STRATEGI Kortversion Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Leader Nordvästra Skaraborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGI Kortversion Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Leader Nordvästra Skaraborg"

Transkript

1 STRATEGI Kortversion Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Leader Nordvästra Skaraborg Leader Nordvästra Skaraborg Green Tech Park i Skara Gråbrödragatan 11 Lovisa Johansson Hollsten: Emma Häggberg:

2 FÖRORD Nordvästra Skaraborg är en företagarregion som kännetecknas av ett mångsidigt näringsliv och entreprenörskap. Här finns en lång tradition av jord- och skogsbruk med produktion av livsmedel. Här bor drivande och engagerade människor som värnar om landsbygden och aktivt deltar i ett levande lokalt föreningsliv. Vår kulturhistoria visar tydliga spår från forntiden. Här finns också många händelser och berättelser värda att levandegöra. Naturen präglas av närhet till vatten och stränder som attraherar både bosatta och besökare. Området har ett stort utbud av resmål som drar fördel av det geografiska läget med bl.a. närheten till större städer. Denna potential ger Leader Nordvästra Skaraborg goda möjligheter att fortsatt utveckla områdets förutsättningar och stärka identiteten. Samverkan, kvalitetssäkring, produktutveckling, kompetenshöjande insatser och innovationer är instrument som ger landsbygden stor utvecklingspotential. Besöksnäringen har goda möjligheter att växa och gynna många branscher i värdekedjan. Lokalt producerade och förädlade produkter har en stark position Skaraborg. Fortsatta satsningar inom området kan skapa fler verksamheter och arbetstillfällen. Ungdomar och utrikesfödda utgör tillgångar som kan bidra till att utveckla företagande och innovationer. Med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kan vi som bor och verkar i nordvästra Skaraborg driva och påverka vår egen framtid. Arbetet utgår ifrån samarbete, lokala förutsättningar och lokala initiativ. Tillsammans skapas livskvalité! STRATEGI Med samarbetspartners från ideella, privata och offentliga organisationer samt parter på regional nivå har vår lokala utvecklingsstrategi för leaderperioden arbetats fram. Utifrån SWOTanalys och partnerskapet har tre övergripande mål fastställts och till dessa har insatsområden tagits fram för att uppfylla strategins mål och vision. För att ta del av fullversionen av vår strategi besök vår hemsida. - SYFTE Utvecklingsstrategin ska stödja LAG:s arbete (Local Action Group) med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning. Leader Nordvästra Skaraborg ska under EU:s programperiod arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara. Vi arbetar med EU:fonderna; Landsbygdsfonden, Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden. I denna kortversion av strategin inleds med del 1 för dig som vill veta mer om Leader. Följt av del 2 för dig som har en projektidé och vill ansöka om projektstöd genom Leader.

3 Del 1 - För dig som vill veta mer om Leader OM LEADER Ordet Leader är en förkortning av den franska meningen - Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden". Lokalt Ledd Utveckling (LLU) eller Community Led Lokal Development (CLLD) är EU:s term för arbetet med leadermetoden under perioden Leadermetoden innebär att det är de boende och verksamma i ett område som driver och påverkar utvecklingen. Metoden syftar till att åstadkomma samsyn och samverkan mellan människor och organisationer för att härigenom skapa utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet. Leadermetoden öppnar för nya samarbetsformer och forum där människor, som kanske aldrig skulle ha träffats, möts för att diskutera den gemensamma framtiden i olika bygder. Nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar kan bli resultatet. LEADERMETODEN Leadermetoden bygger på att det är de människor som bor och verkar i ett område som ska driva och påverka utvecklingen genom samarbete och lokala initiativ utifrån lokala förutsättningar. Följande principer ingår i leadermetoden och hanteras som en helhet. Underifrånperspektiv Underifrånperspektiv innebär att Leader tar till vara på de idéer och den drivkraft som finns hos människorna i det lokala området. Projektinsatsen skapar resultat och gör nytta i det område där effekter önskas. Partnerskap Leadermetoden bygger på så kallad trepartnerskap. Det betyder att ideella, privata och offentliga organisationer samarbetar för att skapa utveckling. Innovation Leaderprojekt ska vara innovativa, det vill säga på något sätt nytänkande. Det kan t.ex. handla om att hitta nya lösningar på problem, en ny produkt, en ny process, en ny metod eller en ny marknad. Leaderstöd ges inte till ordinarie verksamhet. Samarbete & samverkan Leadermetodens värdegrund är samarbete och samverkan. Samarbete genom trepartnerskapet, samarbete mellan olika aktörer, branscher, marknader, geografiska områden, kommuner, samhällssektorer och länder. Nätverkande Nätverkande innebär att dela med sig av goda exempel, sprida innovativa lösningar och ta vara på lärdomar från LAG, myndigheter, personer och organisationer från lokal till internationell nivå. Hållbarhet Leaderprojekt ska skapa förutsättningar för att långsiktiga och hållbara värden kan uppnås eller för att verksamheter ska finnas kvar även efter en projektperiods slut.

4 VEM KAN SÖKA LEADERPROJEKT? Föreningar, byalag, nätverk, företag, aktörer, kommuner och organisationer. Privatpersoner kan inte söka projektstöd hos Leader. Vad är ett Leaderprojekt? Ett leaderprojekt är ett projekt som bygger på leadermetoden och som bidrar till att målen i den lokala utvecklingsstrategin uppnås. Ett leaderprojekt ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas. Ett leaderprojekts förväntade resultat ska vara till bred nytta, det vill säga innebära förbättringar och/eller utveckling för fler än de som genomför projektet. FÖRENINGEN & LAG Leader Nordvästra Skaraborg är ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor och är liksom alla andra Leaderområden till formen en ideell förening. Föreningen leds av en styrelse på 17 personer som tillsammans utgör LAG-gruppen (Lokal Action Group). Varje medlem i LAG har en förankring i både en kommun och i en sektor från trepartnerskapet. På det sättet har varje sektor minst fem representanter och varje kommun har en eller två representanter i LAG. För att ta del av vilka personer som sitter i LAG besök vår hemsida. - ARBETSUTSKOTT Föreningens arbetsutskott (AU) bereder de projekt och ärenden som ska tas upp till beslut i LAG. Arbetsutskottet består av fem representanter från LAG. VERKSAMHETEN Leaderkansliet finns på Green Tech Park i Skara. Där kan sökande testa sin projektidé och få stöd i att forma sin ansökan tillsammans med kansliets personal. Leaderkansliet kommer vid beredning av varje projekt att ta ställning till vad ansökan i huvudsak syftar till och därmed avgöra i vilket insatsområde och fond som ansökan hör hemma. De ärenden som bereds av kansliet och AU tas sedan upp till beslut i LAG. FINANSIERING Leader Nordvästra Skaraborgs verksamhet finansieras med medel från EU, staten och de tio medlemskommunerna. EU-medlen kommer från Landsbygdsfonden, Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden. Projektansökningar måste innehålla privat medfinansiering. Den kan bestå av rena pengar eller av resurser i form av ideellt arbete alternativt en kombination av de båda. För mer information om finansiering av projekten kontakta leaderkansliet eller besök vår hemsida. -

5 FONDER Landsbygdsfonden Leader Nordvästra Skaraborg kommer främst att arbeta med en av landsbygdsprogrammets sex prioriteringar - att främja social utveckling, bekämpa fattigdom och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden. Här kommer vi att prioritera insatser inom besöksnäring, lokalproducerade varor/tjänster, digitalisering, kreativa näringar och att stärka det lokala samhället. Regionala utvecklingsfonden Inom ramen för den regionala utvecklingsfonden kommer Leader Nordvästra Skaraborg att stödja utvecklingen av kommersiella produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en mer koldioxidsnål ekonomi samt stärka innovationer i mindre företag och dessas koppling till forskning och innovation. Socialfonden Kopplat till socialfondens handlingsplan för Västsverige kommer Leader Nordvästra Skaraborg att prioritera insatser som är kopplade till integration av nyanlända och ungas tillgång till arbetsmarknaden. Vill du veta mer om EU:s struktur och investeringsfonder besök följande hemsidor. - eller

6 Del 2 - För dig som har en projektidé och vill ansöka om projektstöd genom Leader. VISION, MÅL OCH INSATSOMRÅDEN Följande bild visar hur vår vision, mål och insatsområden förhåller sig till varandra.

7 VÅRA TRE ÖVERGRIPANDE MÅL Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet Vi vill satsa på kvinnor och män som utvecklar värdekedjor inom besöksnäringen. Destinationer ska byggas där flera aktörer gemensamt bidrar till att göra ett område attraktivt. Det ska satsas på kvalitet i alla led vilket i förlängningen kan leda fram till exportmogna destinationer. Besöksmålen ska utvecklas och tematiska reseanledningar ska erbjudas. Området ska profileras och marknadsföras. Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån lokalt och globalt ansvarstagande Vi vill ta vara på områdets naturresurser. För att skapa långsiktig hållbar utveckling är det nödvändigt att utveckla och förädla de lokala resurserna. Satsningar ska göras på affärsutveckling utifrån lokala naturbaserade resurser. Utvecklingsinsatser inom lokalproducerade varor och tjänster t ex inom mat, energi och råvaror ska genomföras. Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög Vi vill satsa på att främja kreativitet och innovationer. Kultursatsningar som bidrar till mer innovativa miljöer ska stödjas. Idéutveckling bland kvinnor och män i olika branscher samt i civilsamhället ska stimuleras. Satsningar för att utveckla system som ger ungdomar och nyanlända möjlighet att komma närmare och att bli en del av arbetslivet ska genomföras. Kvinnor och män med olika bakgrund ska kunna ta tillvara på sina olika resurser på ett optimalt sätt. Vi ska stimulera insatser som stärker det lokala samhället vilket bidrar till ökad livskvalitet.

8 Utifrån de övergripande målen finns följande insatsområden. Här kan ni också se vilken fondval målen är kopplade till. MÅL 1. Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet 1:1 Bygga destinationer - Landsbygdsfonden 1. Lokala aktörer samverkar genom lokala nätverk och utvecklar tillsammans destinationer. 2. Utveckla och marknadsföra nya/flera säljbara tjänster/produkter genom att bland annat bredda säsonger och inrikta sig mot internationella målgrupper. 3. Arbeta med kvalitet i alla led, utgå ifrån gästens behov och förväntningar. Mål 2. Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån ett lokalt och globalt ansvarstagande 2:1 Affärsutveckling som tar sin utgångspunkt i de lokala, naturbaserade resurserna - Landsbygdsfonden 1. Utveckla nya metoder och ny tekning för smarta produkter och effektiv användning av råvaror. 2. Utvecklat nya företag och skapat tillväxt i befintliga företag utifrån områdets naturresurs. 3. Tillför kunskap och nätverk inom biobaserad samhällsekonomi. 1:2 Besöksmålsutveckling och tematiska reseanledningar - Landsbygdsfonden 1. Attrahera utvalda målgrupper och utveckla säljbara produkter/tjänster utifrån teman som bemöter gästens behov och förväntningar. 2. Utveckla och marknadsföra flera kompetta paket där minst två av följande delar ingår i paketet: äta, bo, göra och resa. 3. Skapa hållbar besöksnäring/utveckla ekoturism.

9 2:2 Lokalproducerade varor/tjänster - Landsbygdsfonden 1. Utveckla nya och förädla innovativa varor/tjänster utifrån områdets naturresurser. 2. Utveckla lokala distributionslösningar främst inom mat och energi och därigenom knyta samman produktion med konsumtion. 3. Starta nya företag och få befintliga att växa genom områdets naturresurser. 3:2 Näringslivsutveckling och innovationskraft - Regionala utvecklingsfonden 1. Stötta lokala idéutveckling 2. Genomföra kompetenshöjande insatser för att skapa lönsamhet och tillväxt. 3. Stimulera samverkan mellan forskning och näringsliv. MÅL 3. Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög 3:1 Kreativa näringar bidrar till ekonomisk tillväxt - Landsbygdsfonden 1. Skapat förutsättningar och stöd för samverkan mellan lokala kulturaktörer och andra branscher. 2. Främjat gräns- och systemöverskridande kulturverksamheter som bidrar till en gynnsam miljö/plattform för innovationer. 3.3 Stärka det lokala samhället - Landsbygdsfonden 1. Stärka identitet och stolthet för bygden, speciellt bland barn och unga, och ta tillvara på lokala kompetenser och engagemang. 2. Stötta tekniska innovationer/lösningar för landsbygden och skapa fler digitala mötesplatser. 3. Satsa på livskvalitet och hälsofrämjande åtgärder. 3. Främjat kompetenshöjande åtgärder och erfarenhetsbyten.

10 3:4 Mötesplatser och ingångar till arbetsmarknaden för ungdomar - Socialfonden 1. Skapat lokala arenor som hjälpt unga kvinnor och män att komma närmare och att bli en del av arbetslivet. 2. Skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och öka unga kvinnors och mäns delaktighet i samhällslivet. 3:5 Mångfald som resurs - Socialfonden 1. Utveckla nya och befintliga mötesplatser om tar tillvara på mångfalden. 2. Skapa förutsättningar för utrikesfödda att använda sin kunskap och sina idéer. 3. Arbeta aktivt med attityd och värderingar. 3. Satsa på unga kvinnor och mäns kreativitet för att stärka deras framtidstro.

11 HORISONTELLA MÅL Horisontella mål ska beaktas av alla projekt, genom att projektägaren i projektbeskrivningen anger till vilken grad man kommer att uppfylla dessa mål. Inom leaderprogrammet finns en särskild inriktning på att de horisontella målen ska bidra till att effektivisera arbetet med en hållbar tillväxt. Mer information om de horisontella målen finns i strategins fullversion, bilaga 4 på sida ANSÖKAN & BESLUT Jordbruksverket är den myndighet som samordnar arbetet med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige. Vi använder deras system för att ansöka, handlägga projektansökningar, redovisa projekt och betala ut medel med mera. När en projektansökan kommer in prövas den först mot de villkor som ställs av Jordbruksverket och av Leader Nordvästra Skaraborg. Villkoren är de grundläggande kraven som en ansökan ska uppfylla för att den ska kunnas tas upp för beslut om stöd i LAG. Alla projekt som beviljas av Leader Nordvästra Skaraborg ska på ett tydligt sätt bidra till att strategins måluppsättningar uppnås. Hur projektet avser att bidra till strategins mål och till att uppfylla villkoren för stöd redovisas via Jordbruksverkets e-tjänst. Leaderkansliet ger gärna stöttning i detta arbete. Därutöver ska Leader Nordvästra Skaraborgs frågeställningar, projektbudget och aktivitetsplan laddas upp som bilaga. I LAG prövas ansökan mot urvalskriterierna. Urvalskriterierna är ett stöd för LAG i att säkra att endast de projekt som bidrar till att uppnå strategins mål beviljas. Efter det att LAG tagit beslut om stöd av medel till projektansökningar är det Jordbruksverket som tar det slutgiltiga beslutet. Vill du spetsa din projektansökan och fördjupa dig i våra urvalskriterier finns de att hämta på vår hemsida samt i strategins fullversion på sida 36 och bilaga 6 på sida Besök gärna Jordbruksverkets hemsida för att ta del av mer information. - URVALSPROCESS Projektarbetet i Leader Nordvästra Skaraborg kännetecknas av kvalitet. Varje steg i processen är styrt med avseende på ansvar och innehåll. Personalen tillsammans med LAG har ett kvalitetssystem för att säkerställa en jämn och hög nivå i handläggningen, vilket följer EU-förordningens direktiv. LAG främjar lokala aktörers kapacitet att utveckla och genomföra insatser som gynnar den lokala miljön och jämställda utvecklingsmöjligheter för män och kvinnor med olika bakgrund. LAG använder objektiva kriterier för urval av insatser.

12 ANSÖKNINGSPROCESS FRÅN IDÈ TILL SLUTRAPPORT Du kan ansöka projektmedel hos Leader under hela året. För att din ansökan ska kunna tas upp i nästkommande LAG-möte måste den lämnas in komplett till leaderkansliet senast fyra veckor innan beslutsmötet i LAG. Inlämningsdatum och beslutsmöten i LAG finns på vår hemsida under kalender -

13 HAR DU EN PROJEKTIDÈ? Har du en projektidé välkomnar leaderkansliet dig för att bolla vidare och utveckla idén för att se om den kan bli ett leaderprojekt. Nedanstående checklistor kan var ett stöd för att bedöma om ert projekt kan få stöd eller ej. Checklista 1- kan din idé bli ett leaderprojekt? Faller projektet inom ramen för vår strategi? - Kan projektet på ett tydligt sätt uppnå våra målen i strategin? Ska projektet ske i samverkan med andra? - Är projektet förankrat? - Är aktörer eller organisationer från mer än en av ideell, privat och offentlig sektor delaktiga? Kommer projektets förväntade resultat att vara till nytta för fler än de som genomför projektet? Ska projektet användas för att på olika sätt skapa innovativ utveckling? - Inte stödja redan ordinarie verksamhet. Har ni en projektplan och har ni funderat på medfinansiering (pengar, ideell tid)? - Hur ska projektet genomföras rent praktiskt? Har ni tänkt på jämställdhet och ickediskriminerig? - Det är ett krav att ingen pga av kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvarianter, sexualitet och könsidentitet hindras från att påverka utformningen, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat. Checklista 2 - detta bör du funderat över inför möte med leaderkansliet! Vad är er projektidé? - Berätta kortfattat om ert projekt. - Vad är det ni vill göra? Vad grundar sig idén ur? Är den nytänkande? Vem står bakom projektet? - Har ni förankrat er idé? Har ni samarbetspartners? Varför vill ni genomföra projektidén? Vad är er projektplan? - Vilka aktiviteter har ni tänkt genomför i projektet? Vilka eventuella investeringar krävs? Vilka vinner på att projektet genomförs? Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet? - Vad har ni för startdatum/slutdatum? Hur ser budgeten för projektet ut? - Vilka insatser krävs för att uppnå målen i projektet? Är projektet hållbart? - Finns bestående värde/mottagare kvar efter projekttidens slut?

14 Leader Nordvästra Skaraborgs strategi är en handlingsplan som anger inriktning och mål för landsbygdsutvecklingen enligt leadermetoden i de tio kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara under EU:s programperiod Strategin ägs och genomförs av LAG, dvs Leader Nordvästra Skaraborgs styrelse. LAG som består av representanter från ideella, privata och offentliga organisationer i samtliga kommuner. Genom Leader Nordvästra Skaraborg kan föreningar, byalag, företag, nätverk, organisationer, kommuner och andra myndigheter ansöka om projektmedel för utvecklingsarbete inom vårt leaderområde. Projektet finansieras med medel från EU, offentliga och/eller privata medel. Alla projekt prövas av LAG mot strategin genom objektiva urvalskriterier. Det görs för att säkerställa att alla projektansökningar som prioriteras bidrar till att uppfylla strategins mål och i förlängningen till EU:s tillväxtstrategi Europa2020. Leader Nordvästra Skaraborg Green Tech Park i Skara Gråbrödragatan 11 Lovisa Johansson Hollsten: Emma Häggberg:

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva

Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva STRATEGI 2014-2020 1 Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva företag. Här finns ett gott entreprenörsklimat.

Läs mer

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg Senast uppdaterad: 2016-12-01 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39 lovisa@leadernvskaraborg.se Emma Häggberg: 070-25 770 93 emma@leadernvskaraborg.se info@leadernvskaraborg.se Att ansöka om projekt

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Information om LEADER Sydöstra Skåne

Information om LEADER Sydöstra Skåne Information om LEADER Sydöstra Skåne LEADER Sydöstra Skåne Kristin Persson Verksamhetsledare, Leader Y-Ö lag@ystad-osterlenregionen.se Innehållsförteckning Leadermetoden Sammanfattning av den lokala utvecklingsstrategin

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt!

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! Leader Söderslätt Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! www.soderslatt.com Vad är LEADER? Leader* är ett EU initiativ och en del av Sveriges Landsbygdsprogram. Målet är att stödja en hållbar

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland 2016-2020 Utlysning 2 Genomförandeprojekt 2016-10-31 Välkommen att skicka in ansökan I Lundaland genomförs ett program för Lokalt ledd

Läs mer

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION

ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION ATT SÖKA PROJEKT HOS OSS PRELIMINÄR PRESENTATION Det lyser i fler fönster vi har blivit fler som väljer att leva här i hållbar mångfald och med starka lokala kretslopp inom social ekonomi. Inom Landsbygdsfonden,

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020 1 STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020 SAMMANFATTNING Utvecklingsstrategin omfattar Nordvästra Skaraborg och syftet är att utveckla området utifrån Leader-metoden. Metoden

Läs mer

Remiss: Förslag till utvecklingsstrategi för Leader Nordvästra Skaraborg 2014-2020

Remiss: Förslag till utvecklingsstrategi för Leader Nordvästra Skaraborg 2014-2020 Remiss: Förslag till utvecklingsstrategi för Leader Nordvästra 2014-2020 Välkommen till en remissrunda för vår utvecklingsstrategi! Alla är välkomna att lämna kommentarer eller synpunkter på strategin.

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget!

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Spira Mare 2020 Leader-metoden Leader är en metod där privat, ideell och offentlig

Läs mer

Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad. Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020

Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad. Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020 Simrishamn Sjöbo Tomelilla Ystad Bromölla Kristianstad Osby Östra Göinge LOKALT LEDD UTVECKLING SYDÖSTRA SKÅNE 2014 2020 Inledning Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är lokalt ledd utveckling genom leadermetoden?

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland

Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland Program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i Lundaland 2016-2020 Utlysning 1 - Initiering av programmet, juli 2016 Välkommen att skicka in ansökan I Lundaland genomförs ett program för Lokalt

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Leadermetoden bygger på samarbete mellan sektorer och aktörer i ett område. Man arbetar utefter lokala initiativ och förutsättningar.

Leadermetoden bygger på samarbete mellan sektorer och aktörer i ett område. Man arbetar utefter lokala initiativ och förutsättningar. LEADER Höga Kusten Leadermetoden bygger på samarbete mellan sektorer och aktörer i ett område. Man arbetar utefter lokala initiativ och förutsättningar. De som bor och verkar i ett område driver och påverkar

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 Lokalt Ledd Utveckling genom Leader Leader står för samverkande åtgärder för att stärka utvecklingen på landsbygden. Underifrånperspektiv där den lokala förankringen

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020

STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020 1 STRATEGI FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING I NORDVÄSTRA SKARABORG 2014-2020 SAMMANFATTNING Utvecklingsstrategin omfattar Nordvästra Skaraborg och syftet är att utveckla området utifrån Leader-metoden. Metoden

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: Januari 2016)

Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: Januari 2016) Bilaga 7 Urvalskriterier Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg.(Reviderade: nuari 216) Obligatoriska villkor Samtliga grundläggande

Läs mer

Guide för att bilda Leaderområden Version 1

Guide för att bilda Leaderområden Version 1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Guide för att bilda Leaderområden Version 1 Använd Jordbruksverkets dokument Leader inom landsbygdsprogrammet som bakgrundsmaterial

Läs mer

Stadgar för föreningen Växtlust Värmland

Stadgar för föreningen Växtlust Värmland Stadgar för föreningen Växtlust Värmland 1 Föreningens namn (firma) Föreningen Växtlust Värmland. 2 Föreningens vision Med gemensamma krafter formar vi Växtlustområdet med ekonomisk, social och ekologisk

Läs mer

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde

Insatsområde 1 Passionerat Entreprenörskap i samverkan. Fond Mål Indikator Målvärde Insatsområde Passionerat Entreprenörskap i samverkan Fond Mål Indikator Målvärde Landsbygdsfonden EJFLU Förbättrad konkurrenskraft hos företag genom hållbart användande av humankapital Minskat sjukskrivningstal

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012

Landsbygdsdepartementet. Europadagen 2012 Europadagen 2012 Den nya landsbygdspolitiken i EU EU-processen Råds- och parlamentsarbetet rådsarbetsgrupper under 2012, beslut (förhoppningsvis) under första halvåret 2013 (gäller flera relevanta råds-

Läs mer

Projektplansguide Vi vill starta ett leaderprojekt! Hur gör vi?

Projektplansguide Vi vill starta ett leaderprojekt! Hur gör vi? Projektplansguide Vi vill starta ett leaderprojekt! Hur gör vi? PROJEKTPLANSGUIDE Att planera och arbeta metodiskt har man mycket att vinna på! Projektplanen är ett viktigt styrinstrument som visar riktningen

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 2016-01-21 www.leadernedredalalven.se Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, Västmanland, Uppsala

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vision: Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet

Vision: Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet Vision: Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet VÄLKOMNA! Vad är lokalt ledd utveckling genom leadermetoden? LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Landsbygdsstrategi. för Skara kommun

Landsbygdsstrategi. för Skara kommun Landsbygdsstrategi för Skara kommun 2015-2020 2015-10-28 Innehåll Syfte och bakgrund... 3 En konkurrenskraftig och attraktiv livsstil i mötet mellan stad och land... 4 Stolta kommuninvånare... 4 Aktörer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Projektplan för här skriver du in projektnamnet

Projektplan för här skriver du in projektnamnet Projektplan för här skriver du in projektnamnet Projektplansmall för projektansökan till Leader Lundaland ideell förening För att underlätta för sökande har vi tagit fram detta dokument som ställer de

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Övergripande mål för området

Övergripande mål för området Övergripande mål för området Mål 1: En konkurrenskraftig landsbygd genom kunskap innovation Bygger på en hållbar med innovation kunskap som drivkraft. Dalälvarnas sområde har ett välkänt varumärke på nationell

Läs mer

Att ansöka om regionala projektmedel. Handledning

Att ansöka om regionala projektmedel. Handledning Att ansöka om regionala projektmedel Handledning I. Viktigt att veta inför ansökan Region Gävleborg medfinansierar projekt med tydliga mål och syften att medverka till regional tillväxt och utveckling.

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

att teckna avtal för Lokalt ledd utveckling enligt förslag daterat

att teckna avtal för Lokalt ledd utveckling enligt förslag daterat Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 113 Nytt avtal för Lokalt ledd utveckling 2015-2021 KS-2015/296 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna avtal för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman

Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman Ny struktur för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 överordnat Växtlustteman EU 2020 är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den har tre prioriteringar om smart, hållbar och inkluderande tillväxt

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

AKTIVITETSPLAN PROJEKTET SKUR (Samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen) Verksamhetsår 2017

AKTIVITETSPLAN PROJEKTET SKUR (Samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen) Verksamhetsår 2017 Aktivitetsplan SKUR 1(5) AKTIVITETSPLAN PROJEKTET SKUR (Samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen) Verksamhetsår 2017 Aktivitetsplan SKUR 2(5) Bakgrund har fått stöd av Länsstyrelsen i Västerbotten

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer