Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun."

Transkript

1 Gävleborgsgruppen Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Fastställd 15 September 2009 Raymond Iller C Gävleborgsgruppen

2 Sida 2 (13) 1. Bakgrund Sid Resultat och tillgång Sid Behov Sid 3 2. Målsättning Sid Attitydmål. Sid Rekryteringsplan. Sid Rekryteringsorganisation Sid Samordning Sid 5 3. Genomförande Sid Skolinformation och ungdomsutbildning. Sid Allmän rekrytering till Sid 6 Nationella Skyddsstyrkorna / Hemvärnet. 3.3 Rekrytering av pliktiga till direktutbildning till Sid 7 Nationella Skyddsstyrkorna / Hemvärnet. 3.4 Rekrytering av pliktiga under grundutbildning. Sid Internet och hemsidor. Sid Kamratrekrytering. Sid Avtalsorganisationernas och förbandens Sid 8 rekryteringsbefäl. 3.8 Massmedia och brevutskick. Sid Rekryteringsmateriel Sid Före, under och efter introduktionsutbildning Sid Personalvård Sid Ekonomi Sid 11 Bilaga 1 Bilaga 2 Återrapportering efter genomförd rekrytering. Blankett Kamratrekrytering

3 Sida 3 (13) 1. Bakgrund 1.1. Resultat och tillgång. Gävleborgsgruppen har från år 2000 i genomsnitt nyrekryterat runt 100 personer per år i alla kategorier till hemvärnsförbanden i länet. Medelåldern för nyrekryterad personal har med åren sjunkit ned mot år. God rekrytering har åstadkommits ur de senare värnpliktskullarna genom främst direktriktade utskick med underlag från pliktverket. Den tidigare så kallade kamratrekryteringen har nedgått avsevärt för det ordinarie hemvärnet då huvuddelen av den nyrekryterade yngre personalen anslutit sig till insatsförbanden. Andelen personer i länet som genomför värnplikt har efterhand sjunkit vilket påverkar rekryteringskraften till Nationella skyddsstyrkorna och Hemvärnet. Den nyrekryterade hemvärnspersonalen ser oftare än tidigare sitt inträde i hemvärnet som ett kortsiktigt åtagande. Yngre personer, vilka nu utgör huvuddelen av de nyrekryterade, är mer inriktade på att se sitt deltagande som ett delprojekt i livet och efter två till tre år byts detta mot något annat. Att personalen flyttar till andra landsdelar för studier eller arbete påverkar denna utveckling ytterligare. Utvecklingen i dagens samhälle pekar mot att det är en naturlig utveckling varvid en högre personalomsättning än tidigare kan påräknas. Strävan att åstadkomma en återmatning av avhoppande insatssoldater tillbaka till det ordinarie hemvärnet har utvecklats men bedöms inte kunna nå full effekt beroende på tidigare nämnda skäl. Fortsatt arbete med attitydfrågor kan medge en ökning varför det är viktigt att detta arbete fortsätter. Av personer i åldern finns det fortfarande stora möjligheter att rekrytera. Dessa årskullar är idag en åsidosatt målgrupp för rekrytering. Främst med anledning av att dessa inte är lika lätta att attrahera och i allmänhet inte har samma positiva syn på försvarsmakten som senare värnpliktskullar. 1.2 Behov Behovet av ny personal till hemvärnsförbanden bedöms mot bakgrund av innevarande målbild att Hemvärnet skall minskas till att omfatta totalt personer, varav skall vara insatssoldater. En uppskattning räknat mot personalförsörjning av hemvärnsförbanden i Gävleborgslän antyder att upp mot 200 personer per år kan behöva rekryteras i alla kategorier. Mot bakgrund av aktuell tillgång kommer det fortsatta rekryteringsarbetet kräva att det finns ett gemensamt ansvarskännande i organisationen för att vi skall kunna nå uppsatta mål.

4 Sida 4 (13) 2. Målsättning 2.1 Attitydmål Varje medlem av organisationen skall känna att han eller hon kan rekrytera på ett sätt som känns naturligt och inger förtroende samt förmedlar ett tydligt budskap om syftet med de Nationella skyddsstyrkorna och värdet av dem. En vilja hos var och en att själv rekrytera lämpliga personer skall stimuleras likväl som det skall vara naturligt att arbeta i rekryteringsgrupper eller vara behjälplig vid rekryteringsevenemang. Det är av stor vikt att denna attityd stöds av hemvärnschefer och Gävleborgsgruppens personal med aktiva åtgärder såsom senare beskrivs under punkten 3. Ett förband Alla enheter och delar i förbanden behövs och har ett unikt värde. Detta budskap och denna grundsyn skall genomsyra organisationen och förmedlas till all personal. Särskilt viktigt är att chefer på olika nivåer, i rekrytering och vid andra tillfällen, kan beskriva de olika förbandens uppgifter (avtalsorganisationerna, insatsdelar och ordinarie hemvärn) på ett sådant sätt att personalrörligheten främjas i förbandet och att det inte ges en känsla att vissa är lägre prioriterade än andra en sådan känsla är negativ och urholkar rekryteringskraften samt vår förmåga att bibehålla våra frivilliga. Olika skeden i livet gör att chefer i största möjliga mån skall försöka tillgodose det behov som finns av att kunna ha olika tjänstgöringskontrakt under perioder. Ovanstående attityd skall genomsyra organisationen med utgångspunkt från Gävleborgsgruppen till förbandens chefer och rekryterare. Efter att en intresseanmälan för nationella Skyddsstyrkorna/Hemvärnet eller Avtalsorganisationerna inkommit till Gävleborgsgruppen skall man inom fem arbetsdagar ge bekräftelse, via telefon eller e-post, till avsändaren på att anmälan mottagits. Intresseanmälan vidarebefordras därefter till respektive förbandschef som säkerställer att kontakt tas med den intresserade inom en till två veckor. Vid denna kontakt fastställs tid för personlig intervju. Varje förband skall ha avdelat minst en alternativ kontaktperson för de fall förbandschef inte är tillgänglig under en längre tid(månader). 2.2 Rekryteringsplan En önskvärd målsättning är att årligen rekrytera personer varav huvuddelen skall bli hemvärnssoldater. Rekryteringsplanen är en del i arbetet med verksamhets-, och utbildningsplanering och skall vara en del av förbandets planeringsuppgifter. Ett system med soldater som direktutbildas vid utbildningsgruppen kommer att vara en framtida huvudförsörjning för ny personal till Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna. Förband och chefer skall på årsbasis utarbeta ett rekryteringsmål för hur många som skall rekryteras ur respektive kategori till den egna enheten, detta redovisas under planeringen i vecka 46 vid framtagande av underlag för kommande års verksamhet. Resultatet av arbetet v46 är en preliminär rekryteringsplan för kommande år. Planen skall årliges överses och uppdateras, den fastställs av C Gävleborgsgruppen. Vad avser kvalité är det av stor vikt att rätt personer rekryteras både ur lämplighets-, och säkerhetsmässig aspekt. En medieuppmärksammad skandal eller oegentlighet raderar ut all goodwill som vi skapat under lång tid och skadan tar mycket lång tid att reparera. Lyckas vi inte undvika detta i vår rekrytering kommer en långsiktig negativ effekt att hämma rekryteringsarbetet. Det är viktigt att rekryteringsarbetet utrönar den sökandes lämplighet genom intervjuer med dem som har personkännedom om personen i fråga.

5 Sida 5 (13) Att neka någon inträde i Nationella skyddsstyrkorna/hemvärnet på grund av att personen ej bedöms lämplig skall ses som en korrekt anledning. Stöd från Gävleborgsgruppen kan alltid påräknas för att verkställa ett sådant beslut. 2.3 Rekryteringsorganisation Förbands chef Rekryter are Principbild utvisande Gävleborgsgruppens organisation och Hemvärnsförbanden/avtalsorganisationerna med chefer och rekryterare i alla enheter. Gävleborgs gruppen HVbat Ungdom Avtalsorg Komp Komp Komp Komp Avd Avd Plut Plut Plut Chefer har förbandsansvar. Rekryteringsbefäl ansvarar för att sammanhålla funktionen rekrytering och administrerar rekryteringsåtgärder inom egen enhet/förband Inom respektive förband bör viss personal kunna utgöra förevisningsgrupp och kunna uppvisa eller genomföra verksamhet som förbandet skall kunna genomföra enligt TOEM. Förevisningsgrupper skall kunna ianspråktas vid rekryteringsaktiviteter Rekryteringsofficer = GBG Rekryteringsbefäl = bat/komp Rekryterare = pluton/grupp 2.4 Samordning Gävleborgsgruppen leder rekryteringsarbetet i länet och ger inriktningar och planeringsförutsättningar för kommande verksamhetsår. Samordning sker vid regelbundna möten där Gävleborgsgruppen, Avtalsorganisationerna och Förbanden deltar. Syftet med dessa samordningsmöten är att koordinera rekryteringsarbetet inom länet samt sprida information om vilken rekryteringsverksamhet respektive enhet/organisation planerar genomföra. Inom bataljon samordnar bataljonsstaben rekryteringsarbetet. Målsättningen är att all rekryteringsverksamhet skall kunna redovisas överskådligt, månadsvis för Gävleborgs län, och vem/vilka som genomför aktiviteter. Samordningsvinster skall eftersträvas och Gävleborgsgruppen skall där det är möjligt stötta med rekryteringsmaterial och övriga resurser. Mötesplanering - Gävleborgsgruppen kallar till mötet (x = årssiffra) vecka x04 Rekryteringsbefäl ur kompani/bataljon eller avtalsorganisation vecka x08 Rekryterare ur alla enheter till och med plutonsnivå (vårstart) vecka x34 Rekryterare ur alla enheter till och med plutonsnivå (höststart) vecka x46 Rekryteringsbefäl ur kompani/bataljon eller avtalsorganisation

6 Sida 6 (13) 3. Genomförande 3.1 Skolinformation och ungdomsutbildning. Grunden för en långsiktig rekrytering börjar med att intressera de yngre medborgarna. Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen fastställer omfång och inriktning på försvarsinformationen i länets skolor och ansvarar för att förankra genomförandet vid skolorna. Därvid fastställs årligen en plan för genomförandet och vilka informatörer/enheter som skall medverka. Genomförandeplanen skall samordnas inom utbildningsgruppen och kunna presenteras under vecka x04 aktuellt genomförandeår. Skolinformation skall kunna vara en uppgift som tilldelas organisation/bataljon eller enhet att genomföra på egen ort. Informationsmaterial skall framtas centralt och distribueras via utbildningsgruppen. Strävan skall vara att samla den personal som skall genomföra skolinformationen för genomgång av materialet innan aktuella utbildningspass. Ungdomsutbildning genomförs av Försvarsutbildarna med stöd av Gävleborgsgruppen. Särskild handläggare för ungdomsutbildning finns vid Gävleborgsgruppen. Vid all ungdomsutbildning skall information om Hemvärnet Nationella Skyddsstyrkorna ingå så det framgår tydligt att dessa enheter är en del av Försvarsmakten med tillhörande attraktionskraft. Samverkan eller besök vid övningar, där så är möjligt med hänsyn till restriktioner i stridsutbildning, skall beaktas och möjligheter därtill bevakas av C Utbavd. Försvarsmaktens sommarkurs för ungdomar skall vara produktionsutlagd på Gävleborgsgruppen och strävan är att en tredjedel av kursen skall rekryteras lokalt. 3.2 Allmän rekrytering till Nationella skyddsstyrkorna/hemvärnet. Inom Gävleborgs län skall rekryteringsinformation finnas på kommunkontor och bibliotek, likaså skall respektive arbetsförmedling delges information i syfte att sprida försvars-, och samhällsinformation för att öka medvetenheten och rekryteringskraften hos Försvarsmakten. En kommun skall kunna skicka med information till nyinflyttade om hur man söker till Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet. Att gå med i Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna skall ses som en naturlig väg att lära känna nya människor och sin nya ort. Respektive kommun kontaktas i syfte att uppdatera försvarsinformationen på deras webbsidor med information om Kris och Beredskap. Målsättningen är att samtliga kommuner skall har en kortfattad text om Nationella skyddsstyrkorna och Hemvärnet på sin kris- och beredskaps sida, likaså skall man länka till Gävleborgsgruppens hemsida och ansökningsformulär till Hemvärnet. Länets arbetsförmedlingar tillsänds information om Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet, då i första hand information om direkt värnpliktsutbildning till Hemvärnet. Ansvarig för uppdatering/uppfyllnad av infomaterial är Logistiksektionen vid Gävleborgsgruppen som var 6:e månad(februari och augusti) efterhör aktuellt behov. Förband som övar skall i möjligast mån förlägga verksamhet till plats där allmänheten kan se att Nationella skyddsstyrkorna Hemvärnet övar. Inom ramen för aktuell övning kan även en allmän inbjudan skickas ut lokalt för att locka besökare och öka intresset och rekryteringskraften.

7 Sida 7 (13) 3.3 Rekrytering av pliktiga till direktutbildning till Nationella skyddsstyrkorna/hemvärnet. Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen ansvarar för att planera rekrytering och information för att nå intresserade personer för frivillig värnpliktsutbildning. Denna målgrupp skall erhålla ett personligt brev från Gävleborgsgruppen där de orienteras om möjligheten att direktutbildas för en tjänst vid ett förband på hemorten. Informationsträffar där information ges om hur utbildningen kommer att genomföras skall genomföras på flertalet platser i länet. Särskild information skall ges som tydliggör under vilka omständigheter/förmåner man kommer att tjänstgöra. Intresserade skall sedan kallas till intervjuer och om tiden medger en förtest. Uttagna skall beroende på tidigare genomförd mönstring genomgå ommönstring eller fullständig mönstring. Uttagningsbesked skall skickas till den pliktige senast 3 månader innan första tjänstgöringsdag. 3.4 Rekrytering av pliktiga under grundutbildning Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen ansvarar för att under första kvartalet varje år från pliktverket inhämta antalet värnpliktiga under utbildning som tillhör Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Dessa värnpliktiga skall minst erhålla ett personligt brev från chefen Gävleborgsgruppen där de orienteras om hur man ansluter sig till ett hemvärnsförband på hemorten och uppmanas att söka information via Gävleborgsgruppens hemsida. På de platser där ett flertal värnpliktiga genomför sin utbildning kan ett personligt besök med information vara aktuellt och beslut tas för var enskilt år. Samordning av genomgång för värnpliktiga vid LG genom utbildningsgruppssamordnaren vid LG:s försorg. 3.5 Internet och hemsida Det skall vara strävan att Gävleborgsgruppens internetsida hålls uppdaterad med nyhetsinslag från hela länet. Målsättningen är att minst en nyhet per månad skall kunna presenteras av bataljonerna. Avtalsorganisationer samt Insatskompaniet bör kunna prestera en nyhet var 8:e vecka. Översyn skall göras över tiden av utsedd ansvarig så att uppdaterad information erbjuds besökaren. Säkerhetsklassad information bör ej delges i förväg på dessa sidor såsom när övningar börjar, samlingsplatser och annan information som kan underlätta planering av tillgrepp av materiel eller äventyra personalens säkerhet. Hemsidan skall utnyttjas som stöd för rekrytering genom att man via länkar kan få svar på frågor som är mest relevanta (FAQ 1 ). Visitkort med utbildningsgruppens och förbandens www-adresser skall vara ett medel för att öka intresset och sprida budskapet om att man kan söka information/anmäla sig på dessa platser. Gävleborgsgruppen ser gärna att förbanden lägger ut korta informativa filmsekvenser på hemsidorna dessa granskas av Gävleborgsgruppen innan publicering. På Gävleborgsgruppens hemsida skall även aktuell rekryteringsalmanacka - synkmatrix publiceras. Enhet som skall genomföra rekryteringsaktivitet meddelar detta till webbansvarig på Gävleborgsgruppen som sedan uppdaterar dokumentet, en generell översyn sker vid rekryteringspersonalens möte med utbildningsgruppen. Bataljonschef ansvarar för att respektive bataljon har en webbansvarig som upprätthåller bataljonens egen hemsida via Målsättningen är att lägga in minst en nyhet per månad som belyser bataljonens verksamhet. Om intresseanmälningar inkommer direkt via denna sida skall webbansvarig vidarebefordra 1 (FAQ, Frequently Asked Questions = Vanligen förekommande frågor)

8 Sida 8 (13) anmälan till berörd förbandschef som tar kontakt med den intresserade inom en till två veckor. Rekryteringsofficeren på Gävleborgsgruppen medadresseras (CC:as 2 ) i meddelandet till förbandschefen som orientering om att anmälan inkommit. 3.6 Kamratrekrytering Gävleborgsgruppens personal samt förbandschefer skall vid samlingar och övningar med förbanden påminna om vikten av en aktiv rekrytering. Återrekrytering av tidigare hemvärnspersonal skall vara självklart inom ramen för kamratrekrytering. Denna kategori har en relation till organisationen, tidigare erfarenhet samt att det ger en signaleffekt utåt att vi söker kompetenta medarbetare. Tydliga budskap skall förmedlas som den enskilde kan använda som stöd vid rekrytering. Ett exempel kan vara; - Rekrytera din egen stridsparskamrat Budskapen skall tydliggöra värdet av att ingå i nationella skyddsstyrkorna på ett trovärdigt sätt. Budskap utformas av ledningssektionen för Gävleborgsgruppen. I samband med samlingar eller övningar skall www visitkort delas ut för att kunna användas som stöd vid kamratrekrytering. Via kortet uppmanas den presumtive hemvärnssoldaten att söka ytterligare information. En hemvärnssoldat som rekryterar en kamrat premieras då kamraten genomfört introduktionsutbildning. Bataljonschef/ bataljonsinstruktör eller insatskompanichef ansvarar för att samtliga soldater får kamrat-blankett i början av respektive utbildningsår och lämpligen i samband med utfärdande av utbildningsplanen. Se bilaga 2 för kamratblankett. Ansökningsblanketter tillsammans med inkommande premieansökningar förvaras i särskild pärm vid Gävleborgsgruppen. 3.7 Avtalsorganisationernas och förbandens rekryteringsbefäl Varje hemvärnsbataljon skall ha ett rekryteringsbefäl i bataljonsstaben. Fristående kompani eller Avtalsorganisation utser likaså ett rekryteringsbefäl som sammanhållande för egen organisation. Uppgiften för detta befäl är att utarbeta en årlig rekryteringsplan för förbandet och att samordna enhetens rekryteringsinsatser under året. Rekryteringsbefälet ansvarar för att sammanhålla funktionen rekrytering och administrerar rekryteringsåtgärder inom egen enhet/förband. Rekryteringsbefälet är den som företräder förbandet i frågor rörande rekrytering gentemot rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen. Rekryteringsbefäl utarbetar och delger Gävleborgsgruppen egen rekryteringsplan för aktuellt utbildningsår vid uppstartsmöte v 04, se punkten 2.4. I denna plan skall framgå vilka större rekryteringsinsatser som förbandet/enheten planerar under året samt vem som är ansvarig för genomförandet. Särskild vikt skall läggas på samordning av hemvärnsmusikkårens spelningar och rekryteringstillfällen. Bataljonens rekryteringsbefäl bör skapa en eller flera rekryteringsgrupper av intresserade människor som kan stödja och vara behjälpliga att uppbåda lämplig personal för deltagande vid rekryteringsinsatser på evenemang, mässor, marknader eller motsvarande. Vid en aktiv rekryteringsinsats får den som är chef på platsen kontrakterad tid för genomförande och biträdande personal får övrig tid. Generellt är strävan vid deltagande vid olika evenemang att det är viktigare att ha ett fåtal men representativa deltagare än att ha 2 ( CC, Carbon Copy = Kopia på mejl med tillhörande sändlista)

9 Sida 9 (13) många närvarande. I vissa fall kan det efter hemställan till C Gävleborgsgruppen beviljas instruktörsarvode för särskilt beslutad verksamhet. 3.8 Massmedia och brevutskick Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen utarbetar en mediaplan på vad som skall genomföras med TV, radio och tidningar kopplat till aktuell budget, denna plan fastställs sedan av C Gävleborgsgruppen. Samtliga förbandschefer delges denna mediaplan senast vecka x04 i syfte att samordna bataljonernas rekryteringsplaner med dessa mediaaktiviteter. Ett viktig inslag är att utnyttja adressen till förbandens hemsidor vid kontakter med massmedia i syfte att kunna söka mer information. Annonsering för större övningar skall även den innehålla rekryteringsinformation, bl.a. adress till Gävleborgsgruppens hemsida. Vid kontakter med media under insats till stöd för samhället skall om möjligt nämnas att det vi välkomnar intresseanmälningar. Inbjudan av press och mediabevakning vid övningar fastställs genom C Gävleborgsgruppen i samråd med rekryteringsofficeren. Vid dessa tillfällen skall ansvarigt befäl ur Gävleborgsgruppen eller hemvärnsförbandet finnas avdelat för mottagande av media och en plan för besöket upprättas. Brevutskick baserat på information från pliktverket har genomförts ett antal år i rad varvid erfarenheten är att ett sådant måste utformas personligt för att ge ett acceptabelt resultat. Brevutskick kan vara aktuellt i de fall en särskild kompetens efterfrågas då man har möjlighet att specialutforma utskicket. Då portokostnader är relativt höga tas beslut om brevutskick efter framställan från förbandschef till Gävleborgsgruppen. Gävleborgsgruppen samordnar då utskick mellan förbanden. 3.9 Rekryteringsmateriel Respektive kompani/insatspluton/avtalsorganisation skall ha en grundtilldelning av rekryteringsmateriel (centralt framtagna planscher, www-kort, ansökningsblanketter, foldrar, informationsblad om GSU HV m.m.) för grundläggande rekryteringsbehov. Ansvar för att denna materiel är tillgänglig ligger hos respektive rekryteringsbefäl som även anmäler behov av mer materiel till rekryteringsofficeren. Banderoll av större modell tilldelas bataljonsvis. För rekrytering vid olika evenemang finns material i en rekryteringsvagn vid Gävleborgsgruppen. Denna finns för utlåning och kan dras av personbil, bokning sker via Logistiksektionen. På vagnen finns en grundtilldelning av expenser, displayer, depåtält, TV, DVD spelare och material framtaget av RiksHv, kaffebryggare, elanslutningar samt stolar och bord. Vagnen skall hållas representativ med möjlighet att fästa reklambanners i överkanten. Ett lager av rekryteringsmateriel skall finnas tillgängligt vid Gävleborgsgruppen. Ansvarig för detta är Logistiksektionen. Efter genomförd rekryteringsaktivitet skall en återrapportering ske av uppnått resultat till Rekryteringsofficeren på enklaste sätt, se bilaga 1 Återrapportering efter genomförd rekryteringsaktivitet.

10 Sida 10 (13) 3.10 Före, under och efter introduktionsutbildning Som ett led i att upprätthålla den nyrekryterades intresse skall förbandschefer bjuda in till lämpliga övningar eller verksamheter som förbanden genomför intill dess att den nyrekryterade har genomfört sin introduktionsutbildning. Här måste förbandschef beakta att dessa personer skall ha lämnat in ansökan till Gävleborgsgruppen för att försäkringsskyddet skall gälla. I händelse av att detta ej är gjort måste personen upplysas om förhållandet. Vidare skall i sådant fall ett skriftligt protokoll upprättas om att personen upplysts om förhållandet. Denne får då enbart uppträda som åskådare till övningsverksamhet och på egen risk. Befäl skall i båda fall finnas avdelat för att guida/handleda berörd personal. I de fall där personal som ej är registerkontrollerad och/eller där bristfällig personkännedom föreligger skall det alltid säkerställas att rutiner som rör säkerhetstjänst, i dess vidaste bemärkelse, inte förevisas för dessa personer. Ett exempel där försiktighet skall användas är spridandet av utbildningsplaner där tider och platser framgår. Andra exempel är vapenutlämningsrutiner, larmning, motsvarande. Under introduktionsutbildning skall utbildningssituationen präglas av ett lärare elev förhållande i syfte att anpassa utbildningen efter den generellt höga mognadsgraden hos de som redan genomfört sin grundutbildning. Där skapas ett förtroende för organisationen som också skall uppmuntra till initiativtagande och delaktighet. Det innebär inte att en överdriven mjuk jargong skall prägla verksamheten utan ledstjärnorna Fasthet, Förmåga och Förtroende gäller fortsatt. Introkursen är ofta det första intrycket som den rekryterade får av organisationen varför minsta detalj är viktig vad avser förberedelser och genomförande. Kurschef för introduktionsutbildningen ansvarar för att kontrollera på vilket sätt som personalen har rekryterats. Underlaget efter varje genomförd undersökning vid introduktionsutbildning överlämnas till rekryteringsofficeren för att bilda underlag för statistik. Under introduktionsutbildningen möts den enskilde av en representant från sitt blivande förband. Detta är ett skall-krav och förbandschefen ansvarar för att säkerställa att detta genomförs. Förbandschefen är den som i första hand genomför samtalet, det finns inga krav på tidsuttag för detta. Samtalet kan även genomföras av förbandschefen utsedd person. Den nyrekryterade bör vid detta tillfälle få förbandets utbildningsprogram. Föranmälan om tid för förbandchefs besök under introkursen skall ske till kursansvarig för utbildningen vid Gävleborgsgruppen en vecka innan kursstart. Kurschef för introduktionsutbildning ansvarar för att uppmärksamma Bataljonschef /Bataljonsinstruktör om något förband ej genomfört sitt besök. Som en avslutande del av introduktionsutbildningen skall kontroll göras att samtliga elever har en kontaktperson i det förband han/hon tillhör och han/hon skall även delges vikten av kamratrekryteringen och det premiesystem som redovisats under punkten 3.6.

11 Sida 11 (13) Med underlag från utryckningsrapportering efter genomförd introduktionsutbildning genomför Gävleborgsgruppen kontroll att respektive hemvärnssoldat har kontaktats av sin närmaste chef och har kunskap om de utbildningar som kommer att genomföras på eget förband. 4. Personalvård Vid personalsamlingar skall chefer sträva efter att uppmärksamma och framhålla medarbetare som har utfört ett gott arbete och tillfört organisationen något utöver det förväntade. Vid större samlingar skall särskilt förtjänta uppmärksammas med omgivningens uppmärksamhet. Exempel på detta kan vara efter 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 och 50 års tjänstgöring samt befordran. Med jämna mellanrum skall förbandets bästa rekryterare framhållas som föregångsman(pris vid regementets dag, årsavslutningar). Respektive förbandschef bör sträva efter att ha med Hemvärnsmusikkåren vid minst ett tillfälle per år. 5. Ekonomi Erfarenheten från tidigare år är att de ekonomiska medel som tilldelats respektive enhet generellt inte har utnyttjats i full omfattning. Kostnader för rekryteringsåtgärder har i många fall felaktigt belastat utbildningsbudgetar. Rekryteringsbefäl skall i rekryteringsplanen föreslå kostnad för de aktiviteter som deras förband med underenheter avser genomföra under året. Efter godkännande av planen med tillhörande kostnader skall förändringar som innebär en ökad kostnad omedelbart anmälas och godkännas av Gävleborgsgruppen. All verksamhet rörande rekrytering skall belasta avsedda konton och därför skickas till rekryteringsofficeren för attestering/kontroll mot förbandets rekryteringsplan. Därmed ges möjlighet att genomföra en uppföljning av rekryteringsåtgärderna syftande till att kunna justera prognoser och omfördela medel.

12 Återrapportering efter genomförd rekryteringsaktivitet Bilaga 1 Rekryteringsplan Gävleborgsgruppen Datum: Plats; Kontaktperson för evenemanget; tfn: Ansvarig för genomförande(chef) ; 1. Egen personal närvarande; 2. Bedömt rekryterade personer(antal); HV Insats Avtalsorg Ungdom GSU HV (Obs antalet behöver endast vara en bedömning) 3. Vad var mest uppskattat(framgångsfaktorer). 4. Skall detta rekryteringstillfälle vara kvar i vår planering? JA NEJ Om det är första gången det genomfördes kryssa här 5. Behov av uppfyllnad av rekryteringsmaterial; folder folder folder folder folder folder expenser expenser expenser expenser 6. Övrig information Ifylld blankett lämnas till Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen efter genomförd aktivitet.

13 Rekrytera en kamrat Bilaga 2 Rekryteringsplan Gävleborgsgruppen Skicka in din intresseanmälan till Gävleborgsgruppen. Intresseanmälan till Nationella Skyddsstyrkorna - Hemvärnet. Jag som vill bli kontaktad för information och ev. antagning till hemvärnet: Namn... Postadress... Tel nr... E-postadress... Dagens datum... Den som fått mig att lämna in denna anmälan är: Namn... Personnummer... Jag är endast intresserad av information om Hemvärnet. Jag vill ha information om de frivilliga organisationerna. FFK Frivilliga flygkåren Kan övervaka större områden, inte minst aktuellt när stor brandfara råder. FMCK Frivilliga Motorcykelkåren Utbildar motorcykelordonnanser som biträder chefer med samband, rekognosering och övervakning. FRO Frivilliga Radioorganisationen Utbildar signalister och sambandspersonal på olika nivåer. Bilkåren Utbildar förare på terrängbil och bandvagn. SBK Svenska Brukshundklubben Utbildar försvarsmaktshundar. Uppgifterna är att bevaka, skydda och försvara objekt/verksamhet samt ytövervaka. SLK Riksförbundet Sveriges Lottakårer Utbildar stabspersonal och fältkockar. SRK Svenska Röda korset Utbildar sjukvårdspersonal. Hemvärnssjukvårdare ger första hjälpen och leder verksamheten vid samlingsplats för skadade.

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 3 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

Innehållsförteckning- Arbetsområde 2

Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Sida Datum 20 Rekrytering 20.1 Mål 2:2 2009-04-17 20.2 Organisation 2:2 2009-04-17 20.3 Uppgifter 2:3 2009-04-17 20.4 Rekrytering 2:3 2009-04-17 20.5 Information 2:3

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes!

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! GOTT NYTT HEMVÄRNSÅR Stora förändringar väntar 2010 Ledare En nödvändig utveckling NÄR DU LÄSER DETTA står vi mitt

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva 2012-12-18 19 100:60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp... 2 2. Personalförsörjningssystem... 3

Läs mer

Systemet för rekrytering av militär personal på frivillig grund

Systemet för rekrytering av militär personal på frivillig grund Systemet för rekrytering av militär personal på frivillig grund Sammanfattning FOI har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av införandet av systemet för rekrytering av militär personal på frivillig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4

Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4 Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4 Statskontorets djupstudier vid fem myndigheter PM 1 (34) Djupstudie av fem myndigheter Statskontoret har givit fem myndigheter i uppdrag att skriftligen redovisa

Läs mer

Uppdrag till Domstolsverket att genomföra särskilda informationsinsatser inför nämndemannavalet 2014 Ju2014/2894/DOM

Uppdrag till Domstolsverket att genomföra särskilda informationsinsatser inför nämndemannavalet 2014 Ju2014/2894/DOM RAPPORT 1 (21) DATUM 2015-03-13 REVISION DIARIENR DOKUMENTNR 1079-2014 Avdelningen för HR och kommunikation FÖRFATTARE Madeleine Bergman GODKÄND AV Martin Holmgren Uppdrag till Domstolsverket att genomföra

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

INSATS FÖR GOTLANDS FÖRSVAR. Ni är Försvarsmaktens första instans

INSATS FÖR GOTLANDS FÖRSVAR. Ni är Försvarsmaktens första instans INSATS FÖR GOTLANDS FÖRSVAR N u m m e r 4 o k t o b e r 2 0 0 9 internet som slagfält Ni är Försvarsmaktens första instans Ledare Ingen hemvärnssoldat ska behöva förlora pengar KÄRE LÄSARE, välkommen tillbaka

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Skärmfullt. -en guide för ungdomsverksamhet. Textbok

Skärmfullt. -en guide för ungdomsverksamhet. Textbok -en guide för ungdomsverksamhet Textbok Hej orienteringförening! Kul att ni tagit er an Skärmfullt och är redo att satsa på ungdomsverksamheten i er förening. Det kommer bli en spännande resa och med er

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111. I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn

Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111. I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn Civilförsvarsförbundet: Kommunikationsplan, komplett reviderad efter remissrunda 141111 Innehåll I. Civilförsvarsförbundets uppdrag, värderingar och namn II. Kommunikationsplanens syfte III. Strategier

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer