- rapport 5 LARS HEDSTROM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- rapport 5 LARS HEDSTROM"

Transkript

1 Svenska insektfynd rapport 5 LARS HEDSTROM Hcdstrom, L.: Svcnska insektfynd rapport 5 [swedish inscct records rcport 5 ] Ent' Tidskr. ll0: Umei, Swcdcn 1989 ISSN 00ll886x. l his report presents a check list with provincial records of Swedish Psocoptera, especiallv gi"' inf "n iprouea pict ure o f the launa ln the north o f Sweden. Ser s of provincial records are gi.ie"n fo, Neu,opteia, Chr.vsididae (Hymenoprera) and Hybotidae (Diptera). The following species are new io St cclen: Lepinolus reticulutus End.' Liposcelis keleri Giinth, Eclopsocus lrrrggsi Mclachl., Wesmueliis ravuswithyc., Plalypalpus tuomikoskiichv, and P' nigrosetosus'srrobl. Biceliariu austriuca Tuom. is mcntioned as new 1o Finland. Holopterous females "i. i.pott.a in Neopsocopsis hirricorris Reut' and Cqecilitts glnapterus fel ' as well as brachypterous specimens of Coecilius llatidus 9teph. L. Hedstan, Entonrologiska qvd., Box 561, S Uppsah, Sweden' Arets bidrag i denna rapportserie koncentrerar sig tili fyra insektgrupper: Psocoptera, Neuroptera samt familjerna Chrysididae (Hymenoptera) och Hybotidae (Diptera). Jag har diirmed endast delvis genomfdrt den plan jag dristade mig skissera i loregiende rapport (Hedstr0m 1988). Ovriga uttalade intentioner mi sta over till nasta ar. En stor del av min tid har under iret anslagits till en parallellt lcrpande arbete att ner till familjenivi riikna och bedoma det totala svenska artbestindet av insekter. Av stclvsliindorna Psocoptera har jag haft tillfalle att bearbeta ett slort sprit konserverat malerial frin Zoologiska museet i Lund. Stirskilt har ett rikligt fiillfingstmaterial fran Messaure i Lule lappmark givit en viisentligt ny belysning av den forut tiimligen okiinda stcivsliindethunan i civre Norrland. Det undersokta strivsliindematerialet uppgar i sin helhet till ca 2fi)0 exemplar. Jag har funnit det lempligt att presentera de nya landskapsfynden kombinerade med en sammanfattning och beddmning av tidigare publicerade faunistiska data inom ramen fdr en aktuell svensk landskapskatalog. Psocoptererna har ju inte varit filremil for nigot bredare intresse bland entomologerna. Djuren iir smi och sk6ra och bestamningen av somliga arter kriiver tillgang till avancerade mikroskop. Likval ar det tydligt att de mer en flera andra jdmforbara grupper av smiinsekter har en formiga att appellera och vecka nyfikenhet. Vi iir faktiskt en viixande skara, vi som finner lust och sptinning i umganget med dessa stillsamma smittingar. Neuroptera, niitvingar, iir till sin svenska fcirekomst ganska viil kiinda och antalet nu meddelade nya landskapsfynd hr blygsamt, dock inkluderande en for landet ny art. Det bearbetade materialet, ca 350 exemplar, domineras av ljusfingster, vilket ger en annorlunda bild av faunan iin havfangst dagtid och ockse ger prov pa arter som antagligen i stort undandragit sig samlande genom att rora sig i tradens kronskikt. Guldsteklarna, Chrysididae ar en i bestamningshiinseende bitvis miirkvdrdigt sverbemastrad insektgrupp, ett fdrhallande som ter sig sarskilt pardoxalt med en i samlardgon sa extremt attraktiv grupp. Trots i ovrigt god aktivitet inom gaddstekelfaunistiken har det diirfdr varit niira stillestand med fyndrapponering av guldsteklar sedan katalogen (Erlandsson l97l) kom f<ir niira 20 ir sedan. Jag har under minga ir periodiskt arbetat med att skapa en preciserad bild av de svenska arternas variation och skiljekaraktarer, ett ingalunda avslutat arbete. Genomgingen har omfaltat mer an exemplar. Den ganla familjen dansflugor, Empididae, ar numera pi kladistiska grunder uppdelad pi fyra familjer, av vitka Hybotidae jiimte de bada smafa' miljerna Atelestidae och Microphoridae behandlats i Fauna Entomologica Scandinavica (Chvdla

2 150 Lurs Hedstriint 1975, 1983). En genomarbetning av for mig tillgangligt hybot idmaterial, ca I 300 exemplar, har resulterat ien betydande mangd nya landskapsprickar, som delvis ocksi innebiir markbara kompletteringar till vir faunistiska kunskap om gruppen. Presentationerna fdljer samma mdnster som i fdregaende rapport (Hedstrctm 1988). Landskapsuppgifter inom parentes i Psocopterakatalogen innebiir tidigare publicerade uppgifter, som jag inte hafr tillfalle kontrollera. Frigetecken fcir sddan uppgift indikerar att jag finner siirskild anledning ifregasatta bestiimningen. Om landskapsfdrekomst kan beliiggas med av mig kontrollerat material, ldmnas ingen markering av ev andra publicerade uppgifter. Under erets arbete har jag mott fortsatt hjllpsamhet, valvilja och stimulans fran mdnga hdll. Roy Danielsson har ombes6rjt utlaningen av det stora st6vslandematerialet fran museet i Lund och Bo W. Svensson har i sammanhanget varit mellanhand och transportdr. Ingemar Frycklund och SvenAke Berglind har samlat och monterat huvuddelen av neuroptererna. Gciran E. Nilsson har staillt sin fdredomligt preparerade chrysididsamling till mitt fdrfogande och Bo G. Svensson har bidragit med bide chrysidider och hybotider. Alla civriga icke stirskilt ntimnda, som pe skilda satt bidragit nu eller tidigare, skall likaviil vara frirvissade om min uppskattning, si iiven de vilkas material och synpunkter jag inte denna geng blivit i tillfiille att utnyttja. Intressantare arter Psocoplera Lepinotus reticulalirs End. (Trogiidae) Upl. 6sterskiir 6.VIII.35 8 Q (Zoologiska museer i Lund, czl). Tagna i torrt figelbo. Ny f6r Sverige. Arten d.r uppgiven frin Finland, ursprungligen beskriven frin Egypten men synes vara kosmopolitisk. Den anges viua ofta funnen just i figelbon. Liposcelis keleri Gijnth. (Liposcelidae) Sm. Viixjci, Haljaryd 18.1V.76 I (Roy Danielsson). Fingad under taltbark. Ny fdr Sverige. Beskriven frin Tyskland och forekommer sa virt k,int just under bark pa gamla barrtriid, inte minst tall. Morfologiskt utmarker den sig genom glatta, nestan helt mikroskulpturlosa abdominaltergiter. Caecilius flavidus Steph. (Caeciliidae). Denna allmlnna och normalt mycket laitr igenkiinnliga art, som iir obligat partenogenetisk, upptraider sallsynt som brachypter med vinglilngd ca 1,2 mm (Upl. Uppsala 10.1X.79, 15.IX.83). Jag har dven sett ett uppenbarr till denna art horande exemplar (Sk. Blentarp, Stampenbiicken 20.VIIL69 Bo W. Svensson) med en anmerkningsviird vinganomali. Areola postica iir i bdda framvingarna fdrbunden med mediaribban, i viinstervingen som hos Stenopsocidae fcirenad via en tverribba, ihogervingen som hos Psocidae en kort bit samltipande med media. Exemplaret iir dock varken en stenopsocid (saknar radialtviirribba) eller psocid (har till stor del hariga ribbor)! Kolbea quisquiliarum Bert. (Amphipsocidae) Vb. Strycksele, Gortland 9.IX.88 cr (Anders Nilsson); Lu.lpm. Messaure 22.yll8.IX 4a, 20.VII I9. VIII.'7 I 2 Q (czl). Tidigare nordligast kiind frin Hiilsingland men tillhdr tydligen den skara stovsldndor som i stort fdrekommer dver hela landet, etminsrone nedom fjiillen. Sdvitt hittills bekant tycks denna korologiska grupp utgoras av fdljande atteri Caecilius despaxi Bad., C. flovidus Steph., C. Juscopterus Lat., C. gynopterus Tet,, Kolbea quisquiliorum Bert., Stenopsocus lachlani Kolbe, Elipsocus mclachlani Kimm., Mesopsocus unipunctotus Mijll., Peripsocus phaeop /err.r Steph., Lachesillo pedicularia L., Trichadenolecnum majus Kolbe, Elipsocus mclachlani Kimm. (Elipsocidae). I det fdreliggande materialet fran Lu.lpm. Messaure (czl) omfattande 40 l2q finns ett prov med en hane och en hona, vilka bida markant 6verskrider den variationsbredd i vingliingd som uppges fcir arten, o 3,4 mm, Q 3,3 mm. Normalvardena Ar hdgst 3,1 resp 2,9 mm (Giinther 1974). Trichopsocus acuminotus Bad. (Trichopsocidae) Sk. Lund, Botaniska triidgarden 5.VIII.34 e (czl). PL Nerium oleande,,. En subtropisk art som hos oss enban kan existera i vexthus och mojligen sommartid i det fria diiromkring i botaniska tradgerdar och liknande. Ect o psocus b riggsi McLachl. (Peripsocidae) Sk. Lund 28.IIL33 T[gen pi kakrus. Ny for Sverige. En troligen kosmopolitisk art, som foretradesvis upptraider i vaxthus men dtminstone traktvis i Mellaneuropa lever ocksi idet fria. Neopsocopsis hirt icorn is Reut. (Psocidae). FOr nigra ir sedan rapporterad ny fdr Sverige efter fynd i Hdlsingland (Hedsrr0m 1983). Nu har denna art visat sig vara den starkt dominerande stdv

3 Svenska insektjynd rapport 5 l5l slendan, drygt 7090, i fiillfingsterna frin Lu.lpm. Messaure (czl), z\.yll4.x. I l6cr, 24.VI 4.X. l97l 167 Q. Det framstar darmed som t,inkbart att den i vart land har en begriinsat nordlig forekomst, i si fall mojligen den enda psocopteren med sidan utbredningstyp. Arten ar starkt konsdimorf med holoptera hanar och brachyptera honor. I materialet har patreffats en holopter hona med vingliingd 3,9 mm, vilket Overskrider det maximimd.tt som anges fdr hanar (3,5 mm). Holoptera honor har mig veterligen aldrig noterats hos arten. LikasA har jag en gang funnit en holopter hona av Caecilius gynapterus Tet., vingliingd 3,2 mm. Icke heller inom den arten torde fullvingade honor ldrut vara kanda. Neuroptera Wesmaelius mortoni McL^chl. (enontekiensis Klingst.) (Hemerobiidae) Upl. Alsike, Krusenberg l10.ix.88 I ex., Uppsala, Vaksala 29.V.88 cr, I6.VIIL88 cr (tngemar Frycklund). I Sverige har denna sallsynta florslinda rapporterats endast fran Viisterbotten (Meinander 1962) men karta 107 hos Aspcick et al. (1980) indikerar fynd ocksi frin Norrbotten och mtijligen Torne lappmark. I Finland iir den kiind ispridda fdrekomster dver mest hela landet (Meinander l.c.). Den iir dven funnen i Norge (Creve 1978). Arten forekommer ocksi i Skottland och Mellaneuropa. De upp I2indska exemplaren ar tagna med ljusfangst, liksom aven de norska. W. ravus Withyc. Upl. Uppsala, Vaksala 27.IX.85 I (Ingemar Frycklund). Ny for Sverige. Arten ar beskriven fran England och Ar inorden tidigare funnen bade i Finland (Nybom 1958, Meinander t962) och Norge (Greve 1978). Den iir i tivrigt vida utbredd i Mellaneuropa och medelhavsliinderna. De fyra frin Finland redovisade exemplaren dr alla tagna i Helsingfors av samma samlare genom hivning pa gran och tall. Annars antas arten hilla till se h0gt upp i barrtraden att den vanligen undandrar sig havsamlande' Den er snarlik de allmiinnare W. nervosus Fabr, och ly. subnebulosus Steph. Den tycks regelbundet vara forhillandevis smaven och saknar den annars inom slaktet typiska tvdrribban innerst i gaffeln mellan rl och radius sector. Undantagsvis kan dock denna tvdrribba saknas 6ven hos andra arter och honor kan knappast sdkefl bestammas utan preparering av subgenitalplattan (Fig. l). Fig. lac. Wesmoelius, hona, subgenitalplatta. A, IZ ravus Withyc. W. nervosus Fabr. 8. W. subnebulosas StePh. C. Female, subgenital plate. Hemerobius otrifrons McLachl. Upl' Bladiker' Olas skifte ll0.viii.88 c' (Ingemar Frycklund). Detta ar en i Norden nordlig art, i Sverige tidigare sydligast kiind frin Dalarna och Hiilsingland, i Finland sydligast frin Nordkarelen. Samtidigt ar den kiind frin flera mellaneuropeiska liinder och har pa de brittiska 6arna en sydlig tyngdpunkt i sin fcirekomst. Bestamningslitteraturen uppger den svarta ansiktsfiirgen som viktig karaktar men det bor varnas for att helsvart ansikte icke ovanligt upptrader ocksi hos den allmdnna och mer utbrett fdrekommande H. pini Steph' Heticoconis lutea Wall. (Coniopterygidae) Lu.lpm. Messaure 2l28'VII.7l zct 29 (czl'). Denna vaxslanda tir i Sverige fdrut nordligast kiind frin Dalarna men forekommer flerstiides i nordligaste Finland (Meinander 1962). Hymenoptera Chrysididae Chrysis bicolor Lep. Vstm. Kiirrbo, Solbacken 30.VII.83 Q, Karrbo, Grissle 19.VI.86 9, Tillberga, Hallsta grustag 24.VI.85 I ; Vb. Umea, Stdcke 16.VII.88 9 (Gdran Nilsson). Tidigare endast uppgiven frin Oland och UpPIand.

4 152 Ldrs HedstrAnt Diptera Hybotidae Plarypolpus zetterstedti Chy. Vrm. Eda, N Briten 15.VIl.76 cr (L. Hedstrdm). Hivad vid hdlja pi mosse. Tidigare ilandet kiind endast fran Torne lappmark och i Ovrigt friln Finland och Kolahalv On. P tuomikoskii Chv. Upl. Forsmark, Biotestsj6n I8.VII Cr Q,2l.VII o, 23.VII.75 7cr 59 (Roland Lenneborg). Ny frir Sverige. Tidigare kiind friin typlokalen Helsingfors samt Sovjet, Tjeckoslovakien och England. P, nigrosetosus Strobl Upl. Uppsala, Stadsskogen 30.V.78 9 (Zoologiska museer i Uppsala, czu, kursinsamling). Ny for Sverige. Ovriga nordiska fynd inskriinker sig till sodra Norge och s6dra Finland och detta mellansvenska fynd ordnar passande in sig mellan dessa. P infectus Coll. Upl. Bilinge, Spikbole l7.vil73 Q (Tryggve Persson). Fynder ar ridigare publicerat (Persson & Lohm 1977). Dessf6rinnan i landet uppgiven bara [ran Skdne och Oland. Drapetis assmr1i Fall. Ar hos Chvrila (1975) ej uppgiven som svensk, vilket ju maste vara ett fcirbiseende, eftersom Falldns typlokal [r Skine, Asperdd. Ytrerligare fynd: Cotl. Liirbro, Nors 23.V11.73 cr Q; Sdm. Huddinge, Fullersta 24.yL65 Q, 7.y (L. Hedsrrdm); Upl. Uppsala, Botaniska tradgarden 22.ylll.68 e (czu, kursinsamling). Tre av exemplaren har insamlats pd bj0rkstammar, darav ett par in copula. D. exilis Meig. Og. Gryr 30.VI.64 9 (L. Hedstrdm). Tidigare ilandet endasr kand fran Skine. Exemplaret har bestiimts av M. Chvdla. Crossopalpus setiger Lw Upl. B0rstil, Alvsnas 8.VIII.70 I (L. HedstrOm), Forsmark, Bioresrsjrin 7.IX.75 Q (Roland Lenneborg). I Sverige tidigare noterad bara fran Oland och Corland. Mitt exemplar ilr insamlat bland Hippophoi. Arten uppfattas som i huvudsak kustbunden. Trichina clovipes Meig. Tidigare nordligast uppgiven frin Ostergotland men fdrekommer relativt allmiint itminstone till Hiilsingland. Nya landskap: Boh. Fiskebiickskil, Ostersida 30.VI.88 g (Hans Strand Hansen); Upl. Bcirje, Hiisselby 3.IX.62 Q (L. Hedstr6m), Alunda, Nipparbol l5.viii.83 9 (Sven Cerdin), Forsmark, Biotestsj0n l8.vli.75 Q (Roland Lenneborg), Uppsala, Stadsskogen 26.V11.72 I (czu, kursinsamling); Vrm. Kcila, Hugn 27.Y11.76? (L. Hedsrrom); Hls. OvanAker 28.VII cr, 2.ylll.69 c, (L. Hedstrdm). Mina hanar air tagna pa Acer och Salix, honorna i fuktig faltskikrsvegetation (Filipenduta uimaria och Eleocharis paiustis). Bicellaria austriaca Tuom. I Sverige endast uppgiven frin Skine men fcirekommer itminstone norrut till Jiimrland. I Norge ar den nordligast kiind frin inre Hortlaland. Frin Finland iir den ej tidigare rapporterad men foreligger fr6n sodra Thvastland, Koijirrvi 15.VI.64? (t. periijikkd). Nya landskap: Sm. Kiivsjo 16.VII.66 e (L. Hedsrrom); Dlr. Lima, Luttumyrens fiibod l2.yll.'12 2e, Transtrand, Storfjiillet 13.VtI.72 Cl(L. Hedstrom); Hls. Ovanikel Rdkarjiirn 30.V1I.69 2 Q (L. Hedsrrom); Jmt. Are, Annsjdn 3.VII.57 2cr(L. Hedstrom). De flesta exemplaren iir samlade pa mossar eller fattigkiirrlokaler. Oropezella sphenoptera Lw Upl. Hillnas, FAgelsundet Vll.88 cr(bo G. Svensson). Forut i landet endast kiind frin Skane och Halland, en tydligen Overallt mycket sallsynt art. Diptera Atelestidae Atelestus pulicarius Fall. Upl. Estuna, N. Malma 15.VII.84 Q (Hans Strand Hansen). En vida utbredd men sallan samlad liren art, ivart land fcirut redovisad frin Skine, Smiland och Gotland. Landskapsfynd Psocoplera (Spingberg 1878, 1880, Enderlein 1903, Tullgren 1909, 1922, Wahlgren 1915, Jansson 1925, Nyh_olm 1950, 1953 ab, 1983, Lundblad tg'4, igs\, Hedsrrdm 1983, 1985, 1988, Srruwe lgge: numren inom parentes efter artnamnen refererar till foregeende kata_ loe,_!y9lm 1953a): (Trogiidae) 1. Tiogiumpulsotorium L. (50) Corl (LH), Hlm (AB), Upl (cza). _ 2. cerobasis glesllqlicus Kolbe (51, Sk (czl), (Ol, Corl, Og. Upt, V]m Lepinotus inquilinus Heyd. (52) SL 1cZL1, (C_otl?). 4. L. pqtruelis Pearm. (53) Sm (czl); Sd; (LH), Upl (ML). Dlr (BK), Vb (KL). S L. reticulatus End. Upl (czl). psyllipsocidae) (. 6. Dorypteryx do_ mesrica Smith. Sdm (JA), Upt (LH, HW). 1. psyllipso.cus romburi Sel.Longch. (48) Sk (czl), (Hlm), Upl (4Y,!ZV),_ (Liposcelidae). 8. Liposcelis bostrychoplrr,/l{ Bad Hls (OK). 9. L. keteri'gitth. Sm (I[D). 10. L. liporus Broadh. Upl ltrp). I l.l silvorum Kolbe (49 p.p.) (Ol, Lpl?). Uppgiften "Upl', harrdrande tran Tulfgren (1909) rarvar bekreftelse. 12. L. simu /arrs Broadh._Sk (czlr, Upl (czu). (Sphaeropsocidae) 1.3. Badonnelia ritei Pearm. Up) (OE, LH). dael (Epipsoci_ 14. Epipsocus lucilugus Rzmb. (47) (Bl), Sm (RD), (Ol, Gotl, Upl). (Caeciliidael t5. Caecilius atricorni Mclachl. (4O) Sk (czl), Sdm (LH), Upl(LH, czl, czu). 16. C. burmeisteri Brauer (,14) Sk (RD, BoS, RS, czl), Sm (RD), (Ol), Gotl (LH), (6e), Sdm (LH),

5 Svenska insektfynd rapport Upl (LH, LR, czul, (Lpl). 11. C. despoxi Bad. (431 sk {czl). sm (RD), (ol), upl (czu), Ang (Bc), vb (AN), Lulpm lczl). 18. C. Jlavidus Sieph (38) Sk (BoS, TP. czl), Sm (RD), ol (LH), Gorl(LH). (os), Sdm (LH), Upl (LH, czu), (Vstm), vrm (la), Dlr (LH), Jmt (IA), Ang (la, BG), Vb (AN), Lulpm (czl), Tlpm (LH). 19. C. Juscoprerus Lalr. (3?) Sk (czl), Hall tczlr, Ol (LH), (Os), Upl (czu). (vstm), Vrm (la), (Dlr), Hls ( LH), (Nb), Lulpm (czl). 20. C. glnapterxstet. (39) Sk(cZL), (Bl), Sm(RD), toll, Sdm (la, LH)' Upl (LH, LR, czu). (Dlr), Hls (LH), Ans (la). vb (AN), Lulpm lczll. 21. C. prcexs Kolbe (4t ) (Sk. Ol, Og), Upl (czu), Vrm (LH). (Ang). 22. C rhenonus Ter. (42) Sk (LH, czl), (Ol). 23. Enderleinello obsole',a Steph. (45) Sk (FO, czl), (Sm, Og, Upl)' (Amphipsocidae) 24. Rolbes quisquiliorum Bert. (46) SL (sos), (Ot), Hts (LH), vb (AN), Lulpm (czl). (srenopsocidae) 25. Stenopsocus immacurqrrs Steph. (34) Sk (BoS, czl), (Bl), Hail (!H), (sm), Ol (LH), (Og, s{ml, Upl (czu), (vstm, Dl r Ang, Nb). S.lochlani Kolbe (35) Sk (BoS, czl), Sm (RD), Corl (LH), Sdm (IA). 26. Upl (czu), (Dlr), Ang (BC), vb (AN ). Lulpm (czl). (Stenopsocus stigmatrcas lmh.labr. har i :ildre litteratur omnamnts frdn Sverige, bl a av Spdngberg (18E0) men som gors troligt av Nyholm (1953a) rctr det sig har antagligen om ett missforstend.) 21. Arophosocus cruciarus L. (36) Sk (BoS, czl), (Bl), Hall (czl), Sm (RD), (Ol, Gotl, Oe),ve (DM), Sdm (LH), Upl (LH, RL, LR, HS, czu), Lulpm (czl). lelipsocida ) 28 El.ipsocus hyalinus steph. ( l9) sk (RD, BoS), Hall (czl), ol (LH)' (0g, Vg, Dlr), Vb (AN). 29. E. mclachlani Kimmital sl t"zt1, (sm, Ol), cotl (LH), (Oe), upl (LH, czu), Hls (LH), Lulpm lczll. 30. E.moebiusi Tet. (r7 p.p.?) Sm (RD), ol (LH). Sdm (LH), Upl (LH, MI. czu). 31. E. westwoodi McLachl. (17) Sk (czl), Ol (LH), Gotl (LH), (Oc), Sdm (LH), Upl (LH, czu)' ivstiiil. 3i. Heminiura dispar kl. (21) Ot (LH). 31. Cuneopalpus ctcnops Rost. (20) Sk (czl)' Hall.fascrteps Rost. (23) (Gotl, Upl). 35. P. roslocki Kolbe (22) (Ol, Cotl). (Philotarsidae) 36. Philotarsus picicornii Steph. (16) Sk (czl), Sm (RD), (Ol), cotl (LH)' (Oe), Sdm (LH), Upl (LH, HS, czu), (vstm, Dlr), Ans (BG), (vb). (Mesopsocidae) 37. Mesopsocus immunb Steph. (14) Sk (RD, RS, czl), Hall (LH, czl), Ol (LH), Gotl (LH), (Dls). 38. M. laticeps Kolbe (15) qotl (LH), (Og), Sdm (LH), Upl (LH, RL, LR, czu), Ans (BC). Tullgren (1909) hdller dertill fdr troligt att foljande uppgifter, nominellt under fdljande art, egentligen hor hir: (St. 61, vsrml. 19. M. unipunctatus Mijll ( t3) sk (czl), Hall (czl), ol (LH), Gorl (LH), (os?), Sdm (LH). Upl (LH, RL, czu). (DIr), Ang (BG), Vb (AN), Lulpm (czlr. (Reuterellidae) 40. Re.utere.lla helvimqculo End. (24).Sk (czl), Sm (RD), (Ol, Og, Sdm, Upl), Vrm (LH), Ane (BC), Lulpm (czl). (Trichopsocidae) 41. Trichopsocus acuminqtus Bad. Sk (czl), (Og, Upl).._ (Peripsocidae) 42. Peripsocus olboguttatus Dalri. (29) sk (ad), (Bl), sm (RD), (Ol, Os), Upl (LH, czu), (Vstm, Dlr). 43. P did)mus RoPSl. (27) (Sk), Sm (RD), Gotl (LH), Upl (LH, HS)' Ang (BC). 44. P. parvulus Kolbe (2E) (Sk, Ol, Cotl, Upl). 45. P. phoeoprenrs Steph. (26) Sk (BoS, czl), lsm). Ol (LH), Coil (LH), (oe), Sdm (LH), Upl (czu), (Dlr). Ang (BG), Lulpm (czl). 46. P. sub asciarrs Ramb. (30) sk (BoS, czl), Ol (LH), Oe (LH), Upl (LH, HS). 41. Ectopsocus briggsi McLachl. Sk (czl). (Lachesillidae) 48. Lachesilla pedicularia L. (31) Sk (RD, XL, NR, BoS, RS, czl), Sm (JB, RD, czl), OI (LH), GotI (LH), (Og), Sdm (LH), Upl (SG, LH), (Dlr). vb (AN), (Nb, Lpl). 49. L. quercus Kolbe (3233) Sk (BoS' czl), (OI, Gotl, Og?, ljpl). L. livida End., som uppgivits fran 69 och Upl (Tullgren 1909), antas vara synonym (Ciinther 1974, Meinander 1984). (Psocidae) 50. Amphigerontia bifosciata Latr. (10) Sk (RD, LH' czl)' Hali (czl), sm (RD), (OD, sdm.(lh), upl (LH, czu)' Dlr (RD), Hls (LH), Jmt (KF), Ang (BG), vb (AN). 51. A. contaminata Steph. (9) Sk (LH, czl), (Bl' Sm, Ol), Cotl(LH), (Og), Upl (RL, czu), (vstm, Dlr, Ans' Vb,Nb). Det ar mycket osiikert om alla har citerade litterat ur uppgi fter giiller denna atl. 52 A. intermedio Ter. (ll) Ol (LH), (Os). 53. Blosre conspurcota Ramb. (12) (Sk, Hall?, Ol, Gotl, Upt), vrn (LH)' (Dlr). (8. quodrimaculata La]I, som uppgivits fren Sverige (SpAngberg 1878, Tullgren 1909), forekommer troligen inie.)._ 54. Neopsocopsis hirticornis Reut. Hls (LH)' Lulpm (czl). 55. Psococerastis gibboso Sulz. (l) Sk (Lri, BoS, czl), (Bl, Sm. oe, Boh). upl (czl). (vstm). 56. Metylophorus nebulosus Steph. (2) Sk (BoS' czl), (Bl), sm (RD). ol (LH), (os. vg). Sdm (LH)' Upl (LH, czu), (vstm), Vrm (LH), ArE(BGl. 5'7. Loensio fasciata Fafi. (6) Sk (BoS), (Bl), Hall (LH, czl)' (sm). bl (RD), (cotl, Og), Sdm (LH), Upl (LH, czu). 58. L. peormaniklmm. (8) (Bl, Sdm), Upl (czu), Hls (LH). _'59. L, variesato Latr. (?) Sk (czl), (BI, Sm, 6l), Gotl (LH), (Os, vg, Nrk), Sdm (LH), Upl (LH' EO' czu)' (Vstm, Dlr). 60. Trichodenotecnum mojus Kolbe (5\ Sk (BoS, czl), Hall (LH), (Ol, Cotl, Nrk, Sdm)' Upl (so, czij), v;m (la),hli (LH), Ane (BC), vb (AN), Lulom (czl). 61. T sexpunctqtum L 14) Sk (czl)' (Bli, sm?), Ol (LH), Gorl (LH), (Os?, Nrk, Upl, Vstm, DIr?), Hrj (PB ), Ang (BG), (vb?, Lpl?). Aldre har citerade litteiaturuppgifter kan delvis avse f<iregiende art, eftersom Spingberg (1878) bara anfdr den senare och Ttrltgren (1909) visserligen beaktade ocksa maius mer inte sag negon hallbar skillnad. 62. Hyalopsocus controrius Reut. Upl (czu). 63. Psocus bipunctatus L. (3) (Bl, Ol, Cott, Boh, Nrk, Upl). (Copostisma morio Lalr. namns av Ciinther (1974) fran Sverige, men ingen mer preciserad uppgift ar mig bekant och jag uteliimnar arten i avvaktan pa bekrliftelse.) Fdljande ytterligare arter uppges fran Finland (Meinander 1984): Liposcelis entomophilus End., L. corrodens Reut., Z. kidderi Hag., Elipsocus abdomindlis Reut. (i likhet med Ciinther (1974) ifragasatter jag om detta ar en sjalvstendig art skitd frln E mclachlani Kimm.), Trichadenotecnim germonicum Roesl. och T. incognilum Roesl. Megabptera (numrering efter Tjeder l940)t I Rephidia notdlo Fabt. vrm (SB). Neuroplerr (numrering efter Tjeder l94o):15. Hemerobius nitidulus Fabr. vrm(sb). 19. H. humuli L. Yrm (SB). 22. H. atifrons McLachl. Upl(lF). 27. Wbsmqelius concinnus Steph. Vrm(SB). W. mortoni Mclachl. Upl.(IF). IZ ravns Withyc. Upl(lF). 33. Sympherobius fuscescens Walk. Lulpm(cZl). 46. Chrlsopa abbreviqla Curt. Vrm(SB). 47 C septem' punctsla Wesm. Vrm(SB). 53. Ninets flova Scop. Vrm(SB). 51. Conioteryx tinetfotmis Cun. Ol (NiR). 65. Helicoconis lutea WaU. Lulpm(czl).

6 154 Lars Hedstrdnt Hymenopters Chrysidldsc (numrering efter Erlandsson 197l): 2. Omalus triangulifer Abeil. O(BS),Vb(AN). 7. Ehmpus ponzeri Fabr. Upl(lF). 12. Hedrchrum nobile Scop. Uppgift "Dlr" utgar, beror av felbestimning (Hedstrom 1987). 16. Hedychridium cupreum Dahlb. Vrm(SB),Ans(GN),vb(CN). 17. H. ardens Coq. os(bs), Boh(BS), Vrm(SB), HI(CN), Ane(CN), Vb(CN).._ 24. Chrysura hirsuta Gerst. UpI(GN,BS). 26. Chrysis succrncra L. Vstm(GN). 27. C. bicolor Lep. Vstm(GN),Vb(GN). 31. C. insperota Chew Upl(BS). 36. C. mediato Lins. vb(rp). 37. C. fulgrza L. Vb(RP). 39. C. pseudobrevitarsrb Lins. Vstm (CN).._ 42. C. impressa Schenck Ang(RBBS).Vb (RP). 43. C. schencki Lins. Vstm(GN). 45. C. angrrlulo Schenck Tlpm(BS). 41. C. longulo Abeil. Vstm(CN). Nagra taxonomiska och nomenklatoriska Indringar att beakta i jamforelse med Erlandssons Iista: C/epres bildar underfamilj Cleptinae inom Chrysididae; 13 Hedychrum niemelai Lins.; 14. H. rutilons Dahlb.i 19. Hedychridium corisceum Dahlb.; 20. fledrchridium rcseum Rossi;21. Spinolia unicolor Dahlb1' 22. Spinolia neglecta Shtck.i 23. Chrysura dichroo Dahlb.; 24. Chrrsuro hitsutq CersL.i 25. Chrysura radi sns HarL; 28. Chrtsis illigeri Wesm.; 34. C. ruddii Shuck.; 36. C. medioto Lins.; 53. Tiichrysis cranea L. Diplerr Hybotidae lbchydromiinee (numrering efter Chvdla 1975): 4. Plotypolpus citiqris Fall.o(LH),Upl (LH,RL,cZU). 15. P olbocopillatus Fall. O(LH). 18. P zettersredti Chv. Vrm(LH). 2E. P brachystylus Bezzi Sdm(LH),Upl(LH,cZU). 29. luteicornis Meig. Upl(HS),Vrm(LH). 31. P tuomikoskii Chy. Upl(RL). 49. P agllrs Meig. cotl(lh,nh). 51. P nigrosetosus Strobl Upl(cZU). 52. P cothumatus Macq. Gotl(LH),Upl(HS). 55. P annulatus Fall. Upl(cZU). 59. P infeuus Coll. Upl(TrP). 65. P annulipes Meig. Boh(HS). Pricken fdr Upl bor troligen utge, tva av Chvela studerade exemplar iir felbestamda. 66. P. ecalceotus Zeu. UpI(RL,HS,CZU). 67. P colceatus Meig. Upl(LH,HS,cZU),Hls(LH). 6E. P stobilis Coll. Upl(cZU). 69. P pallidivent s MeiA. Upl(LH, HS,CZU). 70. P. longiseta Zefi. Upl(LH, RL,LR,cZU),HIs(LH). '12. P albicornis Z.etr. Upl (czu). '74. P pqllidicornk colt. o(lh),upl(czu). '75. P. major Zett. Cotl(LH). 71. P condicans Fall. Boh(Ml),Upl(LH,cZU). 78. P cursitans Eabt. Boh(Ml). 79. P veffalli Coll. Boh(HS),Hl(LH). EO. P. brevicornis Zett. Dlr(LH). 86. Tilchypez,q truncorum Fall. Upl(SO). 94. Tochydromio connexo Meig. Upl.(LH). T: aemula Lw 95. T, morio Zetr. Jmt(LH). 98. UpI(BS,HS,cZU) Dropetis ephippioto Fall. upl(rl,lh,hs,czu). lm. D. ossimilis Fall. Gotl(LH),Sdm(LH),Upl(cZU) D. arcuota Lw Sdm(LH),Hls(LH) D. simulans Coll. Hls(LH). loe. D. pusilla Lw Sdm(LH),Upl (SC,RL,cZU) D. exilis Meig. Og(LH). I I I. D parilis CoU. Upl(SG). ll3 Crossopalpus setiger Lw Upl(RL).. ll7. C. curvinervk Ze. Upl(cZU) Stilpon grqminum Fall. Upl(LH,cZU). Diptera Hybotida Hybotinae + Ocydromiinae (numrerade efter Chvdla 1983): l Hybos grossipes L. BI (LH), Boh (HS), Upl (LH, BS, czu), Nb (LH). 2. H. cutici formis Fabr. Sdm (LH), Upl (RL, BS, czu), Vstm (MI). 3. H. Jemoratus Miill. Sdm (LH), Upl (BS, czu). 5. Trichinomyio Jlavrp s Mei8. 0t (IH), Sam (LH), Hls (LH).._ 7. Trichino clavipes Meig. Boh (HS), Upl (SC, LH, RL, czu), Vrm (LH), Hls (LH). 8. T bilobata Coll. Boh (HS), Upl (RL), DIr (LH). 9. T. elongata Hal. Upl, (RL), Hls (LH). ll. T. pullipes Zctr. \'rm (LH).._ 12. Bicellsria simplicipes Zen. Upl (R1., BS). 13. B. austiocatuom. Sm (LH), Dlr (LH), Hls (LH), Jmt (LH). 15. B. subpilosa Coll. Upl (RL), Dlr (LH). 17. B. spuriafall. Vrm (LH), Hls (LH). 19. B. sulcqta Zett. Upl (RL, czu). 20. B. vano Coll. Upl (czu). 21. B. inretmedis L,rndb. Sdm (LH), Upl (SC, BS, czu), Hls (LH). 22. B. nigro Meig. Sdm (LH), Upl (SG, czu). 32. Euthyneura myrtilli Macq. Upl (AH, czu), Dlr (LH).._ 37. Ocldromia glabriculafall. Ol (LH), Sdm (LH), Upl (LH, czu). 38. O. melqnopleura Lw Upl (LH, czu). 39. Leptopela llovipes Meig. Sdm (LH), Hls (LH). 40. L. borealis Zett. Dlt (LH).._ 42. Oropezella sphenoplera Lw Upl (BS). Diptcra Arelestidae (nummer efrer Chvdla 1983): 43. Atelestus pulicoius Fall. Upl (HS). lnsrmlare IA= Ivar Arwidsson, JB: Johan Abenius, AB= Arvid Bergman (1923),.J8= J.A.Z. Brundin, PB= Per Brinck, SB= SvenAke Berglind, RD Roy Danielsson, CE = Gunnar Engstrom, IF: lngemar Frycklund, KF= Kjell Fahlander (1964), BG= Bo Gullefors, SG= Sven Gerdin, LH = L+rs Hedstrom, NH = Nils von Hofsten (1967), AH = Ake Holm (1989), Ml = Mattias Idar (1983), BK: Birgitta Kvist, OK= Ove Kutrainen, KL = Klas Lejfelt, ML : M. Lanner, RL = Roland Lenneborg, XL= Ljungbeck (f<irnamn obekanr), DM= Douglas Melin (1946), AN: Anders N. Nilsson, CN = Odran E. Nilsson, EO: Ernst Orstadius (1939), FO= Frej Ossiannilsson, RP = Roger Pettersson, TP = Thure Palm (1987), TrP= Tryggve Persson, LR: LarsOlov Rosenstrdm, NR= Nils Ryddn (1961), NiR: Nils Ryrholm, BS= Bo G. Svensson, BoS= Bo W. Svensson, RS= Roland Sigvald, HS= Hans Strand Hansen, AW= Amy Wtstfelt, HW= Helmuth Wanderoy. Fdr avlidna samlare ar dodsar utsatta i den utsrrackning jag hittat fram dem. Kodbeteckningar fdr offentliga samlingar (czl = Zoologiska museet i Lund, czu= Zoologiska museet i Uppsala) brukas i denna rapport enbarr fiir material som irlte tillskriys namngiven samlare. Litteratur Aspock, H., Aspdck, U. & Hdlzel, H Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellun8 der Systematik, Okotogie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europas. Teil I l495, ll l355. Krefeld. Chvdla, M The Tachydromiinae (Dipt. Empididae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna ent. Scand. 3: l The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. II. General Part. The Families Hybo

7 Svenska insektfynd rapport tidae, Atelestidae and Microphoridae. Fauna ent. Scand. l2: l279. Enderlein, C Zur Kenntnis europiiischer Psoci den. 3. Zur Psocidenfauna von Danemark und Schweden. Zool. Jb. Abt. f. Syst. l8: Erlandsson, S, 1971, Catalogus Insectorum Sueciae. xlx. Hymenoptera: Aculeata (Cleptidae Eumenidae). Ent. Tidskr. 92: Creve, L Notes o\ Wesmaelius rcvrs (Withycombe, 1923) and Wesmaelius morton (McL., 1899) (Neuroplera, Planipennia) in Norway. Norsk ent. Tidsskr. 25: Ciinrher, K Staubliiuse, Psocoptera. Tierwelt Deutschlands 6l: l314. Hedstrom, L Bidrag till kunskapen om svenska Psocoptera. Ent. Tidskr. 104: Tidskr. 106: rapport 4. Ent Svenska insektfynd rapport 1. Ent. t988. Svenska insektfynd Tidskr. 109: Jansson, A De lnsekten, Myriopoden und lsopodenfauna der Gotska Sandon. l182. Orebro. Lundblad, O Studier dver insektfaunan i Uppsala universitets naiurpark vid Vardsetra. K. Svenska VetenskAkad.Avh.Naturskydd. 8: I Studier civer insektfaunan i Harparbol lund. K. Svenska VetenskAkad.Avh.Naturslqdd. 13: t132. Meinander, M The Neuroptera and Mecoptera of Eastern Fennoscandia. Fauna Fenn. l3: l Notes on Finnish Neuroptera and Mecoptera. Notul. ent. 43: E4. Psocoptera. I Huld n: A check list of the Fin Notul. ent.64: nish insects. Small orders. Nybom, O Boriomyis ravo Withyc. (Neur., Hemerobiidae) frdn Finland. Notul. ent. 38: 94. Nyholm, T Till kennedomen om den svenska copeognatfaunan. 1, M for var fauna nya arter av slaktet Peflpsocus Hagen. Ent. Tidskr. 7l: a. Zur Kenntnis der Copeognathenfauna Schwedens. 2. Die schwedischen Arten der Gattung Trichsdenotecnum End. sensu Roesler. Ark.Zool. Ser 2,4(13): b. Zur Kenntnis der Copeognathenfauna Schwedens. 3. Verzeichnis der bisher in Schweden gefundenen Copeognathen, Ent. Tldskr. 74: 108l Stovslandor pa Olands atvar. Ent. Tidskr. 104: Persson, T. & Lohm, U Energetical significance of the annelids and arthropods in a Swedish grassland soil. Ecol. Bull. (Stockholm) 23t l2.11. Spingberg, J. l8?8. Psocina Sueciae et Fenniae..Ofversigt af Sveriges och Finlands Psociner. Ofvers. vetenskakad. Fdrh., Stockholm 2: Sur quelques espdces europdennes de la sousfamille des Psocines. Ent. Tidskr. l: Stru*e, l Stovslandor fran Brandalssund och Eskilstuna. Craphosoma 3(2):45 (stencil). Tjeder, B Catalogus Insectorum Sueciae. I. Neuroptera et Mecoptera. Opusc. ent. 5: I l7121. Tullgren, A Bidrag till kannedom om Sveriges Copeognather. Ark.Zool. 5(8): l Lepinolus inquilinus Heyd. funnen i Sverige. Ent Tidskr.43:71. Wahlgren, E Det olandska alvarets djurvlrld. l. Ark. Zool. 9(19): l135. Ltickert om fjiirilar Whalley, P Fakta i niirbild. Fiilrilar. Bonniers Juniorforlag AB, Stockholm. U s,214x279 mm. ISBN 9l Pris ca 150 SEK. Fjilrilar g0r sig bra pi bild, s;irskilt i farg. Det ar pinsamt att ETs budget inte tillater fiirgillustrationer, fdr nar det giiller fjilrilar iir sidana ofta befogade, ja t o m nodvandiga. IstAllet finns chansen att frossa idekorativa fjiirilsbilder i en ny bok i serien Fakta i niirbild. Hiir blandas bl5ndande sk6nheter frin hela viirlden pi uppslag efter uppslag. Fjarilarna har ordnats kring olika teman som skyddande likhet, kamouflage, flyttande fj?irilar, dagflygande nattfjiirilar etc, och alla bilder har informativa texter. Boken bdrjar med en karakteristik av fjarilar som insekter, och dtirefter beskrivs fjiirilarnas utveckling frin iigg till puppa pa flera uppslag. I slutet av boken fir man veta hur man sjiilv kan studera fjiirilar pi olika siitt, bl a genom uppfodning. Boken tycks friimst skriven fcir ungdom, och den populiira formen tillsammans med det intresseviickande innehillet kan kanske bidra till att rekrytera nya entomologer. En bra present alltsi. Jag hade en del besviir med att para ihop ratt text med ratt bild ibland. Enligt baksidestexten iir varje uppslag en bildberattelse som ger bade deraljerna, helheten och det historiska perspektivet. De kan man ju fdrsti att det inte alltid er se latt att hdnga med. Boken utgavs fcirst i Storbritannien 1988 under namnet Butterfly & Moth. Anders Nilsson

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor.

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor. Westrich, P. 1989. D i e W i ldbi e ne n B ade n-w ilrte.mbe r g s. I. Allgemeiner Teil: Lebensriiume, Verhalten, Okologie und Schutz, sid. 1-431. II. Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten, sid. 437-972.

Läs mer

BO W. SVENSSON & CHRISTER SOLBRECK

BO W. SVENSSON & CHRISTER SOLBRECK Stövsländor på väg i lufthavet. Fångster i sugfällor på en TV-mast i Värmland BO W. SVENSSON & CHRISTER SOLBRECK Svensson, B.W. & Solbreck, C.: Stövsländor på väg i lufthavet. Fångster i sugfällor på en

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Av Eva Hedström Idag har de flesta av oss tillgång till dator med Internet-uppkoppling. Men hur gör man för att hitta rätt information? Oavsett om

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

13. av Jan Pettersson

13. av Jan Pettersson 3. av Jan Pettersson Fang s t Vid Kvismare fagelstation har under de tretton sasongerna 96 973 ringmarkts 963 enkelbeckasiner (Gallinago gallinago). Fangsten har uteslutande berbrt vuxna faglar och skett

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

-fest i dagarna. tre. ls n

-fest i dagarna. tre. ls n Kungsfotor 30 -fest i dagarna tre ls n Festi dagarna tre blev det nir Kungsfoto fyllde 30 ir. Den 2 decembertrdffades man pi Sheraton i Stockholm, fredagen direfter var det dags fiir Malmiilabbet, som

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Fältfaunistik BIO F04, 7.5hp

Fältfaunistik BIO F04, 7.5hp Välkommen till Fältfaunistik BIO F04, 7.5hp 2015-07-20 t.o.m. 2015-08-18 Kurslokal: Kärret, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund Kursansvarig LP Lars Pettersson, lars.pettersson@biol.lu.se, tfn. 070-6116345

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Annonsera på NORRLAND ETT EGET LAND Välkommen till sensationen och den stora destinationssajten och facebooksidan Norrland ett eget land. Norrland ett eget land har spridit

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

+,*^ ^ ),-. "=.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking

+,*^ ^ ),-. =.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking Lantmaterimyndigheten Varbergs komm un Bes k rivn in g 2012-03-09 Arendenummer N117148 Fdrraitningslantmetare Fdrrattningen er registrerad Regisireringsdotum.2O(.: Q.9:..13 S.da 1 (2) Artb laga BE Akt

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Protokoll Branschrld fdr Skog/lant 2072-10-76 Jtid-. iir Jc,rr. 9* 1(3) tl Att,rdt 4., tr,-.,4 Ndrvarande: Pelle L

Läs mer

Bokskogens hotade vedskalbaggar: 1. Bokblombocken Anoplodera scutellata (Cerambycidae)

Bokskogens hotade vedskalbaggar: 1. Bokblombocken Anoplodera scutellata (Cerambycidae) Bokskogens hotade vedskalbaggar: 1. Bokblombocken Anoplodera scutellata (Cerambycidae) SVEN G. NILSSON & RICKARD BARANOWSKI Nilsson, S.G. & Baranowski, R.: Bokskogens hotade vedskalbaggar: 1. Bokblombocken

Läs mer

Fritid för dig med funktionsnedsättning!

Fritid för dig med funktionsnedsättning! Fritid för dig med funktionsnedsättning! F r i tide n ä r DIN tid, använd den v ä l, e f ter din vilja och förmåga! Fritidens betydelse I denna folder finner du olika föreningar och organisationer i Malmö

Läs mer

Lasse Svanberg, redaktiir ftir tidningen TM, Teknik&Miinniska Svenska Filminstitutet

Lasse Svanberg, redaktiir ftir tidningen TM, Teknik&Miinniska Svenska Filminstitutet "Multimedier blir ett nvckelomrtde inom dataviirlden under 9O-talet. I en tid di vi 'som individer skoljs

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb .,fl.,,fi..,lt 'iq',1.; allorca var en av de forsta charterdestinationerna pa 6o-talet. Di var det exotiskt att kunna aka till ett varmare land for semester och den lilla spanska on blev snabbt en favorit.

Läs mer

Bzzzz hur konstigt det än kan låta

Bzzzz hur konstigt det än kan låta Bzzzz hur konstigt det än kan låta Järva motorbana bidrar till att både viktiga sällsynta och utrotningshotade insekter och växter som annars skulle dö ut i området! Banområdet har under 1900-talet varit

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm 2006-06-07 Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm Aven scint som e-post till registrator@agricu lture. min istry.se Remissyttrande i Jo2006l 632 ang fiirslaget till Nordiska samekonventionen

Läs mer

Brf Nedre Fogelbergsgatan 5

Brf Nedre Fogelbergsgatan 5 Arsredovisning for Brf Nedre Fogelbergsgatan 5 RdkenskapsAret 2013-01-01-2013-12-31 Innehillsfdrteckning : F0rvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning Balansrdkning Kassaflddesanalys Noter Underskrifter Revisionsberdttelse

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2012-11-21 Objekten visas i klubblokalen onsdagarna 2012-10-31, 2012-11-07 och 12-11-14 klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

s 28 A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och

s 28 A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och I rl 't I h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. TCIKD$INVG AV B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S IV O FR.XVIAt STAD G/\EI s 28 l(7) Rekornmendation

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet FtiretagarFtirbundet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRAND 20071210 114 1u2007187381L2 Betiinkandet n starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) Sammanfattning; ForetagarForbundet anser att

Läs mer

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Som framgår nedan tycks beståndet av förstaupplagor i våra vetenskaliga bibliotek vara skralt. En följd av missriktad utgallringsnit? Svenska upplagor

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

LEADER DALSLAND OCH ARJANG

LEADER DALSLAND OCH ARJANG PROTOKOLL Datum Plats Tid Niiraarandel ande Kansli AnmAlt ft;rhinder 080918 Stadshuset, AmAl 18:00 2l:00 Per Jonsson, Gaby Hain, Torgny Arvidsson, Mats Bergling. Anne Sdrqvist, Kjell-Ame Ottosson, Cbristina

Läs mer

BESTÄMNING AV PLATSSPECIFIK KVÄVELEVERNAS TILL STRÅSÄD MED HJÄLP AV NIR-ANALYS AV JORDPROVER

BESTÄMNING AV PLATSSPECIFIK KVÄVELEVERNAS TILL STRÅSÄD MED HJÄLP AV NIR-ANALYS AV JORDPROVER BESTÄMNING AV PLATSSPECIFIK KVÄVELEVERNAS TILL STRÅSÄD MED HJÄLP AV NIR-ANALYS AV JORDPROVER Thomas Börjesson 1 och Ingemar Gruveaus 2 1 Svenska Lantmännen, 531 87 LIDKÖPING, 2 Hushållningssällskapet i

Läs mer

rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr 857209-4004 SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag

rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr 857209-4004 SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus o Arsredovisning 2006 Stiftelser & Fdretag Insamlingsstiftelsen f cir Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Fiirvaltningsb

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10

Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10 Forord 7 Milgrupper 8 Terminologi 8 Webbplats 9 Lasare som bidragit 9 Forord till svensk upplaga 10 1 Varfiir anvandbarhet? 11 1.1 Ett exempel 12 1.2 Utvecklare och anvandare tanker olika 14 1.3 Kan anvandbarhet

Läs mer

Uppdaterat: 2015-09-14

Uppdaterat: 2015-09-14 Måndag 2015-10-26 Exchange Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 Fristående kurs Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 NGNTMh14 Akvatisk

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

18 &tuii 0,.,i,.""\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1

18 &tuii 0,.,i,.\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Förvaltningsberättelse 2011 Stiftelsen Kungshols kurs- och liigergird Org nr 802006-4088 Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Fii rvaltnin gsb erfl ttels

Läs mer

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA NORRLANDSK SKOGSHISTORIA Måinniskan, skogen och industrin \e*$s ') 9? Skogshistoriska seminariedagar Umeå 8-9 april1992 Umeä1992 Denna rapport tir en dokumentation av de skogshistoriska seminariedagar

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

@Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA

@Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA @Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA Marie Sjoberg, Bengt-Olof Karlsson Slittervdigen 109 35253 Viixjo Anticimex overlatelsebesiktning av smahus for BesiKningsnummer MS5706{142 Besiktning 20070103 av fastigheten

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar

nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar telkamerorna har kommit for alt stannaoch allt fler jiigare inserfcirdelarna med att kunnaha kolla pi viltet som rrjr sig i markerna. Bakitstriivare klagar pi teknifiering inom jakten men de allra flesta

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer