MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet"

Transkript

1 MILJÖASPEKT LANDSKAP form och rumslighet Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. Definition Landskap, delen form och rumslighet Den Europeiska Landskapskonventionens definition av begreppet Landskap finns citerad och förklarad i dokumentet Allmänna utgångspunkter för förslag till miljöbedömningsgrunder. 1 Form och rumslighet tillhör de grundläggande parametrar som bygger upp landskapets karaktär. I landskapets form och rumslighet inbegrips delparametrar som landskapets skala, struktur och visuell karaktär. Landskapets skala och struktur konstitueras av topografi, riktning och brutenhet medan den visuella karaktären (och i viss grad också strukturen) även påverkas av landskapets olika grad av öppenhet/slutenhet samt lokalisering och utformning av bebyggelse och infrastruktur. En väg i gränsen mellan odlingsmark och skogsmark ofta i en jordartsgräns kan t.ex. förtydliga landskapets egen struktur. Öppenheten/slutenheten i landskapet är starkt kopplad dels till naturgivna förutsättningar (som berg och jordarter, klimat och vattenförhållanden), dels till dagens markanvändning och historiska brukande. Avgränsning Bedömningsgrund Landskap form och rumslighet omfattar samtliga trafikslag, dvs. väg, järnväg, luft och sjöfart. Vad gäller landskapets form och rumslighet är det främst fysiska åtgärder som omoch nybyggnad av infrastrukturanläggningar samt drift och underhållsåtgärder som ger upphov till effekter. Möjligheten att göra relevanta avgränsningar avseende delaspekten form och rumslighet är direkt kopplad till kunskapen om landskapet det vill säga det planeringsunderlag 2 som finns framtaget, hur detta är utformat samt kompetensen att tolka hur landskapet kan påverkas av planerade åtgärder. I regionala landskapskaraktärsbeskrivningar (se vidare Utvecklingsbehov) preciseras vilka parametrar som ger upphov till unika karaktärsdrag i olika landskap. Här ges också en bedömning av deras känslighet, potential och pågående utvecklingstendenser. Redan i framtagandet av kunskapsunderlaget görs alltså en avgräsning avseende vilka landskapskaraktärer (och i vilken skala) som är av betydelse vid planering av infrastrukturåtgärder. Saknas denna typ av underlag begränsas möjligheten att göra relevant avgränsning av vilka parametrar som bör påverka åtgärdsplaneringen och/eller bedömas avseende miljöpåverkan. Det är dock viktigt att karaktärsbeskrivningarna är framtagna med syftet att utgöra underlag vid just infrastrukturplanering. 1 Se Allmänna utgångspunkter för miljöbedömningsgrunderna. 2 Samlat planeringsunderlag Miljö inkl. delunderlag Landskap m.fl. Trafikverkets publikation 2012:169. Sida 1

2 Bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan och bidrag till måluppfyllelse Några direkt riktade mål mot landskapets from och struktur finns inte i svensk politik idag. Indirekt finns kopplingar mot frågan om landskapets form och rumslighet främst genom mål för kulturlandskapet i flera av miljökvalitetsmålen. För att identifiera effekter avseende landskapets form och rumslighet och ha möjlighet att bedöma dessa behöver kategorier av planåtgärder och identifierade landskap som berörs sammanföras. Det kan ske genom att identifiera dels åtgärdskategoriernas koppling till olika effekter, dels landskapets koppling till samma sorts effekter. Där effekterna från åtgärderna möter känslighet/potential för samma sorts effekt uppstår konsekvenser för landskapets form och rumslighet. På detta sätt finns möjlighet att identifiera potentiella konsekvenser, positiva samt negativa. Därefter ska konsekvenserna/effekterna bedömas vad gäller grad av påverkan (betydande el ej). Bedömningsgrunder Om föreslagna åtgärdspaket påverkar landskapets form och rumslighet på ett sätt som motverkar möjligheten att upprätthålla landskapets karaktär och utveckla dess kvaliteter medför planen negativ landskapspåverkan. Det omvända gäller om åtgärderna är utformade så att de går i linje med eller förstärker de landskapskaraktärer och kvaliteter som är önskvärda att bibehålla eller utveckla. Landskapets karaktär, potential samt känslighet för olika typer av påverkan framgår av landskapskaraktärsbeskrivningar som bör utgöra kunskapsunderlag för planeringen och ligga till grund för miljöbedömningsprocessen. Om de planerade åtgärderna dessutom påverkar ett stort område (har ett stort influensområde) eller ger en icke reversibel påverkan är dess miljöpåverkan större. Bedömningen av åtgärdernas påverkan på landskapet bör därför bedömas utifrån både dess kvalitativa och kvantitativa effekter. Kvalitativ påverkan: Uppstår om åtgärderna innebär påverkan på landskapets skala, struktur eller visuella karaktär. Det vill säga en påverkan på landskapets kvaliteter. Effekten av kvalitativa påverkan utgörs alltså av förlust/försämring alternativt vinst/förbättring av bärande karaktärer och/eller kvaliteter. Kvantitativ påverkan: Utgörs av åtgärdernas utbredning, influensområde och reversibilitet. Det vill säga åtgärdernas direkta eller indirekta geografiska utbredning i landskapet. I den kvantitativa påverkan vägs också in huruvida åtgärden är reversibel eller icke reversibel, det vill säga för hur lång tid landskapet blir påverkat. Vid bedömning av åtgärdspaket kan följande nyckel användas som stöd för att identifiera betydande miljöpåverkan: Kvalitativ påverkan inom Landskap form/rumslighet: Skala, struktur eller Påverkans omfattning/influensområde (kvantitet) Landskapets känslighet/sårbarhet/potential* Betydande (positiv eller negativ) miljöpåverkan? LITEN HÖG Potentiell visuell karaktär - - STOR HÖG JA - - LITEN LÅG NEJ - - STOR LÅG Potentiell Sida 2

3 Vilken grad av påverkan (positiv eller negativ) en åtgärd kan förväntas få på landskapets form och rumslighet. Bedömningen ska användas i kombination med en regional landskapskaraktärsbeskrivning. Där potentiell betydande miljöpåverkan identifieras är det frågan om HUR (och för geografiskt odefinierade åtgärder även VAR) åtgärden utförs som blir avgörande för dess grad av påverkan på landskapets form och rumslighet. Det är då av största vikt att i fortsatt planeringsprocess lägga stort fokus på HUR åtgärden lokaliseras eller utformas och att utrymme (tidsmässigt och ekonomiskt) finns att minimera risken för negativ påverkan eller maximera möjligheten till positiv påverkan. Om åtgärderna lokaliseras, utformas och/eller utförs på bästa sätt kan en potentiell negativ miljöpåverkan minskas eller helt elimineras. Där det konstateras att planåtgärden kommer att innebära betydande negativ miljöpåverkan krävs åtgärder för att minimera denna. Även här är frågan HUR avgörande för möjligheten att minimera de negativa effekterna och/eller maximera de positiva effekterna. Om åtgärderna lokaliseras, utformas och/eller utförs på bästa sätt kan den negativa miljöpåverkan minskas, men aldrig helt elimineras. Sida 3

4 Miljömål Indikator Kontrollfråga för tidiga skeden. 1 Saknas Betydelse för upprätthålland e och/eller utveckling av landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter avseende delaspekterna skala, struktur eller visuell karaktär. Påverkas/upprätthål ls/utvecklas skala, struktur eller den visuella karaktären i landskap som är känsligt/sårbart för påverkan på dessa parametrar? Finns det risk för att åtgärder berör landskap som har HÖG potential, känslighet/sårbarhe t för påverkan på skala, struktur eller visuell påverkan? Kriterier för när betydande miljöpåverkan (positiv eller negativ) uppstår jämfört med referensalternativ Stor/omfattande påverkan på skala, struktur eller visuell karaktär i landskap med hög känslighet för påverkan på denna parameter. Stor/omfattande påverkan på skala, struktur eller visuell karaktär i landskap med hög potential avseende upprätthållande/utvecklin g av denna parameter. Påverkas skala, struktur eller visuell karaktär i landskap med hög känslighet alternativt potential avseende påverkan på denna parameter. Kriterier för bidrag till Underlag för analys Metoder för analys Metoder för uppföljning uppfyllelse av mål 3 Saknas Underlag inför analys: Regionala landskapskaraktärs beskrivningar redovisande landskapets karaktär, potential samt känslighet/sårbarhe t. (se vidare Utvecklingsbehov ) Kunskapsunderlag hur påverkar infrastrukturåtgärd er landskapet? (se vidare Utvecklingsbehov ) Bedömningsnyckel Landskap form/rumslighet Analysmetod: Bedömningsnyckel Landskap form/rumslighet används som stöd för analys av påverkans typ och omfattning i relation till landskapets känslighet/sårbarhet/poten tial: Kombinationen STOR omfattning och HÖG känslighet/sårbarhet innebär betydande negativ miljöpåverkan. Kombinationen STOR omfattning och HÖG potential innebär betydande positiv miljöpåverkan. Andra kombinationer kan innebära POTENTIELL negativ eller positiv miljöpåverkan. Metoder för uppföljning av landskapets from och rumslighet saknas. Program inkl tidplan för framtagande av landskapsprogram i områden som saknar och/eller program för implementering av programmens riktlinjer i drift och underhållsrutiner om detta saknas. 3 Trafikverkets analys av vad hänsynsmålets precisering på klimat innebär för transportsektorn. Enligt Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan, 2010:095 Sida 4

5 Miljömål Indikator Kontrollfråga för tidiga skeden. Kriterier för när betydande miljöpåverkan (positiv eller negativ) uppstår jämfört med referensalternativ Kriterier för bidrag till Underlag för analys Metoder för analys Metoder för uppföljning uppfyllelse av mål 3 Krav på redovisning: Planåtgärdernas geografiska fördelning samt berörda landskapskaraktärer redovisas i kartform med beskrivande text. Åtgärdernas kvantitativa påverkan beskrivs och använd definition av STOR resp. LITEN redovisas. För åtgärder som bedöms ha potentiell betydande miljöpåverkan redovisas orsak samt hur åtgärderna ska hanteras i fortsatt process. Sida 5

6 Utvecklingsbehov Regionala landskapskaraktärsbeskrivningar Regionala landskapskaraktärsbeskrivning är en förutsättning för att göra miljöbedömningar av vilka konskvenser föreslagna infrastrukturåtgärderna har på den biologiska mångfalden i landskapet. Landskapens egenskaper hämtas från landskapskaraktärsbeskrivningen där landskapets biologiska infrastruktur är en del av olika landskapsområdens specifika karaktär. En metod för hur man tar fram landskapskaraktärsbeskrivningar som underlag för bl.a. miljöbedömning av långsiktiga transportplaner har tagits fram i en pilotstudie för Västra Götaland. 4 Landskapskaraktärsbeskrivningar i andra regioner och län behöver också utvecklas. Verksamhetsanpassade inriktningsmål Inget av Sveriges nationella miljömål omfattar på ett heltäckande sätt landskapsaspekten form och rumslighet. Miljömålet God bebyggd miljö omfattar främst det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden. Fd Vägverket utvecklade för att väginfrastruktursektorn skulle kunna bidra till uppfyllelse av de svenska miljömålen verksamhetsanpassade så kallade inriktningsmål. Det övergripande inriktningsmålet var att uppnå en infrastruktur som bidrar till att upprätthålla ett landskaps utmärkande karaktär, som är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och eller mänskligafaktorer samt lyfter fram upplevelsen av landskapets kvaliteter 5. Eftersom landskapets karaktär till stor del konstitueras av dess skala, struktur och visuella egenskaper täckte detta övergripande inriktningsmål in även landskapsaspekten form och rumslighet. De verksamhetsanpassade intriktningsmålen var beslutade inom fd Vägverket men motsvarande beslut saknas inom Trafikverket och inriktningsmålen är därför inte längre gällande. Det finns ett stort behov av att Trafikverket utarbetar och beslutar verksamhetsanpassade inriktningsmål för transportinfrastrukturen som helhet. Övrigt Landskapsprogram DOU (tidigare kallade Gestaltningsprogram för driftsområden) ska enligt tidigare beslut inom fd Vägverket finnas framtaget för samtliga driftsområden till år Så är dock inte fallet ett fåtal finns framtagna, men majoriteten av driftsområdena saknar. En utveckling av och framarbetande av Landskapsprogram för drift och underhåll skulle starkt bidra till möjligheten att ta hänsyn till landskapets karaktär, ta till vara och utveckla dess kvaliteter och potential samt värna dess känslighet/sårbarhet. Tankar och förslag på hur upplägg och framtagande av dessa program kan förenklas och effektiviseras finns, men drivs idag inte aktivt inom Trafikverket. 4 Landskap i långsiktig planering, Trafikverket publikationsnummer 2011:122, ISBN Vägverkets inriktningsdokument för natur, kulturmiljö och friluftsliv i väghållning, publikation 2006:164 Sida 6

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Minimikrav "Enkel SEB utan beräknad NNK"

Minimikrav Enkel SEB utan beräknad NNK Enkel SEB utan NNK Minimikrav "Enkel SEB utan beräknad NNK" Enkel SEB ska tas fram då flera alternativ för att uppfylla samma syfte utreds. En sådan SEB tas fram för varje alternativ. Detta dokument visar

Läs mer

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16 Särskild sammanställning enl. 6 kap 16 miljöbalken De inkomna yttrandena under utställningstiden har bemötts och kommenterats i kommunens Utlåtande. Samtliga inkomna synpunkter finns som bilagor till utlåtandet.

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Redovisning av metodutvecklingsarbetet under åren 2008-2010 samt våren 2011 Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh RAPPORT 5 2013 Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Sammanfattning av de olika kapitlen 3 1. Bakgrund 5 Genomförande

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Boverket Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Miljömålsprojekt Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra

Läs mer