- rapport 5 LARS HEDSTROM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- rapport 5 LARS HEDSTROM"

Transkript

1 Svenska insektfynd rapport 5 LARS HEDSTROM Hcdstrom, L.: Svcnska insektfynd rapport 5 [swedish inscct records rcport 5 ] Ent' Tidskr. ll0: Umei, Swcdcn 1989 ISSN 00ll886x. l his report presents a check list with provincial records of Swedish Psocoptera, especiallv gi"' inf "n iprouea pict ure o f the launa ln the north o f Sweden. Ser s of provincial records are gi.ie"n fo, Neu,opteia, Chr.vsididae (Hymenoprera) and Hybotidae (Diptera). The following species are new io St cclen: Lepinolus reticulutus End.' Liposcelis keleri Giinth, Eclopsocus lrrrggsi Mclachl., Wesmueliis ravuswithyc., Plalypalpus tuomikoskiichv, and P' nigrosetosus'srrobl. Biceliariu austriuca Tuom. is mcntioned as new 1o Finland. Holopterous females "i. i.pott.a in Neopsocopsis hirricorris Reut' and Cqecilitts glnapterus fel ' as well as brachypterous specimens of Coecilius llatidus 9teph. L. Hedstan, Entonrologiska qvd., Box 561, S Uppsah, Sweden' Arets bidrag i denna rapportserie koncentrerar sig tili fyra insektgrupper: Psocoptera, Neuroptera samt familjerna Chrysididae (Hymenoptera) och Hybotidae (Diptera). Jag har diirmed endast delvis genomfdrt den plan jag dristade mig skissera i loregiende rapport (Hedstr0m 1988). Ovriga uttalade intentioner mi sta over till nasta ar. En stor del av min tid har under iret anslagits till en parallellt lcrpande arbete att ner till familjenivi riikna och bedoma det totala svenska artbestindet av insekter. Av stclvsliindorna Psocoptera har jag haft tillfalle att bearbeta ett slort sprit konserverat malerial frin Zoologiska museet i Lund. Stirskilt har ett rikligt fiillfingstmaterial fran Messaure i Lule lappmark givit en viisentligt ny belysning av den forut tiimligen okiinda stcivsliindethunan i civre Norrland. Det undersokta strivsliindematerialet uppgar i sin helhet till ca 2fi)0 exemplar. Jag har funnit det lempligt att presentera de nya landskapsfynden kombinerade med en sammanfattning och beddmning av tidigare publicerade faunistiska data inom ramen fdr en aktuell svensk landskapskatalog. Psocoptererna har ju inte varit filremil for nigot bredare intresse bland entomologerna. Djuren iir smi och sk6ra och bestamningen av somliga arter kriiver tillgang till avancerade mikroskop. Likval ar det tydligt att de mer en flera andra jdmforbara grupper av smiinsekter har en formiga att appellera och vecka nyfikenhet. Vi iir faktiskt en viixande skara, vi som finner lust och sptinning i umganget med dessa stillsamma smittingar. Neuroptera, niitvingar, iir till sin svenska fcirekomst ganska viil kiinda och antalet nu meddelade nya landskapsfynd hr blygsamt, dock inkluderande en for landet ny art. Det bearbetade materialet, ca 350 exemplar, domineras av ljusfingster, vilket ger en annorlunda bild av faunan iin havfangst dagtid och ockse ger prov pa arter som antagligen i stort undandragit sig samlande genom att rora sig i tradens kronskikt. Guldsteklarna, Chrysididae ar en i bestamningshiinseende bitvis miirkvdrdigt sverbemastrad insektgrupp, ett fdrhallande som ter sig sarskilt pardoxalt med en i samlardgon sa extremt attraktiv grupp. Trots i ovrigt god aktivitet inom gaddstekelfaunistiken har det diirfdr varit niira stillestand med fyndrapponering av guldsteklar sedan katalogen (Erlandsson l97l) kom f<ir niira 20 ir sedan. Jag har under minga ir periodiskt arbetat med att skapa en preciserad bild av de svenska arternas variation och skiljekaraktarer, ett ingalunda avslutat arbete. Genomgingen har omfaltat mer an exemplar. Den ganla familjen dansflugor, Empididae, ar numera pi kladistiska grunder uppdelad pi fyra familjer, av vitka Hybotidae jiimte de bada smafa' miljerna Atelestidae och Microphoridae behandlats i Fauna Entomologica Scandinavica (Chvdla

2 150 Lurs Hedstriint 1975, 1983). En genomarbetning av for mig tillgangligt hybot idmaterial, ca I 300 exemplar, har resulterat ien betydande mangd nya landskapsprickar, som delvis ocksi innebiir markbara kompletteringar till vir faunistiska kunskap om gruppen. Presentationerna fdljer samma mdnster som i fdregaende rapport (Hedstrctm 1988). Landskapsuppgifter inom parentes i Psocopterakatalogen innebiir tidigare publicerade uppgifter, som jag inte hafr tillfalle kontrollera. Frigetecken fcir sddan uppgift indikerar att jag finner siirskild anledning ifregasatta bestiimningen. Om landskapsfdrekomst kan beliiggas med av mig kontrollerat material, ldmnas ingen markering av ev andra publicerade uppgifter. Under erets arbete har jag mott fortsatt hjllpsamhet, valvilja och stimulans fran mdnga hdll. Roy Danielsson har ombes6rjt utlaningen av det stora st6vslandematerialet fran museet i Lund och Bo W. Svensson har i sammanhanget varit mellanhand och transportdr. Ingemar Frycklund och SvenAke Berglind har samlat och monterat huvuddelen av neuroptererna. Gciran E. Nilsson har staillt sin fdredomligt preparerade chrysididsamling till mitt fdrfogande och Bo G. Svensson har bidragit med bide chrysidider och hybotider. Alla civriga icke stirskilt ntimnda, som pe skilda satt bidragit nu eller tidigare, skall likaviil vara frirvissade om min uppskattning, si iiven de vilkas material och synpunkter jag inte denna geng blivit i tillfiille att utnyttja. Intressantare arter Psocoplera Lepinotus reticulalirs End. (Trogiidae) Upl. 6sterskiir 6.VIII.35 8 Q (Zoologiska museer i Lund, czl). Tagna i torrt figelbo. Ny f6r Sverige. Arten d.r uppgiven frin Finland, ursprungligen beskriven frin Egypten men synes vara kosmopolitisk. Den anges viua ofta funnen just i figelbon. Liposcelis keleri Gijnth. (Liposcelidae) Sm. Viixjci, Haljaryd 18.1V.76 I (Roy Danielsson). Fingad under taltbark. Ny fdr Sverige. Beskriven frin Tyskland och forekommer sa virt k,int just under bark pa gamla barrtriid, inte minst tall. Morfologiskt utmarker den sig genom glatta, nestan helt mikroskulpturlosa abdominaltergiter. Caecilius flavidus Steph. (Caeciliidae). Denna allmlnna och normalt mycket laitr igenkiinnliga art, som iir obligat partenogenetisk, upptraider sallsynt som brachypter med vinglilngd ca 1,2 mm (Upl. Uppsala 10.1X.79, 15.IX.83). Jag har dven sett ett uppenbarr till denna art horande exemplar (Sk. Blentarp, Stampenbiicken 20.VIIL69 Bo W. Svensson) med en anmerkningsviird vinganomali. Areola postica iir i bdda framvingarna fdrbunden med mediaribban, i viinstervingen som hos Stenopsocidae fcirenad via en tverribba, ihogervingen som hos Psocidae en kort bit samltipande med media. Exemplaret iir dock varken en stenopsocid (saknar radialtviirribba) eller psocid (har till stor del hariga ribbor)! Kolbea quisquiliarum Bert. (Amphipsocidae) Vb. Strycksele, Gortland 9.IX.88 cr (Anders Nilsson); Lu.lpm. Messaure 22.yll8.IX 4a, 20.VII I9. VIII.'7 I 2 Q (czl). Tidigare nordligast kiind frin Hiilsingland men tillhdr tydligen den skara stovsldndor som i stort fdrekommer dver hela landet, etminsrone nedom fjiillen. Sdvitt hittills bekant tycks denna korologiska grupp utgoras av fdljande atteri Caecilius despaxi Bad., C. flovidus Steph., C. Juscopterus Lat., C. gynopterus Tet,, Kolbea quisquiliorum Bert., Stenopsocus lachlani Kolbe, Elipsocus mclachlani Kimm., Mesopsocus unipunctotus Mijll., Peripsocus phaeop /err.r Steph., Lachesillo pedicularia L., Trichadenolecnum majus Kolbe, Elipsocus mclachlani Kimm. (Elipsocidae). I det fdreliggande materialet fran Lu.lpm. Messaure (czl) omfattande 40 l2q finns ett prov med en hane och en hona, vilka bida markant 6verskrider den variationsbredd i vingliingd som uppges fcir arten, o 3,4 mm, Q 3,3 mm. Normalvardena Ar hdgst 3,1 resp 2,9 mm (Giinther 1974). Trichopsocus acuminotus Bad. (Trichopsocidae) Sk. Lund, Botaniska triidgarden 5.VIII.34 e (czl). PL Nerium oleande,,. En subtropisk art som hos oss enban kan existera i vexthus och mojligen sommartid i det fria diiromkring i botaniska tradgerdar och liknande. Ect o psocus b riggsi McLachl. (Peripsocidae) Sk. Lund 28.IIL33 T[gen pi kakrus. Ny for Sverige. En troligen kosmopolitisk art, som foretradesvis upptraider i vaxthus men dtminstone traktvis i Mellaneuropa lever ocksi idet fria. Neopsocopsis hirt icorn is Reut. (Psocidae). FOr nigra ir sedan rapporterad ny fdr Sverige efter fynd i Hdlsingland (Hedsrr0m 1983). Nu har denna art visat sig vara den starkt dominerande stdv

3 Svenska insektjynd rapport 5 l5l slendan, drygt 7090, i fiillfingsterna frin Lu.lpm. Messaure (czl), z\.yll4.x. I l6cr, 24.VI 4.X. l97l 167 Q. Det framstar darmed som t,inkbart att den i vart land har en begriinsat nordlig forekomst, i si fall mojligen den enda psocopteren med sidan utbredningstyp. Arten ar starkt konsdimorf med holoptera hanar och brachyptera honor. I materialet har patreffats en holopter hona med vingliingd 3,9 mm, vilket Overskrider det maximimd.tt som anges fdr hanar (3,5 mm). Holoptera honor har mig veterligen aldrig noterats hos arten. LikasA har jag en gang funnit en holopter hona av Caecilius gynapterus Tet., vingliingd 3,2 mm. Icke heller inom den arten torde fullvingade honor ldrut vara kanda. Neuroptera Wesmaelius mortoni McL^chl. (enontekiensis Klingst.) (Hemerobiidae) Upl. Alsike, Krusenberg l10.ix.88 I ex., Uppsala, Vaksala 29.V.88 cr, I6.VIIL88 cr (tngemar Frycklund). I Sverige har denna sallsynta florslinda rapporterats endast fran Viisterbotten (Meinander 1962) men karta 107 hos Aspcick et al. (1980) indikerar fynd ocksi frin Norrbotten och mtijligen Torne lappmark. I Finland iir den kiind ispridda fdrekomster dver mest hela landet (Meinander l.c.). Den iir dven funnen i Norge (Creve 1978). Arten forekommer ocksi i Skottland och Mellaneuropa. De upp I2indska exemplaren ar tagna med ljusfangst, liksom aven de norska. W. ravus Withyc. Upl. Uppsala, Vaksala 27.IX.85 I (Ingemar Frycklund). Ny for Sverige. Arten ar beskriven fran England och Ar inorden tidigare funnen bade i Finland (Nybom 1958, Meinander t962) och Norge (Greve 1978). Den iir i tivrigt vida utbredd i Mellaneuropa och medelhavsliinderna. De fyra frin Finland redovisade exemplaren dr alla tagna i Helsingfors av samma samlare genom hivning pa gran och tall. Annars antas arten hilla till se h0gt upp i barrtraden att den vanligen undandrar sig havsamlande' Den er snarlik de allmiinnare W. nervosus Fabr, och ly. subnebulosus Steph. Den tycks regelbundet vara forhillandevis smaven och saknar den annars inom slaktet typiska tvdrribban innerst i gaffeln mellan rl och radius sector. Undantagsvis kan dock denna tvdrribba saknas 6ven hos andra arter och honor kan knappast sdkefl bestammas utan preparering av subgenitalplattan (Fig. l). Fig. lac. Wesmoelius, hona, subgenitalplatta. A, IZ ravus Withyc. W. nervosus Fabr. 8. W. subnebulosas StePh. C. Female, subgenital plate. Hemerobius otrifrons McLachl. Upl' Bladiker' Olas skifte ll0.viii.88 c' (Ingemar Frycklund). Detta ar en i Norden nordlig art, i Sverige tidigare sydligast kiind frin Dalarna och Hiilsingland, i Finland sydligast frin Nordkarelen. Samtidigt ar den kiind frin flera mellaneuropeiska liinder och har pa de brittiska 6arna en sydlig tyngdpunkt i sin fcirekomst. Bestamningslitteraturen uppger den svarta ansiktsfiirgen som viktig karaktar men det bor varnas for att helsvart ansikte icke ovanligt upptrader ocksi hos den allmdnna och mer utbrett fdrekommande H. pini Steph' Heticoconis lutea Wall. (Coniopterygidae) Lu.lpm. Messaure 2l28'VII.7l zct 29 (czl'). Denna vaxslanda tir i Sverige fdrut nordligast kiind frin Dalarna men forekommer flerstiides i nordligaste Finland (Meinander 1962). Hymenoptera Chrysididae Chrysis bicolor Lep. Vstm. Kiirrbo, Solbacken 30.VII.83 Q, Karrbo, Grissle 19.VI.86 9, Tillberga, Hallsta grustag 24.VI.85 I ; Vb. Umea, Stdcke 16.VII.88 9 (Gdran Nilsson). Tidigare endast uppgiven frin Oland och UpPIand.

4 152 Ldrs HedstrAnt Diptera Hybotidae Plarypolpus zetterstedti Chy. Vrm. Eda, N Briten 15.VIl.76 cr (L. Hedstrdm). Hivad vid hdlja pi mosse. Tidigare ilandet kiind endast fran Torne lappmark och i Ovrigt friln Finland och Kolahalv On. P tuomikoskii Chv. Upl. Forsmark, Biotestsj6n I8.VII Cr Q,2l.VII o, 23.VII.75 7cr 59 (Roland Lenneborg). Ny frir Sverige. Tidigare kiind friin typlokalen Helsingfors samt Sovjet, Tjeckoslovakien och England. P, nigrosetosus Strobl Upl. Uppsala, Stadsskogen 30.V.78 9 (Zoologiska museer i Uppsala, czu, kursinsamling). Ny for Sverige. Ovriga nordiska fynd inskriinker sig till sodra Norge och s6dra Finland och detta mellansvenska fynd ordnar passande in sig mellan dessa. P infectus Coll. Upl. Bilinge, Spikbole l7.vil73 Q (Tryggve Persson). Fynder ar ridigare publicerat (Persson & Lohm 1977). Dessf6rinnan i landet uppgiven bara [ran Skdne och Oland. Drapetis assmr1i Fall. Ar hos Chvrila (1975) ej uppgiven som svensk, vilket ju maste vara ett fcirbiseende, eftersom Falldns typlokal [r Skine, Asperdd. Ytrerligare fynd: Cotl. Liirbro, Nors 23.V11.73 cr Q; Sdm. Huddinge, Fullersta 24.yL65 Q, 7.y (L. Hedsrrdm); Upl. Uppsala, Botaniska tradgarden 22.ylll.68 e (czu, kursinsamling). Tre av exemplaren har insamlats pd bj0rkstammar, darav ett par in copula. D. exilis Meig. Og. Gryr 30.VI.64 9 (L. Hedstrdm). Tidigare ilandet endasr kand fran Skine. Exemplaret har bestiimts av M. Chvdla. Crossopalpus setiger Lw Upl. B0rstil, Alvsnas 8.VIII.70 I (L. HedstrOm), Forsmark, Bioresrsjrin 7.IX.75 Q (Roland Lenneborg). I Sverige tidigare noterad bara fran Oland och Corland. Mitt exemplar ilr insamlat bland Hippophoi. Arten uppfattas som i huvudsak kustbunden. Trichina clovipes Meig. Tidigare nordligast uppgiven frin Ostergotland men fdrekommer relativt allmiint itminstone till Hiilsingland. Nya landskap: Boh. Fiskebiickskil, Ostersida 30.VI.88 g (Hans Strand Hansen); Upl. Bcirje, Hiisselby 3.IX.62 Q (L. Hedstr6m), Alunda, Nipparbol l5.viii.83 9 (Sven Cerdin), Forsmark, Biotestsj0n l8.vli.75 Q (Roland Lenneborg), Uppsala, Stadsskogen 26.V11.72 I (czu, kursinsamling); Vrm. Kcila, Hugn 27.Y11.76? (L. Hedsrrom); Hls. OvanAker 28.VII cr, 2.ylll.69 c, (L. Hedstrdm). Mina hanar air tagna pa Acer och Salix, honorna i fuktig faltskikrsvegetation (Filipenduta uimaria och Eleocharis paiustis). Bicellaria austriaca Tuom. I Sverige endast uppgiven frin Skine men fcirekommer itminstone norrut till Jiimrland. I Norge ar den nordligast kiind frin inre Hortlaland. Frin Finland iir den ej tidigare rapporterad men foreligger fr6n sodra Thvastland, Koijirrvi 15.VI.64? (t. periijikkd). Nya landskap: Sm. Kiivsjo 16.VII.66 e (L. Hedsrrom); Dlr. Lima, Luttumyrens fiibod l2.yll.'12 2e, Transtrand, Storfjiillet 13.VtI.72 Cl(L. Hedstrom); Hls. Ovanikel Rdkarjiirn 30.V1I.69 2 Q (L. Hedsrrom); Jmt. Are, Annsjdn 3.VII.57 2cr(L. Hedstrom). De flesta exemplaren iir samlade pa mossar eller fattigkiirrlokaler. Oropezella sphenoptera Lw Upl. Hillnas, FAgelsundet Vll.88 cr(bo G. Svensson). Forut i landet endast kiind frin Skane och Halland, en tydligen Overallt mycket sallsynt art. Diptera Atelestidae Atelestus pulicarius Fall. Upl. Estuna, N. Malma 15.VII.84 Q (Hans Strand Hansen). En vida utbredd men sallan samlad liren art, ivart land fcirut redovisad frin Skine, Smiland och Gotland. Landskapsfynd Psocoplera (Spingberg 1878, 1880, Enderlein 1903, Tullgren 1909, 1922, Wahlgren 1915, Jansson 1925, Nyh_olm 1950, 1953 ab, 1983, Lundblad tg'4, igs\, Hedsrrdm 1983, 1985, 1988, Srruwe lgge: numren inom parentes efter artnamnen refererar till foregeende kata_ loe,_!y9lm 1953a): (Trogiidae) 1. Tiogiumpulsotorium L. (50) Corl (LH), Hlm (AB), Upl (cza). _ 2. cerobasis glesllqlicus Kolbe (51, Sk (czl), (Ol, Corl, Og. Upt, V]m Lepinotus inquilinus Heyd. (52) SL 1cZL1, (C_otl?). 4. L. pqtruelis Pearm. (53) Sm (czl); Sd; (LH), Upl (ML). Dlr (BK), Vb (KL). S L. reticulatus End. Upl (czl). psyllipsocidae) (. 6. Dorypteryx do_ mesrica Smith. Sdm (JA), Upt (LH, HW). 1. psyllipso.cus romburi Sel.Longch. (48) Sk (czl), (Hlm), Upl (4Y,!ZV),_ (Liposcelidae). 8. Liposcelis bostrychoplrr,/l{ Bad Hls (OK). 9. L. keteri'gitth. Sm (I[D). 10. L. liporus Broadh. Upl ltrp). I l.l silvorum Kolbe (49 p.p.) (Ol, Lpl?). Uppgiften "Upl', harrdrande tran Tulfgren (1909) rarvar bekreftelse. 12. L. simu /arrs Broadh._Sk (czlr, Upl (czu). (Sphaeropsocidae) 1.3. Badonnelia ritei Pearm. Up) (OE, LH). dael (Epipsoci_ 14. Epipsocus lucilugus Rzmb. (47) (Bl), Sm (RD), (Ol, Gotl, Upl). (Caeciliidael t5. Caecilius atricorni Mclachl. (4O) Sk (czl), Sdm (LH), Upl(LH, czl, czu). 16. C. burmeisteri Brauer (,14) Sk (RD, BoS, RS, czl), Sm (RD), (Ol), Gotl (LH), (6e), Sdm (LH),

5 Svenska insektfynd rapport Upl (LH, LR, czul, (Lpl). 11. C. despoxi Bad. (431 sk {czl). sm (RD), (ol), upl (czu), Ang (Bc), vb (AN), Lulpm lczl). 18. C. Jlavidus Sieph (38) Sk (BoS, TP. czl), Sm (RD), ol (LH), Gorl(LH). (os), Sdm (LH), Upl (LH, czu), (Vstm), vrm (la), Dlr (LH), Jmt (IA), Ang (la, BG), Vb (AN), Lulpm (czl), Tlpm (LH). 19. C. Juscoprerus Lalr. (3?) Sk (czl), Hall tczlr, Ol (LH), (Os), Upl (czu). (vstm), Vrm (la), (Dlr), Hls ( LH), (Nb), Lulpm (czl). 20. C. glnapterxstet. (39) Sk(cZL), (Bl), Sm(RD), toll, Sdm (la, LH)' Upl (LH, LR, czu). (Dlr), Hls (LH), Ans (la). vb (AN), Lulpm lczll. 21. C. prcexs Kolbe (4t ) (Sk. Ol, Og), Upl (czu), Vrm (LH). (Ang). 22. C rhenonus Ter. (42) Sk (LH, czl), (Ol). 23. Enderleinello obsole',a Steph. (45) Sk (FO, czl), (Sm, Og, Upl)' (Amphipsocidae) 24. Rolbes quisquiliorum Bert. (46) SL (sos), (Ot), Hts (LH), vb (AN), Lulpm (czl). (srenopsocidae) 25. Stenopsocus immacurqrrs Steph. (34) Sk (BoS, czl), (Bl), Hail (!H), (sm), Ol (LH), (Og, s{ml, Upl (czu), (vstm, Dl r Ang, Nb). S.lochlani Kolbe (35) Sk (BoS, czl), Sm (RD), Corl (LH), Sdm (IA). 26. Upl (czu), (Dlr), Ang (BC), vb (AN ). Lulpm (czl). (Stenopsocus stigmatrcas lmh.labr. har i :ildre litteratur omnamnts frdn Sverige, bl a av Spdngberg (18E0) men som gors troligt av Nyholm (1953a) rctr det sig har antagligen om ett missforstend.) 21. Arophosocus cruciarus L. (36) Sk (BoS, czl), (Bl), Hall (czl), Sm (RD), (Ol, Gotl, Oe),ve (DM), Sdm (LH), Upl (LH, RL, LR, HS, czu), Lulpm (czl). lelipsocida ) 28 El.ipsocus hyalinus steph. ( l9) sk (RD, BoS), Hall (czl), ol (LH)' (0g, Vg, Dlr), Vb (AN). 29. E. mclachlani Kimmital sl t"zt1, (sm, Ol), cotl (LH), (Oe), upl (LH, czu), Hls (LH), Lulpm lczll. 30. E.moebiusi Tet. (r7 p.p.?) Sm (RD), ol (LH). Sdm (LH), Upl (LH, MI. czu). 31. E. westwoodi McLachl. (17) Sk (czl), Ol (LH), Gotl (LH), (Oc), Sdm (LH), Upl (LH, czu)' ivstiiil. 3i. Heminiura dispar kl. (21) Ot (LH). 31. Cuneopalpus ctcnops Rost. (20) Sk (czl)' Hall.fascrteps Rost. (23) (Gotl, Upl). 35. P. roslocki Kolbe (22) (Ol, Cotl). (Philotarsidae) 36. Philotarsus picicornii Steph. (16) Sk (czl), Sm (RD), (Ol), cotl (LH)' (Oe), Sdm (LH), Upl (LH, HS, czu), (vstm, Dlr), Ans (BG), (vb). (Mesopsocidae) 37. Mesopsocus immunb Steph. (14) Sk (RD, RS, czl), Hall (LH, czl), Ol (LH), Gotl (LH), (Dls). 38. M. laticeps Kolbe (15) qotl (LH), (Og), Sdm (LH), Upl (LH, RL, LR, czu), Ans (BC). Tullgren (1909) hdller dertill fdr troligt att foljande uppgifter, nominellt under fdljande art, egentligen hor hir: (St. 61, vsrml. 19. M. unipunctatus Mijll ( t3) sk (czl), Hall (czl), ol (LH), Gorl (LH), (os?), Sdm (LH). Upl (LH, RL, czu). (DIr), Ang (BG), Vb (AN), Lulpm (czlr. (Reuterellidae) 40. Re.utere.lla helvimqculo End. (24).Sk (czl), Sm (RD), (Ol, Og, Sdm, Upl), Vrm (LH), Ane (BC), Lulpm (czl). (Trichopsocidae) 41. Trichopsocus acuminqtus Bad. Sk (czl), (Og, Upl).._ (Peripsocidae) 42. Peripsocus olboguttatus Dalri. (29) sk (ad), (Bl), sm (RD), (Ol, Os), Upl (LH, czu), (Vstm, Dlr). 43. P did)mus RoPSl. (27) (Sk), Sm (RD), Gotl (LH), Upl (LH, HS)' Ang (BC). 44. P. parvulus Kolbe (2E) (Sk, Ol, Cotl, Upl). 45. P. phoeoprenrs Steph. (26) Sk (BoS, czl), lsm). Ol (LH), Coil (LH), (oe), Sdm (LH), Upl (czu), (Dlr). Ang (BG), Lulpm (czl). 46. P. sub asciarrs Ramb. (30) sk (BoS, czl), Ol (LH), Oe (LH), Upl (LH, HS). 41. Ectopsocus briggsi McLachl. Sk (czl). (Lachesillidae) 48. Lachesilla pedicularia L. (31) Sk (RD, XL, NR, BoS, RS, czl), Sm (JB, RD, czl), OI (LH), GotI (LH), (Og), Sdm (LH), Upl (SG, LH), (Dlr). vb (AN), (Nb, Lpl). 49. L. quercus Kolbe (3233) Sk (BoS' czl), (OI, Gotl, Og?, ljpl). L. livida End., som uppgivits fran 69 och Upl (Tullgren 1909), antas vara synonym (Ciinther 1974, Meinander 1984). (Psocidae) 50. Amphigerontia bifosciata Latr. (10) Sk (RD, LH' czl)' Hali (czl), sm (RD), (OD, sdm.(lh), upl (LH, czu)' Dlr (RD), Hls (LH), Jmt (KF), Ang (BG), vb (AN). 51. A. contaminata Steph. (9) Sk (LH, czl), (Bl' Sm, Ol), Cotl(LH), (Og), Upl (RL, czu), (vstm, Dlr, Ans' Vb,Nb). Det ar mycket osiikert om alla har citerade litterat ur uppgi fter giiller denna atl. 52 A. intermedio Ter. (ll) Ol (LH), (Os). 53. Blosre conspurcota Ramb. (12) (Sk, Hall?, Ol, Gotl, Upt), vrn (LH)' (Dlr). (8. quodrimaculata La]I, som uppgivits fren Sverige (SpAngberg 1878, Tullgren 1909), forekommer troligen inie.)._ 54. Neopsocopsis hirticornis Reut. Hls (LH)' Lulpm (czl). 55. Psococerastis gibboso Sulz. (l) Sk (Lri, BoS, czl), (Bl, Sm. oe, Boh). upl (czl). (vstm). 56. Metylophorus nebulosus Steph. (2) Sk (BoS' czl), (Bl), sm (RD). ol (LH), (os. vg). Sdm (LH)' Upl (LH, czu), (vstm), Vrm (LH), ArE(BGl. 5'7. Loensio fasciata Fafi. (6) Sk (BoS), (Bl), Hall (LH, czl)' (sm). bl (RD), (cotl, Og), Sdm (LH), Upl (LH, czu). 58. L. peormaniklmm. (8) (Bl, Sdm), Upl (czu), Hls (LH). _'59. L, variesato Latr. (?) Sk (czl), (BI, Sm, 6l), Gotl (LH), (Os, vg, Nrk), Sdm (LH), Upl (LH' EO' czu)' (Vstm, Dlr). 60. Trichodenotecnum mojus Kolbe (5\ Sk (BoS, czl), Hall (LH), (Ol, Cotl, Nrk, Sdm)' Upl (so, czij), v;m (la),hli (LH), Ane (BC), vb (AN), Lulom (czl). 61. T sexpunctqtum L 14) Sk (czl)' (Bli, sm?), Ol (LH), Gorl (LH), (Os?, Nrk, Upl, Vstm, DIr?), Hrj (PB ), Ang (BG), (vb?, Lpl?). Aldre har citerade litteiaturuppgifter kan delvis avse f<iregiende art, eftersom Spingberg (1878) bara anfdr den senare och Ttrltgren (1909) visserligen beaktade ocksa maius mer inte sag negon hallbar skillnad. 62. Hyalopsocus controrius Reut. Upl (czu). 63. Psocus bipunctatus L. (3) (Bl, Ol, Cott, Boh, Nrk, Upl). (Copostisma morio Lalr. namns av Ciinther (1974) fran Sverige, men ingen mer preciserad uppgift ar mig bekant och jag uteliimnar arten i avvaktan pa bekrliftelse.) Fdljande ytterligare arter uppges fran Finland (Meinander 1984): Liposcelis entomophilus End., L. corrodens Reut., Z. kidderi Hag., Elipsocus abdomindlis Reut. (i likhet med Ciinther (1974) ifragasatter jag om detta ar en sjalvstendig art skitd frln E mclachlani Kimm.), Trichadenotecnim germonicum Roesl. och T. incognilum Roesl. Megabptera (numrering efter Tjeder l940)t I Rephidia notdlo Fabt. vrm (SB). Neuroplerr (numrering efter Tjeder l94o):15. Hemerobius nitidulus Fabr. vrm(sb). 19. H. humuli L. Yrm (SB). 22. H. atifrons McLachl. Upl(lF). 27. Wbsmqelius concinnus Steph. Vrm(SB). W. mortoni Mclachl. Upl.(IF). IZ ravns Withyc. Upl(lF). 33. Sympherobius fuscescens Walk. Lulpm(cZl). 46. Chrlsopa abbreviqla Curt. Vrm(SB). 47 C septem' punctsla Wesm. Vrm(SB). 53. Ninets flova Scop. Vrm(SB). 51. Conioteryx tinetfotmis Cun. Ol (NiR). 65. Helicoconis lutea WaU. Lulpm(czl).

6 154 Lars Hedstrdnt Hymenopters Chrysidldsc (numrering efter Erlandsson 197l): 2. Omalus triangulifer Abeil. O(BS),Vb(AN). 7. Ehmpus ponzeri Fabr. Upl(lF). 12. Hedrchrum nobile Scop. Uppgift "Dlr" utgar, beror av felbestimning (Hedstrom 1987). 16. Hedychridium cupreum Dahlb. Vrm(SB),Ans(GN),vb(CN). 17. H. ardens Coq. os(bs), Boh(BS), Vrm(SB), HI(CN), Ane(CN), Vb(CN).._ 24. Chrysura hirsuta Gerst. UpI(GN,BS). 26. Chrysis succrncra L. Vstm(GN). 27. C. bicolor Lep. Vstm(GN),Vb(GN). 31. C. insperota Chew Upl(BS). 36. C. mediato Lins. vb(rp). 37. C. fulgrza L. Vb(RP). 39. C. pseudobrevitarsrb Lins. Vstm (CN).._ 42. C. impressa Schenck Ang(RBBS).Vb (RP). 43. C. schencki Lins. Vstm(GN). 45. C. angrrlulo Schenck Tlpm(BS). 41. C. longulo Abeil. Vstm(CN). Nagra taxonomiska och nomenklatoriska Indringar att beakta i jamforelse med Erlandssons Iista: C/epres bildar underfamilj Cleptinae inom Chrysididae; 13 Hedychrum niemelai Lins.; 14. H. rutilons Dahlb.i 19. Hedychridium corisceum Dahlb.; 20. fledrchridium rcseum Rossi;21. Spinolia unicolor Dahlb1' 22. Spinolia neglecta Shtck.i 23. Chrysura dichroo Dahlb.; 24. Chrrsuro hitsutq CersL.i 25. Chrysura radi sns HarL; 28. Chrtsis illigeri Wesm.; 34. C. ruddii Shuck.; 36. C. medioto Lins.; 53. Tiichrysis cranea L. Diplerr Hybotidae lbchydromiinee (numrering efter Chvdla 1975): 4. Plotypolpus citiqris Fall.o(LH),Upl (LH,RL,cZU). 15. P olbocopillatus Fall. O(LH). 18. P zettersredti Chv. Vrm(LH). 2E. P brachystylus Bezzi Sdm(LH),Upl(LH,cZU). 29. luteicornis Meig. Upl(HS),Vrm(LH). 31. P tuomikoskii Chy. Upl(RL). 49. P agllrs Meig. cotl(lh,nh). 51. P nigrosetosus Strobl Upl(cZU). 52. P cothumatus Macq. Gotl(LH),Upl(HS). 55. P annulatus Fall. Upl(cZU). 59. P infeuus Coll. Upl(TrP). 65. P annulipes Meig. Boh(HS). Pricken fdr Upl bor troligen utge, tva av Chvela studerade exemplar iir felbestamda. 66. P. ecalceotus Zeu. UpI(RL,HS,CZU). 67. P colceatus Meig. Upl(LH,HS,cZU),Hls(LH). 6E. P stobilis Coll. Upl(cZU). 69. P pallidivent s MeiA. Upl(LH, HS,CZU). 70. P. longiseta Zefi. Upl(LH, RL,LR,cZU),HIs(LH). '12. P albicornis Z.etr. Upl (czu). '74. P pqllidicornk colt. o(lh),upl(czu). '75. P. major Zett. Cotl(LH). 71. P condicans Fall. Boh(Ml),Upl(LH,cZU). 78. P cursitans Eabt. Boh(Ml). 79. P veffalli Coll. Boh(HS),Hl(LH). EO. P. brevicornis Zett. Dlr(LH). 86. Tilchypez,q truncorum Fall. Upl(SO). 94. Tochydromio connexo Meig. Upl.(LH). T: aemula Lw 95. T, morio Zetr. Jmt(LH). 98. UpI(BS,HS,cZU) Dropetis ephippioto Fall. upl(rl,lh,hs,czu). lm. D. ossimilis Fall. Gotl(LH),Sdm(LH),Upl(cZU) D. arcuota Lw Sdm(LH),Hls(LH) D. simulans Coll. Hls(LH). loe. D. pusilla Lw Sdm(LH),Upl (SC,RL,cZU) D. exilis Meig. Og(LH). I I I. D parilis CoU. Upl(SG). ll3 Crossopalpus setiger Lw Upl(RL).. ll7. C. curvinervk Ze. Upl(cZU) Stilpon grqminum Fall. Upl(LH,cZU). Diptera Hybotida Hybotinae + Ocydromiinae (numrerade efter Chvdla 1983): l Hybos grossipes L. BI (LH), Boh (HS), Upl (LH, BS, czu), Nb (LH). 2. H. cutici formis Fabr. Sdm (LH), Upl (RL, BS, czu), Vstm (MI). 3. H. Jemoratus Miill. Sdm (LH), Upl (BS, czu). 5. Trichinomyio Jlavrp s Mei8. 0t (IH), Sam (LH), Hls (LH).._ 7. Trichino clavipes Meig. Boh (HS), Upl (SC, LH, RL, czu), Vrm (LH), Hls (LH). 8. T bilobata Coll. Boh (HS), Upl (RL), DIr (LH). 9. T. elongata Hal. Upl, (RL), Hls (LH). ll. T. pullipes Zctr. \'rm (LH).._ 12. Bicellsria simplicipes Zen. Upl (R1., BS). 13. B. austiocatuom. Sm (LH), Dlr (LH), Hls (LH), Jmt (LH). 15. B. subpilosa Coll. Upl (RL), Dlr (LH). 17. B. spuriafall. Vrm (LH), Hls (LH). 19. B. sulcqta Zett. Upl (RL, czu). 20. B. vano Coll. Upl (czu). 21. B. inretmedis L,rndb. Sdm (LH), Upl (SC, BS, czu), Hls (LH). 22. B. nigro Meig. Sdm (LH), Upl (SG, czu). 32. Euthyneura myrtilli Macq. Upl (AH, czu), Dlr (LH).._ 37. Ocldromia glabriculafall. Ol (LH), Sdm (LH), Upl (LH, czu). 38. O. melqnopleura Lw Upl (LH, czu). 39. Leptopela llovipes Meig. Sdm (LH), Hls (LH). 40. L. borealis Zett. Dlt (LH).._ 42. Oropezella sphenoplera Lw Upl (BS). Diptcra Arelestidae (nummer efrer Chvdla 1983): 43. Atelestus pulicoius Fall. Upl (HS). lnsrmlare IA= Ivar Arwidsson, JB: Johan Abenius, AB= Arvid Bergman (1923),.J8= J.A.Z. Brundin, PB= Per Brinck, SB= SvenAke Berglind, RD Roy Danielsson, CE = Gunnar Engstrom, IF: lngemar Frycklund, KF= Kjell Fahlander (1964), BG= Bo Gullefors, SG= Sven Gerdin, LH = L+rs Hedstrom, NH = Nils von Hofsten (1967), AH = Ake Holm (1989), Ml = Mattias Idar (1983), BK: Birgitta Kvist, OK= Ove Kutrainen, KL = Klas Lejfelt, ML : M. Lanner, RL = Roland Lenneborg, XL= Ljungbeck (f<irnamn obekanr), DM= Douglas Melin (1946), AN: Anders N. Nilsson, CN = Odran E. Nilsson, EO: Ernst Orstadius (1939), FO= Frej Ossiannilsson, RP = Roger Pettersson, TP = Thure Palm (1987), TrP= Tryggve Persson, LR: LarsOlov Rosenstrdm, NR= Nils Ryddn (1961), NiR: Nils Ryrholm, BS= Bo G. Svensson, BoS= Bo W. Svensson, RS= Roland Sigvald, HS= Hans Strand Hansen, AW= Amy Wtstfelt, HW= Helmuth Wanderoy. Fdr avlidna samlare ar dodsar utsatta i den utsrrackning jag hittat fram dem. Kodbeteckningar fdr offentliga samlingar (czl = Zoologiska museet i Lund, czu= Zoologiska museet i Uppsala) brukas i denna rapport enbarr fiir material som irlte tillskriys namngiven samlare. Litteratur Aspock, H., Aspdck, U. & Hdlzel, H Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellun8 der Systematik, Okotogie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europas. Teil I l495, ll l355. Krefeld. Chvdla, M The Tachydromiinae (Dipt. Empididae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna ent. Scand. 3: l The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. II. General Part. The Families Hybo

7 Svenska insektfynd rapport tidae, Atelestidae and Microphoridae. Fauna ent. Scand. l2: l279. Enderlein, C Zur Kenntnis europiiischer Psoci den. 3. Zur Psocidenfauna von Danemark und Schweden. Zool. Jb. Abt. f. Syst. l8: Erlandsson, S, 1971, Catalogus Insectorum Sueciae. xlx. Hymenoptera: Aculeata (Cleptidae Eumenidae). Ent. Tidskr. 92: Creve, L Notes o\ Wesmaelius rcvrs (Withycombe, 1923) and Wesmaelius morton (McL., 1899) (Neuroplera, Planipennia) in Norway. Norsk ent. Tidsskr. 25: Ciinrher, K Staubliiuse, Psocoptera. Tierwelt Deutschlands 6l: l314. Hedstrom, L Bidrag till kunskapen om svenska Psocoptera. Ent. Tidskr. 104: Tidskr. 106: rapport 4. Ent Svenska insektfynd rapport 1. Ent. t988. Svenska insektfynd Tidskr. 109: Jansson, A De lnsekten, Myriopoden und lsopodenfauna der Gotska Sandon. l182. Orebro. Lundblad, O Studier dver insektfaunan i Uppsala universitets naiurpark vid Vardsetra. K. Svenska VetenskAkad.Avh.Naturskydd. 8: I Studier civer insektfaunan i Harparbol lund. K. Svenska VetenskAkad.Avh.Naturslqdd. 13: t132. Meinander, M The Neuroptera and Mecoptera of Eastern Fennoscandia. Fauna Fenn. l3: l Notes on Finnish Neuroptera and Mecoptera. Notul. ent. 43: E4. Psocoptera. I Huld n: A check list of the Fin Notul. ent.64: nish insects. Small orders. Nybom, O Boriomyis ravo Withyc. (Neur., Hemerobiidae) frdn Finland. Notul. ent. 38: 94. Nyholm, T Till kennedomen om den svenska copeognatfaunan. 1, M for var fauna nya arter av slaktet Peflpsocus Hagen. Ent. Tidskr. 7l: a. Zur Kenntnis der Copeognathenfauna Schwedens. 2. Die schwedischen Arten der Gattung Trichsdenotecnum End. sensu Roesler. Ark.Zool. Ser 2,4(13): b. Zur Kenntnis der Copeognathenfauna Schwedens. 3. Verzeichnis der bisher in Schweden gefundenen Copeognathen, Ent. Tldskr. 74: 108l Stovslandor pa Olands atvar. Ent. Tidskr. 104: Persson, T. & Lohm, U Energetical significance of the annelids and arthropods in a Swedish grassland soil. Ecol. Bull. (Stockholm) 23t l2.11. Spingberg, J. l8?8. Psocina Sueciae et Fenniae..Ofversigt af Sveriges och Finlands Psociner. Ofvers. vetenskakad. Fdrh., Stockholm 2: Sur quelques espdces europdennes de la sousfamille des Psocines. Ent. Tidskr. l: Stru*e, l Stovslandor fran Brandalssund och Eskilstuna. Craphosoma 3(2):45 (stencil). Tjeder, B Catalogus Insectorum Sueciae. I. Neuroptera et Mecoptera. Opusc. ent. 5: I l7121. Tullgren, A Bidrag till kannedom om Sveriges Copeognather. Ark.Zool. 5(8): l Lepinolus inquilinus Heyd. funnen i Sverige. Ent Tidskr.43:71. Wahlgren, E Det olandska alvarets djurvlrld. l. Ark. Zool. 9(19): l135. Ltickert om fjiirilar Whalley, P Fakta i niirbild. Fiilrilar. Bonniers Juniorforlag AB, Stockholm. U s,214x279 mm. ISBN 9l Pris ca 150 SEK. Fjilrilar g0r sig bra pi bild, s;irskilt i farg. Det ar pinsamt att ETs budget inte tillater fiirgillustrationer, fdr nar det giiller fjilrilar iir sidana ofta befogade, ja t o m nodvandiga. IstAllet finns chansen att frossa idekorativa fjiirilsbilder i en ny bok i serien Fakta i niirbild. Hiir blandas bl5ndande sk6nheter frin hela viirlden pi uppslag efter uppslag. Fjarilarna har ordnats kring olika teman som skyddande likhet, kamouflage, flyttande fj?irilar, dagflygande nattfjiirilar etc, och alla bilder har informativa texter. Boken bdrjar med en karakteristik av fjarilar som insekter, och dtirefter beskrivs fjiirilarnas utveckling frin iigg till puppa pa flera uppslag. I slutet av boken fir man veta hur man sjiilv kan studera fjiirilar pi olika siitt, bl a genom uppfodning. Boken tycks friimst skriven fcir ungdom, och den populiira formen tillsammans med det intresseviickande innehillet kan kanske bidra till att rekrytera nya entomologer. En bra present alltsi. Jag hade en del besviir med att para ihop ratt text med ratt bild ibland. Enligt baksidestexten iir varje uppslag en bildberattelse som ger bade deraljerna, helheten och det historiska perspektivet. De kan man ju fdrsti att det inte alltid er se latt att hdnga med. Boken utgavs fcirst i Storbritannien 1988 under namnet Butterfly & Moth. Anders Nilsson

BO W. SVENSSON & CHRISTER SOLBRECK

BO W. SVENSSON & CHRISTER SOLBRECK Stövsländor på väg i lufthavet. Fångster i sugfällor på en TV-mast i Värmland BO W. SVENSSON & CHRISTER SOLBRECK Svensson, B.W. & Solbreck, C.: Stövsländor på väg i lufthavet. Fångster i sugfällor på en

Läs mer

Reviderad checklista över svenska fjädervingar med åtta för landet nya arter (Coleoptera: Ptiliidae)

Reviderad checklista över svenska fjädervingar med åtta för landet nya arter (Coleoptera: Ptiliidae) Ent. Tidskr. 128 (2007) Sveriges fjädervingar (Ptiliidae) Reviderad checklista över svenska fjädervingar med åtta för landet nya arter (Coleoptera: Ptiliidae) MIKAEL SÖRENSSON Sörensson, M.: Reviderad

Läs mer

Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i

Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2001 INGVAR SVENSSON Svensson, I.: Anmärliningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2001. [Remarkable records of Microlepidoptera

Läs mer

Fångst av bladloppor (Hemiptera: Psylloidea) från Svenska Malaisefälleprojektet - nya provinsfynd samt sällsynt förekommande arter i Sverige

Fångst av bladloppor (Hemiptera: Psylloidea) från Svenska Malaisefälleprojektet - nya provinsfynd samt sällsynt förekommande arter i Sverige Fångst av bladloppor (Hemiptera: Psylloidea) från Svenska Malaisefälleprojektet - nya provinsfynd samt sällsynt förekommande arter i Sverige CARL-AXEL GERTSSON Gertsson, C-A.: Fångst av bladloppor (Hemiptera:

Läs mer

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

@STruRMAil$S AtrROAB. 6000 m' VE R K STID E R pd BR0MMA flygplots OVERSYNER TILLSYNER REPARATIONER TEKNISK SERVICE H E LIKOPTRAR.

@STruRMAil$S AtrROAB. 6000 m' VE R K STID E R pd BR0MMA flygplots OVERSYNER TILLSYNER REPARATIONER TEKNISK SERVICE H E LIKOPTRAR. 6000 m' VE R K STID E R pd BR0MMA flygplots Niirmore 200.000 orbetslimmor per 6r utfiires pd i TEKNISK SERVICE OVERSYNER TILLSYNER REPARATIONER Dessulom FORSALJNING ov H E LIKOPTRAR F LYG PLAN och RESERVDELAR

Läs mer

myntstudier Myntfynden i landsortskyrkor i det medeltida Sverige Kenneth Jonsson 2011:1 - november

myntstudier Myntfynden i landsortskyrkor i det medeltida Sverige Kenneth Jonsson 2011:1 - november över Tyskland täcks nu hela perioden från 50 till idag in och på.488 sidor är 20.000 typer illustrerade. Tjockare än så här kan en bok knappast bli. Nilsson, Harald (red.), Opus mixtum. Uppsatser kring

Läs mer

ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1

ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1 ism-fnaran 1961 : ddrfor mdste banan ha varit for kort (sid 1 Utgiven av Svensla &luathonselbkapet, Box 218, 101 24 Sbckholm Pctgirc: 8260?-i Ansvadg utgivre: Susanne Hermelin e-post:eauritz,h*melir@mbox200,svipnel.ae

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 28 nummer 2 2007

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 28 nummer 2 2007 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 28 nummer 2 2007 Svensk Mykologisk Tidskrift inkluderar tidigare: www.svampar.se Svensk Mykologisk Tidskrift Tidskriften publicerar originalartiklar med svampanknytning

Läs mer

Den sextonde april 1999 disputerade

Den sextonde april 1999 disputerade TORE NORDENSTAM: Till lokalkunskapens lov Den sextonde april 1999 disputerade Maria HammarCn pa avhandlingen Ledtrcd i@rvandling. Om att skapa en rej7ekterandepraxis.avhandlingen ing3r sorn nummer tvi

Läs mer

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 57-91, 2009 Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Medlemsskrifterna berättar SMF ÅKE STRID Hur det började Femsjö 1979 Sveriges Mykologiska Förening bildades

Läs mer

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT. $.,,w Arnu sarrnr organisation i STOCKHOLM SJRTourskan I, NORD---- AMERIKA pd SJRbast TRAVEt MANAGEMENT och blir beittre Kdp dig en KARIA tanne i Falun cirbekantmed TIELASTYRET i SaenskaCykelfiirbundet

Läs mer

Möten med näcken och sjörået

Möten med näcken och sjörået Tartu Universitet Filosofiska fakulteten Colleget för främmande språk och kulturer Avdelningen för skandinavistik Möten med näcken och sjörået En studie av trosföreställningar kring vattenboende väsen

Läs mer

Stipendieberiittelse. Studier vid UN Habitat kring urbaniseringen och utvecklingen av slumomriden i framforallt Asien och Afrika Av: Tomas Eriksson

Stipendieberiittelse. Studier vid UN Habitat kring urbaniseringen och utvecklingen av slumomriden i framforallt Asien och Afrika Av: Tomas Eriksson Stipendieberiittelse Studier vid UN Habitat kring urbaniseringen och utvecklingen av slumomriden i framforallt Asien och Afrika Av: Tomas Eriksson Inledning Besdktet vid IIN Habitat Ovriga studier Slutsatser

Läs mer

Våldsutvecklingen i Sverige

Våldsutvecklingen i Sverige Estrada, Felipe Våldsutvecklingen i Sverige - En presentation och analys av sjukvårdsdata Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2005:4 ISSN 1652-120X ISBN 91-89655-62-1 Våldsutvecklingen i Sverige

Läs mer

myntstudier 2010:2 - December

myntstudier 2010:2 - December Banco firade 40-årsjubileum 1969 2009 har föreningen utgett en skrift där medlemmarna skrivit 17 mestadels kortare artiklar. Några av artiklarna handlar om myntsamlande eller har koppling till Östergötland.

Läs mer

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker VECKOPENGEN IV FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Rapport Veckopengen IV Institutet för privatekonomi Ulla Samuel December 2001 US/Veckopengen IV Institutet för privatekonomi 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Ämnesproven i grundskolans årskurs 6 Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Inledning Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för och införa nationella prov i SO-ämnena (dvs. geografi,

Läs mer

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet:

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse Samordningsförbundet

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631 No. 4 2007 Omslaget Redaktionens adress: Mikael Tegnér Ove Pl 2631 Svensson Rådavägen 26B 441 96 Alingsås 431 36 Mölndal Telefon: Tel 031-873020 0322-503 09 E-post: phonetiken@stsf.org mikael.tegner@spray.se

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT STOCKHOLM ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN I. JOURNAL ENTOMOLOGiaUE FYRTIOTREDJE ÅRGÅNGEN UPPSALA 1922

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT STOCKHOLM ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN I. JOURNAL ENTOMOLOGiaUE FYRTIOTREDJE ÅRGÅNGEN UPPSALA 1922 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1^3 ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM JOURNAL ENTOMOLOGiaUE PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGiaUE À STOCKHOLM FYRTIOTREDJE ÅRGÅNGEN 1922 Li '% UPPSALA 1922 ALMQ.VIST & WIKSELLS

Läs mer

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå som studieort

Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå som studieort UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för geografi och ekonomisk historia Examensarbete i kulturgeografi Vårterminen 2013 Handledare: Anna Hjälm Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007. Rapporter om natur och miljö nr 2008: 8

Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007. Rapporter om natur och miljö nr 2008: 8 Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007 Rapporter om natur och miljö nr 2008: 8 Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007 MICAEL SÖDERMAN Omslagsbild:

Läs mer