Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun."

Transkript

1 Gävleborgsgruppen Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Fastställd 15 September 2009 Raymond Iller C Gävleborgsgruppen

2 Sida 2 (13) 1. Bakgrund Sid Resultat och tillgång Sid Behov Sid 3 2. Målsättning Sid Attitydmål. Sid Rekryteringsplan. Sid Rekryteringsorganisation Sid Samordning Sid 5 3. Genomförande Sid Skolinformation och ungdomsutbildning. Sid Allmän rekrytering till Sid 6 Nationella Skyddsstyrkorna / Hemvärnet. 3.3 Rekrytering av pliktiga till direktutbildning till Sid 7 Nationella Skyddsstyrkorna / Hemvärnet. 3.4 Rekrytering av pliktiga under grundutbildning. Sid Internet och hemsidor. Sid Kamratrekrytering. Sid Avtalsorganisationernas och förbandens Sid 8 rekryteringsbefäl. 3.8 Massmedia och brevutskick. Sid Rekryteringsmateriel Sid Före, under och efter introduktionsutbildning Sid Personalvård Sid Ekonomi Sid 11 Bilaga 1 Bilaga 2 Återrapportering efter genomförd rekrytering. Blankett Kamratrekrytering

3 Sida 3 (13) 1. Bakgrund 1.1. Resultat och tillgång. Gävleborgsgruppen har från år 2000 i genomsnitt nyrekryterat runt 100 personer per år i alla kategorier till hemvärnsförbanden i länet. Medelåldern för nyrekryterad personal har med åren sjunkit ned mot år. God rekrytering har åstadkommits ur de senare värnpliktskullarna genom främst direktriktade utskick med underlag från pliktverket. Den tidigare så kallade kamratrekryteringen har nedgått avsevärt för det ordinarie hemvärnet då huvuddelen av den nyrekryterade yngre personalen anslutit sig till insatsförbanden. Andelen personer i länet som genomför värnplikt har efterhand sjunkit vilket påverkar rekryteringskraften till Nationella skyddsstyrkorna och Hemvärnet. Den nyrekryterade hemvärnspersonalen ser oftare än tidigare sitt inträde i hemvärnet som ett kortsiktigt åtagande. Yngre personer, vilka nu utgör huvuddelen av de nyrekryterade, är mer inriktade på att se sitt deltagande som ett delprojekt i livet och efter två till tre år byts detta mot något annat. Att personalen flyttar till andra landsdelar för studier eller arbete påverkar denna utveckling ytterligare. Utvecklingen i dagens samhälle pekar mot att det är en naturlig utveckling varvid en högre personalomsättning än tidigare kan påräknas. Strävan att åstadkomma en återmatning av avhoppande insatssoldater tillbaka till det ordinarie hemvärnet har utvecklats men bedöms inte kunna nå full effekt beroende på tidigare nämnda skäl. Fortsatt arbete med attitydfrågor kan medge en ökning varför det är viktigt att detta arbete fortsätter. Av personer i åldern finns det fortfarande stora möjligheter att rekrytera. Dessa årskullar är idag en åsidosatt målgrupp för rekrytering. Främst med anledning av att dessa inte är lika lätta att attrahera och i allmänhet inte har samma positiva syn på försvarsmakten som senare värnpliktskullar. 1.2 Behov Behovet av ny personal till hemvärnsförbanden bedöms mot bakgrund av innevarande målbild att Hemvärnet skall minskas till att omfatta totalt personer, varav skall vara insatssoldater. En uppskattning räknat mot personalförsörjning av hemvärnsförbanden i Gävleborgslän antyder att upp mot 200 personer per år kan behöva rekryteras i alla kategorier. Mot bakgrund av aktuell tillgång kommer det fortsatta rekryteringsarbetet kräva att det finns ett gemensamt ansvarskännande i organisationen för att vi skall kunna nå uppsatta mål.

4 Sida 4 (13) 2. Målsättning 2.1 Attitydmål Varje medlem av organisationen skall känna att han eller hon kan rekrytera på ett sätt som känns naturligt och inger förtroende samt förmedlar ett tydligt budskap om syftet med de Nationella skyddsstyrkorna och värdet av dem. En vilja hos var och en att själv rekrytera lämpliga personer skall stimuleras likväl som det skall vara naturligt att arbeta i rekryteringsgrupper eller vara behjälplig vid rekryteringsevenemang. Det är av stor vikt att denna attityd stöds av hemvärnschefer och Gävleborgsgruppens personal med aktiva åtgärder såsom senare beskrivs under punkten 3. Ett förband Alla enheter och delar i förbanden behövs och har ett unikt värde. Detta budskap och denna grundsyn skall genomsyra organisationen och förmedlas till all personal. Särskilt viktigt är att chefer på olika nivåer, i rekrytering och vid andra tillfällen, kan beskriva de olika förbandens uppgifter (avtalsorganisationerna, insatsdelar och ordinarie hemvärn) på ett sådant sätt att personalrörligheten främjas i förbandet och att det inte ges en känsla att vissa är lägre prioriterade än andra en sådan känsla är negativ och urholkar rekryteringskraften samt vår förmåga att bibehålla våra frivilliga. Olika skeden i livet gör att chefer i största möjliga mån skall försöka tillgodose det behov som finns av att kunna ha olika tjänstgöringskontrakt under perioder. Ovanstående attityd skall genomsyra organisationen med utgångspunkt från Gävleborgsgruppen till förbandens chefer och rekryterare. Efter att en intresseanmälan för nationella Skyddsstyrkorna/Hemvärnet eller Avtalsorganisationerna inkommit till Gävleborgsgruppen skall man inom fem arbetsdagar ge bekräftelse, via telefon eller e-post, till avsändaren på att anmälan mottagits. Intresseanmälan vidarebefordras därefter till respektive förbandschef som säkerställer att kontakt tas med den intresserade inom en till två veckor. Vid denna kontakt fastställs tid för personlig intervju. Varje förband skall ha avdelat minst en alternativ kontaktperson för de fall förbandschef inte är tillgänglig under en längre tid(månader). 2.2 Rekryteringsplan En önskvärd målsättning är att årligen rekrytera personer varav huvuddelen skall bli hemvärnssoldater. Rekryteringsplanen är en del i arbetet med verksamhets-, och utbildningsplanering och skall vara en del av förbandets planeringsuppgifter. Ett system med soldater som direktutbildas vid utbildningsgruppen kommer att vara en framtida huvudförsörjning för ny personal till Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna. Förband och chefer skall på årsbasis utarbeta ett rekryteringsmål för hur många som skall rekryteras ur respektive kategori till den egna enheten, detta redovisas under planeringen i vecka 46 vid framtagande av underlag för kommande års verksamhet. Resultatet av arbetet v46 är en preliminär rekryteringsplan för kommande år. Planen skall årliges överses och uppdateras, den fastställs av C Gävleborgsgruppen. Vad avser kvalité är det av stor vikt att rätt personer rekryteras både ur lämplighets-, och säkerhetsmässig aspekt. En medieuppmärksammad skandal eller oegentlighet raderar ut all goodwill som vi skapat under lång tid och skadan tar mycket lång tid att reparera. Lyckas vi inte undvika detta i vår rekrytering kommer en långsiktig negativ effekt att hämma rekryteringsarbetet. Det är viktigt att rekryteringsarbetet utrönar den sökandes lämplighet genom intervjuer med dem som har personkännedom om personen i fråga.

5 Sida 5 (13) Att neka någon inträde i Nationella skyddsstyrkorna/hemvärnet på grund av att personen ej bedöms lämplig skall ses som en korrekt anledning. Stöd från Gävleborgsgruppen kan alltid påräknas för att verkställa ett sådant beslut. 2.3 Rekryteringsorganisation Förbands chef Rekryter are Principbild utvisande Gävleborgsgruppens organisation och Hemvärnsförbanden/avtalsorganisationerna med chefer och rekryterare i alla enheter. Gävleborgs gruppen HVbat Ungdom Avtalsorg Komp Komp Komp Komp Avd Avd Plut Plut Plut Chefer har förbandsansvar. Rekryteringsbefäl ansvarar för att sammanhålla funktionen rekrytering och administrerar rekryteringsåtgärder inom egen enhet/förband Inom respektive förband bör viss personal kunna utgöra förevisningsgrupp och kunna uppvisa eller genomföra verksamhet som förbandet skall kunna genomföra enligt TOEM. Förevisningsgrupper skall kunna ianspråktas vid rekryteringsaktiviteter Rekryteringsofficer = GBG Rekryteringsbefäl = bat/komp Rekryterare = pluton/grupp 2.4 Samordning Gävleborgsgruppen leder rekryteringsarbetet i länet och ger inriktningar och planeringsförutsättningar för kommande verksamhetsår. Samordning sker vid regelbundna möten där Gävleborgsgruppen, Avtalsorganisationerna och Förbanden deltar. Syftet med dessa samordningsmöten är att koordinera rekryteringsarbetet inom länet samt sprida information om vilken rekryteringsverksamhet respektive enhet/organisation planerar genomföra. Inom bataljon samordnar bataljonsstaben rekryteringsarbetet. Målsättningen är att all rekryteringsverksamhet skall kunna redovisas överskådligt, månadsvis för Gävleborgs län, och vem/vilka som genomför aktiviteter. Samordningsvinster skall eftersträvas och Gävleborgsgruppen skall där det är möjligt stötta med rekryteringsmaterial och övriga resurser. Mötesplanering - Gävleborgsgruppen kallar till mötet (x = årssiffra) vecka x04 Rekryteringsbefäl ur kompani/bataljon eller avtalsorganisation vecka x08 Rekryterare ur alla enheter till och med plutonsnivå (vårstart) vecka x34 Rekryterare ur alla enheter till och med plutonsnivå (höststart) vecka x46 Rekryteringsbefäl ur kompani/bataljon eller avtalsorganisation

6 Sida 6 (13) 3. Genomförande 3.1 Skolinformation och ungdomsutbildning. Grunden för en långsiktig rekrytering börjar med att intressera de yngre medborgarna. Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen fastställer omfång och inriktning på försvarsinformationen i länets skolor och ansvarar för att förankra genomförandet vid skolorna. Därvid fastställs årligen en plan för genomförandet och vilka informatörer/enheter som skall medverka. Genomförandeplanen skall samordnas inom utbildningsgruppen och kunna presenteras under vecka x04 aktuellt genomförandeår. Skolinformation skall kunna vara en uppgift som tilldelas organisation/bataljon eller enhet att genomföra på egen ort. Informationsmaterial skall framtas centralt och distribueras via utbildningsgruppen. Strävan skall vara att samla den personal som skall genomföra skolinformationen för genomgång av materialet innan aktuella utbildningspass. Ungdomsutbildning genomförs av Försvarsutbildarna med stöd av Gävleborgsgruppen. Särskild handläggare för ungdomsutbildning finns vid Gävleborgsgruppen. Vid all ungdomsutbildning skall information om Hemvärnet Nationella Skyddsstyrkorna ingå så det framgår tydligt att dessa enheter är en del av Försvarsmakten med tillhörande attraktionskraft. Samverkan eller besök vid övningar, där så är möjligt med hänsyn till restriktioner i stridsutbildning, skall beaktas och möjligheter därtill bevakas av C Utbavd. Försvarsmaktens sommarkurs för ungdomar skall vara produktionsutlagd på Gävleborgsgruppen och strävan är att en tredjedel av kursen skall rekryteras lokalt. 3.2 Allmän rekrytering till Nationella skyddsstyrkorna/hemvärnet. Inom Gävleborgs län skall rekryteringsinformation finnas på kommunkontor och bibliotek, likaså skall respektive arbetsförmedling delges information i syfte att sprida försvars-, och samhällsinformation för att öka medvetenheten och rekryteringskraften hos Försvarsmakten. En kommun skall kunna skicka med information till nyinflyttade om hur man söker till Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet. Att gå med i Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna skall ses som en naturlig väg att lära känna nya människor och sin nya ort. Respektive kommun kontaktas i syfte att uppdatera försvarsinformationen på deras webbsidor med information om Kris och Beredskap. Målsättningen är att samtliga kommuner skall har en kortfattad text om Nationella skyddsstyrkorna och Hemvärnet på sin kris- och beredskaps sida, likaså skall man länka till Gävleborgsgruppens hemsida och ansökningsformulär till Hemvärnet. Länets arbetsförmedlingar tillsänds information om Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet, då i första hand information om direkt värnpliktsutbildning till Hemvärnet. Ansvarig för uppdatering/uppfyllnad av infomaterial är Logistiksektionen vid Gävleborgsgruppen som var 6:e månad(februari och augusti) efterhör aktuellt behov. Förband som övar skall i möjligast mån förlägga verksamhet till plats där allmänheten kan se att Nationella skyddsstyrkorna Hemvärnet övar. Inom ramen för aktuell övning kan även en allmän inbjudan skickas ut lokalt för att locka besökare och öka intresset och rekryteringskraften.

7 Sida 7 (13) 3.3 Rekrytering av pliktiga till direktutbildning till Nationella skyddsstyrkorna/hemvärnet. Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen ansvarar för att planera rekrytering och information för att nå intresserade personer för frivillig värnpliktsutbildning. Denna målgrupp skall erhålla ett personligt brev från Gävleborgsgruppen där de orienteras om möjligheten att direktutbildas för en tjänst vid ett förband på hemorten. Informationsträffar där information ges om hur utbildningen kommer att genomföras skall genomföras på flertalet platser i länet. Särskild information skall ges som tydliggör under vilka omständigheter/förmåner man kommer att tjänstgöra. Intresserade skall sedan kallas till intervjuer och om tiden medger en förtest. Uttagna skall beroende på tidigare genomförd mönstring genomgå ommönstring eller fullständig mönstring. Uttagningsbesked skall skickas till den pliktige senast 3 månader innan första tjänstgöringsdag. 3.4 Rekrytering av pliktiga under grundutbildning Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen ansvarar för att under första kvartalet varje år från pliktverket inhämta antalet värnpliktiga under utbildning som tillhör Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Dessa värnpliktiga skall minst erhålla ett personligt brev från chefen Gävleborgsgruppen där de orienteras om hur man ansluter sig till ett hemvärnsförband på hemorten och uppmanas att söka information via Gävleborgsgruppens hemsida. På de platser där ett flertal värnpliktiga genomför sin utbildning kan ett personligt besök med information vara aktuellt och beslut tas för var enskilt år. Samordning av genomgång för värnpliktiga vid LG genom utbildningsgruppssamordnaren vid LG:s försorg. 3.5 Internet och hemsida Det skall vara strävan att Gävleborgsgruppens internetsida hålls uppdaterad med nyhetsinslag från hela länet. Målsättningen är att minst en nyhet per månad skall kunna presenteras av bataljonerna. Avtalsorganisationer samt Insatskompaniet bör kunna prestera en nyhet var 8:e vecka. Översyn skall göras över tiden av utsedd ansvarig så att uppdaterad information erbjuds besökaren. Säkerhetsklassad information bör ej delges i förväg på dessa sidor såsom när övningar börjar, samlingsplatser och annan information som kan underlätta planering av tillgrepp av materiel eller äventyra personalens säkerhet. Hemsidan skall utnyttjas som stöd för rekrytering genom att man via länkar kan få svar på frågor som är mest relevanta (FAQ 1 ). Visitkort med utbildningsgruppens och förbandens www-adresser skall vara ett medel för att öka intresset och sprida budskapet om att man kan söka information/anmäla sig på dessa platser. Gävleborgsgruppen ser gärna att förbanden lägger ut korta informativa filmsekvenser på hemsidorna dessa granskas av Gävleborgsgruppen innan publicering. På Gävleborgsgruppens hemsida skall även aktuell rekryteringsalmanacka - synkmatrix publiceras. Enhet som skall genomföra rekryteringsaktivitet meddelar detta till webbansvarig på Gävleborgsgruppen som sedan uppdaterar dokumentet, en generell översyn sker vid rekryteringspersonalens möte med utbildningsgruppen. Bataljonschef ansvarar för att respektive bataljon har en webbansvarig som upprätthåller bataljonens egen hemsida via Målsättningen är att lägga in minst en nyhet per månad som belyser bataljonens verksamhet. Om intresseanmälningar inkommer direkt via denna sida skall webbansvarig vidarebefordra 1 (FAQ, Frequently Asked Questions = Vanligen förekommande frågor)

8 Sida 8 (13) anmälan till berörd förbandschef som tar kontakt med den intresserade inom en till två veckor. Rekryteringsofficeren på Gävleborgsgruppen medadresseras (CC:as 2 ) i meddelandet till förbandschefen som orientering om att anmälan inkommit. 3.6 Kamratrekrytering Gävleborgsgruppens personal samt förbandschefer skall vid samlingar och övningar med förbanden påminna om vikten av en aktiv rekrytering. Återrekrytering av tidigare hemvärnspersonal skall vara självklart inom ramen för kamratrekrytering. Denna kategori har en relation till organisationen, tidigare erfarenhet samt att det ger en signaleffekt utåt att vi söker kompetenta medarbetare. Tydliga budskap skall förmedlas som den enskilde kan använda som stöd vid rekrytering. Ett exempel kan vara; - Rekrytera din egen stridsparskamrat Budskapen skall tydliggöra värdet av att ingå i nationella skyddsstyrkorna på ett trovärdigt sätt. Budskap utformas av ledningssektionen för Gävleborgsgruppen. I samband med samlingar eller övningar skall www visitkort delas ut för att kunna användas som stöd vid kamratrekrytering. Via kortet uppmanas den presumtive hemvärnssoldaten att söka ytterligare information. En hemvärnssoldat som rekryterar en kamrat premieras då kamraten genomfört introduktionsutbildning. Bataljonschef/ bataljonsinstruktör eller insatskompanichef ansvarar för att samtliga soldater får kamrat-blankett i början av respektive utbildningsår och lämpligen i samband med utfärdande av utbildningsplanen. Se bilaga 2 för kamratblankett. Ansökningsblanketter tillsammans med inkommande premieansökningar förvaras i särskild pärm vid Gävleborgsgruppen. 3.7 Avtalsorganisationernas och förbandens rekryteringsbefäl Varje hemvärnsbataljon skall ha ett rekryteringsbefäl i bataljonsstaben. Fristående kompani eller Avtalsorganisation utser likaså ett rekryteringsbefäl som sammanhållande för egen organisation. Uppgiften för detta befäl är att utarbeta en årlig rekryteringsplan för förbandet och att samordna enhetens rekryteringsinsatser under året. Rekryteringsbefälet ansvarar för att sammanhålla funktionen rekrytering och administrerar rekryteringsåtgärder inom egen enhet/förband. Rekryteringsbefälet är den som företräder förbandet i frågor rörande rekrytering gentemot rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen. Rekryteringsbefäl utarbetar och delger Gävleborgsgruppen egen rekryteringsplan för aktuellt utbildningsår vid uppstartsmöte v 04, se punkten 2.4. I denna plan skall framgå vilka större rekryteringsinsatser som förbandet/enheten planerar under året samt vem som är ansvarig för genomförandet. Särskild vikt skall läggas på samordning av hemvärnsmusikkårens spelningar och rekryteringstillfällen. Bataljonens rekryteringsbefäl bör skapa en eller flera rekryteringsgrupper av intresserade människor som kan stödja och vara behjälpliga att uppbåda lämplig personal för deltagande vid rekryteringsinsatser på evenemang, mässor, marknader eller motsvarande. Vid en aktiv rekryteringsinsats får den som är chef på platsen kontrakterad tid för genomförande och biträdande personal får övrig tid. Generellt är strävan vid deltagande vid olika evenemang att det är viktigare att ha ett fåtal men representativa deltagare än att ha 2 ( CC, Carbon Copy = Kopia på mejl med tillhörande sändlista)

9 Sida 9 (13) många närvarande. I vissa fall kan det efter hemställan till C Gävleborgsgruppen beviljas instruktörsarvode för särskilt beslutad verksamhet. 3.8 Massmedia och brevutskick Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen utarbetar en mediaplan på vad som skall genomföras med TV, radio och tidningar kopplat till aktuell budget, denna plan fastställs sedan av C Gävleborgsgruppen. Samtliga förbandschefer delges denna mediaplan senast vecka x04 i syfte att samordna bataljonernas rekryteringsplaner med dessa mediaaktiviteter. Ett viktig inslag är att utnyttja adressen till förbandens hemsidor vid kontakter med massmedia i syfte att kunna söka mer information. Annonsering för större övningar skall även den innehålla rekryteringsinformation, bl.a. adress till Gävleborgsgruppens hemsida. Vid kontakter med media under insats till stöd för samhället skall om möjligt nämnas att det vi välkomnar intresseanmälningar. Inbjudan av press och mediabevakning vid övningar fastställs genom C Gävleborgsgruppen i samråd med rekryteringsofficeren. Vid dessa tillfällen skall ansvarigt befäl ur Gävleborgsgruppen eller hemvärnsförbandet finnas avdelat för mottagande av media och en plan för besöket upprättas. Brevutskick baserat på information från pliktverket har genomförts ett antal år i rad varvid erfarenheten är att ett sådant måste utformas personligt för att ge ett acceptabelt resultat. Brevutskick kan vara aktuellt i de fall en särskild kompetens efterfrågas då man har möjlighet att specialutforma utskicket. Då portokostnader är relativt höga tas beslut om brevutskick efter framställan från förbandschef till Gävleborgsgruppen. Gävleborgsgruppen samordnar då utskick mellan förbanden. 3.9 Rekryteringsmateriel Respektive kompani/insatspluton/avtalsorganisation skall ha en grundtilldelning av rekryteringsmateriel (centralt framtagna planscher, www-kort, ansökningsblanketter, foldrar, informationsblad om GSU HV m.m.) för grundläggande rekryteringsbehov. Ansvar för att denna materiel är tillgänglig ligger hos respektive rekryteringsbefäl som även anmäler behov av mer materiel till rekryteringsofficeren. Banderoll av större modell tilldelas bataljonsvis. För rekrytering vid olika evenemang finns material i en rekryteringsvagn vid Gävleborgsgruppen. Denna finns för utlåning och kan dras av personbil, bokning sker via Logistiksektionen. På vagnen finns en grundtilldelning av expenser, displayer, depåtält, TV, DVD spelare och material framtaget av RiksHv, kaffebryggare, elanslutningar samt stolar och bord. Vagnen skall hållas representativ med möjlighet att fästa reklambanners i överkanten. Ett lager av rekryteringsmateriel skall finnas tillgängligt vid Gävleborgsgruppen. Ansvarig för detta är Logistiksektionen. Efter genomförd rekryteringsaktivitet skall en återrapportering ske av uppnått resultat till Rekryteringsofficeren på enklaste sätt, se bilaga 1 Återrapportering efter genomförd rekryteringsaktivitet.

10 Sida 10 (13) 3.10 Före, under och efter introduktionsutbildning Som ett led i att upprätthålla den nyrekryterades intresse skall förbandschefer bjuda in till lämpliga övningar eller verksamheter som förbanden genomför intill dess att den nyrekryterade har genomfört sin introduktionsutbildning. Här måste förbandschef beakta att dessa personer skall ha lämnat in ansökan till Gävleborgsgruppen för att försäkringsskyddet skall gälla. I händelse av att detta ej är gjort måste personen upplysas om förhållandet. Vidare skall i sådant fall ett skriftligt protokoll upprättas om att personen upplysts om förhållandet. Denne får då enbart uppträda som åskådare till övningsverksamhet och på egen risk. Befäl skall i båda fall finnas avdelat för att guida/handleda berörd personal. I de fall där personal som ej är registerkontrollerad och/eller där bristfällig personkännedom föreligger skall det alltid säkerställas att rutiner som rör säkerhetstjänst, i dess vidaste bemärkelse, inte förevisas för dessa personer. Ett exempel där försiktighet skall användas är spridandet av utbildningsplaner där tider och platser framgår. Andra exempel är vapenutlämningsrutiner, larmning, motsvarande. Under introduktionsutbildning skall utbildningssituationen präglas av ett lärare elev förhållande i syfte att anpassa utbildningen efter den generellt höga mognadsgraden hos de som redan genomfört sin grundutbildning. Där skapas ett förtroende för organisationen som också skall uppmuntra till initiativtagande och delaktighet. Det innebär inte att en överdriven mjuk jargong skall prägla verksamheten utan ledstjärnorna Fasthet, Förmåga och Förtroende gäller fortsatt. Introkursen är ofta det första intrycket som den rekryterade får av organisationen varför minsta detalj är viktig vad avser förberedelser och genomförande. Kurschef för introduktionsutbildningen ansvarar för att kontrollera på vilket sätt som personalen har rekryterats. Underlaget efter varje genomförd undersökning vid introduktionsutbildning överlämnas till rekryteringsofficeren för att bilda underlag för statistik. Under introduktionsutbildningen möts den enskilde av en representant från sitt blivande förband. Detta är ett skall-krav och förbandschefen ansvarar för att säkerställa att detta genomförs. Förbandschefen är den som i första hand genomför samtalet, det finns inga krav på tidsuttag för detta. Samtalet kan även genomföras av förbandschefen utsedd person. Den nyrekryterade bör vid detta tillfälle få förbandets utbildningsprogram. Föranmälan om tid för förbandchefs besök under introkursen skall ske till kursansvarig för utbildningen vid Gävleborgsgruppen en vecka innan kursstart. Kurschef för introduktionsutbildning ansvarar för att uppmärksamma Bataljonschef /Bataljonsinstruktör om något förband ej genomfört sitt besök. Som en avslutande del av introduktionsutbildningen skall kontroll göras att samtliga elever har en kontaktperson i det förband han/hon tillhör och han/hon skall även delges vikten av kamratrekryteringen och det premiesystem som redovisats under punkten 3.6.

11 Sida 11 (13) Med underlag från utryckningsrapportering efter genomförd introduktionsutbildning genomför Gävleborgsgruppen kontroll att respektive hemvärnssoldat har kontaktats av sin närmaste chef och har kunskap om de utbildningar som kommer att genomföras på eget förband. 4. Personalvård Vid personalsamlingar skall chefer sträva efter att uppmärksamma och framhålla medarbetare som har utfört ett gott arbete och tillfört organisationen något utöver det förväntade. Vid större samlingar skall särskilt förtjänta uppmärksammas med omgivningens uppmärksamhet. Exempel på detta kan vara efter 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 och 50 års tjänstgöring samt befordran. Med jämna mellanrum skall förbandets bästa rekryterare framhållas som föregångsman(pris vid regementets dag, årsavslutningar). Respektive förbandschef bör sträva efter att ha med Hemvärnsmusikkåren vid minst ett tillfälle per år. 5. Ekonomi Erfarenheten från tidigare år är att de ekonomiska medel som tilldelats respektive enhet generellt inte har utnyttjats i full omfattning. Kostnader för rekryteringsåtgärder har i många fall felaktigt belastat utbildningsbudgetar. Rekryteringsbefäl skall i rekryteringsplanen föreslå kostnad för de aktiviteter som deras förband med underenheter avser genomföra under året. Efter godkännande av planen med tillhörande kostnader skall förändringar som innebär en ökad kostnad omedelbart anmälas och godkännas av Gävleborgsgruppen. All verksamhet rörande rekrytering skall belasta avsedda konton och därför skickas till rekryteringsofficeren för attestering/kontroll mot förbandets rekryteringsplan. Därmed ges möjlighet att genomföra en uppföljning av rekryteringsåtgärderna syftande till att kunna justera prognoser och omfördela medel.

12 Återrapportering efter genomförd rekryteringsaktivitet Bilaga 1 Rekryteringsplan Gävleborgsgruppen Datum: Plats; Kontaktperson för evenemanget; tfn: Ansvarig för genomförande(chef) ; 1. Egen personal närvarande; 2. Bedömt rekryterade personer(antal); HV Insats Avtalsorg Ungdom GSU HV (Obs antalet behöver endast vara en bedömning) 3. Vad var mest uppskattat(framgångsfaktorer). 4. Skall detta rekryteringstillfälle vara kvar i vår planering? JA NEJ Om det är första gången det genomfördes kryssa här 5. Behov av uppfyllnad av rekryteringsmaterial; folder folder folder folder folder folder expenser expenser expenser expenser 6. Övrig information Ifylld blankett lämnas till Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen efter genomförd aktivitet.

13 Rekrytera en kamrat Bilaga 2 Rekryteringsplan Gävleborgsgruppen Skicka in din intresseanmälan till Gävleborgsgruppen. Intresseanmälan till Nationella Skyddsstyrkorna - Hemvärnet. Jag som vill bli kontaktad för information och ev. antagning till hemvärnet: Namn... Postadress... Tel nr... E-postadress... Dagens datum... Den som fått mig att lämna in denna anmälan är: Namn... Personnummer... Jag är endast intresserad av information om Hemvärnet. Jag vill ha information om de frivilliga organisationerna. FFK Frivilliga flygkåren Kan övervaka större områden, inte minst aktuellt när stor brandfara råder. FMCK Frivilliga Motorcykelkåren Utbildar motorcykelordonnanser som biträder chefer med samband, rekognosering och övervakning. FRO Frivilliga Radioorganisationen Utbildar signalister och sambandspersonal på olika nivåer. Bilkåren Utbildar förare på terrängbil och bandvagn. SBK Svenska Brukshundklubben Utbildar försvarsmaktshundar. Uppgifterna är att bevaka, skydda och försvara objekt/verksamhet samt ytövervaka. SLK Riksförbundet Sveriges Lottakårer Utbildar stabspersonal och fältkockar. SRK Svenska Röda korset Utbildar sjukvårdspersonal. Hemvärnssjukvårdare ger första hjälpen och leder verksamheten vid samlingsplats för skadade.

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM 01A Sida 1 (2) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd.

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd. Motion U 1 Motion 2005: U 1 Insänd av: Östgöta hemvärnsråd, genom vice ordförande övlt Claes-Henrik Löfgren (tfn 013-15 46 77 alt 16 18 65) och C 4. hvbat övlt Åke Litsén (013-16 22 19). Förändring av

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM Sida 1 (16) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Smst motioner utbildning 2007

Smst motioner utbildning 2007 Smst motioner utbildning 2007 Mot nr Rubrik Insänt av RIKSHV RiksHvR Tinget U 1 Gradbeteckning=Utbnivå! Säkerhet för KRAG Hvråd Rikets försvar att visa. U 2 Datastöd - Utökad information i PLIS Dalarådet

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

17 december 2008 BLG - info

17 december 2008 BLG - info 17 december 2008 1 ÖPPETHÅLLANDE 1.1 SERVICEFÖRRÅD OBS! Ring före besök dagtid! Övningsmateriel Karlskrona (0455-85 467): Måndag onsdag, fredag: 0700-0900, 0920-1120, 1205-1400, 1420-1520 Torsdag 0700-0900,

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Riktlinjer för klagomål & synpunkter

Riktlinjer för klagomål & synpunkter Riktlinjer för klagomål & synpunkter 2 [7] Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Kvalitetsdefinition... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 3 4. Klagomål & synpunkter... 4 4.1 Vad är synpunkter

Läs mer

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig

INRIKTNING 2015 & Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig INRIKTNING 2015 & 2016 Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig 1 Innehåll vår Verksamhetsidé... 3 INLEDNING... 4 VAD ska åstadkommas... 6 AXPLOCK

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS

FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS EN ENDA MILITÄR FRIVORG VARFÖR Försvarsmaktens behov av frivilligt stöd kommer att minska Frivilligförsvaret är inte anpassat för framtiden Det statliga stödet kommer

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa. Verksamhetsplan 2015 2018

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa. Verksamhetsplan 2015 2018 Försvarsutbildarna Miljö och hälsa Verksamhetsplan 2015 2018 Verksamhetsplan 2015-2018, beslutad på förbundsstämma den 21 mars 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett underlag som styrelsen för Försvarsutbildarna

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER 18 FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER BILKÅREN Rekryterar och grundutbildar fordonsförare på tunga behörigheter h Försvarsmakten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008

Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008 Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008 Inledning I samband med 2007 års tilldelning av medel från Försvarsmakten uppstod förändringar i principer för tilldelning av medel och dialoger. Det har

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

3. Högskolans roll och funktion

3. Högskolans roll och funktion 3. Högskolans roll och funktion 3.1 Behovsinventering och planering av kurser I oktober månad bjuds de regionala utbildningssamordnarna in till högskolan för att diskutera nästkommande läsårs fristående

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP

Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP 2017 INLEDNING... 3 GEMENSAM LEDSTJÄRNA OCH MÅLBILD... 3 BEHOV AV SAMORDNING... 4 SAMTYCKE... 4 PLANERING INFÖR SAMORDNINGSMÖTET... 4 KAN EN LEGAL

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

Riktlinjer för övergångar. - mellan förskola och skola 2013

Riktlinjer för övergångar. - mellan förskola och skola 2013 Sida 1 (8) 2013-12-17 Riktlinjer för övergångar - mellan förskola och skola 2013 Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013 Bakgrund I Stockholm är det vanligt att

Läs mer

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga Våra frivilliga försvarsorganisationer: Vårt militära försvar bygger i grunden på "folkförsvarstanken", att försvaret är hela svenska folkets angelägenhet. Vi skall möta varje kränkning av vår frihet,

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Behovet av information ökar i tider när resurserna blir mindre. Beslut måste motiveras och fördelningsprinciper förklaras.

Behovet av information ökar i tider när resurserna blir mindre. Beslut måste motiveras och fördelningsprinciper förklaras. Ersätter Utbytt den Sign 11 Policy "Inget beslut, åtgärd eller förändring är för litet att informera om" INLEDNING Informationsskyldighet för kommunen Kommunen har skyldighet att i olika lagar och förordningar

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Avtal mellan kommun och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG)

Avtal mellan kommun och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) Bilaga 6. Kommunlogga 2011-12-22 Avtal mellan och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) Varhelst i landet händelser inträffar, där de ordinarie resurserna behöver förstärkas, behövs FRG. FRG är

Läs mer

Motion till rikshemvärnsting 2013 IR 1

Motion till rikshemvärnsting 2013 IR 1 Motion till rikshemvärnsting 2013 IR 1 Insänd av: Rekryteringsrådet Skaraborg (38 samt 39 Bat) Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan! Ny hemsida för Hemvärnets rekrytering och internkommunikation

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsidé RIF ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna meningsfull fritid i form av olika aktiviteter, där varje individ kan utvecklas tillsammans med andra och efter

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998.

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998. FFS 1998:6 Utkom från trycket 1998-05-14 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998. Försvarsmakten föreskriver med stöd

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:3 Utkom från trycket 2007-10 -18 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Återaktivering av mönstring och grundutbildning med värnplikt den svenska modellen

Återaktivering av mönstring och grundutbildning med värnplikt den svenska modellen Återaktivering av mönstring och grundutbildning med värnplikt den svenska modellen Nordisk konferens i Helsingfors den 12-14 juni 2017 Försvarsdepartementet 1 Agenda Utmaningar En robust personalförsörjning

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Bilaga 4 Mall för årsredovisning

Bilaga 4 Mall för årsredovisning Bilaga 4 Mall för årsredovisning Rapportering och ansökan av verksamhets bidrag för vattenråd Alla vattenråd som har en överenskommelse med Vattenmyndigheten för Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer