Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden"

Transkript

1 Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden STK Folkhälso- och jämstäldhetsberedningen har vid sammanträde den 14 april 2015 beslutat efter överläggning i enlighet med ordförandens justerade förslag att förorda att kommunstyrelsen beslutar att utan eget ställningstagande översända beräkningarna till budgetberedningen. Ordförande Martina Skrak Sekreterare Gunnar Bergström Sverigedemokraterna anmäler särskilt yttrande.

2 Folkhälso- och jämställdhetsberedningen. Ärende: STK Särskilt yttrande Socialt hållbar utveckling i Malmö: Utredningsdirektiv - Förbättra möjligheterna för barn och unga i Malmö att röra sig i hela staden Förslag till beslut att anmoda miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden att inom sina respektive ansvarsområden fortsätta arbetet med att utveckla en säker trafikmiljö. Instämmer med detta förslag, detta är något som kontinuerligt är i behov att ses över och vidareutveckla. Förslag till beslut att ge stadskontoret i uppdrag att inför budgetberedningen 2017 återkomma till kommunstyrelsen med en rapport med förslag och konsekvensbeskrivning gällande gratis busskort för alla barn och unga alternativt vissa grupper av barn och unga. Instämmer att vidare analys behöver göras med följande tillägg: Att enbart fokusera på barn med detta förslag är inte något som går i jämställdhetens tecken, till exempel pensionärer, arbetslösa, långtidssjuka eller andra grupper som har lika lite pengar som barn till busskort men ändå har samma behov att röra sig inom Malmö. Vad händer med den arbetslösa som inte kan ta sig till arbetsintervjun? Vad händer med pensionären som sitter hemma istället för att vara social med andra? Det finns många som är i behov av gratis busskort. Slutsats: Om en grupp av personer utan individuell behovsprövning kan få gratis busskort bör samtliga invånare i Malmö kommun ges samma förmån! Detta går i jämlikhetens tecken! Eva Bergkvist (SD) Lisbeth Persson-Ekström (SD)

3 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (12) Datum Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Lotta Fröding Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö - Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden STK Sammanfattning Vid sitt sammanträde den 14 januari 2015 behandlade kommunstyrelsen det första ärendet med ovan angivna rubrik. Kommunstyrelsen beslutade därvid -att uppdra åt stadskontoret att översiktligt beräkna kostnaden för ett konsekvent genomförande av kommissionens förslag om fri kollektivtrafik till samtliga barn och ungdomar, -att ge stadskontoret i uppdrag att återkomma med förslag, kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning gällande tillgång till busskort för barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd -att ge stadskontoret i uppdrag att återkomma med en översiktlig kostnadsberäkning av att ge alla barn i en viss ålder en cykel. Förslag till beslut Folkhälso- och jämställdhetsberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga den översiktliga beräkningen av kostnaden för konsekvent genomförande av kommissionens förslag om fri kollektivtrafik till samtliga barn och ungdomar till handlingarna, att lägga den framtagna kostnadsberäkningen, informationen och konsekvensbeskrivningen gällande tillgång till busskort för barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd till handlingarna, samt att lägga den översiktliga kostnadsberäkningen av att ge alla barn i en viss ålder en cykel till handlingarna. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse-FoJ ber 8/12-Malmökommissionen utredningsdirektiv Utred förbättrade möjligheter för barn och unga i Malmö att röra sig över hela staden Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 14 Ärende: Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö - Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden G-Tjänsteskrivelse II, FoJber. 14/4 Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö - Barns

4 och ungas möjlighet att röra sig i hela staden 2 (12) Beslutsplanering Folkhälso- och jämställdhetsberedningen KS Arbetsutskott KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Folkhälso- och jämställdhetsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Det är viktigt att påpeka att möjligheten att röra sig över hela staden i detta ärende handlar om rörelse till och från fritids- och kulturaktiviteter. För resor till och från skolan se nedan. Bakgrund till utredningsuppdraget Kommissionen för ett hållbart Malmö Åtgärd : Ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden. En annan del av möjligheten till delatighet och kommunikation för barn rör möjligheten att ha hela Malmö som sin vardagsarena. Detta lyfts fram som något betydelsefullt i talet om möten och integration. Tillgängligheten är ett betydelsefullt redskap och en förutsättning för delaktighet som ligger utanför den nuvarande riksnormen, varför kommissionen betraktar barns tillgång till fri kollektivtrafik inom staden som angelägen. (89) Denna insats skulle också bidra till ökad användning av kollektiva transporter vilket främjar en ekologiskt hållbar utveckling i Malmö. (90) Nr 89 ovan är en hänvisning till en kommissionsrapport: Hjort T Skälig levnadsnivå i Malmö om handläggning och bedömning av socialbidragsärenden Malmö. Denna rapport togs fram innan den så kallade fritidspengen infördes år I rapporten anges att riksnormen ska täcka individuella kostnader bland annat för fritid och lek samt barn- och ungdomsförsäkring. Vid ansökningar utöver riksnormen anges att det betraktas av de intervjuade som förhållandevis givet att bidrag ges till cykel medan busskort beviljas mer sällan. Har den sökande någon av socialtjänsten anvisad aktivitet beviljas även busskort. Först i slutsatserna i rapporten sägs generellt: En annan del av möjligheten till delaktighet och kommunikation rör möjligheten att ha hela Malmö som sin vardagsarena. Detta lyfts fram som något betydelsefullt i talet om möten, integration etc. Samtidigt beviljas i princip enbart de som har någon form av åtgärd busskort. Nr 90 ovan är en hänvisning till Barns hälsa och levnadsförhållanden framtagen av Socialmedicinska enheten dåvarande UMAS och Primärvården i Skåne, Barnhälsovården i Sydvästra Skåne. Det hänvisas till denna rapport i kommissionsrapporten Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa. Båda rapporterna beskriver barns hälsa, kommissionsrapporten pekar på närmiljöns koppling till hälsan. Ingen av dessa tar upp frågan om rörelse över staden.

5 I underlaget till Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö - Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden anges att Kommissionens förslag på gratis tillgång till kollektivtrafik ska jämföras med förslag från remissinstanser på utveckling av säkra cykelvägar i Malmö, en fri cykel till alla i en viss ålder, samt andra möjligheter. Här nämns också grundskolenämndens uppdrag gällande skolplacering, skolpliktsbevakning och skolskjuts, se nedan. 3 (12) Resor till och från skolan När det gäller resor till och från skolan finns särskilda regler och speciella skolkort. Antalet elever inom grundskolan kommer att öka kraftigt. Den 31 december 2014 fanns knappt barn i åldern 7 15 år. Denna grupp förväntas öka med cirka 46 % fram till år Grundskolenämnden har vid sitt sammanträde den 28 januari 2015 beslutat att anta Grundskolans underlag för utbyggnadsstrategi.. I detta underlag finns också förslaget att tilldela busskort till högstadieelever med skolgång utanför det egna skolupptagningsområdet. Någon formell utredning kring detta har dock inte påbörjats. Det finns kommuner i Sverige som har fria resor för alla barn och unga oftast med begränsningen till dagtid, vilket innebär att kommunerna har fria resor till och från skolan. I vissa kommuner har skälet att införa fria bussresor varit att vinterhalvåret är mörkt och ofta finns snö vilket kan innebära besvärliga cykelvägar. Bättre att barn och unga står tillsammans i en busskur exempelvis. Stadskontorets förnyade uppdrag Vid sitt sammanträde den 14 januari 2015 behandlade kommunstyrelsen det första ärendet avseende Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden. Kommunstyrelsen beslutade därvid - att uppdra åt stadskontoret att översiktligt beräkna kostnaden för ett konsekvent genomförande av kommissionens förslag om fri kollektivtrafik till samtliga barn och ungdomar, - att ge stadskontoret i uppdrag att återkomma med förslag, kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning gällande tillgång till busskort för barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd - att ge stadskontoret i uppdrag att återkomma med en översiktlig kostnadsberäkning av att ge alla barn i en viss ålder en cykel. Utredningarnas genomförande Samma tjänstemän på stadskontoret, som utförde den första utredningen med samma rubrik, har även genomfört de tre utredningsuppdragen som kommunstyrelsen beslutade om, se rutan ovan. Den förra tjänsteskrivelsen finns som bilaga, då det finns beskrivningar som fortfarande är viktiga för fortsatta ställningstaganden. För att kunna genomföra dessa tre nya utredningsuppdrag har kontakt tagits med Gatukontoret, Grundskoleförvaltningen, Serviceförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret,

6 samtliga inom Malmö stad. Kontakt har även tagits med Region Skåne och Skånetrafiken, Lunds kommun och Helsingborgs kommun. För Helsingborgs del har informationen hämtats från stadens hemsida. Diskussioner har även förts med kollegor på Välfärdsavdelningen och Förvaltningsavdelningens Juristenhet. Kollegor på arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har lämnat information och gett råd utifrån nämndens hantering av elevernas lånedatorer. 4 (12) Uppdragen finns beskrivna nedan under styckena A C där varje bokstav motsvarar ett av de tre uppdragen. Varje uppdrag inleds med en sammanfattning av uppdraget därefter följer en tydligare information. A. Översiktlig beräkning av kostnaden för ett konsekvent genomförande av kommissionens förslag om fri kollektivtrafik till samtliga barn och ungdomar Sammanfattning av stadskontoret översiktliga beräkning av kostnaden för ett konsekvent genomförande av kommissionens förslag om fri kollektivtrafik för samtliga barn och ungdomar Utifrån Skånetrafikens grova beräkning behöver ett inkomstbortfall på 50 Mkr per år finansieras om alla barn i åldern 7 19 år ska erhålla fri kollektivtrafik. Därmed krävs enligt Skånetrafiken en särskild affärsmodell som täcker detta årliga bortfall. Skånetrafiken anger vidare att det är svårt att beräkna hur mycket resandet ökar, men beräknar utifrån andra lösningar med fria resor att resandet ökar med 50 %. Ökar resandet mycket kan kapacitetsbehovet öka och därmed också finansieringsbehovet. Beräkningarna är gjorda utifrån antalet barn i åldern 7 19 år bosatta i Malmö den 31 december Barn upp till 7 år reser gratis tillsammans med betalande vuxen. Information och konsekvensbeskrivning gällande fri kollektivtrafik till alla barn och unga i Malmö Region Skåne - Skånetrafiken Skånetrafiken måste erbjuda samma produkter och priser till alla kommuner i Skåne. Detta innebär exempelvis att de inte kan erbjuda fria resor eller starkt rabatterade produkter till en viss målgrupp inom enstaka kommuner. Inom vissa ramar finns dock möjlighet till mängdrabatt. Det finns också en möjlighet att utifrån ett behov se över prissättning och giltighet på andra erbjudanden. Skånetrafiken har vidare meddelat att de redan idag tittar på prissättning för ungdomsresor men politikerna i Region Skåne har betonat att uppdraget ska handla om att längre resor ska rabatteras. Resor inom Malmö ingår därmed inte i detta uppdrag. Information från Skånetrafiken grov kostnadsberäkning Tjänstemän vid Skånetrafiken har varit behjälpliga och tagit fram en grov uppskattning av vad det skulle kosta att erbjuda fri kollektivtrafik åt alla, , ungdomar i Malmö utifrån den information som finns idag. Skånetrafiken har idag intäkter på cirka 15 Mkr för skolkort i Malmö. För övriga barnresor har Skånetrafiken intäkter motsvarande cirka 25 Mkr. Om fria resor införs förväntar sig Skånetrafiken att dessa kort ger ett ökat resande som motsvarar 10 Mkr.

7 Därmed uppskattas intäktsbortfallet för fria resor till cirka 50 Mkr per år. Det behövs en särskild affärsmodell som täcker detta bortfall. 5 (12) Skånetrafiken har räknat med att resandet ska öka med 50 % baserat på andra lösningar med fria resor. Det är svårt att ge någon mer precis uppskattning, det kan bli både mindre och större ökning. Ökar resandet mycket kan det påverka kapacitetsbehovet som finns för att genomföra kollektivtrafiken. Finansieringsbehovet av detta kan leda till ytterligare kostnader för Malmö. Vidare har Skånetrafiken meddelat att det pågår ett arbete med att ta fram ett erbjudande som innebär ökad giltighet för de så kallade skolkorten, så att dessa gäller även utanför skoltid. Mer information finns inte om detta idag. Erbjudandet kring fritidsresor är däremot litet idag och någon lösning på fritidsresor som inte täcks av fritidskortet finns inte. Det kan antas att förutom de rena biljettkostnaderna (kortkostnaderna), som Skånetrafiken angett ovan, behöver viss administration ersättas såsom inköp och leverens av kort, ersättning av borttappade kort med mera. Nuvarande priser för resor inom Malmö En ordinarie bussbiljett för barn 7 19 år kostar inom Malmö 13 kronor. Med Jojo Reskassa 1 kostar samma biljett kronor. Idag finns särskilda fritidskort, Jojo Fritid att köpa. Dessa kort gäller för 30 dagar, från det resenären är 7 år tills hen fyller 20 år. Baskortet kostar 150 kr och gäller i en månad mellan klockan på vardagar plus hela lör- och söndagar samt hela helgdagar. Antalet barn bosatta i Malmö 31 december 2014, KIR flickor pojkar totalt 7 9 år år år Antalet barn i åldern 1 6 år var 31 december 2014 drygt Total kostnad för Jojo Fritid Inköp av kort 150 kr per månad ger en årskostnad på kr per barn/ungdom. Utifrån det antal barn som var bosatta i Malmö den 31 december 2014 skulle den ungefärliga kostnaden per år bli för totala antalet barn i åldern år för totala antalet barn i åldern år för totala antalet barn/ungdomar i åldern16 19 år 3 18 Mkr 30 Mkr 22 Mkr 1 Jojo Reskassa är ett kort som resenären laddar med minst 200 kronor och därefter köper biljett med 20 % rabatt. 2 Barn under 7 år åker gratis med betalande vuxen 3 De flesta ungdomar slutar gymnasieskolan det år de fyller 19

8 Resor före klockan 17 Det kan tänkas att många yngre barn börjar sina fritidsaktiviteter före kl Utan specialöverenskommelse med Skånetrafiken skulle detta innebära att barn/unga med aktiviteter före klockan 17 behöver ha ett vanligt skolungdomskort. Detta kort gäller kl helgfria vardagar och under lov förutom jul och sommarlov. Jojo Skola Bas kostar kr per elev och termin. 6 (12) Resor för barn under 7 år Barn under 7 år har gratis bussresor om de åker med en vuxen. Upp till två barn kan åka med en vuxen, är det fler barn måste dessa barn betala barnbiljett. Ordinarie vuxenbiljett kostar 22 kronor för de flesta enkelresorna inom Malmö. Dock kan det vara dyrare med vissa resor då exempelvis Oxie och Tygelsjö ligger i så kallad extra zon. Med Jojo Reskassa kostar biljetten kronor. För vuxna finns dessutom alternativet Jojo Period 1-2 zoner i Malmö som kostar 495 kronor för ett 30 dagars kort. Resor under viss tid Skånetrafiken meddelande i samband med erbjudandet till Skånes kommuner av seniorkort att enbart ett erbjudande vid lågtrafik skulle vara svårare att hantera administrativt och det skulle också vara otydligare och mer svårhanterligt för målgruppen. Tekniska nämnden behandlade motionen Undersöka möjligheterna för införandet av gratis utnyttjande av kollektivtrafiken för pensionärer i Malmö stad under lågtrafik, Dnr KS-KOM varvid det konstaterades, utifrån gatukontorets utredning, att konceptet med att erbjuda resor under viss tid på dagen inte skulle införas då det inte skulle vara lönsamt. Då det gäller denna utrednings resor för barn och unga skulle dessa gälla under icke skoltid, det vill säga under en viss tid på dagen. Olika årskurser har olika långa skoldagar. Om en bestämd tidsbegränsning, som gäller alla, införs kan yngre elever kanske inte utnyttja sina kort till fritidsresor. Skolan slutar tidigare än för äldre barn och fritidsaktiviteter erbjuds ofta i samband med skoldagens slut. Skall korten även anpassas till yngre elevers sluttider behöver chauffören kontrollera att kortet verkligen utnyttjas på fritid och inte skoltid. Detta skulle kunna innebära en del merarbete för chauffören. Eller så får korten markeras på något sätt vilket ger merarbete för tillverkaren/distributören. Nyttjandegraden I utvärderingen av seniorkorten 2013 i Helsingborg visade det sig att färre seniorer åker oftare. Infrastrukturen antalet bussar/linjer - trängsel Även om inte alla barn och unga skulle utnyttja fri kollektivtrafik skulle antalet resenärer kunna öka kraftigt. Detta skulle i sin tur kunna innebära att antalet bussar i Malmö behöver öka och eventuellt behövs också tätare avgångar. Fler bussar alternativt tätare avgångar belastar stadens gator, det blir en konflikt om plats och yta i staden. Det kan även befaras att miljön blir lidande med mer luftföroreningar. Fler resor innebär också större slitage på bussarna fler reparationer.

9 7 (12) Under rusningstid blir bussarna fullsatta snabbt och extrabussar sätts ofta in. Med många ungdomar på en buss kan det bli ganska stökigt redan idag. Behövs extra personal för att se till ordningen i bussarna kommer kostnaden att öka ytterligare. Fler bussar alternativt tätare avgångar kommer troligtvis innebära utmaningar för stadsplaneringen. Ska Skånetrafiken sätta in fler bussar i Malmö är risken att biljettpriset höjs, antalet bussar måste finansieras. Fler busschaufförer kommer att behövas. Arbetsmiljön för busschaufförer måste också beaktas, med fler bussar och eventuellt tätare avgångar kan det bli svårt att passa tidtabellens klockslag. Sammantaget innebär ovanstående att beloppet Malmö stad behöver betala kan bli betydligt högre än Skånetrafikens beräkning ovan. B.Förslag, kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning gällande tillgång till busskort för barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd Sammanfattning av stadskontorets förslag, kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning gällande tillgång till busskort för barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd Kostnadsberäkning Stadskontoret har inte utgått från Skånetrafikens framtagna kostnadsberäkning, se sidan 4, då Skånetrafiken meddelat att erbjudande endast avser hela åldergrupper. Beräkningen utgår istället från kostnaden för Jojo Fritid, se sidan 5. Antalet barn utgår från texten Grov uppskattning av antalet barn i familjer med ekonomiskt bistånd,se sidan 8. Enligt beräkningen avseende Jojo Fritid kostar kortet kr per barn och år. Totalt för barn blir då kostnaden 5,7 Mkr årligen. Stadskontorets förslag angående tillgång till busskort för barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd Bestämmelser om Fritidspeng för barn i årskurs 4 9 innebär att fritidspengen kan gälla exempelvis för idrottsverksamhet, kulturverksamhet, friluftsliv och folkbildningen men också ersätta kringkostnader som är nödvändiga för att utöva fritidsaktiviteten. Förutom detta kan socialnämnden, stadsområdesnämnden, beräkna kostnader enligt riksnormen till en högre nivå, bland annat om det är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Då det redan idag finns möjlighet för familjer som har ekonomiskt bistånd att få ersättning för resor via den så kallade fritidspengen eller via en högre beräkning av riksnormen föreslår stadskontoret att det inte görs en särskild satsning på busskort för barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd. Särskild konsekvensbeskrivning Att vidta åtgärder som särskilt gäller för hushåll med ekonomiskt bistånd kan komma att påverka utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Malmö. Om summan av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt höjs, genom till exempel regleringar i Malmö stads riktlinjer, höjs också nivån avseende vilka inkomster ett hushåll

10 beräknas vara självförsörjande på. Det innebär att familjer som lever i en ekonomiskt utsatt situation och uppbär ekonomiskt bistånd dels kan få ett mer långvarigt behov av bistånd eftersom det krävs högre inkomster för att bli självförsörjande än tidigare. Det innebär även att fler familjer som nu har egna inkomster strax över nivån för försörjningsstöd kan ha rätt till ekonomiskt bistånd till sin livsföring i övrigt. På så vis riskeras en inlåsning i ett behov av ekonomiskt bistånd på ett sätt som generellt riktade åtgärder till barn/ungdomar/barnfamiljer istället hade motverkat. 8 (12) Information och konsekvensbeskrivning gällande förslag, kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning avseende tillgång till busskort för barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd Grov uppskattning av antalet barn i familjer med ekonomiskt bistånd Att exakt räkna ut hur många barn och unga som lever i familjer med ekonomiskt bistånd låter sig inte enkelt göras, dels bygger statistiken på antalet familjer, inte familjemedlemmar, dessutom varierar antalet över tid. Utifrån Socialstyrelsens Öppna jämförelse ekonomiskt bistånd 2014 levde 8,2 % av det totala antalet barn i Malmö år 2013 i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd det vill säga bistånd som varar i av årets 12 månader. Totala antalet barn i Malmö i åldern 7 19 år var drygt den 31 december Om antagandet görs att andelen barn är detsamma som 2013, innebär detta att cirka barn lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Rätten till ekonomiskt bistånd Rätten till bistånd regleras i 4 kap. 1 Socialtjänstlagen, SoL. I paragrafen anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Rätten till försörjningsstöd preciseras i 4 kap. 3. Försörjningsstödet är uppdelat i två delar, dels en norm som gäller för hela landet (riksnormen) dels en del som gäller rätt till ersättning för skäliga kostnader för ett antal andra behovsposter. Behov som ska tillgodoses genom försörjningsstöd är bland annat lek och fritid, det vill säga kostnader för vanliga fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus samt viss motion och kultur. Socialnämnden kan beräkna kostnader enligt riksnormen till en högre nivå bland annat om det är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Fritidspeng för barn i årskurs 4 9 Den 1 juli 2014 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om fritidspeng för barn. Fritidspengen innebär att hushåll med barn i årskurs (i allmänhet år) som mottagit försörjningsstöd under en längre tid ska ha rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnens deltagande i fritidsaktiviteter. 4 Fritidspengen gäller barn som går i grundskolan eller motsvarande andra skolformer och för elever i specialskolan gäller fritidspengen även för barn i årskurs 10.

11 Syftet med fritidspengen är att förbättra möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta familjer att delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Fritidspengen kan exempelvis gälla för idrottsverksamhet, kulturverksamhet, friluftsliv och folkbildning men kan även ersätta kostnader för material, utrustning och andra kringkostnader som är nödvändiga för att utöva fritidsaktiviteten. 9 (12) Infrastrukturen antalet bussar/linjer - trängsel Då antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd endast är, grovt uppskattat, barn, kan de konsekvenser som beskrivs under samma rubrik ovan avseende det totala antalet barn, drygt , i Malmö i åldern 7 19 år inte gälla för denna grupp. C.Översiktlig kostnadsberäkning för att ge alla barn i en viss ålder en cykel Sammanfattning av stadskontorets översiktliga beräkning för att ge alla i en viss ålder en cykel Val av ålder Utifrån att barn i allmänhet inte anses trafikmogna förrän i 13-årsålder, en del inte förrän i 15-årsåldern, föreslår stadskontoret att beräkningen görs för 13 åringar. Översiktlig kostnadsberäkning för att ge alla barn en viss ålder en cykel De valda cyklarna är av standardmodell. Statistiskt sett är 13-åringar något kortare därav en cykel i storleken 26`` som är cirka kronor billigare än en cykel i storlek 28``, det vill säga en bra standardcykel kostar ca Eftersom barn under 15 år måste ha hjälm har kostnaden för en cykelhjälm lagts till kostnaden för en cykel. En enkel standardhjälm kostar cirka 400 kronor. Beräkningen är gjord utifrån antalet barn i respektive ålder i Kir den 31 december En cykel till alla 13-åringar kostar totalt 12 Mkr och en hjälm till alla kostar 1 Mkr, det vill säga totalt 13 Mkr. Till denna kostnad kommer kostnaden för administrationen såsom inköp och utdelning av cyklar, kostnad för service/underhåll av cyklarna och även en fortsatt trafikundervisning. Den senare måste intensifieras och helst även omfatta vårdnadshavare. Det kan också bli extra kostnader för en stulen cykel beroende på vem som ska ersätta detta. Information och konsekvensbeskrivning gällande en översiktlig beräkning för att ge alla i en viss ålder en cykel. Cykelmognad Den första rapporten om att barn är trafikmogna ungefär i 12-årsåldern härstammar från 60-talet. Men det finns nya rön. Både vad gäller trafikmognad och trafikundervisning handlar det om hjärnans och kroppens mognad. Flera forskare talar om att barns abstrakta tänkande inte är fullt utvecklat, barn kan inte förutsäga ett händelseförlopp längre fram i tiden. Hörsel och syn är inte fullt utvecklade, exempelvis har barnet svårt att lokalisera en tutande bil. Ju yngre barnet är ju smalare är synfältet framåt - döda vinkeln är större. Det finns dock ingen exakt ålder som

12 gäller alla barn. Generellt talar forskarna om att syn och hörsel är fullt utvecklade först i 15-årsåldern. 10 (12) Ungefärlig kostnad för cykel + hjälm Stadskontoret har valt att beräkna kostnader för unga i högstadieåldern det vill säga år plus i gymnasieåldern år. Antalet unga i de olika åldrarna är hämtade från befolkningsstatistiken den 31 december Skall inköp av cyklar enbart göras till en särskild åldersgrupp, föreslås 13-åringar, då det kan vara lämpligt att utgå från den åldern då unga ofta får behov av att röra sig mer över staden. De allra flesta är trafikmogna i 13-årsåldern även om forskare pekar på att syn och hörsel är fullt utvecklade först i 15-årsåldern, se ovan. Cyklarna är av standardmodell. Statistiskt sett är 13-åringar något kortare därav en billigare cykel. Förutom kostnaden för cykel tillkommer kostnad för en enkel standardhjälm. Alla ungdomar under 15 år måste enligt lagen bära hjälm när de cyklar. Kommunen bör inte erbjuda ungdomar cykel utan att utifrån trafiksäkerheten också erbjuda en hjälm. En cykel 26`` för en 13-åring beräknas kosta kr En cykel 28`` till en åring beräknas kosta kr En vanlig hjälm beräknas kosta 400 kr Cykel Hjälm 13 åringar 12 Mkr 1 Mkr år 45 Mkr 5 3,3 Mkr år 67 Mkr 4,8 Mkr Malmö stads olycksfallsförsäkring Malmö stads försäkring gäller under verksamhetstid och för transporten till och från verksamheten, även när eleven cyklar till och från skolan. Verksamheter som är preciserade är kommunala förskolor, skolor, fritidshem, gymnasieskolor och kulturskolor. Övriga, som Malmö stad är ansvariga för enligt försäkringsavtalet, är exempelvis familjehemsplacerade barn, praktikanter och volontärer. Det finns också heltidsförsäkrade som är försäkrade dygnet runt, året runt exempelvis ensamkommande flyktingbarn. Priset per försäkrad i Malmö stad är 31 kr/år under verksamhetstid och 64 kr/år för heltid. Detta innebär att barn och unga inte är försäkrade under sin fritid förutom när de deltar i Kulturskolans aktiviteter. Skulle Malmö stad bestämma sig för att tillhandahålla cyklar till ungdomar bör information ges till vårdnadshavarna om att kommunens försäkringsskydd inte gäller under fritiden. En hemförsäkring kan ingå i försörjningsstödet såsom skälig kostnad utanför riksnormen. Riksnormen för ekonomiskt bistånd inkluderar 5 Kostnaden beräknas på att alla använder den större cykeln.

13 kostnader för barn- och ungdomsförsäkring. 11 (12) Upphandling Vid en eventuell upphandling är det viktigt med en tydlig kravspecificering gällande både cyklar och hjälmar utifrån säkerhetssynpunkt. Administration av cyklar Bland annat krävs följande insatser för att hantera uppdraget att ge cyklar till barn och unga i en viss ålder: - Inköp av cyklar i lämplig storlek och med bra kvalitet - Kontroll av levererade cyklar - Leverans av cyklarna till den unge - Reparation/byte av cykel - Trafikundervisning, bas och eventuell repetition Infrastrukturutveckling Om cykeltrafiken i Malmö ska öka med ett par tusen ungdomar så krävs ytterligare, och snabb, utveckling av infrastrukturen, till exempel - fler cykelställ - bredare cykelbanor - cykelbanor avskilda från bilvägar - bättre belysning - försäkring både av cyklist och cykel - cykelverkstäder Trafikundervisning Med ökat antal cyklister ökar behovet av trafikundervisning. Gång- och cykeltrafikanter är extra utsatta i trafiken. Singelolyckorna har ökat de senaste åren dels beroende på de vägar och det underhåll av vägar som finns för cyklande men också på cykelns standard. Antalet cykelstölder är ännu ett problem. I rapporten Barns cyklande på båda sidor om Öresund En vetenskaplig undersökning inom projektet Öresund som cykelregion, anges att det är av värde att via skolan upplysa om cykelregler, och inte minst att det är viktigt att följa trafikreglerna. Forskning visar dock att information i skolan inte ger resultat om det inte sker i kombination med att skolan också gör cykelaktiviteter. Gatukontoret erbjuder trafikundervisning till skolorna. Detta beskrevs tydligare i den första tjänsteskrivelsen. Tidigare hade Gatukontoret också cykelskola för vuxna och överväger att starta denna igen. Inte minst är det ur ett jämlikhets- och integrationsperspektiv viktigt med undervisning framförallt till vuxna kvinnor. Service av cyklar underhåll och reparationer Cyklar behöver servas särskilt om de används av barn och unga. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att cyklarna kontrolleras med jämna mellanrum. Dessutom måste

14 trasiga cyklar repareras. 12 (12) I Malmö finns nu så kallade cykelkök en gratis gör-det-själv-verkstad för att reparera och serva cyklar. Man får låna verktyg och det finns personal som ger råd. Cykelköket finansieras idag via Allmänna arvsfonen, olika stipendier, anslag och priser och till viss del av Malmö stad. Att själv se över och reparera sin cykel innebär troligtvis att ägaren är mer rädd om cykeln. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

15 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (3) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Tid och plats kl. 13:00-13:45, Sessionssalen, stadshuset Paragrafer 14 Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ordf Andreas Schönström (S) 1:e vice ordf Torbjörn Tegnhammar (M) 2:e vice ordförande Rose-Marie Carlsson (S) Jamal El-Haj (S) Sofia Hedén (S) Jeanette Stojic (V) Karolina Skog (MP) Håkan Fäldt (M) Noria Manouchi (M) Ewa Bertz (FP) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD) Carina Nilsson (S) Anders Rubin (S) Carina Svensson (S) Mubarik Abdirahman (S) Frida Trollmyr (S) Momodou Jallow (V) Johanna Öfverbeck (MP) Linda Simonell Wirje (M) John Roslund (M) Helena Nanne (M) Roko Kursar (FP) Jörgen Grubb (SD) Richard Åhman Persson (SD) Milan Obradovic (S), Nils Karlsson (MP) och Martina Skrak (V) kommunalråd. Stadsdirektör Jan-Inge Ahlfrid, chefsjurist Tomas Bärring, sekreterare Pia Kanold, kanslichef Karin Ringman- Ingvarsson, planeringsdirektör Jan Haak, administrativ chef Ulla- Karin Holmberg, avdelningschef Per-Erik Ebbeståhl, avdelningschef Birgitta Vilén-Johansson, ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson, stadsjurist Claes-Inge Wennström,, informationsdirektör Anders Mellberg, HR-direktör Liselott Nilsson, kommunikationsstrateg Karin Lindroth Justerat datum

16 Malmö stad Kommunstyrelsen 2 (3) 14 Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö - Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden STK Sammanfattning I mars 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om inriktningen av det fortsatta arbetet för en socialt hållbar utveckling i enlighet med slutrapporten från Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommunstyrelsen beslutade då om ett antal utredningsuppdrag. Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden är ett sådant uppdrag. Att öka möjligheten för barn och unga att röra sig i hela staden ska bidra till en ökad integration, underlätta för flickor och pojkar att delta i fritids- och kulturaktiviteter samt underlätta resväg till skolor utanför närområdet. Stadskontoret pekar på hur olika färdsätt påverkar barns och ungas hälsa och möjlighet till delaktighet, hur färdsätten påverkar vad som krävs för ökad trygghet och säkerhet i trafiken samt exempel på fortsatt arbete. Folkhälso- och jämställdhetsberedningen har behandlat ärendet och lämnat förslag till beslut. Beslutsgång Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till beredningens förslag med undantag på följande attsats som hon föreslår stryks: att efterhöra med tekniska nämnden om det finns förutsättningar att utforma tänkt hyrcykelsystem på ett sådant sätt att detta kan bidra till att alla barn och ungdomar får en bättre tillgänglighet till hela stadens kultur och fritidsutbud samt underlätta möjligheten att ta sig till skola och förskola med cykel. Torbjörn Tegnhammar (M) och Ewa Bertz (FP) yrkar avslag till beredningens förslag. Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Torbjörn Tegnhammars (M) och Ewa Bertz (FP) yrkande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförandens yrkande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anmoda miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden att inom sina respektive ansvarsområden fortsätta arbetet med att utveckla en säker trafikmiljö, att uppdra åt stadskontoret att översiktligt beräkna kostnaden för ett konsekvent genomförande av kommissionens förslag om fri kollektivtrafik till samtliga barn och ungdomar, att ge stadskontoret i uppdrag att återkomma med förslag, kostnadsberäkning och

17 Malmö stad Kommunstyrelsen 3 (3) konsekvensbeskrivning gällande tillgång till busskort för barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd, samt att ge stadskontoret i uppdrag att återkomma med en översiktlig kostnadsberäkning av att ge alla barn i en viss ålder en cykel. Särskilda yttranden, reservationer Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Ewa Bertz (FP) reserverar sig, med instämmande av Linda Simonell Wirje (M), John Roslund (M), Helena Nanne (M) och Roko Kursar (FP), mot beslutet, bilaga 9. Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) anmäler, med instämmande av Jörgen Grubb (SD) och Rickard Åhman-Persson (SD), att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga 10. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse-FoJ ber.8/12-malmökommissionen utredningsdirektiv Utred förbättrade möjligheter för barn och unga i Malmö att röra sig över hela staden Beredningsbrev Förbättra möjligheterna för barn och unga i Malmö att röra sig i hela staden

18 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (18) Datum Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Lotta Fröding Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Socialt hållbar utveckling i Malmö: Utredningsdirektiv - Förbättra möjligheterna för barn och unga i Malmö att röra sig i hela staden STK Sammanfattning Att öka möjligheten för barn och unga att röra sig i hela staden ska bidra till en ökad integration, underlätta för flickor och pojkar att delta i fritids- och kulturaktiviteter samt underlätta resväg till skolor utanför närområdet. Stadskontoret pekar på hur olika färdsätt påverkar barns och ungas hälsa och möjlighet till delaktighet, hur färdsätten påverkar vad som krävs för ökad trygghet och säkerhet i trafiken samt exempel på fortsatt arbete. Förslag till beslut Folkhälso- och jämställdhetsberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att anmoda miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden att inom sina respektive ansvarsområden fortsätta arbetet med att utveckla en säker trafikmiljö, samt att ge stadskontoret i uppdrag att inför budgetberedningen 2017 återkomma till kommunstyrelsen med en rapport med förslag och konsekvensbeskrivning gällande gratis busskort för alla barn och unga alternativt vissa grupper av barn och unga. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse-FoJ ber.8/12-malmökommissionen utredningsdirektiv Utred förbättrade möjligheter för barn och unga i Malmö att röra sig över hela staden Beslutsplanering Folkhälso- och jämställdhetsberedningen KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen

19 Ärendet Den 5 mars 2014 behandlade kommunstyrelsen slutrapporten från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Kommunstyrelsen beslutade om inriktningen av det fortsatta arbetet för en socialt hållbar utveckling. I detta ingår ett antal utredningsuppdrag. Denna tjänsteskrivelse behandlar ett sådant uppdrag. 2 (18) Ur Utredningsdirektiv 35 Socialt hållbar utveckling i Malmö Förbättra möjligheterna för barn och unga i Malmö att röra sig i hela staden Syfte Barn och unga i Malmö ska ges möjlighet att röra sig i hela staden. Underlag Segregationen och de barriärer som upprätthåller denna påverkar rörligheten för barn och unga i Malmö. Möjligheten till delaktighet och kommunikation för barn rör möjligheten att ha hela Malmö som sin vardagsarena. Utredningen ska föreslå åtgärder som syftar till att barn ska kunna nå delar av staden och möjliggöra för flickor och pojkar att delta i till exempel fritids- och kulturaktiviteter i andra delar av Malmö än det egna bostadsområdet. Alla barns tillgång till miljöer som uppmuntrar rörelse och stärker hälsan ska säkerställas. Kommissionens förslag på gratis tillgång till kollektivtrafik ska jämföras med förslag från remissinstanserna på utveckling av säkra cykelvägar i Malmö, en fri cykel till alla i en viss ålder, samt andra möjligheter. Utredningen ska även undersöka om det finns metoder för att vända trenden att allt fler barn skjutsas till skolan i bil då detta skapar trafikosäkerhet och beskär barns möjligheter till självständig förflyttning. En metod är gående skolbuss. Det finns dessutom belägg för att gång och cykling bidrar till bättre skolresultat. Tidplan Återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten Förtydligande av syftet med förbättrade möjligheter att röra sig i staden påverkan på barns och ungas hälsa Stadskontoret har förtydligat vad som är syftet med att förbättra möjligheterna för barn och unga att röra sig i hela staden. Det är extra viktigt att betona att barn och unga ska röra sig till och från olika aktiviteter, inte röra sig fritt utan ett mål. Ur hälsosynpunkt, exempelvis god kondition, är det viktigt att barn och unga rör sig rent generellt men det ligger inte inom ramen för denna utredning. A)Barn och unga ska röra sig till och från olika aktiviteter, skola och hemmet. I kommissionsrapporten anges att detta kan ske genom - säkra cykelvägar - fria cyklar - fri kollektivtrafik

20 B)Ökad integration, deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter samt tillgång till goda pedagogiska miljöer i skolan bidrar till barns och ungas positiva hälsoutveckling och påverkar därmed den långsiktigt sociala hållbarheten. 3 (18) Utredningens genomförande Välfärdsavdelningens enhet IoF/BoU har ansvarat för utredningen och har tagit del av forskningsrapporter, utredningar och information, extern och intern samt deltagit i olika dialoger med berörda i kommunen. Det finns många rapporter och forskningsområden kring barns och ungas hälsa, deltagande i aktiviter på fritiden samt kring infrastuktur/färdsätt. Stadskontoret har valt att nämna några resultat och då använt den senaste informationen/rapporteringen, vilka också legat till grund för innehåll i ställningstagande i denna återrapportering. En sammanfattning av vilka dessa källor är och vad de tagit upp som har direkt koppling till detta utredningsdirektiv finns som bilaga i denna tjänsteskrivelse. Rapport gällande barns och ungas möjligheter att röra sig i hela staden Likvärdiga möjligheter för barn och unga att röra sig över staden hälsopåverkan Faktorer som påverkar barns hälsa är bland annat goda livsvillkor såsom miljön i hemmet, förskolan och skolan men också möjligheten att vara delaktig och ha inflytande i samhället. Aktiviteter och mötesplatser efter skoltid kan skapa goda möjligheter till delaktighet och inflytande genom en inskolning i det demokratiska samhället. Bland annat kan kommunala mötesplatser, både reguljära och spontana, och föreningars olika verksamheter bidra till denna utveckling. En annan aspekt på rörligheten över staden är ungas möjligheter att frigöra sig genom att på egen hand ta sig till sina aktiviteter och mötesplatser. Det bör därför finnas likvärdiga möjligheter för alla barn och unga att röra sig tryggt och säkert i hela staden. I vissa områden upplever unga Malmö som tråkig på grund av att det inte finns något att göra, vilket oftast är förknippat med okunskapen om det utbud av aktiviteter som finns i hela staden. Andra är nöjda med utbudet av aktiviteter i det egna närområdet. Det kan finnas en risk med att de unga stannar kvar i sitt närområde och därmed inte erbjuds möjlighet att möta andra barn och unga från olika delar av staden, att bli integrerade i hela sin stad. Detta kan också innebära att en del unga går miste om den breda variation av idrotts- och kulturaktiviteter som erbjuds över staden. Tillgången till andra mötesplatser såsom parker, strand och andra träffpunkter som kan berika dessa barns och ungas uppväxt och utveckling begränsas. Andra orsaker till att alla barn och unga inte har likvärdiga förutsättningar att färdas inom staden är till exempel att barn och unga med funktionsnedsättningar kan ha begränsade förutsättningar att förflytta sig. Det kan även vara skillnad mellan pojkars och flickors möjligheter att ta sig till olika aktiviteter. Detta kan bero på skillnad i utbudet av fritidsaktiviter för pojkar och flickor men kan även bero på traditionell könsrollsuppfattning som innebär att flickor bör vara hemma i större utsträckning. Barn och unga kan ha vårdnadshavare som inte vågar låta de egna barnen transportera sig till andra områden på egen hand. Orsak till detta kan exempelvis vara att trafikmiljön upplevs farlig eller en allmän känsla av otrygghet i en storstadsmiljö. För att kunna erbjuda aktiviteter till alla barn måste både kommunen och föreningar informera om det utbud som finns samt arbeta för tillgänglighet till de aktiviteter och miljöer som finns i Malmö.

21 Röra sig fritt i staden genom att använda olika färdsätt Hälsa, både fysisk och psykisk handlar om inflytande och demokrati och en möjlighet för individen att odla sina personliga styrkor och intressen men också om god kondition och rörlighet. 4 (18) Nedan följer en tabell som visar hur barns och ungas olika sätt att förflytta sig påverkar deras fysiska hälsa, delaktighet i staden samt vad som krävs för att färdsättet ska vara tryggt och säkert. Det är endast färdsättet och inte vilka aktiviteter som följer efter färden som har redovisats. Hänsyn har tagits till att gå fungerar utmärkt för barn och unga om de ska ta sig cirka 2 km. För längre sträckor är cykel eller kollektivtrafik ett bra alternativ. Utredningsdirektivet anger att trenden att allt fler barn och unga skjutsas i bil om möjligt bör brytas. Detta innebär att bilkörning inte anges som något alternativ. Gå Cykla Fysisk hälsa Delaktighet i staden Trygghet och säkerhet Ökar konditionen och Samspelar med andra Förutsätter ett fortsatt välbefinnande, framförallt fotgängare och trafi- arbete med att utveckla om man rör sig kanter. Fungerar bra trafikmiljön både avse- under en längre tid ute om man inte ska ta sig ende säkerhet och miljö. och gärna med lite längre sträckor när högre hastighet. man behöver passa en tid. Fungerar bra om aktiviteterna är i Ökar kondition och välbefinnande. Enkelt att ta sig runt hela staden. Barn under 12 år bör inte cykla själv i stadstrafik då de inte är mogna för detta. För ökad kondition bör pulsen öka, dvs lite högre hastighet då och då. närmiljön. Samspel med andra trafikanter. Frihet då man kan ta sig över stora områden relativt snabbt. Frihetskänsla att inte vara beroende av andra för att komma till en aktivitet som ligger lite längre bort. Hela stadens utbud av aktiviteter eller mötesplatser blir tillgängliga. Dock ej dem som behöver mycket utrustning vilket är svårt att transportera på en cykel. Se ovan. Fler cykelställ bör finnas vid centrala platser som är upplysta. Man bör ha skolats in i trafikregler som gäller för cyklister. Barn under 12 år bör ej cykla ensamma i stadstrafik. Trafiksäker cykel behövs. Singelolyckor i trafiken har ökat. Stölder av cyklar är ett problem.

22 Kollektivtrafik Fysisk hälsa Delaktighet i staden Trygghet och säkerhet Man behöver ta sig till Samspel vid väntan på Den mörka årstiden är fots eller per cykel till bussen och samåkning det säkrare att åka kollektivt. en hållplats. med andra. Möjlighet Väl upplysta buss- Kollektivtrafiken är att delta i aktiviteter hållplatser blir trygga tillgänglig för fler även eller samlingsplatser platser att invänta nästa för personer med någon som ligger längre från buss. funktionsnedsätt- hemmet. Ökar möj- Säkrare vintertid då un- ning. Sparar energi ligheten att möta derlaget kan vara halt. inför fysiska aktiviteter. andra med liknande intressen (om dessa aktiviteter inte finns i närområdet). 5 (18) Resultat lång/kort sikt En stärkt fysisk hälsa ökar barns och ungas hälsa som helhet. Delaktighet och gemenskap är en betydande hälsofaktor som man ibland glömmer men som rapporter från olika aktörer och lärosäten lyfter. Känslan av sammanhang ökar välbefinnandet och även i en förlängning minskar oron för okända områden och människor, då man lär känna sin stad och dess invånare bättre. En tillgänglig stad med anpassad infrastruktur som är till för alla; barn, vuxna, äldre, med eller utan funktionsnedsättning, ökar trygghet och säkerhet då fler får möjlighet att röra sig runt i staden. Ytterligare information kring de olika färdsätten Gå Gatukontoret har tagit fram en gångstråksplan som syftar till att ta fram strategier för hur fotgängarna ska prioriteras på viktiga stråk i Malmö. Vilka stråk som är viktiga för fotgängare i Malmö samt strategier för hur fotgängarna ska prioriteras på dessa stråk är en viktig del. Detta bidrar till att skapa attraktiva, trygga, tillgängliga och säkra stadsmiljöer och trafiksystem. Ju fler människor som är i rörelse desto attraktivare och gemytligare blir gångstråken. Gångstråken kan även vara attraktiva för löpare och fler aktiviteter längs gångstråken ökar antalet människor. Cykla fri cykel Barn upp till 12 år bör inte cykla i trafiken på egen hand. De är inte mogna för detta, bland annat är inte vidvinkelseendet utvecklad förrän i 12-årsåldern. Ju yngre barnet är ju mer av enbart så kallat tunnelseende.

23 Singelolyckorna har ökat de senaste åren dels beroende på de vägar och det underhåll av vägar som finns för cyklande men också på cykelns standard. Antalet cykelstölder är ännu ett problem. 6 (18) Alla barn och unga har inte egna cyklar och kommer inte heller från hem där man har cykelvana. Förutom den höga kostnaden för inköp medför fria cyklar till alla att det tillkommer en kostnad för administration. Här ingår exempelvis att eventuella cyklar ska repareras och att stulna cyklar ska ersättas. Ett annat tillvägagångssätt är att endast de som är i behov av cykel just för transport till förskola/skola eller kultur- och fritidsaktiviteter ska kunna kvittera ut en cykel. Även detta kräver administration. Åka kollektivt - gratis busskort till barn och unga En del kommuner i Sverige delar ut gratis busskort till barn och unga, några även till äldre eller till hela sin befolkning. Kommunerna anger olika andledningar. Det handlar om allas möjlighet att använda kollektivtrafiken framför bilskjutsande eller att inte resa alls. Trygghet och säkerhet är en annan anledning. Man talar då om vår mörka årstid, att vara ute ensam på vägar i mörker. Bättre att fler samlas på väl upplysta hållplatser för att åka tillsammans. Dessa erbjudanden har fungerat bättre i storstäder än på landsbyggden på grund av stadsbussarnas frekventa avgångar. Region Skåne anger i sitt remissvar gällande kommissionsrapporten att som kollektivtrafikmyndighet i Skåne ser den inga principiella hinder för Malmö stad att göra kollektivtrafiken avgiftsfri för sina invånare. Förskolebarn Förskolebarn har gratis bussresor om de åker med en vuxen. Den 30 juni 2014 fanns cirka barn i åldern 1 5 år. Antalet barn och unga i åldern 6 18 år Elever både i grundskolan och i gymnasieskolan kan, efter enskild prövning, enligt dagens regelverk få terminskort alternativt månadskort av skolan om de har lång skolväg. Varje enskild kommun beslutar vilka avståndsbegränsningar som ska gälla för olika åldrar. Den 30 juni 2014 var antalet barn i åldern 6 15 år bosatta i Malmö knappt Vid samma tidpunkt var cirka i åldern år bosatta i Malmö. Skolskjuts Under år 2014 uppgår enligt grundskoleförvaltningen den totala skolskjutskostnaden för grundskolan till cirka 9 miljoner kronor, varav cirka 7,7 miljoner är ersättning för taxiresor, färdtjänst, abonnerade busstransporter och inhyra minibussar. Dessa kostnader kommer att finnas även om ett beslut tas om gratis busskort då dessa resor är beviljade i särskild ordning. Endast 1,3 miljoner avser beviljade busskort. För grundsärskolan beräknas den totala skolskjutskostnaden för år 2014 bli cirka kr, varav enbart kr är terminskort. Den största delen av kostnaden kommer därmed att finans kvar. Grundsärskolan har 265 elever.

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-04-14 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2014-1001 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

Sammanfattning Sammanställning av inkomna skrivelserna till nämnden.

Sammanfattning Sammanställning av inkomna skrivelserna till nämnden. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2015-08-18 Vår referens Lina Engström Nämndsekreterare lina.engstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden SOFS-2015-241 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-08-21 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden SN-2015-915 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 2014-01-02 Vår referens. Rickard Pettersson Socialbyråchef. rickard.pettersson@malmo.

Tjänsteskrivelse BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 2014-01-02 Vår referens. Rickard Pettersson Socialbyråchef. rickard.pettersson@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-01-02 Vår referens Rickard Pettersson Socialbyråchef Tjänsteskrivelse rickard.pettersson@malmo.se BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD SOFV-2014-1

Läs mer

#barn. Temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer

#barn. Temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer #barn Temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer #barn temarapport om framtidens kollektivtrafiksresenärer Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Strategisk utveckling, Analys Karolina

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö

Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-04-14 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-350 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Uppföljning av det fortsatta arbetet

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

Konsekvensutredning för Boverkets allmänna råd om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

Konsekvensutredning för Boverkets allmänna råd om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet Sida 1 av 29 Konsekvensutredning för Boverkets allmänna råd om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet Boverket Diarienummer 20121-147/2014 Boverket 2014 Sida 2 av 29 Konsekvensutredning

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (7) Datum 2014-09-09 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Läs mer

Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma. - Utvärdering av Traineeprojektet

Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma. - Utvärdering av Traineeprojektet Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma - Utvärdering av Traineeprojektet november 2014 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. 2014-02-26 Vår referens. Annika Suarez Assistent. annika.suarez@malmo.se SOFS-2014-29

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser. 2014-02-26 Vår referens. Annika Suarez Assistent. annika.suarez@malmo.se SOFS-2014-29 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2014-02-26 Vår referens Annika Suarez Assistent Tjänsteskrivelse annika.suarez@malmo.se Inkomna skrivelser SOFS-2014-29 Sammanfattning Inkomna skrivelser

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast 1 Inledning Sverigedemokraterna menar att politiker bär ett ansvar för att utforma ett samhälle där stöd ges till svaga och där möjligheter öppnas upp för varje medborgare att nå sin fulla potential. Ansvaret

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer