Kv Trollsländan 22, Sveavägen 5 Duvbo villastad, Sundbybergs kommun. Antikvarisk förundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv Trollsländan 22, Sveavägen 5 Duvbo villastad, Sundbybergs kommun. Antikvarisk förundersökning 2014 07 17"

Transkript

1 Kv Trollsländan 22, Sveavägen 5 Duvbo villastad, Sundbybergs kommun Antikvarisk förundersökning ADRESS Fagerdalsgatan 9, Sundsvall Alt.adress Kungsklippan 12, Stockholm TELEFON

2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Gällande föreskrifter och förutsättningar... 5 Riksintresset Duvbo [AB 36] (Sundbybergs sn)... 5 Gällande bestämmelser i detaljplan... 5 Historik Duvbo... 6 Beskrivning Kv Trollsländan 22, Sveavägen Exteriör Interiör Summering Foto Kvalitéer och karaktär Värdebärare i fastigheten Källor

3 Inledning ADL Creativa AB, antikvarie Anders Stjernberg, har på uppdrag av läkare Lucian Grema, Sundbyberg, genomfört en antikvarisk förundersökning av kv Trollsländan 22, Duvbo, Sundbyberg. Arbetet har genomförts under juli månad En antikvarisk förundersökning är en fristående utredning som ska tydliggöra byggnadens eller del av byggnads kulturvärden, kvaliteter och karaktärsegenskaper, samt identifiera vilka företeelser som är värdebärare. Det är en oberoende granskning och bedömning som inte tar ställning till eventuellt planerade framtida förändringar. Enligt PBL får särskilt värdefulla byggnader inte förvanskas. (Kap 8 13) Enligt följande paragraf ska byggnadsverket underhållas så att de särskilda värdena bevaras. (Kap 8 14) och ändring av byggnad ska alltid utföras varsamt med hänsyn till dess karaktärsdrag (Kap8 17). Detta gäller vid såväl utvändig som invändig ändring. Varsamhetskravet syftar bl.a. till att tillvarata sådana kvaliteter som har positiva värden för boende och brukare. Det kan vara rumssamband, rumsvolymer och tillgång till förvaringsutrymmen samt karaktäristiska inredningsdetaljer såsom skåpsinredningar, dörrar, paneler och beslag. 3

4 Sammanfattning Duvbo, starx norr om Sundbybergs centrum, blev genom AB Hem på Landet, grundat 1899, ett av de första egna hemområdena i Stockholm. Målet för verksamheten var enligt bolagsordningen att "efter inköp av egendomar genom försäljning, uthyrande och bebyggande bereda egna hem, företrädesvis åt arbetare och mindre bemedlade". AB Hem på Landet upprättade en stadsplan med 325 tomter, anlade vägar och öppna platser, borrade gemensamma brunnar, uppförde badhus, tvättstuga och mangelbod vid Lötsjön, ordnade lån och hjälpte de unga arbetarfamiljerna på traven med villabyggandet. Bolaget skötte det mesta och utvecklingen gick med rasande fart. Kv Trollsländan 22, ursprungligen Höken 6, Sveavägen 5, tillhör de ursprungliga tomterna i den första byggnadsetappen. Fastigheten består idag av ett bostadshus och ett mindre uthus sydväst på tomten. Bostadshuset var ursprungligen, enligt ritningar ett egnahem i ett och ett halvt plan om 2rum och kök, ritat med tidstypisk utformning av liggande och stående träpanel och sadeltak med papp. Huset saknade källare. Det framhölls som det billigaste alternativet i AB Hem på landets informationsskrift, utan egentliga detaljer eller några påkostade materialval. Färgsättningen är gul på ritningarna. Bostadshuset har under 1900-talet byggts om i flera etapper. Det är idag fortfarande ett litet hus, men närmast dubbelt så stort, 4 rum och kök. Den enkla volymen har fått ett mer komplicerat uttryck genom utbyggnad av bottenplanet där en veranda blivit hall och det övre planet erhållit ett rum till. Detta har medfört en tornbyggnad i sydöst och ett mer komplicerat sadeltak med två frontespiser.till detta kommer en enplans volym mot söder med platt tak som brukas som terrass för det övre planet. Hela exteriören har dessutom bytts ut materialmässigt träpanelen har i sin helhet klätts in med grå eternitskivor, takmaterialet är numera tvåkupigt lertegel och terrassplanet samt hörntornet i sydöst är inklätt med falsad plåt. Interiören är i bottenplanet och i övre planet i sin helhet ytskiktsmässigt helt förändrat. Alla kakelugnar är borta, centralvärme har installerats med vattenbaserade radiatorer. En öppen spis från 1950-talet finns i vardagsrummet, i övrigt är det mesta 1970-tal innerdörrar, väggtapeter och paneler, takmaterial etc. I källarplanet, som också byggdes om helt ca 1950 är merparten från den tiden. Utrustning för radonventilation har monterats strax norr om huvudentrén. Fastigheten bär möjligen till sitt yttre trädgård med fruktträd och bärbuskar, planteringar med rosor i viss mån sitt ursprung med heder men huvudbyggnaden saknar det mesta av sitt ursprung. Det är idag en starkt förändrad byggnad. Rent estetiskt har det blivit en sorts hybrid och det karaktäriseras mest av avsaknad av karaktär. Det kulturhistoriska värdet får därför sägas vara tämligen blygsamt. För att tillhöra den tidigaste generationen bostadshus i AB Hem på landets satsning i Duvbo berättar det mindre om denna epok än det folkhemssverige som växte sig starkt främst efter andra världskriget och fram till det moderna Sveriges 1970-tal. Det är naturligtvis en historia i egen rätt, men har mindre med det riksintressanta perspektiv som lagts över Duvbo. Karaktären präglas inte av egnahemsrörelsens insats för och med mindre bemedlade medborgare i samhället, utan snarare av det korporativa Sveriges likriktning och därför inte av det som framhålls vare sig i riksintressebeskrivningen eller det kommunala programmet. 4

5 Gällande föreskrifter och förutsättningar Riksintresset Duvbo [AB 36] (Sundbybergs sn) Duvbo utgör riksintresse för kulturmiljövården. Motivering: Egnahemsmiljö som tillkom 1899 på enskilt initiativ och efter flera stora industrietableringar (bl a Sieverts kabelverk 1888). En av landets första egnahemsområden, som speglar idéerna och organisationsformerna i egnahemsrörelsens första skede och planutveckling, samt byggandet kring sekelskiftet Den första i en rad av områden utvecklade av AB Hem på landet. Utvidgning mot väster på 1920-talet, som visar den fortsatta utvecklingen av egnahemsområdet Uttryck för riksintresset: Planläggningen med terränganpassat gatunät, flera mindre parker och gemensamma funktioner som kyrka och skola centralt placerade i den äldre delen av området. Individuellt formade flerfamiljsvillor och uthusbyggnader på stora tomter, inbäddade i en rik grönska talets utvidgning av området med sitt mer regelbundna gatunät och större enhetlighet i villornas placering och utformning. Gällande bestämmelser i detaljplan Gällande detaljplan C102 för Duvbo är fastlagd och utgår från 1941 års version av samma C102. Ändringen tillkom för att säkerställa områdets kulturhistoriska värden infördes skyddsbestämmelsen lilla q, som innebär att Duvbo utgör en sådan värdefull miljö som avses i 3 kap 12 PBL (numera kap 8 13) och därmed att miljön som helhet inte får förvanskas. Rivningsförbud råder för att markera områdets värde och status. Efter särskild prövning får dock stadsbyggnadsnämnden medge rivning av byggnad som inte bedöms vara särskilt värdefull. En varsamhetsbestämmelse, k, infördes vid samma tillfälle. Vid ändringar och nytillskott skall de särdrag och värden hos miljö och bebyggelse som anges i särskilt miljöprogram beaktas. I Duvbo - värt att värna, en skrift utgiven av Sundbybergs stad. Råd och riktlinjer för underhåll och renovering, om-, till- och nybyggnad sägs följande: Idag är det gatunätet, parkerna, kyrkan, skolan och spruthuset, de stora trädgårdarna, den rikliga växtligheten och villorna från den tiden, som kan berätta om de idéer som en gång formade samhället. Avtrycken i den fysiska miljön som skapats genom människors strävan mot en drägligare tillvaro. Det är en viktig historia att föra vidare. Det är detta riksintresset syftar till, genom att bevara stadsmönstret och samhällsbildningen som helhet, där de enskilda byggnaderna och trädgårdarna utgör komponenterna. 5

6 Historik Duvbo Industrialiseringen av Stockholm och den stora inflyttningen av människor som sökte arbete skapade stora bostadsproblem under det sena 1800-talet, i synnerhet då de flesta utgjordes av fattiga, som flydde landsbygdens överbefolkade byar. Sundbyberg utgjorde en av de första förstadssatsningarna i Stockholmsregionen 1. Redan året efter Bergslagsbanans tillkomst år 1878 började ägaren av Sundbybergs egendom, Anders Petter Löfström, vid dess första station norr om Stockholm exploatera sin mark. Trots den besvärliga topografin anlades Sundbyberg efter en strängt regelbunden amerikansk plan med breda raka brandgator. Tomtarealen var vanligen ca 900 kvm. I allmänhet byggdes trävillor för två familjer med lägenheter om 2-3 rum och kök. Förstaden växte raskt och hade 900 invånare år En väsentlig förutsättning för den snabba utvecklingen var att P. J. Ekmans mekaniska snickerifabrik flyttat ut till Sundbyberg från sin gamla hemvist på Kungsholmen. Den svenska snickeriindustrin utvecklade efter amerikanskt föredöme den virkessnåla och snabba metoden att bygga trähus av spåntade bräder på regelstomme där förutsättningen var en utvecklad sågindustri och maskintillverkad spik. Sundbyberg utvecklades därefter raskt mot en industrialiserad förstad, som blev köping Industrierna erbjöd arbete och nya skaror inflyttade. Bostadsnöden i regionen fortsatte bildade en grupp arbetare Föreningen Egna Hem, som skulle ta tillvara medlemmarnas intresse att skapa sig egna bostäder. Bristen på kapital tycktes dock omöjliggöra projektet. Till deras hjälp kom rotemannen i Hedvig Eleonora församling, Carl Alm ( ). Han blev initiativtagare till bildandet av ett nytt bolag och var den som lyckades insamla erforderligt aktiekapital, bl a från verkstadsindustrin Separators grundare John Bernström. Alm var en kyrkligt och socialt engagerad man och dessutom medarbetare till Sundbybergs grundare Löfström. Den 15 mars 1899 ombildades föreningen till aktiebolag - AB Hem på Landet 3. Under samma år beslöt man att uppföra bolagets egnahem på torpet Dufvebols ägor, i Spånga socken. Egendomen ägdes då av A P Löfströms son, som sålde marken och använde pengarna till fortsatt uppbyggande av Sundbyberg. Målet för verksamheten var enligt bolagsordningen att "efter inköp av egendomar genom försäljning, uthyrande och bebyggande bereda egna hem, företrädesvis åt arbetare och mindre bemedlade". Aktieägarnas vinst skulle begränsas till högst 6 %. Återstoden skulle fonderas och användas till samhällenas bästa. AB Hem på Landet upprättade en stadsplan med 325 tomter, anlade vägar och öppna platser, borrade gemensamma brunnar, uppförde badhus, tvättstuga och mangelbod vid Lötsjön, ordnade lån och hjälpte de unga arbetarfamiljerna på traven med villabyggandet. I maj 1899 togs det första spadtaget, i september flyttade de första Duvboborna in och vid jultiden stod tolv villor klara. Varje tomt fick ha 1 Lagercrantz, Bo: Hur Duvbo kom till. Ur Spånga sockens historia. Stockholm Sundbybergs museum. Artikel av Lena A Löfström. 3 Artikel av Jonas Ferenius och Lars Johannesson: Ur Hem på landets arkiv. Se även Dufbo och Solhem. FRÅN NÅGRA UTFLYKTER TILL AKTIEBOLAGETs HEM PÅ LANDET EGENDOMAR DUFBO, VÄRSTA OCH KJÄLLVESTAGÅRDARNA. Stockholm (författare ej angiven) 6

7 endast ett hus med högst två kök. Ägarfamiljen kunde under de första, ekonomiskt dryga åren hyra ut den ena lägenheten. Stadsplanen, med sina mjukt böjda gator och allmänna platser anpassade efter terrängen, var för sin tid modern. Den skilde sig märkbart från de tidigare arbetarförstädernas slentrianmässiga rutnätsplaner. I gamla Duvbo fick var och en i stort sett bygga efter eget tycke. Man inspirerades av borgerskapets imposanta enfamiljsvillor och snickarglada sommarnöjen, varför de äldsta egnahemmen ibland kan liknas vid miniatyrer av dessa. Ambitionen att vara originell var lika stor i Duvbo som någonsin i Djursholm eller Saltsjöbaden. Och hur såg de första Duvbo-villorna ut? Naturligtvis kunde man inte räkna med att det nya samhället skulle skapa sig en egen arkitekturstil. Det fanns redan gott om förebilder, nar det gällde snickeriarkitektur, alltifrån grosshandlarnas sommarnöjen och de välbärgade djursholmarnas och saltsjöbadsbornas snickarglada villor till mera modesta och därigenom som mönster för Duvbopionjärerna mera tillämpliga utkantsvillor. Några påtagliga och ofta upprepade förebilder går inte heller att återfinna. Tvärtom tycks ambitionen att vara originell ha spelat en lika stor roll i Duvbo i förhållande till de resurser som stod där till buds som i de rikas villastäder, dar dylika ambitioner att havda individuella egenarter fick desto större spelrum. Den första villan i Duvbo stod färdig redan före utgången av år 1898 och hade byggts för trädgårdsmästaren S. G. Winbergs räkning. Planen ter sig mycket ekonomisk med sin närmast kvadratiska form, där rummen grupperar sig kring en central skorstensstock. Varje våningsplan rymmer trapplan, kök samt två rum, av vilka det ena som ligger närmast köket ar något mindre an det andra. Men den påtagliga ekonomin i planen gav klart spelrum för arkitektoniska ambitioner 1903 omfattade Duvbo totalt 140 villor innehållande 240 lägenheter. Invånarantalet var uppe i 1210 personer. Detta år blev municipalsamhälle, vilket innebar ett kungligt förordnande om att byggnadsstadga, brandstadga, ordningsstadga och hälsovårdsstadga för rikets städer»i tillämpliga delar skulle gälla» för det nya samhället. Därmed hade Duvbo nått sin slutgiltiga samhällsorganisation. Befolkningsökningen hade redan kulminerat. Blott ett begränsat antal tomter återstod inom det ursprungliga området nådde man över invånare. Den aktuella tomten Trollsländan 22 var en av de sista som bebyggdes 4. De närmaste åren ökade befolkningstalet blott med personer. Duvbo växte vidare men hade en begränsning till ytan. Redan 1904 bildades därför ett annat expansionsområde kallat Solhem av samma bolag. I samband med att Spånga kommun upplöstes vid nyåret 1949, överfördes Duvbo till Sundbybergs stad varvid municipalsamhället upplöstes. På nästa sida två bilder från Sveavägen under tidigt 1900-tal 5. 4 Enligt en stor och omfattande bok, Svensk villabebyggelse i ord och bild, presenteras villorna i Duvbo år Enligt den är 1 byggd 1899, 69 stycken perioden , endast 6 följande decennium. I bokverk av denna sort förekommer ju inte alla fastigheter då ägarna fick betala för att synas. Men det indikerar hur få som tillkom efter Ahlborn, Kenneth&Arnell, Håkan: Sundbyberg. En bildsamling Höghus förlag, Morgongåva. 7

8 Antikvarisk förundersökning 8

9 Beskrivning Kv Trollsländan 22, Sveavägen 5 Karta över Duvbo, Sundbybergs stad 6. Utsnitt ur adresskartan, Sundsbybergs stad. Duvbo är en stadsdel i Sundbybergs kommun dominerad av cirka 300 äldre villor och en mindre andel flerbostadshus. Området är tillsammans med Hästhagen, Ursvik och Tulemarken Sundbybergs enda utpräglade villaområden. 6 Sundbyberg 2013.pdf 9

10 Duvbo gränsar i öster mot Centrala Sundbyberg, i söder mot och Ulvsundavägen; och Västerort inom Stockholms kommun, i väster mot Rissne. I norr avskiljs Duvbo genom ett grönområde från flerbostadshusen i Hallonbergen. Ändrad stadsplan 1941 visar kv Höken, som numera heter Trollsländan. 10

11 Aktuell fastighet avsöndrades 1899 från Duvbo nr 1 (Duvebol 1:12) som var ett mycket stort markområde, vilket i sin tur delades upp i 325 tomter. Sveavägen tillhör de gator som fanns med i den ursprungliga planen för utförsäljning och tomten fick beteckningen nr 10. Kvartersnamnen bör ha upprättats tidigt. I Duvbo municipalsamhälle låg tomten inom kvarteret Höken 6. Mellan egnahemsbolaget och muraren S E Eriksson 7 föreligger ett köpeavtal 1899 på Höken 6. Bostadshuset är enligt uppgift uppfört Vid tiden för bygget bodde på Sveavägen 1 handlanden A Nilsson (Slottet), nr 7 byggmästaren A Kleist och frk F Berg (Gustafsro); nr 11 fru E Sandberg, barnmorska,(klippan) och nr 15 Per Nilsson (Gustafsro). Allt enligt en upprättad telefonbok Efter att Spånga kommun upphört och marken överförts till Sundbyberg 1949 ingick den i Sundbyberg 1:725. Därefter kallades den stadsäga 1949 fram till området fick nya kvartersnamn, möjligen så sent som Den uppgiften har jag inte kunnat kontrollera. Först betecknades den Trollsländan 3 och numera 22. Tomten omfattar idag 1024 kvm. En odaterad tomtkarta i stadens arkiv visar dagens förhållanden, tomten bebyggd med två hus ett bostadshus och ett mindre förråd i söder. Tomten strax intill i norr, nr 2, har under 1980-talet styckats om (nr 20 och 21) och två nya hus har byggts under 1980-talet och nr 4(2 i söder har byggts om med ett nytt hus Karta över Trollsländan 22(odaterad i Bygglovarkivet, Sundbybergs kommun) där tomtens areal i en separat notering uppges vara 1024 kvm. Hur detta ska tolkas då 4 kvm anges som gatumark är oklart. 7 Muntlig uppgift från arkivarie Lina Wiberg, Centrum för Näringslivshistoria i Bromma Prospekt Svenska mäklarhuset

12 Bygglovarkivet Sundbybergs stad är tämligen osorterat, hela Trollsländan ligger i en och samma mapp. Endast en bygglovhandling finns registrerad, utbyte av fönster Men här finns en ritning som är intressant. Den har påskriften Höken #6 överstruket och ersatt av stg 1949 och med påskrifter av A. Lindeborg(som möjligen ritat den) och godkänd den 12 september 1901 av Per From. Det rör sig om ett relativt enkelt men tidstypiskt hus i trä med både liggande och stående fasadpanel och troligtvis papptak, eftersom inga skivor med tvärfalsar ritats in. Det verkat inte ha planerats med källarplan. Entrén finns under det utskjutande verandataket mot öster, ingång i ett gemensamt trapphus för bägge våningarna. Bottenplanet har ett rum och kök, det övre planet ett rum och en begränsad vind mot nordväst. Kanske planerades det för uthyrning som de allra första initiativen för egna hem avsåg. Arkitektoniskt följer det snickarglädjens sena 1800-tal, möjliggjort genom sågverk och snickerifabriker, men utan påkostade detaljer eller utsmyckningar. Det är dessutom en mycket liten byggnad som kan minna om påbyggda enkelstugor från 1800.talets förra hälft. Fasadritningarna visar tidstypisk både liggande och stående panel Planritningarna I skriften Duvbo 100 år redovisas en tidig redogörelse för verksamheten i Duvbo. Texten verkar vara baserad på årsberättelser från AB Hem på Landet. Här återfinns även beskrivningar på villatyper, troligen också från bolaget, rubricerat Kostnader för villtyper i Dufbo. De finns presenterade med ritningar och byggbeskrivning i olika kostnadsslag, från den billigaste på 2000 kr 12

13 upp till den dyraste på 8000 kr. Den billigaste presenteras med namnet A. Lindeborg. Ritningen sammanfaller med den originalritning som nämns ovan. Måttmässigt verkar det delvis stämma med det hus vi kan se idag, yttermåtten 7,5x6,5 m, med 2 rum och kök, men genom ombyggnader och utbyggnader är huset dock helt olikt det befintliga huset, som idag består av 4 rum och kök och har en boarea om 89 kvm samt biytor om 50kvm. Uppgifter om senare ägare under 1900-talet har inte varit lätt att få tag i. Den enda uppgift som fastighetsregistret ger är att Gustav Ingemar Winström köpte fastigheten Han står också för den enda bygglovansökan som noterats i bygglovarkivet, en ansökan om ändring av fönster från En bouppteckning gjordes 2006 och fastigheten övertogs av änkan Edit Winström Dödsboet efter henne har nu, 2014, sålt till läkare Lucian Grema. En av två ritningar för fönsterbyte, östra fasaden år Här syns tydligt de äldre fönsterlägena då de streckade markeringarna visar tidigare format och placeringar. I ansökan talas om att slå ihop två små hallar (fönstren på ömse sidor om ytterdörren) och att den inre dörren därmed tas bort. 13

14 Exteriör Tomten sluttar svagt från väster ned mot Sveavägen i öster. Längst i väster dock en något brantare bevuxen slänt mot Trollsländan 16. Bostadhuset ligger långt indraget från gatan. Tomten avgränsas av ett grönmålat pinnstaket i fyrkantstål mot Sveavägen, ca 770 mm högt från gatans kantsten. Mot granntomterna huvudsakligen uppvuxna buskage. Grindöppning med två svarmålade grindar infästade i grindstolpar av fyrkantig huggen granit, ca 1 m höga och avslutade med krönplatta i granit. Grusgång upp mot huset med omgärdande parallella kantstensplanteringar med rosor. Gräsbevuxen tomt med uppvuxna, yviga fruktträd. På tomten finns ett flertal fruktträd såsom 5 äppelträd, 3 plommonträd, 2 körsbärsträd samt 1 päronträd. Här finns även bärbuskar såsom vinbär och krusbär. Strax sydöst om bostadshuset finns en vitmålad flaggstång i trä med stålfäste i betongfundament. På tomten två byggnader, bostadhuset och ett mindre uthus i sydväst. Strax sydväst om bostadshuset, intill slänten från grannfastigheten, finns en plattlagd yta för en utemöbel. Bostadhuset uppfört med sockel i lättbetong, utvändigt målad i grön kulör, som högst ca 850 mm i nordöst. Enligt uppgift utbytt Enluftsfönster i sockeln är nog snarare från 1950-talet och inredningen i källarplanet likaså. På detta en stomme i trä, ursprungligen med kromoxidgrönpanel, men omkring 1950 kompletterad med utanpåliggande eternitfasad, skivor ca 600x300 mm. Plåtavtäckning mot sockel med galvad stålplåt i natur, hörnfoder av släta stående bräder 95x21 mm, grå målning. Sadeltak i dubbla utföranden belagt med tvåkupigt lertegel, samt mot sydöst ett mindre plåtinklätt torn, enkelfalsat med liggande falsar, grå målning. Murad skorsten väster om nock i rött tegel med krage, vars form snarast tyder på samtida med eternitfasaden. Stuprör i nordväst och mitt på norra fasaden samt två på östra sidan. Samtliga i plåt med utslagstrattar från tak, vit målning. Rör i nordväst med originalutförande med spetsig böj. Huvudentrén mot öster med trappa i betong med 6 st plansteg av röd kalksten, svartmålat stålräcke med fyrkantpinnar och plattstål. Entrédörren i trä, rombmönster, mörkt brunbestad, villatyp ca tal. Över entrén ett brotak i trä stående på två brunmålade träslanor, undersidan vitmålad panel, avtäckt med falsad plåt på ovansidan. Ovan ytterdörren ett hål i fasaden som visar liggande dubbelfasspåntad träpanel. Samtliga fönster utbytta 1976, instickskarmar i trä, kopplade, några utåtgående, andra inåtgående, två resp tre lufter utan spröjs, formaten ändrade i samband med utbytet. Isolerglas, rödbrun lasyr både utoch invändigt. Glaslister i aluminium. Smala fönsteravtäckningar i plåt både över och under fönster. I husets sydvästra del finns en källarnedgång. Utrymmet gjutet i betong med enkeltrappa i trä. Enkeldörren med stående panel och dörrtrycke i svart bakelit(?), utfört ca På stödmursbetongen mot väster och norr finns ett enklare stålräcke, rundjärn och plattstål, dolt av träfiberskivor. Strax intill nedgången finns även ett växthus i glas. 9 OBM gruppen, besiktningsuppdrag A6385, Mattias Forsberg,

15 Interiör Bottenplan Hall Golv: Plastmatta som imiterar parkett, ljus ek Sockel: Ca 50x12 mm i furuträ, naturfärgad, lackad Vägg: Mot kök och vardagsrum en grön plasttapet; övriga väggytor stående furupanel, 75 mm bred med rundade kanter, 12 mm spår dememellan Tak: Övrigt: Ytterdörr i trä, mörkt brunbetsad Radonventilationsdon monterat på vägg över dörr, Mitsubishi Electric Vardagsrum/matplats Golv: Parkett lagd 1960-talet(?) 200x200 samt 70x200 lagda omlott Sockel: Ca 50x12 mm i furuträ, naturfärgad, lackad Vägg: Mönstrad beige tapet, vegetativt blommotiv(krysantemumliknande) i relief Tak: Furupanel, 90 mm bred, locklagd glest med breda spår om 20 mm Övrigt: Fönsterbänkar av rosa marmorimiterande typ, 180x25mm. Radiatorer med termostater insatta Bakom radiator i matplats en ljusbrun panelskiva, ca 5 mm tjock, m spår av 1970-tals typ. Öppen spis murad av gult Höganästegel, 230x64mm. Delvis med slätputs och vit målning. Rödaktig blank marmorskiva som spiselhylla. 15

16 Kök Golv: Kork o plast, 300x300mm Sockel: Saknas Vägg: Stående furupanel, 95mm bred, locklagd glest med breda spår om 18 mm Tak: Lika väggen men med smalare panel, 70 mm bred. Övrigt: Mörkbrunbetsade köksskåp. Kakel i två rader över spis, 200x200mm, bruna med bronsnyans. På murstockens väggyta sitter vitt glaserat rektangulärt kakel, 195x45mm. Spis Husqvarna Regina, kylskåp Electrolux. WC Golv: Små mörkbruna kvadratiska glaserade kakelplattor, 50x50mm Sockel: Saknas Vägg: Kakelbröstning upp till 1, 43m ö g; vita plattor 200x200 mm, däröver stående 50 mm bred dubbelfasspontpanel i furu Tak: Lika vägg Övrigt: WC inrättat 1970-tal. Enkeldörr med ramverk och tre fyllningar i furuträ Övrigt Trappa i furu. PÅ vägg sitter en låg bröstning, som fotstättning på hallen, stående furupanel, 75 mm bred med rundade kanter, 12 mm spår dem emellan. Övrig yta plasttapet upp till övervåningen, randmönster, ljus grön Övre plan 16

17 Hall Golv: Plastmatta som imiterar parkett, ljus ek Sockel: Ca 50x12 mm i furuträ, naturfärgad, lackad Vägg: Plasttapet, randmönster, ljus grön Tak: Porös board, typ Tretex, vit, lagda med smala spår Övrigt: Äldre elmätare ELGAJO men med ny mätare från Vattenfall; gammal ledning 25A/500V. Platt elradiator. Fönsterbänkskiva i vit marmor, 80x22mm. Enkla dörrar med ramverk och tre fyllningar i furuträ till sovrum och allrum. Sovrum Golv: Plastmatta som imiterar parkettgolv lika vardagsrum i bottenplanet Sockel: Ca 50x12 mm i furuträ, naturfärgad, lackad Vägg: Vit plasttapet Tak: Porös board, typ Tretex, vit, lagda med smala spår Övrigt: Fönsterbänkskiva lika hall, men andra mått 115x22 mm. Skorstensmuren där tidigare en kakelugn torde ha stått, slätputsad med vit målning. Allrum Golv: Parkett av klickgolvstyp, ekimitation Sockel: Ca 50x12 mm i furuträ, naturfärgad, lackad Vägg: Plasttapet, vit, mönstrad Tak: Porös board, typ Tretex, vit, lagda i rutmönster, ca 1170x300mm Övrigt: Flänsradiator ca 1950 invid fönsterdörr mot balkong. Fönsterbänkar saknas. Lägre enkeldörr till klädkammare med ramverk och tre fyllningar i furuträ; klädkammaren med korkmatta på trägolv, originalsockel i trä med bruten vit målning, beige papptapet på väggar och snedtak Källarplan 17

18 Hela planet Golv: Huvudsakligen gjuten betong, trä i förråd Sockel: - Vägg: Ett flertal i lättbetong, samliga med målade ytor Tak: Skivor, troligen på trä, vit målning Övrigt: Huset har motfyllda ytterväggar där den utvändiga fuktisoleringens tekniska livslängd anses vara förbrukad. Förhöjd fuktindikation noterades vid stickprovskontroll, underhållsbehov avseende fuktisolering, dränering etc. anses därför föreligga. Kraftig sprickbildning samt putssläpp förekommer i källarytterväggarna, det rekommenderas att fackman kontaktas för vidare teknisk undersökning. Elen har dragits om i huset, årtal okänt. Ny cirkulationspump Luftvärmepump installerades Både vattenburen värme och elvärme. 10 Ett flertal enkeldörrar, släta med vit målning. En gabondörrar, samtliga med 1950-talstrycken. Summering Den första bosättningen i Duvbo visar i enlighet med bolagets intentioner att arbetare av olika slag köpt tomt och hus för eget boende. Kv Trollsländan 22 vid Sveavägen 5 uppvisar ett relativt enkelt bostadshus. Ritningarna dateras från 1901, men huset uppges vara uppfört Om det ännu var murare Eriksson som var ägare kan han möjligen ha ändrat det en aning under dessa 8 år? Eller kanske var det någon annan som lät uppföra huset? Eftersom jag saknar tillgång till ägaruppgifterna är det svårt att uttala sig om. En utvidgning av övre planet och ett tillägg av ett hörntorn omkring 1910 är inte otroligt. Bevisligen har huset senare byggts om. Grundläggningen kan också ursprungligen ha varit en torpargrund, utan den höga sockelsten som ritningarna visar. Den har ersatts med en grund av betong och stomme av lättbetong, troligen efter 1945 då källarplanet uppvisar inredning från tidigt 1950-tal. Fasadernas eternit, liksom det tvåkupiga teglet på taket, torde också ha tillkommit då. Framför allt den släta, underhållsfria fasaden är ett resultat av funkisåren ändrade stilideal och grannskapet har många hus från 1930-talet som inspirationskällor. Huruvida den utbyggnad som idag finns i ett plan mot söder också tillkom då är svårt att avgöra, men nog har den formen för en sådan påverkan. Det senare bytet av ytterdörr ca 1970 och samtliga fönster med delvis andra format ovan sockelnivån 1976, är ännu mer ett resultat av en rationell lösning. Det syns i bygglovet där placeringen av nya fönster talar för mer ljus, borttagande av andra för att hindra eventuella skador om något barn snubblar i trappan. Fönsterbytet visade tydligt de äldre fönsterlägena. I ansökan talades det om att slå ihop två små hallar (fönstren på ömse sidor om ytterdörren) och att den inre dörren därmed skulle tas bort. Alltså satt mellanväggarna kvar ännu OBM gruppen, besiktningsuppdrag A6385, Mattias Forsberg,

19 Foto Foto t.v. Vy från öster Foto t.h. Huvudfasaden Foto t.v. Huvudentrén Foto t.h. Vy från söder Foto t.v. Vy från sydväst Foto t.h. Vy från sydväst 19

20 Foto t.v. Källarnedgången i sydväst Foto t.h. Vy från nordöst med norra fasaden Foto t.v. Fönster från 1976 Foto t.h. Detalj av undersida takfot med originalpanel 20

21 Foto t.v. Detalj av eternitplattor på fasad Foto t.h.del av södra fasaden, fönsterdörr mot balkong på utbyggd del Foto t.v. Del av balkong utbyggd del, vy från nordväst Foto t.h. Del av balkong utbyggd del, vy från nordöst mot uthus Foto t.v. Allrum i källaren, frilagt golv i betongmed rörledningar Foto t.h. Allrum i källare från öster 21

22 Foto t.v. Källaren med bastu i sydväst från norr Foto t.h. Källaren med pannrum och vattenberedare från sydöst Foto t.v.vardagsrum från nordöst Foto t.h. Vardagsrum/matsal från nordväst Foto t.v. Vardagsrum från söder Foto t.h. Matsal från väster 22

23 Foto t.v. Detalj av golv vardagsrum/matsal Foto t.h. Detalj av tapet i vardagsrum/matsal Foto t.v. Ytterdörren insida hall Foto t.h. Hall från norr med dörr till wc 23

24 Foto t.v. Wc Foto t.h. Hall från söder, trappa till källare/övre plan Foto t.v. Kök från öster Foto t.h. Kök från nordväst 24

25 Foto t.v. Detalj kök med väggkakel Foto t.h. Detalj kök golv Foto t.v. Foto övre planets hall från nordväst Foto t.h. Foto mot hall övre plan från sovrum i väster Foto t.v. Övre planets hall med elutrustningen Foto t.h. Trappa övre hall 25

26 Foto t.v. Allrum övre plan från sydöst Foto t.h. Allrum övre plan från nordöst Foto t.v. Detalj fönster i hall från 1976 Foto t.h. Detalj fönsterbänk i hall från 1976 Foto t.v. Detalj fönster från 1976 hall övre plan Foto t.h. Sovrum övre plan från sydöst 26

27 Kvalitéer och karaktär Kv Trollsländan 22, ursprungligen Höken 6, Sveavägen 5, tillhör de ursprungliga tomterna i den första byggnadsetappen av Duvbo. Fastigheten består idag av ett bostadshus och ett mindre uthus sydväst på tomten. Bostadshuset var ursprungligen, enligt ritningar ett egnahem i ett och ett halvt plan om 2rum och kök, ritat med tidstypisk utformning av liggande och stående träpanel och sadeltak med papp. Huset saknade källare. Det framhölls som det billigaste alternativet i AB Hem på landets informationsskrift, utan egentliga detaljer eller några påkostade materialval. Färgsättningen är gul på ritningarna. Bostadshuset har under 1900-talet byggts om i flera etapper. Det är idag fortfarande ett litet hus, men närmast dubbelt så stort, 4 rum och kök. Den enkla volymen har fått ett mer komplicerat uttryck genom utbyggnad av bottenplanet där en veranda blivit hall och det övre planet erhållit ett rum till. Detta har medfört en tornbyggnad i sydöst och ett mer komplicerat sadeltak med två frontespiser.till detta kommer en enplans volym mot söder med platt tak som brukas som terrass för det övre planet. Hela exteriören har dessutom bytts ut materialmässigt träpanelen har i sin helhet klätts in med grå eternitskivor, takmaterialet är numera tvåkupigt lertegel och terrassplanet samt hörntornet i sydöst är inklätt med falsad plåt. Interiören är i bottenplanet och i övre planet i sin helhet ytskiktsmässigt helt förändrat. Alla kakelugnar är borta, centralvärme har installerats med vattenbaserade radiatorer. En öppen spis från 1950-talet finns i vardagsrummet, i övrigt är det mesta 1970-tal innerdörrar, väggtapeter och paneler, takmaterial etc. I källarplanet, som också byggdes om helt ca 1950 är merparten från den tiden. Utrustning för radonventilation har monterats strax norr om huvudentrén. Fastigheten bär möjligen till sitt yttre trädgård med fruktträd och bärbuskar, planteringar med rosor i viss mån sitt ursprung med heder men huvudbyggnaden saknar det mesta av sitt ursprung. Det är idag en starkt förändrad byggnad. Rent estetiskt har det blivit en sorts hybrid och det karaktäriseras mest av avsaknad av karaktär. Det kulturhistoriska värdet får därför sägas vara tämligen blygsamt. För att tillhöra den tidigaste generationen bostadshus i AB Hem på landets satsning i Duvbo berättar det mindre om denna epok än det folkhemssverige som växte sig starkt främst efter andra världskriget och fram till det moderna Sveriges 1970-tal. Det är naturligtvis en historia i egen rätt, men har mindre med det riksintressanta perspektiv som lagts över Duvbo. Karaktären präglas inte av egnahemsrörelsens insats för och med mindre bemedlade medborgare i samhället, utan snarare av det korporativa Sveriges likriktning och därför inte av det som framhålls vare sig i riksintressebeskrivningen eller det kommunala programmet. Värdebärare i fastigheten * Bibehållen tomt med trädgård * De få detaljer av ursprunglighet som kan återfinnas, exvis hörntornet, takutsprångens panelning och konstruktion med karnissvängda tassar 27

28 Källor Arkiv Sundbybergs stad, Hallonbergen, bygglovarkivet, kv Trollsländan Centrum för Näringslivshistoria i Bromma, arkiv över AB Hem på landet Fastighetsregistret/Inskrivningsmyndighetens arkiv, Lantmäteriverket Litteratur Ahlborn, Kenneth&Arnell, Håkan: Sundbyberg. En bildsamling Höghus förlag, Morgongåva. Dufbo och Solhem. FRÅN NÅGRA UTFLYKTER TILL AKTIEBOLAGETs HEM PÅ LANDET EGENDOMAR DUFBO, VÄRSTA OCH KJÄLLVESTAGÅRDARNA. Stockholm (författare ej angiven) Lagercrantz, Bo: Hur Duvbo kom till. Ur: Spånga sockens historia. Stockholm 1966 Svensk villabebyggelse i ord och bild, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län - avsnittet om Duvbo. Stockholm Artiklar på internet Löfström, Lena A Artikel om Duvbo. Sundbybergs museum. Ferenius, Jonas och Johannesson Lars: Ur Hem på landets arkiv. Övrigt Duvbo 100 år Duvbo villaägarförening, Hans Holgert och Lars Rydkvist, 1999 OBM-gruppen, besiktningsuppdrag A6385, Mattias Forsberg, Prospekt Svenska mäklarhuset 2014 inför försäljning av fastigheten 28

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

Bostadshus i 1 3/4 plan m. källarvåning, bra läge på Klintvägen 4 A i Mariehamn

Bostadshus i 1 3/4 plan m. källarvåning, bra läge på Klintvägen 4 A i Mariehamn Bostadshus i 1 3/4 plan m. källarvåning, bra läge på Klintvägen 4 A i Mariehamn Presentation Bostadshus med ett centralt och bra läge i trivsamt och lugnt kvarter på Klintvägen 4 A i Mariehamn. Huset är

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun.

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation 2014 Lars Rydbom Bohusläns museum/kulturmiljö-

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

FUXERNA SOCKEN, LILLA EDETS KOMMUN

FUXERNA SOCKEN, LILLA EDETS KOMMUN Diarienr NOK 132-2008 RIVNINGSDOKUMENTATION TRE FASTIGHETER VID VÄG E45 - EDET 2:67 - GLADAN 5 - TÖSSLANDA 1:20 FUXERNA SOCKEN, LILLA EDETS KOMMUN Karin Lundberg, Lars Bergström, december 2009 Bakgrund

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

12 Stocksätter. Miljöbeskrivningar

12 Stocksätter. Miljöbeskrivningar 12 Stocksätter Omfattning Kv Tallen, Björken, Granen, Tunet 1, Stocksätter 1:2, Kornet, Hasselbacken, Trasten, Svanen, Ängen, Hultet samt Storspoven 5-7. Stocksätters mark låg fram till 1927 till största

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Stora Sjövillan består av 3 lägenheter för permanentboende, ca 704kvm bta. Byggnaden är blåklassad. Stora Sjövillan, Äppelviksvägen 47A,

Läs mer

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Vaxholms stad Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-05-04 Omfattning och innehåll En genomgång

Läs mer

LJUNGSTRÖM 1 A från SV

LJUNGSTRÖM 1 A från SV fastighet: LJUNGSTRÖM 1, hus A. adress: Blekegatan 10. ålder: 1911 (byggt som barnkrubba). Ombyggt 1930, 1942, 1954. arkitekt / byggm: Theodor Kellgren. Karl Erikson (1930), Åke Pettersson (1942), Rune

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

ostadshus vid Godbyvägen 30, i Mariehamn Fortlöpande renoverat 40-talshus på stor, egen tomt i Johannebo, Mariehamn. Utgångspris:

ostadshus vid Godbyvägen 30, i Mariehamn Fortlöpande renoverat 40-talshus på stor, egen tomt i Johannebo, Mariehamn. Utgångspris: B ostadshus vid Godbyvägen 30, i Mariehamn Fortlöpande renoverat 40-talshus på stor, egen tomt i Johannebo, Mariehamn. Utgångspris: 195 000 Godbyvägen 30 195 000 BOSTADSHUSET Bostadshuset är uppfört 1946

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård.

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 12:b Storegårdsparken 194 Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 3:3 Storegårdsparken SANDHEM grönytor och en fotbollsplan.

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan och källarvån. med garage och stor terrass mot sydväst på Kaldersvägen 2 i Jomala

BOSTADSHUS i 1½ plan och källarvån. med garage och stor terrass mot sydväst på Kaldersvägen 2 i Jomala www.lyyski.ax E-post: inger@lyyski.ax maria@lyyski.ax BOSTADSHUS i 1½ plan och källarvån. med garage och stor terrass mot sydväst på Kaldersvägen 2 i Jomala Presentation Charmigt bostadshus uppfört på

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES

Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES Mysigt bostadshus med attraktivt läge i Mariehamn UTHYRES På Öhbergsvägen 37 finner vi detta mysiga bostadshus uppfört 1954, senare tillbyggt 1967 och 2000. Husets ljuvliga trädgård är väl insynsskyddad

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Presentation I lugnt läge vid återvändsgränd, med sjönära läge vid Svibyviken ligger detta trevliga bostadshus. Huset är ursprungligen

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun Beslut 1(4) 2008-01-17 Dnr 432-18180-06 Delgivningskvitto Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun BESLUT Länsstyrelsen förklarar Casselska

Läs mer

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 178 11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 9 10 11 8 12 Vallmovägen BESKRIVNING AV KULTURMILJÖN 7 13 Kulturmiljön består av tre miljöer med gruppbebyggda småhus av olika byggnadstyper. Skogsduvan 10-32

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV fastighet: WIHLBORG NORRA 1, hus A. adress: Jennygatan 11. ålder: Ombyggt 1923, 1935, 1943, 1945, 1957, 2000. Henrik Nilsson (1923), Karl Erikson (1935), Oscar Isberg (1943 och 1945), K. Ericsson (1957),

Läs mer

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG fastighet: MORSING 1, hus A. adress: Björklidsgatan 6. ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). ½ Vit puts. Sadeltak, svarta betongpannor. Vita spröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD INNEHÅLL Situationsplan Huvudbyggnad Sidobyggnad Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Vår vision Sommargård med två (2) bostadshus utformas och offereras efter överenskommelse

Läs mer

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön.

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön. fastighet: ÖSTEN 1. adress: Lingsgatan 3, Bollhusgatan 8. ålder: 1938. arkitekt / byggm: August Ewe. användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3 Gråmålad puts. Gråmålad puts, mörkare på bottenvåningen.

Läs mer

Tanum Grebbestad 2:268

Tanum Grebbestad 2:268 Tanum Grebbestad 2:268 1 (5) Byggnaden, sedd från nordöst med tillbyggda entrén och bad/tvätt i förgrunden. Fastighetsbeskrivning: Centralt belägen friköpt fastighet om 1 754 m2. Kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Doktorn 5. Svend och Hannes hus i Laholm

Doktorn 5. Svend och Hannes hus i Laholm Doktorn 5 Svend och Hannes hus i Laholm Källor och litteratur Edén, Michael, Porträtt av en vän, By ACTH 1987:6. Lundborg, Lennart, Svend Bögh-Andersen en arkitekt som präglat Laholm, Gamla Laholm 2003.

Läs mer

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn.

ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. ostadshus vid Åsvägen 1 på Kasberget i Mariehamn. Trivsamt boende i egnahemshus om ca 147 m² i ett plan med sluttningsvåning. Separat lägenhet om 1 rum & kokvrå. Beläget på lugn villagata på ägotomt som

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun TILLBYGGNAD AV GRAVKAPPELLET Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:19 Anette Lund Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. 1929. Ombyggt 1930. användning: Bostad. ½ Grå puts. Grå puts. Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. Vita korsdelade småspröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

ostadshus med garage i Kroklund, Saltvik.

ostadshus med garage i Kroklund, Saltvik. ostadshus med garage i Kroklund, Saltvik. Bostadshus i I1/2-plan på fullständig källarvåning ifrån 1957. Vårdad tomt med ostört läge i slutskedet på en sparsamt trafikerad väg. Bostadshuset är i behov

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV fastighet: FAXE 1, hus A. adress: Södra Änggatan 6. ålder: 1935. Ombyggt 1946, 1977. arkitekt / byggm: Oscar Isberg. Nils Selander (1946). ½ Grå puts. Rött fasadtegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Grå

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn.

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. S ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. Utgångspris: 470 000 Stilenligt och gediget renoverad äldre villa med återuppbyggd punschveranda, trivsamt belägen med sjönära läge i lummig gårdsmiljö med utsikt

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

Charmigt hus i attraktivt läge i Mariehamn

Charmigt hus i attraktivt läge i Mariehamn Charmigt hus i attraktivt läge i Mariehamn På Öhbergsvägen 37 finner vi detta mysiga bostadshus uppfört 1954, senare tillbyggt 1967 och 2000. Husets ljuvliga trädgård är väl insynsskyddad med uteplats

Läs mer

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan)

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan) 17 Järnvägsområdet Omfattning Bangårdsområdet från Älbergsvägens viadukt till stationsområdet söder om järnvägen samt till Brunnskullsövergången på den norra sidan. Den stora bangården fick sin nuvarande

Läs mer

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD BESKRIVNING Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Byggnadsyta på mark ca 220 m 2. Boarea 335 m 2 Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gulvit puts. Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Brun dörr med skurna

Läs mer

BOSTADSHUS i 1 plan och källarvåning samt garagebyggnad och terrass mot sydväst på Båtnäsgatan i Jomala Gottby

BOSTADSHUS i 1 plan och källarvåning samt garagebyggnad och terrass mot sydväst på Båtnäsgatan i Jomala Gottby www.lyyski.ax E-post: inger@lyyski.ax maria@lyyski.ax BOSTADSHUS i 1 plan och källarvåning samt garagebyggnad och terrass mot sydväst på Båtnäsgatan i Jomala Gottby Presentation Bostadshus i landsbygdsmiljö

Läs mer

ostadshus vid Prästkragegr.1, i Hindersböle, Mariehamn

ostadshus vid Prästkragegr.1, i Hindersböle, Mariehamn B ostadshus vid Prästkragegr.1, i Hindersböle, Mariehamn Bostadshus i gott skick med flertalet större moderniseringar utförda de senaste åren. Lugnt, barnvänligt läge. Utgångspris: 210 000 Prästkragegränd

Läs mer

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65 Viksjö gård (35) Namnet Viksjö, skrivet Vikhusum, finns omnämnt på en av runstenarna vid Jakobsbergs folkhögskola, som dateras till 1000-talet. Att gården är av förhistoriskt ursprung visas också av de

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

AKTIELÄGENHET i enplanshus, 4 R+K+B, 114,5 m 2 med terrasser mot öster och söder på Mariegatan

AKTIELÄGENHET i enplanshus, 4 R+K+B, 114,5 m 2 med terrasser mot öster och söder på Mariegatan AKTIELÄGENHET i enplanshus, 4 R+K+B, 114,5 m 2 med terrasser mot öster och söder på Mariegatan Presentation En trevlig fyrarumslägenhet i enplanshus i hörnet av Mariegatan-Ålandsvägen i Mariehamn. Lägenheten

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna Fastighetsbeteckning: Fåran 1 Namn/Gatuadress: Hagavägen 14, 16 Kommun, Stadsdel: Solna, Norra Hagalund Ärendenr: 2015-05-25 Brf Fåran 1 Sarah Philipson Hagavägen 14 Solna Antikvariskt utlåtande angående

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet

Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet 2011 Anneli Borg Rapport 2011:15 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Inledning På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Bostadshus i tre etage, integrerat garage och balkong mot väster på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i tre etage, integrerat garage och balkong mot väster på Skrakvägen i Mariehamn Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Bostadshus i tre etage, integrerat garage och balkong mot väster på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På egen hörntomt i högt läge, med sjöglimt

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Presentation Ett trevligt och tilltalande bostadshus uppfört i stående stock och träkonstruktion omkring 1946 i 1½ plan

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Välkommen till ditt nya boende.

Välkommen till ditt nya boende. KVARTERET RÖLLEKAN BRF Cederhuset Välkommen till ditt nya boende. KVARTERET RÖLLEKAN BRF Cederhuset Högt beläget, rymligt och med promenadavstånd till centrum. Välkommen hem. BRF Cederhuset uppför sex

Läs mer

ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala.

ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala. B ostadshus vid Backmansgärdet 15 i Gottby, Jomala. Bostadshus från 2004 i ett plan med källare under en del. Ca 161 m 2 i markplan och ca 82 m 2 i källarplan. Trevlig, ljus tomt om 2280 m 2 ca 6 km från

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V fastighet: HAAK SÖDRA 1, hus A. adress: Tobaksgatan 31. ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968)., 2 mot gård. Grå puts. Rött tegel,

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER FÖR BYGGLOV, MARKLOV OCH RIVNINGSLOV

BILAGA RIKTLINJER FÖR BYGGLOV, MARKLOV OCH RIVNINGSLOV 2014-03-13 Dnr: BMN 2013-480 BILAGA RIKTLINJER FÖR BYGGLOV, MARKLOV OCH RIVNINGSLOV OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SKÄLLVIKS PRÄSTGÅRD 3:1 M.FL., SKÄLLVIK, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Upprättad: 2014-01-20,

Läs mer

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO fastighet: NÄKTERGALEN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 16, Regementsgatan 40. ålder: 1910. Ombyggt 1922, 1946. arkitekt / byggm: P. N. Dahlgren. Henrik Nilsson (1922), Jon Korning (1946). antal våningar:

Läs mer

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby PM Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Carita Örnmark B 306/2008 Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby Allmänt om detaljer Byggnadsdetaljer som dörrar, fönster och

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ fastighet: TALGOXEN 1, hus A. adress: Eliassons väg 8, Körlings väg 14.. ålder: 1928. arkitekt / byggm: Karl Erikson. användning: Bostad och uthyrning. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gul slätputs. Sadeltak,

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Less is more. Så enkelt kan man sammanfatta vår nya husserie Wise. Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell

Less is more. Så enkelt kan man sammanfatta vår nya husserie Wise. Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell sant? Inte då. Det är ju Trivselhus vi pratar om. avkall på kvalitet eller tillvalsmöjligheter. Låter det för bra för att vara och

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Sadeltak: bruna alt röda betongpannor. Platta tak: svart takpapp Fasader, tegel och trä S 2030-Y S 4040-Y90R S 8505-Y20R, trä S 8505-Y20R Den tidsenliga utformningen och färgsättningen är karaktärsfull.

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer