Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen"

Transkript

1 Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2010 Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Hur presterar Hedgefonder under olika marknadslägen, åren Av: Nima Passand & Henrik Edlund Handledare: Åke Bertilsson 1

2 Sammanfattning Uppsatsens titel: Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen hur presterar Hedgefonder under olika marknadslägen, åren Ämne/Kurs: Företagsekonomi C, inriktning finansiering, kandidatuppsats Författare: Nima Passand och Henrik Edlund Handledare: Åke Bertilsson Nyckelord: Hedgefonder, riskjusterad avkastning, standardavvikelse, SIXRX index Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hedgefonder presterar i jämförelse med Stockholmsbörsen, under olika marknadslägen, med hänsyn till risknivå. Metod: Uppsatsen utgår ifrån en kvantitativ ansats. Primärdata har används. Teorierna gällande uppsatsämnet har hämtats från kurslitteraturen och annan litteratur som är skriven inom ämnet finansiering. Vi har valt sju Hedgefonder på den Europeiska marknaden. Resultat: Under hela undersökningsperioden, , var den genomsnittliga avkastningen för samtliga Hedgefonder 0,63 % per månad. Marknadsindex, SIXRX, hade under samma period en medelavkastning på 0,96 %. För hela undersökningsperioden hade ingen Hedgefond högre standardavvikelse än marknadsindex. 2

3 Innehållsförteckning 1 Inledning och Bakgrund Bakgrund Problemdiskussion Problemformulering Syfte Avgränsningar Metod Metodansats Urval Insamling och bearbetning av data Metodkritik Reliabilitet Validitet Teori och tidigare forskning Portföljteori - MPT Capital Asset Pricing Model (CAPM) Risk Riskjusterad avkastning kvoten Jensens alpha Resultat Resultat för hela undersökningen Avkastning för hela undersökningsperioden Avkastning i en uppåtgående fas Avkastning i en nedåtgående period Analys Slutsats och avslutande diskussion Slutsats Avslutande diskussion Källförteckning Artiklar

4 Litteratur Elektroniska källor Hedgefond information Bilagor

5 1 Inledning och Bakgrund 1.1 Bakgrund På 1950-talet kom en ny typ av sparande till Sverige, i form av fonder. En fond är en portfölj med aktier eller andra typer av värdepapper som ägs av de som satt in pengar i fonden. Intresset för fonder har ökat med tiden. För trettio år sedan när fondbolagens förening grundades fanns det 17 fonder med ett sammanlagt värde på en miljard. Idag finns det över 4000 fonder med ett värde på cirka 1200 miljarder kronor. Idag sparar 74 % av svenskarna i fonder, och tar man med sparandet till premiepensionen uppgår sparandet till 98 % fanns det enbart aktiefonder och räntefoder men under 1990-talet började man sälja en kombination av aktie- och räntefonder, så kallade blandfonder. Den första Hedgefonden, Zenit, lanserades 1996 och intresset för Hedgefonder ökade under 2000-talet utgjorde denna fondtyp 5 % av fondförmögenheten. Skillnaden mellan Hedgefonder och traditionella aktiefonder är att Hedgefonder i alla marknadslägen ska generera positiv avkastning. Det innebär att i konjunkturnedgångar kan de blanka aktier (du tar en kort position och tjänar pengar när börsen går ned) och få avkastning. Europeiska centralbanken uttalande sig i Financial stability review den 1 juni 2006 att hedgefonder var farligare än fågelinfluensan. Vad banken syftade på var att Hedgefondernas strategi hade blivit alltför likriktade vilket skulle kunna innebära att en nedgång som den som inträffade under finanskrisen 2008 förstärks. Hedgefonder fick utstå kritik för att vara kortsiktiga och förstärka en nedgående trend. 2 Skärpta regler för hedgefonder har diskuteras men den grundläggande frågan kvarstår kan de ge en positiv avkastning under både en nedgång och en uppgång?

6 1.2 Problemdiskussion Diskussionen om alternativa placeringar som hedgefonder eskalerar eftersom de kännetecknas för att ge en högre riskjusterad avkastning och skydd av kapital vid nedgång, dessutom en absolut avkastning och låg samvariation med marknaden. 1.3 Problemformulering Genererar hedgefonder högre avkastning än Stockholmsbörsen (SIXRX) med hänsyn till risknivån. 1.4 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hedgefonder presterar i jämförelse med Stockholmsbörsen, under olika marknadslägen, med hänsyn till risknivå. 1.5 Avgränsningar Göra en jämförelse mellan de sju bäst presterade hedgefonderna mot jämförelseindex SIXRX. Vidare kommer hänsyn tas till det riskjusterade måttet för att kunna göra en rättvis bedömning av hedgefondernas prestationer. Vi kommer avgränsa vår undersökning till 60 månader, åren 2005 till De Hedgefonder som ligger till grund för vår vetenskapliga undersökning är följande fonder: Stella Asset Management Stella Nova Aktieansvar Graal Inc HF Nordic Absolute Return Fund Nordea Nordic Equity Hedgefund Brummer & Partners Futuris Atlant Atlant Edge Atlant Atlant Explora För Hedgefonderna Atlant Edge och Atlant Explora fanns inte årsredovisningar för året 2005, hos finansinspektionen. 6

7 2 Metod 2.1 Metodansats Uppsatsen utgår ifrån en kvantitativ ansats där hård data har tagits till hänsyn. 3 Med hjälp av den hårda data har hedgefonders avkastning undersökts med hänsyn till risknivån. För att integrera den samhällsvetenskapliga forskningen i uppsatsen så har deduktiv ansats används. 4 Utifrån de ekonomiska teorierna ska vår empiriska data testas för att ge en bild av verkligheten. Vi har jämfört Hedgefonderna med SIXRX index och även undersökt om hedgefonder ger positiv avkastning i alla marknadslägen. Vi har valt sju Hedgefonder på den svenska marknaden. För undersökningen har vi använt oss av det välkända prestationsmåttet kvoten. 2.2 Urval Urvalet har begränsats till sju hedgefonder som exponerar sig mot Europa, detta för att fonderna ska följa det allmänna regelverk som gäller inom EU. 5 Hedgefonderna valdes genom att en sökning utfördes på Morningstars hemsida, som är världens största utgivare av fondinformation. 6 Vidare specificerades sökningen till de hedgefonder som hade presterat bäst rent procentuellt under de senaste fem åren, med tanke på att undersökningen har tidsintervallet början av 2005 till slutet av På så sätt tas börsens fall och uppgång med. 2.3 Insamling och bearbetning av data Inhämtning av historisk avkastningsinformation hämtades från respektive Hedgefonds hemsida. I fyra av sju fall fanns inte information om standardavvikelsen på Morningstars hemsida eller på respektive fondförvaltares egna hemsidor. I de fyra fallen så resulterade det i mejlkonversationer som ledde till att årsrapporterna faxades över. Fonderna Atlant Edge och 3 Johannessen & Tufte (2003) sid Johannessen & Tufte (2003) sid https://lagen.nu/2004:

8 Atlant Explora har inga årsrapporter för året Detta är något som finansinspektionen informerade oss om och därmed finns det ett bortfall på två fonder för året Detta gör att dessa fonder inte täcks upp under hela 60 månader perioden. Vi har därför tagit del av 38 årsredovisningar (istället för 40) där vi har tagit fram avkastningen för varje Hedgefond årsvis. I vår empiri jämförs Hedgefonders prestationer med SIXRX index, ett mått på den genomsnittliga utvecklingen på börsens A och O-lista (inklusive utdelning). 7 Teorierna gällande uppsatsämnet har hämtats ifrån kurslitteraturen och annan litteratur skriven inom ämnet finansiering. Vi har valt att dela upp undersökningen för att se om Hedgefonderna alltid ger positiv avkastning. Däremot har den riskfria räntan (5 årig statsobligation) tagits från riskbankens hemsida och detta har använts i vår formel för beräkning av. 8 = (Avkastning-riskfri ränta) / All data som insamlats utifrån beräkningarna har bearbetats i Microsoft Excel. I första skede räknade vi fram månadsavkastningen för samtliga fonder. Sedan räknade vi ut den genomsnittliga standardavvikelsen för samtliga fonder. Slutligen räknade vi fram den riskjusterade avkastningen med hjälp av kvoten. Detta för att få en övergripande förståelse för fondernas prestationer. Vidare har vi delat in vår data i tre perioder, där ena är för åren (högkonjunktur) och den andra för åren (lågkonjunktur) samt för den totala undersökningsperioden ( ). Avkastningen för SIXRX index har tagits från fondbolagens hemsida, avkastningen har tagits fram månadsvis

9 2.4 Metodkritik Reliabilitet De data som har använts gällande undersökningen, har varit färdig data. Vi har inte utfört egna observationer. Data har tagits från tillförlitliga hemsidor, som har ett högt förtroendevärde. Utöver detta så är hemsidorna som vi har använt oss av under finansinspektionens tillsyn. Detta bör bidra till ett högt reliabilitet. Insamlingen av data har bestått av årsredovisningar från de sju hedgefonderna som ligger för grunden, för vår empiri. Årsredovisningar ger en viss tyngd och information om det gångna året. Samtidigt kan detta minska studiens tillförlitlighet, t ex. skulle iakttagelser per månad eller vecka kunnat öka studiens reliabilitet. Vidare är antalet observationer också något som minskar på tillförlitligheten. Samtidigt är begränsningen ett medvetet val eftersom det finns få hedgefonder som har funnits längre än 5 år Validitet Relevansen för de data som har används i vår forskning är valida. De sju hedgefondernas prestationer, avkastning, har varit betydande för representationen av fenomenet. De data som har använts i studien anses relevanta för att kunna svara på frågeställningen. Något som stärker validiteten är att tidigare studier om hedgefonder har utgått ifrån de data som har används i denna studie. Det som är mindre valid för vår undersökning är att hedgefondernas fondutveckling borde ha studerats under en längre tidsperiod då det skulle kunna göras fler statistiska tester. 9

10 3 Teori och tidigare forskning 3.1 Portföljteori - MPT 1952 presenterade Harry Markowitz den moderna portföljteorin. Han tittade på hur risktagandet och diversifiering påverkar den förväntade avkastningen. Harry Markowitz visade att en väldiversifierad portfölj med tillgångar som har en hög volatilitet inte behöver påverka storleken på risktagandet. 10 MPT bygger på att en investerare är riskavert. Med andra ord föredras lägre risk framför högre risk om den förväntade avkastningen är densamma. Vidare så krävs det en högre förväntad avkastning för att en investerare ska godta en högre risk. Utifrån avkastning ger en diversifierad portfölj bättre riskjusterad avkastning än enskilda tillgångar. 11 Om en marknadsportfölj kombineras med olika Hedgefonder så kan högre avkastning uppnås utan att risknivån behöver förändras, på grund av att fonderna har historisk sett visat en låg korrelation mot obligations- och aktiemarknaden Capital Asset Pricing Model (CAPM) CAPM presenterades av ekonomerna William Sharp, John Lintner och Jan Mossin som arbetade fram teorin helt oberoende av varandra. 13 Modellen bygger på portföljteorin. Som tidigare nämnts så handlar portföljteorin om att investerare i takt med högre risk som de tar så kräver de högre förväntad avkastning. Den förväntade avkastningen för en investerare kan illustreras med den riskfria räntan (som är den extra avkastning som investerarna kräver för att investera i marknadsportföljen) plus en riskpremie. 14 När det gäller risken så varierar den för olika tillgångar. Olika tillgångars förväntade avkastning kan räknas ut med CAPM, där riskpremien för varje enskild tillgång måste justeras genom att multiplicera premien med marknadsrisken (tillgångarnas betavärde). Detta betyder 10 Markowitz (1952) 11 Gavelin & Sjöberg (2007) sid Lhabitant (2004) sid Ross (1977) 14 Ross et al (2007) sid

11 att en tillgång som har ett betavärde på noll har samma avkastning som den riskfria räntan och när betavärdet är ett då är den förväntade avkastningen densamma som aktiemarknaden. Slutligen om beta är större än ett så är risken större än aktiemarknaden och då högre förväntad avkastning. Med andra ord finns det ett linjärt samband mellan betavärde och tillgångarnas förväntade avkastning Risk Är ett statistisk mått på hur stora avvikelserna är från ett medelvärde. Inom ekonomi används standardavvikelse som ett mått för att se hur stor sannolikheten är för att avkastningen ska bli något annat än den förväntade avkastningen (medelvärdet). När avvikelser är låga så är risken låg och när avvikelser för den förväntade avkastningen är stor så ökar risken. 16 beräknas enligt formeln nedan., Riskjusterad avkastning kvoten och Jensens alpha används för att beräkna den riskjusterade avkastningen relaterat till den totala risken och marknadsrisken kvoten Bygger på William F. s Ratio från år Ratio är ett mätinstrument för att mäta fonders prestationer. Den mäter fondens avkastning minskat med den riskfria räntan, överavkastning. kvoten beräknas enligt formeln nedan. 15 De Ridder (2002) sid Gavelin & Sjöberg (2007) sid

12 kvoten 17 Där P = fondens avkastning R F = den riskfria räntan σ P = portföljens standardavvikelse kvoten P Jensens alpha Mäter skillnader i förväntad avkastning för varje enskild fond och den förväntade avkastningen enligt CAPM. När ett värde är positivt så är den riskjusterad avkastning bättre än CAPM och ett negativt värde innebär en sämre avkastning enligt CAPM. 18 Jensens alpha beräknas enligt formeln nedan. Jensens alpha 19 Där P = fondens avkastning R F = den riskfria räntan β P = fondens betavärde M = aktiemarknadens avkastning 17 (1994) 18 Lhabitant (2004) sid Ibid. 12

13 4 Resultat 4.1 Resultat för hela undersökningen I Resultatdelen presenteras varje enskild hedgefond för att få en bättre uppfattning om deras avkastningskrav och risktagande. Vidare presenteras avkastning, risk och riskjusterade mått för hela tidsperioden och under både uppgång och nedgångsfaser. Alla mått är månadsvis. Längre ned i resultatdelen kommer fondernas namn att vara skrivna i förkortad format. Hedgefonderna som har sitt säte och förvaltning inom EU:s gränser. Fonder Fakta Risk Graal Inc HF Graal ska ge en positiv avkastning som överstiger räntan i alla Låg risk marknadslägen. Fonden strävar efter att ha en standardavvikelse under 10 % per år. Nordic Absolute- Fondens huvudinriktning är att ha långa positioner (3-12 månader) Return Fund i marknadsorienterade aktier. Fokus ägnas åt riskkontroll. Hög risk Nordea Nordic Fondens utveckling behöver inte samvariera med vare sig aktie Låg risk Equity Hedge- eller räntemarknaden. Fund Brummer & Fonden strävar att ge absolut riskjusterad avkastning med en Låg risk Partners Futuris lägre risk än traditionella fonder. Atlant Edge Fonden försöker generera positiv avkastning i alla marknadslägen. Hög risk Risken ska ligga i linje med den svenska aktiemarknaden. Atlant Explora Fonden försöker generera positiv avkastning i alla marknadslägen. Låg risk Risken ska ligga mellan obligations och aktiemarknden. Fondens avkastning ska visa låg korrelation med aktie och Stella Nova obligationsmarknaden. Fonden strävar efter att ha en Låg risk standardavvikelse under 10 % per år. 13

14 4.1.1 Avkastning för hela undersökningsperioden Under hela undersökningsperioden, , var den genomsnittliga månadsavkastningen för samtliga Hedgefonder 0,63 %. Marknadsindex, SIXRX, hade under samma period en medelavkastning på 0,96 %. Endast två hedgefonder hade högre medelavkastning än marknadsindex. Atlant Edge presterade högst medelavkastning med 1,21 % och strax bakom hamnade Futuris med en medelavkastning på 1,17 %. Den genomsnittliga riskfria räntan (5 årig statsobligation) under perioden var 0,28 %. Två av fonderna, Atlant Explora och Graal hade en medelavkastning som var lägre än den riskfria räntan Genomsnittlig månadsavkastning och n är i procent. Fonder: Avkastning: : : Stella Nova 0,55 0,99 0,65 Graal 0,23 0,98 0,08 Nordic 0,88 2,6 0,3 Nordea 0,29 0,79 0,08 Futuris 1,17 2,38 0,39 Atlant Edge 1,21 3,7 0,3 Atlant Explora 0,09 1,3 0,03 Summa 0,63 1,82 0,26 SIXRX 0,96 5,2 0,22 Risk Risken bedöms med hjälp av standardavvikelsen som visar hur en fond fluktuerar. I den här undersökningen visas standardavvikelsen månadsvis. För hela undersökningsperioden hade ingen Hedgefond högre standardavvikelse än marknadsindex. Högst standardavvikelse hade Atlant Edge med 3,7 %. Där efter följde Nordic med 2,6 % och Futuris med 2,38 %. Marknadsindex hade en standardavvikelse på 5,2 %. Resterande Hedgefonder hade betydligt lägre värden. För två av fonderna, Nordic och Atlant Edge, skulle risknivån enligt egen utsago vara jämförbar med aktiemarknaden, vilket de enligt vår undersökning inte hade. 14

15 Riskjusterad avkastning Riskjusterad avkastning mäts i vår undersökning med ett värde. Ett högre värde innebär bättre avkastning med hänsyn till risken. För hela undersökningsperioden hade marknadsindex ett värde på 0,22. Tre Hedgefonder, Graal, Atlant Explora och Nordea hade ett lägre värde, samtliga under 0,1. Stella Nova och Futuris hade betydligt bättre avkastning med värden som låg över marknadsindex Avkastning i en uppåtgående fas Tidsperioden för denna fas var åren och Under denna tidsperiod var det endast en Hedgefond, Atlant Edge, som presterade en bättre avkastning är marknadsindex. Medelavkastningen för samtliga hedgefonder var betydligt lägre än marknadsindex. Ingen av Hedgefonderna hade dock en lägre avkastning än den riskfria räntan. För två av fonderna, Stella Nova och Futuris var avkastningen lägre i den uppåtgående fasen än i den nedåtgående fasen. Genomsnittlig månadsavkastning och n är i procent. Fonder: Avkastning: : : Stella Nova 0,4 0,64 0,72 Graal 0,49 0,79 0,38 Nordic 1,68 2,46 0,6 Nordea 0,46 0,59 0,3 Futuris 0,99 2,13 0,41 Atlant Edge 3,37 3,3 0,78 Atlant Explora 0,69 0,9 0,48 Summa 1,2 1,5 0,52 SIXRX 2,9 4,7 0,58 Risk I den uppåtgående fasen hade marknadsindex betydligt högre standardavvikelse än samtliga Hedgefonder. Den Hedgefond som hade högst standardavvikelse var Atlant Edge med 3,3 %. Medelvärdet på n för samtliga Hedgefonder låg på 1,5 % som kan jämföras med standardavvikelsen för marknadsindex som låg på 4,7 %. Tre av hedgefonderna hade en standardavvikelse som var lägre än 1 %. 15

16 Riskjusterad avkastning Marknadsindex hade ett värde på 0,58 % vilket var något högre än Hedgefondernas genomsnittliga värde på 0,52 %. Tittar vi närmare på resultatet kan vi se att tre av Hedgefonderna, Stella Nova, Nordic och Atlant Edge, hade högre riskjusterad avkastning än marknadsindex. Anmärkningsvärt är att Stella Nova hade en avkastning på 0,4 % som endast är 0,12 % bättre än den riskfria räntan men ett värde på 0,71 % vilket är 0,2 % bättre än marknadsindex värde. Det innebär att avkastningen är låg, men med hänsyn till risken är den betydligt högre än marknadsindex Avkastning i en nedåtgående period Tidsperioden för den nedåtgående fasen var åren I denna fas hade marknadsindex en negativ avkastning på -1,95 %. Hedgefondernas genomsnittliga avkastning var 0,05 %. Det var mindre än den riskfria räntan som låg på 0,28 %. Tittar vi närmare på enskilda hedgefonder kan vi se att avkastningen varierade kraftigt. Hedgefonden Futuris presterade en positiv avkastning på 1,46 %, som var klart högst av samtliga Hedgefonder. Ytterligare två Hedgefonder, Nova och Nordea, presterade positiv avkastning. Fyra av Hedgefonderna klarade inte av att prestera positiv avkastning som de ska enligt utsago ska göra. Genomsnittlig månadsavkastning och n är i procent. Fonder: Avkastning: : : Stella Nova 0,77 1,51 0,54 Graal -0,17 1,26-0,36 Nordic -0,34 2,86-0,16 Nordea 0,025 1,08-0,24 Futuris 1,46 2,75 0,37 Atlant Edge -0,95 4,15-0,19 Atlant Explora -0,46 1,7-0,43 Summa 0,05 2,2-0,07 SIXRX -1,95 5,9-0,31 16

17 Risk I den nedåtgående fasen hade marknadsindex högst standardavvikelse med 5,9 %. Medelvärdet på standardavvikelsen för samtliga Hedgefonderna var 2,2 %. Den hedgefond som hade högst standardavvikelse var Atlant Edge med 4,15 %. Om vi jämför denna period med den uppåtgående kan vi se att standardavvikelsen var högre under den nedåtgående perioden. Riskjusterad avkastning Endast Stella Nova och Futuris hade ett positivt värde. Futuris hade ungefär samma värde i både uppåtgående som nedåtgående fas. För resterande fonder blir värdet lägre i den nedåtgående fasen än under den uppåtgående. Enligt egen utsago ska de ha en riskjusterad avkastning som i varje fall är högre än den riskfria räntan. Detta uppnås endast av Stella Nova och Futuris. 17

18 5 Analys Avkastning Avkastningen för de studerade hedgefonderna och marknadsindex, SIXRX, varierade kraftigt mellan de olika perioderna. I den uppåtgående fasen var det endast en Hedgefond, Atlant Edge, som presterade bättre än marknadsindex. Detta trots att fonderna Nordic och Futuris enligt egen utsago skall ha stor exponering mot aktiemarknaden. Vi kan alltså konstatera att de studerande hedgefonderna har lägre avkastning än marknadsindex under den uppgående fasen. Vid en nedåtgående fas ska alla Hedgefonder enligt egen utsago alltid generera positiv avkastning. Vi kan här konstatera att så inte är fallet. Fyra Hedgefonder levererade en negativ avkastning trots att samtliga hade möjlighet att använda sig av instrument för att kunna gå emot marknaden. Vi kan dock konstatera att i en nedåtgående fas genererar Hedgefonder en bättre avkastning i jämförelse med marknadsindex. Vi bedömer att detta beror på att Hedgefonderna hade lägre standardavvikelse. Tar man med både den uppåtgående och den nedåtgående fasen kan vi se att två av fonderna, Futuris och Atlant Edge, genererade en bättre medelavkastning än marknadsindex. Nordic genererade en liknande avkastning som marknadsindex. För de Hedgefonder som presterar positiv avkastning i en nedåtgående fas, som Atlant Edge, så blir avkastningen också högre totalt sett över en lång period. Risk Risken, mätt i standardavvikelse, var högre för marknadsindex än för samtliga Hedgefonder i alla faser. Enligt egen utsago skulle flera hedgefonder ha en risknivå som var jämförbar med aktiemarknadens. Vi kan konstatera att detta inte var fallet. Flera hedgefonder hade en betydligt lägre risk än marknadsindex vilket med större sannolikhet innebär att under en nedåtgående fas blir avkastningen högre än för marknadsindex. Vi kan också se att n är högre under den nedåtgående fasen än under den uppåtgående. 18

19 Riskjusterad avkastning Marknadsindex hade högre avkastning än medelvärdet för hedgefonderna både i den uppåtgående fasen och för hela undersökningsperioden utan hänsyn till risk. Den riskjusterade avkastningen (värdet) är dock lägre för marknadsindex än för medelvärdet för hedgefonderna under hela undersökningsperioden. I den uppåtgående fasen är den riskjusterade avkastningen fortfarande högre för marknadsindex. I den nedåtgående fasen var den riskjusterade avkastningen för marknadsindex avsevärt lägre än för medelvärdet av Hedgefonderna. Vi kan konstatera i vår studie att när marknaden är i en stigande fas är det mer fördelaktigt att ta en större risk då den riskjusterade avkastningen blir högre. Vid ett närmare studium av enskilda fonder kan vi konstatera att Stella Nova med hänsyn till risk har en betydligt bättre avkastning i alla faser jämförd med marknadsindex. 19

20 6 Slutsats och avslutande diskussion 6.1 Slutsats I en uppåtgående fas är det bra att ta en högre risk och vara exponerad mot aktiemarknaden eftersom marknadsindex i vår studie och i jämförelse med Hedgefonderna hade högre avkastning både med och utan hänsyn till risk. I en nedåtgående fas är det viktigt att inte ha för hög marknadsrisk. I detta läge är det viktigt att ha en aktiv fondförvaltare som kan gå emot marknaden. Många Hedgefonder lovar aktiv förvaltning och att de alltid skall generera positiv avkastning oavsett marknadsläge. Vi har i vår studie konstaterat att detta inte är fallet. Det är därför viktigt att själv följa utvecklingen och vara aktiv. 6.2 Avslutande diskussion Enligt Brummer och Partners VD, Klaus Jäntti, så sköttes inte de flesta Hedgefonder som riktiga Hedgefonder under den kraftiga nedgången under Flera Hedgefonder hade inte varit tillräckligt aktiva, något som vi kan se i vår undersökning då flera inte lyckades prestera positiv avkastning i alla marknadslägen. Vi bedömer att en Hedgefond är ett bra alternativ i osäkra tider, exempelvis i dagens marknadsläge då det finns risk att världens börser ska fortsätta nedåt på grund av skenande budgetunderskott i västvärlden. Å andra sidan har många företag kommit med positiva rapporter, vilket gör att analytikerkåren idag är oense om hur börserna kommer att gå. Går börserna ned kommer en Hedgefond överträffa marknadsindex, går börsen upp kommer en hedgefond i varje fall ha en positiv avkastning. Vi tycker att man kan ställa frågan om en Hedgefond är ett bra alternativ i en portfölj då avkastningen var under den riskfria räntan i en nedåtgående period

21 7 Källförteckning Artiklar Markowitz, Harry. Portfolio Selection : The Journal of Finance. Vol. 7: No. 1 (Mar., 1952). pp Ross, Stephen A. The Capital Asset Pricing Model, (CAPM) Short-Sale Restrictions and Related issues : The Journal of Finance. Vol. 32: No. 1. (Mar., 1977). pp , William F. The Ratio : The Journal of Portfolio Management. Vol. 21: No. 1. (Fall, 1994). pp Litteratur De Ridder, Adri Effektiv kapitalförvaltning. Nordstedts Juridik. Stockholm. Gavelin, Lars & Sjöberg, Erik Finansiell ekonomi i praktiken. Studentlitteratur. Polen. Lhabitant, Francois-Serge Hedge funds: quantitative insights, John Wiley & Sons Ltd. West Sussex. Ross S., Westerfield R., Jaffe J. & Jordan B Modern Financial Management. McGraw-Hill. New York. 21

22 Elektroniska källor Affärsvärlden Fondbolagens Förening Sveriges Riksbank Morningstar Dagens Industri Svenska Lagar

23 Hedgefond information Aktie-Ansvar Graal Futuris Asset Management Futuris Nordea Fonder Aktiebolag European Equity Hedge Fund Stella Asset Management AB Alsback förvaltning Atlant Fonder AB

24 8 Bilagor Stella Nova Graal Inc HF R R^2 R R^2-0,42 0,18 0,5 0,25 0,88 0,78 1,23 1, ,29 0,0841 1,46 2,13-0,27 0,0729 0,15 0,02 0,66 0,4356 0,82 0,67 0,74 0,5476 0,33 0,11 1,01 1,0201 0,51 0,26 0,07 0,0049 0,68 0,46 0,75 0,5625 1,25 1,56 0,12 0,0144 0,55 0,3 0,71 0,5041-0,15 0,02 0,77 0,5929 8,06 10,49 6,58 5,602 Månadsvis = 0,67 Månadsvis = 0,55 ((10,49) - 12 x 0,67 ^2) / 11 = 0,22 (5,6) - 12 x 0,55 ^2 / 11 = 1,4 (0,67-0,24)/0,22= 1,95 (0,55-0,24) / 1,4 = 0, R R^2 R R^2-0,92 0,85 0,39 0,1521 0,61 0,37 0,77 0,5929 0,38 0,14 1,23 1,5129 1,17 1,37 0,48 0,2304 0,68 0,46-0,54 0,2916-0,09 0,01 0,19 0,0361 1,1 1,21-0,37 0,1369 0,36 0,13 0,2 0,04 0,81 0,66 1,12 1,2544 0,5 0,25 0,92 0,8464 0,98 0,96 0,7 0,49 1,24 1,54 1,89 3,5721 6,82 7,95 6,98 9,1558 Månadsvis = 0,57 Månadsvis = 0,58 24

25 ((7,95)-12 x 0,57 ^2) / 11 = 0,61 (9,16) - 12*0,58 ^2 / 11 = 0,69 (0,57-0,29)/0,61 = 0,46 (0,58-0,29) / 0,69 = 0, R R^2 R R^2 0,56 0,31 0,74 0,5476 0,86 0,7396 0,16 0,0256-0,36 0,1296 1,23 1,5129 1,27 1,6129 1,32 1,7424 1,21 1,4641 0,63 0,3969 0,72 0,5184 0,01 0,0001 0,56 0,3136 0,51 0,2601 2,02 4,0804-0,42 0,1764 2,43 5,9049-0,07 0,0049 1,38 1,9044-1,14 1,2996 2,16 4,6656-1,52 2,3104 1,96 3,8416 0,2 0,04 14,77 25,4851 1,65 8,3169 Månadsvis = 1,23 Månadsvis = 0,14 ((25,49)- 12 x 1,23 ^2) / 11 = 0,82 (8,32) - 12 x 0,14 ^2 / 11 = 0,85 (1,23-0,35)/0,82 = 1,07 (0,14-0,35) / 0,85 = -0, R R^2 R R^2-1,98 3,9204-0,89 0,7921 0,86 0,7396 2,23 4,9729 0,37 0,1369 0,16 0,0256-0,58 0,3364 0,89 0,7921 0,85 0,7225 0,66 0, ,9 8,41 0,08 0,0064 0,59 0,3481 0,09 0,0081-0,1 0,01-3,7 13,69-3,16 9,

26 2,99 8,9401-2,71 7,3441 0,57 0,3249-0,61 0,3721 5,19 26,9361 0,07 0,0049 3,74 56,7614-5,77 33,4931 Månadsvis = 0,31 Månadsvis = (-0,48) ((56,76)- 12 x 0,31 ^2) / 11 = 2,2 (33,49) - 12 x (-0,48)^2 / 11 = 1,67 (0,31-0,31)/2,2 = 0 ((-0,48)-(0,31))/1,67 = -0, R R^2 R R^2 0,56 0,3136 0,62 0,3844-1,62 2,6244 0,47 0,2209-2,63 6,9169 0,12 0,0144 0,54 0,2916 0,71 0,5041 0,42 0,1764 0,51 0,2601 0,27 0,0729 0,19 0,0361 0,14 0,0196 0,19 0,0361 0,68 0,4624 0,69 0,4761 0,58 0,3364 0,45 0,2025-0,3 0,09 0,01 0,0001 1,29 1,6641-0,16 0,0256-0,59 0,3481 0,44 0,1936-0,66 13,3164 4,24 2,354 Månadsvis = -0,055 Månadsvis = 0,35 (13,32)- 12 x -0,055 ^2 / 11 = 1,1 (2,35) - 12 x 0,35 ^2 / 11 = 0,28 ((-0,055) - (0,21)) / 1,1 = -0,24 (0,35-0,21) / 0,28 = 0,5 Nordic Brummer R R^2 R R^ ,5184 1,45 2, ,2681 0,5 0,25 26

27 ,2769 0,16 0, ,7569 3,22 10, ,6225-2,47-6, ,0529 1,26 1, ,1849 1,36 1, ,1444 1,03 1, ,0681 4,01 16, ,5344-1,99-3, ,2329 5,57 31, ,8369-1,04-1, , ,06 53,25 Månadsvis = 1,95 Månadsvis = 1,088 (147,5) - 12 x 1,95 ^2 / 11 = 3,0 (53,25)-12 x (1,088)^2/11= 1,88 (1,95-0,24) / 3,0 = 0,57 (1,088-0,24) / 1,88 = 0, R R^2 R R^ ,0025-3,34-11, ,1609 1,31 1, ,0969 0,74 0, ,4649-1,54-2, ,1369-1,1-1, ,3856-1,79-3, ,0169 1,25 1, ,0489-0,23-0, ,25-1,19-1, ,49 2,42 5, ,2761 1,83 3, ,4849 8,18 66, ,8145 6,54 60,59 1,78 Månadsvis = 0,55 (82,81) - 12 x 1,78 ^2 / 11 = 2,0 (60,59)-12 x (0,545)^2/11= 2,28 (1,78-0,29) / 2,0 = 0,75 (0,55-0,29) / 2,28 = 0,11 27

28 R R^2 R R^ ,8496 1,84 3, ,0816 2,98 8, ,6729 4,11 16, ,84 2,98 8, ,29 8,16 66, ,1681-0,84-0, ,1089 1,84 3, ,5281-7,01-49, ,0121-0,26-0, ,6084 0,39 0, ,0144-4,28-18, ,3249-0,22-0, ,499 9,69 39,88 Månadsvis = 0,37 Månadsvis = 0,81 (27,5)- 12 x 0,37 ^2 / 11 = 1,53 (39,88)-12*(0,808)^2/11= 1,71 (0,37-0,35) / 1,53 = 0,01 (0,81-0,35) / 1,71 = 0, R R^2 R R^2 9,42 88, ,9225 0,67 0, ,96 1,42 2, ,6481-3,49-12, ,1936-1,74-3, ,9216 8,4 70, ,2321 1,97 3, ,4964 1,65 2, ,2704 7,84 61, ,3136-1,69-2, ,3969 1,76 3, ,0841-1,07-1, , ,14 213, ,4589 Månadsvis = 2,1 Månadsvis = -1,04 (213,73)-12 x (2,095)^2/11= 3,81 28

29 (205,5) - 12 x -1,04 ^2 / 11 = 4,18 (2,1-0,31) / 3,81 = 0,47 ((-1,04)-(0,31)) / 4,18 = -0, R R^2 3,22 10, ,06 0 R R^2 5,18 26, ,6641-0,34-0, ,7225-0,95-0, ,0144-1,7-2, ,3481 0,89 0, ,6736 0,81 0, ,7689 4,51 20, ,1201-4,5-20, ,0004 2,87 8, ,5476 5,73 32, , ,78 75, ,0609 Månadsvis = 1, , ,7895 Månadsvis = 1,33 (75,9)-12 x (1,315)^2 / 11= 2,24 (86,8) - 12 x 1,33 ^2 / 11 = 2,4 (1,32-0,21) / 2,24 = 0,5 (1,33-0,21) / 2,4 = 0,47 Nordea Atlant Edge R R^2 R R^2 0,18 0,03 3,6 12,96 0,66 0, ,16-1,35 0,1 0,01 1,56 2,43 0,1 0,01 0,94 0,88 0,2 0,04 1,61 2,59 1,1 1,21 0,51 0,26 0,2 0,04 0,52 0,27 0,7 0,49 0,34 0,

30 -1,18-1, ,26 0, ,9 0,81 2,5 6,25 5,14 5,16 12,5 45,01 Månadsvis = 0,43 Månadsvis=0,14 (5,16)-12 x (0,430)^2 / 11= 0, x 1,04^2 / 11 = 1,7 (0,43-0,24) / 0,52 = 0,37 (1,04-0,29) / 1,7 = 0, R R^2 1,69 2,86 R R^2 0,95 0,9-0,8 0,64 0,59 0, ,41 0,17 4,1 16,81-1,65-2,72 3,5 12, ,24 0, ,78 0, ,76 0,58-1,4 1,96 1,2 1,44 0,3 0,09 4,97 4,25-2,2 4,84 Månadsvis = 0,41-9,2 84,64-3,7 13,69-13,4 164,92 (4,25)-12 x (0,41)^2 / 11 = 0,45 Månadsvis = 1,1 (0,41-0,29) / 0,45 = 0, x 1,1^2 / 11 = 3, (1,1-0,35) / 3,7 = 0, R R^ ,22 0,05-0,18-0,03 R R^2 0,19 0, ,23 0,05 0,2 0,04 0,1 0,01 3,8 14,44 30

31 -0,29-0,08-3,8 14,44 0,53 0, ,79-0,62-6,4 40,96 0,87 0,76-1,8 3,24 2,23 4, , ,6 213,16-0,11-0, ,98 5, Månadsvis = 0, ,6 345,28 Månadsvis = -3 (5,42)-12 x (0,248)^2 / 11= 0, x 3^2 /11 = 4,6 (0,25-0,35) / 0,65 = -0,15 ((-3)-0,31) / 4,6 = -0, R R^2-0,42-0, ,21 4,88-0,22-0,05 R R^2 0,46 0, ,11 4, ,52 2, ,27-10, ,26-0,07 2,6 6,76-5,29-27,98 2,4 5,76-0,26-0, ,27-0,07 8,5 72,25 1,34 1,8 8,5 72,25-2,35-25,46 6,5 42,25 Månadsvis = -0,20 6,4 40,96 6,1 37, ,44 (-25,46)-12 x (-0,196)^2 / 11 = 1,51 Månadsvis = 5,7 (-0,2-0,31) / 1,51 = -0, x 5,7 ^2 / 11 = 4, (5,7-0,21) / 4,9 = 1,12 R R^2 0,26 0,07 SIXRX 31

32 -2,02-4,08 0,89 0, ,11 4,45 0,71 0,5 0,81 0,6561-0,88-0,77 4,55 20,7025 0,48 0,23 0,33 0,1089 2,65 7,02-1,33 1,7689 1,42 2,02 5,82 33,8724-1,7-2,89 4,23 17,8929 1,19 1,42 4,95 24,5025 1,3 1,69-1,26 1,5876 6,41 10,45 5,67 32,1489 Månadsvis = 0,54-1,89 3,5721 4,09 16,7281 5,84 34,1056 (10,45)-12 x (0,535)^2 / 11 = 0,80 31,81 187,6465 Månadsvis = 2,65 (0,54-0,21) / 0,8 = 0, x 2,65^2 / 11 = 3,1 Atlant Explora 2006 (2,65-0,24) / 3,1 = 0,77 R R^ ,2 0,04 1,43 2,0449 0,1 0,01 3,6 12,96 0,1 0,01 6,89 47,4721 0,1 0,01 0,98 0,9604 0,5 0,25-7,85 61,6225 0,3 0,09 1,32 1,7424 0,7 0,49-1,84 3,3856 1% 1 4,48 20,0704 1,3 1,69 5,19 26, ,49 20,1601 0,3 0,09-0,82 0,6724 5,6 4,68 8,32 69,2224 Månadsvis = 0,47 26,19 267,2493 Månadsvis = 2,2 4,68-12 x 0,47 ^2 / 11 = 0, x 2,2^2 / 11 = 4,4 32

33 (0,47-0,29) / 0,43 = 0,42 (2,2-0,29) / 4,4 = 0, R R^2 3,26 10,6276 1,2 1,44-2,19 4,7961-1,3 1,69 5,57 31,0249 1,4 1,96 6,75 45,5625 2,2 4,84 1,95 3,8025 0,5 0,25-2,23 4, ,5 2,25 0,3 0,09-2,64 6, ,4 0, ,92 3,6864 0,4 0,16-6,49 42,1201-1,2 1, ,4 1,96-1,84 159,9726 0,1 15,83 Månadsvis = -0,15 Månadsvis = 0, x -0,15^2 / 11 = 3,8 15,8-12 x 0,01^2 / 11 = 1,19 ((-0,15)-0,35) / 3,8 = -0,13 (0,01-0,35) / 1,19 = -0, ,27 150,5529 R R^2 3,43 11, ,64 2, ,91 24,1081 0,1 0,01 2,86 8,1796-0,1 0,01-13,98 195, ,69 0,4761-4,2 17,64 1,26 1,5876 0,6 0,36-12,33 152, ,77 315, ,12 4, ,69 13, ,65 880,7115 1,5 2,25 Månadsvis = -3,7-11,1 65,27 Månadsvis = -0,93 33

34 x -3,7 ^2/ 11 = 8 65,3-12 x (-0,93)^2 / 11 = 2,2 ((-3,7)- 0,31) / 8 = -0,5 ((-0,93) - 0,31) / 2,2 = -0, ,65 31,9225 2,82 7,9524 R R^2 1,45 2,1025 0,1 0,01 21,72 471, ,85 8, ,98 0, ,36 107,3296-0,5 0,25 3,4 11,56 0,5 0,25 0,62 0,3844 1,8 3,24 4,76 22,6576 1,7 2,89-0,01 0,0001 1,8 3,24 1,91 3,6481 1,8 3,24 45,21 668,3985 1,7 2,89 Månadsvis = 3,8 1,8 3,24 10,6 27,25 Månadsvis = 0, x 3,8 ^2 / 11 = 6,7 27,3-12 x 0,9^2 / 11 = 1,3 (3,8-0,21) / 6,7 = 0,54 (0,9-0,21) / 1,3 = 0,53 Riskfri ränta (månadsvis) 2005 = 0, = 0, = 0, = 0, = 0,21 34

Hedgefonder som alternativ investering

Hedgefonder som alternativ investering Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2008 Hedgefonder som alternativ investering Kvantitativ studie av svenska hedgefonders prestationer

Läs mer

Sverigefonder eller Investmentbolag

Sverigefonder eller Investmentbolag Södertörns högskola Institutionen för företagsekonomi Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2009 Sverigefonder eller Investmentbolag En jämförande studie med avseende på risk och avkastning mellan

Läs mer

Hedgefonder och aktiefonder under IT-kraschen

Hedgefonder och aktiefonder under IT-kraschen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C Höstterminen 2008 Hedgefonder och aktiefonder under IT-kraschen en studie av riskjusterad avkastning Författare: Oliver Ziehe Handledare:

Läs mer

Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden?

Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats inom företagsekonomi Våren 2008 Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden? Författare: Jonas Boström Claes

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap. 8-9 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Förväntad avkastning och volatilitet i portföljer Förväntad avkastning och volatilitet

Läs mer

Hemma bra men borta bäst?

Hemma bra men borta bäst? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2011 Hemma bra men borta bäst? En studie om svenska och ryska hedgefonder Av: Ebuzer Orhan,

Läs mer

AP-fondernas utveckling

AP-fondernas utveckling stas Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering HT 2011 AP-fondernas utveckling en jämförande studie om avkastning och risk mellan åren 2002-2010 Av:

Läs mer

Småbolagsfonder eller Sverigefonder?

Småbolagsfonder eller Sverigefonder? Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2009 Småbolagsfonder eller Sverigefonder? En empirisk studie av svenska småbolagsfonder Av:

Läs mer

Är etiska aktiefonder lika lönsamma som traditionella aktiefonder?

Är etiska aktiefonder lika lönsamma som traditionella aktiefonder? Ör jag Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C, Finansiering HT 2011 Är etiska aktiefonder lika lönsamma som traditionella aktiefonder? En

Läs mer

Ger Hedgefonder högre riskjusterad avkastning än Traditionella fonder?

Ger Hedgefonder högre riskjusterad avkastning än Traditionella fonder? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2013 Ger Hedgefonder högre riskjusterad avkastning än Traditionella fonder? En jämförelsestudie

Läs mer

CAPM (capital asset pricing model)

CAPM (capital asset pricing model) CAPM (capital asset pricing model) CAPM En teoretisk modell för förväntad avkastning i jämvikt, d.v.s. när utbudet av varje tillgång är lika med efterfrågan på motsvarande tillgång. Detta betyder att CAPM

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Föreläsningens innehåll Historisk avkastning för finansiella tillgångar Beräkning av avkastning och risk

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Hedgefonders avkastningsmönster Verklighet eller fördom?

Hedgefonders avkastningsmönster Verklighet eller fördom? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande C-uppsats Vårtermin 2013 Hedgefonders avkastningsmönster Verklighet eller fördom? En studie av hedgefonders prestation i förhållande till traditionella

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Nordeas fonder

Nordeas fonder Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2008 Nordeas fonder 2003-2007 En riskjusterad utvärdering av fondernas avkastning Av: Pelin

Läs mer

Aktiefonder. En prestationsjämförelse mellan Sverige- och. globalfonder under en tioårsperiod.

Aktiefonder. En prestationsjämförelse mellan Sverige- och. globalfonder under en tioårsperiod. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2010 Aktiefonder En prestationsjämförelse mellan Sverige- och globalfonder under en tioårsperiod.

Läs mer

Förvaltarens betydelse

Förvaltarens betydelse Södertörns högskola Institutionen för företagsekonomi Kandidatuppsats 15 hp Finansiering VT 009 Förvaltarens betydelse En jämförande studie av storbankernas förvaltning av regionala fonder inriktade på

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-02-16 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren Placeringsalternativ för den försiktige investeraren En jämförelse mellan svenska hedgefonder och räntefonder under perioden 2003-2008 VT 2009 FEKK01 Examensarbete kandidatnivå Handledare: Tore Eriksson

Läs mer

Tre svenska bankers landsfonder med avseende på riskjusterad avkastning.

Tre svenska bankers landsfonder med avseende på riskjusterad avkastning. Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering vårterminen 2012 Tre svenska bankers landsfonder med avseende på riskjusterad avkastning. Av: Nassim Bentayeb

Läs mer

Svenska pensionsfonder

Svenska pensionsfonder Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C/Finansiering höstterminen 2009 (Frivilligt: Programmet för xxx) Svenska pensionsfonder En riskjusterad

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

CAPM - en vingklippt modell?

CAPM - en vingklippt modell? CAPM - en vingklippt modell? En kvantitativ studie om betavärdets påverkan på Sverigefonders avkastning Författare: Handledare: Nylén, Emil Stolt, Daniel Lindbergh, Lars Student Handelshögskolan Vårterminen

Läs mer

Södertörns Högskola Magisteruppsats HT-05 Handledare: Eron Oxing. - en jämförelse mellan aktiv förvaltade svenska aktiefonder kontra index -

Södertörns Högskola Magisteruppsats HT-05 Handledare: Eron Oxing. - en jämförelse mellan aktiv förvaltade svenska aktiefonder kontra index - Södertörns Högskola Magisteruppsats HT-05 Handledare: Eron Oxing - en jämförelse mellan aktiv förvaltade svenska aktiefonder kontra index - Förord Denna studie behandlar svenska aktiefonders avkastning

Läs mer

Hedgefonders prestation i ekonomisk nedgång

Hedgefonders prestation i ekonomisk nedgång Uppsala Universitet 2009-06-03 Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats VT-2009 Författare: Jonas Sandström Erik Svenson Hedgefonders prestation i ekonomisk nedgång - En undersökning av dagens

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Är aktivpassivitet och ren inaktivitet lönsamma sparformer inom PPM?

Är aktivpassivitet och ren inaktivitet lönsamma sparformer inom PPM? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2011 Är aktivpassivitet och ren inaktivitet lönsamma sparformer inom PPM? - En komparativ studie

Läs mer

Svenska pensionsfonder

Svenska pensionsfonder Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Magisteruppsats 15 hp Företagsekonomi/Finansiering vårterminen 2010 Svenska pensionsfonder En studie mellan fondstorlek och prestation Av:

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Norden kontra Östeuropa

Norden kontra Östeuropa Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2008 Norden kontra Östeuropa en jämförelse av storbankernas fonder Av: Abdurrahman Bedir

Läs mer

Fonder. En jämförande studie om fondstorlekens betydelse. under lågkonjunktur

Fonder. En jämförande studie om fondstorlekens betydelse. under lågkonjunktur Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Magisteruppsats 15 hp Finansiell Ekonomi Vårterminen 2010 Fonder En jämförande studie om fondstorlekens betydelse under lågkonjunktur Av: Jonas

Läs mer

"Svenska hedgefondmarknaden

Svenska hedgefondmarknaden SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Företagsekonomi, Påbyggnadskurs 10 poäng kandidatuppsats Handledare: Ogi Chun "Svenska hedgefondmarknaden Tar förvaltarna betalt för Alpha? Viktor Grahn 19820215-0333 Armin Zetterberg

Läs mer

Småbolagseffekten. Anna Ljungberg. Handledare: Anne-Marie Pålsson

Småbolagseffekten. Anna Ljungberg. Handledare: Anne-Marie Pålsson Småbolagseffekten Anna Ljungberg Handledare: Anne-Marie Pålsson Kandidatuppsats VT 2011 Sammanfattning Titel: Småbolagseffekten Kurs: Kandidatuppsats i Nationalekonomi, 15 HP Författare: Anna Ljungberg

Läs mer

Asien-, Europa- och Nordamerika fonder

Asien-, Europa- och Nordamerika fonder Södertörns Högskola Institutionen för företagsekonomi Kandidatuppsats 15 hp Ämne Finansiering Vårterminen 2011 Asien-, Europa- och Nordamerika fonder Studie om fondernas avkastning och risk i upp- och

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Investerarens guide till hedgefondsstrategier

Investerarens guide till hedgefondsstrategier Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sektionen för Ekonomi och Teknik Högskolan i Halmstad VT 2008-05-14 Investerarens guide till hedgefondsstrategier En jämförande studie av hedgefondsstrategier på den svenska

Läs mer

Aktiv förvaltning av BRIC-landsfonder

Aktiv förvaltning av BRIC-landsfonder Företagsekonomiska Institutionen 15 Hp Höstterminen 2011 Aktiv förvaltning av BRIC-landsfonder En jämförelse av prestation mellan aktivt förvaltade BRIC-landsfonder på den svenska fondmarknaden och respektive

Läs mer

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Finansiering HT terminen 2012 Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning en studie om svenska fondbolag Av: Andres

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-01-20 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Rysslandsfonder. En analys av utveckling och risk mellan åren 1999 och 2005

Rysslandsfonder. En analys av utveckling och risk mellan åren 1999 och 2005 Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Tema: Investering och finansiering Handledare: Åke Bertilsson Vårterminen 2006 Rysslandsfonder En

Läs mer

Aktiv fondförvaltning på svenska marknaden

Aktiv fondförvaltning på svenska marknaden UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Författare:, Handledare: Ulf Olsson Vårterminen 2011 Aktiv fondförvaltning på svenska marknaden Svenska aktiefonders prestation i jämförelse mot passiv

Läs mer

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Föreläsning 4 ffektiva marknader Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris ffektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Konsekvens: ndast ny information påverkar

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-11-17 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör I takt

Läs mer

Är det lönsamt att vara etisk? -En fallstudie utifrån ett kundperspektiv

Är det lönsamt att vara etisk? -En fallstudie utifrån ett kundperspektiv Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Investering & Finansiering Vårterminen 2008 Programmet för Medicinteknisk ekonom Är det lönsamt att vara etisk? -En fallstudie

Läs mer

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2008 En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Av:

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Bank eller fondbolag?

Bank eller fondbolag? Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2008 Bank eller fondbolag? En jämförande studie av fondförvaltare Av: Jan Zeffer & Herje Karlsson

Läs mer

Hedgefonder. En empirisk studie om olika hedgefondstrategier och deras påverkan på avkastning. Södertörns högskola Institutionen för Företagsekonomi

Hedgefonder. En empirisk studie om olika hedgefondstrategier och deras påverkan på avkastning. Södertörns högskola Institutionen för Företagsekonomi Södertörns högskola Institutionen för Företagsekonomi Kandidat 15 hp Finansiering Vårterminen 2013 Hedgefonder En empirisk studie om olika hedgefondstrategier och deras påverkan på avkastning. Av: Mohammad

Läs mer

Aktiv- och Indexförvaltning

Aktiv- och Indexförvaltning Södertörns Op990 högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Magisteruppsats 30 hp Företagsekonomi VT 2014 Aktiv- och Indexförvaltning Kan svenska investerare få högre riskjusterad avkastning genom

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Avkastning,+storlek+och+ avgifter+i+premiepensionens+ fondutbud

Avkastning,+storlek+och+ avgifter+i+premiepensionens+ fondutbud Avkastning,+storlek+och+ avgifter+i+premiepensionens+ fondutbud Kandidatuppsats*15*hp Företagsekonomiska.institutionen Uppsala&universitet VT#2015! Datum&för&inlämning:(2015"06"04 Helena&Stenman& Fanny%Wallin+

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter Portföljstudie av bostadshyresfastigheter En utvärdering av möjligheten att använda bostadshyresfastigheter som ett sätt att diversifiera en investeringsportfölj baserad på historisk avkastning för olika

Läs mer

Är avkastning allt? Is the return everything? Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen. Företagsekonomi C-uppsats

Är avkastning allt? Is the return everything? Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen. Företagsekonomi C-uppsats Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen Är avkastning allt? Is the return everything? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Christopher von Koch Sammanfattning Författare: Adam

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

Avgifterna. på fondmarknaden 2016

Avgifterna. på fondmarknaden 2016 10-årsjubileum 2006 Avgifterna på fondmarknaden AMF Fonder AVGIFTERNA PÅ FONDMARKNADEN Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 13 sid 16 sid 18 Trender tio år av fondsparande Sammanfattning

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Upp och ner, ner och upp

Upp och ner, ner och upp Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2010 Upp och ner, ner och upp En studie om hur fyra regionalfonder har presterat kvartalsvis

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Ädelmetall i portföljen

Ädelmetall i portföljen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande c-uppsats 15 HP Höstterminen 2012 + Ädelmetall i portföljen En jämförande studie om ädelmetallers diversifieringsegenskaper Av: Zinelabidin

Läs mer

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Vad är risk? På de finansiella marknaderna är en vedertagen och accepterad definition av risk att den definieras som variation i placeringens avkastning.

Läs mer

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder

Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Kommentar: standardavvikelse för nationella fonder och specialfonder Standardavvikelsen nedan är beräknad per den 31 december 2005 och baseras på fonderna månatliga avkastning de senaste 36 månaderna (förutsatt

Läs mer

Aktiv Förvaltning - Resulterar det i högre avkastning än index?

Aktiv Förvaltning - Resulterar det i högre avkastning än index? Beteckning: Avdelningen för ekonomi Aktiv Förvaltning - Resulterar det i högre avkastning än index? Frida Rosén och Christine Smestad Juni 2010 Examensarbete i Företagsekonomi 15 poäng/d-nivå Ekonomprogrammet

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Över linjen. - en uppsats om att betala för överavkastning hos. aktivt förvaltade fonder

Över linjen. - en uppsats om att betala för överavkastning hos. aktivt förvaltade fonder Företagsekonomiska institutionen Industriell och finansiell ekonomi Kandidatuppsats VT 2008 Över linjen - en uppsats om att betala för överavkastning hos aktivt förvaltade fonder Handledare: Anders Axvärn

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2015

Avgifterna på fondmarknaden 2015 Avgifterna på fondmarknaden 2015 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för nionde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. PROMEMORIA Datum 2014-10-08 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått upphör I takt

Läs mer

Finländska aktiefonders prestation och egenskaper

Finländska aktiefonders prestation och egenskaper Finländska aktiefonders prestation och egenskaper Christoffer Härus Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik Svenska handelshögskolan Vasa 2015 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution:

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer