Franchisebarometern 2, HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November HUI RESEARCH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH"

Transkript

1 Franchisebarometern 2, 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise November 2014

2 Innehåll Avsnitt Sida Bakgrund 3 Franchisebarometern Läget inom svensk ekonomi 5 Framtidstron inom franchising 8 Branschtillhörighet Konkurskvot Omsättningsprognos Antalet anställda hösten Antalet franchisetagare hösten Appendix

3 Bakgrund Upptakten till undersökningen HUI Research har tidigare gjort sex rapporter på uppdrag av Svensk Franchise. Det samlade syftet med rapporterna har varit att belysa franchising som företagsform, samt att undersöka hur viktig franchising är för svensk ekonomi. Mot denna bakgrund presenterar HUI Research en barometer för svensk franchising som indikerar framtidstron bland svenska franchiseföretag med avseende på omsättning och sysselsättning i det egna företaget och i branschen (dvs. svenska franchiseföretag) som helhet. Barometern kompletteras med nyckeltal för svenska franchiseföretag. I denna rapport presenteras följande nyckeltal: branschtillhörighet, konkurskvot, omsättningsprognos för helåret 2014, antalet anställda på svenska franchiseföretag samt antalet franchisetagare hösten Syfte Franchisebarometern mäter två gånger per år temperaturen och framtidstron bland svenska franchiseföretag. De presenterade nyckeltalen syftar till att öka kunskapen om de svenska franchiseföretagens bidrag till svensk ekonomi. Metod - Datainsamling Franchisebarometern genomförs två gånger årligen via en webbenkät som distribueras till en panel bestående av franchisegivare på omkring 240 svenska franchiseföretag. Svensk Franchise har bistått HUI Research med ett register över franchisegivare till vilka enkäten har distribuerats års andra enkät skickades till 238 franchiseföretag. Av dessa valde 51 företag att delta. Detta medför en svarsfrekvens på 21 procent. Undersökningen bedöms vara representativ för franchisebranschen i stort, med en viss överrepresentation av stora företag. Data samlades in under perioden 17 september till 10 oktober

4 Franchisebarometern Något lägre, men stabil optimism bland svenska franchiseföretag * Se Appendix för mer information om hur Franchisebarometern tolkas och beräknas. Stabil framtidstro bland svenska franchiseföretag Sammantaget sjunker Franchisebarometern med 13 enheter och landar på Detta innebär att andelen företag som ser ljust på framtiden är 50 procentenheter större än andelen pessimistiska franchiseföretag*. I samband med förra barometern noterades en stärkt framtidstro bland svenska franchiseföretag, då barometern landade på +63. I den senaste mätningen har optimismen således sjunkit något, men optimisterna är alltjämt i klar övervikt över pessimisterna. Den något lägre optimismen jämfört med i mätningen tidigare i år förklaras framförallt av att framtidstron kring sysselsättningen sjunkit. Förväntningarna kring det egna företagets omsättningsutveckling är mer eller mindre i linje med tidigare i år, medan förväntningarna på branschens omsättningsutveckling sjunkit något. Att optimismen sjunkit något under andra halvan av 2014 ligger i linje med utvecklingen inom svenskt näringsliv överlag, som bromsat in något under den senaste tiden. Trots en något lägre optimism jämfört med tidigare i år är det tydligt att svenska franchiseföretag ser övervägande positivt på de kommande 6 månaderna. På nästa sida följer ett resonemang kring den senaste tidens utveckling i svensk ekonomi. Detta åtföljs av en redogörelse för detaljhandelns utveckling hittills i år. En stor andel av svenska franchiseföretag återfinns just inom detaljhandeln. 4

5 Läget inom svensk ekonomi Hushållens konsumtion stöttar svensk ekonomi 2014 Återhämtningen i den internationella konjunkturen har under det senaste kvartalet varit något hackig. Tilltagande geopolitisk oro på flera håll och en svag BNP-utveckling kombinerat med en ökad risk för deflation i eurozonen är några av den senaste tidens orosmoln. Även Tyskland, som tidigare varit eurozonens tillväxtmotor, tappade fart under andra kvartalet i år. På den positiva sidan fortsätter dock såväl USA som Storbritannien att ge styrkebesked och agera draglok för världsekonomin. Vidare visar ECB att de är villiga att vidta kraftiga åtgärder för att motverka deflation. Förtroendeindikatorer bland företag och hushåll i eurozonen pekar mot att försvagningen under andra kvartalet endast var tillfällig. I Sverige fortsätter hushållen att hålla ekonomin på fötter. Hushållens konsumtion bidrog med hela 1,5 procentenheter av den totala BNP-ökningen på 2,1 procent under andra kvartalet i år. En svag efterfrågan från omvärlden gör att svensk export fortfarande står och stampar. HUI Research tror fortsatt på en BNP-utveckling om 2,0 procent under Trots ett något svagare utfall i utrikeshandeln hittills i år fortsätter återhämtningen i svensk ekonomi, ledd av hushållen, och utsikterna är fortsatt goda överlag. Investeringar ökade tydligt under andra kvartalet i år och sysselsättningen fortsätter att öka, även om arbetslösheten ligger kvar på höga nivåer på grund av en växande arbetskraft. Tabellen nedan visar HUI Researchs prognos över nyckeltal för svensk ekonomi , liksom utfallet år Tabell 1. Procentuell tillväxttakt i svensk ekonomi Utfall 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 BNP 1,5 2,0 2,9 Hushållens konsumtion 2,0 3,0 3,0 Total detaljhandel 1,9 3,0 3,0 BNP och hushållens konsumtion anges i fasta priser. Detaljhandelsprognosen avser utveckling i löpande priser. 5

6 Läget inom svensk ekonomi Stabil optimism bland svenska franchiseföretag i linje med en stark utveckling i detaljhandeln Resultatet av den senaste Franchisebarometern visar en något lägre, men alltjämt övervägande optimism bland svenska franchiseföretag. En stor andel av svenska franchiseföretag återfinns inom detaljhandeln. Siffror från HUI Research och SCB visar att detaljhandeln hittills i år (januari september) har ökat med hela 3,1 procent i löpande priser, jämfört med samma period Detta betyder att den positiva trend som påbörjades under slutet av 2013 har förstärkts ytterligare under Under 2014 har sällanköpsvaruhandeln gått om dagligvaruhandeln i tillväxttakt. Hushållen tenderar traditionellt att dra in på sällanköpsvaror under osäkra tider och istället lägga mer pengar i dagligvaruhandeln. Att svenskarnas sug efter sällanköpsvaror nu ökar och sällanköpsvaruhandeln växer snabbare än dagligvaruhandeln är en god konjunktursignal som avspeglar en ökad optimism och köpvilja bland hushållen. Konjunkturinstitutets konfidensindikator för detaljhandeln, som bland annat visar företagens förväntningar på försäljningsutvecklingen, visar att detaljhandeln var en av få delbranscher som uppvisade ökad optimism i september månad i år. Stabil utveckling inom svensk detaljhandel Detaljhandelns utveckling januari september 2014 ligger något över HUI Researchs prognos för helåret 2014, vilken är satt till 3 procent. Eftersom jämförelsetalen för hösten är starka, spås höstens utveckling bli något mer försiktig jämfört med våren och sommarens starka utveckling. Detta medför att detaljhandelns utveckling för helåret 2014 ligger i linje med HUIs prognos. Sammantaget kan konstateras att den optimism som - om än i en något lägre utsträckning - fortsätter att prägla svenska franchiseföretag, bekräftas av starka försäljningstal inom svensk detaljhandel. 6

7 Resultat av enkätfrågor Franchisebarometern baseras på det sammanvägda resultatet av fyra enkätfrågor beträffande svenska franchisegivares syn på omsättningsoch sysselsättningsutvecklingen i det egna företaget och i branschen som helhet. Franchisebarometern visade att framtidstron har sjunkit något men alltjämt ligger på en stabil nivå. På följande sidor redovisas resultaten per enkätfråga för de fyra frågor som sammantaget utgör Franchisebarometern. 7

8 Framtidstron inom franchising Drygt 8 av 10 företag tror på en positiv omsättningsutveckling i det egna företaget Hur bedömer du att era svenska franchisetagares omsättning kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna, jämfört med motsvarande period föregående år? 100% 81% Svenska franchiseföretags framtidstro är fortsatt stark vad gäller omsättningsutvecklingen i det egna företaget. 50% 0% Företagets omsättning kommer att öka 5% Företagets omsättning kommer att minska 14% Företagets omsättning kommer att vara oförändrad Drygt 8 av 10 företag bedömer att omsättningen i det egna företaget kommer att öka under de kommande 6 månaderna jämfört med motsvarande period föregående år. Endast en liten andel, 5 procent, av företagen tror att omsättningen kommer att utvecklas negativt, medan 14 procent tror på en oförändrad omsättningsutveckling under kommande 6-månadersperiod. 8

9 Framtidstron inom franchising Nära 70 procent av företagen tror på en positiv omsättningsutveckling för branschen som helhet Hur bedömer du att branschens (dvs. svenska franchiseföretags) omsättning kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna, jämfört med motsvarande period föregående år? 100% 68% Framtidstron med avseende på omsättningsutvecklingen de kommande 6 månaderna för branschen som helhet präglas också av optimism. Optimismen beträffande utvecklingen i branschen som helhet är dock något lägre jämfört med optimismen kring det egna företagets utveckling. 50% 0% Branschens omsättning kommer att öka 7% Branschens omsättning kommer att minska 25% Branschens omsättning kommer att vara oförändrad 68 procent av franchiseföretagen bedömer att branschens omsättning kommer att öka under den kommande 6-månadersperioden. I föregående Franchisebarometer uppgick andelen optimister till hela 79 procent. Trots minskningen är andelen optimister fortsatt i klar majoritet. Endast 7 procent av franchisegivarna tror att branschens omsättningsutveckling kommer att minska, medan var fjärde franchisegivare tror på en oförändrad utveckling. 9

10 Framtidstron inom franchising Drygt 4 av 10 franchiseföretag tror på ökat antal anställda Hur bedömer du att antalet anställda (personer på hel- eller deltid, ej extrapersonal) bland era svenska franchisetagare kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna, jämfört med motsvarande period föregående år? 60% 40% 20% 0% 43% Antalet anställda i företaget kommer att öka 15% Antalet anställda i företaget kommer att minska 42% Antalet anställda i företaget kommer att vara oförändrat Andelen svenska franchiseföretag som bedömer att antalet anställda i det egna företaget kommer att öka under det närmaste halvåret har sjunkit med 7 enheter jämfört med tidigare i år, och ligger nu på 43 procent. Liksom tidigare i år tror drygt 4 av 10 företag att antalet anställda i det egna företaget kommer att ligga kvar på nuvarande nivå. Däremot har andelen som tror på en minskad personalstyrka framöver ökat med 9 enheter jämfört med tidigare i år, och ligger nu på 15 procent. Sammantaget överstiger dock fortsatt andelen företag som tror på nyanställningar i det egna företaget andelen företag som istället tror på personalnedskärningar. 10

11 Framtidstron inom franchising 47 procent tror på nyanställningar i branschen som helhet Hur bedömer du att antalet anställda i branschen (dvs. svenska franchiseföretag) kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna, jämfört med motsvarande period föregående år? 60% 40% 47% 41% Svenska franchiseföretags syn på sysselsättningsutvecklingen i branschen som helhet under det kommande halvåret har sjunkit med 3 enheter jämför med tidigare i år, och ligger nu på 47 procent, vilket är en fortsatt stabil nivå. 20% 0% Antalet anställda i branschen kommer att öka 12% Antalet anställda i branschen kommer att minska Antalet anställda i branschen kommer att vara oförändrat Dock har andelen företag som tror på en minskad personalstyrka framöver stigit, från 0 procent tidigare i år till 12 procent i denna mätning, vilket vittnar om en svagare tro på sysselsättningsutvecklingen i branschen. Drygt 4 av 10 företag tror på en oförändrad utveckling av antalet anställda i branschen. 11

12 Nyckeltal för svenska franchiseföretag Som ett komplement till Franchisebarometern redovisas i nästkommande avsnitt nyckeltal för svenska franchiseföretag. De nyckeltal som presenteras är: - Branschtillhörighet bland svenska franchiseföretag Konkurskvot bland svenska franchiseföretag Prognos över omsättningen bland svenska franchiseföretag Antalet anställda på svenska franchiseföretag hösten Antalet svenska franchisetagare hösten

13 Resultat Branschtillhörighet % 4% 2% 9% 24% Sällanköpsvaruhandel (beklädnad, elektronik, möbler, m.m.) Dagligvaruhandel (livsmedel, blommor, m.m.) Hotell & restaurang (inkl. café) Annan serviceverksamhet 7% 9% 2% Servicehandel (trafikbutik, spel och tobak, minilivs, fast food) Träning & hälsa Reklam 2% 19% IT Konsult och mäklare 19% Partihandel (dagligvaror eller sällanköpsvaror) Övrigt Diagrammet ovan visar hur svenska franchiseföretag fördelar sig med avseende på branschtillhörighet. Drygt en fjärdedel av företagen är verksamma inom detaljhandeln, huvudsakligen inom sällanköpsvaruhandeln. Nära vart femte franchiseföretag är verksamt inom hotell & restaurang (inkl. café). I gruppen annan serviceverksamhet, som också utgör en stor andel, ingår bl. a monterings/installationstjänsteföretag samt en rad olika företagstjänster. Inga av de tillfrågade företagen var verksamma inom branscherna Tranport, magasinering eller kultur, nöje, fritid, varför dessa branscher båda uppgår till 0 procent, och således inte syns i diagrammet. Resultaten ovan bör tolkas med försiktighet, då de endast baseras på ett urval av den svenska franchisemarknaden. Ovanstående diagram ger således endast en fingervisning om branschtillhörighet inom svensk franchising. 13

14 Resultat Konkurskvot ,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,8% 0,6% 1,5% 1,6% 1,0% 1,1% 0,0% Franchiseföretagen Detaljhandeln Hotell & restaurang ack. Konkurskvoten är kvoten mellan antalet konkurser och den totala företagsstocken. År 2012 uppgick konkurskvoten bland svenska franchiseföretag till 0,8 procent (avser perioden maj 2012-april 2013). Konkursutsattheten har på senare tid minskat, vilket sannolikt hänger ihop med att konjunkturen i svensk ekonomi överlag rör sig åt rätt håll. Enligt årets mätning av antalet konkurser hittills under 2014 (jan-okt) uppgår konkurskvoten endast till cirka 0,6 procent. Statistiken bygger på enkätsvar och bör tolkas med viss försiktighet då enkäten endast täcker en del av den totala franchisemarknaden. Resultaten ger dock en fingervisning om konkursandelen bland svenska franchiseföretag. Då en stor andel av franchiseföretagen är verksamma inom detaljhandeln respektive inom hotell & restaurang är det relevant att jämföra andelen konkurser bland franchiseföretagen med andelen konkurser totalt sett inom dessa branscher. Statistiken för dessa branscher kommer från UC:s branschstatistik och avser helåret 2012, respektive jan-okt Liksom 2012 är konkurskvoten bland franchiseföretagen även i år lägre än såväl detaljhandelns som hotell & restaurangsektorns respektive konkurskvoter. Inom detaljhandeln respektive hotell & restaurang noteras - precis som hos franchiseföretagen - en lägre konkurskvot 2014 jämfört med 2012, vilket är i linje med ett något starkare konjunkturläge och en lägre konkurskvot i svenskt näringsliv överlag

15 Miljarder kronor Omsättningsprognos Prognos Franchisegivarna ombads bedöma hur omsättningen i det egna företaget har utvecklats procentuellt under januari-augusti 2014 jämfört med motsvarande period Utifrån denna bedömning har föregående års omsättningssiffra räknats upp. Utifrån den undersökning som genomfördes under slutet av våren 2014 prognosticerade HUI Research att franchiseföretagen skulle omsätta omkring 225 miljarder kronor Siffror från höstens undersökning tyder på att utvecklingen under januari-augusti i år i genomsnitt har varit drygt 0,7 procentenheter starkare än under årets första kvartal. Av denna anledning skriver HUI Research upp prognosen för 2014 något, till 227 miljarder kronor för Presenterad omsättningsprognos är en uppskattning och bör endast ses som ett riktvärde för vad samtliga svenska franchiseföretag tillsammans kommer att omsätta år

16 Antalet anställda hösten Antalet anställda på svenska franchiseföretag hösten Hösten 2014 Franchising är en företagsform som sysselsätter många i svensk ekonomi. År 2012 sysselsatte näringen omkring personer, vilket motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med HUI Research bedömer att antalet anställda på svenska franchiseföretag under hösten 2014 uppgår till omkring personer, det vill säga samma nivå som i våras. Totalt, och avrundat till närmaste tusental, bedöms utvecklingen i antalet anställda vara förhållandevis oförändrad sedan i våras. Diagrammet ovan visar att antalet sysselsatta inom näringen stagnerade mellan åren Detta var sannolikt en följd av den kris som drabbade ekonomin under års sysselsättningsuppgift för svensk franchising indikerade en viss återhämtning. Återhämtningen bedöms ha accentuerats under Den positiva utvecklingen av antalet anställda under 2014 tros delvis vara en effekt av ett tidigare uppdämt anställningsbehov. 16

17 Antalet franchisetagare hösten 2014 Antalet franchisetagare hösten Antalet svenska franchisetagare har uppvisat en tydligt uppåtgående trend sedan år HUI Research bedömer att det vid vår senaste mätning under hösten 2014 fanns omkring franchisetagare i Sverige. 17

18 Appendix Om Franchisebarometern Franchisebarometern är Svensk Franchise temperaturmätare på framtidstron bland svenska franchiseföretag. Franchisebarometern tas fram i samarbete med HUI Research två gånger per år. Barometern ger en inblick i hur svenska franchiseföretag ser på omsättnings- och sysselsättningsutvecklingen de kommande 6 månaderna. Barometern beräknas som det genomsnittliga nettotalet för fyra frågor som rör svenska franchisegivares syn på omsättnings- och sysselsättningsutveckling i det egna företaget och branschen som helhet för de kommande 6 månaderna, jämfört med motsvarande period föregående år. Ett positivt barometervärde innebär att andelen optimistiska företag överväger andelen pessimistiska. 0 Ett neutralt barometervärde innebär att andelen optimistiska företag är lika stor som andelen pessimistiska. Ett negativt barometervärde medför att andelen pessimistiska företag överväger andelen optimistiska. Barometern har två extremvärden: +100 och -100 En barometer som landar på +100 beskriver ett läge där samtliga företag är optimistiska En barometer som landar på -100 ger uttryck för att samtliga företag är pessimistiska 18

19 Appendix Upptakten till undersökningen Franchising är en företagsform som blir allt vanligare. Eftersom franchising inte är en bransch utan en företagsform, finns det inte någon officiell statistik som beskriver franchisingens utveckling. Franchising är därmed svårbelyst, vilket förmodligen är en av förklaringarna till varför franchising som företagsform inte fått den uppmärksamhet som den borde få. HUI har tidigare gjort sex rapporter på uppdrag av Svensk Franchise: Franchising i Sverige 2004 En företagsform på frammarsch Franchising i Sverige 2006 En kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Franchising i Sverige 2008 Franchiserapport Ett avtal mellan två näringsidkare Franchiserapport 2013 Nyckeltal för svensk franchise Franchisebarometern 2013 Det samlade syftet med rapporterna har varit att belysa franchising som företagsform samt att undersöka hur viktig franchising är för svensk ekonomi. Mot denna bakgrund presenterar HUI Research en barometer för svensk franchising som indikerar framtidstron bland svenska franchiseföretag med avseende på omsättning och sysselsättning i det egna företaget och i branschen (dvs. svenska franchiseföretag) som helhet. 19

20 Appendix Undersökningen Svensk Franchise uppskattar, tillsammans med HUI Research, att det idag finns omkring 750 svenska franchiseföretag. Av dessa har 51 företag, dvs. nära 7 procent, medverkat i undersökningen. Detta är en relativt stor andel sett till den totala marknaden. De företag som har medverkat i undersökningen bedöms vara representativa för franchisebranschen i stort, om än med en viss övervikt av stora företag. Trots att undersökningen omfattar en relativt stor andel av Sveriges franchisegivare, sett till bedömningen av det totala antalet företag, täcker undersökningen inte hela den svenska franchisemarknaden. Med avsikten att undersökningen ska avspegla den totala franchiseverksamheten i Sverige, räknas de ursprungliga resultaten upp. Uppräkningen görs utifrån antaganden om storleken, mätt i antal franchisetagare, på de företag som inte besvarat enkäten, liksom antaganden om befintligt antal svenska franchiseföretag. Franchisebarometern ger en indikation om framtidstron bland svenska franchiseföretag. De nyckeltal som presenteras i rapporten ger en indikation om branschindelningen, konkurskvoten, hur mycket svenska franchiseföretag kommer att omsätta helåret 2014, hur många franchisetagare som franchisesystemen omfattar hösten 2014, liksom hur många anställda som finns i svenska franchiseföretag hösten

21 Appendix Begreppsdefinitioner Franchising Franchising är en samarbetsform mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchisegivaren äger ett prövat och lönsamt affärskoncept. Franchisetagaren driver ett eget företag och hyr själva affärskonceptet av franchisegivaren. På så sätt bildas en länk i en kedja av företag med samma affärskoncept. Trots att franchising är vanligt förekommande existerar det idag ingen entydig definition av företagsformen. Att två parter, en franchisegivare och en franchisetagare, samarbetar under ett kontrakt är gemensamt för alla olika definitioner, men därefter kan franchisedefinitionen variera. I Sverige har begreppet franchising en snävare betydelse än i en del andra länder. I exempelvis USA och Storbritannien används uttrycket för typer av verksamheter som i Sverige inte förknippas med franchising. Franchiseformerna kan delas in i tre huvudsakliga typer: Business Format Franchising Product Distribution Franchising Trade Name Franchising Franchising som företagsform 21

22 Appendix Begreppsdefinitioner Franchising forts. Franchisesamarbetet Business Format Franchising är en kombination av de två andra och gäller såväl marknadsföring och företagsnamn som de varor och tjänster som säljs. Detta är den vanligaste franchiseformen i Sverige. Bransch Med bransch avses samtliga svenska franchiseföretag. 22

23 HUI Research Postadress HUI Research AB Stockholm Besöksadresser Regeringsgatan 60, Stockholm Drottninggatan 56, Göteborg Tel: Fax: E-post: 23

FRANCHISING I SVERIGE 2013

FRANCHISING I SVERIGE 2013 Tryck: Lindgren & söner AB, Mölndal 214 FRANCHISING I SVERIGE 213 S P O NS O R ER Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Förord Allt fler är företagen som inser fördelarna med franchising. En företagsform som kombinerar småföretagande med stordrift

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Industriproduktionen vänder upp Industriproduktionsindex =, trend 15 85 n Lägre nybilsregistreringar Sid 9 n Finlands kräftgång fortsätter

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKHOLMS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 STOCKOLMS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Julia Asplund och Erik uldt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Stabil men svag BNP-tillväxt Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 212 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Exportindustrin andas optimism

Exportindustrin andas optimism Exportindustrin andas optimism Exportföretagen fortsätter att vara försiktigt optimistiska. Företagen såväl stora som små och medelstora säger att orderingången har ökat och att den väntas öka ytterligare.

Läs mer

SCB-Indikatorer Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Företagens Industriproduktionen vände upp finansierings-

SCB-Indikatorer Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Företagens Industriproduktionen vände upp finansierings- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svagare produktion i näringslivet Produktionsindex för näringslivet Säsongrensade månadsvärden, index = 11 15 9 I fokus: n Industriproduktionen

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svensk inflation högst i EU Inflationstakt Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP). Årlig förändring i procent 3,5 3, 2,5 2, EU 1,5 1,,5, -,5

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer