SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18"

Transkript

1 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal 09:00 15:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Anna Lena Carlsson (C), ordförande Britt-Marie Vinberg (MP), 1:e vice ordförande Egon Fransson (FP) Erling Karlsson (FP) Christer Bech (S) Leif Andersson (S), 2:e vice ordförande Monica Larsen (C) Jan Vidar Seljegren (S) Bengt-Göran Bergstrand (M) Birgitta Laugmo (FP) Britt Eriksson (MP) Yvonne Lundgren (MP) Gunilla Hegardt (V) Hanna Lybeck (C) Helen Andersson Novela (S) Patricia Ekeroth (S) Eva Borg (M) Ellinor Adolfsson (C) Maria Reinholdsson, förvaltningschef Lena Beltramin, nämndsekreterare Thomas Niklasson, verksamhetschef Stöd och Service Anna Almén, verksamhetschef Individ och familj Elisabeth Johansson, controller Stadshuset Sekreterare Paragrafer Lena Beltramin Ordförande Justerare Anna Lena Carlsson (C) Egon Fransson (FP)

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 av 23 Organ OMSORGSNÄMNDEN ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags uppsättning Datum för Anslags nedtagning Protokollets förvaringsplats Omsorgskontoret Underskrift Lena Beltramin

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 av 23 ON 89 Protokolljustering Förslag att utse Egon Fransson (FP) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll föreligger. Yrkande Christer Bech (S) förslår Helene Andersson (S). Proposition Ordförande ställer proposition och finner att Egon Fransson (FP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. beslutar att utse Egon Fransson (FP) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 av 23 ON 90 Fastställande av föredragningslista beslutar att fastställa föredragningslista enligt utskick

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 av 23 ON 91 Ekonomi och statistik Controller Elisabeth Johansson redogör för statistik och ekonomi för maj månad. s arbetsutskotts förslag till s beslut att godkänna ekonomisk redovisning och statistik för maj månad 2015 Proposition Ordföranden ställer proposition. beslutar att godkänna ekonomisk redovisning och statistik för maj månad 2015

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 av 23 ON 92 Dnr ON/ Riktlinjer personlig assistans Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS skall utarbeta och fastställa riktlinjer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse daterad signerad av kvalitetscontroller Suzanne Kinghed. s arbetsutskotts förslag till s beslut att anta utarbetat förslag till riktlinjer för Personlig assistans Proposition Ordföranden ställer proposition. beslutar att anta utarbetat förslag till riktlinjer för Personlig assistans med de ändringar som lagts fram under sammanträdet Expedieras Suzanne Kinghed

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 av 23 ON 93 Dnr ON/ Kvinnojouren Emelie har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ett ansvar att tillgodose behov av stöd och skydd för brottsoffer. Kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående ska särskilt beaktas. En del av verksamheten bedrivs via avtal med och föreningsbidrag till Kvinnojouren Emelie. Kvinnojouren har som uppdrag att erbjuda stöd samt skyddat boende till kvinnor som har behov av stöd och skydd. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse daterad signerad av Förvaltningschef Maria Reinholdsson. Förvaltningens förslag till s beslut att förlänga avtal med Kvinnojouren Emelie enligt nytt avtalsförslag samt att årligen bevilja stöd med 3 prisbasbelopp (pbb = kr år 2015) efter inlämnad årsberättelse Proposition Ordföranden ställer proposition. beslutar att förlänga avtal med Kvinnojouren Emelie enligt nytt avtalsförslag samt att årligen bevilja stöd med 3 prisbasbelopp (pbb = kr år 2015) efter inlämnad årsberättelse Expedieras Kvinnojouren Emelie

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 av 23 ON 94 Dnr ON/ Definitioner på befintliga boenden Ärendet innehåller definitioner och en kategorisering på befintliga boenden inom socialtjänsten i Omsorgsförvaltningen, Strömstads kommun. Detta är en del i arbetet med boendeplan, som är antagen av Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse daterad signerad av projektsamordnare Maria Hansson. s arbetsutskotts förslag till s beslut att godkänna definitioner på befintliga boenden inom socialtjänsten i Omsorgsförvaltningen, Strömstads kommun Yrkande Ordförande föreslår att att materialet fortsatt skall ses som ett arbetsmaterial läggs till beslutsformuleringen Proposition Ordföranden ställer proposition. beslutar att godkänna definitioner på befintliga boenden inom socialtjänsten i Omsorgsförvaltningen, Strömstads kommun att materialet fortsatt skall ses som ett arbetsmaterial

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 av 23 ON 95 Dnr ON/ Korttidsverksamheten I Kommunfullmäktiges mål för 2015 ingår ett uppdrag till att utreda möjlighet för lokalisering av korttidsverksamhet på Strömstads Sjukhus. Korttidsvistelse är en biståndsbedömd och tidsbegränsad insats utifrån en utredning och behovsprövning. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse daterad signerad av förvaltningschef Maria Reinholdsson. s arbetsutskotts förslag till s beslut att i budgetarbetet planera för samt äska erforderliga medel för att flytta korttidsverksamheten till Strömstads sjukhus att under förutsättning att finansiering är säkerställd hyra in lokaler från Västfastigheter från och med 1/ Proposition Ordföranden ställer proposition. beslutar att i budgetarbetet planera för samt äska erforderliga medel för att flytta korttidsverksamheten till Strömstads sjukhus att under förutsättning att finansiering är säkerställd hyra in lokaler från Västfastigheter från och med 1/1 2016

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 av 23 ON 96 Dnr ON/ Förordnande av personuppgiftsombud Strömstads kommun har gemensamt med kommunerna Tanum, Munkedal och Lysekil infordrat anbud avseende uppdrag som personuppgiftsombud för kommunala nämnder och bolag. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse daterad signerad av förvaltningschef Maria Reinholdsson. s arbetsutskotts förslag till s beslut att förordna Kaj Laerum, Integrit AB, som personuppgiftsombud till och med Proposition Ordföranden ställer proposition. beslutar att förordna Kaj Laerum, Integrit AB, som personuppgiftsombud till och med Expedieras Integrit AB

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 av 23 ON 97 Dnr ON/ Remissvar detaljplan för del av Strömstad 3:13 m.fl Canningområdet har för samråd fått förslag till detaljplan för Strömstad 3:13. Området sträcker sig från Norra Hamnen till Bojarkilen och omfattar Canning, berget Röudden samt Skeppsbron. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse daterad signerad av förvaltningschef Maria Reinholdsson. Förvaltningens förslag till s beslut att anta och översända yttrandet till Miljö- och byggnämnden Proposition Ordföranden ställer proposition. beslutar att anta och översända yttrandet till Miljö- och byggnämnden Expedieras MBN

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 av 23 ON 98 Budget och mål dialog uppmanas att ta fram tre prioriterade områden för nämndens arbete 2016, som bör innefatta grupperna barn, mitt i livet och äldre. Eventuella besparingsåtgärder enligt bruttolistan måste övervägas. ska i augusti lägga fram sina förslag. Taxor och avgifter följer konsumentprisindex som har varit noll 2015 och Om nämnden väljer att följa omsorgsindex så kan avgifterna höjas med 2,2 % Budgetdialogsmaterialet är fortsatt arbetsmaterial och ska inte spridas.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 av 23 ON 99 Dnr ON/ Yttrande i ärende rörande serveringstillstånd, utökad serveringstid samt utökad serveringsyta Restaurang Göstases, STRÖMSTAD Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse daterad signerad av verksamhetschef Anna Almén. Förvaltningens förslag till s beslut att anta yttrandet avseende Restaurang Göstases, Strömstad, och översända det till Miljö- och byggnämnden s arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till utan eget förslag till beslut Yrkande Christer Bech yrkar att avstyrker den del av ansökan om alkoholservering som avser balkongen då den bryter mot riktlinjerna, speciellt mot barnperspektivet på sid 8. Proposition Ordföranden ställer proposition. Ordföranden finner att man röstar enligt Christers förslag. Egon begär votering Ja: Enligt förvaltningens förslag Nej: Enligt Christer Bechs förslag Voteringslista Nej Nej Ja Nej Nej Anna Lena Carlsson (C), ordförande Britt-Marie Vinberg (MP), 1:e vice ordförande Egon Fransson (FP) Erling Karlsson (FP) Christer Bech (S)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 av 23 Nej Nej Nej Ja Hanna Lybeck (C) Helen Andersson Novela (S) Patricia Ekeroth (S) Eva Borg (M) Ordföranden finner att 2 ledamöter röstar ja och 7 röstar nej och att omsorgsnämnden därmed beslutar i enlighet med Christer Bechs förslag. beslutar att anta den del av yttrandet som avser alkoholservering på bottenvåningen på Restaurang Göstases, Strömstad, och översända det till Miljö- och byggnämnden att avstyrka den del av ansökan om alkoholservering som avser balkongen då den bryter mot riktlinjerna, speciellt mot barnperspektivet på sid 8. Reservation Eva Borg (M) reserverar sig mot beslutet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Strömstad Anna-Lena Carlsson (C) Egon Fransson (FP) Expedieras MBN

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 av 23 ON 100 Dnr ON/ Yttrande i ärende rörande serveringstillstånd, utökad serveringsyta Restaurang Primi Piatti, STRÖMSTAD Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse daterad signerad av verksamhetschef Anna Almén. Förvaltningens förslag till s beslut att anta yttrande avseende Restaurang Primi Piatti, Strömstad, och översända det till Miljö- och Byggnämnden s arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till utan eget förslag till beslut Proposition Ordföranden ställer proposition. beslutar att anta yttrande avseende Restaurang Primi Piatti, Strömstad, och översända det till Miljö- och Byggnämnden Paragrafen förklaras omedelbart justerad Strömstad Anna-Lena Carlsson (C) Egon Fransson (FP) Expedieras MBN

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 av 23 ON 101 Dnr ON/ Yttrande i ärende rörande serveringstillstånd Restaurang Asahi, STRÖMSTAD Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse daterad signerad av verksamhetschef Anna Almén. Förvaltningens förslag till s beslut att anta yttrande avseende Restaurang Asahi, Strömstad, och översända det till Miljö- och Byggnämnden Proposition Ordföranden ställer proposition. beslutar att anta yttrande avseende Restaurang Asahi, Strömstad, och översända det till Miljö- och Byggnämnden Paragrafen förklaras omedelbart justerad Strömstad Anna-Lena Carlsson (C) Egon Fransson (FP) Expedieras MBN

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 av 23 ON 102 Nedläggning av faderskapsärende Expedieras Anna Oltegen

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 av 23 ON 103 Anmälan av handling beslutar att förteckningen anmälan av handling anmäls och läggs till handlingarna

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 av 23 ON 104 Delegationsbeslut Delegeringsärenden för maj 2015, arbetsutskottets protokoll från samt ordförandebeslut redovisas. Granskning av fem delegationsärenden visar att handläggningen följt de riktlinjer och rutiner som finns. beslutar att beslut enligt förteckning som fattats med stöd av delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 av 23 ON 106 Rapporter från s ledamöter Birgitta Laugmo och Christer Bech har besökt Kristina Westberg, enhetschef personlig assistans och ledsagning. Egon Fransson har besökt Solbogården. De saknar heltidsanställd demenssjuksköterska. Behov av nya inventarier då mycket är väldigt ålderstiget. Stolar saknar armstöd och brukarna kan lätt falla ur. Erling Karlsson har varit med hemsjukvården ute på pass en förmiddag. Informationsutbyte mellan primärvården och hemsjukvården fungerar inte. beslutar att notera informationen

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 av 23 ON 107 Information från verksamheterna Anna Almén, Verksamhetschef Individ och familjeomsorg och Thomas Niklasson, Verksamhetschef Stöd och Service, redogör för det arbete som pågår inom respektive verksamhetsområde. beslutar att notera informationen från verksamheterna

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 av 23 ON 108 Förvaltningschefen rapporterar Susann Håkansson är sjukskriven och kommer förmodligen tillbaka på en deltid när hon kommer tillbaka. Lotta Wall, har jobbat med omsorgsfrågor i Fyrbodal, vikarierar för Susann. Teknikprojektet har tilldelats Tunstall och tilldelningen har inte överklagats så nu drar projektet igång. Befintlig teknik är inte i bra kondition och det är hög tid att byta ut den. beslutar att notera informationen

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 av 23 ON 109 Anmälan av nya ärenden Förslag att hålla Omsorgsnämnd 15 september kl istället för 24 september med anledning av budget. Till kommande nämnd framförs önskemål från Christer Bech om information från fältassistenterna inom IFO. Eva Borg framförde önskemål om information från Folkhälsorådet angående friskvårdsbiten för personer över 65 år.

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer