Kv Trollsländan 22, Sveavägen 5 Duvbo villastad, Sundbybergs kommun. Antikvarisk förundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv Trollsländan 22, Sveavägen 5 Duvbo villastad, Sundbybergs kommun. Antikvarisk förundersökning 2014 07 17"

Transkript

1 Kv Trollsländan 22, Sveavägen 5 Duvbo villastad, Sundbybergs kommun Antikvarisk förundersökning ADRESS Fagerdalsgatan 9, Sundsvall Alt.adress Kungsklippan 12, Stockholm TELEFON

2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Gällande föreskrifter och förutsättningar... 5 Riksintresset Duvbo [AB 36] (Sundbybergs sn)... 5 Gällande bestämmelser i detaljplan... 5 Historik Duvbo... 6 Beskrivning Kv Trollsländan 22, Sveavägen Exteriör Interiör Summering Foto Kvalitéer och karaktär Värdebärare i fastigheten Källor

3 Inledning ADL Creativa AB, antikvarie Anders Stjernberg, har på uppdrag av läkare Lucian Grema, Sundbyberg, genomfört en antikvarisk förundersökning av kv Trollsländan 22, Duvbo, Sundbyberg. Arbetet har genomförts under juli månad En antikvarisk förundersökning är en fristående utredning som ska tydliggöra byggnadens eller del av byggnads kulturvärden, kvaliteter och karaktärsegenskaper, samt identifiera vilka företeelser som är värdebärare. Det är en oberoende granskning och bedömning som inte tar ställning till eventuellt planerade framtida förändringar. Enligt PBL får särskilt värdefulla byggnader inte förvanskas. (Kap 8 13) Enligt följande paragraf ska byggnadsverket underhållas så att de särskilda värdena bevaras. (Kap 8 14) och ändring av byggnad ska alltid utföras varsamt med hänsyn till dess karaktärsdrag (Kap8 17). Detta gäller vid såväl utvändig som invändig ändring. Varsamhetskravet syftar bl.a. till att tillvarata sådana kvaliteter som har positiva värden för boende och brukare. Det kan vara rumssamband, rumsvolymer och tillgång till förvaringsutrymmen samt karaktäristiska inredningsdetaljer såsom skåpsinredningar, dörrar, paneler och beslag. 3

4 Sammanfattning Duvbo, starx norr om Sundbybergs centrum, blev genom AB Hem på Landet, grundat 1899, ett av de första egna hemområdena i Stockholm. Målet för verksamheten var enligt bolagsordningen att "efter inköp av egendomar genom försäljning, uthyrande och bebyggande bereda egna hem, företrädesvis åt arbetare och mindre bemedlade". AB Hem på Landet upprättade en stadsplan med 325 tomter, anlade vägar och öppna platser, borrade gemensamma brunnar, uppförde badhus, tvättstuga och mangelbod vid Lötsjön, ordnade lån och hjälpte de unga arbetarfamiljerna på traven med villabyggandet. Bolaget skötte det mesta och utvecklingen gick med rasande fart. Kv Trollsländan 22, ursprungligen Höken 6, Sveavägen 5, tillhör de ursprungliga tomterna i den första byggnadsetappen. Fastigheten består idag av ett bostadshus och ett mindre uthus sydväst på tomten. Bostadshuset var ursprungligen, enligt ritningar ett egnahem i ett och ett halvt plan om 2rum och kök, ritat med tidstypisk utformning av liggande och stående träpanel och sadeltak med papp. Huset saknade källare. Det framhölls som det billigaste alternativet i AB Hem på landets informationsskrift, utan egentliga detaljer eller några påkostade materialval. Färgsättningen är gul på ritningarna. Bostadshuset har under 1900-talet byggts om i flera etapper. Det är idag fortfarande ett litet hus, men närmast dubbelt så stort, 4 rum och kök. Den enkla volymen har fått ett mer komplicerat uttryck genom utbyggnad av bottenplanet där en veranda blivit hall och det övre planet erhållit ett rum till. Detta har medfört en tornbyggnad i sydöst och ett mer komplicerat sadeltak med två frontespiser.till detta kommer en enplans volym mot söder med platt tak som brukas som terrass för det övre planet. Hela exteriören har dessutom bytts ut materialmässigt träpanelen har i sin helhet klätts in med grå eternitskivor, takmaterialet är numera tvåkupigt lertegel och terrassplanet samt hörntornet i sydöst är inklätt med falsad plåt. Interiören är i bottenplanet och i övre planet i sin helhet ytskiktsmässigt helt förändrat. Alla kakelugnar är borta, centralvärme har installerats med vattenbaserade radiatorer. En öppen spis från 1950-talet finns i vardagsrummet, i övrigt är det mesta 1970-tal innerdörrar, väggtapeter och paneler, takmaterial etc. I källarplanet, som också byggdes om helt ca 1950 är merparten från den tiden. Utrustning för radonventilation har monterats strax norr om huvudentrén. Fastigheten bär möjligen till sitt yttre trädgård med fruktträd och bärbuskar, planteringar med rosor i viss mån sitt ursprung med heder men huvudbyggnaden saknar det mesta av sitt ursprung. Det är idag en starkt förändrad byggnad. Rent estetiskt har det blivit en sorts hybrid och det karaktäriseras mest av avsaknad av karaktär. Det kulturhistoriska värdet får därför sägas vara tämligen blygsamt. För att tillhöra den tidigaste generationen bostadshus i AB Hem på landets satsning i Duvbo berättar det mindre om denna epok än det folkhemssverige som växte sig starkt främst efter andra världskriget och fram till det moderna Sveriges 1970-tal. Det är naturligtvis en historia i egen rätt, men har mindre med det riksintressanta perspektiv som lagts över Duvbo. Karaktären präglas inte av egnahemsrörelsens insats för och med mindre bemedlade medborgare i samhället, utan snarare av det korporativa Sveriges likriktning och därför inte av det som framhålls vare sig i riksintressebeskrivningen eller det kommunala programmet. 4

5 Gällande föreskrifter och förutsättningar Riksintresset Duvbo [AB 36] (Sundbybergs sn) Duvbo utgör riksintresse för kulturmiljövården. Motivering: Egnahemsmiljö som tillkom 1899 på enskilt initiativ och efter flera stora industrietableringar (bl a Sieverts kabelverk 1888). En av landets första egnahemsområden, som speglar idéerna och organisationsformerna i egnahemsrörelsens första skede och planutveckling, samt byggandet kring sekelskiftet Den första i en rad av områden utvecklade av AB Hem på landet. Utvidgning mot väster på 1920-talet, som visar den fortsatta utvecklingen av egnahemsområdet Uttryck för riksintresset: Planläggningen med terränganpassat gatunät, flera mindre parker och gemensamma funktioner som kyrka och skola centralt placerade i den äldre delen av området. Individuellt formade flerfamiljsvillor och uthusbyggnader på stora tomter, inbäddade i en rik grönska talets utvidgning av området med sitt mer regelbundna gatunät och större enhetlighet i villornas placering och utformning. Gällande bestämmelser i detaljplan Gällande detaljplan C102 för Duvbo är fastlagd och utgår från 1941 års version av samma C102. Ändringen tillkom för att säkerställa områdets kulturhistoriska värden infördes skyddsbestämmelsen lilla q, som innebär att Duvbo utgör en sådan värdefull miljö som avses i 3 kap 12 PBL (numera kap 8 13) och därmed att miljön som helhet inte får förvanskas. Rivningsförbud råder för att markera områdets värde och status. Efter särskild prövning får dock stadsbyggnadsnämnden medge rivning av byggnad som inte bedöms vara särskilt värdefull. En varsamhetsbestämmelse, k, infördes vid samma tillfälle. Vid ändringar och nytillskott skall de särdrag och värden hos miljö och bebyggelse som anges i särskilt miljöprogram beaktas. I Duvbo - värt att värna, en skrift utgiven av Sundbybergs stad. Råd och riktlinjer för underhåll och renovering, om-, till- och nybyggnad sägs följande: Idag är det gatunätet, parkerna, kyrkan, skolan och spruthuset, de stora trädgårdarna, den rikliga växtligheten och villorna från den tiden, som kan berätta om de idéer som en gång formade samhället. Avtrycken i den fysiska miljön som skapats genom människors strävan mot en drägligare tillvaro. Det är en viktig historia att föra vidare. Det är detta riksintresset syftar till, genom att bevara stadsmönstret och samhällsbildningen som helhet, där de enskilda byggnaderna och trädgårdarna utgör komponenterna. 5

6 Historik Duvbo Industrialiseringen av Stockholm och den stora inflyttningen av människor som sökte arbete skapade stora bostadsproblem under det sena 1800-talet, i synnerhet då de flesta utgjordes av fattiga, som flydde landsbygdens överbefolkade byar. Sundbyberg utgjorde en av de första förstadssatsningarna i Stockholmsregionen 1. Redan året efter Bergslagsbanans tillkomst år 1878 började ägaren av Sundbybergs egendom, Anders Petter Löfström, vid dess första station norr om Stockholm exploatera sin mark. Trots den besvärliga topografin anlades Sundbyberg efter en strängt regelbunden amerikansk plan med breda raka brandgator. Tomtarealen var vanligen ca 900 kvm. I allmänhet byggdes trävillor för två familjer med lägenheter om 2-3 rum och kök. Förstaden växte raskt och hade 900 invånare år En väsentlig förutsättning för den snabba utvecklingen var att P. J. Ekmans mekaniska snickerifabrik flyttat ut till Sundbyberg från sin gamla hemvist på Kungsholmen. Den svenska snickeriindustrin utvecklade efter amerikanskt föredöme den virkessnåla och snabba metoden att bygga trähus av spåntade bräder på regelstomme där förutsättningen var en utvecklad sågindustri och maskintillverkad spik. Sundbyberg utvecklades därefter raskt mot en industrialiserad förstad, som blev köping Industrierna erbjöd arbete och nya skaror inflyttade. Bostadsnöden i regionen fortsatte bildade en grupp arbetare Föreningen Egna Hem, som skulle ta tillvara medlemmarnas intresse att skapa sig egna bostäder. Bristen på kapital tycktes dock omöjliggöra projektet. Till deras hjälp kom rotemannen i Hedvig Eleonora församling, Carl Alm ( ). Han blev initiativtagare till bildandet av ett nytt bolag och var den som lyckades insamla erforderligt aktiekapital, bl a från verkstadsindustrin Separators grundare John Bernström. Alm var en kyrkligt och socialt engagerad man och dessutom medarbetare till Sundbybergs grundare Löfström. Den 15 mars 1899 ombildades föreningen till aktiebolag - AB Hem på Landet 3. Under samma år beslöt man att uppföra bolagets egnahem på torpet Dufvebols ägor, i Spånga socken. Egendomen ägdes då av A P Löfströms son, som sålde marken och använde pengarna till fortsatt uppbyggande av Sundbyberg. Målet för verksamheten var enligt bolagsordningen att "efter inköp av egendomar genom försäljning, uthyrande och bebyggande bereda egna hem, företrädesvis åt arbetare och mindre bemedlade". Aktieägarnas vinst skulle begränsas till högst 6 %. Återstoden skulle fonderas och användas till samhällenas bästa. AB Hem på Landet upprättade en stadsplan med 325 tomter, anlade vägar och öppna platser, borrade gemensamma brunnar, uppförde badhus, tvättstuga och mangelbod vid Lötsjön, ordnade lån och hjälpte de unga arbetarfamiljerna på traven med villabyggandet. I maj 1899 togs det första spadtaget, i september flyttade de första Duvboborna in och vid jultiden stod tolv villor klara. Varje tomt fick ha 1 Lagercrantz, Bo: Hur Duvbo kom till. Ur Spånga sockens historia. Stockholm Sundbybergs museum. Artikel av Lena A Löfström. 3 Artikel av Jonas Ferenius och Lars Johannesson: Ur Hem på landets arkiv. Se även Dufbo och Solhem. FRÅN NÅGRA UTFLYKTER TILL AKTIEBOLAGETs HEM PÅ LANDET EGENDOMAR DUFBO, VÄRSTA OCH KJÄLLVESTAGÅRDARNA. Stockholm (författare ej angiven) 6

7 endast ett hus med högst två kök. Ägarfamiljen kunde under de första, ekonomiskt dryga åren hyra ut den ena lägenheten. Stadsplanen, med sina mjukt böjda gator och allmänna platser anpassade efter terrängen, var för sin tid modern. Den skilde sig märkbart från de tidigare arbetarförstädernas slentrianmässiga rutnätsplaner. I gamla Duvbo fick var och en i stort sett bygga efter eget tycke. Man inspirerades av borgerskapets imposanta enfamiljsvillor och snickarglada sommarnöjen, varför de äldsta egnahemmen ibland kan liknas vid miniatyrer av dessa. Ambitionen att vara originell var lika stor i Duvbo som någonsin i Djursholm eller Saltsjöbaden. Och hur såg de första Duvbo-villorna ut? Naturligtvis kunde man inte räkna med att det nya samhället skulle skapa sig en egen arkitekturstil. Det fanns redan gott om förebilder, nar det gällde snickeriarkitektur, alltifrån grosshandlarnas sommarnöjen och de välbärgade djursholmarnas och saltsjöbadsbornas snickarglada villor till mera modesta och därigenom som mönster för Duvbopionjärerna mera tillämpliga utkantsvillor. Några påtagliga och ofta upprepade förebilder går inte heller att återfinna. Tvärtom tycks ambitionen att vara originell ha spelat en lika stor roll i Duvbo i förhållande till de resurser som stod där till buds som i de rikas villastäder, dar dylika ambitioner att havda individuella egenarter fick desto större spelrum. Den första villan i Duvbo stod färdig redan före utgången av år 1898 och hade byggts för trädgårdsmästaren S. G. Winbergs räkning. Planen ter sig mycket ekonomisk med sin närmast kvadratiska form, där rummen grupperar sig kring en central skorstensstock. Varje våningsplan rymmer trapplan, kök samt två rum, av vilka det ena som ligger närmast köket ar något mindre an det andra. Men den påtagliga ekonomin i planen gav klart spelrum för arkitektoniska ambitioner 1903 omfattade Duvbo totalt 140 villor innehållande 240 lägenheter. Invånarantalet var uppe i 1210 personer. Detta år blev municipalsamhälle, vilket innebar ett kungligt förordnande om att byggnadsstadga, brandstadga, ordningsstadga och hälsovårdsstadga för rikets städer»i tillämpliga delar skulle gälla» för det nya samhället. Därmed hade Duvbo nått sin slutgiltiga samhällsorganisation. Befolkningsökningen hade redan kulminerat. Blott ett begränsat antal tomter återstod inom det ursprungliga området nådde man över invånare. Den aktuella tomten Trollsländan 22 var en av de sista som bebyggdes 4. De närmaste åren ökade befolkningstalet blott med personer. Duvbo växte vidare men hade en begränsning till ytan. Redan 1904 bildades därför ett annat expansionsområde kallat Solhem av samma bolag. I samband med att Spånga kommun upplöstes vid nyåret 1949, överfördes Duvbo till Sundbybergs stad varvid municipalsamhället upplöstes. På nästa sida två bilder från Sveavägen under tidigt 1900-tal 5. 4 Enligt en stor och omfattande bok, Svensk villabebyggelse i ord och bild, presenteras villorna i Duvbo år Enligt den är 1 byggd 1899, 69 stycken perioden , endast 6 följande decennium. I bokverk av denna sort förekommer ju inte alla fastigheter då ägarna fick betala för att synas. Men det indikerar hur få som tillkom efter Ahlborn, Kenneth&Arnell, Håkan: Sundbyberg. En bildsamling Höghus förlag, Morgongåva. 7

8 Antikvarisk förundersökning 8

9 Beskrivning Kv Trollsländan 22, Sveavägen 5 Karta över Duvbo, Sundbybergs stad 6. Utsnitt ur adresskartan, Sundsbybergs stad. Duvbo är en stadsdel i Sundbybergs kommun dominerad av cirka 300 äldre villor och en mindre andel flerbostadshus. Området är tillsammans med Hästhagen, Ursvik och Tulemarken Sundbybergs enda utpräglade villaområden. 6 Sundbyberg 2013.pdf 9

10 Duvbo gränsar i öster mot Centrala Sundbyberg, i söder mot och Ulvsundavägen; och Västerort inom Stockholms kommun, i väster mot Rissne. I norr avskiljs Duvbo genom ett grönområde från flerbostadshusen i Hallonbergen. Ändrad stadsplan 1941 visar kv Höken, som numera heter Trollsländan. 10

11 Aktuell fastighet avsöndrades 1899 från Duvbo nr 1 (Duvebol 1:12) som var ett mycket stort markområde, vilket i sin tur delades upp i 325 tomter. Sveavägen tillhör de gator som fanns med i den ursprungliga planen för utförsäljning och tomten fick beteckningen nr 10. Kvartersnamnen bör ha upprättats tidigt. I Duvbo municipalsamhälle låg tomten inom kvarteret Höken 6. Mellan egnahemsbolaget och muraren S E Eriksson 7 föreligger ett köpeavtal 1899 på Höken 6. Bostadshuset är enligt uppgift uppfört Vid tiden för bygget bodde på Sveavägen 1 handlanden A Nilsson (Slottet), nr 7 byggmästaren A Kleist och frk F Berg (Gustafsro); nr 11 fru E Sandberg, barnmorska,(klippan) och nr 15 Per Nilsson (Gustafsro). Allt enligt en upprättad telefonbok Efter att Spånga kommun upphört och marken överförts till Sundbyberg 1949 ingick den i Sundbyberg 1:725. Därefter kallades den stadsäga 1949 fram till området fick nya kvartersnamn, möjligen så sent som Den uppgiften har jag inte kunnat kontrollera. Först betecknades den Trollsländan 3 och numera 22. Tomten omfattar idag 1024 kvm. En odaterad tomtkarta i stadens arkiv visar dagens förhållanden, tomten bebyggd med två hus ett bostadshus och ett mindre förråd i söder. Tomten strax intill i norr, nr 2, har under 1980-talet styckats om (nr 20 och 21) och två nya hus har byggts under 1980-talet och nr 4(2 i söder har byggts om med ett nytt hus Karta över Trollsländan 22(odaterad i Bygglovarkivet, Sundbybergs kommun) där tomtens areal i en separat notering uppges vara 1024 kvm. Hur detta ska tolkas då 4 kvm anges som gatumark är oklart. 7 Muntlig uppgift från arkivarie Lina Wiberg, Centrum för Näringslivshistoria i Bromma Prospekt Svenska mäklarhuset

12 Bygglovarkivet Sundbybergs stad är tämligen osorterat, hela Trollsländan ligger i en och samma mapp. Endast en bygglovhandling finns registrerad, utbyte av fönster Men här finns en ritning som är intressant. Den har påskriften Höken #6 överstruket och ersatt av stg 1949 och med påskrifter av A. Lindeborg(som möjligen ritat den) och godkänd den 12 september 1901 av Per From. Det rör sig om ett relativt enkelt men tidstypiskt hus i trä med både liggande och stående fasadpanel och troligtvis papptak, eftersom inga skivor med tvärfalsar ritats in. Det verkat inte ha planerats med källarplan. Entrén finns under det utskjutande verandataket mot öster, ingång i ett gemensamt trapphus för bägge våningarna. Bottenplanet har ett rum och kök, det övre planet ett rum och en begränsad vind mot nordväst. Kanske planerades det för uthyrning som de allra första initiativen för egna hem avsåg. Arkitektoniskt följer det snickarglädjens sena 1800-tal, möjliggjort genom sågverk och snickerifabriker, men utan påkostade detaljer eller utsmyckningar. Det är dessutom en mycket liten byggnad som kan minna om påbyggda enkelstugor från 1800.talets förra hälft. Fasadritningarna visar tidstypisk både liggande och stående panel Planritningarna I skriften Duvbo 100 år redovisas en tidig redogörelse för verksamheten i Duvbo. Texten verkar vara baserad på årsberättelser från AB Hem på Landet. Här återfinns även beskrivningar på villatyper, troligen också från bolaget, rubricerat Kostnader för villtyper i Dufbo. De finns presenterade med ritningar och byggbeskrivning i olika kostnadsslag, från den billigaste på 2000 kr 12

13 upp till den dyraste på 8000 kr. Den billigaste presenteras med namnet A. Lindeborg. Ritningen sammanfaller med den originalritning som nämns ovan. Måttmässigt verkar det delvis stämma med det hus vi kan se idag, yttermåtten 7,5x6,5 m, med 2 rum och kök, men genom ombyggnader och utbyggnader är huset dock helt olikt det befintliga huset, som idag består av 4 rum och kök och har en boarea om 89 kvm samt biytor om 50kvm. Uppgifter om senare ägare under 1900-talet har inte varit lätt att få tag i. Den enda uppgift som fastighetsregistret ger är att Gustav Ingemar Winström köpte fastigheten Han står också för den enda bygglovansökan som noterats i bygglovarkivet, en ansökan om ändring av fönster från En bouppteckning gjordes 2006 och fastigheten övertogs av änkan Edit Winström Dödsboet efter henne har nu, 2014, sålt till läkare Lucian Grema. En av två ritningar för fönsterbyte, östra fasaden år Här syns tydligt de äldre fönsterlägena då de streckade markeringarna visar tidigare format och placeringar. I ansökan talas om att slå ihop två små hallar (fönstren på ömse sidor om ytterdörren) och att den inre dörren därmed tas bort. 13

14 Exteriör Tomten sluttar svagt från väster ned mot Sveavägen i öster. Längst i väster dock en något brantare bevuxen slänt mot Trollsländan 16. Bostadhuset ligger långt indraget från gatan. Tomten avgränsas av ett grönmålat pinnstaket i fyrkantstål mot Sveavägen, ca 770 mm högt från gatans kantsten. Mot granntomterna huvudsakligen uppvuxna buskage. Grindöppning med två svarmålade grindar infästade i grindstolpar av fyrkantig huggen granit, ca 1 m höga och avslutade med krönplatta i granit. Grusgång upp mot huset med omgärdande parallella kantstensplanteringar med rosor. Gräsbevuxen tomt med uppvuxna, yviga fruktträd. På tomten finns ett flertal fruktträd såsom 5 äppelträd, 3 plommonträd, 2 körsbärsträd samt 1 päronträd. Här finns även bärbuskar såsom vinbär och krusbär. Strax sydöst om bostadshuset finns en vitmålad flaggstång i trä med stålfäste i betongfundament. På tomten två byggnader, bostadhuset och ett mindre uthus i sydväst. Strax sydväst om bostadshuset, intill slänten från grannfastigheten, finns en plattlagd yta för en utemöbel. Bostadhuset uppfört med sockel i lättbetong, utvändigt målad i grön kulör, som högst ca 850 mm i nordöst. Enligt uppgift utbytt Enluftsfönster i sockeln är nog snarare från 1950-talet och inredningen i källarplanet likaså. På detta en stomme i trä, ursprungligen med kromoxidgrönpanel, men omkring 1950 kompletterad med utanpåliggande eternitfasad, skivor ca 600x300 mm. Plåtavtäckning mot sockel med galvad stålplåt i natur, hörnfoder av släta stående bräder 95x21 mm, grå målning. Sadeltak i dubbla utföranden belagt med tvåkupigt lertegel, samt mot sydöst ett mindre plåtinklätt torn, enkelfalsat med liggande falsar, grå målning. Murad skorsten väster om nock i rött tegel med krage, vars form snarast tyder på samtida med eternitfasaden. Stuprör i nordväst och mitt på norra fasaden samt två på östra sidan. Samtliga i plåt med utslagstrattar från tak, vit målning. Rör i nordväst med originalutförande med spetsig böj. Huvudentrén mot öster med trappa i betong med 6 st plansteg av röd kalksten, svartmålat stålräcke med fyrkantpinnar och plattstål. Entrédörren i trä, rombmönster, mörkt brunbestad, villatyp ca tal. Över entrén ett brotak i trä stående på två brunmålade träslanor, undersidan vitmålad panel, avtäckt med falsad plåt på ovansidan. Ovan ytterdörren ett hål i fasaden som visar liggande dubbelfasspåntad träpanel. Samtliga fönster utbytta 1976, instickskarmar i trä, kopplade, några utåtgående, andra inåtgående, två resp tre lufter utan spröjs, formaten ändrade i samband med utbytet. Isolerglas, rödbrun lasyr både utoch invändigt. Glaslister i aluminium. Smala fönsteravtäckningar i plåt både över och under fönster. I husets sydvästra del finns en källarnedgång. Utrymmet gjutet i betong med enkeltrappa i trä. Enkeldörren med stående panel och dörrtrycke i svart bakelit(?), utfört ca På stödmursbetongen mot väster och norr finns ett enklare stålräcke, rundjärn och plattstål, dolt av träfiberskivor. Strax intill nedgången finns även ett växthus i glas. 9 OBM gruppen, besiktningsuppdrag A6385, Mattias Forsberg,

15 Interiör Bottenplan Hall Golv: Plastmatta som imiterar parkett, ljus ek Sockel: Ca 50x12 mm i furuträ, naturfärgad, lackad Vägg: Mot kök och vardagsrum en grön plasttapet; övriga väggytor stående furupanel, 75 mm bred med rundade kanter, 12 mm spår dememellan Tak: Övrigt: Ytterdörr i trä, mörkt brunbetsad Radonventilationsdon monterat på vägg över dörr, Mitsubishi Electric Vardagsrum/matplats Golv: Parkett lagd 1960-talet(?) 200x200 samt 70x200 lagda omlott Sockel: Ca 50x12 mm i furuträ, naturfärgad, lackad Vägg: Mönstrad beige tapet, vegetativt blommotiv(krysantemumliknande) i relief Tak: Furupanel, 90 mm bred, locklagd glest med breda spår om 20 mm Övrigt: Fönsterbänkar av rosa marmorimiterande typ, 180x25mm. Radiatorer med termostater insatta Bakom radiator i matplats en ljusbrun panelskiva, ca 5 mm tjock, m spår av 1970-tals typ. Öppen spis murad av gult Höganästegel, 230x64mm. Delvis med slätputs och vit målning. Rödaktig blank marmorskiva som spiselhylla. 15

16 Kök Golv: Kork o plast, 300x300mm Sockel: Saknas Vägg: Stående furupanel, 95mm bred, locklagd glest med breda spår om 18 mm Tak: Lika väggen men med smalare panel, 70 mm bred. Övrigt: Mörkbrunbetsade köksskåp. Kakel i två rader över spis, 200x200mm, bruna med bronsnyans. På murstockens väggyta sitter vitt glaserat rektangulärt kakel, 195x45mm. Spis Husqvarna Regina, kylskåp Electrolux. WC Golv: Små mörkbruna kvadratiska glaserade kakelplattor, 50x50mm Sockel: Saknas Vägg: Kakelbröstning upp till 1, 43m ö g; vita plattor 200x200 mm, däröver stående 50 mm bred dubbelfasspontpanel i furu Tak: Lika vägg Övrigt: WC inrättat 1970-tal. Enkeldörr med ramverk och tre fyllningar i furuträ Övrigt Trappa i furu. PÅ vägg sitter en låg bröstning, som fotstättning på hallen, stående furupanel, 75 mm bred med rundade kanter, 12 mm spår dem emellan. Övrig yta plasttapet upp till övervåningen, randmönster, ljus grön Övre plan 16

17 Hall Golv: Plastmatta som imiterar parkett, ljus ek Sockel: Ca 50x12 mm i furuträ, naturfärgad, lackad Vägg: Plasttapet, randmönster, ljus grön Tak: Porös board, typ Tretex, vit, lagda med smala spår Övrigt: Äldre elmätare ELGAJO men med ny mätare från Vattenfall; gammal ledning 25A/500V. Platt elradiator. Fönsterbänkskiva i vit marmor, 80x22mm. Enkla dörrar med ramverk och tre fyllningar i furuträ till sovrum och allrum. Sovrum Golv: Plastmatta som imiterar parkettgolv lika vardagsrum i bottenplanet Sockel: Ca 50x12 mm i furuträ, naturfärgad, lackad Vägg: Vit plasttapet Tak: Porös board, typ Tretex, vit, lagda med smala spår Övrigt: Fönsterbänkskiva lika hall, men andra mått 115x22 mm. Skorstensmuren där tidigare en kakelugn torde ha stått, slätputsad med vit målning. Allrum Golv: Parkett av klickgolvstyp, ekimitation Sockel: Ca 50x12 mm i furuträ, naturfärgad, lackad Vägg: Plasttapet, vit, mönstrad Tak: Porös board, typ Tretex, vit, lagda i rutmönster, ca 1170x300mm Övrigt: Flänsradiator ca 1950 invid fönsterdörr mot balkong. Fönsterbänkar saknas. Lägre enkeldörr till klädkammare med ramverk och tre fyllningar i furuträ; klädkammaren med korkmatta på trägolv, originalsockel i trä med bruten vit målning, beige papptapet på väggar och snedtak Källarplan 17

18 Hela planet Golv: Huvudsakligen gjuten betong, trä i förråd Sockel: - Vägg: Ett flertal i lättbetong, samliga med målade ytor Tak: Skivor, troligen på trä, vit målning Övrigt: Huset har motfyllda ytterväggar där den utvändiga fuktisoleringens tekniska livslängd anses vara förbrukad. Förhöjd fuktindikation noterades vid stickprovskontroll, underhållsbehov avseende fuktisolering, dränering etc. anses därför föreligga. Kraftig sprickbildning samt putssläpp förekommer i källarytterväggarna, det rekommenderas att fackman kontaktas för vidare teknisk undersökning. Elen har dragits om i huset, årtal okänt. Ny cirkulationspump Luftvärmepump installerades Både vattenburen värme och elvärme. 10 Ett flertal enkeldörrar, släta med vit målning. En gabondörrar, samtliga med 1950-talstrycken. Summering Den första bosättningen i Duvbo visar i enlighet med bolagets intentioner att arbetare av olika slag köpt tomt och hus för eget boende. Kv Trollsländan 22 vid Sveavägen 5 uppvisar ett relativt enkelt bostadshus. Ritningarna dateras från 1901, men huset uppges vara uppfört Om det ännu var murare Eriksson som var ägare kan han möjligen ha ändrat det en aning under dessa 8 år? Eller kanske var det någon annan som lät uppföra huset? Eftersom jag saknar tillgång till ägaruppgifterna är det svårt att uttala sig om. En utvidgning av övre planet och ett tillägg av ett hörntorn omkring 1910 är inte otroligt. Bevisligen har huset senare byggts om. Grundläggningen kan också ursprungligen ha varit en torpargrund, utan den höga sockelsten som ritningarna visar. Den har ersatts med en grund av betong och stomme av lättbetong, troligen efter 1945 då källarplanet uppvisar inredning från tidigt 1950-tal. Fasadernas eternit, liksom det tvåkupiga teglet på taket, torde också ha tillkommit då. Framför allt den släta, underhållsfria fasaden är ett resultat av funkisåren ändrade stilideal och grannskapet har många hus från 1930-talet som inspirationskällor. Huruvida den utbyggnad som idag finns i ett plan mot söder också tillkom då är svårt att avgöra, men nog har den formen för en sådan påverkan. Det senare bytet av ytterdörr ca 1970 och samtliga fönster med delvis andra format ovan sockelnivån 1976, är ännu mer ett resultat av en rationell lösning. Det syns i bygglovet där placeringen av nya fönster talar för mer ljus, borttagande av andra för att hindra eventuella skador om något barn snubblar i trappan. Fönsterbytet visade tydligt de äldre fönsterlägena. I ansökan talades det om att slå ihop två små hallar (fönstren på ömse sidor om ytterdörren) och att den inre dörren därmed skulle tas bort. Alltså satt mellanväggarna kvar ännu OBM gruppen, besiktningsuppdrag A6385, Mattias Forsberg,

19 Foto Foto t.v. Vy från öster Foto t.h. Huvudfasaden Foto t.v. Huvudentrén Foto t.h. Vy från söder Foto t.v. Vy från sydväst Foto t.h. Vy från sydväst 19

20 Foto t.v. Källarnedgången i sydväst Foto t.h. Vy från nordöst med norra fasaden Foto t.v. Fönster från 1976 Foto t.h. Detalj av undersida takfot med originalpanel 20

21 Foto t.v. Detalj av eternitplattor på fasad Foto t.h.del av södra fasaden, fönsterdörr mot balkong på utbyggd del Foto t.v. Del av balkong utbyggd del, vy från nordväst Foto t.h. Del av balkong utbyggd del, vy från nordöst mot uthus Foto t.v. Allrum i källaren, frilagt golv i betongmed rörledningar Foto t.h. Allrum i källare från öster 21

22 Foto t.v. Källaren med bastu i sydväst från norr Foto t.h. Källaren med pannrum och vattenberedare från sydöst Foto t.v.vardagsrum från nordöst Foto t.h. Vardagsrum/matsal från nordväst Foto t.v. Vardagsrum från söder Foto t.h. Matsal från väster 22

23 Foto t.v. Detalj av golv vardagsrum/matsal Foto t.h. Detalj av tapet i vardagsrum/matsal Foto t.v. Ytterdörren insida hall Foto t.h. Hall från norr med dörr till wc 23

24 Foto t.v. Wc Foto t.h. Hall från söder, trappa till källare/övre plan Foto t.v. Kök från öster Foto t.h. Kök från nordväst 24

25 Foto t.v. Detalj kök med väggkakel Foto t.h. Detalj kök golv Foto t.v. Foto övre planets hall från nordväst Foto t.h. Foto mot hall övre plan från sovrum i väster Foto t.v. Övre planets hall med elutrustningen Foto t.h. Trappa övre hall 25

26 Foto t.v. Allrum övre plan från sydöst Foto t.h. Allrum övre plan från nordöst Foto t.v. Detalj fönster i hall från 1976 Foto t.h. Detalj fönsterbänk i hall från 1976 Foto t.v. Detalj fönster från 1976 hall övre plan Foto t.h. Sovrum övre plan från sydöst 26

27 Kvalitéer och karaktär Kv Trollsländan 22, ursprungligen Höken 6, Sveavägen 5, tillhör de ursprungliga tomterna i den första byggnadsetappen av Duvbo. Fastigheten består idag av ett bostadshus och ett mindre uthus sydväst på tomten. Bostadshuset var ursprungligen, enligt ritningar ett egnahem i ett och ett halvt plan om 2rum och kök, ritat med tidstypisk utformning av liggande och stående träpanel och sadeltak med papp. Huset saknade källare. Det framhölls som det billigaste alternativet i AB Hem på landets informationsskrift, utan egentliga detaljer eller några påkostade materialval. Färgsättningen är gul på ritningarna. Bostadshuset har under 1900-talet byggts om i flera etapper. Det är idag fortfarande ett litet hus, men närmast dubbelt så stort, 4 rum och kök. Den enkla volymen har fått ett mer komplicerat uttryck genom utbyggnad av bottenplanet där en veranda blivit hall och det övre planet erhållit ett rum till. Detta har medfört en tornbyggnad i sydöst och ett mer komplicerat sadeltak med två frontespiser.till detta kommer en enplans volym mot söder med platt tak som brukas som terrass för det övre planet. Hela exteriören har dessutom bytts ut materialmässigt träpanelen har i sin helhet klätts in med grå eternitskivor, takmaterialet är numera tvåkupigt lertegel och terrassplanet samt hörntornet i sydöst är inklätt med falsad plåt. Interiören är i bottenplanet och i övre planet i sin helhet ytskiktsmässigt helt förändrat. Alla kakelugnar är borta, centralvärme har installerats med vattenbaserade radiatorer. En öppen spis från 1950-talet finns i vardagsrummet, i övrigt är det mesta 1970-tal innerdörrar, väggtapeter och paneler, takmaterial etc. I källarplanet, som också byggdes om helt ca 1950 är merparten från den tiden. Utrustning för radonventilation har monterats strax norr om huvudentrén. Fastigheten bär möjligen till sitt yttre trädgård med fruktträd och bärbuskar, planteringar med rosor i viss mån sitt ursprung med heder men huvudbyggnaden saknar det mesta av sitt ursprung. Det är idag en starkt förändrad byggnad. Rent estetiskt har det blivit en sorts hybrid och det karaktäriseras mest av avsaknad av karaktär. Det kulturhistoriska värdet får därför sägas vara tämligen blygsamt. För att tillhöra den tidigaste generationen bostadshus i AB Hem på landets satsning i Duvbo berättar det mindre om denna epok än det folkhemssverige som växte sig starkt främst efter andra världskriget och fram till det moderna Sveriges 1970-tal. Det är naturligtvis en historia i egen rätt, men har mindre med det riksintressanta perspektiv som lagts över Duvbo. Karaktären präglas inte av egnahemsrörelsens insats för och med mindre bemedlade medborgare i samhället, utan snarare av det korporativa Sveriges likriktning och därför inte av det som framhålls vare sig i riksintressebeskrivningen eller det kommunala programmet. Värdebärare i fastigheten * Bibehållen tomt med trädgård * De få detaljer av ursprunglighet som kan återfinnas, exvis hörntornet, takutsprångens panelning och konstruktion med karnissvängda tassar 27

28 Källor Arkiv Sundbybergs stad, Hallonbergen, bygglovarkivet, kv Trollsländan Centrum för Näringslivshistoria i Bromma, arkiv över AB Hem på landet Fastighetsregistret/Inskrivningsmyndighetens arkiv, Lantmäteriverket Litteratur Ahlborn, Kenneth&Arnell, Håkan: Sundbyberg. En bildsamling Höghus förlag, Morgongåva. Dufbo och Solhem. FRÅN NÅGRA UTFLYKTER TILL AKTIEBOLAGETs HEM PÅ LANDET EGENDOMAR DUFBO, VÄRSTA OCH KJÄLLVESTAGÅRDARNA. Stockholm (författare ej angiven) Lagercrantz, Bo: Hur Duvbo kom till. Ur: Spånga sockens historia. Stockholm 1966 Svensk villabebyggelse i ord och bild, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län - avsnittet om Duvbo. Stockholm Artiklar på internet Löfström, Lena A Artikel om Duvbo. Sundbybergs museum. Ferenius, Jonas och Johannesson Lars: Ur Hem på landets arkiv. Övrigt Duvbo 100 år Duvbo villaägarförening, Hans Holgert och Lars Rydkvist, 1999 OBM-gruppen, besiktningsuppdrag A6385, Mattias Forsberg, Prospekt Svenska mäklarhuset 2014 inför försäljning av fastigheten 28

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Presentation I lugnt läge vid återvändsgränd, med sjönära läge vid Svibyviken ligger detta trevliga bostadshus. Huset är ursprungligen

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare

Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax maria@lyyski.ax Bostadshus med källare i fint läge på Västerkalmarevägen 50, Västerkalmare Presentation Bostadshus med stor trevlig tomt i populära Västerkalmare i

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström Presentation Ett charmigt och mycket välskött bostadshus som ursprungligen är uppfört i stående stock år 1934 i 1½ plan med hel

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Presentation Ett trevligt och tilltalande bostadshus uppfört i stående stock och träkonstruktion omkring 1946 i 1½ plan

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Välskött villa med stor altan i Ransby På en lugn gata finner man denna fräscha 1-plans villa om 96 kvm med fullstor källare. 4 rok, varav

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs)

50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs) 50-tals villa med stor tomt, utsikt över Slemmern, Slantgränd 4 i Mariehamn (Strandnäs) Presentation Trivsam och charmig 50-talsvilla i ett plan med hel källarvåning, stor gård och välskött trädgård, har

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

Backa Backadal 3. Län. Västra Gatuadress Backa Backadal 3. Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast

Backa Backadal 3. Län. Västra Gatuadress Backa Backadal 3. Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 1-plansvilla / fritidshus

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se Objektbeskrivning BJÖRKBACKEN, Skönvik Säter Fastigheten Skönvik 1:6, Jönshyttevägen 1, 783 32 Säter. Belägen i Säters kommun, Säters församling, skattesats 2008; 35,02. Bostadskoncept Beskrivna lägenheter

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Naturskönt belägen villa - fd. skola

Naturskönt belägen villa - fd. skola Objektbeskrivning Naturskönt belägen villa - fd. skola Höla 270, Åre, Hallen Boarea: 230 m 2 (biarea 170 m 2 ) Tomtarea: 5 700 m 2 Utgångspris: 695 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 614. Använd länken

Läs mer

Län Gävleborg Typ Villa Kommun Söderhamn Storlek 0 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Löten 363

Län Gävleborg Typ Villa Kommun Söderhamn Storlek 0 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Löten 363 Löten 363 Län Gävleborg Typ Villa Kommun Söderhamn Storlek 0 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Löten 363 Unik fastighet! Sjönära, vackert och fantastiskt ställe i lugn natur

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

CAMPINGVÄGEN 14. Campingvägen 14, 269 40 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

CAMPINGVÄGEN 14. Campingvägen 14, 269 40 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. CAMPINGVÄGEN 14 Beskrivning Smakfullt och bekymmersfritt i Hemmeslöv Modernt och smakfullt parhus uppfört 2013 erbjuder ett bekymmersfritt boende i lugnt kvarter. Bostaden karaktäriseras av öppna ytor,

Läs mer

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Gård i Likenäs, Torsby kommun Bostadshus i 2½-plan med källare centralt i Likenäs. 6 r.o.k. i gott skick 3:e våningen delvis inredd. Jordvärme

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-04-24 Rumsbeskrivning brf. Englandshusen, Sida 1 av 13 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt:

Läs mer

ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn

ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn ostadshus vid Tallvägen 13 i Mariehamn Trevlig villa i två våningsplan med inbjudande sjöutsikt mot inloppet till Mariehamns östra hamn med Lemböte bergen i fonden. Utgångspris: 240.000 Tallvägen 13 240

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Heden Järnavägen 112

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Heden Järnavägen 112 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 240 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Dalagård med hus för uthyrning. Hästgård -

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 75.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Entre in till matrum. Kök o matrum, trägolv,

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Villavägen 3 Kommun Västervik Storlek 6 rum (4 sovrum) / 114 m² Område Ankarsrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Villavägen 3 Kommun Västervik Storlek 6 rum (4 sovrum) / 114 m² Område Ankarsrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Västervik Storlek 6 rum (4 sovrum) / 114 m² Område Ankarsrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Attraktivt läge i "Gamla Ankarsrum" med direkt närhet till bland annat

Läs mer

Tillinge Hagby 7, Enköping

Tillinge Hagby 7, Enköping Tillinge Hagby 7, Enköping Älvsbyhus med mycket naturskönt läge med skogen som närmaste granne. Bergvärme, stor altan i solläge mot tomten. Vidbyggt garage och förråd, fristående vedbod, jordkällare. Närhet

Läs mer

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY PRESENTATION Lyyskis Fastigheter kan i samarbete med Villes Byggservice AB erbjuda dig ett nytt boende i Godby centrum. Under våren 2014 uppförs ett parhus bestående

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 Mariehamn AKTIELÄGENHET VID ASKUDDSVÄGEN 2 Mariehamn 3 rum & kök om ca 81m² Rymlig trea i norra stadsdelen Backeberg i Mariehamn. Lägenheten är renoverad till största delen mellan 2012-2015 och är i mycket gott

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Järnvägsgatan 1. Län Kalmar Gatuadress Järnvägsgatan 1 Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast

Järnvägsgatan 1. Län Kalmar Gatuadress Järnvägsgatan 1 Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Emmaboda Storlek 17.0 rum (14 sovrum) / 540 m² Område Vissefjärda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett stort hus som byggdes

Läs mer

Tornfalken på Sångbäcksvallen

Tornfalken på Sångbäcksvallen Vemdalen Tornfalken på Sångbäcksvallen Tre påkostade fjällstugor i underbar miljö. Winterhouse AB Tre fjällstugor till salu på Sångbäcksvallen Vi erbjuder tre stycken fullmatatde fjällstugor på en härligt

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Vegavägen 27 A. Modern villa på vacker naturtomt!

Vegavägen 27 A. Modern villa på vacker naturtomt! Vegavägen 27 A Län Stockholm Typ Villa Kommun Österåker Storlek 85 m2 Område Tuna-Österskär Tillträde tidigast Gatuadress Vegavägen 27 A enligt överenskommelse Modern villa på vacker naturtomt! Modern

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn

Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn Presentation Möjligheternas hus med egen hörntomt på Genvägen 1 i populära Östernäs. Huset är uppfört 1978 på gjuten platta med

Läs mer

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy

Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Bostads Ab Vörå Kyrkskogen Asunto Oy Projektbeskrivning Bostadsbolagens byggnadsplats är belägen i Vörå. Tomtens adress är Kyrkskogen, 66600 Vörå. Bolagen omfattar 4 st parhus totalt 8 st bostadslägenheter

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 2 Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 2 Mariehamn AKTIELÄGENHET VID SKOLGRÄND 4 läg. 2 Mariehamn 3 rum & kök om ca 80 m² Lägenhet 2 Centrumlägenhet i första våningen vid återvändsgränd. Stamrörsrenovering utförd 2014. Lägenheten har fönster mot norr,

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har en lite udda historia - det byggdes som barnmorskebostad 1863 och har sedan

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1

Karmansbo 1. Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 Karmansbo 1 Län Västmanland Typ Gård Kommun Skinnskatteberg Storlek 125 m2 Område Karmansbo Tillträde tidigast Gatuadress Karmansbo 1 enligt överenskommelse Hästgård med boningshus från 1929 som genomgått

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast 2013-07-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mexitegelvilla med valmat tak,

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

2 075 000 kr Accepterat pris

2 075 000 kr Accepterat pris Friköpt, villa radhus Härrydavägen 181, Härryda Precis intill Mölndalsån ligger denna rymliga och natursköna fastighet. Den öppna och ljusa villan passar lika bra för den större familjen som för ett företag,

Läs mer

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS EXEMPELRITNINAR FÖR NYBYNAD AV ENBOSTADSHUS SKA DU BYA NYTT? I den här broschyren finns olika exempelritningar. ör din nybyggnadskarta, situationsplan och andra bygglovshandlingar som exemplen visar så

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Hemanet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Läs mer

BOSTADSHUS I LILLBOLSTAD Hammarland

BOSTADSHUS I LILLBOLSTAD Hammarland BOSTADSHUS I LILLBOLSTAD Hammarland Bostadshus i 1,5-plan på gjuten platta med naturnära och ostört läge. Huset ligger ca 25 km från Mariehamn. YTA: CA 220 KVM TOTAL VÅNINGSYTA AREAL: 3300 KVM TILLTRÄDE:

Läs mer

Rommetorp Stenfallet 110

Rommetorp Stenfallet 110 Län Östergötland Gatuadress Kommun Finspång Storlek 5 rum (3 sovrum) / 120 m² Område Grytgöl Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nu säljer vi vårt underbara hem i det sjö rika, natursköna Östergötland.

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 7 rum (6 sovrum) / 162 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga

Läs mer

Hästgård i Skepplanda

Hästgård i Skepplanda Hästgård i Skepplanda Naturskönt och lantligt belägen mindre hästgård i Skepplanda. Gården ligger på bekvämt pendlingsavstånd till Göteborg med tåg eller bil. Bostadshus med 7 rum i gammal stil samt stor

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Enastående villa i populära Östernäs

Enastående villa i populära Östernäs Enastående villa i populära Östernäs Representativt Kastellihus från 2003 med ett av Östernäs bästa lägen. Vackert, gediget hus i barnvänligt och attraktivt bostadsområde i södra Mariehamn. På Sadelvägen

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Eningbölevägen 28A Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke. Tillträde tidigast

Län Uppsala Gatuadress Eningbölevägen 28A Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke. Tillträde tidigast Län Uppsala Gatuadress Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Ekonomiskt och energisnålt boende. Välplanerat och väl

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer