VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25."

Transkript

1 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 44 / September 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 44 I DETTA NUMMER går vi igenom åtta rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik. I ett av rättsfallen har advokatfirman uppträtt som ombud. VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25. VILL DU LÄSA TIDIGARE NUMMER AV EXPERTEN I HUSET så kan du besöka vår hemsida och logga in på Experten i Huset. Där hittar du alla våra nyhetsbrev samt rättsfall som vi tidigare publicerat. Petter Ingemarsson, Sofie Johansson och Camilla Kjelldén Ekdahl Redaktörer - när det gäller fastigheter - Experten i Huset Nr 28 September 2008

2 Innehållsförteckning RÄTTSFALL Fråga om en hyresgäst haft rätt att säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande på grund av konstaterad brist i lokalen... sid 3 Hyresvärden fick tillstånd att utföra förbättringsarbeten i hyresgästernas bostadslägenheter...sid 6 Fråga om hyresgästens hyresrätt var förverkad på grund av otillåten andrahandsuthyrning. Även fråga om tillstånd till överlåtelse...sid 8 Hyresvärden kunde inte bevisa att hyresgästen fortsatt mata fåglar från sin balkong efter tillställd rättelseanmaning...sid 11 En bostadshyresgästs avtal hade sagts upp på grund av förverkande. Hyresgästens maka får nu överta hyresrätten för egen del...sid 14 Trots att hyresgästen var avförd från folkbokföringen kunde inte hyresvärden bevisa att hyresgästen inte bodde permanent i prövningslägenheten... sid 16 Fråga om kvittning av fordran får ske i mål avseende verkställighet... sid 20 Fråga om en hyresgäst som arbetade utomlands haft rätt att behålla sin hyresrätt...sid 23 KPI, referensränta m.m... sid 25 Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 2

3 Rättsfall Fråga om en hyresgäst haft rätt att säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande på grund av konstaterad brist i lokalen En hyresgäst sa upp sitt lokalhyresavtal till omedelbart upphörande och angav i första hand som skäl att hyresavtalet förfallit i och med att hyresvärden själv hade tagit i anspråk en del av lokalen utan hyresgästens godkännande. I andra hand menade hyresgästen att hyresvärdens ianspråktagande av en del av lokalen i vart fall inneburit en sådan väsentlig brist som inte kan avhjälpas utan dröjsmål, varför hyresgästen haft rätt att säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande. Hyresvärden, som biträddes av Advokatfirman Steinmann, medgav att det förelegat en brist, men invände att bristen inte varit av väsentlig betydelse samt att den avhjälpts utan dröjsmål och att hyresgästen därför inte haft rätt att säga upp hyresavtalet i förtid. Hyresvärden ansökte om stämning och krävde att hyresgästen skulle betala hyra fram till hyrestidens utgång. Tingsrätten biföll hyresvärdens talan. Enligt 11 och 16 hyreslagen (HL) har en lokalhyresgäst under vissa förutsättningar rätt att säga upp ett hyresavtal till omedelbart upphörande. I dom meddelad av Solna tingsrätt den 7 maj 2012 prövades frågan om hyresgästen haft rätt att säga upp sitt hyresavtal till omedelbart upphörande. I målet var utrett att hyresvärden utfört renoveringsarbeten i del av hyresgästens lokal under hösten 2009/vintern 2010 samt att hyresvärden av misstag hyrt ut denna del till annan hyresgäst. Bakgrunden till att detta misstag kunde ske var att hyresgästen i ett tidigare skede hade hyrt ut del av sin lokal i andra hand till den hyresgäst som hyrde intilliggande lokal. Detta hade inneburit att lokalen kommit att avskiljas genom att befintliga innerväggar rivits och en ny brandcellsdörr hade satts upp. När andrahandshyresgästen därefter lämnat sina ytor hade hyresvärden, som förvärvat fastigheten efter det att avgränsningen av lokalen skett, utgått från att lokalens verkliga omfattning enligt hyresavtalet överensstämde med dess faktiska avgränsning, vilket alltså inte var fallet. Lokalens totala yta uppgick till kvm och var uppdelad i två våningsplan. Den del som hyresvärden ianspråktagit uppgick till 120 kvm. En bidragande orsak till hyresvärdens misstag var även att hyresgästen inte bedrev verksamhet i någon del av lokalen utan att denna var tomställd. Så snart hyresgästen uppmärksammade misstaget skickade denne i slutet av februari 2010 en hävningsförklaring till hyresvärden med innebörd att hyresavtalet sades upp till omedelbart upphörande. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 3

4 Tingsrätten prövade först frågan om hyresavtalet förfallit i och med hyresvärdens intrång som innebar att lokalens omfång och yta förändrades. Tingsrätten konstaterade härvid att det faktum att ett hyresobjekt förändras på grund av ena partens agerande inte innebär att det mellan parterna gällande hyresavtalet per automatik upphör. Hyresgästens förstahandsinvändning kunde därför inte vinna bifall. Tingsrätten gick därefter vidare och prövade frågan om hyresgästen haft rätt att häva hyresavtalet enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Hyresgästen hade gjort gällande att hyreslagens regler inte var tillämpliga på aktuell situation då hyresvärden med en aktiv handling brutit mot hyresavtalet. Enligt hyresgästens uppfattning gäller hyresgästens uppsägningsrätt enligt 11 och 16 HL endast i de fall då hyresvärden är passiv. Hyresvärden menade å sin sida att den aktuella situationen skulle bedömas enligt hyreslagens bestämmelser. Angående denna fråga angav tingsrätten att som en allmän rättsprincip gäller att vid konflikt mellan olika lagar och rättsregler har särskild lagstiftning företräde framför allmän lagstiftning. Bestämmelser om lokalers skick och hinder i hyresrätten under hyrestiden finns i hyreslagen. Hyresvärdens åtgärd i aktuell lokal har inneburit att hinder och men har uppstått för hyresgästen. Hyreslagens bestämmelser fick därmed anses tillämpliga på den i målet uppkomna situationen. Enligt hyreslagens bestämmelser krävs att det har uppkommit ett hinder eller men som är av väsentlig betydelse. För att en brist ska anses vara av väsentlig betydelse krävs att den har medfört en verklig och avsevärd olägenhet för hyresgästen. Nästa fråga för tingsrätten att ta ställning till var därför på vilket sätt bristen i lokalen påverkat hyresgästen. Av förhör med företrädare för hyresgästen hade framkommit att hyresgästen inte använt lokalen på flera år, utan att lokalen utgjorde en resurs för det fall hyresgästens verksamhet skulle utökas och antalet anställda skulle komma att öka. Genom dessa uppgifter ansåg tingsrätten det utrett att hyresgästens verksamhet i princip inte påverkats mer än att det rent faktiskt var ett intrång i lokalen. Därtill konstaterade tingsrätten att de renoveringsåtgärder som hyresvärden vidtagit endast hade berört en mindre del av hyresgästens totala förhyrning. Vidare anförde tingsrätten att det var visat att hyresvärden hade iordningsställt större delen av lokalen i maj Oavsett om lokalen var att anse som helt återställd eller inte under våren 2010 gjorde tingsrätten bedömningen att hyresvärdens renoveringsåtgärder i lokalen knappast kunde ha inneburit ett sådant hinder av väsentlig betydelse som ger en hyresgäst rätt att säga upp hyresavtalet i förtid. Hyresavtalet hade därför inte upphört varken i samband med att hyresgästen vidtog renoveringsåtgärderna i lokalen eller i samband med hyresgästens hävningsförklaring. Hyresgästen hade i tredje hand gjort gällande att hyresavtalet i vart fall hade upphört i samband med att hyresgästen flyttade från lokalerna och återlämnade nycklarna, vilket skedde i april Hyresvärden hade invänt att en hyresgäst inte endast genom att flytta från en lokal och återlämna nycklarna kan få ett hyresavtal att upphöra. Avseende denna fråga redogjorde tingsrätten för bestämmelsen i 27 HL som stadgar att om en hyresgäst överger lägenheten får hyresvärden genast återta den samt att syftet med bestämmelsen är att hyresvärden, i de fall det står klart att en hyresgäst har övergett lägenheten, ska kunna förfoga över lägenheten utan att först säga upp den. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 4

5 Tingsrätten konstaterade därefter att bestämmelsen inte innebär någon skyldighet att återta lägenheten ifall den är övergiven. Det faktum att hyresgästen flyttat från lokalen och återlämnat nycklarna i kombination med att hyresvärden fört diskussion med andra intressenter om att hyra ut lokalen föranleder inte att hyresavtalet har upphört på denna grund. Sammanfattningsvis hade hyresgästen inte någon framgång med dennes olika invändningar. Tingsrätten biföll således hyresvärdens talan i sin helhet, vilket innebar att hyresgästen förpliktades att betala full hyra fram till hyrestidens utgång. Domen överklagades inte av hyresgästen. Vill du läsa mer >> se Solna tingsrätts dom i mål nr T Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 5

6 Hyresvärden fick tillstånd att utföra förbättringsarbeten i hyresgästernas bostadslägenheter Hyresvärden hade beaktansvärt intresse av att få utföra begärda förbättringsarbeten i hyresgästernas bostadslägenheter. De begärda arbetena ansågs heller inte vara oskäliga mot hyresgästerna. Hovrätten avslår nu hyresgästernas överklagande och ger hyresvärden tillstånd att utföra förbättringsarbeten i hyresgästernas bostadslägenheter. Av 18 d - f hyreslagen framgår att hyresnämnden ska ge en hyresvärd tillstånd att utföra standardhöjande åtgärder som har en inte obetydlig inverkan på lägenheternas bruksvärde eller annars inte oväsentliga åtgärder i en lägenhet, om hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärderna genomförs och det inte är oskäligt mot hyresgästen att åtgärderna genomförs. Vid oskälighetsprövningen ska hyresvärdens intresse vägas mot de skilda intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärderna inte vidtas. Om det finns särskilda skäl, får även omständigheter som hänför sig till den enskilde hyresgästen beaktas. I beslut meddelat av Svea hovrätt den 5 juni 2012, mål nr ÖH och ÖH , behandlas frågan om hyresvärdens intresse av att genomföra förbättringsarbeten väger över hyresgästernas intresse av att åtgärderna inte genomförs. Hyresvärden yrkade vid hyresnämnden att hyresnämnden skulle godkänna standardhöjande arbeten i hyresgästernas bostadslägenheter. Hyresvärden begärde tillstånd att utföra åtgärder innebärande bl.a. installering av nya köksmaskiner och inläggande av nya golv i köken samt helkaklande av badrummen. Två av hyresgästerna bestred hyresvärdens yrkande och godkände inte de arbeten hyresvärden ville genomföra bl.a. då ingen kunnat tala om vad hyran skulle bli efter arbetena. Hyresnämnden konstaterade att det ankommer på hyresvärden att göra de tekniska och fastighetsekonomiska bedömningar som bestämmer omfattningen av de reparations- och förbättringsåtgärder han anser nödvändiga för att vidmakthålla fastighetens värde och livslängd. Resulterar dessa åtgärder i en upprustning som inte går längre än att lägenheterna får en sådan standard som hyresgäster normalt förväntar sig av en modern lägenhet, får hyresvärden antas ha ett beaktansvärt intresse av att åtgärderna kommer till stånd. Då huset, som byggdes på 1960-talet, var i behov av upprustning och hyresgästerna inte ifrågasatt detta ansåg hyresnämnden att hyresvärden hade ett beaktansvärt intresse av att få utföra de begärda åtgärderna. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 6

7 Mot hyresvärdens beaktansvärda intresse av att åtgärderna genomförs ska ställas att åtgärderna inte är oskäliga mot hyresgästerna. Hyresnämnden ansåg inte att de åtgärder som hyresvärden begärt tillstånd till i hyresgästernas lägenheter stod i strid med vare sig de intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärderna inte vidtas eller i strid med någon av de enskilda hyresgästernas intressen. Vid avvägningen var hyresnämnden oförhindrad att väga in den hyreshöjning som kunde bli en följd av åtgärderna. En kommande höjnings storlek var dock inte känd för parterna, vilket skapade en osäkerhet hos hyresgästerna. Hyresnämnden förklarade att den hade förståelse för hyresgästernas oro men konstaterade samtidigt att frågan om hyreshöjning var föremål för förhandling mellan hyresmarknadens parter. Det fick därför förutsättas att frågan om eventuell hyreshöjning skulle hanteras inom ramen för gällande regler men utanför prövning i målet. Hyresnämnden fann vid en sammanlagd avvägning mellan hyresvärdens och hyresgästernas intressen att hyresvärdens intresse av att genomföra åtgärderna vägde över hyresgästernas intresse av att åtgärderna inte skulle genomföras. Hyresvärdens ansökan bifölls således i dess helhet. Hyresgästerna överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan vid hyresnämnden. Hovrätten ansåg att det som framkommit av utredningen i målen inte motiverade någon annan bedömning än den som hyresnämnden gjort. Hovrätten avslog således hyresgästernas överklagande. Vill du läsa mer >> se Svea hovrätts beslut i mål nr ÖH och ÖH Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 7

8 En hyresgästs hyresrätt har ansetts vara förverkad på grund av otillåten andrahandsuthyrning. Ansökan om tillstånd till överlåtelse av hyresrätten har skett för sent för att kunna läka den olovliga andrahandsuthyrningen Hyresrätt har ansetts vara förverkad på grund av olovlig uthyrning av lägenhet i andra hand. Ansökan om tillstånd till överlåtelse av hyresrätten har inte ansetts kunna läka den olovliga andrahandsuthyrningen, då ansökan skett först elva veckor efter att hyresgästen tillställts rättelseanmaning. Fastighetsägaren vid tiden för prövningen i respektive instans har funnits vara rätt part i målet när fastigheten sålts under pågående process. Enligt 42 första stycket 3 hyreslagen (HL) är hyresrätten förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet, om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hyresrätten eller annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i andra hand och inte vidtar rättelse utan dröjsmål. Enligt lagrummets femte stycke är hyresrätten inte förverkad om det som ligger hyresgästen till lags är av ringa betydelse. Om hyresrätten är förverkad har hyresgästen inte rätt till förlängning av avtalet, enligt 46 första stycket 1 HL. Om hyresvärdens talan om att hyresavtalet ska upphöra bifalls, får hyresnämnden i beslut, i enlighet med 52 första stycket HL, medge hyresgästen skäligt uppskov med att avflytta, om hyresgästen eller hyresvärden begär det. I beslut av Svea hovrätt meddelat 30 juli 2012, mål nr ÖH , behandlas frågorna om en hyresrätt på grund av otillåten andrahandsuthyrning skulle anses vara förverkad och att hyresavtalet därmed inte skulle förlängas samt om en ansökan om tillstånd till överlåtelse av hyresrätten har kunnat läka den olovliga andrahandsuthyrningen. Fråga var även om vem som varit rätt part i målet när fastigheten sålts under pågående process, därtill prövades frågan om hyresgästen skulle erhålla uppskov med avflyttning. I en handling daterad den 19 augusti 2011 sade hyresvärden upp hyresavtalet till upphörande den 30 november 2011 och hänsköt tvisten om förlängning till hyresnämnden. Hos hyresnämnden yrkade hyresvärden att avtalet skulle förklaras upphöra att gälla sistnämnda dag och att hyresgästen skulle förpliktas att flytta från lägenheten. Den 6 september 2011 inkom hyresgästen med en ansökan till hyresnämnden avseende överlåtelse av bostaden till samboende. Bakgrunden till hyresvärdens uppsägning var att hyresgästen upplåtit hyresrätten i andra hand utan tillstånd. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 8

9 Hyresgästen bestred att hyresavtalet skulle upphöra och begärde, för det fall hyresnämnden skulle finna att hyresavtalet skulle upphöra, uppskov med avflyttning till den 31 januari Hyresgästen yrkade för egen del att hyresnämnden skulle lämna honom tillstånd att överlåta lägenheten till hans moder. Hyresgästen anförde följande. Han hade hyrt lägenheten, en bostadslägenhet om ett rum och kokvrå om cirka 28 kvm, sedan Under åren 1996 till 1999 bodde han och hans mor tillsammans i lägenheten. Han flyttade ut 1999 och bodde sedan dess med sin sambo och dotter på annan adress. Modern hade sammanlagt bott i lägenheten i 15 års tid, varav de tre första åren tillsammans med honom. Orsaken till att modern inte ändrade sin folkbokföringsadress till lägenheten var att hon separerat utan att göra någon bodelning, och hon var rädd att en förändring i folkbokföringen skulle försämra hennes ekonomiska ställning i den fastighet hon var hälftenägare till. Slutligen anförde hyresgästen att hyresvärden, ett kommanditbolag, inte var rätt part i målet eftersom en bostadsrättsförening avsåg att förvärva fastigheten. Hyresvärden medgav begärt uppskov med avflyttningen men bestred yrkandet om överlåtelse. Hyresvärden vitsordade att hyresgästen och dennes moder var närstående men bestred att de varaktigt sammanbott i lägenheten. Hyresvärden ansåg det inte vara trovärdigt att en vuxen son och mor bott tillsammans i en lägenhet om 28 kvm. Vidare anförde hyresvärden att hyresgästens moder, enligt egen uppgift, självständigt nyttjat lägenheten i 12 års tid och därvid hade en otillåten andrahandsuthyrning skett till henne. Vid en besiktning av lägenheten i juni 2011 kunde hyresvärden konstatera att lägenheten endast var bebodd av en kvinna. Hyresgästen tillställdes en rättelseanmaning den 22 juni Då någon rättelse inte vidtogs gjordes en uppsägning två månader senare. Hyresgästens ansökan om överlåtelse skedde först den 6 september 2011 till hyresnämnden. Hyresgästen hade därmed förverkat sin hyresrätt och hade ingen hyresrätt att överlåta på sin moder. Hyresnämnden konstaterade inledningsvis att hyresgästen inte kunnat precisera när äganderätten av fastigheten skulle övergå till bostadsrättsföreningen. Hyresnämnden utgick därför från att kommanditbolaget, i egenskap av hyresvärd, fortfarande var rätt part i målet. Hyresnämnden konstaterade vidare att hyresvärdens uppgift, om att det var vid en besiktning i juni 2011 som hyresvärden upptäckte att lägenheten var olovligen upplåten till annan, inte hade ifrågasatts. Rättelseanmaningen skickades till hyresgästen den 22 juni 2011 och hyresgästen ansökte om överlåtelse hos hyresnämnden den 6 september 2011, d.v.s. knappt 11 veckor därefter. En olovlig andrahandsupplåtelse kan läkas genom att hyresgästen söker och beviljas tillstånd till överlåtelse. Ett villkor är dock att det sker utan dröjsmål. Enligt praxis har ansetts att sex veckor är för lång tid för att ansökningen skulle kunna anses vara gjord utan dröjsmål. Mot bakgrund av detta fann hyresnämnden att hyresrätten var förverkad och hyresvärdens talan bifölls. Eftersom hyresrätten var förverkad hade hyresgästen inget hyresavtal att överlåta och hyresgästens talan lämnades därför utan bifall i denna del. Hyresgästen fick dock uppskov med avflyttning på sätt som hyresvärden medgivit. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 9

10 Efter att hyresnämnden meddelat sitt beslut överläts den fastighet som hyresavtalet avsåg till en bostadsrättsförening, som därefter övertog hyresvärdens talan i målet. Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut till Svea hovrätt och yrkade att hovrätten i första hand skulle återförvisa målet till hyresnämnden och i andra hand att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i hyresnämnden och istället medge förlängning av hyresavtalet samt tillåta överlåtelse av hyresrätten till hans moder. Vidare yrkade hyresgästen uppskov med att flytta till den 31 december Som grund för yrkandet om återförvisning hade hyresgästen hänvisat till att bostadsrättsföreningen inträtt som ny part i målet. Hyresvärden motsatte sig återförvisning till hyresnämnden samt ändring av hyresnämndens beslut, men medgav hyresgästen uppskov med att avflytta till den 30 september Hovrätten konstaterade att det förhållandet att bostadsrättsföreningen inträtt som part i målet inte utgjorde skäl att återförvisa målet till hyresnämnden. I övrigt anslöt sig hovrätten till hyresnämndens bedömning och överklagandet avslogs. Hovrätten medgav dock uppskov med avflyttning från lägenheten till den 30 september Vill du läsa mer >> Svea hovrätts beslut den 30 juli 2012 i mål nr ÖH Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 10

11 Hyresvärden kunde inte bevisa att hyresgästen fortsatt att mata fåglar från sin balkong efter att hyresgästen tillställts en anmodan att vidta rättelse Hyresvärden kunde inte bevisa att hyresgästen fortsatt att mata fåglar från sin balkong efter att hyresgästen tillställts en anmodan att vidta rättelse. Hovrätten, som ändrar hyresnämndens beslut, bifaller nu hyresgästens överklagande och hyresgästens hyresavtal ska fortsätta att gälla med oförändrade hyresvillkor. Har hyresvärden sagt upp ett hyresavtal gäller enligt 46 första stycket hyreslagen (HL) att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet utom när bl.a. hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att upphöra i förtid (punkten 1) eller när hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas (punkten 2). I beslut meddelat av Svea hovrätt den 13 juni 2012, mål nr ÖH , behandlas frågan om hyresvärden kunde bevisa att hyresgästen fortsatt mata fåglar från prövningslägenhetens balkong även efter att hyresgästen tillställts en anmodan att vidta rättelse. Hyresvärden yrkade vid hyresnämnden att hyresavtalet skulle upphöra och att hyresgästen skulle åläggas att avflytta samt att beslutet skulle få verkställas även om det inte vunnit laga kraft. I första hand gjorde hyresvärden gällande att avtalet var förverkat och i andra hand gjordes gällande att hyresgästen i vart fall hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte borde förlängas. De åsidosatta förpliktelserna bestod i att hyresgästen vid upprepade tillfällen hade utsatt intillboende för störningar av sådan art och grad att de skäligen inte behövde tålas samt att hon vid sin användning av lägenheten inte hade iakttagit allt som fordrades för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresvärden hade under lång tid mottagit klagomål från intillboende om att hyresgästen matade fåglar från sin balkong. Då prövningslägenhetens balkong var placerad högst upp i ett sexvåningshus blev inte bara prövningslägenhetens utan även de intillboendes balkonger fulla av bl.a. fågelspillning och matrester. De intillboende upplevde fågelmatningen som en olägenhet och kommunens miljönämnd hade, efter inspektion på platsen, i oktober 2010 meddelat beslut om förbud för hyresgästen att mata fåglar från lägenheten. Hyresvärden tillställde hyresgästen i juni 2011 en anmodan att vidta rättelse och upphöra med fågelmatningen vid äventyr av uppsägning av hyresavtalet. Då rättelse inte vidtogs sa hyresvärden upp hyresavtalet och hänsköt tvisten till hyresnämnden. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 11

12 Hyresgästen bestred hyresvärdens yrkanden och förklarade bl.a. att hon vidtagit rättelse redan efter kommunens beslut samt att hon inte längre matade fåglar från sin balkong. Hyresnämnden, som företagit en besiktning av prövningslägenheten i februari 2012, konstaterade inledningsvis att det var bevisat att hyresgästen matade fåglar från balkongen även efter kommunens beslut. Detta mot bakgrund av uppgifter som grannar lämnat till kommunen samt att det vid hyresnämndens besiktning uppehöll sig ett stort antal fåglar på och invid hyresgästens balkong. Grannarna hade under lång tid påtalat olägenheter av fågelmatningen, främst i form av nedsmutsning av balkonger. Olägenheterna framgick av fotografier samt hade redovisats i ingivna namnlistor och i beslutet från kommunen. Det fanns enligt hyresnämnden inget som talade för att förhållandena hade blivit bättre efter kommunens beslut och genom olägenheterna hade grannarna utsatts för störningar i boendet som skäligen inte borde tålas. Vidare hade hyresgästen underlåtit att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresvärden hade i första hand gjort gällande att hyresrätten var förverkad. För förverkande krävs dock att det av utredningen framgår att det efter anmodan att vidta rättelse men före uppsägningen har skett en störning eller åsidosättande av sundhet, ordning eller gott skick. Då det inte fanns någon precisering av vid vilka tillfällen fågelmatning hade skett bedömde hyresnämnden att utredningen inte var tillräcklig för att anse att hyresrätten var förverkad. Däremot ansåg hyresnämnden att hyresgästen hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte borde förlängas. Hyresnämnden biföll således hyresvärdens talan i den delen och hyresgästen ålades att flytta. Dock ansåg hyresnämnden att hyresvärdens yrkande om att avflyttningsåläggandet skulle kunna verkställas även om det inte vunnit laga kraft inte kunde bifallas då hyresrätten inte var förverkad. Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut och yrkade bl.a. att hovrätten skulle lämna hyresvärdens talan vid hyresnämnden utan bifall. Hovrätten konstaterade att det är hyresvärden som har bevisbördan för sitt påstående om att hyresgästen genom att mata fåglar från sin balkong antingen har förverkat hyresrätten eller så allvarligt åsidosatt sina förpliktelser att hyresavtalet inte bör förlängas. Av utredningen i målet, som bestod av fotografier samt viss skriftlig bevisning som åberopades av hyresvärden, framgick bl.a. att klagomål hade framförts från hyresgästens grannar i juli 2010 samt att det fanns vissa problem med fågelspillning i anslutning till prövningslägenhetens balkong. Vidare hade hyresnämnden vid besiktningen noterat att ett stort antal fåglar på och invid lägenhetens balkong. Enligt hovrätten visade inte utredningen att hyresgästen hade fortsatt att mata fåglar från sin balkong efter det att hon enligt egen uppgift hade vidtagit rättelse i oktober Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 12

13 Det var därför inte heller visat att hyresgästen genom att mata fåglar från balkongen efter denna tidpunkt hade orsakat olägenheter för de kringboende. Hyresgästen hade således varken förverkat sin hyresrätt eller åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skulle upphöra. Hovrätten biföll således hyresgästens överklagande och hyresgästens hyresavtal ska fortsätta att gälla med oförändrade hyresvillkor. Vill du läsa mer >> se Svea hovrätts beslut i mål nr ÖH Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 13

14 En bostadshyresgästs hyresavtal med hyresvärden hade sagts upp på grund av förverkande. Hyresgästens maka får nu överta hyresrätten för egen del Hyresavtalet mellan hyresvärden och en bostadshyresgäst hade sagts upp på grund av förverkande med anledning av att hyresgästen hade missat att betalat en månadshyra. Hovrätten som avslår hyresvärdens överklagande förklarar nu att hyresgästens maka har rätt att få hyresavtalet förlängt för egen del på de villkor som gällt för den tidigare hyresgästen. Om en hyresgäst, som är gift eller sammanboende och vars make eller sambo ej har del i hyresrätten, säger upp hyresavtalet eller vidtar någon annan åtgärd för att få det att upphöra eller om han eller hon i annat fall inte har rätt till förlängning av avtalet, har maken eller sambon, om han eller hon har sin bostad i lägenheten enligt 47 andra stycket hyreslagen (HL) rätt att överta hyresrätten och få hyresavtalet förlängt för egen del, såvida hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom eller henne som hyresgäst. Vad som sagts nu gäller också när hyresvärden har sagt upp hyresavtalet på grund av förverkande. I beslut meddelat av Svea hovrätt den 17 juli 2012, mål nr ÖH , behandlas frågan om en bostadshyresgästs maka skulle få hyresavtalet förlängt för egen del när hyresavtalet mellan hyresgästen och hyresvärden upphört på grund av förverkande med anledning av att hyresgästen missat att betalat en månadshyra. En hyresgäst bodde tillsammans med sin maka (nedan kallad makan ) i prövningslägenheten. Hyresgästen hade innehaft hyresrätten till lägenheten men hyresavtalet mellan honom och hyresvärden hade upphört på grund av förverkande. Hyresvärden hade därefter anmodat makan att flytta och ansökt till hyresnämnden om prövning av förlängningsfrågan för makan. Hyresvärden yrkade vid hyresnämnden att makan inte skulle få hyresavtalet förlängt för egen del samt att hon skulle åläggas att avflytta från lägenheten. Vidare yrkades att beslutet skulle få verkställas även om det inte vunnit laga kraft. Hyresvärden gjorde gällande att makan inte var berättigad att få hyresavtalet förlängt för egen del eftersom hyresvärden inte skäligen skulle behöva nöja sig med henne som hyresgäst. Hennes make hade betalat hyran för sent och hyresrätten blev då förverkad. Makan hade inte möjlighet att betala hyran då hon saknade inkomst och då hon hade restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten om kr samt saknade utmätningsbara tillgångar. Hennes borgensman hade en årsinkomst om kr och hade haft restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten samt saknade år 2009 utmätningsbara tillgångar. Malmö stads intyg om bistånd innebar inte att hyresbetalningen garanterades eller att hyran betalades direkt till hyresvärden och biståndet kunde när som helst upphöra att utgå. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 14

15 Makan bestred hyresvärdens yrkande och anförde i huvudsak följande. Hennes make hade bott i lägenheten sedan 1998 utan anmärkning, förutom att han missat att betala hyran för mars 2011 vilket lett till att hyresrätten förverkats. Maken hade inte insett vikten av att betala in hyran inom återvinningsfristen och betalat hyran två dagar efter fristens utgång. Hon flyttade in i lägenheten 2007 och hade inga skulder som avser hyror. Makarna hade skött hyresbetalningarna förutom den enda hyran för mars månad 2011 som missades vilket fick en mycket allvarlig konsekvens för hyresgästen. Makans skulder var inga konsumtionsskulder. Hon levde på ekonomiskt bistånd och hade ingen annan inkomst. Socialförvaltningen hade skriftligen garanterat att den skulle betala hyran om hon fick bo kvar. Hon hade en person som var beredd att gå i borgen för henne. Hyresnämnden konstaterade inledningsvis att även om en hyresgäst till en bostadslägenhet har fått sin hyresrätt förverkad, framgår av 47 andra stycket HL, att en make/maka till hyresgästen har rätt att få hyresavtalet förlängt för egen del om hyresvärden kan nöja sig med honom eller henne som hyresgäst. Hyresvärden hade gjort gällande att makan inte skäligen kunde godtas som hyresgäst på grund av att hon inte hade den ekonomiska förmåga som krävdes för att betala hyran. Hyresnämnden anförde att vid bedömningen ska makans möjlighet att betala hyran och dennas skötsamhet som hyresgäst beaktas. Annat hade, enligt hyresnämnden, inte framkommit än att makarna skött betalningen av hyran för lägenheten under många år bortsett från en enda månadshyra, som resulterat i att hyresrätten för hyresgästen förverkats. Hyresvärden hade inte heller visat någon annan misskötsamhet av betydelse för frågan. Av intyg från Malmö stad framgick att makan skulle få ekonomiskt bistånd till hyreskostnaden för lägenheten så länge hon var berättigad till ekonomiskt bistånd. Med hänsyn till vad som framkommit om makans personliga och sociala förhållanden syntes detta enligt hyresnämnden bestå för lång tid framöver. Även om makan hade skulder hos Kronofogdemyndigheten, fick hon på grund av det ekonomiska biståndet anses ha ekonomisk möjlighet att betala hyran för prövningslägenheten. Hyresvärden borde därför skäligen låta sig nöjas med henne som hyresgäst. Hyresnämnden avslog således hyresvärdens ansökan och förklarade att makan hade rätt att få hyresavtalet förlängt för egen del på de villkor som gällt för den tidigare hyresgästen. Hyresvärden överklagade beslutet till hovrätten och yrkade bifall till sin talan vid hyresnämnden. Hovrätten konstaterade att det som förekommit i hovrätten inte motiverade någon annan bedömning än den som hyresnämnden hade gjort. Hovrätten avslog således hyresvärdens överklagande och hyresgästen hade rätt att få hyresavtalet förlängt för egen del på de villkor som har gällt för den tidigare hyresgästen. Vill du läsa mer >> se Svea hovrätts beslut i mål nr ÖH Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 15

16 Trots att hyresgästen var avförd från folkbokföringen såsom utflyttad från Sverige kunde inte hyresvärden bevisa att hyresgästen inte bodde permanent i prövningslägenheten Hyresgästen var avförd från folkbokföringen såsom utflyttad från Sverige. Enligt hovrättens praxis bör utgångspunkten vara att folkbokföringen korrekt återspeglar personens bosättning om inte särskilda omständigheter talar emot det. Det får då normalt anses åligga personen att visa att sådana omständigheter finns. I det aktuella fallet ansåg hovrätten att denna presumtion var mindre lämplig. Då hyresvärden inte visat att hyresgästen inte bodde i lägenheten bifaller nu hovrätten hyresgästens överklagande och hyresgästen får bo kvar varvid hyresvillkoren ska gälla oförändrade. Har hyresvärden sagt upp ett hyresavtal gäller enligt 46 första stycket hyreslagen (HL) att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet utom när hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte kan förlängas (46 första stycket punkt 2 HL) eller det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av annan anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör (46 första stycket punkt 10 HL). I beslut meddelat av Svea hovrätt den 29 maj 2012, mål nr ÖH , behandlas frågan om hyresgästen hade sitt permanenta boende i prövningslägenheten eller om han hyrde ut den olovligen i andra hand. Hyresvärden, som hade sagt upp hyresgästens hyresavtal till upphörande, yrkade vid hyresnämnden att hyresgästens hyresavtal inte skulle förlängas samt att hyresgästen skulle åläggas att avflytta från lägenheten. Grunden för uppsägningen var att hyresgästen genom att hyra ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens tillstånd åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas. Vidare saknade hyresgästen behov av lägenheten. Vid friställande av lägenheten skulle den lämnas till bostadssökande i hyresvärdens interna kö alternativt till bostadssökande i Bostad Stockholm. Hyresgästen bestred hyresvärdens yrkande. Hyresgästen anförde att han hade behov av lägenheten och att han bodde där stadigvarande tillsammans med sin son. Lägenheten var inte upplåten i andra hand. Hyresnämnden redogjorde inledningsvis för de uppgifter hyresvärden åberopat till stöd för sin talan. I ärendet hade en handling ingetts som angav Skatteverkets beslut om avregistrering av hyresgästen fr.o.m från folkbokföringen såsom utflyttad från Sverige. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 16

17 Vidare hade ingetts Skatteverkets beslut daterat innebärande att Skatteverket beslutade att från och med utan anmälan avregistrera hyresgästen från folkbokföringen i Sverige som utflyttad till okänt land. Skatteverkets beslut överklagades till förvaltningsrätten 2011 som genom dom avslog överklagandet. Förvaltningsrätten fann att det fick anses som sannolikt att hyresgästen vid tiden för Skatteverkets beslut kunde antas regelbundet ha tillbringat sin dygnsvila utom landet under minst ett år. Då överklagandet inkom drygt två år efter beslutet om avregistrering fattades talade detta för att hyresgästen inte befann sig i Sverige under tiden efter beslutet. Hyresgästen borde då rimligen ha fått del av beslutet vid en tidigare tidpunkt. Skatteverket ansågs enligt förvaltningsrätten således ha fog för sitt beslut om avregistrering. Hyresgästen hade åberopat personbevis som utvisade att han var folkbokförd på prövningslägenhetens adress sedan och hade anfört att han startat ett nytt företag och börjat bearbeta nya kunder. Mot bakgrund av vad som framkommit genom Skatteverkets utredning och den prövning som skett i förvaltningsrätten samt med hänsyn till vad som i övrigt framkommit rörande hyresgästens boendeförhållanden, bl.a. att han inte gick att få kontakt med i samband med hyresvärdens stambyte, fann hyresnämnden att hyresgästen fick anses sakna behov av lägenheten. Det hyresgästen anfört rörande folkbokföring, nystart av företag och påbörjad annan sysselsättning ändrade inte hyresnämndens bedömning. Det var därför inte oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphörde. Hyresnämnden ansåg att hyresvärden hade åberopat sakligt skäl för uppsägningen och i ärendet var det enligt hyresnämnden ostridigt att hyresgästens son hade bott och bodde i lägenheten. Mot bakgrund av hyresnämndens bedömning avseende hyresgästens boendeförhållande skulle sonen anses som andrahandshyresgäst. Då inget tillstånd till andrahandsuthyrningen hade lämnats av hyresvärden ansågs hyresgästen olovligen ha hyrt ut lägenheten i andra hand till sonen. Hyresgästen hade därmed åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas. Hyresvärdens ansökan bifölls således i dess helhet. Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att hovrätten i första hand skulle avslå hyresvärdens talan vid hyresnämnden och i andra hand ge honom uppskov med avflyttningen. Hovrätten konstaterade inledningsvis att då hyresvärden hade gjort gällande att hyresgästen var avförd från folkbokföringen såsom utflyttad från Sverige innebar det att det var hyresgästen som hade att bevisa sitt påstående att han bodde permanent i lägenheten. Vid bedömningen av var en person har sin permanenta bostad gäller enligt hovrättens praxis (se RH 2003:60) att utgångspunkten bör vara att folkbokföringen korrekt återspeglar personens bosättning om inte särskilda omständigheter talar emot det. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 17

18 Det får då normalt anses åligga personen att visa att sådana omständigheter finns. De omständigheter som legat till grund för Skatteverkets beslut om folkbokföring var, enligt hovrätten, i flera avseenden desamma som åberopats till stöd för påståendet i aktuellt mål att hyresgästen inte bodde i lägenheten och därmed inte hade behov av den i hyreslagens mening. I folkbokföringsärendet hade det inte förekommit några uppgifter om på vilken adress eller ens i vilket land hyresgästen skulle bo. Vid sådana förhållanden var det enligt hovrätten mindre lämpligt att lägga folkbokföringen till grund för en presumtion om hyresgästens bosättning och att flytta den bevisbörda som normalt åvilar hyresvärden till hyresgästen. Enligt hovrättens mening var det därför i det aktuella målet hyresvärden som skulle bevisa sitt påstående att hyresgästen inte bodde i lägenheten. I frågan angående huruvida hyresgästen bodde i lägenheten eller inte hade hyresvärden åberopat viss skriftlig bevisning. Denna bevisning talade enligt hovrätten för att hyresgästen på senare år inte hade vistats i Sverige och i lägenheten på ett sådant sätt att han skulle anses ha sin bostad i lägenheten. Mot detta skulle dock ställas de uppgifter hyresgästen själv hade lämnat vid förhör under sanningsförsäkran och de vittnesuppgifter som sonen samt en av hyresgästens vänner lämnat. Hyresgästens uppgifter om omfattningen av vistelse i Sverige respektive utomlands under 2000-talet var påtagligt svävande. Hyresgästen hade dock uppgett att hans enda bostad var prövningslägenheten och att han regelbundet vistades där under hela den tid han hyrt lägenheten. Sonens uppgifter stödde också påståendet att hyresgästen haft sin bostad i lägenheten, även om det framkom att fadern också rest en del. Vännen bekräftade uppgiften att hyresgästen bodde i lägenheten tillsammans med sin son. Sammantaget ansåg hovrätten inte att utredningen i målet var sådan att det var visat att hyresgästen inte bodde där och därmed inte hade behov av lägenheten. Gällande hyresvärdens andrahandsyrkande att hyresgästen hyrt ut lägenheten i andra hand till sin son och till annan person som varit folkbokförd på lägenhetens adress konstaterade hovrätten bl.a. följande. Hyresgästen hade uppgett att den andra personen aldrig bott i lägenheten utan endast fått använda lägenhetens adress som folkbokföringsadress. Någon bevisning om andrahandsuthyrning till den andra personen utöver uppgiften om folkbokföring fanns inte. Någon sådan uthyrning var därmed inte bevisad. Hyresvärdens påstående om andrahandsuthyrning till sin son byggde på att hyresgästen själv inte bott i lägenheten. Då hovrätten ansåg att detta inte hade bevisats i målet kunde hyresvärdens talan inte heller på denna grund fastställas. Hovrätten biföll således hyresgästens överklagande och hyresvillkoren ska gälla oförändrade. En ledamot i hovrätten var av skiljaktig mening och ansåg att det inte framkommit sådana särskilda omständigheter som innebar att folkbokföringen inte skulle läggas till grund för en presumtion om hyresgästens bosättning. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 18

19 Mot bakgrund av att hyresgästen inte hade visat att prövningslägenheten varit hyresgästens bostad under aktuell tid kunde inte heller sonen ha varit sammanboende där. Hyresgästen hade enligt den skiljaktiga ledamoten gjort sig skyldig till en otillåten andrahandsupplåtelse och hade därigenom åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas. Vill du läsa mer >> se Svea hovrätts beslut i mål nr ÖH Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 19

20 Kvittning av fordran får ske i mål avseende verkställighet Genom en tingsrättsdom i maj 2010 ålades fastighetsbolaget Atrium en viss betalningsskyldighet mot Musikbutiken Farsta. Den fordran som domen avsåg hade Musikbutiken Farsta förvärvat av Musikbutiken Drottninggatan. Musikbutiken Farsta ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet av domen. Atrium invände mot verkställigheten genom att till kvittning åberopa en tingsrättsdom meddelad i april 2008, enligt vilken Atrium hade en fordran mot Musikbutiken Drottninggatan. Högsta domstolen fastslår nu att Atrium haft rätt att åberopa sin fordran till kvittning i verkställighetsmålet och verkställighet av domen som meddelades i maj 2010 får inte äga rum. 3 kap. 21 utsökningsbalken (UB) reglerar invändningar mot verkställighet. Av paragrafens första stycke framgår att verkställighet inte får äga rum, om svaranden till kvittning åberopar en fordran som har fastställts genom en exekutionstitel som får verkställas eller som grundas på ett skuldebrev eller ett annat skriftligt fordringsbevis, om det i övrigt finns förutsättningar för kvittning. I beslut meddelat av Högsta domstolen (HD) den 15 juni 2012, mål nr Ö , behandlas frågan om kvittning får ske i verkställighetsmål. Bakgrund Musikbutiken Farsta ansökte den 9 juni 2010 om verkställighet vid Kronofogdemyndigheten av en dom meddelad den 27 maj 2010 i vilken Atrium ålagts att till Musikbutiken Farsta betala bl.a kr (nedan kallad huvudfordran). Under målets handläggning förvärvade Musikbutiken Farsta från Musikbutiken Drottninggatan huvudfordran mot Atrium. Enligt en dom meddelad den 28 april 2008 hade Atrium en fordran på Musikbutiken Drottninggatan om ca kr (nedan kallad motfordran). Sedan Kronofogdemyndigheten, efter Atriums invändning, beslutat att det förelåg hinder mot verkställighet såvitt avsåg huvudfordran överklagade Musikbutiken Farsta Kronofogdemyndighetens beslut till tingsrätten. Tingsrätten Tingsrätten konstaterade inledningsvis att förutsättningarna för att åberopa en fordran kvittningsvis såsom invändning om hinder mot verkställighet framgår av 3 kap. 21 första stycket UB. För kvittning krävs att fordran ska ha fastställts genom exekutionstitel (t.ex. en dom) vilken får verkställas eller grundas på skuldebrev eller annat skriftligt fordringsbevis samt att förutsättningar för kvittning i övrigt föreligger. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 20

21 När allmänna förutsättningar för kvittning föreligger betyder det i huvudsak att det ska vara samma parter i de båda gäldsförhållandena, att motfordringen går ut på en prestation som är duglig till uppfyllelse av huvudfordringen samt att den är förfallen till betalning. I de fall då huvudfordran och motfordran har uppkommit ur samma rättsförhållande (när fordringarna är s.k. konnexa) föreligger enligt tingsrätten ofta en vidgad möjlighet till kvittning. Då såväl huvudfordran som motfordran hade sin grund i Atriums och Musikbutiken Drottninggatans hyresförhållande fick fordringarna enligt tingsrätten anses ha uppkommit ur samma rättsförhållande och var därmed konnexa. Med hänsyn till detta förelåg en vidgad kvittningsmöjlighet. Angående frågan om Atrium gentemot Musikbutiken Farsta kunde åberopa fordran på Musikbutiken Drottninggatan konstaterade tingsrätten att beträffande fordringar är de regler om kvittning som finns i skuldebrevslagen analogt tillämpliga. Av 27 skuldebrevslagen följer att när ett enkelt skuldebrev överlåts erhåller inte den nye borgenären bättre rätt än den som överlåtaren hade gentemot gäldenären. Av 28 samma lag får gäldenären kvitta fordran som denne har gentemot överlåtaren, så länge fordran inte är förvärvad efter det att gäldenären fick kännedom om överlåtelsen. Tingsrätten ansåg att det inte utifrån förarbetena till 3 kap. 21 UB kunde utläsas att avsikten varit att inskränka gäldenärens möjlighet att åberopa motfordran mot överlåtaren enligt 28 i skuldebrevslagen. Musikbutiken Farsta kunde således inte komma i bättre ställning än överlåtaren av fordran (dvs. Musikbutiken Drottninggatan). Då motfordran uppkommit före överlåtelsen av huvudfordran hade Atrium i och för sig rätt att åberopa motfordran gentemot Musikbutiken Farsta. Gällande huruvida Atriums rätt att åberopa motfordran var prekluderad 1 genom domen över huvudfordran anförde tingsrätten att av 17 kap. 11 rättegångsbalken följer endast att fordran som åberopats till kvittning omfattas av en doms rättskraft. Avseende en doms rättskraft får skillnad göras mellan en invändning avseende en fråga som prövas i en rättegång, vilken prekluderas oavsett åberopande, och en motfordran, vilken prekluderas endast efter åberopande. Det är endast rättsfaktum med avseende på den aktuella rättsföljden som prekluderas genom en doms rättskraft. Tingsrätten konstaterade därvid att det i processen om huvudfordran stod Atrium fritt att åberopa den i det förevarande målet aktuella motfordran. Att så inte skett innebar inte att Atrium förlorat rätten att åberopa motfordran kvittningsvis mot Musikbutiken Farsta i målet om verkställighet. Varken motfordran eller Atriums rätt att göra en invändning om kvittning var således prekluderade. Tingsrätten ansåg att det saknades skäl att göra någon annan bedömning än den Kronofogdemyndigheten gjort och avslog Musikbutiken Farstas överklagande. 1 Inom processrätten innebär preklusion att en part avskärs från att företa vissa processhandlingar, t.ex. åberopa ny omständighet eller ny bevisning i målet. Skulle Atriums motfordran vara prekluderad skulle den således inte kunna åberopas i målet. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 21

22 Musikbutiken Farsta överklagade tingsrättens beslut till hovrätten och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens beslut bl.a. i den del som avsåg hinder mot verkställighet. Hovrätten Hovrätten, som meddelade prövningstillstånd, instämde i tingsrättens bedömning och avslog således Musikbutiken Farstas överklagande. Musikbutiken Farsta överklagade hovrättens beslut till HD och yrkade bl.a. att HD skulle upphäva Kronofogdemyndighetens beslut om hinder mot verkställighet. Högsta domstolen Majoriteten av justitieråden i HD (fyra stycken) förklarade att enligt 28 skuldebrevslagen har efter överlåtelse av ett enkelt skuldebrev gäldenären rätt att kvitta mot ett krav från förvärvaren med en fordran mot överlåtaren, om motfordringen i övrigt är kvittningsgill. Det gäller utom i vissa undantagsfall som inte var aktuella i målet. Bestämmelsen anses tillämplig även på s.k. enkla fordringar utan skuldebrev. Enligt 3 kap. 21 första stycket andra meningen UB får verkställighet inte äga rum, om svaranden till kvittning åberopar en fordran som har fastställts genom en exekutionstitel som får verkställas eller som grundas på ett skuldebrev eller ett annat skriftligt fordringsbevis, om det i övrigt finns förutsättningar för kvittning. Motfordran som Atrium hade åberopat i målet om verkställighet var i sig kvittningsgill och den hade fastställts genom en exekutionstitel som fick verkställas. Enligt HD var de i 3 kap. 21 UB angivna förutsättningarna för kvittning i verkställighetsmålet uppfyllda. Den omständigheten att Atrium inte åberopade sin motfordran i den rättegång där Musikbutiken Farsta gjorde sin rätt gällande innebar inte att Atrium var fråntagen sin kvittningsrätt. Enligt 17 kap. 11 andra stycket rättegångsbalken omfattar en doms rättskraft en kvittningsgill motfordran endast om den har åberopats och prövats i målet. En motfordran består alltså även om den inte åberopats i rättegången om huvudfordringen. HD ansåg således att Atrium hade haft rätt att åberopa sin fordran till kvittning i verkställighetsmålet och verkställighet fick inte äga rum varför Musikbutiken Farstas överklagande avslogs. Ett justitieråd var av skiljaktig mening och ansåg bl.a. att Atrium inte skulle ha rätt att kvitta sin fordran mot kravet i verkställighetsärendet. Hinder mot verkställighet förelåg inte och justitierådet ansåg att överklagandet skulle bifallas. Vill du läsa mer >> se Högsta domstolens beslut i mål nr Ö Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 22

23 Fråga om en hyresgäst som arbetade utomlands haft rätt att behålla sin hyresrätt En hyresgäst som arbetade utomlands och spenderade cirka 60 dagar om året i Sverige har inte ansetts haft sin permanenta bostad i prövningslägenheten. Lägenheten har inte heller funnits vara en nödvändig komplementbostad. Enligt 46 första stycket 10 hyreslagen (HL) får en hyresgästs rätt till förlängning av avtalet vika om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör förutsatt att hyresvärden har sakligt skäl för uppsägningen. I beslut av Svea hovrätt meddelat den 16 juli 2012, mål nr ÖH , behandlas frågan om en hyresgäst som arbetade utomlands kunde anses ha sin permanenta bostad i prövningslägenheten eller om lägenheten kunde anses vara en nödvändig komplementbostad. Hyresvärden sade upp hyresavtalet till upphörande den 30 juni 2011 och hänsköt tvisten om förlängning till hyresnämnden. Hos hyresnämnden yrkade hyresvärden att avtalet skulle förklaras ha upphört att gälla nämnda dag och att hyresgästen skulle förpliktas att flytta från lägenheten. Grunden för yrkandet var att hyresgästen saknade skyddsvärt behov av lägenheten då hyresgästen hade sitt boende ordnat på annat håll. Som sakligt skäl för uppsägningen angav hyresvärden att lägenheten initialt skulle nyttjas som evakueringslägenhet vid renovering, för att därefter hyras ut till bostadssökande för permanentboende. Hyresgästen bestred att hyresavtalet skulle upphöra och yrkade för egen del att hyresavtalet skulle löpa vidare på oförändrade villkor. Hyresgästen anförde att han, sedan hösten 2010, hade ett tidsbegränsat arbete utomlands och att han där hyrde en tillfällig bostad tillsammans med sin fru och son. Familjen besökte dock Sverige regelbundet; hyresgästen tillbringade cirka 2 månader per år i Sverige och hustrun och sonen spenderade cirka 4 månader i Sverige per år. Hyresgästens anställning utomlands sträckte sig till hösten 2013, med en option på förlängning, och han avsåg därefter att återvända till Sverige och till lägenheten. Hyresnämnden konstaterade att hyresvärdens intresse av att upplåta lägenheten som evakueringslägenhet och för permanentboende var ett sakligt skäl för uppsägning. Mot detta skulle hyresgästens behov av lägenheten vägas. Hyresnämnden fann inte anledning att ifrågasätta hyresgästens uppgifter om att denne hyrde sitt boende på årsbasis och att han avsåg att återvända till Sverige och till lägenheten hösten Hyresgästens arbete och boende utomlands ansågs därför vara av temporär karaktär och hyresgästen ansågs ha sitt egentliga hem i lägenheten. Experten i Huset Nr 44 September 2012 / sid 23

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 37 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 37 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till ny fastighetsmäklarlag som

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 43 I DETTA NUMMER redogör vi för en utredning genomförd på uppdrag av regeringen avseende

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 39 / April 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 39 I DETTA NUMMER ÅTERGES SEX STYCKEN INTRESSANTA RÄTTSFALL som alla är av intresse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020108 2017-03-31 Stockholm Mål nr ÖH 6240-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Göteborg, beslut 2016-06-29 i ärende nr 1065-16, se bilaga A KLAGANDE Förbo Aktiebolag,

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 42 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6 Fastställd i styrelsen den 8 juni 2016, reviderad 20 september. En enhetlig hantering för styrelsens prövning av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand skapar trygghet

Läs mer

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt)

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) HFD 2016 ref. 39 Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende. 3, 4 och 26 folkbokföringslagen (1991:481),

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Riktlinje Socialt boende

Riktlinje Socialt boende Ansvarig för rutin Anna Fritzheimer Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden, 2016-06-29 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: 2016.0534-1 Tills vidare

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 juni 2013 Ö 2926-12 KLAGANDE EBN i Göteborg Aktiebolag, 556420-0680 Stålverksgatan 14 417 07 Göteborg Ombud: Advokat OW och advokat

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020105 BESLUT 2016-11-03 Stockholm Mål nr ÖH 3864-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2016-04-19 i ärende nr, se bilaga A KLAGANDE Wåhlin Fastigheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

HFD 2015 ref 73. Lagrum: 22 förvaltningslagen (1986:223)

HFD 2015 ref 73. Lagrum: 22 förvaltningslagen (1986:223) HFD 2015 ref 73 Ett beslut helt i enlighet med en anmälan om namnändring har sedan den enskilde ångrat sig ansetts ha gått denne emot i den mening som avses i 22 förvaltningslagen. Lagrum: 22 förvaltningslagen

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015

SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015 SEMINARIUM SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT MARIE ÖHRSTRÖM 7 OKTOBER 2015 SVARTHANDEL Otillåten ekonomisk kompensation, t.ex. HG tar betalt vid byte av hyreskontrakt. HG får rabatt vid byte i samband med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 maj

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 april 2005 Ö 3463-04 KLAGANDE YC Ombud: advokaten GR MOTPARTER 1. WS 2. KLS 3. KCS Ombud för samtliga: jur. kand. PH SAKEN Återförvisning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 548 (NJA 1995:81)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 548 (NJA 1995:81) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 548 (NJA 1995:81) Målnummer: Ö4624-94 Avdelning: Domsnummer: SÖ150-95 Avgörandedatum: 1995-09-26 Rubrik: Fråga om utgångspunkten för sexmånaderstiden enligt 2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 februari 2006 Ö 4330-05 SÖKANDE OCH KLAGANDE HÖ Ombud: ÖI MOTPART AK Hansa AB, 556631-8712 753 83 Uppsala Ombud: LE SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

Promemoria. Tillval i hyresrätt

Promemoria. Tillval i hyresrätt Promemoria Tillval i hyresrätt Underlag för kompletterande remissomgång i ärende nr Ju2008/9044/L1. Förslagen i promemorian är upprättade av Justitiedepartementet med utgångspunkt i Tillvalsutredningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020102 BESLUT 2016-10-24 Stockholm Mål nr ÖH 2792-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Västerås, beslut 2016-03-10 i ärende nr, se bilaga A KLAGANDE Din Bostad i Köping

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2008 Ö 3484-08 KLAGANDE JV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JR MOTPART SV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 29 / December 2008 Välkommen till Experten i Huset nr 29 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM en proposition om dels ökade möjligheter till andrahandsuthyrning,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande.

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande. HFD 2016 ref. 12 Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande. 28 förvaltningsprocesslagen (1971:291), 40 tredje stycket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2012 T 1829-10 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Lyran 6, 716416-4431 Styrmansgatan 51 114 60 Stockholm Ombud: HW MOTPARTER 1. JYO

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ). HFD 2016 ref. 24 Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 förvaltningsprocesslagen.

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2009 Ö 2979-09 KLAGANDE Linköpings Bygg & Inredning Aktiebolag, 556407-3087 Snickaregatan 35 582 26 Linköping Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2006 Ö 2074-04 KLAGANDE KS Ombud: Advokat BF MOTPART Domstolsverket 551 81 Jönköping SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 oktober 2012 Ö 2451-11 KLAGANDE Sandtorps Villasamfällighetsförening Ombud: Advokat HG och jur.kand. JP MOTPART MS SAKEN Invändning

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 736 (NJA 2007:88) Målnummer: Ö1721-06 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-10-24 Rubrik: Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

A.J. överklagade Kriminalvårdens beslut och yrkade att han skulle beviljas intensivövervakning med elektronisk kontroll.

A.J. överklagade Kriminalvårdens beslut och yrkade att han skulle beviljas intensivövervakning med elektronisk kontroll. HFD 2015 ref 39 Med hänsyn till att domstolen tagit slutlig ställning till ett överklagande har en som återförvisning betecknad åtgärd ansetts utgöra ett överlämnande av handlingarna i målet till beslutsmyndigheten.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 3 (NJA 2005:1) Målnummer: Ö2353-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-01-03 Rubrik: Sedan Jordbruksverket beviljat ett EU-bidrag har kronofogdemyndighet

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 48 / November 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 48 I DETTA NUMMER går vi bland annat igenom två olika rättsfall som båda behandlar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 30 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2007 Ö 1286-03 KLAGANDE JS Ombud: Advokat JF MOTPART Intrum Justitia Sverige Aktiebolag, 556134-1248 105 24

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 45 / December 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 45 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer