Nytt om lagen för personförsäkring och sparande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-07-01"

Transkript

1 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE ALLMÄNT Proposition om könsneutrala premier Försäkringsutredningen Departementspromemoria om Solvens II- och tjänstepensionsdirektiven Rekommendationer från Svensk Försäkring om förköpsinformation och faktablad Utredning om telefonförsäljning Skrivelse om reservationsmetoden för gruppförsäkringar Fortsatt låga räntor RÄTTSFALL Bodelning av tjänstepensionsförsäkring i fåmansföretag Utmätning ur pensionsförsäkring Rådgivning var inte vårdslös Svenskt Näringsliv förlorade mot SPP Livförsäkring om värdesäkring av ITP SKATTER INKOMSTSKATT Regeringspromemoria med skatteförslag för 2013 Utredning tillsatt om skattereglerna för tjänstepensioner m.m. SOCIALFÖRSÄKRING ALLMÄNT Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen Förslag om ändrad karenstid för egenföretagare 1

2 PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE ALLMÄNT Proposition om könsneutrala premier Enligt EU:s grundläggande stadga ska all diskriminering på grund av kön vara förbjuden. Med stöd av ett undantag i ett direktiv 2004 om varor och tjänster har försäkringsbolag ändå kunnat fortsätta att använda kön som en faktor vid beräkning av premier och ersättningar. EUdomstolen har 2011 prövat ett belgiskt fall (C-236/09 Test-Achats) och uttalat att undantaget inte kan tillåtas på obestämd tid. Domstolen beslutade att undantaget får gälla under en lämplig övergångsperiod men att det ska vara ogiltigt med verkan från och med den 21 december För att följa EU-domstolen föreslår regeringen ändringar i diskrimineringslagen från och med nämnda datum. Enskilda personers försäkringspremier och försäkringsersättningar får inte skilja sig åt mellan män och kvinnor utifrån beräkningar baserade på kön. Tjänstepensionsförsäkringar omfattas inte av lagändringen. I vissa sammanhang får försäkringsbolag ändå ta hänsyn till den försäkrades kön. Vid bedömning av andra riskfaktorer för premien, som t.ex. hälsotillstånd och sjukdomshistorik i släkten, får skillnader mellan könen beaktas. Det förutsätter dock ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för syftet. Under samma förutsättningar tillåts könsspecifika försäkringsprodukter för hälsotillstånd, som uteslutande eller huvudsakligen drabbar män eller kvinnor. Vidare får försäkringsbolag ta hänsyn till de försäkrades kön i sin interna riskanalys för att bland annat beräkna försäkringstekniska avsättningar. Försäkringsavtal som ingåtts före den 21 december 2012 får fortsätta att ha könsberoende premier. I propositionen resoneras kring vad som ska anses vara gammalt respektive nytt avtal. Om ett tidsbegränsat avtal efter nämnda datum automatiskt förlängs vid utebliven uppsägning ska det fortfarande räknas som ett äldre avtal. Det samma gäller om ett äldre avtal förändras inom ramen för det som parterna ursprungligen avtalat. Är det däremot en förlängning eller förändring som kräver båda parters godkännande och ena parten ger sitt godkännande den 21 december eller senare anses det som ett nytt avtal. Om en försäkringstagare individuellt flyttar sitt pensionskapital anses mottagande försäkring vara ett nytt försäkringsavtal. En överlåtelse mellan försäkringsbolag av ett helt försäkringsbestånd, med oförändrad status på de enskilda avtalen, torde däremot inte innebära att nya försäkringsavtal kommit till stånd (Prop. 2011/12:122). Försäkringsutredningen Utredningen skulle ha redovisat sina förslag senast den 15 juni men har nu fått förlängd tid till den 30 september Departementspromemoria om Solvens II- och tjänstepensionsdirektiven I en promemoria från Finansdepartementet i april 2012 redovisas en EU-rättslig bedömning angående Solvens II-utredningens betänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension SOU 2011:68, se Nytt om lagen Den bedömning som görs i promemorian är att tjänstepensionsdirektivet från 2003 är subsidiärt i förhållande till Solvens II-direktivet Följden härav är att endast de företag som inte omfattas av Solvens II-direktivet kan omfattas av tjänstepensionsdirektivet. I betänkandet gjordes en annan bedömning, nämligen 2

3 att Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet är två alternativa och delvis överlappande regleringar som båda kan anses omfatta företag som tillhandahåller tjänstepensionsförsäkringar. Bedömningen i promemorian påverkar genomförandet av Solvens II-direktivet i svensk rätt. Den särskilda rörelsereglering för tjänstepensionsföretag, som Solvens II-utredningen föreslagit och som innebär att enskilda företag ges möjlighet att välja mellan att verka enligt en reglering baserad på Solvens II-direktivet och en reglering baserad på tjänstepensionsdirektivet, kan inte införas. Frågorna om regleringen av livförsäkringsföretagens tjänstepensionsverksamhet måste därför övervägas på nytt, enligt Finansdepartementet. Rekommendationer från Svensk Försäkring om förköpsinformation och faktablad Svensk Försäkring har den 12 mars beslutat om en rekommendation med allmänna principer för försäkringsföretagens lämnande av förköpsinformation. Den ska komplettera lagar och andra regler och är ett uttryck för vad som är god sed på området. Rekommendationen gäller konsumentförsäkringar, individuella personförsäkringar tecknade av konsument och frivilliga gruppförsäkringar. Förköpsinformation ska presenteras på ett lättillgängligt sätt med syfte att fungera som beslutsunderlag för konsumenten. En avvägning ska ske mellan behovet av information och behovet av lättbegriplighet. Inledningsvis ska anges att uppgifterna är en kortfattad översikt och inte fullständiga villkor. Viktiga begränsningar ska särskilt framhållas exempelvis genom rubriksättningen. Säljbudskap och fakta ska hållas åtskilda. Konsumenten bör informeras om att råd och hjälp vid köp kan fås av de kommunala konsumentvägledarna och Konsumenternas försäkringsbyrå. Förköpsinfo ska enligt lag lämnas i varaktig form. Lämnas information på elektronisk väg ska konsumenten ha möjlighet och uppmanas att spara den exempelvis såsom en pdf-fil. Om försäkringsföretaget inte överlämnar fullständiga villkor innan avtalet ingås, ska konsumenten få veta hur dessa kan erhållas. Villkor kan hållas tillgängliga t. ex. på en webbsida under förutsättning att de på begäran kan skickas till konsumenten. Rekommendationen träder i kraft den 1 januari Svensk Försäkring har tidigare utfärdat en annan rekommendation om särskilt faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp, se Den rekommendationen trädde i kraft den 1 april 2012 och Folksam har tagit fram fem olika faktablad, se folk1 eller Utredning om telefonförsäljning Pensionsmyndigheten ska på regeringens uppdrag utreda hur konsumentskyddet för pensionssparare och pensionärer kan stärkas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november Pensionsmyndigheten har redan föreslagit att telefonsamtal inte ska leda till bindande avtal utan en skriftlig bekräftelse från kunden. Skrivelse om reservationsmetoden för gruppförsäkringar Generaldirektörerna för Konsumentverket och Finansinspektionen har den 12 maj gemensamt tillskrivit Justitiedepartementet och föreslagit att försäkringsavtalslagen ses över angående reservationsmetoden. Det skulle exempelvis kunna införas ett uttryckligt krav på intressegemenskap mellan gruppmedlemmen (konsumenten) och gruppföreträdaren (den organisation 3

4 som erbjuder försäkringen). Försäkringsavtalslagens syfte är att möjliggöra reservationsanslutning där en intressegemenskap finns, såsom mellan en fackförening och en fackmedlem, men lagen har inga uttryckliga regler om det. Myndigheterna ser en risk för att allt fler kommersiella aktörer börjar ansluta konsumenter till försäkringar vilka aktivt måste avbeställas för att undvika premiekostnader och överförsäkring. Det har redan kommit klagomål från kunder till ett energibolag, som i samband med reklamutskick tecknat försäkring mot inkomstbortfall. Fortsatt låga räntor Referensräntan, som bland annat används vid beräkning av dröjsmålsränta, är för andra halvåret 2012 oförändrat 2,0 %. Statslåneräntan var per den 1 juli 1,40 % och genomsnittet för första halvåret var 1,61 %. Avkastningsskatten 2013 för K-försäkringar beräknas på statslåneräntan den 30 november 2012 och för P-försäkringar görs beräkningen på genomsnittet för hela RÄTTSFALL Bodelning av tjänstepensionsförsäkring i fåmansföretag Mannen hade mellan 1981 och 1999 arbetat i och ägt 30 % av aktierna i ett bolag tillsammans med sin fader (40 %) och bror (30 %). På 80-talet tecknades en företagsägd tjänstepensionsförsäkring i Skandia för mannen. När mannen och hans hustru 2008 skildes, efter 32 års äktenskap, begärde hustrun att värdet av mannens tjänstepensionsförsäkring skulle omfattas av bodelningen. Tingsrätten ansåg att en företagsägd tjänstepensionsförsäkring till sin typ är oöverlåtbar enligt reglerna i inkomstskattelagen och äktenskapsbalken. Nästa fråga blev om mannen haft ett sådant bestämmande inflytande över aktiebolaget att försäkringen ändå skulle ingå i bodelningen. Tingsrätten konstaterade att mannen inte var delägare vid skilsmässotidpunkten. Att han tidigare ägt 30 % av aktierna och haft rätt att ensam teckna bolagets firma medförde inte ett bestämmande inflytande på sätt som beskrivits i propositionen bakom aktuell lagparagraf i äktenskapsbalken. Rent faktiskt hade också delägarna diskuterat hur stora inbetalningar som skulle göras till deras tjänstepensioner. Det var mannens fader som tagit initiativet till tecknandet och som hade den löpande kontakten med Skandia. Vid en samlad bedömning fann tingsrätten att mannen inte haft så stor frihet i bolaget att han utan några begränsningar i förfoganderätten kunnat bestämma över försäkringens värde. Försäkringen skulle därför inte ingå i bodelningen. Hovrätten gjorde samma bedömning (Svea hovrätts dom den 21 februari 2012 i mål nr T ). Fallet kan jämföras med en dom 2011 där tjänstepensionsförsäkringen togs med i bodelningen, se Nytt om lagen Det som varit avgörande för domstolarnas bedömning är huruvida den anställde utan några begränsningar kunnat förfoga över försäkringen. Utmätning ur pensionsförsäkring Kronofogdemyndigheten utmätte kr ur en persons kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring ITPK hos Skandia. När Skandia inte betalade beloppet fick Skatteverket, som företrädare för svenska staten, driva ärendet vidare till tingsrätten. Skatteverket menade att beloppet var utmätningsbart enligt 15 kap 3 försäkringsavtalslagen och att den försäkrade enligt 20 kap 2 skulle anses vara försäkringstagare. Skandia invände att försäkringsavtalet inte medgav denna utbetalning, att arbetsgivaren var försäkringstagare och att utbetalning var i strid med inkomstskattelagen. 4

5 Tingsrätten konstaterade att det fanns lagliga möjligheter att utmäta ifrågavarande del av försäkringen och biföll Skatteverkets talan. Den försäkrade ska enligt lagen anses vara försäkringstagare. Inkomstskattelagens återköpsregler tar sikte på hela försäkringen och är därför inget hinder för utbetalning av ett delbelopp. Att försäkringsavtalet inte har någon rätt till förtida utbetalning kan rimligen inte heller utgöra något hinder. Vidare ansåg tingsrätten att fordringen i utmätningshänseende fick anses vara förfallen till betalning. Skandia överklagade till hovrätten, som fastställde tingsrättens dom (Svea hovrätts dom den 20 april 2012 i mål nr FT ). Skandia har överklagat vidare till Högsta domstolen. Rådgivning var inte vårdslös En kvinna påstod att ett försäkringsförmedlarföretag hade lämnat vårdslös rådgivning i samband med tecknandet av en K-klassad depåförsäkring. Hon begärde skadestånd för bland annat skillnaden mellan å ena sidan vad hon skulle få betala för att köpa tillbaka de aktier och aktiefonder hon hade haft före rådgivningen och å andra sidan värdet av försäkringen när den efter drygt ett år återköptes. Det vårdslösa beteendet hade, enligt kvinnan, bestått i bristande information om att försäkring tecknades, bristande behovsutredning och dokumentation, underlåtenhet att erbjuda alternativa lösningar och att förmedlaren självsvåldigt sänkt risken i hennes placeringar så att hon förlorat möjlighet till högre avkastning. Förmedlarföretaget förnekade vårdslöshet. I sin dom går tingsrätten utförligt igenom parternas argument och kommer sammanfattningsvis fram till att kvinnans alla påståenden om vårdslöshet faller. Därmed är inte förmedlarföretaget skadeståndsskyldigt (Stockholms tingsrätts dom den 30 mars 2012 i mål nr T ). Domen har inte överklagats. Svenskt Näringsliv förlorade mot SPP Livförsäkring om värdesäkring av ITP År 1997 skedde en beståndsöverlåtelse från Alecta till SPP Livförsäkring av bland annat frivilliga ITP-försäkringar. Försäkringarna hade under många år värdesäkrats genom årliga pensionstillägg för rättidigt pensionerade och fribrev hade uppräknats för anställda, som slutat före pensionering. Till skillnad mot Alecta gav SPP inte något pensionstillägg 2009 och inte någon fribrevsuppräkning under åren och SPP motiverade detta med att bolagets kapital och solvens inte medgav höjningar. Svenskt Näringsliv stämde SPP och krävde att SPP skulle ha samma värdesäkring som Alecta, oberoende av utvecklingen av SPP:s kapital och solvens. Svenskt Näringsliv hävdade att det fanns en avtalsenlig förpliktelse för SPP att följa Alectas värdesäkringsbeslut. Det berodde inte på någon enstaka uttrycklig bestämmelse i kollektivavtal eller försäkringsvillkor men var den gemensamma partsavsikten vid avtalens ingående och stöds också av flera andra omständigheter. Formellt gällde stämningen pensionsbelopp för tidigare anställda i Svenskt Näringsliv men indirekt berörs ca försäkrade i många andra företag av målet. Svenskt Näringsliv hade själva kompenserat sina tidigare anställda för den uteblivna värdesäkringen. Tingsrätten ansåg att Svenskt Näringsliv inte förmått konkretisera eller precisera hur, var och när en gemensam partsvilja om värdesäkring kommit till uttryck. Vittnesmål och andra omständigheter talar mot den partsavsikt, som Svenskt Näringsliv påstått. Sammanfattningsvis ansågs Svenskt Näringsliv inte ha uppfyllt sin bevisbörda om att SPP haft en avtalsenlig förpliktelse att följa Alectas beslut oberoende av den egna ekonomiska situationen (Stockholms 5

6 tingsrätts dom den 9 mars 2012 i mål nr T ). Domen har överklagats av Svenskt Näringsliv och hovrätten har beviljat prövningstillstånd. SKATTER INKOMSTSKATT Regeringspromemoria med skatteförslag för 2013 Samtidigt med regeringens ekonomiska vårproposition i april lämnades en särskild promemoria med skatteförslag, som är tänkta att till hösten tas upp i budgetpropositionen för Bland annat föreslås en sänkning av bolagsskatten med en procentenhet till 25,3 % och motsvarande förändring av expansionsfondsskatten. Promemorian innehåller inga förslag beträffande försäkring och sparande. Utredning tillsatt om skattereglerna för tjänstepensioner m.m. Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att kartlägga graden av konkurrensneutralitet i skattereglerna och de civilrättsliga reglerna för olika former av tjänstepensionssparande och föreslå hur reglerna kan göras mer neutrala. En arbetsgivare kan trygga tjänstepension genom försäkring, stiftelse eller avsättning i balansräkningen. Nuvarande regler är inte alltid neutrala för olika tryggandeformer. Ett exempel är för pensionsstiftelse att det saknas avdragsrätt om arbetsgivaren på grund av betydande börsnedgång behöver öka avsättningarna. Vidare behöver tryggandelagen moderniseras beträffande begreppet allmän pensionsplan, regler för stiftelser om gottgörelse, överföring till ny arbetsgivare och beräkning av pensionsskuld, som exempelvis är knuten till en aktiefond. Utredaren ska även inventera oklara regler i inkomstskattelagen om tjänstepension. Det gäller exempelvis tidpunkten för avdragsrätt, hur begreppet lön ska tolkas vid avdragsberäkning, beräkning enligt kompletteringsregeln och ändring av utfäst pensionsålder. Därutöver ska utredaren se över gränsdragningen mellan den del av ett livförsäkringsföretags verksamhet som ska beskattas med avkastningsskatt och den del som ska beskattas med inkomstskatt. Som exempel på gränsdragningsproblem anges frågan om inkomst av fondrabatter, som nyligen prövades av Högsta förvaltningsdomstolen. Utredningen ska vara klar senast den 1 februari 2014 (Dir 2012:22). SOCIALFÖRSÄKRING Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen Utredningen ska göra en översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter till ett längre arbetsliv. Uppdraget ska slutredovisas den 1 april I april 2012 lämnade utredningen ett delbetänkande med en kunskapsöversikt av förutsättningar och hinder för en höjning av den faktiska pensionsåldern. I dag väljer mer än 80 procent av alla äldre att pensionera sig vid 65 års ålder eller tidigare. Om detta pensionsbeteende inte förändras kommer kompensationsgraden i de allmänna pensionerna att sjunka med

7 procentenheter redan inom 20 år. En sådan utveckling är inte hållbar, enligt utredningen. De äldre behöver också stanna längre i arbetslivet bland annat för att minska risken för arbetskraftsbrist. Förutsättningarna för att jobba längre är goda tack vare att de äldre blir allt friskare. Det finns dock betydande hinder såsom arbetsmiljöproblem, normerande åldersregler för allmän pension och tjänstepension, svaga ekonomiska incitament för pensionärer med garantipension och bostadstillägg, negativa attityder från arbetsgivare och åldersdiskriminering. Utredningen anser att det behövs breda och ömsesidigt förstärkande justeringar inom en rad olika system för att underlätta för äldre att arbeta längre. I detta betänkande lämnas inga förslag om exempelvis höjda åldersgränser (SOU 2012:28). Förslag om ändrad karenstid för egenföretagare I en departementspromemoria föreslås att företagare med enskild firma och handelsbolag ska kunna välja en (1) dags karenstid för sjukpenning. Alltsedan den 1 juli 2010 är den grundläggande karenstiden i sjukförsäkringen för egenföretagare sju dagar, med möjlighet att välja en längre karenstid om 14, 30, 60 eller 90 dagar. Vidare föreslås att sjukkarensen för en arbetslös tidigare egenföretagare ska vara 1 dag även om den valda karensen är längre (Ds 2012:9). För ytterligare information, hör av dig till Juridik Person: Lars Andersson, tel 27496, Lars-Åke Geijron, tel 26245, Heidi Ibring, tel 27130, Björn Siljeholm, tel 27453, Pia Takahashi, tel 27072, Gun Wennerberg, tel 27037, 7

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. Dir. 2012:22

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. Dir. 2012:22 Kommittédirektiv Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag Dir. 2012:22 Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2013-08-29 Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:134 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

Att prissätta olika risker är inte diskriminering

Att prissätta olika risker är inte diskriminering 2011-11-22 Ståndpunkts-PM: Att prissätta olika risker är inte diskriminering 1 (9) Sammanfattning Privat försäkringsverksamhet handlar om att identifiera och prissätta risker. Riskbedömning är en metod

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

Innehåll: Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2008-07-01 PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Innehåll: Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2008-07-01 PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2008-07-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45 Kommittédirektiv Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Dir. 2015:45 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:1278 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 mars 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 december 2008 i mål nr 1570-08, se

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2015-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag 2012-01-24 Rnr 84:11 Till Finansdepartementet REMISSVAR Saco har tagit del av Solvens II-utredningens slutbetänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68. Den 31 januari 2012

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18 Målnummer: 5-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-03-10 Rubrik: Vid bedömning av förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring har premiefri tid hos

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 februari 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Jan-Mikael Bexhed SALC Advokatbyrå KB Biblioteksgatan 3 111 46 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto

Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto Finansdepartementet Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Yttrande 2011-03-07 Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto och modernare beskattning av kapitalförsäkring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:604 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 1

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling 13 och 23. Remissexemplar 2010-12-16 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Makars pensionsrättigheter

Makars pensionsrättigheter Makars pensionsrättigheter Margareta Brattström IUSTUS FÖRLAG Innehällsförteckning I Förord 5 Innehällsförteckning 7 Förkortningar 13 1 Inledning 17 1.1 Avhandlingsämnet 17 1.2 Ämnets sammanhang 20 1.2.1

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring REMISSVAR 2004-08-26 Dnr 2004/1234 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring (Fi 2004/2518) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-07-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-07-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-07-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr.

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2014-05-09 EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr. Fi2014/1418

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om information som gäller livförsäkring och tjänstepension; FFFS

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men som

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-06-13 FI dnr 10-2144 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar

Bliwas riskförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringar FÖR SVENSK HANDEL FÖRSÄKRINGAR DÖDSFALL SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension;

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet, Fi2011/4348

Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet, Fi2011/4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-06-21 Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet, Fi2011/4348 Sammanfattning Den EU-rättsliga

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578)

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578) Regeringskansliet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-05-08 Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Solvens II senaste nytt från utredningen

Solvens II senaste nytt från utredningen Solvens II senaste nytt från utredningen Terminsstart pension 2011-09-07 Daniel Barr särskild utredare INNEHÅLL Solvens II direktivet i översikt Förslag tjänstepensionsreglering Förslag på reglering små

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM 2004-08-26 Remissvar Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Finansdepartementets promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring (Fi2004/2518) Finansinspektionen

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Remissvar avseende; Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64

Remissvar avseende; Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64 Datum 2013-02-27 Finansdepartementet e-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar avseende; Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64 Förhandlings- och samverkansrådet PTK, (PTK), välkomnar

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer