Industriellt byggande i trä

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriellt byggande i trä"

Transkript

1 Industriellt byggande i trä och 3D baserat IT-system för flervånings trähus ^T][M[M] W^ V E R K E T FÖR INNOVATIONSSYSTEM

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 Förord Föreliggande rapport beskriver på ett övergripande sätt arbetsgången (metoden) och resultaten som framkom i de två kopplade utvecklingsprojekten Industriellt byggande i trä och 3D baserat IT-system för flervånings trähus. Projektarbetet har utförts av en industriell utvecklingsgrupp och syftade till att utveckla ett industrialiserat byggande där alla krav och önskemål från kunder till leverantörer beaktats och inarbetats på ett optimalt sätt. NUTEK, teknikbrostiftelsen i Luleå och de medverkande företagen har bidragit med medel och eget arbete i projektet. Följande personer medverkade i den industriella utvecklingsgruppen: Erik Lindbäck och Wilhelm Risberg på Lindbäcks Bygg, Sven-Erik Pohjanen på SEP arkitektkontor, Jan Jonsson och Ulf Westerberg på AssiDomän Nordträ, Stefan Wiklund på Storfors plåt, Rolf Eriksson på BPA och Roger Aspgren på HSB Luleå. Luleå, November 2000 Lars Stehn FÖRORD I 1

4 1 Inledning En satsning på utveckling av byggande i trä initierades 1996 med NUTEKs grundplåt för lokala SME. Detta projekt växte sedan i omfattning och har sedan 1997 drivits som utvecklingsprojekten Industriellt byggande i trä och 3D baserat IT-system för flervånings träbus i NUTEKs utvecklings- och teknikspridningsprogram för svensk skogsnäring. 1.1 Sammanfattning Uppfyllande av projektmål och avsteg från projektansökan I projektet Industriellt byggande i trä formulerades två syften/visioner för att utveckla ett industrialiserat byggande i trä: utveckling av ett förkonstruerat byggsystem och försäljning och byggande av ett provhus. Båda målen uppfylldes. Inom projektet utvecklades ett byggsystem där teknikutvecklingen skedde parallellt och i samverkan med arbetet att göra systemet kundanpassat. Det utvecklade systemet konkretiserades i ett fysiskt hus som uppfördes under Winter City konferensen i februari Resultaten presenteras i rapporten. Det integrerade delprojektet 3D baserat IT-system för flervånings trähus drevs i samarbete med projektet Lättbyggnadssystem i trä - effektivare platsbyggen med färdiga byggsystem i trä av Tomas Alsmarker, Byggkonsult Anders Högberg AB (numera Tyréns). I samarbetsprojektet formulerades syftet att utveckla en prototyp till ett datorbaserat 3D-system för projektering, konstruktion, produktionsplanering och visualisering. Detta delprojekt nådde inte ända fram. Enbart sammankopplingen och förslag till vidareutveckling i fråga om visualisering, dvs den viktiga kopplingen mellan kundkrav - arkitekt - byggare, utfördes. Den direkta orsaken till att syftet inte kunde uppnås finns att hämta i den affärsomstrukturering som skedde hos den valda IT-samarbetspartnern vilket medförde att den framtagna strategin inte kunde fullföljas. Resultaten och motiveringar till dessa presenteras i rapporten. Inom projektet inleddes i ett tidigt skede ett samarbete med NCC-Siab Bau i Tyskland för att koppla in internationella (Tyska) krav och önskemål på byggsystemet för en möjlig export. Via NCC-Siab Bau gjordes en undersökning dels angående marknadsefterfrågan av volymbyggda trähus, dels mot formella godkännanderegler. Marknadsundersökningen visade på att systemet på sikt borde ha en potential men efterfrågan av volymbyggda trähus under projektets start ( ) bedömdes som låg och en eventuell introduktion gemensamt av Lindbäcks Bygg och NCC-Siab Bau för tidig. Kontakterna kvarstår men samarbetet och marknadsintroduktionen har skjutits fram. Undersökningen av formella norm- och godkännandekrav pekade i samma riktning, dvs det är för tidigt att introducera ett system godkänt i Sverige i Tyskland. För att få formella godkännanden måste konstruktionssystemet anpassas efter Tyska förhållanden varvid en stor del av arbetet i projektet Industriellt byggande i trä med att integrera kundkrav i produktions- och konstruktionssystemet inte skulle vara ti 11- lämpbart. Även här kvarstår diskussioner om en senare anpassning av systemet mot Tyska förhållanden. Teknikspridning Projektet och delresultaten både avseende direkta tekniska lösningar och praktiska aspekter på t ex hur samverkan mellan företagen organiserats och effek- 2 I 1. INLEDNING

5 terna av detta har presenterats vid flera seminarier. Muntliga framträdanden har skett på Träfestivalen 1999 i Skellefteå och Winter City konferensen 2000 i Luleå - och i TV4 i programmet fråga en forskare och TV2 Nordnytt. Den stora teknikspridningsinsatsen fokuserades till Winter City konferensen och utgjordes av det uppförda huset med en heldags förevisning för mässdeltagarna av huset och av Lindbäcks Byggs industri i Piteå. Under konferensen/mässan hade projektet också en monter med framtaget informationsmaterial och en IT-visualisering av projektet där besökaren kunde (på ett förutbestämt sätt) vandra runt i det byggda huset. Broschyrmaterialet sändes även ut till media vilket resulterade i reportage i fackpressen (Byggindustrin, Nordisk Träteknik och WS branschens facktidning). 1.2 Projektgenomförande Den bärande idén med projektet Industriellt byggande i trä var att utveckla ett industrialiserat och kundanpassat trähuskoncept genom samverkan mellan alla aktörer i byggbranschen. Funktion Beställare Arkitekt Byggare Leverantörer Förvaltare Företag Deltagare HSB, Luleå HSBproduktion, Stockholm Roger Aspgren SEP arkitektkontor, Luleå Sven Erik Pohjanen Lindbäcks Bygg, Piteå Erik Lindbäck Wilhelm Risberg AssiDomän HSB, Luleå Nordträ, Piteå Lindbäcks Jan Jonsson Bygg, Piteå Ulf Westerberg BPA, Piteå Rolf Eriksson Storfors Plåt, Piteå Stefan Wiklund Målet med projektet var att utveckla system och detaljlösningar och bygga ett trevånings trähus. Ett delmål var att utveckla samarbetet - utvecklingsprocessen - dels för att få erfarenheter for FoU arbete mellan SME och mellan SME och ett universitet (LTU). Projektarbetet drevs i två parallella huvudspår - Kundanpassning och Industrialisering. Projektet har organiserats i ett antal delprojekt. Utvecklingsarbetet leddes av en styrgrupp som knöt ihop delprojekten mot de gemensamma målen industrialisering/kundanpassning/samverkan. Varje deltagande företag ansvarade för ett eller flera delprojekt. Generella och systembaserade utvecklingsfrågor diskuterades och identifierades på styrgruppmötena. Dessa frågor utreddes sedan inom respektive delprojekt i ett samarbete mellan företaget och LTU eller mellan företaget och teknik konsulter. Delprojekten var: Marknadsföring, organisation och försäljning (Lindbäcks Bygg) Vad är viktigt för en tänkbar kund (HSB) Anpassad arkitektonisk utformning (SEP arkitektkontor) Anpassade installationssystem (Storfors plåt & BPA) Industriellt miljövänligt byggande/materialkrav (AssiDomän Nordträ) 3D-baserat IT system för flervånings trähus (Lindbäcks Bygg) Integrerad produktions- och konstruktionsteknik (Lindbäcks Bygg) Rapporten är upplagd på följande sätt: En sammanfattning av resultat och genomförda arbeten beskrivs i kapitel 2. En analys av projektet som helhet utgående från process (samverkan) och en översiktlig beskrivning av resultat/ produkter beskrivs i kapitel 3. Rapporten avslutas i kapitel 4 med en litteraturlista över publicerade arbeten där individuella lösningar framtagna inom projektet beskrivs detaljerat. I. INLEDNING I 3

6 2 Sammanfattning av delprojektresultat och Winter City 2000 huset I följande text beskrivs de viktigaste resultaten som uppnåtts i delprojekten. Kapitlet inleds med en beskrivning av och speciella lösningar för Winter City 2000 huset som uppförts på Porsön i Luleå. 2.1 Winter City 2000 huset Huset är huvudresultatet i projektet varför man ur en kvantitativ synpunkt kan säga att projektet nått målet. I Winter City 2000 huset har flera konstruktionsoch designdetaljer integreras. Processen som ledde fram till dessa lösningar och deras särdrag skildras närmare under varje delprojekt. I USA används framförallt en typ av platsbygge kallat "platform building". När Skånska uppförde fyra- och femvåningshusen med bärande trästomme i Lindköping och i Växjö 1995 användes en försvenskad variant av denna platsbyggnadsteknik. Lindbäcks Bygg har anammat volymbyggnadsteknik - en helt annan produktionsteknik. Volymelement tillverkas i fabrik och transporteras till byggplatsen för montage. Volymerna levereras kompletta där tapetsering, elinstallationer, innerdörrar, köksoch badrumsinredning, ventilationsdragning mm färdigställs så långt som möjligt i en industrialiserad tillverkningsprocess. Fördelen med denna produktionsteknik är de kontrollerade förhållanden produktionen i fabrik ger men främst den korta leveranstiden. Det tar ca 12 veckor från order till inflyttningsfärdigt hus. Huset och projektgruppen presenterades under Winter City 2000 mässan i Luleå i februari Tankarna och utvecklingen av konceptet presenterades i ett seminarium och i en monter där bl a en visualiserad datormodell av huset förevisades. En grupp mässdelegater förevisades huset på plats och Lindbäcks Byggs industrialiserade produktion. Ett informations- och broschyrmaterial distribuerades under mässan. Winter City 2000 husets tekniska särdrag Utanpåliggande installationer: El-, tele- och datainstallationerna är förlagda bakom ett speciellt designat trälistsystem som integrerar krav och önskemål från installatörer, byggare och träproducenter. Tre typer av lägenhetsutformning: Öppen planlösning, vanlig lägenhetslösning och studentlösning har används för att visa på systemets flexibilitet, dvs vad som menas och tillåts med kundanpassning. Trädetaljer: Huset har utformats med maximalt utnyttjande av synligt/ invändigt trä både i lägenheter och i trapphus. Fasaden består av brandskyddsimpregnerad träpanel efter en noggrann utredning om tillräckligt brandskydd. Ur miljösynpunkt noteras att så mycket som 63% av allt trä är miljöcertifierat enligt FSC systemet. Integrerat installationssystem: Alla nödvändiga installationer; värme, vatten och el, är koncentrerade till en prefabricerad trapphusmodul som kan dockas på plats. Ett nytt aggregat är framtaget där systemet tillåter individuell förbrukningsmätning och är anpassningsbart efter skilda kommuners krav på bl a eftervärmning av luft. Utformningen har integrerat krav som t ex komfort för boende, produktionsanpassning och brandskydd mm. 4 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET

7 BP* H** tarma idyoui Stuapni fiats 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET I 5

8 2.2 Marknadsföring, organisation och försäljning Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits som ett samarbete mellan Lindbäcks Bygg och LTU, avdelningen för ekonomistyrning (Professor Einar Häckner och Ek. Dr Mats Westerberg). Nyckelbegreppet vid introduktion av en ny produkt eller ett nytt koncept är att gemensamt ta fram en vision, affärsidé och strategier. Arbetet bestod till stor del av att analysera företaget Lindbäcks Bygg internt och externt. Tre examensarbeten (Bernmark och Löfstedt, 1999, Radkvist och Svensson, 1999 samt Forslund och Olsson, 1999) utfördes inom området strategisk och operativ ekonomistyrning och diskuterades i ett gemensamt seminarium. Med utgångspunkt från resultaten formulerades en ny vision/affärsidé för produkter och koncept framtagna inom projektet: Vision: Lindbäcks Bygg AB ska inom fem år vara ledande i Sverige på kundanpassade, prefabricerade träkonstruktioner för boende. Affärsidé: Lindbäcks Bygg AB ska erbjuda kunderna attraktiva lösningar för deras boendebehov som motsvarar högt ställda förväntningar när det gäller flexibel utformning, ekonomi, snabbhet samt miljökrav. En viktig komponent i affärsidén är flexibilitet vilket konkret betyder kundanpassning genom tillval. Hur processen för val och tillval ska gå till, dvs organisation, kundmöten, marknadsföring/informationsspridning osv, undersöktes. Konkreta studier om produktionskostnader genomfördes i delprojektet Integrerad produktions- och konstruktionsteknik för trä och kunduppföljning/ kundundersökning av tillvalsprogrammet i ett konkret byggprojekt undersöktes i delprojektet Vad är viktigt för en tänkbar kund. Från dessa kunskaper genomfördes (genomförs): En processrelaterad verifiering dvs affärsidén och den externa kommunikationen från Lindbäcks Bygg mot kunder och leverantörer studerades och utvecklades vid styrgruppmöten och erfarenheterna tillfördes företaget. Den så viktiga interna implementeringen för att motivera, förankra och tillvarata de anställdas kompetens och engagemang i förändringsarbetet. En erfarenhet vunnen från arbetet är att en nödvändig fortsättning av att operationalisera affärsidéutvecklingen är att utföra en: Marknadsintroduktion: Introduktionen ska ha utgångspunkten 90% mjukvara och 10% teknik. En direkt marknadsintroduktion av ett starkt koncept, ett gammalt koncept/produkt som är utvecklat med en tydlig differentiering, kostnadseffektivitet och fokusering, är att föredra framför en mera defensiv strategi som börjar med en marknadsanalys. 2.3 Vad är viktigt för en tänkbar kund Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits som ett samarbete mellan HSB, Lindbäcks Bygg och LTU. I en dialog med HSB genom samarbete i två konkreta byggprojekt (Vallentuna och Huddinge) och djupintervjuer med NCC, SKÅNSKA och JM analyserades frågeställningarna: Hur väljer man kund? Hur marknadsorienteras produkten? Vilka parter är iblandade i marknadsorienteringen? Undersöker ni kunders behov, förväntningar och attityder och hur används informationen? och Vilka speciella fördelar lyfter ni fram i er försäljning. Utvärderingar och diskussioner presenterades för styrgruppen och finns redovisade i examensarbetet (Weidemanis, 1998). 6 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET

9 Analysen av resultaten utfördes genom att använda NCC Bostads kundorienteringsverktyg - helhetstagandet. Den bärande idén är developing dvs en resursmässig omfördelning från en produktionskoncentrering till en koncentrering av resurser mot tidiga (affärsidé, val av ort och läge, exploatering) och sena skeden (kundvård, förvaltning och erfarenhetsåterkoppling). Viktiga konklusioner är: Marknadsanpassning: för att kunna marknadsanpassa bostäder efter kunders specifika behov måste brukarnas/kundernas krav kartläggas med avseende på läge (geografiskt lokalt och närområde), produkt (planlösning och inredning) samt service (fastighetsskötsel och fastighetsservice). Byggföretag kan/ bör använda sig av olika servicenivåer mot kunder och olika typer av produktdifferentiering som ekologiska bostäder, flexibla eller standardbostäder. Brukaruppfattningar: En viktig del i processen är att i ett tidigt skede och sedan genom kontinuerliga kontakter och uppföljning mäta brukaruppfattningar. System för en kontinuerlig erfarenhetsåterkoppling genom t ex databassystem måste utvecklas där speciella personer inom byggföretaget eller hos fastighetsägaren måste ansvara för att detta förs in i processen. Parallellt med detta arbete utfördes en studie av (Svanerudh, 1998) om vad en population av kunder vill ha i sin bostad för att den ska vara attraktiv. Resultatet är 10 strategiska utformningspunkter. Viktigt för boende är bl a god ljudisolering, materialval som ger en naturnära känsla, öppna rumssamband med flexibilitet, höga takhöjder, stora kök och badrum samt smarta lösningar för förvaring. Dessa upptäckter ledde bl a fram till formuleringen av affärsidén beskriven ovan. Resultaten från detta delprojekt omsattes sedan i delprojekten Anpassad arkitektonisk utformning som flera olika förslag på lägenhetsutformningar som diskuterades noggrant inom styrgruppen utifrån kundperspektivet. Tankarna om produktdifferentiering och mätning/verifiering av brukaruppfattningar omsattes i ett gemensamt byggprojekt mellan Lindbäcks Bygg och HSB i Ormstalund, Vallentuna. HSB har tagit fram sju olika boendekoncept baserade på segmentering av kundgrupper i livscykeln. Området i Vallentuna och den tänkta kundgruppen klassades in i ett av dessa koncept varefter husen marknadsanpassades mot läge och produkt. Brukaruppfattningar undersöktes sedan i ett examensarbete (Bergling, 1999) och analyserades utförligt i Stehn och Jonsson, 1999 samt Stehn m. fl Resultatet från brukarundersökningen kan kortfattat sammanfattas som: Den presumtiva kundgruppen finns men var färre än förväntat. Möjligheterna till flexibilitet i hemmet har uppskattats av kunderna där 22% av köparna angav flexibilitet som ett av de vikigaste skälen för husköpet. Tillval av inredning och förändringar av planlösningar har kunnat påverkas och många har utnyttjat detta. Tillvalsprogrammet måste utformas bättre i förväg och hanteringen av tillval och dess konsekvenser måste effektiviseras. Läget har spelat en mycket stor roll i kundernas beslut att köpa bostad. Området känns välplanerat och genomtänkt. Prisnivån med tanke på läge, flexibilitet och tillval - kundanpassning ligger på en lämplig nivå. Inom projektet genomfördes en studieresa till Atlanta i Maj 1999 för att söka erfarenheter om vad developing är, hur boende kan differentieras och hur brukaruppfattningar omsätts till lägenhets- och husutformning. Dessa frågeställningar jämfördes mot det pågående byggprojektet i Vallentuna. Genom intervjuer, seminarier och studiebesök studerades det sk "life style" konceptet 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET I 7

10 som kan karakteriseras av nyckelbegreppen: image, status och identifiering, se bilaga. En stor vikt lades vid tidiga kundkontakter och kontinuerlig uppföljning och marknadsföring av konceptet. Viktiga ingredienser är att ständigt ha möblerade visningshus för nya och presumtiva kunder och en marknadsinriktad personal som är anställd av developern/byggföretaget, är teknisk kunnig, men främst är en försäljare som ansvarar för kundkontakter och erfarenhetsåterkoppling till företaget. 2.4 Anpassad arkitektonisk utformning Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits av SEP arkitektkontor och i det avslutande skedet som ett samarbete mellan SEP arkitektkontor, AssiDomän Nordträ, Storfors Plåt, BPA och LTU. En relativt utförlig skildring om arbetet finns beskrivet i delrapporten från februari Arbetet med utformning av byggsystemet med avseende på formgivning och funktion har bedrivits inom tre delsteg: Inventering: Influenser från trähusbyggande i Sverige och Internationellt och även influenser från delprojekten Vad är viktigt för en tänkbar kund, Anpassade installationssystem och Industriellt miljövänligt byggande/materialkrav. Utformning av planlösningar: Ett flertal förslag där hänsyn tagits till resultaten från inventeringen har presenterats, diskuterats och omarbetats efter styrgruppens förslag. Invändiglutvändig beklädnad: Utgångspunkten var att klä in husvolymerna med mycket trä Inventering Intryck från byggkostnadsdelegationens tävling, NUTEKs arkitekttävling och den därtill kopplade studieresan till USA och Schweiz samt Lindbäcks Byggs studentlägenheter formade basen för input till den direkta lägenhetsutformningen. Erfarenheter från studieresan är: USA: Arbetet fokuseras mot hur ett företag går in i projektet där förarbete och marknadsföring är viktigt. Konkurrensläget var sådant att insatserna/ utveckling lagts på utseendet dvs arkitekturen är en god affärsidé - appearance is everything] För svenska byggare finns inte mycket att lära om produktionstekniken, t ex kan virke byggas in fuktigt i väggen och få torka på plats. Detta observerades också i studieresan till Atlanta genomförd i delprojektet Vad är viktigt för en tänkbar kund. Schweiz: Hantverksmässig förtillverkning med ordentlig planering. Genomgående väldigt genomtänkta detaljlösningar - mycket överarbetade. Marknaden tycks vara relativt prisokänslig eftersom byggkostnaderna är ca 3 ggr så höga som i Sverige. Eftersom lösningar och detaljer är så tekniskt fulländade är det svårt att få ekonomi för detta i Sverige men en hel del goda arkitektoniska idéer kunde användas. Utformning av planlösningar Viktiga ingångsparametrar - krav - vid utformning av planlösningar var industrialisering och kundanpassning. Den arkitektoniska utformningen måste vara anpassad till den industriella volymtillverkningen av husen utan att späda ut de kostnadsmässiga fördelarna som redan finns. De generella kundkrav som framkommit i studierna ovan tillsammans med övriga influenser omsattes och integrerades i volymbyggsystemet för att minska underhållskostnaderna. Enligt 8 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET

11 HSBs erfarenheter kan det vara svårt att tillgodose krav från hyresgäster eftersom dessa krav är mycket dynamiska och förändras kontinuerligt. Detta medför att den arkitektoniska lösningen blev flexibelt utformad så att de flesta krav/ önskemål kan tillgodoses. Flexibilitet är ett nyckelbegrepp. De planlösningar som finns redovisade i figur 1 är därför optimerade genom diskussioner och acceptans av styrgruppen med tanke på följande aspekter: Modulanpassning: Baserat på produktions-, konstruktions- och transportaspekter. Integration har skett med delprojektet Integrerad produktions- och konstruktionsteknik för trä. Små och ekonomiska lägenheter: Baserade på resultat från kundundersökningar. Central placering av "väta volymer" mot trapphuset baserat på produktionsaspekter och resultat från delprojektet Anpassade installationssystem. Vid denna punkt i utvecklingsarbetet låstes en lägenhetsutformning (figur 1) med definierad flexibilitet som input till utvecklingen av installationssystemen och konstruktionssystemet. Med flexibilitet menas i detta fall att innerväggar kan tas bort eller flyttas. Här bör nämnas att förslag utanför dessa tre aspekter har undersökts. Ett antal fria lösningar baserade på förväntade kundkrav arbetades fram samt dessutom förslag baserade på de ovan nämnda 10 strategiska utformningspunkternas. Dessa planlösningar hade t ex större kök och hall, förråd i anslutning till entrén utan att fokus var mot en modulanpassning. Förslagen förkastades eftersom de kostade för mycket och störde den industriella produktionen. Invändig/Utvändig beklädnad I ett relativt tidigt skede av projektet bestämdes följande inriktning: Inget sprinklersystem: Brandsäkringen av huset ska åstadkommas på annat sätt. Maximalt synligt trä ut- och invändigt: Den arkitektoniska utformning av synligt invändigt trä är i fokus. En träfasad för trevåningshuset ska utformas så att detaljutformningen och träets möjlighet att skapa reliefer på ytan ska framhävas. Utanp åliggande installationer: El/data och om möjligt även VA installationer ska förläggas utanpåliggande. Installationerna ska integreras i systemet och täckas med en arkitektoniskt utformad trälist. Att uppfylla brandskyddskraven för dessa tre punkter är en lika svår som nödvändig uppgift. Med hjälp av två externa konsulter; Brandskyddslaget (Thor, 1999) och Håkan Lantz, brandexpert på J&W, analyserades möjligheter för en maximal användning av synligt trä invändigt och på fasader. Brandskyddslaget har medverkat i olika projekt där konkreta förslag på utformning lett fram till lokala godkännanden. Den strategi som följdes vid arbetet var att ett lokalt godkännande baserat på Brandskyddslagets förordnande troligtvis ger tyngden av ett nationellt typgodkännande. I rapporten (Thor, 1999) beskrivs råd och föreskrifter för synligt trä i lägenheter, i trapphus och på fasader. Rapporten andas försiktig optimism vad gäller användandet av trä som ytskikt men kontentan är att det behövs en god och tillräcklig information av materialval samt detalj- och systemlösningar så att den lokala brandskyddsmyndigheten (Luleå) kan fatta ett positivt beslut. På grundval av dessa utredningar beslutades att fasaden ska utformas av brandskyddsimpregnerat virke. 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET I 9

12 Fasadpanel från AssiDomän brandskyddsimpregnerades i England (företaget Hickson) i samarbete med delprojektet Miljövänligt byggande och materialkrav. En brandskyddsdokumentation av tillförlitligheten och långtidssäkerheten av brandskyddsimpregnerat trä granskades av Trätek och ett utlåtande/intyg skrevs om att impregnerat trä uppfyller kraven för brandskydd. Dock måste ett kontrollprogram upprättas där kontroller av panelen utförs med jämna mellanrum för att påvisa att impregneringen inte är påverkad av långtidseffekter. Detta arbetades in i den brandskyddsdokumentation som antogs av brandskyddsmyndigheten i Luleå - dvs ett lokalt "typgodkännande" erhölls. Utvecklingsarbetet och resultatet av valet om utanpåliggande installationer beskrivs under delprojektet Anpassade installationssystem. 2.5 Anpassade installationssystem Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits av Storfors Plåt i samarbete med BPA och Theorells (Berndt Hortlund). Arbetet initierades med en förstudie utförd av LTU energiteknik (Johansson och Lundqvist, 1998). I förstudien beskrevs och beräknades energi- och effektbehov anpassade till ett volymbygge och en tidigt utförd sk QFD studie. Från HSB hämtades också erfarenheter/influenser från ett system där lägenhetsaggregat koncentreras till en undercentral i trapphuset. Med detta system samlas från- och tilluftsaggregat, fjärrvärmeväxlar, el-central mm i ett schakt i trapphuset och blir gemensamma för alla lägenheter i ett plan. Fördelarna med systemet är att: drift och skötsel underlättas, kundanpassning och individuell styrning/mätning av installationer åstadkoms enkelt, störande installationsljud undviks inne i lägenheterna, samordning mellan konstruktions- och installationssystemet ger enklare och billigare lösningar. Figur 2 Lösningen för installationssystemet. Alla installationer koncentreras till en undercental i trapphuset som betjänar lägenheterna. Konstruktionssystemet kommer på detta sätt att byggas upp av tre moduler: en tekniktät trapphusvolym, våta volymer i lägenheterna (kök och badrum) centrerade mot trapphuset och torra volymer längst ut. 10 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET

13 Utgående från dessa kunskaper och erfarenheter beslutades att utforma ett system för installationsdragning, anpassat till flexibiliteten beskriven ovan. Se figur 2. Värmeinstallationer förläggs i golven med speciella demonterbara modullösningar för balkongdörrar och modulgränser, flexibiliteten bibehålls genom att all ledningsdragning i golvbjälklaget förläggs till ytterväggarna. Installationer för el/tele/data förläggs synligt på väggen bakom en furulist. Utvecklingen av denna list anpassades mot installations-, konstruktions-, tillverknings- samt arkitektoniska krav och beskrivs nedan. Dessutom utvecklades en undercentral, en samlingspunkt för samtliga installationssystem, integrerad i byggsystemet så att den dockas på plats i ett förbestämt utrymme. Undercentralen betjänar lägenheter på samma plan och ansluts till ett centralt schakt i trapphuset. En integrerad undercentral med tillhörande aggregat utvecklades med följanda karakteristik: 1. Aggregaten ökar kostnaden med ca kr jämfört mot konventionella tilloch frånluftsystem. Ventilationsaggregaten hängs upp på en svängbar ställning vilket effektiviserar installationssamordningen i undercentralen, schaktet och trapphuset. 2. Systemet bygger på ett mycket litet tryckfall vilket i sin tur ger en temperaturverkningsgrad på ca 80% och innehåller återvinning av energi av frånluften. 3. Systemet fungerar med ett lågt grundflöde, 25 1/s, som kan forceras via köksfläkten. 4. Utan eftervärmning är placering och kvalitet av tilluftsdon mycket viktig så att inte komforten minskas genom att kall luft trycks in i rummen. 5. Systemet blir generellt eftersom eftervärmning av luften sker via ett separat system (vatten, el- eller fjärrvärme) alltefter skilda kommuners krav. Brandsyddssäkringen för systemet undersöktes av Brandskyddslaget och förslag på åtgärder presenteras i rapporten (Fagergren, 2000). Genom att förlägga utanpåliggande installationer uppnås en flexibilitet för brukaren/kunden/fastighetsägaren att ta bort inneväggar, ta nya uttag mm utan att behöva tapetsera om eller demontera delar av innerväggar. En ytterligare effekt som nås är att tillverkningen av byggelementen, som sedan monteras i fabrik till volymer, förenklas eftersom installationsarbetet utförs efter elementtillverkningen, denna produktionsvinst undersöktes i delprojektet Integrerad produktions- och konstruktionsteknik. En speciell listgrupp skapades med deltagare från SEP arkitektkontor (arkitekt), AssiDomän Nordträ (listtillverkning), Storfors plåt och BPA (installatörer). Ett flertal olika förslag arbetades igenom där alla ingående krav och funktioner från de berörda företagen/kompetenserna integrerades. Resultaten förevisades för styrgruppen och ett antal prototyper togs fram som till slut ledde fram till listen visad i figur Miljövänligt byggande och materialkrav Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits som ett samarbete mellan AssiDomän Nordträ och LTU. I två examensarbeten (Kädergård, 1998 och Hedberg och Löfstedt, 1999) undersöktes och lämnades rekommendationer till utvecklingsgruppen angående: Hur ska ett miljöanpassat trähus åstadkommas - genom speciell "green design " eller på annat sätt samt miljökonsekvenser med tanke på yttre miljö och resursförbrukning. 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WINTER CiTY 2000 HUSET I 11

14 Figur 3 Detaljutformning av golvsockeln och utformning av taklisten för utanpåliggande el/data installationer. I (Kädergård, 1999) redovisas en analys om hur trevåningshuset ska miljödeklareras. Konklusionen är att FSC-cerifierat (Forest Stewardship Council) virke ger en bra och tillräcklig miljöprofil åt projektet dvs en miljödeklarering av ingående material tillfredsställs av FSC-certifieringen. Certifiering garanterar att råvaran kommer från ansvarsfullt brukade skogar där bl a kraven om miljöanpassat skogsbruk och bevarande av känsliga biotoper finns tillgodosedda. Undersökningen rekommenderade inte en miljöprofil genom miljömärkning av de deltagande företagen enligt t ex EMAS eller ISO Den strategi som följde för att FSC-certifiera hela trevåningshuset var att Lindbäcks Bygg och AssiDomän Nordträ gemensamt identifierade leverantörer respektive kunder så att, om möjligt, alla träprodukter som byggs in i huset följer den sk "chain-of custody". Resultatet var att de flesta av alla träprodukter, dvs fönster, ytter- och innerdörrar, trätrappor, trälister och träreglar, som upphandlades och levererades till huset kunde säkerställa FSC-cerifieringen. I vissa fall uppstod en merkostnad jämfört mot de traditionella leverantörerna och produkterna men dock inte i alla lägen. För att erhålla en FSC-certifiering av huset krävs att minst 70% av allt använt trä är FSC certifierat genom chain of custody. 63% av träprodukterna i Winter City 2000 huset är FSC-certifier'ade. Orsaken till att inte målet nåddes var att det inte fanns FSC-certifierat limträ och golvspånskivor vilka tillsammans utgör ca 21% av den totala volymen. Problemet var alltså inte att hitta "rätta" leverantörer utan att det inte fanns några leverantörer för alla träprodukter i huset. För att få information om miljöbelastningen av fyra olika byggkomponenter genomfördes en sk effektvärdering (Hedberg och Löfstedt, 1999). Metoden utnyttjar livscykelanalyser som i detta fall tagit hänsyn till emissioner, energiförbrukning, avfall och resurser vid tillverkning och transporter. På bas av tillgängliga indata, underhåll är inte medräknat, kunde det konstateras att trä är det bästa valet som fasad, golv och fönster. Transporter av både komponenter som byggs in i husen och de färdiga volymerna som byggs ihop till hus på byggplatserna har en mycket stor betydelse för miljön. En utredning utfördes om miljöpåverkan av volym/hus transporter från Lindbäcks Byggs fabrik i Piteå till ett objekt i Abisko. Analysen generaliserades så att resultatet, inom givna förutsättningar (Kädergård 1999), gäller för liknande hustransporter. Miljöbelastningen i figur 4 är beräknad som totala 12 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET

15 Figur 4 Total miljöbelastning som funktion av transportavstånd och m 2 byggyta. mängden emissioner (HC, NO x och C0 2 ) från persontransporter och lastbilar för Lindbäcks egna transporter och för alla underentreprenörer D-baserat IT-system för flervånings trähus Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits som ett samarbete mellan LTU och alla deltagande företag samt vid utvärdering och kravspecificering av mjukvaror med Byggkonsult Anders Högberg AB (Tomas Alsmarker och Robert Grahm). Med utgångspunkt från den metod som finns beskriven i det av NUTEK accepterade projektet Utveckling av gemensam plattform för 3D baserat ITsystem för flervånings trähus drevs arbetet inom detta delprojekt i tre delsteg: Precisering: Med målet att bestämma funktionskrav på system och programvara Utvärdering: Arbetet bestod i en gemensam värdering av olika datorsystem/ plattformar. Validering/Vidareutveckling: Med målet att testa valt system, gemensamt med vald leverantör och ge förslag på vidareutveckling. Det övergripande målet i detta delprojekt kunde inte uppfyllas, dvs arbete med vidareutveckling av systemet i delsteg 3 utfördes inte. Den direkta orsaken är affärsmässiga uppgörelser utanför ramen för projektet Industriellt byggande i trä. Den valda systemleverantören (BLOCO-DDD) omorganiserades, programplattformen drogs bort från marknaden med påföljden att en omstart av utvärderingen måste göras halvvägs in i projektet. Det olyckliga resultatet blev att målen med projektet inte kunde förverkligas eftersom varken resurser och projekttid räckte till. Precisering Baserat på de olika företagens behov och önskemål på ett 3D IT-system upprättades en kravstjärna (Johansson, 1998), se figur 5. De olika funktionskraven eller önskemålen på funktionen av en IT-plattform diskuterades vid ett flertal styrgruppmöten. För att underlätta och tydliggöra prioriteringen av vilka funktioner som var centrala i projektet utfördes ett antal visualiseringar av generell prestanda och användbarheten av 3D-program. Efter diskussioner bestämdes följande inriktning: Visualisering; Utvecklingsarbetet och potentialen av ett 3D IT-system ska inriktas mot visualisering dvs marknadsföring av hus/lägenheter 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET I 13

16 Visualisering Arkitekt Skuggor, sol, snö och vind, detaljer Sälj stöd Vandra runt, material, texturer, byggnad på aktuell tomt, utsikt DATABAS Förvaltning Underhåll Intervall Uppdatering av modell Ytberäkning Projektering Produktion, ekonomi Dimensionering Installationer Samordning Dokumentation Skisser, detaljer, översikt Kartmaterial Stadsplaner, lantmäterikartor Ekonomi/kalkyl Kalkyl från mängdspec. efter kontoplan, avstämningar, uppföljning Produktion i fabrik Ritningar, tillverkningsinstruktioner, inköp, (mängdspec, tidplan), produktionsstyrning Produktion på bygge Ritningar, tidplan, MA efter tidplan Brukarkrav Buller, svikt Installationer El, VVS etc Grund och hus Dimensionering, svensk norm, produktionskrav, dimensionering Figur 5 mot kund. Effektiv koppling mellan projekteringsverktyg och visualisering söks. Kravstiärna för IT-system i Industriellt?, j r i i». i _ byggande i trä Återkoppling mot avancerade konstruktionsverktyg mgar inte i projektet. Utvärdering En sondering av marknaden vad gäller befintliga 3D-program inom byggbranschen inledde utvärderingen. För att inte utesluta några möjligheter togs också kontakter med representanter för den mekaniska industrin. Inom den mekaniska industrin finns en stark koppling mellan visualisering - projektering - dimensionering. Vad gäller visualisering ställs dock lite annorlunda krav från byggindustrin. I en byggnad måste man ta hänsyn till den totala miljön på ett annat sätt än om man ska presentera ett "kugghjul". Bedömningen gjordes att det inte finns någon IT-plattform på maskinsidan som uppfyller kravstjärnan i figur 5 utan en orimligt kostsam omarbetning. Efter inledande kontakter och presentationer av BLOCO-DDD samt Consultec utvärderades deras system samt tillsammans med Byggkonsult Anders Högberg fem andra programvaror/leverantörer. De sju olika 3D-programplattformarna utvärderades mot funktionskraven visualisering, förvaltning, dimensionering, projektering samt produktion/ekonomi. Programvaran som utvärderades (Johansson, 1998) var: WoodCad (BLOCO-DDD), DDS HusPartner (Consultec), ArchiCAD (LaserCad), AutoCad (AEC), CAD Point (AEC), Mechanical Desktop (AEC) samt Microstation Triforma (CAD & Office). Resultatet av utvärderingen resulterade i att tre olika programplattformar rekommenderades: WoodCad har ett öppet och utvecklingsbart system med hög detaljeringsgrad. Leverantören DDD var villiga och kunniga att satsa egna resurser på vidare utveckling mot projektet. ArciCAD för enkla rederingar och arkitektoniska visualiseringar. Mechanical Desktop är anpassat till byggstandard och kompatibel med marknaden men däremot var leverantören inte intresserad av gemensam anpassning och utveckling. Styrgruppen fattade beslutet att gå fram i två parallella spår. Inom delprojektet Anpassad arkitektonisk utformning köps programmet ArciCAD och inom detta delprojekt WoodCad. 14 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET

17 Utvecklingsarbetet i delsteg 3 fokuseras mot att koppla ihop dessa två programvaror och utvecklingsarbetet bedrivs gemensamt mellan två leverantörer och från två utgångspunkter; visualisering och projektering. Båda företagen var positiva att bidra själva till detta och inledande kontakter och förhandlingar tog vid. Visualisering ArchCAD Utveckling och integrering av 3D-modeller och visualisering Projektering WoodCad Implementering av byggsystemet för konstruktion och produktion Utveckling ArchCAD - WoodCad Målet är en modul anpassad till projektet som överför intelligens mellan programmen så att arkitekten/projektören/byggaren kan arbeta med sina speciella krav i en gemensam miljö. Denna utveckling bör gynna branschen i stort. Validering/Vidareutveckling På grund av ägarbyte och andra omstruktureringar inom BLOCO så bedömdes det meningslöst att arbeta vidare med WoodCad. Visualiseringsspåret med ArciCAD förlöpte emellertid och en visualisering av flexibiliteten i byggsystemet förevisades på Winter City 2000 konferensen. Dock föll härmed utvecklingsdelen i detta delprojekt, dvs att uppnå en intelligent koppling mellan visualiserings- (arkitekt) och byggsystemet (byggare). BLOCO lanserade nu en ny 3D-plattform kallat Vertex. Programmet fanns inte på den svenska marknaden men hade (har) en stor potential att fylla alla funktioner i kravspecifikationen i figur 5. Emellertid krävdes här ett omtag och nyutvärdering av Vertex för att komma till dessa slutsatser. BLOCO sade sig igen vara intresserade och villiga att anpassa programmet för svenska förhållanden. Programmet utvärderades av Lindbäcks Bygg och användes för att modellera det konstruktionssystem som används. Konklusionen var att en anpassning måste ske innan programmet var lämpligt för utvecklingsspåret beskrivet ovan. En erfarenhet vunnen från arbetet med Vertex är att en fortsättning av att utveckla ett 3D IT-system hänger samman med en utveckling av Lindbäcks Bygg mot funktionskravet produktion/ekonomi. Produktions- och materialstyrning genom ett sk MPS-system är möjligt att utveckla inom Vertex men detta kräver att den vidareutveckling av företaget som beskrivs under Marknadsföring, organisation och försäljning fortsätter vidare. 2.8 Integrerad produktions- och konstruktionsteknik för trä Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits som ett samarbete mellan Lindbäcks Bygg och LTU. Som förstudier inom delprojektet utfördes två examensarbeten (Thiger, 1999 och Lindberg 1999) för att utreda möjligheter och begränsningar med lätta träbjälklag och grundläggningsmetoder för modulbyggda trähus. Träbjälklagsproblematiken är central för att lyckas med trähusbyggande både med hänsyn till konstruktions- och produktionsaspekter men främst ur kundperspektivet. Frågan om utredning av grundläggningsmetoder för en industriell husproduktion väcktes inom styrgruppen främst av HSB ur ett underhållsperspektiv. 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET I 15

18 Problematiken med lätta träbjälklag kan sammanfattas i två funktionskrav: tillräcklig osvikt och osvängningsegenskaper och tillräcklig stegljudsisolering. Teoribildningen inom detta område är för närvarande inte tillräcklig för att ge tillförlitliga modeller användbara vid utformningen så att dessa kriterier kan bedömas. Genom att jämföra existerande modeller för svikt och integrera detta med ett pågående forskningsarbete på avdelningen för teknisk akustik, LTU, kunde rekommendationer lämnas för vidare utveckling av det bjälklag som Lidbäcks Bygg använder (Thiger, 1999). Vid tidigare projekt har Lindbäcks Bygg både använt krypgrundläggning och platta på mark som grundläggningsmetoder. Volymhusbyggande kan innebära fuktproblem vid båda alternativen eftersom brandsäkring och konstruktiva aspekter bl a begränsar möjligheten till att ventilera bort eventuell fukt genom "skorstensverkan" vertikalt genom huset. I ett examensarbete (Lindberg, 1999) identifierades potentiella teoretiska problem med de båda metoderna. Genom fallstudier och mätningar undersöktes även ett flertal olika objekt grundlagda på de två sätten. Baserat på resultaten lämnades flera rekommendationer på hur grundläggning borde utföras för att fuktrelaterade problem inte ska uppstå. Speciella luftspaltsbildande åtgärder mellan volymsyllarna och betongplattan bedömdes som bra alternativ för att förhindra fuktproblem. Kostnadsuppskattningar utfördes och visade att merkostnaden för att välja det "bästa" alternativet för platta på mark, jämfört mot den nuvarande lösningen, är ca 98 kr/m 2. Hur de framtida underhållskostnaderna kommer att bli går inte att säga. Motsvarande kostnadsökning för krypgrunden resulterade i att en mer varm/fuktsäker grundläggning kostar ca 42 kr/m 2 mer än Lindbäcks Byggs nuvarande metod. I detta läge i projektet uppstod frågor om hur kundanpassning via flexibilitet ska åstadkommas praktiskt dvs hur ska huset produceras och konstrueras för att möta kraven/önskemålen identifierade i delprojekten Anpassad arkitektonisk utformning och Vad är viktigt för en tänkbar kund. Styrgruppen beslöt då att driva detta arbete genom en doktorand, gemensamt finansierad av projektet Industriellt byggande i trä och Norrbottens Byggmästareförening (som finansieras av medlemsavgifter från privata byggentreprenörer) med syftet att utveckla ett integrerat konstruktions- och produktionssystem som kan möta marknadens krav på kundanpassning för flexibla lösningar som kan produceras på ett kostnadseffektivt sätt. Strategin som följdes i utvecklingsarbetet var att utgående från de lösningar som Lindbäcks Bygg arbetar med optimera och utforma nya detaljlösningar. Utgångspunkten togs från den planritning som visas i figur 1 (sidan 5) och de krav på flexibilitet som krävs av den. Filosofin för kundanpassning är att bygga in en flexibilitet för alla kunder, dvs en flexibilitet som bara i vissa fall utnyttjas. Ett konkret exempel är att det bärande systemet måste klara av om en modulskiljande vägg väljs bort (flexibilitet) utan att stort förstärkningsarbete måste göras i efterhand. För att klara detta utformades en lösning med dolda limträbalkar. Dessa utnyttjas, ur en bärförmågesynpunkt, endast om väggen tas bort. Konsekvensen är en fördyrad, men kundanpassad lösning. En annan konsekvens av denna speciella lösning var att målet med ett FSC-cerifierat hus, se Mil]ovänligt byggande och materialkrav, inte kunde uppfyllas. För Winter City 2000 huset skapades en systematisk konstruktionsbeskrivning av Lindbäcks Byggs konstruktionssystem. En uppenbar vinst av den generella systematiska beskrivningen är inom ramen för fortsättningen av projektet 3D-baserat IT system för flervånings trähus. 16 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET

19 För att utreda konsekvenserna av ett kundanpassat/flexibelt konstruktionssystem för produktionen utfördes en produktivitetsundersökning på Lindbäcks Bygg (Stehn mfl., 2000). Mantimmar och materialkostnader för att producera bjälklags- och innerväggselement uppmättes för Winter City 2000 huset. Samtidigt utfördes en liknande mätning av produktionen av Lindbäcks standard koncept - studentlägenhetshus. Material och mantimmar för standardsystemet sattes till 1 varför siffrorna i tabellen nedan är den relativa ökningen/minskningen som orsakats av det kundanpassade systemet. Den största relativa kostnadsökningen uppstår i produktionen av bjälklagselement. En orsak till detta är den limträbalk som byggdes in. Den reella effekten på den totala kostnaden kan inte utläsas ur de relativa siffrorna i tabellen. De totala kostnaderna skiljer sig mellan bjälklags- och väggelement. Till exempel noterades att ett bjälklagselement i en torr volym tar mellan 5-8 timmar mer att färdigställa än ett innerväggselement. Bjälklagselement, mantimmar Bjälklagselement, materialkostnad Innerväggselement, mantimmar Innerväggselement, materialkostnad Standardsystem Flexibelt system studentlägenheter WC-2000 huset 1 Alla våningar :a våningen 1.23 Våning :a våningen :a våningen :e våningen :a våningen :a våningen :e våningen 0.91 En grov uppskattning för Winter City 2000 huset är att kostnaderna har ökat med ca 25% totalt sett. Denna kostnad kan mycket väl minskas om systemen trimmas in och effektiviseras. Om detta sedan kan balanseras av en ökad försäljning är för tidigt att säga och ett svar kan bara fås efter analys av försäljning av ett antal objekt. 3 Vad har projektet tillfört företagsgruppen Företagsgruppen noterar från en sammanfattande värdering av projektet Industriellt byggande i trä följande positiva erfarenheter, svaga sidor och möjligheter av processen (samverkan mellan företagen och LTU) och resultaten (produkter/ detaljer). Positiva erfarenheter Det är avgörande att använda ett systemtänkande vid byggande. Samordningen mellan alla aktörer ger möjligheter till att effektivisera och utveckla individuella konstruktionslösningar och byggproduktionen för alla aktörer. Alla deltagande företag kan tänka sig att fortsätta att samarbete i faktiska byggprojekt, dvs inte bara i ett utvecklingsprojekt. Nätverksskapandet visar 3. VAD HAR PROJEKTET TILLFÖRT FÖRETAGSGRUPPEN? I 17

20 på att den störtsa förtjänsten borde kunna åstadkommas genom långsiktiga avtal för affärer och utveckling. Projektet har gett insikt om betydelsen av "mjuka värden" som kundanpassning, affärsidéutveckling, relationer och samverkan mellan aktörer och kunder. En hel del nyskapande och intressanta byggprodukter och ett färgstarkt hus är konkreta resultat i projektet. Alla deltagare kan nu kan utnyttja detta i framtida samverkansprojekt eller för egen del. Vad som också tillförts är vikten av att i ett tidigt skede fokusera intresset och inrikningen på marknaden, kunder och förhållanden. Ekonomi var ett huvudspår med en lika stark fokusering av projektarbetet mot hur intäkterna kan ökas (mjuka värden) som hur kostnaderna kan minskas (tekniska lösningar). Svaga sidor Projektet hade en tydlig slutdeadline - Winter City 2000 huset - men det visades dålig respekt mot de delmål som sattes upp. Resultatet var en långsam och i vissa fall "trubbig" process. För att komma tillrätta med detta bör tydligare incitament skapas i ett tidigt skde av ett utvecklingsprojekt. Det bör upprättas tidiga strategiska mål med överenskommelser om följande: 1. Vem äger produkten: Egenintresset och incitamentet att satsa i en utveckling kommer från möjligheten att tjäna pengar. Frågan måste lösas i ett tidigt skede där ett gemensamt ägande gynnar ett gemensamt intresse av att utveckla produkten/processen. På detta sätt skapas ett "piskamorot" system eller ett "vinna-vinna" system. 2. Målstyrning: Arbeta fram konkreta slut- och delmål och styr projektet mot och respektera dessa delmål. Incitamentet kommer ifrån punkten Ekonomistyrning: Koppla ekonomistyrningen mot uppfyllande av delmål där utvecklingsstöd från t ex NUTEK och företagets egna insatser gemensamt arbetar mot samma projektmål. Möjligheter Det går att driva utvecklingsprojekt för att kundanpassa och effektivisera bostadsbyggande med inriktning mot hyresmarknaden eller bostadsrätter utanför Stockholmsområdet. Projeket har även visat att modellen med samverkan mellan alla aktörer fungerar bra och bör kunna utvecklas till den nivå som den stationära industrin tillämpar. Förståelse och respekt för alla aktörers frågeställningar och särintressen går att beakta och arbeta in i processen och i produkten. Förevisningar av Winter City 2000 huset för potentiella beställare gav mycket positiva reaktioner. Konklusionen är att det finns en bra marknad för produkten men problemet är att ingen vill/vågar bygga hyresrätter idag eftersom de politiska lösningarna är fel. 4 Referenslista Bergling Lisa (1999). Utvärdering av Ormstalundprojektet. Examensarbete 1999:34 ING. Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. ISSN I 4. REFERENSLISTA

21 Bernmark Markus och Löfstedt Markus (1999). Operativ styrning. En fallstudie av Lindbäcks Bygg AB. Examensarbete 1999:016 EKO. Avdelningen för ekonomistyrning. Luleå tekniska universitet. ISSN Fagergren Tomas (2000). Industriellt byggande i trä - Skydd mot spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet mellan lägenheter, Brandskyddslaget, Rapport Forslund Henrietta och Olsson Linda (1999). Kundanpassning och kostnadseffektivitet som strategiska verktyg - fallstudier i byggföretag. Examensarbete 1999:038 EKO. Avdelningen för ekonomistyrning. Luleå tekniska universitet. ISSN Hedberg Ola och Löfstedt Peter (1999). Miljövärdering av byggkomponenter. Examensarbete 1999:205 CIV. Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. ISSN Johansson Helena (1998). 3D-baserat IT-system för flervånings trähus, Rapport, Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. Johansson Lars och Lundqvist Magnus (1998). Modulbyggande i trä. Undersökning av värme och ventilationssystem anpassade till modulbyggnad. Rapport. Avdelningen för energiteknik. Luleå tekniska universitet. Kädergård Linda (1998). Industriellt miljöanpassat byggande i trä. Examensarbete 1998:212 CIV. Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. ISSN Lindberg John (1999). Krypgrundläggning och platta på mark vid modulbyggda trähus. Examensarbete 1999:151 CIV. Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. ISSN Radkvist Peter och Svensson Mats (1999). Intern Information - kommunikation och användning av information i ett mindre byggföretag. Examensarbete 1999:047 EKO. Avdelningen för ekonomistyrning. Luleå tekniska universitet. ISSN Stehn Lars and Jonsson Jan (1999): Conceptual and customer oriented development of a multi-storey timber frame house system, in proceedings from IPCR-15 the 15th International Conference on Production Research, ed. M.T Hillery and H.J. Lewis, University of Limerick, Ireland, 9-12 August 1999, pp Stehn Lars, Bergström Max och Olsson Ulf (2000). Integrated design and production of multi-storey timber frame houses - production effects caused by customer oriented design. In pre-prints of the Eleventh International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck Feb 21-25, Vol 1 pp Svanerudh, P. (1998): Pre-engineered buildings - a system approach towards a more efficient building process (in Swedish), Luleå tekniska universitet, Avdelningen för stålbyggnad, Licentiat uppsats 1998:04. ISSN: Thiger Per (1999). Integrerad värderingsgrund för ljud- och sviktegenskaper hos lätta träbjälklag. Examensarbete 1999:001 CIV. Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. ISSN Thor Jörgen (1999). Trähus Luleå 99 - Brandskydd. Brandskyddslaget Rapport REFERENSLISTA I 19

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv.

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Lars Dahlberg Direkttel: 070 / 645 04 78 Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Egen historik: Verksam inom Byggentreprenörledet mellan 1971 och 2003, Med arbetsuppgifter

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson Det industriella byggandets historia Helena Johnsson Japan 700-talet Traditionella byggnader följde ett modulsystem för mått Fredrik Blom 1820-1840 Stockholm Flyttbara hus England The Portable Manning

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

IT-stöd i träbyggindustrin

IT-stöd i träbyggindustrin IT-stöd i träbyggindustrin Projektets löptid 2005-12-01 2006-10-30 Helena Johnsson, Luleå tekniska universitet, projektledare (anslagsmottagare) Stefan Persson och Linus Malmberg, Tyréns IT Miklós Molnar,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Martinsons Group AB Mikael Lindberg

Martinsons Group AB Mikael Lindberg 1 Martinsons Group AB Mikael Lindberg Martinsonskoncernen idag Omsätter ca 1,4 miljarder 435 anställda 450 000 m 3 sågad vara 62 000 m 3 limträ 30 000 m3 komponenter till möbel Ägare: Familjerna Martinson

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Vi lyfter er logistik

Vi lyfter er logistik Vi lyfter er logistik Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och emballage Aven Forsa Aven Holmestrand Aven Rabbalshede Kvalitets- & Miljöcertifierade SS EN ISO 9001 SS EN ISO 14001 Ledande tillverkare

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken.

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. BYGG STORT och spännande i trä Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. Introduktion till Nationella träbyggnadsstrategins FORTBILDNINGSPROGRAM. VÄXJÖ UNIVERSITET. OMSLAGSBILD:

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Tekniska åtgärder mot anlagd brand

Tekniska åtgärder mot anlagd brand Tekniska åtgärder mot anlagd brand Patrick van Hees, Nils Johansson Foto: Polisen Gotland Lunds Tekniska Högskola Margaret McNamee, Lars-Gunnar Klason SP Brandteknik Projektgrupp Lunds Tekniska Högskola:

Läs mer

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie LÅGAN Rapport december 2014 Lars Nilsson och Berth Olsson VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning LÅGAN Antal sidor: 9 Göteborg 10 :

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll för planlösningen när jag flyttade in, för mig var det viktigt

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Radiolinja, Esbo. Konceptet Normek Fasad är en servicehelhet för kontors-, affärs- och industribyggnader som även lämpar sig för bostadshus och renoveringar. Normek

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential

Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Industriellt (trä)byggande Nuläge och framtida potential Potential 2020 - positivt scenario Totala bostadsbyggandet omkring 40 000 lgh 45 % småhusbyggande, trästommeandel 90% 12 000 trähus 55 % flerbostadsbyggande,

Läs mer

Projektledare: Jan-Anders Eriksson, tel. 070-524 91 51, E-post: jan-anders.eriksson@torsta.se

Projektledare: Jan-Anders Eriksson, tel. 070-524 91 51, E-post: jan-anders.eriksson@torsta.se Slutrapport Bodsjöstugan, destinationsdesign och entreprenörskap. Regionförbundet Jämtlands län Journalnr.: 2011-7487 Projektledare: Jan-Anders Eriksson, tel. 070-524 91 51, E-post: jan-anders.eriksson@torsta.se

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

Beskrivning. Fem dagar senare kund vi leverera den första skissen baserad på utvecklingsarbetet från de tidigare villaprojekten.

Beskrivning. Fem dagar senare kund vi leverera den första skissen baserad på utvecklingsarbetet från de tidigare villaprojekten. Beskrivning Idén till vindöga föddes under en bilresa mellan Gävla och Stockholm då X-House Stefan Lövblom berättade att de skulle uppföra ett visningshus på en ny typ av hus-expo på Arlanda. Vi hade i

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö öretaget rönbo B Ägare: lommershus %, Stenbackens %, Polarrenen % rönbo jobbar med industriellt byggande inomhus i fabrikslokaler och under väderskydd på byggplats.

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Stålhallar. www.llentab.se

Stålhallar. www.llentab.se Stålhallar www.llentab.se Välkommen till LLENTAB! LLENTAB har levererat stålbyggnader i nära 35 år. Under dessa år har vi levererat ca 7000 stålbyggnader både i Sverige och i Europa. Det faktum att vi

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo.

Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo. Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo. MERBO ETT SMARTARE SÄTT ATT BYA När vi skapade MERBO som boendekoncept utgick vi helt och hållet från de som ska bo i våra hus och vad de värdesätter.

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill!

Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill! Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill! Vilket hus vill du ha? Och hur mycket vill du bygga själv? Egna ritningar - Standardhus - Arkitektritat Tillsammans med Sjömarkenshus kan du på ett smart

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft!

Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! Vi håller vad vi lovar Vi kommer i tid och håller avtalade tider Vi är noggranna och gör ett bra jobb Vi använder sunt förnuft! BVSAB BYGG & VVS SPECIALISTEN Allt inom bygg & VVS www.bvsab.com 2 Vi ARbEtAR

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet i Lund Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en

Läs mer

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? Ett förslag till hur en idé att radikalt förändra byggandet skall kunna realiseras. Dr Sarah Philipson, assistant professor i Marketing, Hägskolan i

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

LKB får stororder på flerbostadshus. Nya lyftmarkeringar på plattbärlag. En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö

LKB får stororder på flerbostadshus. Nya lyftmarkeringar på plattbärlag. En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö #2 NYHETER prefabricerade betongelement 2012 LKB får stororder på flerbostadshus Nya lyftmarkeringar på plattbärlag En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö Bild: SBE Fabrik Katrineholm Ansvarig utgivare:

Läs mer

Bengt Hansson. Professor, fd avdelningschef, Construction Management Byggledare, kvalitetsansvarig under många år. Construction Management

Bengt Hansson. Professor, fd avdelningschef, Construction Management Byggledare, kvalitetsansvarig under många år. Construction Management Myter och sanningar i byggbranschen! Bengt Hansson Professor, fd avdelningschef, Byggledare, kvalitetsansvarig under många år Byggnadsekonomi Samverkan mot en hållbar byggd miljö Construction management

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

THERMOHUS 200 lågenergi

THERMOHUS 200 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Varmgarage: Biarea teknikrum: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: Grovkök/tvätt: WC: Dusch/bad: Täljstenskamin: Garderober: Klädkammare: Torkrum: Grund: Värme:

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

7 NYA HUS. Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus. Sedan 1947

7 NYA HUS. Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus. Sedan 1947 7 NYA HUS Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus Sedan 1947 Läs om våra 7 nya hus VARMT VÄLKOMMEN TILL VISNING AV VÅRA HEMTREVLIGA HUS SOM BYGGS AV TRÄ FRÅN VÅRA EGNA OCH NÄRLIGGANDE SKOGAR. BLÄDDRA GÄRNA

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

3. Kartlägg kundens röst

3. Kartlägg kundens röst 3. Kartlägg kundens röst 3.1 Kartlägg och formulera kritiska kundkrav För att utveckla en produkt som uppfyller kundens krav och önskemål gäller det att lyssna på kundens röst. Med hjälp av denna, existerande

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer