SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från 2012-01-01"

Transkript

1 SANERINGSFÖRSÄKRING Särskilt villkor VSN 2012:1

2 Saneringsförsäkringen består av Skadedjursförsäkring och Husbocksförsäkring. Husbocksförsäkringen kan även tecknas separat vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet. Med Bolaget menas nedan Vardia eller dennes ombud. Skadedjursförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkrad är ägare eller innehavare av försäkrad fastighet och som anges i försäkringsbrevet. 2. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som anmäls under försäkringstiden. 3. Var försäkringen gäller Försäkring gäller för skada som inträffar inom Norden. 4. Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat 4.1 Vad som är försäkrat Försäkringen omfattar de byggnader som angivits i försäkringsbrevet och avser bostadslägenheter och därtill hörande utrymmen såsom källare eller vind. Även övriga gemensamma utrymmen som t ex trapphus eller tvättstuga inom den försäkrade byggnaden ingår i försäkringen. 4.2 Vad som inte är försäkrat Försäkringen gäller inte för utrymmen som utnyttjas i yrkesmässig eller likvärdig verksamhet. Ej heller gäller försäkringen för lösöre, med undantag för sanering mot vägglöss. 5. Vad försäkringen gäller för 5.1 Skadedjur Försäkringen gäller för angrepp på försäkrad byggnad av skadedjur (se punkt 9 Definition skadedjur nedan) som vållar skada, smittspridning eller olägenhet för människors hälsa. Ersättning betalas för kostnader för invändig sanering av bostadsbyggnad. Med sanering avses fackmässiga åtgärder för skadedjursbekämpning enligt gällande normer och myndighetsföreskrifter. Bolagets åtaganden inkluderar inte upptagning av väggar, golv och tak eller deras ytskikt samt inte heller andra ingrepp av byggnadsteknisk art. 5.2 Direkt sakskada genom försummelse Försäkringen gäller även för direkt sakskada som vållats genom försummelse av Bolagets personal vid utförandet av åtgärder i försäkringstagarens lokaler och som inte täcks av försäkringstagarens försäkring. 5.3 Sanering efter skada genom dödsfall Bolaget utför erforderlig insekts- och luktsanering samt vidtar eventuella reparationsåtgärder till följd av att person avlider i sin lägenhet och dödsfallet förblir oupptäckt en längre tid. 5.4 Hyresgästs kostnader i samband med sanering Ersättning betalas för försäkringstagarens kostnader till hyresgäst som denne enligt kap Jordabalken har rätt till för nödvändig kostnad i samband med sanering Särskild självrisk För detta åtagande gäller en särskild självrisk på 0,2 pbb. 6. Vad försäkringen inte gäller för Försäkringen gäller inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av skadedjur, såvida skadan inte har uppstått eller påtagligt har förvärrats genom försummelse vid inspektion eller genomeget obefogat dröjsmål med sanering, sedan Bolaget har konstaterat förekomst av skadedjur eller fått underrättelse om detta för personskada och inte heller i något fall för direkta eller indirekta förmögenhetsskador, med undantag för hyresgästs kostnader enligt punkt 5.4 2

3 för angrepp på rötskadat virke i det fall försäkringstagaren känt till, eller bort ha känt till, att skadedjur fanns vid försäkringens tecknande i det fall virke, som är eller kan misstänkas vara angripet av skadedjur, använts vid uppförande, reparation, om- eller tillbyggnad 7. Åtgärder vid skada Försäkringstagaren har skyldighet att omedelbart underrätta utsett saneringsföretag när skadedjursproblem konstaterats i fastigheten. Vid anmälan ska försäkringsnummer uppges. tillse att saneringspersonal får tillträde för inspektion och bekämpningsåtgärder underlätta för sanering, exempelvis genom att avlägsna lösöre som kan förhindra eller försvåra sanering om så krävs för att underlätta åtkomst, se till att det finns stegar och/eller andra lyftanordningar Om försäkringstagaren inte uppfyller dessa skyldigheter, svarar han för de kostnader som därigenom kan uppkomma. 8. Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för punkt Definition skadedjur Med skadedjur avses följande: Pälsänger, fläskänger, mjölbagge, brödbagge, kackerlacka, vägglus, tjuvbagge, silverfisk, mott, mal, svartmyra, faraomyra, loppa, lus, tvestjärt, geting och annan insekt som enligt hyreslagen skall betraktas som ohyra samt råtta och mus. Husbocksförsäkring 10. Vem försäkringen gäller för Försäkrad är ägare eller innehavare av försäkrad fastighet och som anges i försäkringsbrevet. 11. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som anmäls under försäkringstiden. 12. Var försäkringen gäller Försäkring gäller för skada som inträffar inom Norden. 13. Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat 13.1 Vad som är försäkrat Försäkringen omfattar de byggnader som angivits i försäkringsbrevet och avser bostadslägenheter och därtill hörande utrymmen såsom källare eller vind. Även övriga gemensamma utrymmen som t ex trapphus eller tvättstuga inom den försäkrade byggnaden ingår i försäkringen För byggnader som vid tecknandet är yngre än tre år och som uppförts med endast nytt torrt virke gäller husbocksförsäkringen från avtalsdagen, under förutsättning att premie betalats För byggnader som är äldre än tre år eller som uppförts, helt eller delvis, med begagnat eller inte torrt virke börjar husbocksförsäkringen gälla under förutsättning att premie betalats från och med godkänd besiktning eller senast tolv månader efter avtalsdagen såvida Vardia inte dessförinnan meddelat att försäkring inte kan lämnas Om kunden inte låter utföra försanering som Bolaget anser nödvändig träder husbocksförsäkringen inte i kraft och försäkringsmomentet om husbocksförsäkring förfaller Påfordrar Bolaget att kunden skall bortföra löst gods för att underlätta saneringsåtgärderna, lämnar Bolaget skälig ersättning härför, liksom för godsets återförande, dock sammanlagt med högst 10 % av prisbasbeloppet. För bortförande och återförande av löst gods i ekonomibyggnad på lantgård utgår dock ingen ersättning Vad som inte är försäkrat Försäkringen gäller inte för utrymmen som utnyttjas i yrkesmässig eller likvärdig verksamhet. Ej heller gäller försäkringen för lösöre, med undantag för sanering mot vägglöss. 3

4 14. Vad försäkringen gäller för 14.1 Husbocksförsäkringen omfattar angrepp på försäkrad byggnad av husbock, hästmyror, praktbagge, eksplintbagge, strimmig trägnagare, blåhjon och mjuk trägnagare Vid angrepp som omfattas enligt ovan svarar Vardia för sanering samt vid behov för reparation. Reparation inkluderar utbyte eller förstärkning av virke, vars bärförmåga äventyras genom angreppet. Med sanering avses fackmässiga åtgärder för skadedjursbekämpning enligt vid var tid gällande normer och myndighetsföreskrifter. Visar det sig att del av försäkringsskada inträffat före det att försäkringen börjat gälla omfattar försäkringen inte friläggning av angripet virke eller utbyte av skadat virke och inte heller reparation eller andra åtgärder av byggnadsteknisk art. 15. Vad försäkringen inte gäller för 15.1 Husbocksförsäkringen gäller aldrig för skada på rötskadat virke Husbocksförsäkringen gäller inte för byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad eller uthus vid lantgård, såvida detta inte särskilt angivits i försäkringsbrevet. 16. Försäkringsbelopp 16.1 Husbocksförsäkringen omfattar sanerings- och reparationsåtgärder uppgående till maximalt 4 miljoner kr vid varje skadetillfälle Vid reparation gäller vidare som beloppsbegränsning att reparationskostnaden inte får överstiga ett belopp motsvarande byggnadens marknadsvärde utan hänsyn till de skadedjursangrepp som förorsakat reparationsbehovet även om detta understiger det i försäkringsbrevet eller ovan i 16.1 angivna beloppet Om skadat virke är defekt av annan orsak än det aktuella skadedjursangreppet eller om skaderegleringen medför en värdehöjning av den försäkrade byggnaden nedsätts försäkringsersättningen i motsvarande mån. 17. Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. 18. Inspektion och eventuell försanering 18.1 Bolaget har alltid rätt att, såväl i samband med försäkringens tecknande som under försäkringens löptid, inspektera aktuella byggnader för att utreda om skadedjur finns och om försanering behöver utföras Bolaget utför eventuell nödvändig försanering, sedan parterna enats om villkoren för detta Om Bolagets inspektion- och/eller saneringsmöjligheter försvåras genom om- eller tillbyggnad har Bolaget rätt att höja försäkringspremien eller säga upp försäkringsavtalet. 19. Försäkringstagarens åtagande Aktsamhetskrav Allmänt 19.1 Försäkringstagaren åtar sig att alltid meddela Bolaget vid synliga tecken på angrepp av skadedjur eller vid förekomst indikationer på träskadeinsekter såsom träspån, att väl vårda fastigheten och att inte förtiga någon samt att alltid lämna korrekta och sanningsenliga uppgifter till Bolaget såväl vid försäkringens tecknande, som under dess löptid liksom i samband med misstänkt eller uppkommen skada, samt se till att nyttjare av försäkrade utrymmen gör detsamma Försäkringstagaren åtar sig att bereda eller se till att nyttjare av försäkrat utrymme bereder Bolagets inspektions- och saneringspersonal tillträde för undersökning och sanering samt om nödvändigt tillhandahålla stege och annan utrustning för att hålla platsen tillgänglig, under Bolagets personals ordinarie arbetstid, om inte annat särskilt överenskommits Försäkringstagaren åtar sig att såväl själv som nyttjare av försäkrat utrymme noggrant efterföljer eventuella instruktioner som meddelas av Bolaget, exempelvis borttagande av lösöre som kan hindra eller försvåra arbetet och rengöring inför en sanering. Vid vård av fastigheten 19.4 Försäkringstagaren utfäster sig att vid uppförande, reparation, om- eller tillbyggnad inte använda virke. som är eller skäligen kan misstänkas vara angripet av husbock, hästmyror eller andra träskadeinsekter. 4

5 19.5 Försäkringstagaren åtar sig att meddela Bolaget vid försäljning av egendomen samt vid tillbyggnad, rivning eller annan förändring av byggnader eller dessas användning. Vid misstänkt eller inträffad skada 19.6 Försäkringstagaren utfäster att såväl då försäkringstagaren själv som när nyttjare av försäkrat utrymme misstänker eller upptäcker angrepp eller skada, genast underrättar Bolaget härom samt bereder Bolagets personal tillträde för sanering Försäkringstagaren åtar sig att inte själv vidta eller se till att nyttjare av försäkrat utrymme inte vidtar åtgärder för skadans eller angreppets avhjälpande utan Bolaget skriftliga samtycke Försummar försäkringstagaren något av de ovan angivna aktsamhetskraven kan ersättningen komma att sättas ned eller helt falla bort i enlighet med vad som gäller enligt lagen om försäkringsavtal. 20. Skadereglering Ansvarsbegränsning 20.1 Bolaget svarar endast för direkt sakskada, som vållats genom försummelse av Bolagets personal vid utförandet av åtgärder i försäkringstagarens bostad och som inte täcks av försäkringstagarens försäkring Bolaget ansvarar inte, förutom enligt husbocksförsäkringen, för skada som direkt eller indirekt orsakats av skadedjur, såvida inte skadan uppstått eller påtagligt förvärrats genom försummelse vid inspektion eller genom eget, obefogat dröjsmål med sanering, sedan Bolaget konstaterat förekomst av skadedjur eller fått underrättelse om detta Bolaget svarar inte för personskada och inte heller för direkt eller indirekt förmögenhetsskada. Bolaget ansvar är under alla förhållanden begränsat till 15 basbelopp per skadetillfälle. 21. Reklamation Skulle försäkringstagaren inte vara nöjd med Bolagets reglering av skada som uppstått genom angrepp av husbock eller hästmyror kan överklagande ske hos Allmänna Reklamationsnämnden i Stockholm. 5

HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar

HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar HSBs Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr.o.m. 2011-01-01 och gäller tillsvidare Viktigt om din försäkring Villkor Det är viktigt att du studerar

Läs mer

Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera

Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera L SKADEDJUR MED MERA VILLKOR Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera Gäller från 2013-01-01 L Skadedjur med mera L.1 SANERING MOT BOSTADSOHYRA L.1.1 Försäkringen gäller För sanering

Läs mer

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP270241 18 januari 2013 1 (1) Brf Dockterrassen Brf Dockterassen PH Wiberg redovisningsbyrå AB Box 5214 200 72 MALMÖ Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor

Läs mer

Priset för försäkringen bestäms av flera faktorer exempelvis husets byggnadsyta, byggnadsår och hustyp. Valet av självrisk har också betydelse.

Priset för försäkringen bestäms av flera faktorer exempelvis husets byggnadsyta, byggnadsår och hustyp. Valet av självrisk har också betydelse. Villa - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Villa 2012 och

Läs mer

FRITIDSHUS GÄLLER FRÅN 1 JUNI 2011 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

FRITIDSHUS GÄLLER FRÅN 1 JUNI 2011 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FRITIDSHUS GÄLLER FRÅN 1 JUNI 2011 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Fritidshusförsäkring Gäller från 1 juni 2011 Innehållsförteckning A. Information...4 1. Allmän information...4 2. Aktsamhetskrav,

Läs mer

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01 Villaförsäkring Villa 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Fritidshus 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Fritidshus 2012. Gäller från 2012-01-01

Fritidshus 2012. Gäller från 2012-01-01 FritidshusförsäkRing Fritidshus 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren

Läs mer

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Fastighetsförsäkring En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 VILLKOR Sveland Villa Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...4 1.2. Betalningsvillkoren...4 1.3. Upplysningsplikt...4 1.4. Registrering

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 14 maj 2013 1 (14) Följande villkor är nya: Efterköpsinformation Försäkringsvillkor för Bostadsrättstillägg Försäkringsvillkor för Olycksfall Följande villkor är inkluderade:

Läs mer

Villahem 2012. Gäller från 2012-01-01

Villahem 2012. Gäller från 2012-01-01 Villahemförsäkring Villahem 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen och Riksbyggens Intresseförening Produktbeskrivning 2015 Detta

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen och Riksbyggens Intresseförening Produktbeskrivning 2015 Detta

Läs mer

Försäkringsvillkor september 2015

Försäkringsvillkor september 2015 FRITIDSHUS Försäkringsvillkor september 2015 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller

Läs mer

Församlingsförsäkring

Församlingsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 F 2000:2 Församlingsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. Detta

Läs mer

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och

Läs mer

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning ToppFAST.se En produkt från Osséen Agency AB Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) C M Y CM MY CY CMY K Tillgänglig Tydlig Trygg Kontaktcenter Kontaktinformation:

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Agency AB och Fastighetsägarna Kontaktcenter Kontaktinformation: Vid frågor Kontaktas Fastighetsägarnas

Läs mer

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 FÖRSÄKRINGSVILLKOR MODERNA FÖRSÄKRINGAR...1 SAMMANFATTNING...4

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 1 6.4.1

Läs mer

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring TRYGG HANSA Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring Version 1 Beteckning P 1 2009-01-01 !""#$%&&'()*+#,-"."/0 1 BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING... 3 1.1.1 Egendomsförsäkring...

Läs mer

Fritidshus. försäkringsvillkor 1 maj 2011

Fritidshus. försäkringsvillkor 1 maj 2011 Fritidshus försäkringsvillkor 1 maj 2011 Holiday home Här har vi samlat allt som vår fritidshusförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för... 4 A2 Var försäkringen gäller... 4 A3 Vem

Läs mer

Fritidshusförsäkring FH2014. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Fritidshusförsäkring FH2014. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Fritidshusförsäkring FH14 Fritidshusförsäkring Gäller från 14-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller B Aktsamhetskrav C Självrisker 6 D Försäkrad egendom

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2012-01-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, fi lial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer