalningar av räkningar och löner. - bokföra de verifikationer som inkommit enligt fastställd kontoplan. 5. YY:s åtaganden Paket A - informera hingstägare om att betäckningsblock måste köpas från SH och användas för registrering av alla betäckningar som hingsten gör i Sverige. - informera hingst- och stoägare om att och hur betäckningar och resultat av dessa ska rapporteras. -utse registrator och dess biträdare som ska få inloggningsbehörighet till Blå basen för avelsorganisationens räkning. - anmäla inkomna besvärsärenden om registreringar till SH. Paket B1 - resultat från YY:s avelsvärderingsgrundande arrangemang kommer in i Blå Basen/ skickas till SH för registrering i Blå Basen. - Inom rimlig tid beställa statistik ur Blå Basen för avelsvärdering

5 Paket B2a - utse avelsvärderingsnämnd - utse och arvodera (inkl kost, logi och resa) rasledamot/ledamöter vid avelsvärdering av hingstar - finansiera ev överskridande belopp avseende avelsvärderingsnämndens arvode - arvodera (inkl kost, logi och resa) brukprovsdomarna - bistå med XX st funktionärer vid avelsvärdering för hingstar. - beställa och bekosta rosetter och avelsvärderingsplaketter - marknadsföra avelsvärderingar av hingstar. eller Paket B2b - utser platser och datum för avelsvärderingar av hingstar. - ta fram propositioner för avelsvärderingen av hingstar - ansvarar helt för det praktiska genomförandet av avelsvärdering för hingstar. - ta fram tidsprogram - ta fram övrig information (tex funktionärslista) som ska vara med i katalogen - utser och arvoderar (inkl kost, logi och resa) samtliga ledamöter i avelsvärderingsnämnden samt bruksprovsdomare. - boka resa och logi för nämndens ledamöter - betala kostnader för lokal. - beställa och bekosta rosetter och avelsvärderingsplaketter. - marknadsföra avelsvärderingar av hingstar. eller Paket B2c YY ansvarar - fullständigt för det administrativa och praktiska genomförandet av avelsvärdering av hingstar och finansierar alla kostnader som uppstår. - för att direkt leverera protokollen från avelsvärderingen till SH Paket B3 - marknadsföra sommarpremieringar av ston och unghästar - avelsvärderar ston och administrerar avelsvärderingsbevis för ston - anmäla inkomna besvärsärenden om avelsvärdering till SH Övriga tjänster Brandsäker lagring - bekosta och ombesörja flytt av material till SH:s brandsäkra lagring. - lämna in material i sådan ordning att det är möjligt att återfinna unika handlingar i akter m.m - inlämning av ytterligare material sker löpande. Avgiften justeras kvartalsvis. Arkivhantering - begäran om arkivhantering endast kommer från avelsorganisationen.

6 Bokföring - i tid inkomma med fakturor och verifikationer som ska registreras. 6. Priser Medlemsavgiften fastställs årligen av SH:s stämma. Övriga priser anges enligt prislista (bilaga 1) till detta avtal. Priserna justeras enligt KPI. Om oförutsedda händelser inträffar som påverkar kostnaderna i verksamheten kan priserna komma att justeras ytterligare för detta. Dessa prisjusteringar beslutas av SH:s styrelse. Samtliga prisjustering sker vid årsskiftet. 7. Betalningsvillkor Fakturering sker kvartalsvis. Betalningsvillkor är 30 dager netto. Därefter debiteras lagstadgad dröjsmålsränta + 8 % samt påminnelseavgift på 100 kr (80 kr + moms). 8. Avtalstid och uppsägning Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december Avtalet förlängs därefter tre år i taget om det inte sägs upp 9 månader före avtalstidens utgång. Uppsägning ska ske skriftligen till den andra parten. 9. Ändringar och tillägg Förändringar av moment i avelsvärderingen för hingstar och ston ska samrådas mellan parterna och beslutas i samförstånd för att momenten ska vara praktiskt genomförbara och inte förorsaka förhöjda kostnader. 10. Avtalsbrott Om YY bryter mot punkt X i detta avtal utgår ett vite till SH på xx kr. Om SH bryter mot punkt X i detta avtal utgår ett vite till YY på xx kr. 11. Överlåtelse av avtal YY har inte rätt att överlåta detta avtal om inte SH har gett sitt skriftliga godkännande till detta. 12. Force majeure Varje part skall ha rätt att uppskjuta fullgörandet av sina avtalsenliga skyldigheter i den mån som sådant fullgörande hindras eller orimligt försvåras av någon av följande omständigheter: Branschomfattande konflikter och varje annan omständighet som ligger utanför parternas kontroll såsom eldsvåda, krig, omfattande militär mobilisering, uppror, upplopp, rekvisition, beslag, konfiskation, inskränkningar i energitillförsel, naturkatastrofer och brister eller förseningar i underleverantörers leveranser som har orsakats av någon sådan omständighet som anges i denna klausul.

7 13. Tvist Tvist om detta avtal, dess tillkomst eller tillämpning får icke hänskjutas till domstol utan skall avgöras av en skiljeman jämlikt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. 14. Kontaktpersoner Kontaktpersoner för detta avtal är för Svenska Hästavelsförbundet: Dan-Axel Danielsson för Avelsorganisationen YY: namn telenr Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt Skara den DD mmmm 2010 Ort den DD mmmm 2010 Dan-Axel Danielsson Generalsekreterare Svenska Hästavelsförbundet NN funktion Avelsorganisationen YY

8 Bilaga 1 prislista Paket A Priserna i paket A gäller från och med 2011 Från Betäckningsrapport till Pass via Blå Basen Betäckningsrapportblock 1000 kr (800 kr + moms) per block med 10 betäckningsrapporter. Nedanstående tjänster ingår i denna avgift. Rapportering från hingstägare Rapportering från stoägare Nyttjande av passprogram och ägarbytesfunktion Databas enligt EU-krav ID-kontrollanter & chipmärkare Besvärsnämnd för registreringsfrågor Publikt synligt i Blå Basen Paket B1, B2a och B3 Priserna i paket B1, B2a, B2b och B3 gäller från och med 2012 eftersom 2010-års stoavgifter finansierar avelsvärderingen under 2011 För hästar som införs i grundstamboken för ansluten ras tas en avgift på max 400 kr (320 kr + moms) ut (utöver ordinarie pass eller stämplingsavgift) av avelsorganisationen. Denna avgift fördelas inom paket B1, B2a och B3 enligt nedan. Ingen sådan avgift tas ut för B2b och B2c. Paket B1 Registrering av resultat i Blå Basen inklusive internetanmälan Registrering och publicering av resultat i Blå Basen från avelsvärderingar Administration, registrering och publicering av avelsvärderingsgrundande evenemang Registrering och publicering av resultat i Blå Basen från Ridsportförbundet m fl Genetiska och veterinärmedicinska rådet Pris: 250 kr (200 kr + moms) Paket B2a Avelsvärdering av hingstar Avelsvärdering av hingstar (subventionerad anmälningsavgift) Pris: 75 kr (60 kr + moms) Paket B3 Sommarpremieringar Sommarpremiering av ston och unghästar, rikstäckande verksamhet (subventionerad anmälningsavgift) Pris: 75 kr (60 kr + moms)

9 Paket B2b Pris gäller fr o m 2011 Pris:725 kr (580 kr + moms) per anmäld hingst. Paket B2c Pris gäller fr o m 2011 Pris: 100 kr (80 kr + moms) per avelsvärderingsbevis Övriga tjänster Pris gäller fr o m 2011 Brandsäker lagring 200 kr (160 kr + moms)/hyllmeter och år Arkivhantering 400 kr (320 kr + moms)/tim Bokföring 400 kr (320 kr + moms)/tim

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

AVTAL xxx 1. BAKGRUND

AVTAL xxx 1. BAKGRUND 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, 232100-0131, träffat följande avtal. AVTAL avseende

Läs mer

RAMAVTAL / ENTREPRENÖRER

RAMAVTAL / ENTREPRENÖRER RAMAVTAL / ENTREPRENÖRER Ramavtal mellan Entreprenören och Beställarnas enheter i Forsmark, Ringhals och Barsebäck vilken företräds av parterna nedan: 1. PARTER Beställare Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV Bilaga 3 Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, staden och utförare, har följande avtal träffats.

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen AVTAL Bilaga 1 2010-10-26 Avtalsnummer Handläggare 201x/xx Ref.nr. 20xx/xx Avtalet omfattar Service insatser och förebyggande sociala insatser enligt Lagen om valfrihet (LOV) Avtalsperiod 20xx-xx-xx 20xx-xx-xx

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer