AVTAL DYNAFLEET ONLINE and FUEL ADVICE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL DYNAFLEET ONLINE and FUEL ADVICE"

Transkript

1 AVTAL DYNAFLEET ONLINE and FUEL ADVICE Bakgrund Dynafleet Online är Volvo Lastvagnars system för vagnparksuppföljning som tillhandålls i syfte att stödja kunder i det dagliga arbetet med att effektivisera sin verksamhet. Dynafleet Online omfattar i nuläget tjänsterna Bränsle och Miljö, Förartider, Postionering och Meddelanden samt möjlighet till integrering med tredje parts sytem. Fuel Advice är Volvo Lastvagnars tjänst där Kund och dess förare får personlig rådgivning och uppföljning av sitt körbeteende i syfte att uppnå bestående förbättring körbeteende med sänkt bränsleförbrukningen som resultat. Avtal innehåller villkoren för tillhandahållandet av tjänsterna ifråga. Särskilda villkor för enskilda Tjänster framgår av de dokument som refereras till i Avtalet. Definitioner av häri använda uttryck återfinns i Appendix Parter Avtalsparter är Volvo Lastvagnar AB ( Volvo ) och Kunden som registrerats på Dynafleet Online för Tjänsterna. Kundens fullständiga bolagsnamn, organisationsnummer och adress är följande: Bolagsnamn: Organisationsnummer: Adress: 2. Avtalets omfattning 2.1. Avtalet gäller mellan Volvo och Kunden för Tjänster med avseende på de Fordon som registrerats på Dynafleet Online. 3. Tjänsterna 3.1. Avtalet omfattar de Tjänster som Kunden har registrerats för enligt Dynafleet Online/Fuel Advice registreringsprocessen. En fullständig beskrivning av Dynafleet Online-Tjänsterna återfinns på Dynafleet Online och vad gäller Fuel Advice i Fuel Advice Toolbox Tjänsterna inkluderar i tillämpliga delar erforderliga telekommunikationsabonnemang. 1

2 3.3. Volvo kan när som helst göra sådana ändringar av innehållet i Tjänsterna som (i) kan krävas med hänsyn till lagkrav eller säkerhetskrav, (ii) innebär tillägg till Tjänsterna, eller (iii) inte medför omfattande förändringar vad gäller Tjänsternas kvalitet eller prestanda. 4. Pris och Betalning 4.1. Priset för Tjänsterna är det pris som framgår av Dynafleet Online/Fuel Advice Toolbox vid den tidpunkt då en Tjänst aktiveras. Priset är exklusive eventuell mervärdesskatt och andra tillkommande skatter som således skall betalas därutöver Volvo kan när som helst ändra priset för Tjänsterna genom att publicera den på Dynafleet Online /Fuel Advice Toolbox. Det nya priset gäller omedelbart från och med publiceringen Kunden skall efter överenskommelse från fall till fall betala priset antingen i form av en förskottsbetalning för en tidsbestämd period eller genom månatliga betalningar mot faktura enligt de betalningsvillkor som Volvo anger på fakturan Kunden skall betala utan avdrag för motkrav eller andra kvittningsinvändningar Om Kunden inte betalar i tid skall Kunden (utan att utesluta andra rättigheter som Volvo kan ha med anledning av dröjsmålet) betala dröjsmålsränta på det utestående beloppet, från det att dröjsmålet uppstår till dess full betalning har erlagts, motsvararande Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) 3 månaders-ränta. 5. Särskilda villkor för abonnemang med förskottsbetalning 5.1. För betalningsalternativ där abonnemanget är betalt i förskott gäller följande villkor: 5.2. Fordonet skall registreras i Dynafleet Online inom ett år från den dag den betalda perioden faktureras. Abonnemangstiden, för vilken Kunden erlagt abonnemangsavgift i förskott, startar månaden efter att Fordonet registreras på Dynafleet Online. Under respektive abonnemangsperiod, kommer abonnemangsavgifter för Fordonen inte att faktureras till kunden. Avgifter relaterade till tjänstepaket och användande utöver det som täcks av den förbetalda abonnemangsavgiften (t ex integrationslösningar, kommunikationskostnader till icke-dynafleet-mottagare, etc) kommer att faktureras kunden enligt gällande pris som anges på Dynafleet Online Inga förbetalda abonnemangsavgifter återbetalas om kunden väljer att helt avbryta Tjänsten eller avbryta enskild Tjänst. Om en kund vill utöka med fler Tjänster under den förskottsbetalda perioden, kommer nytillvald Tjänst(er) att faktureras månatligen enligt paragraf När förbetald period har löpt ut, kommer det förbetalda abonnemanget automatiskt att ändras till ett månadsabonnemang som faktureras enligt vad som följer av paragraf 4.. 2

3 5.5. Ovanstående skall dock inte påverka Volvos skyldighet att återbetala ett förskott enligt paragraf 7.4 nedan 6. Avtalstid och uppsägning 6.1. Avtalet börjar gälla det datum då Fordonet registreras av Kunden och fortsätter att gälla tills det sägs upp i enlighet med denna paragraf Part kan säga upp Avtal genom att notifiera den andra Parten åtminstone 60 dagar före upphörandet. Kunden kan säga upp Avtalet när som helst genom att avregistrera alla Fordon på Dynafleet Online. Genom att avregistrera ett eller flera Fordon, men inte alla registrerade Fordon, anses kunden ha sagt upp Avtalet endast för detta eller dessa Fordon Underlåtenhet att betala skulder till Volvo, oavsett om skulderna har uppstått under detta Avtal eller något annat avtal, betraktas som ett väsentligt brott mot villkoren i detta Avtal och ger Volvo rätt att säga upp Avtalet omedelbart om inte Kunden har betalat inom 15 dagar efter att erhållit en betalningspåminnelse Volvo har rätt att säga upp Avtalet om Kunden överlåter äganderätten av Fordon till tredje part Part kan genom att notifiera den andra Parten säga upp Avtalet omedelbart, om den andra parten bryter mot Avtalet på ett väsentligt sätt eller hamnar i obestånd, går i konkurs, träffar överenskommelser med sina borgenärer eller andra överenskommelser eller situationer som har liknande effekt. 7. Verkan av att Avtalet upphör 7.1. Om Avtalet upphör att gälla skall följande gälla efter upphörandet Uppsägning av Avtalet, oavsett skäl, påverkar inte de rättigheter, skyldigheter eller det ansvar som åligger såväl Kunden som Volvo som är aktuella före uppsägningen. De villkor som uttryckligen eller underförstått gäller efter uppsägningen kommer att fortsätta att gälla trots uppsägningen Efter uppsägning av Avtalet, oavsett skäl, har Kunden ingen rätt att få tillbaka de belopp som har betalats till Volvo enligt Avtalet och Kunden skall omedelbart betala alla skulder till Volvo som har uppstått i enlighet med Avtalet. Alla Kundens rättigheter att få åtkomst till aktuella Data upphör omedelbart efter uppsägning av Avtalet Vid abonnemang med förskottsbetalning skall dock Volvo ersätta Kunden för den aktuella perioden om Volvo avsevärt reducerar innehållet i Tjänsterna. Ersättning utgår i proportion till den begränsade användningen under den återstående perioden och utesluter all annan ersättning. 3

4 8. Volvos ansvar och förpliktelser 8.1. Volvo skall tillhandahålla Kunden med inloggnigsuppgifter till Dynafleet Online efter det att Kunden har slutfört registreringsprocessen 8.2. Volvo skall göra allt som rimligen är möjligt för att hålla Data som finns på servern för Volvo Dynafleet Online/Fuel Advise Toolbox säkra och endast använda sådan Data i de syften som definieras i Avtalet eller presenteras på servern för Volvo Dynafleet Online. Volvo kan dock inte garantera att bibehålla Data och kommunikation under fullständig sekretess och Kunden är medveten om och accepterar att det kan komma att förekomma perioder då Dynafleet Online inte är tillgänglig. Volvo kan inte heller garantera kvaliteten på tredje parts tjänster, t ex avseende kartor och navigation. Vidare är Kunden medveten om och accepterar att Dynafleet Online inte är tillgänglig periodvis på grund av planerad service Volvo skall göra vad som är rimligt för att Data är korrekt och kvalitetssäkrad Volvo skall tillhandahålla tjänsterna med rimlig noggrannhet och kunskap Volvo garanterar Kunden tillgängligheten till Data under Avtalets giltighetstid, men inte längre än nedan angivna tidsperioder: Typ av data Data tillgängligt online i Granularitet DFOL Fordonsdata 5 år >2 hela år = data på dag nivå < 2 år = data på månads nivå Förardata 5 år >1 år = data på aktivitetsnivå 1-2 år data på dag nivå < 2 år= data på månads nivå Uppladdad förardata från 2 år från uppladdning 2 år - fullständig färdskrivaren Positionsinformation 3 månader 3 månader fullständig Meddelanden 1 år 1 år fullständig 9. Kundens generella ansvar 9.1. Kunden ansvarar för att slutföra sin del av registreringsprocessen avseende Onlinetjänster på Dynafleet Online Kunden skall se till att varje anställd eller annan person som använder Fordonet eller Tjänsterna följer bestämmelserna i Avtalet samt de instruktioner och rekommenationer som framgår av Dynafleet Online eller Fuel Advice Toolbox. 10. Krav på utrustning 4

5 10.1. Tjänsterna kommer endast att tillhandahållas av Volvo för Fordon om Kunden har installerat Utrustning som krävs för användning av respektive Tjänst i varje berört Fordon i enlighet med tillämpliga installationsanvisningar. 11. Hantering av personuppgifter Parterna skall ingå ett särskilt avtal med avseende på hantering av personuppgifter och annan information. 12. Ansvarsbegränsning Följande bestämmelser i denna paragraf har överenskommits med hänsyn tagen till omfattningen av Avtalet och priset för Tjänsterna Volvos totala ansvar i enlighet med Avtalet för anspråk som uppstår varje kalenderkvartal (oavsett om anspråket har uppstått inom- eller utomobligatoriskt, på grund av försumlighet, lagbrott eller på annat sätt) skall inte överstiga 100 % av det belopp som betalats i enlighet med Avtalet under det kalenderkvartal då anspråket uppstod Volvo ansvarar inte (oavsett om förlusten uppkommit inom- eller utomobligatoriskt, på grund av försumlighet, lagbrott eller på annat sätt) för någon utebliven vinst, utebliven verksamhet, onödig hanteringstid eller kostnader för rekonstruktion eller återskapande av information, oavsett om det rör sig om en direkt eller indirekt förlust eller om Volvo var medveten om risken för sådan förlust, eller för några följdförluster eller indirekta förluster Volvo exkluderar i den utsträckning som lagen tillåter, alla villkor, garantier och bestämmelser, uttryckta (utöver dem som anges i Avtalet) eller underförstådda, lagstadgade, brukliga eller övriga som, utan sådant exkluderande, skulle eller skulle kunna gälla till Kundens fördel. 13. Force Majeure Volvo är inte ansvarigt inför Kunden för några fel eller förseningar eller för konsekvenserna av fel eller förseningar när det gäller Avtalet, om dessa har orsakats av händelser som ligger bortom Volvos rimliga kontroll, inklusive och utan begränsning, tredjepartsleverantörer (inklusive, men inte begränsat till, GSMdataoperatörer), oförutsedda händelser, krig, industriella tvister, protester, eldsvåda, oväder, explosioner, terroristattentat och nationella nödsituationer. Volvo har under sådana omständigheter rätt att ägna rimlig extra tid åt att uppfylla sina förpliktelser. 14. Meddelanden Alla meddelanden gällande Avtalet skall vara skriftliga och adresserade till den andra partens registrerade kontor eller primära lokaler för verksamheten och skall levereras personligen eller per post, antingen A-post eller via specialleverans. En 5

6 adress som anges vid registreringen för Tjänsterna skall anses vara Kundens aktuella adress för meddelanden. Kunden skall använda den kontaktadress och de kontaktanvisningar som anges på Dynafleet Online för meddelanden eller adressändring. 15. Diverse Tiden för genomförande av alla Volvos skyldigheter är inte väsentlig Om någon domstol, tribunal, administrativt organ eller myndighet inom aktuell jurisdiktion fastställer att något villkor eller någon del av Avtalet är olagligt, ogiltigt eller omöjligt att genomdriva, skall denna bestämmelse i nödvändig utsträckning skiljas från Avtalet och betraktas som icke giltigt, utan att, i så stor utsträckning det är möjligt, någon annan bestämmelse eller del av Avtalet förändras. Detta påverkar inte någon annan bestämmelse i Avtalet, som i övrigt kommer att förbli fullständigt giltigt Om Volvo underlåter eller dröjer med att hävda någon rättighet, befogenhet eller ersättning utgör det inte något avstående från detta. Inte heller utesluter ett delvis hävdande något vidare hävdande av samma eller annan rättighet, befogenhet eller ersättning Volvo kan ändra innehållet i Avtalet om så sker genom skriftligt meddelande till Kunden åtminstone tre månader före det att ändringen skall träda i kraft Avtalet är personligt för Kunden som inte kan tilldela, delegera, licensera, överlåta eller outsourca alla eller någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan att först ha fått skriftligt godkännande från Volvo Avtalet innehåller alla villkor som Volvo och Kunden har kommit överens om när det gäller Tjänsterna och ersätter alla tidigare skriftliga och muntliga avtal, utfästelser eller överenskommelser mellan partnerna när det gäller sådana tjänster. 16. Tillämplig lag och tvister På Avtalet skall svensk rätt tillämpas Tvist med anledning av Avtalet och rättsförhållanden som följer av Avtalet skall lösas av svensk domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Datum: 6

7 Ort: Volvo Lastvagnar AB Kundens namn: 7

8 Bilaga 1 I Avtalet har följande uttryck följande betydelse, såvida definitionen passar in i sammanhanget: Kund Ett företag som har fyllt i onlineformuläret för registrering för Volvos onlinetjänster. Avtal Detta avtal med bilagor och andra dokument som hänvisas till häri. Data De data som överförs från fordonet till Volvos Dynafleet Online-server. Utrustning Dynafleet-utrustning i Fordon och andra enheter som stöds. Tjänster De tjänstepaket som omfattas av avtalet enligt paragraf 3 ovan. Fordon Volvo Dynafleet Online Fuel Advise Toolbox Det fordon som är registrerat av Kunden för Tjänster som omfattas av Avtalet. Volvo Lastvagnar AB är ett företag som lyder under svensk lagstiftning och har adressen Göteborg. Volvos webbplats för tjänsterna inom Volvo Dynafleet Online som återfinns på Volvos webbplats för tjänsterna inom Volvo Dynafleet Online som återfinns på 8

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor 1.1. STR Service AB (nedan Leverantören ) tillhandahåller internetbaserade webbtjänster genom en portal och användargränssnitt benämnd astra WEB (astra.str.se)

Läs mer

Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April 2006 1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara)

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media 31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media Eniro Sverige AB 120531 1. Tillämplighet Dessa avtalsvillkor ( Villkoren ) gäller för avtal mellan Eniro Sverige AB, org. nr. 556445-1846 ( Eniro ) och kund ( Kund

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

ITB Media AB Allmänna villkor

ITB Media AB Allmänna villkor ITB Media AB Allmänna villkor 1. Allmänt Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan IT Bolaget Media i Skåne AB, org. nr. 556084-7674 ("ITB Media") å ena sidan, och användare

Läs mer

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1/6 WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1. Avtalsvillkorens tillämpningsområde och ingående av avtal 1.1 Dessa avtalsvillkor ( Avtalsvillkor ) tillämpas på av Webbhuset Ab ( Webbhuset

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande Allmänna villkor Dessa allmänna villkor utgör bilaga till avtal om tillhandahållande av tjänst träffat mellan AB NAME ISP, org nr 556589-1230, (nedan NAME ISP ) och kund. Villkoren omfattar samtliga nu

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren.

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. 1 DEFINIERADE BEGREPP 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. Allmänna villkor Cellips vid varje tillfälle

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer