Industriellt byggande i trä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriellt byggande i trä"

Transkript

1 Industriellt byggande i trä och 3D baserat IT-system för flervånings trähus ^T][M[M] W^ V E R K E T FÖR INNOVATIONSSYSTEM

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 Förord Föreliggande rapport beskriver på ett övergripande sätt arbetsgången (metoden) och resultaten som framkom i de två kopplade utvecklingsprojekten Industriellt byggande i trä och 3D baserat IT-system för flervånings trähus. Projektarbetet har utförts av en industriell utvecklingsgrupp och syftade till att utveckla ett industrialiserat byggande där alla krav och önskemål från kunder till leverantörer beaktats och inarbetats på ett optimalt sätt. NUTEK, teknikbrostiftelsen i Luleå och de medverkande företagen har bidragit med medel och eget arbete i projektet. Följande personer medverkade i den industriella utvecklingsgruppen: Erik Lindbäck och Wilhelm Risberg på Lindbäcks Bygg, Sven-Erik Pohjanen på SEP arkitektkontor, Jan Jonsson och Ulf Westerberg på AssiDomän Nordträ, Stefan Wiklund på Storfors plåt, Rolf Eriksson på BPA och Roger Aspgren på HSB Luleå. Luleå, November 2000 Lars Stehn FÖRORD I 1

4 1 Inledning En satsning på utveckling av byggande i trä initierades 1996 med NUTEKs grundplåt för lokala SME. Detta projekt växte sedan i omfattning och har sedan 1997 drivits som utvecklingsprojekten Industriellt byggande i trä och 3D baserat IT-system för flervånings träbus i NUTEKs utvecklings- och teknikspridningsprogram för svensk skogsnäring. 1.1 Sammanfattning Uppfyllande av projektmål och avsteg från projektansökan I projektet Industriellt byggande i trä formulerades två syften/visioner för att utveckla ett industrialiserat byggande i trä: utveckling av ett förkonstruerat byggsystem och försäljning och byggande av ett provhus. Båda målen uppfylldes. Inom projektet utvecklades ett byggsystem där teknikutvecklingen skedde parallellt och i samverkan med arbetet att göra systemet kundanpassat. Det utvecklade systemet konkretiserades i ett fysiskt hus som uppfördes under Winter City konferensen i februari Resultaten presenteras i rapporten. Det integrerade delprojektet 3D baserat IT-system för flervånings trähus drevs i samarbete med projektet Lättbyggnadssystem i trä - effektivare platsbyggen med färdiga byggsystem i trä av Tomas Alsmarker, Byggkonsult Anders Högberg AB (numera Tyréns). I samarbetsprojektet formulerades syftet att utveckla en prototyp till ett datorbaserat 3D-system för projektering, konstruktion, produktionsplanering och visualisering. Detta delprojekt nådde inte ända fram. Enbart sammankopplingen och förslag till vidareutveckling i fråga om visualisering, dvs den viktiga kopplingen mellan kundkrav - arkitekt - byggare, utfördes. Den direkta orsaken till att syftet inte kunde uppnås finns att hämta i den affärsomstrukturering som skedde hos den valda IT-samarbetspartnern vilket medförde att den framtagna strategin inte kunde fullföljas. Resultaten och motiveringar till dessa presenteras i rapporten. Inom projektet inleddes i ett tidigt skede ett samarbete med NCC-Siab Bau i Tyskland för att koppla in internationella (Tyska) krav och önskemål på byggsystemet för en möjlig export. Via NCC-Siab Bau gjordes en undersökning dels angående marknadsefterfrågan av volymbyggda trähus, dels mot formella godkännanderegler. Marknadsundersökningen visade på att systemet på sikt borde ha en potential men efterfrågan av volymbyggda trähus under projektets start ( ) bedömdes som låg och en eventuell introduktion gemensamt av Lindbäcks Bygg och NCC-Siab Bau för tidig. Kontakterna kvarstår men samarbetet och marknadsintroduktionen har skjutits fram. Undersökningen av formella norm- och godkännandekrav pekade i samma riktning, dvs det är för tidigt att introducera ett system godkänt i Sverige i Tyskland. För att få formella godkännanden måste konstruktionssystemet anpassas efter Tyska förhållanden varvid en stor del av arbetet i projektet Industriellt byggande i trä med att integrera kundkrav i produktions- och konstruktionssystemet inte skulle vara ti 11- lämpbart. Även här kvarstår diskussioner om en senare anpassning av systemet mot Tyska förhållanden. Teknikspridning Projektet och delresultaten både avseende direkta tekniska lösningar och praktiska aspekter på t ex hur samverkan mellan företagen organiserats och effek- 2 I 1. INLEDNING

5 terna av detta har presenterats vid flera seminarier. Muntliga framträdanden har skett på Träfestivalen 1999 i Skellefteå och Winter City konferensen 2000 i Luleå - och i TV4 i programmet fråga en forskare och TV2 Nordnytt. Den stora teknikspridningsinsatsen fokuserades till Winter City konferensen och utgjordes av det uppförda huset med en heldags förevisning för mässdeltagarna av huset och av Lindbäcks Byggs industri i Piteå. Under konferensen/mässan hade projektet också en monter med framtaget informationsmaterial och en IT-visualisering av projektet där besökaren kunde (på ett förutbestämt sätt) vandra runt i det byggda huset. Broschyrmaterialet sändes även ut till media vilket resulterade i reportage i fackpressen (Byggindustrin, Nordisk Träteknik och WS branschens facktidning). 1.2 Projektgenomförande Den bärande idén med projektet Industriellt byggande i trä var att utveckla ett industrialiserat och kundanpassat trähuskoncept genom samverkan mellan alla aktörer i byggbranschen. Funktion Beställare Arkitekt Byggare Leverantörer Förvaltare Företag Deltagare HSB, Luleå HSBproduktion, Stockholm Roger Aspgren SEP arkitektkontor, Luleå Sven Erik Pohjanen Lindbäcks Bygg, Piteå Erik Lindbäck Wilhelm Risberg AssiDomän HSB, Luleå Nordträ, Piteå Lindbäcks Jan Jonsson Bygg, Piteå Ulf Westerberg BPA, Piteå Rolf Eriksson Storfors Plåt, Piteå Stefan Wiklund Målet med projektet var att utveckla system och detaljlösningar och bygga ett trevånings trähus. Ett delmål var att utveckla samarbetet - utvecklingsprocessen - dels för att få erfarenheter for FoU arbete mellan SME och mellan SME och ett universitet (LTU). Projektarbetet drevs i två parallella huvudspår - Kundanpassning och Industrialisering. Projektet har organiserats i ett antal delprojekt. Utvecklingsarbetet leddes av en styrgrupp som knöt ihop delprojekten mot de gemensamma målen industrialisering/kundanpassning/samverkan. Varje deltagande företag ansvarade för ett eller flera delprojekt. Generella och systembaserade utvecklingsfrågor diskuterades och identifierades på styrgruppmötena. Dessa frågor utreddes sedan inom respektive delprojekt i ett samarbete mellan företaget och LTU eller mellan företaget och teknik konsulter. Delprojekten var: Marknadsföring, organisation och försäljning (Lindbäcks Bygg) Vad är viktigt för en tänkbar kund (HSB) Anpassad arkitektonisk utformning (SEP arkitektkontor) Anpassade installationssystem (Storfors plåt & BPA) Industriellt miljövänligt byggande/materialkrav (AssiDomän Nordträ) 3D-baserat IT system för flervånings trähus (Lindbäcks Bygg) Integrerad produktions- och konstruktionsteknik (Lindbäcks Bygg) Rapporten är upplagd på följande sätt: En sammanfattning av resultat och genomförda arbeten beskrivs i kapitel 2. En analys av projektet som helhet utgående från process (samverkan) och en översiktlig beskrivning av resultat/ produkter beskrivs i kapitel 3. Rapporten avslutas i kapitel 4 med en litteraturlista över publicerade arbeten där individuella lösningar framtagna inom projektet beskrivs detaljerat. I. INLEDNING I 3

6 2 Sammanfattning av delprojektresultat och Winter City 2000 huset I följande text beskrivs de viktigaste resultaten som uppnåtts i delprojekten. Kapitlet inleds med en beskrivning av och speciella lösningar för Winter City 2000 huset som uppförts på Porsön i Luleå. 2.1 Winter City 2000 huset Huset är huvudresultatet i projektet varför man ur en kvantitativ synpunkt kan säga att projektet nått målet. I Winter City 2000 huset har flera konstruktionsoch designdetaljer integreras. Processen som ledde fram till dessa lösningar och deras särdrag skildras närmare under varje delprojekt. I USA används framförallt en typ av platsbygge kallat "platform building". När Skånska uppförde fyra- och femvåningshusen med bärande trästomme i Lindköping och i Växjö 1995 användes en försvenskad variant av denna platsbyggnadsteknik. Lindbäcks Bygg har anammat volymbyggnadsteknik - en helt annan produktionsteknik. Volymelement tillverkas i fabrik och transporteras till byggplatsen för montage. Volymerna levereras kompletta där tapetsering, elinstallationer, innerdörrar, köksoch badrumsinredning, ventilationsdragning mm färdigställs så långt som möjligt i en industrialiserad tillverkningsprocess. Fördelen med denna produktionsteknik är de kontrollerade förhållanden produktionen i fabrik ger men främst den korta leveranstiden. Det tar ca 12 veckor från order till inflyttningsfärdigt hus. Huset och projektgruppen presenterades under Winter City 2000 mässan i Luleå i februari Tankarna och utvecklingen av konceptet presenterades i ett seminarium och i en monter där bl a en visualiserad datormodell av huset förevisades. En grupp mässdelegater förevisades huset på plats och Lindbäcks Byggs industrialiserade produktion. Ett informations- och broschyrmaterial distribuerades under mässan. Winter City 2000 husets tekniska särdrag Utanpåliggande installationer: El-, tele- och datainstallationerna är förlagda bakom ett speciellt designat trälistsystem som integrerar krav och önskemål från installatörer, byggare och träproducenter. Tre typer av lägenhetsutformning: Öppen planlösning, vanlig lägenhetslösning och studentlösning har används för att visa på systemets flexibilitet, dvs vad som menas och tillåts med kundanpassning. Trädetaljer: Huset har utformats med maximalt utnyttjande av synligt/ invändigt trä både i lägenheter och i trapphus. Fasaden består av brandskyddsimpregnerad träpanel efter en noggrann utredning om tillräckligt brandskydd. Ur miljösynpunkt noteras att så mycket som 63% av allt trä är miljöcertifierat enligt FSC systemet. Integrerat installationssystem: Alla nödvändiga installationer; värme, vatten och el, är koncentrerade till en prefabricerad trapphusmodul som kan dockas på plats. Ett nytt aggregat är framtaget där systemet tillåter individuell förbrukningsmätning och är anpassningsbart efter skilda kommuners krav på bl a eftervärmning av luft. Utformningen har integrerat krav som t ex komfort för boende, produktionsanpassning och brandskydd mm. 4 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET

7 BP* H** tarma idyoui Stuapni fiats 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET I 5

8 2.2 Marknadsföring, organisation och försäljning Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits som ett samarbete mellan Lindbäcks Bygg och LTU, avdelningen för ekonomistyrning (Professor Einar Häckner och Ek. Dr Mats Westerberg). Nyckelbegreppet vid introduktion av en ny produkt eller ett nytt koncept är att gemensamt ta fram en vision, affärsidé och strategier. Arbetet bestod till stor del av att analysera företaget Lindbäcks Bygg internt och externt. Tre examensarbeten (Bernmark och Löfstedt, 1999, Radkvist och Svensson, 1999 samt Forslund och Olsson, 1999) utfördes inom området strategisk och operativ ekonomistyrning och diskuterades i ett gemensamt seminarium. Med utgångspunkt från resultaten formulerades en ny vision/affärsidé för produkter och koncept framtagna inom projektet: Vision: Lindbäcks Bygg AB ska inom fem år vara ledande i Sverige på kundanpassade, prefabricerade träkonstruktioner för boende. Affärsidé: Lindbäcks Bygg AB ska erbjuda kunderna attraktiva lösningar för deras boendebehov som motsvarar högt ställda förväntningar när det gäller flexibel utformning, ekonomi, snabbhet samt miljökrav. En viktig komponent i affärsidén är flexibilitet vilket konkret betyder kundanpassning genom tillval. Hur processen för val och tillval ska gå till, dvs organisation, kundmöten, marknadsföring/informationsspridning osv, undersöktes. Konkreta studier om produktionskostnader genomfördes i delprojektet Integrerad produktions- och konstruktionsteknik för trä och kunduppföljning/ kundundersökning av tillvalsprogrammet i ett konkret byggprojekt undersöktes i delprojektet Vad är viktigt för en tänkbar kund. Från dessa kunskaper genomfördes (genomförs): En processrelaterad verifiering dvs affärsidén och den externa kommunikationen från Lindbäcks Bygg mot kunder och leverantörer studerades och utvecklades vid styrgruppmöten och erfarenheterna tillfördes företaget. Den så viktiga interna implementeringen för att motivera, förankra och tillvarata de anställdas kompetens och engagemang i förändringsarbetet. En erfarenhet vunnen från arbetet är att en nödvändig fortsättning av att operationalisera affärsidéutvecklingen är att utföra en: Marknadsintroduktion: Introduktionen ska ha utgångspunkten 90% mjukvara och 10% teknik. En direkt marknadsintroduktion av ett starkt koncept, ett gammalt koncept/produkt som är utvecklat med en tydlig differentiering, kostnadseffektivitet och fokusering, är att föredra framför en mera defensiv strategi som börjar med en marknadsanalys. 2.3 Vad är viktigt för en tänkbar kund Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits som ett samarbete mellan HSB, Lindbäcks Bygg och LTU. I en dialog med HSB genom samarbete i två konkreta byggprojekt (Vallentuna och Huddinge) och djupintervjuer med NCC, SKÅNSKA och JM analyserades frågeställningarna: Hur väljer man kund? Hur marknadsorienteras produkten? Vilka parter är iblandade i marknadsorienteringen? Undersöker ni kunders behov, förväntningar och attityder och hur används informationen? och Vilka speciella fördelar lyfter ni fram i er försäljning. Utvärderingar och diskussioner presenterades för styrgruppen och finns redovisade i examensarbetet (Weidemanis, 1998). 6 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET

9 Analysen av resultaten utfördes genom att använda NCC Bostads kundorienteringsverktyg - helhetstagandet. Den bärande idén är developing dvs en resursmässig omfördelning från en produktionskoncentrering till en koncentrering av resurser mot tidiga (affärsidé, val av ort och läge, exploatering) och sena skeden (kundvård, förvaltning och erfarenhetsåterkoppling). Viktiga konklusioner är: Marknadsanpassning: för att kunna marknadsanpassa bostäder efter kunders specifika behov måste brukarnas/kundernas krav kartläggas med avseende på läge (geografiskt lokalt och närområde), produkt (planlösning och inredning) samt service (fastighetsskötsel och fastighetsservice). Byggföretag kan/ bör använda sig av olika servicenivåer mot kunder och olika typer av produktdifferentiering som ekologiska bostäder, flexibla eller standardbostäder. Brukaruppfattningar: En viktig del i processen är att i ett tidigt skede och sedan genom kontinuerliga kontakter och uppföljning mäta brukaruppfattningar. System för en kontinuerlig erfarenhetsåterkoppling genom t ex databassystem måste utvecklas där speciella personer inom byggföretaget eller hos fastighetsägaren måste ansvara för att detta förs in i processen. Parallellt med detta arbete utfördes en studie av (Svanerudh, 1998) om vad en population av kunder vill ha i sin bostad för att den ska vara attraktiv. Resultatet är 10 strategiska utformningspunkter. Viktigt för boende är bl a god ljudisolering, materialval som ger en naturnära känsla, öppna rumssamband med flexibilitet, höga takhöjder, stora kök och badrum samt smarta lösningar för förvaring. Dessa upptäckter ledde bl a fram till formuleringen av affärsidén beskriven ovan. Resultaten från detta delprojekt omsattes sedan i delprojekten Anpassad arkitektonisk utformning som flera olika förslag på lägenhetsutformningar som diskuterades noggrant inom styrgruppen utifrån kundperspektivet. Tankarna om produktdifferentiering och mätning/verifiering av brukaruppfattningar omsattes i ett gemensamt byggprojekt mellan Lindbäcks Bygg och HSB i Ormstalund, Vallentuna. HSB har tagit fram sju olika boendekoncept baserade på segmentering av kundgrupper i livscykeln. Området i Vallentuna och den tänkta kundgruppen klassades in i ett av dessa koncept varefter husen marknadsanpassades mot läge och produkt. Brukaruppfattningar undersöktes sedan i ett examensarbete (Bergling, 1999) och analyserades utförligt i Stehn och Jonsson, 1999 samt Stehn m. fl Resultatet från brukarundersökningen kan kortfattat sammanfattas som: Den presumtiva kundgruppen finns men var färre än förväntat. Möjligheterna till flexibilitet i hemmet har uppskattats av kunderna där 22% av köparna angav flexibilitet som ett av de vikigaste skälen för husköpet. Tillval av inredning och förändringar av planlösningar har kunnat påverkas och många har utnyttjat detta. Tillvalsprogrammet måste utformas bättre i förväg och hanteringen av tillval och dess konsekvenser måste effektiviseras. Läget har spelat en mycket stor roll i kundernas beslut att köpa bostad. Området känns välplanerat och genomtänkt. Prisnivån med tanke på läge, flexibilitet och tillval - kundanpassning ligger på en lämplig nivå. Inom projektet genomfördes en studieresa till Atlanta i Maj 1999 för att söka erfarenheter om vad developing är, hur boende kan differentieras och hur brukaruppfattningar omsätts till lägenhets- och husutformning. Dessa frågeställningar jämfördes mot det pågående byggprojektet i Vallentuna. Genom intervjuer, seminarier och studiebesök studerades det sk "life style" konceptet 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET I 7

10 som kan karakteriseras av nyckelbegreppen: image, status och identifiering, se bilaga. En stor vikt lades vid tidiga kundkontakter och kontinuerlig uppföljning och marknadsföring av konceptet. Viktiga ingredienser är att ständigt ha möblerade visningshus för nya och presumtiva kunder och en marknadsinriktad personal som är anställd av developern/byggföretaget, är teknisk kunnig, men främst är en försäljare som ansvarar för kundkontakter och erfarenhetsåterkoppling till företaget. 2.4 Anpassad arkitektonisk utformning Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits av SEP arkitektkontor och i det avslutande skedet som ett samarbete mellan SEP arkitektkontor, AssiDomän Nordträ, Storfors Plåt, BPA och LTU. En relativt utförlig skildring om arbetet finns beskrivet i delrapporten från februari Arbetet med utformning av byggsystemet med avseende på formgivning och funktion har bedrivits inom tre delsteg: Inventering: Influenser från trähusbyggande i Sverige och Internationellt och även influenser från delprojekten Vad är viktigt för en tänkbar kund, Anpassade installationssystem och Industriellt miljövänligt byggande/materialkrav. Utformning av planlösningar: Ett flertal förslag där hänsyn tagits till resultaten från inventeringen har presenterats, diskuterats och omarbetats efter styrgruppens förslag. Invändiglutvändig beklädnad: Utgångspunkten var att klä in husvolymerna med mycket trä Inventering Intryck från byggkostnadsdelegationens tävling, NUTEKs arkitekttävling och den därtill kopplade studieresan till USA och Schweiz samt Lindbäcks Byggs studentlägenheter formade basen för input till den direkta lägenhetsutformningen. Erfarenheter från studieresan är: USA: Arbetet fokuseras mot hur ett företag går in i projektet där förarbete och marknadsföring är viktigt. Konkurrensläget var sådant att insatserna/ utveckling lagts på utseendet dvs arkitekturen är en god affärsidé - appearance is everything] För svenska byggare finns inte mycket att lära om produktionstekniken, t ex kan virke byggas in fuktigt i väggen och få torka på plats. Detta observerades också i studieresan till Atlanta genomförd i delprojektet Vad är viktigt för en tänkbar kund. Schweiz: Hantverksmässig förtillverkning med ordentlig planering. Genomgående väldigt genomtänkta detaljlösningar - mycket överarbetade. Marknaden tycks vara relativt prisokänslig eftersom byggkostnaderna är ca 3 ggr så höga som i Sverige. Eftersom lösningar och detaljer är så tekniskt fulländade är det svårt att få ekonomi för detta i Sverige men en hel del goda arkitektoniska idéer kunde användas. Utformning av planlösningar Viktiga ingångsparametrar - krav - vid utformning av planlösningar var industrialisering och kundanpassning. Den arkitektoniska utformningen måste vara anpassad till den industriella volymtillverkningen av husen utan att späda ut de kostnadsmässiga fördelarna som redan finns. De generella kundkrav som framkommit i studierna ovan tillsammans med övriga influenser omsattes och integrerades i volymbyggsystemet för att minska underhållskostnaderna. Enligt 8 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET

11 HSBs erfarenheter kan det vara svårt att tillgodose krav från hyresgäster eftersom dessa krav är mycket dynamiska och förändras kontinuerligt. Detta medför att den arkitektoniska lösningen blev flexibelt utformad så att de flesta krav/ önskemål kan tillgodoses. Flexibilitet är ett nyckelbegrepp. De planlösningar som finns redovisade i figur 1 är därför optimerade genom diskussioner och acceptans av styrgruppen med tanke på följande aspekter: Modulanpassning: Baserat på produktions-, konstruktions- och transportaspekter. Integration har skett med delprojektet Integrerad produktions- och konstruktionsteknik för trä. Små och ekonomiska lägenheter: Baserade på resultat från kundundersökningar. Central placering av "väta volymer" mot trapphuset baserat på produktionsaspekter och resultat från delprojektet Anpassade installationssystem. Vid denna punkt i utvecklingsarbetet låstes en lägenhetsutformning (figur 1) med definierad flexibilitet som input till utvecklingen av installationssystemen och konstruktionssystemet. Med flexibilitet menas i detta fall att innerväggar kan tas bort eller flyttas. Här bör nämnas att förslag utanför dessa tre aspekter har undersökts. Ett antal fria lösningar baserade på förväntade kundkrav arbetades fram samt dessutom förslag baserade på de ovan nämnda 10 strategiska utformningspunkternas. Dessa planlösningar hade t ex större kök och hall, förråd i anslutning till entrén utan att fokus var mot en modulanpassning. Förslagen förkastades eftersom de kostade för mycket och störde den industriella produktionen. Invändig/Utvändig beklädnad I ett relativt tidigt skede av projektet bestämdes följande inriktning: Inget sprinklersystem: Brandsäkringen av huset ska åstadkommas på annat sätt. Maximalt synligt trä ut- och invändigt: Den arkitektoniska utformning av synligt invändigt trä är i fokus. En träfasad för trevåningshuset ska utformas så att detaljutformningen och träets möjlighet att skapa reliefer på ytan ska framhävas. Utanp åliggande installationer: El/data och om möjligt även VA installationer ska förläggas utanpåliggande. Installationerna ska integreras i systemet och täckas med en arkitektoniskt utformad trälist. Att uppfylla brandskyddskraven för dessa tre punkter är en lika svår som nödvändig uppgift. Med hjälp av två externa konsulter; Brandskyddslaget (Thor, 1999) och Håkan Lantz, brandexpert på J&W, analyserades möjligheter för en maximal användning av synligt trä invändigt och på fasader. Brandskyddslaget har medverkat i olika projekt där konkreta förslag på utformning lett fram till lokala godkännanden. Den strategi som följdes vid arbetet var att ett lokalt godkännande baserat på Brandskyddslagets förordnande troligtvis ger tyngden av ett nationellt typgodkännande. I rapporten (Thor, 1999) beskrivs råd och föreskrifter för synligt trä i lägenheter, i trapphus och på fasader. Rapporten andas försiktig optimism vad gäller användandet av trä som ytskikt men kontentan är att det behövs en god och tillräcklig information av materialval samt detalj- och systemlösningar så att den lokala brandskyddsmyndigheten (Luleå) kan fatta ett positivt beslut. På grundval av dessa utredningar beslutades att fasaden ska utformas av brandskyddsimpregnerat virke. 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET I 9

12 Fasadpanel från AssiDomän brandskyddsimpregnerades i England (företaget Hickson) i samarbete med delprojektet Miljövänligt byggande och materialkrav. En brandskyddsdokumentation av tillförlitligheten och långtidssäkerheten av brandskyddsimpregnerat trä granskades av Trätek och ett utlåtande/intyg skrevs om att impregnerat trä uppfyller kraven för brandskydd. Dock måste ett kontrollprogram upprättas där kontroller av panelen utförs med jämna mellanrum för att påvisa att impregneringen inte är påverkad av långtidseffekter. Detta arbetades in i den brandskyddsdokumentation som antogs av brandskyddsmyndigheten i Luleå - dvs ett lokalt "typgodkännande" erhölls. Utvecklingsarbetet och resultatet av valet om utanpåliggande installationer beskrivs under delprojektet Anpassade installationssystem. 2.5 Anpassade installationssystem Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits av Storfors Plåt i samarbete med BPA och Theorells (Berndt Hortlund). Arbetet initierades med en förstudie utförd av LTU energiteknik (Johansson och Lundqvist, 1998). I förstudien beskrevs och beräknades energi- och effektbehov anpassade till ett volymbygge och en tidigt utförd sk QFD studie. Från HSB hämtades också erfarenheter/influenser från ett system där lägenhetsaggregat koncentreras till en undercentral i trapphuset. Med detta system samlas från- och tilluftsaggregat, fjärrvärmeväxlar, el-central mm i ett schakt i trapphuset och blir gemensamma för alla lägenheter i ett plan. Fördelarna med systemet är att: drift och skötsel underlättas, kundanpassning och individuell styrning/mätning av installationer åstadkoms enkelt, störande installationsljud undviks inne i lägenheterna, samordning mellan konstruktions- och installationssystemet ger enklare och billigare lösningar. Figur 2 Lösningen för installationssystemet. Alla installationer koncentreras till en undercental i trapphuset som betjänar lägenheterna. Konstruktionssystemet kommer på detta sätt att byggas upp av tre moduler: en tekniktät trapphusvolym, våta volymer i lägenheterna (kök och badrum) centrerade mot trapphuset och torra volymer längst ut. 10 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET

13 Utgående från dessa kunskaper och erfarenheter beslutades att utforma ett system för installationsdragning, anpassat till flexibiliteten beskriven ovan. Se figur 2. Värmeinstallationer förläggs i golven med speciella demonterbara modullösningar för balkongdörrar och modulgränser, flexibiliteten bibehålls genom att all ledningsdragning i golvbjälklaget förläggs till ytterväggarna. Installationer för el/tele/data förläggs synligt på väggen bakom en furulist. Utvecklingen av denna list anpassades mot installations-, konstruktions-, tillverknings- samt arkitektoniska krav och beskrivs nedan. Dessutom utvecklades en undercentral, en samlingspunkt för samtliga installationssystem, integrerad i byggsystemet så att den dockas på plats i ett förbestämt utrymme. Undercentralen betjänar lägenheter på samma plan och ansluts till ett centralt schakt i trapphuset. En integrerad undercentral med tillhörande aggregat utvecklades med följanda karakteristik: 1. Aggregaten ökar kostnaden med ca kr jämfört mot konventionella tilloch frånluftsystem. Ventilationsaggregaten hängs upp på en svängbar ställning vilket effektiviserar installationssamordningen i undercentralen, schaktet och trapphuset. 2. Systemet bygger på ett mycket litet tryckfall vilket i sin tur ger en temperaturverkningsgrad på ca 80% och innehåller återvinning av energi av frånluften. 3. Systemet fungerar med ett lågt grundflöde, 25 1/s, som kan forceras via köksfläkten. 4. Utan eftervärmning är placering och kvalitet av tilluftsdon mycket viktig så att inte komforten minskas genom att kall luft trycks in i rummen. 5. Systemet blir generellt eftersom eftervärmning av luften sker via ett separat system (vatten, el- eller fjärrvärme) alltefter skilda kommuners krav. Brandsyddssäkringen för systemet undersöktes av Brandskyddslaget och förslag på åtgärder presenteras i rapporten (Fagergren, 2000). Genom att förlägga utanpåliggande installationer uppnås en flexibilitet för brukaren/kunden/fastighetsägaren att ta bort inneväggar, ta nya uttag mm utan att behöva tapetsera om eller demontera delar av innerväggar. En ytterligare effekt som nås är att tillverkningen av byggelementen, som sedan monteras i fabrik till volymer, förenklas eftersom installationsarbetet utförs efter elementtillverkningen, denna produktionsvinst undersöktes i delprojektet Integrerad produktions- och konstruktionsteknik. En speciell listgrupp skapades med deltagare från SEP arkitektkontor (arkitekt), AssiDomän Nordträ (listtillverkning), Storfors plåt och BPA (installatörer). Ett flertal olika förslag arbetades igenom där alla ingående krav och funktioner från de berörda företagen/kompetenserna integrerades. Resultaten förevisades för styrgruppen och ett antal prototyper togs fram som till slut ledde fram till listen visad i figur Miljövänligt byggande och materialkrav Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits som ett samarbete mellan AssiDomän Nordträ och LTU. I två examensarbeten (Kädergård, 1998 och Hedberg och Löfstedt, 1999) undersöktes och lämnades rekommendationer till utvecklingsgruppen angående: Hur ska ett miljöanpassat trähus åstadkommas - genom speciell "green design " eller på annat sätt samt miljökonsekvenser med tanke på yttre miljö och resursförbrukning. 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WINTER CiTY 2000 HUSET I 11

14 Figur 3 Detaljutformning av golvsockeln och utformning av taklisten för utanpåliggande el/data installationer. I (Kädergård, 1999) redovisas en analys om hur trevåningshuset ska miljödeklareras. Konklusionen är att FSC-cerifierat (Forest Stewardship Council) virke ger en bra och tillräcklig miljöprofil åt projektet dvs en miljödeklarering av ingående material tillfredsställs av FSC-certifieringen. Certifiering garanterar att råvaran kommer från ansvarsfullt brukade skogar där bl a kraven om miljöanpassat skogsbruk och bevarande av känsliga biotoper finns tillgodosedda. Undersökningen rekommenderade inte en miljöprofil genom miljömärkning av de deltagande företagen enligt t ex EMAS eller ISO Den strategi som följde för att FSC-certifiera hela trevåningshuset var att Lindbäcks Bygg och AssiDomän Nordträ gemensamt identifierade leverantörer respektive kunder så att, om möjligt, alla träprodukter som byggs in i huset följer den sk "chain-of custody". Resultatet var att de flesta av alla träprodukter, dvs fönster, ytter- och innerdörrar, trätrappor, trälister och träreglar, som upphandlades och levererades till huset kunde säkerställa FSC-cerifieringen. I vissa fall uppstod en merkostnad jämfört mot de traditionella leverantörerna och produkterna men dock inte i alla lägen. För att erhålla en FSC-certifiering av huset krävs att minst 70% av allt använt trä är FSC certifierat genom chain of custody. 63% av träprodukterna i Winter City 2000 huset är FSC-certifier'ade. Orsaken till att inte målet nåddes var att det inte fanns FSC-certifierat limträ och golvspånskivor vilka tillsammans utgör ca 21% av den totala volymen. Problemet var alltså inte att hitta "rätta" leverantörer utan att det inte fanns några leverantörer för alla träprodukter i huset. För att få information om miljöbelastningen av fyra olika byggkomponenter genomfördes en sk effektvärdering (Hedberg och Löfstedt, 1999). Metoden utnyttjar livscykelanalyser som i detta fall tagit hänsyn till emissioner, energiförbrukning, avfall och resurser vid tillverkning och transporter. På bas av tillgängliga indata, underhåll är inte medräknat, kunde det konstateras att trä är det bästa valet som fasad, golv och fönster. Transporter av både komponenter som byggs in i husen och de färdiga volymerna som byggs ihop till hus på byggplatserna har en mycket stor betydelse för miljön. En utredning utfördes om miljöpåverkan av volym/hus transporter från Lindbäcks Byggs fabrik i Piteå till ett objekt i Abisko. Analysen generaliserades så att resultatet, inom givna förutsättningar (Kädergård 1999), gäller för liknande hustransporter. Miljöbelastningen i figur 4 är beräknad som totala 12 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET

15 Figur 4 Total miljöbelastning som funktion av transportavstånd och m 2 byggyta. mängden emissioner (HC, NO x och C0 2 ) från persontransporter och lastbilar för Lindbäcks egna transporter och för alla underentreprenörer D-baserat IT-system för flervånings trähus Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits som ett samarbete mellan LTU och alla deltagande företag samt vid utvärdering och kravspecificering av mjukvaror med Byggkonsult Anders Högberg AB (Tomas Alsmarker och Robert Grahm). Med utgångspunkt från den metod som finns beskriven i det av NUTEK accepterade projektet Utveckling av gemensam plattform för 3D baserat ITsystem för flervånings trähus drevs arbetet inom detta delprojekt i tre delsteg: Precisering: Med målet att bestämma funktionskrav på system och programvara Utvärdering: Arbetet bestod i en gemensam värdering av olika datorsystem/ plattformar. Validering/Vidareutveckling: Med målet att testa valt system, gemensamt med vald leverantör och ge förslag på vidareutveckling. Det övergripande målet i detta delprojekt kunde inte uppfyllas, dvs arbete med vidareutveckling av systemet i delsteg 3 utfördes inte. Den direkta orsaken är affärsmässiga uppgörelser utanför ramen för projektet Industriellt byggande i trä. Den valda systemleverantören (BLOCO-DDD) omorganiserades, programplattformen drogs bort från marknaden med påföljden att en omstart av utvärderingen måste göras halvvägs in i projektet. Det olyckliga resultatet blev att målen med projektet inte kunde förverkligas eftersom varken resurser och projekttid räckte till. Precisering Baserat på de olika företagens behov och önskemål på ett 3D IT-system upprättades en kravstjärna (Johansson, 1998), se figur 5. De olika funktionskraven eller önskemålen på funktionen av en IT-plattform diskuterades vid ett flertal styrgruppmöten. För att underlätta och tydliggöra prioriteringen av vilka funktioner som var centrala i projektet utfördes ett antal visualiseringar av generell prestanda och användbarheten av 3D-program. Efter diskussioner bestämdes följande inriktning: Visualisering; Utvecklingsarbetet och potentialen av ett 3D IT-system ska inriktas mot visualisering dvs marknadsföring av hus/lägenheter 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY 2000 HUSET I 13

16 Visualisering Arkitekt Skuggor, sol, snö och vind, detaljer Sälj stöd Vandra runt, material, texturer, byggnad på aktuell tomt, utsikt DATABAS Förvaltning Underhåll Intervall Uppdatering av modell Ytberäkning Projektering Produktion, ekonomi Dimensionering Installationer Samordning Dokumentation Skisser, detaljer, översikt Kartmaterial Stadsplaner, lantmäterikartor Ekonomi/kalkyl Kalkyl från mängdspec. efter kontoplan, avstämningar, uppföljning Produktion i fabrik Ritningar, tillverkningsinstruktioner, inköp, (mängdspec, tidplan), produktionsstyrning Produktion på bygge Ritningar, tidplan, MA efter tidplan Brukarkrav Buller, svikt Installationer El, VVS etc Grund och hus Dimensionering, svensk norm, produktionskrav, dimensionering Figur 5 mot kund. Effektiv koppling mellan projekteringsverktyg och visualisering söks. Kravstiärna för IT-system i Industriellt?, j r i i». i _ byggande i trä Återkoppling mot avancerade konstruktionsverktyg mgar inte i projektet. Utvärdering En sondering av marknaden vad gäller befintliga 3D-program inom byggbranschen inledde utvärderingen. För att inte utesluta några möjligheter togs också kontakter med representanter för den mekaniska industrin. Inom den mekaniska industrin finns en stark koppling mellan visualisering - projektering - dimensionering. Vad gäller visualisering ställs dock lite annorlunda krav från byggindustrin. I en byggnad måste man ta hänsyn till den totala miljön på ett annat sätt än om man ska presentera ett "kugghjul". Bedömningen gjordes att det inte finns någon IT-plattform på maskinsidan som uppfyller kravstjärnan i figur 5 utan en orimligt kostsam omarbetning. Efter inledande kontakter och presentationer av BLOCO-DDD samt Consultec utvärderades deras system samt tillsammans med Byggkonsult Anders Högberg fem andra programvaror/leverantörer. De sju olika 3D-programplattformarna utvärderades mot funktionskraven visualisering, förvaltning, dimensionering, projektering samt produktion/ekonomi. Programvaran som utvärderades (Johansson, 1998) var: WoodCad (BLOCO-DDD), DDS HusPartner (Consultec), ArchiCAD (LaserCad), AutoCad (AEC), CAD Point (AEC), Mechanical Desktop (AEC) samt Microstation Triforma (CAD & Office). Resultatet av utvärderingen resulterade i att tre olika programplattformar rekommenderades: WoodCad har ett öppet och utvecklingsbart system med hög detaljeringsgrad. Leverantören DDD var villiga och kunniga att satsa egna resurser på vidare utveckling mot projektet. ArciCAD för enkla rederingar och arkitektoniska visualiseringar. Mechanical Desktop är anpassat till byggstandard och kompatibel med marknaden men däremot var leverantören inte intresserad av gemensam anpassning och utveckling. Styrgruppen fattade beslutet att gå fram i två parallella spår. Inom delprojektet Anpassad arkitektonisk utformning köps programmet ArciCAD och inom detta delprojekt WoodCad. 14 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET

17 Utvecklingsarbetet i delsteg 3 fokuseras mot att koppla ihop dessa två programvaror och utvecklingsarbetet bedrivs gemensamt mellan två leverantörer och från två utgångspunkter; visualisering och projektering. Båda företagen var positiva att bidra själva till detta och inledande kontakter och förhandlingar tog vid. Visualisering ArchCAD Utveckling och integrering av 3D-modeller och visualisering Projektering WoodCad Implementering av byggsystemet för konstruktion och produktion Utveckling ArchCAD - WoodCad Målet är en modul anpassad till projektet som överför intelligens mellan programmen så att arkitekten/projektören/byggaren kan arbeta med sina speciella krav i en gemensam miljö. Denna utveckling bör gynna branschen i stort. Validering/Vidareutveckling På grund av ägarbyte och andra omstruktureringar inom BLOCO så bedömdes det meningslöst att arbeta vidare med WoodCad. Visualiseringsspåret med ArciCAD förlöpte emellertid och en visualisering av flexibiliteten i byggsystemet förevisades på Winter City 2000 konferensen. Dock föll härmed utvecklingsdelen i detta delprojekt, dvs att uppnå en intelligent koppling mellan visualiserings- (arkitekt) och byggsystemet (byggare). BLOCO lanserade nu en ny 3D-plattform kallat Vertex. Programmet fanns inte på den svenska marknaden men hade (har) en stor potential att fylla alla funktioner i kravspecifikationen i figur 5. Emellertid krävdes här ett omtag och nyutvärdering av Vertex för att komma till dessa slutsatser. BLOCO sade sig igen vara intresserade och villiga att anpassa programmet för svenska förhållanden. Programmet utvärderades av Lindbäcks Bygg och användes för att modellera det konstruktionssystem som används. Konklusionen var att en anpassning måste ske innan programmet var lämpligt för utvecklingsspåret beskrivet ovan. En erfarenhet vunnen från arbetet med Vertex är att en fortsättning av att utveckla ett 3D IT-system hänger samman med en utveckling av Lindbäcks Bygg mot funktionskravet produktion/ekonomi. Produktions- och materialstyrning genom ett sk MPS-system är möjligt att utveckla inom Vertex men detta kräver att den vidareutveckling av företaget som beskrivs under Marknadsföring, organisation och försäljning fortsätter vidare. 2.8 Integrerad produktions- och konstruktionsteknik för trä Utrednings- och utvecklingsarbetet inom detta delprojekt har främst drivits som ett samarbete mellan Lindbäcks Bygg och LTU. Som förstudier inom delprojektet utfördes två examensarbeten (Thiger, 1999 och Lindberg 1999) för att utreda möjligheter och begränsningar med lätta träbjälklag och grundläggningsmetoder för modulbyggda trähus. Träbjälklagsproblematiken är central för att lyckas med trähusbyggande både med hänsyn till konstruktions- och produktionsaspekter men främst ur kundperspektivet. Frågan om utredning av grundläggningsmetoder för en industriell husproduktion väcktes inom styrgruppen främst av HSB ur ett underhållsperspektiv. 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET I 15

18 Problematiken med lätta träbjälklag kan sammanfattas i två funktionskrav: tillräcklig osvikt och osvängningsegenskaper och tillräcklig stegljudsisolering. Teoribildningen inom detta område är för närvarande inte tillräcklig för att ge tillförlitliga modeller användbara vid utformningen så att dessa kriterier kan bedömas. Genom att jämföra existerande modeller för svikt och integrera detta med ett pågående forskningsarbete på avdelningen för teknisk akustik, LTU, kunde rekommendationer lämnas för vidare utveckling av det bjälklag som Lidbäcks Bygg använder (Thiger, 1999). Vid tidigare projekt har Lindbäcks Bygg både använt krypgrundläggning och platta på mark som grundläggningsmetoder. Volymhusbyggande kan innebära fuktproblem vid båda alternativen eftersom brandsäkring och konstruktiva aspekter bl a begränsar möjligheten till att ventilera bort eventuell fukt genom "skorstensverkan" vertikalt genom huset. I ett examensarbete (Lindberg, 1999) identifierades potentiella teoretiska problem med de båda metoderna. Genom fallstudier och mätningar undersöktes även ett flertal olika objekt grundlagda på de två sätten. Baserat på resultaten lämnades flera rekommendationer på hur grundläggning borde utföras för att fuktrelaterade problem inte ska uppstå. Speciella luftspaltsbildande åtgärder mellan volymsyllarna och betongplattan bedömdes som bra alternativ för att förhindra fuktproblem. Kostnadsuppskattningar utfördes och visade att merkostnaden för att välja det "bästa" alternativet för platta på mark, jämfört mot den nuvarande lösningen, är ca 98 kr/m 2. Hur de framtida underhållskostnaderna kommer att bli går inte att säga. Motsvarande kostnadsökning för krypgrunden resulterade i att en mer varm/fuktsäker grundläggning kostar ca 42 kr/m 2 mer än Lindbäcks Byggs nuvarande metod. I detta läge i projektet uppstod frågor om hur kundanpassning via flexibilitet ska åstadkommas praktiskt dvs hur ska huset produceras och konstrueras för att möta kraven/önskemålen identifierade i delprojekten Anpassad arkitektonisk utformning och Vad är viktigt för en tänkbar kund. Styrgruppen beslöt då att driva detta arbete genom en doktorand, gemensamt finansierad av projektet Industriellt byggande i trä och Norrbottens Byggmästareförening (som finansieras av medlemsavgifter från privata byggentreprenörer) med syftet att utveckla ett integrerat konstruktions- och produktionssystem som kan möta marknadens krav på kundanpassning för flexibla lösningar som kan produceras på ett kostnadseffektivt sätt. Strategin som följdes i utvecklingsarbetet var att utgående från de lösningar som Lindbäcks Bygg arbetar med optimera och utforma nya detaljlösningar. Utgångspunkten togs från den planritning som visas i figur 1 (sidan 5) och de krav på flexibilitet som krävs av den. Filosofin för kundanpassning är att bygga in en flexibilitet för alla kunder, dvs en flexibilitet som bara i vissa fall utnyttjas. Ett konkret exempel är att det bärande systemet måste klara av om en modulskiljande vägg väljs bort (flexibilitet) utan att stort förstärkningsarbete måste göras i efterhand. För att klara detta utformades en lösning med dolda limträbalkar. Dessa utnyttjas, ur en bärförmågesynpunkt, endast om väggen tas bort. Konsekvensen är en fördyrad, men kundanpassad lösning. En annan konsekvens av denna speciella lösning var att målet med ett FSC-cerifierat hus, se Mil]ovänligt byggande och materialkrav, inte kunde uppfyllas. För Winter City 2000 huset skapades en systematisk konstruktionsbeskrivning av Lindbäcks Byggs konstruktionssystem. En uppenbar vinst av den generella systematiska beskrivningen är inom ramen för fortsättningen av projektet 3D-baserat IT system för flervånings trähus. 16 I 2. SAMMANFATTNING AV DELPROJEKTRESULTAT OCH WlNTER CiTY ZOOO HUSET

19 För att utreda konsekvenserna av ett kundanpassat/flexibelt konstruktionssystem för produktionen utfördes en produktivitetsundersökning på Lindbäcks Bygg (Stehn mfl., 2000). Mantimmar och materialkostnader för att producera bjälklags- och innerväggselement uppmättes för Winter City 2000 huset. Samtidigt utfördes en liknande mätning av produktionen av Lindbäcks standard koncept - studentlägenhetshus. Material och mantimmar för standardsystemet sattes till 1 varför siffrorna i tabellen nedan är den relativa ökningen/minskningen som orsakats av det kundanpassade systemet. Den största relativa kostnadsökningen uppstår i produktionen av bjälklagselement. En orsak till detta är den limträbalk som byggdes in. Den reella effekten på den totala kostnaden kan inte utläsas ur de relativa siffrorna i tabellen. De totala kostnaderna skiljer sig mellan bjälklags- och väggelement. Till exempel noterades att ett bjälklagselement i en torr volym tar mellan 5-8 timmar mer att färdigställa än ett innerväggselement. Bjälklagselement, mantimmar Bjälklagselement, materialkostnad Innerväggselement, mantimmar Innerväggselement, materialkostnad Standardsystem Flexibelt system studentlägenheter WC-2000 huset 1 Alla våningar :a våningen 1.23 Våning :a våningen :a våningen :e våningen :a våningen :a våningen :e våningen 0.91 En grov uppskattning för Winter City 2000 huset är att kostnaderna har ökat med ca 25% totalt sett. Denna kostnad kan mycket väl minskas om systemen trimmas in och effektiviseras. Om detta sedan kan balanseras av en ökad försäljning är för tidigt att säga och ett svar kan bara fås efter analys av försäljning av ett antal objekt. 3 Vad har projektet tillfört företagsgruppen Företagsgruppen noterar från en sammanfattande värdering av projektet Industriellt byggande i trä följande positiva erfarenheter, svaga sidor och möjligheter av processen (samverkan mellan företagen och LTU) och resultaten (produkter/ detaljer). Positiva erfarenheter Det är avgörande att använda ett systemtänkande vid byggande. Samordningen mellan alla aktörer ger möjligheter till att effektivisera och utveckla individuella konstruktionslösningar och byggproduktionen för alla aktörer. Alla deltagande företag kan tänka sig att fortsätta att samarbete i faktiska byggprojekt, dvs inte bara i ett utvecklingsprojekt. Nätverksskapandet visar 3. VAD HAR PROJEKTET TILLFÖRT FÖRETAGSGRUPPEN? I 17

20 på att den störtsa förtjänsten borde kunna åstadkommas genom långsiktiga avtal för affärer och utveckling. Projektet har gett insikt om betydelsen av "mjuka värden" som kundanpassning, affärsidéutveckling, relationer och samverkan mellan aktörer och kunder. En hel del nyskapande och intressanta byggprodukter och ett färgstarkt hus är konkreta resultat i projektet. Alla deltagare kan nu kan utnyttja detta i framtida samverkansprojekt eller för egen del. Vad som också tillförts är vikten av att i ett tidigt skede fokusera intresset och inrikningen på marknaden, kunder och förhållanden. Ekonomi var ett huvudspår med en lika stark fokusering av projektarbetet mot hur intäkterna kan ökas (mjuka värden) som hur kostnaderna kan minskas (tekniska lösningar). Svaga sidor Projektet hade en tydlig slutdeadline - Winter City 2000 huset - men det visades dålig respekt mot de delmål som sattes upp. Resultatet var en långsam och i vissa fall "trubbig" process. För att komma tillrätta med detta bör tydligare incitament skapas i ett tidigt skde av ett utvecklingsprojekt. Det bör upprättas tidiga strategiska mål med överenskommelser om följande: 1. Vem äger produkten: Egenintresset och incitamentet att satsa i en utveckling kommer från möjligheten att tjäna pengar. Frågan måste lösas i ett tidigt skede där ett gemensamt ägande gynnar ett gemensamt intresse av att utveckla produkten/processen. På detta sätt skapas ett "piskamorot" system eller ett "vinna-vinna" system. 2. Målstyrning: Arbeta fram konkreta slut- och delmål och styr projektet mot och respektera dessa delmål. Incitamentet kommer ifrån punkten Ekonomistyrning: Koppla ekonomistyrningen mot uppfyllande av delmål där utvecklingsstöd från t ex NUTEK och företagets egna insatser gemensamt arbetar mot samma projektmål. Möjligheter Det går att driva utvecklingsprojekt för att kundanpassa och effektivisera bostadsbyggande med inriktning mot hyresmarknaden eller bostadsrätter utanför Stockholmsområdet. Projeket har även visat att modellen med samverkan mellan alla aktörer fungerar bra och bör kunna utvecklas till den nivå som den stationära industrin tillämpar. Förståelse och respekt för alla aktörers frågeställningar och särintressen går att beakta och arbeta in i processen och i produkten. Förevisningar av Winter City 2000 huset för potentiella beställare gav mycket positiva reaktioner. Konklusionen är att det finns en bra marknad för produkten men problemet är att ingen vill/vågar bygga hyresrätter idag eftersom de politiska lösningarna är fel. 4 Referenslista Bergling Lisa (1999). Utvärdering av Ormstalundprojektet. Examensarbete 1999:34 ING. Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. ISSN I 4. REFERENSLISTA

21 Bernmark Markus och Löfstedt Markus (1999). Operativ styrning. En fallstudie av Lindbäcks Bygg AB. Examensarbete 1999:016 EKO. Avdelningen för ekonomistyrning. Luleå tekniska universitet. ISSN Fagergren Tomas (2000). Industriellt byggande i trä - Skydd mot spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet mellan lägenheter, Brandskyddslaget, Rapport Forslund Henrietta och Olsson Linda (1999). Kundanpassning och kostnadseffektivitet som strategiska verktyg - fallstudier i byggföretag. Examensarbete 1999:038 EKO. Avdelningen för ekonomistyrning. Luleå tekniska universitet. ISSN Hedberg Ola och Löfstedt Peter (1999). Miljövärdering av byggkomponenter. Examensarbete 1999:205 CIV. Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. ISSN Johansson Helena (1998). 3D-baserat IT-system för flervånings trähus, Rapport, Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. Johansson Lars och Lundqvist Magnus (1998). Modulbyggande i trä. Undersökning av värme och ventilationssystem anpassade till modulbyggnad. Rapport. Avdelningen för energiteknik. Luleå tekniska universitet. Kädergård Linda (1998). Industriellt miljöanpassat byggande i trä. Examensarbete 1998:212 CIV. Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. ISSN Lindberg John (1999). Krypgrundläggning och platta på mark vid modulbyggda trähus. Examensarbete 1999:151 CIV. Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. ISSN Radkvist Peter och Svensson Mats (1999). Intern Information - kommunikation och användning av information i ett mindre byggföretag. Examensarbete 1999:047 EKO. Avdelningen för ekonomistyrning. Luleå tekniska universitet. ISSN Stehn Lars and Jonsson Jan (1999): Conceptual and customer oriented development of a multi-storey timber frame house system, in proceedings from IPCR-15 the 15th International Conference on Production Research, ed. M.T Hillery and H.J. Lewis, University of Limerick, Ireland, 9-12 August 1999, pp Stehn Lars, Bergström Max och Olsson Ulf (2000). Integrated design and production of multi-storey timber frame houses - production effects caused by customer oriented design. In pre-prints of the Eleventh International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck Feb 21-25, Vol 1 pp Svanerudh, P. (1998): Pre-engineered buildings - a system approach towards a more efficient building process (in Swedish), Luleå tekniska universitet, Avdelningen för stålbyggnad, Licentiat uppsats 1998:04. ISSN: Thiger Per (1999). Integrerad värderingsgrund för ljud- och sviktegenskaper hos lätta träbjälklag. Examensarbete 1999:001 CIV. Avdelningen för stålbyggnad. Luleå tekniska universitet. ISSN Thor Jörgen (1999). Trähus Luleå 99 - Brandskydd. Brandskyddslaget Rapport REFERENSLISTA I 19

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN

INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN INTRESSENTER/FINANSIÄRER ARVIDSJAUR BODEN GÄLLIVARE KALIX KIRUNA LULEÅ PAJALA PITEÅ ÄLVSBYN Jag har en hypotes Forskning och utnyttjandet av Lean kan stötta så att de kommunala processerna och byggandet

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se Mean. Green. Lean Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011 Ett familjeföretag i fjärde generation Företaget grundades 1924 Från Byasåg till industriellt byggande LINDBÄCKS GROUP LINDBÄCKS PORSÖN AB LINDBÄCKS

Läs mer

Stor livskvalitet på liten yta

Stor livskvalitet på liten yta Stor livskvalitet på liten yta Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder en följd av att befolkningen blir äldre

Läs mer

Skulle du vilja köpa en bil som

Skulle du vilja köpa en bil som BYGGMETODER För att lyckas flytta in byggandet i fabrik måste den härskande synen på byggaren som problemlösaren på plats förändras. Lean produktion kräver standardisering med ordning och reda och ett

Läs mer

Lean Wood Engineering

Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering LWE i ett tioårsperspektiv LWE skall vara en ledande Europeisk miljö för Forskning och utveckling inom industriellt trä byggande och industriell trämanufaktur (inklusive

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA KONCEPTET URBANA NOMADER. En allt tydligare trend bland dagens unga vuxna är att man rör sig obehindrat mellan storstadsregioner

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ KONTOR Östavallsågen Ansvarig: Anders Gustafsson Skellefteå, 2001-10-11 Sammanfattning av projekt Väggelement av massivträ Sid 2 OBJEKT: Kontorshus Objektbeskrivning:

Läs mer

Erfaringar om bruk av tre fra Sverige och Finland

Erfaringar om bruk av tre fra Sverige och Finland Erfaringar om bruk av tre fra Sverige och Finland Seminar Tre for bygg och bygg i tre AHO, 8 April Tomas Nord Linköpings universitet Agenda Ramvillkor för byggsektorn Vad är affärsmodeller Träbyggande

Läs mer

Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led. Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult

Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led. Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult Virtuella installationer EMTF 2015-02-02 1 BIP och Virtuella

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Effektivare byggprocess med plattformar

Effektivare byggprocess med plattformar Effektivare byggprocess med plattformar Skanska Xchange, personliga tankar och lärdomar Sverker Andreasson Innehåll 1) Skanska och plattformar 2) Personliga tankar om plattformsstrategier Produkter vs

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house är ett smart koncept med attefallshus,friggebodar och fritidshus. Det unika med easy-house är just att det både är modern

Läs mer

Träbyggnadsstrategi. Mora kommun

Träbyggnadsstrategi. Mora kommun Träbyggnadsstrategi Mora kommun Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför ska kommunen engagera sig i träbyggande?... 4 Miljö- och klimatpåverkan... 4 Kommunens roller och verktyg... 5 Förslag till träbyggnadsstrategi

Läs mer

Produktstrategier och affärsmodeller Forskningsprojekt inom LWE

Produktstrategier och affärsmodeller Forskningsprojekt inom LWE Produktstrategier och affärsmodeller Forskningsprojekt inom LWE , Tyréns AB och Lunds Tekniska Högskola Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskningsprojekt om industriellt byggande Konsult och

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv.

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Lars Dahlberg Direkttel: 070 / 645 04 78 Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Egen historik: Verksam inom Byggentreprenörledet mellan 1971 och 2003, Med arbetsuppgifter

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Presentation av kontoret

Presentation av kontoret H U S Presentation av kontoret är arkitekt SAR/MSA och började som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen på kontoret mycket. En bra idé skall vara genomförbar och

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Design i det industrialiserade byggandet 2005-05-18. Diskussionsfrågor och svar

Design i det industrialiserade byggandet 2005-05-18. Diskussionsfrågor och svar t 2005-05-18 Diskussionsfrågor och svar 1 Inledning...3 1.1 Vilka förväntningar har ni på dagen?...3 2 Hur måste arkitektens roll förändras?...5 3 Vad har du lärt dig idag?...7 3.1 Nu har vi haft snack,

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA MOELVENMETODEN Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en metod där man får maximal nytta av fördelarna av att bygga industriellt. Genom att förbereda projektering,

Läs mer

Kartläggning av Industriella processer. Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser , Stockholm

Kartläggning av Industriella processer. Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser , Stockholm Kartläggning av Industriella processer Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser 2016-03-17, Stockholm Förprojekt Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser

Läs mer

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR. Roasjö Trä AB har anor från tidigt 1900-tal. Men redan i början av 1800-talet fanns här ett sågverk som drevs under många år. Verksamheten utvecklades efterhand

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

SIKEÅ ECO VILLAGE! Absolut bästa havsläge!

SIKEÅ ECO VILLAGE! Absolut bästa havsläge! SIKEÅ ECO VILLAGE! Absolut bästa havsläge! I samarbete med EFFEKTIVA HUS AB erbjuder Robertsfors kommun, tomter med bästa havsläge och utsikt! Aktuella tomter är placerade i Sikeå hamn, med hamnlivet rakt

Läs mer

KONSTRUKTIONS- OPTIMERING. Helena Johnsson, 2009-03-11

KONSTRUKTIONS- OPTIMERING. Helena Johnsson, 2009-03-11 KONSTRUKTIONS- OPTIMERING Helena Johnsson, 2009-03-11 Ramverk Utvecklingsprojekt som drivs tillsammans med ett flertal industripartner. Är finansierat från TCN och företagen och delat i två delar: - volymer.

Läs mer

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Vad är en plaaorm? Komponenter (byggdelar) Processer (Hllverkningsprocesser)

Läs mer

Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag. Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL

Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag. Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL Den aktuella problembilden Stor bostadsbrist i många kommuner Många kommuner ovana vid nyproduktion

Läs mer

Genomlysning av välfärdsförvaltningens

Genomlysning av välfärdsförvaltningens Genomlysning av välfärdsförvaltningens verksamheter Projekt- och processbeskrivning Detta dokument är en övergripande beskrivning av uppdraget att genomlysa välfärdsförvaltningens verksamheter, vilket

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson Det industriella byggandets historia Helena Johnsson Japan 700-talet Traditionella byggnader följde ett modulsystem för mått Fredrik Blom 1820-1840 Stockholm Flyttbara hus England The Portable Manning

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Bengt Bergsten CIT Energy Management 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Målsättning 3 3 Förutsättningar 3 4

Läs mer

Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä

Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä Stockholm 22-23 oktober 2009 Susanne Engström susanne.engstrom@ltu.se Projektledare: Lars Stehn Industripartners: AB Fristad Bygg Flexator AB Fristadbostäder AB HSB Göteborg Projektet Beställarrollen Varför

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A Knauf Fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts K N A U F F A S A D S Y S T E M K V A AV S P L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 Innehåll 4 5 6 7 8 9 10 11 Knauf Fasadsystem borgar för kvalitet Med

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Typhuset Trygga Boendet. Pether Fredholm, vd John Svensson Byggnadsfirma AB

Typhuset Trygga Boendet. Pether Fredholm, vd John Svensson Byggnadsfirma AB Typhuset Trygga Boendet Pether Fredholm, vd John Svensson Byggnadsfirma AB Trygga Boendet Affärsmodell Ramavtal med SABO i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU Leveranser sker till fasta priser

Läs mer

easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade

easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade Easy-house är ett smart koncept med friggebodar, attefallshus och fritidshus. Det unika med easy-house är just att det både är modern

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2 från - Nulägesbild - Analys - Förslag till fortsatt arbete Åsa Lindskog Tyréns AB Beställare: Region Skåne Uppdragsnummer: 921051, 221213B från Inledning och sammanfattning Utvecklingsprojektet är ett

Läs mer

Kund- och marknadsfokus Affärsmodell MATILDA HÖÖK

Kund- och marknadsfokus Affärsmodell MATILDA HÖÖK Kund- och marknadsfokus Affärsmodell MATILDA HÖÖK Kund- och marknadsfokus för industriellt husbyggande Den svenska bostadsmarknaden Den svenska bostadsmarknadens spelregler Marknaden och byggandekulturen

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

NCC utvecklar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation

NCC utvecklar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation NCC utvecklar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation CONSTRUCTION Peter Wågström Sverigechef NCC Property Development AB ROADS Hans Berndtsson Hans Berndtssons Arkitektkontor AB PROPERTY

Läs mer

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 2 Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 Framfast grundades 2011 med målet att skapa moderna och prisvärda hem för alla. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på

Läs mer

Internationell projektkurs om Industriellt byggande

Internationell projektkurs om Industriellt byggande Internationell projektkurs om Industriellt byggande Möjligheter och innovationer 22-30 mars, 2014 1 Industriellt byggande på LTH och Stanford University Jerker Lessing bedriver forskning om industriellt

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

3D dimensioneringsverktyg för träkonstruktioner

3D dimensioneringsverktyg för träkonstruktioner 3D dimensioneringsverktyg för träkonstruktioner Slutrapport Helena Johnsson Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 2

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Energieffektiva Bostäder

Energieffektiva Bostäder Energieffektiva Bostäder Symbios mellan energieffektivitet och produktionseffektivitet Albert Boqvist Upplägg Presentera vad som har gjorts samt vad som skall göras (3 steg) Projektets mål Utveckla riktlinjer

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Tornbygget ett kursmoment i kursen Entreprenörskap

Tornbygget ett kursmoment i kursen Entreprenörskap Tornbygget ett kursmoment i kursen Entreprenörskap Ni har olika befattningar på företaget Byggruppen som arbetar med kundindividuella byggprojekt. Företaget är projektstyrt och varje kundobjekt drivs som

Läs mer

Förstudie av VVC-förluster i flerbostadshus. Utarbetad av Ebba Lindencrona, Aktea Stefan Lindsköld, Aktea

Förstudie av VVC-förluster i flerbostadshus. Utarbetad av Ebba Lindencrona, Aktea Stefan Lindsköld, Aktea Förstudie av VVC-förluster i flerbostadshus Utarbetad av Ebba Lindencrona, Aktea Stefan Lindsköld, Aktea Stockholm, november 2014 1 Förord BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges

Läs mer

International Passive House Association

International Passive House Association www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet International Passive House Association Plattform för kompetens, utbildning, projekt och komponenter IG Passivhus

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

Byggandet av ett nytt, modernt och klimatneutralt samhälle i norr

Byggandet av ett nytt, modernt och klimatneutralt samhälle i norr Byggandet av ett nytt, modernt och klimatneutralt samhälle i norr Dagens fråga: Är det moderna träbyggandet en möjlighet och framgångsrik väg? Utmaningen: Hur ska den Norrländska industrin medverka! Dagens

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Trygga Boendet typhus för flera målgrupper

Trygga Boendet typhus för flera målgrupper Trygga Boendet typhus för flera målgrupper Trygga Boendet Affärsmodell Ramavtal med SABO i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU Leveranser sker till fasta priser - standardiserad produkt Till

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer