Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18"

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan , :50, Ajournering 09: Beslutare Närvarande, ej beslutande ersättare Micael Glennfalk (M), ordförande PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Lars Nilsson (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Caroline Axelsson (MP) Magnus Gustafsson (M) Börje Forss (FP) , Kl 09:00-14:10 Övriga deltagare Projektledare Håkan Liljeblad, Riksbyggen, 97 Marknadsområdeschef Anders G Jacobsson, Riksbyggen, 97 Socialnänmdens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD), 97 Socialchef Anette Nilsson, 97 MarknadschefHenrik Röste, ITSAM, 98 T f ekonomichef Håkan Ilestrand, l 04 Controller Patril< Simonsson, l 04 MätchefMagnus Carlsson, 105 NäringslivschefPatrik Kinnbom, 105 Lantmätare Michael Hertin, l 05 Kommunjurist Peter Olson, l 05 Kommunchef Carolirra Leijonram Administratör Liselott Frejd Lis-Astrid Andersson (S) Underskrifter sekreterare Ordförande ANSLA GSB EVIS (jus telingen har tillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum får anslagsuppsättning Dattun för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Underskrift Liselott Frejd

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum 1(1) KS 97 Dnr 51/2012 Kod 735 Riksbyggen- muntlig information om boende för äldre Kommunstyrelsen får information. Inget beslut fattas. Vid kommunstyrelsens sammanträde , deltog utvecklingsledare Jeanette Mikkelsen och stadsarkitekt Raymond van der Heijden, båda från Åtvidabergs kommun. De presenterade Riksbyggens projekt med ett trygghetsboende i Åtvidaberg. Boendet kommer att bestå av kooperativa hyresrätter som ett alternativ till traditionellt kommunalt ägande och forvaltning. En ekonomisk forening har bildats och det är foreningen som bygger och äger trygghets boendet. Kommunstyrelsen önskade ytterligare information från Riksbyggen och till dagens sammanträde har projektledare for äldre boende Håkan Liljeblad och marknadschef Anders G Jacobsson bjudits in. Åhörare är socialnämndens ordfårande Elisabeth Lago Nilsson (KO) och socialchef Anette Nilsson. Ledamöterna får information om olika alternativ avs boenden får äldre och framforallt om konceptet kooperativ hyresrätt. Man får också en genomgång av Riksbyggens projekt i Åtvidabergs kommun, en beskrivning av processen, produktionskostnader, finansiering och kommunens roll i projektet. diskuteras. Power point presentation "En snabb överblick över kooperativ hyresrätt", Id Utdrags bestyrkning

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanh ädesdatum l (l) KS 98 Dnr 182/2012 Kod 058 Information om nuläget i bredband - fiberfrågan Informationen läggs till handlingarna. MarknadschefHenrik Röste, ITSAM, deltar vid dagens sammanträde för att rapportera om bredbandsutbyggnaden i Vimmerby kommun. Ledamöterna får en beskrivning av dagsläget för pågående delsträckor samt övriga aktiviteter i bredbandsprojektet 17 byalag är i gång idag och fler tillkommer. På finns en hel del information för intresserade, för byalag, fastighetsägare och privatpersoner samt möjlighet att anmäla sitt intresse. Sidan uppdateras regelbundet så att man kan följa utbyggnaden och se hur många som anmält sig. En marknadsföringskampanj kommer att startas upp inom kort för att få fler att anmäla sitt intresse. ll{j~l

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KS 99 Dnr 87/2011 Kod 840 Avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening om upplåtelse av domänadress Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Turistbyrå ekonomisk fårening om upplåtelse av domänadress. Ulf Berg, Vimmerby Turistbyrå ekonomiska förening, ställde frågan till Vimmerby kommun i december 2013 om att få använda vimmerby.com som domänadress får turistbyråns hemsida. Vid dagens sammanträde föreligger fårslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Turistbyrå ekonomiska fårening om upplåtelse av domänadress: "Avtal Vimmerby Turistbyrå ekonomiskförening Mellan , Vimmerby kommun, stadshuset, och , Vimmerby Turistbyrå ekonomisk fårening (VTEF), Rådhuset, Vimmerby, har följande avtal träffats: l. Kommunen är innehavare av domänen vimmerby.com <http://vimmerby.com> (Domänen). 2. Kommunen upplåter till Vimmerby Turistbyrå ekonomisk fårening rätt att använda Domänen i sin turistbyråverksamhet 3. Rätten att använda Domänen består så länge detta avtal gäller mellan partema. 4. Upplåtelsen sker utan ersättning.

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) 5. Vid användandet av Domänen ska Vimmerby Turistbyrå ekonomisk forening iaktta såväl gällande lagstiftning som avtalsvillkoren mellan kommunen och Ascio Technologies, Inc. Vimmerby Turistbyrå ekonomiska förening ska ersätta skada som turistbyråns användande av Domänen orsakat kommunen." Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening. Tjänsteskrivelse upprättad av administrativa avdelningen, Id Förslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening om upplåtelse av domänadress, Id Sändlista Kommunfullmäktige

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 100 Dnr 47/2014 Kod 021 Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag -årlig uppräkning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om årlig uppräkning av arvoden for ledamot i av Vimmerby kommun ägda bolagsstyrelser i enlighet med föreliggande förslag. Vid dagens sammanträde föreligger forslag till årlig uppräkning av arvoden till styrelseledamot i av kommunen ägda bolag. Ersättningarna omräknas den l januari varje år och följer då löneforändringarna i riksdagsledamots arvode. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om årlig uppräkning av arvoden får ledamot i av Vimmerby kommun ägda bolagsstyrelser. Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Monica Bergh, Id Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag, Id Sändlista Kommunfullmäktige

7 'ä!.4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KS 101 Dnr 292/2013 Kod 109 Motion - Flytta ut kommunfullmäktiges sammanträden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med revisions- och demokratiberedningens fårslag att avslå motionen att flytta ut kommunfullmäktiges sammanträden. Sammanfattning av motionen Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Alla sammanträden är öppna får allmänheten, trots detta är det ett fåtal medborgare som tar chansen att komma, ställa frågor och att lyssna. Kanske är det så att kommunfullmäktige måste komma till medborgama istället. Genom att vid ett par tillfållen per år flytta ut kommunfullmäktiges sammanträde till någon av våra kransorter skulle vi bidra till att fler invånare i vår kommun skulle känna sig mer delaktiga i kommunens högsta beslutande organ. Det skulle även vara ett bra sätt får fullmäktiges ledamöter att möta medborgare direkt i samband med fullmäktige. Elisabeth Lago Nilsson (KD) yrkar att vid två tillfållen per år flytta ut kommunfullmäktige till någon av våra kransorter, att vid dessa tillfållen inbjuda till allmänhetens frågestund, samt att kaffe serveras i anslutning till sammanträdet får både ledamöter och allmänheten. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 254. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen får beredning. Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 31 behandlades motionen. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till revisionsoch demokratiberedningen får yttrande och att yttrandet lämnas till kommunstyrelsen senast Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens yttrande.

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum 2(2) Förslag till beslut Revisions- och demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen att flytta ut kommunfullmäktiges sammanträden. diskuteras. Motion väckt av Elisabeth Lago Nilsson, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 254., , KS 31. Revisions- och demokratiberedningens beslut, , RDB 10. Sändlista Kommunfullmäktige

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KS 102 Dnr 16/2014 Kod 109 Motion om barnahus i Västervik- remiss Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till socialnämnden för yttrande 2. yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen senast Sammanfattning av motionen Motionen tar upp frågan om inrättande av barnalms i norra Kalmar län. Alla barn borde ha rätten att få växa upp i en trygg miljö, men tyvärr är det inte så. Ett Bamahus är en verksamhet där olika myndigheter samarbetar kring barnet. Syftet är att barnet inte skall behöva slussas runt mellan rättsväsende, hälso- och sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst. Hösten 2013 invigdes ett barnahus i Kalmar i samarbete med rättsväsende, landstinget och kommunerna i södra länsdelen. Det saknas dock ett barnahus i norra länet. Motionärerna yrkar därför att fullmäktige beslutar att inleda överläggningar med landstinget och övriga kommuner i norra länsdelen för att tillsammans med rättsväsendet inrätta Barnahus för barn i norra länet. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 14. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till socialnämnden för yttrande 2. yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen senast

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sicjnr Sammanträdesdatum 2(2) Motion inlämnad av Elisabeth Lago Nilsson (KO), Gudrun Brunegård (KO) och Torbjörn Sandberg (KO), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 14. Sändlista Socialnämnden- får yttrande senast

11 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sa1mnanträdesdatum 1(2) KS 103 Dnr 36/2014 Kod 109 Motion - Konkret landsbygdsutveckling i praktiken Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om konleret landsbygdsutveckling i praktiken. Reservationer PerÅke Svensson (C) reserverar sig mot beslutet att avslå motionen med instämmande av Lars Nilsson (C). Anmälan om jäv Peter Högberg anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Sammanfattning av motionen Motionen tar upp frågan om landsbygdsutveckling i praktiken och är väckt av Ingela Nilsson Nachtweij (C). Vimmerby kommun är i stort behov av konkret landsbygdsutveckling. Västerviks kommun och många andra kommuner har inrättat tjänsten landsbygds-utvecklare och jag ser ett behov av att Vimmerby kommun också tillskapar en sådan funktion på något sätt. Under de senaste tolv åren så har vi medfinansierat foreningen Astrid Lindgrens Hembygd som sysslar med landsbygdsutveckling via LEADER mm. Även 2014 fim1s pengar i Vimmerbys budget for medfinansiering till EU:s LEADER-program och dessa skulle kunna användas till att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare knuten till foreningen Astrid Lindgrens Hembygd då den nya satsningen på LOKALT LEDD UTVECKLING, tidigare LEADER, inom EU:s Landsbygdsprogram inte kommer igång förrän år Motionären ser stora samverkansmöjligheter om man via foreningen Astrid Lindgrens hembygd organiserar och fonnerar landsbygdsutveckling via tjänster som landbygdsutvecldare med hjälp av 2014 års medfinansieringar for alla fyra kommunerna. Landsbygderna som utgör föreningens geografiska verksamhetsområde, Eksjö, Hultsfred, Kristdala i Oskarshamn och Vimmerby har ju liknande utmaningar och behov. Planer finns att även Döderhult och Högsby ska ingå i det framtida geografiska området. UtdragsbestyrktJing

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sicim Sammanträdesdahun 2(2) Med hänvisning till ovanstående hemställer motionären att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge föreningen Astrid Lindgrens Hembygd inom befintlig medfinansiering för år 2014 i uppdrag att göra en förstudie med målet att organisera och formera landsbygdsutvecklingstjänster inom föreningen Astrid Lindgrens Hembygds medlemskommuner. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 32. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger motionen. diskuteras. Flera ledamöter anser att det är viktigt att invänta landsbygdsberedningens presentation av landsbygdspolitiskt handlingsprogram Handlingsprogrammet kommer att presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde. Förslag till beslut Leif Carlson (M) yrkar avslag på motionen med instämmande av Helen Nilsson (S) med motiveringen att kommunfullmäktige inte kan ge uppdrag till Astrid Lindgrens Hembygd. PerÅke Svensson (C) yrkar bifall på motionen. Beslutsgång Ordförande finner att två förslag föreligger. Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår motionen. Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 32. Sändlista Kommunfullmäktige

13 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm Salnlnanträdesdatum 1(1) KS 104 Dnr 331/2012 Kod 041 Vimmerby kommuns ekonomiska läge- diskussion inför dialogdag Kommunstyrelsen fattar inget beslut. Kommunstyrelsen beslutade , KS 74, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arrangera en dialogdag under våren 2014 med nämndspresidier, förvaltningschefer och controllers. Vid dagens sammanträde deltar t f ekonomichef Håkan Ilestrand för diskussion och avstämning inför dialogdagen som kommer att genomföras måndag den 31 mars.

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 105 Dnr 64/2014 Kod 252 Köp, försäljning, uthyrning och option avseende fastigheten Fabrikören 25, Vimmerby - information Kommunstyrelsen får information. Inget beslut fattas. Förhandlingar pågår om köp av fastigheten Fabrikören 25, Vimmerby. Syftet med köpet är att lösa markåtkomst till en framtida trafikplats samt för att medverka till nya företagsetableringar i kommunen. Vid dagens sammanträde deltar mätchef Magnus Carlsson, näringslivschef Patrik Kinnbom och lantmätare Michael Hertin och informerar om ärendet. Kommunjurist Peter Olsson deltar också på sammanträdet och informerar om gällande lagstiftning och vad man bör tänka på vid denna typ av affär. diskuteras och ledamöterna ställer sig positiva till affären. Muntlig redovisning.

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictm Smmnanträdesdatum 1(2) KS 106 Dnr 34/2014 Kod 109 Motion om förbud mot kött från religiös slakt och implementering av kontroll av detta - remiss Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen och Inköpscentralen for yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Sammanfattning av motionen Motionen tar upp frågan om forbud mot kött från religiös slakt och är inlämnad av Sandar Högye (SD). A v motionen framgår sammanfattningsvis att sverigedemokraterna våren 2011 motionerade om att Vimmerby kommun skulle införa utvidgade och kontinuerliga kontroller for att garantera att kött från djur som slaktats i Sverige med forbjudna metoder inte köps in av kommunen. Bakgrunden är att vissa ED-länder tillåter religiös slakt utan bedövning. I oktober 2012 avslogs motionen med motiveringen att den föreslagna kontrollfunktionen ansågs orimlig och att man måste forlita sig på de kontroller som kmrununens leverantörer utför. Detta beslut togs trots ringa kontroll av slaktmetoder i praktiken. Vimmerby kommun har gemensam upphandling med Västervik, Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarsharnns kommuner. Den nu gällande livsmedelsupphandlingen innehåller skrivningar som innebär skärpning på det här området. Vid en interpellationsdebatt i ämnet blev svaret att kommunen inte gjort någon kontroll eller inspektion. Sverigedemokraterna ser det därfor som nödvändigt att kommunen dels förtydligar kraven i upphandlingen, dels agerar for att kontrollfunktionen implementeras. Protokoiljusterare Utch-agsbestyrkuing

16 If-m VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Det finns exempel i Trelleborg där kommunen beslutat om kostpolicy som innebär fårbud mot halal och kosher. Då det saknas en kostpolicy får Vimmerby kommun behöver det skyndsammast utarbetas. Med hänvisning till ovanstående hemställer motionären att kommunfullmäktige beslutar att rutiner utarbetas får att kommunen själv, eller i samarbete med andra parter (utom leverantören) implementerar den typ av kontroller som anges enligt ovan, att i kommunens livsmedelsupphandling i fortsättningen införs att kött från djur som slaktats med religiösa slaktmetoder, halal samt kosher, ej får inköpas av kommunen, att kommunen snarast antar en kostpolicy, vilken även innefattar fårbud i kommunens verksamhet mot kött från djur som slaktats religiöst. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 33. Fullmäktige beslutad att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen och Inköpscentralen får yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Motion inlämnad av Sandar Högye (SD), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 33. Sändlista Samhällsbyggnadsavdelningen-får yttrande senast Inköpscentralen- får yttrande senast

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm Sammanträdesdatum 1(2) KS 107 Dnr 39/2014 Kod 109 Motion om inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter- remiss Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden och Inköpscentralen för yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Sammanfattning av motionen Motionen tar upp frågan om inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter och är väckt av Bo Svensson (C). Det har framkommit på senare tid att plastprodukter kan vara giftiga på olika sätt. Plastprodukterna i hushållet är ofta märkta med en siffra som visar deras giftighet. Där finns bland annat siffrorna 3,6 och 7, där 7 är den giftigaste. De innehåller ftalater, flarnskyddsmedel och bisfenol A, vilka är honnonstörande och kan påverka fortplantningen och orsaka allergiska problem. Det finns ett antal kommuner i Sverige som redan inventerat sina miljöer där framförallt barn vistas och sanerat dessa miljöer från giftiga plastprodukter. Bo Svensson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inventera de miljöer där barn vistas i vår kommun för att få veta vilka farliga plaster vi har där. Detta gäller både hushållsredskap som leksaker och annat som barnen kommer i kontakt med. När inventeringen är klar bör man skaffa sig en handlingsplan för att byta ut dessa produkter. Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde , KF 34. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger motionen. l cjgid-ffl11

18 P:4f VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm 2(2) Satrunanträdesdatum Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden och Inköpscentralen för yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Motion inlämnad av Bo Svensson (C), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 34. Sändlista Barn- och utbildningsnämnden- för yttrande senast Miljö- ochbyggnämnden-för yttrande senast Inköpscentralen- för yttrande senast

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm- Smmnanträdesdatum 1(2) KS 108 Dnr 41/2014 Kod 109 Motion om att öka möjligheten till närproducerade livsmedel i kommunens upphandlingar- remiss Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen och Inköpscentralen för yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Sammanfattning av motionen Motionen tar upp frågan om att öka möjligheten till närproducerade livsmedel i kommunens upphandlingar och är inlämnad av Sandar Högye (SD). BU:s nya upphandlingsdirektiv som antogs av BU-parlamentet den 15 januari 2014 innebär att det inte bara är lägsta pris som ska bestämma val av leverantör i offentliga livsmedelsupphandlingar. Man ska enligt de nya direktiven kunna ställa miljökrav och krav på arbetsmiljö. Tolkningen av det mest ekonomiskt fördelaktiga vidgas så att sociala och miljömässiga kriterier tydligare vägs in. De nya reglerna innebär också att upphandlare så långt det är möjligt ska dela upp stora avtal i mindre delar för att på så sätt underlätta även för mindre företag att delta. Kommuner kan ställa denna typ av krav och hänsyn vid upphandlingar. Det minskar därmed också motsättningarna mellan BU-lagstiftning och svensk lagstiftning. De nya direktiven möjliggör inköp av närproducerade livsmedel vid upphandlingar. Att kontrakt skall kunna tilldelas företag som stärker sysselsättningen bör också gynna närproducerade alternativ. Sandar Högye (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Vimmerby kommun säkerställer att kommunens upphandlingspolicy för livsmedel till fullo utnyttjar det utrymme

20 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Satmnanträdesdatwn 2(2) som de nya BU-direktiven ger för att i högre grad göra det möjligt att upphandla närproducerade varor. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 3 7. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen och Inköpscentralen för yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Motion inlämnad av Sandor Högye (SD), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 37. Sändlista Samhällsbyggnadsavdelningen-för yttrande senast Inköpscentralen- för yttrande senast

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr Sanunanträdesdatum 1(2) KS 109 Dnr 58/2014 Kod 289 Intern hyressättning för år 2014 Kommunstyrelsen beslutar att internhyrorna höjs med 1,73% för år Sammanfattning Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att höja internhyrorna i Vimmerby kommun med 1,73 %. Förslaget till ökning är baserat på kostnadsökning av driftmedia (värme, vatten, el, försäkring, bevakning mm) och av köpta tjänster för reparation och underhåll. Historik Senaste beslutet om hyreshöjning togs i februari 2011 och avsåg då ny hyra för år I det beslutet följde kommunen Vimarhem AB:s höjning. I början av 2013 diskuterades möjligheterna till hyreshöjning i kommunstyrelsens presidium. Presidiet var inte nöjt med hur underlaget var sammanställt och önskade ett bättre underlag för att fatta beslut i form av en utredning av internhyrorna. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en översyn av internhyrorna i Vimmerby kommun. På grund av rådande omständigheter inom fastighetsenheten under 2013 är uppdraget gällande utredning av internhyrorna försenat men kommer att fårdigställas under våren Sammanställning och förslag för antagande av nya reviderade internhyror kommer att presenteras för kommunstyrelsen under maj månad. Bedömning Ökningen är nödvändig för att åtminstone ha kvar dagens skötselnivå och att inte "halka" efter alldeles för mycket med hyresökningstakten. Det kan leda till en för kraftig ölming framöver. Finansiering Finansiering ska ske genom tilldelade budgetmedel till verksamheterna. Utdragsbestyrkuing

22 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Satmnanträdesdatmn 2(2) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsavdelningen fårslår att kommunstyrelsen beslutar att internhyrornahöjs med 1,73% får år diskuteras. Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Miklos Hathäzi, Id Sändlista Samhällsbyggnadsavdelningen Ekonomiavdelningen

23 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatwn 1(1) KS 110 Dnr 18/2013 Kod 027 ALMA-evenemang utse deltagare Kommunstyrelsen beslutar att l. inte delta vid tillkärmagi vandet av 2014 års pristagare den 25 mars 2014 i Stockholm 2. Micael Glennfalk (M) och Helen Nilsson (S) deltar vid prisutdelningen den 2 juni 2014 i Stockholm. 3. kommunstyrelsens sammanträde flyttas från den 3 juni till den l O juni För att hedra Astrid Lindgrens minne och får att öka intresset får barn- och ungdomslitteraturen i världen har Sveriges regering instiftat ett internationellt pris i hennes namn, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Priset delas ut årligen och administreras av Statens kulturråd. Tillkännagivandet av 2014 års pristagare äger rum den25mars 2104 och priset lämnas över den 2 juni Båda evenemangen genomfårs i Stockholm. Ordfårande Micael Glennfalk lyfter frågan om att utse deltagare till evenemangen. diskuteras. Muntlig inforn1ation av ordfårande Micael Glennfalk (M) Sändlista Micael Glennfalk (C) Helen Nilsson (S) Registrator Marize Viderström Administratör Liselott Frejd

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 111 Dnr 18/2013 Kod 027 Inbjudan till Vimmerbygalan 9 april utse deltagare Kommunstyrelsen beslutar att l. utse Micael Glennfalk (M), PerÅke Svensson (C) och Helen Nilsson (S) att delta på Vimmerbygalan kommunstyrelsen står för kostnaden för deltagaravgiften. Kommunstyrelsen har fått en inbjudan från Företagama Vimmerby att delta på Vimmerbygalan den 9 april2014 i Mässhallarna, Vimmerby. Inbjudan till Vimmerbygalan 9 april2014, Id Sändlista Micael Glennfalk (M) + inbjudan PerÅke Svensson (C) + inbjudan Helen Nilsson (S) + inbjudan Utdragsbestyrkniug

25 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 112 Dnr 283/2013 Kod 614 Högskole- och universitetsutveckling i norra Kalmar län: Hultsfred -Vimmerby- Västervik i samverkan- avstämning inför resan den 26 mars 2014 Kommunstyrelsen beslutar att administrativa avdelningen informerar Högskolecentrum om de uppgifter som efterfrågas. Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 20, beslutades att kommunstyrelsen ska delta vid seminariet Nya vägar som äger rum i Stockholm. Samtliga ordinarie ledamöter är anmälda till resan. En avstämning behöver göras då Högskolecentrum i Vimmerby har en del praktiska frågor de vill ha svar på inför resan samt om någon fått förhinder och inte kan delta. Detta måste i så fall meddelas till Högskolecentrum så snart som möjligt. Följande ledamöter deltar på resan: Micael Glennfalk (M) Leif Carlson (M) Lars J o hans son (V) Helen Nilsson (S) Peter Högberg (S) Göran Gustafsson (KD). Muntlig avstämning. Sändlista Marie-Louise Johansson, Högskolecentrum Lena Nimhed, verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning U t drags bestyrkning

26 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sicinr Sammanträdesdatum 1(1) Kornmunstyrelsen KS 113 Dnr 5/2013 Meddelanden 2014 F öl j ande meddelanden läggs till handlingarna: Dnr 315/2013 Id Beslut från Tillväxtverket om att lämna bidrag motsvarande 50 procent av de totala kostnaderna avseende hemsändningar till hushåll på landsbygden för år Antalet hemsändningar uppgår till resor. Total kostnad: kronor. Bidrag från Tillväxtverket kronor. Dnr 60/2013 Id Beslut från barn- och utbildningsnämnden , BUN 25: l. att godkänna förvaltningens utvärdering av intern kontroll för år att fastslå att prioriterade områden för år 2014 ska vara ekonomi, administration, verksarnhetsuppföljning, systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete samt huvudmannens arbete kring undervisning och lärande, uppföljning och utveckling av utbildningen, enligt redovisade punkter A-E i förvaltningens tjänsteskrivelse 3. att överlämna avrapporteringen för barn- och utbildningsnämndens internkontroll2013 till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Dnr 192/2010 KF 35 Kommunfullmäktiges beslut , KF 35, att bevilja Ingela Nilsson Nachtweij (C) entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och att remittera ärendet till valberedningen för beredning av fyllnadsval.

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr Satmnanträdesdatum 1(1) KS 114 Dnr 38/2014 Kod 042 Kommunstyrelseförvaltningen informerarfinansrapport per februari 2014 Informationen läggs till handlingarna. Vid dagens sammanträde föreligger finansrapport per februari Finansrapport per februari 2014 upprättad av ekonomiavdelningen, Id

28 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 115 Kommunchefen informerar Kommunstyrelsen får information. leder inte till något beslut. Sammanfattning Kommunchef Carolina Leijonram informerar om pågående arbete inom kommunstyrelseforvaltningen.

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 2 september 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-13:55. Ajournering 09:05-10:05.

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 2 september 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-13:55. Ajournering 09:05-10:05. Vimmerby kornmun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (l) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, stadshuset,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

cfl9:et():uaansötrt1.

cfl9:et():uaansötrt1. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sanunanträdesdatum 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-08-21 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sevederummet, Stadshuset,

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

1(2) Kommunfullmäktige 2014-01-27. Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Måndagen den 27 januari 2014, kl 18.30-20.00

1(2) Kommunfullmäktige 2014-01-27. Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Måndagen den 27 januari 2014, kl 18.30-20.00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) Plats och sammanträdestid Beslutare Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Måndagen den 27 januari 2014, kl 18.30-20.00 Sesida 2 Öv1iga deltagare Kommunchef Carolina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 8 januari 2013 kl 09:00-09:30, 10:00-12:00, 13:00-15:00 Ajournering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-30 kl. 08.30-11.00. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-30 kl. 08.30-11.00. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag24mars 2015 Klockan 09:00-14:45 Ajournering 09:05-10:00, 13:40-13:50 ( 136)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag24mars 2015 Klockan 09:00-14:45 Ajournering 09:05-10:00, 13:40-13:50 ( 136) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag24mars 2015 Klockan 09:00-14:45 Ajournering 09:05-10:00, 13:40-13:50 ( 136) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00

Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (l) Smmnanträdesdatum Plats och sammanträdestid Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Micael Glennfalk (M) Helen

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(23)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(23) Sammanträdesprotokoll Sida 1(23) Plats och tid Sevederummet, måndagen den 10 oktober 2016 kl 13:00-16:30 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/

31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 36 (41) 2014-03-24 Ks 31. Motion om minskning av politikerarvoden yttrande Dnr 2011/546-109 Bo Karlsson (SD) och Margareta Andersson (SD) har 17 november 2011 väckt

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, kl. 14.00 16.30 Ledamöter: Elisabeth Iregren (V), ordförande Solveig Ekström Persson (S), ledamot Lars

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 5 maj 2015 Klockan 09:00-13:00 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 5 maj 2015 Klockan 09:00-13:00 Ajournering 09:05-10:00 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (l) Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 5 maj 2015 Klockan

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kornmunstyrelsen 2014-01-07. Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 7 januari 2014 klockan 09:00-11 :55. Ajournering 09:05-10.

Sammanträdesdatum Kornmunstyrelsen 2014-01-07. Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 7 januari 2014 klockan 09:00-11 :55. Ajournering 09:05-10. VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum Kornmunstyrelsen 2014-01-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr l (l) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Öv1iga närvarande Ej beslutande ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. Beslutare Micael Glennfalk (m),

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer