Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemoria En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemoria 2014.9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst."

Transkript

1

2 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (2) Datum Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK Yttrande Till Socialdepartementet Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemoria En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Remissvar 19 juni 2014 Remissvar 19 juni 2014 S2014/2639/SAM Kommunstyrelsen har beslutat att lämna följande yttrande: Yttrande Att stärka samverkan mellan de statliga myndigheterna och kommuner och landsting genom inrättande av en Huvudmannagrupp välkomnas av Malmö stad. Kunskapsstyrning bör ha en starkare koppling till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna i kommunerna och därför behövs en formaliserad dialog kring behov och utformning av kunskapsstyrning. Genom denna dialog kan intentionen med kunskapsstyrningen nå hela vägen ut i verksamheternas dagliga arbete och öka förutsättningarna för verksamheterna att arbeta enligt en evidensbaserad praktik där brukare och patienter ges vård och insatser baserade på bästa tillgängliga kunskap. Det är dock av stor vikt att Huvudmannagruppen genom sin sammansättning representerar och är insatta i de behov som finns i både mindre och större kommuner och i de olika verksamheter som där bedrivs. Malmö stad vill understryka vikten av att stärka patient- och brukarinflytande inom kunskapsstyrningen så att de kunskaper och erfarenheter som de har tas tillvara. Det är sannolikt aktuellt för fler målgrupper än de som finns inom ramen för PRIO-uppdraget. Det är inte ovanligt att samma personer är både brukare inom socialtjänsten och patienter inom sjukvården. Dessa personer har ofta sammansatta behov och behöver samordnade insatser från båda huvudmännen. Malmö stad instämmer i att en samlad kunskapsstyrning som utgår från individernas behov och som tydligt pekar på beröringspunkterna mellan hälsooch sjukvård och socialtjänst kan bidra till bättre förutsättningar för samverkan och god vård.

3 Malmö stad arbetar med ett ständigt förbättringsarbete med utgångspunkt i en evidensbaserad praktik där bästa tillgängliga kunskap är en av delarna. Då metoder inom socialtjänsten är ett underforskat område, välkomnar Malmö stad en breddning av SBU s uppdrag om det i enlighet med intentionen leder till att socialtjänsten på sikt kan bli mer forskningsnära och till att ge verksamheterna ett bättre kunskapsunderlag. 2 (2) Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh Sekreterare Tomas Bärring

4 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum Handläggare Christina Ek Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemoria En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Remissvar 19 juni 2014 STK Sammanfattning I denna departementspromemoria föreslås åtgärder som ska leda till att de statliga myndigheternas kunskapsstyrning inom området hälso- och sjukvård och socialtjänst ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. Åtgärderna som föreslås är att införa en gemensam författningssamling, renodla myndigheternas uppdrag samt att inrätta två strategiska organ; Kunskapsstyrningsrådet och Huvudmannagruppen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med uppsatt förslag från stadskontoret. Beslutsunderlag Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemoria En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Remissvar senast 19 juni 2014 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. G-Tjänsteskrivelse-VoOber6/5-En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Förslag till yttrande Beslutsplanering KS Fördelningsmöte Vård- och omsorgsberedningen Kommunstyrelsens AU I Kommunstyrelsen Ärendet Bakgrund 2011 tillsatte regeringen Statens vård och omsorgsutredning med uppdrag att se över hur staten genom sina myndigheter ska verka för ett effektivt och långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. I utredningens slutbetänkande Gör det enklare (SOU 2012:33) fastslogs att kunskapsstyrning

5 är nyckelfaktorn för att kunna hantera många av de utmaningar och frågor som sektorn står inför. I slutbetänkandet angavs vidare att den då gällande myndighetsstrukturen bidrar till att kunskapsstödet till sektorn är splittrat och otydligt vilket leder till att verksamheterna inte får det stöd de behöver. Detta resulterar vidare i att vården och omsorgen för enskilda patienter och brukare blir sämre än den kunde varit. Slutbetänkandet resulterade bland annat i att regeringen valt att göra en stegvis reformering av myndighetsstrukturen inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Först inrättades Inspektionen för vård och omsorg, därefter omvandlades Apotekens service AB till E-hälsomyndigheten och i ett tredje steg fördes uppgifter från Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut över till den nya Folkhälsomyndigheten. Denna promemoria utgör nästa steg i denna reformering av myndighetsstrukturen. 2 (6) Promemorians förslag och bedömningar I promemorian definieras kunskapsstyrning som de olika former av kunskapsstöd och bindande föreskrifter som statliga myndigheter ansvarar för och som riktar sig mot huvudmännen och de verksamheter som dessa ansvarar för. Kunskapsstyrning är en förutsättning för en evidensbaserad praktik, dvs. att patienter och brukare ges vård och insatser som baserade på bästa tillgängliga kunskap. För att kunskapsstyrningen ska leda till verklig förändring för den enskilde krävs ett fungerande samspel mellan de statliga myndigheterna och kommuner och landsting. Nedan följer en sammanställning av de förslag och bedömningar som anges i departementsskrivelsen. Förslag: Målet med den statliga kunskapsstyrningen och vilka krav kunskapsstyrningen ska uppfylla för att uppnå målet bör regleras. Vidare bör formerna för samverkan kring kunskapsstyrning mellan myndigheterna och mellan myndigheterna och huvudmännen regleras. Det bör skapas en gemensam författningssamling där myndigheterna som har föreskriftsbemyndigande kungör sina föreskrifter. Bedömning: Genom att skapa en ny förordning som reglerar övergripande frågor som rör de statliga myndigheternas kunskapsstyrningsarbete inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, tydliggörs kraven på den statliga kunskapsstyrningen. Förordningen synliggör att det är kommuner och landsting som har det fulla ansvaret för att ge patienter och brukare en god vård av god kvalitet och att statens uppgift är att stödja huvudmännen att uppnå detta och andra krav som lagstiftningen ställer på verksamheterna. Samverkan mellan myndigheterna och mellan myndigheterna och kommuner och landsting formaliseras genom inrättandet av två strategiska organ, Rådet för statlig kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (Kunskapsstyrningsrådet) respektive Huvudmannagruppen för behovsanpassad kunskapsstyrning inom hälsooch sjukvård och socialtjänst (Huvudmannagruppen). Kunskapsstyrningsrådet uppgift är att se till att den statliga kunskapsstyrningen uppfyller de krav som anges i förordningen gällande att vara samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, personal och kommuner och landsting har. Kunskapsstyrningsrådet består av myndighetscheferna vid ett antal myndigheter som är centrala för utvecklingen av den statliga kunskapsstyrningen eller som har en central roll i framtagandet av underlag för kunskapsstyrning; E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Huvudmannagruppen är ett rådgivande organ som har som uppgift att informera Kunskapsstyrningsrådet om områden där kommuner och landsting har behov av statlig kunskapsstyrning samt ur denna bör utformas och kommuniceras. Huvudmannagruppen består av 13 ledamöter eller ersättare från kommun eller landstingsfullmäktige som utgör ett representativt urval av lan-

6 dets sammansättning av stora, medelstora och små kommuner respektive landsting. Deltagandet är frivilligt. Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande för Kunskapsstyrningsrådet och leder Huvudmannagruppen. På detta sätt kopplas de båda organen ihop. Föreskrifter är författningsreglerad kunskapsstyrning. Genom att samla alla föreskrifter från berörda myndigheter i en gemensam författningssamling, Socialstyrelsens författningssamling, blir det mer överskådligt och enklare att få information om vilka regler som gäller. 3 (6) Förslag: Genom att renodla och vidareutveckla Socialstyrelsens uppdrag får myndigheten en tydlig roll som ett nav för den statliga kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Bedömning: Förslagen i promemorian innebär att Socialstyrelsens uppdrag ändras dels genom att nya uppgifter tillförs dels genom att uppgifter flyttas till andra myndigheter. Socialstyrelsen har redan idag ett brett kunskapsstyrningsuppdrag. Genom bildandet av Inspektionen för Vård och omsorg, har Socialstyrelsen fått en ny roll som öppnar för utvecklingsfrågor och tydlig kunskapsstödjande roll gentemot kommunsektorn. Genom förslagen i denna promemoria får Socialstyrelsen genom ordförandeskapet för Kunskapsrådet och för den så kallade Huvudmannagruppen ett administrativt ledningsansvar för organens arbete och genom att bli utgivare av den gemensamma författningssamlingen får Socialstyrelsen en central roll för kommunicering av föreskrifter. Utöver detta föreslås Socialstyrelsen bli värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och uppgifter som tidigare tillhört Socialstyrelsens uppdrag flytta över till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Folkhälsomyndigheten vilket innebär att Socialstyrelsens uppdrag blir mer renodlat. Förslag: Uppdraget att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i hälsooch sjukvården bör vara samlat i Statens beredning för medicinsk utvärdering. Myndighetens uppdrag bör breddas till att omfatta även socialtjänsten. Som en följd av det breddade uppdraget bör myndigheten byta namn till Statens beredning för social och medicinsk utvärdering. Nämnden för medicinsk utvärdering bör byta namn till Nämnden för social och medicinsk utvärdering. Bedömning: Skälet till att bredda SBU s uppdrag att även omfatta socialtjänsten är att de finns behov av mer gemensamma och integrerade kunskapsstöd som är sektorsöverskridande mellan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Individer har ofta sammansatta behov som aktualiserar insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ett annat skäl är att metoder inom socialtjänsten är ett underforskat område och en breddning av SBU s uppdrag kan bidra till att socialtjänsten på sikt blir mer forskningsnära. Förslag: Myndigheten för Vårdanalys uppdrag bör utvidgas till att omfatta hela socialtjänstens område och den verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Som en konsekvens av detta bör myndigheten byta namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Vidare bör det rådgivande organet inom myndigheten, Patientrådet, byta namn till Patient- och brukarrådet. Bedömning: Motivet att bredda uppdraget till att omfatta hela socialtjänsten, d.v.s. även individoch familjeomsorg och den verksamhet som bedrivs inom LSS är att förstärka sambanden mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst utifrån att människor ofta har sammansatta behov som kräver insatser från flera håll. Även socialtjänsten bör därför följas upp och utvärderas ur ett

7 brukarperspektiv vilket leder till ökad trygghet för patienter och brukare. 4 (6) Förslag: Folkhälsomyndigheten föreslås få ett samlat ansvar för smittskyddsfrågor vilket innebär att myndigheten blir förvaltningsmyndighet för smittskyddet med ansvar för förvaltningsuppgifter, normering och krisberedskap. Folkhälsomyndigheten föreslås även bli nationell kontaktpunkt enligt hälsoreglementet enlig lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Det tidigare samordningsansvaret för smittskyddet bör tas bort. Föreskriftsbemyndigandena i smittskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt motsvarande förordningar bör föras över till Folkhälsomyndigheten men ändras bland annat på så sätt att Folkhälsomyndigheten inte får bemyndigande att meddela föreskrifter till skydd för enskilda. Socialstyrelsen behåller den del av ansvaret som myndigheterna har i dag beträffande hälso- och sjukvårdens krisberedskap, katastrofmedicinen och den fysiska beredskapen inom hälso- och sjukvård. Detsamma gäller områden som gränsar till smittskyddet såsom blodsäkerhet, sprututbytesverksamhet, donationsfrågor, hälsoundersökningar av asylsökande och infektionsscreening av gravida. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten behåller nuvarande delat ansvar för vårdhygien och antibiotikaresistens. Bedömning: Gränsdragningen mellan Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten vad gäller ansvaret för smittskyddsfrågor behöver tydliggöras. Enligt förslaget ska Socialstyrelsen vara den myndighet som har det huvudsakliga ansvaret för behandling och insatser till enskilda inom hälsooch sjukvård och socialtjänst medan Folkhälsomyndigheten ansvarar för uppgifter som rör befolkningsskydd. Tydliga uppdrag minskar risken för dubbelarbete och leder till att myndigheterna kan fokusera på sin kärnverksamhet. Förslag: Socialstyrelsen bör bli värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Bedömning: HSAN ansvarar för ärenden som är komplexa och ställer höga krav på en handläggarorganisation med både medicinsk och juridisk kompetens. Av denna anledning bör det hos värdmyndigheten finnas personal som är väl insatta i ämnesområdena. Socialstyrelsen bedöms ha bäst förutsättningar att bistå HSAN så att ärenden kan handläggas både effektivt och rättssäkert. Sedan inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg den 1 juni 2013, är Socialstyrelsen inte längre tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen är därmed inte längre part i HSAN-ärenden vilket var ett av skälen till att Socialstyrelsen tidigare inte ansågs vara lämplig som värdmyndighet för HSAN. Förslag: Ett uppdrag bör ges till Statskontoret att följa och utvärdera de förändringar avseende samverkan och kunskapsstyrning som föreslås samt att redovisa eventuella besparingsmöjligheter till följd av föreslagna förändringar. Bedömning: För att säkerställa att förslagen verkligen leder till åsyftat resultat behövs en uppföljning och utvärdering av myndigheternas förändringsarbete. I statskontorets uppdrag bör ingå att följa upp att den renodling av uppdragen som förslagen innebär leder till ökad effektivitet och minskat dubbelarbete. Konsekvenser för staten, kommunerna, patienter och brukare Kostnaderna för ett genomförande av förslagen kommer att rymmas inom befintliga ramar. De förslag som läggs förväntas förbättra förutsättningarna för att den statliga kunskapsstyrningen i högre utsträckning än idag ska vara samordnad, effektiv och behovsanpassad.

8 5 (6) Förslagen förväntas leda till att kommuner enkelt får tillgång till adekvat kunskapsstöd i olika beslutssituationer i vardagen och bättre förutsättningar avseende införande av en evidensbaserad hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den rådande ansvarsfördelningen mellan staten och kommuner och landsting påverkas inte av förslagen och ansvaret för att genomföra en kunskapsbeserad verksamhet vilar även fortsättningsvis på huvudmännen. Förslaget ska inte ha någon påverkan på det kommunala självstyret. Genom huvudmannagruppen blir förtroendevalda inom kommuner och landsting delaktiga i den statliga kunskapsstyrningens inriktning och utformning. Deltagande i gruppen är frivilligt och ska inte medföra några kostnader för kommuner och landsting. Konsekvenser för patienter och brukare är att deras synpunkter och erfarenheter lyfts fram som en viktig kunskapskälla som ska beaktas av myndigheterna deras kunskapsstyrningsarbete. I kraftträdande De föreslagna författningsförändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Stadskontorets samlade bedömning Att stärka samverkan mellan de statliga myndigheterna och kommuner och landsting genom inrättande av en Huvudmannagrupp välkomnas av Malmö stad. Kunskapsstyrning bör ha en starkare koppling till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna i kommunerna och därför behövs en formaliserad dialog kring behov och utformning av kunskapsstyrning. Genom denna dialog kan intentionen med kunskapsstyrningen nå hela vägen ut i verksamheternas dagliga arbete och öka förutsättningarna för verksamheterna att arbeta enligt en evidensbaserad praktik där brukare och patienter ges vård och insatser baserade på bästa tillgängliga kunskap. Det är dock av stor vikt att Huvudmannagruppen genom sin sammansättning representerar och är insatta i de behov som finns i både mindre och större kommuner och i de olika verksamheter som där bedrivs. Malmö stad vill understryka vikten av att stärka patient- och brukarinflytande inom kunskapsstyrningen så att de kunskaper och erfarenheter som de har tas tillvara. Det är sannolikt aktuellt att stärka inflytandet för fler målgrupper än de som finns inom ramen för PRIO-uppdraget. PRIO-uppdraget är ett uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen att, i samerkan med några andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård och socialtjänst, säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Uppdraget inleddes med en inventering av vilket kunskapsstöd som behövs inom området. Denna inventering skedde genom dialog med verksamheter, yrkesverksamma samt personer med patient-, brukar- och närståendeerfarenhet inom området psykisk ohälsa. Det är inte ovanligt att samma personer är både brukare inom socialtjänsten och patienter inom sjukvården. Dessa personer har ofta sammansatta behov och behöver samordnade insatser från båda huvudmännen. Malmö stad instämmer i att en samlad kunskapsstyrning som utgår från individernas behov och som tydligt pekar på beröringspunkterna mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst kan bidra till bättre förutsättningar för samverkan och god vård.

9 6 (6) Malmö stad arbetar med ett ständigt förbättringsarbete med utgångspunkt i en evidensbaserad praktik där bästa tillgängliga kunskap är en av delarna. Då metoder inom socialtjänsten är ett underforskat område, välkomnar Malmö stad en breddning av SBU s uppdrag om det i enlighet med intentionen leder till att socialtjänsten på sikt kan bli mer forskningsnära och till att ge verksamheterna ett bättre kunskapsunderlag. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

10 Remiss REGERINGSI(ANSLIET 201,4-03-1,9 s2014/263e/stnr Socialdepartementet Enheten fdr samordning och stod Eva Edstrdm Fors Telefon Departementspromem oria 2Ol4:9 En samlad kunskapsstyrni ng ftir hilsooch sjukvird och socialtjdnst Remissinstanser: l. Riksdagens ombudsmin 2. Riksrevisionen 3. Kammarrltten i Jonkoping 4. Forvaltningsrltten i Stockholm 5. Forvaltningsritten i Umei 6. Justitiekanslern 7. Rikspolisstyrelsen 8. Rittsmedicinalverket 9. Migrationsverket 10. Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB) 1 1. Forsiikringskassan 12. Socialstyrelsen 13. Likemedelsverket 14. Hilso- och sjukvirdens ansvarsnimnd (HSAN) 1 5. Folkhalsomyndigheten 15. Myndigheten for virdanalys 17. Statens beredning for medicinsk utvirdering (SBU) 1 8. Statens institutionsstyrelse (SiS) 19. Myndigheten for handikappolitisk samordning (Handisam) 20. Hjalpmedelsinstitutet (HI) 21. Myndigheten for internationella adoptionsfrigor (MIA) 22. B arnombuds mannen (B O ) 23. Forskningsridet for halsa, arbetsliv och valfard (Forte) 2 4. T andvirds - och lekemedels forminsverket (TLV) 25. Arbetsgivarverket 25. Llnsstyrelsen i Blekinge lnn 27. Lansstyrelsen i Norrbottens len 28. Linsstyrelsen i Dalarnas hn 2g.Lansstyrelsen i Stockholms ien Postadr# Telelonvexel E-posti se Stockholm Besdkfrdress Telefax FredsgatanS

11 30. Linsstyrelsen i Vastra Gtitalands lin 31. Statskontoret 32. E-hiilsomyndigheten 33. Inspektionen for vird och omsorg (IVO) 34. Utredningen (S 201,3:17) om tillganglig och siker information i hilso- och sjukvird och socialtjinst 35. Ekonomistyrningsverket (ESV) 36. Kammarkollegiet 37. Statistiska centralbyrin (SCB) 38. Statens skolverk 39. Statens skolinspektion 40. Universitetskanslersimbetet 41. Vetenskapsrndet 42. Karolinska institutet (KI) 43. Linn6universitet 44. Stockholms universitet 45. Umei universitet 46. Uppsala universitet 47.5rebro universitet 48. Verket for innovationssystem (Vinnova) 49. E-delegationen 50. Arvidsjaur kommun 51. Botkyrka kommun 52. Burlovs kommun 53. Eslovs kommun 54. Finspings kommun 55. Filipstads kommun 56. Gnosjo kommun 57. Gotlands kommun 58. Gzivle kommun 59. Gdteborgs kommun 60. Halmstads kommun 61. H<i6r kommun 62. Jdnkopings kommun 63. Kalmar kommun 54. Kungilvs kommun 65. Lulei kommun 66. Lysekils kommun 67. Malmo kommun 68. Marks kommun 69. Munkedals kommun 70. Molndals kommun 71. Norrtilje kommun 72. Nykopings kommun 73. Nynishamns kommun 74. Orsa kommun 75. Oskarshamns kommun 76. Solleftei kommun 2

12 l 77. Solna kommun 78. Stockholms kommun 79. Stromsunds kommun 80. Sundsvalls kommun 81. Umei kommun 82. Uppsala kommun 83. Vilhelmina kommun 84. Vingikers kommun 85. Vinersborgs kommun 86. Virnamo kommun 87. Vlsteris kommun 88. Ostersunds kommun 89. Bleking lens landsting 90. Dalarnas lens landsting 91. Giivleborgs lins landsting 92. Hallands lans landsting 93. Jnmtlands lins landsting 94. J6nkdpings ldns landsting 95. Kalmar lins landsting 96. Kronobergs lans landsting 97. Norrbottens lans landsting 98. Skine hns landsting 99. Stockholms lans landsting 100. Sodermanlands lins landsting 101. Uppsala lens landsting 102. Virmlands lans landsting I03. Visrerbottens lens landsting 104. Visternorrlands lins landsting 105. Vistmanlands lins landsting 106. Vistra Gotaland lens landsting 107. Orebro lens landsting t 08. Osrergotlands lens landsting Akademikerforbundet (SSR) 110. Astma- och Allergiforbundet Brostcancerforeningarnas riksorganisation (BRO) CSA - centralforbundet for socialt arbete 113. De Handikappades Riksforbund (DHR) 114. Demensforbundet 115. Famna FORSA - forbundet for forskning i socialt arbete 117. Forum for frivilligt socialt arbete 118. Fou-velferd 119. FOU-vist 120. Fysioterapeuterna 121. Forbundet Sveriges Arbetsterapeuter 122. Foreningen Sveriges socialchefer 123. Handikappf6rbundens samarbetsorgan (HSO) 1,24. Hjert- och Lungsjukas Riksforbund

13 Landsorganisationen i Sverige (LO) 126. Nationell samverkan for psykisk halsa (I'{SPH) 127. Patientnimnden i Kronobergs lan 128. Patientnlmnden i Stockholms lan 129. P atientnimnden-etis ka nlmnden i Vis ternorrlands lan 130. Patientnimndens kansli i Boris Vistra Gotalands lan 131. Patientnimndens kansli i Goteborg, Vistra Gotalands lin 132. Pensionirernas Riksorganisation (PRO) 133. Praktikertjanst 1,3 4. P riv att andhkarna Prostatacancerforbundet Reumatikerforbundet 137. Riksforbundet Slllsynta diagnoser Smittskyddslakarforeningen 139. Statens medicinsk-etiska rid (SMER) Sriftelsen Aldrecenrrum 141. Svensk forening for allminmedicin (SFAM) 142. Svensk forening for virdhygien Svensk sjukskoterskeforening Svenska Barnmorskeforbundet Svenska likaresillskapet Svenskt Niringsliv 147. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) Sveriges apoteksforening Sveriges Farmaceuter 150. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 151. Sveriges lakarforbund 152. Sveriges Pensionirers Riksforbund (SPRF) Sveriges PsykologfOrbund Sveriges tandlekarforbund Tjinsteminnens centralorganisation (TCO) 156. Ung Cancer 1,57. Yirdforbundet 158. Virdforetagarna Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 19 iuni2014. Svaren lamnas per e-post till s.re re geringskansliet. s e och geringskansliet. se. Svaren lamnas bide i pdf-format och i word-format. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter pi forslagen eller materialet i promemorian. Om remissen ir begrinsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sidan begrlnsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lamnar synpunkter ocksi pi ovriga delar. Myndigheter under regeringen ir skyldiga att svara pi remissen. En myndighet avgor dock pi eget ansvar om den har nigra synpunkrer att

14 5 redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har nigra synpunkter, ricker det att svaret ger besked om detta. For andra remissinstanser innebir remissen en inbiudan att lemna synpunkter. Rid om hur remissyttranden utformas finns i Statsridsberedningens promemoria Sza ra pa remiss - hlr och oarfdr (SB PM ). Denkan laddas ner frin Regeringskansliets webbplats q-x- \ U Tony Malmborg Departementsrid Kopia till Fritzes kundservice, la6 47 Stockholm

15 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Ds 2014:9

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66)

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) Remiss 2003-02-11 U 2002/4776 U 2002/4869 Utbildningsdepartementet Skolenheten Mikael Sandström Telefon 08-405 18 65 Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen

Läs mer

»Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

»Uppsala ) KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG »Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2013-03-28 ALN-2013-0076.37 Äldrenämnden Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) från Regeringskansliet

Läs mer

Aktuellt på Socialstyrelsen

Aktuellt på Socialstyrelsen Aktuellt på Socialstyrelsen SFVH studiedagar 01 Inger Riesenfeld-Örn Aktuellt: Nya myndigheter inom hälso- och sjukvården Revidering hygienföreskrift (SOSFS 007:19) Vårdhund pågående arbete Regeringsuppdrag:

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng"

5. Remiss från Socialdepartementet om Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng Ärende som behandlas direkt i kommunstyrelsen: 5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Bilaga KS 2012/145/1-2 Bilaga KS 2012/145/1

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014

Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Sveriges skolkuratorers förening Fortbildningsdagar 6-7 oktober 2014 Johanna Freed 2014-10-06 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan som samlad funktion Uppdrag

Läs mer

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Remissvar: ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler.

Remissvar: ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Eiderbrant 2015-03-18 SCN-2015-0043 Socialnämnden Remissvar: ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

. I- 2013-07-18. Remiss REGERINGSKANSLIET. Utbildningsdepartementet. Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik. Remissi nstanser: U2013/4442/UC

. I- 2013-07-18. Remiss REGERINGSKANSLIET. Utbildningsdepartementet. Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik. Remissi nstanser: U2013/4442/UC . I- REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-07-18 U2013/4442/UC Utbildningsdepartementet Enheten för ungdomspolitik och det civila samhället Elisabet Modee Telefon 08-405 1694 Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10 1 Sundbyberg 2007-09-17 Vår referens: Tommy Fröberg Diarienummer Fi2007/1536 Finansdepartementet YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

Läs mer

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen ~ 1-. REGERI NGSKANSLIET Remiss 2013-01-24 S2012/ 8708/ PBB (S2013/249/PBB) Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-4053257, I Remiss av två betänkanden Ökat bostadsbyggande

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR Tobacco Endgame Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 Ett beslut fattas i ett landsting när alla planeter står i en linje" Börje Carlsson, Gävleborg Folkhälsopolitisk

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

2012-02-07 L2011/3138

2012-02-07 L2011/3138 Remiss 2012-02-07 L2011/3138 Landsbygdsdepartementet Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän 2. Hovrätten för Västra Sverige 3. Uppsala

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (2014:9)

Yttrande över departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (2014:9) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2014-06-03 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-07 PaN A 1403-00094-30 S2014/2639/SAM Yttrande över departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd

Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd Adhd-dagen 2014 Samordnad kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa Ett gemensamt uppdrag om kunskapsstyrning Socialstyrelsen ska tillsammans med Läkemedelsverket,

Läs mer

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Remiss om lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gyronasiesärskolan

Remiss om lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gyronasiesärskolan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SKOLFÖRVALTNINGEN Sammanträdesdatum 2014-09-16 SALA KOM Kommunstyrelsens förvallning Ink. 2014-09- 2 5 68 Dnr 2014/863 Remiss om lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Resumé - upprinnelsen

Resumé - upprinnelsen Aktuellt nationellt - Äldre Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden - Vanvård och upprättelse - Missbruk

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:92

Regeringens proposition 2006/07:92 Regeringens proposition 2006/07:92 Lag om strukturfondspartnerskap Prop. 2006/07:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson (Näringsdepartementet)

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

I II Landstinget. ~;kaga 10bB

I II Landstinget. ~;kaga 10bB I II Landstinget DALARNA Administrativ enhet ~;kaga 10bB 2012-08-20 1 (10) LD 12/0 1854 Uppdnr 251 Till Socialdepartementet req istrator@social.ministry. se s.vs@social.ministry.se Svar på remiss frå n

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut ESLÖVS KOMMUN Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 2012-12-12 r' -12-1 7 148 Dnr BoE2012.0925 Yttrande över motion om barnbokslut Ärendebeskrivning Kent Karlsson (KD) föreslår i motion

Läs mer

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion.

Ärendet Grundskolenämnden har för yttrande erhållit rubricerad motion. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-10 Vår referens Stefan Kling Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) avseende att ta reda på hur stort och utbrett problemet är i Malmö

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 2013-05-07 LJ 2013/329. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 2013-05-07 LJ 2013/329. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 2013-05-07 LJ 2013/329 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Remissvar över Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. - Ds 2013:7 - S2013/1545/FS Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-05 Diarienummer 150272 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Förslag

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

SIGNERAD 2015-03-16 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-17 Vår referens Ingela Nilsson Utredningssekreterare Ingela.Nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga

Remissvar - Bidrag till glasögon för barn och unga 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-05-28 Diarienummer: UAN 2015/0261 Version: 1.0 Beslutsorgan: KS Enheten för ekonomiskt bistånd Ingrid Nedmark E-post: ingrid.nedmark@halmstad.se Telefon: 035-13 99 23 Remissvar

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL Bästa möjliga. Hur arbetar landsting och regioner med kunskapsstyrning? Hur kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till bästa tillgängliga vård? Hur hänger allt ihop och vem samordnar? Tony

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ekonomichef Veronica Hedlund Lundgren och budgetchef Agneta Gustavsson

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ekonomichef Veronica Hedlund Lundgren och budgetchef Agneta Gustavsson Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-06-23 LK/151374 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Fördelning av ramar

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt)

Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt) SIGNERAD 2014-08-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-08-29 Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse kerstin.wramell.lundin@malmo.se Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer