Hur kommunicerar fackförbundet Unionen med sina medlemmar?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kommunicerar fackförbundet Unionen med sina medlemmar?"

Transkript

1 Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Hur kommunicerar fackförbundet Unionen med sina medlemmar? Påverkas kommunikationen av det minskade antalet lokala fackliga klubbar? Maria Johnsson Andreas Mård Medie- och kommunikationsvetenskap hp Vårterminen 2010 Handledare: Jens Cavallin

2 Abstract Authors: Maria Johnsson & Andreas Mård Title: How does the Swedish employees union Unionen communicate with its members? Does the decreased number of local union clubs affect the communication? Level: BA Thesis in Media and Communication Studies Location: Linnaeus University Language: Swedish Number of pages: 55 The purpose of this study is to investigate differences of how the Swedish employees union Unionen communicates with its members, on one hand those who are members of local union clubs and on the other non-club members. The number of non-club members has increased due to labour market changes implying that workplaces have been fragmented and hence affect the possibility to form local union clubs. The questions posed in the study are: How does Unionen communicate with its members? How does the communication differ between club members and non-club members? What are the preferences of Unionen s members as far as communication with the central organization? What kind of information do the members seek and how do they find it? What values does Unionen represent? Are there differences between the messages that Unionen is sends out and how members and non-club members, respectively, perceive them? A case study method has been used applying both quantitative and qualitative analyses. Quantitative methods have been used in illustrating the number of discussion subjects at Unionen s website, the members needs for receiving communication and channel usage while qualitative methodologies have been used in interviews with Unionen s members, club chairmen and union representatives as well as semiotic picture analyses and analyses based on methods of Uses and gratifications theory. One conclusion of the study is that two significant differences of communication have been found between members and non-club members. The club chairmen say that they have less communication with non-club members and the non-club members claim that Unionen s messages are more biased. A second conclusion is that there is a difference in the preferred choice of communication channels. The members suggest that , the member magazine and verbal communication work best while Unionen put a lot of its faith in electronic channels, such as web-sites. A third conclusion is that members request more locally relevant information and that they see the Unionen s communication as too general, creating much uncertainty of the objectives of Unionen s communication. Key words: Employees union, Unionen, Communication, Channels, Values, Organizational culture, Semiotics 2 (63)

3 Innehåll 1. Inledning Problemformulering Syfte och frågeställningar Avgränsningar Tidigare forskning och teoretisk bakgrund Semiotiken Historia och utveckling Semiotikens grunder Peirces tre teckentyper Denotation och konnotation Metaforer, myter och metonymer Metaforer, myter och metonymers tillämpning i en semiotisk analys Förankring och avlösning Organisationskultur Organisationskulturell analys Uses and gratifications theory Kritik mot uses and gratifications Ideologi och kanalval för internkommunikation Metod Undersökningsansats Organisationskulturell analys Kvantitativ innehållsanalys Semiotiska bildanalyser Intervjuer med Unionens medlemmar, ombudsmän och klubbordföranden Mätning av kanalernas användningsområden Mätning av ideologi och kanalval Metoddiskussion Metodkritik (63)

4 4. Resultat och analys Intervjuer med Unionens medlemmar, ombudsmän och klubbordföranden Jämförelse: Upplevelser av Unionens kommunikation mellan klubbanslutna och icke klubbanslutna medlemmar Unionens organisationskultur Artefakternas påverkan på organisationskulturen Jämförelse av organisationskultur mellan förbundet och medlemmarna Ämnen som diskuteras på Analys av frågor och svar på Semiotiska bildanalyser Unionens beskrivning av sig själva: På webben och i informationshäftena Jämförelser i kommunikation mellan Unionen och medlemmarna_ Mätning av ideologi och kanalval för internkommunikation Skillnader i valet av kommunikationskanaler mellan medlemmar, ombudsmän och klubbordföranden Mätning av Uses and gratifications: Unionens kommunikationskanaler _ Skillnader i kanalernas användningsområden Slutdiskussion och konklusion Slutdiskussion Intervjuer med medlemmar, ombudsmän och klubbordföranden Semiotiska bildanalyser Konklusion med återkoppling till problemformulering och frågeställningar Förslag till fortsatta undersökningar 57. Källförteckning 59. Bilagor: 1. Intervjuunderlag för Unionens medlemmar 2. Intervjuunderlag för ombudsman/klubbordförande 3.Informationshäftet Det här är Unionen 4.Informationshäftet Arbetsplatsombud med informationsmandat 4 (63)

5 1. Inledning En fackförening är en arbetarorganisation som organiserar arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen) för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare. Enligt Arne Kastö, facklig förtroendeman på Alfa Laval (personlig kommunikation, 9 april, 2010) innebär detta förhandling om löner, regler på arbetsplatsen, klagomålsprocedurer, regler angående anställning, avskedande och gynnande av arbetare, fördelar och arbetsförhållanden. De avtal som förhandlas fram av fackföreningen är ofta bindande för arbetarna och arbetsgivaren under en fastslagen tidsperiod, och i vissa fall även för arbetare som inte är medlemmar. Idag fungerar det ofta så att arbetaren betalar en medlemsavgift varje månad till föreningen, som i sin tur anställer administrativ personal, jurister, förhandlare, ger ut tidningar, driver kampanjer och dylikt. De flesta fackföreningar driver även en arbetslöshetskassa. Det är en organisation som betalar pengar till arbetstagare som för tillfället inte har något arbete. På samma sätt som de politiska partierna arbetar fackföreningen med hjälp av förtroendevalda personer. Förtroendevald kallas den som genom allmänt val eller val i medlemsorganisation erhållit ett uppdrag. Förtroendeorganisationen inom Unionen består av kongressen som är Unionens högsta beslutande församling: 260 ombud som träffas vart fjärde år och beslutar om vad Unionen ska uträtta framöver. Kongressen väljer förbundsstyrelse, och varje region väljer sin regionstyrelse. Det finns 19 regioner inom Unionen. Medlemmarna i regionstyrelserna och förbundsstyrelsen väljs ut från de aktiva medlemmarna på arbetsplatserna. Förutom de förtroendevalda finns det en organisation för de anställda. På varje arbetsplats där det finns medlemmar så försöker man bilda klubbar som ska företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren. Idag består ca 50% av Unionen av klubbmedlemmar. (A. Kastö, personlig kommunikation, 9 april, 2010). Unionen är namnet på ett svenskt fackförbund som bildades den 1 januari 2008 genom en sammanslagning av fackförbunden HTF (handeltjänstemannaförbundet) och Sif (Svenska industrifacket) och som beslutades vid den gemensamma kongressen (två parallella kongresser pågick samtidigt i samma lokal) den 3 oktober Unionen ingår i tjänstemännens centralorganisation (TCO) och är där det största förbundet. Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets 5 (63)

6 största tjänstemannaförbund. De har ca medlemmar, varav förtroendevalda i över företag och organisationer. (unionen.se, 2010) 1.1 Problemformulering Enligt Unionens webbplats kräver nya tider nya fack. Fackföreningens grundidé är att det är klubbarna som driver förhandlingar om löner, regler på arbetet, klagomålsprocedurer, regler angående anställning, avskedande och gynnande av arbetare, fördelar och arbetsförhållanden. Unionens arbetsorganisation bygger därmed på kommunikation med medlemmarna genom deras klubbar på arbetsplatsen. De förtroendevalda besitter mycket av fackföreningens kompetens, med stöd från de anställda på regionkontoren. 50% av Unionens medlemmar befinner sig på arbetsplatser utan en klubb, vilket innebär att de inte har tillgång till klubbens kompetens och erfarenhet av sin egna arbetsplats. Utvecklingen inom näringslivet går mot att arbetsplatserna blir mindre och det blir svårare för fackförbundet att bilda klubbar på varje arbetsplats (unionen.se, 2010). Under perioden 1965 till idag har det skett stora förändringar på arbetsmarknaden. Den största förändringen är att den offentliga sektorns andel av den totala sysselsättningen mer än fördubblats. Den svarar idag för drygt 30 procent av den totala sysselsättningen. Samtidigt har industrins andel av sysselsättningen näst intill halverats sedan Även andelen sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske har minskat kontinuerligt. Industrins minskande andel beror delvis på att verksamheter har lagts ut på andra företag som räknas till tjänstesektorn och på produktivitetsförbättringar som har minskat behovet av anställda. En tredje orsak är att företag, och i viss utsträckning hela branscher, har slagits ut. (SCB, Arbetskraftsundersökning, 2010 ). I Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet. Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, d.v.s. har 250 anställda eller fler. (SCB:s Företagsregister, 2010) En sådan trend innebär att Unionens medlemmar har olika tillgång till kommunikation med förbundet beroende på om en lokal klubb finns tillgänglig eller inte. Det är därför intressant att studera hur möjligheten till kommunikation påverkar medlemmarnas förståelse för Unionens arbete, medvetenheten om vilka kommunikationskanaler som finns tillgängliga och uppfattningar om förbundets profil. Skulle det visa sig att avvikelsen för dessa faktorer skiljer sig mellan klubbmedlemmar och klubblösa behöver 6 (63)

7 Unionen utveckla en ny strategi för att hantera förändringarna med det minskade antalet klubbar. Unionen behöver också fundera över hur medlemmarnas bild av förbundet och dess verksamhet skall stärkas. Denna undersökning skall bidra till att skapa ett sådant beslutsunderlag och att kommunikationsstrategier tas fram där medlemmarnas behov tillgodoses. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka hur kommunikationen som finns inom Unionen har påverkats av de ändrade förhållandena på arbetsmarknaden med färre klubbanslutna medlemmar. Detta syfte undersöks via följande frågeställningar: Hur kommunicerar förbundet med sina medlemmar: klubbmedlemmar och klubblösa? Hur skiljer sig kommunikationen åt mellan de två grupperna? Hur vill medlemmarna att Unionen skall kommunicera med dem? Vilken typ av information söker medlemmarna och hur hittar de det som eftersöks? (klubblösa och klubbmedlemmar)? Vad innebär medlemskapet för Unionens medlemmar? Finns det någon skillnad mellan de budskap förbundet sänder ut och medlemmarnas åsikter? 1.3 Avgränsningar Eftersom Unionen (unionen.se, 2010) har medlemmar fördelade på över företag och organisationer, har det varit omöjligt att genomföra intervjuer med dem alla inom ramen för en C-uppsats. Vår lösning på problemet har varit att avgränsa oss till regionen Sydväst där vi i samråd med Unionen valt ut lämpliga företag och branscher där medlemmarna intervjuats. Efter överenskommelse valdes fyra stycken medelstora företag inom ITbranschen ut för att på så sätt få ett tillräckligt underlag av data samtidigt som mindre företag sorteras bort. Förbundet tillhandahåller över åttio stycken trycksaker på sin webbplats och stora delar av detta material kommer från externa aktörer som anlitats av Unionen snarare än deras egna medarbetare. För att avgränsa detta material till en analyserbar enhet har endast två stycken trycksaker (Informationshäftena Det här är Unionen och Arbetsplatsombud med informationsmandat ) med Unionen som huvudavsändare undergått en semiotisk analys. Anledningen till att just dessa två trycksaker valdes ut är att 7 (63)

8 vi vill välja ut trycksaker som innehöll fotografier som kunde analyseras och att häftena skulle vara så pass lika till format att det går att generalisera slutsatser för just denna typ av trycksak. Slutligen har avgränsningar fått göras avseende det innehåll som finns tillgängligt via webbplatsen. Denna är uppdelad i en offentlig och en privat del som är låst med lösenord. Vår semiotiska analys behandlar endast indexsidan i den offentliga delen medan vår analys av artefakter omfattar hela den offentliga webbplatsen. Anledningen till att de båda analyserna skiljer sig åt i omfattning är att den semiotiska bildanalysen skulle ha fordrat helt egen undersökning om webbplatsen undersökts i sin helhet medan antalet artefakter kan undersökas kvantitativt. 8 (63)

9 2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK BAKGRUND I detta kapitel presenteras de teorier som kommer att ligga till grund för vår undersökning och hur dessa skall tillämpas. 2.1 Semiotiken- Historik och utveckling Semiotiken är en generell, filosofisk lära vilken beskrivs som det systematiska studiet av tecken och andra betydelsebärare, inklusive de ickespråkliga (ne.se, 2010). Läran har gått genom flera olika utvecklingssteg från antikens grekland till 1900-talets kopplingar mellan historia och tecken. Utvecklingen beskrivs av semiologerna och lingvisterna Sebeok, Posner och Rey (1994, s.894) som sex stycken avgörande trender i historien då semiotiken förändrats. 1. Grekerna från Herakleitos till Stoikerna med Aristoteles som medelpunkt. 2. Hellenisterna och romarna, de första kristna tänkarna, retorikerna, lingvisterna, filosoferna och logikerna. 3. De medeltida teologiska författarna 4. Början på den moderna vetenskapen med humanister såsom Dante och filosofer/forskare. 5. De klassiska filosoferna och forskarna under och 1700-talet t ex Locke talet med logiker såsom Mill, filosofer (Peirce m.fl.), lingvistiker (Saussure m.fl.) och naturforskare såsom Darwin. Sebeok, Posner och Rey (1994, s.895) gör också en åtskillnad mellan tiden före och tiden efter de s.k. semiotikerna där bland annat Peirces läror står i fokus (Se avsnittet Peirces tre teckentyper för mer information). Från att ha varit tätt förknippad med filosofin har semiotikens områden breddats som en följd av semiotikernas intåg, vilket beskrivs via följande citat: The history of semiotics is mainly a way to read (to decode) such thinkers as Aristotle or Berkeley, Leibniz or Ferge, Freud or Darwin, when they discuss the sign, its nature and function, the systems which underlie signification, representation and the like. After the concise foretokening of semiology by Saussure and mainly after the genesis of the doctrine called semeiotic, the semiotic by Peirce everything begins to change. A new object for the history of ideas is slowly built up from Peirces semiotic to Morris and Saussures semiology to 9 (63)

10 Hjelmslev. As a result many philosophers, logicians, sociologists, echologists, theoreticians of art, of literature etc, are influenced by one or another aspect of semiotics. (Sebeok, Posner och Rey (1994,s.895) Semiotikens grunder I semiotikens historik och utveckling nämndes bland annat att lingvisten Ferdinand de Saussures teorier om tecken har utgjort en vändpunkt i hur semiotiken tillämpas. Kommunikationsprofessorn John Fiske (1990, s.61ff) vid University of Wisconsin-Madison beskriver Saussures semiotik mer utförligt. Inom semiotiken går det inte förutsätta att ett meddelande avkodas på det sätt som sändaren avser eftersom meddelandet, som består av tecken, kan ha olika betydelser beroende av vem som tolkar detta. Totalt beskrivs tre faktorer som avgörande för hur tecken kan tolkas: För det första måste tecknet sättas i relation till dess användare. Fiske (1990, s.61) säger att läsaren hjälper till att påverka tecknets betydelse genom att låta erfarenhet, attityder och känslor påverka detta. Ett sådant resonemang innebär att både sändare och mottagare har en uppfattning om vad ett tecken betyder och att man inte kan förutsätta att ett meddelande avkodas på det sätt som sändaren avser. För det andra säger också Fiske (1990, s.61) att tecknen ordnas i koder och system som ett sätt att motsvara ett samhälles eller en kulturs krav på samhörighet och möjlighet att använda kommunikationskanaler. Den tredje faktorn enligt Fiske (1990, s.61) är att tecknen och koderna förekommer inom en kultur och utgör fundamentet i dess existens. Detta innebär att tecknen och koderna blir ett sätt för kulturen att synliggöra sig och särskilja sig från omvärlden och därför inkludera även tecknen betydelser som kan ses som självklara inom kulturen men obegripliga för en utomstående mottagare. Sammanfattningsvis innebär semiotiken ett samband mellan tecken, det tecknet hänvisar till och tecknets användare. Tecknet måste därmed först skickas till en mottagare som uppfattar detta som en hänvisning (ett betecknande) till en viss innebörd som förstås av mottagaren. Tecknet får följaktligen sin mening endast genom att tolkas på samma sätt av sändare och mottagare, en företeelse som av Fiske (1990, s.69) kallas för negotiering/förhandling. 10 (63)

11 Modell Saussures beskrivning av tecknet tecken består av det betecknande plus det ( tecknets fysiska existens) betecknande (mental föreställning) beteckning extern verklighet eller betydelse (Från Fiske 1990, s.66 ) Som ses i modellen ovan använder Saussure enligt Fiske (1990, s.66) tre begrepp för att förklara denna process. Det betecknande (signifiant) är det fysiska tecken som registreras av sinnena och bildar en mental föreställning (det betecknade, signifié) som i sin tur genererar en förståelse (beteckning) om världen och hur tecknet fungerar i denna. Fiske (1990, s.68) preciserar Saussures tankar via påståendet att ett tecken endast kan förklaras genom att definiera vad tecknet inte är: Tecknet man bestäms av hur det skiljer sig från andra tecken. Man kan alltså betyda inte djur, inte kvinna eller inte pojke Gränserna mellan en kategori och en annan är dragna av människor, de är inte naturliga eftersom naturen är en helhet. Det finns ingen gräns mellan man och pojke förrän vi drar en Det betecknade är alltså konstruerat av den kultur eller subkultur vi tillhör. Det tillhör det lingvistiska eller semiotiska system som medlemmar av kulturen använder för att kommunicera med varandra. (Fiske 1990, s.68) För att förklara i vilka sammanhang ett tecken har en viss betydelse använder medievetenskapsprofessorn Jostein Gripsrud (2002, s.153) vid universitetet i Bergen begreppet koder. Koder står följaktligen för överenskomna bestämmelser eller regler där ett uttryck förknippas med ett visst innehåll som kan t ex vara facklig kod, reklamkod, filmkod etc. Därför måste tecknen alltid analyseras inom en viss kod för att bli rättvisande för det aktuella sammanhanget Peirces tre teckentyper Vid sidan av Saussure dominerar den amerikanske filosofen Charles S. Peirces teorier semiotikens utveckling. Gripsrud (2002) sätter in Peirces 11 (63)

12 teorier i ett praktiskt sammanhang genom att påvisa hur tecken indelas i olika typer som styr hur högt värde tecknet har: Den typ av tecken som är mest arbiträra d.v.s. godtyckliga kallas för symboler. Till denna typ hör t ex det verbala språket liksom trafikljusens färger vissa logotyper och andra fenomen som förutsätter att vi har lärt oss en viss kod för att förstå dess betydelse. Den andra typen [ av tecken] är ikoner. Fotografier är ikoniska eftersom dessa efterliknar det betecknande som de står för. Den tredje och sista typen kallas index eller indexikaliska tecken och är tecken som så att säga pekar på vad de står för. Detta beror på att det finns en kausal relation eller orsaksverkan relation mellan tecknet och det som det står för. (Gripsrud 2002, s.150ff) Denotation och konnotation Ett annat sätt att betrakta läran om språket och tecken (sedermera kopplat till Semiotiken) är via nationalekonomen och filosofen John Stuart Mills (1869) teorier om språk och logik. Mill kopplade samman språket med logiken eftersom han menade att logikens resonemang och antaganden genomfördes via språket. Detta innebär enligt Mill (1869, s.11) att en ofullständig förståelse av språket och ordens mening onekligen skulle leda till felaktiga slutsatser. Förståelsen för språket är sammankopplad med införandet av förslag d.v.s. vad som kan anses som trovärdigt och icke trovärdigt: To know the import of all possible propositions would be to know all questions which can be raised, all matters which are susceptible of being either believed or disbelieved. How many kinds of inquiries can be propounded; how many kinds of judgements can be made; and how many kinds of propositions it is possible to frame with a meaning, are but different forms of one and the same question. (Mill,1869, s.11) Från citatet ovan kan läsas att ett och samma ord eller påstående är kopplat till flera olika förslag/påståenden och att det därför är viktigt att förstå när ett påstående (eller term som det kallas i kommande citat) är mer eller mindre trovärdigt. Detta gör Mill (1869, s.20ff) då han utvecklar sitt resonemang genom att bland annat införa begreppen konnotation och denotation i sina teorier: A non-connotative term is one which signifies a subject only, or an attribute only. A connotative term is one which denotes a subject and 12 (63)

13 implies an attribute. By a subject is here meant anything which possesses attributes. Thus John or London, or England are names which signify a subject only. Whiteness, length, virtue signify an attribute only. None of these names, therefore, are connotative. But white, long, virtuous are connotative. The word white, denotes all white things, as snow, paper, the foam of the sea etc, and implies, or as it was termed by schoolmen, connotes, the attribute whiteness. (Mill 1869, s.20) I en mer modern beskrivning av denotationer och konnotationer förklarar Gripsrud (2002, 142) att den fysiska existensen och mentala föreställningarna skiljs åt via de båda begreppen. Denotation kallar han för tecknets direkta betydelse vilken uppfattas via sinnena t ex syn, hörsel etc., medan konnotation (även kallad medbetydelse) utgör de möjliga mentala föreställningar som kan göras om tecknet. En annan viktig aspekt angående konnotationer som också påpekas av (Gripsrud 2002, s.142ff.) är att tecken alltid är beroende av den tid och den kultur de förekommer i. Detta innebär att tecknens betydelse inte är statisk utan kan förändras över tid och därmed går det inte förutsätta att ett tecken som setts som uppenbart av en generation är det för nästkommande. Även om tecken teoretiskt sett kan generera ett stort antal konnotationer så görs kopplingen i praktiken utifrån en logisk uppsättning av urval och kombinationer. Gripsrud (2002, s.158ff.) beskriver denna process som beroende av två olika strukturer som kallas för syntagm och paradigm och använder en liknelse om menyn på en restaurang för att förklara hur strukturerna fungerar: Ett typiskt franskt exempel på ett syntagm är menyn på en fin restaurang. Menyn är strukturerad enligt en kulturell bestämd ordningsföljd för de olika rätter som ingår i en anständig måltid: förrätter, huvudrätter, ostar och desserter. Denna ordningsföljd kan betraktas som en kulturspecifik syntagmisk kod. Till varje element i den syntagmiska koden tillhör ett paradigm utifrån vilket man kan göra val. Allt passar inte som förrätt, och det som passar in på denna plats i måltidssyntagmet kan man inte återfinna inom dessertparadigmet. (Gripsrud 2002, s.159) 13 (63)

14 2.1.4 Metaforer, myter och metonymer Utifrån de urval som möjliggörs i syntagmen skapas möjlighet att belysa vissa element i såväl text som bilder. Fiske (1990, s.126ff.) menar att paradigmatiska urval av tecken kan användas för att uttrycka något okänt i kända termer, en s.k. metafor. Det bekanta blir följaktligen en förmedlare av den obekanta innebörden och på så sätt utnyttjar metaforen både likheter och skillnader med det ord som borde ha stått i dess ställe genom att tillföra kompletterande information. Även bilder kan användas metaforiskt där t ex en händelse eller ett föremål kan användas för att symbolisera något annat än sig självt. Som exempel kan tas de partipolitiska färgerna där rött är en metafor för socialism, blått för borglighet, grönt för miljö o.s.v., men teoretiskt skulle dessa färger ha kunnat bytas ut mot vilka andra som helst och ges en annan innebörd. En vanligare form av kopplingar mellan uttryck och verklighet står metonymen för. Fiske (1990, s.130f.) beskriver denna som en del av verkligheten som skall representera en helhet och påpekar att urvalet av metonymer är synnerligen viktigt eftersom de formar läsarens bild av verkligheten utifrån det som skrivs eller visas. En jämförelse kan göras mellan metonymer och index. Båda pekar på något, men till skillnad från indexet är metonymen godtyckligt utvald och gör det därmed svårt att begrunda hur verkligheten ser ut utan att ha tillgång till andra referensramar. Därav skapas myter d.v.s. kulturella antaganden om verkligheten som antingen kan vara sanna eller falska, men som oftast inte genomgår granskning av de personer som tror på densamma. Resonemanget vidareutvecklas av sociologen och semiologen Roland Barthes (2007, s.201, ff.) som menar att myten är ett yttrande som det endast finns formella och inte fysiska hinder för. Detta innebär att ett föremål alltid måste ses ur det sammanhang där det förekommer eftersom sammanhanget och yttrandet alltid är suggestivt. Barthes (2007, s.201.) säger också att mytens form inte spelar någon roll utan att alla föremål ges en viss betydelse kopplat till den som betraktar föremålet oavsett om det är en text, en tabell eller en bild etc. Därför måste alla typer av texter granskas som om de vore myter för att förstå de kulturella kopplingar som betraktaren tillför dessa Metaforer, metonymer och myternas tillämpning i en semiotisk analys Ett av metaforerna, metonymerna och myternas tillämpningsområden är inom semiotiska analyser där en fråga ställs huruvida möjliga paradigmatiska urval kan göras ur ett syntagm för att på så sätt skapa alternativa betydelser av 14 (63)

15 det/de tecken som visas. Fiske (1990, s.140ff.) ger exempel på en sådan analys utifrån nyhetsbilder och menar att bilden först analyseras denotativt i ett s.k. första ordningens syntagm där olika grupper av tecken sorteras ut ur bilden. Först bestäms bildens huvudtecken som utgör själva grundelementen i vad som sker. Därefter belyses underordnade tecken som utgörs av bildens omgivande element för att på så sätt se hur syntagmet sätter tecknen i relation till varandra och vad detta får för betydelse för bildens helhetsförståelse. Fiske (1990, s.143) säger att varje enskilt tecken är försett med en mental föreställning och då dessa sätts samman med bildens huvudtecken bildas den uppfattning som blir avgörande för vad mottagaren anser om bilden och dess budskap. I detta stadium av analysen måste också den andra ordningens syntagm vägas in d.v.s. hur myter om hur tecknen i bilden fungerar och agerar. Sådana myter finns i de mest triviala ting såsom om gammalt och ungt, trendigt och omodernt, manligt och kvinnligt etc., men också om hur olika saker fungerar t ex. samhällsinstitutioner, fackföreningar, olika typer av företagsbranscher mm. Vidare säger Fiske (1990, s.143) att dessa myter kan förstärkas genom att producenten av bilden styr mottagaren i en viss riktning. Detta kan t ex ske genom att beskära bilden så att vissa element blir framträdande, använda vissa kameravinklar, lägga till skärpa och oskärpa och infoga text i bilden och på så sätt skapas en s.k. gynnad tolkning av budskapets innehåll, d.v.s. de värderingar som sändaren vill framhäva. Det är också viktigt att känna till att varje element i bilden har ett visst syfte i att uppfylla tolkningen. Paradigmatiskt kan flera olika val av tecknen som visas bytas ut mot ett annat. T ex kan ett foto av en man iförd formell klädsel bytas ut mot en man som bär blåställ för att på så sätt ge en större känsla av anknytning till en fackförening som vill belysa sina medlemmars arbetsvillkor. På så sätt blockeras tolkningen av facket som en stel och byråkratisk organisation. Fiske (1990, s.149ff.) utvecklar detta resonemang ytterligare genom att låna teorier från sociologen och kulturteoretikern Stuart Hall (1973b) om tre betydelsesystem som styr hur individer tolkar och reagerar på sin uppfattning av samhället. Den första som är den dominerande koden har redan kort berörts i form av beskrivningen om en gynnad tolkning av bilder. Här förmedlas de vardagliga värderingar som de flesta medlemmar i en kultur anser stämma och utgör således kommunikation som skall förmedlas till en stor mängd mottagare. Därtill finns en negotierande kod där de dominerande värderingarna erkänns, men förses med en rad förbehåll. Förbehållen kan gälla faktorer såsom att värderingarna fungerar i de flesta fall, men behöver förses med begränsningar så att de människor som inte gynnas av de rådande 15 (63)

16 värderingarna kan få sina intressen tillgodosedda. Den negotierande koden tar därmed en medlande roll mellan det dominerande systemet och dem som inte delar detta och kan därmed fungera som en mellanpart i ett samhälle, i en organisation eller i en kultur. Slutligen finns den oppositionella koden som direkt avfärdar tecknens dominerande kod och de sociala värderingar som påverkar denna. Mottagaren inser följaktligen vilket budskap som sändaren vill framföra, men väljer att inte dela denna tolkning eftersom budskapet inte stämmer överens med vederbörandes världsuppfattning. Därför omformas istället budskapet till att få en ny innebörd som tjänar mottagarens syften. Dessa betydelsesystem är viktiga att känna till för att förstå hur de semiotiska beteckningarna fungerar och varför olika uppfattningar uppkommer. Genom att sätta in tecknen i betydelser av individ, kultur och samhälle ökar denna förståelse och på så sätt går det även att analysera hur ett tecken kan förändras om det visar sig att mottagaren tolkat detta på ett sätt som inte avsågs av sändaren Förankring och avlösning Då en sändare vill begränsa antalet tolkningar som ett tecken kan ha kan det hända att vederbörande använder sig av nya tecken som förstärker den gynnade tolkningen av texten. Gripsrud (2002, s.162) ger exempel på detta från filmens värld där en films titel presenteras först och sedan kombineras med bilder (själva filmen) för att ge en gynnad tolkning till vad titeln egentligen innebär. Ett annat användningsområde, där text och bild kombineras, är enligt Gripsrud (2002, s.162). då texten säger något som inte framgår av bilden och därmed ändrar förståelsen för budskapets helhet Ett sådant tillförande av betydelse kallas för avlösning och detta kan utgöras av berättande text till en bild, pratbubblor i en serietidning etc. 2.2 Organisationskultur Begreppen kultur och organisationskultur kan användas på flera olika sätt. Mats Alvesson (2001, s.11), som är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, nämner att kultur för det första kan betyda gemensamma föreställningar och trossatser För det andra kan en kultur definieras som organisationens känslomässiga sidor där gemensamma känslor hos organisationens individer och en gemensam anda/tankesätt betonas. En tredje definition rör hur saker och ting i organisationen utförs s.k. informellt handlande. Följaktligen blir begreppet kultur tämligen svävande och att det därför är viktigt att använda ord som beskriver vad begreppet innebär: 16 (63)

17 Kulturen finns inte i första hand finns inuti människors huvuden utan någonstans mellan huvudena på en grupp människor där innebörder och symboler uttrycks öppet, t ex i arbetsgrupper och i styrelsesammanträden, men också i materiella objekt. Kulturen blir då central när det gäller hur vi skall förstå beteenden, sociala företeelser, institutioner och processer. Kulturen blir den ram inom vilken dessa fenomen blir begripliga och meningsfulla. (Alvesson, 2001 s.12) Vidare förklarar Alvesson (2001 s.12f.) att kulturen skapar en gemensam innebörd för vad något betyder. Medlemmarna inom kulturen förväntas tolka kommunikation på ett likartat sätt och på så sätt förstå de regler och normer som förekommer inom organisationen. Detta är dock något som sällan sker i verkligenheten, till stor del beroende på att ett meddelande förekommer i många olika sammanhang, s.k. kontexter. Ett och samma budskap kan därför betyda helt olika saker beroende på vilken avdelning i organisationen som tolkar budskapet, om personen är arbetare eller chef och mellan åldersgrupper Organisationskulturell analys För att förstå hur olika tolkningar kan uppstå i en organisation och hur pass samstämmiga dess medlemmar är, måste organisationen undergå en analys där kulturens nivåer synliggörs. Ledarskapsforskaren Edgar H. Schein (2004, s.9ff.) förklarar att kulturen ger förståelse för hur kommunikationen mellan människor fungerar, hur beslut fattas och hur normer och regler utformas och förstås av dem som skall följa dessa: The concept of [organizational] culture helps us to explain all of these phenomena and to normalize them. If we understand the dynamics of culture, we will be less likely to be puzzled, irritated and anxious when we encounter the unfamiliar and seemingly irrational behavior of people in organizations, and we will have a deeper understanding not only why various groups of people and organizations can be so different, but why it is so hard to change them. Even more important, if we understand culture better, we will better understand ourselves better understand the forces acting within us that define who we are, that reflect the groups which we identify and to which we want to belong. (Schein, 2004, s.10) Med detta i åtanke är det viktigt att gestalta hur en organisationskultur tar sig uttryck i verkligheten så att eventuella skillnader mellan den upplevda kulturen och det faktiska tillståndet kan synliggöras. Schein (2004, s.26ff.) 17 (63)

18 beskriver tre kulturella nivåer som används för att förstå hur organisationer fungerar: Artefakter, vilka utgörs av manifesta uttryck och beteenden i organisationen. Klädsel, arkitektur, hjältar, språkbruk och möblering kan säga en del om organisationens värden t ex. synen på status och innovation, vad som är formellt eller informellt osv. Här ingår också vardagliga arbetsmetoder och hur organisationen presenteras (t ex i ett organisationsschema). Artefakterna är dock tvetydiga eftersom ett uttryck kan ge beskriva flera olika egenskaper och därför lätt missuppfattas av den person som skall studera dessa. Antagna trossatser och värden styr förväntningarna om vad som skall hända då en organisationskultur och dess medlemmar agerar på ett visst sätt. Detta beror på att liknande lösningar har fungerat tidigare och formats, från att vara ett värde som kan ifrågasättas, debatteras, utmanat och testat empiriskt, till att bli en kollektiv trossats. Detta kan gälla hur organisationens profil efterlevs t ex vid mötet med omvärlden eller att intressen som motsvarar organisationens värden uppmuntras av ledningen. Grundläggande antaganden d.v.s. något som medlemmarna i en organisation tar för givet om vad som är verkligt och sanning, om hur tiden fungerar, hur yta fördelas, hur människor fungerar, samt om hur mänsklig aktivitet och relationer skall fungera. Eftersom antagandena har förstärkts upprepade gånger inom organisationen blir de något som håller organisationen samman, men också markerar distans till omvärlden eftersom de inte ifrågasätts utan istället stöter bort avvikande uppfattningar. 2.3 Uses och gratifications theory Uses och gratifications är en s.k. mottagarmodell som innebär att modellen frångår det traditionella perspektivet med att se på kommunikationen ur sändarens perspektiv till att belysa hur mottagarna använder medierna och vilka behov som dessa fyller. Werner J. Severin, professor vid BJ, Missouri (Columbia) har tillsammans med kollegan James William Tankard Jr., professor emeritus vid School of Journalism på University of Texas i Austin (2001 s.296) lånat dessa teorier från sociologen Elihu Katz (1959) och sätter in behoven i fem stycken kategorier bestående av sociala och psykologiska faktorer: 18 (63)

19 Kognitiva behov - Att få information, kunskap och förståelse. Affektiva behov Känslomässiga, nöjesbetonade eller estetiska upplevelser. Personligt förenade behov Förstärkt trovärdighet, självförtroende, stabilitet och status. Socialt förenade behov Stärkta band med familj, vänner mm. Spänningslösande behov Verklighetsflykt och avledning. Dessa behov förklarar att mottagandet av den kommunikation som sänds ut via medierna påverkas av fler faktorer än tydligheten i budskapet. Kommunikationen kan vara väl anpassad till mottagarna demografiskt och socioekonomiskt, men likväl inte nå mottagarna med avsedd effekt eftersom deras medieval även baseras på möjligheten att få estetiska upplevelser eller att ha något att prata med vänner om. Därför måste även sådana faktorer finnas i avsändarens medvetande så att meddelandet sprids via kanaler som fyller avsett behov för så många av mottagarna som möjligt Kritik mot uses and gratifications theory Mycket kritik har riktats mot uses and gratifications idéer om individens självbestämmande av mediernas användning. Den tyske, kritiske filosofen Herbert Marcuse (1991,s.4) menar att människors behov sällan skapas av dem själva utan förs fram av samhällets maktelement. De behov som mottagarna säger sig uppleva är följaktligen inte deras egna utan skapade av makthavarna för att utöva förtryck av massorna. Kritik mot uses and gratifications har också riktats från bland annat från Ien Ang (1991,s.153), professor i kulturstudier vid University of Western Sidney, som menar att forskarna generellt sett vet för litet om mediernas inblandning i människors livsvillkor. Uses och gratifications fokuserar på de behov som sändaren efterfrågar medan mottagaren ses som ett medel för kontroll och konsumtion. Ang (1991, s.157) säger också att mottagaren inte alltid har möjlighet att välja de program [medier] som denne vill eftersom han/hon är utsatt för påtryckningar från grupper som vederbörande ingår i. Ett exempel kan vara inom familjen där en medlem bestämmer vilka program som skall ses på TV, medan andra medlemmar får rätta sig efter den dominerande medlemmens önskemål och följaktligen inte får sina behov tillgodosedda. Slutligen kritiserar flera medieforskare, däribland Drotner et. al (1996, s.82ff.), uses and gratifications dels för ge ett individuellt perspektiv på sociala olikheter och maktdominans, vilket därmed är samstämmigt med 19 (63)

20 föregående kritik, och dels för att försöka kategorisera människors behov utan djupare förståelse för vad de innebär. Därtill säger Drotner et. al. (1996, s.83) att det är svårt att veta huruvida det är medierna som skapar behov eller om behoven fanns från början. Enligt denna teori bör därför uses and gratifications kompletteras med frågor om vilka behov som medierna inte tillfredsställer för att på så sätt särskilja befintliga behov från dem som medierna skapar. 2.4 Ideologi och kanalval för internkommunikation För att ledningen i en organisation skall kunna kommunicera med sina medlemmar krävs en förståelse för hur valet av kanaler påverkar mottagandet och förståelsen för det budskap som sänds ut. En kanal definieras som ett specifikt medium som används för att nå avsedda mottagare t ex en [personal] tidning. (www.businessdictionary.com, ) Katherine Miller (2009, s.49) som är filosofie doktor i kommunikation vid Texas A&M University, beskriver att valet av kanaler för internkommunikation påverkas av den ideologiska inriktning som ledningen i en organisation har och följaktligen strävar mot: Traditionella organisationer: Kommunikationen som förekommer i denna typ av organisation sker huvudsakligen från ledningen och nedåt i organisationen. Skriftliga källor såsom personaltidningar, e-post och anslagstavlor används i stor utsträckning där texten i huvudsak är formellt utformad. Återkopplingar där frågor ställs till ledningen är sällsynta och det är huvudsakligen sakfrågor som kommuniceras. Human Relations-organisationer: Till skillnad från de klassiska organisationerna förespråkar Human Relations-organisationen kommunikation som sker både horisontellt d.v.s. mellan avdelningar och människor i organisationen och vertikalt i form av instruktioner från ledningen. Sociala aspekter får utrymme i kommunikationen som ofta sker via personliga möten i en informell ton. Human Resources-organisationer: I den här typen av organisation skall medarbetarna aktivt bidra till organisationens effektivitet och därför sker kommunikation på alla nivåer i organisationen och mellan alla avdelningar. Det innehåll som förmedlas i kommunikationen rör såväl arbetsrelaterade uppgifter som social information och dialoger kring de förbättringar som organisationens medlemmar skall bidra med. Både 20 (63)

21 informell och formell kommunikation förekommer i organisationen beroende på vilket budskap som skall förmedlas och i vilken situation som detta förekommer. 21 (63)

22 3. METOD I detta kapitel kommer våra val av metoder att presenteras vilket är grunden för den empiriska studien. Metoderna som presenteras skall hjälpa till att uppfylla syftet med studien. 3.1 Undersökningsansats Undersökningen bygger på en kvalitativ och kvantitativ fallstudie av klubbmedlemmar och klubblösa inom region sydväst. Denna metod används för att få förståelse för vilka ämnen som diskuteras inom Unionen och undersöka vilka betydelser som klubbmedlemmar respektive klubblösa medlemmar utläser ur kommunikationen inom ett visst geografiskt område d.v.s. region Sydväst. Fallstudien syftar till att ge djupgående kunskaper om det ämne som undersöks. Helge Østbye, professor i massmedia vid universitet i Bergen (2003 s.240) säger att det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på en enda undersökningsenhet, som undersöks på djupet. Den urvalsstrategi som är bäst lämpad vid kvalitativa fallstudier, d.v.s. fokusering på beskrivningar och tolkningar inom en viss avgränsad kontext, är enligt Sharan Merriam (1994 s.60), doktor i pedagogik vid University of Georgia, icke-sannolikhetsurval, där den vanligaste formen är målinriktat urval. Ett sådant urval har använts för denna analys. Urvalet innebär enligt Merriam (1994 s.60) att ett antal kriterier beskrivs som vilka skall innefattas i undersökningen. 3.2 Organisationskulturell analys En organisationskulturell analys har genomförts där artefakter, åtagna värden och grundläggande antaganden som Unionen kommunicerar till medlemmarna beskrivs. Analysen av artefakter har varit mycket omfattande där bilder, texter och videoklipp på webbplatsen utgjort underlaget. Materialet på sidan har bedömts likvärdigt i form av hur många gånger det förekommer förutom i fallet med videoklipp där det nämns i analysen om personerna inleder sin presentation/intervju informellt och sedan övergår till att vara formella. Artefakterna har sedan satts in i ett större sammanhang med intervjuernas hjälp. Här förklaras hur artefakter, åtagna värden och grundläggande antaganden samspelar. Detta görs i och med att såväl medlemmarnas respektive ombudsmännens och klubbordförandens åsikter som data från studien av webbplatsen kan jämföras. De organisationskulturella värdena som beskrivs av Schein (2004, s.26.) är viktiga att känna till eftersom en alltför stor avvikelse i vad Unionen står för 22 (63)

23 och vad medlemmarna förväntar sig kan leda till att medlemmarna bildar egna subkulturer som drivs med andra värden än de som förbundet står för. Den organisationskulturella analysen skall således jämföra medlemmarnas och förbundets värden och attityder och se huruvida dessa stämmer överens. 3.3 Kvantitativ innehållsanalys En kvantitativ innehållsanalys enligt Østbyes (2003 s.212 ff.) teorier har använts för att sammanställa de frågor och svar som diskuterats på Unionens webbplats. Forumet finns tillgängligt på den öppna delen av Unionens webbplats och kan därmed nås av samtliga besökare och inte bara dem som har tillgång till lösenord. Genom att använda oss av de underkategorier som fanns under länken för respektive ämne utlästes ett mycket detaljerat underlag av ämnen som diskuterats mellan Unionen och dess medlemmar. De kvantitativa data som hittades gällde hur medlemmarna ställt sig till frågorna som diskuterats d.v.s. om de ansåg att kommunikationen hjälpte dem eller inte. Resultatet jämfördes sedan med svaren från intervjuerna där likheter och skillnader kunde analyseras. 3.4 Semiotiska bildanalyser De semiotiska bildanalyserna, som bygger på Fiskes (1990 s.140ff.) teorier, har riktats mot Unionens webbplats samt två informationshäften som exempel på de budskap som förbundet kommunicerar till sina medlemmar och hur detta ger olika latenta och manifesta kopplingar hos mottagaren. Webbplatsen analyseras i form av entrésidan där bilder, texter och logtyp står i fokus. De båda informationshäftena Detta är Unionen och Arbetsplatsombud med informationsmandat analyseras i form av bilder och de texter som finns i direkt anslutning till bilderna. Informationshäftena har valts ut därför att de är likvärdiga till struktur och att de har skapats av Unionen själva istället för externa aktörer och således i större grad påverkats av värdena inom förbundet. Som utgångspunkt för analysen har begreppen denotationer, konnotationer, myter, metaforer och metonymer samt förankring och avgränsning använts eftersom dessa dels visar på hur Unionen kodat sitt budskap och dels vilka möjligheter som det finns för medlemmarna att avkoda detta. 23 (63)

24 3.5 Intervjuer med Unionens medlemmar, ombudsmän och klubbordföranden Den kvalitativa metoden bestod ursprungligen av intervjuer med Unionens medlemsföretag inom IT-branschen där klubbanslutna respektive ickeklubbanslutna medlemmar skulle fördelas jämnt företagen emellan. Med tanke på att det ofta är svårt att hitta respondenter så valdes IT-branschen där det finns ett stort urval av respondenter. Unionen tog kontakt med respondenterna för att få deras godkännande till att bli kontaktade för intervju. Unionens gruppchef skickade förfrågningar till 300 medlemmar varav 4 stycken lämnade sitt godkännande till att bli kontaktade. Detta innebar ett problem för undersökningen och beslut togs på att ändra i underlaget av respondenter. Undersökningen kompletterades därefter med två stycken ombudsmän och två stycken klubbordföranden för att på så sätt ge svar på dels hur medlemmarna kommunicerar, men också hur de klubbar som finns får och ger information samt hur kommunikationen som ombudsmännen ger och kan ta del av ser ut. Med det nya underlaget tillgängligt sammanställdes två stycken separata semistrukturerade intervjumanus för anställda och ombudsmän/ordföranden, omfattande tolv respektive elva ämnen som låg till grund för tiominutersintervjuer med respondenterna. Varje respondent kontaktades per telefon där frågorna följde manuset, men där det också fanns möjlighet till förtydliganden och återkopplingar. Urvalet av intervjupersoner har skett i samråd med Unionens regionkontor Sydväst där regionkontoret sorterade ut respondenter efter följande kriterier: 2st klubbmedlemmar och 2st klubblösa personer Klubbmedlemmar respektive klubblösa jobbar inom samma bransch (IT) 2st ombudsmän 2st klubbordföranden 3.6 Mätning av kanalernas användningsområden För att mäta hur Unionens medlemmar använder de kanaler som förbundet förmedlar sin kommunikation genom och vilka behov som tillgodoses av dessa används resultatet från intervjuerna med klubbmedlemmar och klubblösa. Här uttrycker medlemmarna vad de använder kommunikationen 24 (63)

25 till att fylla för behov. Antalet förekomster av respektive behov räknas och jämförs sedan med de behov som klubbordföranden och ombudsmän anser att kommunikationen skall fylla. Som utgångspunkt för mätningen används Elihu Katz (1959) fem kategorier av sociala och psykologiska faktorer som beskrivs av Severin och Tankard (2001, s. 296) enligt följande: Kognitiva behov Affektiva behov Personligt förenade behov Socialt förenade behov Spänningsavlösande behov 3.7 Mätning: Ideologi och kanalval för internkommunikation En mätning av Unionens val av kommunikationskanaler med medlemmarna har gjorts för att visa på likheter och skillnader i hur förbundet kommunicerar med sina medlemmar och hur medlemmarna vill att Unionen skall kommunicera med dem. Därefter kopplas medlemmarnas upplevelser till Millers (2009, s.49) sammanställning av tre ideologier för på så sätt visa på hur valet av kommunikationskanaler påverkar medlemmarnas uppfattning av förbundet. Antalet förekomster av kommunikationskanaler kommer att räknas utifrån medlemmarnas redogörelser och sedan jämföras med klubbordförandens och ombudsmännens beskrivning av kanaler. Som kriterier för vilka kanaler som används och hur de påverkar uppfattningen av förbundet används följade kriterier enligt Millers (2009, s.49 teorier). Informationsinnehåll Informationens riktning Typ av kommunikationskanal (skriftlig, elektronisk, muntlig etc.) Kommunikationsstil 3.8 Metoddiskussion För att bedöma en undersöknings forskningsmässiga resultat förutsätts att det är möjligt att avgöra huruvida de slutsatser som framkommit är sanna. Østbye (2003, s.40f.) beskriver begreppen reliabilitet och validitet för att förklara vilka krav som ställs på forskningsrapportens utformning. Reliabilitet innebär 25 (63)

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation.

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation. Uppsala universitet Institutionen för Informationsvetenskap Enheten för Medier och kommunikation C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd VT 2008 Organisation är kommunikation. Kommunikation

Läs mer

Balans i belöningssystem

Balans i belöningssystem Balans i belöningssystem En fallstudie på ett företag inom försäkringsbranschen Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning Vårterminen 2008 Författare: Nils Alströmer 840330 Henrik Aspevall 780622

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

Förändringsledning mer än bara ett strukturerat angreppssätt för organisationsförändringar

Förändringsledning mer än bara ett strukturerat angreppssätt för organisationsförändringar Förändringsledning mer än bara ett strukturerat angreppssätt för organisationsförändringar En studie i hur konsulter arbetar med förändringsledning och förändringsberedskap ANNA JENSEN SOFIA SUNDSTRÖM

Läs mer

Kommunikationskanaler i ett byggprojekt - En studie om vilken inverkan olika kommunikationskanaler har vid förändring av ett arbetssätt

Kommunikationskanaler i ett byggprojekt - En studie om vilken inverkan olika kommunikationskanaler har vid förändring av ett arbetssätt Kommunikationskanaler i ett byggprojekt - En studie om vilken inverkan olika kommunikationskanaler har vid förändring av ett arbetssätt Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Ett Fast-Fashion företag

Ett Fast-Fashion företag Högskoleexamen i Butikschefsprogrammet inriktning textil och mode Textilhögskolan 2013-05-30 Rapportnummer: 2013.9.5 Ett Fast-Fashion företag att kommunicera miljö och hållbarhet Josefine Molin Sofie Andersson

Läs mer

Everything that is normal is of no interest to us

Everything that is normal is of no interest to us Företagsekonomiska Institutionen, FEK 581 Kandidatuppsats VT. 2004 Everything that is normal is of no interest to us En studie om hur företag överför modebudskap Författare: Anna-Carin Dunör, 800106-4982

Läs mer

Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg

Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg En studie för Vattenfall Norden Frida Louhi Miljö och hållbart företagande Sustainable Enterprising Master s Thesis 2007:9 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Nålen i höstacken En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Sofia Holmström Ulrika Persson Media management

Läs mer

Det är ju bara serier

Det är ju bara serier Det är ju bara serier En studie om journalistik i grafiska noveller Dag Ankersen Christopher Lindahl Examensarbete 15 hp, Journalistik (C-nivå) Journalistik och medieproduktion 180 hp Handledare: Sara

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Masteruppsats i Strategisk kommunikation. Storytelling. Hur medarbetare skapar mening utifrån organisationsberättelser

Masteruppsats i Strategisk kommunikation. Storytelling. Hur medarbetare skapar mening utifrån organisationsberättelser Kurskod: SKOM01 Termin: VT 2010 Handledare: Sara Von Platen Examinator: Mats Heide Masteruppsats i Strategisk kommunikation Storytelling Hur medarbetare skapar mening utifrån organisationsberättelser LINDA

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

C-UPPSATS. Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer

C-UPPSATS. Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer C-UPPSATS 2009:241 Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer - med fokus på bokföringsbrott och huvudsaksrekvisitet Kristin Blomqvist Sara Silverhall Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:198 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie bland unga icke-akademiker PATRIK ERIKSSON JENS OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

Läs mer

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Abstract Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Ämne: C- uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Examinator: Helena Sandberg År: VT 2007 Problem och syfte Organisationers

Läs mer

KARRIÄRNÄTVERK EN STUDIE OM CHEFERS ANVÄNDNING AV

KARRIÄRNÄTVERK EN STUDIE OM CHEFERS ANVÄNDNING AV KARRIÄRNÄTVERK EN STUDIE OM CHEFERS ANVÄNDNING AV SOCIALT KAPITAL Kandidatuppsats Organisations- och Personalutvecklare i Samhället Arbetsvetenskap 15 hp Magdalena Isfelt Tobias Karlsson Daniel Rylander

Läs mer

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN CHEFSUTBILDNING? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sebahat Ismaili Mikaela Sterner VT2011: KF22 I Svensk titel: Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? Engelsk titel: How to

Läs mer

Mutskandalen inom Systembolaget

Mutskandalen inom Systembolaget Kriminologiska institutionen Mutskandalen inom Systembolaget Butikschefernas förklaringar till sina mutbrott samt subkulturens inverkan på deras brottsliga handlingar Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi

Läs mer

Effektiv intern kommunikation En studie av kommunikation mellan värdar och värdledare i en idrottsförening

Effektiv intern kommunikation En studie av kommunikation mellan värdar och värdledare i en idrottsförening Uppsala universitet Institutionen för informationsvetenskap Enheten för medier och kommunikation C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2005 Effektiv intern kommunikation En studie

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Linjeledare och projektledare

Linjeledare och projektledare Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Stefan Henriksson Linjeledare och projektledare -En kvalitativ studie om mönster mellan och inom ledaruppdragen Magisteruppsats Industriell Projektledning

Läs mer

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT-2006 Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Författare:

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Realismen bakom de idealistiska kulisserna

Realismen bakom de idealistiska kulisserna KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KF57 Realismen bakom de idealistiska kulisserna Från affärside till konkurs Danijel Luketa Emina Basic Mirza

Läs mer

Organisationskultur och Ledarskap

Organisationskultur och Ledarskap Institutionen för kommunikation och medier Organisationskultur och Ledarskap En kvalitativ studie om IKEA i Älmhult C-uppsats HT10 - MKVK01 - Strategisk kommunikation Handledare: Marja Åkerström Examinator:

Läs mer

Talent Management Företagens väg till framgång?

Talent Management Företagens väg till framgång? Talent Management Företagens väg till framgång? Författare: Emma Lindqvist & Erika Olofsson Handledare: Karl-Johan Bonnedahl Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30 hp TACK TILL Vår

Läs mer

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling - Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen

Läs mer