Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun."

Transkript

1 Gävleborgsgruppen Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Fastställd 15 September 2009 Raymond Iller C Gävleborgsgruppen

2 Sida 2 (13) 1. Bakgrund Sid Resultat och tillgång Sid Behov Sid 3 2. Målsättning Sid Attitydmål. Sid Rekryteringsplan. Sid Rekryteringsorganisation Sid Samordning Sid 5 3. Genomförande Sid Skolinformation och ungdomsutbildning. Sid Allmän rekrytering till Sid 6 Nationella Skyddsstyrkorna / Hemvärnet. 3.3 Rekrytering av pliktiga till direktutbildning till Sid 7 Nationella Skyddsstyrkorna / Hemvärnet. 3.4 Rekrytering av pliktiga under grundutbildning. Sid Internet och hemsidor. Sid Kamratrekrytering. Sid Avtalsorganisationernas och förbandens Sid 8 rekryteringsbefäl. 3.8 Massmedia och brevutskick. Sid Rekryteringsmateriel Sid Före, under och efter introduktionsutbildning Sid Personalvård Sid Ekonomi Sid 11 Bilaga 1 Bilaga 2 Återrapportering efter genomförd rekrytering. Blankett Kamratrekrytering

3 Sida 3 (13) 1. Bakgrund 1.1. Resultat och tillgång. Gävleborgsgruppen har från år 2000 i genomsnitt nyrekryterat runt 100 personer per år i alla kategorier till hemvärnsförbanden i länet. Medelåldern för nyrekryterad personal har med åren sjunkit ned mot år. God rekrytering har åstadkommits ur de senare värnpliktskullarna genom främst direktriktade utskick med underlag från pliktverket. Den tidigare så kallade kamratrekryteringen har nedgått avsevärt för det ordinarie hemvärnet då huvuddelen av den nyrekryterade yngre personalen anslutit sig till insatsförbanden. Andelen personer i länet som genomför värnplikt har efterhand sjunkit vilket påverkar rekryteringskraften till Nationella skyddsstyrkorna och Hemvärnet. Den nyrekryterade hemvärnspersonalen ser oftare än tidigare sitt inträde i hemvärnet som ett kortsiktigt åtagande. Yngre personer, vilka nu utgör huvuddelen av de nyrekryterade, är mer inriktade på att se sitt deltagande som ett delprojekt i livet och efter två till tre år byts detta mot något annat. Att personalen flyttar till andra landsdelar för studier eller arbete påverkar denna utveckling ytterligare. Utvecklingen i dagens samhälle pekar mot att det är en naturlig utveckling varvid en högre personalomsättning än tidigare kan påräknas. Strävan att åstadkomma en återmatning av avhoppande insatssoldater tillbaka till det ordinarie hemvärnet har utvecklats men bedöms inte kunna nå full effekt beroende på tidigare nämnda skäl. Fortsatt arbete med attitydfrågor kan medge en ökning varför det är viktigt att detta arbete fortsätter. Av personer i åldern finns det fortfarande stora möjligheter att rekrytera. Dessa årskullar är idag en åsidosatt målgrupp för rekrytering. Främst med anledning av att dessa inte är lika lätta att attrahera och i allmänhet inte har samma positiva syn på försvarsmakten som senare värnpliktskullar. 1.2 Behov Behovet av ny personal till hemvärnsförbanden bedöms mot bakgrund av innevarande målbild att Hemvärnet skall minskas till att omfatta totalt personer, varav skall vara insatssoldater. En uppskattning räknat mot personalförsörjning av hemvärnsförbanden i Gävleborgslän antyder att upp mot 200 personer per år kan behöva rekryteras i alla kategorier. Mot bakgrund av aktuell tillgång kommer det fortsatta rekryteringsarbetet kräva att det finns ett gemensamt ansvarskännande i organisationen för att vi skall kunna nå uppsatta mål.

4 Sida 4 (13) 2. Målsättning 2.1 Attitydmål Varje medlem av organisationen skall känna att han eller hon kan rekrytera på ett sätt som känns naturligt och inger förtroende samt förmedlar ett tydligt budskap om syftet med de Nationella skyddsstyrkorna och värdet av dem. En vilja hos var och en att själv rekrytera lämpliga personer skall stimuleras likväl som det skall vara naturligt att arbeta i rekryteringsgrupper eller vara behjälplig vid rekryteringsevenemang. Det är av stor vikt att denna attityd stöds av hemvärnschefer och Gävleborgsgruppens personal med aktiva åtgärder såsom senare beskrivs under punkten 3. Ett förband Alla enheter och delar i förbanden behövs och har ett unikt värde. Detta budskap och denna grundsyn skall genomsyra organisationen och förmedlas till all personal. Särskilt viktigt är att chefer på olika nivåer, i rekrytering och vid andra tillfällen, kan beskriva de olika förbandens uppgifter (avtalsorganisationerna, insatsdelar och ordinarie hemvärn) på ett sådant sätt att personalrörligheten främjas i förbandet och att det inte ges en känsla att vissa är lägre prioriterade än andra en sådan känsla är negativ och urholkar rekryteringskraften samt vår förmåga att bibehålla våra frivilliga. Olika skeden i livet gör att chefer i största möjliga mån skall försöka tillgodose det behov som finns av att kunna ha olika tjänstgöringskontrakt under perioder. Ovanstående attityd skall genomsyra organisationen med utgångspunkt från Gävleborgsgruppen till förbandens chefer och rekryterare. Efter att en intresseanmälan för nationella Skyddsstyrkorna/Hemvärnet eller Avtalsorganisationerna inkommit till Gävleborgsgruppen skall man inom fem arbetsdagar ge bekräftelse, via telefon eller e-post, till avsändaren på att anmälan mottagits. Intresseanmälan vidarebefordras därefter till respektive förbandschef som säkerställer att kontakt tas med den intresserade inom en till två veckor. Vid denna kontakt fastställs tid för personlig intervju. Varje förband skall ha avdelat minst en alternativ kontaktperson för de fall förbandschef inte är tillgänglig under en längre tid(månader). 2.2 Rekryteringsplan En önskvärd målsättning är att årligen rekrytera personer varav huvuddelen skall bli hemvärnssoldater. Rekryteringsplanen är en del i arbetet med verksamhets-, och utbildningsplanering och skall vara en del av förbandets planeringsuppgifter. Ett system med soldater som direktutbildas vid utbildningsgruppen kommer att vara en framtida huvudförsörjning för ny personal till Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna. Förband och chefer skall på årsbasis utarbeta ett rekryteringsmål för hur många som skall rekryteras ur respektive kategori till den egna enheten, detta redovisas under planeringen i vecka 46 vid framtagande av underlag för kommande års verksamhet. Resultatet av arbetet v46 är en preliminär rekryteringsplan för kommande år. Planen skall årliges överses och uppdateras, den fastställs av C Gävleborgsgruppen. Vad avser kvalité är det av stor vikt att rätt personer rekryteras både ur lämplighets-, och säkerhetsmässig aspekt. En medieuppmärksammad skandal eller oegentlighet raderar ut all goodwill som vi skapat under lång tid och skadan tar mycket lång tid att reparera. Lyckas vi inte undvika detta i vår rekrytering kommer en långsiktig negativ effekt att hämma rekryteringsarbetet. Det är viktigt att rekryteringsarbetet utrönar den sökandes lämplighet genom intervjuer med dem som har personkännedom om personen i fråga.

5 Sida 5 (13) Att neka någon inträde i Nationella skyddsstyrkorna/hemvärnet på grund av att personen ej bedöms lämplig skall ses som en korrekt anledning. Stöd från Gävleborgsgruppen kan alltid påräknas för att verkställa ett sådant beslut. 2.3 Rekryteringsorganisation Förbands chef Rekryter are Principbild utvisande Gävleborgsgruppens organisation och Hemvärnsförbanden/avtalsorganisationerna med chefer och rekryterare i alla enheter. Gävleborgs gruppen HVbat Ungdom Avtalsorg Komp Komp Komp Komp Avd Avd Plut Plut Plut Chefer har förbandsansvar. Rekryteringsbefäl ansvarar för att sammanhålla funktionen rekrytering och administrerar rekryteringsåtgärder inom egen enhet/förband Inom respektive förband bör viss personal kunna utgöra förevisningsgrupp och kunna uppvisa eller genomföra verksamhet som förbandet skall kunna genomföra enligt TOEM. Förevisningsgrupper skall kunna ianspråktas vid rekryteringsaktiviteter Rekryteringsofficer = GBG Rekryteringsbefäl = bat/komp Rekryterare = pluton/grupp 2.4 Samordning Gävleborgsgruppen leder rekryteringsarbetet i länet och ger inriktningar och planeringsförutsättningar för kommande verksamhetsår. Samordning sker vid regelbundna möten där Gävleborgsgruppen, Avtalsorganisationerna och Förbanden deltar. Syftet med dessa samordningsmöten är att koordinera rekryteringsarbetet inom länet samt sprida information om vilken rekryteringsverksamhet respektive enhet/organisation planerar genomföra. Inom bataljon samordnar bataljonsstaben rekryteringsarbetet. Målsättningen är att all rekryteringsverksamhet skall kunna redovisas överskådligt, månadsvis för Gävleborgs län, och vem/vilka som genomför aktiviteter. Samordningsvinster skall eftersträvas och Gävleborgsgruppen skall där det är möjligt stötta med rekryteringsmaterial och övriga resurser. Mötesplanering - Gävleborgsgruppen kallar till mötet (x = årssiffra) vecka x04 Rekryteringsbefäl ur kompani/bataljon eller avtalsorganisation vecka x08 Rekryterare ur alla enheter till och med plutonsnivå (vårstart) vecka x34 Rekryterare ur alla enheter till och med plutonsnivå (höststart) vecka x46 Rekryteringsbefäl ur kompani/bataljon eller avtalsorganisation

6 Sida 6 (13) 3. Genomförande 3.1 Skolinformation och ungdomsutbildning. Grunden för en långsiktig rekrytering börjar med att intressera de yngre medborgarna. Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen fastställer omfång och inriktning på försvarsinformationen i länets skolor och ansvarar för att förankra genomförandet vid skolorna. Därvid fastställs årligen en plan för genomförandet och vilka informatörer/enheter som skall medverka. Genomförandeplanen skall samordnas inom utbildningsgruppen och kunna presenteras under vecka x04 aktuellt genomförandeår. Skolinformation skall kunna vara en uppgift som tilldelas organisation/bataljon eller enhet att genomföra på egen ort. Informationsmaterial skall framtas centralt och distribueras via utbildningsgruppen. Strävan skall vara att samla den personal som skall genomföra skolinformationen för genomgång av materialet innan aktuella utbildningspass. Ungdomsutbildning genomförs av Försvarsutbildarna med stöd av Gävleborgsgruppen. Särskild handläggare för ungdomsutbildning finns vid Gävleborgsgruppen. Vid all ungdomsutbildning skall information om Hemvärnet Nationella Skyddsstyrkorna ingå så det framgår tydligt att dessa enheter är en del av Försvarsmakten med tillhörande attraktionskraft. Samverkan eller besök vid övningar, där så är möjligt med hänsyn till restriktioner i stridsutbildning, skall beaktas och möjligheter därtill bevakas av C Utbavd. Försvarsmaktens sommarkurs för ungdomar skall vara produktionsutlagd på Gävleborgsgruppen och strävan är att en tredjedel av kursen skall rekryteras lokalt. 3.2 Allmän rekrytering till Nationella skyddsstyrkorna/hemvärnet. Inom Gävleborgs län skall rekryteringsinformation finnas på kommunkontor och bibliotek, likaså skall respektive arbetsförmedling delges information i syfte att sprida försvars-, och samhällsinformation för att öka medvetenheten och rekryteringskraften hos Försvarsmakten. En kommun skall kunna skicka med information till nyinflyttade om hur man söker till Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet. Att gå med i Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna skall ses som en naturlig väg att lära känna nya människor och sin nya ort. Respektive kommun kontaktas i syfte att uppdatera försvarsinformationen på deras webbsidor med information om Kris och Beredskap. Målsättningen är att samtliga kommuner skall har en kortfattad text om Nationella skyddsstyrkorna och Hemvärnet på sin kris- och beredskaps sida, likaså skall man länka till Gävleborgsgruppens hemsida och ansökningsformulär till Hemvärnet. Länets arbetsförmedlingar tillsänds information om Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet, då i första hand information om direkt värnpliktsutbildning till Hemvärnet. Ansvarig för uppdatering/uppfyllnad av infomaterial är Logistiksektionen vid Gävleborgsgruppen som var 6:e månad(februari och augusti) efterhör aktuellt behov. Förband som övar skall i möjligast mån förlägga verksamhet till plats där allmänheten kan se att Nationella skyddsstyrkorna Hemvärnet övar. Inom ramen för aktuell övning kan även en allmän inbjudan skickas ut lokalt för att locka besökare och öka intresset och rekryteringskraften.

7 Sida 7 (13) 3.3 Rekrytering av pliktiga till direktutbildning till Nationella skyddsstyrkorna/hemvärnet. Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen ansvarar för att planera rekrytering och information för att nå intresserade personer för frivillig värnpliktsutbildning. Denna målgrupp skall erhålla ett personligt brev från Gävleborgsgruppen där de orienteras om möjligheten att direktutbildas för en tjänst vid ett förband på hemorten. Informationsträffar där information ges om hur utbildningen kommer att genomföras skall genomföras på flertalet platser i länet. Särskild information skall ges som tydliggör under vilka omständigheter/förmåner man kommer att tjänstgöra. Intresserade skall sedan kallas till intervjuer och om tiden medger en förtest. Uttagna skall beroende på tidigare genomförd mönstring genomgå ommönstring eller fullständig mönstring. Uttagningsbesked skall skickas till den pliktige senast 3 månader innan första tjänstgöringsdag. 3.4 Rekrytering av pliktiga under grundutbildning Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen ansvarar för att under första kvartalet varje år från pliktverket inhämta antalet värnpliktiga under utbildning som tillhör Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Dessa värnpliktiga skall minst erhålla ett personligt brev från chefen Gävleborgsgruppen där de orienteras om hur man ansluter sig till ett hemvärnsförband på hemorten och uppmanas att söka information via Gävleborgsgruppens hemsida. På de platser där ett flertal värnpliktiga genomför sin utbildning kan ett personligt besök med information vara aktuellt och beslut tas för var enskilt år. Samordning av genomgång för värnpliktiga vid LG genom utbildningsgruppssamordnaren vid LG:s försorg. 3.5 Internet och hemsida Det skall vara strävan att Gävleborgsgruppens internetsida hålls uppdaterad med nyhetsinslag från hela länet. Målsättningen är att minst en nyhet per månad skall kunna presenteras av bataljonerna. Avtalsorganisationer samt Insatskompaniet bör kunna prestera en nyhet var 8:e vecka. Översyn skall göras över tiden av utsedd ansvarig så att uppdaterad information erbjuds besökaren. Säkerhetsklassad information bör ej delges i förväg på dessa sidor såsom när övningar börjar, samlingsplatser och annan information som kan underlätta planering av tillgrepp av materiel eller äventyra personalens säkerhet. Hemsidan skall utnyttjas som stöd för rekrytering genom att man via länkar kan få svar på frågor som är mest relevanta (FAQ 1 ). Visitkort med utbildningsgruppens och förbandens www-adresser skall vara ett medel för att öka intresset och sprida budskapet om att man kan söka information/anmäla sig på dessa platser. Gävleborgsgruppen ser gärna att förbanden lägger ut korta informativa filmsekvenser på hemsidorna dessa granskas av Gävleborgsgruppen innan publicering. På Gävleborgsgruppens hemsida skall även aktuell rekryteringsalmanacka - synkmatrix publiceras. Enhet som skall genomföra rekryteringsaktivitet meddelar detta till webbansvarig på Gävleborgsgruppen som sedan uppdaterar dokumentet, en generell översyn sker vid rekryteringspersonalens möte med utbildningsgruppen. Bataljonschef ansvarar för att respektive bataljon har en webbansvarig som upprätthåller bataljonens egen hemsida via Målsättningen är att lägga in minst en nyhet per månad som belyser bataljonens verksamhet. Om intresseanmälningar inkommer direkt via denna sida skall webbansvarig vidarebefordra 1 (FAQ, Frequently Asked Questions = Vanligen förekommande frågor)

8 Sida 8 (13) anmälan till berörd förbandschef som tar kontakt med den intresserade inom en till två veckor. Rekryteringsofficeren på Gävleborgsgruppen medadresseras (CC:as 2 ) i meddelandet till förbandschefen som orientering om att anmälan inkommit. 3.6 Kamratrekrytering Gävleborgsgruppens personal samt förbandschefer skall vid samlingar och övningar med förbanden påminna om vikten av en aktiv rekrytering. Återrekrytering av tidigare hemvärnspersonal skall vara självklart inom ramen för kamratrekrytering. Denna kategori har en relation till organisationen, tidigare erfarenhet samt att det ger en signaleffekt utåt att vi söker kompetenta medarbetare. Tydliga budskap skall förmedlas som den enskilde kan använda som stöd vid rekrytering. Ett exempel kan vara; - Rekrytera din egen stridsparskamrat Budskapen skall tydliggöra värdet av att ingå i nationella skyddsstyrkorna på ett trovärdigt sätt. Budskap utformas av ledningssektionen för Gävleborgsgruppen. I samband med samlingar eller övningar skall www visitkort delas ut för att kunna användas som stöd vid kamratrekrytering. Via kortet uppmanas den presumtive hemvärnssoldaten att söka ytterligare information. En hemvärnssoldat som rekryterar en kamrat premieras då kamraten genomfört introduktionsutbildning. Bataljonschef/ bataljonsinstruktör eller insatskompanichef ansvarar för att samtliga soldater får kamrat-blankett i början av respektive utbildningsår och lämpligen i samband med utfärdande av utbildningsplanen. Se bilaga 2 för kamratblankett. Ansökningsblanketter tillsammans med inkommande premieansökningar förvaras i särskild pärm vid Gävleborgsgruppen. 3.7 Avtalsorganisationernas och förbandens rekryteringsbefäl Varje hemvärnsbataljon skall ha ett rekryteringsbefäl i bataljonsstaben. Fristående kompani eller Avtalsorganisation utser likaså ett rekryteringsbefäl som sammanhållande för egen organisation. Uppgiften för detta befäl är att utarbeta en årlig rekryteringsplan för förbandet och att samordna enhetens rekryteringsinsatser under året. Rekryteringsbefälet ansvarar för att sammanhålla funktionen rekrytering och administrerar rekryteringsåtgärder inom egen enhet/förband. Rekryteringsbefälet är den som företräder förbandet i frågor rörande rekrytering gentemot rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen. Rekryteringsbefäl utarbetar och delger Gävleborgsgruppen egen rekryteringsplan för aktuellt utbildningsår vid uppstartsmöte v 04, se punkten 2.4. I denna plan skall framgå vilka större rekryteringsinsatser som förbandet/enheten planerar under året samt vem som är ansvarig för genomförandet. Särskild vikt skall läggas på samordning av hemvärnsmusikkårens spelningar och rekryteringstillfällen. Bataljonens rekryteringsbefäl bör skapa en eller flera rekryteringsgrupper av intresserade människor som kan stödja och vara behjälpliga att uppbåda lämplig personal för deltagande vid rekryteringsinsatser på evenemang, mässor, marknader eller motsvarande. Vid en aktiv rekryteringsinsats får den som är chef på platsen kontrakterad tid för genomförande och biträdande personal får övrig tid. Generellt är strävan vid deltagande vid olika evenemang att det är viktigare att ha ett fåtal men representativa deltagare än att ha 2 ( CC, Carbon Copy = Kopia på mejl med tillhörande sändlista)

9 Sida 9 (13) många närvarande. I vissa fall kan det efter hemställan till C Gävleborgsgruppen beviljas instruktörsarvode för särskilt beslutad verksamhet. 3.8 Massmedia och brevutskick Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen utarbetar en mediaplan på vad som skall genomföras med TV, radio och tidningar kopplat till aktuell budget, denna plan fastställs sedan av C Gävleborgsgruppen. Samtliga förbandschefer delges denna mediaplan senast vecka x04 i syfte att samordna bataljonernas rekryteringsplaner med dessa mediaaktiviteter. Ett viktig inslag är att utnyttja adressen till förbandens hemsidor vid kontakter med massmedia i syfte att kunna söka mer information. Annonsering för större övningar skall även den innehålla rekryteringsinformation, bl.a. adress till Gävleborgsgruppens hemsida. Vid kontakter med media under insats till stöd för samhället skall om möjligt nämnas att det vi välkomnar intresseanmälningar. Inbjudan av press och mediabevakning vid övningar fastställs genom C Gävleborgsgruppen i samråd med rekryteringsofficeren. Vid dessa tillfällen skall ansvarigt befäl ur Gävleborgsgruppen eller hemvärnsförbandet finnas avdelat för mottagande av media och en plan för besöket upprättas. Brevutskick baserat på information från pliktverket har genomförts ett antal år i rad varvid erfarenheten är att ett sådant måste utformas personligt för att ge ett acceptabelt resultat. Brevutskick kan vara aktuellt i de fall en särskild kompetens efterfrågas då man har möjlighet att specialutforma utskicket. Då portokostnader är relativt höga tas beslut om brevutskick efter framställan från förbandschef till Gävleborgsgruppen. Gävleborgsgruppen samordnar då utskick mellan förbanden. 3.9 Rekryteringsmateriel Respektive kompani/insatspluton/avtalsorganisation skall ha en grundtilldelning av rekryteringsmateriel (centralt framtagna planscher, www-kort, ansökningsblanketter, foldrar, informationsblad om GSU HV m.m.) för grundläggande rekryteringsbehov. Ansvar för att denna materiel är tillgänglig ligger hos respektive rekryteringsbefäl som även anmäler behov av mer materiel till rekryteringsofficeren. Banderoll av större modell tilldelas bataljonsvis. För rekrytering vid olika evenemang finns material i en rekryteringsvagn vid Gävleborgsgruppen. Denna finns för utlåning och kan dras av personbil, bokning sker via Logistiksektionen. På vagnen finns en grundtilldelning av expenser, displayer, depåtält, TV, DVD spelare och material framtaget av RiksHv, kaffebryggare, elanslutningar samt stolar och bord. Vagnen skall hållas representativ med möjlighet att fästa reklambanners i överkanten. Ett lager av rekryteringsmateriel skall finnas tillgängligt vid Gävleborgsgruppen. Ansvarig för detta är Logistiksektionen. Efter genomförd rekryteringsaktivitet skall en återrapportering ske av uppnått resultat till Rekryteringsofficeren på enklaste sätt, se bilaga 1 Återrapportering efter genomförd rekryteringsaktivitet.

10 Sida 10 (13) 3.10 Före, under och efter introduktionsutbildning Som ett led i att upprätthålla den nyrekryterades intresse skall förbandschefer bjuda in till lämpliga övningar eller verksamheter som förbanden genomför intill dess att den nyrekryterade har genomfört sin introduktionsutbildning. Här måste förbandschef beakta att dessa personer skall ha lämnat in ansökan till Gävleborgsgruppen för att försäkringsskyddet skall gälla. I händelse av att detta ej är gjort måste personen upplysas om förhållandet. Vidare skall i sådant fall ett skriftligt protokoll upprättas om att personen upplysts om förhållandet. Denne får då enbart uppträda som åskådare till övningsverksamhet och på egen risk. Befäl skall i båda fall finnas avdelat för att guida/handleda berörd personal. I de fall där personal som ej är registerkontrollerad och/eller där bristfällig personkännedom föreligger skall det alltid säkerställas att rutiner som rör säkerhetstjänst, i dess vidaste bemärkelse, inte förevisas för dessa personer. Ett exempel där försiktighet skall användas är spridandet av utbildningsplaner där tider och platser framgår. Andra exempel är vapenutlämningsrutiner, larmning, motsvarande. Under introduktionsutbildning skall utbildningssituationen präglas av ett lärare elev förhållande i syfte att anpassa utbildningen efter den generellt höga mognadsgraden hos de som redan genomfört sin grundutbildning. Där skapas ett förtroende för organisationen som också skall uppmuntra till initiativtagande och delaktighet. Det innebär inte att en överdriven mjuk jargong skall prägla verksamheten utan ledstjärnorna Fasthet, Förmåga och Förtroende gäller fortsatt. Introkursen är ofta det första intrycket som den rekryterade får av organisationen varför minsta detalj är viktig vad avser förberedelser och genomförande. Kurschef för introduktionsutbildningen ansvarar för att kontrollera på vilket sätt som personalen har rekryterats. Underlaget efter varje genomförd undersökning vid introduktionsutbildning överlämnas till rekryteringsofficeren för att bilda underlag för statistik. Under introduktionsutbildningen möts den enskilde av en representant från sitt blivande förband. Detta är ett skall-krav och förbandschefen ansvarar för att säkerställa att detta genomförs. Förbandschefen är den som i första hand genomför samtalet, det finns inga krav på tidsuttag för detta. Samtalet kan även genomföras av förbandschefen utsedd person. Den nyrekryterade bör vid detta tillfälle få förbandets utbildningsprogram. Föranmälan om tid för förbandchefs besök under introkursen skall ske till kursansvarig för utbildningen vid Gävleborgsgruppen en vecka innan kursstart. Kurschef för introduktionsutbildning ansvarar för att uppmärksamma Bataljonschef /Bataljonsinstruktör om något förband ej genomfört sitt besök. Som en avslutande del av introduktionsutbildningen skall kontroll göras att samtliga elever har en kontaktperson i det förband han/hon tillhör och han/hon skall även delges vikten av kamratrekryteringen och det premiesystem som redovisats under punkten 3.6.

11 Sida 11 (13) Med underlag från utryckningsrapportering efter genomförd introduktionsutbildning genomför Gävleborgsgruppen kontroll att respektive hemvärnssoldat har kontaktats av sin närmaste chef och har kunskap om de utbildningar som kommer att genomföras på eget förband. 4. Personalvård Vid personalsamlingar skall chefer sträva efter att uppmärksamma och framhålla medarbetare som har utfört ett gott arbete och tillfört organisationen något utöver det förväntade. Vid större samlingar skall särskilt förtjänta uppmärksammas med omgivningens uppmärksamhet. Exempel på detta kan vara efter 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 och 50 års tjänstgöring samt befordran. Med jämna mellanrum skall förbandets bästa rekryterare framhållas som föregångsman(pris vid regementets dag, årsavslutningar). Respektive förbandschef bör sträva efter att ha med Hemvärnsmusikkåren vid minst ett tillfälle per år. 5. Ekonomi Erfarenheten från tidigare år är att de ekonomiska medel som tilldelats respektive enhet generellt inte har utnyttjats i full omfattning. Kostnader för rekryteringsåtgärder har i många fall felaktigt belastat utbildningsbudgetar. Rekryteringsbefäl skall i rekryteringsplanen föreslå kostnad för de aktiviteter som deras förband med underenheter avser genomföra under året. Efter godkännande av planen med tillhörande kostnader skall förändringar som innebär en ökad kostnad omedelbart anmälas och godkännas av Gävleborgsgruppen. All verksamhet rörande rekrytering skall belasta avsedda konton och därför skickas till rekryteringsofficeren för attestering/kontroll mot förbandets rekryteringsplan. Därmed ges möjlighet att genomföra en uppföljning av rekryteringsåtgärderna syftande till att kunna justera prognoser och omfördela medel.

12 Återrapportering efter genomförd rekryteringsaktivitet Bilaga 1 Rekryteringsplan Gävleborgsgruppen Datum: Plats; Kontaktperson för evenemanget; tfn: Ansvarig för genomförande(chef) ; 1. Egen personal närvarande; 2. Bedömt rekryterade personer(antal); HV Insats Avtalsorg Ungdom GSU HV (Obs antalet behöver endast vara en bedömning) 3. Vad var mest uppskattat(framgångsfaktorer). 4. Skall detta rekryteringstillfälle vara kvar i vår planering? JA NEJ Om det är första gången det genomfördes kryssa här 5. Behov av uppfyllnad av rekryteringsmaterial; folder folder folder folder folder folder expenser expenser expenser expenser 6. Övrig information Ifylld blankett lämnas till Rekryteringsofficeren vid Gävleborgsgruppen efter genomförd aktivitet.

13 Rekrytera en kamrat Bilaga 2 Rekryteringsplan Gävleborgsgruppen Skicka in din intresseanmälan till Gävleborgsgruppen. Intresseanmälan till Nationella Skyddsstyrkorna - Hemvärnet. Jag som vill bli kontaktad för information och ev. antagning till hemvärnet: Namn... Postadress... Tel nr... E-postadress... Dagens datum... Den som fått mig att lämna in denna anmälan är: Namn... Personnummer... Jag är endast intresserad av information om Hemvärnet. Jag vill ha information om de frivilliga organisationerna. FFK Frivilliga flygkåren Kan övervaka större områden, inte minst aktuellt när stor brandfara råder. FMCK Frivilliga Motorcykelkåren Utbildar motorcykelordonnanser som biträder chefer med samband, rekognosering och övervakning. FRO Frivilliga Radioorganisationen Utbildar signalister och sambandspersonal på olika nivåer. Bilkåren Utbildar förare på terrängbil och bandvagn. SBK Svenska Brukshundklubben Utbildar försvarsmaktshundar. Uppgifterna är att bevaka, skydda och försvara objekt/verksamhet samt ytövervaka. SLK Riksförbundet Sveriges Lottakårer Utbildar stabspersonal och fältkockar. SRK Svenska Röda korset Utbildar sjukvårdspersonal. Hemvärnssjukvårdare ger första hjälpen och leder verksamheten vid samlingsplats för skadade.

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga Våra frivilliga försvarsorganisationer: Vårt militära försvar bygger i grunden på "folkförsvarstanken", att försvaret är hela svenska folkets angelägenhet. Vi skall möta varje kränkning av vår frihet,

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Innehållsförteckning- Arbetsområde 2

Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Innehållsförteckning- Arbetsområde 2 Sida Datum 20 Rekrytering 20.1 Mål 2:2 2009-04-17 20.2 Organisation 2:2 2009-04-17 20.3 Uppgifter 2:3 2009-04-17 20.4 Rekrytering 2:3 2009-04-17 20.5 Information 2:3

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning i nya Sannerudsskolan

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning i nya Sannerudsskolan KOMMUNLEDNINGSKONTORET Anna Åberg 2013-01-23 anna.aberg@kil.se Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning i nya Sannerudsskolan Ambitionen att skapa Sveriges bästa skola är hög och genomsyrar den process

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 3 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer

Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bild 1-2 - FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna

Läs mer

Det anställda försvaret

Det anställda försvaret Det anställda försvaret på realistisk grund eller glädjekalkyl Vakanser? Sammanfattning Vid diskussioner kring Förvarsmaktens rekrytering och det anställda försvaret poängteras ofta att reformen är ny

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid skall motsvara förlorad arbetsförtjänst.

Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid skall motsvara förlorad arbetsförtjänst. 2009: E 1,1 Insänd av: Piteå Älvdals Hemvärnsbataljon/bataljonsstaben Ärendemening Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar

Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar Samarbete med företag - information och handledning för distrikt och föreningar Reumatikerförbundet har ett sedan 1998 ett

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas. Utbildningsfond Fondens avsikt Syftet för fonden är att främja utbildning för MHF-Ungdoms medlemmar genom bidrag till utbildningskostnader. Utbildningen ska i detta fall vara till gagn för organisationen

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer