Brister i IVD-produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brister i IVD-produkter"

Transkript

1 Brister i IVD-produkter Hur laboratorier rapporterar bristfälliga IVD-produkter till Läkemedelsverket och vad händer hos Läkemedelsverket sen? Equalis användarmöte för Molekylärdiagnostik, oktober 2013 Clarion Hotel Gillet, Uppsala Magnus Åkerblom, Utredare Läkemedelsverket, Enheten för Medicinteknik

2 Agenda Läkemedelsverket Enheten för medicinteknik Organisation Mål och roll Definitioner (enligt regelverket) Medicinteknisk produkt In vitro diagnostisk produkt (IVD-produkt) Rapportering av negativa händelser och tillbud med IVD-produkter Vad händer hos Läkemedelsverket vid rapport om negativ händelse och tillbud från hälso- och sjukvården (t.ex. laboratorier)? Rapporteringsstatistik Läkemedelsverkets IVD-projekt

3 Agenda Läkemedelsverket Enheten för medicinteknik Organisation Mål och roll Definitioner (enligt regelverket) Medicinteknisk produkt In vitro diagnostisk produkt (IVD-produkt) Rapportering av negativa händelser och tillbud med IVD-produkter Vad händer hos Läkemedelsverket vid rapport om negativ händelse och tillbud från hälso- och sjukvården (t.ex. laboratorier)? Rapporteringsstatistik Läkemedelsverkets IVD-projekt

4 Läkemedelsverket Enheten för medicinteknik organisation Enhetschef Helena Dzojic Tillsynsstrateg Mats Ohlson (senior expert) Assistenter/registratorer Annette Marcusson Sinikka Gustafsson Elsa Bådagård Regulatoriska frågor Gruppchef: Christina Branting-Ekenbäck Ann Skörd Anna Wannberg Jan Thorelius Jan Borowiec Malin Hellman Ulrika Boström Ulrika Hörberg Vendela Schnittger Olyckor, tillbud och tillsyn 1 Gruppchef: Sandra Brolin Annette Wramberg Frida Baeckström (fn. f.l.) Karin Tynelius Magnus Åkerblom Marie Mathiasson Marie Olsson Parthena Lövgren Rauni Melin Olyckor, tillbud och tillsyn 2 Gruppchef: Mitra Ghannad Alf Öhman Arne Kardell Brita Liljestrand Carin Bådagård Karin Hampus Mats Artursson Patrick Borén Per Gillblom

5 Läkemedelsverket Enheten för medicinteknik många olika kompetenser Apotekare Tandläkare Naturvetare t Naturvetare t Naturvetare t Naturvetare Arbetsterapeut Sjukgymnast Jurist Jurist Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Assistent Assistent Handläggare

6 Läkemedelsverket Enheten för medicinteknik mål och roll (1) Användare av medicintekniska produkter får tillgång till säkra produkter som är lämpliga för sin avsedda användning Inom medicinteknik har Läkemedelsverket en reglerande och tillsynande roll. Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen av de medicintekniska produkterna och dess tillverkare.

7 Läkemedelsverket Enheten för medicinteknik mål och roll (2) Tillsynen sker efter att produkten satts på marknaden Viktigt med rapportering från hälso- och sjukvård och från tillverkare

8 Agenda Läkemedelsverket Enheten för medicinteknik Organisation Mål och roll Definitioner (enligt regelverket) Medicinteknisk produkt In vitro diagnostisk produkt (IVD-produkt) Rapportering av negativa händelser och tillbud med IVD-produkter Vad händer hos Läkemedelsverket vid rapport om negativ händelse och tillbud från hälso- och sjukvården (t.ex. laboratorier)? Rapporteringsstatistik Läkemedelsverkets IVD-projekt

9 Medicinteknisk produkt enligt lag (1993:584) om medicintekniska produkter 2 Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process kontrollera befruktning. Blodsockertester, HIV-test, PSA-test Datortomograf, röntgen, linser, rullstol, tandfyllnadsmaterial Kirurgiska instrument, hjärtklaffar, pacemaker Spiral, pessar, kondomer Om verkan kommer av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska effekter är det inte en medicinteknisk produkt

10 In vitro diagnostisk produkt enligt LVFS 2001:7* 2 Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro diagnostik: en medicinteknisk produkt som är ett reagens, en reagerande produkt, en kalibrator, ett kontrollmaterial, en uppsättning (ett kit ), ett instrument, en apparat, en utrustning eller ett system som används separat eller i kombination och som är avsedd av tillverkaren att användas in vitro vid undersökning av prover, inklusive blod- och vävnadsprover, från människor i syfte att enbart eller huvudsakligen få information om ett fysiologiskt tillstånd eller ett sjukdomstillstånd, eller om en medfödd missbildning, eller som gör det möjligt att bestämma säkerhet och kompatibilitet med möjliga mottagare, eller som gör det möjligt att övervaka terapeutiska åtgärder. Produkter för allmän användning i laboratorium är inte medicintekniska produkter för in vitro diagnostik. *Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik

11 Agenda Läkemedelsverket Enheten för medicinteknik Organisation Mål och roll Definitioner (enligt regelverket) Medicinteknisk produkt In vitro diagnostisk produkt (IVD-produkt) Rapportering av negativa händelser och tillbud med IVD-produkter Vad händer hos Läkemedelsverket vid rapport om negativ händelse och tillbud från hälso- och sjukvården (t.ex. laboratorier)? Rapporteringsstatistik Läkemedelsverkets IVD-projekt

12 Rapportering av negativa händelser och tillbud Det medicintekniska regelverket anger att

13 tillverkaren ska rapportera: 1) Olyckor och tillbud (negativa händelser och tillbud) Varje funktionsfel, brist eller försämring av en produkts egenskaper och/eller prestanda, liksom brister i märkningen eller bruksanvisningen som direkt eller indirekt kan leda till eller har lett till att en patient, användare eller annan person har avlidit eller till allvarlig försämring av dennes hälsotillstånd samt att LVFS 2001:7, Bilaga 3, Punkt 5 a)

14 tillverkaren ska rapportera: (2) Korrigerande säkerhetsåtgärder på marknaden Varje teknisk eller medicinsk omständighet som har samband med en produkts egenskaper eller prestanda av de skäl som anges under punkt a och som leder till att tillverkaren systematiskt återkallar produkter av samma typ. LVFS 2001:7, Bilaga 3, Punkt 5 b) Men! För att tillverkaren ska kunna uppfylla dessa krav behöver tillverkaren få information från den som använder produkten (t.ex. laboratorier).

15 Rapportering från hälso- och sjukvården: Socialstyrelsen ställer krav på att hälso- och sjukvården så snart som möjligt ska anmäla allvarliga negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter både till tillverkare och Läkemedelsverket malgrupp/halso--- sjukvard/rapporteramedicintekniska-olyckor-ochtillbud/

16 Hälso- och sjukvårdens ansvar: Kraven för rapportering av negativa händelser och tillbud anges i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. 6 Kap. i SOSFS 2008:1 omfattar Negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter Anmälningsplikt (SOSFS 2008:1, 6 Kap, 2 & 3 ) - Skriftlig anmälan till tillverkaren - Kopia till Läkemedelsverket Tillvarata händelseprodukt för tillverkarens utredning (SOSFS 2008:1, 6 Kap, 4 )

17 Hälso- och sjukvården spelar en viktig roll i rapporteringen! De brister tillverkaren inte känner till kommer inte heller att åtgärdas! Rapportering - en förutsättning för förbättring!

18 Exempel på allvarliga negativa händelser och tillbud med IVD-produkter Förväxling av provsvar och/eller patientdata (t.ex. pga. mjukvaruproblem hos analysinstrument) Falskt negativa eller falskt positiva analysresultat (t.ex. pga. kontaminering av produkten vid produktionen) Förhöjd imprecision för en viss analys Felaktig märkning och/eller bruksanvisning Produkter som passerat utgångsdatum (redan då tillverkaren sätter dem på marknaden) Interaktioner (ej förväntade) med andra substanser eller produkter

19 Exempel på tillverkares korrigerande åtgärder Återkallande/utbyte av produkt Modifiering av produkt (eller del av produkt) Modifiering av programvara/mjukvara Modifiering av bruksanvisning och eller märkning Om de korrigerande åtgärderna omfattar även andra berörda produkter som satts på marknaden ska tillverkaren genomföra en Korrigerande säkerhetåtgärd på marknaden (en sk. FSCA ). Denna ska rapporteras till myndighet, och alla berörda användare ska informeras via ett Viktigt säkerhetsmeddelande (sk. FSN ).

20 Läkemedelsverkets hemsida Säkerhetsinformation från tillverkare ( Viktigt säkerhetsmeddelande ) se/malgrupp/halso sjukvard/medicinteknisk sakerhetsinformation/fran

21 Läkemedelsverkets hemsida Säkerhetsinformation från Läkemedelsverket

22 Rapporteringsflöde Sverige D D D D D Läkemedels- verket D D D SOSFS 2008:1 LVFS 2001:7 Vårdgivare Återrapport Tillverkare

23 Leverantörens / distributörens roll Faktum: Hälso- och sjukvården har ofta kontakt med tillverkare via leverantörer/distributörer. Det är därför viktigt för hälso- och sjukvården att veta att Tillverkare av medicintekniska produkter är ansvariga för att även deras representanter (leverantörer/distributörer) har kunskap om skyldigheterna att rapportera.

24 Läkemedelsverkets ansvar Övervaka tillverkarens utredning Tillse att tillverkare och deras produkter uppfyller regelverkets krav Samordning med andra myndigheter Myndighetsrapporter, NCAR (National Competent Authority Report) (hantera inkommande, generera utgående)

25 Agenda Läkemedelsverket Enheten för medicinteknik Organisation Mål och roll Definitioner (enligt regelverket) Medicinteknisk produkt In vitro diagnostisk produkt (IVD-produkt) Rapportering av negativa händelser och tillbud med IVD-produkter Vad händer hos Läkemedelsverket vid rapport om negativ händelse och tillbud från hälso- och sjukvården (t.ex. laboratorier)? Rapporteringsstatistik Läkemedelsverkets IVD-projekt

26 Olyckor och tillbud Vigilance Rapporter totalt alla typer Ständig ökning!

27 Olyckor/tillbud Rapporter 2012 (1 jan 31 dec 2012) Produktkategori (enl. EN ISO 15225) Tillv Vård FSCANCAR Övr Sum 11 Hjälpmedel Elektromekaniska Engångsprodukter Implantat, ej aktiva In vitro diagnostik Radiologiska Ögon-/ optik Aktiva implantat Flergångsinstr "Sjukhusutrustn" Anestesi/resp Dentala produkter Övriga Summa

28 Agenda Läkemedelsverket Enheten för medicinteknik Organisation Mål och roll Definitioner (enligt regelverket) Medicinteknisk produkt In vitro diagnostisk produkt (IVD-produkt) Rapportering av negativa händelser och tillbud med IVD-produkter Vad händer hos Läkemedelsverket vid rapport om negativ händelse och tillbud från hälso- och sjukvården (t.ex. laboratorier)? Rapporteringsstatistik Läkemedelsverkets IVD-projekt

29 Läkemedelsverkets IVD-projekt Syfte Öka medvetenheten och kunskapen hos användare och tillverkare inom det in vitro diagnostiska området, med speciellt fokus på rapportering av olyckor och tillbud. Upplägg olika faser Fas 1: Varför får vi så få rapporter inom IVD-området? Aktiviteter: Enkät till laboratorier Fas 2: Information/utbildning till användare och tillverkare Aktiviteter: Vägledning, informationsdagar, konferenser, Fas 3: Inspektioner av tillverkare av IVD-produkter

30 Enkäten Bakgrund och fakta Webbaserad enkät Sex (6) korta frågor (flesta JA/NEJ) Skickades till 276 mottagare (huvudsakligen ackrediterade laboratorier) Två (2) veckors svarstid Totalt 141 svar

31 Enkäten Några intressanta resultat och iakttagelser (1) Har ni kännedom om att negativa händelser och tillbud med in vitro diagnostiska produkter (IVD-produkter), som har inträffat eller som skulle kunna ha inträffat, ska rapporteras till Läkemedelsverket och till tillverkaren? 42% JA NEJ 58%

32 Enkäten Några intressanta resultat och iakttagelser (2) Har ni kännedom om att det finns en särskild blankett för att rapportera negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter (inkl. IVD-produkter) till Läkemedelsverket och till tillverkaren? JA NEJ 51% 49%

33 Enkäten Några intressanta resultat och iakttagelser (3) Upplever ni att tillverkare av IVD-produkter aktivt försöker att inhämta information om problem med produkten? 34% JA NEJ 66%

34 Vi vill jättegärna att ni rapporterar fler negativa händelser och tillbud till oss!!!

35 TACK! Tack för att jag fick komma idag! Tack för att ni lyssnat!

36 Tveka inte att kontakta oss! Magnus Åkerblom Utredare Enheten för Medicinteknik Läkemedelsverket Box 26, Uppsala Telefon, direkt: Telefon, växel:

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Medicintekniska produkter Läkemedelsverket 2014-12-08 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-11-04 Dnr. 6.6.3-2013-084516 Postadress/Postal

Läs mer

Vad händer när IT-systemen blir medicinteknik? Mats Ohlson Läkemedelsverket

Vad händer när IT-systemen blir medicinteknik? Mats Ohlson Läkemedelsverket Vad händer när IT-systemen blir medicinteknik? Mats Ohlson Läkemedelsverket Problemet Det råder osäkerhet bland olika aktörer i och runt hälso- och sjukvården om vilka regler som ska gälla för vårdens

Läs mer

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Medicintekniska produkter Sidan 1 av 13 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2015-02-19 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address:

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00

Läs mer

Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering

Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering Slutrapport 1 (15) Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering Projektägare är: LfMT; Hans-Olof Carlsén Versionshistorik Version 1 Datum

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Äldre och handikappomsorgen Skara kommun ÅR 2010 Reviderad år 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK ALLMÄNT När behov uppstår av medicinteknisk produkt Rutin för

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Medicintekniska produkter - vad bör jag tänka på? Göteborg den 27 maj, 2013 Helena Dzojic Enhetschef Medicinteknik

Medicintekniska produkter - vad bör jag tänka på? Göteborg den 27 maj, 2013 Helena Dzojic Enhetschef Medicinteknik Medicintekniska produkter - vad bör jag tänka på? Göteborg den 27 maj, 2013 Helena Dzojic Enhetschef Medicinteknik 1 Följande kommer tas upp Hur regleras medicintekniska produkter idag? Vägledning: Är

Läs mer

Tandtekniska arbeten

Tandtekniska arbeten Tandtekniska arbeten Granskning av metallkeramikkronor framställda i Sverige och utanför EU 2010 Rapport från Läkemedelsverket 2011-02-15 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN

Läs mer

Uppföljning av marknadskontroll 2012 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Uppföljning av marknadskontroll 2012 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Uppföljning av marknadskontroll 2012 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-03-27 Dnr. 473:2012/521491 Postadress/Postal

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel för humant bruk Utkom

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg VÄLKOMNA NY BILD kommer Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst

Läs mer