Förstudie och design av simuleringssystem för automatisk kreditgivningsprocess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie och design av simuleringssystem för automatisk kreditgivningsprocess"

Transkript

1 Examensarbete Industriell Ekonomi ISRN: BTH-AMT-EX--2014/CIIE-08--SE Förstudie och design av simuleringssystem för automatisk kreditgivningsprocess Victor Ramström Institutionen för Maskinteknik Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona 2014 Handledare: Göran Gustafsson och Jennie Blomqvist

2 Förstudie och design av simuleringssystem för automatisk kreditgivningsprocess Victor Ramström Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för Ingenjörsvetenskap Industriell Ekonomi Karlskrona 2014 Följande arbete är utfört som en obligatorisk del av utbildningen på programmet Civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. i samarbete med

3 Sammanfattning Arbetet har genomförts i samarbete med Amfa Bank vars primära produkt är fakturaköp utan regress. Sedan 2006 har banken ett automatiskt attesteringssystem med möjlighet att, delvis eller helt, godkänna krediter i samband med fakturaköp utan ingripande från kredithandläggare. På grund av ett strikt uppsatt internt regelverk som attesteringssystemet följer kan endast en mindre del av de fakturor som ankommer till banken attesteras automatiskt. Det finns en hög tilltro hos bankens ledning till attesteringssystemets förmåga att fatta säkra kreditbeslut men få förändringar har genomförts i systemet sedan implementationen på grund av osäkerhet kring vilket utfall förändringar kan väntas få. Detta examensarbete syftar till att genomföra en förstudie där möjligheten till simulering av attesteringssystemet undersöks samt skapa ett implementationsförslag för ett sådant system. Metoden som använts i denna studie har varit av explorativ karaktär. Detta inbegriper processbeskrivningar över företagets verksamhet relaterat till fakturaflödet, en omfattande dokumentation av processerna och funktionerna i det automatiska attesteringssystemet samt utformandet av ett implementationsförslag för ett simuleringssystem. Undersökningen visade att den automatiska attesteringsprocessen kan simuleras med rimliga utvecklingsinsatser genom tillämpa logiska delar från det befintliga attesteringssystemet. Undersökningen visade också att komplett faktura-, kredit- och reskontradata finns tillgängligt för simulering av över [sekretessbelagt] fakturor vilket ger gediget simuleringsunderlag och därmed hög reliabilitet i simuleringsresultatet. Rapporten och dess bilagor kan av banken användas som underlag för att implementera ett simuleringssystem. Resultatet från framtida simuleringar kommer ge ett omfattande men tydligt beslutsunderlag som kan användas för att optimera företagets automatiska attesteringssystem med förkortade ledtider och kostnadsbesparingar som följd. Nyckelord: Fakturaköp, Factoring, Attesteringssystem, Simulering, Förstudie, Implementationsförslag. 1

4 Abstract This master thesis has been complied in cooperation with Amfa Bank. The bank has invoice factoring without recourse as their primary service. Since 2006, the bank has an automated credit approval system with the ability to, partially or completely approve credits during the invoice purchase process, in some cases completely without intervention from any of the credit officers. Due to strict internal regulations of the credit approval system only a minor portion of the invoices that the Bank handles can be processed automatically. The managers of the bank have a high confidence in the credit approval systems ability to make correct credit decisions but few changes have been made since implementation due to uncertainty surrounding the effects of any changes. The aim of this thesis is to perform a feasibility study for simulation of the automated credit approval system and, if found feasible, create a proposal for how to properly implement such a system. The method used in this project includes process descriptions of the banks internal processes that are related to the handling of purchased invoices, an extensive documentation of the processes and functions of the automated credit approval system. The study found that the automated credit approval system could be simulated using a fair amount of developing resources, reusing large parts of the logic from the credit approval system. Complete invoice, credit and ledger data are available for simulation for over [classified] invoices, providing a solid base for simulation and thereby giving the simulation a high reliability. This report and its appendices can be used by the bank as basis on which to implement a simulation system for its credit approval system. The result from future simulations will provide a comprehensive and clear basis for decisions to optimize the company's automated credit approval system with shorter lead time and cost savings as a result. Keywords: Factoring, Factoring, Credit approval system, Simulation, Feasibility Study, Implementation Proposal. 2

5 Förord Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Amfa Bank AB i Stockholm vars automatiska attesteringssystem har analyserats för att ta fram en simuleringsmodell av systemet. Rapporten har sammanställts under vårterminen 2014 som en avslutande del i utbildningen till Civilingenjör i Industriell Ekonomi. Jag har sedan 2007 periodvis arbetat för banken och under min tid där framförallt arbetat med de manuella kreditprocesser som beskrivs i denna rapport. Min tid där har varit mycket inspirerande, därför kontaktade jag banken under november 2013 för att efterfråga möjligheten att få utföra mitt examensarbete för dem, något de accepterade. Tillsammans med kontaktperson på banken utformades projektets syfte och mål enligt mitt önskemål att närmare få undersöka bankens automatiska attesteringssystem. Genomförandet av detta examensarbete har varit otroligt utvecklande och inspirerande. Många kunskaper från min utbildning har kommit till användning, samtidigt har jag fått god möjlighet att utveckla mina kunskaper inom det valda området, dels genom djupare teori men framförallt genom tillämpning i skarpt läge. Jag vill tacka mina handledare på Blekinge Tekniska Högskola, Göran Gustafsson och Jennie Blomqvist för deras tips på vägen och goda handledning. Jag vill också tacka hela Amfa Bank och den härliga personalen där som varit mycket hjälpsam och stöttande under hela examensarbetet. Inte minst vill jag tacka mina handledare Fredrik Bejerland och Malin Lövgren vid Amfa Bank för deras bemötande, närvarande engagemang, utvecklande frågor och nära stöd under arbetets gång. Jag vill även tacka Jan Ekström och Stefan Jansson vid bankens IT-avdelning för deras outtröttliga hjälp och stöd med att navigera i och hitta rätt information i bankens IT-miljö. Jag är oerhört tacksam för de erfarenheter och kunskaper jag tack vare ovan nämndas engagemang fått, utan dem hade detta arbete inte varit möjligt. Victor Ramström, Karlskrona,

6 Referenser Amfa Bank AB, Amfa Banks Historia. [Online] Tillgänglig via: [Använd 8 Maj 2014]. Amfa Bank AB, Fakturaköp. [Online] Tillgänglig via: [Använd 8 Maj 2014]. Amfa Bank AB, Om Amfa Bank. [Online] Tillgänglig via: [Använd 8 Maj 2014]. Banks, Handbook of simulation. New York: John Wiley & Sons, Inc. Bejerland, F., IT-chef [Intervju] (9 Mars 2014). Bråberg, M., [Intervju] ( ). Connolly, B., Database Systems. 2nd red. Harlow: Pearson Education Ltd. Ekström, J., Systemutvecklare [Intervju] (April 2014). Ghauri, G., Research metods in business studies. 4 red. Harlow: Prentice Hall. Hamlin, T., Stf. Kreditchef [Intervju] (14 Mars 2014). Ivanovic, B. B., Factoring: Alternative model of financeing. UTMS Journal of Economics, Volym 2, pp Karlsson, J., Systemutvecklare [Intervju] (11 Mars 2014). Kelton, L., Simulation modeling and analysis. Fairfield: McGraw-Hill Higher Education. 4

7 Klapper, The role of factoring for financing small and medium enterprises. Journal of Banking and Finance, Volym 30, pp Lövgren, M., Kreditchef [Intervju] (16 Februari 2014). Müller, P., Sumulation Methods. 1 red. London: Springer London. Nationalencyklopedin, Factoring. [Online] Tillgänglig via: [Använd ]. Nationalencyklopedin, Fordran. [Online] Tillgänglig via: [Använd 7 Maj 2014]. Nationalencyklopedin, GUI. [Online] Tillgänglig via: [Använd 08 Maj 2014]. Nationalencyklopedin, Mock-up. [Online] Tillgänglig via: [Använd 8 Maj 2014]. Nationalencyklopedin, Monte Carlo-metoder. [Online] Tillgänglig via: [Använd 08 Maj 2014]. Nationalencyklopedin, ne.se. [Online] Tillgänglig via: [Använd 5 Maj 2014]. Robinson, Successful simulation. Berkshire: McGraw-Hill Book Company Europe. Ruddy, M. D., Salinger on factoring. 3 red. London: Sweet & Maxwell Ltd. 5

8 Sandblad, Kort om simulering och simulatorer, Uppsala: Uppsala universitet. Sargent, Verification and valodation of simulation models. Syracuse, u.n. Soufani, K., On the determinants of factoring as a financing choice. Journal of Economics & Business, Volym 54, pp Thomas Padron-McCarthy, T. R., Databasteknik. 1:9 red. Lund: Studentlitteratur. Viforr, S., Reskontraansvarig [Intervju] (9 Mars 2014). 6

9 Institutionen för Maskinteknik Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik Karlskrona

Kartläggning av ingående materialflöde till UMAS med avseende på risker och riskhantering. en fallstudie av fyra flödeskedjor

Kartläggning av ingående materialflöde till UMAS med avseende på risker och riskhantering. en fallstudie av fyra flödeskedjor Kartläggning av ingående materialflöde till UMAS med avseende på risker och riskhantering en fallstudie av fyra flödeskedjor Johan Nilsson Mattias Sköld Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA?

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA? MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA? Kandidatuppsats i Informatik Madeleine Oscarsson Fanny Blad Wallner 2011:KANI05 Svensk titel: Molnbaserade affärssystem Vad bör leverantören beakta?

Läs mer

Riskhantering i stora anläggningsprojekt

Riskhantering i stora anläggningsprojekt Riskhantering i stora anläggningsprojekt En fallstudie av projekt Kiruna Ny Järnväg Karin Jonasson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi Institutionen för Ekonomi, Teknik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE Uthyrning En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström Civilingenjörsexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011 Erik

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Affärssystemprogrammet BUSINESS INTELLIGENCE Vilka av de utlovade fördelarna motsvaras av högskolor och universitets förväntningar? Kandidatuppsats

Läs mer

Knowledge Management och Projektledning

Knowledge Management och Projektledning Knowledge Management och Projektledning EMMA HULTIN ERIKSSON SOFIA NILSSON MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Knowledge Management och Projektledning En fallstudie på ett tillverkande

Läs mer

Tre projektmodeller och två fallstudier

Tre projektmodeller och två fallstudier 2007-06-01 Examensarbeten inom Landskapsarkitektprogrammet Institutionen för landskapsplanering, Alnarp Kandidatuppsats 10 poäng / 15 HP 2007:18 Tre projektmodeller och två fallstudier - Ett steg mot fördjupad

Läs mer

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid FOI-R--1568 SE Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Vahid Mojtahed, Göran Bergström, Mattias Karlsson En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid Systemteknik 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology Master Thesis in Informatics Masterdata - En studie av fem SAP baserade koncerner Peter Wretholm Göteborg, Sweden 2007 Business Technology REPORT NO. 2007:46 Masterdata En studie av fem SAP baserade koncerner

Läs mer

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Författare: Handledare: Annika Karlsson Camilla Strömbäck Andreas Norrman Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. PLM-mätetal. Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering. Jonas Nyström. Teknologie masterexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. PLM-mätetal. Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering. Jonas Nyström. Teknologie masterexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE PLM-mätetal Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering Jonas Nyström Teknologie masterexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institution för teknikvetenskap

Läs mer

Att lyckas med Ständiga förbättringar

Att lyckas med Ständiga förbättringar EAMENSARBETE EAMENSARBETE EAMENSARBETE 2008:090 CIV EAMENSARBETE - en checklista för teamledare Att lyckas med Ständiga förbättringar - en checklista för teamledare 2008:090 CIV 2008:090 CIV 2008:090 CIV

Läs mer

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel En användbarhetsstudie av en B2B e-handel Designkoncept framtagna med ett användarcentrerat perspektiv SOOLMAZ SHAHRIVAR Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

Läs mer

LFV:s investeringsmodell

LFV:s investeringsmodell LFV:s investeringsmodell Joel Johansson Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2 Förord Detta examensarbete har genomförts

Läs mer

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Higher Education Research Group I T University, Chalmers & GU Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Ramon Garrote Jurado Tomas Pettersson Michael F Christie Pedagogical

Läs mer

Införandet av en databas i offertarbetet och dess effekter

Införandet av en databas i offertarbetet och dess effekter D-UPPSATS 2005:02 Införandet av en databas i offertarbetet och dess effekter MARIA AVAHEDEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system

Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Slutseminarie: 2013-01-08 Handledare: Cecilia Lindh

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet

Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet Underhållsstrategier för flerbostadshus inom Miljonprogrammet Iman Bagher Fredrik Mårtensson Copyright Iman Bagher och Fredrik Mårtensson Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

Monte Carlo- simulering av tillverkningskostnaden

Monte Carlo- simulering av tillverkningskostnaden CODEN:LUTMDN/(TMMV-5257)/1-75/213 Monte Carlo- simulering av tillverkningskostnaden -En tillverkningsekonomisk studie ur ett statistiskt perspektiv Franz Jarl Niklas Hilding Industriell produktion LTH,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB. Karl Mattsson Daniel Ohlsén

EXAMENSARBETE. Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB. Karl Mattsson Daniel Ohlsén EXAMENSARBETE 2010:149 CIV Hur lyckas med stora anläggningsprojekt? En studie av kvalitetsarbete i projekt vid LKAB Karl Mattsson Daniel Ohlsén Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL

ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL MOSTAFA ALA KHALIL KENNETH JOHANSSON MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2010 ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL HUR OCH VARFÖR SKILJER

Läs mer

EXAMENSARBETE. Returer och reklamationer

EXAMENSARBETE. Returer och reklamationer EXAMENSARBETE 2010:147 CIV Returer och reklamationer En kartläggning av kvalitetsbristkostnader på Elektro Elco AB Anders Snäckerström Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi

Läs mer

Intern marknadsföring i ett IT-konsultföretag - en fallstudie på Know IT Gävleborg AB

Intern marknadsföring i ett IT-konsultföretag - en fallstudie på Know IT Gävleborg AB Beteckning: Avdelningen för ekonomi Intern marknadsföring i ett IT-konsultföretag - en fallstudie på Know IT Gävleborg AB Biljana Velevska Juni 2010 Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi/Marknadsföring

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vilka faktorer bidrar till ett lyckat it-projekt? Karin Johansson Lotta Ruokonen 2014. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Vilka faktorer bidrar till ett lyckat it-projekt? Karin Johansson Lotta Ruokonen 2014. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Vilka faktorer bidrar till ett lyckat it-projekt? Karin Johansson Lotta Ruokonen 2014 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för System- och rymdteknik

Läs mer

Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA

Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LILLY BENGTSSON & KRISTINA PANDUREVIC Institutionen för Bygg- och miljöteknik

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer