- rapport 5 LARS HEDSTROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- rapport 5 LARS HEDSTROM"

Transkript

1 Svenska insektfynd rapport 5 LARS HEDSTROM Hcdstrom, L.: Svcnska insektfynd rapport 5 [swedish inscct records rcport 5 ] Ent' Tidskr. ll0: Umei, Swcdcn 1989 ISSN 00ll886x. l his report presents a check list with provincial records of Swedish Psocoptera, especiallv gi"' inf "n iprouea pict ure o f the launa ln the north o f Sweden. Ser s of provincial records are gi.ie"n fo, Neu,opteia, Chr.vsididae (Hymenoprera) and Hybotidae (Diptera). The following species are new io St cclen: Lepinolus reticulutus End.' Liposcelis keleri Giinth, Eclopsocus lrrrggsi Mclachl., Wesmueliis ravuswithyc., Plalypalpus tuomikoskiichv, and P' nigrosetosus'srrobl. Biceliariu austriuca Tuom. is mcntioned as new 1o Finland. Holopterous females "i. i.pott.a in Neopsocopsis hirricorris Reut' and Cqecilitts glnapterus fel ' as well as brachypterous specimens of Coecilius llatidus 9teph. L. Hedstan, Entonrologiska qvd., Box 561, S Uppsah, Sweden' Arets bidrag i denna rapportserie koncentrerar sig tili fyra insektgrupper: Psocoptera, Neuroptera samt familjerna Chrysididae (Hymenoptera) och Hybotidae (Diptera). Jag har diirmed endast delvis genomfdrt den plan jag dristade mig skissera i loregiende rapport (Hedstr0m 1988). Ovriga uttalade intentioner mi sta over till nasta ar. En stor del av min tid har under iret anslagits till en parallellt lcrpande arbete att ner till familjenivi riikna och bedoma det totala svenska artbestindet av insekter. Av stclvsliindorna Psocoptera har jag haft tillfalle att bearbeta ett slort sprit konserverat malerial frin Zoologiska museet i Lund. Stirskilt har ett rikligt fiillfingstmaterial fran Messaure i Lule lappmark givit en viisentligt ny belysning av den forut tiimligen okiinda stcivsliindethunan i civre Norrland. Det undersokta strivsliindematerialet uppgar i sin helhet till ca 2fi)0 exemplar. Jag har funnit det lempligt att presentera de nya landskapsfynden kombinerade med en sammanfattning och beddmning av tidigare publicerade faunistiska data inom ramen fdr en aktuell svensk landskapskatalog. Psocoptererna har ju inte varit filremil for nigot bredare intresse bland entomologerna. Djuren iir smi och sk6ra och bestamningen av somliga arter kriiver tillgang till avancerade mikroskop. Likval ar det tydligt att de mer en flera andra jdmforbara grupper av smiinsekter har en formiga att appellera och vecka nyfikenhet. Vi iir faktiskt en viixande skara, vi som finner lust och sptinning i umganget med dessa stillsamma smittingar. Neuroptera, niitvingar, iir till sin svenska fcirekomst ganska viil kiinda och antalet nu meddelade nya landskapsfynd hr blygsamt, dock inkluderande en for landet ny art. Det bearbetade materialet, ca 350 exemplar, domineras av ljusfingster, vilket ger en annorlunda bild av faunan iin havfangst dagtid och ockse ger prov pa arter som antagligen i stort undandragit sig samlande genom att rora sig i tradens kronskikt. Guldsteklarna, Chrysididae ar en i bestamningshiinseende bitvis miirkvdrdigt sverbemastrad insektgrupp, ett fdrhallande som ter sig sarskilt pardoxalt med en i samlardgon sa extremt attraktiv grupp. Trots i ovrigt god aktivitet inom gaddstekelfaunistiken har det diirfdr varit niira stillestand med fyndrapponering av guldsteklar sedan katalogen (Erlandsson l97l) kom f<ir niira 20 ir sedan. Jag har under minga ir periodiskt arbetat med att skapa en preciserad bild av de svenska arternas variation och skiljekaraktarer, ett ingalunda avslutat arbete. Genomgingen har omfaltat mer an exemplar. Den ganla familjen dansflugor, Empididae, ar numera pi kladistiska grunder uppdelad pi fyra familjer, av vitka Hybotidae jiimte de bada smafa' miljerna Atelestidae och Microphoridae behandlats i Fauna Entomologica Scandinavica (Chvdla

2 150 Lurs Hedstriint 1975, 1983). En genomarbetning av for mig tillgangligt hybot idmaterial, ca I 300 exemplar, har resulterat ien betydande mangd nya landskapsprickar, som delvis ocksi innebiir markbara kompletteringar till vir faunistiska kunskap om gruppen. Presentationerna fdljer samma mdnster som i fdregaende rapport (Hedstrctm 1988). Landskapsuppgifter inom parentes i Psocopterakatalogen innebiir tidigare publicerade uppgifter, som jag inte hafr tillfalle kontrollera. Frigetecken fcir sddan uppgift indikerar att jag finner siirskild anledning ifregasatta bestiimningen. Om landskapsfdrekomst kan beliiggas med av mig kontrollerat material, ldmnas ingen markering av ev andra publicerade uppgifter. Under erets arbete har jag mott fortsatt hjllpsamhet, valvilja och stimulans fran mdnga hdll. Roy Danielsson har ombes6rjt utlaningen av det stora st6vslandematerialet fran museet i Lund och Bo W. Svensson har i sammanhanget varit mellanhand och transportdr. Ingemar Frycklund och SvenAke Berglind har samlat och monterat huvuddelen av neuroptererna. Gciran E. Nilsson har staillt sin fdredomligt preparerade chrysididsamling till mitt fdrfogande och Bo G. Svensson har bidragit med bide chrysidider och hybotider. Alla civriga icke stirskilt ntimnda, som pe skilda satt bidragit nu eller tidigare, skall likaviil vara frirvissade om min uppskattning, si iiven de vilkas material och synpunkter jag inte denna geng blivit i tillfiille att utnyttja. Intressantare arter Psocoplera Lepinotus reticulalirs End. (Trogiidae) Upl. 6sterskiir 6.VIII.35 8 Q (Zoologiska museer i Lund, czl). Tagna i torrt figelbo. Ny f6r Sverige. Arten d.r uppgiven frin Finland, ursprungligen beskriven frin Egypten men synes vara kosmopolitisk. Den anges viua ofta funnen just i figelbon. Liposcelis keleri Gijnth. (Liposcelidae) Sm. Viixjci, Haljaryd 18.1V.76 I (Roy Danielsson). Fingad under taltbark. Ny fdr Sverige. Beskriven frin Tyskland och forekommer sa virt k,int just under bark pa gamla barrtriid, inte minst tall. Morfologiskt utmarker den sig genom glatta, nestan helt mikroskulpturlosa abdominaltergiter. Caecilius flavidus Steph. (Caeciliidae). Denna allmlnna och normalt mycket laitr igenkiinnliga art, som iir obligat partenogenetisk, upptraider sallsynt som brachypter med vinglilngd ca 1,2 mm (Upl. Uppsala 10.1X.79, 15.IX.83). Jag har dven sett ett uppenbarr till denna art horande exemplar (Sk. Blentarp, Stampenbiicken 20.VIIL69 Bo W. Svensson) med en anmerkningsviird vinganomali. Areola postica iir i bdda framvingarna fdrbunden med mediaribban, i viinstervingen som hos Stenopsocidae fcirenad via en tverribba, ihogervingen som hos Psocidae en kort bit samltipande med media. Exemplaret iir dock varken en stenopsocid (saknar radialtviirribba) eller psocid (har till stor del hariga ribbor)! Kolbea quisquiliarum Bert. (Amphipsocidae) Vb. Strycksele, Gortland 9.IX.88 cr (Anders Nilsson); Lu.lpm. Messaure 22.yll8.IX 4a, 20.VII I9. VIII.'7 I 2 Q (czl). Tidigare nordligast kiind frin Hiilsingland men tillhdr tydligen den skara stovsldndor som i stort fdrekommer dver hela landet, etminsrone nedom fjiillen. Sdvitt hittills bekant tycks denna korologiska grupp utgoras av fdljande atteri Caecilius despaxi Bad., C. flovidus Steph., C. Juscopterus Lat., C. gynopterus Tet,, Kolbea quisquiliorum Bert., Stenopsocus lachlani Kolbe, Elipsocus mclachlani Kimm., Mesopsocus unipunctotus Mijll., Peripsocus phaeop /err.r Steph., Lachesillo pedicularia L., Trichadenolecnum majus Kolbe, Elipsocus mclachlani Kimm. (Elipsocidae). I det fdreliggande materialet fran Lu.lpm. Messaure (czl) omfattande 40 l2q finns ett prov med en hane och en hona, vilka bida markant 6verskrider den variationsbredd i vingliingd som uppges fcir arten, o 3,4 mm, Q 3,3 mm. Normalvardena Ar hdgst 3,1 resp 2,9 mm (Giinther 1974). Trichopsocus acuminotus Bad. (Trichopsocidae) Sk. Lund, Botaniska triidgarden 5.VIII.34 e (czl). PL Nerium oleande,,. En subtropisk art som hos oss enban kan existera i vexthus och mojligen sommartid i det fria diiromkring i botaniska tradgerdar och liknande. Ect o psocus b riggsi McLachl. (Peripsocidae) Sk. Lund 28.IIL33 T[gen pi kakrus. Ny for Sverige. En troligen kosmopolitisk art, som foretradesvis upptraider i vaxthus men dtminstone traktvis i Mellaneuropa lever ocksi idet fria. Neopsocopsis hirt icorn is Reut. (Psocidae). FOr nigra ir sedan rapporterad ny fdr Sverige efter fynd i Hdlsingland (Hedsrr0m 1983). Nu har denna art visat sig vara den starkt dominerande stdv

3 Svenska insektjynd rapport 5 l5l slendan, drygt 7090, i fiillfingsterna frin Lu.lpm. Messaure (czl), z\.yll4.x. I l6cr, 24.VI 4.X. l97l 167 Q. Det framstar darmed som t,inkbart att den i vart land har en begriinsat nordlig forekomst, i si fall mojligen den enda psocopteren med sidan utbredningstyp. Arten ar starkt konsdimorf med holoptera hanar och brachyptera honor. I materialet har patreffats en holopter hona med vingliingd 3,9 mm, vilket Overskrider det maximimd.tt som anges fdr hanar (3,5 mm). Holoptera honor har mig veterligen aldrig noterats hos arten. LikasA har jag en gang funnit en holopter hona av Caecilius gynapterus Tet., vingliingd 3,2 mm. Icke heller inom den arten torde fullvingade honor ldrut vara kanda. Neuroptera Wesmaelius mortoni McL^chl. (enontekiensis Klingst.) (Hemerobiidae) Upl. Alsike, Krusenberg l10.ix.88 I ex., Uppsala, Vaksala 29.V.88 cr, I6.VIIL88 cr (tngemar Frycklund). I Sverige har denna sallsynta florslinda rapporterats endast fran Viisterbotten (Meinander 1962) men karta 107 hos Aspcick et al. (1980) indikerar fynd ocksi frin Norrbotten och mtijligen Torne lappmark. I Finland iir den kiind ispridda fdrekomster dver mest hela landet (Meinander l.c.). Den iir dven funnen i Norge (Creve 1978). Arten forekommer ocksi i Skottland och Mellaneuropa. De upp I2indska exemplaren ar tagna med ljusfangst, liksom aven de norska. W. ravus Withyc. Upl. Uppsala, Vaksala 27.IX.85 I (Ingemar Frycklund). Ny for Sverige. Arten ar beskriven fran England och Ar inorden tidigare funnen bade i Finland (Nybom 1958, Meinander t962) och Norge (Greve 1978). Den iir i tivrigt vida utbredd i Mellaneuropa och medelhavsliinderna. De fyra frin Finland redovisade exemplaren dr alla tagna i Helsingfors av samma samlare genom hivning pa gran och tall. Annars antas arten hilla till se h0gt upp i barrtraden att den vanligen undandrar sig havsamlande' Den er snarlik de allmiinnare W. nervosus Fabr, och ly. subnebulosus Steph. Den tycks regelbundet vara forhillandevis smaven och saknar den annars inom slaktet typiska tvdrribban innerst i gaffeln mellan rl och radius sector. Undantagsvis kan dock denna tvdrribba saknas 6ven hos andra arter och honor kan knappast sdkefl bestammas utan preparering av subgenitalplattan (Fig. l). Fig. lac. Wesmoelius, hona, subgenitalplatta. A, IZ ravus Withyc. W. nervosus Fabr. 8. W. subnebulosas StePh. C. Female, subgenital plate. Hemerobius otrifrons McLachl. Upl' Bladiker' Olas skifte ll0.viii.88 c' (Ingemar Frycklund). Detta ar en i Norden nordlig art, i Sverige tidigare sydligast kiind frin Dalarna och Hiilsingland, i Finland sydligast frin Nordkarelen. Samtidigt ar den kiind frin flera mellaneuropeiska liinder och har pa de brittiska 6arna en sydlig tyngdpunkt i sin fcirekomst. Bestamningslitteraturen uppger den svarta ansiktsfiirgen som viktig karaktar men det bor varnas for att helsvart ansikte icke ovanligt upptrader ocksi hos den allmdnna och mer utbrett fdrekommande H. pini Steph' Heticoconis lutea Wall. (Coniopterygidae) Lu.lpm. Messaure 2l28'VII.7l zct 29 (czl'). Denna vaxslanda tir i Sverige fdrut nordligast kiind frin Dalarna men forekommer flerstiides i nordligaste Finland (Meinander 1962). Hymenoptera Chrysididae Chrysis bicolor Lep. Vstm. Kiirrbo, Solbacken 30.VII.83 Q, Karrbo, Grissle 19.VI.86 9, Tillberga, Hallsta grustag 24.VI.85 I ; Vb. Umea, Stdcke 16.VII.88 9 (Gdran Nilsson). Tidigare endast uppgiven frin Oland och UpPIand.

4 152 Ldrs HedstrAnt Diptera Hybotidae Plarypolpus zetterstedti Chy. Vrm. Eda, N Briten 15.VIl.76 cr (L. Hedstrdm). Hivad vid hdlja pi mosse. Tidigare ilandet kiind endast fran Torne lappmark och i Ovrigt friln Finland och Kolahalv On. P tuomikoskii Chv. Upl. Forsmark, Biotestsj6n I8.VII Cr Q,2l.VII o, 23.VII.75 7cr 59 (Roland Lenneborg). Ny frir Sverige. Tidigare kiind friin typlokalen Helsingfors samt Sovjet, Tjeckoslovakien och England. P, nigrosetosus Strobl Upl. Uppsala, Stadsskogen 30.V.78 9 (Zoologiska museer i Uppsala, czu, kursinsamling). Ny for Sverige. Ovriga nordiska fynd inskriinker sig till sodra Norge och s6dra Finland och detta mellansvenska fynd ordnar passande in sig mellan dessa. P infectus Coll. Upl. Bilinge, Spikbole l7.vil73 Q (Tryggve Persson). Fynder ar ridigare publicerat (Persson & Lohm 1977). Dessf6rinnan i landet uppgiven bara [ran Skdne och Oland. Drapetis assmr1i Fall. Ar hos Chvrila (1975) ej uppgiven som svensk, vilket ju maste vara ett fcirbiseende, eftersom Falldns typlokal [r Skine, Asperdd. Ytrerligare fynd: Cotl. Liirbro, Nors 23.V11.73 cr Q; Sdm. Huddinge, Fullersta 24.yL65 Q, 7.y (L. Hedsrrdm); Upl. Uppsala, Botaniska tradgarden 22.ylll.68 e (czu, kursinsamling). Tre av exemplaren har insamlats pd bj0rkstammar, darav ett par in copula. D. exilis Meig. Og. Gryr 30.VI.64 9 (L. Hedstrdm). Tidigare ilandet endasr kand fran Skine. Exemplaret har bestiimts av M. Chvdla. Crossopalpus setiger Lw Upl. B0rstil, Alvsnas 8.VIII.70 I (L. HedstrOm), Forsmark, Bioresrsjrin 7.IX.75 Q (Roland Lenneborg). I Sverige tidigare noterad bara fran Oland och Corland. Mitt exemplar ilr insamlat bland Hippophoi. Arten uppfattas som i huvudsak kustbunden. Trichina clovipes Meig. Tidigare nordligast uppgiven frin Ostergotland men fdrekommer relativt allmiint itminstone till Hiilsingland. Nya landskap: Boh. Fiskebiickskil, Ostersida 30.VI.88 g (Hans Strand Hansen); Upl. Bcirje, Hiisselby 3.IX.62 Q (L. Hedstr6m), Alunda, Nipparbol l5.viii.83 9 (Sven Cerdin), Forsmark, Biotestsj0n l8.vli.75 Q (Roland Lenneborg), Uppsala, Stadsskogen 26.V11.72 I (czu, kursinsamling); Vrm. Kcila, Hugn 27.Y11.76? (L. Hedsrrom); Hls. OvanAker 28.VII cr, 2.ylll.69 c, (L. Hedstrdm). Mina hanar air tagna pa Acer och Salix, honorna i fuktig faltskikrsvegetation (Filipenduta uimaria och Eleocharis paiustis). Bicellaria austriaca Tuom. I Sverige endast uppgiven frin Skine men fcirekommer itminstone norrut till Jiimrland. I Norge ar den nordligast kiind frin inre Hortlaland. Frin Finland iir den ej tidigare rapporterad men foreligger fr6n sodra Thvastland, Koijirrvi 15.VI.64? (t. periijikkd). Nya landskap: Sm. Kiivsjo 16.VII.66 e (L. Hedsrrom); Dlr. Lima, Luttumyrens fiibod l2.yll.'12 2e, Transtrand, Storfjiillet 13.VtI.72 Cl(L. Hedstrom); Hls. Ovanikel Rdkarjiirn 30.V1I.69 2 Q (L. Hedsrrom); Jmt. Are, Annsjdn 3.VII.57 2cr(L. Hedstrom). De flesta exemplaren iir samlade pa mossar eller fattigkiirrlokaler. Oropezella sphenoptera Lw Upl. Hillnas, FAgelsundet Vll.88 cr(bo G. Svensson). Forut i landet endast kiind frin Skane och Halland, en tydligen Overallt mycket sallsynt art. Diptera Atelestidae Atelestus pulicarius Fall. Upl. Estuna, N. Malma 15.VII.84 Q (Hans Strand Hansen). En vida utbredd men sallan samlad liren art, ivart land fcirut redovisad frin Skine, Smiland och Gotland. Landskapsfynd Psocoplera (Spingberg 1878, 1880, Enderlein 1903, Tullgren 1909, 1922, Wahlgren 1915, Jansson 1925, Nyh_olm 1950, 1953 ab, 1983, Lundblad tg'4, igs\, Hedsrrdm 1983, 1985, 1988, Srruwe lgge: numren inom parentes efter artnamnen refererar till foregeende kata_ loe,_!y9lm 1953a): (Trogiidae) 1. Tiogiumpulsotorium L. (50) Corl (LH), Hlm (AB), Upl (cza). _ 2. cerobasis glesllqlicus Kolbe (51, Sk (czl), (Ol, Corl, Og. Upt, V]m Lepinotus inquilinus Heyd. (52) SL 1cZL1, (C_otl?). 4. L. pqtruelis Pearm. (53) Sm (czl); Sd; (LH), Upl (ML). Dlr (BK), Vb (KL). S L. reticulatus End. Upl (czl). psyllipsocidae) (. 6. Dorypteryx do_ mesrica Smith. Sdm (JA), Upt (LH, HW). 1. psyllipso.cus romburi Sel.Longch. (48) Sk (czl), (Hlm), Upl (4Y,!ZV),_ (Liposcelidae). 8. Liposcelis bostrychoplrr,/l{ Bad Hls (OK). 9. L. keteri'gitth. Sm (I[D). 10. L. liporus Broadh. Upl ltrp). I l.l silvorum Kolbe (49 p.p.) (Ol, Lpl?). Uppgiften "Upl', harrdrande tran Tulfgren (1909) rarvar bekreftelse. 12. L. simu /arrs Broadh._Sk (czlr, Upl (czu). (Sphaeropsocidae) 1.3. Badonnelia ritei Pearm. Up) (OE, LH). dael (Epipsoci_ 14. Epipsocus lucilugus Rzmb. (47) (Bl), Sm (RD), (Ol, Gotl, Upl). (Caeciliidael t5. Caecilius atricorni Mclachl. (4O) Sk (czl), Sdm (LH), Upl(LH, czl, czu). 16. C. burmeisteri Brauer (,14) Sk (RD, BoS, RS, czl), Sm (RD), (Ol), Gotl (LH), (6e), Sdm (LH),

5 Svenska insektfynd rapport Upl (LH, LR, czul, (Lpl). 11. C. despoxi Bad. (431 sk {czl). sm (RD), (ol), upl (czu), Ang (Bc), vb (AN), Lulpm lczl). 18. C. Jlavidus Sieph (38) Sk (BoS, TP. czl), Sm (RD), ol (LH), Gorl(LH). (os), Sdm (LH), Upl (LH, czu), (Vstm), vrm (la), Dlr (LH), Jmt (IA), Ang (la, BG), Vb (AN), Lulpm (czl), Tlpm (LH). 19. C. Juscoprerus Lalr. (3?) Sk (czl), Hall tczlr, Ol (LH), (Os), Upl (czu). (vstm), Vrm (la), (Dlr), Hls ( LH), (Nb), Lulpm (czl). 20. C. glnapterxstet. (39) Sk(cZL), (Bl), Sm(RD), toll, Sdm (la, LH)' Upl (LH, LR, czu). (Dlr), Hls (LH), Ans (la). vb (AN), Lulpm lczll. 21. C. prcexs Kolbe (4t ) (Sk. Ol, Og), Upl (czu), Vrm (LH). (Ang). 22. C rhenonus Ter. (42) Sk (LH, czl), (Ol). 23. Enderleinello obsole',a Steph. (45) Sk (FO, czl), (Sm, Og, Upl)' (Amphipsocidae) 24. Rolbes quisquiliorum Bert. (46) SL (sos), (Ot), Hts (LH), vb (AN), Lulpm (czl). (srenopsocidae) 25. Stenopsocus immacurqrrs Steph. (34) Sk (BoS, czl), (Bl), Hail (!H), (sm), Ol (LH), (Og, s{ml, Upl (czu), (vstm, Dl r Ang, Nb). S.lochlani Kolbe (35) Sk (BoS, czl), Sm (RD), Corl (LH), Sdm (IA). 26. Upl (czu), (Dlr), Ang (BC), vb (AN ). Lulpm (czl). (Stenopsocus stigmatrcas lmh.labr. har i :ildre litteratur omnamnts frdn Sverige, bl a av Spdngberg (18E0) men som gors troligt av Nyholm (1953a) rctr det sig har antagligen om ett missforstend.) 21. Arophosocus cruciarus L. (36) Sk (BoS, czl), (Bl), Hall (czl), Sm (RD), (Ol, Gotl, Oe),ve (DM), Sdm (LH), Upl (LH, RL, LR, HS, czu), Lulpm (czl). lelipsocida ) 28 El.ipsocus hyalinus steph. ( l9) sk (RD, BoS), Hall (czl), ol (LH)' (0g, Vg, Dlr), Vb (AN). 29. E. mclachlani Kimmital sl t"zt1, (sm, Ol), cotl (LH), (Oe), upl (LH, czu), Hls (LH), Lulpm lczll. 30. E.moebiusi Tet. (r7 p.p.?) Sm (RD), ol (LH). Sdm (LH), Upl (LH, MI. czu). 31. E. westwoodi McLachl. (17) Sk (czl), Ol (LH), Gotl (LH), (Oc), Sdm (LH), Upl (LH, czu)' ivstiiil. 3i. Heminiura dispar kl. (21) Ot (LH). 31. Cuneopalpus ctcnops Rost. (20) Sk (czl)' Hall.fascrteps Rost. (23) (Gotl, Upl). 35. P. roslocki Kolbe (22) (Ol, Cotl). (Philotarsidae) 36. Philotarsus picicornii Steph. (16) Sk (czl), Sm (RD), (Ol), cotl (LH)' (Oe), Sdm (LH), Upl (LH, HS, czu), (vstm, Dlr), Ans (BG), (vb). (Mesopsocidae) 37. Mesopsocus immunb Steph. (14) Sk (RD, RS, czl), Hall (LH, czl), Ol (LH), Gotl (LH), (Dls). 38. M. laticeps Kolbe (15) qotl (LH), (Og), Sdm (LH), Upl (LH, RL, LR, czu), Ans (BC). Tullgren (1909) hdller dertill fdr troligt att foljande uppgifter, nominellt under fdljande art, egentligen hor hir: (St. 61, vsrml. 19. M. unipunctatus Mijll ( t3) sk (czl), Hall (czl), ol (LH), Gorl (LH), (os?), Sdm (LH). Upl (LH, RL, czu). (DIr), Ang (BG), Vb (AN), Lulpm (czlr. (Reuterellidae) 40. Re.utere.lla helvimqculo End. (24).Sk (czl), Sm (RD), (Ol, Og, Sdm, Upl), Vrm (LH), Ane (BC), Lulpm (czl). (Trichopsocidae) 41. Trichopsocus acuminqtus Bad. Sk (czl), (Og, Upl).._ (Peripsocidae) 42. Peripsocus olboguttatus Dalri. (29) sk (ad), (Bl), sm (RD), (Ol, Os), Upl (LH, czu), (Vstm, Dlr). 43. P did)mus RoPSl. (27) (Sk), Sm (RD), Gotl (LH), Upl (LH, HS)' Ang (BC). 44. P. parvulus Kolbe (2E) (Sk, Ol, Cotl, Upl). 45. P. phoeoprenrs Steph. (26) Sk (BoS, czl), lsm). Ol (LH), Coil (LH), (oe), Sdm (LH), Upl (czu), (Dlr). Ang (BG), Lulpm (czl). 46. P. sub asciarrs Ramb. (30) sk (BoS, czl), Ol (LH), Oe (LH), Upl (LH, HS). 41. Ectopsocus briggsi McLachl. Sk (czl). (Lachesillidae) 48. Lachesilla pedicularia L. (31) Sk (RD, XL, NR, BoS, RS, czl), Sm (JB, RD, czl), OI (LH), GotI (LH), (Og), Sdm (LH), Upl (SG, LH), (Dlr). vb (AN), (Nb, Lpl). 49. L. quercus Kolbe (3233) Sk (BoS' czl), (OI, Gotl, Og?, ljpl). L. livida End., som uppgivits fran 69 och Upl (Tullgren 1909), antas vara synonym (Ciinther 1974, Meinander 1984). (Psocidae) 50. Amphigerontia bifosciata Latr. (10) Sk (RD, LH' czl)' Hali (czl), sm (RD), (OD, sdm.(lh), upl (LH, czu)' Dlr (RD), Hls (LH), Jmt (KF), Ang (BG), vb (AN). 51. A. contaminata Steph. (9) Sk (LH, czl), (Bl' Sm, Ol), Cotl(LH), (Og), Upl (RL, czu), (vstm, Dlr, Ans' Vb,Nb). Det ar mycket osiikert om alla har citerade litterat ur uppgi fter giiller denna atl. 52 A. intermedio Ter. (ll) Ol (LH), (Os). 53. Blosre conspurcota Ramb. (12) (Sk, Hall?, Ol, Gotl, Upt), vrn (LH)' (Dlr). (8. quodrimaculata La]I, som uppgivits fren Sverige (SpAngberg 1878, Tullgren 1909), forekommer troligen inie.)._ 54. Neopsocopsis hirticornis Reut. Hls (LH)' Lulpm (czl). 55. Psococerastis gibboso Sulz. (l) Sk (Lri, BoS, czl), (Bl, Sm. oe, Boh). upl (czl). (vstm). 56. Metylophorus nebulosus Steph. (2) Sk (BoS' czl), (Bl), sm (RD). ol (LH), (os. vg). Sdm (LH)' Upl (LH, czu), (vstm), Vrm (LH), ArE(BGl. 5'7. Loensio fasciata Fafi. (6) Sk (BoS), (Bl), Hall (LH, czl)' (sm). bl (RD), (cotl, Og), Sdm (LH), Upl (LH, czu). 58. L. peormaniklmm. (8) (Bl, Sdm), Upl (czu), Hls (LH). _'59. L, variesato Latr. (?) Sk (czl), (BI, Sm, 6l), Gotl (LH), (Os, vg, Nrk), Sdm (LH), Upl (LH' EO' czu)' (Vstm, Dlr). 60. Trichodenotecnum mojus Kolbe (5\ Sk (BoS, czl), Hall (LH), (Ol, Cotl, Nrk, Sdm)' Upl (so, czij), v;m (la),hli (LH), Ane (BC), vb (AN), Lulom (czl). 61. T sexpunctqtum L 14) Sk (czl)' (Bli, sm?), Ol (LH), Gorl (LH), (Os?, Nrk, Upl, Vstm, DIr?), Hrj (PB ), Ang (BG), (vb?, Lpl?). Aldre har citerade litteiaturuppgifter kan delvis avse f<iregiende art, eftersom Spingberg (1878) bara anfdr den senare och Ttrltgren (1909) visserligen beaktade ocksa maius mer inte sag negon hallbar skillnad. 62. Hyalopsocus controrius Reut. Upl (czu). 63. Psocus bipunctatus L. (3) (Bl, Ol, Cott, Boh, Nrk, Upl). (Copostisma morio Lalr. namns av Ciinther (1974) fran Sverige, men ingen mer preciserad uppgift ar mig bekant och jag uteliimnar arten i avvaktan pa bekrliftelse.) Fdljande ytterligare arter uppges fran Finland (Meinander 1984): Liposcelis entomophilus End., L. corrodens Reut., Z. kidderi Hag., Elipsocus abdomindlis Reut. (i likhet med Ciinther (1974) ifragasatter jag om detta ar en sjalvstendig art skitd frln E mclachlani Kimm.), Trichadenotecnim germonicum Roesl. och T. incognilum Roesl. Megabptera (numrering efter Tjeder l940)t I Rephidia notdlo Fabt. vrm (SB). Neuroplerr (numrering efter Tjeder l94o):15. Hemerobius nitidulus Fabr. vrm(sb). 19. H. humuli L. Yrm (SB). 22. H. atifrons McLachl. Upl(lF). 27. Wbsmqelius concinnus Steph. Vrm(SB). W. mortoni Mclachl. Upl.(IF). IZ ravns Withyc. Upl(lF). 33. Sympherobius fuscescens Walk. Lulpm(cZl). 46. Chrlsopa abbreviqla Curt. Vrm(SB). 47 C septem' punctsla Wesm. Vrm(SB). 53. Ninets flova Scop. Vrm(SB). 51. Conioteryx tinetfotmis Cun. Ol (NiR). 65. Helicoconis lutea WaU. Lulpm(czl).

6 154 Lars Hedstrdnt Hymenopters Chrysidldsc (numrering efter Erlandsson 197l): 2. Omalus triangulifer Abeil. O(BS),Vb(AN). 7. Ehmpus ponzeri Fabr. Upl(lF). 12. Hedrchrum nobile Scop. Uppgift "Dlr" utgar, beror av felbestimning (Hedstrom 1987). 16. Hedychridium cupreum Dahlb. Vrm(SB),Ans(GN),vb(CN). 17. H. ardens Coq. os(bs), Boh(BS), Vrm(SB), HI(CN), Ane(CN), Vb(CN).._ 24. Chrysura hirsuta Gerst. UpI(GN,BS). 26. Chrysis succrncra L. Vstm(GN). 27. C. bicolor Lep. Vstm(GN),Vb(GN). 31. C. insperota Chew Upl(BS). 36. C. mediato Lins. vb(rp). 37. C. fulgrza L. Vb(RP). 39. C. pseudobrevitarsrb Lins. Vstm (CN).._ 42. C. impressa Schenck Ang(RBBS).Vb (RP). 43. C. schencki Lins. Vstm(GN). 45. C. angrrlulo Schenck Tlpm(BS). 41. C. longulo Abeil. Vstm(CN). Nagra taxonomiska och nomenklatoriska Indringar att beakta i jamforelse med Erlandssons Iista: C/epres bildar underfamilj Cleptinae inom Chrysididae; 13 Hedychrum niemelai Lins.; 14. H. rutilons Dahlb.i 19. Hedychridium corisceum Dahlb.; 20. fledrchridium rcseum Rossi;21. Spinolia unicolor Dahlb1' 22. Spinolia neglecta Shtck.i 23. Chrysura dichroo Dahlb.; 24. Chrrsuro hitsutq CersL.i 25. Chrysura radi sns HarL; 28. Chrtsis illigeri Wesm.; 34. C. ruddii Shuck.; 36. C. medioto Lins.; 53. Tiichrysis cranea L. Diplerr Hybotidae lbchydromiinee (numrering efter Chvdla 1975): 4. Plotypolpus citiqris Fall.o(LH),Upl (LH,RL,cZU). 15. P olbocopillatus Fall. O(LH). 18. P zettersredti Chv. Vrm(LH). 2E. P brachystylus Bezzi Sdm(LH),Upl(LH,cZU). 29. luteicornis Meig. Upl(HS),Vrm(LH). 31. P tuomikoskii Chy. Upl(RL). 49. P agllrs Meig. cotl(lh,nh). 51. P nigrosetosus Strobl Upl(cZU). 52. P cothumatus Macq. Gotl(LH),Upl(HS). 55. P annulatus Fall. Upl(cZU). 59. P infeuus Coll. Upl(TrP). 65. P annulipes Meig. Boh(HS). Pricken fdr Upl bor troligen utge, tva av Chvela studerade exemplar iir felbestamda. 66. P. ecalceotus Zeu. UpI(RL,HS,CZU). 67. P colceatus Meig. Upl(LH,HS,cZU),Hls(LH). 6E. P stobilis Coll. Upl(cZU). 69. P pallidivent s MeiA. Upl(LH, HS,CZU). 70. P. longiseta Zefi. Upl(LH, RL,LR,cZU),HIs(LH). '12. P albicornis Z.etr. Upl (czu). '74. P pqllidicornk colt. o(lh),upl(czu). '75. P. major Zett. Cotl(LH). 71. P condicans Fall. Boh(Ml),Upl(LH,cZU). 78. P cursitans Eabt. Boh(Ml). 79. P veffalli Coll. Boh(HS),Hl(LH). EO. P. brevicornis Zett. Dlr(LH). 86. Tilchypez,q truncorum Fall. Upl(SO). 94. Tochydromio connexo Meig. Upl.(LH). T: aemula Lw 95. T, morio Zetr. Jmt(LH). 98. UpI(BS,HS,cZU) Dropetis ephippioto Fall. upl(rl,lh,hs,czu). lm. D. ossimilis Fall. Gotl(LH),Sdm(LH),Upl(cZU) D. arcuota Lw Sdm(LH),Hls(LH) D. simulans Coll. Hls(LH). loe. D. pusilla Lw Sdm(LH),Upl (SC,RL,cZU) D. exilis Meig. Og(LH). I I I. D parilis CoU. Upl(SG). ll3 Crossopalpus setiger Lw Upl(RL).. ll7. C. curvinervk Ze. Upl(cZU) Stilpon grqminum Fall. Upl(LH,cZU). Diptera Hybotida Hybotinae + Ocydromiinae (numrerade efter Chvdla 1983): l Hybos grossipes L. BI (LH), Boh (HS), Upl (LH, BS, czu), Nb (LH). 2. H. cutici formis Fabr. Sdm (LH), Upl (RL, BS, czu), Vstm (MI). 3. H. Jemoratus Miill. Sdm (LH), Upl (BS, czu). 5. Trichinomyio Jlavrp s Mei8. 0t (IH), Sam (LH), Hls (LH).._ 7. Trichino clavipes Meig. Boh (HS), Upl (SC, LH, RL, czu), Vrm (LH), Hls (LH). 8. T bilobata Coll. Boh (HS), Upl (RL), DIr (LH). 9. T. elongata Hal. Upl, (RL), Hls (LH). ll. T. pullipes Zctr. \'rm (LH).._ 12. Bicellsria simplicipes Zen. Upl (R1., BS). 13. B. austiocatuom. Sm (LH), Dlr (LH), Hls (LH), Jmt (LH). 15. B. subpilosa Coll. Upl (RL), Dlr (LH). 17. B. spuriafall. Vrm (LH), Hls (LH). 19. B. sulcqta Zett. Upl (RL, czu). 20. B. vano Coll. Upl (czu). 21. B. inretmedis L,rndb. Sdm (LH), Upl (SC, BS, czu), Hls (LH). 22. B. nigro Meig. Sdm (LH), Upl (SG, czu). 32. Euthyneura myrtilli Macq. Upl (AH, czu), Dlr (LH).._ 37. Ocldromia glabriculafall. Ol (LH), Sdm (LH), Upl (LH, czu). 38. O. melqnopleura Lw Upl (LH, czu). 39. Leptopela llovipes Meig. Sdm (LH), Hls (LH). 40. L. borealis Zett. Dlt (LH).._ 42. Oropezella sphenoplera Lw Upl (BS). Diptcra Arelestidae (nummer efrer Chvdla 1983): 43. Atelestus pulicoius Fall. Upl (HS). lnsrmlare IA= Ivar Arwidsson, JB: Johan Abenius, AB= Arvid Bergman (1923),.J8= J.A.Z. Brundin, PB= Per Brinck, SB= SvenAke Berglind, RD Roy Danielsson, CE = Gunnar Engstrom, IF: lngemar Frycklund, KF= Kjell Fahlander (1964), BG= Bo Gullefors, SG= Sven Gerdin, LH = L+rs Hedstrom, NH = Nils von Hofsten (1967), AH = Ake Holm (1989), Ml = Mattias Idar (1983), BK: Birgitta Kvist, OK= Ove Kutrainen, KL = Klas Lejfelt, ML : M. Lanner, RL = Roland Lenneborg, XL= Ljungbeck (f<irnamn obekanr), DM= Douglas Melin (1946), AN: Anders N. Nilsson, CN = Odran E. Nilsson, EO: Ernst Orstadius (1939), FO= Frej Ossiannilsson, RP = Roger Pettersson, TP = Thure Palm (1987), TrP= Tryggve Persson, LR: LarsOlov Rosenstrdm, NR= Nils Ryddn (1961), NiR: Nils Ryrholm, BS= Bo G. Svensson, BoS= Bo W. Svensson, RS= Roland Sigvald, HS= Hans Strand Hansen, AW= Amy Wtstfelt, HW= Helmuth Wanderoy. Fdr avlidna samlare ar dodsar utsatta i den utsrrackning jag hittat fram dem. Kodbeteckningar fdr offentliga samlingar (czl = Zoologiska museet i Lund, czu= Zoologiska museet i Uppsala) brukas i denna rapport enbarr fiir material som irlte tillskriys namngiven samlare. Litteratur Aspock, H., Aspdck, U. & Hdlzel, H Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellun8 der Systematik, Okotogie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europas. Teil I l495, ll l355. Krefeld. Chvdla, M The Tachydromiinae (Dipt. Empididae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna ent. Scand. 3: l The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. II. General Part. The Families Hybo

7 Svenska insektfynd rapport tidae, Atelestidae and Microphoridae. Fauna ent. Scand. l2: l279. Enderlein, C Zur Kenntnis europiiischer Psoci den. 3. Zur Psocidenfauna von Danemark und Schweden. Zool. Jb. Abt. f. Syst. l8: Erlandsson, S, 1971, Catalogus Insectorum Sueciae. xlx. Hymenoptera: Aculeata (Cleptidae Eumenidae). Ent. Tidskr. 92: Creve, L Notes o\ Wesmaelius rcvrs (Withycombe, 1923) and Wesmaelius morton (McL., 1899) (Neuroplera, Planipennia) in Norway. Norsk ent. Tidsskr. 25: Ciinrher, K Staubliiuse, Psocoptera. Tierwelt Deutschlands 6l: l314. Hedstrom, L Bidrag till kunskapen om svenska Psocoptera. Ent. Tidskr. 104: Tidskr. 106: rapport 4. Ent Svenska insektfynd rapport 1. Ent. t988. Svenska insektfynd Tidskr. 109: Jansson, A De lnsekten, Myriopoden und lsopodenfauna der Gotska Sandon. l182. Orebro. Lundblad, O Studier dver insektfaunan i Uppsala universitets naiurpark vid Vardsetra. K. Svenska VetenskAkad.Avh.Naturskydd. 8: I Studier civer insektfaunan i Harparbol lund. K. Svenska VetenskAkad.Avh.Naturslqdd. 13: t132. Meinander, M The Neuroptera and Mecoptera of Eastern Fennoscandia. Fauna Fenn. l3: l Notes on Finnish Neuroptera and Mecoptera. Notul. ent. 43: E4. Psocoptera. I Huld n: A check list of the Fin Notul. ent.64: nish insects. Small orders. Nybom, O Boriomyis ravo Withyc. (Neur., Hemerobiidae) frdn Finland. Notul. ent. 38: 94. Nyholm, T Till kennedomen om den svenska copeognatfaunan. 1, M for var fauna nya arter av slaktet Peflpsocus Hagen. Ent. Tidskr. 7l: a. Zur Kenntnis der Copeognathenfauna Schwedens. 2. Die schwedischen Arten der Gattung Trichsdenotecnum End. sensu Roesler. Ark.Zool. Ser 2,4(13): b. Zur Kenntnis der Copeognathenfauna Schwedens. 3. Verzeichnis der bisher in Schweden gefundenen Copeognathen, Ent. Tldskr. 74: 108l Stovslandor pa Olands atvar. Ent. Tidskr. 104: Persson, T. & Lohm, U Energetical significance of the annelids and arthropods in a Swedish grassland soil. Ecol. Bull. (Stockholm) 23t l2.11. Spingberg, J. l8?8. Psocina Sueciae et Fenniae..Ofversigt af Sveriges och Finlands Psociner. Ofvers. vetenskakad. Fdrh., Stockholm 2: Sur quelques espdces europdennes de la sousfamille des Psocines. Ent. Tidskr. l: Stru*e, l Stovslandor fran Brandalssund och Eskilstuna. Craphosoma 3(2):45 (stencil). Tjeder, B Catalogus Insectorum Sueciae. I. Neuroptera et Mecoptera. Opusc. ent. 5: I l7121. Tullgren, A Bidrag till kannedom om Sveriges Copeognather. Ark.Zool. 5(8): l Lepinolus inquilinus Heyd. funnen i Sverige. Ent Tidskr.43:71. Wahlgren, E Det olandska alvarets djurvlrld. l. Ark. Zool. 9(19): l135. Ltickert om fjiirilar Whalley, P Fakta i niirbild. Fiilrilar. Bonniers Juniorforlag AB, Stockholm. U s,214x279 mm. ISBN 9l Pris ca 150 SEK. Fjilrilar g0r sig bra pi bild, s;irskilt i farg. Det ar pinsamt att ETs budget inte tillater fiirgillustrationer, fdr nar det giiller fjilrilar iir sidana ofta befogade, ja t o m nodvandiga. IstAllet finns chansen att frossa idekorativa fjiirilsbilder i en ny bok i serien Fakta i niirbild. Hiir blandas bl5ndande sk6nheter frin hela viirlden pi uppslag efter uppslag. Fjarilarna har ordnats kring olika teman som skyddande likhet, kamouflage, flyttande fj?irilar, dagflygande nattfjiirilar etc, och alla bilder har informativa texter. Boken bdrjar med en karakteristik av fjarilar som insekter, och dtirefter beskrivs fjiirilarnas utveckling frin iigg till puppa pa flera uppslag. I slutet av boken fir man veta hur man sjiilv kan studera fjiirilar pi olika siitt, bl a genom uppfodning. Boken tycks friimst skriven fcir ungdom, och den populiira formen tillsammans med det intresseviickande innehillet kan kanske bidra till att rekrytera nya entomologer. En bra present alltsi. Jag hade en del besviir med att para ihop ratt text med ratt bild ibland. Enligt baksidestexten iir varje uppslag en bildberattelse som ger bade deraljerna, helheten och det historiska perspektivet. De kan man ju fdrsti att det inte alltid er se latt att hdnga med. Boken utgavs fcirst i Storbritannien 1988 under namnet Butterfly & Moth. Anders Nilsson

Litteratur Vattenkvalster (Acari: Hydrachnellae) i skogssjiin

Litteratur Vattenkvalster (Acari: Hydrachnellae) i skogssjiin Faunistik - Biogeografi 225 Litteratur Bagge, P. 1968. Ecological studies on the fauna of subarctic waters in Finnish Lapland. - Ann. Univ. Turku. A, II:40 (Rep. Kevo Subarctic Sta. 4):28-79. - 1979. Vattenkvalster

Läs mer

Svenska insektfynd - rapport 8

Svenska insektfynd - rapport 8 Svenska insektfynd rapport 8 LARS Hpostnou Hedstrdm, L.: Svenska insektfynd rapport 8. [Swedish insect records report 8.] Ent. Tidskr. l16 (3): l0ll 17. Uppsala, Sweden 1995. ISSN 0013886x. This report

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lista över Nordiska Dagfjärilar

Lista över Nordiska Dagfjärilar Lista över Nordiska Dagfjärilar Fam. Nymphalidae, Nymfalider Namn Flygtid och Biotop Fångst infomation Argynnis paphia L. (Silverstreckad Pärlemorfjäril) Argynnis lathonia L. (Storfläckig Pärlemorfjäril)

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lista över Nordiska Dagfjärilar

Lista över Nordiska Dagfjärilar Lista över Nordiska Dagfjärilar Fam. Lycaenidae Namn Flygtid och Biotop Fångst information Everes argiades Pall. (Kortsvansad Blåvinge) Flyger sällsynt och lokalt på Gotland och juli-aug Larv lever på

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BO W. SVENSSON & CHRISTER SOLBRECK

BO W. SVENSSON & CHRISTER SOLBRECK Stövsländor på väg i lufthavet. Fångster i sugfällor på en TV-mast i Värmland BO W. SVENSSON & CHRISTER SOLBRECK Svensson, B.W. & Solbreck, C.: Stövsländor på väg i lufthavet. Fångster i sugfällor på en

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

fu"k ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12.

fuk ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12. a,#rms,,4t*lp..kni* SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL Kr.mfors ilcdiateknik AB 2014-12.11 1(10) Ann xet, Horndberget kl. 13.00-15.10. Rainor Melander (S), ordl. Jonne Norlin (S) Tj6mlg0r6nda sget. Thomas Nasholm

Läs mer

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor.

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor. Westrich, P. 1989. D i e W i ldbi e ne n B ade n-w ilrte.mbe r g s. I. Allgemeiner Teil: Lebensriiume, Verhalten, Okologie und Schutz, sid. 1-431. II. Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten, sid. 437-972.

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter C020/ ark0045.01 2015-11-25 Historik Historik för Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och 1967. Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31 il HH I,UI[Llf[JtllIll nni INTRPRSS 372G03 RTURVcKA 31 2 JIrl A N cii rc brjade jbba vid l6-iring ch frtsatinm psten under mi.nga fyttade till Thailand. Dir in skapat sig ett helt nytt liv, fast han sitter

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Identifiering av nattfjärilar

Identifiering av nattfjärilar Identifiering av nattfjärilar Av Sture Hermansson För mig är arbetsgången ungefär så här: 1. Bok Med lite erfarenhet kan man i allmänhet placera fjärilen till grupp innan man går vidare med böckerna. För

Läs mer

Utbredningskartor för hökfibblor i södra Götaland II. Hag- och klippfibblor

Utbredningskartor för hökfibblor i södra Götaland II. Hag- och klippfibblor Utbredningskartor för hökfibblor i södra Götaland II. Hag- och klippfibblor I årets första häfte presenterade Torbjörn Tyler utbredningskartor för Sydsveriges skogsfibblor. Här avslutar han med hagfibblorna

Läs mer

En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm. av Gert Bostnim

En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm. av Gert Bostnim s Frdn Arbetsskola frir Vanfcira Till Utbildningsinstitut frir Handikappade En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm av Gert Bostnim Utgiven av Fdreningen

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

INGEMAR STRUWE, ANITHA LUNDBERG & ROGER B. PETTERSSON

INGEMAR STRUWE, ANITHA LUNDBERG & ROGER B. PETTERSSON Plattickesvampflugan i Sverige Den gallbildande svampflugan Agathomyia wankowiczii (Diptera, Platypezidae) på platticka Ganoderma applanatum i Sverige INGEMAR STRUWE, ANITHA LUNDBERG & ROGER B. PETTERSSON

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Slemmaskar, eller nemertiner, finns över hela

Slemmaskar, eller nemertiner, finns över hela Nytt ljus på okända slemmaskar en utvärdering av fältarbetet inom de svensk-norska artprojekten Kunskapen om slemmaskar, eller nemertiner som de också kallas, har länge varit bristfällig. De har ansetts

Läs mer

13. av Jan Pettersson

13. av Jan Pettersson 3. av Jan Pettersson Fang s t Vid Kvismare fagelstation har under de tretton sasongerna 96 973 ringmarkts 963 enkelbeckasiner (Gallinago gallinago). Fangsten har uteslutande berbrt vuxna faglar och skett

Läs mer

Nytt i den svenska fluglistan från norra Sverige

Nytt i den svenska fluglistan från norra Sverige Nytt i den svenska fluglistan från norra Sverige SVEN HELLQVIST Hellqvist, S.: Nytt i den svenska fluglistan från norra Sverige. [New species in the Swedish Brachycera list from Northern Sweden.] Entomologisk

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona 2011-12-22 på uppdrag av Landskrona stad Tom sida Komplettering gällande större vattensalamander

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Av Eva Hedström Idag har de flesta av oss tillgång till dator med Internet-uppkoppling. Men hur gör man för att hitta rätt information? Oavsett om

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

PIDEE- folder. Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som

PIDEE- folder. Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som PIDEE- folder Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som h~alper tusentals nodstal lda ba rn i Chile. PIDEE har bildats av kvinnor i Santiago, som sjalva mist sina anhoriga under forfbljels

Läs mer

Fjällgåsobservationer i Sverige rapporterade till Artportalen Sammanställda och analyserade av Per Hansson dec 2006

Fjällgåsobservationer i Sverige rapporterade till Artportalen Sammanställda och analyserade av Per Hansson dec 2006 Fjällgåsobservationer i Sverige rapporterade till Artportalen Sammanställda och analyserade av Per Hansson dec 2006 I. 1920-1980 1. Alla fynd, uppdelat på landskap Fig 1a. Totalt 313 fynd om 3694 ind har

Läs mer

KY:NKOITENDTNS SrI'A. Alskade kyrka,

KY:NKOITENDTNS SrI'A. Alskade kyrka, KY:NKOITENDTNS SrI'A Alskade kyrka, Jag sitter vid koksbordet, ser ut over Bunge skola och nynnar pi en barnvisa med text av Barbro Lindgren och musik av George Riedel: "Bland malijrt och cikoria gdr igetkottorna

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer KULTURRÅDET LÄGESRAPPORT Sten Månsson 2005-10-24 Utvärdering av fria entréer vid statliga museer Uppdraget I regleringsbrev för 2005 erhåller Kulturrådet i uppdrag av regeringen att utvärdera införandet

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Göteborgs Naturhistoriska Museum. INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010

Göteborgs Naturhistoriska Museum. INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010 Göteborgs Naturhistoriska Museum INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010 1 Inventering av sandödla (Lacerta agilis) utmed Råövägen (N946) Göteborgs Naturhistoriska

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Helene Hellmark Knutsson Utbi ldningsdepartementet I nfor rege ri ngens fors kn i ngspropositio n 201,6-2020 overld m na r Svens k sjukskdterskeforening

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Faunaväkteriet uppmärksammar TUNDRATROLLSLÄNDA Somatochlora sahlbergi. ArtDatabanken Trollsländeföreningen

Faunaväkteriet uppmärksammar TUNDRATROLLSLÄNDA Somatochlora sahlbergi. ArtDatabanken Trollsländeföreningen Faunaväkteriet uppmärksammar TUNDRATROLLSLÄNDA Somatochlora sahlbergi ArtDatabanken Trollsländeföreningen 1 Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi NT Tundratrollsländan är anpassad till ett extremt klimat

Läs mer

(Col. Blateridae) Abstract

(Col. Blateridae) Abstract (Col. Blateridae) Av AxB llon

Läs mer

Rapportera riidlistade arter till Artdatabanken!

Rapportera riidlistade arter till Artdatabanken! Rapportera riidlistade arter till Artdatabanken! BENGT rhxsrnou, uln GARoENFoRS, ANNA LEJFEIiTsAuIEN a Are lwosldw Ehnstriim, B., Giirdenfors, U., LejfeltSahl6n, A. & Lindetdw, A. Rapportera r6dlistade

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Foto taget från radarstationen ER IIIB på hangar 81:s tak på F 2, Hägernäs hösten 1948. Fin utsikt över hangarplattan med T 2 Heinkel He 115 och Tp

Foto taget från radarstationen ER IIIB på hangar 81:s tak på F 2, Hägernäs hösten 1948. Fin utsikt över hangarplattan med T 2 Heinkel He 115 och Tp Foto taget från radarstationen ER IIIB på hangar 81:s tak på F 2, Hägernäs hösten 1948. Fin utsikt över hangarplattan med T 2 Heinkel He 115 och Tp 47 Catalina. Radarstationen ER IIIB monteras upp utanför

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

2008-06- O 5. Till styrelsen i Sveriges advokatsamfund

2008-06- O 5. Till styrelsen i Sveriges advokatsamfund Sveriges advokatsamfund INKOM 2008-06- O 5 Till styrelsen i Sveriges advokatsamfund Inför stundande fullmäktigemöte i Örebro den 13 juni 2008, vill vi på uppdrag av 274 advokater på Mannheimer Swartling,

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

- 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER 2014-12-31

- 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER 2014-12-31 - 1 - KLUBBREKORD I FRIIDROTT FÖR HELENEHOLMS VETERANER 2014-12-31 För femte gången presenteras klubbrekord (inomhus) i friidrott för Heleneholms veteraner: Det kan finnas en hel del brister i materialet

Läs mer

Nya fynd av gaddsteklar i Sverige

Nya fynd av gaddsteklar i Sverige Nya fynd av gaddsteklar i Sverige GORAN E. NILSSON Nilsson, G. E. Nya fynd av gaddsteklar i Sverige. [New records of Hymenoptera Aculeata from Sweden.l - Ent. Tidskr. 113 (4):53-57. Uppsala, Sweden 1992.

Läs mer

Jordstjärnor i Sverige

Jordstjärnor i Sverige Jordstjärnor i Sverige 4. Fransig jordstjärna, säckjordstjärna, mörk jordstjärna, rödbrun jordstjärna och kragjordstjärna Arterna i denna kvintett kan vara svåra att skilja åt. De växer ofta i skog och

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen Dentex Den flexibla kopplingen Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn DENTEX den flexibla kopplingen DENTEX

Läs mer

Lflnghorningen Tetropium aquilonium (Coleoptera, Cerambycidae) funnen i Sverige, med uppgifter om dess biologi

Lflnghorningen Tetropium aquilonium (Coleoptera, Cerambycidae) funnen i Sverige, med uppgifter om dess biologi Lflnghorningen Tetropium aquilonium (Coleoptera, Cerambycidae) funnen i Sverige, med uppgifter om dess biologi STIG LUNDBERG Lundberg, S.: Llnghomingen Tetropium aquilonium Plavilstshikov funnen i Sverige,

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

p+nrdertal titltatade : 1)

p+nrdertal titltatade : 1) { -5 GOTLANDS TINGSRq,TT DOM 2A04-04-L5 meddelad i Visby Mel nr B 747-03 p+nrdertal titltatade : 1) Referensnummer: 1600300 1 AHaga.e kammarflklagaren Susanne Wihlborg Lokal flklagare i Visby Tilltalad

Läs mer

och klkumjtt l^n:/ HBN f/- d^- OVm-^/

och klkumjtt l^n:/ HBN f/- d^- OVm-^/ Ml/ och klkumjtt l^n:/ HBN f/- d^- OVm-^/ STRÄCKRÄKNING BIN F 18 Innehåll Varianter STRÄCKRÄKNING GENOM VISUELLA OBSERVATIONER Syfte Tillämpningar Metodbeskrivning Teknisk beskrivning Tillvägagångssätt

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

De internationella midvinterinventeringarna

De internationella midvinterinventeringarna 4 Midvinterinventeringar av sjöfågel i Stockholms skärgård Leif Nilsson De internationella midvinterinventeringarna startade 1967 och har där med genomförts under 40 säsonger utan avbrott och är därmed

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Sandmaskrosor på Öland

Sandmaskrosor på Öland Krutbrännaren 1 (17) 2008 Sandmaskrosor på Öland av Göran Wendt Den bästa sammanställningen av Ölands sandmaskrosor (Taraxacum sektionen Erythrosperma) är från 1962 (Saarsoo & Haglund= S&H). I den är alla

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

SOK Viljans resultat hösten 2012

SOK Viljans resultat hösten 2012 SOK Viljans resultat hösten 2012 OK Dacke, lång 1/7 U 2 3 Theo Lövdahl 5 Tuva Lövdahl D 40 1 Anna Svensson H 40 2 Tony Lövdahl H 60 2 Hans Svenson 4 Göran Svenson Sälen, medel 1/7 D 16 68 Petra Olejnik

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Bzzzz hur konstigt det än kan låta

Bzzzz hur konstigt det än kan låta Bzzzz hur konstigt det än kan låta Järva motorbana bidrar till att både viktiga sällsynta och utrotningshotade insekter och växter som annars skulle dö ut i området! Banområdet har under 1900-talet varit

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer