Idrottens BAS-kontoplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottens BAS-kontoplan"

Transkript

1 Bilaga E ÅRSREDOVISNING Värmdö Jolleseglare Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen för Värmdö Jolleseglare avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Om inte annat anges, redovisas alla belopp 17. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 17 Större föreningar kan föredra att ange alla belopp i tusen kr.

2 Förvaltningsberättelse Verksamhetenss art och inriktning Värmdö Jolleseglare - alla seglares paradis Klubbens målsättning är att i sann klubbanda erbjuda sina medlemmar en glädjefylld, kamratlig och utvecklande idrottsgemenskap. Vi skall värna om att utveckla kompletta kappseglare och arrangera tävlingar med kvalitet och säkerhet för seglarna och segelsportens bästa. Vi är lokalt förankrade, med en breddverksamhet inriktad på barn och ungdom där aktiva och ledare ständigt utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Viktiga externa faktorer som påverkar VJS är att vi idag har ett kontrakt på Sjöliden som gör det möjligt att bedriva verksamheten där. Det ekonomiska stöd som idrottslyftet och framför allt Stiftelsen Marcus och Amalias Minnesfond givitvis är mycket positivt och skapat stora möjligheter att utveckla verksamheten. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Seglarskolan är vår största verksamhet i antal ledare och deltagare Regionkvalet för optimister och Torsbyregattan helgen innan var våra två stora arrangemng som lockade närmare 70 seglare per helg. I zoom 8 blev Marcus Höglander bäste svensk på VM med en åttonde plats, på JNoM i Norge blev Marcus näst bäste svensk på en nionde plats. På SM i C55 blev Magnus Kjell fyra och i C55 Eastfleet vann Johannes G/Ebba S/Zebastian L juniorklassen. Föreningens mål har främjats genom att vi bedrivit en omfattande seglarskola och träningsverksamhet under året för optimis/zoom8 och för C55. Vi har arrangerat fem sanktionerade kappseglingar som varit uppskattade. Vi har forsatt strävat efter lokalförankring och fortsatt att utbilda medlemmar och ledare inom idrotten segling. Medlemmar 206 medlemmar (6 seniorer, 44 juniorer, 39 familjer) Resultat och ställning VJS har gjort ett negativt ekonomiskt resultat, seglarkoleverksamheten hade som målsättning att öka, tyvärr fyllde vi inte upp anatalet i tid och hade för mycket ledare under någon vecka vilket påverkar utfallet. En kostnad som var stor i är utbildningen och den skidresa som gjordes för ledarna för att svetsa samman gruppen. Under 2010 var det många 92:or som blev ledare, vilket är positivt men gjorde också att utbildningskostnaden ökade. Träningsverksamheten har ökat sett till intäkter på träningsavgifter och aktivitetstimmar. Idrottsföreningens ekonomiska utveckling i sammandrag: Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Årets resultat Eget kapital Antal anställda

3 RESULTATRÄK I G OT Intäkter Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Gåvor/stipendier/övriga bidrag Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter Summa intäkter Kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga kostnader 0 Summa kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från dotterbolag 7 Resultat från övriga värdepapper 8 Ränteintäkter och liknande poster 9 Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispostioner 0 Årets resultat före fördelning Årets resultat enligt resultaträkningen Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Avsättning till ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp för året/balanserat kapital Nettoomsättning enligt BFN 1 kap 2 punkt 9

4 BALA SRÄK I G OT TILLGÅ GAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 10 Balanserade utgifter spelarförvärv Hyresrätter och liknande rättigheter Övr. immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterbolag 14 Aktier i andra företag 15 Andra långfristiga fordringar 16 Summa anläggningstillgångar 1 1 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅ GAR

5 BALA SRÄK I G OT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Balanserat kapital Årets resultat Ändamålsbestämda medel Långfristiga skulder Checkräkningskredit (limit 0 kr) 2 0 Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kredintitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter 2 0 Ansvarsförbindelser Jubileumsfond, pågående projekt etc. 20 Här anges beviljat kreditbelopp i tkr.

6 TILLÄGGSUPPLYS I GAR ( oter) ot 1 Redovisnings-och värderingsprinciper (BFL 6:6, ÅRL 5:2) Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning (BFNAR 2002:8, BFNAR 2003:3) Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Medlemsavgifter (BFNAR 2002:8) Medlemsavgifter omfattar inbetalingar för medlemskap i Idrottsföreningen. Bidrag (BFNAR 2002:11) Som bidrag räknas likvida medel som Idrottsföreningen erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, EU inkluderar Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettosanskaffningsvärde, som också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhållna bidrag redovisas i not. Aktier och andra värdepapper Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar och värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet. Anläggningstillgångar (BFL 6:7, ÅRL 4:4) Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider 21 : Investeringar som fondfinansierings Skrivs av direkt Balanserade spelarrättigheter Ange kontraktstiden i varje enskilt fall Hyresrätter Ange kontraktstiden Byggnader år (ange vad din förening tillämpar) Datorer 3 år Kontorsinventarier 5 år Maskiner av olika slag 7 år Fordringar (FAR) Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor (BFL 6:6, ÅRL 5:2) Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Varulager (lager av handelsvaror) (BFL 6:4, ÅRL 4:9,11) Varulager värderas med tillämpning av först-in-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 21 Dessa avskrivningstider ska ses som exempel på lämpliga avskrivningstider. Bedömningen görs baserat på respektive förenings förutsättningar och situation.

7 ot 2 ettoomsättning (ÅRL 5:6 samt BFNAR 2002:8) Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande: Idrottsverksamhetens intäkter (kontogrupp 30-31) 22 X Sponsring, reklam, annonser (kontogrupp 32) X Lotterier, bingo och försäljningsintäkter (kontogrupp 33-37) X 0 Summa ot 3 Offentligrättsliga bidrag Bidrag: Kommun (konto ) X Stat (konto ) X EU (konto ) X 0 Övriga bidrag (konto ) X 0 Summa ot 4 Gåvor och övriga bidrag Gåvor (konto ) X 0 Stipendier/fonder (konto ) X Bidrag (konto ) X 0 Summa ot 5 Upplysning om föreningskostnader Idrottsverksamhetens kostnder (kontogrupp 40-41) X Sponsor/reklamkostnader (kontogrupp 42) X 0 Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader (kontogrupp 43-47) X 0 Summa ot 6 Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och socialakostnader (ÅRL 5:18a 5:19,20, 22-24, BFN R4 och BFNAR 2002:9) Medeltal anställda Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män Anställda i Sverige i föreningen,00%,00% Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala andra ersätt- kostnader andra ersätt- kostnader ningar (varav pen- ningar (varav pensionskostnader) sionskostnader) 22 Kontogrupper hämtade från. 23 Här anges antal anställda som beräknats efter en närvarotid på 1920 timmar för normalarbetstid. Se vidare BFN:s allmänna råd BFNAR 2002:9. 24 Här anges antal män i procent av totala antalet anställda.

8 Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda Ersättning till Övriga Ersättning till Övriga styrelsen och anställda styrelsen och anställda klubbdirektör klubbdirektör Föreningen har dessutom betalat ut ersättningar på totalt XX kr, som med stöd av punkt 6 i BFNAR 2002:9 inte medtagits i uppgiften om löner och ersättningar. Redovisning av sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 25 0,00% 0,00% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dgr eller mer 0,00% 0,00% Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid 26 Könsfördelat, Män 0,00% 0,00% Kvinnor 0,00% 0,00% Åldersfördelat, -29 år 0,00% 0,00% år 0,00% 0,00% 50 år - 0,00% 0,00% Styrelseledmöter och befattningshavare (ÅRL 5:25) Antal Varav Antal Varav män män Styrelseledamöter Generalsekreterare/kanslichef eller liknande Avtal om avgångsvederlag (ÅRL 5:25) Om avtal om avgångsvederlag eller motsvarande har träffats med generalsekreterare/klubbdirektör eller motsvarande skall sådan ersättning redovisas här. ot 7 Resultat från dotterbolag (FAR) Utdelningar Realisationsresultat Summa ot 8 Resultat från övriga värdepapper (FAR) Utdelningar Realisationsresultat Summa 25 Arbetstid beräknas enligt närvarotid enligt fotnot nr Förutsättning för att föreningen ska ange uppgift för en grupp avser att det finns minst 10 anställda inom den aktuella gruppen, i det fall gruppen har mindre antal anställda skall uppgift ej lämnas. FAR:s vägledning säger vidare att om det finns mer än 10 anställda i gruppen så bör det finnas minst tre personer med sjukfrånvaro inom den gruppen för att uppgiften skal lämnas för gruppen. Man skall inte kunna hänföra en uppgift till enskild person.

9 ot 9 Övriga ränteintäkter och likande poster (FAR) Utdelningar Realisationsresultat Summa Balanserade utgifter spelarförvärv Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokförd värde ot 11 Byggnader och mark (ÅRL 5:3-4, BFL 6:7) Förändrade redovisningsprinciper av anläggningstilllgångar 28. Fastighet Eget kapital Ingående värde enligt fastställd balansräkning för föregående år 1 1 Effekt av byte av redovsningsprincip Ingående värde efter ändring av värderingsprincip I den mån att föreningen även har hyresrätter eller andra immateriella anläggningstillgångar skall uppställning ske med ingående vädren, anskaffning, se rubriken "balanserade spelarförvärv". 28 Denna uppgift tas endast med under det år som man gör förändringen av värderingsprincipen. ot 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar 29 (ÅRL 5:3, BFL 6:7) Ingående anskaffningsvärde 0 1 Årets investeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde Beträffande noterna 12 och 13 gäller att uppdelning sker endast i de fall som beloppen finns i olika poster i balansräkningen, annars lämnas uppgiften i en not. ot 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (ÅRL 3:8) Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Övriga poster 3 00 Summa 3 00 ot 18 Förändring av Eget kapital Beträffande förändrade redovisningsprinciper se not 10 30, byggnader och mark.

10 Balanserat Ändamåls Totalt kapital bestämt eget kapital Ingående balans Effekt förändring av redovisningsprincip 0 Uttnyttjande av ändamålsbestämda medel Reservering av ändamålsbestämda medel Årets resultat Utgående balans ot 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (ÅRL 3:9) Upplupna räntekostnader Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa ot 20 Ställda säkerheter (ÅRL 5:11) Inga ställda panter ot 21 Ansvarsförbindelser (ÅRL 2:7) I den mån ansvarsförbindelser finns skall dessa specificeras här eller i balansräkningen. 1 st 29er á kr från 2011 Årsredovisningens (ÅRL 2:7) påtecknande: Årsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter valda av årsmötet eller utsedda ledamöter, t.ex. personalrepresentant. Har någon antecknat en avvikande mening om årsredovisningen till styrelsens protokoll, skall detta anges. Årsredovisningen skall innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Ort Värmdö Andreas Ekeberg, Ordförande Mats Höglander Gabriella Nordwall Kristina Karlsson Börje Englund Fredrik Hrdlicka Rasmus Almquist Revisorpåteckning: Min (Vår) revisionsberättelse har avgivits Jorid Hammersland Lekmannarevisor

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Styrelsen för Västergötlands Ridsportförbund avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

JSM/SM i Göteborg 20 24 november

JSM/SM i Göteborg 20 24 november VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSBY SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSÅRET 2013 JSM/SM i Göteborg 20 24 november 2 INNEHÅLL Verksamhetsåret 2013 Sid 3 Styrelse m.m. Sid 3 Tränare Sid 3 Uppdrag i organisationer Sid 4 Medlemskap

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

BOKSLUT. Sunnersbergs församling

BOKSLUT. Sunnersbergs församling BOKSLUT Sunnersbergs församling År 2010 Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling Besöks och leveransadress: Kyrkans gård-lockörn Gamla Läckövägen 43 531 55 LIDKÖPING Tel 0510-48 40 80 Fax 0510-48 40 99

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar Uppdaterad 2014-04-28 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2009:1)... 12 Avsnitt I Tillämpning och principer...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2009-12-07 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel Utformning av tilläggsupplysningar 2013 vägledning och exempel 2 Förord Resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen ska visa kommunens samtliga intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i sammandrag

Läs mer

Medicinska Föreningen i Stockholm

Medicinska Föreningen i Stockholm Medicinska Föreningen i Stockholm Organisationsnummer 815200-0959 Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 1 (18) Styrelsen för Medicinska Föreningen i Stockholm avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer