Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18"

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan , :50, Ajournering 09: Beslutare Närvarande, ej beslutande ersättare Micael Glennfalk (M), ordförande PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Lars Nilsson (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Caroline Axelsson (MP) Magnus Gustafsson (M) Börje Forss (FP) , Kl 09:00-14:10 Övriga deltagare Projektledare Håkan Liljeblad, Riksbyggen, 97 Marknadsområdeschef Anders G Jacobsson, Riksbyggen, 97 Socialnänmdens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD), 97 Socialchef Anette Nilsson, 97 MarknadschefHenrik Röste, ITSAM, 98 T f ekonomichef Håkan Ilestrand, l 04 Controller Patril< Simonsson, l 04 MätchefMagnus Carlsson, 105 NäringslivschefPatrik Kinnbom, 105 Lantmätare Michael Hertin, l 05 Kommunjurist Peter Olson, l 05 Kommunchef Carolirra Leijonram Administratör Liselott Frejd Lis-Astrid Andersson (S) Underskrifter sekreterare Ordförande ANSLA GSB EVIS (jus telingen har tillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum får anslagsuppsättning Dattun för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Underskrift Liselott Frejd

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum 1(1) KS 97 Dnr 51/2012 Kod 735 Riksbyggen- muntlig information om boende för äldre Kommunstyrelsen får information. Inget beslut fattas. Vid kommunstyrelsens sammanträde , deltog utvecklingsledare Jeanette Mikkelsen och stadsarkitekt Raymond van der Heijden, båda från Åtvidabergs kommun. De presenterade Riksbyggens projekt med ett trygghetsboende i Åtvidaberg. Boendet kommer att bestå av kooperativa hyresrätter som ett alternativ till traditionellt kommunalt ägande och forvaltning. En ekonomisk forening har bildats och det är foreningen som bygger och äger trygghets boendet. Kommunstyrelsen önskade ytterligare information från Riksbyggen och till dagens sammanträde har projektledare for äldre boende Håkan Liljeblad och marknadschef Anders G Jacobsson bjudits in. Åhörare är socialnämndens ordfårande Elisabeth Lago Nilsson (KO) och socialchef Anette Nilsson. Ledamöterna får information om olika alternativ avs boenden får äldre och framforallt om konceptet kooperativ hyresrätt. Man får också en genomgång av Riksbyggens projekt i Åtvidabergs kommun, en beskrivning av processen, produktionskostnader, finansiering och kommunens roll i projektet. diskuteras. Power point presentation "En snabb överblick över kooperativ hyresrätt", Id Utdrags bestyrkning

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanh ädesdatum l (l) KS 98 Dnr 182/2012 Kod 058 Information om nuläget i bredband - fiberfrågan Informationen läggs till handlingarna. MarknadschefHenrik Röste, ITSAM, deltar vid dagens sammanträde för att rapportera om bredbandsutbyggnaden i Vimmerby kommun. Ledamöterna får en beskrivning av dagsläget för pågående delsträckor samt övriga aktiviteter i bredbandsprojektet 17 byalag är i gång idag och fler tillkommer. På finns en hel del information för intresserade, för byalag, fastighetsägare och privatpersoner samt möjlighet att anmäla sitt intresse. Sidan uppdateras regelbundet så att man kan följa utbyggnaden och se hur många som anmält sig. En marknadsföringskampanj kommer att startas upp inom kort för att få fler att anmäla sitt intresse. ll{j~l

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KS 99 Dnr 87/2011 Kod 840 Avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening om upplåtelse av domänadress Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Turistbyrå ekonomisk fårening om upplåtelse av domänadress. Ulf Berg, Vimmerby Turistbyrå ekonomiska förening, ställde frågan till Vimmerby kommun i december 2013 om att få använda vimmerby.com som domänadress får turistbyråns hemsida. Vid dagens sammanträde föreligger fårslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Turistbyrå ekonomiska fårening om upplåtelse av domänadress: "Avtal Vimmerby Turistbyrå ekonomiskförening Mellan , Vimmerby kommun, stadshuset, och , Vimmerby Turistbyrå ekonomisk fårening (VTEF), Rådhuset, Vimmerby, har följande avtal träffats: l. Kommunen är innehavare av domänen vimmerby.com <http://vimmerby.com> (Domänen). 2. Kommunen upplåter till Vimmerby Turistbyrå ekonomisk fårening rätt att använda Domänen i sin turistbyråverksamhet 3. Rätten att använda Domänen består så länge detta avtal gäller mellan partema. 4. Upplåtelsen sker utan ersättning.

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) 5. Vid användandet av Domänen ska Vimmerby Turistbyrå ekonomisk forening iaktta såväl gällande lagstiftning som avtalsvillkoren mellan kommunen och Ascio Technologies, Inc. Vimmerby Turistbyrå ekonomiska förening ska ersätta skada som turistbyråns användande av Domänen orsakat kommunen." Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening. Tjänsteskrivelse upprättad av administrativa avdelningen, Id Förslag till avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening om upplåtelse av domänadress, Id Sändlista Kommunfullmäktige

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 100 Dnr 47/2014 Kod 021 Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag -årlig uppräkning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om årlig uppräkning av arvoden for ledamot i av Vimmerby kommun ägda bolagsstyrelser i enlighet med föreliggande förslag. Vid dagens sammanträde föreligger forslag till årlig uppräkning av arvoden till styrelseledamot i av kommunen ägda bolag. Ersättningarna omräknas den l januari varje år och följer då löneforändringarna i riksdagsledamots arvode. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om årlig uppräkning av arvoden får ledamot i av Vimmerby kommun ägda bolagsstyrelser. Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Monica Bergh, Id Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag, Id Sändlista Kommunfullmäktige

7 'ä!.4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KS 101 Dnr 292/2013 Kod 109 Motion - Flytta ut kommunfullmäktiges sammanträden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med revisions- och demokratiberedningens fårslag att avslå motionen att flytta ut kommunfullmäktiges sammanträden. Sammanfattning av motionen Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Alla sammanträden är öppna får allmänheten, trots detta är det ett fåtal medborgare som tar chansen att komma, ställa frågor och att lyssna. Kanske är det så att kommunfullmäktige måste komma till medborgama istället. Genom att vid ett par tillfållen per år flytta ut kommunfullmäktiges sammanträde till någon av våra kransorter skulle vi bidra till att fler invånare i vår kommun skulle känna sig mer delaktiga i kommunens högsta beslutande organ. Det skulle även vara ett bra sätt får fullmäktiges ledamöter att möta medborgare direkt i samband med fullmäktige. Elisabeth Lago Nilsson (KD) yrkar att vid två tillfållen per år flytta ut kommunfullmäktige till någon av våra kransorter, att vid dessa tillfållen inbjuda till allmänhetens frågestund, samt att kaffe serveras i anslutning till sammanträdet får både ledamöter och allmänheten. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 254. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen får beredning. Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 31 behandlades motionen. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till revisionsoch demokratiberedningen får yttrande och att yttrandet lämnas till kommunstyrelsen senast Vid dagens sammanträde föreligger revisions- och demokratiberedningens yttrande.

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum 2(2) Förslag till beslut Revisions- och demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen att flytta ut kommunfullmäktiges sammanträden. diskuteras. Motion väckt av Elisabeth Lago Nilsson, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 254., , KS 31. Revisions- och demokratiberedningens beslut, , RDB 10. Sändlista Kommunfullmäktige

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) KS 102 Dnr 16/2014 Kod 109 Motion om barnahus i Västervik- remiss Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till socialnämnden för yttrande 2. yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen senast Sammanfattning av motionen Motionen tar upp frågan om inrättande av barnalms i norra Kalmar län. Alla barn borde ha rätten att få växa upp i en trygg miljö, men tyvärr är det inte så. Ett Bamahus är en verksamhet där olika myndigheter samarbetar kring barnet. Syftet är att barnet inte skall behöva slussas runt mellan rättsväsende, hälso- och sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst. Hösten 2013 invigdes ett barnahus i Kalmar i samarbete med rättsväsende, landstinget och kommunerna i södra länsdelen. Det saknas dock ett barnahus i norra länet. Motionärerna yrkar därför att fullmäktige beslutar att inleda överläggningar med landstinget och övriga kommuner i norra länsdelen för att tillsammans med rättsväsendet inrätta Barnahus för barn i norra länet. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 14. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till socialnämnden för yttrande 2. yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen senast

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sicjnr Sammanträdesdatum 2(2) Motion inlämnad av Elisabeth Lago Nilsson (KO), Gudrun Brunegård (KO) och Torbjörn Sandberg (KO), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 14. Sändlista Socialnämnden- får yttrande senast

11 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sa1mnanträdesdatum 1(2) KS 103 Dnr 36/2014 Kod 109 Motion - Konkret landsbygdsutveckling i praktiken Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om konleret landsbygdsutveckling i praktiken. Reservationer PerÅke Svensson (C) reserverar sig mot beslutet att avslå motionen med instämmande av Lars Nilsson (C). Anmälan om jäv Peter Högberg anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Sammanfattning av motionen Motionen tar upp frågan om landsbygdsutveckling i praktiken och är väckt av Ingela Nilsson Nachtweij (C). Vimmerby kommun är i stort behov av konkret landsbygdsutveckling. Västerviks kommun och många andra kommuner har inrättat tjänsten landsbygds-utvecklare och jag ser ett behov av att Vimmerby kommun också tillskapar en sådan funktion på något sätt. Under de senaste tolv åren så har vi medfinansierat foreningen Astrid Lindgrens Hembygd som sysslar med landsbygdsutveckling via LEADER mm. Även 2014 fim1s pengar i Vimmerbys budget for medfinansiering till EU:s LEADER-program och dessa skulle kunna användas till att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare knuten till foreningen Astrid Lindgrens Hembygd då den nya satsningen på LOKALT LEDD UTVECKLING, tidigare LEADER, inom EU:s Landsbygdsprogram inte kommer igång förrän år Motionären ser stora samverkansmöjligheter om man via foreningen Astrid Lindgrens hembygd organiserar och fonnerar landsbygdsutveckling via tjänster som landbygdsutvecldare med hjälp av 2014 års medfinansieringar for alla fyra kommunerna. Landsbygderna som utgör föreningens geografiska verksamhetsområde, Eksjö, Hultsfred, Kristdala i Oskarshamn och Vimmerby har ju liknande utmaningar och behov. Planer finns att även Döderhult och Högsby ska ingå i det framtida geografiska området. UtdragsbestyrktJing

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sicim Sammanträdesdahun 2(2) Med hänvisning till ovanstående hemställer motionären att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ge föreningen Astrid Lindgrens Hembygd inom befintlig medfinansiering för år 2014 i uppdrag att göra en förstudie med målet att organisera och formera landsbygdsutvecklingstjänster inom föreningen Astrid Lindgrens Hembygds medlemskommuner. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 32. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger motionen. diskuteras. Flera ledamöter anser att det är viktigt att invänta landsbygdsberedningens presentation av landsbygdspolitiskt handlingsprogram Handlingsprogrammet kommer att presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde. Förslag till beslut Leif Carlson (M) yrkar avslag på motionen med instämmande av Helen Nilsson (S) med motiveringen att kommunfullmäktige inte kan ge uppdrag till Astrid Lindgrens Hembygd. PerÅke Svensson (C) yrkar bifall på motionen. Beslutsgång Ordförande finner att två förslag föreligger. Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår motionen. Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 32. Sändlista Kommunfullmäktige

13 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm Salnlnanträdesdatum 1(1) KS 104 Dnr 331/2012 Kod 041 Vimmerby kommuns ekonomiska läge- diskussion inför dialogdag Kommunstyrelsen fattar inget beslut. Kommunstyrelsen beslutade , KS 74, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arrangera en dialogdag under våren 2014 med nämndspresidier, förvaltningschefer och controllers. Vid dagens sammanträde deltar t f ekonomichef Håkan Ilestrand för diskussion och avstämning inför dialogdagen som kommer att genomföras måndag den 31 mars.

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 105 Dnr 64/2014 Kod 252 Köp, försäljning, uthyrning och option avseende fastigheten Fabrikören 25, Vimmerby - information Kommunstyrelsen får information. Inget beslut fattas. Förhandlingar pågår om köp av fastigheten Fabrikören 25, Vimmerby. Syftet med köpet är att lösa markåtkomst till en framtida trafikplats samt för att medverka till nya företagsetableringar i kommunen. Vid dagens sammanträde deltar mätchef Magnus Carlsson, näringslivschef Patrik Kinnbom och lantmätare Michael Hertin och informerar om ärendet. Kommunjurist Peter Olsson deltar också på sammanträdet och informerar om gällande lagstiftning och vad man bör tänka på vid denna typ av affär. diskuteras och ledamöterna ställer sig positiva till affären. Muntlig redovisning.

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictm Smmnanträdesdatum 1(2) KS 106 Dnr 34/2014 Kod 109 Motion om förbud mot kött från religiös slakt och implementering av kontroll av detta - remiss Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen och Inköpscentralen for yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Sammanfattning av motionen Motionen tar upp frågan om forbud mot kött från religiös slakt och är inlämnad av Sandar Högye (SD). A v motionen framgår sammanfattningsvis att sverigedemokraterna våren 2011 motionerade om att Vimmerby kommun skulle införa utvidgade och kontinuerliga kontroller for att garantera att kött från djur som slaktats i Sverige med forbjudna metoder inte köps in av kommunen. Bakgrunden är att vissa ED-länder tillåter religiös slakt utan bedövning. I oktober 2012 avslogs motionen med motiveringen att den föreslagna kontrollfunktionen ansågs orimlig och att man måste forlita sig på de kontroller som kmrununens leverantörer utför. Detta beslut togs trots ringa kontroll av slaktmetoder i praktiken. Vimmerby kommun har gemensam upphandling med Västervik, Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarsharnns kommuner. Den nu gällande livsmedelsupphandlingen innehåller skrivningar som innebär skärpning på det här området. Vid en interpellationsdebatt i ämnet blev svaret att kommunen inte gjort någon kontroll eller inspektion. Sverigedemokraterna ser det därfor som nödvändigt att kommunen dels förtydligar kraven i upphandlingen, dels agerar for att kontrollfunktionen implementeras. Protokoiljusterare Utch-agsbestyrkuing

16 If-m VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Det finns exempel i Trelleborg där kommunen beslutat om kostpolicy som innebär fårbud mot halal och kosher. Då det saknas en kostpolicy får Vimmerby kommun behöver det skyndsammast utarbetas. Med hänvisning till ovanstående hemställer motionären att kommunfullmäktige beslutar att rutiner utarbetas får att kommunen själv, eller i samarbete med andra parter (utom leverantören) implementerar den typ av kontroller som anges enligt ovan, att i kommunens livsmedelsupphandling i fortsättningen införs att kött från djur som slaktats med religiösa slaktmetoder, halal samt kosher, ej får inköpas av kommunen, att kommunen snarast antar en kostpolicy, vilken även innefattar fårbud i kommunens verksamhet mot kött från djur som slaktats religiöst. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 33. Fullmäktige beslutad att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen och Inköpscentralen får yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Motion inlämnad av Sandar Högye (SD), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 33. Sändlista Samhällsbyggnadsavdelningen-får yttrande senast Inköpscentralen- får yttrande senast

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm Sammanträdesdatum 1(2) KS 107 Dnr 39/2014 Kod 109 Motion om inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter- remiss Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden och Inköpscentralen för yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Sammanfattning av motionen Motionen tar upp frågan om inventering av farliga miljöer utifrån gifter i plastprodukter och är väckt av Bo Svensson (C). Det har framkommit på senare tid att plastprodukter kan vara giftiga på olika sätt. Plastprodukterna i hushållet är ofta märkta med en siffra som visar deras giftighet. Där finns bland annat siffrorna 3,6 och 7, där 7 är den giftigaste. De innehåller ftalater, flarnskyddsmedel och bisfenol A, vilka är honnonstörande och kan påverka fortplantningen och orsaka allergiska problem. Det finns ett antal kommuner i Sverige som redan inventerat sina miljöer där framförallt barn vistas och sanerat dessa miljöer från giftiga plastprodukter. Bo Svensson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inventera de miljöer där barn vistas i vår kommun för att få veta vilka farliga plaster vi har där. Detta gäller både hushållsredskap som leksaker och annat som barnen kommer i kontakt med. När inventeringen är klar bör man skaffa sig en handlingsplan för att byta ut dessa produkter. Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde , KF 34. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger motionen. l cjgid-ffl11

18 P:4f VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm 2(2) Satrunanträdesdatum Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden och Inköpscentralen för yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Motion inlämnad av Bo Svensson (C), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 34. Sändlista Barn- och utbildningsnämnden- för yttrande senast Miljö- ochbyggnämnden-för yttrande senast Inköpscentralen- för yttrande senast

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidm- Smmnanträdesdatum 1(2) KS 108 Dnr 41/2014 Kod 109 Motion om att öka möjligheten till närproducerade livsmedel i kommunens upphandlingar- remiss Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen och Inköpscentralen för yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Sammanfattning av motionen Motionen tar upp frågan om att öka möjligheten till närproducerade livsmedel i kommunens upphandlingar och är inlämnad av Sandar Högye (SD). BU:s nya upphandlingsdirektiv som antogs av BU-parlamentet den 15 januari 2014 innebär att det inte bara är lägsta pris som ska bestämma val av leverantör i offentliga livsmedelsupphandlingar. Man ska enligt de nya direktiven kunna ställa miljökrav och krav på arbetsmiljö. Tolkningen av det mest ekonomiskt fördelaktiga vidgas så att sociala och miljömässiga kriterier tydligare vägs in. De nya reglerna innebär också att upphandlare så långt det är möjligt ska dela upp stora avtal i mindre delar för att på så sätt underlätta även för mindre företag att delta. Kommuner kan ställa denna typ av krav och hänsyn vid upphandlingar. Det minskar därmed också motsättningarna mellan BU-lagstiftning och svensk lagstiftning. De nya direktiven möjliggör inköp av närproducerade livsmedel vid upphandlingar. Att kontrakt skall kunna tilldelas företag som stärker sysselsättningen bör också gynna närproducerade alternativ. Sandar Högye (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Vimmerby kommun säkerställer att kommunens upphandlingspolicy för livsmedel till fullo utnyttjar det utrymme

20 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Satmnanträdesdatwn 2(2) som de nya BU-direktiven ger för att i högre grad göra det möjligt att upphandla närproducerade varor. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde , KF 3 7. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger motionen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att l. remittera motionen till samhällsbyggnadsavdelningen och Inköpscentralen för yttrande 2. yttranden ska lämnas till kommunstyrelsen senast Motion inlämnad av Sandor Högye (SD), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 37. Sändlista Samhällsbyggnadsavdelningen-för yttrande senast Inköpscentralen- för yttrande senast

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr Sanunanträdesdatum 1(2) KS 109 Dnr 58/2014 Kod 289 Intern hyressättning för år 2014 Kommunstyrelsen beslutar att internhyrorna höjs med 1,73% för år Sammanfattning Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att höja internhyrorna i Vimmerby kommun med 1,73 %. Förslaget till ökning är baserat på kostnadsökning av driftmedia (värme, vatten, el, försäkring, bevakning mm) och av köpta tjänster för reparation och underhåll. Historik Senaste beslutet om hyreshöjning togs i februari 2011 och avsåg då ny hyra för år I det beslutet följde kommunen Vimarhem AB:s höjning. I början av 2013 diskuterades möjligheterna till hyreshöjning i kommunstyrelsens presidium. Presidiet var inte nöjt med hur underlaget var sammanställt och önskade ett bättre underlag för att fatta beslut i form av en utredning av internhyrorna. Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en översyn av internhyrorna i Vimmerby kommun. På grund av rådande omständigheter inom fastighetsenheten under 2013 är uppdraget gällande utredning av internhyrorna försenat men kommer att fårdigställas under våren Sammanställning och förslag för antagande av nya reviderade internhyror kommer att presenteras för kommunstyrelsen under maj månad. Bedömning Ökningen är nödvändig för att åtminstone ha kvar dagens skötselnivå och att inte "halka" efter alldeles för mycket med hyresökningstakten. Det kan leda till en för kraftig ölming framöver. Finansiering Finansiering ska ske genom tilldelade budgetmedel till verksamheterna. Utdragsbestyrkuing

22 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Satmnanträdesdatmn 2(2) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsavdelningen fårslår att kommunstyrelsen beslutar att internhyrornahöjs med 1,73% får år diskuteras. Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Miklos Hathäzi, Id Sändlista Samhällsbyggnadsavdelningen Ekonomiavdelningen

23 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatwn 1(1) KS 110 Dnr 18/2013 Kod 027 ALMA-evenemang utse deltagare Kommunstyrelsen beslutar att l. inte delta vid tillkärmagi vandet av 2014 års pristagare den 25 mars 2014 i Stockholm 2. Micael Glennfalk (M) och Helen Nilsson (S) deltar vid prisutdelningen den 2 juni 2014 i Stockholm. 3. kommunstyrelsens sammanträde flyttas från den 3 juni till den l O juni För att hedra Astrid Lindgrens minne och får att öka intresset får barn- och ungdomslitteraturen i världen har Sveriges regering instiftat ett internationellt pris i hennes namn, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Priset delas ut årligen och administreras av Statens kulturråd. Tillkännagivandet av 2014 års pristagare äger rum den25mars 2104 och priset lämnas över den 2 juni Båda evenemangen genomfårs i Stockholm. Ordfårande Micael Glennfalk lyfter frågan om att utse deltagare till evenemangen. diskuteras. Muntlig inforn1ation av ordfårande Micael Glennfalk (M) Sändlista Micael Glennfalk (C) Helen Nilsson (S) Registrator Marize Viderström Administratör Liselott Frejd

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 111 Dnr 18/2013 Kod 027 Inbjudan till Vimmerbygalan 9 april utse deltagare Kommunstyrelsen beslutar att l. utse Micael Glennfalk (M), PerÅke Svensson (C) och Helen Nilsson (S) att delta på Vimmerbygalan kommunstyrelsen står för kostnaden för deltagaravgiften. Kommunstyrelsen har fått en inbjudan från Företagama Vimmerby att delta på Vimmerbygalan den 9 april2014 i Mässhallarna, Vimmerby. Inbjudan till Vimmerbygalan 9 april2014, Id Sändlista Micael Glennfalk (M) + inbjudan PerÅke Svensson (C) + inbjudan Helen Nilsson (S) + inbjudan Utdragsbestyrkniug

25 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 112 Dnr 283/2013 Kod 614 Högskole- och universitetsutveckling i norra Kalmar län: Hultsfred -Vimmerby- Västervik i samverkan- avstämning inför resan den 26 mars 2014 Kommunstyrelsen beslutar att administrativa avdelningen informerar Högskolecentrum om de uppgifter som efterfrågas. Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 20, beslutades att kommunstyrelsen ska delta vid seminariet Nya vägar som äger rum i Stockholm. Samtliga ordinarie ledamöter är anmälda till resan. En avstämning behöver göras då Högskolecentrum i Vimmerby har en del praktiska frågor de vill ha svar på inför resan samt om någon fått förhinder och inte kan delta. Detta måste i så fall meddelas till Högskolecentrum så snart som möjligt. Följande ledamöter deltar på resan: Micael Glennfalk (M) Leif Carlson (M) Lars J o hans son (V) Helen Nilsson (S) Peter Högberg (S) Göran Gustafsson (KD). Muntlig avstämning. Sändlista Marie-Louise Johansson, Högskolecentrum Lena Nimhed, verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning U t drags bestyrkning

26 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sicinr Sammanträdesdatum 1(1) Kornmunstyrelsen KS 113 Dnr 5/2013 Meddelanden 2014 F öl j ande meddelanden läggs till handlingarna: Dnr 315/2013 Id Beslut från Tillväxtverket om att lämna bidrag motsvarande 50 procent av de totala kostnaderna avseende hemsändningar till hushåll på landsbygden för år Antalet hemsändningar uppgår till resor. Total kostnad: kronor. Bidrag från Tillväxtverket kronor. Dnr 60/2013 Id Beslut från barn- och utbildningsnämnden , BUN 25: l. att godkänna förvaltningens utvärdering av intern kontroll för år att fastslå att prioriterade områden för år 2014 ska vara ekonomi, administration, verksarnhetsuppföljning, systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete samt huvudmannens arbete kring undervisning och lärande, uppföljning och utveckling av utbildningen, enligt redovisade punkter A-E i förvaltningens tjänsteskrivelse 3. att överlämna avrapporteringen för barn- och utbildningsnämndens internkontroll2013 till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Dnr 192/2010 KF 35 Kommunfullmäktiges beslut , KF 35, att bevilja Ingela Nilsson Nachtweij (C) entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och att remittera ärendet till valberedningen för beredning av fyllnadsval.

27 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr Satmnanträdesdatum 1(1) KS 114 Dnr 38/2014 Kod 042 Kommunstyrelseförvaltningen informerarfinansrapport per februari 2014 Informationen läggs till handlingarna. Vid dagens sammanträde föreligger finansrapport per februari Finansrapport per februari 2014 upprättad av ekonomiavdelningen, Id

28 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) KS 115 Kommunchefen informerar Kommunstyrelsen får information. leder inte till något beslut. Sammanfattning Kommunchef Carolina Leijonram informerar om pågående arbete inom kommunstyrelseforvaltningen.

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-02-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer