Communication Training

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Communication Training"

Transkript

1 Communication Training Elements of Successful Communication 1. Source responsibility 2. Directness 3. Brevity 4. Concreteness and behavior specificity 5. Congruence 6. Presenting alternatives 7. Active listening 8. Impact statements Copyright 2010 FFT LLC

2 Communication Training Flowchart Negotiation Want Source Responsibility + Directness Brevity ( you ) ( I ) Assertion Behavioral Specificity/ alternatives Validation Active Listening ( you want ) Affect expression and regulation, validation, relationship building Feel Impact Statements Active Listening ( you feel ) Copyright 2010 FFT LLC

3 Parenting and Communication Training Setting rules or expectations is linked to communication skills Replace Don t screw up again tonight with Be home by 5:00 and do not go to Jason s house Replace Clean your room with Put the books on the shelf, put the dirty laundry in the hamper, and at least straighten up your bed. I ll write down a list for you. Replace Get out of my face versus Please wait for a few minutes when I get home before telling what I did wrong, and please tell me only one thing at a time. Noncompliance with rules may be due to unclear rules instead of disregard of rules Copyright 2010 FFT LLC

4 Parenting and Communication Training During disciplining events (by parents) or attempts to change negative parent behaviors (by youth or another parent), brief and specific communication reduce likelihood of getting off track or backing away from plan Replace emotionally based responding with more planned and goals directed responding Copyright 2010 FFT LLC

5 Fas III: Generalisering och avslutning Cessation/substantial reduction of adolescent substance use Resolution or reduction to acceptable limits of other problem behaviors Development of adaptive skills, interaction patterns, and problem solving by the adolescent and other family members Identifiera andra resursre i samhället som kan vara till hjälp

6 FFT:S FÖRÄNDRINGSFASER Engagemang/motivation Beteendeförändring Generalisering - Skapa terapeutisk allians - Minska negativitet och hopplöshet - Relationer & relationsbehov - Känslor & syndabockstänkande Mål i de olika faserna - Individualiserad - Korta & långsiktiga förändringar: beteende, syndabock, känslomässiga reaktioner Bedömningsfokus -Värderingar - Beteenden - Sekvenser - Förmågor & oförmågor - Håll förändringen vid liv & generalisera positiva förändringar - Länka till och använd socialt stöd - Länkning till samhället - Risker utanför familjen - Skyddsfaktorer

7 FFT:S FÖRÄNDRINGSFASER (forts.) Engagemang/motivation Beteendeförändring Generalisering RELATIONISTISK STRUKTURERANDE SAMORDNANDE VIKTIGA FOKUS OCH METODER - Terapeuten anpassar sig till familjens stil -Positiv omformulering - Icke-klandrande teman - Relationsfokus - Hantera klander - Kartläggning -Styr, lär ut, var förebild - Kommunikationsträning - Föräldrautbildning - Konflikthantering - Relationsförmågor - Problemlösning -Samordnare - Länka till socialt stöd - Förebygg återfall - Repetera nya förmågor för framtiden

8 FÖRMÅGA HOS TERAPEUTEN Relationistisk förmåga Strukturerande förmåga Förmåga vara samordnare Bedömning Terapiprocess Introduktion/ motivation Beteendeförändring Generalisering

9 Andra modeller Bakgrund Yrkeserfarenhet Livssituation Förväntningar från remittent Man/kvinna Ålder Unika karaktärsdrag och förmågor hos terapeuten ses genom FFT-linsen Ledstjärnor i modellen Faserna i modellen Terapeutiska överväganden och beslut (vad man väljer att göra i varje moment)

10 Generalization Phase Copyright 2010 FFT LLC

11 Generalization Phase E N G A G M E N T MOTIVATION Relational Assessment and Matching MOTIVATION BEHAVIOR CHANGE GENERALIZATION SESSIONS Copyright 2010 FFT LLC Pre- Treatment Post- Treatment

12 STÖDJA FÖRÄNDRINGEN Lämpligt stöd för: -Sociala aktiviteter -Uppsikt/kännedom Generaliseringsfasen Funktionell familjeterapi -Skolåtgärder -Matchning av familjen Tillägg av behandling: -Individualterapi -Föräldrautbildning -Ilskekontroll

13 HÅLLA FÖRÄNDRINGEN VID LIV Förändringsprocesser går upp och ner: -När det går ner känns ofta som ett misslyckande. -Målet är att omformulera det som normalt i en förändringsprocess. -Målet trots aktuellt misslyckande/modlöshet, är att börja beteendeförändringen igen. Hjälpa familjen lita på sin förmåga till förändring igen genom: - Beskriv familjen i termer av förändring -Svara på händelser som familjen berättar om genom att fokusera på återfallsprevention.

14 Funktionell Analys Av Återfall Orsaker till återfall (triggers) Baskrivning av återfall Positiva och negativa konsekvenser av återfall

15 ÅTERFALLSPREVENTION 1. Identifiera situationer där problem brukar visa sig. 2. Lyft fram strategier som familjen kan använda. 3. Förutsäg att problemet kommer igen.

16 STÖD FÖRÄNDRING RESURSER I SAMHÄLLET Familjer ingår i många system: - Kontexten inverkar på möjligheten att få stöd på lång sikt. Stöd för förändring har som mål: - att familjen själv ska kunna använda sig av relevant socialt stöd -att familjen ska ha utvecklat ny kompetens för att handskas med sin livssituation Exempel: - Föräldrautbildning - Individualterapi - Inhyrning av hjälp - Skolåtgärder Mål: Få familjen att göra det terapeuten leder dem.

17 STÖD FÖRÄNDRING SAMORDNARE FÖR FAMILJEN FFT-TERAPEUTENS ROLL = SAMORDNARE FÖR FAMILJEN 1. Ha lokalkännedom - om socialtjänstens möjliga stödinsatser - kommunikationer -skolor - aktuell lagstiftning

18 FFT-TERAPEUTENS ROLL = SAMORDNARE FÖR FAMILJEN (forts.) 2. Utveckla kontakter: -etablera kontakter i skolan, psykiatrin, socialtjänsten etc. 3. Terapeutens etiska ståndpunkt: - tystnadsplikten - anmälningsplikten

19 ÄRENDEPLANERING Vad jag vet om familjemedlemmarna, familjerelationer, risk-och skyddsfaktorer, hur matcha? Individualiserad förändringsplanering som matchar relationsbehov, problem och kontext.

20 SESSIONSPLANERING Fasens mål, sätt att nå dessa och matcha familjen samtidigt. Positiv omformulering för att bygga organiserande tema.

21 ANTECKNAR OM PLANERINGEN AV ÄRENDET 1. Hur kan vi förstå denna familj? -Hur presenterar de problemen, möjliga underliggande resurser och drivkrafter? - Risk- och skyddsfaktorer i familjen, den enskilde, kontexten. - Relationistisk förståelse av familjen. 2. Vad har problemet för funktion i familjens relationssystem? 3. Vilka är huvudsakliga teman/omformuleringar som organiserar terapin? 4. Individualiserad förändringsplan. Trovärdigt resultat. - Fokus för beteendeförändring. - Implementering av plan för beteendeförändring. 5. Vilka system runt familjen stödjer förändringen?

22 FÖRMÅGA VARA SAMORDNARE SOM TERAPEUT God kunskap om samhället vi lever i och hur olika samhällsfunktioner fungerar. Utveckla goda kontakter med samarbetspartners i de olika samhällsfunktionerna. Kunna ingå i olika system samtidigt. Kunna länka till andra personer i det sociala nätverket. Vara neutral, inte ta någons parti eller agera i någon parts speciella intresse. Förstå hur andra system influerar på familjerelationerna och familjefunktionen. Värna om familjemedlemmarnas interpersonella behov vid samverkan med andra.

23 SESSIONSPLANERING SKRIVER NER 1. Vilken fas? 2. Fasens mål? DETTA OCKSÅ -Vilka mål är viktiga för denna session? - Vilka framsteg har gjorts mot målen? - Vad behöver fokuseras på processnivå? (negativism/motstånd) 3. Vad behöver jag värdera? (bedömningsfokus för sessionen) 4. Vilket organiserande tema? - Vilken del behöver utvecklas? Vad behöver tilläggas? 5. Hur ska jag intervenera?. Fokus för sessionen. - Vilka fasmål i denna session?

24 RELATIONISTISK FÖRMÅGA HOS TERAPEUTEN Koppla ihop känsla och beteende för att visa förståelse för vad som pågår. Vara uppmuntrande och stödjande gentemot samtliga. Visa värme, förståelse och omtanke. Använd humor som hjälp för familjen att se sig själva på ett nytt sätt. Berätta sidor av sig själv och sin egen livssituation som hjälp att visa förståelse.

25 STRUKTURERANDE FÖRMÅGA HOS TERAPEUTEN Befinna sig i centrum för interaktionen för att leda samtalet, styra processen, ge direktiv och inte ge upp. Vara klar och specifik i sin kommunikation och ge tydliga bilder av det man ser. Visa sin professionalitet genom ett gott självförtroende, att man har kunskap och att man inte backar för utmaningar.

26 Problemlösning 1) Börja med en positiv hållning (Anslå ton) 2) Definiera problemet -ett enkelt problem -brief, neutral, concrete, behaviorally specific terms -använd jag budskap -lyssna aktivt på alla 3) Lösningsförslag köra grönt (åtminstone 20 förslag) 4) Ta bort omöjliga förslag 5) Identifiera möjliga lösningar bli överens-kompromissa 6) Tillämpa lösningen (hur, när, var och vem) 7) Utvärdera lösningen -är problemet löst? Fortsätt med -behövs modifieringar? Gå tillbaka om det krävs

27 Other Behavior Change Strategies Conflict management skills Problem solving and negotiation Emotional regulation skills Anger management skills Use of technical aids Contracting Contingency management (formal and informal) Response cost techniques Copyright 2010 FFT LLC Challenging pathogenic beliefs

28 Functional Analysis of Use Self Monitoring Record TRIGGER THOUGHTS/ BEHAVIOR POSITIVE NEGATIVE FEELINGS OUTCOME OUTCOME What sets me up to use? What was I thinking? What did I do then? What good thing happened? What bad thing happened? What was I feeling?

29 Personal Triggers Many people develop regular habits about when and where they use drugs and also when they don t use drugs. When are you least likely and most likely to use? Times you are LEAST likely to use: SITUATION/ACTIVITY DAY TIME 1. Treatment at CFAR Tues. 5:00 pm Times you are MOST likely to use: SITUATION/ACTIVITY DAY TIME

30 Alternatives to Using I might be tempted to use in these circumstances: Things I can do instead of using: 1a) 1b) 2a) 2b) 3a) 3b) 4a) 4b)

31 Generalization Phase GOALS: SKILLS: -Maintain individual and family change -Facilitate change in multiple systems -Interpersonal and structuring skills -Family case manager Copyright 2010 FFT LLC

32 Generalization Phase FOCUS: -Assessment of access and utilization of community resources -Maintenance of change ACTIVITIES: -Accessing appropriate formal and informal community resources -Anticipate and plan for future extra-familial stresses Copyright 2010 FFT LLC

33 Generalization Phase Desired Outcomes Family stability and independence Family can respond adaptively to new (or relapsed) problems Family linked to positive community resources Copyright 2010 FFT LLC

34 Family Case Manager Role 1. Know the community Have current list of providers/agencies Know the transportation system Know the school system/contacts Know juvenile laws Copyright 2010 FFT LLC

35 Family Case Manager Role 2. Develop contacts have specific referral persons in agencies (schools, mental health agencies, boys/girls clubs) 3. Remember the ethics Confidentiality.Release of information Exceptions Reporting laws Copyright 2010 FFT LLC

36 Adding a Multisystem Focus 1: Engaging Relevant Community Support -Prosocial activities -Monitoring/supervision -Educational services (Always matched to the family) 2: Linking Additional Professional Services -Individual Therapy -Parent Education -Anger management -Vocational Training - Access to Food and Housing Resources Copyright 2010 FFT LLC

37 Using Community Resources Examples: Parenting classes Social programs/assistance Special school programs Developing vocational opportunities 12 Step programs Community based experiences for families Copyright 2010 FFT LLC

38 Triangulering EN PROCESS MED EN BÖRJAN OCH ETT SLUT OFTAST KLARA BETEENDEN SOM UTGÖR STARTEN DET KRÄVS MINST TRE PERSONER SKIFTANDE ALLIANSER OCH KOALITIONER

39 VAD ÄR EN ALLIANS? Ett samgående mellan två personer VAD ÄR EN KOALITION? Ett samgående mellan två personer ofta Ett samgående mellan två personer ofta mot en tredje person

40 VAD KAN STARTA EN TRIANGULERING? ÖNSKAN ATT VINNA FÖRDELAR TVÅ SLÅR DEN TREDJE GAMLA ÖVERGIVENHETSKÄNSLOR ANKNYTNINGSBRISTER SKAPA POSITIVA KÄNSLOR FRÅN NÅGON NÅGON ANNAN TAR MIN KAMP SJUKA BARN BRÅKIGA BARN MISSBRUK PARANOIDA FÖRESTÄLLNINGAR O.S.V.

41 OFTA UPPREPADE OCH VÄLETABLERADE MÖNSTER GAMMALT INLÄRT BETEENDE DYKER UPP I KRISSITUATIONER UNDERLÄTTAS AV DÅLIGT SAMVETE

42 VISSA PERSONER KAN INTE LEKA I EN GRUPP MED TRE PERSONER UTAN ATT MAN MÅSTE SYNAS SJÄLV PÅ NÅGOT SÄTT. TURTAGNING ANKNYTNINGSPROBLEM MAN MÅSTE VISA SIG FÖR DEN TREDJE PERSONEN PÅ NÅGOT SÄTT

43 RAM FÖR UTBILDNINGEN TEORETISK GRUNDUTBILDNING OCH TRÄNING UNDER 6 DAGAR. DÄREFTER HANDLEDNING DÄR MAN ARBETAR MED2 FAMILJER OM VISAS I HANDLEDNING VID MINST 3OLIKA TILLFÄLLEN PER FAMILJ. HANDLEDNINGEN KAN SKE ANTINGEN VIA VIDEO ELLER VIA DIREKTHANDLEDNING. HANDLEDNINGEN SKER I GRUPP MED MAX 8 DELTAGARE. VI FÖRUTSÄTTER ATT MAN ARBETAR I TEAM MED FFT. DELTAGARNA I DESSA TEAM ARBETAR MED FFT CA 50% AV SIN ARBETSTID. UNDER HANDLDNINGSTIDEN DOKUMENTERAS KLIENTARBETET FÖR ATT UNDERSÖKA OM KLIENTERNA BLIR BÄTTRE AV BEHANDLINGEN. UNDER HANDLEDNINGEN FÖLJES ARBETE VID OLIKA ADHERENCE SKALOR. EFTER AVSLUTAD OCH GODKÄND HANDLEDNING GES CERTIFIERING TILL TEAMET SOM VARAR I 2 ÅR VAREFTER NYTT GODKÄNNANDE SÖKS GÖR ATT MAN SKA KUNNA HÄVDA ATT MAN ARBETAR MED FFT.

44 HANDLEDNING Teamhandledning om 3-8 personer Videoinspelade sessioner Två familjer följs under tre sessioner Omfattning: två dagar/deltagare + två dagar för gruppen

45 KVALITETSSÄKRING Mätning av modelltrohet (adherence) Adherence FFT.doc Mätning av behandlingseffekt Självsvarsformulär.doc

46 GODKÄNNANDE Närvaro i teori-och metodavsnittet 80 % Genomfört kraven för handledning Antal familjer Antal sessioner Följt och redovisat adherence Video som godkänts av 2 utbildare Genomfört utvärdering

47 Adherence modul för funktionell familjeterapi (FFT Sweden) Allmänna uppgifter om sessionen TERAPEUT Ort Datum Familj nr Antal familjemedlemmar Samtal nr Antal minuter för samtal Antal personer vid samtal

48 ALLMÄNNA FÄRDIGHETER HOS MIG SOM TERAPEUT 1 = Mycket dåligt, 2 = Dåligt, 3 = Det händer, 4 = Bra, 5 = Mycket bra Färdigheter i engagemangs- & motivationsfasen Kan jag skapa god kontakt i familjen? Kan jag skaffa den information som behövs? Kan jag skapa en balanserad relation till alla familjemedlemmar? Kan jag hålla en god struktur i samtalet? Kan jag dra in alla i samtalet? Kan jag återföra till det terapeutiska tema som avhandlas? Kan jag skapa ett relationistiskt tema? Kan jag använda positiv omformulering? Kan jag väva samman omformuleringarna till ett tema för familjen? Kan jag tillämpa omformuleringar så att de matchar varje familjs särskilda problembild? Kan jag ändra problemdefinitionen till "något mellan människor"? Kan jag tänka relationellt, snarare än att sätta en diagnostisk etikett på familjen? Kan jag reducera skuldbeläggning och negativitet? Klarar jag av FFT:s engagemangs- och motivationsfas inom FFT:s tidsram? Kan jag arbeta med kommunikation? Kan jag arbeta med enactment eller rollspel?

49 Färdigheter i beteendeförändringsfasen Kan jag göra bedömningar av närhet-distans behov? Kan jag utveckla förändringsmål som är specifika för familjen? Är "beteendeförändringsmålet" en liten, uppnåelig förändring? Fokuserar jag beteendeförändring på utveckling av specifika färdigheter? Tillämpar jag intervention för beteendeförändring som "matchar" relationsfunktionerna i familjen?

50 Färdigheter i generaliseringsfasen Börjar generalisering endast efter lyckad "beteendeförändring"? Fokuserar jag särskilt på att förebygga återfall? Fokuserar jag särskilt på generalisering inom andra områden? Tillämpar jag generalisering inom familjen på ett sätt som "matchar" familjen? Hänvisar jag familjen till andra insatser som "matchar" familjen?

51 Allmänna FFT-färdigheter Är jag flexibel i att erbjuda tjänster på ett sätt som passar familjens tidschema? Har jag en teoretisk förståelse av FFT-modellen? Tillämpar jag framgångsrikt min förståelse av relationella funktioner? Kan jag tänka på barn i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv? Arbetar jag oförtrutet med familjen? Använder jag FFT-handledarens förslag och feedback? Visar jag följande egenskaper gentemot familjen: a. konsekvent terapeutiskt fokus b. värme c. icke-dömande d. icke-skuldbeläggande e. humor f. tillåtande, acceptans g. känslighet

52 SKATTNING AV HANDLEDAREN Tillämpar terapeuten konsekvent FFT-modellen för kliniska beslut? Klarar terapeuten av att konsekvent använda FFT-modellen för kliniska beslut? Behöver denna terapeut ytterligare åtgärder för att förbättra sin konsekventa tillämpning av FFT? Behöver denna terapeut ytterligare åtgärder för att förbättra sin allmänna kompetens (t.ex. utbildning)?

53

54

55 UPPSALA UNGDOMSTEAMET, FFT, YSR TOTALT T1 - T2

56 UPPSALA UNGDOMSTEAMET FFT, SCL 90 GSI,, M, T1 - T2

57 UPSALA UNGDOMSTEAMET

58 UPPSALA UNGDOMSTEAMET FFT

59 UPPSALA UNGDOMSTEAMET FFT

60 UPPSALA UNGDOMSTEAMET FFT

61 TENTAMEN VAD IDENNA TERAPI ÄR LIKT FFT? VAD SAKNAS FÖR ATT DET SKULLE VARA FFT?

Konflikthanteringssystem

Konflikthanteringssystem GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Konflikthanteringssystem kan det vara effektivt i ett svenskt företag? Lennart Nordin Konfliktlösning 60 p Juni 2004 Handledare: Thomas Jordan Sammanfattning

Läs mer

FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning

FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning Firouzeh Badiee & Agneta Wiik 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och frågeställningar... 3 1.3 Uppsatsens

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

kompeutens Utbildningskatalog EU finansierad utbildning för företag med upp till 9 verksamma personer i Stockholms län.

kompeutens Utbildningskatalog EU finansierad utbildning för företag med upp till 9 verksamma personer i Stockholms län. kompeutens Utbildningskatalog EU finansierad utbildning för företag med upp till 9 verksamma personer i Stockholms län. Projektet finansieras av EUROPEISKA UNIONEN/Europeiska socialfonden Innehåll Ledarskap

Läs mer

Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar Kurser och utbildningar 2011/2012 2012/2013 I över 30 år har Gestalt Akademin arbetat för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande.

Läs mer

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se

Ta Kontroll. över din karriär med ESI. Gör som 1.4 miljoner projektledare: www.esi-intl.se Gör som 1.4 miljoner projektledare: Ta Kontroll 2015 över din karriär med ESI Kursprogram ESI är ett globalt utbildningsföretag med fokus på projektområdet. Våra kunder säger att vi är bättre och annorlunda

Läs mer

Implementering och användning av motiverande samtal (MI) inom Försäkringskassan

Implementering och användning av motiverande samtal (MI) inom Försäkringskassan Social Insurance Report Implementering och användning av motiverande samtal (MI) inom Försäkringskassan ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Margaretha

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Vad säger vi att vi gör. Gör vi vad vi säger att vi gör. Gör det någon skillnad

Vad säger vi att vi gör. Gör vi vad vi säger att vi gör. Gör det någon skillnad Familjeforum bygger Institutioner utan väggar Presentation av IHF och MTFC 15 december Stockholm 2006 09.00 10.15 Presentation IHF 10.15 10.30 Fika 10.30 11.15 MTFC 11.15 1145 Pia Kyhle Westermark IMS

Läs mer

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt Victoria Geiborg April 2009 MSI Report 09012 Växjö

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2011

Årsrapport Stödlinjen 2011 Årsrapport Stödlinjen 2011 www.fhi.se A 2012:04 A 2012:04 ISSN 1653-0802 ISBN (PRINT) 978-91-7521-050-6 ISBN (PDF) 978-91-7521-049-0 STÖDLINJEN 2011 3 Innehåll FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 Stödlinjen

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Att värdera och utvärdera e-tjänster

Att värdera och utvärdera e-tjänster Att värdera och utvärdera e-tjänster Kartläggning av utvärderingsmodeller för e-tjänster inom offentlig verksamhet Viktor Arvidsson Institutionen för Informatik Institutionen för Informatik 901 87 Umeå

Läs mer

C-UPPSATS. Den sociala, kulturella och fysiska miljöns betydelse för dagliga aktiviteter för barn med ADHD

C-UPPSATS. Den sociala, kulturella och fysiska miljöns betydelse för dagliga aktiviteter för barn med ADHD C-UPPSATS 2009:180 Den sociala, kulturella och fysiska miljöns betydelse för dagliga aktiviteter för barn med ADHD Marja-Liisa Fofanoff Petra Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsterapi Institutionen

Läs mer

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP MENTORSGUIDE What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. Grattis mentor! Du har blivit utvald till ett hedersuppdrag och har nu en unik möjlighet

Läs mer

Hur uppfattar pedagogerna sitt arbete på förskolan när de handhar barn med blödarsjuka?

Hur uppfattar pedagogerna sitt arbete på förskolan när de handhar barn med blödarsjuka? Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Hur uppfattar pedagogerna sitt arbete på förskolan när de handhar barn med blödarsjuka? Paula Larsson Juni 2006 C-uppsats 10 poäng Pedagogik

Läs mer

Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success

Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Huvudämnet klinisk medicinsk vetenskap Examensarbete masternivå, 30 högskolepoäng Vårterminen 2012

Läs mer

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare?

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Eva Mirsch Ewa Wymark Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Why Do Organisations Use Both a Project Manager and a Change Manager? Projektledning D-uppsats

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar

Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar Ledarskapsutveckling på Volvo Personvagnar En kvalitativ undersökning av ledarskapsbeteenden Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik DAVID HOFFSTRÖM JOACIM SVÄRD Institutionen

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD

VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD EN METASYNTES End- Of- Life Care to Persons with Dementia. Keyproviders of Care and Relatives Experience of Given

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Att växa upp med minst en förälder som missbrukar alkohol

Att växa upp med minst en förälder som missbrukar alkohol Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete, 15 hp C- uppsats, socionomprogrammet, ht 2012 Att växa upp med minst en förälder som

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Mer ekologisk mat. i Jämtlands läns landsting. Ylva Holm Cecilia Jansson

Mer ekologisk mat. i Jämtlands läns landsting. Ylva Holm Cecilia Jansson Mer ekologisk mat i Jämtlands läns landsting Ylva Holm Cecilia Jansson SLU, Institutionen för ekonomi Uppsats Nr 479 Examensarbete i företagsekonomi Uppsala, 2007 D-nivå, 20 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-No479--SE

Läs mer

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt

Läs mer