Communication Training

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Communication Training"

Transkript

1 Communication Training Elements of Successful Communication 1. Source responsibility 2. Directness 3. Brevity 4. Concreteness and behavior specificity 5. Congruence 6. Presenting alternatives 7. Active listening 8. Impact statements Copyright 2010 FFT LLC

2 Communication Training Flowchart Negotiation Want Source Responsibility + Directness Brevity ( you ) ( I ) Assertion Behavioral Specificity/ alternatives Validation Active Listening ( you want ) Affect expression and regulation, validation, relationship building Feel Impact Statements Active Listening ( you feel ) Copyright 2010 FFT LLC

3 Parenting and Communication Training Setting rules or expectations is linked to communication skills Replace Don t screw up again tonight with Be home by 5:00 and do not go to Jason s house Replace Clean your room with Put the books on the shelf, put the dirty laundry in the hamper, and at least straighten up your bed. I ll write down a list for you. Replace Get out of my face versus Please wait for a few minutes when I get home before telling what I did wrong, and please tell me only one thing at a time. Noncompliance with rules may be due to unclear rules instead of disregard of rules Copyright 2010 FFT LLC

4 Parenting and Communication Training During disciplining events (by parents) or attempts to change negative parent behaviors (by youth or another parent), brief and specific communication reduce likelihood of getting off track or backing away from plan Replace emotionally based responding with more planned and goals directed responding Copyright 2010 FFT LLC

5 Fas III: Generalisering och avslutning Cessation/substantial reduction of adolescent substance use Resolution or reduction to acceptable limits of other problem behaviors Development of adaptive skills, interaction patterns, and problem solving by the adolescent and other family members Identifiera andra resursre i samhället som kan vara till hjälp

6 FFT:S FÖRÄNDRINGSFASER Engagemang/motivation Beteendeförändring Generalisering - Skapa terapeutisk allians - Minska negativitet och hopplöshet - Relationer & relationsbehov - Känslor & syndabockstänkande Mål i de olika faserna - Individualiserad - Korta & långsiktiga förändringar: beteende, syndabock, känslomässiga reaktioner Bedömningsfokus -Värderingar - Beteenden - Sekvenser - Förmågor & oförmågor - Håll förändringen vid liv & generalisera positiva förändringar - Länka till och använd socialt stöd - Länkning till samhället - Risker utanför familjen - Skyddsfaktorer

7 FFT:S FÖRÄNDRINGSFASER (forts.) Engagemang/motivation Beteendeförändring Generalisering RELATIONISTISK STRUKTURERANDE SAMORDNANDE VIKTIGA FOKUS OCH METODER - Terapeuten anpassar sig till familjens stil -Positiv omformulering - Icke-klandrande teman - Relationsfokus - Hantera klander - Kartläggning -Styr, lär ut, var förebild - Kommunikationsträning - Föräldrautbildning - Konflikthantering - Relationsförmågor - Problemlösning -Samordnare - Länka till socialt stöd - Förebygg återfall - Repetera nya förmågor för framtiden

8 FÖRMÅGA HOS TERAPEUTEN Relationistisk förmåga Strukturerande förmåga Förmåga vara samordnare Bedömning Terapiprocess Introduktion/ motivation Beteendeförändring Generalisering

9 Andra modeller Bakgrund Yrkeserfarenhet Livssituation Förväntningar från remittent Man/kvinna Ålder Unika karaktärsdrag och förmågor hos terapeuten ses genom FFT-linsen Ledstjärnor i modellen Faserna i modellen Terapeutiska överväganden och beslut (vad man väljer att göra i varje moment)

10 Generalization Phase Copyright 2010 FFT LLC

11 Generalization Phase E N G A G M E N T MOTIVATION Relational Assessment and Matching MOTIVATION BEHAVIOR CHANGE GENERALIZATION SESSIONS Copyright 2010 FFT LLC Pre- Treatment Post- Treatment

12 STÖDJA FÖRÄNDRINGEN Lämpligt stöd för: -Sociala aktiviteter -Uppsikt/kännedom Generaliseringsfasen Funktionell familjeterapi -Skolåtgärder -Matchning av familjen Tillägg av behandling: -Individualterapi -Föräldrautbildning -Ilskekontroll

13 HÅLLA FÖRÄNDRINGEN VID LIV Förändringsprocesser går upp och ner: -När det går ner känns ofta som ett misslyckande. -Målet är att omformulera det som normalt i en förändringsprocess. -Målet trots aktuellt misslyckande/modlöshet, är att börja beteendeförändringen igen. Hjälpa familjen lita på sin förmåga till förändring igen genom: - Beskriv familjen i termer av förändring -Svara på händelser som familjen berättar om genom att fokusera på återfallsprevention.

14 Funktionell Analys Av Återfall Orsaker till återfall (triggers) Baskrivning av återfall Positiva och negativa konsekvenser av återfall

15 ÅTERFALLSPREVENTION 1. Identifiera situationer där problem brukar visa sig. 2. Lyft fram strategier som familjen kan använda. 3. Förutsäg att problemet kommer igen.

16 STÖD FÖRÄNDRING RESURSER I SAMHÄLLET Familjer ingår i många system: - Kontexten inverkar på möjligheten att få stöd på lång sikt. Stöd för förändring har som mål: - att familjen själv ska kunna använda sig av relevant socialt stöd -att familjen ska ha utvecklat ny kompetens för att handskas med sin livssituation Exempel: - Föräldrautbildning - Individualterapi - Inhyrning av hjälp - Skolåtgärder Mål: Få familjen att göra det terapeuten leder dem.

17 STÖD FÖRÄNDRING SAMORDNARE FÖR FAMILJEN FFT-TERAPEUTENS ROLL = SAMORDNARE FÖR FAMILJEN 1. Ha lokalkännedom - om socialtjänstens möjliga stödinsatser - kommunikationer -skolor - aktuell lagstiftning

18 FFT-TERAPEUTENS ROLL = SAMORDNARE FÖR FAMILJEN (forts.) 2. Utveckla kontakter: -etablera kontakter i skolan, psykiatrin, socialtjänsten etc. 3. Terapeutens etiska ståndpunkt: - tystnadsplikten - anmälningsplikten

19 ÄRENDEPLANERING Vad jag vet om familjemedlemmarna, familjerelationer, risk-och skyddsfaktorer, hur matcha? Individualiserad förändringsplanering som matchar relationsbehov, problem och kontext.

20 SESSIONSPLANERING Fasens mål, sätt att nå dessa och matcha familjen samtidigt. Positiv omformulering för att bygga organiserande tema.

21 ANTECKNAR OM PLANERINGEN AV ÄRENDET 1. Hur kan vi förstå denna familj? -Hur presenterar de problemen, möjliga underliggande resurser och drivkrafter? - Risk- och skyddsfaktorer i familjen, den enskilde, kontexten. - Relationistisk förståelse av familjen. 2. Vad har problemet för funktion i familjens relationssystem? 3. Vilka är huvudsakliga teman/omformuleringar som organiserar terapin? 4. Individualiserad förändringsplan. Trovärdigt resultat. - Fokus för beteendeförändring. - Implementering av plan för beteendeförändring. 5. Vilka system runt familjen stödjer förändringen?

22 FÖRMÅGA VARA SAMORDNARE SOM TERAPEUT God kunskap om samhället vi lever i och hur olika samhällsfunktioner fungerar. Utveckla goda kontakter med samarbetspartners i de olika samhällsfunktionerna. Kunna ingå i olika system samtidigt. Kunna länka till andra personer i det sociala nätverket. Vara neutral, inte ta någons parti eller agera i någon parts speciella intresse. Förstå hur andra system influerar på familjerelationerna och familjefunktionen. Värna om familjemedlemmarnas interpersonella behov vid samverkan med andra.

23 SESSIONSPLANERING SKRIVER NER 1. Vilken fas? 2. Fasens mål? DETTA OCKSÅ -Vilka mål är viktiga för denna session? - Vilka framsteg har gjorts mot målen? - Vad behöver fokuseras på processnivå? (negativism/motstånd) 3. Vad behöver jag värdera? (bedömningsfokus för sessionen) 4. Vilket organiserande tema? - Vilken del behöver utvecklas? Vad behöver tilläggas? 5. Hur ska jag intervenera?. Fokus för sessionen. - Vilka fasmål i denna session?

24 RELATIONISTISK FÖRMÅGA HOS TERAPEUTEN Koppla ihop känsla och beteende för att visa förståelse för vad som pågår. Vara uppmuntrande och stödjande gentemot samtliga. Visa värme, förståelse och omtanke. Använd humor som hjälp för familjen att se sig själva på ett nytt sätt. Berätta sidor av sig själv och sin egen livssituation som hjälp att visa förståelse.

25 STRUKTURERANDE FÖRMÅGA HOS TERAPEUTEN Befinna sig i centrum för interaktionen för att leda samtalet, styra processen, ge direktiv och inte ge upp. Vara klar och specifik i sin kommunikation och ge tydliga bilder av det man ser. Visa sin professionalitet genom ett gott självförtroende, att man har kunskap och att man inte backar för utmaningar.

26 Problemlösning 1) Börja med en positiv hållning (Anslå ton) 2) Definiera problemet -ett enkelt problem -brief, neutral, concrete, behaviorally specific terms -använd jag budskap -lyssna aktivt på alla 3) Lösningsförslag köra grönt (åtminstone 20 förslag) 4) Ta bort omöjliga förslag 5) Identifiera möjliga lösningar bli överens-kompromissa 6) Tillämpa lösningen (hur, när, var och vem) 7) Utvärdera lösningen -är problemet löst? Fortsätt med -behövs modifieringar? Gå tillbaka om det krävs

27 Other Behavior Change Strategies Conflict management skills Problem solving and negotiation Emotional regulation skills Anger management skills Use of technical aids Contracting Contingency management (formal and informal) Response cost techniques Copyright 2010 FFT LLC Challenging pathogenic beliefs

28 Functional Analysis of Use Self Monitoring Record TRIGGER THOUGHTS/ BEHAVIOR POSITIVE NEGATIVE FEELINGS OUTCOME OUTCOME What sets me up to use? What was I thinking? What did I do then? What good thing happened? What bad thing happened? What was I feeling?

29 Personal Triggers Many people develop regular habits about when and where they use drugs and also when they don t use drugs. When are you least likely and most likely to use? Times you are LEAST likely to use: SITUATION/ACTIVITY DAY TIME 1. Treatment at CFAR Tues. 5:00 pm Times you are MOST likely to use: SITUATION/ACTIVITY DAY TIME

30 Alternatives to Using I might be tempted to use in these circumstances: Things I can do instead of using: 1a) 1b) 2a) 2b) 3a) 3b) 4a) 4b)

31 Generalization Phase GOALS: SKILLS: -Maintain individual and family change -Facilitate change in multiple systems -Interpersonal and structuring skills -Family case manager Copyright 2010 FFT LLC

32 Generalization Phase FOCUS: -Assessment of access and utilization of community resources -Maintenance of change ACTIVITIES: -Accessing appropriate formal and informal community resources -Anticipate and plan for future extra-familial stresses Copyright 2010 FFT LLC

33 Generalization Phase Desired Outcomes Family stability and independence Family can respond adaptively to new (or relapsed) problems Family linked to positive community resources Copyright 2010 FFT LLC

34 Family Case Manager Role 1. Know the community Have current list of providers/agencies Know the transportation system Know the school system/contacts Know juvenile laws Copyright 2010 FFT LLC

35 Family Case Manager Role 2. Develop contacts have specific referral persons in agencies (schools, mental health agencies, boys/girls clubs) 3. Remember the ethics Confidentiality.Release of information Exceptions Reporting laws Copyright 2010 FFT LLC

36 Adding a Multisystem Focus 1: Engaging Relevant Community Support -Prosocial activities -Monitoring/supervision -Educational services (Always matched to the family) 2: Linking Additional Professional Services -Individual Therapy -Parent Education -Anger management -Vocational Training - Access to Food and Housing Resources Copyright 2010 FFT LLC

37 Using Community Resources Examples: Parenting classes Social programs/assistance Special school programs Developing vocational opportunities 12 Step programs Community based experiences for families Copyright 2010 FFT LLC

38 Triangulering EN PROCESS MED EN BÖRJAN OCH ETT SLUT OFTAST KLARA BETEENDEN SOM UTGÖR STARTEN DET KRÄVS MINST TRE PERSONER SKIFTANDE ALLIANSER OCH KOALITIONER

39 VAD ÄR EN ALLIANS? Ett samgående mellan två personer VAD ÄR EN KOALITION? Ett samgående mellan två personer ofta Ett samgående mellan två personer ofta mot en tredje person

40 VAD KAN STARTA EN TRIANGULERING? ÖNSKAN ATT VINNA FÖRDELAR TVÅ SLÅR DEN TREDJE GAMLA ÖVERGIVENHETSKÄNSLOR ANKNYTNINGSBRISTER SKAPA POSITIVA KÄNSLOR FRÅN NÅGON NÅGON ANNAN TAR MIN KAMP SJUKA BARN BRÅKIGA BARN MISSBRUK PARANOIDA FÖRESTÄLLNINGAR O.S.V.

41 OFTA UPPREPADE OCH VÄLETABLERADE MÖNSTER GAMMALT INLÄRT BETEENDE DYKER UPP I KRISSITUATIONER UNDERLÄTTAS AV DÅLIGT SAMVETE

42 VISSA PERSONER KAN INTE LEKA I EN GRUPP MED TRE PERSONER UTAN ATT MAN MÅSTE SYNAS SJÄLV PÅ NÅGOT SÄTT. TURTAGNING ANKNYTNINGSPROBLEM MAN MÅSTE VISA SIG FÖR DEN TREDJE PERSONEN PÅ NÅGOT SÄTT

43 RAM FÖR UTBILDNINGEN TEORETISK GRUNDUTBILDNING OCH TRÄNING UNDER 6 DAGAR. DÄREFTER HANDLEDNING DÄR MAN ARBETAR MED2 FAMILJER OM VISAS I HANDLEDNING VID MINST 3OLIKA TILLFÄLLEN PER FAMILJ. HANDLEDNINGEN KAN SKE ANTINGEN VIA VIDEO ELLER VIA DIREKTHANDLEDNING. HANDLEDNINGEN SKER I GRUPP MED MAX 8 DELTAGARE. VI FÖRUTSÄTTER ATT MAN ARBETAR I TEAM MED FFT. DELTAGARNA I DESSA TEAM ARBETAR MED FFT CA 50% AV SIN ARBETSTID. UNDER HANDLDNINGSTIDEN DOKUMENTERAS KLIENTARBETET FÖR ATT UNDERSÖKA OM KLIENTERNA BLIR BÄTTRE AV BEHANDLINGEN. UNDER HANDLEDNINGEN FÖLJES ARBETE VID OLIKA ADHERENCE SKALOR. EFTER AVSLUTAD OCH GODKÄND HANDLEDNING GES CERTIFIERING TILL TEAMET SOM VARAR I 2 ÅR VAREFTER NYTT GODKÄNNANDE SÖKS GÖR ATT MAN SKA KUNNA HÄVDA ATT MAN ARBETAR MED FFT.

44 HANDLEDNING Teamhandledning om 3-8 personer Videoinspelade sessioner Två familjer följs under tre sessioner Omfattning: två dagar/deltagare + två dagar för gruppen

45 KVALITETSSÄKRING Mätning av modelltrohet (adherence) Adherence FFT.doc Mätning av behandlingseffekt Självsvarsformulär.doc

46 GODKÄNNANDE Närvaro i teori-och metodavsnittet 80 % Genomfört kraven för handledning Antal familjer Antal sessioner Följt och redovisat adherence Video som godkänts av 2 utbildare Genomfört utvärdering

47 Adherence modul för funktionell familjeterapi (FFT Sweden) Allmänna uppgifter om sessionen TERAPEUT Ort Datum Familj nr Antal familjemedlemmar Samtal nr Antal minuter för samtal Antal personer vid samtal

48 ALLMÄNNA FÄRDIGHETER HOS MIG SOM TERAPEUT 1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Det händer, 4 = Bra, 5 = Mycket bra Färdigheter i engagemangs- & motivationsfasen Kan jag skapa god kontakt i familjen? Kan jag skaffa den information som behövs? Kan jag skapa en balanserad relation till alla familjemedlemmar? Kan jag hålla en god struktur i samtalet? Kan jag dra in alla i samtalet? Kan jag återföra till det terapeutiska tema som avhandlas? Kan jag skapa ett relationistiskt tema? Kan jag använda positiv omformulering? Kan jag väva samman omformuleringarna till ett tema för familjen? Kan jag tillämpa omformuleringar så att de matchar varje familjs särskilda problembild? Kan jag ändra problemdefinitionen till "något mellan människor"? Kan jag tänka relationellt, snarare än att sätta en diagnostisk etikett på familjen? Kan jag reducera skuldbeläggning och negativitet? Klarar jag av FFT:s engagemangs- och motivationsfas inom FFT:s tidsram? Kan jag arbeta med kommunikation? Kan jag arbeta med enactment eller rollspel?

49 Färdigheter i beteendeförändringsfasen Kan jag göra bedömningar av närhet-distans behov? Kan jag utveckla förändringsmål som är specifika för familjen? Är "beteendeförändringsmålet" en liten, uppnåelig förändring? Fokuserar jag beteendeförändring på utveckling av specifika färdigheter? Tillämpar jag intervention för beteendeförändring som "matchar" relationsfunktionerna i familjen?

50 Färdigheter i generaliseringsfasen Börjar generalisering endast efter lyckad "beteendeförändring"? Fokuserar jag särskilt på att förebygga återfall? Fokuserar jag särskilt på generalisering inom andra områden? Tillämpar jag generalisering inom familjen på ett sätt som "matchar" familjen? Hänvisar jag familjen till andra insatser som "matchar" familjen?

51 Allmänna FFT-färdigheter Är jag flexibel i att erbjuda tjänster på ett sätt som passar familjens tidschema? Har jag en teoretisk förståelse av FFT-modellen? Tillämpar jag framgångsrikt min förståelse av relationella funktioner? Kan jag tänka på barn i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv? Arbetar jag oförtrutet med familjen? Använder jag FFT-handledarens förslag och feedback? Visar jag följande egenskaper gentemot familjen: a. konsekvent terapeutiskt fokus b. värme c. icke-dömande d. icke-skuldbeläggande e. humor f. tillåtande, acceptans g. känslighet

52 SKATTNING AV HANDLEDAREN Tillämpar terapeuten konsekvent FFT-modellen för kliniska beslut? Klarar terapeuten av att konsekvent använda FFT-modellen för kliniska beslut? Behöver denna terapeut ytterligare åtgärder för att förbättra sin konsekventa tillämpning av FFT? Behöver denna terapeut ytterligare åtgärder för att förbättra sin allmänna kompetens (t.ex. utbildning)?

53

54

55 UPPSALA UNGDOMSTEAMET, FFT, YSR TOTALT T1 - T2

56 UPPSALA UNGDOMSTEAMET FFT, SCL 90 GSI,, M, T1 - T2

57 UPSALA UNGDOMSTEAMET

58 UPPSALA UNGDOMSTEAMET FFT

59 UPPSALA UNGDOMSTEAMET FFT

60 UPPSALA UNGDOMSTEAMET FFT

61 TENTAMEN VAD IDENNA TERAPI ÄR LIKT FFT? VAD SAKNAS FÖR ATT DET SKULLE VARA FFT?

Functional Family Therapy Parenting competence Communication competence Problem solving competence Conflict resolution ability.

Functional Family Therapy Parenting competence Communication competence Problem solving competence Conflict resolution ability. FFT- DAG 6 Change mechanisms Change mechanisms improved Functional Family Therapy Parenting competence Communication competence Problem solving competence Conflict resolution ability Engagement Clinical

Läs mer

Allmänna färdigheter. Behöver utvecklas. Uppnått

Allmänna färdigheter. Behöver utvecklas. Uppnått Allmänna färdigheter Allmänna färdigheter inbegriper de grundläggande principer FFT vilar på, dessa har kopplingar till systemteori, kommunikationsteori, social inlärningsteori och den salutogena teorin.

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Fokusområden. Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet. Att skapa sig en tydlig förståelse. Arbeta med valt fokus

Fokusområden. Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet. Att skapa sig en tydlig förståelse. Arbeta med valt fokus Att skapa sig en tydlig förståelse Fokusområden Arbeta med valt fokus Återskapa färdigheter och planera för framtiden Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet Interpersonell sårbarhet

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

IHF FAMILJEBEHANDLING

IHF FAMILJEBEHANDLING IHF FAMILJEBEHANDLING Utbildning i Lund Tisdagen den 15:e oktober 2013 Carina Hedenborg, specialpedagog Specialpedagog 1-årig grundkurs lösningsfokuserat arbetssätt Marte Meo terapeut Certifierad Föräldrautbildare

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling. Ungdomsbehandlaren

Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling. Ungdomsbehandlaren Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling Ungdomsbehandlaren Planering för dagen 9-12 Vi pratar och diskuterar kring ungdomsbehandlarrollen 12-13 Lunch på egen hand 13-15.15 Vi jobbar vidare med ungdomsbehandling

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

ABFT Implementering av anknytningsbaserad familjeterapi i Sverige

ABFT Implementering av anknytningsbaserad familjeterapi i Sverige ABFT Implementering av anknytningsbaserad familjeterapi i Sverige Magnus Ringborg Svenska Föreningen för Familjeterapi Årskonferens i Ystad 17-18 oktober 2013 ABFT: Modellen Utvecklad för i första hand

Läs mer

Antisociala ungdomar

Antisociala ungdomar Strukturerad bedömning av risk för allvarlig brottslighet ett nödvändigt steg i professionaliseringen av arbetet runt lagöverträdande ungdomar varför då? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

FUNKTIONELL FAMILJETERAPI FFT

FUNKTIONELL FAMILJETERAPI FFT FUNKTIONELL FAMILJETERAPI FFT KJELL HANSSON SOCIONOM, PSYKOLOG LEG PSYKOTERAPEUT PROFESSOR VID SOCIALHÖGSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET Blueprint PROJECT Nurse Home Visitation (Dr. David Olds) The Incredible

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Avhandlingsarbete Sjukgymnastiskt perspektiv på kroppsliga symtom och funktion hos patienter med allvar psykisk sjukdom

Avhandlingsarbete Sjukgymnastiskt perspektiv på kroppsliga symtom och funktion hos patienter med allvar psykisk sjukdom Avhandlingsarbete Sjukgymnastiskt perspektiv på kroppsliga symtom och funktion hos patienter med allvar psykisk sjukdom Lena Hedlund Huvudhandledare: Lars Hansson Bihandledare: Amanda Lundvik Gyllensten

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

NÄTVERKSTRÄFF 11 MAJ 2012

NÄTVERKSTRÄFF 11 MAJ 2012 NÄTVERKSTRÄFF 11 MAJ 2012 KJELL HANSSON SOCIONOM, PSYKOLOG LEG PSYKOTERAPEUT, HANDLEDARE I PSYKOTERAPI PROFESSOR VID SOCIALHÖGSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET KLINISKA INSATSER 3 % HÖG RISK 7 % RISK MÅLINRIKTADE

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1. Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet

1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1. Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet 1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1 Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet Prata med grannen Talk to your neighbour 2 minuter 2 minutes Upplägg - Content Mötesplatser och samtal Meeting

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Stöd för barn och familjen

Stöd för barn och familjen Stöd för barn och familjen Kuling.nu Beardslees familjeintervention Gruppverksamhet Barnombud Samverkan Ensamhet Min mamma är psykiskt sjuk, ingen av mina kompisar vet om det de märker väl att min familj

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

ILLNESS MANAGEMENT & RECOVERY (IMR)

ILLNESS MANAGEMENT & RECOVERY (IMR) ILLNESS MANAGEMENT & RECOVERY (IMR) Rickard Färdig, psykolog, PhD Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet PsykosR - Nationellt kvalitetsregister för psykossjukdomar rickard.fardig@neuro.uu.se

Läs mer

EFFEKTSTUDIER HVAD KAN(VILL) VI LÆRE FRA SVERIGE?

EFFEKTSTUDIER HVAD KAN(VILL) VI LÆRE FRA SVERIGE? EFFEKTSTUDIER HVAD KAN(VILL) VI LÆRE FRA SVERIGE? Min erfarenhet av RCT Svårinställd ungdomsdiabetes (Olof Rydén, Per Jonsson) Funktionell familjeterapi Familjebehandling vid anorexi (Ulf Wallin) ADHD

Läs mer

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 Jämställd vård Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 En god hälsa och en vård på lika villkor till hela befolkningen God vård innebär att vården är kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Låt det studsa : Idrottspsykologiskt individanpassat program baserat på Funktionell Analys och Acceptance and Commitment Therapy

Låt det studsa : Idrottspsykologiskt individanpassat program baserat på Funktionell Analys och Acceptance and Commitment Therapy Låt det studsa : Idrottspsykologiskt individanpassat program baserat på Funktionell Analys och Acceptance and Commitment Therapy - En kort presentation av min examensuppsats på Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet

Läs mer

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser Ett mänskligt system kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT INDIVIDUELLT Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser KOLLEKTIVT Strukturer, system produkter, utrustning

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Barn och smärta. Vi är på rätt väg. KBT baserat påp. exponering och acceptans Acceptance and Commitment Therapy

Barn och smärta. Vi är på rätt väg. KBT baserat påp. exponering och acceptans Acceptance and Commitment Therapy KBT baserat påp exponering och acceptans Acceptance and Commitment Therapy Rikard Wicksell Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Barn och smärta. Vi är på rätt väg Aktuella studier

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Kjell Hansson, Professor, Lund University. Socionom, psykolog, Leg psykoterapeut, handledare Per Johansson, BUP. Växjö, Leg psykoterapeut handledare

Kjell Hansson, Professor, Lund University. Socionom, psykolog, Leg psykoterapeut, handledare Per Johansson, BUP. Växjö, Leg psykoterapeut handledare Kjell Hansson, Professor, Lund University. Socionom, psykolog, Leg psykoterapeut, handledare Per Johansson, BUP. Växjö, Leg psykoterapeut handledare Reg. Varumärke: nr. 382134 http://www.fft-sverige.se/

Läs mer

Implementeringsklimat

Implementeringsklimat What goes wrong? Non existent, invisible, or just plain bad leadership People have no idea where the organization is going or why Dishonesty at worst, poor communication at best Passive-aggressive staff

Läs mer

MBT i London. Mentaliseringsbaserad terapi. MBT i London. MBT i Huddinge. MBT i Huddinge. Day-hospital programme: Intensive out-patient programme:

MBT i London. Mentaliseringsbaserad terapi. MBT i London. MBT i Huddinge. MBT i Huddinge. Day-hospital programme: Intensive out-patient programme: MBT i London Mentaliseringsbaserad terapi Niki Sundström leg psykolog leg psykoterapeut MBT-teamet Huddinge www.mbtsverige.se Day-hospital programme: Gruppterapi i liten grupp, 3 timmar/vecka Gruppterapi

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Grundläggande definitioner Tre varianter av att ge hjälp 1. EXPERT modellen: Har en föreställning av att kunna ge rätt hjälp och veta det rätta svaret. Har en föreställning

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

The Optimisation Wheel

The Optimisation Wheel The Optimisation Wheel These are the people I meet every day 2 4 This shit is hot! CRO 5 3 fällor du kan gå i Don t copy your competitors. They don t know what there re doing either Peep Laja - ConversionXL

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Spel- och dataspelsberoende

Spel- och dataspelsberoende Spel- och dataspelsberoende ANDERS HÅKANSSON, LEG LÄKARE, PROFESSOR. BEROENDECENTRUM MALMÖ. LUNDS UNIVERSITET. Förekomst av spelberoende och spelproblem Någonsin spelat: 60-90% i västvärlden Sverige spelberoende

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Bosse Larsson, www.tankvidare.nu

Bosse Larsson, www.tankvidare.nu 2010-09-27 Framgångsrik skola! Bosse Lårsson Åhörarkopior Föreläsning /workshop 23/9 2010 Feedback (mindset) 16:16 (habits of mind) och kreativt tänkande Bosse Larsson Tänk vidare.nu tänkvidare.nu 1. Vem

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas Hej! Denna vecka har jag ägnat en del tid till att lära mig namnen på alla elever i årskurs 4. Det har gått bra, men känner mig inte helt klar. Jag är under inlärning just nu och jag repeterar för fullt.

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Vetenskaplig utvärdering av ANDT-projekt vad kan man lita på?

Vetenskaplig utvärdering av ANDT-projekt vad kan man lita på? Vetenskaplig utvärdering av ANDT-projekt vad kan man lita på? Medel för utveckling inom ANDT Folkhälsomyndigheten 16 april 2015 Karinguldbrandsson@folkhalsomyndighetense 1 Conclusion: While it is possible

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Avoid Over Planning Your Next Trip: Why Less Planning is the Best Plan

Avoid Over Planning Your Next Trip: Why Less Planning is the Best Plan Avoid Over Planning Your Next Trip: Why Less Planning is the Best Plan It can be tempting to over plan a trip. It can be comforting to hold up your binder full of reservations, schedules, and brochures

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Familjeterapeutisk verksamhetshandledning. Plenum SFF Ystad 18 oktober

Familjeterapeutisk verksamhetshandledning. Plenum SFF Ystad 18 oktober Familjeterapeutisk verksamhetshandledning Plenum SFF Ystad 18 oktober Några distinktioner Handledning och konsultation Hylander Ingrid (1995) Handledning och Konsultation. En jämförelse mellan två professionella

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Grundkurs IPT. Quizz!!! Manualen i korthet. Bedömning/ IPT-specifikt 2015-10-14. Bedömning/ Urval av patient för Korttidsterapi

Grundkurs IPT. Quizz!!! Manualen i korthet. Bedömning/ IPT-specifikt 2015-10-14. Bedömning/ Urval av patient för Korttidsterapi Quizz!!! Grundkurs IPT Dag 3 & 4 Malmö 2015-10- 16 2015-10- 17 Malin Bäck relatera@me.com 1. Nämn 3 skäl till att man gör en Interpersonell inventering i IPT. 2. Nämn minst 3 olika former av stöd 3. Varför

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer