SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1(13) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:45 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) jäv 38 Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Stefan Kemle Närvarande ersättare Helen Johansson Kokkonen (S) Leif Jonsson (KD) Stefan Kemle 38 Lina Kemle Övriga närvarande Monika Hallberg kommunchef Göran Trysberg näringslivssamordn Jenny Karlsson områdeschef Thomas Örnberg sektorschef Bertil Lindström chefekonom Eva Köpberg sekreterare Utses att justera Anders Carlsson (C) Justeringens plats och tid Avdelning Service och Administration, kl 16:30 Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Köpberg Ordförande... Erland Olauson (S) Justerande.. Anders Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Avdelning Service och Administration Underskrift... Eva Köpberg

2 2(13) 34 Information 3-4 a) Näringsliv och turism b) Valdemarsviksförslaget c) Övriga frågor 35 Ekonomisk rapport för verksamheterna under 5 arbetsutskottet 36 Investeringsbudget Hummelvik 1:1 del av, Ansökan om 7 framtagande av detaljplan 38 Avtal angående ishallen - riktlinjer 8 39 Överlåtelse - aktier i Östsvenska 9 Yrkeshögskolan AB 40 Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för arbetskläder och 11 skyddsutrustning 42 Anvisande av annan plats för lämnande av 12 hushållsavfall 43 Toverum 1:1 del av - Anpassningsplan Toverumstippen 13

3 3(13) KSAU 34 Nämnd Information Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Informationen godkänns. 2. Punkt B: Kommunchefens Stab ges i uppdrag att föreslå hur en mobil turistbyrå enligt förslaget ska kunna utformas. A. Näringsliv och turism Näringslivssamordnare Göran Trysberg informerar enligt följande På senaste mötet med kommunens näringslivs- och arbetsmarknadsråd behandlades framför allt frågan om näringslivsklimatet i Valdemarsviks kommun. Det bestämdes bland annat att ett nyhetsbrev ska skickas från kommunen. Årets inspirationskväll blir den 12 november. Kvällens moderator blir Jörgen Ohm. Nyföretagarrådgivningen har bedrivit sin verksamhet sedan den 1 april 2014 och kommer bland annat att anordna en sommarvärdsutbildning. Förberedelser sker nu för utställningen om Nils Liedholm som ska hållas i Sjöhuset. Den 18 juni 2014 invigs konstgräsplanen på Grännäs idrottsplats. Den 9-10 augusti blir det seglingshelg. Valdemarsviks kommun ska ha ett lag. Erland Olauson blir sammankallande. B. Valdemarsviksförslaget Kommunsekreterare Eva Köpberg visar på kommunens hemsida hur Valdemarsviksförslaget hittills har fungerat och vilka förslag som nu har arkiverats. Ett relativt stort antal förslag har lämnats sedan starten i januari. Ett förslag om Mobil turistbyrå i Ringarum har fått 42 röster.

4 4(13) KSAU 34 Nämnd C. Öppettider vid nya återvinningscentralen Områdeschef Jenny Karlsson redovisar förslag på tänkbara öppettider för den nya återvinningsanläggningen på Bäckadalsområdet. F. Uppsättning av kameror Sektorschef Thomas Örnberg meddelar att Sektor Samhällsbyggnad och Kultur kommer att söka tillstånd för övervakningskameror vid Vammarskolan och Sörbyskolan. Bakgrunden är de incidenter som varit. G. Övriga frågor Domar Erland Olauson meddelar att domar kommit i två överklagade ärenden, laglighetsprövning. Förvaltningsrätten avslår överklagandena. Grännäs camping och restaurang På fråga från Stefan Kemle diskuteras Grännäs restaurang och områdets framtida användning. : Näringslivssamordnaren

5 5(13) KSAU 35 KS-KcS Ekonomisk rapport för verksamheterna under arbetsutskottet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Den ekonomiska rapporten för maj 2014 godkänns. Kommunchef Monika Hallberg samt sektorschef Thomas Örnberg informerade muntligt och skriftligt om det ekonomiska läget. Kommunchefens Stab och Sektor Service och Administration: Litet överskott för Kommunchefens Stab då den nyrekryterade kommunikatören börjar först i augusti och då till att börja med på deltid. Ett litet överskridande på 69 tkr beräknas på grund av bland annat hyra för Stora Studion. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur: Ett underskott på ca 70 tkr beräknas. Siffran är lite osäker då vissa renhållningskostnader tillkommer under sommaren. Färre bygglovsärenden ger lägre intäkter. Kommunstyrelsen, akten Sektorschef Kommunchef

6 6(13) KSAU 36 KS-TEK Investeringsbudget Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Informationen delges budgetberedningen. Sektorschef Thomas Örnberg redovisar förslag till investeringsbudget för åren Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten Budgetberedningen

7 7(13) KSAU 37 KS-TEK HUMMELVIK 1.1 DEL AV Hummelvik 1:1 del av, Ansökan om framtagande av detaljplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att en detaljplan ska upprättas för del av Hummelvik 1:1 i Gryt. 2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till chefen för sektor samhällsbyggnad och kultur att teckna detaljplaneavtal och skapa en organisation för verkställande av arbetet. Fastighetsägaren har inkommit till Valdemarsviks kommun med en ansökan om upprättande av detaljplan för del av Hummelvik 1:1 i Gryt. Planen ska ge möjlighet att uppföra bostadshus, friliggande villor i huvudsak i området enligt bilaga. Markägaren är beredd att svara för erforderliga utredningar och att upprätta planhandlingar. Beslutsunderlag Skrivelse från Sektor Teknisk Service Kommunstyrelsen, akten

8 8(13) KSAU 38 KS-KcS Avtal angående ishallen - riktlinjer Jäv Bertil Eklund (NB) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. Stefan Kemle ersätter Bertil Eklund. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Rapporten godkänns. Sektorschef Thomas Örnberg redogör för förslag till riktlinjer för avtal mellan Valdemarsviks kommun och Valdemarsviks IF gällande ishallen. Särskilda yttranden och uttalanden Ledamöterna diskuterar ärendet och enas om följande principer: 1) Investeringskostnaderna ska regleras. 2) Driftskostnaden per år fördelas: - Kommunens kostnad vi allmänhetens åkning och kommunens övriga nyttjande. - Kostnaden då föreningen disponerar ishallen. - Kostnaden då ishallen hyrs ut till utomstående. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten

9 9(13) KSAU 39 KS-KcS Överlåtelse - aktier i Östsvenska Yrkeshögskolan AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Valdemarsviks kommun medger att Regionförbundet Östsam överlåter samtliga sina aktier i Östsvenska Yrkeshögskolan (org nr ) till Landstinget i Östergötland (från och med 2015 benämnt Region Östergötland). I samband med bildandet av Region Östergötland har Regionförbundet Östsam inkommit till aktieägarna i Östsvenska Yrkeshögskolan med en hemställan om att övriga aktieägare ger sitt medgivande till att regionförbundet under januari 2015 överlåter samtliga sina aktier till Landstinget i Östergötland. Valdemarsviks kommun äger en aktie, kvotvärde kr av totalt aktiekapital kr. Detta påverkas inte av ovanstående överlåtelse. Beslutsunderlag Skrivelse från Kommunchefens Stab : Staben, akten Regionförbundet Östsam

10 10(13) L SAMMANTRÄDESPROTOKOL KSAU 40 KS-KcS Riktlinjer för bisyssla Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 1. Kommunstyrelsen antar förslag till Riktlinjer för bisysslor. Sedan februari 2012 finns ett tjänstemannadokument som beskriver gällande lagstiftning kring bisysslor och hur arbetet med att identifiera förekomst av bisysslor ska gå till i Valdemarsviks kommun. Under 2013 granskade revisorerna kommunens hantering av bisysslor och i granskningsrapporten beskriver revisionen de förbättringsåtgärder som behöver genomföras. Revisorernas synpunkter har beaktats i framtagandet av föreliggande förslag. Det gäller framförallt att förtydliga begreppet bisyssla och skapa en grund för att kunna bedöma sysslornas eventuella inverkan på arbetet. Frågan om återrapportering till personalfunktionen och årligen till kommunstyrelsens arbetsutskott är också klarlagd genom de nya riktlinjerna. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunchefen med förslag till riktlinjer. Kommunstyrelsen, akten

11 11(13) KSAU 41 KS-KcS Riktlinjer för arbetskläder och skyddsutrustning Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag 1. Kommunstyrelsen antar förslag till Riktlinjer för arbetskläder och skyddsutrustning. Personalfunktionen inom Valdemarsviks kommun har uppmärksammat behovet av att lägga fast en enhetlig hantering för inköp och användning av arbetskläder, skyddskläder och viss utrustning. Skillnaden mellan arbetskläder och skyddskläder har definierats i de föreliggande riktlinjerna. Likaså har anskaffningsprocessen med tydliggörande av ansvar beskrivits. Motsvarande riktlinjer för arbetskläder med mera har inte tidigare funnits i kommunen. Dokumentet är framtaget av personalfunktionen och har förankrats i kommunens ledningsgrupp samt i Centrala samverkansgruppen. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunchefen med förslag till riktlinjer Kommunstyrelsen, akten

12 12(13) KSAU 42 KS-TEK Anvisande av annan plats för lämnande av hushållsavfall Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1. Kommunstyrelsen anvisar en annan plats för hämtning av hushållsavfall för lämnande och hämtande av hushållsavfall från fastigheterna på Berghemsvägen 2, 4, 5 och 6. Från fastigheterna på Berghemsvägen 2, 4, 5 och 6 i Valdemarsvik hämtas hushållsavfall. Fastigheternas belägenhet är sådan att Arbetsmiljöverket vid inspektion meddelat krav på åtgärder då de krav på arbetsmiljö som ställs enligt aktuell lagstiftning ej uppnås utfördes en skyddsrond där det framkom att hämtningen av hushållsavfall från ovan fastigheter fortsatt utan att några åtgärder vidtagits. Kommunen har utrett möjlig annan form av hämtning och det finns ingen annan lösning än att hänvisa en annan plats för lämnande av hushållsavfall. Påkörningsolyckor och tillbud i samband med sophämtning inne i bostadsområden har tidigare skett och backning är i detta sammanhang ett högriskmoment. Manövrering på trånga ytor kräver en stor del av förarens uppmärksamhet och minskar förarens möjlighet att hålla uppsikt över omgivningen i övrigt. Körningen sker under hög muskulär anspänning där oron för att köra på människor eller egendom bidrar. För den psykiska hälsan kan det innebära svåra följder att ha kört på och skadat en människa. Med anledning av ovan samt Arbetsmiljöverkets krav anvisas annan plats för lämnande av hushållsavfall från fastigheter längs Berghemsvägen. Beslutsunderlag Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Kommunstyrelsen, akten

13 13(13) KSAU 43 TF TOVERUM 1:1 Toverum 1:1 del av - Anpassningsplan Toverumstippen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att inget nytt slam från kommunens avloppsreningsverk ska köras till Toverum innan Miljödomstolen kommit till beslut och karakteriseringen är färdig. Enligt tidigare kommunstyrelsebeslut (KS ) ska inget nytt avloppsslam köras till Toverum innan en utredning har gjorts om lagring av slam har påverkat grundvattentäkter i anslutning till deponin. En utredning har genomförts och inget samband mellan förhöjda bakteriehalter och grundvattentäkterna har kunnat påvisas. I utredningen föreslås att en lakvattenkarakterisering genomförs. Våren 2011 genomförde kommunen en karakterisering av lakvattnet. Vid den tidpunkten hade vare sig slamlagringen påbörjats eller massor från före detta Gusums bruk körts till Toverum. Syftet med karakteriseringen är att se om lakvattnets egenskaper förändrats över tid. Karakteriseringen är ännu inte klar. Beslutsunderlag Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Kommunstyrelsen, akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Närvarande Helen Johansson Kokkonen (S) 44-47, ersättare 50 Bertil Eklund (NB) Anna Nilsson (M) 48,49

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 11 juni 2013 kl. 13:00-16:00 Stora sarrunanträdesrummet Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl

Läs mer