MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Nils Carlsson (C), Mora Anna-Carin Rydstedt (S), Mora Ann-Catrin Lofvars (MP), Orsa Nils-Åke Norman (M), Älvdalen Lisbeth Mörk Amnelius (KL), Älvdalen Anders Björklund (S), Älvdalen Bert Persson (C), Mora, tjänstgörande ersättare Gunnel Söderberg (M), Mora, tjänstgörande ersättare Shigeru Ishida, Orsa, tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Marie Ehlin, gymnasiechef Ulla Jons, nämndsekreterare Utses att justera Gunnel Söderberg Justeringens olats och tid Underskrifter Sekreterare S:t Mikaelsskolan, Ulla Jons Paragrafer Ordförande Lennart Sohlberg Justerande Gunnel Söderberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Gymnasienämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet S:t Mikaelsskolan Datum för anslags nedtagande Underskrift Ulla Jons

2 **rvt> A ivlvjivix Sida 2 Gymnasienämnden Dnr: GN Innehållsförteckning Uppföljningar, föregående mötesprotokoll - Verksamhetsuppföljning maj 2014 Revidering arbetsplan Kulturprofil Information från kansliet Helgresor till och från Bollnäs för gymnasiesärelever Delgivningar

3 Gymnasienämnden 38/2014 Sida 3 Dnr: GN Uppföljningar, föregående mötesprotokoll Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll och upprättad uppföljningslista till handlingarna samt att notera att Lennart Sacrédeus ej deltog i paragraferna på gymnasienämndens sammanträde Sammanfattning av ärendet Föregående mötes protokoll, justerat , föredrogs. Noteras i protokollet att i föregående gymnasienämnds sammanträdes protokoll föll det bort att Lennart Sacrédeus ej deltog i paragraferna Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad ( JtJS

4 Gymnasienämnden 39/2014 Sida 4 Dnr: GN 2014/ Verksamhetsuppföljning maj 2014 Gymnasienämnden beslutat att godkänna verksamhetsuppföljning maj Sammanfattning Ack resultat Ack budget Periodens Årsbudget Utfall period Period avvikelse Årets mål Jan 14-Maj 14 Jan 14- Maj 14 Jan 14-Mån 13 14; DRIFTBIDRAG ; GYMNASIENÄMND ; GY UNDERVISNING GY LÄROMEDEL ; GY SKOLMÅLTIDER ; -41; GY SKOLSKJUTSR/INACK MORA ; GY SKOLSKJUTSAR/IN ACK ORS GY SKOLSKJUTS/IN ACK ÄLVDA GYIKE ; GYIKE MORA GYIKE ORSA GYIKE ÄLVDALEN : GY ELEV HÄLSA GYSÄR GRUNDLÄGGANDE VUX ; : GYMNASIALVUX SÄRVUX HÖGSKOLA SFI ADMINISTRATION GY IT-KOSTNADER VUX IT-KOSTNADER i CAFETERIA LOKALER PERSONALSOCIALA KOSTNADER EJ FÖRDELADE MEDEL Totale r

5 >J MORA Gymnasienämnden 39/2014 SAMMANTRADESPROTOKOLL Dnr: GN 2014/ Avvikelseanalys Gymnasienämnden visar, per sista maj, ett underskott på ca tia:. Undervisning gymnasiet, avviker negativt med ca tkr mot budget, vilket beror på höstens planerade personalbesparing utslagen på helår, budgeterade ej inkomna bidrag samt högre lärartäthet än budgeterat. Läromedel gymnasiet avviker positivt med ca 512 tkr då de största inköpen sker till hösten. Ej periodiserade interkommunala intäkter ger en positiv avvikelse med ca tkr. Ej periodiserade interkommunala kostnader ger en negativ avvikelse på ca Elevhälsan avviker positivt med ca 590 tkr, vilket beror på att vi ännu inte debiterats något för andra kvartalet samt att kostnaden för första kvartalet blev lägre än budgeterat. IT-kostnader avviker negativt mot budget med ca 600 tio:, vilket beror på förutbetalda kostnader för leasing av datorer, samt kostnader för IT-material till verksamhetsanpassningar som ej var kända vid budgetering. Lokaler avviker med ca tkr på grund av förutbetalda hyror, planerad besparing under hösten utslagen på helår, samt kostnader för extra städ. Gymnasial vuxenutbildning avviker positivt med ca 280 tkr, på grund av högre bidrag än budgeterat. SFI avviker negativt med ca tkr, vilket beror på budgeterade ännu ej inkomna bidrag. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås godkänna verksamhetsuppföljning maj Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges Kommunstyrelserna och ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen. /

6 Gymnasienämnden 40/2014 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 6 Dnr: GN 2013/ Revidering arbetsplan Gymnasienämnden beslutar att revidera bifogad arbetsplan daterad Bakgrund På uppdrag av Gymnasienämnden har en arbetsplan för gymnasieskolan framtagits. En plan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område och syftar till att förverkliga exempelvis mål. Syftet med denna arbetsplan är att långsiktigt säkerställa rekryteringen av elever inom gymnasieskolan. Arbetsplanen har utgått från resultatet av den sökbildsanalys som genomfördes bland elever i årskurs 9 VT För att fördjupa och bredda underlaget till arbetsplanen har även skolans ledning och programansvariga intervjuats. Uppgifter gällande bl.a. elevstatistik och lokaler har bejakats i arbetet med planen. Gymnasienämnden tog beslut om att fastställa upprättad arbetsplan med under sammanträdet framkomna revideringar och att planen fortlöpande ska revideras. Sammanfattning Förslaget anger till stora delar hur arbetet och med vilka aktiviteter som attraktionen av skolan ska öka. Den bild som sökbildsanalysen lyfter fram om att skolan saknar unicitet och immateriella värden har tagits fasta på och förslaget är till stora delar inriktat på att plocka fram just dessa värden. För gymnasieskolan som helhet är den samlade bilden att det är en välskött gymnasieskola med skötsamma elever och kompetent personal. De områden och värden som bör utvecklas och stärkas för att bidra till attraktionen av skolan är i handlingsplanen indelade i sju områden: Förtydliga skolans attraktion Förstärk det som är bra och attraktivt Tryggt elevboende Bättre och effektivare lokaler Synliggör det som är värdeskapande Komplettera med elevernas bild av skolan Minska antalet avhopp De syftar i huvudsak till att utveckla skolans profil, kulturen(andan) på skolan och kommunikation på olika nivåer. Områden som berör lokaler och andra resurser kan också vara en förutsättning i arbetet med att stödja utvecklingen av gymnasieskolan.

7 Gymnasienämnden 40/2014 Sida? Dnr: GN 2013/ Upplägget i handlingsplanen är inriktad på att kortfattat beskriva med vilka aktiviteter en förflyttning kan ske till ett mer offensivt förhållningssätt hos alla som på ett eller annat sätt jobbar med eller har en koppling till gymnasieskolan. Allt i syfta att göra skolan mer attraktiv och på så sätt säkerställa framtida rekrytering av elever. Revideringen innebär förändringar från handlingsplan till arbetsplan, skolans namn samt att eventuellt utreda en internationell profil eller kulturprofil. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta revidera bifogad arbetsplan daterad sunderlag Arbetsplan för gymnasieförvaltningen, daterad Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges

8 Gymnasienämnden 41/2014 Sida 8 Dnr: GN 2014/ Kulturprofil Gymnasienämnden beslutar att uppdra till gymnasieförvaltningen att utreda möjligheterna till en kulturprofil. Resultatet av utredningen skall redovisas gymnasienämnden 27 augusti Bakgrund Utifrån beslutet att lägga ned inriktningarna dans och teater har andra alternativ för att behålla kulturella värdena på skolan uppmärksammats. de Utifrån sökbildsanalysen och arbetsplanen för gymnasieförwtningen framgår att skolan bör utveckla unicitet och immateriella värden. En kulturprofil kan stärka dessa värden samt stärka skolans attraktion och få fler elever att välja S:t Mikaelsskolan. Aktuell erfarenhet från ämnet estetisk verksamhet visar att elever från olika program gärna, och med framgång, ägnar sig åt kulturella uttrycksformer även om det inte är deras huvudinriktning. En kulturprofil kan också bli en balans till idrottsprofilen och oka känslan av samhörighet mellan programmen såväl som för hela skolan. Programöverskridande verksamheter stärker trivsel och trygghet. Skolan kan genom kulturprofilen förstärka den allmänna bilden av bygdens starka sidor: kultur och idrott. Svensk och internationell forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan kulturkonsumtion och bättre hälsa. Av forskningen framgår även att själva utövandet av kultur stärker individens halsa och tilltro till att kommunicera med omvärlden. Med tanke på den ökade psykiska ohälsan bland unga kan en kulturprofil verka förebyggande för elever i riskzonen som annars riskerar att hamna i utanförskap. Tal och skrift är centrala när elever tillägnar sig kunskap. Samtidigt är tal och skrift både begränsade och begränsande i en värld där en mångfald av multimodala uttryck samverkar i förmedlingen av ett innehall. Inom didaktisk forskning uppmärksammas multimodala uttrycksformer alltmer som verktyg i lärandet. Kulturella uttryck utmärker sig för sin multimodalitet. Skrift och tal samverkar med t.ex. sceniska uttryck, bild och toner. Skolans kulturprofil kan då erbjuda en modern retorisk spets som ofta lockar extra studiemotiverade elever. En kulturprofil skulle kunna erbjudas de program (Barn- och fritid-, ekonomi-, naturvetenskaps-, restaurang- och livsmedels-, samhälls-, och teknikprogrammet) som idag har möjlighet att välja friskvårdsprofilen. Dessutom bör kulturprofilen även kunna erbjudas Introduktionsprogrammen. Innan förvaltningen lägger resurser på att utreda möjligheterna för att införa en kulturprofil bör nämnden ta ett inriktningsbeslut om att utredningen är önskvärd. Utredningen skall eftersträva ett forslag som bidrar till ovan ställda mål och är kostnadsneutralt eller positivt för förvaltningen.

9 Gymnasienämnden 41/2014 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 9 Dnr: GN 2014/ Sammanfattning För att behålla de kulturella värdena på S:t Mikaelsskolan och de positiva effekter kulturen har på elevers lärande, samt på skolans unicitet och i förlängningen möjligheter till marknadsföring och fler elever bör en eventuell kulturprofil utredas. Resultatet av utredningen och underlag för beslut bör presenteras nämnden 27 augusti 2014 för att på så sätt kunna marknadsföra den eventuellt nya profilen i programkatalogen inför läsåret 15/16. Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås besluta uppdra gymnasieförvaltningen att utreda möjligheterna till en kulturprofil. Resultatet av utredningen skall redovisas gymnasienämnden 27 augusti Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges

10 Gymnasienämnden 42/2014 Sida 10 Dnr: GN Information från kansliet Gymnasienämnden tackar för informationen. Information Gymnasiechefen informerar om resultaten från medarbetarenkäten för förvaltningen och för Mora kommun. Resultatet för gymnasieförvaltningen är mycket mer positivt än när samma enkät genomfördes AvtalMoralK., Avtalet med Mora IK gällande lokalt idrottsgymnasium är klart och galler la 13/14 och 14/ ti). S tudsfitvfjckafi Årets studentvecka har varit den lugnaste på 10 år. Allt har fungerat väldigt bra. Avslutningsfesten på Mora Parken avlöpte också bra. Studenterna har själva planerat och organiserat studentbal och studentfest.

11 Gymnasienämnden 43/2014 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 11 Dnr: GN 2013/ Helgresor till och från Bollnäs för gymnasiesärelever Gymnasienämnden beslutar att delegera till beredningsutskottet att fatta beslut rörande hantering och kostnader för anordnande av resor för två elever vid gymnasiesärskolan i Bollnäs med en kostnadsram upp till 490 tkr. Sammanfattning av ärendet Bollnäs kommun har i mars månad beslutat att ej fortsätta anordna transporter till och från Bollnäs i samband med helgerna, för andra kommuners elever som studerar vid gymnasiesärskolan där. Gymnasienämnden har /2019 Dnr 2012/91 med förtydligande /2013 Dnr 2013/60 beslutat att inte stå för kostnaderna för dessa helgresor mellan Bollnäs och hemkommunen. et gäller för elever som påbörjar sin utbildning HT 2012 eller senare. et förutsatte dock att Bollnäs kommun fortsättningsvis anordnade dessa resor. Boendet och hemresorna har också tidigare varit en viktig del i marknadsföringen av Höghammarskolan och därför bidragit till att elever valt den skolan. Bollnäs kommuns beslut påverkar två av våra elever, en som började sin utbildning HT 2012 och en som i vinter sökt och kommit in på utbildningen fr o m HT Dessa elever har rimligtvis sökt utbildningen i Bollnäs i tron att hemresor över helgerna fortsättningsvis skulle anordnas, men varit medvetna om att det skulle kunna medföra kostnader för dem själva. Nämnden önskar hitta en lösning för dessa två individer vad gäller transporterna utan att frångå principerna i det tidigare beslutet. Att detta ändå kommer att medföra kostnader i en storleksordning som inte helt kan läggas på barnen eller deras föräldrar är nämnden medveten om. Kostnader, hantering och eventuella andra konsekvenser av att tillmötesgå anordnandet av dessa elevers transportbehov med anledning av Bollnäs kommuns beslut, måste utredas innan beslut kan fattas. För en smidig hantering kan själva beslutet, inom en given kostnadsram och efter skriftlig kommunikation med nämndens ledamöter, delegeras till Gymnasienämndens beredningsutskott. I annat fall kallas nämnden till extra sammanträde. Ansvarig att genomföra beslutet Marie Ehlin et delges Berörda föräldrar

12 ; A ^ MORA Sida 12 Gymnasienämnden 44/2014 Dnr: GN Delgivningar Gymnasienämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut, enligt upprättad lista, samt övr delgivningar. Gymnasienämndens delegationsbeslut, enligt förteckning. Kommunfullmäktige i Orsas beslut , Avsägelse från politiska uppdrag och fyllnadsval. i j

Bert Persson (C), ej tjänstgörande ersättare Marie Elilin, gymnasiechef Katarina Jönsson, nämndsekreterare

Bert Persson (C), ej tjänstgörande ersättare Marie Elilin, gymnasiechef Katarina Jönsson, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 Sida 1-14 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mota, onsdagen den 14 maj 2014, 09.00-12.05. Lennart Sohlberg (S), Mora ordförande Gunilla Elings

Läs mer

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30 1(12) MORA- ORSA ÄLVDALEN Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2015-10-21 kl. 09:00-11:30 Beslutande: Jan Lovén (C) Orsa Johan Hed (C) Mora Anders Björklund (S) Älvdalen Lars

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14 2013-06-05 Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikaelsskolan, onsdag 5 juni 2013 kl 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-14 2013-02-06 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S),

Läs mer

MORA 2014-04-16 sida 1-10

MORA 2014-04-16 sida 1-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MORA sida 1-10 Gymnasienämnden Plats och tid Konfetensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 16 apfil 2014, 09.00-10.20 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg

Läs mer

MORA 2014-12-10 Sida 1-15

MORA 2014-12-10 Sida 1-15 . SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MORA Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 10 december 2014, 08.30-12.00 ande Lennart Sohlberg (S) Mora, ordförande Gunilla Elings

Läs mer

Sammanträdesdatum. Anders Björklund S:t Mikaelsskolan Lennart Sohlberg

Sammanträdesdatum. Anders Björklund S:t Mikaelsskolan Lennart Sohlberg Sammanträdesdatum S i d a 1 " 1 7 Plats och tid Beslutande S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-12.00 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders

Läs mer

Gun-Britt Emanuelsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande

Gun-Britt Emanuelsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande Sammanträdesdatum Sida 1-12 Gymnasienämnden 2011-05-23 Plats och tid S :t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S) ordförande Gunilla Elings Friberg (S) vice ordförande

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-17

Sammanträdesdatum Sida 1-17 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Orsa Lärcentrum, Sal V, kl 09.00 12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund (S), Älvdalen

Läs mer

2011-06-20. S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15

2011-06-20. S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15 Sammanträdesdatum s i d a 1-1 3 Plats och tid ande S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Einar Martinsson, ej tjänstgörande ersättare Bert Persson, t f gymnasiechef Eva Axelsson, ekonom Ulla Jons, sekreterare

Einar Martinsson, ej tjänstgörande ersättare Bert Persson, t f gymnasiechef Eva Axelsson, ekonom Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-13 Gymnasienämnden 2011-08-29 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRADESPROTOKOLL, MORA 2oT5%Ti7 tum Sida 1 " 12 Plats och tid Konferensmtrtmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 17 juni 2015, 08.30-12.00 Beslutande Jan Loven (C), Orsa, ordförande Anders Björldund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-05-07 Datum för 2014-06-03 anslags nedtagande

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-05-07 Datum för 2014-06-03 anslags nedtagande MORA sida 1-10 Gymnasienämnden Plats och tid Beslutande Konferensrummet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 7 maj 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa,

Läs mer

Jan tmm,ordförande/,,

Jan tmm,ordförande/,, 1(17) MORA - ORSA-ÄLVDALEN Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2015-09-23 kl.

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

0A- ( f r ö Ujla Jons, sekreterare. Gem Gymnasienämnden MORA ORSA ÄLVDALEN

0A- ( f r ö Ujla Jons, sekreterare. Gem Gymnasienämnden MORA ORSA ÄLVDALEN 1(14) Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Konferensrammet Mora Gymnasium, 2017-11-08 ld. 09:00-12:00 Håkan Yngström

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lisbeth Mörk-Amnelius S:t Mikaelsskolan 2011-04-13. Lennart Sohlberg. Lisbeth Mörk-Åmnelius

Sammanträdesdatum. Lisbeth Mörk-Amnelius S:t Mikaelsskolan 2011-04-13. Lennart Sohlberg. Lisbeth Mörk-Åmnelius Sammanträdesdatum ö i a a 1 " l H Gymnasienämnden 2011-04-11 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S) ordförande Gunilla Elings Friberg (S) vice ordförande

Läs mer

Lars Rydstedt, S:t Mikaelsskolan, 2015-02-11, kl 09.00. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Rydstedt, S:t Mikaelsskolan, 2015-02-11, kl 09.00. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sk) MORA SAMMANTRADESPROTOKOLL 2015-02-04 sida 1-17 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konferensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 4 februari 2015, 09.00-12.15 Jan Loven (C), Orsa, ordförande Johan

Läs mer

Marie Ehlin, gymnasiechef Ulla Jons, nämndsekreterare Therese Grudin, nämndsekreterare för- och grundskoleförvaltningen Rigmor Johansson, rektor, 48

Marie Ehlin, gymnasiechef Ulla Jons, nämndsekreterare Therese Grudin, nämndsekreterare för- och grundskoleförvaltningen Rigmor Johansson, rektor, 48 1(15) MORA- ORSA ÄLVDALEN Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagare: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2016-10-31 ld. 09:00-11:00 Jan Lovén (C) Orsa, ordförande Johan Hed (C) Mora,

Läs mer

Gymnasienämnden 2012-08-20

Gymnasienämnden 2012-08-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.40 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

Gem Gymnasienämnden MORA ORSA ÄLVDALEN. plats och tid: 12:00

Gem Gymnasienämnden MORA ORSA ÄLVDALEN. plats och tid: 12:00 1(14) MORA ORSA ÄLVDALEN Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2015-12-09 kl. 09:00-12:00 Beslutande: Jan Lovén (C) Orsa Johan Hed (C) Mora Anders Björklund (S) Älvdalen Per

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

2014-03-19 Sida 1 - Uo

2014-03-19 Sida 1 - Uo MORA Sida 1 - Uo Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfeiensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 19 mars 2014, 09.00-12.00 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2014-08-27 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 09:40 11:20 Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande Margareta Johansson (Åkl) vice ordförande Thord Dahlberg (V) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MUJlA 2013-10-23 sida 1-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MUJlA 2013-10-23 sida 1-18 (éåk SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MUJlA sida 1-18 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 23 oktober 2013, 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45

Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Konferensrum gymnasieskolans expedition, Åmotfors, kl 13.00 16.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Älvdalens utbildningscentrum, Sal 51, kl

Älvdalens utbildningscentrum, Sal 51, kl Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid ande Älvdalens utbildningscentrum, Sal 51, kl 09.00-12.00 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden för IS/IT Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-05-18 Plats och tid Beslutande Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolstyrelsen 2006-09-18 91 Plats och tid Bäckaskolans sammanträdesrum 17.00 19.45 Beslutande Lise-Märith Svensson (kd) ordförande Markus Kauppinen (s) vice ordförande Johanna Dahlin (kd) Kenneth Lidman

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Uppsättande: 2010-12-17 Nedtagande: 2011-01-07

Uppsättande: 2010-12-17 Nedtagande: 2011-01-07 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 17:00 18:00 Tema: Marknadsföringsplan Plats och tid 44-51 Mats Lennartsson (M) Kaisa Blank Nordmark (S) Adam Algotsson (M) Kaj Nämvik (FP) Marcus Lund (KD) Zehaie Keleta

Läs mer

Marie Ehlin, gymnasiechef Ulla Jons, nämndsekreterare Magnus Andersson, rektor 31. Per Göransson Mora Gymnasium, / Y.

Marie Ehlin, gymnasiechef Ulla Jons, nämndsekreterare Magnus Andersson, rektor 31. Per Göransson Mora Gymnasium, / Y. 1(12) Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagare: Kommunsalen, Kommunhuset Orsa 2016-06-15 kl. 09:00 12:00 Anders Björklund (S) Älvdalen Johan Hed (C) Mora Göran Nilsson (M) Mora Per

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-05-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.15 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Gem Servicenämnden IS/IT

Gem Servicenämnden IS/IT 1(11) Gem Servicenämnden IS/IT Plats och tid: IS/IT-enheten, 2015-11-20 kl. 09:00 Beslutande: Mikael Thalin (C) Orsa Peter Egardt (S) Älvdalen Lennart Sohlberg (S) Mora, ersättare för Anna Hed (C) Mora

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 17.00 19.15 Beslutande Sven Magnusson, ordförande Anders Westerlund, vice ordförande Patrik Dahlin, ledamot Kerstin den Braver, ledamot Anders Hansson, tjänstgörande

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl. 12.30-13.00 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Samservice i Fränsta (OBS), tisdag den 18 januari, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3 Vice ordförande i personal- och organisationsutskottet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2008-02-26 1 (11) Plats Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, konferensrummet Tid Tisdagen den 26 februari 2008, kl 13.00-17.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-11-22 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Ulla Jons, sekreterare. Nils Carlsson S:t Mikaelsskolan 2012-03-30

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Ulla Jons, sekreterare. Nils Carlsson S:t Mikaelsskolan 2012-03-30 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.20 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Gymnasienämnden (11)

Gymnasienämnden (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2001-11-20, kl 15.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s),

Läs mer

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Anders Persson (C) vice ordförande Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Veronica Andersson. administrativ chef, Sydskånska gymnasieförbundet Sekreterare. Ordförande. Justerare. Gymnasienämnden.

Veronica Andersson. administrativ chef, Sydskånska gymnasieförbundet Sekreterare. Ordförande. Justerare. Gymnasienämnden. Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 09:00 09:50, 10:20 11:10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Eva Setreus (S) Håkan Eriksson (C) Paula Larsson Jarl (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Gymnasienämnden 2002-03-18 1 (6)

Gymnasienämnden 2002-03-18 1 (6) Sammanträdesdatum 1 (6) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Sal B207, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.00-17.20. Paus klockan 14.50-15.10. Ajournering klockan 15.10-15.40. Beslutande s Peter Landgren s Jonny Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.50 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Åke Svensson,

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Gem Gymnasienämnden MORA ORSA ÄLVDALEN

Gem Gymnasienämnden MORA ORSA ÄLVDALEN 1(14) Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagare: Konferensrummet Mora gymnasium, 2017-03-22 ld. 09:00-11:40 Håkan Yngström (C) Orsa Johan Hed (C) Mora Anders Björldund (S) Älvdalen

Läs mer