Stadgar. ,:tf_it{'.*;.'/'i :' \ Iriir bost*tlsrättsföreningen Jänlstämpeln 5 i Stockholms st*d. {i4. i.,i-*; l** - _, -.:t. Finna oeh ändanrål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar. ,:tf_it{'.*;.'/'i :' \ Iriir bost*tlsrättsföreningen Jänlstämpeln 5 i Stockholms st*d. {i4. i.,i-*; l** - _, -.:t. Finna oeh ändanrål"

Transkript

1 Stadgar Iriir bost*tlsrättsföreningen Jänlstämpeln 5 i Stockholms st*d 1.: t,l-,t'l-.4*d \ N VU{ U * tr--,.1'-r'r:'trricf ' "bh, i.,i-*; -'rä,-j--'--:'.::;ti );s. :i!;r.'..f ',*.r *',:. r-täf' rgel:t"r":, I u * i;o'.t.' i''rt..*ii ;. l;",:"-{l l** - _, -.:t,:tf_it{'.*;.'/'i :' \ Finna oeh ändanrål $1 För:eni p gens fi rxra är' hostadsrättsförenin gel Järnstämpeln 5, FOreninlen har till änclarnål att fi^ämja med.lemmars elconomiska intressen genonl att r för'enirtgens hus upplåta bostlider osh andra lägent.retei åt medlerlmal till nyttjattde utan begränsning i tiden' hödt*** rtitt i föreningen prl grund av sådan trpplåtelse l*llas bostadsrätt, Medlem som innehar bostadsrätt kalias bostadsrättshaviue- Medlerxskap s? Intriide i föteningen kan beviljas fysisk eller: juridisk person som erhåller bostaclsrätt genom uppliltelse av föreningen eller som övel'tal: böstådsl'ätt i f'öre*ingens hus. Bostixlsräll upplåtes slcriftligen i errlighel me<i Bostadsrättslagen ' Bostådsr*ä{lshnvaLen erhäller en upplåtelsehanclling sorl skall innehfilla Lrppgift on: insatslcapitnl för hoslaclsrätten, iirrc{amålet med upplfrtelsen och lä_uenhetens betecknirrg, rumsantal öämt paftefnas nåmn. $3 Frfigan oln a*tagincle av medlem avgöfs flv styi'elsen otn ej anilat t'ötjcr av kapital? $ l0 Bostadsrättslagen. Om ör'ergång av bostadsrätt staclgas i $$ 5-9 nsdän' Avgitter {i4 Insärts och årsavgift fastställs av stytelsen. Ändring av insats skall dock *lltid beslutils av förerringsstämmail' Årsavgiften &vvägs så att clen i fölhållancie till lägenhelens insats kommer at{ motsvara Yåd sorn belsper på lägenhelen av föreningens kostnader såfft dess avsäthring till fonder. Alternativt kan årsavgiften törclelas enligt p1ocentuella andelar for varje bostaclsl'ätt, anclelstitl, son: anges i l'öreningens första r"egistrerade ekonomiska plan' 1 S,lgnvgitten ingåencle ersiittning för' värme oclt vatmvatten, elekfi:isk str.örn, ienhålining elier konsumtionsvaitten kan beräknas ef'ter förblukni ri g eller Ytenliet. Upplirrelsesygift, överlåtelseavgift och pantslittningsavgift får tas ut et'tel U*jut,r,,tyr*lrrn, För arbete rnecl överlåtelse får: av bostadsr:iittsltavaren {sl*lj*.re*) utt*gos övellirtelseavgil't med lrögst 2,5fltr av basbeloppet som gliliel vicl tidpunl<ten för atrsok$n om rnedlemslcap. För afbete *'led [an m ättn in g äv bos tailsrätt f irl av bost adst'ättsh av at"en (pa n tsättaren],, I.,.-,it!.irr't'irr, :,1i1: 1{e}

2 Övergång av bostadsrätt uttagas pantsättningsavgift med högst l7o av basbeloppet som gäller vid tidpunkien för underrättelse om pantsättning' $s Bostadsrättshavare sorn överlåtit sin bostadsrätt skall till bostadsrättsföreni n gen inlämna skriftlig anmälan här'om, med an gi vande av överlåtelsedag samt till vem överlåtelsen skett' Förvärvare av bostadsrätt skall skriftligen ansöka om medlemskap i bostadefiittsföreningen. I ansökan skall anges personnummer och adress' Styrkt kopia av fångeshandlingen skall bifogas ansökan' $6 Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och tillgäda lägenheten endast om han är eller antas till msdlem i föreningen. Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavarc utöva bost*dsrätten. Sedan tre år förflutit från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom 6 månader visa att bostadsr'ätten ingått i bodelning eller arvsskifte i anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon som ej får vägras inträds i för'eningen, förvärvat bostadsrätten och så-tct medlemskap. Om uppmaningen inte följs, skall bostadståtten tv ån gsförs älj as enli gt 8 kap bostadsrättslagen. $7 Den till vilken bostadsrätt övergått får'inte vägras inträde i föreningen om förening skäligen kan nöjas med honorn som bostadsrättshavare' Har bostadbrätt övergått till bostadsrättshavarens make, får inträde i fdreningen inte vägras maken. Vad som sagts nu äger motsvarande tillampning om bostads*itt till bostadslägenhet övergått till bostadsratishavaren närstående som varaktigt sammanbott med honom' Ifråga om andel i bostadsrätt äger första och andra styckena tillämpning endäst om bostadsräffen efter förvärvet innehas av makar eller med varandra varaktigt samboende närstående. $s Har den till vilken bostadsrätt övergån genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv inte antagits till medlem, får'föreningen anmana innehavaren att inom 6 månader visa att någon, som inte filr vagras intr'äde i föreningen, ftirviirv&t bostadsrätten och sökt medlemskap. om uppmaningen inte fö{s, skall bostadsrätteil tv ån gsförsälj as enli gt I kap bostadsrättsl agen. $e Har den till vilken bostadsrätt överlåtits inte antagits till medlem' är överlåtelsen ogiltig. Första slycket gäller ej vid exekutiv föruäljning eller offentlig auktion enligt Bostadsrättslagen kapitel 2 * 7. 2(e)

3 Avsägelse av bostadsrätt $10 Bostadsrättshavaren kan, sedan två år förflutit från det bostads*itten uppläts, avsäga sig bostadsrätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsnittshavare. Avsägelse görs skriftligen hos styrelsen. Sker avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen utan ersättning vid det månadsskifte som inträffar niirmast efter tre månader från avsägelse eller vid det senare månadsskifte som angivits i denna. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter $tt Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande öwiga utrymmen i gott skick' Tilt lägenhetens inre räknas: rumm il$ väggar, golv och tak, inredning i kok, bädrum och i övriga utrymmen i lägenheten: glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster, lägenhetens yttel- och innerdörr/ar samt de anordningar från stamledningar för vatten, avlopp, gas, elektricitet, rökgångar och ventilation som föreningen eller bostadsrättshavaren för'sett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidofna av ytterdön'ar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än rnålning av radiatorcr. ti,r bostadsrättslägenhet försedd med balkong, teilass eller uteplats åtigger det bostadsrätthavaren att svarä för renhållning och snöskottning. Bosfadsrättshavaren svarar för repararion av brand- eller vattenledningskada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans husnilt eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som diir ufför arbete för hans räkning. Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren sjiilv inte vållat gäller vad nu sagts dock endast om bostadsrättshavalen brustit i omsorg och tillsyn som han bsrt iaktta. $12 $1s Bostadsrättshavaren fåt, sedan lägenheten tillträtts, företaga förändring i lägenheten. Avsevärd förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att den inte rnedför men för fiireningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall följa de ordningsförcskdfter föreningen i överensstämmelse med ortens sed utftirdar. Bostadsrättshavaren skatl h&lla noggfann tillsyn över att allt vad som sålunda åligger honom själv iakttas även av dem för vilka han svarat 3te)

4 enligt $ 11 tredje stycket. $14 Bostadsräusföreningen har rätt att erhålla tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva nödig tiltsyn eller utför'a arbete som erfordras' Bostadsrättshavaren lir skyldig att på lämplig tid hålla lägenheten tlfltaogfig för visning i anslutning av tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen. underlåter bostadsrättshavaren att bereda förenin gen tillträde till latenheten när föreningen har rätt till det, kan tingsrätten förordna om handräckning. $ls Bostadsrättshavarcn får med styrclsen godkännande i andra hand upplåta lägenheten i dess helhet till annan än medlem, dock att bolstadsrättshavaren i alla avseenden ansvarar för denne och dennes handlingar. Styrelsen äger ej rätt vägra bostadsrättshavaren samtycke till *ppfa*i-*" av fagenhercn i anotu hand, såvida ej särskilda skäl härför fåieli gger. Möjlighet till Hvres*ämndg1s eodkän11{1av unjrrtäno*oppt tt"tr.n forel i gger j hnlikt kapi tel 7 g 1 1 B ostadsrättslagen' Det åligger bostadsrättshavarei afi vid sådan upplåtelse i andra hand av lägenheten: dels ombesörja att hyresgästen i särskild handling avstår från sitt s'k' besittningsstcyooiamtikt JB i2:45 innan tillträdet samt begäm hyresnämndens godkännande av avstående, dåls villkora gtltigheten av hyrcsavtalet av detta hyresnämnden godkännande, samt dels att informera hyrcsgästen om gällande ordningsföreskrifter och bestämruelse samt un ttun efter verkställd uppsägning måste avflytta från lägenheten utan anspråk på ersättning i någon form' $16 $1? $rs $19 Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lagenheten, om det kan medföra men för föreningen eller ännan medlem' Bostadsfättshavaren får inte använda lägenheten för annat iindamål an det avsedda. Föreningen fär dock endast äberopa awikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem' Betalar bostadsrättshavaren inte i rätt tid insatskapital eller upplåtelseavgift, som förfaller till betalning innal iägenheten får diliradas och sker inte rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen häva upplåtelseavtalet. Vad sorn nu sagts gäller inte, om lagenheln tilltratti med styrelsens medgivande. Häves avtalet, har ftireningen rätt till ersättning för skada' Nyttjanderätten till lägenheten som innehas med bostadsrätt och som tilitiatts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttnin g, 4{e}

5 1. om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavarer dröjer med betalning av årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen, 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand, 3, om lägenheten används i strid med $ 16 eller $ 17, 4. om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, genom vfudslöshet är vållande till att ohyra förekammer i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom undedåtenhet utan att oskäligt drtrjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten, 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något av vad som enligt $ 13 skall iakttagas vid lägenhetens begagnade eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragrafer åli gger bostadsrättshavaren, 6. om strid med $ 14 tilltrade till lägenheten vägms och bostadsriittshavaren inte kan visa giltig ursiikt, 7. om bostadsrättshavaren åsidosätter annan honom åvilande skyldighet och det måste anses vara av vikt för föreningen att skyldigheten fullgöt's. Nyttjanderåtten är inte förverkad om det som ligger bostadrättshavaren till last är av ringa betydelse. Uppsägning på grund av förhållande som avses i $ 19 första stycket, 1-3 eller 5-? får ske endast om bostadsrättshavaren underlåter att efter tillsägelse vidtaga rättelse utan dröjsmåi. Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning har förcningen rätt till ersättning för skada. $20 Är nyttjandertitten förverkad på grund av förhållande som avses i $ 19 första stycket 1-3 eller 5-? men sker rättelse innan föreningen giort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren inte diirefter skiljas från lägenheten på den grunden. Det samma gäller om föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflynning inom tre månader från det föreningen fick kännedom om förhållandet som avses i $ 19 första stycket 4 eller 7 elier inte inom två månader från den dag då föreningen fick reda på förhållandet som avse$ i $ 19 första stycket 2 sagt till bostadsrättshavaren att vidtaga rättelse. $21 Är nyttjanderätten enligt $ 19 första stycket 1 förverkad på grund av drcilismål med betalning av årsavgift och har föreningen med anledning därav sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får denna inte på grund av dröjsmålet skiljas från lägenheten om avgiften betals senast 5(e)

6 tolfte vardagen från uppsägningen. I avvaktan på bostadsrättshavaren visar sig ha futtglort uå tö* fordras för att återvinna nyttjarrderätten får beslut ön avtrysning inte meddelas fönän 14 vardagar förflutit från den dag då bostadsrättshavaren sades upp' 822 $23 Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning av orsak som ange$ i $ 19 itxsta Jtycket I eller 4-6,är han skyldig att genast avflyta, om inte annat följer uu $ et. Uppsäges bostadsrättshavaren av annan i $ 19 angiven orjak, fåiman Uå tvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten flagger honom att avflytt* tidigare. Har bostadsrärthavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning ifall som avses i $ 19, skall bostadsrätten tvångsförsäljas "åflgt S kap bostadsrättslagen, så snart det kan ske, om inte föreningen, bosådsrättshavaren och de kända borgenärer vats rätt berörs av försäljningen, kommer övercns om något annat. Försäljningen får dock anståiill dess brister bostadsrättshavaren svafaf för blivit åtgärdade' Styrelse och revisorer $24 Av vad som influtit genom försäljningen får för'eningen uppbära så mycket som behövs för att täcka föreningens fordran hos bostadrättshavaren. Styrelsen består av minst he och högst sju ledamöter och högst te suppleanter. S tyrelseleciamöter och suppleanter v älj s på ordi n arie föreningsstämma för etl år. kdamot kan omväljas' $2s Styrelsen har sin säte i Stockholm. Styrelsen konstituerar sig själv. Förenirrgens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två sryrelseledamöter i förening. Styrelsen itu' beslutsför när de vid sa-mmanträdet, närvarande antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flåsta röstande förcnar sigoch vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden, dock att giltigt beslut fordrar enhällighet när för beslurförhet minsta antal ledamöter är närvarande. $26 gn Föreningens räkenskaper omfattaf tiden l januari tillden 31 december' Senast en månad före ordinarie förenings$tämma skall styrelsen till rcvisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Styrelsen eller firmatecknaren får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomuätt och 6(e)

7 inte heller riva eller bygga om sådan egendorn. Styrelsen eller firmateckr:are får heller inte utan föreningsstämmans bemyndigande besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom. $28 Föreningen ska ha rninst en och högst två revisorer. Om föreningens tillgångår enligt de två sena$te faststållda balansräkningarna uppgår till t000 gånger basbelopp, enligt lsgen (1962:381) om allmän försäkring,,o* gåltd* under den sista månaden av respektive räkenskapsår, skall minst en revisor vara auktoriserad. Revisor/er väljes för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess näs ta ordinari e för'enin gsstämm a hållits. Vid f öreni ngens konsti tuerande möte kan längre valperiod tillämpas. $2e Revisorema skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen avgiven två veckor innan föreningsstämma. Styrelsen skatl avge skriftlig förklaring rill ordinarie föreningsstämma över av revisorerna giorda anmlirkningar. S tyrelsens redovisnin gshan dl i gar, r'evisi onsberättelsen och styrelsens ftirkta*ng över av revisorerna giorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de skall förekomma till behandling. Föreningsstämma $30. $31 $32 $33 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen tidigast I mam och senast före juni månads utgång. Extra föreningsstärnma hålls då styrclsen eller rcvisorerna finner skäl därtill eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begärt det hos styrels n med *ngivande av ärende som önskas behandlat. Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsståmma skall skriftligen anmäla iirendet till styrelsen i så god tid att ärendet kan anges i kallelsen' På ordi narie förenin gsstäfilma skall förekomma: 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av ordförande vid stämma 4, Anmälan av styrelsens val av pmtokollförare 5. Val av två justeringsmän 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastst?lllande av röstlängd 8, Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernasberättelse 7{e)

8 10. Fastställande av resultat- och balansräkning I l. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfiihet för styrelseledamöterna 13. Arvode åt styrelsen och revisorema 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer 16. Övriga ilrenden 1?. Stämmans avslutande På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-7 ovan endast förekomma de iirenden för vilka $tämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stiimman. $ 34 Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om förekommande åirenden och utftirdas geilom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändning med post $enast två vejkor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stiimman. Särskilda vitlkor fiir beslut Andra meddelande till medlemrnarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev. $3s $36 Beslut sorn innebär väsentliga förändringar av föreningens fastighet skall f*ttas på en föreningsstämma. tfråga om sådana åtgärder som innebär en väsentlig ftirändring av en bostadsrättshavares lägenhet gåiller dockbestämmelsetna i? kap $? och bestämmelserna i 9 kap $ 16 första stycket 2 i bostadsrättslagen. vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmaibostadsrätt gemeilsamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgiort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem får företrädas av ombud som inte äf medlem i föreningen. Ombudet skall förete fullmakt i originat och får företräda flera medlemmar. Fonder $37 Avsättning för föreningen åvilande underhållsskyldi ghet skall göras. Inom föreningen skall bildas följande fonder: Fond för yttre underhåll Dispositionsfond Till fonden för yttre underhåll skall år{igen åvsättas ett belopp 8te)

9 2- t.l rl motsvarånde,minsta39aauf astighetensellertomträtens taxeringsviirde. Det OvCrskotr som kan uppstå på,föreningens ver-lcsqmtiet skall avsättas till:dispssitionsfonden. j Upplösningogh likvidation, : $ 3S Vid föreningens upplösning behållna tillgångar skall tillfalla medlemmarna i ftirhållande till insatserna. :l Ovanstående stadgar har antagits vid föreningens bildande, llt tanuatt zt tl. 29 januari 200I. e(e)

Laugar Q 4- AVI 2J, För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad. Firma och ändamål

Laugar Q 4- AVI 2J, För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad. Firma och ändamål 4, Q 4- AVI Laugar - För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Slöjdläraren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars

Läs mer

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sten Sture den Yngre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tomten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet STADGAR För bostadsrättsföreningen, i Lilla Edet Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bofinken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN GETEN FIRMA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Geten. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

S T A D G A R. För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1.

S T A D G A R. För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1. S T A D G A R För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 Antagna den 14 juni, 2004 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Brf. Nordhemsgatan 16-20. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Propellern 8 716420 1795, rev. 2009-06-04.

Stadgar för bostadsrättsföreningen Propellern 8 716420 1795, rev. 2009-06-04. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Propellern 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra

Läs mer

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Höjdena i Västra Götalands län

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Höjdena i Västra Götalands län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Höjdena. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna

Läs mer

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Hornlampetten

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Hornlampetten S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Hornlampetten Org nr 702000-9051 1. Firma och ändamål Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Hornlampetten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Y.K.-huset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Härden 117

för Bostadsrättsföreningen Härden 117 för Bostadsrättsföreningen Härden 117 l Firma och ändamål Föreningens finna är Bostadsrättsfåreningen Härden 117. Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Sid 1(1) STADGAR för bostadsrättsföreningen Bromsen 2 (org nr 716417-4562) Stadgar antagna vid föreningens årsstämma 2005-04-11 och 2006-03-29 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt.

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt. Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN (registrerade 930326 av Patent - och registreringsverket) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Prosten. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun.

STADGAR. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun. SV68 Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68 STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun. Ändamål

Läs mer

STADGAR. Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tor 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

STADGAR. Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tor 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bostadsrättsföreningen Tor 2 Org.nr: 716425-8522 STADGAR Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tor 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset

Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset Stadgar för BRF Nytorgspalatset Antagna vid årsstämma den 13 april 2015 samt vid extra årsstämma den 18 maj 2015. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR Förslag till nya stadgar per den 26 november 2001, föreslagna ändringar är följande: 36 Förändring punkt 2 och 3 byter plats 30 Förändring av datum och månad

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen SKUGGVIOLEN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer