Allmänna försäkringsvillkor egendomsförsäkring allrisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna försäkringsvillkor egendomsförsäkring allrisk"

Transkript

1 Allmänna försäkringsvillkor egendomsförsäkring allrisk GL 100:6 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from Kursiv stil anger att begreppet finns definierat i avsnitt 13, Definitioner. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan Göteborg telefon:

2 Innehåll sid 0.1 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSHANDLINGARNA FRÅN GÖTA LEJON VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.2 FÖRSÄKRAT INTRESSE 1.3 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER Försäkringstiden och förnyelse av försäkringsavtalet Förnyelse av försäkringsavtal Premiebetalning och ansvar Premiebetalning Göta Lejon har rätt att säga upp försäkringsavtalet Dröjsmål 1.4 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER På Försäkringsstället På annan plats Transport 1.5 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER ALLRISK Tilläggsavtal fordras (inre maskinskada) Undantag Grov vårdslöshet, uppsåt och risktagande Terrorism Krig Dammgenombrott Atomkärnprocess Trafikskada Transport Myndighetsåtgärder Annans garanti Förmögenhetsbrott Röta, mögel, svamp eller annan biologisk påverkan Vätska Vind Ras, lavin, jordskalv eller vulkanutbrott utom Norden Skadedjur och smittoämnen Asbest, PCB och formaldehyd Grundkonstruktion, sättning eller ingrepp Markarbeten Byggnads- och montagearbeten m.m Normal service eller justering Fel Gradvis förändring, långtidspåverkan, kontamination Smälta Förbrukningsmaterial Datainformation Undantagen egendom - tilläggsavtal kan tecknas Undantagen egendom FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH FÖRSÄKRINGSVÄRDE Försäkringsform Försäkringsbelopp Försäkringsvärde för byggnad, maskinerier (t ex inventarier, datorutrustning m.m.) Försäkringsvärde för varor Försäkringsvärde för ritningar och arkivalier samt datamedia Försäkringsvärde för pengar och värdehandlingar Försäkringsvärde för kunders, arbetstagares samt barns och elevers/vårdtagares egendom Försäkringsvärde för trädgård och tomt Försäkringsvärde för konst (Fine Art) 2

3 1.7 FÖRSÄKRAD EGENDOM Fribelopp Högsta ersättning Ras, lavin, jordskalv, vulkanutbrott inom Norden Förhöjd vattennivå i hav, sjö eller vattendrag Storm, Hagel och Skyfall Högsta ersättning Naturskada Dammgenombrott Byggnads- och montagearbeten samt förflyttning m.m Utströmmande Olja/vätska Egendom i kyl- och frys. 1.8 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift Allmänna säkerhetsföreskrifter 1.9 ÅTGÄRDER VID SKADA Räddningsplikt Anmälan om skada Ersättningskrav Gravationsbevis och panthavares godkännande Besiktning av skada Bedrägliga uppgifter SKADEVÄRDERINGSREGLER Skadevärdering byggnad Byggnad återställs Byggnadens värde är mindre än halva nyanskaffningsvärdet Installationsvärde är mindre än halva nyanskaffningsvärdet Ytbeläggning eller skorsten som har eftersatt underhåll Duk i plasthall eller tält, skada på duk i plasthall eller tält Byggnaden återställs inte Hinder på grund av lag eller myndighets föreskrift Skadevärdering trädgård och tomt Skadevärdering maskinerier Maskinerier (t ex maskiner, inventarier och datorutrustning) som återställs Speciella regler för vissa föremål Förbrukningsmaterial, utbytbara verktyg, murverk, inmurning eller infodring Elektriska motorer, generatorer, transformatorer och omformare Slitdelar till förbränningsmotor Kompressor Kulvert. 24 Avskrivning Maskinerier (t ex maskiner, inventarier och datorutrustning) som inte återställs Skadevärdering kunders egendom Skadevärdering konstsamlingar (fine art) Skadevärdering varor Varor som den försäkrade yrkesmässigt tillverkat Varor anskaffade för försäljning Varorna sålda och färdiga för leverans Skadevärdering pengar och värdehandlingar Skadevärdering ritningar och arkivalier samt datamedia Skadevärdering arbetstagares egendom Skadevärdering barn och elevers/vårdtagares egendom Skadevärdering eget arbete Skadevärdering genom skiljemän 1.11 SJÄLVRISK SKADEERSÄTTTNINGSREGLER Skadeersättning Underförsäkring Röjningskostnad Räddningskostnad Inteckningshavare 3

4 Panträtt i fast egendom Företagsinteckning Arbetstagares egendom Skadeersättningsregler i övrigt Tidpunkt för betalning av skadeersättning Räntebestämmelser 1.13 DEFINITIONER.. 29 Arbetstagares egendom (objekttyp) Barn och elevers/vårdtagares egendom (objekttyp) Brandskada Byggnad (objekttyp) 31 Dagsvärde Datamedieskåp Dator Datamedia Dataskåp SS 3492 Entreprenadarbeten Fel/felaktig Fribelopp 32 Fullvärdesförsäkring Förstariskförsäkring Försäkringsställen Förbrukningsmaterial Helvärdesförsäkring Inbrott, utbrott och rån Inre Maskinskada. 33 Installation Kavitation Konst (fine art) Kunders egendom (objekttyp) Korrosion Kulvert Maskinerier (objekttyp) Nyanskaffningsvärde byggnad Naturskada Nyanskaffningsvärde maskinerier Objekttyper Pengar och värdehandlingar.. 35 Prisbasbelopp Provdrift Revisioner Ritningar och arkivalier samt datainformation Skadetillfälle Stöldbegärlig egendom Tekniskt värde.. 36 Tillverkningskostnad varor Trädgård och tomt (objekttyp) Underförsäkring Utbytbara verktyg Varor (objekttyp) Vatten från skyfall Våtutrymme ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Försäkringstagarens behörighet 1. Ansvar under försäkringstiden 2. Rätt till förtida uppsägning eller villkorsändring 3. Premiebetalning och ansvar 4. Premieåterbetalning när försäkringsavtalet upphör i förtid 5. Upplysningsplikt Riskökning 7. Räddningsplikt 8. Regress Dubbelförsäkring 10. Kvittningsförbehåll 11. Valuta 12. Force majeure 13. Preskription och preklusion 14. Tillämpbar lag och behörig domstol samt skiljeförfarande 40 4

5 1.0 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGS- HANDLINGARNA FRÅN GÖTA LEJON Försäkrings AB Göta Lejons försäkringshandlingar består av följande delar GL 100 Allmänna Försäkringsvillkor Egendomsförsäkring Allrisk GL 110 Extrakostnadsförsäkring GL 120 Avbrottsförsäkring GL 125 Hyresförlustförsäkring GL 510 Säkerhetsföreskrifter Utöver ovanstående försäkringar finns ett antal Särskilda villkor. Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringsavtal med försäkringstagaren enligt särskilt försäkringsbrev eller annan handling som utfärdats av Göta Lejon och som hänvisar till dessa villkor. Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. Villkoren gäller till den del inget annat anges i försäkringsbrevet. Basen i försäkringen utgörs av GL 100 Allmänna Försäkringsvillkor Egendomsförsäkring Allrisk. Övriga försäkringar utgör tillägg eller undantag. I den mån samma punkter eller rubriker finns i dessa tilläggsvillkor ersätter de motsvarande punkter i GL VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Försäkringen gäller endast för försäkrad och till den del denne bär risken för skada på eller förlust av försäkrad egendom. De försäkrade är 1. försäkringstagaren och annan som i försäkringsbrevet anges som försäkrad, (de primärförsäkrade ) och dessutom 2. ägare till försäkrad egendom som utgör kunders egendom, barn och elevers/vårdtagares eller arbetstagares egendom eller som primärförsäkrad har köpt enligt avbetalningskontrakt eller disponerar enligt leasingavtal, hyresavtal, eller låneavtal eller innehar enligt kommissionsuppdrag dock endast under förutsättning att den primärförsäkrade är skyldig att ersätta skada på, eller i skriftligt avtal med ägaren åtagit sig att teckna försäkring för egendomen. Annan, som har säkerhetsrätt i egendomen, kan dock i vissa fall ha företrädesrätt till försäkringsersättning. 1.2 FÖRSÄKRAT INTRESSE Försäkringen gäller endast för sådan fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som består i att det ekonomiska värdet av försäkrad egendom minskas eller går förlorat. 5

6 1.3 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER Försäkringen gäller endast för skada som inträffar under försäkringstiden och under förutsättning att ansvar enligt detta villkor föreligger för Göta Lejon Försäkringstiden och förnyelse av försäkringsavtalet Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Försäkringstiden räknas från kl begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet Förnyelse av försäkringsavtal Försäkringsavtalet förnyas automatiskt för ytterligare ett år. Om någon av parterna inte vill förnya försäkringsavtalet ska motparten meddelas detta senast 30 dagar före försäkringstidens slut Premiebetalning och ansvar Premiebetalning Göta Lejons ansvar inträder vid försäkringstidens början och ansvaret gäller till dess att försäkringsavtalet upphör efter uppsägning enligt även om premien inte har betalats. Premie för försäkring skall betalas inom 30 dagar efter den dag då försäkringsbolaget avsände ett skriftligt meddelande till försäkringstagaren med krav på premien Göta Lejon har rätt att säga upp försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter den dag uppsägningen avsändes vid dröjsmål med premiebetalning som inte är av ringa betydelse, om den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot Göta Lejon, om ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som Göta Lejon inte kan antas ha tagit i beräkning Dröjsmål Göta Lejon har rätt att kräva dröjsmålsränta vid dröjsmål med premiebetalningen. 6

7 1.4 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER På Försäkringsstället Försäkringen gäller, förutom enligt 1.4.2, och endast för försäkrad egendom inom försäkringsställe På annan plats Försäkringen gäller även för försäkrad egendom som förvaras på annan plats inom Norden än inom angivet försäkringsställe, varvid ersättning lämnas med högst 30 prisbasbelopp per skadetillfälle, om inte annat belopp anges i försäkringsbrevet Transport Utan särskild överenskommelse gäller inte försäkringen under transport utanför försäkringsstället för högre belopp än 30 prisbasbelopp och begränsat till Europa. 7

8 1.5 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER - ALLRISK Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom, såvitt sådan skada inte är undantagen nedan. Ersättning lämnas inte för härav föranledd ekonomisk följdskada Tilläggsavtal fordras (inre maskinskada) Utan tilläggsavtal för inre maskinskada ersätts skada på maskinell utrustning endast vid brandskada eller vid skada genom plötslig och oförutsedd påverkan utifrån, som inte beror på oriktig eller bristfällig skötsel, underhåll, service, övervakning, drift, handhavande eller användning Undantag Grov vårdslöshet, uppsåt och risktagande Försäkringen omfattar inte försäkrat företags/förvaltnings skada som framkallats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet av företagets/förvaltningens styrelseledamot, VD, annan anställd i ledande ställning inom företaget/ förvaltningen eller på platsen eller uppdragstagare, i den mån denne till följd av uppdraget råder över det försäkrade intresset. Detsamma gäller om ovan angiven person kan antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle uppkomma. Det som anges ovan om framkallande av skada, gäller på motsvarande sätt vid förvärrande av en skada. Göta Lejon är fritt från ansvar enligt ovan även när handlandet eller underlåtenheten har skett i avsikt att förebygga skada på egendom i nödläge, om den skadan inte skulle kunna ersättas ur försäkringen enligt övriga villkorsbestämmelser Terrorism Försäkringen omfattar inte förlust, skada, kostnad eller utgift som kan antas vara direkt eller indirekt, helt eller till någon del bidragande del orsakad av terroristhandling åtgärd som vidtagits i syfte att förhindra eller reagera på terroristhandling om inte den försäkrade kan visa att samband saknas mellan terroristhandling eller sådan åtgärd och förlusten, skadan, kostnaden eller utgiften. Med terroristhandling avses förfarande, inklusive hot om förfarande, som innebär straffbar gärning där förfarandet vidtas eller där skadan uppstår och som kan antas vara utfört av politiskt, religiöst eller annat ideologiskt skäl i avsikt att framkalla omfattande skada på, eller allmän fruktan för säkerhet till person eller egendom Krig Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp. 8

9 Dammgenombrott Förutom vad som sägs i omfattar försäkringen inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband med brott i naturlig eller konstruerad uppdämning av vatten (dammgenombrott) Atomkärnprocess Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband med atomkärnprocess, såsom kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall Trafikskada Försäkringen omfattar inte skada där trafikskadelagen eller motsvarande lagstiftning i annat land är tillämplig, till den del ersättning för skadan kan utges enligt den lagen Transport Förutom vad som sägs i omfattar försäkringen inte skada på egendom under transport. Med transport avses att egendom är under förflyttning utanför försäkrads ordinarie anläggning. Transporten börjar när egendomen lämnar sin förvaringsplats för transport till annan förvaringsplats. Transporten upphör då egendomen placeras på annan förvaringsplats. Som förvaringsplats ska inte anses plats för tillfällig förvaring som sker som ett led i transport Myndighetsåtgärder Försäkringen omfattar inte skada som direkt eller indirekt orsakas av konfiskation, rekvisition, embargo, expropriation eller annan myndighetsåtgärd Annans garanti Försäkringen omfattar inte skada som annan enligt garanti är skyldig att ersätta. Detta undantag tillämpas dock inte i den mån den försäkrade kan visa att den garantiansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande Förmögenhetsbrott Försäkringen omfattar inte skada som direkt eller indirekt orsakas av stöld utan samband med inbrott, utbrott eller, (Dock, vid stöld eller annat tillgrepp lämnas ersättning om skadetillfället kan preciseras, och om det med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt vidtagits rimliga säkerhetsåtgärder.) bedrägeri, förskingring eller annat oredlighets- trolöshets- eller borgenärsbrott, svinn eller annan förlust som endast kan konstateras vid inventering där lagervärdering eller resultatberäkning är det enda beviset på förlust Röta, mögel, svamp eller annan biologisk påverkan Försäkringen omfattar inte skada som direkt eller indirekt orsakas av röta, mögel, svamp eller annan biologisk påverkan. Detta undantag tillämpas dock inte vid skada som orsakas av oförutsedd utströmning från installation eller våtutrymme Vätska Försäkringen omfattar inte skada som direkt eller indirekt orsakas av vätska på grund av fel i planering, konstruktion eller val av arbetsmetod vatten- och vågerosion. 9

10 Undantaget för skada som orsakas av vätska tillämpas inte i fråga om vatten från skyfall eller i fråga om oförutsedd utströmning av vätska från installation eller våtutrymme. Vid skada som orsakas av vatten från skyfall ersätts dock inte skada på båthus, sjöbod, plasthall, tält eller egendom som förvaras i något av nämnda utrymmen Vind Försäkringen omfattar inte skada som direkt eller indirekt orsakas av vind och vindpåverkan, om vindhastigheten understiger 21 meter per sekund Ras, lavin, jordskalv eller vulkanutbrott utom Norden Försäkringen omfattar inte skada som inträffar utom Norden, vilken direkt eller indirekt orsakas av ras, lavin, jordskalv eller vulkanutbrott. Beträffande skada som inträffar inom Norden, se (Högsta ersättning) Skadedjur och smittoämnen Försäkringen omfattar inte skada som direkt eller indirekt orsakas av skadedjur, insekter, bakterier, virus eller smittoämnen. Undantaget tillämpas dock inte vid brandskada Asbest, PCB och formaldehyd Försäkringen omfattar inte skada som direkt eller indirekt orsakas av asbest, PCB (PolyChlorinated Biphenys) eller formaldehyd Grundkonstruktion, sättning eller ingrepp Försäkringen omfattar inte skada som direkt eller indirekt orsakas av felaktig grundkonstruktion (fundament, grund och källarstomme), sättning i undergrund eller mark, ingrepp i bärande byggnadsdelar Markarbeten Försäkringen omfattar inte skada som direkt eller indirekt orsakas av sprängnings-, schaktnings-, pålnings-, packnings- eller spontningsarbete Byggnads- och montagearbeten m.m. Försäkringen omfattar inte skada på, och/eller skada som direkt eller indirekt orsakas av provdrift, revision, byggnads-, installations-, demontage-, montage-, underhållsoch/eller reparationsarbete, i den mån skadan inträffar utom försäkrads ordinarie anläggning. Beträffande skada inom försäkrads ordinarie anläggning, se (Högsta ersättning) Normal service eller justering Försäkringen omfattar inte skada som inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering Fel Försäkringen omfattar inte skada på felaktig egendom, avseende kostnader som skulle ha uppkommit vid avhjälpande, inklusive åtkomst av felet omedelbart före skadans uppkomst, 10

11 kostnader, vid ersättningsbar skada till följd av fel, som skulle ha uppkommit vid avhjälpande, inklusive åtkomst av felet omedelbart före skadans uppkomst, skada på varor eller kunders egendom till följd av fel. Detta undantag gäller dock inte vid brandskada, Undantagen för kostnader och skada till följd av fel tillämpas dock inte vid sådan skada som orsakas av vätska och som inte undantas enligt Gradvis förändring, långtidspåverkan, kontamination Förutom vad som sägs i omfattar försäkringen inte skada som består i gradvis förändring eller annan långtidspåverkan som t.ex. fortgående sprickbildning, förslitning, utmattning, förbrukning, diffusion, erosion, kavitation, korrosion, beläggning eller avsättning, kontamination, förorening eller förändring av form, struktur, yta, färg eller lukt, förgasning eller förångning Smälta Försäkringen omfattar inte skada som direkt eller indirekt orsakas av eller på smälta Förbrukningsmaterial Försäkringen omfattar inte skada på förbrukningsmaterial, utbytbara verktyg, murverk, inmurning eller infodring. Detta undantag tillämpas dock inte vid brandskada eller om den försäkrade kan visa att skadan har uppkommit genom plötslig och oförutsedd yttre orsak, oberoende av om egendomen har använts i drift Datainformation Försäkringen omfattar inte förlust av datainformation som inte orsakas av ersättningsbar egendomsskada på datamedia, direkt eller indirekt orsakas av fel på datamedia, felhantering, felprogrammering, datavirus, trojanska hästar, angrepp av hackers eller liknande. Med datavirus avses att program eller instruktioner kopierar sig själva, smittar, till andra existerande program och filer och åstadkommer oönskade effekter. Med förlust avses även att informationen inte är tillgänglig Undantagen egendom - tilläggsavtal kan tecknas Försäkringen omfattar inte följande egendom, om inte annat anges i försäkringsbrevet trafikförsäkringspliktiga motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, undantaget gäller inte när fordonen är garagerade. mobil- och tornsvängkranar samt gräv-, schakt-, väg- och pålningsmaskiner, järnvägsanläggning och andra spårvägsanläggningar (inklusive lok och vagnar, undantaget gäller inte när lok och vagnar är garagerade inom depåområde, egendom inom anläggning som bedriver eller har bedrivit nukleär verksamhet, ledning utanför byggnad som ej avser byggnadens funktion, sådana delar av maskinfundament, byggnadsgrund eller grundmur som ligger lägre än såväl lägsta källargolv som angränsande jord- eller vattenyta, gruvor, tunnlar, bergrum samt egendom däri, egendom under jord, dock ej kulvert, fasta konstverk samt statyer och skulpturer, varor och kunders egendom bestående av stöldbegärlig egendom. 11

12 Undantagen egendom Försäkringen omfattar inte följande egendom luftfartyg, svävare, hydrokoptrar, segel- eller maskindrivna skepp och båtar, timmersläp, kassuner, pontoner, pontonkranar och mudderverk samt byggnadsverk under bogsering till sjöss, skog och skogsmark, växter och växtkulturer som inte hänförs till trädgård och markanläggningar, levande djur, dammanläggning, brunn och vattentäkt, egendom som används i rymden och till denna verksamhet hörande annan egendom, såsom satelliter, rymdfartyg, uppskjutningsfordon, uppskjutningsplats och all till dessa hörande utrustning, av försäkrad yrkesmässigt uthyrd eller utleasad lös egendom, jord som är fast egendom (mark med undergrund). 12

13 1.6. FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH FÖRSÄKRINGSVÄRDE Försäkringsform Helvärdesförsäkring tillämpas om inte annat anges i försäkringsbrevet. Förstariskförsäkring tillämpas där så särskilt angetts i försäkringsbrev eller tillhörande förteckning. Fullvärdesförsäkring tillämpas där så särskilt angetts i försäkringsbrev eller tillhörande förteckning Försäkringsbelopp Försäkringsbelopp är det i försäkringsbrevet angivna belopp till vilket egendomen är försäkrad. Försäkringsbelopp skall under hela försäkringstiden motsvara försäkringsvärdet, vilket är lika med värdet av försäkrad egendom enligt nedan angivna regler. Föreligger full försäkring ersätts uppkommen skada intill försäkringsbeloppet, dock med tillämpning av nedan. Oaktat vad som sagts om försäkringsbelopp och försäkringsvärde anses försäkringsbeloppet vid varje tidpunkt ändrat med högst 20 % av det belopp varmed den försäkrade egendomens värde från försäkringsårets början ändrats på grund av nyinvestering och utrangering (investeringsbelopp) samt värdeindex Försäkringsvärde för byggnad, maskinerier (t ex inventarier, datorutrustning m.m.) Försäkringsvärdet för byggnad, maskinerier (t ex inventarier och datorutrustning m.m.) är egendomens nyanskaffningsvärde. För modeller, press- och stansverktyg, formar och mönster gäller att försäkringsvärdet skall innefatta normala kostnader för att vid skada återställa föremålen. Inaktuella föremål värderas till 25 % av kostnaden för att återställa föremålen Försäkringsvärde för varor Försäkringsvärdet för varor är varornas värde enligt nedan Varor som den försäkrade yrkesmässigt tillverkat eller har under tillverkning värderas till sina tillverkningskostnader*. Har varornas värde minskat på grund av inkurans eller annan omständighet värderas de med hänsyn till detta Varor anskaffade för försäljning värderas till vad det kostar att ersätta dem med nya varor av samma slag. Har varornas värde minskat på grund av inkurans eller annan omständighet värderas de med hänsyn till detta Varor sålda och färdiga för leverans värderas, i den mån leverans inte kan fullgöras med andra varor, till det avtalade försäljningspriset minskat med inbesparade kostnader. 13

14 1.6.5 Försäkringsvärde för ritningar och arkivalier samt datamedia Försäkringsvärdet skall innefatta normala kostnader för att vid skada återställa ritningar och arkivalier samt datamedia Försäkringsvärde för pengar och värdehandlingar Försäkringsvärdet skall innefatta värdet av pengar och gällande frimärken samt normala kostnader för att vid skada återställa eller återanskaffa värdehandlingar Försäkringsvärde för kunders, arbetstagares samt barns och elevers/vårdtagares egendom Försäkringsvärdet är egendomens värde enligt den typ av egendom som den normalt tillhör, t ex maskinerier eller varor Försäkringsvärde för trädgård och tomt Försäkringsvärdet skall innefatta normala kostnader för att vid skada återställa trädgården och tomten Försäkringsvärde för konst (Fine Art) Försäkringsbeloppet skall motsvara värdet enligt punkt

15 1.7 FÖRSÄKRAD EGENDOM Försäkringen omfattar all egendom som angetts i försäkringsbrevet med tillhörande specifikation. Försäkringsvärden ska redovisas per försäkringsställe. Vid värdering används följande objektstyper: Byggnad Trädgård och tomt Maskinerier Kunders egendom Konst (Fine art) Varor Pengar och värdehandlingar Ritningar och arkivalier samt datamedia Arbetstagares egendom Barn och elevers/vårdtagares egendom Försäkrad egendom utgörs av sådan egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller åtagit sig att försäkra. Anmärkning. Egendom köpt enligt avbetalningskontrakt, mottagen i kommission eller hyrd enligt leasingkontrakt ingår i objekttyperna om försäkringstagaren ansvarar för eller åtagit sig försäkra egendomen. Om särskild notering finns införd i försäkringsbrevet kan sådan egendom i stället försäkras separat eller uteslutas. Datorutrustning med ett sammanlagt värde över kr redovisas separat. För värden under kr kan dessa redovisas i objekttypen maskinerier Fribelopp Ingår i försäkrad egendom utan att vara redovisat av försäkringstagaren. barn och elevers/vårdtagares egendom upp till 5 % av prisbasbeloppet per person, dock icke pengar och värdehandlingar arbetstagares egendom intill 20 % av prisbasbeloppet för varje arbetstagares skada eller det högre belopp som kan finnas angivet i respektive kollektivavtal, dock icke pengar och värdehandlingar Förhyrd eller disponerad lokal intill 5 prisbasbelopp om försäkringstagaren enligt avtal är skyldig att svara för skadan. trädgård och tomt upp till kunders egendom upp till konst (fine art) upp till pengar och värdehandlingar upp till ritningar och arkivalier samt datainformation upp till kr kr kr kr kr Högsta ersättning Ras, lavin, jordskalv, vulkanutbrott inom Norden Sammanlagd ersättningsskyldighet till följd av alla skador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret, vilka orsakas av ras, lavin, jordskalv med en styrka av minst 4 enligt den regionala Richterskalan eller vulkanutbrott, inkl ersättning enligt Hyresförlust- och Extrakostnadsförsäkring, är vid varje skadetillfälle begränsad enligt

16 Alla skador som orsakas av ras, lavin, jordskalv eller vulkanutbrott, var för sig, vilka inträffar inom en tid av 72 timmar, anses här vara ett och samma skadetillfälle, vilket inträffar när den första skadan under tidsperioden inträffar Förhöjd vattennivå i hav, sjö eller vattendrag Sammanlagd ersättningsskyldighet till följd av alla skador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret, vilka orsakas av förhöjd vattennivå i hav, sjö eller vattendrag, inkl ersättning enligt Hyresförlust- och Extrakostnadsförsäkring, är vid varje skadetillfälle begränsad enligt Alla skador som orsakas av förhöjd vattennivå i hav, sjö eller vattendrag, var för sig, vilka inträffar inom en tid av 72 timmar, anses här vara ett och samma skadetillfälle, vilket inträffar när den första skadan under tidsperioden inträffar Storm, Hagel och Skyfall Sammanlagd ersättningsskyldighet till följd av alla skador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret, vilka orsakas av storm hagel eller skyfall, inkl ersättning enligt Hyresförlust- och Extrakostnadsförsäkring, är vid varje skadetillfälle begränsad enligt Alla skador som orsakas av storm hagel eller skyfall, var för sig, vilka inträffar inom en tid av 72 timmar, anses här vara ett och samma skadetillfälle, vilket inträffar när den första skadan under tidsperioden inträffar Högsta ersättning Naturskada Om flera skadelidande har rätt till ersättning för en skada som omfattas av försäkringen men Göta Lejons återförsäkringsbelopp inte är tillräckligt för att tillgodose allas skadeståndsanspråk, skall försäkringsersättningen beräknas i förhållande till varje skadelidandes berättigade anspråk. I den mån Göta Lejon har betalat mer än som ålåg bolaget, ansvarar det för senare anmälda skador upp till det belopp som följer av första stycket. Vad Göta Lejon utger utöver försäkringsbeloppet får det kräva tillbaka av den försäkrade Dammgenombrott Sammanlagd ersättningsskyldighet till följd av alla skador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret, vilka orsakas av genombrott av damm för magasinering av vatten såsom vattenmagasin vid kraftverk, vattenverk, kvarn eller branddamm och liknande, inkl ersättning enligt Hyresförlust- och Extrakostnadsförsäkring och ersättning för räddnings- och röjningskostnad enligt 1.12, är vid varje skadetillfälle begränsad till högst 500 prisbasbelopp Byggnads- och montagearbeten samt förflyttning m.m. Sammanlagd ersättningsskyldighet till följd av alla skador på, och/eller som orsakas av, provdrift, revision, förflyttning, byggnads-, installations-, demontage-, montage-, underhålls- och/eller reparationsarbete, och som inträffar inom försäkrads ordinarie anläggning, är vid varje skadetillfälle begränsad till högst 250 prisbasbelopp. Vid skador i samband med egendomens normala underhåll inom försäkrads ordinarie anläggning är motsvarande ersättningsbegränsning 500 prisbasbelopp. Dessa begränsningar gäller dock inte vid brandskada eller vid skada som orsakas av inbrott, utbrott eller rån eller av utströmning av vätska från installation eller våtutrymme. Beträffande skada som inträffar utom försäkrads ordinarie anläggning, se

17 Utströmmande Olja/vätska Sammanlagd ersättningsskyldighet till följd av alla skador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret, vilka orsakas av oförutsedd utströmning av olja eller annan vätska är vid varje skadetillfälle begränsad till högst 250 prisbasbelopp inklusive ersättning för räddnings- och röjningskostnad enligt Undantag Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av normalt och beräkneligt spill den utströmmande oljan/vätskan Egendom i kyl- och frys. Sammanlagd ersättningsskyldighet till följd av alla skador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret för skada på egendom i stationär kyl- eller frysenhet genom oförutsedd temperaturförändring i enheten, eller utströmning av vätska eller kylmedel ur enheten, är vid varje skadetillfälle begränsad till högst 20 prisbasbelopp. 17

18 1.8 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER För försäkringen gäller säkerhetsföreskrifter enligt nedan. Dessutom gäller de säkerhetsföreskrifter som i förekommande fall anges i försäkringsbrevet genom hänvisning till särskilda villkor eller på annat sätt Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift Om försäkringsfall inträffar helt eller delvis till följd av att den försäkrade har försummat att följa en säkerhetsföreskrift, ansvarar Göta Lejon för försäkringsfallet endast till den del det får antas att försäkringsfallet skulle ha inträffat även om föreskriften hade blivit iakttagen. Vid försummelse att följa säkerhetsföreskrift där lindrigare påföljd särskilt anges, gäller dock den lindrigare påföljden. Med den försäkrade likställs härvid annan som har att tillse att säkerhetsföreskriften följs. Om ett och samma försäkringsfall inträffar på grund av att flera säkerhetsföreskrifter med olika påföljder har försummats, gäller den påföljd som leder till lägst försäkringsersättning. Påföljd enligt ovan vid försummelse att följa säkerhetsföreskrifter, gäller även när detta har skett i avsikt att förebygga skada på egendom i nödläge, om den skadan inte skulle kunna ersättas ur försäkringen enligt omfattningsbestämmelserna Allmänna säkerhetsföreskrifter Som säkerhetsföreskrift gäller föreskrift eller rekommendation om vissa bestämda handlingssätt, personkvalifikationer vid handhavande, eller anordningar avseende föremål som den försäkrade använder i sin verksamhet som, i syfte att förebygga eller begränsa skada, har lämnats till den försäkrade, direkt eller genom uttrycklig hänvisning, av tillverkare, leverantör, uthyrare eller besiktningsman av föremålet. 18

19 1.9 ÅTGÄRDER VID SKADA Räddningsplikt Den försäkrade och dennes anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen ska efter förmåga avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående etc enligt allmänna avtalsbestämmelser, punkt Anmälan om skada Skada som kan medföra ersättningskrav skall anmälas till Göta Lejon eller till skadereglerande part så snart som möjligt efter det att skadan uppkommit dock senast sex månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Dessutom skall den försäkrade vid stöld, inbrott, rån, överfall eller annat brott snarast göra polisanmälan och sända in polisanmälan och sända in polisintyg till Göta Lejon eller skadereglerande part Ersättningskrav Slutligt ersättningskrav skall framställas till Göta Lejon eller skadereglerande part snarast möjligt efter det att egendomen återställts eller förluster uppstått dock inte senare än nio månader efter återställandet är färdigställt eller annan uppgörelse träffats. Om den ersättningsberättigade har försummat att följa försäkringsvillkor om skyldighet att anmäla försäkringsfall till Göta Lejon inom viss tid, eller inte uppfyllt sin skyldighet enligt villkor eller anvisningar att medverka till utredningen av försäkringsfallet eller av Göta Lejons ansvar, och försummelsen har medfört skada för Göta Lejon, kan den ersättning som annars skulle ha betalats ut sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på anmodan lämna förteckning över försäkrad egendom skadad och oskadad med uppgift om varje föremåls värde före och efter skadan. Den försäkrade är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som står till buds och genom att tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma Göta Lejons ansvarighet och ersättningens storlek Gravationsbevis och panthavares godkännande Om gravationsbevis eller panthavares godkännande behövs för att betala ut ersättning, skall den försäkrade sända in dessa handlingar till Göta Lejon eller skadereglerande part Besiktning av skada Göta Lejon eller skadereglerande part har rätt att låta besiktiga skada samt att, innan åtgärder vidtas, utfärda anvisningar för reparation och tillvaratagande av skadad egendom. Den försäkrade är skyldig att följa Göta Lejons eller skadereglerande parts anvisningar om val av reparatör eller metod för reparation eller sanering. Iakttar den försäkrade inte vad som sagts är Göta Lejons ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts. 19

20 1.9.6 Bedrägliga uppgifter Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av Göta Lejon efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats ut sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 20

21 1.10 SKADEVÄRDERINGSREGLER Vid skada på egendom beräknas skadebeloppet enligt nedan angivna regler. Skadad och oskadad egendom värderas efter samma grunder Skadevärdering byggnad Byggnad återställs Om byggnad återställs värderas skadan till kostnaden för att utan dröjsmål återställa byggnaden med samma utförande, men på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material. Med återställa förstås reparation eller återuppförande på samma grund av samma eller lika ändamålsenlig byggnad för samma ändamål. Härmed förstås även att låta återuppföra eller anskaffa annan lika ändamålsenlig byggnad för samma ändamål på annan plats. Om återställning sker på annan plats får skadekostnaden inte överstiga vad det skulle kostat att återställa den skadade byggnaden på samma grund. Återställningskostnaden minskas med den värdeökning som kan uppstå till följd av sådan förhöjd ändamålsenlighet som har annan orsak än ändrad belägenhet. Återställning måste ske senast inom tre år från skadedagen. Sker det senare på grund av hinder som inte beror på den försäkrade, får tiden tre år räknas från den dag då hindret upphörde, dock längst fyra år från skadedagen. I skadekostnaden inräknas inte merkostnader som beror på forceringsåtgärder, t ex reparation på övertid, inköp till överpris för snabbare leverans eller transport på annat sätt än med sedvanliga transportmedel. Kan utan väsentlig olägenhet återställande ske i samband med normalt underhåll värderas skadan till uppskattad andel av underhållskostnaden. Försäkringen gäller för merkostnad som föranleds av att skadad byggnad enligt myndighets beslut eller för byggande gällande normer i något hänseende vid återställande måste ges annan konstruktion eller utförande än före skadan. Försäkringen gäller inte för kostnad för förelägganden som utfärdats före skadan eller kostnad som uppkommer till följd av att högre krav efter skadan ställs på funktionen hos anläggning eller maskinell utrustning för industriell process som bedrivs i byggnaden. Försäkringen gäller inte för kostnad som uppkommer till följd av att myndighet kräver att förorening som uppkommit redan innan skadan, skall åtgärdas. Försäkringen gäller för merkostnad, för byggnad som förklarats som byggnadsminne eller byggnad med kulturhistoriskt värde, som föranleds av att byggnaden inte kan återställas på ett rationellt sätt Byggnadens värde är mindre än halva nyanskaffningsvärdet Om byggnaden minskat i värde genom ålder, slitage och omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet vid skadetillfället, värderas skadan till kostnaden för att återställa byggnaden, dock högst till det på grund av ålder, slitage och omodernitet minskade värdet Installationsvärde är mindre än halva nyanskaffningsvärdet Om till byggnaden hörande installation såsom hiss, värmepanna, system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet minskat i värde genom ålder, slitage 21

22 och omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet vid skadetillfället, värderas skadan på sådan installation till kostnaden för att återställa installationen, dock högst till installationens på grund av ålder, slitage och omodernitet minskade värde. Detta gäller oberoende av värdeminskningen för byggnaden. Varje föremål och varje ledningssystem bedöms för sig Ytbeläggning eller skorsten som har eftersatt underhåll Vid skada på ytbeläggning - t ex målning, tapetsering, tak-, vägg- eller golvbeklädnad (inkl eventuell våtisolering) - eller skorsten, vars underhåll före skadan var eftersatt, görs avdrag för härigenom uppkommen värdeminskning Duk i plasthall eller tält, skada på duk i plasthall eller tält värderas till kostnaden för återställandet, dock högst till dagsvärdet Byggnaden återställs inte Återställs inte den skadade byggnaden värderas skadan till skillnaden mellan byggnadens dagsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan Hinder på grund av lag eller myndighets föreskrift Om återställande av byggnad hindras på grund av lag eller myndighets föreskrift, skall kvarvarande delar av byggnaden värderas med hänsyn till vad de därigenom förlorat i värde Skadevärdering trädgård och tomt Skada värderas enligt avsnitt Skadevärdering maskinerier (t ex maskiner, inventarier och datorutrustning) Maskinerier (t ex maskiner, inventarier och datorutrustning) som återställs. Om föremål återställs värderas skadan till kostnaden för att utan dröjsmål återställa föremålet på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material. Med återställa förstås reparation eller anskaffande av föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag för samma ändamål. Om föremålet minskat i värde genom ålder, slitage och omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet* vid skadetillfället, värderas skadan till kostnaden för att återställa föremålet, dock högst till det på grund av ålder, slitage och omodernitet minskade värdet. Utökas i samband med återställning skadat föremåls utrustning eller avkastningsförmåga, skall vid värderingen avdrag göras för detta. Återställning måste ske senast inom tre år från skadedagen. I skadekostnaden inräknas inte merkostnader som beror på forceringsåtgärder, t ex reparation på övertid, inköp till överpris för snabbare leverans eller transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel. Den värdeminskning som föremålet efter reparation möjligen kan anses ha undergått genom skadan inräknas inte heller Speciella regler för vissa föremål. Skada på följande föremål värderas till kostnaden för återställandet, dock högst till dagsvärdet: datorer och datamedia, motordrivet fordon (motorfordon, traktor, motorredskap inkl skogsmaskin, terrängfordon) och släpfordon till dessa, för byggnads- och anläggningsverksamhet avsedd maskin, panna, skjul och bod, duk i plasthall eller tält. 22

23 Den totala kostnaden för att återställa inaktuella föremål begränsas till 25 % av vad det skulle kosta att återställa samtliga inaktuella föremål Förbrukningsmaterial, utbytbara verktyg, murverk, inmurning eller infodring Skada på förbrukningsmaterial, utbytbara verktyg, murverk, inmurning eller infodring värderas högst till egendomens tekniska värde omedelbart före skadetillfället Elektriska motorer, generatorer, transformatorer och omformare Skada på elektriska motorer, generatorer, transformatorer och omformare värderas högst till objektets tekniska värde omedelbart före skadetillfället. Vid beräkningen av det tekniska värdet görs avdrag för värdeminskning på nyanskaffningsvärdet med 5% per år räknat från en tidpunkt som för elektriska motorer och generatorer börjar 8 år efter det att utrustningen togs i bruk som ny eller senast omlindades, transformatorer och omformare börjar 10 år efter det att utrustningen togs i bruk som ny eller senast omlindades. Om driftsförhållandena har varit sådana att värdeminskningen får antas ha skett i en väsentligt snabbare takt än vad som ovan angivits, beaktas detta genom att procentsatsen ökas och/eller tidpunkten för dess tillämpning tidigareläggs. Avskrivningen är maximerad till 80% Slitdelar till förbränningsmotor Skada på slitdelar till förbränningsmotor, t.ex. cylinderfoder, kolv, lager och cylinderblock utan lösa foder, värderas högst till föremålens tekniska värde omedelbart före skadetillfället. Vid beräkningen av det tekniska värdet görs avdrag för värdeminskning på slitdelarnas nyanskaffningsvärde (inklusive arbetskostnad för renovering) med 15% per år, räknat från den dag motorn togs i bruk som ny eller senast renoverats. Om driftsförhållandena har varit sådana att värdeminskningen får antas ha skett i en väsentligt snabbare takt än vad som ovan angivits, beaktas detta genom att procentsatsen ökas och/eller tidpunkten för dess tillämpning tidigareläggs. Avskrivningen är maximerad till 80% Kompressor Skada på kompressor, värderas högst till objektets tekniska värde omedelbart före skadetillfället. Vid beräkningen av det tekniska värdet görs avdrag för värdeminskning på nyanskaffningsvärdet med 10% per år räknat från en tidpunkt som för kyl- och fryskompressorer börjar 2 år efter det att utrustningen togs i bruk som ny, övriga kompressorer och värmepumpsanläggningar börjar 8 år efter det att utrustningen togs i bruk som ny. Om driftsförhållandena har varit sådana att värdeminskningen får antas ha skett i en väsentligt snabbare takt än vad som ovan angivits, beaktas detta genom att procentsatsen ökas och/eller tidpunkten för dess tillämpning tidigareläggs. 23

24 Kulvert Skadan värderas enligt samma regler som anges under Maskinerier. Avskrivningar Från värderingsbeloppet görs ett avdrag för värdeminskning med 5% för varje år som förflutit sedan egendomen första gången togs i bruk, dock alltid med minst 20% av prisbasbeloppet. Om driftsförhållandena har varit sådana att värdeminskningen får antas ha skett i en väsentligt snabbare takt än vad som ovan angivits, beaktas detta genom att procentsatsen ökas och/eller tidpunkten för dess tillämpning tidigareläggs. Avskrivningen är maximerad till 80% Maskinerier(t ex maskiner, inventarier och datorutrustning) som inte återställs Återställs inte skadade föremål inom två år, värderas skadan till skillnaden mellan föremålets dagsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan Skadevärdering kunders egendom Skadan värderas efter de regler som gäller för den typ av egendom som den normalt tillhör, t ex för maskinerier resp. varor. Kan för egendomen, t ex motordrivna fordon och båtar, tecknas separat försäkring sker värdering enligt för denna separata försäkring gällande värderingsregler Skadevärdering konstsamlingar (fine art) Vid förlust av konst värderas skadan m h t marknads- värdet vid tidpunkten för förlusten. Marknadsvärdet fastställs av värderare som utses av skadereglerande part och försäkringstagare i samråd. Vid skada på konst värderas skadan till kostnaden för att på ett fackmannamässigt sätt återställa konstverket. Om konsten trots detta anses ha minskat i värde skall en värderare utses enligt ovan. Skadan värderas i detta fall till återställandekostnaden samt skillnaden i värde före skadan respektive efter återställandet. Den högsta försäkringsersättningen som utbetalas är dock alltid den som försäkringstagaren angett i specifikation av konstsamlingen Skadevärdering varor Skadan värderas till varornas värde enligt nedan med avdrag för eventuellt restvärde Varor som den försäkrade yrkesmässigt tillverkat eller har under tillverkning värderas till tillverkningskostnaderna* för att utan dröjsmål återställa dem. Med återställa avses reparation eller återanskaffning av varor av samma slag. Om varorna inte återställs inom två år värderas de till tillverkningskostnaderna vid skadetillfället, dock högst till det pris för vilket de då hade kunnat försäljas minskat med inbesparade kostnader. Har varornas värde minskat på grund av inkurans eller annan omständighet värderas de med hänsyn till detta Varor anskaffade för försäljning värderas till vad det kostar att utan dröjsmål återställa dem. Med återställa avses reparation eller återanskaffning av varor av samma slag. 24

25 Om varorna inte återställs inom två år värderas de till vad det vid skadetillfället skulle ha kostat att återställa dem, dock högst till det pris för vilket de då hade kunnat försäljas minskat med inbesparade kostnader. Har varornas värde minskat på grund av inkurans eller annan omständighet värderas de med hänsyn till detta Varorna sålda och färdiga för leverans värderas, i den mån leverans inte kan fullgöras med andra varor, till det avtalade försäljningspriset minskat med inbesparade kostnader Skadevärdering pengar och värdehandlingar Skadan värderas till de normala kostnader som inom två år läggs ned på att återställa eller återanskaffa värdehandlingar Skadevärdering ritningar och arkivalier samt datamedia Skadan värderas till de normala kostnader som inom två år läggs ned för att återställa ritningar och arkivalier samt datamedia Skadevärdering arbetstagares egendom Arbetstagares egendom som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt kollektivavtal värderas enligt kollektivavtalets regler. Arbetstagares egendom i övrigt värderas enligt allmänna hemförsäkringsvillkor Skadevärdering barn och elevers/vårdtagares egendom Barn och elevers/vårdtagares egendom värderas enligt allmänna hemförsäkringsvillkor Skadevärdering eget arbete Ersättning för kostnad för egen arbetstagare som arbetar med att återställa skadad egendom eller information, begränsas till försäkringstagarens faktiska egenkostnader för arbetstagaren, dock högst marknadsmässig lön plus lönebikostnader för den typ av arbete arbetstagaren utfört i skadan. Med egenkostnad menas direkt lön plus lönebikostnader. Om försäkringstagaren kan visa att täckningsbidrag förloras när arbetstagaren utför samma typ av arbete, som normalt denne utför och återställer skada istället för arbete som direkt skulle ha debiterats kund, ersätts försäkringstagarens externa timdebitering för arbete som arbetstagaren normalt utför. Ersättning för egen arbetstagares arbete i skada samordnas med eventuell ersättning från avbrotts/extra kostnadsförsäkring Skadevärdering genom skiljemän Vid tvist om värdet av skada på egendom skall på begäran av part värderingen hänskjutas till avgörande genom skiljedom. Den svenska Lagen om skiljemän skall härvid tillämpas. 25

26 1.11 SJÄLVRISK Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning en själv- risk per försäkrad enligt försäkringsbrev. Vid skada då egendom med olika självriskavdrag skadats gäller en självrisk, den högsta. Vid varje skadetillfälle orsakat av storm, hagel, jordskred, jordskalv, skyfall, översvämning eller snötryck skall endast en självrisk per försäkrad dras från den sammanlagda skadeersättningen. Skador mindre än ett prisbasbelopp per försäkringsställe ersätts ej såvida inget annat framgår av försäkringsbrevet. 26

27 1.12 SKADEERSÄTTTNINGSREGLER Skadeersättning Göta Lejon ersätter skada värderad enligt avsnitt 1.10 Skadevärderingsregler, dock högst med försäkringsbeloppet vid helvärdes- och förstariskförsäkring, röjningskostnad enligt avsnitt , räddningskostnad enligt avsnitt , med avdrag för självrisk enligt avsnitt 1.11, eventuell underförsäkring enligt avsnitt Om skada beror på sådant felaktigt arbete som anges i avsnitt reduceras skadeersättningen med den kostnad som den försäkrade skulle ha fått vidkännas om han åtgärdat felet eller bristen omedelbart före skadans uppkomst. Åtkomstkostnad ersätts i proportion till förhållandet mellan ersättningsbar och ej ersättningsbar skada Underförsäkring Är försäkringsbeloppet lägre än det angivna värdet ersätts vid skada endast så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och försäkringsvärdet. Vid underförsäkring ersätts röjnings- och räddningskostnader i samma proportion som egendomsskadan Röjningskostnad Göta Lejon ersätter enligt följande regler kostnader för röjning efter sådan skada som omfattas av för- säkringen. Utöver försäkringsbeloppet ersätts kostnader för nödvändig rivning, röjning, borttransport, destruktion och deponering. För varor begränsas ersättning för sådana kostnader till högst 10 % av de skadade varornas värde vid skadetillfället. Ersättning lämnas inte för röjning av oförsäkrade grunder och fundament Räddningskostnad Göta Lejon ersätter den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt avsnitt om de med hänsyn till omständigheterna varit skäliga. I samband med sådan egendomsskada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för egendomsskada som uppkommit genom att försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd skadats, förkommit eller stulits. Ersättning lämnas dock inte om gottgörelse kan erhållas från annat håll. Vid förstariskförsäkring* begränsas den sammanlagda ersättningen till försäkringsbeloppet Inteckningshavare Panträtt i fast egendom För den som har panträtt i fast egendom gäller bestämmelserna i tillämplig lagstiftning om rätt för borgenär till betalning ur ersättning på grund av brandförsäkringsavtal. Med brandförsäkringsavtal jämställs även annat försäkringsavtal till den del det omfattar ersättning för skada genom brand, åskslag eller explosion. 27

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 20:5 - Allriskförsäkring. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 20:5 - Allriskförsäkring. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 20:5 - Allriskförsäkring Zurich Global Corporate UK ZS 20:5 - Allmänna villkor Allriskförsäkring för företag och industri Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan

Läs mer

Egendomsförsäkring utleasad egendom PS397. Gäller från och med 2015-10-01

Egendomsförsäkring utleasad egendom PS397. Gäller från och med 2015-10-01 Egendomsförsäkring utleasad egendom PS397 Gäller från och med 2015-10-01 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 2.1 För enskilt objekt 3 3. Var försäkringen

Läs mer

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk

Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk GL 105:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Asterisk (*) anger att begreppet finns definierat i avsnitt 17, Definitioner. Villkoren

Läs mer

Leasingförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor K335:1

Leasingförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor K335:1 Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor K335:1 2/6 VillkorK335:1 Innehåll I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. När försäkringen gäller...3 3. Var försäkringen gäller...3 4.

Läs mer

Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring

Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring GL 110:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Svenska Träförsäkringar AB

Svenska Träförsäkringar AB Allmän sektion Egendom ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 E: 1 700 E:1 1 (18) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår i en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING T02:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET Innehåll sid 4.20 Försäkring för utställning/mässa 3 4.20.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Egendomsförsäkring. 1 Vem försäkringen gäller för. 2 När försäkringen gäller. 3 Var försäkringen gäller

Egendomsförsäkring. 1 Vem försäkringen gäller för. 2 När försäkringen gäller. 3 Var försäkringen gäller Egendomsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare av eller ombud för försäkrad egendom. Försäkringen gäller dessutom för egendom som försäkringstagaren

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KONSTNÄRSFÖRSÄKRING 2011 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoren, 'Kombinerad

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada GL 804:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Allriskförsäkring specialobjekt

Allriskförsäkring specialobjekt GJAR 804:1 Allriskförsäkring specialobjekt Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

V 073:1 ALLMÄNNA VILLKOR LEASINGFÖRSÄKRING

V 073:1 ALLMÄNNA VILLKOR LEASINGFÖRSÄKRING V 073:1 ALLMÄNNA VILLKOR LEASINGFÖRSÄKRING 1 ALLMÄNNA VILLKOR LEASINGFÖRSÄKRING Innehåll Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan inträffade.

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6)

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår I en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING N11:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 2.3 Extrakostnadsförsäkring 3 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 3 2.3.2

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet

Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet SVAE:1 Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för den Kombinerade Företagsförsäkringen och ger ett allriskskydd för egendom på

Läs mer

10 Allmänna avtalsbestämmelser

10 Allmänna avtalsbestämmelser 10 Allmänna avtalsbestämmelser 10.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen

Läs mer

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren

Läs mer

BYGGFELSFÖRSÄKRING FÖR FLERBOSTADSHUS

BYGGFELSFÖRSÄKRING FÖR FLERBOSTADSHUS Allmänt försäkringsvillkor BYGGFELSFÖRSÄKRING FÖR FLERBOSTADSHUS BF 1:6 2010-06-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring för flerbostadshus (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 1993:320 320)

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Ansvarsförsäkring Konsultansvar

Ansvarsförsäkring Konsultansvar Ansvarsförsäkring Konsultansvar GL 134:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

Egendomsförsäkring för utleasad egendom

Egendomsförsäkring för utleasad egendom Egendomsförsäkring för utleasad egendom Allmänt försäkringsvillkor Asterisk (*) anger att begreppet finns definierat i 19. Definitioner Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 2. Försäkrat intresse 3.

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1

Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1 Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 3 Var försäkringen gäller 3 4 Försäkrad

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR Förlust av licens N78:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de försäkrade som angivits i försäkringsbrevet.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada GL 132:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Företagsförsäkring. Innehåll 2008-11-10

Företagsförsäkring. Innehåll 2008-11-10 a59271ce-f983-4268-b1b3-9a6d266a3065 Företagsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 2009-04-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 2005-01-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Egendomsförsäkring för uthyrd egendom Arento 2016

Egendomsförsäkring för uthyrd egendom Arento 2016 Egendomsförsäkring för uthyrd egendom Arento 2016 1. Vem försäkringen gäller för 2. När försäkringen gäller 3. Var försäkringen gäller 4. Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat Försäkrat intresse

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

2. Egendomsförsäkring Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2 Egendomsförsäkring, gäller för entreprenadförsäkringen följande.

2. Egendomsförsäkring Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2 Egendomsförsäkring, gäller för entreprenadförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2010-03-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen för företag som utför byggnads-, anläggnings- eller montagearbete på tillfällig arbetsplats. Detta särskilda villkor

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Produktinformation. Entreprenadförsäkring

Produktinformation. Entreprenadförsäkring Produktinformation Entreprenadförsäkring Produktinformation Entreprenadförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Allriskförsäkring Entreprenad AO 2000, AO202, AO

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Leasingförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2012 Grundvillkor K335:2

Leasingförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2012 Grundvillkor K335:2 Försäkringsvillkor 1 januari 2012 Grundvillkor K335:2 2/10 VillkorK335:2 Innehåll I Egendomsförsäkring Vem försäkringen gäller för...3 När försäkringen gäller...3 Var försäkringen gäller...3 Försäkrat

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor GK 9031 Oljeskadeförsäkring - Kombinerad Särskilt försäkringsvillkor Gäller från 2015-01-01 I detta villkor finns 2 villkor samlade, Oljeskada egen egendom och Oljeskada tredje mans egendom 1 (6) GJK 901:3

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Egendomsförsäkring för uthyrd egendom Arento 2016

Egendomsförsäkring för uthyrd egendom Arento 2016 Egendomsförsäkring för uthyrd egendom Arento 2016 1. Vem försäkringen gäller för 2. När försäkringen gäller 3. Var försäkringen gäller 4. Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat Försäkrat intresse

Läs mer

Entreprenadförsäkring

Entreprenadförsäkring Box 1046 721 26 Västerås 47897ff0-774d-4c6d-98a9-84a1ca0284e9 Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR FÖRMÖGENHETSBROTT N26:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Förmögenhetsbrottsförsäkring 1.1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Produktinformation. Biltransportförsäkring egna fordon

Produktinformation. Biltransportförsäkring egna fordon Produktinformation Biltransportförsäkring egna fordon Produktinformation Biltransportförsäkring egna fordon Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Biltransportförsäkring

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring 2013-06-03 13c7206f-aae1-40d0-9193-3a16013bafcf Kombinerad företagsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EXTRAKOSTNADS- OCH HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING A200:3

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EXTRAKOSTNADS- OCH HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING A200:3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EXTRAKOSTNADS- OCH HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING A200:3 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR.. 4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 4 FÖRSÄKRAT

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 1 1.2 Ändringar och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MASKINAVBROTTSFÖRSÄKRING N10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 2.1 Avbrottsförsäkring 3 2.1.1 Vem försäkringen gäller för 3 2.1.2 När

Läs mer

Kombinerad Allriskförsäkring för Företag K 10:2

Kombinerad Allriskförsäkring för Företag K 10:2 ALLMÄNT VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Kombinerad Allriskförsäkring för Företag K 10:2 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se KOMBINERAD ALLRISKFÖRSÄKRING K10:2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR..4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 4 FÖRSÄKRAT INTRESSE...4 4.1 Extrakostnad... 4 4.2 Hyresförlust... 4 5 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER...4

Läs mer

Allmänna Avtalsbestämmelser Villkor VAA 2012:1 2012-01-01

Allmänna Avtalsbestämmelser Villkor VAA 2012:1 2012-01-01 Allmänna Avtalsbestämmelser Villkor VAA 2012:1 2012-01-01 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNT 3 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 2.1 Försäkringstiden 3 2.2 Förnyelse av försäkringsavtalet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING SKAP 2009 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring GL 136:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer