Utvärdering av Cykelfrämjandets cyklingskurs för vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Cykelfrämjandets cyklingskurs för vuxna"

Transkript

1 Utvärdering av Cykelfrämjandets cyklingskurs för vuxna December 2013 Foto: Anna C Nilsson. Filippa Grufvisare, samhällsplanerare Vilhelm Meyer, samhällsplanerare Stockholm

2 Sammanfattning Cykelfrämjandets Storstockholms krets har sedan 2012 i samarbete med de tre kommunerna Järfälla, Solna och Sundbyberg arrangerat nio cyklingskurser för vuxna. Samarbetet har skett tillsammans med Energi-och klimatrådgivningen i respektive kommun. Eva Lind-Båth från Cykelfrämjandet har utarbetat metoden som används vid cyklingskurserna. Det övergripande målet med cyklingskurserna är att skapa förutsättningar för ett hållbart resande och ge fler möjlighet att kunna ta sig fram på ett enkelt sätt. Totalt har 126 personer deltagit och många fler står på kö inför kommande cyklingskurser. Syftet med utvärderingen är att få en bild av deltagarnas upplevelser och erfarenheter från kursen, försöka förstå vilka personer som deltar samt att följa upp hur det har gått för dem efter kursen beträffande cyklingen. Enligt Cykelfrämjandet har totalt 109 av 126 deltagare lärt sig att cykla. Under utvärderingen har bland annat 20 tidigare deltagare intervjuats. Många av deltagarna har utländsk härkomst och de flesta är kvinnor. Gemensamt för många av dem verkar vara att cyklingskursen inte enbart lärt dem att cykla, utan också bidragit till andra positiva erfarenheter. Efter kursen känner sig kvinnorna i stor utsträckning starkare som individer. Kursen verkar helt klart vara ett framgångsrikt koncept vad gäller att skapa gemenskap, nya kontakter och självförtroende hos deltagarna samt ge grundkunskaper i cykling. Bild 1 Deltagarna vid ett kurstillfälle i Sundbyberg. Foto: Eva Lind-Båth. 2

3 Syfte Målet med cyklingskursen är att skapa förutsättningar för ett hållbart resande och ge fler möjlighet att kunna ta sig fram på ett enkelt sätt. Syftet med utvärderingen är att få en bild av deltagarnas upplevelser och erfarenheter från kursen, försöka förstå vilka personer som deltar samt att följa upp hur det har gått för dem efter kursen beträffande cyklingen. Metoden för utvärderingen Datainsamlingen till denna utvärdering har skett genom observationer under tre kurstillfällen i två olika kommuner (en kursstart och ett tredje kurstillfälle i Järfälla kommun samt ett kursavslut i Sundbybergs stad), telefonintervjuer med 20 slumpmässigt utvalda tidigare deltagare och samtal med de instruktörer som varit på plats under de kurstillfällen som observerats. Ett antal frågor har besvarats över mail av de tjänstemän som ansvarar för cyklingskursen på kommunerna. Telefonintervjuerna med tidigare deltagare har varit av semistrukturerad karaktär och varit mellan minuter långa. Metoden för att lära sig cykla Följande information har framkommit efter samtal med Eva Lind-Båth på Cykelfrämjandet: Cyklingskursen har genomförts tre gånger i vardera kommun. Alla instruktörerna är medlemmar i Cykelfrämjandet och arbetar ideellt samt har genomgått utbildning i Cykelfrämjandets regi. Eva Lind-Båth från Cykelfrämjandet har utarbetat den metod som används vid cyklingskurserna. Metoden går ut på att stärka deltagarnas självkänsla genom affirmationer samt att deltagarna lär sig hålla balansen på cyklar med borttagna pedaler och sänkt sadel för att lätt kunna nå marken med båda fötterna. Ett kurstillfälle sker på spinningcyklar för att träna upp musklerna. Koordinationsträning ingår vid varje tillfälle, då målet är att kunna fortsätta trampa samtidigt som man sträcker ut handen för att göra olika tecken. När eleven kan hålla balansen cirka 15 meter och göra en sväng åt vänster respektive höger, sätts pedalerna på. I kursen ingår teoretisk trafikkunskap vid alla sex kurstillfällena (se bilaga 2 ett exempel på kursupplägg). Bild 2 Balansträning med pedalerna bortmonterade. Foto: Eva Lind-Båth Stockholm

4 Kommunerna om cyklingskursen Bakgrunden till satsningen är kommunens bekymmer med biltrafiken som orsakar problem vad gäller framkomlighet, buller och luftföroreningar, berättar Mia Simm på Solna stad. Agneta Dahlgren som är miljö- och kvalitetssamordnare i Järfälla kommun berättar att kommunens miljöplan har som mål att minska fossila koldioxidutsläpp med 50 % till Kommunen vill därför skapa förutsättningar för att öka användningen av bland annat cykel. Genom cyklingskursen vill de båda kommunerna ge fler människor möjligheten att cykla. Med kursen önskar de också att indirekt lyfta fram cykeln som ett utmärkt transportmedel. Satsningen ger även den enskilde större möjlighet att få arbete inom exempelvis hemtjänsten där det är en fördel att kunna cykla. Samt att kursen kan antas skapa bättre självförtroende bland dem som deltar. På Sundbybergs stads hemsida skriver folkhälsoplanerare Sofia Jakobsson Sandin: Det finns många vuxna som aldrig fått möjlighet att lära sig cykla. Genom att erbjuda den här typen av kurser hoppas vi på fler cyklande sundbybergare och på sikt förbättrad folkhälsa. För den enskilde är det en kick att lära sig något nytt, och en frihetskänsla att kunna ta cykeln. En politiker i Solna stad har uttryckt att cyklingskursen även kan ses som ett integreringsprojekt. I Sverige upplevs det som en självklarhet att i stort sätt alla kan cykla, varför det är viktigt att de som inte kan också får möjligheten att lära sig. Den kan också ses som ett arbetsmarknadsprojekt, eftersom en person som kan cykla är mer anställningsbar inom exempelvis hemtjänsten och posten. Både Mia Simm och Agneta Dahlgren, samt Angelica Aronsson på Sundbybergs stad berättar att intresset för cyklingskursen blev mycket större än vad de trodde och att de kommer att fortsätta arrangera kurserna i samarbete med Cykelfrämjandet. Deltagarna Totalt har 126 personer deltagit i de cyklingskurser som hittills har arrangerats. Av dessa lärde sig 109 personer att cykla, enligt uppgift från Cykelfrämjandet. Endast ett fåtal (cirka åtta) deltagare har varit män och resten kvinnor. Åldersfördelningen bland deltagarna har varit bred med en majoritet i åldrarna år. Den yngsta deltagaren är 20 och den äldsta är 69 år. Diagrammet nedan visar åldersfördelningen mellan deltagarna. Personnummer saknas för 15 personer, dessa personer är därför inte med i detta diagram. 4

5 %#" %!" $#" $!" #"!" %!&%'"%#&%(")!&)'")#&)("'!&''"'#&'("#!&#'"##&#("*!&*'"*#&*(" +,-./" Diagram 1 Åldersfördelningen för deltagarna i cyklingskurserna. Många kommer ursprungligen från andra länder. Det tyder på att cyklingskursen även kan ses som ett integreringsprojekt. Nedan visas ett diagram över den geografiska spridningen gällande ursprungsländer för deltagarna som intervjuats. Under telefonintervjuerna uttryckte flera av deltagarna att det var roligt och spännande att träffa människor från världens alla hörn som inte heller kunde cykla. 0C/2.;" A:2?B2.;" A/2:/.5" 4;-2.;" 4/5;" <=2,." 78/-29:5;" 4/56" 01./23."!" $" %" )" '" D;:5,"" Diagram 2 De intervjuade deltagarnas ursprungsländer. Intervju med tidigare deltagare Under utvärderingen har 20 slumpmässigt utvalda personer (tidigare deltagare) intervjuats. Intervjuaren hade vid starten av utvärderingen tillgång till drygt hälften av alla deltagarlistor och utifrån dessa har deltagare kontaktats via telefon. Deltagarna har blivit uppringda en gång var och bortfallet av dem som inte haft möjlighet att svara eller delta beräknas till ca 60 %. De som svarat i telefon och dessutom velat delta utgör således denna studie. Att inte deltagare från alla kurstillfällen har kontaktats, behöver nödvändigtvis inte vara negativt då cyklingskursens förutsättningar sett likadana ut för samtliga deltagare. De 20 5

6 personer som har kontaktats representerar naturligtvis inte alla deltagares åsikter, men med tanke på intervjuernas längd (15-30 minuter) och relativt mättade resultat (svaren på frågorna började till slut upprepas och det uppstod inte någon ny information) bedöms ändå att slutsatser, med viss försiktighet, kan dras. Nedan följer resultat från de 20 intervjuerna. Resvanor Deltagarnas resvanor varierar, men en klar majoritet (17 personer) reser kollektivt eller går. Knappt hälften (7 av 20) av deltagarna berättar att de har körkort. Av de som inte har körkort är det tre deltagare som blir skjutsade av exempelvis sin man när de behöver transportera sig. Av de som har körkort är det fyra som utnyttjar bilen till vardags. Kvinnorna som kör bil till vardags anger miljöargumentet som en av de viktigaste anledningarna till att lära sig cykla. De som reser med kollektivtrafik uttrycker att de gärna vill ha möjligheten att välja cykeln istället för buss eller tåg alternativt kunna cykla till stationen. Slutsatsen av detta är att cyklingskursen bör innebära en betydligt ökad frihet och valmöjlighet för kvinnorna, göra dem mer mobila och ge dem möjlighet att leva mer miljövänligt. Varför kvinnorna ville lära sig cykla Anledningarna till varför man vill lära sig cykla är många. Kvinnorna berättar med inlevelse och glädje om varför just de bestämde sig för att lära sig cykla. Den allra vanligaste anledningen är att kunna cykla med sin familj. Jag vill kunna cykla med mina barn och man, till skogen och lekparken det är frihet! Kvinna, 43 år Flera av kvinnorna har länge drömt om att kunna cykla. Många säger att de vill lära sig nya saker, kunna lära sina egna barn att cykla, cykla till naturen eller arbetet, cykla till tåget eller bussen, få motion, kunna göra miljövänliga val, resa billigt, cykla under arbetspassen i hemtjänsten och få en enklare vardag. Jag har alltid drömt om att kunna cykla, men man skäms för att man inte kan och jag har inte vetat hur jag ska lära mig! Kvinna, 43 år Jag vill cykla och vara stolt! Kvinna, 51 år Det är många som berättar hur viktigt det är att kunna cykla och att det skulle öka deras självförtroende om de kunde cykla. Man vill känna sig fri och ha kul. Många förknippar cykeln med just frihet och glädje. 6

7 Hur de fick reda på att cyklingskursen fanns Under intervjun får kvinnorna även svara på var de hittade information om cyklingskursen för vuxna. Svaren är relativt jämnt utspridda. Fem personer har sett en annons i lokaltidningen. Fyra andra har av eget intresse letat på nätet efter en cyklingskurs och på så vis hittat kurserna i Sundbyberg, Solna och Järfälla. Lika många har fått informationen via arbetsplatsen, som i det här fallet är hemtjänsten. Tre kvinnor har blivit tipsade om cyklingskursen av bekanta och tre andra har uppmärksammat anslag som antingen varit uppsatta i centrum eller i lokalerna för Svenska för invandrare. En kvinna läste om cyklingskursen i ett reportage i lokaltidningen och fastnade direkt. Cyklingsvana före och efter kursen Nästan ingen av kvinnorna hade cyklat något före kursen, med undantag för några som hade försökt men inte lärt sig eller försökt men ramlat och blivit avskräckta. Sexton av tjugo kvinnor lärde sig cykla under kursen. Jag trodde aldrig jag skulle lära mig cykla. Men det gick! Helt otroligt! Kvinna, 44 år Att fyra personer inte lärde sig berodde på olika saker. Två kvinnor berättar att de ramlade när de cyklade, varav den ena blev för rädd för att fortsätta och den andra skadade sig. En tredje person berättar att hon inte hade möjlighet att delta på alla lektioner varför hon inte hann lära sig och den fjärde kvinnan säger att hon var nära att lära sig men hade behövt någon mer lektion. Knappt hälften (8 av 20) har fortsatt cykla alternativt övat på egen hand efter kursen. Av dessa åtta personer har tre vågat sig ut på cykelbanor och i trafik. Resterande fem personer har cyklat på lugna platser där det med största sannolikhet inte dyker upp så många bilar eller andra fordon. De som inte fortsatt cykla har oftast inte tillgång till en cykel, inte haft tid eller känner sig inte tillräckligt säkra för att cykla på egen hand. Deltagarna har blivit tillfrågade om huruvida de är intresserade av att gå fortsättningskurser i cykling, alternativt kompletteringsgånger för dem som inte lärde sig cykla under kursen. Intresset har visat sig vara stort och 14 av de tillfrågade deltagarna är intresserade av antingen fortsättningskurs eller kompletteringsgånger. Slutsatsen är att cyklingskursens sex kurstillfällen lärt nästan alla grunderna för att cykla. Endast tre personer cyklar dock obehindrat på cykelbanor och i trafik idag. Det är viktigt att poängtera att det krävs mer tid än sex kurstillfällen för att automatisera cyklandet, vilket kan förklara varför drygt hälften av deltagarna inte fortsatt öva eller cykla på egen hand efteråt. 7

8 Tillgång till cykel Knappt hälften (8 av 20) äger en egen cykel, varav fem personer inhandlade sin cykel efter kursens slut. Ytterligare fem personer har tillgång till cykel, antingen på arbetsplatsen (hemtjänsten) eller så äger någon i familjen en cykel. Av dem som varken äger en cykel eller har tillgång till cykel är det flera som planerar att köpa en egen (fem personer). Detta skulle inom en snar framtid kunna höja andelen som fortsatt cykla efter kursens avslut. En av deltagarna som fick en cykel i present av sin man efter kursen och berättar att hon övar cirka 50 minuter varje dag säger: Tryck ännu mer på att skaffa en egen cykel, inte bara en rekommendation! Så att folk verkligen fortsätter cykla! Känslor och upplevelser Det är tydligt att cyklingskursen bidragit till många positiva och utvecklande känslor och upplevelser hos deltagarna. Många beskriver kursen som underbar, befriande, kul, perfekt, spännande och härlig, men talar också om känslor som nervositet, rädsla och frustration. Jag var den som hade svårt att lära mig cykla, så det var frustrerande att se hur alla andra bara lärde sig. Kvinna, 24 år Flera uttrycker att de upplevde en stor gemenskap och kamratskap mellan alla kursdeltagare och instruktörer under kursen. Kursen innehöll en blandning av människor, åldrar och språk med en gemensam nämnare att alla ville lära sig cykla. Det var en positiv stämning, mycket uppmuntran och en tydlig kämparglöd. Har nog aldrig skrattat så mycket under en vecka tidigare! Kvinna, 66 år Träffade massa nya underbara människor från hela världen, det var ett kul gäng. Vi skrattade mycket och alla underhöll varandra! Kvinna, 47 år Flera kvinnor berättar att det var befriande att träffa andra som inte kunde cykla. Innan kursen var det många som bar på känslan alla utom jag kan. Många berättar att de tyckt att det varit jobbigt att inte kunna cykla men de har inte velat tala högt om det. Det är tydligt att det upplevs som ett hinder för många att inte kunna cykla, på flera olika sätt. En kvinna berättar: Jag ville lära min son att cykla, precis som alla andra mammor kan göra men kunde ju inte cykla själv. Det kändes tråkigt. En av kvinnorna berättar att cyklingskursen fick henne att känna sig som ett barn igen, på ett härligt sätt. Några andra säger att de vill gå igen, att 8

9 cyklingskursen fick dem att känna sig lyckliga. Någon annan uttrycker att hon njöt av kursen och att den gav henne mycket. En kvinna säger att hon fick starkare självkänsla av att lära sig cykla. Andra tankar och känslor som dyker upp när intervjuer görs med personerna är Häftigt! Wow! Jag vill kunna! Jag kan! Det här var det bästa jag har gjort för min egen utveckling! Kvinna, 66 år Varför så många upplevde så mycket positiva känslorna har flera orsaker. En kvinna förklarar att all uppmuntran från andra deltagare och ledarna var en stor bidragande orsak. Alla deltagare var på samma nivå och ville lära sig. Någon annan förklarar att cyklingen tar henne tillbaka till barndomen och gör henne lycklig. Flera av deltagarna berättar hur roligt det är att ha träffat så många nya människor. Glad att ha lärt känna så många nya personer. Kul att kunna heja på fler vänner när man är ute och rör sig! Kvinna, 50 år Bild 3 Järfällagruppen gör affirmationer (peppar varandra) för att stärka självförtroendet. Foto: Nils Båth. Motionsvanor & boende Vad gäller deltagarnas motionsvanor så svarar sex kvinnor att de tränar på fritiden. Övriga motionerar inte eller har valt att inte svara på frågan. De som säger att de inte motionerar förklarar att de inte har tid på grund av exempelvis arbete och familjeliv. Att lära sig cykla bör därför ha betydande effekt på hälsan för flera av deltagarna, som skulle kunna kombinera vardagens resor med motion. Drygt hälften av deltagarna är bosatta i någon av de tre kommunerna som anordnar cyklingskurserna. Sju kvinnor bor på andra platser och har fått resa en Stockholm

10 lite längre bit för att delta på kursen. De bor i Rinkeby, Akalla, Kista, Mälarhöjden, Farsta, Älvsjö och i Huddinge. Flera av deltagarna, men främst de som bor utanför någon av de anordnande kommunerna, önskar att cyklingskursen kunde arrangeras på fler platser. Ge fler möjligheten att lära sig cykla! Anordna kursen på fler platser, det skulle vara jättebra! Till exempel i södra Stockholm. Kvinna, 43 år Utbildning & sysselsättning För att öka förståelsen för vilka personer som går cyklingskursen och hur väletablerade de är i det svenska samhället har frågor ställts om huruvida deltagarna har någon utbildning och vad deras nuvarande sysselsättning är. Det visade sig att nästan alla har gått både grundskola och gymnasium i sitt ursprungsland. Två kvinnor har även läst på universitet i sitt ursprungsland. Övervägande del av deltagarna har även gått någon form av utbildning i Sverige. De flesta har studerat till undersköterska eller barnskötare. Tre kvinnor har läst på svenskt universitet och två har läst på komvux. Majoriteten av kvinnorna arbetar just nu, hemtjänsten är den vanligaste arbetsplatsen. En kvinna sysslar med marknadsföring och har precis startat eget företag. Två personer studerar för tillfället på universitet och fem personer är arbetslösa. Åsikter om cyklingskursens kvalité Alla deltagare uttrycker att kursen har hållit god kvalitet och är nöjda med upplägg, inlärningsmetod och ledarnas engagemang. Nej det var perfekt, blev verkligen jätteglad av kursen! Man fick så mycket uppmuntran och allt var jättefint. Kvinna, 47 år Ledarna var övertygade om att vi skulle klara det och det gjorde vi! Kvinna, 40 år Omdömena från kursen har som sagt varit goda och det är tydligt att kursen varit uppskattad. Deltagarna har ändå fått möjlighet att fundera på eventuella förbättringar av kursen och nedan presenteras några åsikter som framkommit. Knappt hälften (åtta personer) säger att det hade varit bra med fler kurstillfällen. Flera av dem tycker att två lektioner till hade varit lagom. Två andra säger att varje kurstillfälle skulle kunna vara längre, så att träningstiden på cykeln blev längre. Hade velat cykla mer på cykelväg och i trafik! Kvinna, 47 år Hade velat känna mig mer säker innan vi slutade! Kvinna, 63 år 10

11 Tre kvinnor tycker att det var lite för mycket trafik på gården i Veddesta där de övade, vilket gjorde att de kände sig osäkra. En kvinna hade önskat att det fanns fler cyklar av den minsta modellen att träna på under kursen. Nu fanns det tre stycken men det var fler kvinnor än så som hade behövt den storleken. En annan person som hade svårt med balansen, säger att hon hade behövt få hjälp med att hålla cykeln medan hon försökte cykla. Övrigt Kvinnorna får även möjlighet att svara på ifall de är intresserade av att gå andra kurser och vad de i sådana fall vill lära sig. En majoritet önskar att gå simkurs och skridskokurs. Andra förslag är dans, teater, instrument, längdskidor, golf och ridning. Det är tydligt att det här är personer med ett stort intresse för att lära sig nya saker. Vill lära mig mer! Kvinna, 44 år Det är jätteviktigt med kurser för vuxna och särskilt för kvinnor. Framförallt teater är bra för att stärka självkänslan och öva språket. Kvinnor är i många fall i underläge och måste få möjlighet att utvecklas. Perfekt för kvinnor! Kvinna, 44 år Ett gott betyg för cyklingskursen är att samtliga deltagare gärna rekommenderar andra att gå kursen. Nio av tjugo har redan rekommenderat en eller flera vänner och bekanta och flera av dessa står på väntelistan inför nästa års start. Alla som inte kan cykla borde gå den, jag har rekommenderat flera vänner som nu står på väntelistan. Kvinna, 29 år I övrigt så har ledarna i cyklingskurserna fått mycket beröm. Många är imponerade och tacksamma över deras tålamod och vilja att lära ut cykling. De får lovord om hur duktiga, hjälpsamma, fina och trevliga de är. Personalen var de bästa jag någonsin träffat! Kvinna, 29 år Ledarna gav mig mod att lära mig! Det var ett underbart moment när jag lärde mig! Kvinna, 31 år Avslutande ord Efter intervjuer med 20 tidigare deltagare och samtal med instruktörer och ansvariga från kommunerna är det tydligt att cyklingskursen har flera positiva sidor. De som deltar i den här satsningen är nästan uteslutande kvinnor från utomnordiska länder i åldern 20 till 69 år. Upplevelserna och erfarenheterna från kursen är många och individuella. Gemensamt för många av dem verkar 11

12 vara att cyklingskursen inte enbart lärt dem att cykla, utan också bidragit till andra positiva erfarenheter. Efter kursen känner sig kvinnorna i stor utsträckning starkare som individer. Cyklingskursen ökar förutsättningarna för fler att resa mer hållbart vilket givetvis är mer miljövänligt, hälsosamt och ekonomiskt. Dessa argument för cyklingskursen talar kommunen om. Resultatet från intervjuerna tyder även på att deltagarna vill lära sig cykla av de anledningarna. Utöver de här aspekterna tyder resultatet på att det för individen är viktigt att kunna cykla. Många förknippar cykling med stolthet, mobilitet och frihet. Känslan att kunna cykla med exempelvis familjen betyder mycket för många. Resultatet tyder även på att gemenskapen under cyklingskursen och de nya kontakterna som knutits under kursen är något som värderas högt. Kursen har med andra ord bidragit till socialt positiva erfarenheter och individuell utveckling. Även det ska ses som oerhört värdefullt. Kommunerna vill öka cyklingen och några av dem som deltagit i kurserna cyklar på egen hand idag (som transportsätt eller för rekreation). Tre av tjugo deltagare cyklar idag obehindrat och använder cykeln som transportmedel (sannolikt kan resultatet sett något annorlunda ut om 20 andra deltagare intervjuats). Att inte alla använder cykeln som transportmedel finns det flera anledningar till. Det tar ett tag innan cyklingen är automatiserad och på vägen dit har flera känt sig osäkra och inte vågat cykla på egen hand efter kursen. Många är intresserade av att gå fortsättningskurser och kompletteringsgånger och Cykelfrämjandet undersöker möjligheterna till det nu. Med endast något kurstillfälle till och med körning på cykelbanor och i trafik tror sig många kunna utveckla sitt mod och fortsätta cykla på egen hand. Jag är så tacksam! Önskar att det blir fler kurser! Min dröm var att kunna simma, cykla och ta körkort. Nu kan jag allt och är så tacksam! Kvinna, 54 år Bild 4 Diplomutdelning i Solna. Foto: Eva Lind-Båth Stockholm

13 Bilaga 1: Intervjufrågor med tidigare deltagare Inledande frågor & resvanor Kvinna/man? Ålder? Hade du cyklat något innan kursen? Har du körkort? Har du tillgång till bil i hushållet? Hur reser du? Bil, kollektivt, cykel, gång? Allmänt om cyklingskursen Varför ville du lära dig cykla? Hur fick du reda på att cyklingskursen fanns? Vilken tid hade det passat dig bäst att gå nybörjarkursen? Kl 10-12, eller Lärde du dig cykla under kursen? Om inte: Vill du gå kompletteringsgånger (med början på lektion tre på en annan kurs, när presentation och spinning är avklarad)? Cyklar du på egen hand idag? Alternativt övar? Har du vågat cykla på cykelbanor och i trafik efter kursen? Har du en egen cykel eller tillgång till någon cykel? Om personen har en egen cykel - Inhandlades den före eller efter kursen? Om personen inte har en egen cykel Har du tänkt köpa en cykel? Känslor & upplevelser Vilka känslor har du upplevt under kursen? 13

14 Varför tror du att du har upplevt de känslorna? Har du lärt känna några nya personer genom kursen? Vad känner du i efterhand var det bästa med kursen? Motion, bakgrund & sysselsättning Motionerar du något? Ser du cykling som ett sätt att motionera/träna? (Om det inte framgått tidigare) Var bor du? Är du född i Sverige? Om nej: Vilket land är du född i? Gick du i skolan i (ex, Eritrea)? Hur länge gick du i skolan? Jobbar du? Kvalitén på kursen Saknades något i kursen/hade du önskat dig ett annorlunda upplägg? Var antalet kurstillfällen lagom? Har du några förslag på förbättringar? Skulle du vilja gå andra kurser och i så fall vad? Kan du rekommendera andra att gå kursen? Skulle du vilja gå en fortsättningskurs? Om ja: skulle du kunna gå en fortsättningskurs på en söndag förmiddag? Vill du tillägga någonting? Något som var bra eller dåligt eller någon upplevelse? 14

15 Sida 1(2) Bilaga 2: Ett exempel på kursupplägg av Cykelfrämjandet Järfälla Cykelkurs för vuxna och ungdomar För dig som aldrig cyklat eller bara lite grann Cykelutbildning med praktiska och teoretiska övningar. Start: tisdag den 1 oktober 2013 Samling vid entrén till kommunens Veddesta förråd, Girovägen 2 Järfälla Träning på spinningcykel en gång och fem gånger vid kommunens Veddesta förråd, Girovägen 2, Järfälla. Ledare: Birgitta Myhrman Edberg tel Medhjälpare: Ingrid Penton , Maureen Dap Olycksförsäkring finns genom medlemskap i Cykelfrämjandet. Dag Innehåll Plats tisdag den 1 okt 2013 torsdag den 3 okt 2013 Presentation av deltagarna och deras cyklingsvana. Bekanta sig med cyklarna, sänka sadlarna ta av tramporna, sitta på sadeln och sparka sig fram, bromsa med handbroms Något att dricka och äta och Hur ska utbildningen gå till? Cykling på spinningcykel Förfriskningar och genomgång av trafikregler kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2 kl Samling Forma träningscenter, Kopparvägen 2 B, Kallhäll Cykelfrämjandet Tele: Postgiro: Box 47 Bankgiro: Helsingborg Orgnr:

16 Sida 2(2) tisdag den 8 okt 2013 torsdag den 10 okt 2013 tisdag den 15 okt 2013 torsdag den 17 okt 2013 Hålla balansen (fortfarande utan trampor för dem som vill) Sätta på trampor med låg sadel, träna på att fotbromsa, hur starta, att cykla med trampor. Förfriskningar och repetition av trafikregler. Skriv ned tre synpunkter, bra eller dåliga, på ett papper. Enkla cyklingsövningar, bromsa vid en linje, släppa styret med en hand, cykla över ett hinder. Förfriskningar och träning på att fråga efter vägen på svenska. Skriv ned tre synpunkter, bra eller dåliga, på ett papper. Enkla cyklingsövningar, bromsa vid en linje, släppa styret med en hand Cykling i trafik för dem som vill, övriga tränar på gården Förfriskningar och uppföljning och svar på enkätfrågor. Utdelning av diplom av Anders Rosengren från Tekniska nämnden kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, Du kanske behöver kunna cykla i ditt framtida jobb i hemtjänsten eller som brevbärare drömmer om att kunna cykla till och från arbetet eller studier vill kunna ta en cykeltur med familj eller vänner Cyklar och hjälmar finns att låna, men ta gärna med en egen om du har. Oöm klädsel, helst inte långa klänningar eller kjolar. Pris: 200 kronor, medlemskap i Cykelfrämjandet och diplom ingår. Anmälan till: Elisabeth Kempe eller på telefon Cykelfrämjandet Tele: Postgiro: Box 47 Bankgiro: Helsingborg Orgnr:

17 Bilaga 3!"Cykelfrämjandets utvecklingsplan för eleverna"! Träna koordinering av ben och armrörelser! Hålla balansen, kunna slappna av och hålla löst i styret! Träna benmuskler i att trampa runt! Öka konditionen! Kunna cykla på skyddat område! Kunna bromsa och stanna! Skaffa en egen cykel och anpassa den! Kunna nödvändiga trafikregler med användning av och respekt för elevens känslospråk Att kunna cykla i blandtrafik och att cyklandet har blivit automatiserat ingår ej som mål för kursen.

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 4 SAMTAL MED TÄBYS YNGSTA INVÅNARE 4 Projektets mål 4 Hur går det till? 5 Vilka har deltagit?

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Jamile Ismail S-kvinnor Spånga-Tensta Janet Mackegård S-kvinnor Vällingby Lilian Larsell ABF Stockholm Västerort Lotta Frejd, NTF Stockholm

Jamile Ismail S-kvinnor Spånga-Tensta Janet Mackegård S-kvinnor Vällingby Lilian Larsell ABF Stockholm Västerort Lotta Frejd, NTF Stockholm Jamile Ismail S-kvinnor Spånga-Tensta Janet Mackegård S-kvinnor Vällingby Lilian Larsell ABF Stockholm Västerort Lotta Frejd, NTF Stockholm RAP. 2 mars. 2005 Förord Vi, S-kvinnor Tensta-Spånga-Vällingby,

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Racerunning. ger fler chansen att springa

Racerunning. ger fler chansen att springa Full fart framåt. Racerunning är sporten som ger rörelsehindrade möjlighet att ta sig fram på helt egen hand. Vi har träffat Nils Björk en av landets yngsta utövare. Racerunning ger fler chansen att springa

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser SID 1 (6) Beslutad av styrgrupp 2012-02-29 SLUTRAPPORT Matlagningskurser Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Projektledare: Sara Vigebo, verksamhetsutvecklare/dietist

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Hjälmanvändning cyklande skolelever

Hjälmanvändning cyklande skolelever Hjälmanvändning cyklande skolelever Håkan Ter-Borch RAP. 6 Oktober 2007 2 (12) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 SYFTE...7 METOD...7 URVAL...7 GENOMFÖRANDE...8 RESULTAT...8 SLUTSATS

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

En träningsform på väg tillbaka

En träningsform på väg tillbaka Spinning En träningsform på väg tillbaka När spinningen slog igenom för snart 20 år sedan blev konditionscykling i grupp snabbt det självklara valet för många träningsentusiaster. Och det är inte så svårt

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING NÄR DU BÖRJAR FUNDERA PÅ ATT FLYTTA HEMIFRÅN. NÄR DET BEHÖVS EN TRYGG ÖVERGÅNG

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget Utvärderingen för de 1:a nationella dagarna i Stockholm Enkäten besvarades av 7 st Fråga 1: Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget 1 1 3 7 9 Bra arrangerat Borde fått bokningsbekräftelse Vara lite tuffare

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Modeller för äldre i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Visningarna i Boxholm gjordes först för en testgrupp på 9 personer, som gick steg 1 och steg 2. Själva introduktionen genomfördes

Läs mer

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Cykeln i vardagen En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2013 Inledning Att få fler att välja cykeln som transportmedel är något som i princip

Läs mer

Vuxensimning Våren 2015

Vuxensimning Våren 2015 Vuxensimning Våren 2015 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare Vt 2015 Start & Avslut Alt 1: v 3-6 Start 13/1 &

Läs mer

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum.

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. En jobbdröm handlar om arbete - varför vi arbetar, vad fritid är och vad

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun.

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. FÖRETAGSJUNTAN ULFSBY GÅRD 28.2.2009 Hej! Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. Kyrkogårdsö är en liten ö med tre gårdar, nu finns det två bosatta familjer

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Årsskrift 2012 Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Ett stort och varmt tack till...... alla givare, sponsorer, medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som

Läs mer

HALMSTAD GOLFAKADEMI.

HALMSTAD GOLFAKADEMI. HALMSTAD GOLFAKADEMI. PROGRAM VÅREN 2015 Golf blir b DIN GOLF, VÅRT LIV. Golf blir bara roligare och roligare ju bättre man blir. Och det fina är att det inte är så svårt att bli bättre heller. Inte om

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer