Att horisontalisera hälso- och sjukvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att horisontalisera hälso- och sjukvården"

Transkript

1 Att horisontalisera hälso- och sjukvården Stefan Hellman Karlstad universitet Handelshögskolan, Karlstad, Sverige E- post: Konferenspapper till FEKIS2013 och kurspapper till kursen Theoretical Perspectives in Swedish Business Administration Research. Abstract In recent years a shift in strategy towards a more holistic approach is observed in the public sector in many western countries. In literature this is known as Whole- of- Government, joined- up Government and post- NPM. Also in healthcare this more patient- centred view is evident, i.g. in various management- concepts like Lean, Business Process Re- engineering and process orientation. In this paper the term horizontalisation is used to describe this latest trend in public sector. However, horizontalisation challenge strong interests in the verticalized healthcare. Previous studies have discussed the role of strong medical profession and vertical oriented management accounting and control systems. This paper discusses the conditions for a study that attempts to explain the meeting between horizontalisation and verticalization in healthcare in a broader non- reductionist perspective. The conclusions are that such a study could provide new knowledge.

2 Inledning Det går knappt en dag som inte hälso- och sjukvården ger upphov till rubriker i media. Vårdköer, bristande resurser, besparingar, svårigheter att rekrytera personal, privat eller offentligt ägande, ersättningssystem och nya behandlingsmetoder är exempel på vad som kan diskuteras. Rubrikerna antyder flera saker. För det första är vården ett område som faktiskt berör. Det finns ett genuint intresse i samhället för vad som händer i vården. För det andra verkar vården både ha akuta problem och stora framtida utmaningar att ta itu med. Hälso- och sjukvården berör oss emellertid inte bara genom rubriker i media. Var och en har själv erfarenheter från besök i vården. I snitt kommer en svensk vårdtagare i direkt kontakt med en läkare 2,9 gånger per år. 1 Vi har därmed möjlighet att skaffa oss en egen uppfattning om hur det ser ut i vården. Mätningar visar att vi i regel är nöjda, men att det finns förbättringspotential vad gäller tillgänglighet och vårdköer. 2 Även ekonomiskt berörs vi. Som skattebetalare går i genomsnitt 13 öre av varje skattekrona till hälso- och sjukvård 3. De totala kostnaderna, mätt som andel av BNP, har under hela efterkrigstiden ökat för att under senare år plana ut kring 9 %. De absoluta kostnaderna fortsätter emellertid att stiga. År 2012 uppgick de till 310 miljarder kronor. 4 För att möta hälso- och sjukvårdens problem och utmaningar behövs resurser, antingen i form av höjda intäkter och eller genom minskade kostnader. Varken höjda skatter och avgifter eller besparingar i den löpande verksamheten är populära lösningar. En utväg är istället att effektivisera och förbättra den befintliga verksamheten, vilket oftast sker i form av verksamhetsutveckling (Norbäck & Targama 2009). Detta konferenspapper, tillika kurspapper för kursen Theoretical Perspectives in Swedish Business Administration Research tar upp tre av kursens teman; lean, offentlig sektor och ekonomistyrning. Lean och ekonomistyrning står dock i detta papper som exempel på någonting större, nämligen horisontalisering och vertikalisering, i detta papper exemplifierat genom hälso- och sjukvården. Detta papper ska också ses som ett första utkast till inledningskapitel för en monografi. Syftet med pappret är att utgöra en bakgrund till en tilltänkt studie som förklarar varför det går som det går när vården horisontaliseras. Horisontalisering Under senare år har vi sett flera försök där den offentliga sektorn försöker ta ett större helhetsgrepp och samordna sina kontakter med medborgaren. Christensen & Laegreid (2007) menar att den offentliga sektorn är i färd med ett strategibyte i riktning mot ett holistiskt perspektiv på medborgaren. Denna förändring, som först kunde skönjas i de anglosaxiska länderna i slutet av talet, har på senare tid också noterats i Skandinavien (Christensen & Lægreid 2007; Fimreite & Lægreid 2009) /allt- fler- gar- till- lakaren ( ). 2 1/Documents/2%20Hälso- %20och%20sjukvård.pdf ( ) 3 ekonomi/offentlig- sektor/offentliga- sektorns- utgifter/ ( ) 4 2/Documents/Ekonomiska- analyser.pdf ( )

3 Nyorienteringen i offentlig sektor har tilldelats olika namn i litteraturen. Joined- up- Government (JUG), Whole- of- Government (WG) och post- NPM är begrepp som lanserats (McNulty & Ferlie 2004; Christensen & Lægreid 2007; Moore & Keen 2007). Det senare begreppet, post- NPM, antyder att strategibytet kan ses som en slags reaktion mot New Public Management (NPM). Såväl JUG, WG som post- NPM menar att den offentliga sektorn är alldeles för uppdelad och splittrad vilket försämrar den service som den enskilde medborgaren erhåller. Målande begrepp som använts för att beskriva denna uppdelning och splittring är fragmentarisering (Kurunmäki & Miller 2011), departementalisering, tunnelseende, pillerisering och präglad av silotänk (Christensen & Lægreid 2007) samt vertikalisering (McNulty & Ferlie 2004). Även inom hälso- och sjukvården har fragmentariseringen uppmärksammats, såväl för internationella förhållanden (McNulty & Ferlie 2004) som för svenska (Siverbo & Kastberg 2012). Exempel på hur fragmentariseringen orsakat problem inom vården är hur patienter fallit mellan stolar, både mellan stolar med en och samma huvudman (inom- organisatoriskt) och stolar med olika huvudmän (utom- organisatoriskt) (McNulty & Ferlie 2004). Den verksamhetsutveckling som bedrivits under senare år har oftast haft ambitionen att ge patienten en sammanhållande väg genom hälso- och sjukvården. Verksamhetsutveckling har ofta dykt upp i form av olika management- koncept som på ett eller annat sätt sätter fokus på patientens resa genom vården. Exempel på sådana management- koncept är Business Process Re- engineering (BPR), Total Quality Management (TQM), Qvalitet- Utveckling- Lärande (QUL), processorientering, lean och kaizen (Eriksson 2005; Berlin & Kastberg 2011). Anhängarna av BPR menar att hälso- och sjukvården inte är optimerad för patientens väg genom hälso- och sjukvården. Därför måste det till organisatoriska ommöbleringar som bättre överensstämmer med vårdens processer. Det är ledningen som initierar och genomdriver omorganiseringar (Hammer 1997). BPR har emellertid stött på hinder vid implementering i vården (McNulty & Ferlie 2004). Processorientering innebär liksom BPR ett fokus på hälso- och sjukvårdens processer. Processerna kan avse såväl diagnoser som patientgrupper och avser att få de bort onödiga upprepningar som finns i vården (Eriksson 2005; Eriksson et al. 2013). Även processorienteringar har varit svåra att implementera (Siverbo & Kastberg 2012). Lean är kanske det mest populära management- konceptet just nu inom hälso- och sjukvården (Brännmark 2012; Larsson 2012; Hellman & Siverbo 2013). Processer är det centrala även i lean men fokus är framför allt på att skapa ett effektivt flöde i processerna. Detta görs genom att först identifiera processerna, plocka bort eventuellt slöseri och sedan ständigt förbättra processen (Jacobsson 2010; Åhlström 2010). En central tanke i lean är att arbetet sker i form av multifunktionella team runt processen (Jacobsson 2010) vilket kan verka utmanande för vårdens starka professioner, i.e. den medicinska professionen (Eriksson 2005; Norbäck & Targama 2009). Det finns stöd i litteraturen för att lean i viss mån gett resultatförbättringar (Mazzocato et al. 2010) men det är oklart i vilken utsträckning detta gäller fragmentariseringen (Radnor & Boaden 2008; Mazzocato et al. 2010).

4 De olika management- koncepten har också en uttalad ambition att förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården. TQM är ett koncept som har sina rötter i kvalitetsrörelsen och syftar till att kvalitet ska genomsyra organisationen (Motwani et al. 1996). Ett annat verktyg för kvalitet är kaizen, som genom ständiga förbättringar avser att höja kvaliteten (Jacobsson 2010). Såväl ett helhetsgrepp på patientens väg genom hälso- och sjukvården, omorganiseringar och förbättrad kvalitet antas i slutändan ge en effektivare och därmed billigare hälso- och sjukvård (Laursen et al. 2003; Hellman & Siverbo 2013). Detta papper kommer att handla om horisontalisering. Horisontaliseringen är ett begrepp som täcker in flera av de förändringar som just nu kan skönjas i offentlig sektor, i synnerhet hälso- och sjukvården. Horisontalisering syftar till att förbättra patientens resa genom hälso- och sjukvården. Horisontalisering omfattar olika management- koncept och ett fokus på patienternas processer men handlar också om hur organisationen ska designas, hur det dagliga arbetet ska organiseras, tankar om kvalitetsförbättring samt i slutändan en effektivare vård. Begreppet horisontalisering kan i detta papper betraktas som ett fenomen under konstruktion. Innebörden är att horisontalisering är något som pågår där resultatet inte är känt. Det finns flera orsaker till att horisontaliseringen introduceras i hälso- och sjukvården. En orsak, som tidigare påtalats, är att horisontaliseringen i vården följer en allmän internationell trend inom den offentliga sektorn (Christensen & Lægreid 2007). En annan förklaring är att horisontaliseringen bedrivs i form av populära och trendiga management- koncept som har näringslivet som förebild (Abrahamson 1996; Røvik 2000; Larsson 2012). Dessa management- koncept säljs in av slipade konsulter som utlovar förbättringar (Lapsley 2009; Hellman & Siverbo 2013). Det finns alltså en form av institutionellt tryck på hälso- och sjukvården att hålla på med horisontalisering (Røvik 2000). En annan förklaring bygger på legitimitet. Omvärlden förväntar sig att hälso- och sjukvården befinner sig i utvecklingens framkant (Eriksson 2005; Eriksson et al. 2013). Horisontalisering kan sägas svara upp mot dessa förväntningar. Ytterligare en orsak är givetvis att horisontalisering faktiskt bidrar till att förbättra resultaten. Mazzocato et al. (2010) visar att horisontalisering av hälso- och sjukvården kan ge resultat i form av kortare väntetider, ökad produktivitet, färre begångna fel, i viss mån lägre dödstal samt högre personal- och patientnöjdhet. Det är effekter som inte får underskattas som en förklaring till varför horisontaliseringen sprider sig inom hälso- och sjukvården. Den vertikaliserade offentliga sektorn Den offentliga sektorn genomgår ständiga förändringar, ibland större och ibland mindre (Røvik 2000). En av de verkligt stora förändringarna under senare år är NPM. NPM är en internationell reformrörelse i offentlig sektor, som uppstod framför allt i OECD- länderna i slutet av och början av talet (Hood 1991; Hood 1995). NPM har även satt tydliga avtryck på den svenska hälso- och sjukvården (Hasselbladh et al. 2008; Almqvist 2009). Det finns flera orsaker till varför det började resas krav på förändring inom offentlig sektor vid denna tid. En orsak är de politiska högervindarna som blåste fram. En annan

5 är att fler röster höjdes mot den offentliga sektorns expansion. Den offentliga sektorn hade expanderat under efterkrigstiden i OECD- länderna. Trots detta kvarstod den offentliga sektorns problem och det verkade vara svårt att reformera sektorn. En av orsakerna antogs vara att ledning och styrning helt enkelt inte fungerade. En ny offentlig ledning och styrning kom därför att efterfrågas (Hood 1991; 1995). I en artikel från 1991 hävdar Hood att det finns a public management for all seasons - det vill säga det finns ett sätt att leda den offentliga sektorn vad den än håller på med (Berg Jansson 2010). Fram till slutet av och början av talet var den dominerande tanken att näringslivet och offentlig sektor inte kunde styras och ledas på samma sätt. Den offentliga sektorn hade sina specifika problem och krav som inte kunde jämföras med näringslivet. Men med NPM så blev istället näringslivet till förebild för hur det offentliga borde fungera. Den offentliga sektorn började låna in idéer från näringslivet (Skålén 2002; Hasselbladh et al. 2008; Almqvist 2009). NPM utgörs av olika komponenter, som tillsammans har visat sig ha potential att förändra offentlig sektor. Hood (1995) tar upp sju olika komponenter som anses typiska för NPM (Hood 1995; Hasselbladh et al. 2008; Almqvist 2009; Berg Jansson 2010; Berlin & Kastberg 2011). 1. Den offentliga sektorn måste bli mer företagslik 2. Tillskapande av interna marknader 3. Präglas av kostnadsmedvetenhet 4. Bred tillämpning av modeller från näringslivet 5. Handlingsfrihet på olika nivåer 6. Prestationsmätning 7. Fokus på kunder och resultat Flera av komponenterna i NPM går in i varandra. Att skapa mer företagslika offentliga enheter ger också en större tyngdpunkt på kostnadsmedvetenhet, kunder och resultat. Men det finns också komponenter där det kan finnas en motsättning, exempelvis mellan att skapa en kostnadsmedvetenhet och ha ett fokus på kunderna (Berg Jansson 2010). Det finns också en politisk känslighet i att benämna elever i skolan, äldre på äldreboenden och strokepatienter i landstingen för kunder (Wiesel 2008). Ett sätt att göra den offentliga sektorn mer företagslik är genom skapandet av enheter som fungerar som företag. Dessa företagslika enheter får ett ekonomiskt ansvar vilket i den offentliga sektorn oftast är ett kostnadsansvar. Dessa enheter får ett eget ansvar för det de håller på med, vilket oftast är ett smalt område (single- purposed- organizations). Det innebär att det också ställs krav på ledning och styrning för att dessa enheter ska fungera. En konsekvens av dessa företagslika enheter är gränserna mellan de offentliga enheterna stärks vilket försvårar både samarbete och koordination och i slutändan kan leda till fragmentarisering (Hood 1991; McNulty & Ferlie 2004; Christensen & Lægreid 2007; Almqvist 2009). Ett annat sätt att göra den offentliga sektorn mer lik näringslivet är att skapa interna marknader. Olika enheter får köpa och sälja av varandra för att på sådant sätt efterlikna förhållanden som råder på marknaden. Inom hälso- och sjukvården har vi sett flera

6 varianter av detta på senare år; exempelvis olika modeller för köp och sälj samt hur kontraktsmodeller mellan offentliga enheter (Hallin et al. 2001; Kastberg & Siverbo 2008). När det gäller ledning och styrning har den offentliga sektorn hämtat modeller från näringslivet med en tro att dessa ska höja effektiviteten (Røvik 2000). Ibland har dessa modeller sålts in av konsulter (Lapsley 2009). En allmän tro inom NPM är att det finns en form av lednings- och styrningsmodell som passar alla verksamheter. Samma form av ledarskap, oavsett om det är bilproduktion, skola, äldrevård eller hälso- och sjukvård som är verksamhetsidén. Denna tanke brukar kallas för managerialism (Öfverström 2008). För hälso- och sjukvården innebär detta att den medicinska professionen traditionella monopol på ledning utmanas (Berlin & Kastberg 2011). Med NPM reformerna följde också ett ökat fokus på resultat. Detta kan handla om såväl finansiella resultat som verksamhetsresultat. En tanke bakom resultatfokus är att resultat medför att ett tydligt ansvar kan utkrävas. Ett resultat som överträffar förväntningar kan belönas genom olika belöningssystem. Med fokus på resultat stimuleras också kreativiteten bland de anställda, för det är inte vägen till resultatet som är det centrala utan resultatet i sig. Detta innebär att det finns flera sätt att nå resultaten på. Resultaten övervakas och redovisas, gärna jämförs resultaten med andra enheter och näringslivet. Med detta följer också att revisionen flyttat fram sina positioner (Hasselbladh et al. 2008; Almqvist 2009; Lapsley 2009; Berg Jansson 2010). NPM har fått stor genomslagskraft i den offentliga sektorn och därmed även inom hälso- och sjukvården. Flera av komponenterna i NPM ovan känns igen från hälso- och sjukvården, liksom den grundläggande tanken att vården ska efterliknas näringslivet. Vilka är egentligen resultaten av NPM inom offentlig sektor? Ett resultat är att den offentliga sektorn fragmentariserats. McNulty & Ferlie (2004), vars studie omfattar hälso- och sjukvården, menar att NPM resulterat i en vertikalisering: The NPM wave has produced the creation and development of strong vertical principles of organizing within public service organizations. Vertikaliseringen innebär att gränserna stärks mellan olika organisatoriska enheter som agerar företagslikt. Inom hälso- och sjukvården förstärks dessutom vertikaliseringen genom att de medicinska specialiteterna återfinns i enheterna och det ligger i den medicinska professionens logik att inte samarbeta över gränser (Norbäck & Targama 2009). Vården riskerar med andra ord att bli ännu mer av en single- purposed- organization (Christensen & Lægreid 2007). Horisontalisering möter vertikalisering Detta papper har som syfte att utgöra en bakgrund till en tilltänkt studie som förklarar varför det går som det går när vården horisontaliseras. För att öka förståelsen för mötet mellan vertikalisering och horisontalisering illustreras först mötet genom prototyping, det vill väga, vilka problem kan förväntas. I nästa avsnitt görs en genomgång av litteratur om horisontalisering av vården där olika implementeringsproblem tas upp.

7 Prototyping av mötet mellan horisontalisering och vertikalisering Ett sätt att öka förståelsen för mötet mellan horisontalisering och vertikalisering i vården är att beskriva mötet i form av prototyping. Såväl horisontalisering som vertikalisering kan beskrivas i form av figurer, vilket också är fallet med själva mötet mellan horisontalisering och vertikalisering. Horisontalisering tar sin utgångpunkt i den fragmenterade vården. Det innebär att vården är uppdelad mellan olika inom- och utom- organisatoriska enheter. Genom att fokusera på patientens väg genom hälso- och sjukvården så har horisontalisering ambitionen att utgöra ett motmedel mot fragmentariseringen. Horisontalisering beskrivs i figuren nedan i två stycken figurer. Till vänster ser vi hur olika aktiviteter i vården börjar samordnas och kopplas ihop (Hammer 1997; Eriksson 2005) medan i figuren till höger ser vi hur denna hopkoppling är gjord. Den heldragna pilen symboliserar en horisontalisering. Figur 1 På väg mot horisontalisering Figur 2 Horisontalisering I horisontaliseringen finns det möjlighet att göra förbättringar i form av effektivare flöden, få horisontaliseringen att genomsyras av kvalitet, att jobba i multifunktionella team och med ständiga förbättringar samt ta bort slöseri för att nämna några exempel (Motwani et al. 1996; Laursen et al. 2003; Holweg 2007; Bagley & Lewis 2008; de Souza 2009; Modig & Åhlström 2011). Även vertikaliseringen kan illustreras i en figur. Figuren nedan visar en förenklad hälso- och sjukvårdsorganisation som består av en övergripande nivå och två stycken divisioner som patienten kommer i kontakt med (Axelsson 1993; Norbäck & Targama 2009). En patient kan först hamna i den ena divisionen för att sedan få en remiss till den andra divisionen. Men i figuren nedan hamnar också patienten i äldrevården. Helhetssynen måste i detta exempel också omfatta primärkommunen (utom- organisatorisk). Figur 3 Vertikalisering

8 Kännetecknande för NPM är att det skett en cementering av de organisatoriska gränserna till följd av att organisatoriska enheter (i figuren illustrerad genom divisioner och äldrevård) gjorts företagslika. Detta har därmed bidragit till fragmentariseringen inom vården. I dessa divisioner finns också den medicinska specialistkunskapen. I mötet mellan horisontalisering och vertikalisering uppstår många frågor. Kommer horisontaliseringen att vara starkare än vertikalisering? Och om den är det, hur kommer det då att påverka hälso- och sjukvårdens organisering? Hur påverkas den traditionella (vertikala) ekonomistyrningen? Hur agerar vårdens aktörer i detta möte? Eller är det så att vertikaliseringen fortfarande kommer att dominera? Figurerna nedan visar två olika scenarion. Till vänster ser vi hur horisontaliseringen hamnar framför vertikaliseringen. Avsikten med att horisontalisera, att komma från hälso- och sjukvårdens fragmentarisering och fokusera på patientens väg genom vården, infrias i denna figur. I den andra figuren lyckas inte horisontaliseringen, vertikaliseringen fortsätter men där horisontalisering fortfarande inte är utsuddad. Figur 4 Horisontalisering Figur 5 eller fortsatt vertikalisering? Implementeringsproblem Att genom prototyping åskådliggöra hur mötet mellan horisontalisering och vertikalisering inom vården på ett konceptuellt sätt skulle kunna se ut är en sak. En annan är att beskriva de faktiskt gjorda erfarenheterna. Litteraturen visar att horisontaliseringen inom hälso- och sjukvården inte är alldeles enkel (De Luc 2000; Campbell et al. 1998) och att det finns både mindre lyckade exempel (McNulty & Ferlie 2004) som lyckade exempel (Mazzocato et al. 2010). En orsak till att det kan vara svårt att förändra hälso- och sjukvården är att den är komplex (Hallin & Siverbo 2004; Berlin & Kastberg 2011). En del av komplexiteten beror på att vården består av olika världar. Norbäck & Targama (2009) menar att det finns fyra olika världar som kan hamna i konflikt med varandra. De olika världarna är: 1. Det allmänna (community) som representeras främst av politiker. 2. Styrning och management (control) som representeras av chefer och administratörer. 3. Läkare (cure) som utgör den medicinska professionen. 4. Omvårdnad (care) som representeras av sjuksköterskor.

9 De olika världarna finns, med undantag av det allmänna, med som förklaring till varför det har varit svårt att horisontalisera vården. När det gäller styrning och management finns det i ledarskapslitteraturen en idé om att vilka förändringar som helst går att implementera i en organisation, bara ledningen har kunskap om hur det ska gå till samt har en vilja (Røvik 2000; Fältholm & Jansson 2008). Om det inte går att horisontalisera skulle det således bero på ledning och styrning. Ledningens roll i horisontalisering av vården har uppmärksammats men inte tillskrivits någon större betydelse (Guo 2004). Däremot har control i betydelsen vertikalisering och ekonomistyrning tillskrivits en roll (McNulty & Ferlie 2004; Siverbo & Kastberg 2012) liksom läkare och omvårdnad, med andra ord vårdens professioner (Bragato & Jacobs 2003; Eriksson 2005; Kurunmäki & Miller 2011). Nedan görs en genomgång av implementeringsproblem kopplat först till professionerna (cure och care) och sedan till styrning och management (control). Professioner Inom hälso- och sjukvården är den medicinska professionen (cure) den dominerande professionen. Den består av läkare som i sin tur kan indelas i specialiteter. Svenska Läkaresällskapet räknar antalet specialiteter till 57 stycken. 5 Läkarna har det medicinska ansvaret och specialiteterna är nödvändiga för att ett landsting ska kunna erbjuda en fullgod vård. Utveckling inom specialiteterna är oftast viktigare än samarbete dem emellan. Det råder med andra ord en form av konkurrens mellan specialiteterna där vissa specialiteter anses ha högre status än andra (Norbäck & Targama 2009). Den andra professionen inom vården är den vårdande professionen (care) som består av sjuksköterskor. Sjuksköterskor är underordnade läkare men överordnade undersköterskor och sjukvårdsbiträden och har genom årens lopp haft svårt att hävda sitt eget kompetensområde (Blomgren 1999). Den vårdande logiken, som kännetecknar sjuksköterskors sätt att agera, är att ta ett helhetsansvar om patienten. I forskningen om horisontalisering av vården är det framför allt den medicinska professionen som studerats. Det förefaller som att en förutsättning för horisontalisering är att läkarna är med och att det är medicinskt motiverat (Bragato & Jacobs 2003). Den medicinska professionen måste vara involverad i horisontaliseringen men samtidigt får inte horisontalisering utmålas som en saliggörande lösning på vårdens problem och utmaningar. Horisontaliseringen måste ske på mikro- och inte på makronivå vilket tolkas som att det inte finns något stöd för exempelvis BPR (Bragato & Jacobs 2003; McNulty & Ferlie 2004). I forskningen påtalas inte att det skulle råda skillnader i inställningen till horisontalisering mellan olika specialiteter. Däremot påpekar Bragato & Jacobs (2003) att motståndet är större bland senior clinical staff. Varför motståndet mot horisontalisering är stort inom den medicinska professionen beror på att den medicinska specialiteten utmanas med horisontalisering. De olika gränserna inom vården är starka och oftast så förstärks gränserna av att gränser mellan specialiteter och de organisatoriska enheterna sammanfaller. Gränser är djupt rotade i den medicinska professionen och även om de plockas bort så uppstår snart nya (Fältholm & Jansson 5 - utbildning/malbeskrivningar/specialiteter/ ( )

10 2008). Detta gör också att tanken om multifunktionella team har svårt att få fäste i vården (Norbäck & Targama 2009; Eriksson et al. 2013). Det kan vara lätt för den medicinska professionen att på ett övergripande plan ställa sig positiv till horisontalisering (Fältholm & Jansson 2008) medan det faktiska arbetet präglas av en spårbundenhet (Eriksson 2005). Fältholm & Jansson har påtalat att det finns en skillnad mellan talk och practice när det gäller den medicinska professionen. Det är enkelt att på ett retoriskt plan prata om fördelarna med en helhetssyn på patienten medan det i praktiken är betydligt svårare att verkställa. Den medicinska professionen tycks föredra vertikalisering då den bevarar gränserna mellan specialiteterna. Men även ledningen är nöjd med vertikaliseringen varför det blir än svårare att horisontalisera vården. Orsaken till att ledningen är nöjd med vertikalisering, skriver McNulty & Ferlie (2004), är: A performance manager is most comfortable with a vertical mode of organization as it is much easier for the performance manager to hold a defined and subordinate entity (such as a directorate) accountable, than a loose network or a value chain. Det kan också förklara varför den medicinska professionen i vissa fall kan alliera sig med ekonomistyrning som upprätthåller vårdens vertikalisering och därmed rentav kan bli hybridiserade med ekonomistyrning (Kurunmäki 2004). Styrning och management Ett sätt att styra och leda en organisation är att fördela arbetet genom sättet att organisera (Merchant & Van der Stede 2007; Mintzberg 2009). Vertikalisering är ett sätt att organisera hälso- och sjukvården som både tilltalar den medicinska professionen men också faller inom ramen för det rådande paradigmet i offentlig sektor, NPM (McNulty & Ferlie 2004; Moore & Keen 2007; Kastberg & Siverbo 2012). Det har visat sig vara svårt att bryta med de vertikala mönstren inom vården. En del i vertikaliseringen består i hur ekonomistyrningen är utformad. Är det en planering och uppföljning som tar sin utgångspunkt i de organisatoriska, vertikala enheterna, eller är det en planering och uppföljning som är horisontell? Ett problem vid horisontalisering är att den vertikala ekonomistyrningen lever kvar. Den ersätts inte utan kompletteras med ytterligare styrning, horisontell styrning, vilket medför att sjukvårdsorganisationerna får både en vertikal och horisontell styrning. Den vertikala styrningen förblir fokuserad på ekonomi medan den horisontella används för interaktiv kontroll, det vill säga används av de olika aktörerna i horisontaliseringen för diskussion, men inte för diagnostiskt kontroll, vilket är att följa upp, utvärdera och utkräva ansvar (Siverbo & Kastberg 2012). Flera studier visar att den medicinska professionen inte bryr sig särskilt mycket om ekonomistyrning (Lapsley 2007b; Jacobs 2005). Ekonomistyrningen förändrar så att säga inte den medicinska professionens arbete. Dock finns det andra studier som visar att den medicinska professionen visst bryr sig om ekonomistyrning. Det uppstår rentav en hybridisering mellan medicin och ekonomistyrning (Kurunmäki 2004).

11 Mot ny kunskap Detta papper har som syfte att utgöra en bakgrund till en tilltänkt studie som förklarar varför det går som det går när vården horisontaliseras. Erfarenheterna från att horisontalisera vården visar att det finns en rad implementeringsproblem, bland annat i form av cure och control, mer specifikt en stark medicinsk profession och en ekonomistyrning som tenderar att bevara vertikala mönster. En svaghet i tidigare studier är att de tenderar att undersöka en variabel i taget (Siverbo & Kastberg 2012). Studierna är reduktionistiska till sin karaktär och undersöker antingen eller och inte både och. Siverbo & Kastberg (2012) efterfrågar icke- reduktionistiska studier av varför det blir som det blir. En av utgångspunkterna i en tilltänkt studie är att anlägga ett icke- reduktionistiskt synsätt för att förklara vad som händer i mötet mellan horisontalisering och vertikalisering. Det innebär konkret att alla hälso- och sjukvårdens världar (community, control, cure och care) måste beaktas. Det finns emellertid ytterligare frågor som den existerande litteraturen inte alltid svarar på. Hur ser horisontaliseringen ut? Horisontalisering är det begrepp som används i denna avhandling för att beskriva hur hälso- och sjukvården strävar efter att ta ett helhetsgrepp om patientens väg genom vården. Eftersom horisontalisering i den kommande avhandlingen kommer att betraktas som ett begrepp under konstruktion och att det är fenomenet horisontalisering som är intressant, kommer begreppet inte att tilldelas en exakt definition. Ett problem i litteraturen är att det ibland är oklart om det som beskrivs verkligen sträcker sig över organisatoriska gränser eller inte. Det finns anledning att tro att ett förbättringsarbete i form av ett management- koncept som lean är lättare att genomföra inom- organisatoriskt än utom- organisatoriskt över flera enheter. Detta kan förklara varför det finns en övervikt av framgångssagor, exempelvis när det gäller lean (Laursen et al. 2003; Radnor & Boaden 2008; Brännmark 2012) medan andra studier i själva verket visat att en stor andel av alla lean- implementeringar misslyckas (Kinder & Burgoyne 2013). Att implementeringar inte definieras i termer av det sträcker sig över organisatoriska gränser eller inte tenderar också att ge skevheter i de effektstudier som gjorts. Inom vården är dessa gränser omvittnat svåra att bryta (McNulty & Ferlie 2004). Mazzocato et al. (2010) skriver: While lean theory emphasises a holistic view, most cases report narrower technical applications with limited organisational reach. To better realise the potential benefits, healthcare organisations need to directly involve senior management, work across functional divides, pursue value creation for patients and other customers, and nurture a long- term view of continual improvement. Det finns således ett behov av att studera hur konstruktionen av horisontalisering går till och framför allt horisontalisering som sträcker sig över organisatoriska gränser. Hur ser organisationerna som studeras ut? Stalk Jr. & Black (1994) förutspådde i mitten av talet att den dominerande organisationstypen vid millennieskiftet skulle vara den horisontella organisationen. Den

12 horisontella organisationen liknas vid en hierarkisk pyramid som välts på sidan och därigenom blir en organisation för helhetssyn. Inom den offentliga sektorn har dock NPM snarare stärkt vertikaliseringen (Hasselbladh et al. 2008). I vilken typ av organisation som horisontalisering introduceras har betydelse. Chenhall (2008) beskriver i en litteraturöversikt om styrningens roll i horisontella organisationer, att litteraturen sällan tar hänsyn till vilken typ av organisation som faktiskt beskrivs. Chenhall antyder därigenom att den horisontella styrningen lättare får fotfäste i en horisontell organisation. Den horisontella organisationen (HO) beskriver Chenhall på följande sätt: HO is essentially about structural forms and organizational arrangements that enable a lateral integration of strategies, processes, structures and people to deliver value to customers. Chenhalls litteraturöversikt behandlar inte vårdorganisationer. Siverbo & Kastberg (2012) gör dock en liknande anmärkning för hälso- och sjukvården. Hur den organisation som horisontaliseringen anländer till ser ut, har antagligen en viss betydelse. Därför bör hänsyn tas till organisationen, inte minst mot bakgrund av den vertikalisering och de gränser som finns inom vården. Vilka aktörer är egentligen inblandade i horisontaliseringen? En av förklaringarna till att horisontalisering stött på implementeringsproblem är att den medicinska professionen är svår att övertyga (Bragato & Jacobs 2003; Kurunmäki 2004; Eriksson 2005; Fältholm & Jansson 2008; Kurunmäki & Miller 2011). Men inom vården finns det också andra aktörer som företräder de andra världarna; det allmänna, styrning och management samt omvårdnad. En av de andra världarna, omvårdnad, utgörs av en egen profession i form av sjuksköterskor. Professionsforskningen har på senare år flyttat fokus från att ha definierat och studerat professionernas framväxt, till att studera professioner som system. I dessa system antas professionerna (läkare och sjuksköterskor) bevaka sina olika intressen (Blomgren 1999; Öfverström 2008). Det går med andra ord att betrakta hälso- och sjukvården som en maktkamp mellan läkare och sjuksköterskor, där de senare försöker flytta fram sina positioner. Några exempel på detta är att det sedan 1999 är möjligt för sjuksköterskor att inneha chefspositioner som tidigare var reserverade för läkare. Ett annat exempel är den ökade betydelse som alternativmedicinen fått. Alternativmedicinen, som ett alternativ till medicinen, är ett exempel på hur den vårdande professionen ser på patienten som en helhet (Blomgren 1999; Öfverström 2008; Berlin & Kastberg 2011). Om läkare har varit ointresserade av ekonomistyrning (Jacobs 2005; Lapsley 2007) så finns studier som visar att sjuksköterskor utvecklar mål och mått för att visa vad verksamheten levererar (Frandsen 2010). Det saknas studier som visar hur maktkampen mellan vårdens professioner påverkas av horisontalisering. Det finns också aktörer som representerar de andra världarna i vården. Med NPM- reformerna så har både ekonomer och verksamhetsutvecklare flyttat fram sina positioner, dels genom ett ökat fokus på ekonomi och dels genom att modeller från näringslivet importerats (Skålén 2002; Hasselbladh et al. 2008). I NPM- konceptet finns

13 därtill tankar om att vilken organisation kan ledas av vem som helst, bara det finns tillräckliga kunskaper i management managerialism (Öfverström 2008). Därför finns det skäl att fundera på vilken betydelse ledning, ekonomer och verksamhetsutvecklare har när det gäller att förklara mötet mellan horisontellt och vertikalt. Kunskaper om ekonomer och verksamhetsutvecklares roll i horisontalisering har efterfrågats i studier av tillverkningsindustrin (Lind 1996). Deras roll har inte heller studerats inom hälso- och sjukvården. Det finns anledning att tro att såväl ekonomer och verksamhetsutvecklare kan lära av varandra (Chenhall 2008) även om det inte är säkert att ekonomer såsom ekonomistyrningens väktare vill ändra eventuella system som de byggt sin karriär på (Lind 1996). Ytterligare aktörer som finns i vården som kan förklara vad som händer i mötet mellan horisontalisering och vertikalisering är politiker, eldsjälar och management- konsulter. Det saknas studier om vilken roll det allmänna spelar i horisontaliseringen, vilket förvisso skulle kunna bero på att politikerna inte spelar någon roll över huvud taget. Eriksson (2005) använder sig av begreppet eldsjälar i sin studie och beskriver dem som djärva och envisa i frågor som intresserar dem. Eldsjälar beskriver emellertid ingen direkt aktör utan är mer en egenskap hos exempelvis sjuksköterskor, läkare eller ekonomer. Konsulterna är dock betydelsefulla vid horisontalisering, inte minst på grund av att de är med och sprider de olika management- koncepten, i.g. lean, som tar fasta på horisontalisering (Røvik 2000) även om Lapsley (2009) antyder att konsulter bara kostar pengar och inte bidrar med något. Hur påverkar ekonomistyrningen horisontalisering? Det finns olika förhållningsätt till ekonomistyrning och horisontalisering. Ett förhållningssätt är att inte skilja ekonomistyrning och horisontalisering åt. I själva tanken om horisontalisering ingår också att ekonomistyrning blir horisontell. Det som gör att ekonomistyrningen kan se olika ut i olika horisontaliseringar, beror på vilken typ av horisontalisering det är fråga om; en horisontalisering som är inriktad på patienten (organisk) eller en horisontalisering inriktad på strukturen (mekanisk) (Nilsson 2003). I denna avhandling är inte utgångspunkten att horisontalisering med nödvändighet ändrar ekonomistyrningen. När horisontalisering studeras i andra sammanhang än inom offentlig sektor så tycks ekonomistyrning spela en roll (Lind 1996; Åhlström & Karlsson 1996; Lind 2001; Nilsson 2003). Ekonomistyrning ger impulser till horisontaliseringen genom att mäta vilket resultatet blir av att se helheter (flöden) istället för de enskilda aktiviteterna (Åhlström & Karlsson 1996). Åhlström & Karlsson menar att ekonomistyrningen kan inta flera olika roller i horisontalisering: 1. En teknisk roll som handlar om hur ekonomistyrningen ska utformas för horisontalisering. 2. En formell roll som handlar om hur horisontaliseringens aktörer använder sig av ekonomistyrning. 3. En kognitiv roll som handlar om hur aktörer använder sig av samt tänker på ekonomistyrningen. När det gäller styrningens tekniska roll finns det olika uppfattningar (Chenhall 2008). En uppfattning är att det behövs en form av horisontell styrning för att understödja

14 horisontalisering, det vill säga en form av styrning som tar sikte på patientens väg genom vård och inte enbart enskilda delar av den. En annan uppfattning är att ekonomistyrningen bör tonas ned vid horisontalisering, det vill säga att ekonomistyrningen inte alls bör ha någon roll i horisontaliseringen. Ytterligare en uppfattning är att ekonomistyrningen måste utvecklas. Ett exempel på sådan utvecklad ekonomistyrning är balanserade styrkort, BSc (Chenhall 2008). När det gäller ekonomistyrningens mer formella roll finns det studier som visar hur den vertikala styrningen lever kvar vid horisontalisering. Den fortsätter att vara finansiellt inriktad vilket gäller både tillverkningsindustri (Lind 2001) och hälso- och sjukvård (Siverbo & Kastberg 2012). Vid sidan av den vertikala styrningen utvecklas också en horisontell styrning, vilket gör att det finns både vertikal och horisontell styrning. Den horisontella styrningen är oftast icke- finansiell till sin karaktär och ligger till grund för hur aktörer inblandade i horisontaliseringen diskuterar densamma. Däremot används inte denna styrning för att följa upp, utvärdera och utkräva ansvar (Siverbo & Kastberg 2012). Fastän ett ökat intresse för ekonomistyrning och offentlig sektor under senare år (Wiesel 2008; Nilsson 2010) och ekonomistyrning och hälso- och sjukvård i synnerhet (Aidemark 2005; Funck 2009) så har inte ekonomistyrningens kognitiva roll i horisontalisering av vården studerats, det vill säga hur aktörer använder sig av och tänker på ekonomistyrning. Utifrån de olika aktörer som finns i vården kan ekonomistyrning vara en viktig allierad när det gäller att horisontalisera (Siverbo & Kastberg 2012). Studiens bidrag Det finns en tendens i litteraturen om horisontalisering av hälso- och sjukvården att vara reduktionistisk, vilket innebär att enstaka variabler fokuseras. Samtidigt förefaller horisontalisering vara en komplex process som rymmer många potentiella konflikter. Det finns aktörer i form av professioner som bevakar varandra, det finns representanter för styrning och management, det finns starka organisatoriska gränser och ekonomistyrning som är svår att förändra. Det är med andra ord inte säkert att horisontalisering är en rationell process som följer en införandemanual. Snarare verkar det vara en process som består av maktkamper mellan olika intressen och vars utfall vi inte på förhand kan säga något om. Ett begrepp som lanserats inom Actor Network Theory (ANT) för att beskriva vad som händer och varför det blir som det blir är översättning (Callon 1986; Røvik 2000; Hellman & Siverbo 2013). Översättning används för att beskriva vad som händer när en idé anländer till en organisation och hur idén måste locka, värva och mobilisera ett nätverk av både mänskliga och icke- mänskliga aktörer för att bli lyckad. Ekonomistyrningen spelar en roll vid horisontalisering. Det har på senare efterfrågats mer kunskap om vilken roll ekonomistyrningen egentligen har vid horisontalisering (Baxter & Chua 2003; Siverbo & Kastberg 2012). Ekonomistyrningen kan inta flera olika roller (Mellemvik et al. 1988) bland annat kan den vara med och konstruera bilden av verkligheten och därmed påverka människors beteende (Chua 1995; Lowe 2001; Justesen & Mouritsen 2011). I en komplex situation med olika intressen som står emot varandra kan därför ekonomistyrning vara en viktig allierad. Ekonomistyrning kan också enligt ANTS ses som en aktör som står på egna ben och företräder sia egna

15 intressen. Kombinationen av mänskliga och icke- mänskliga aktörer har visat sig kunna etablera starka institutioner som är svåra att bryta upp (Justesen & Mouritsen 2011). En tanke om avhandlingens syfte och frågeställningar Denna tilltänkta avhandlings syfte är att förklara varför det går som det går vid horisontalisering av hälso- och sjukvården. Utifrån detta syfte sker en precisering i avhandlingens två frågeställningar. Den första frågeställningen bottnar i att horisontaliseringen är en komplex process. Sett ur en ANT- lins står olika intressen mot varandra. Horisontalisering kommer därför innebära en typ av förhandlingar mellan dessa intressen. Var horisontaliseringen tar vägen i slutändan, översättningen, är resultatet av förhandlingar och det nätverk som kommer efter horisontaliseringen. 1. Hur översätts horisontalisering i hälso- och sjukvården? I ett förhandlingsspel gäller det att hitta argument både för och emot horisontalisering. Ekonomistyrning kan inta flera olika roller, bland annat att beskriva en tänkt verklighet och därmed påverka aktörers beteende. Men sett ur en ANT- lins är det också tänkbart att ekonomistyrningen i sig kan agera som en aktör. Detta leder fram till avhandlingens andra frågeställning som är: 2. Hur påverkar ekonomistyrning översättning av horisontalisering i hälso- och sjukvården? En tänkt disposition I den tilltänkta avhandlingens nästa kapitel följer en genomgång av den teoretiska referensramen. Denna utgörs, som antytts ovan, av ANT. I ett tredje kapitel redogörs för den metod som använts. Därefter presenteras empirin (Landstinget i Värmland) varefter följande kapitel vigs åt analys, diskussion och slutsatser.

16 Referenser Abrahamson, E. (1996). Management fashion. Academy of management review,, Åhlström, P. & Karlsson, C. (1996). Change processes towards lean production: the role of the management accounting system. International journal of operations & production management, 16 (11), Åhlström, P. (2010). Verksamhetsutveckling i världsklass. (1 uppl edn.). Lund; Stockholm: Studentlitteratur; SSE Institute for Research. Aidemark, L.G. (2005). Ekonomistyrning i sjukvården. Nordiske organisasjonsstudier, 7 (2), 58. Almqvist, R. (2009). New public management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. Malmö: Liber. Axelsson, R. (1993). Sjukvårdsadministration: i organisationsteoretisk belysning. (2 uppl edn.). Lund: Studentlitteratur. Bagley, A. & Lewis, E. (2008). Why Aren't We All Lean? Public Money & Management,, Baxter, J. & Chua, W.F. (2003). Alternative management accounting research whence and whither. Accounting, organizations and society, 28 (2), Berg Jansson, A. (2010). I mötet mellan modern management och professionell praktik: ny organisering möter sjuksköterskeprofessionen. Luleå:. Berlin, J. & Kastberg, G. (2011). Styrning av hälso- och sjukvård. (1 uppl edn.). Malmö: Liber. Blomgren, M. (1999). Pengarna eller livet?: Sjukvårdande professioner och yrkesgrupper i mötet med en ny ekonomistyrning. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Bragato, L. & Jacobs, K. (2003). Care pathways: the road to better health services? Journal of health organization and management, 17 (3), Brännmark, A.M. (2012). Lean i kommun och myndigheter - en översikt över empirisk existerande forskningslitteratur. Statens Offentlga Utredningar, Innovationsrådet. Callon, M. (1986). Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay. In Law, J. (ed.) Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul Campbell, H., Hotchkiss, R., Bradshaw, N. & Porteous, M. (1998). Integrated care pathways. Bmj, 316 (7125), Chenhall, R.H. (2008). Accounting for the horizontal organization: A review essay. Accounting, Organizations and Society, 33 (4), Christensen, T. & Lægreid, P. (2007). The Whole- of- Government Approach to Public Sector Reform. Public administration review, 67 (6),

17 Chua, W.F. (1995). Experts, networks and inscriptions in the fabrication of accounting images: A story of the representation of three public hospitals. Accounting, Organizations and Society, 20 (2 3), De Luc, K. (2000). Care pathways: an evaluation of their effectiveness. Journal of advanced nursing, 32 (2), de Souza, L.B. (2009). Trends and approaches in lean healthcare. Leadership in Health Services, 22 (2), Eriksson, N. (2005). Friska vindar i sjukvården: stöd och hinder vid förändringar i professionella organisationer. Göteborg: Förvaltningshögskolan distributör. Eriksson, N., Holgers, K. & Müllern, T. (2013). Att utveckla vården : Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Studentlitteratur AB. Fältholm, Y. & Jansson, A. (2008). The implementation of process orientation at a Swedish hospital. The International journal of health planning and management, 23 (3), Fimreite, A.L. & Lægreid, P. (2009). Reorganizing the welfare state administration: Partnership, networks and accountability. Public Management Review, 11 (3), Frandsen, A.C. (2010). The role of disciplining/translating accounting practices in patient-centred care. International Journal of Public Sector Management, 23 (4), Funck, E. (2009). Ordination Balanced Scorecard översättning av ett styrinstrument inom hälso-och sjukvården. LNU. Guo, K.L. (2004). Leadership processes for re-engineering changes to the health care industry. Journal of health organization and management, 18 (6), Hallin, B. & Siverbo, S. (2004). Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård. Enskede: Tpb. Hallin, B., Siverbo, S. & Centrum för hälso- och sjukvårdsanalys (2001). Jakten på den goda styrningen: en kunskapsöversikt kring styrning och organisation inom hälso- och sjukvården. Göteborg: Centrum för hälso- och sjukvårdsanalys. Hammer, M. (1997). Beyond reengineering: How the process-centered organization is changing our work and our lives. Harper Paperbacks. Hasselbladh, H., Bejerot, E. & Gustafsson, R.Å (2008). Bortom New Public Managementinstitutionell transformation i svensk sjukvård. Hellman, S. & Siverbo, S. (2013). Lean i hälso- och sjukvården Att översätta filosofi, principer och verktyg. In Eriksson, N., Hogers, K. and Müllern, T. (eds.) Verksamhetsutveckling och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Lund: Studentlitteratur. Holweg, M. (2007). The genealogy of lean production. Journal of Operations Management, 25 (2), Hood, C. (1995). The New Public Management in the 1980s: variations on a theme. Accounting, organizations and society, 20 (2),

18 Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public administration, 69 (1), Jacobs, K. (2005). Hybridisation or polarisation: doctors and accounting in the UK, Germany and Italy. Financial Accountability & Management, 21 (2), Jacobsson, T. (2010). Implementering av processlösningar i sjukvården. Göteborg: Chalmers University of Technology. Justesen, L. & Mouritsen, J. (2011). Effects of actor-network theory in accounting research. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 24 (2), Kastberg, G. & Siverbo, S. (2012). The Design and Use of Management Accounting Systems in Process Oriented Health Care An Explorative Study. Kastberg, G. & Siverbo, S. (2008). The impossible split? A study of the creation of a market actor. International Advances in Economic Research, 14 (1), Kinder, T. & Burgoyne, T. (2013). Information Processing and the Challenges Facing Lean Healthcare. Financial Accountability & Management, 29 (3), Kurunmäki, L. (2004). A hybrid profession the acquisition of management accounting expertise by medical professionals. Accounting, Organizations and Society, 29 (3), Kurunmäki, L. & Miller, P. (2011). Regulatory hybrids: partnerships, budgeting and modernising government. Management accounting research, 22 (4), Lapsley, I. (2007a). Accountingization, trust and medical dilemmas. Journal of health organization and management, 21 (4/5), Lapsley, I. (2007b). Accountingization, trust and medical dilemmas. Journal of health organization and management, 21 (4/5), Lapsley, I. (2009). New Public Management: The Cruellest Invention of the Human Spirit? 1. Abacus, 45 (1), Larsson, E. (2012). Managementmoden och popularitetssvängningar: en studie av Lean-konceptet i svensk populärpress Göteborg: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Laursen, M.L., Gertsen, F. & Johansen, J. (2003). Applying lean thinking in hospitals exploring implementation difficulties. (available at: (accessed 10 April 2012). Lind, J. (1996). Ekonomistyrning och verksamhet i utveckling: ekonomiska rapporters utformning och användning när verksamheten flödesorienteras. Uppsala: Dept. of Business Studies Företagsekonomiska institutionen, Univ. distributör. Lind, J. (2001). Control in world class manufacturing A longitudinal case study. Management Accounting Research, 12 (1), Lowe, A. (2001). After ANT - An illustrative discussion of the implications for qualitative accounting case research. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 14 (3),

19 Mazzocato, P., Savage, C., Brommels, M., Aronsson, H. & Thor, J. (2010). Lean thinking in healthcare: a realist review of the literature. Quality and Safety in Health Care, 19 (5), McNulty, T. & Ferlie, E. (2004). Process transformation: Limitations to radical organizational change within public service organizations. Organization Studies, 25 (8), Mellemvik, F., Monsen, N. & Olson, O. (1988). Functions of accounting a discussion. Scandinavian Journal of Management, 4 (3 4), Merchant, K.A. & Van der Stede, W.A. (2007). Management control systems: performance measurement, evaluation, and incentives. (2nd edn.). New York: Financial Times/Prentice Hall. Mintzberg, H. (2009). Structure in fives: designing effective organizations. (International edn.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International. Modig, N. & Åhlström, P. (2011). Vad är lean?: en guide till kundfokus och flödeseffektivitet. Stockholm: SSE Institute for Research. Moore, J. & Keen, J. (2007). Accounting for joined-up government: The case of intermediate Care. Public Money and Management, 27 (1), Motwani, J., Sower, V.E. & Brashier, L.W. (1996). Implementing TQM in the health care sector. Health care management review, 21 (1), Nilsson, G. (2003). Processorientering och styrning: regler, mål eller värderingar? Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. EFI. Nilsson, K. (2010). Expectations from Administrative Reforms: An Attempt to Implement the Balanced Scorecard in a Public Sector Organization. International Journal of Public Administration, 33 (14), Norbäck, L.E. & Targama, A. (2009). Det komplexa sjukhuset: att leda djupgående förändringar i en multiprofessionell verksamhet. (1 uppl edn.). Lund: Studentlitteratur. Öfverström, H. (2008). Steget till chefskap-om läkare som verksamhetschefer. Radnor, Z. & Boaden, R. (2008). Lean in Public Services Panacea Or Paradox? Public Money & Management, 28 (1), 3. Radnor, Z. & Walley, P. (2010). Learning to Walk Before We Try to Run: Adapting Lean for the Public Sector. Public Money & Management: - Routledge. Røvik, K.A. (2000). Moderna organisationer: trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. (1 uppl edn.). Malmö: Liber. Siverbo, S. & Kastberg, G. (2012). The design and use of management accounting systems in process oriented health care an explorative study. Financial Accountability and Management,. Skålén, P. (2002). Kvalitetsidén möter praktiken: institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur. Karlstad: Centrum för tjänsteforskning, Univ. Stalk Jr., G. & Black, J.E. (1994). The myth of the horizontal organization. Canadian Business Review, 21 (4), 26.

20 Wiesel, F. (2008). Kundorientering och ekonomistyrning i offentlig sektor. Stockholm: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Om vikten av kvalitet

Om vikten av kvalitet Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STV004 VT04 Handledare: Tomas Bergström Om vikten av kvalitet En studie av förändring i den svenska hälso- och sjukvården. Cornelia Andersson Abstract

Läs mer

Lean inom sjukvården

Lean inom sjukvården LINNÈUNIVERSITETET Ekonomihögskolan KURS: D-UPPSATS, EXAMENSARBETE G3 I FÖRETAGSEKONOMI, 15HP Ekonomistyrning, 4FE90E, VT 2011 Lean inom sjukvården - en studie av motivet bakom införandet av lean samt

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Nu vågar jag vara chef

Nu vågar jag vara chef C/D-UPPSATS 2007:04 Nu vågar jag vara chef Utvärdering av Norrbottens läns landstings chefsutbildning ur ett NPM-perspektiv GÖRAN JOHANSSON MATTIAS NILSSON SOCIOLOGI C/D Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård

Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi - Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2013 Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård En fallstudie av fem svenska

Läs mer

Styrning och ledarskap inom den offentliga och privata sektorn

Styrning och ledarskap inom den offentliga och privata sektorn Styrning och ledarskap inom den offentliga och privata sektorn - En studie inom Stockholms gymnasieskola Författare: Denicé Karlsson Ruhat Bendav Magisteruppsats 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Roland

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Konsten att konstruera marknader. Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Konsten att konstruera marknader. Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Solli, Rolf & Czarniawska, Barbara (red). Modernisering av storstaden. Marknad och management i stora städer vid sekelskiftet. Malmö: Liber förlag. Konsten

Läs mer

Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag

Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag Margareta Palmberg och Klara Palmberg Broryd Mementor 2014 Förord Denna skrift sammanfattar en del av det som Margareta Palmberg och Klara Palmberg

Läs mer

Working paper. Företagande på offentliga marknader

Working paper. Företagande på offentliga marknader 1 Working paper Företagande på offentliga marknader Lars Norén Handelshögskolan, Göteborgs universitet Box 610 405 30 Göteborg 031/7731548, mail: lars.noren@handels.gu.se Sammandrag Rapporten handlar om

Läs mer

KONTRAKTSTYRNING AV KVALITET: DRÖM ELLER VERKLIGHET

KONTRAKTSTYRNING AV KVALITET: DRÖM ELLER VERKLIGHET KONTRAKTSTYRNING AV KVALITET: DRÖM ELLER VERKLIGHET En studie om Stockholms tunnelbana Carolina Ye Laura Shen Civilekonomuppsats 30 hp Höstterminen 2010 Handledare: Roland Almqvist, Olle Högberg och Niklas

Läs mer

EXAMENSARBETE. Effektivitetsvinster av en centralisering? En studie av en kommunal inköpsfunktion. Veronica Bladfält Sofie Cajander Sehlstedt

EXAMENSARBETE. Effektivitetsvinster av en centralisering? En studie av en kommunal inköpsfunktion. Veronica Bladfält Sofie Cajander Sehlstedt EXAMENSARBETE Effektivitetsvinster av en centralisering? En studie av en kommunal inköpsfunktion Veronica Bladfält Sofie Cajander Sehlstedt Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

TJÄNSTEPRODUCERANDE SYSTEM

TJÄNSTEPRODUCERANDE SYSTEM TJÄNSTEPRODUCERANDE SYSTEM I OFFENTLIG SEKTOR Systemgräns av ek dr Johan Quist Centrum för tjänsteforskning - CTF Karlstads universitet, 2007 Denna rapport kommer inom kort att ges ut inom ramen för Karlstads

Läs mer

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009 FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag Handledare: Olof Arwidi Rolf Larsson Författare: Mikael Alserud Catharina Hemmings Ted Sahlström Erik Themner

Läs mer

Användning av ekonomistyrning i Göteborgs stads gymnasieutbildning Fallstudie centrum

Användning av ekonomistyrning i Göteborgs stads gymnasieutbildning Fallstudie centrum HANDELSHÖGSKOLAN Vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Redovisning och Finansiering Användning av ekonomistyrning i Göteborgs stads gymnasieutbildning Fallstudie centrum Kandidatuppsats

Läs mer

Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden?

Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden? Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden? Om marknadisering, myndigheter och ideella organisationer ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Anna Fyrberg Yngfalk & Johan Hvenmark FoU-rapport 2014:4 Förord

Läs mer

Effektiv styrning. En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor. Lars Stigendal

Effektiv styrning. En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor. Lars Stigendal Effektiv styrning En rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor Lars Stigendal Denna rapport är en bearbetad version av rapporten Styrning för ökad effektivitet, Verva 2007:12. Verva

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A J 2 0 0 8 VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESS- ORIENTERAD SJUKVÅRD FREDRIK NILSSON Utgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum, 2008 www.skane.se/utvecklingscentrum Kontaktperson: Bertil

Läs mer

Lean i kommun och myndigheter

Lean i kommun och myndigheter Lean i kommun och myndigheter en översikt över existerande empirisk forskningslitteratur Av Mikael Brännmark Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Innehåll Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor?

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? VA-Forsk rapport Nr 2006-11 Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

Staten och de nya offentliga marknaderna

Staten och de nya offentliga marknaderna 1 Working paper. Den färdiga versionen är publicerad i Kommunal ekonomi och politik, Vol 5, No 2, sid 31-50 Staten och de nya offentliga marknaderna Lars Norén Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Läs mer

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster C-UPPSATS 2006:150 Styrning mot försäljning av finansiella tjänster Linda Granberg Susanna Persson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Hur kan Skatteverket ständigt förbättra sig?

Hur kan Skatteverket ständigt förbättra sig? Företagsekonomiska institutionen Inriktning Management Höstterminen 2013 Hur kan Skatteverket ständigt förbättra sig? En fallstudie om medarbetarnas delaktighet i ständiga förbättringar på ett skattekontor

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Leading Health Care Hälsa per krona nr 1

Leading Health Care Hälsa per krona nr 1 report Leading Health Care Hälsa per krona nr 1 Ebba Sjögren, Hans Winberg, Thomas Paulsson och Fredrik Neij. HÄLSA TILL VARJE PRIS? KRONOR I VÅRDEN, VAD VÄRDERAR VI MED PENGARS HJÄLP? DAGS ATT STYRA MOT

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Att styra utifrån en beställarroll

Att styra utifrån en beställarroll chsa4_020712.qxd 02-07-12 11.31 Sida 1 Att styra utifrån en beställarroll En sammanfattande rapport från projektet Styrning som genomförts av Beställarnätverket för landsting i Sverige Kerstin Einevik-Bäckstrand

Läs mer

SMÅPRATETS BETYDELSE FÖR LEDARSKAPET

SMÅPRATETS BETYDELSE FÖR LEDARSKAPET ÖREBRO UNIVERSITET HANDELSHÖGSKOLAN FÖRETAGSEKONOMI C KANDIDATUPPSATS HANDLEDARE: GABRIELLA WENNBLOM EXAMINATOR: PETER LANGLOTT 2010-10-13 SMÅPRATETS BETYDELSE FÖR LEDARSKAPET LINDA ANDERSSON 860621 EBBA

Läs mer