Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemoria En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemoria 2014.9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst."

Transkript

1

2 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (2) Datum Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK Yttrande Till Socialdepartementet Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemoria En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Remissvar 19 juni 2014 Remissvar 19 juni 2014 S2014/2639/SAM Kommunstyrelsen har beslutat att lämna följande yttrande: Yttrande Att stärka samverkan mellan de statliga myndigheterna och kommuner och landsting genom inrättande av en Huvudmannagrupp välkomnas av Malmö stad. Kunskapsstyrning bör ha en starkare koppling till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna i kommunerna och därför behövs en formaliserad dialog kring behov och utformning av kunskapsstyrning. Genom denna dialog kan intentionen med kunskapsstyrningen nå hela vägen ut i verksamheternas dagliga arbete och öka förutsättningarna för verksamheterna att arbeta enligt en evidensbaserad praktik där brukare och patienter ges vård och insatser baserade på bästa tillgängliga kunskap. Det är dock av stor vikt att Huvudmannagruppen genom sin sammansättning representerar och är insatta i de behov som finns i både mindre och större kommuner och i de olika verksamheter som där bedrivs. Malmö stad vill understryka vikten av att stärka patient- och brukarinflytande inom kunskapsstyrningen så att de kunskaper och erfarenheter som de har tas tillvara. Det är sannolikt aktuellt för fler målgrupper än de som finns inom ramen för PRIO-uppdraget. Det är inte ovanligt att samma personer är både brukare inom socialtjänsten och patienter inom sjukvården. Dessa personer har ofta sammansatta behov och behöver samordnade insatser från båda huvudmännen. Malmö stad instämmer i att en samlad kunskapsstyrning som utgår från individernas behov och som tydligt pekar på beröringspunkterna mellan hälsooch sjukvård och socialtjänst kan bidra till bättre förutsättningar för samverkan och god vård.

3 Malmö stad arbetar med ett ständigt förbättringsarbete med utgångspunkt i en evidensbaserad praktik där bästa tillgängliga kunskap är en av delarna. Då metoder inom socialtjänsten är ett underforskat område, välkomnar Malmö stad en breddning av SBU s uppdrag om det i enlighet med intentionen leder till att socialtjänsten på sikt kan bli mer forskningsnära och till att ge verksamheterna ett bättre kunskapsunderlag. 2 (2) Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh Sekreterare Tomas Bärring

4 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum Handläggare Christina Ek Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemoria En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Remissvar 19 juni 2014 STK Sammanfattning I denna departementspromemoria föreslås åtgärder som ska leda till att de statliga myndigheternas kunskapsstyrning inom området hälso- och sjukvård och socialtjänst ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. Åtgärderna som föreslås är att införa en gemensam författningssamling, renodla myndigheternas uppdrag samt att inrätta två strategiska organ; Kunskapsstyrningsrådet och Huvudmannagruppen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med uppsatt förslag från stadskontoret. Beslutsunderlag Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemoria En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Remissvar senast 19 juni 2014 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. G-Tjänsteskrivelse-VoOber6/5-En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Förslag till yttrande Beslutsplanering KS Fördelningsmöte Vård- och omsorgsberedningen Kommunstyrelsens AU I Kommunstyrelsen Ärendet Bakgrund 2011 tillsatte regeringen Statens vård och omsorgsutredning med uppdrag att se över hur staten genom sina myndigheter ska verka för ett effektivt och långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. I utredningens slutbetänkande Gör det enklare (SOU 2012:33) fastslogs att kunskapsstyrning

5 är nyckelfaktorn för att kunna hantera många av de utmaningar och frågor som sektorn står inför. I slutbetänkandet angavs vidare att den då gällande myndighetsstrukturen bidrar till att kunskapsstödet till sektorn är splittrat och otydligt vilket leder till att verksamheterna inte får det stöd de behöver. Detta resulterar vidare i att vården och omsorgen för enskilda patienter och brukare blir sämre än den kunde varit. Slutbetänkandet resulterade bland annat i att regeringen valt att göra en stegvis reformering av myndighetsstrukturen inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Först inrättades Inspektionen för vård och omsorg, därefter omvandlades Apotekens service AB till E-hälsomyndigheten och i ett tredje steg fördes uppgifter från Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut över till den nya Folkhälsomyndigheten. Denna promemoria utgör nästa steg i denna reformering av myndighetsstrukturen. 2 (6) Promemorians förslag och bedömningar I promemorian definieras kunskapsstyrning som de olika former av kunskapsstöd och bindande föreskrifter som statliga myndigheter ansvarar för och som riktar sig mot huvudmännen och de verksamheter som dessa ansvarar för. Kunskapsstyrning är en förutsättning för en evidensbaserad praktik, dvs. att patienter och brukare ges vård och insatser som baserade på bästa tillgängliga kunskap. För att kunskapsstyrningen ska leda till verklig förändring för den enskilde krävs ett fungerande samspel mellan de statliga myndigheterna och kommuner och landsting. Nedan följer en sammanställning av de förslag och bedömningar som anges i departementsskrivelsen. Förslag: Målet med den statliga kunskapsstyrningen och vilka krav kunskapsstyrningen ska uppfylla för att uppnå målet bör regleras. Vidare bör formerna för samverkan kring kunskapsstyrning mellan myndigheterna och mellan myndigheterna och huvudmännen regleras. Det bör skapas en gemensam författningssamling där myndigheterna som har föreskriftsbemyndigande kungör sina föreskrifter. Bedömning: Genom att skapa en ny förordning som reglerar övergripande frågor som rör de statliga myndigheternas kunskapsstyrningsarbete inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, tydliggörs kraven på den statliga kunskapsstyrningen. Förordningen synliggör att det är kommuner och landsting som har det fulla ansvaret för att ge patienter och brukare en god vård av god kvalitet och att statens uppgift är att stödja huvudmännen att uppnå detta och andra krav som lagstiftningen ställer på verksamheterna. Samverkan mellan myndigheterna och mellan myndigheterna och kommuner och landsting formaliseras genom inrättandet av två strategiska organ, Rådet för statlig kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (Kunskapsstyrningsrådet) respektive Huvudmannagruppen för behovsanpassad kunskapsstyrning inom hälsooch sjukvård och socialtjänst (Huvudmannagruppen). Kunskapsstyrningsrådet uppgift är att se till att den statliga kunskapsstyrningen uppfyller de krav som anges i förordningen gällande att vara samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, personal och kommuner och landsting har. Kunskapsstyrningsrådet består av myndighetscheferna vid ett antal myndigheter som är centrala för utvecklingen av den statliga kunskapsstyrningen eller som har en central roll i framtagandet av underlag för kunskapsstyrning; E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Huvudmannagruppen är ett rådgivande organ som har som uppgift att informera Kunskapsstyrningsrådet om områden där kommuner och landsting har behov av statlig kunskapsstyrning samt ur denna bör utformas och kommuniceras. Huvudmannagruppen består av 13 ledamöter eller ersättare från kommun eller landstingsfullmäktige som utgör ett representativt urval av lan-

6 dets sammansättning av stora, medelstora och små kommuner respektive landsting. Deltagandet är frivilligt. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande för Kunskapsstyrningsrådet och leder Huvudmannagruppen. På detta sätt kopplas de båda organen ihop. Föreskrifter är författningsreglerad kunskapsstyrning. Genom att samla alla föreskrifter från berörda myndigheter i en gemensam författningssamling, Socialstyrelsens författningssamling, blir det mer överskådligt och enklare att få information om vilka regler som gäller. 3 (6) Förslag: Genom att renodla och vidareutveckla Socialstyrelsens uppdrag får myndigheten en tydlig roll som ett nav för den statliga kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Bedömning: Förslagen i promemorian innebär att Socialstyrelsens uppdrag ändras dels genom att nya uppgifter tillförs dels genom att uppgifter flyttas till andra myndigheter. Socialstyrelsen har redan idag ett brett kunskapsstyrningsuppdrag. Genom bildandet av Inspektionen för Vård och omsorg, har Socialstyrelsen fått en ny roll som öppnar för utvecklingsfrågor och tydlig kunskapsstödjande roll gentemot kommunsektorn. Genom förslagen i denna promemoria får Socialstyrelsen genom ordförandeskapet för Kunskapsrådet och för den så kallade Huvudmannagruppen ett administrativt ledningsansvar för organens arbete och genom att bli utgivare av den gemensamma författningssamlingen får Socialstyrelsen en central roll för kommunicering av föreskrifter. Utöver detta föreslås Socialstyrelsen bli värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och uppgifter som tidigare tillhört Socialstyrelsens uppdrag flytta över till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Folkhälsomyndigheten vilket innebär att Socialstyrelsens uppdrag blir mer renodlat. Förslag: Uppdraget att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i hälsooch sjukvården bör vara samlat i Statens beredning för medicinsk utvärdering. Myndighetens uppdrag bör breddas till att omfatta även socialtjänsten. Som en följd av det breddade uppdraget bör myndigheten byta namn till Statens beredning för social och medicinsk utvärdering. Nämnden för medicinsk utvärdering bör byta namn till Nämnden för social och medicinsk utvärdering. Bedömning: Skälet till att bredda SBU s uppdrag att även omfatta socialtjänsten är att de finns behov av mer gemensamma och integrerade kunskapsstöd som är sektorsöverskridande mellan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Individer har ofta sammansatta behov som aktualiserar insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ett annat skäl är att metoder inom socialtjänsten är ett underforskat område och en breddning av SBU s uppdrag kan bidra till att socialtjänsten på sikt blir mer forskningsnära. Förslag: Myndigheten för Vårdanalys uppdrag bör utvidgas till att omfatta hela socialtjänstens område och den verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Som en konsekvens av detta bör myndigheten byta namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Vidare bör det rådgivande organet inom myndigheten, Patientrådet, byta namn till Patient- och brukarrådet. Bedömning: Motivet att bredda uppdraget till att omfatta hela socialtjänsten, d.v.s. även individoch familjeomsorg och den verksamhet som bedrivs inom LSS är att förstärka sambanden mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst utifrån att människor ofta har sammansatta behov som kräver insatser från flera håll. Även socialtjänsten bör därför följas upp och utvärderas ur ett

7 brukarperspektiv vilket leder till ökad trygghet för patienter och brukare. 4 (6) Förslag: Folkhälsomyndigheten föreslås få ett samlat ansvar för smittskyddsfrågor vilket innebär att myndigheten blir förvaltningsmyndighet för smittskyddet med ansvar för förvaltningsuppgifter, normering och krisberedskap. Folkhälsomyndigheten föreslås även bli nationell kontaktpunkt enligt hälsoreglementet enlig lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Det tidigare samordningsansvaret för smittskyddet bör tas bort. Föreskriftsbemyndigandena i smittskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt motsvarande förordningar bör föras över till Folkhälsomyndigheten men ändras bland annat på så sätt att Folkhälsomyndigheten inte får bemyndigande att meddela föreskrifter till skydd för enskilda. Socialstyrelsen behåller den del av ansvaret som myndigheterna har i dag beträffande hälso- och sjukvårdens krisberedskap, katastrofmedicinen och den fysiska beredskapen inom hälso- och sjukvård. Detsamma gäller områden som gränsar till smittskyddet såsom blodsäkerhet, sprututbytesverksamhet, donationsfrågor, hälsoundersökningar av asylsökande och infektionsscreening av gravida. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten behåller nuvarande delat ansvar för vårdhygien och antibiotikaresistens. Bedömning: Gränsdragningen mellan Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten vad gäller ansvaret för smittskyddsfrågor behöver tydliggöras. Enligt förslaget ska Socialstyrelsen vara den myndighet som har det huvudsakliga ansvaret för behandling och insatser till enskilda inom hälsooch sjukvård och socialtjänst medan Folkhälsomyndigheten ansvarar för uppgifter som rör befolkningsskydd. Tydliga uppdrag minskar risken för dubbelarbete och leder till att myndigheterna kan fokusera på sin kärnverksamhet. Förslag: Socialstyrelsen bör bli värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Bedömning: HSAN ansvarar för ärenden som är komplexa och ställer höga krav på en handläggarorganisation med både medicinsk och juridisk kompetens. Av denna anledning bör det hos värdmyndigheten finnas personal som är väl insatta i ämnesområdena. Socialstyrelsen bedöms ha bäst förutsättningar att bistå HSAN så att ärenden kan handläggas både effektivt och rättssäkert. Sedan inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg den 1 juni 2013, är Socialstyrelsen inte längre tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen är därmed inte längre part i HSAN-ärenden vilket var ett av skälen till att Socialstyrelsen tidigare inte ansågs vara lämplig som värdmyndighet för HSAN. Förslag: Ett uppdrag bör ges till Statskontoret att följa och utvärdera de förändringar avseende samverkan och kunskapsstyrning som föreslås samt att redovisa eventuella besparingsmöjligheter till följd av föreslagna förändringar. Bedömning: För att säkerställa att förslagen verkligen leder till åsyftat resultat behövs en uppföljning och utvärdering av myndigheternas förändringsarbete. I statskontorets uppdrag bör ingå att följa upp att den renodling av uppdragen som förslagen innebär leder till ökad effektivitet och minskat dubbelarbete. Konsekvenser för staten, kommunerna, patienter och brukare Kostnaderna för ett genomförande av förslagen kommer att rymmas inom befintliga ramar. De förslag som läggs förväntas förbättra förutsättningarna för att den statliga kunskapsstyrningen i högre utsträckning än idag ska vara samordnad, effektiv och behovsanpassad.

8 5 (6) Förslagen förväntas leda till att kommuner enkelt får tillgång till adekvat kunskapsstöd i olika beslutssituationer i vardagen och bättre förutsättningar avseende införande av en evidensbaserad hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den rådande ansvarsfördelningen mellan staten och kommuner och landsting påverkas inte av förslagen och ansvaret för att genomföra en kunskapsbeserad verksamhet vilar även fortsättningsvis på huvudmännen. Förslaget ska inte ha någon påverkan på det kommunala självstyret. Genom huvudmannagruppen blir förtroendevalda inom kommuner och landsting delaktiga i den statliga kunskapsstyrningens inriktning och utformning. Deltagande i gruppen är frivilligt och ska inte medföra några kostnader för kommuner och landsting. Konsekvenser för patienter och brukare är att deras synpunkter och erfarenheter lyfts fram som en viktig kunskapskälla som ska beaktas av myndigheterna deras kunskapsstyrningsarbete. I kraftträdande De föreslagna författningsförändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Stadskontorets samlade bedömning Att stärka samverkan mellan de statliga myndigheterna och kommuner och landsting genom inrättande av en Huvudmannagrupp välkomnas av Malmö stad. Kunskapsstyrning bör ha en starkare koppling till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna i kommunerna och därför behövs en formaliserad dialog kring behov och utformning av kunskapsstyrning. Genom denna dialog kan intentionen med kunskapsstyrningen nå hela vägen ut i verksamheternas dagliga arbete och öka förutsättningarna för verksamheterna att arbeta enligt en evidensbaserad praktik där brukare och patienter ges vård och insatser baserade på bästa tillgängliga kunskap. Det är dock av stor vikt att Huvudmannagruppen genom sin sammansättning representerar och är insatta i de behov som finns i både mindre och större kommuner och i de olika verksamheter som där bedrivs. Malmö stad vill understryka vikten av att stärka patient- och brukarinflytande inom kunskapsstyrningen så att de kunskaper och erfarenheter som de har tas tillvara. Det är sannolikt aktuellt att stärka inflytandet för fler målgrupper än de som finns inom ramen för PRIO-uppdraget. PRIO-uppdraget är ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen att, i samerkan med några andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård och socialtjänst, säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Uppdraget inleddes med en inventering av vilket kunskapsstöd som behövs inom området. Denna inventering skedde genom dialog med verksamheter, yrkesverksamma samt personer med patient-, brukar- och närståendeerfarenhet inom området psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att samma personer är både brukare inom socialtjänsten och patienter inom sjukvården. Dessa personer har ofta sammansatta behov och behöver samordnade insatser från båda huvudmännen. Malmö stad instämmer i att en samlad kunskapsstyrning som utgår från individernas behov och som tydligt pekar på beröringspunkterna mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst kan bidra till bättre förutsättningar för samverkan och god vård.

9 6 (6) Malmö stad arbetar med ett ständigt förbättringsarbete med utgångspunkt i en evidensbaserad praktik där bästa tillgängliga kunskap är en av delarna. Då metoder inom socialtjänsten är ett underforskat område, välkomnar Malmö stad en breddning av SBU s uppdrag om det i enlighet med intentionen leder till att socialtjänsten på sikt kan bli mer forskningsnära och till att ge verksamheterna ett bättre kunskapsunderlag. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

10 Remiss REGERINGSI(ANSLIET 201,4-03-1,9 s2014/263e/stnr Socialdepartementet Enheten fdr samordning och stod Eva Edstrdm Fors Telefon Departementspromem oria 2Ol4:9 En samlad kunskapsstyrni ng ftir hilsooch sjukvird och socialtjdnst Remissinstanser: l. Riksdagens ombudsmin 2. Riksrevisionen 3. Kammarrltten i Jonkoping 4. Forvaltningsrltten i Stockholm 5. Forvaltningsritten i Umei 6. Justitiekanslern 7. Rikspolisstyrelsen 8. Rittsmedicinalverket 9. Migrationsverket 10. Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB) 1 1. Forsiikringskassan 12. Socialstyrelsen 13. Likemedelsverket 14. Hilso- och sjukvirdens ansvarsnimnd (HSAN) 1 5. Folkhalsomyndigheten 15. Myndigheten for virdanalys 17. Statens beredning for medicinsk utvirdering (SBU) 1 8. Statens institutionsstyrelse (SiS) 19. Myndigheten for handikappolitisk samordning (Handisam) 20. Hjalpmedelsinstitutet (HI) 21. Myndigheten for internationella adoptionsfrigor (MIA) 22. B arnombuds mannen (B O ) 23. Forskningsridet for halsa, arbetsliv och valfard (Forte) 2 4. T andvirds - och lekemedels forminsverket (TLV) 25. Arbetsgivarverket 25. Llnsstyrelsen i Blekinge lnn 27. Lansstyrelsen i Norrbottens len 28. Linsstyrelsen i Dalarnas hn 2g.Lansstyrelsen i Stockholms ien Postadr# Telelonvexel E-posti se Stockholm Besdkfrdress Telefax FredsgatanS

11 30. Linsstyrelsen i Vastra Gtitalands lin 31. Statskontoret 32. E-hiilsomyndigheten 33. Inspektionen for vird och omsorg (IVO) 34. Utredningen (S 201,3:17) om tillganglig och siker information i hilso- och sjukvird och socialtjinst 35. Ekonomistyrningsverket (ESV) 36. Kammarkollegiet 37. Statistiska centralbyrin (SCB) 38. Statens skolverk 39. Statens skolinspektion 40. Universitetskanslersimbetet 41. Vetenskapsrndet 42. Karolinska institutet (KI) 43. Linn6universitet 44. Stockholms universitet 45. Umei universitet 46. Uppsala universitet 47.5rebro universitet 48. Verket for innovationssystem (Vinnova) 49. E-delegationen 50. Arvidsjaur kommun 51. Botkyrka kommun 52. Burlovs kommun 53. Eslovs kommun 54. Finspings kommun 55. Filipstads kommun 56. Gnosjo kommun 57. Gotlands kommun 58. Gzivle kommun 59. Gdteborgs kommun 60. Halmstads kommun 61. H<i6r kommun 62. Jdnkopings kommun 63. Kalmar kommun 54. Kungilvs kommun 65. Lulei kommun 66. Lysekils kommun 67. Malmo kommun 68. Marks kommun 69. Munkedals kommun 70. Molndals kommun 71. Norrtilje kommun 72. Nykopings kommun 73. Nynishamns kommun 74. Orsa kommun 75. Oskarshamns kommun 76. Solleftei kommun 2

12 l 77. Solna kommun 78. Stockholms kommun 79. Stromsunds kommun 80. Sundsvalls kommun 81. Umei kommun 82. Uppsala kommun 83. Vilhelmina kommun 84. Vingikers kommun 85. Vinersborgs kommun 86. Virnamo kommun 87. Vlsteris kommun 88. Ostersunds kommun 89. Bleking lens landsting 90. Dalarnas lens landsting 91. Giivleborgs lins landsting 92. Hallands lans landsting 93. Jnmtlands lins landsting 94. J6nkdpings ldns landsting 95. Kalmar lins landsting 96. Kronobergs lans landsting 97. Norrbottens lans landsting 98. Skine hns landsting 99. Stockholms lans landsting 100. Sodermanlands lins landsting 101. Uppsala lens landsting 102. Virmlands lans landsting I03. Visrerbottens lens landsting 104. Visternorrlands lins landsting 105. Vistmanlands lins landsting 106. Vistra Gotaland lens landsting 107. Orebro lens landsting t 08. Osrergotlands lens landsting Akademikerforbundet (SSR) 110. Astma- och Allergiforbundet Brostcancerforeningarnas riksorganisation (BRO) CSA - centralforbundet for socialt arbete 113. De Handikappades Riksforbund (DHR) 114. Demensforbundet 115. Famna FORSA - forbundet for forskning i socialt arbete 117. Forum for frivilligt socialt arbete 118. Fou-velferd 119. FOU-vist 120. Fysioterapeuterna 121. Forbundet Sveriges Arbetsterapeuter 122. Foreningen Sveriges socialchefer 123. Handikappf6rbundens samarbetsorgan (HSO) 1,24. Hjert- och Lungsjukas Riksforbund

13 Landsorganisationen i Sverige (LO) 126. Nationell samverkan for psykisk halsa (I'{SPH) 127. Patientnimnden i Kronobergs lan 128. Patientnlmnden i Stockholms lan 129. P atientnimnden-etis ka nlmnden i Vis ternorrlands lan 130. Patientnimndens kansli i Boris Vistra Gotalands lan 131. Patientnimndens kansli i Goteborg, Vistra Gotalands lin 132. Pensionirernas Riksorganisation (PRO) 133. Praktikertjanst 1,3 4. P riv att andhkarna Prostatacancerforbundet Reumatikerforbundet 137. Riksforbundet Slllsynta diagnoser Smittskyddslakarforeningen 139. Statens medicinsk-etiska rid (SMER) Sriftelsen Aldrecenrrum 141. Svensk forening for allminmedicin (SFAM) 142. Svensk forening for virdhygien Svensk sjukskoterskeforening Svenska Barnmorskeforbundet Svenska likaresillskapet Svenskt Niringsliv 147. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) Sveriges apoteksforening Sveriges Farmaceuter 150. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 151. Sveriges lakarforbund 152. Sveriges Pensionirers Riksforbund (SPRF) Sveriges PsykologfOrbund Sveriges tandlekarforbund Tjinsteminnens centralorganisation (TCO) 156. Ung Cancer 1,57. Yirdforbundet 158. Virdforetagarna Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 19 iuni2014. Svaren lamnas per e-post till s.re re geringskansliet. s e och geringskansliet. se. Svaren lamnas bide i pdf-format och i word-format. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter pi forslagen eller materialet i promemorian. Om remissen ir begrinsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sidan begrlnsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lamnar synpunkter ocksi pi ovriga delar. Myndigheter under regeringen ir skyldiga att svara pi remissen. En myndighet avgor dock pi eget ansvar om den har nigra synpunkrer att

14 5 redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har nigra synpunkter, ricker det att svaret ger besked om detta. For andra remissinstanser innebir remissen en inbiudan att lemna synpunkter. Rid om hur remissyttranden utformas finns i Statsridsberedningens promemoria Sza ra pa remiss - hlr och oarfdr (SB PM ). Denkan laddas ner frin Regeringskansliets webbplats q-x- \ U Tony Malmborg Departementsrid Kopia till Fritzes kundservice, la6 47 Stockholm

15 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Ds 2014:9

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Remiss REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Socialdepartementet SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remiss 2017-01-10 S2017/00117/FS Socialdepartementet Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Justitiekanslern (JK) 4 Förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer

S2009/9762/HS. Remissinstanserna

S2009/9762/HS. Remissinstanserna Remiss 2009-12-10 S2009/9762/HS Socialdepartementet Remissinstanserna Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en

Läs mer

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remiss 2017-06-21 S2017/03403/FS Socialdepartementet Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remissinstanser 1 Riksrevisionen 2 Justitiekanslern (JK) 3 Datainspektionen 4 Socialstyrelsen

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remiss 2017-11-22 S2017/06371/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Remiss. Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2)

Remiss. Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) .~ ---- 1------ Remiss REG ERI NG SKAN SLI ET 2013-02-20 S2013/ 818/ FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) Remissinstanser: 1. Riksdagens

Läs mer

tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek.

tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek. Remiss S2012/3890/VS S2012/4269/VS S2012/4270/FS Socialdepartementet Enheten för verksamhetsstöd 2012-06-12 Remiss avseende slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33), Ds 2012:20 Inspektionen för vård

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Regeringskansliet S2016/07755/SF

Regeringskansliet S2016/07755/SF Regeringskansliet Remiss 2016-12-16 S2016/07755/SF Socialdepartementet KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning

Läs mer

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) ---------~--------- Remiss REG ERI N G SKAN S LI ET 2012-05-15 S2012/ 2766/ FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU

Läs mer

Kort om Socialstyrelsen

Kort om Socialstyrelsen Kort om Socialstyrelsen Socialstyrelsen arbetar för att du ska få tillgång till en god vård och omsorg Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor i Sverige alla ska ha tillgång till en god

Läs mer

Remittering av betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Remittering av betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre Remiss 2017-05-31 S2017/02040/FST Socialdepartementet Remittering av betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre Remissinstanser 1 Justitieombudsmannen 2 Kammarrätten

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla

Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla Remiss 2017-06-05 S2017/03374/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Hovrätten för Västra Sverige

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag ~ @ REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4J Dan Leeman Telefon 08-405 80 36 dan. leeman@regeri ngskansl iet. se

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser Regeringskansliet Remiss 2017-04-20 S2017/00606/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser 1 Kammarrätten i

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Remiss 2017-03-17 S2017/01743/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Tommy Sundholm Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän, JO 2 Riksrevisionen 3

Läs mer

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remiss 2017-04-25 Ju2017/04129/KRIM Justitiedepartementet Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remiss 2017-06-21 Ju2017/04519-1 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Tove Axelsson Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remissinstanser

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss 2017-05-04 U2017/00778/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Remiss - Delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) - svar på remiss från socialdepartementet

Remiss - Delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) - svar på remiss från socialdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-03-19 SN-2013/933.839 KS-2013.298/839 1 (7) HANDLÄGGARE Johanna Sopo 08-53531207 johanna.sopo@huddinge.se Socialnämnden Remiss - Delbetänkandet

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-03-24 U2013/4160/SF Utbildni ngsdepartementet Enheten för studiefinansiering Marie Mäkk Telefon 08-405 32 21 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remissinstanser:

Läs mer

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) Remiss 2016-11-24 Fi2016/04014/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten Sara Westerlund 08-4054023 072-7012593 Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden

Läs mer

---------ii5i---------

---------ii5i--------- ~ Remiss ---------ii5i--------- REG ERI NGSKANSLI ET 2013-03-13 S2013/ 1826/ RU Socialdepartementet Upphandlingsutredningen 2010 - slutbetänkande (SO U 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig

Läs mer

»Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

»Uppsala ) KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG »Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2013-03-28 ALN-2013-0076.37 Äldrenämnden Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) från Regeringskansliet

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

JÖL Socialstyrelsen Dnr /2016

JÖL Socialstyrelsen Dnr /2016 JÖL Socialstyrelsen 2016-10-27 Dnr 4.1.1-14325/2016 Avdelningen för regler och behörighet Jessica Storm Jessica.Storm@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till Socialstyrelens föreskrifter

Läs mer

Yttrande avseende Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Yttrande avseende Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Datum Diarienummer 1 (6) 2014-06-17 1137/2014 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst S2014/2639/SAM Tandvårds-

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Remiss. Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)

Remiss. Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92) Remiss 2017-02-06 Ku2017/00232/D Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas

Läs mer

2014-03-12 N2014/743/E

2014-03-12 N2014/743/E Remiss 2014-03-12 N2014/743/E Näringsdepartementet Energi Martin Palm 08-405 28 24 Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Remissinstanser 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Förvaltlningsrätten

Läs mer

Remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) Remiss 2017-05-17 Ku2016/02814 /DISK Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Anna Schölin 08-405 14 04 anna.scholin@regeringskansliet.se Remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66)

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) Remiss 2003-02-11 U 2002/4776 U 2002/4869 Utbildningsdepartementet Skolenheten Mikael Sandström Telefon 08-405 18 65 Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) tl1r"lt1,~,\ i Remiss REGERING SKANS LI ET 2015-06-26 N"2015/5036/PlJB Näringsdepartementet Lantmäteriet lnk. 2015 07-0 2 'rf:: OnrL... ZcJ5/~1.9.f.t.. Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning

Läs mer

Kunskapsstödsutredningen

Kunskapsstödsutredningen Kunskapsstödsutredningen QRC 17 oktober 2016 Bakgrund utredningen Vårt uppdrag Utredningen ska lämna förslag till hur ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås Syftet

Läs mer

Remissvar departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Remissvar departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9) Handläggare: Sven-Erik Wånell 2014-05-08 Tjänsteutlåtande 5/2014 Styrelsen 2014-05-27 6 Remissvar departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Läs mer

REGERING S KA N S TT ET S2016/01918/FST

REGERING S KA N S TT ET S2016/01918/FST Remiss REGERING S KA N S TT ET 2016-04-12 S2016/01918/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Charlotte Palmstierna Telefon 08-405 22 18f Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Läs mer

Aktuellt på Socialstyrelsen

Aktuellt på Socialstyrelsen Aktuellt på Socialstyrelsen SFVH studiedagar 01 Inger Riesenfeld-Örn Aktuellt: Nya myndigheter inom hälso- och sjukvården Revidering hygienföreskrift (SOSFS 007:19) Vårdhund pågående arbete Regeringsuppdrag:

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras Remiss 2017-06-28 Ju2017/05764/BIRS Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Erika Goldkuhl 08-405 32 84 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk

Läs mer

Regeringskansliet. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Remissinstanser:

Regeringskansliet. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Remissinstanser: Regeringskansliet Remiss 2017-02-23 S2017/00671/FS Socialdepartementet SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket Remissinstanser: 1 Arbetsförmedlingen 2 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remiss 2017-06-07 U2017/02586/RS Utbildningsdepartementet Rättssekretariatet Kansliråd Tyri Öhman +46 72 244 56 92 Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remissinstanser

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland 8 Regeringskansliet Remiss 2017-03-10 N2017/01869/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet, rättsenheten för landsbygd Kansliråd Eva Kalling Lundberg 08-405 5023 Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården 2016-04-13 Dnr 4.1.1-10918/2016 1(1) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m.

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. / 2016 06 07 Dnr 4.1.1-14967/2016 1(5) Avdelningen för regler och behörighet Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik Lisa van Duin lisa.vanduin@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss avseende förslag

Läs mer

Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)

Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Remiss 1 (6) 2009-06-15 U2009/4049/S Utbildningsdepartementet Remissinstanserna Skollagsberedningen (U2006:E) Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Härmed remitteras departementspromemorian

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

onr:.loj -:.?.Olb.. ~!.?1..

onr:.loj -:.?.Olb.. ~!.?1.. ~ ; REGERINGSKAN SLIET Remi ss 2016-01 -12 Lantrnäteriet lnk. 2016-01- Z 0 onr:.loj -:.?.Olb.. ~!.?1.. "N2016/ 001 79/TIF Näri ngsdepartementet Enheten för transportinfrastruktur och finansiering Leena

Läs mer

Sammanställning av remissyttranden över delbetänkande Registerdata för forskning (SOU 2012:36F).

Sammanställning av remissyttranden över delbetänkande Registerdata för forskning (SOU 2012:36F). Promemoria 2012-08-27 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Departementssekreterare Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto Telefon 08-405 22 81 E-post ann-sofie.hollsten-yamamoto@education.ministry.se

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Beslutsförslag 2014-11-17 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Daniel Helsing Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga Regeringsbeslut I:2 2017-03-16 U2017/01236/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Remiss. Remiss av delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)

Remiss. Remiss av delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Remiss REGERINGSKANSLIET 2014-06-03 N2014/1345/ITP Näringsdepartementet Enheten för it-politik Nicklas Liss-Larsson nicklas.liss-larsson@regeringskansliet.se Remiss av delbetänkandet En digital agenda

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst 2016:13 Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2016-04-27 2015/71-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-03-19 S2015/2043/SAM Regeringen

Läs mer

2011-07- U. I MOTALA KOMMUN Biidnmgsnämnden. Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G. Utbildningsdepartementet

2011-07- U. I MOTALA KOMMUN Biidnmgsnämnden. Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G. Utbildningsdepartementet Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-07-13 U2011/4195/G Utbildningsdepartementet Gymnasieenheten Anna Barklund Telefon 08-405 5264 li Vissa frågor angående bidrag till fristående gymnasieskolor och internationella

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Promemoria 2014-06-02 Ku2014/44/MFI Kulturdepartementet Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng"

5. Remiss från Socialdepartementet om Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng Ärende som behandlas direkt i kommunstyrelsen: 5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Bilaga KS 2012/145/1-2 Bilaga KS 2012/145/1

Läs mer

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 februari 2012 Ulf Kristersson Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

U2016/04660/GV

U2016/04660/GV Remiss 2016-11-29 U2016/04660/GV Utbildningsdepartementet Betänkandet En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) Remissinstanser

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Remiss N2016/06470/FF. Näringsdepartementet. Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

Remiss N2016/06470/FF. Näringsdepartementet. Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) Remiss REGERINGSKANSLIET 2016-10-28 N2016/06470/FF Näringsdepartementet Enheten för främjande och förenkling Lena Ljungberg Tel. 08-405 14 30 Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringsbeslut I:4 2013-05-08 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Landstingsstyrelsen 2012-08-27 20 (29) Dnr CK 2012-0240 Dnr CK 2012-0241 Dnr CK 2012-0242. Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen 2012-08-27 20 (29) Dnr CK 2012-0240 Dnr CK 2012-0241 Dnr CK 2012-0242. Förslag till beslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-08-27 20 (29) Dnr CK 2012-0240 Dnr CK 2012-0241 Dnr CK 2012-0242 147 Slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) 2016-02-02 Dnr 10.1-27264/2015 1(5) Utvärdering och analys Sara Dahlin sara.dahlin @socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande över betänkandet

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Inspektionen för vård och omsorg en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU5 Inspektionen för vård och omsorg en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition

Läs mer

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) Kommunstyrelsen 2017-11-06 Kommunledningskontoret Näringslivsenheten KSKF/2017:630 Valentina Andic, 016-710 74 08 1 (2) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och

Läs mer