Fiskars-koncernen. För vara aktieägare. Verksamheten i sammandrag. Innehäll. Data per aktie Pris per bokslutsdatum mk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiskars-koncernen. För vara aktieägare. Verksamheten i sammandrag. Innehäll. Data per aktie Pris per bokslutsdatum 136 164 210 259 414 mk"

Transkript

1

2 För vara aktieägare Fiskars-koncernen Fiskars Oy Ab:s ordinarie bolagsstäm - m a hälls torsdagen den 9 maj 1985 kl pä hotell M arski, Lönnrotkabinettet, M annerheim vägen 10. Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstäm m an, bör anm äla härom, skriftligen eller per telefon (90) , tili bolagets centralkontor senast onsdagen den 8 maj 1985 före kl A ktieägare anm odas anm äla eventuella adressändringar tili Fiskars centralkontor tel. (90) Verksamheten i sammandrag M m k O m sättning varav i utlandet i procent av om sättning M oderbolagets om sättning M oderbolagets export Driftsbidrag i procent av om sättning Avskrivningar enligt plan Finansieringskostnader netto Resultat före bokslutsdispositioner och skatter i procent av om sättningen 1 0, Innehäll 2 För vära aktieägare 3 V erksam heten i sam m andrag 3 D ata per aktie 3 K ursutveckling enligt Unitas aktieindex 4 Arets händelser i bilder 5 O rdförandens översikt 6 Fiskars verksam hetsom räden 7 K oncernledningen 7 Fiskars pä världsm arknaden 8 Styrelsen 9 Styrelsens verksam hetsberättelse 13 K oncernresultaträkning 14 K oncernbalansräkning 16 Finansieringsanalyser 17 M oderbolagets resultaträkning 18 M oderbolagets balansräkning 20 Bokslutskom m entarer 24 Bolagsstäm m a 25 Styrelsens förslag tili vinstdisposition 26 R evisionsberättelse 27 K onsum entvarugruppen 30 Elektronikgruppen 32 Investeringsvarugruppen 34 Fastighetsgruppen 35 Adresser Utdelad dividend i m oderbolaget 1,9 1,5 1,5 2,7 4,1*) A vkastning pä totalt sysselsatt kapital A vkastning pä netto bundet kapital Eget kapital + reserveringar Soliditet Bolagets börsvärde A ntal anställda ultim o Investeringar *) Styrelsens förslag Data per aktie Pris per bokslutsdatum mk G enom snittspris Vinst per aktie: Före reserveringar och skatter Efter betald skatt före reserveringar Kursutveckling enligt Unitas aktieindex 1975= P /E -ta l Före reserveringar och skatter Efter betald skatt före reserveringar A ntal dividendberättigade aktier D enna ärsredovisning kan avhäm tas eller beställas pä finska, svenska och engelska frän Fiskars O y Ab, M annerheim vägen 14 A, 00 H elsingfors. Fiskars publicerar följande ekonom iska rapporter under 1985, pä finska, svenska och engelska: Verksamhetsöversikt i juni. Verksamhetsöversikt i Oktober. 3

3 o Arets händelser i bilder Ordförandens översikt: Fiskars förstärker sinä positioner Republikens President M a u n o K o iv is to och fru Tellervo K o iv is to besökte In h a fa b riker den 16 augusti. T ili vänster p ro d u k tlin je d ire k tö r P au li Lantonen, t ili höger verkställande d ire k tö r R eijo Kaukonen. Som ett le d i den g ru n d lig a saneringen h a r K n ivfa b rike n nu effe ktiva lo k a lite te r och nya m askine r som h ä r m o n teras av Esa Järvenkylä. F ö r e le ktro n ikg ru p p e n öppnades m arknaden i USA, n ä r Behlm an Engineerings verksamhet övertogs av Fiskars. D et var som om E le ctro nic Design News skulle ha g ä tt händelserna i förväg, n ä r den publicerade Fiskars sax tillsammans m ed e le k tro n i k pä pärm en av s itt november nummer. Bätvarvet överlät en serie p a tru llb ä ta r t ili gränsbevakningen. H ä r ä r de senaste av dem avbildade pä första sidan i Turun Sanomat. 4 tillväxt som tili betydande del härrörde sig frän den nya produktlinjen för utvecklingsprodukter. Investeringsvarugruppens utveckling fortgick enligt plan. Produktlinjen för kranar förtjänar ett speciellt omnämnande för bäde god tillväxt och ett gott resultat. Genom branschrationaliu nder utvecklades Fiskars seringsavtal förstärktes Inha produkhuvudsakligen enligt uppgjorda ters marknadspositioner. planer. Koncernen uppnadde en forsaljningsmassig tillvaxt som for de nu- Fiskars jordinnehav bildar en viktig varande fyra affarsomradenas del upp- resurs förvaltad av Fastighetsgruppen. gick till 20%. Arsomsattningen uppbolagets totalareal undergick inte näggick till 536 miljoner mark och kon- ra nämnvärda förändringar under äret. cernens resultat fore bokslutsdispositi- Affären ed Pojo kommun berörande oner och skatter steg med 10%till 30 historiskambyggnader m.m. var dock i miljoner mark. andra avseenden av stor principiell betydelse. F iskars förstärkte sin position somett finländskt företag med en betyför verksamheten under dande närvaro pä den internationella P lanerna 85 är inriktade pä att skapa arenan. Tyngdpunktsomrädena för en solid grund Fiskars-koncernens verksamheten utomlands, konsument- framtid. Mälet för för koncernens utveck varugruppen och elektronikgruppen, ling baserar sig pä kundernas förblev föremäl för betydande investerin- troende kvalitetsprodukter länggar med inriktning pä marknadsförin- siktig tillväxt. Det är med tillfredsstälgen. Till konsumentvarugruppen hör lelse jag kan konstatera att Fiskarsnumera nio försäljningsbolag i lika people pä alla niväer inom företaget mänga länder i Europa. Fiskars genom härt arbete och presmanufacturing Corporation presterade tationerskolning, uppnätt framgängar som stär igen ett gott resultat trots stora sats- ker företagets ovannäm nda profil. ningar bäde pä nya produkter och pä en Organisation som täcker ett allt Efter den aktieemission som slutfördes bredare segment av konsumentvarui december ökade intresset för marknaden i USA. Fiskars-aktier pä Helsingfors fondbörs. Under omsattes st, Den första december övertogs rörelsen d.v.s. 6%av antalet utelöpande aktier, inom Behlman Engineering, beläget i och placerarnas intresse ledde tili att närheten av Santa Barbara, Kalifor kursen steg frän 245 mark tili nivän nien. Detta elektronikföretag har se410 m ark, en kursstegring om nära dan starten 1969 specialiserat sig pä 70 %. tillverkning av utrustning för kraftelektronik och kompletterar moderkoncernens starka ekonomiska ställbolagets motsvarande produktlinje. ning avses även i fortsättningen utgöra en hörnsten för uppnäende av en god Över 50 %av koncernens försäljning utveckling. Under 1985 planeras kon skedde tili kunder utanför Finland. cernens om sättning stiga tili 600 mil Verksamheten i USA stär i sin tur för joner mark och lönsam heten beräknas närmare hälften av denna utlandsför- kunna förbättras. säljning. Till bolagets kunder, ca 1800 aktieägare och alla anställda frambär jag Fis T yngdpunkten för investeringar i nya industriell anläggningar läg inom kars tack för det gängna äret. moderbolaget och avsäg främst ett stört projekt för modernisering av de gamla industrierna i hemkommunen Pojo. När handverktygsfabriken tas i bruk under vären 1985, har kon Helsingfors i januari 1985 sumentvarugruppen fyra effektiva fabriker för tillverkning av saxprodukter, knivprodukter, handverktyg och produktionsverktyg i Fiskars och Billnäs. Elektronikgruppen uppnädde en god styrelseordförande

4 Fiskars verksamhetsomráden Koncernledningen Fiskars verksamhet i hemlandet och utomlands ar fórdelad pá fyra ope rativa grupper, vars verksamhetsutveckling och resultat óvervakas av kommittéer som utsetts bland direktionsmedlemmarna. Konsumentvarugruppen Elektronikgruppen * u enomenisnabbutvecklingstaddinternationell marketingorganisation levererar Fiskars saxar, knivar och handverktyg av hög kvalitet för hushäll, yrkesbruk och gör-det-själv-hobbyverk samhet. Dessa märkesvaror har blivit allt populärare pä internationella marknader, sedän Fiskars med sitt utvecklingsarbete nyskapat formgivning, material och produktionsteknologi för traditionella bruksföremäl. Fiskars är världens ledande saxmärke. TillverkningsinnovaF iskars växer snabbt inomelektronikindustrin och specialiserar sig pä noggrant valda och preciserade nischmarknader där en ledande ställning kan erövras och bibehällas. Kraftaggregat säkerställer oavbruten strömförsörjning för tele- och adbsystemi händelse av elnätsstörningar. Trafikstyrningen främjar trafikens smidighet och trygghet. Högklassiga kapslingar pressade av polykarbonat skyddar elektroniska anläggningar mot omgivningens äverkan. G producerar specialprodukter Investeringsvaru- F iskars för land- ochsjötransporter samt för gruppen industriellt bruk, av vilka konsumenterna fordrar ändamälsenlighet och abso lut pälitlighet även under de besvärligaste förhällanden. Ingäende förtrogenhet med kundernas önskemäl samt intensiv forsknings- och utvecklingsverksamhet har givit Fiskars ett försprâng i fräga omkvalitet. Skogskranar används av yrkesfolk inomeuropas skogsindustri i öst och i väst. Tili borrjiggar och Stora specialfartyg levererar Fiskars liv- och tjänstebätar i industriell järntillverkning inledfastighetsgruppen ^ är des i Finland pä 1640-talet, var Fiskars skogar och forsar av avgörande betydelse för produktionens placering sett ur dävarande företagarens synpunkt. Ocksä i vära dagar ärjord- och skogsinnehavet en viktig resurs för bolaget. Fiskars-koncernens jordinnehav uppgär sammanlagt tili ca ha. Fiskars idkar modernt jord- och skogsbruk samt producerar energi samtidigt sombolaget utvecklar och under6 tioner i saxproduktionen tillämpas ocksâ pâ knivar och verktyg. Detta vidgar kundkretsen och konsoliderar koncernen sominternationell producent av konsumentvaror. Av inhemska träslag gör Fiskars dekorativa ramar och lister, somtillfredsställer olika konst- och smakriktningar samt används i inredningar överallt i världen. Gruppen har sju fabriker i Finland och fyra i USA. Fiskars levererar även högteknologiska produkter för speciella kunder som har ovillkorliga krav pä funktion och kvalitet. I hemlandet är Fiskars en stark marknadsledare. Med utgängspunkt frän denna position utvidgar bolaget sin verksamhet pä potentiella marknadsomräden, t.ex. Förenta Staterna och Fjärran Östern. Gruppen har fyra anläggningar i Fin land och en i USA. enlighet med stränga normer. För sjöbevaknings- och försvarsändamäl har krävande fartygskonstruktioner utvecklats. Aluminiumbäten Busters sjösäkerhet och robusta konstruktion har gjort den na bättyp populär hos kunder, som ställer stora krav. Enheten inommetallbranschen pro ducerar och marknadsför gängjärn för dörrar och fönster, specialradiatorer samt varmbearbetade stälprodukter för järnvägarnas och jordbrukets behov. Gruppen har fyra fabriker i Finland. häller traktens värdefulla natur och unika kulturtraditioner. Bolagets sko gar har redan i generationer skötts inomramen för skogsbruksplaneringen varigenomförnyelse och ökning av virkesförrädet uppnätts. Koncernens egna kraftverk producerar hälften av den distribuerade elenergin. Genomsitt dotterbolag Prediumdeltar Fiskars aktivt i samhällsplaneringen och byggnadsverksamheten pä sina strandomräden. Styrelseordförande Göran J Ehrnrooth* Verkställande direktör Reijo Kaukonen* Finans Juha Toivola* Gemensanima Nils Eklund Inköp Personal Osmo Huttunen funktioner Juridik, direktionssekr. Kurt-Erik Forsstedt Utveckling Mauno Rautiainen* Teknologi Olof Dahlqvist F-Systems Raimo Laurila Konsumentprodukter, Konsumentvaru- Europa Kimmo Käyhkö* Konsumentprodukter, USA Wayne Fethke* gruppen Fiskars International Lars Palmgren* Ramar och lister Karl-Gustav Gummerus Kraftelektronik, Europa Kimmo Pökkinen Elektronik Kraftelektronik, USA Reijo Kaukonen* Trafikstyrning Pekka Kurki gruppen Kapslingar Christian Elfving* Utvecklingsprodukter Pekka Pylkkänen Kranar Väinö Korpeinen* InvesteringsInha produkter Pauli Lantonen Liv- och tjänstebätar varugruppen Aapo Latvalahti Olof Bruncrona* Fastighetsgruppen Fastighetsgruppen *Direktionsmedlem Styrelse Göran J Ehrnrooth, ordförande Fiskars Inc. Ralf RBoer Wayne Fethke WilliamBGorog Reijo Kaukonen Juha Toivola Electronics HLewis Behlman, Jr., ordförande Advisory John J McDonnell, Jr. Council Fiskars pá världsmarknaden 1. Finland 2. Sverige 3. Norge 4. Danmark 5. England 6. Holland 7. Förbundsrepubliken Tyskland 8. Frankrike 9. Schweiz 10. Österrike 11. Wisconsin 12. Kalifornien

5 Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen bekantade sig med K ra fte le k tro n ikfa b rike n. Frän höger fö lje r Jacob von J u lin, J a rl G ri penberg, utvecklin g sch e f A nssi K u ja la, R obert G E h rn ro o th samt V D R eijo Kaukonen m ed hopm onteringen av den nya generationens k ra ftfö rs ö rjn in g s system (UPS). Fiskars koncernen utvecklades under tili alla väsentliga delar planenligt. D en under föregäende är uppnädda tillfredsställande resultatutvecklingen befästes. Sam tidigt gjordes betyd an d e insatser för utvecklandet av affärsverksam heten. Tyngdpunkten har främst legat vid befästandet av tillväxtbasen för den internationella verksam heten i U S A och Europa, förstärkandet av produktutvecklingen sam t m oderniseringen av konsum entvarugruppens produktionsinrättningar pä bolagets Allmänt hem ort, i P ojo kom m un. Konkurrenskraftenförstärktesävenavenidet närmastefördubbladinvesteringstakt samtidigt somdenfinansiellastrukturenochsoliditetenbibehölls. D et om fattand e utbildningsprogram som genom förd es för bolagets och produktlinjernas ledning har förstärkt den gem en sam m a företagskulturen sam t givit redskapen för utvecklandet av en lönsam företagsam het. I sam band m ed preciseringen av företagsbilden har en ny F ISK A R S-logo tagits i bruk vilken bättre än tidigare stöder den internationella m arknadsföringen av vära märkesprodukter. Förstärkningen av U S-dollarn har inverkat positivt pä koncernens resultat och försäljningssiffror. I koncernens balansräkning äterspeglas även den tili 12% uppgäende skillnaden m ellan dollarns bokförda kurs ultim o och. s o m sättn in g ökade tili 536 M m k (471), varav försäljningen i utlandet steg tili Oinsättning 54% (51). Tillväxten inom koncernens nuvarande verksam hetsom räden var 20%. Koncernens m est internationella verksam hetsom räde var fortfarande konsum entvarorna, av för säljningen gick 75% tili utländska kunder. M oderbolagets om sättning var 394 M m k (366), varav export 169 M m k (141) utgörande 43% (38). Försäljningen i hem landet var 246 M m k (226). P ro d u k tiin je d ire k tö r K im m o P ökkinen fö revisar ett s to rt UPSsystem fö r leverans t ili ett ato m kra ftve rk. T ili vänster om honom J a rl Engberg, Thom as Tallberg, G ö ran J E h rn ro o th och L a u ri K alim a. Omsättning (nuvarande verksamhetsomräden) Mmk Koncernens varav utomlands % % omsättning Mmk Konsumentvarugruppen Elektronikgruppen Investeringsvarugruppen Fastighetsgruppen Totalt F is k a r s - k o n c e r n c n s o m s ä t t n in g Stvrelsen Jacob von Julin hedersordförande bergsräd Göran J Ehrnrooth ordförande dipl.ekon. Jarl Gripenberg viceordförande professor Revisorerna Ordinarie Eric Haglund diplomekonom, CGR Brita Hisinger-Jägerskiöld diplomekonom Christian Hildén diplomekonom 8 Vald intill ordinarie bolagsstämma är Robert GEhrnrooth ekon.lic. Thomas Tallberg med. o. kir.dr Lauri Kalima 1987 bankdirektör 1986 Jarl Engberg 1986 advokat Suppleanter Henry Lind ekon.mag., CGR Peter Hartwall diplomingenjör Sixten Nyman diplomekonom, CGR M m k Koncernens försäljning per marknadsomräde (nuvarande verksamhetsomräden) Finland Skandinavien Västeuropa USA SEV-stater Ovriga K o n s u m c n tv a ru g ru p p e n E e l t r o n ik g r u p p e n H f I n v e s t c r in g s v a r u g r u p p e n F a s lig h e t s g r u p p e n Försäljningens korrektivposter Omsättning Mmk FörändMmk ring Vo

6 Verksamhetsomrádenas operativa résultat K o n c i'r n b a l a n s A k tiv a hänför sig tili att verksam heten i Förenta Staterna om organiserades o ch att länestocken sam tidigt konverterades pä förm änligare och mera längfristig bas. D et egna kapitalet + reserveringarna ökad e m ed 29 M m k. s soliditetsgrad kvarstod vid 39%. M oderb olagets likviditet har under äret varit god. V alutapositionerna har behällits i jäm vikt och näm nvärde kursdifferenser har inte uppkom m it. D et främ m ande kapitalet kvarstod pä föregäende ärs nivä och det egna kapitalet + reserveringarna ökade m ed 22 M m k. M oderbolagets soliditetsgrad steg tili 47% (45). P ensionsstiftelsens underskott bibehölls vid 4 M m k. D et totala underskottet i pensionsansvar inklusive egna pension sätgan den uppgick tili 11,6 M m k (10,6). konsumentvarugruppens Kärnan i affärsverksam het bade i Europa och U S A utgörs fortfarande av saxprodukterna vilkas fram gäng fortsatte. G ruppens totalresultat belastas av kostnaderna för utveckling och lansering av nya produkter sam t kostnaderna för fortsatta insatser för utvecklandet av gruppens internationella distributionsnät. K onsum entvarugruppens lönsam het var tillfredsställande m ed undantag av ramar och lister. Elektronikgruppenstillväxt fortgick och dess lönsam het var som helhet betraktad god. Produktutvecklingsinsatserna fortsatte och belastar ärets resultat. Investeringsvarugruppens lönsam het förbättrades ytterligare och var god även om de olika produktlinjernas utveckling fortfarande var ojäm n. Fastighetsgruppens verksam het är tili sin natur längsiktig och värderingen av lönsam heten annan än för industrin. Jordbruket gav god skörd andra äret i följd och verksam hetens resultat var gott. Skogsbrukets försäljning förverkligades planenligt, avverkningarna understeg fort farande den ärliga tillväxten. E l-avdelningens leveranser lag pä sam m a nivä som före gäende är o ch verksam hetens resultat var alltjäm t tillfredsställande. D otterbolaget Predium s verksam het fortskred planenligt och resultatet var positivt I A n l a g g n in g s t il lg á n g a r Det ekonomiska resultatet I O m s â t t n in g s t il lg à n g a r P a s s iv a p 11i r i Pfi j E g e t k a p it a l R e s e r v e r in g a r L a n g f r is t ig! f r ä m m a n d e k a p it a l K o r t f r i s t i g t f r ä m m a n d e k a p it a l R e s u lta t f ö r e b o k s lu t s t id s - s driftsbidrag var 68 M m k (65) m otsvarande 13% (14) av om sättningen. Ö kningen i posten övriga rörliga och fasta kostnader i resultaträkningen utgörs tili stor del av insatserna i produktutveckling och m arknadsföring. Koncernens avskrivningar enligt plan steg tili 18 M mk (16) jäm fört m ed skattem ässigt högsta tillätna 20 M mk (17). N ettofinansieringskostnaderna, inkluderande bade realiserade och orealiserade kursförluster pä län, sjönk och utgjorde 21 M m k m otsvarande 4% av om sättningen. Efter beaktande av övriga kostnader och intäkter utgjorde resultatet före bokslutsdispositioner och skatter 30,4 M m k (26,9) m otsvarande 6% (6) av omsättningen'. Som bokslutsdispositioner har b ok förts 2,4 M m k avskrivningar varefter dessa m otsvarar det skattem ässigt högsta tillätna beloppet enligt näringsskattelagen. Reserveringarna har ökats m ed 15,5 M m k. K oneernen redovisar en nettovinst om 6,1 M m k (14,7) efter redovisningsäret belastande skatter, uppgäende tili 6,5 M m k. Avkastningen pä det i den industriella verksam heten bundna kapitalet (exklusive skogsom räden och aktier) var i koneernen 12% (12) och avkastningen pä nettokapitalet steg tili 15% (14). p o s it io n e r o c h s k a t t e r M oderbolagets driftsbidrag var 38 M m k (38) eller 10% (10) av om sättningen. M oderbolagets nettofinansieringskostnader sjönk tili 5,7 M m k (14,9) m otsvarande 1,4% av om sättningen. Förbättringen beror i huvudsak pä den av dotterbolaget i U S A erhällna dividenden. M oderbolagets övriga intäkter upptar främst sädana skattefria försäljningsvinster som hänför sig tili fastighetsförsäljningar inom bolagets norm ala verksam het. Skattefria försäljningsvinster av engängsnatur har överförts direkt tili d isp ositionsfonden. M oderbolaget redovisar en nettovinst om 9,4 M m k (4,6). s resultat före bokslutsdispositioner efter skatt var 64 mk per aktie och m otsvarande P /E -tal var vid ärsskiftet 6. Finansieringen s likviditet har under äret varit god A b i Vasa. I U S A uppfördes en ny handverktygsfabrik i W ausau (W isconsin) dit handverktygstillverkningen som förvärvats av S /V -tools överfördes. F orm sprutningskapaciteten för de i verktygen ingäende plastdelarna ökades genom förvärv av ett företag i branschen. D en största enskilda investeringen inom elektronikgruppen utgjordes av aktiekapitalet i det nybildade bolaget Fiskars E lectronics C orporation i U SA. Säsom under tidigare är har sam tliga produktutvecklingskostnader och m oderbola gets kostnader för produktionsverktyg b ok förts som kostnader i resultaträkningen I I n v e s t e r in g a r A v s k r iv n in g a r Ö kningen av finansieringstillgängarna beror främst pä inverkan av nya koncernbolag, om fattand e projektleveranser vid ärsskiftet sam t ökade tillgodohavanden frän fas tighetsförsäljningar. O m sättningstillgängarnas ökn ing förorsakas främst av de nya dotterbolagen sam t utvidgningen av Predium s verksam het. I m oderbolaget m inskade det i om sättningstillgängar bundna kapitalet. D e kortfristiga skulderna kvarstod pä föregäende ärs nivä. U nder äret upptogs 95 M m k nya längfristiga län och läneam orteringarna uppgick tili 57 M mk; n ettoökn in gen utgjorde sälunda 38 M m k. D en ovanligt stora länerörelsen Investeringar, Mmk Konsumentvarugruppen Elektronikgruppen Investeringsvarugruppen Fastighetsgruppen Övriga 35,0 9,5 4,7 3,6 1,1 53,9 17,0 2,1 3,0 4,4 4,2 30,7 Personalen A ntalet anställda inom koneernen var vid ärets slut personer (1 733), varav utom lands 230. M oderbolagets personal uppgick tili (1 535). P ersonalantalet stod under äret i stört sett i balans m ed produktionsvolym en. I den interna m anagem entutbildningen deltog 50 personer. I de sem inarier i strategisk m arknadsföring och försäljningsplanering som anordnades deltog 55 personer i nyckelställning in om produktlinjernas m arknadsföring. Ä rets förslagsverksam het aktiverades genom en stor förslagstävling. S om bästa förslagsställare belönades Lauri K oljonen frän saxfabriken m ed m ark och M auno Leppälä frän Inha m ed mark. Organisationen D en interna ansvarsfördelningen inom direktionen preciserades under äret. För de utom Europa och U S A belägna m arknaderna grundades inom konsum entvarugrup pen en ny enhet, Fiskars International tili vars direktör utnäm ndes direktionsm edlem m en Lars Palmgren. D ipl.ing. K im m o K äyhkö kallades tili direktör för gruppen Konsumentvaror, Europa och tili m edlem av direktionen. Moderbolaget j; M m k I n v e s t e r in g a r o c h a v s k r iv n in g a r 60 Koneernen I F in a n s ie r in g s t illg â n g a r 1980 Koncernens investeringsprogram genom förd es planenligt. S om investeringar i anläggningstillgängar bok förd es 54 M m k (31), varav m oderbolagets andel var 37 M m k (22). Investeringarnas tyngdpunkt läg inom konsum entvarugruppen som redan andra äret i följd fördubblade sina investeringar. D e största enskilda Objekten var förnyandet av verktygsfabrikens och handverktygsfabrikens m askiner och produktionsutrym m en. Den m est betydande aktieinvesteringen var inköpet av heia aktiestocken i O y Rahkola Investeringar Närm are uppgifter om O rganisationen äterfinnes pä sidan 7. Samhälls> effekter i hemlandet B olaget har 15 produktionsenheter pä 9 orter i landet. B olaget idkar d essutom jord- och skogsbruk, driver kraftverk och sköter eldistribution. D en sam hälleliga effekten av bolagets verksam het är m est päfallande pä orter där Fiskars industrianläggningar svarar för en betydande del av arbetsplatserna, säsom t.ex. P ojo kom m un och fabriksorten Inha. Pä dessa orter bär bolaget även betydande kost nader för bevarandet av bl.a. de kulturella traditionerna i bygden i intim t sam arbete m ed respektive kom m uner och den lokala befolknin gen bäde inom och utom bolagets krets. Fiskars ätgärder för skapande av en konkurrenskraftig industri och m oderna industriarbetsplatser utgör en väsentlig del av det s.k. bruksprojekt, sam tidigt som bolaget om besörjer bevarandet av sina historiska byggnader och bruksm iljön pä hem orten Fis kars. B olaget sälde tili P ojo kom m un ca 25 ha jord och heia Billnäs gam la brukskom plex sam t vissa andra historiskt värdefulla byggnader i Billnäs och Fiskars. K om m unens innovativa aktivitet för utvecklandet av en levande industrim iljö inom dessa traditionella bruksom räden har allm änt erhällit stöd och erkänsla. 11

7 Förändringar i koncernens Struktur och företagsförvärv Intressebolagen Uppgifter om bolagets aktier och aktieägare s verksam het i U S A om organiserades genom grundandet av det av moderbolaget ägda Fiskars Inc., vilket i sin tur fr.o.m. ársskiftet äger heia aktiestocken i de báda operativa bolagen Fiskars M anufacturing Corp. (konsum entvarorna) och Fiskars Electronics Corp. Fiskars M anufacturing Corp. förvärvade pá váren C ontinental C ustom Products -benäm nda b olags heia affärsverksam het i Forest Lake (M innesota). Fiskars Electronics Corp. förvärvade i slutet av äret Behlm an E ngineering C orpor ations hela affärsverksam het i Santa Barbara (K alifornien). I Europa övertogs 1.1. heia aktiestocken i det engelska bolaget F innsales Ltd och i Schweiz startades i maj försäljningsbolaget Fiskars AG. I hem landet övergick det i Vasa belägna O y Rahkola A b i Fiskars ägo Inom ramen för ett sam arbetsavtal övertogs gängjärnstillverkningen vid det till O y W ärtsilä A b tillhörande Excelsior och Produktionen flyttades i början av 1985 tili b ola gets fabriker i Inha. I slutet av áret avvecklade bolaget sitt engagem ang i plogverksam heten genom att sälja sin m inoritetsandel i Risslam et O y Ab. Plogtillverkningen fortsätter i de tidigare utrym m ena i Fiskars. D e inom O vako O y A b genom förd a strukturförändringarna sam t verksam hetens anpassning tili rädande m arknadsläge bidrog tili bolagets god a resultat. O m sättningen steg till M m k (1 107) och resultatet utvisade vinst. Fiskars andel av O vakos aktiestock är 33,5%. Sägbolaget O y M etsä-skogby Ab lyckades under gynn sam m a m arknadsförhällanden förbättra sin lönsam het. B olagets om sättning var 53 M m k (55). Fiskars andel är 50%. Softw arebolaget P rocons Oy:s affärsverksam het växte kräftigt och försäljningen steg tili 20,5 M m k (13,5). Resultatet var vinstgivande. Fiskars andel är 49%. O m sättningen av bolagets aktier pá H elsingfors Fondbörs uppgick tili mk varavbundna aktier m k o c h fria m k. Totalt om sattes (18 526) aktier (varav bundna och fria), m otsvarande 6,1% av antalet utelöpande aktier. Kurserna var vid árets ingáng 250 m k (bundna) och 255 m k (fria) sam t vid árets slut 412 m k (bundna) och 420 m k (fria). D e högsta noteringarna under áret var m k (bundna) och 460 m k (fria) sam t de lägsta 250 m k (bundna) och 255 mk (fria). Beskattningsvärdena för fastställdes tili 410 mk (bundna) och 4 20 mk (fria). Aktiernas beskattningsvärde var 245 m k. Bolagets aktiekapital är m k bestäende av aktier. A ktiernas nom inella värde är m k. B olaget hade vid árets slut (1 845) registrerade aktieägare. Bolagets aktieägare fördelade sig enligt aktieregistret pá följande sätt Antalet av aktiekapitalet % Privatpersoner Allmännyttiga organisationer Affärsföretag Banker och försäkringsbolag Utsikter 64,9 8,7 18,6 7,8 67,5 8,2 16,6 7,7,0,0 Tyngdpunkten i koncernens verksam het âr att fôrstârka bolagets stâllning pâ de internationella m arknaderna, speciellt i Europa och U SA. Kvaliteten hos Fiskars -markesvaror utgôr basen for konsum entvarugruppens verksam het. For att uppnâ avsedd fram gâng fortsatter b em ôdan dena att intensifiera kundkontakterna och utvecklingen av nya produkter. K o n c e r n r e s u lt a t r ä k n in g (0 mk) Omsättning Rörliga och fasta kostnader Material och förnödenheter Löner Lönebikostnader Hyror Övriga rörliga och fasta kostnader Tillverkning för eget bruk Förändring i lager Driftsbidrag Avskrivningar enligt plan Rörelseöverskott Finansiella intakter och kostnader Dividendintäkter Ränteintäkter Kursdifferenser Räntekostnader Resultat efter finansnetto Övriga intakter och kostnader Ovriga intäkter Ovriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioncr och skatter Avskrivningar utöver plan Förändring av reserveringar Driftsreservering Lagerreserv Kreditförlustreservering Skatter Räkenskapsperiodens vinst Inom elektronikgruppen kom m er den internationella konkurrenskraften att fôrstàrkas genom en fortsatt produktutveckling och en utvidgning av verksam heten i bàde U S A och Europa under àren Inom investeringsvarugruppen varierar de separata produktlinjernas strategiska p o sition. Resurserna inriktas pà att ôka exporten och uppnâ ett fast grepp om den europeiska m arknaden. Investeringarna inriktas frâmst pà att stôd a ovannâm nda m àl. Â rets investeringsbeslut kom m er att uppgà till 60 M mk. s om sàttn in g fôrvantas stiga m ed 10% till ca 600 M mk sam t lônsam heten ytterligare forbâttras. D en finansiella stâllningen och soliditeten kom m er att fôrbli g o da

8 K o n c e r n b a la n s r ä k n in g (0 mk) Aktiva Finansieringstillgängar Kassa och banktillgodohavanden Försäljningsfordringar Länefordringar Förskottsbetalningar Resultatregleringar Emissionsfordringar Övriga finansiella tillgängar Omsättningstillgängar Material och förnödenheter Hel- och halvfabrikat Anläggningstillgängar Halvfärdiga arbeten Jord- och vattenomräden Uppskrivning Byggnader och konstruktioneir Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgängar Aktier och andelar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med läng verkningstid Goodwill Avskrivningar utöver plan Passiva Främmande kapital Kortfristigt Leverantörskulder Förskottsbetalningar Resultatregleringar Finansieringsväxlar Amorteringar pä längfristiga län Övriga kortfristiga skulder Längfristigt Län av penninginrättningar Pensionslän Obligationslän Övriga längfristiga skulder Reserveringar och avskrivningar utöver plan Driftsreservering Lagerreserv Kreditförlustreservering Avskrivningar utöver plan Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Nyemission Reservfond Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Odisponerade vinstmedel Räkenskapsperiodens vinst

9 Finansieringsanalyser (0 mk) Moderbolagets resultaträkning (0 mk) Tillförda medel Frän verksamheten Driftsbidrag Finansieringsnetto Skatter Frän verksamheten totalt Koncernen Moderbolagei Övriga intakter och kostnader 872 Försäljning av anläggningstillgängar Aktieemission Upptagna längfristiga län Omräkningsdifferens Summa tillförda medel Använda medel Investeringar Amortering av längfristiga län Dividender Övrig minskning av eget kapital Summa använda medel Förändring av rörelsekapital Specifikation över förändringarna i rörelsekapitalet Finansieringstillgängar Omsättningstillgängar Kortfristiga skulder Omsättning Rörliga och fasta kostnader Material och förnödenheter Löner Lönebikostnader Hyror Övriga rörliga och fasta kostnader Tillverkning för eget bruk Förändring i lager Driftsbidrag Avskrivningar enligt plan Rörelseöverskott Finansiella intakter och kostnader Dividendintäkter Ränteintäkter Kursdifferenser Räntekostnader Resultat efter finansnetto Övriga intakter och kostnader Övriga intakter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatter Avskrivningar utöver plan Förändring av reserveringar Driftsreservering Lagerreserv Skatter Räkenskapsperiodens vinst

10 Moderbolagets balansräkning (0 mk) Aktiva Finansieringstillgängar Kassa och banktillgodohavanden Försäljningsfordringar Länefordringar Förskottsbetalningar Resultatregleringar Emissionsfordringar Övriga finansiella tillgängar Omsättningstillgängar Material och förnödenheter Hel- och halvfabrikat Anläggningstiilgängar Halvfärdiga arbeten Jord- och vattenomräden Uppskrivning Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgängar Aktier och andelar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med läng verkningstid Avskrivningar utöver plan Passiva Främmande kapital Kortfristigt Leverantörskulder Förskottsbetalningar Resultatregleringar Amorteringar pä längfristiga län Övriga kortfristiga skulder Längfristigt Län av penninginrättningar Pensionslän Obligationslän Övriga längfristiga skulder Reserveringar och avskrivningar utöver plan Driftsreserveringar Lagerreserv Kreditförlustreserveringar Avskrivningar utöver plan Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Nyemission Reservfond Uppskrivningsfond Övriga bundna fonder Fritt eget kapital Dispositionsfond Odisponerade vinstmedel Räkenskapsperiodens vinst

11 Bokslutskommentarer R edovisningsprinciper B okslutet har up pgjorts pä basen av ursprungliga anskaffningsvärden m ed un dan tag av värdet pâ vissa fastigheter, i vilket uppskrivn in gar ingär. K on cern b ok slu tets o m fa ttn in g I bok slu tet har m edtagits alla bolag dar koncernen direkt eller indirekt innehar m er än hälften av aktiernas röstetal. U n d a n tag utgörs av Fiskars E lectron ics C orp oration (F E C ), som börjat sin verksam het i decem ber. K onsolidering av FEC sk ulle ej ha h aft väsentlig betydelse för b ed öm n in g av koncernens résultat o ch ställning. N ä g o t m inoritetsintresse av betydelse finns ej i koncernen. sk rivnin garn a även ha gjorts i b ok förin gen K alk ylm ässiga avskrivningar baseras pä tillgän gen s ur sprungliga anskaffn in gsvärde som uppindexerats för att m otsvara äteranskaffningsvärden (m od erb olaget). D e kal k ylm ässiga avskrivningarna används för intern resultatbed öm n in g och prissättning. Sk illnad en m ellan avskrivningar enligt plan och b o k fö rin gsm ässiga avskrivningar redovisas i resultaträkningen som b ok slu tsd isp o sitio n. 1 balan sräk ningen har an läggn in gstillgängarna up ptagits tili ursprungligt an skaffn in gsvärde m inskat m ed b ok fö rin g sm ä ssig a avskrivningar. D en ackum ulerade sk illnad en m ellan b o k förin gsm ässiga avskrivningar o ch avskrivnirrgar enligt plan redovisas i en post bland anläggn in gstillgängar i aktiva och bland reserveringar i passiva. E nligt gällan d e b o k fö rin g sla g stiftn in g är u p pskrivn in g av vissa an läggn in gstillgän gar m öjlig säfram t värdestegringen bed öm s som bestäende. I en ligh et härm ed har viss fast egendom uppskrivits. U p pskrivn in garn as m o tp o st har förts tili bu nd et kapital. K oncernm ellanhavanden F örsäljning o c h inköp, fordringar och skulder m ellan koncernb olag, frân k on cernbolag erhàllna dividend er sam t intern vinst i lagervärdet pâ frân k on cernbolag ink öpta varor har elim inerats. Intern) aktieinnehav Internt aktiein nehav har elim inerats enligt förvärvsvärdem etod en. Sälu nda har värdet av dotterb olagsak tiern a avräknats m ot förvärvstid pun ktens egna kapital i d otterb olagen. H ärvid har hälften av reserveringarna inräknats i det förvärvade egna kapitalet m edan andra h älften redovisas som skatteskuld i övrigt längfristigt kapital. Sk illnad en m ellan d otterb olagsaktiernas ansk affn in gsp ris och det förvärvade egna kapitalet redovi sas som g o o d w ill och avskrives lineärt pâ 10 âr. under övrigt bu nd et kapital. Varulager V ärdering av lager sker tili det lägsta av an sk affn in gs-, äteransk affn in gs- eller försäljningsvärdet. M od erb olagets och de inh em ska d otterb olagen s varulager har värderats tili direkta tillverk ningsk ostn ader varvid F IF O -p rincip tilläm pats. För de utländ sk a d otterb olagen s del har värderingsprincip e m a i respektive land tilläm p ats varvid även andel av indirekta tillverk ningsk ostn ader ingär. Värdering av de inh em sk a bolagen s lager m ed beak tan d e av indirekta kostnader (t ex enligt In ternational A cco u n tin g Standards) skulle leda tili ett väsentligt högre lagervärde. Fordringar och skulder i utländ sk valuta Sam tliga fordringar och skulder i valuta har upptagits tili b ok slu tsd agen s kurs. Säväl realiserade som orealiserade kursdifferenser ingàr i period en s résultat. A n läggn in gstillgän gar A n lä g g n in g s t illg ä n g a r n a h a r, m e d u n d a n t a g a v v is s fa s t e g e n d o m, u p p t a g it s tili d ir e k t a n s k a f fn in g s - e lle r t illv e r k n in g s k o s t nad. I k o n c e r n e n s r e d o v is n in g a n v ä n d s f ö l j a n d e tre a v s k r iv n in g s b e g re p p : A vskrivningar enligt plan baseras pâ ursprungliga anskaffningsvärden sam t ek on om isk livslängd B o k f ö r in g s m ä s s ig a a v s k r iv n in g a r baseras pâ s k a t t e la g - s t ift n in g e n s b e s tä m m e ls e r. F ö r a tt v a r a a v d r a g s g illa b ö r a v R esultaträkningen M od erb olaget tog 1.1. i bruk en ny kon trolplan. I avsikt att göra resultaträkningen för jäm förb ar m ed resultaträk nin gen för har sm ärre om d isp on erin gar av ärs siffror gjorts. 2. O m sättning O m sättn in gen bestär av fakturerad försäljn in g m ed avdrag för om sättn in gssk att, betalda provisioner, u tgäend e frakter sam t givna rabatter. 3. Löner T illverk ningslön er Ö vriga löner Fritids- och sjuktidslön er Reserveringar Sk attelagstiftn in gen i F inland m edger m öjligh et tili avsättning frän ärets resultat tili reserver. För att kunna utn yttjas i besk attningen skall reserveringarna även göras i b ok slu tet. I e n lighet m ed b o k fö rin g sla g stiftn in g en avdrages reserveringarna frän b o la g ets resultat före skatt. D et sam m an lagd a belop p et av frän ärets och tidigare ärs resultat gjorda reserveringar upptas pä b alan sräk ningens passivsida under rubriken reserverin gar. Skatter S om ärets skattek ostnad har u p ptagits d en b etalda o ch för äret beräknade skatten. Latent skatteskuld pä gjorda reserveringar har läm nats ob eak tad, em ed an det b ed ö m ts att reserveringar n a ej u p p löses in om en snar framtid. P en sion sätagan d en P en sionsan svaret för den aktiva p ersonalen täcks g en o m försäkringar teck nade h os u tom stäen d e p en sion sförsäk rin gsb olag. D en egna p en sion sstiftelsen s ansvarsunderskott och b o la gets eget pension san svar gäller frivilliga tilläggsförm än er för personer som slutat sin aktiva tjänst. Forskning och utveckling Sam tliga kostnader för forskn in g och utvecklin g har u pptagits som ärets kostnad. Leasing A n läggn in gstillgän gar vilka koncernen disponerar över i stöd av leasin gkon trak t har i en ligh et m ed finsk b ok förin gssed ej upptagits som tillgäng. D et ansvar som m an förbundit sig tili i form av fram tida leasin gbetaln in gar har ej heller redovisats som skuld i balan sräk ningen. L easingavgifterna redovisas i sin helhet under rörliga o c h fasta kostnader. Ett sam m an drag över fram tida leasin gavgifter som utgär pä basen av ingän gna avtal kan äterfinn as i b ok slu tsb ilagorn a. A vk astnin g pä i industriell verksam het bundet kapital Vid beräkning av avkastningen pä koncernens bu nd na kapital utgär m an ifrän koncernens vinst före b o k slu tsd isp osition er, skatt och räntekostnader. Frän detta resultat avdrages skogsintäkter och dividender, vartill resultaträkningens p ost Ö vriga intäkter och kostnad er elim ineras. Vid beräkning av det bu nd na kapitalet avdrages frän b a la n s räkningens slu tsu m m a tili icke-industriell verksam het hänförbara jord egen d om ar och aktier. A vkastningen beräknas pä det gen om sn ittliga bu nd na kapi talet, vilket utgörs av m edeltalet av b o k slu tsd agen s och föreg äende b ok slu tsd atu m s bundna kapital. M oderb olaget O m vandling av utländ sk a d otterb olagen s bok slut tili finska mark U tlän d sk a d otterb olags bok slut har om van d lats tili finska m ark enligt Current rate m etod en. G en om att investeringarna u tom lan d s i h u vu d sak gjorts i starka valutor har en nettokursvinst u p p k om m it. D en u p p k om n a kursvinsten redovisas Sam tliga b elo p p i efterfö lja n d e tabeller an ges i tusen m ark Löner o ch arvoden tili styrelser o ch verkställande direktörer är var tm k (kon cernen) respektive tm k (m oderbolaget). M ed elantalet anställda var i koncernen 1 754, i m od erb olaget L ön eb ik ostn ad er I Finland Fritids- och sjuktids löner S ocialsk yd d savgifter P en sion sk ostn ad er E ngän gsp rem ier, förtid a pension er Ö verförin g tili p e n sion sstifteisen Ö vriga lö n eb ik ostn ad er U to m la n d s M od erb olaget O vriga rörliga och fasta kostnader D e övriga rörliga och fasta kostnad erna inn eh äller bl a av underleverantörer debiterade produkttjänster, in k öp av energi för säväl egen förbrukning so m vidareförsäljning, repara tio n s- o ch un derh älln in gsk ostnad er för byggnader och produ ktionsm askin er, m ark n ad sförin gsk ostn ad er och resekostnader sam t skolningskostnader. D e övriga rörliga och fasta kostnad erna ök ad e m est i m od erb olaget ( + 9,9 M m k). D e största ök n in garn a noterades i m arknad sförin gsk ostnad er, resekostnader, i un derh älls- och reparationskostnader sam t kostnad er för utveckling av rörelsen. 6. A vskrivn in gar enligt plan B yggnader M askiner och inventarier Ö vriga m ateriella tillgängar Im m ateriella rättigheter Ö vriga utgifter med läng verkningstid G ood w ill M oderb olaget Vid beräkningen av avskrivningar enligt plan tilläm pas varierande p rocen tsatser b eroen de pä tillgän gen s u p p sk attad e ek on om isk a livslän gd. D e van ligaste e k o n o m isk a livslän gdern a är: B yggnader M askiner, inventerier Truckar, bilar m m. 25 är 12,5 är 4 är 7. B ok förin gsm ässiga avskrivningar B yggnader M askiner och inventarier Ö vriga m ateriella tillgängar Im m ateriella rättigheter Ö vriga utgifter m ed läng verk ningstid G o o d w ill M od erb olaget D ifferen s m ellan avskrivningar enligtp lan och b o k fö rin g sm ä ssig a avskrivningar D e b ok fö rin g sm ä ssig a avskrivningarna m otsvaras i likhet m ed föregäend e är av näringsskattelagens och m otsvarande utländ sk a förordningars m axim i avskrivningar. D e kalk ylm ässiga avskrivningarna var i kon cernen 22,5 M m k (22,5), i m od erb olaget 15,4 M m k (16,6). 8. F in ansiella intäkter och kostnader Av divid en d in täk tern a tm k i m od erb olaget utgörs tm k av d ividend er frän dotterb olag. K ursdifferenser K ursdifferenser pä län gfristiga län o ch d ep osition er i valuta fördelad e sig pä realiserade o c h orealiserade k u rsd ifferen ser enligt fö lja n d e R ealiserade + 47 O realiserade M od erb olaget Ö vriga intäkter och kostnader F örsäljn in gsvinster tm k har i m od erb olaget förts tili disp o sitio n sfo n d en. D e försäljningsvin ster pä fastigheter och värdepapper som redovisats under övriga intäkter i resultaträkningen är säd ana so m b ed ö m ts vara av ordinär karaktär. 10. Skatter S om skatter redovisas under äret betalda o ch för äret beräkna de skatter. 11. F ordringar och skulder gcn tem ot dotterb olag F örsäljn in gsfordrin gar L änefordrin gar A k tiva resultatregleringar L everantörskulder M od erb olaget I.änefordringar Län tili kon cernens led ning uppgick tili 0,5 M m k

12 13. Varulager I kon cernens lagervärde ingàr för O y P redium Ab:s del den tom tm ark som är avsedd för försäljning. 14. A n läggn in gstillgän gar A n sk affn in gsvärd en och plan m ässiga avskrivningar, kon cernen Kumulativa Kumulativa anskaffavskrivrestvärde ningsvärden ningar P ägäen d e arbeten J ordom räden B yggnader M askiner o ch inventarier Ö vriga m ateriella tillgängar Im m ateriella rättigheter Ö vriga utgifter m ed läng verkningstid A ktier o c h andelar G o o d w ill O b lig a tio n slä n, m od erb olaget O b ligation slän R äntä 7,5% L än eb elop p k ortfistig del T otalt A n sk a ffn in g sv ä rd en och b ok fö rin g sm ä ssig a avskrivningar, kon cernen Kum ulativa Kumulativa Restvärde anskaffavskrivningsvärden ningar P ägäen d e arbeten J ordom räden B yggnader M askiner o c h inventarier Ö vriga m ateriella tillgängar Im m ateriella rättigheter Ö vriga utgifter m ed läng verkningstid A k tier och andelar G ood w ill T o ta lt T otalt P ägäen d e arbeten Jordom räden B yggnader M askiner och inventarier Ö vriga m ateriella tillgängar A k tier o c h andelar Im m ateriella rättigheter Ö vriga u tgifter m ed läng verkningstid B eskattn in gsvärden fö r fastigheter och aktier (F in lan d) Jord- och vatten om räd en B yggnader A ktier och andelar 22 M od erb olaget M oderb olaget Förändringar i m od erb olagets eget kapital R äntä 10,5% L ä n eb elop p kortfristig del Bundet eget kapital AktieNy- Reservkapital em ission fond 1.1 Ö verfört tili aktiekapital Ö verfört tili d isp o sitio n sfo n d Sam m an lagt, ob lig a tio n slä n D riftsreservering Ö kning + /M in s k n in g I M od erb olaget K reditförlustreserv Ö kn in g + /M in sk n in g Ö vrig förändring B un det kapital sam m an lagt Förändringar i kon cern en s eget kapital B undet eget kapital 1.1 Ö verfört tili aktiekapital Ö verfört tili d isp o sitio n sfo n d Ö vrig förändring B undet eget kapital sam m an lagt Fritt eget kap ital A k tie N ykap ital em ission R eservfon d Ö vrigt bundet kapital D ividend Bundna m edel som frigjorts vid försäljn in g av fastigheter Vinst pä sälda an läggn in gs tillgängar Ö vrig förändring Ä rets vinst Fritt eget kapital sam m an lagt Eget kapital sam m an lagt Ä rets vinst M od erb olaget F aktorin gansvar B orgen sförb in d elser för kon cern b olag övriga 2500 (U S D ) 250 (U S D ) , (DKK) 150 (N O K ) (SEK) 49 (D E M ) (A T S) (N L G ) (FRF) 50 (C H F ) (G B P ) A ktier i övriga bolag O vako O y A b O y M etsä-s kogb y A b Starckjohann2 250 T elk o O y Rautaruukki O y P rocons Oy O y L iik keen johd on koulutuskeskus A b 2 W ilkinsonfiskars B.V. 25 C adaps Ky A ktier i fastighetsbolag Ö vriga aktier och andelar 33,5 50, ,7 49, X X för b olagets egna pen sion sätagan d en ansvarsun derskott i p en sio n sstiftelsen (N L G ) Sam m anlagt Fiskars O y A b A ktier ägda av övriga koncernbolag Fiskars Electronics C o rp., U S A A ktier i övriga bolag Sam m an lagt, övriga koncernbolag 23. P en sion san svar A ktier ägda av Fiskars O y A b A ktier i koncernbolag Fiskars M anufacturing 250 C orporation, U S A 250 Fiskars In c., U S A Fiskars A /S, D anm ark 30 Fiskars A / S, N orge Fiskars A B, Sverige Fiskars G m b H, BRD Fiskars G m b H, O sterrike Fiskars N ederland B.V., H olland 35 F in novation S A R L, 299 Frankrike Fiskars A G, Schw eitz 50 F innsales L td., Stor-Britannien O y R ahkola A b O y Predium A b F astighetsbolag V ilande bolag A n del N om inellt B okför. av aktie- värde värde kapital% ( 0) (0) G ivn a panter övriga V äxelansvar för kon cern b olag övriga A n svarsförb in d elser Inteckningar för egen gäld övriga O d isp on erad e vinstm edel 21. M od erb olagets aktiekapital M od erb olagets aktiekapital bestär av aktier, n om in ellt värde m k /s t Eget kapital sam m an lagt A ck u m u lerad e avskrivningar utöver pian Àrets vinst B undna m ed el som frigjorts vid försäljning av fastigheter V inst pä sälda a n läggn in gs tillgängar D ividend A rets vinst A ktier st Disposi- O disponerade tionsfond vinstm edel Fritt eget kapital sam m an lagt L easingavgifter utgär pä basen av in gän gn a leasin gavtal enligt fö lja n d e (tm k): M od erb olaget A nläggningstillgängsaktier Fritt eget kapital 24. Leasingansvar Lagerreserv Ö kn in g + /M in s k n in g I Ö vrig förändring Upp- Övriga nings- bundna fond fonder A ck u m u lerad e avskrivningar utöver pian 15. Investeringar Ö vriga m assku ld eb rev R eserveringar T otalt T otala kursvinster so m u p pk om m it vid elim inering av internt aktiein nehav är m k. B elop p et ingär i sin helhet i övrigt bu nd et kapital. X (U S D ) = andel under 1% 23

O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0

O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 O V F IS K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 O V F I S K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 INNEHALL Sidan Sidan översikt per produktlinje 24 M e t a llin d u s t r in

Läs mer

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren.

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Å R S R E D O V I S N I N G 2001 3 Information till aktieägarna

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Helsingfors 1993 1993 rd B 1 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR 1992 * TILL RIKSDAGENS EKONOMIUTSKOTT 1 HELSINGFORS 1 993 INNEHÅLL ISSN 0356-0457

Läs mer

i synnerhet om utbudet av banktjänster via postkontor också tas med i beräkningen. Bankstödet 1991 1996, miljoner mark

i synnerhet om utbudet av banktjänster via postkontor också tas med i beräkningen. Bankstödet 1991 1996, miljoner mark 18 19 samma utvecklingen i värdepappershandeln under första halvåret. De största enskilda posterna var vinsterna i samband med försäljningen av aktierna i Tuko Oy och värdeökningen i bankernas statsobligationsportfölj

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1966 INNEHÅLL Sid. Finlands Banks

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998

VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998 VBG AB ÅRSREDOVISNING 1998 SVERIGE VBG AB (publ) Box 1216 462 28 Vänersborg Tel +46 521 27 77 00 Fax +46 521 27 77 99 www.vbgab.com VBG PRODUKTER AB Box 1216 462 28 Vänersborg Tel +46 521 27 77 00 Fax

Läs mer

Innehåll. Affärsidé 1. 1996 i korthet 1. Bolagsstämma 1. Koncernchefen har ordet 2. In i IT-samhället 5. Effektivare produktion 8

Innehåll. Affärsidé 1. 1996 i korthet 1. Bolagsstämma 1. Koncernchefen har ordet 2. In i IT-samhället 5. Effektivare produktion 8 96 Innehåll Kommande rapporter Delårsrapport, 3 månader 28 april 1997 Bolagsstämma 28 april 1997 Delårsrapport, 6 månader 11 augusti 1997 Delårsrapport, 9 månader 20 oktober 1997 Affärsidé 1 1996 i korthet

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll Nilörngruppen AB 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 213 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse

Läs mer

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9 Årsredovisning 2000 N O B I A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Innehåll VERKSAMHETEN Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Lönsam tillväxt som målsättning

Lönsam tillväxt som målsättning Årsredovisning 2010 Lönsam tillväxt som målsättning De långsiktiga ekonomiska målen och utdelningspolitiken stöder vår strategi för lönsam tillväxt. Lönsamhet Tillväxt % 14 12 10 8 6 4 2 0 06 07 08 09

Läs mer

G arantier... 137 040 782,60 242 646 901,91

G arantier... 137 040 782,60 242 646 901,91 18 Företagen Bankens fordringar på företag sjönk med 1 166 Mmk till 3 678 Mmk. Exportfinansieringen gick ned med 880 Mmk och finansieringen av inhemska leveranser, inkl. den nya posten KTR-krediter bland

Läs mer

iii finansiell information 44

iii finansiell information 44 iii finansiell information 44 FAKTURERING OCH ORDERINGÅNG (MSEK) 220 000 180 000 140 000 100 000 60 000 20 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 Orderingång Fakturering RESULTAT FÖRE SKATTER (MSEK) 18 000 14

Läs mer

vecklingssystem som kan g o dkännas för ECBS k re d ittran sak tio n e r sam t utv ärd erat värdepappersavvecklingssystem en i E U -o m råd et m ot

vecklingssystem som kan g o dkännas för ECBS k re d ittran sak tio n e r sam t utv ärd erat värdepappersavvecklingssystem en i E U -o m råd et m ot 19 18 senast kring halvårsskiftet 2000 ä r en integrerad del av det han d elsn ät som håller på a tt byggas upp till allm äneuropeisk stan d ard. X etra-system et vid D eutsche Börse blir då handelssystem

Läs mer

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon.

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon. Årsredovisning 1998 Innehåll 4 VD kommenterar året 8 Industrial Components 10 Mobile Communication 12 Automotive Components 14 Branded Products 16 Medical Components 17 Tillverkning i USA 18 Mobil telefoni

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2010 BOKSLUT 31.12.2010 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 9 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Kalkyl över

Läs mer

4. R äntenetto. K o m m entarer till bokslutet. K om m entarer till balansräkningen. R änten etto t utgjorde 1 441 miljoner mark.

4. R äntenetto. K o m m entarer till bokslutet. K om m entarer till balansräkningen. R änten etto t utgjorde 1 441 miljoner mark. 38 39 K o m m entarer till bokslutet Bokförings- och bokslutspraxis 1 Finlands Banks balansräkning tillämpas sek torindelning, vilket ger en bild av de finansiella relationerna mellan centralbanken och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse assa abloy ab (publ.) org.nr 556059-3575 årsredovisning innehåller koncernens redovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2000. Ägarförhållande assa abloys huvudägare är

Läs mer