Nytt om lagen för personförsäkring och sparande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-07-01"

Transkript

1 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE ALLMÄNT Proposition om könsneutrala premier Försäkringsutredningen Departementspromemoria om Solvens II- och tjänstepensionsdirektiven Rekommendationer från Svensk Försäkring om förköpsinformation och faktablad Utredning om telefonförsäljning Skrivelse om reservationsmetoden för gruppförsäkringar Fortsatt låga räntor RÄTTSFALL Bodelning av tjänstepensionsförsäkring i fåmansföretag Utmätning ur pensionsförsäkring Rådgivning var inte vårdslös Svenskt Näringsliv förlorade mot SPP Livförsäkring om värdesäkring av ITP SKATTER INKOMSTSKATT Regeringspromemoria med skatteförslag för 2013 Utredning tillsatt om skattereglerna för tjänstepensioner m.m. SOCIALFÖRSÄKRING ALLMÄNT Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen Förslag om ändrad karenstid för egenföretagare 1

2 PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE ALLMÄNT Proposition om könsneutrala premier Enligt EU:s grundläggande stadga ska all diskriminering på grund av kön vara förbjuden. Med stöd av ett undantag i ett direktiv 2004 om varor och tjänster har försäkringsbolag ändå kunnat fortsätta att använda kön som en faktor vid beräkning av premier och ersättningar. EUdomstolen har 2011 prövat ett belgiskt fall (C-236/09 Test-Achats) och uttalat att undantaget inte kan tillåtas på obestämd tid. Domstolen beslutade att undantaget får gälla under en lämplig övergångsperiod men att det ska vara ogiltigt med verkan från och med den 21 december För att följa EU-domstolen föreslår regeringen ändringar i diskrimineringslagen från och med nämnda datum. Enskilda personers försäkringspremier och försäkringsersättningar får inte skilja sig åt mellan män och kvinnor utifrån beräkningar baserade på kön. Tjänstepensionsförsäkringar omfattas inte av lagändringen. I vissa sammanhang får försäkringsbolag ändå ta hänsyn till den försäkrades kön. Vid bedömning av andra riskfaktorer för premien, som t.ex. hälsotillstånd och sjukdomshistorik i släkten, får skillnader mellan könen beaktas. Det förutsätter dock ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för syftet. Under samma förutsättningar tillåts könsspecifika försäkringsprodukter för hälsotillstånd, som uteslutande eller huvudsakligen drabbar män eller kvinnor. Vidare får försäkringsbolag ta hänsyn till de försäkrades kön i sin interna riskanalys för att bland annat beräkna försäkringstekniska avsättningar. Försäkringsavtal som ingåtts före den 21 december 2012 får fortsätta att ha könsberoende premier. I propositionen resoneras kring vad som ska anses vara gammalt respektive nytt avtal. Om ett tidsbegränsat avtal efter nämnda datum automatiskt förlängs vid utebliven uppsägning ska det fortfarande räknas som ett äldre avtal. Det samma gäller om ett äldre avtal förändras inom ramen för det som parterna ursprungligen avtalat. Är det däremot en förlängning eller förändring som kräver båda parters godkännande och ena parten ger sitt godkännande den 21 december eller senare anses det som ett nytt avtal. Om en försäkringstagare individuellt flyttar sitt pensionskapital anses mottagande försäkring vara ett nytt försäkringsavtal. En överlåtelse mellan försäkringsbolag av ett helt försäkringsbestånd, med oförändrad status på de enskilda avtalen, torde däremot inte innebära att nya försäkringsavtal kommit till stånd (Prop. 2011/12:122). Försäkringsutredningen Utredningen skulle ha redovisat sina förslag senast den 15 juni men har nu fått förlängd tid till den 30 september Departementspromemoria om Solvens II- och tjänstepensionsdirektiven I en promemoria från Finansdepartementet i april 2012 redovisas en EU-rättslig bedömning angående Solvens II-utredningens betänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension SOU 2011:68, se Nytt om lagen Den bedömning som görs i promemorian är att tjänstepensionsdirektivet från 2003 är subsidiärt i förhållande till Solvens II-direktivet Följden härav är att endast de företag som inte omfattas av Solvens II-direktivet kan omfattas av tjänstepensionsdirektivet. I betänkandet gjordes en annan bedömning, nämligen 2

3 att Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet är två alternativa och delvis överlappande regleringar som båda kan anses omfatta företag som tillhandahåller tjänstepensionsförsäkringar. Bedömningen i promemorian påverkar genomförandet av Solvens II-direktivet i svensk rätt. Den särskilda rörelsereglering för tjänstepensionsföretag, som Solvens II-utredningen föreslagit och som innebär att enskilda företag ges möjlighet att välja mellan att verka enligt en reglering baserad på Solvens II-direktivet och en reglering baserad på tjänstepensionsdirektivet, kan inte införas. Frågorna om regleringen av livförsäkringsföretagens tjänstepensionsverksamhet måste därför övervägas på nytt, enligt Finansdepartementet. Rekommendationer från Svensk Försäkring om förköpsinformation och faktablad Svensk Försäkring har den 12 mars beslutat om en rekommendation med allmänna principer för försäkringsföretagens lämnande av förköpsinformation. Den ska komplettera lagar och andra regler och är ett uttryck för vad som är god sed på området. Rekommendationen gäller konsumentförsäkringar, individuella personförsäkringar tecknade av konsument och frivilliga gruppförsäkringar. Förköpsinformation ska presenteras på ett lättillgängligt sätt med syfte att fungera som beslutsunderlag för konsumenten. En avvägning ska ske mellan behovet av information och behovet av lättbegriplighet. Inledningsvis ska anges att uppgifterna är en kortfattad översikt och inte fullständiga villkor. Viktiga begränsningar ska särskilt framhållas exempelvis genom rubriksättningen. Säljbudskap och fakta ska hållas åtskilda. Konsumenten bör informeras om att råd och hjälp vid köp kan fås av de kommunala konsumentvägledarna och Konsumenternas försäkringsbyrå. Förköpsinfo ska enligt lag lämnas i varaktig form. Lämnas information på elektronisk väg ska konsumenten ha möjlighet och uppmanas att spara den exempelvis såsom en pdf-fil. Om försäkringsföretaget inte överlämnar fullständiga villkor innan avtalet ingås, ska konsumenten få veta hur dessa kan erhållas. Villkor kan hållas tillgängliga t. ex. på en webbsida under förutsättning att de på begäran kan skickas till konsumenten. Rekommendationen träder i kraft den 1 januari Svensk Försäkring har tidigare utfärdat en annan rekommendation om särskilt faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp, se Den rekommendationen trädde i kraft den 1 april 2012 och Folksam har tagit fram fem olika faktablad, se folk1 eller Utredning om telefonförsäljning Pensionsmyndigheten ska på regeringens uppdrag utreda hur konsumentskyddet för pensionssparare och pensionärer kan stärkas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november Pensionsmyndigheten har redan föreslagit att telefonsamtal inte ska leda till bindande avtal utan en skriftlig bekräftelse från kunden. Skrivelse om reservationsmetoden för gruppförsäkringar Generaldirektörerna för Konsumentverket och Finansinspektionen har den 12 maj gemensamt tillskrivit Justitiedepartementet och föreslagit att försäkringsavtalslagen ses över angående reservationsmetoden. Det skulle exempelvis kunna införas ett uttryckligt krav på intressegemenskap mellan gruppmedlemmen (konsumenten) och gruppföreträdaren (den organisation 3

4 som erbjuder försäkringen). Försäkringsavtalslagens syfte är att möjliggöra reservationsanslutning där en intressegemenskap finns, såsom mellan en fackförening och en fackmedlem, men lagen har inga uttryckliga regler om det. Myndigheterna ser en risk för att allt fler kommersiella aktörer börjar ansluta konsumenter till försäkringar vilka aktivt måste avbeställas för att undvika premiekostnader och överförsäkring. Det har redan kommit klagomål från kunder till ett energibolag, som i samband med reklamutskick tecknat försäkring mot inkomstbortfall. Fortsatt låga räntor Referensräntan, som bland annat används vid beräkning av dröjsmålsränta, är för andra halvåret 2012 oförändrat 2,0 %. Statslåneräntan var per den 1 juli 1,40 % och genomsnittet för första halvåret var 1,61 %. Avkastningsskatten 2013 för K-försäkringar beräknas på statslåneräntan den 30 november 2012 och för P-försäkringar görs beräkningen på genomsnittet för hela RÄTTSFALL Bodelning av tjänstepensionsförsäkring i fåmansföretag Mannen hade mellan 1981 och 1999 arbetat i och ägt 30 % av aktierna i ett bolag tillsammans med sin fader (40 %) och bror (30 %). På 80-talet tecknades en företagsägd tjänstepensionsförsäkring i Skandia för mannen. När mannen och hans hustru 2008 skildes, efter 32 års äktenskap, begärde hustrun att värdet av mannens tjänstepensionsförsäkring skulle omfattas av bodelningen. Tingsrätten ansåg att en företagsägd tjänstepensionsförsäkring till sin typ är oöverlåtbar enligt reglerna i inkomstskattelagen och äktenskapsbalken. Nästa fråga blev om mannen haft ett sådant bestämmande inflytande över aktiebolaget att försäkringen ändå skulle ingå i bodelningen. Tingsrätten konstaterade att mannen inte var delägare vid skilsmässotidpunkten. Att han tidigare ägt 30 % av aktierna och haft rätt att ensam teckna bolagets firma medförde inte ett bestämmande inflytande på sätt som beskrivits i propositionen bakom aktuell lagparagraf i äktenskapsbalken. Rent faktiskt hade också delägarna diskuterat hur stora inbetalningar som skulle göras till deras tjänstepensioner. Det var mannens fader som tagit initiativet till tecknandet och som hade den löpande kontakten med Skandia. Vid en samlad bedömning fann tingsrätten att mannen inte haft så stor frihet i bolaget att han utan några begränsningar i förfoganderätten kunnat bestämma över försäkringens värde. Försäkringen skulle därför inte ingå i bodelningen. Hovrätten gjorde samma bedömning (Svea hovrätts dom den 21 februari 2012 i mål nr T ). Fallet kan jämföras med en dom 2011 där tjänstepensionsförsäkringen togs med i bodelningen, se Nytt om lagen Det som varit avgörande för domstolarnas bedömning är huruvida den anställde utan några begränsningar kunnat förfoga över försäkringen. Utmätning ur pensionsförsäkring Kronofogdemyndigheten utmätte kr ur en persons kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring ITPK hos Skandia. När Skandia inte betalade beloppet fick Skatteverket, som företrädare för svenska staten, driva ärendet vidare till tingsrätten. Skatteverket menade att beloppet var utmätningsbart enligt 15 kap 3 försäkringsavtalslagen och att den försäkrade enligt 20 kap 2 skulle anses vara försäkringstagare. Skandia invände att försäkringsavtalet inte medgav denna utbetalning, att arbetsgivaren var försäkringstagare och att utbetalning var i strid med inkomstskattelagen. 4

5 Tingsrätten konstaterade att det fanns lagliga möjligheter att utmäta ifrågavarande del av försäkringen och biföll Skatteverkets talan. Den försäkrade ska enligt lagen anses vara försäkringstagare. Inkomstskattelagens återköpsregler tar sikte på hela försäkringen och är därför inget hinder för utbetalning av ett delbelopp. Att försäkringsavtalet inte har någon rätt till förtida utbetalning kan rimligen inte heller utgöra något hinder. Vidare ansåg tingsrätten att fordringen i utmätningshänseende fick anses vara förfallen till betalning. Skandia överklagade till hovrätten, som fastställde tingsrättens dom (Svea hovrätts dom den 20 april 2012 i mål nr FT ). Skandia har överklagat vidare till Högsta domstolen. Rådgivning var inte vårdslös En kvinna påstod att ett försäkringsförmedlarföretag hade lämnat vårdslös rådgivning i samband med tecknandet av en K-klassad depåförsäkring. Hon begärde skadestånd för bland annat skillnaden mellan å ena sidan vad hon skulle få betala för att köpa tillbaka de aktier och aktiefonder hon hade haft före rådgivningen och å andra sidan värdet av försäkringen när den efter drygt ett år återköptes. Det vårdslösa beteendet hade, enligt kvinnan, bestått i bristande information om att försäkring tecknades, bristande behovsutredning och dokumentation, underlåtenhet att erbjuda alternativa lösningar och att förmedlaren självsvåldigt sänkt risken i hennes placeringar så att hon förlorat möjlighet till högre avkastning. Förmedlarföretaget förnekade vårdslöshet. I sin dom går tingsrätten utförligt igenom parternas argument och kommer sammanfattningsvis fram till att kvinnans alla påståenden om vårdslöshet faller. Därmed är inte förmedlarföretaget skadeståndsskyldigt (Stockholms tingsrätts dom den 30 mars 2012 i mål nr T ). Domen har inte överklagats. Svenskt Näringsliv förlorade mot SPP Livförsäkring om värdesäkring av ITP År 1997 skedde en beståndsöverlåtelse från Alecta till SPP Livförsäkring av bland annat frivilliga ITP-försäkringar. Försäkringarna hade under många år värdesäkrats genom årliga pensionstillägg för rättidigt pensionerade och fribrev hade uppräknats för anställda, som slutat före pensionering. Till skillnad mot Alecta gav SPP inte något pensionstillägg 2009 och inte någon fribrevsuppräkning under åren och SPP motiverade detta med att bolagets kapital och solvens inte medgav höjningar. Svenskt Näringsliv stämde SPP och krävde att SPP skulle ha samma värdesäkring som Alecta, oberoende av utvecklingen av SPP:s kapital och solvens. Svenskt Näringsliv hävdade att det fanns en avtalsenlig förpliktelse för SPP att följa Alectas värdesäkringsbeslut. Det berodde inte på någon enstaka uttrycklig bestämmelse i kollektivavtal eller försäkringsvillkor men var den gemensamma partsavsikten vid avtalens ingående och stöds också av flera andra omständigheter. Formellt gällde stämningen pensionsbelopp för tidigare anställda i Svenskt Näringsliv men indirekt berörs ca försäkrade i många andra företag av målet. Svenskt Näringsliv hade själva kompenserat sina tidigare anställda för den uteblivna värdesäkringen. Tingsrätten ansåg att Svenskt Näringsliv inte förmått konkretisera eller precisera hur, var och när en gemensam partsvilja om värdesäkring kommit till uttryck. Vittnesmål och andra omständigheter talar mot den partsavsikt, som Svenskt Näringsliv påstått. Sammanfattningsvis ansågs Svenskt Näringsliv inte ha uppfyllt sin bevisbörda om att SPP haft en avtalsenlig förpliktelse att följa Alectas beslut oberoende av den egna ekonomiska situationen (Stockholms 5

6 tingsrätts dom den 9 mars 2012 i mål nr T ). Domen har överklagats av Svenskt Näringsliv och hovrätten har beviljat prövningstillstånd. SKATTER INKOMSTSKATT Regeringspromemoria med skatteförslag för 2013 Samtidigt med regeringens ekonomiska vårproposition i april lämnades en särskild promemoria med skatteförslag, som är tänkta att till hösten tas upp i budgetpropositionen för Bland annat föreslås en sänkning av bolagsskatten med en procentenhet till 25,3 % och motsvarande förändring av expansionsfondsskatten. Promemorian innehåller inga förslag beträffande försäkring och sparande. Utredning tillsatt om skattereglerna för tjänstepensioner m.m. Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att kartlägga graden av konkurrensneutralitet i skattereglerna och de civilrättsliga reglerna för olika former av tjänstepensionssparande och föreslå hur reglerna kan göras mer neutrala. En arbetsgivare kan trygga tjänstepension genom försäkring, stiftelse eller avsättning i balansräkningen. Nuvarande regler är inte alltid neutrala för olika tryggandeformer. Ett exempel är för pensionsstiftelse att det saknas avdragsrätt om arbetsgivaren på grund av betydande börsnedgång behöver öka avsättningarna. Vidare behöver tryggandelagen moderniseras beträffande begreppet allmän pensionsplan, regler för stiftelser om gottgörelse, överföring till ny arbetsgivare och beräkning av pensionsskuld, som exempelvis är knuten till en aktiefond. Utredaren ska även inventera oklara regler i inkomstskattelagen om tjänstepension. Det gäller exempelvis tidpunkten för avdragsrätt, hur begreppet lön ska tolkas vid avdragsberäkning, beräkning enligt kompletteringsregeln och ändring av utfäst pensionsålder. Därutöver ska utredaren se över gränsdragningen mellan den del av ett livförsäkringsföretags verksamhet som ska beskattas med avkastningsskatt och den del som ska beskattas med inkomstskatt. Som exempel på gränsdragningsproblem anges frågan om inkomst av fondrabatter, som nyligen prövades av Högsta förvaltningsdomstolen. Utredningen ska vara klar senast den 1 februari 2014 (Dir 2012:22). SOCIALFÖRSÄKRING Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen Utredningen ska göra en översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter till ett längre arbetsliv. Uppdraget ska slutredovisas den 1 april I april 2012 lämnade utredningen ett delbetänkande med en kunskapsöversikt av förutsättningar och hinder för en höjning av den faktiska pensionsåldern. I dag väljer mer än 80 procent av alla äldre att pensionera sig vid 65 års ålder eller tidigare. Om detta pensionsbeteende inte förändras kommer kompensationsgraden i de allmänna pensionerna att sjunka med

7 procentenheter redan inom 20 år. En sådan utveckling är inte hållbar, enligt utredningen. De äldre behöver också stanna längre i arbetslivet bland annat för att minska risken för arbetskraftsbrist. Förutsättningarna för att jobba längre är goda tack vare att de äldre blir allt friskare. Det finns dock betydande hinder såsom arbetsmiljöproblem, normerande åldersregler för allmän pension och tjänstepension, svaga ekonomiska incitament för pensionärer med garantipension och bostadstillägg, negativa attityder från arbetsgivare och åldersdiskriminering. Utredningen anser att det behövs breda och ömsesidigt förstärkande justeringar inom en rad olika system för att underlätta för äldre att arbeta längre. I detta betänkande lämnas inga förslag om exempelvis höjda åldersgränser (SOU 2012:28). Förslag om ändrad karenstid för egenföretagare I en departementspromemoria föreslås att företagare med enskild firma och handelsbolag ska kunna välja en (1) dags karenstid för sjukpenning. Alltsedan den 1 juli 2010 är den grundläggande karenstiden i sjukförsäkringen för egenföretagare sju dagar, med möjlighet att välja en längre karenstid om 14, 30, 60 eller 90 dagar. Vidare föreslås att sjukkarensen för en arbetslös tidigare egenföretagare ska vara 1 dag även om den valda karensen är längre (Ds 2012:9). För ytterligare information, hör av dig till Juridik Person: Lars Andersson, tel 27496, Lars-Åke Geijron, tel 26245, Heidi Ibring, tel 27130, Björn Siljeholm, tel 27453, Pia Takahashi, tel 27072, Gun Wennerberg, tel 27037, 7

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. Dir. 2012:22

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. Dir. 2012:22 Kommittédirektiv Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag Dir. 2012:22 Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2013-08-29 Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:134 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Att prissätta olika risker är inte diskriminering

Att prissätta olika risker är inte diskriminering 2011-11-22 Ståndpunkts-PM: Att prissätta olika risker är inte diskriminering 1 (9) Sammanfattning Privat försäkringsverksamhet handlar om att identifiera och prissätta risker. Riskbedömning är en metod

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag 2012-01-24 Rnr 84:11 Till Finansdepartementet REMISSVAR Saco har tagit del av Solvens II-utredningens slutbetänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68. Den 31 januari 2012

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2015-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45 Kommittédirektiv Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Dir. 2015:45 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:604 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 1

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 februari 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Jan-Mikael Bexhed SALC Advokatbyrå KB Biblioteksgatan 3 111 46 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr.

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2014-05-09 EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr. Fi2014/1418

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-07-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-07-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-07-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om information som gäller livförsäkring och tjänstepension; FFFS

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling 13 och 23. Remissexemplar 2010-12-16 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-06-13 FI dnr 10-2144 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Makars pensionsrättigheter

Makars pensionsrättigheter Makars pensionsrättigheter Margareta Brattström IUSTUS FÖRLAG Innehällsförteckning I Förord 5 Innehällsförteckning 7 Förkortningar 13 1 Inledning 17 1.1 Avhandlingsämnet 17 1.2 Ämnets sammanhang 20 1.2.1

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Solvens II senaste nytt från utredningen

Solvens II senaste nytt från utredningen Solvens II senaste nytt från utredningen Terminsstart pension 2011-09-07 Daniel Barr särskild utredare INNEHÅLL Solvens II direktivet i översikt Förslag tjänstepensionsreglering Förslag på reglering små

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Stockholm den 21 februari 2013

Stockholm den 21 februari 2013 R-2012/1915 Stockholm den 21 februari 2013 Till Finansdepartementet Fi2012/3967 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Livförsäkringsutredningens

Läs mer

Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen. Promemoria. Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet

Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen. Promemoria. Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Promemoria Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet April 2012 1 2 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...

Läs mer

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension Tryggt och enkelt hos Nordnet Pension Innehåll 3 Bättre förutsättningar 5 Vad är tjänstepension? 7 Tryggt - Nordnet Tjänstepension 9 Attraktiva kompletteringar 11 Tjänstepension - för att det är viktigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER Presentation vid Pensionsnätverksträff 10 maj 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER 1 UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17. Nya skatteregler för pensionsförsäkring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17. Nya skatteregler för pensionsförsäkring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Nya skatteregler för pensionsförsäkring

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578)

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578) Regeringskansliet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-05-08 Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 395 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar antalet arbetade timmar

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö 2 oktober 2014 www.pwc.se Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Malmö Introduktion och kort presentation 2 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: 010-212 48 78 Mail: john.bergengren@se.pwc.com Jur

Läs mer

20 Pensionssparande m.m.

20 Pensionssparande m.m. Pensionssparande m.m., Avsnitt 20 427 20 Pensionssparande m.m. 58 kap. IL prop. 1975/76:31, bet. 1975/76:SkU20 prop. 1979/80:68, bet. 1979/80:SkU22 prop. 1989/90:34, bet. 1989/90:NU14 prop. 1989/90:110,

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria)...2 2 Information om Ancoria Pensionsförsäkring...2 2.1 Försäkringens ikraftträdande...2 2.2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 april 2013 Ö 1541-12 KLAGANDE AN MOTPARTER 1. Kungsbacka Billackering AB c/o Lindorff Sverige AB 412 93 Göteborg 2. Power Tools Spräckutrustning

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014 www.pwc.se Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg Introduktion och kort presentation 25 september Pension 2014och försäk 2 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: 010-212 48 78

Läs mer

Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna

Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna Slutbetänkande av Tjänstepensionsbeskattningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:68 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 361 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Starta eget Några saker att tänka på Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Vem är Anders Hallgren? - Civilingenjör (industriell ekonomi) - Medlem i förbundet - 15 år i stora företag - Egenföretagare

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 836-12 PARTER Kärande vid tingsrätten Länsförsäkringar Skaraborg Ömsesidigt, 566000-6866 Box 600 541 29 Skövde Ombud:

Läs mer

LIVFÖRSÄKRING UNDER SOLVENS II OCH IORP

LIVFÖRSÄKRING UNDER SOLVENS II OCH IORP LIVFÖRSÄKRING UNDER SOLVENS II OCH IORP Den svenska modellen för att driva försäkringsrörelse under två regelverk Oslo den 14 mars 2012 Per Johan Eckerberg och Fabian Ekeblad Table of contents 1 Tjänstepensionsverksamhet

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer