MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Nils Carlsson (C), Mora Anna-Carin Rydstedt (S), Mora Ann-Catrin Lofvars (MP), Orsa Nils-Åke Norman (M), Älvdalen Lisbeth Mörk Amnelius (KL), Älvdalen Anders Björklund (S), Älvdalen Bert Persson (C), Mora, tjänstgörande ersättare Gunnel Söderberg (M), Mora, tjänstgörande ersättare Shigeru Ishida, Orsa, tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Marie Ehlin, gymnasiechef Ulla Jons, nämndsekreterare Utses att justera Gunnel Söderberg Justeringens olats och tid Underskrifter Sekreterare S:t Mikaelsskolan, Ulla Jons Paragrafer Ordförande Lennart Sohlberg Justerande Gunnel Söderberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Gymnasienämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet S:t Mikaelsskolan Datum för anslags nedtagande Underskrift Ulla Jons

2 **rvt> A ivlvjivix Sida 2 Gymnasienämnden Dnr: GN Innehållsförteckning Uppföljningar, föregående mötesprotokoll - Verksamhetsuppföljning maj 2014 Revidering arbetsplan Kulturprofil Information från kansliet Helgresor till och från Bollnäs för gymnasiesärelever Delgivningar

3 Gymnasienämnden 38/2014 Sida 3 Dnr: GN Uppföljningar, föregående mötesprotokoll Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll och upprättad uppföljningslista till handlingarna samt att notera att Lennart Sacrédeus ej deltog i paragraferna på gymnasienämndens sammanträde Sammanfattning av ärendet Föregående mötes protokoll, justerat , föredrogs. Noteras i protokollet att i föregående gymnasienämnds sammanträdes protokoll föll det bort att Lennart Sacrédeus ej deltog i paragraferna Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad ( JtJS

4 Gymnasienämnden 39/2014 Sida 4 Dnr: GN 2014/ Verksamhetsuppföljning maj 2014 Gymnasienämnden beslutat att godkänna verksamhetsuppföljning maj Sammanfattning Ack resultat Ack budget Periodens Årsbudget Utfall period Period avvikelse Årets mål Jan 14-Maj 14 Jan 14- Maj 14 Jan 14-Mån 13 14; DRIFTBIDRAG ; GYMNASIENÄMND ; GY UNDERVISNING GY LÄROMEDEL ; GY SKOLMÅLTIDER ; -41; GY SKOLSKJUTSR/INACK MORA ; GY SKOLSKJUTSAR/IN ACK ORS GY SKOLSKJUTS/IN ACK ÄLVDA GYIKE ; GYIKE MORA GYIKE ORSA GYIKE ÄLVDALEN : GY ELEV HÄLSA GYSÄR GRUNDLÄGGANDE VUX ; : GYMNASIALVUX SÄRVUX HÖGSKOLA SFI ADMINISTRATION GY IT-KOSTNADER VUX IT-KOSTNADER i CAFETERIA LOKALER PERSONALSOCIALA KOSTNADER EJ FÖRDELADE MEDEL Totale r

5 >J MORA Gymnasienämnden 39/2014 SAMMANTRADESPROTOKOLL Dnr: GN 2014/ Avvikelseanalys Gymnasienämnden visar, per sista maj, ett underskott på ca tia:. Undervisning gymnasiet, avviker negativt med ca tkr mot budget, vilket beror på höstens planerade personalbesparing utslagen på helår, budgeterade ej inkomna bidrag samt högre lärartäthet än budgeterat. Läromedel gymnasiet avviker positivt med ca 512 tkr då de största inköpen sker till hösten. Ej periodiserade interkommunala intäkter ger en positiv avvikelse med ca tkr. Ej periodiserade interkommunala kostnader ger en negativ avvikelse på ca Elevhälsan avviker positivt med ca 590 tkr, vilket beror på att vi ännu inte debiterats något för andra kvartalet samt att kostnaden för första kvartalet blev lägre än budgeterat. IT-kostnader avviker negativt mot budget med ca 600 tio:, vilket beror på förutbetalda kostnader för leasing av datorer, samt kostnader för IT-material till verksamhetsanpassningar som ej var kända vid budgetering. Lokaler avviker med ca tkr på grund av förutbetalda hyror, planerad besparing under hösten utslagen på helår, samt kostnader för extra städ. Gymnasial vuxenutbildning avviker positivt med ca 280 tkr, på grund av högre bidrag än budgeterat. SFI avviker negativt med ca tkr, vilket beror på budgeterade ännu ej inkomna bidrag. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås godkänna verksamhetsuppföljning maj Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen. /

6 Gymnasienämnden 40/2014 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 6 Dnr: GN 2013/ Revidering arbetsplan Gymnasienämnden beslutar att revidera bifogad arbetsplan daterad Bakgrund På uppdrag av Gymnasienämnden har en arbetsplan för gymnasieskolan framtagits. En plan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område och syftar till att förverkliga exempelvis mål. Syftet med denna arbetsplan är att långsiktigt säkerställa rekryteringen av elever inom gymnasieskolan. Arbetsplanen har utgått från resultatet av den sökbildsanalys som genomfördes bland elever i årskurs 9 VT För att fördjupa och bredda underlaget till arbetsplanen har även skolans ledning och programansvariga intervjuats. Uppgifter gällande bl.a. elevstatistik och lokaler har bejakats i arbetet med planen. Gymnasienämnden tog beslut om att fastställa upprättad arbetsplan med under sammanträdet framkomna revideringar och att planen fortlöpande ska revideras. Sammanfattning Förslaget anger till stora delar hur arbetet och med vilka aktiviteter som attraktionen av skolan ska öka. Den bild som sökbildsanalysen lyfter fram om att skolan saknar unicitet och immateriella värden har tagits fasta på och förslaget är till stora delar inriktat på att plocka fram just dessa värden. För gymnasieskolan som helhet är den samlade bilden att det är en välskött gymnasieskola med skötsamma elever och kompetent personal. De områden och värden som bör utvecklas och stärkas för att bidra till attraktionen av skolan är i handlingsplanen indelade i sju områden: Förtydliga skolans attraktion Förstärk det som är bra och attraktivt Tryggt elevboende Bättre och effektivare lokaler Synliggör det som är värdeskapande Komplettera med elevernas bild av skolan Minska antalet avhopp De syftar i huvudsak till att utveckla skolans profil, kulturen(andan) på skolan och kommunikation på olika nivåer. Områden som berör lokaler och andra resurser kan också vara en förutsättning i arbetet med att stödja utvecklingen av gymnasieskolan.

7 Gymnasienämnden 40/2014 Sida? Dnr: GN 2013/ Upplägget i handlingsplanen är inriktad på att kortfattat beskriva med vilka aktiviteter en förflyttning kan ske till ett mer offensivt förhållningssätt hos alla som på ett eller annat sätt jobbar med eller har en koppling till gymnasieskolan. Allt i syfta att göra skolan mer attraktiv och på så sätt säkerställa framtida rekrytering av elever. Revideringen innebär förändringar från handlingsplan till arbetsplan, skolans namn samt att eventuellt utreda en internationell profil eller kulturprofil. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta revidera bifogad arbetsplan daterad sunderlag Arbetsplan för gymnasieförvaltningen, daterad Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges

8 Gymnasienämnden 41/2014 Sida 8 Dnr: GN 2014/ Kulturprofil Gymnasienämnden beslutar att uppdra till gymnasieförvaltningen att utreda möjligheterna till en kulturprofil. Resultatet av utredningen skall redovisas gymnasienämnden 27 augusti Bakgrund Utifrån beslutet att lägga ned inriktningarna dans och teater har andra alternativ för att behålla kulturella värdena på skolan uppmärksammats. de Utifrån sökbildsanalysen och arbetsplanen för gymnasieförwtningen framgår att skolan bör utveckla unicitet och immateriella värden. En kulturprofil kan stärka dessa värden samt stärka skolans attraktion och få fler elever att välja S:t Mikaelsskolan. Aktuell erfarenhet från ämnet estetisk verksamhet visar att elever från olika program gärna, och med framgång, ägnar sig åt kulturella uttrycksformer även om det inte är deras huvudinriktning. En kulturprofil kan också bli en balans till idrottsprofilen och oka känslan av samhörighet mellan programmen såväl som för hela skolan. Programöverskridande verksamheter stärker trivsel och trygghet. Skolan kan genom kulturprofilen förstärka den allmänna bilden av bygdens starka sidor: kultur och idrott. Svensk och internationell forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan kulturkonsumtion och bättre hälsa. Av forskningen framgår även att själva utövandet av kultur stärker individens halsa och tilltro till att kommunicera med omvärlden. Med tanke på den ökade psykiska ohälsan bland unga kan en kulturprofil verka förebyggande för elever i riskzonen som annars riskerar att hamna i utanförskap. Tal och skrift är centrala när elever tillägnar sig kunskap. Samtidigt är tal och skrift både begränsade och begränsande i en värld där en mångfald av multimodala uttryck samverkar i förmedlingen av ett innehall. Inom didaktisk forskning uppmärksammas multimodala uttrycksformer alltmer som verktyg i lärandet. Kulturella uttryck utmärker sig för sin multimodalitet. Skrift och tal samverkar med t.ex. sceniska uttryck, bild och toner. Skolans kulturprofil kan då erbjuda en modern retorisk spets som ofta lockar extra studiemotiverade elever. En kulturprofil skulle kunna erbjudas de program (Barn- och fritid-, ekonomi-, naturvetenskaps-, restaurang- och livsmedels-, samhälls-, och teknikprogrammet) som idag har möjlighet att välja friskvårdsprofilen. Dessutom bör kulturprofilen även kunna erbjudas Introduktionsprogrammen. Innan förvaltningen lägger resurser på att utreda möjligheterna för att införa en kulturprofil bör nämnden ta ett inriktningsbeslut om att utredningen är önskvärd. Utredningen skall eftersträva ett forslag som bidrar till ovan ställda mål och är kostnadsneutralt eller positivt för förvaltningen.

9 Gymnasienämnden 41/2014 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 9 Dnr: GN 2014/ Sammanfattning För att behålla de kulturella värdena på S:t Mikaelsskolan och de positiva effekter kulturen har på elevers lärande, samt på skolans unicitet och i förlängningen möjligheter till marknadsföring och fler elever bör en eventuell kulturprofil utredas. Resultatet av utredningen och underlag för beslut bör presenteras nämnden 27 augusti 2014 för att på så sätt kunna marknadsföra den eventuellt nya profilen i programkatalogen inför läsåret 15/16. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta uppdra gymnasieförvaltningen att utreda möjligheterna till en kulturprofil. Resultatet av utredningen skall redovisas gymnasienämnden 27 augusti Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges

10 Gymnasienämnden 42/2014 Sida 10 Dnr: GN Information från kansliet Gymnasienämnden tackar för informationen. Information Gymnasiechefen informerar om resultaten från medarbetarenkäten för förvaltningen och för Mora kommun. Resultatet för gymnasieförvaltningen är mycket mer positivt än när samma enkät genomfördes AvtalMoralK., Avtalet med Mora IK gällande lokalt idrottsgymnasium är klart och galler la 13/14 och 14/ ti). S tudsfitvfjckafi Årets studentvecka har varit den lugnaste på 10 år. Allt har fungerat väldigt bra. Avslutningsfesten på Mora Parken avlöpte också bra. Studenterna har själva planerat och organiserat studentbal och studentfest.

11 Gymnasienämnden 43/2014 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 11 Dnr: GN 2013/ Helgresor till och från Bollnäs för gymnasiesärelever Gymnasienämnden beslutar att delegera till beredningsutskottet att fatta beslut rörande hantering och kostnader för anordnande av resor för två elever vid gymnasiesärskolan i Bollnäs med en kostnadsram upp till 490 tkr. Sammanfattning av ärendet Bollnäs kommun har i mars månad beslutat att ej fortsätta anordna transporter till och från Bollnäs i samband med helgerna, för andra kommuners elever som studerar vid gymnasiesärskolan där. Gymnasienämnden har /2019 Dnr 2012/91 med förtydligande /2013 Dnr 2013/60 beslutat att inte stå för kostnaderna för dessa helgresor mellan Bollnäs och hemkommunen. et gäller för elever som påbörjar sin utbildning HT 2012 eller senare. et förutsatte dock att Bollnäs kommun fortsättningsvis anordnade dessa resor. Boendet och hemresorna har också tidigare varit en viktig del i marknadsföringen av Höghammarskolan och därför bidragit till att elever valt den skolan. Bollnäs kommuns beslut påverkar två av våra elever, en som började sin utbildning HT 2012 och en som i vinter sökt och kommit in på utbildningen fr o m HT Dessa elever har rimligtvis sökt utbildningen i Bollnäs i tron att hemresor över helgerna fortsättningsvis skulle anordnas, men varit medvetna om att det skulle kunna medföra kostnader för dem själva. Nämnden önskar hitta en lösning för dessa två individer vad gäller transporterna utan att frångå principerna i det tidigare beslutet. Att detta ändå kommer att medföra kostnader i en storleksordning som inte helt kan läggas på barnen eller deras föräldrar är nämnden medveten om. Kostnader, hantering och eventuella andra konsekvenser av att tillmötesgå anordnandet av dessa elevers transportbehov med anledning av Bollnäs kommuns beslut, måste utredas innan beslut kan fattas. För en smidig hantering kan själva beslutet, inom en given kostnadsram och efter skriftlig kommunikation med nämndens ledamöter, delegeras till Gymnasienämndens beredningsutskott. I annat fall kallas nämnden till extra sammanträde. Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges Berörda föräldrar

12 ; A ^ MORA Sida 12 Gymnasienämnden 44/2014 Dnr: GN Delgivningar Gymnasienämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut, enligt upprättad lista, samt övr delgivningar. Gymnasienämndens delegationsbeslut, enligt förteckning. Kommunfullmäktige i Orsas beslut , Avsägelse från politiska uppdrag och fyllnadsval. i j

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer