Utvärdering av Cykelfrämjandets cyklingskurs för vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Cykelfrämjandets cyklingskurs för vuxna"

Transkript

1 Utvärdering av Cykelfrämjandets cyklingskurs för vuxna December 2013 Foto: Anna C Nilsson. Filippa Grufvisare, samhällsplanerare Vilhelm Meyer, samhällsplanerare Stockholm

2 Sammanfattning Cykelfrämjandets Storstockholms krets har sedan 2012 i samarbete med de tre kommunerna Järfälla, Solna och Sundbyberg arrangerat nio cyklingskurser för vuxna. Samarbetet har skett tillsammans med Energi-och klimatrådgivningen i respektive kommun. Eva Lind-Båth från Cykelfrämjandet har utarbetat metoden som används vid cyklingskurserna. Det övergripande målet med cyklingskurserna är att skapa förutsättningar för ett hållbart resande och ge fler möjlighet att kunna ta sig fram på ett enkelt sätt. Totalt har 126 personer deltagit och många fler står på kö inför kommande cyklingskurser. Syftet med utvärderingen är att få en bild av deltagarnas upplevelser och erfarenheter från kursen, försöka förstå vilka personer som deltar samt att följa upp hur det har gått för dem efter kursen beträffande cyklingen. Enligt Cykelfrämjandet har totalt 109 av 126 deltagare lärt sig att cykla. Under utvärderingen har bland annat 20 tidigare deltagare intervjuats. Många av deltagarna har utländsk härkomst och de flesta är kvinnor. Gemensamt för många av dem verkar vara att cyklingskursen inte enbart lärt dem att cykla, utan också bidragit till andra positiva erfarenheter. Efter kursen känner sig kvinnorna i stor utsträckning starkare som individer. Kursen verkar helt klart vara ett framgångsrikt koncept vad gäller att skapa gemenskap, nya kontakter och självförtroende hos deltagarna samt ge grundkunskaper i cykling. Bild 1 Deltagarna vid ett kurstillfälle i Sundbyberg. Foto: Eva Lind-Båth. 2

3 Syfte Målet med cyklingskursen är att skapa förutsättningar för ett hållbart resande och ge fler möjlighet att kunna ta sig fram på ett enkelt sätt. Syftet med utvärderingen är att få en bild av deltagarnas upplevelser och erfarenheter från kursen, försöka förstå vilka personer som deltar samt att följa upp hur det har gått för dem efter kursen beträffande cyklingen. Metoden för utvärderingen Datainsamlingen till denna utvärdering har skett genom observationer under tre kurstillfällen i två olika kommuner (en kursstart och ett tredje kurstillfälle i Järfälla kommun samt ett kursavslut i Sundbybergs stad), telefonintervjuer med 20 slumpmässigt utvalda tidigare deltagare och samtal med de instruktörer som varit på plats under de kurstillfällen som observerats. Ett antal frågor har besvarats över mail av de tjänstemän som ansvarar för cyklingskursen på kommunerna. Telefonintervjuerna med tidigare deltagare har varit av semistrukturerad karaktär och varit mellan minuter långa. Metoden för att lära sig cykla Följande information har framkommit efter samtal med Eva Lind-Båth på Cykelfrämjandet: Cyklingskursen har genomförts tre gånger i vardera kommun. Alla instruktörerna är medlemmar i Cykelfrämjandet och arbetar ideellt samt har genomgått utbildning i Cykelfrämjandets regi. Eva Lind-Båth från Cykelfrämjandet har utarbetat den metod som används vid cyklingskurserna. Metoden går ut på att stärka deltagarnas självkänsla genom affirmationer samt att deltagarna lär sig hålla balansen på cyklar med borttagna pedaler och sänkt sadel för att lätt kunna nå marken med båda fötterna. Ett kurstillfälle sker på spinningcyklar för att träna upp musklerna. Koordinationsträning ingår vid varje tillfälle, då målet är att kunna fortsätta trampa samtidigt som man sträcker ut handen för att göra olika tecken. När eleven kan hålla balansen cirka 15 meter och göra en sväng åt vänster respektive höger, sätts pedalerna på. I kursen ingår teoretisk trafikkunskap vid alla sex kurstillfällena (se bilaga 2 ett exempel på kursupplägg). Bild 2 Balansträning med pedalerna bortmonterade. Foto: Eva Lind-Båth Stockholm

4 Kommunerna om cyklingskursen Bakgrunden till satsningen är kommunens bekymmer med biltrafiken som orsakar problem vad gäller framkomlighet, buller och luftföroreningar, berättar Mia Simm på Solna stad. Agneta Dahlgren som är miljö- och kvalitetssamordnare i Järfälla kommun berättar att kommunens miljöplan har som mål att minska fossila koldioxidutsläpp med 50 % till Kommunen vill därför skapa förutsättningar för att öka användningen av bland annat cykel. Genom cyklingskursen vill de båda kommunerna ge fler människor möjligheten att cykla. Med kursen önskar de också att indirekt lyfta fram cykeln som ett utmärkt transportmedel. Satsningen ger även den enskilde större möjlighet att få arbete inom exempelvis hemtjänsten där det är en fördel att kunna cykla. Samt att kursen kan antas skapa bättre självförtroende bland dem som deltar. På Sundbybergs stads hemsida skriver folkhälsoplanerare Sofia Jakobsson Sandin: Det finns många vuxna som aldrig fått möjlighet att lära sig cykla. Genom att erbjuda den här typen av kurser hoppas vi på fler cyklande sundbybergare och på sikt förbättrad folkhälsa. För den enskilde är det en kick att lära sig något nytt, och en frihetskänsla att kunna ta cykeln. En politiker i Solna stad har uttryckt att cyklingskursen även kan ses som ett integreringsprojekt. I Sverige upplevs det som en självklarhet att i stort sätt alla kan cykla, varför det är viktigt att de som inte kan också får möjligheten att lära sig. Den kan också ses som ett arbetsmarknadsprojekt, eftersom en person som kan cykla är mer anställningsbar inom exempelvis hemtjänsten och posten. Både Mia Simm och Agneta Dahlgren, samt Angelica Aronsson på Sundbybergs stad berättar att intresset för cyklingskursen blev mycket större än vad de trodde och att de kommer att fortsätta arrangera kurserna i samarbete med Cykelfrämjandet. Deltagarna Totalt har 126 personer deltagit i de cyklingskurser som hittills har arrangerats. Av dessa lärde sig 109 personer att cykla, enligt uppgift från Cykelfrämjandet. Endast ett fåtal (cirka åtta) deltagare har varit män och resten kvinnor. Åldersfördelningen bland deltagarna har varit bred med en majoritet i åldrarna år. Den yngsta deltagaren är 20 och den äldsta är 69 år. Diagrammet nedan visar åldersfördelningen mellan deltagarna. Personnummer saknas för 15 personer, dessa personer är därför inte med i detta diagram. 4

5 %#" %!" $#" $!" #"!" %!&%'"%#&%(")!&)'")#&)("'!&''"'#&'("#!&#'"##&#("*!&*'"*#&*(" +,-./" Diagram 1 Åldersfördelningen för deltagarna i cyklingskurserna. Många kommer ursprungligen från andra länder. Det tyder på att cyklingskursen även kan ses som ett integreringsprojekt. Nedan visas ett diagram över den geografiska spridningen gällande ursprungsländer för deltagarna som intervjuats. Under telefonintervjuerna uttryckte flera av deltagarna att det var roligt och spännande att träffa människor från världens alla hörn som inte heller kunde cykla. 0C/2.;" A:2?B2.;" A/2:/.5" 4;-2.;" 4/5;" <=2,." 78/-29:5;" 4/56" 01./23."!" $" %" )" '" D;:5,"" Diagram 2 De intervjuade deltagarnas ursprungsländer. Intervju med tidigare deltagare Under utvärderingen har 20 slumpmässigt utvalda personer (tidigare deltagare) intervjuats. Intervjuaren hade vid starten av utvärderingen tillgång till drygt hälften av alla deltagarlistor och utifrån dessa har deltagare kontaktats via telefon. Deltagarna har blivit uppringda en gång var och bortfallet av dem som inte haft möjlighet att svara eller delta beräknas till ca 60 %. De som svarat i telefon och dessutom velat delta utgör således denna studie. Att inte deltagare från alla kurstillfällen har kontaktats, behöver nödvändigtvis inte vara negativt då cyklingskursens förutsättningar sett likadana ut för samtliga deltagare. De 20 5

6 personer som har kontaktats representerar naturligtvis inte alla deltagares åsikter, men med tanke på intervjuernas längd (15-30 minuter) och relativt mättade resultat (svaren på frågorna började till slut upprepas och det uppstod inte någon ny information) bedöms ändå att slutsatser, med viss försiktighet, kan dras. Nedan följer resultat från de 20 intervjuerna. Resvanor Deltagarnas resvanor varierar, men en klar majoritet (17 personer) reser kollektivt eller går. Knappt hälften (7 av 20) av deltagarna berättar att de har körkort. Av de som inte har körkort är det tre deltagare som blir skjutsade av exempelvis sin man när de behöver transportera sig. Av de som har körkort är det fyra som utnyttjar bilen till vardags. Kvinnorna som kör bil till vardags anger miljöargumentet som en av de viktigaste anledningarna till att lära sig cykla. De som reser med kollektivtrafik uttrycker att de gärna vill ha möjligheten att välja cykeln istället för buss eller tåg alternativt kunna cykla till stationen. Slutsatsen av detta är att cyklingskursen bör innebära en betydligt ökad frihet och valmöjlighet för kvinnorna, göra dem mer mobila och ge dem möjlighet att leva mer miljövänligt. Varför kvinnorna ville lära sig cykla Anledningarna till varför man vill lära sig cykla är många. Kvinnorna berättar med inlevelse och glädje om varför just de bestämde sig för att lära sig cykla. Den allra vanligaste anledningen är att kunna cykla med sin familj. Jag vill kunna cykla med mina barn och man, till skogen och lekparken det är frihet! Kvinna, 43 år Flera av kvinnorna har länge drömt om att kunna cykla. Många säger att de vill lära sig nya saker, kunna lära sina egna barn att cykla, cykla till naturen eller arbetet, cykla till tåget eller bussen, få motion, kunna göra miljövänliga val, resa billigt, cykla under arbetspassen i hemtjänsten och få en enklare vardag. Jag har alltid drömt om att kunna cykla, men man skäms för att man inte kan och jag har inte vetat hur jag ska lära mig! Kvinna, 43 år Jag vill cykla och vara stolt! Kvinna, 51 år Det är många som berättar hur viktigt det är att kunna cykla och att det skulle öka deras självförtroende om de kunde cykla. Man vill känna sig fri och ha kul. Många förknippar cykeln med just frihet och glädje. 6

7 Hur de fick reda på att cyklingskursen fanns Under intervjun får kvinnorna även svara på var de hittade information om cyklingskursen för vuxna. Svaren är relativt jämnt utspridda. Fem personer har sett en annons i lokaltidningen. Fyra andra har av eget intresse letat på nätet efter en cyklingskurs och på så vis hittat kurserna i Sundbyberg, Solna och Järfälla. Lika många har fått informationen via arbetsplatsen, som i det här fallet är hemtjänsten. Tre kvinnor har blivit tipsade om cyklingskursen av bekanta och tre andra har uppmärksammat anslag som antingen varit uppsatta i centrum eller i lokalerna för Svenska för invandrare. En kvinna läste om cyklingskursen i ett reportage i lokaltidningen och fastnade direkt. Cyklingsvana före och efter kursen Nästan ingen av kvinnorna hade cyklat något före kursen, med undantag för några som hade försökt men inte lärt sig eller försökt men ramlat och blivit avskräckta. Sexton av tjugo kvinnor lärde sig cykla under kursen. Jag trodde aldrig jag skulle lära mig cykla. Men det gick! Helt otroligt! Kvinna, 44 år Att fyra personer inte lärde sig berodde på olika saker. Två kvinnor berättar att de ramlade när de cyklade, varav den ena blev för rädd för att fortsätta och den andra skadade sig. En tredje person berättar att hon inte hade möjlighet att delta på alla lektioner varför hon inte hann lära sig och den fjärde kvinnan säger att hon var nära att lära sig men hade behövt någon mer lektion. Knappt hälften (8 av 20) har fortsatt cykla alternativt övat på egen hand efter kursen. Av dessa åtta personer har tre vågat sig ut på cykelbanor och i trafik. Resterande fem personer har cyklat på lugna platser där det med största sannolikhet inte dyker upp så många bilar eller andra fordon. De som inte fortsatt cykla har oftast inte tillgång till en cykel, inte haft tid eller känner sig inte tillräckligt säkra för att cykla på egen hand. Deltagarna har blivit tillfrågade om huruvida de är intresserade av att gå fortsättningskurser i cykling, alternativt kompletteringsgånger för dem som inte lärde sig cykla under kursen. Intresset har visat sig vara stort och 14 av de tillfrågade deltagarna är intresserade av antingen fortsättningskurs eller kompletteringsgånger. Slutsatsen är att cyklingskursens sex kurstillfällen lärt nästan alla grunderna för att cykla. Endast tre personer cyklar dock obehindrat på cykelbanor och i trafik idag. Det är viktigt att poängtera att det krävs mer tid än sex kurstillfällen för att automatisera cyklandet, vilket kan förklara varför drygt hälften av deltagarna inte fortsatt öva eller cykla på egen hand efteråt. 7

8 Tillgång till cykel Knappt hälften (8 av 20) äger en egen cykel, varav fem personer inhandlade sin cykel efter kursens slut. Ytterligare fem personer har tillgång till cykel, antingen på arbetsplatsen (hemtjänsten) eller så äger någon i familjen en cykel. Av dem som varken äger en cykel eller har tillgång till cykel är det flera som planerar att köpa en egen (fem personer). Detta skulle inom en snar framtid kunna höja andelen som fortsatt cykla efter kursens avslut. En av deltagarna som fick en cykel i present av sin man efter kursen och berättar att hon övar cirka 50 minuter varje dag säger: Tryck ännu mer på att skaffa en egen cykel, inte bara en rekommendation! Så att folk verkligen fortsätter cykla! Känslor och upplevelser Det är tydligt att cyklingskursen bidragit till många positiva och utvecklande känslor och upplevelser hos deltagarna. Många beskriver kursen som underbar, befriande, kul, perfekt, spännande och härlig, men talar också om känslor som nervositet, rädsla och frustration. Jag var den som hade svårt att lära mig cykla, så det var frustrerande att se hur alla andra bara lärde sig. Kvinna, 24 år Flera uttrycker att de upplevde en stor gemenskap och kamratskap mellan alla kursdeltagare och instruktörer under kursen. Kursen innehöll en blandning av människor, åldrar och språk med en gemensam nämnare att alla ville lära sig cykla. Det var en positiv stämning, mycket uppmuntran och en tydlig kämparglöd. Har nog aldrig skrattat så mycket under en vecka tidigare! Kvinna, 66 år Träffade massa nya underbara människor från hela världen, det var ett kul gäng. Vi skrattade mycket och alla underhöll varandra! Kvinna, 47 år Flera kvinnor berättar att det var befriande att träffa andra som inte kunde cykla. Innan kursen var det många som bar på känslan alla utom jag kan. Många berättar att de tyckt att det varit jobbigt att inte kunna cykla men de har inte velat tala högt om det. Det är tydligt att det upplevs som ett hinder för många att inte kunna cykla, på flera olika sätt. En kvinna berättar: Jag ville lära min son att cykla, precis som alla andra mammor kan göra men kunde ju inte cykla själv. Det kändes tråkigt. En av kvinnorna berättar att cyklingskursen fick henne att känna sig som ett barn igen, på ett härligt sätt. Några andra säger att de vill gå igen, att 8

9 cyklingskursen fick dem att känna sig lyckliga. Någon annan uttrycker att hon njöt av kursen och att den gav henne mycket. En kvinna säger att hon fick starkare självkänsla av att lära sig cykla. Andra tankar och känslor som dyker upp när intervjuer görs med personerna är Häftigt! Wow! Jag vill kunna! Jag kan! Det här var det bästa jag har gjort för min egen utveckling! Kvinna, 66 år Varför så många upplevde så mycket positiva känslorna har flera orsaker. En kvinna förklarar att all uppmuntran från andra deltagare och ledarna var en stor bidragande orsak. Alla deltagare var på samma nivå och ville lära sig. Någon annan förklarar att cyklingen tar henne tillbaka till barndomen och gör henne lycklig. Flera av deltagarna berättar hur roligt det är att ha träffat så många nya människor. Glad att ha lärt känna så många nya personer. Kul att kunna heja på fler vänner när man är ute och rör sig! Kvinna, 50 år Bild 3 Järfällagruppen gör affirmationer (peppar varandra) för att stärka självförtroendet. Foto: Nils Båth. Motionsvanor & boende Vad gäller deltagarnas motionsvanor så svarar sex kvinnor att de tränar på fritiden. Övriga motionerar inte eller har valt att inte svara på frågan. De som säger att de inte motionerar förklarar att de inte har tid på grund av exempelvis arbete och familjeliv. Att lära sig cykla bör därför ha betydande effekt på hälsan för flera av deltagarna, som skulle kunna kombinera vardagens resor med motion. Drygt hälften av deltagarna är bosatta i någon av de tre kommunerna som anordnar cyklingskurserna. Sju kvinnor bor på andra platser och har fått resa en Stockholm

10 lite längre bit för att delta på kursen. De bor i Rinkeby, Akalla, Kista, Mälarhöjden, Farsta, Älvsjö och i Huddinge. Flera av deltagarna, men främst de som bor utanför någon av de anordnande kommunerna, önskar att cyklingskursen kunde arrangeras på fler platser. Ge fler möjligheten att lära sig cykla! Anordna kursen på fler platser, det skulle vara jättebra! Till exempel i södra Stockholm. Kvinna, 43 år Utbildning & sysselsättning För att öka förståelsen för vilka personer som går cyklingskursen och hur väletablerade de är i det svenska samhället har frågor ställts om huruvida deltagarna har någon utbildning och vad deras nuvarande sysselsättning är. Det visade sig att nästan alla har gått både grundskola och gymnasium i sitt ursprungsland. Två kvinnor har även läst på universitet i sitt ursprungsland. Övervägande del av deltagarna har även gått någon form av utbildning i Sverige. De flesta har studerat till undersköterska eller barnskötare. Tre kvinnor har läst på svenskt universitet och två har läst på komvux. Majoriteten av kvinnorna arbetar just nu, hemtjänsten är den vanligaste arbetsplatsen. En kvinna sysslar med marknadsföring och har precis startat eget företag. Två personer studerar för tillfället på universitet och fem personer är arbetslösa. Åsikter om cyklingskursens kvalité Alla deltagare uttrycker att kursen har hållit god kvalitet och är nöjda med upplägg, inlärningsmetod och ledarnas engagemang. Nej det var perfekt, blev verkligen jätteglad av kursen! Man fick så mycket uppmuntran och allt var jättefint. Kvinna, 47 år Ledarna var övertygade om att vi skulle klara det och det gjorde vi! Kvinna, 40 år Omdömena från kursen har som sagt varit goda och det är tydligt att kursen varit uppskattad. Deltagarna har ändå fått möjlighet att fundera på eventuella förbättringar av kursen och nedan presenteras några åsikter som framkommit. Knappt hälften (åtta personer) säger att det hade varit bra med fler kurstillfällen. Flera av dem tycker att två lektioner till hade varit lagom. Två andra säger att varje kurstillfälle skulle kunna vara längre, så att träningstiden på cykeln blev längre. Hade velat cykla mer på cykelväg och i trafik! Kvinna, 47 år Hade velat känna mig mer säker innan vi slutade! Kvinna, 63 år 10

11 Tre kvinnor tycker att det var lite för mycket trafik på gården i Veddesta där de övade, vilket gjorde att de kände sig osäkra. En kvinna hade önskat att det fanns fler cyklar av den minsta modellen att träna på under kursen. Nu fanns det tre stycken men det var fler kvinnor än så som hade behövt den storleken. En annan person som hade svårt med balansen, säger att hon hade behövt få hjälp med att hålla cykeln medan hon försökte cykla. Övrigt Kvinnorna får även möjlighet att svara på ifall de är intresserade av att gå andra kurser och vad de i sådana fall vill lära sig. En majoritet önskar att gå simkurs och skridskokurs. Andra förslag är dans, teater, instrument, längdskidor, golf och ridning. Det är tydligt att det här är personer med ett stort intresse för att lära sig nya saker. Vill lära mig mer! Kvinna, 44 år Det är jätteviktigt med kurser för vuxna och särskilt för kvinnor. Framförallt teater är bra för att stärka självkänslan och öva språket. Kvinnor är i många fall i underläge och måste få möjlighet att utvecklas. Perfekt för kvinnor! Kvinna, 44 år Ett gott betyg för cyklingskursen är att samtliga deltagare gärna rekommenderar andra att gå kursen. Nio av tjugo har redan rekommenderat en eller flera vänner och bekanta och flera av dessa står på väntelistan inför nästa års start. Alla som inte kan cykla borde gå den, jag har rekommenderat flera vänner som nu står på väntelistan. Kvinna, 29 år I övrigt så har ledarna i cyklingskurserna fått mycket beröm. Många är imponerade och tacksamma över deras tålamod och vilja att lära ut cykling. De får lovord om hur duktiga, hjälpsamma, fina och trevliga de är. Personalen var de bästa jag någonsin träffat! Kvinna, 29 år Ledarna gav mig mod att lära mig! Det var ett underbart moment när jag lärde mig! Kvinna, 31 år Avslutande ord Efter intervjuer med 20 tidigare deltagare och samtal med instruktörer och ansvariga från kommunerna är det tydligt att cyklingskursen har flera positiva sidor. De som deltar i den här satsningen är nästan uteslutande kvinnor från utomnordiska länder i åldern 20 till 69 år. Upplevelserna och erfarenheterna från kursen är många och individuella. Gemensamt för många av dem verkar 11

12 vara att cyklingskursen inte enbart lärt dem att cykla, utan också bidragit till andra positiva erfarenheter. Efter kursen känner sig kvinnorna i stor utsträckning starkare som individer. Cyklingskursen ökar förutsättningarna för fler att resa mer hållbart vilket givetvis är mer miljövänligt, hälsosamt och ekonomiskt. Dessa argument för cyklingskursen talar kommunen om. Resultatet från intervjuerna tyder även på att deltagarna vill lära sig cykla av de anledningarna. Utöver de här aspekterna tyder resultatet på att det för individen är viktigt att kunna cykla. Många förknippar cykling med stolthet, mobilitet och frihet. Känslan att kunna cykla med exempelvis familjen betyder mycket för många. Resultatet tyder även på att gemenskapen under cyklingskursen och de nya kontakterna som knutits under kursen är något som värderas högt. Kursen har med andra ord bidragit till socialt positiva erfarenheter och individuell utveckling. Även det ska ses som oerhört värdefullt. Kommunerna vill öka cyklingen och några av dem som deltagit i kurserna cyklar på egen hand idag (som transportsätt eller för rekreation). Tre av tjugo deltagare cyklar idag obehindrat och använder cykeln som transportmedel (sannolikt kan resultatet sett något annorlunda ut om 20 andra deltagare intervjuats). Att inte alla använder cykeln som transportmedel finns det flera anledningar till. Det tar ett tag innan cyklingen är automatiserad och på vägen dit har flera känt sig osäkra och inte vågat cykla på egen hand efter kursen. Många är intresserade av att gå fortsättningskurser och kompletteringsgånger och Cykelfrämjandet undersöker möjligheterna till det nu. Med endast något kurstillfälle till och med körning på cykelbanor och i trafik tror sig många kunna utveckla sitt mod och fortsätta cykla på egen hand. Jag är så tacksam! Önskar att det blir fler kurser! Min dröm var att kunna simma, cykla och ta körkort. Nu kan jag allt och är så tacksam! Kvinna, 54 år Bild 4 Diplomutdelning i Solna. Foto: Eva Lind-Båth Stockholm

13 Bilaga 1: Intervjufrågor med tidigare deltagare Inledande frågor & resvanor Kvinna/man? Ålder? Hade du cyklat något innan kursen? Har du körkort? Har du tillgång till bil i hushållet? Hur reser du? Bil, kollektivt, cykel, gång? Allmänt om cyklingskursen Varför ville du lära dig cykla? Hur fick du reda på att cyklingskursen fanns? Vilken tid hade det passat dig bäst att gå nybörjarkursen? Kl 10-12, eller Lärde du dig cykla under kursen? Om inte: Vill du gå kompletteringsgånger (med början på lektion tre på en annan kurs, när presentation och spinning är avklarad)? Cyklar du på egen hand idag? Alternativt övar? Har du vågat cykla på cykelbanor och i trafik efter kursen? Har du en egen cykel eller tillgång till någon cykel? Om personen har en egen cykel - Inhandlades den före eller efter kursen? Om personen inte har en egen cykel Har du tänkt köpa en cykel? Känslor & upplevelser Vilka känslor har du upplevt under kursen? 13

14 Varför tror du att du har upplevt de känslorna? Har du lärt känna några nya personer genom kursen? Vad känner du i efterhand var det bästa med kursen? Motion, bakgrund & sysselsättning Motionerar du något? Ser du cykling som ett sätt att motionera/träna? (Om det inte framgått tidigare) Var bor du? Är du född i Sverige? Om nej: Vilket land är du född i? Gick du i skolan i (ex, Eritrea)? Hur länge gick du i skolan? Jobbar du? Kvalitén på kursen Saknades något i kursen/hade du önskat dig ett annorlunda upplägg? Var antalet kurstillfällen lagom? Har du några förslag på förbättringar? Skulle du vilja gå andra kurser och i så fall vad? Kan du rekommendera andra att gå kursen? Skulle du vilja gå en fortsättningskurs? Om ja: skulle du kunna gå en fortsättningskurs på en söndag förmiddag? Vill du tillägga någonting? Något som var bra eller dåligt eller någon upplevelse? 14

15 Sida 1(2) Bilaga 2: Ett exempel på kursupplägg av Cykelfrämjandet Järfälla Cykelkurs för vuxna och ungdomar För dig som aldrig cyklat eller bara lite grann Cykelutbildning med praktiska och teoretiska övningar. Start: tisdag den 1 oktober 2013 Samling vid entrén till kommunens Veddesta förråd, Girovägen 2 Järfälla Träning på spinningcykel en gång och fem gånger vid kommunens Veddesta förråd, Girovägen 2, Järfälla. Ledare: Birgitta Myhrman Edberg tel Medhjälpare: Ingrid Penton , Maureen Dap Olycksförsäkring finns genom medlemskap i Cykelfrämjandet. Dag Innehåll Plats tisdag den 1 okt 2013 torsdag den 3 okt 2013 Presentation av deltagarna och deras cyklingsvana. Bekanta sig med cyklarna, sänka sadlarna ta av tramporna, sitta på sadeln och sparka sig fram, bromsa med handbroms Något att dricka och äta och Hur ska utbildningen gå till? Cykling på spinningcykel Förfriskningar och genomgång av trafikregler kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2 kl Samling Forma träningscenter, Kopparvägen 2 B, Kallhäll Cykelfrämjandet Tele: Postgiro: Box 47 Bankgiro: Helsingborg Orgnr:

16 Sida 2(2) tisdag den 8 okt 2013 torsdag den 10 okt 2013 tisdag den 15 okt 2013 torsdag den 17 okt 2013 Hålla balansen (fortfarande utan trampor för dem som vill) Sätta på trampor med låg sadel, träna på att fotbromsa, hur starta, att cykla med trampor. Förfriskningar och repetition av trafikregler. Skriv ned tre synpunkter, bra eller dåliga, på ett papper. Enkla cyklingsövningar, bromsa vid en linje, släppa styret med en hand, cykla över ett hinder. Förfriskningar och träning på att fråga efter vägen på svenska. Skriv ned tre synpunkter, bra eller dåliga, på ett papper. Enkla cyklingsövningar, bromsa vid en linje, släppa styret med en hand Cykling i trafik för dem som vill, övriga tränar på gården Förfriskningar och uppföljning och svar på enkätfrågor. Utdelning av diplom av Anders Rosengren från Tekniska nämnden kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, Du kanske behöver kunna cykla i ditt framtida jobb i hemtjänsten eller som brevbärare drömmer om att kunna cykla till och från arbetet eller studier vill kunna ta en cykeltur med familj eller vänner Cyklar och hjälmar finns att låna, men ta gärna med en egen om du har. Oöm klädsel, helst inte långa klänningar eller kjolar. Pris: 200 kronor, medlemskap i Cykelfrämjandet och diplom ingår. Anmälan till: Elisabeth Kempe eller på telefon Cykelfrämjandet Tele: Postgiro: Box 47 Bankgiro: Helsingborg Orgnr:

17 Bilaga 3!"Cykelfrämjandets utvecklingsplan för eleverna"! Träna koordinering av ben och armrörelser! Hålla balansen, kunna slappna av och hålla löst i styret! Träna benmuskler i att trampa runt! Öka konditionen! Kunna cykla på skyddat område! Kunna bromsa och stanna! Skaffa en egen cykel och anpassa den! Kunna nödvändiga trafikregler med användning av och respekt för elevens känslospråk Att kunna cykla i blandtrafik och att cyklandet har blivit automatiserat ingår ej som mål för kursen.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

UNGDOMARS MOTIV KRING AVHOPP FRÅN RIDSKOLA

UNGDOMARS MOTIV KRING AVHOPP FRÅN RIDSKOLA Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Hippologiskt Examensarbete nr 391 2010 UNGDOMARS MOTIV KRING AVHOPP FRÅN RIDSKOLA Mikaela Brorsson, Stina

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB MSB Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Maj 21, Markör Marknad och Kommunikation AB Attityder till en jämställd räddningstjänst 21 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396,

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis Jag säger att om han börjar hänga i gängen och röka cannabis så kommer han inte kunna studera. Kan han inte studera kommer han inte få något jobb. Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer