Tandvårdsrädsla hos ensamkommande barn i Malmö och närliggande kommuner Är ensamkommande barn mer tandvårdsrädda än svenskfödda?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandvårdsrädsla hos ensamkommande barn i Malmö och närliggande kommuner Är ensamkommande barn mer tandvårdsrädda än svenskfödda?"

Transkript

1 Tandvårdsrädsla hos ensamkommande barn i Malmö och närliggande kommuner Är ensamkommande barn mer tandvårdsrädda än svenskfödda? Jessica Günther Sara Latomanski Handledare: Lena Irwe Eva Olofsson Examensarbete (15 hp) Påbyggnadsprogram för tandhygienister i Oral hälsa Maj, 2012 Malmö högskola Odontologiska fakulteten Malmö

2 Sammanfattning Syfte: Att undersöka om en grupp ensamkommande barn i Malmö och närliggande kommuner har någon tidigare erfarenhet av tandvård samt om de är mer tandvårdsrädda än svenska barn. Syftet är även att ta reda på hur de upplever sin orala hälsa och om de har några besvär från tänderna eller munnen. Material och metod: Studien är en pilotstudie där empirisk data insamlats genom semistrukturerade intervjuer och CFSS-DS frågeformulär. Frågeformuläret bestod av 15 frågor om individens rädsla inför och under ett tandvårdsbesök. Varje fråga kunde ge poäng mellan 1 (inte alls rädd) till 5 (livrädd). CFSS-DS har ett poängintervall mellan 15 till 75, poäng som var lika med, eller översteg 38 utgjorde gränsen för tandvårdsrädsla. Undersökningsmaterialet utgjordes av 21 ensamkommande barn, samtliga var pojkar i åldrarna 15 till 19 år. Resultat: 20 pojkar (95 procent) hade tidigare erfarenhet av tandvård och fem pojkar (25 procent) var tandvårdsrädda. 14 deltagare (67 procent) upplevde att deras orala hälsa var bra och sju deltagare (33 procent) upplevde den som dålig. Tio pojkar (48 procent) hade besvär från tänderna eller munnen. Medelvärdet på CFSS-DS var 31,1 poäng. Slutsats: Förekomsten av tandvårdsrädsla hos de ensamkommande pojkarna kan jämföras med svenska pojkar i samma ålder, som remitterats till en specialistklinik för barn- och ungdomstandvård, där medelvärdet på CFSS-DS poängen var likvärdiga. Resultatet baseras på ett litet material, men ger ändå en fingervisning om att tandvårdsrädsla är vanligt hos ensamkommande barn, vilket har betydelse för omhändertagandet i tandvården. Det behövs vidare forskning inom detta område. Nyckelord: Ensamkommande barn, tandvårdsrädsla, CFSS-DS 2

3 Innehållsförteckning INTRODUKTION Bakgrund 4 4 SYFTE OCH HYPOTES Syfte Hypotes MATERIAL OCH METOD Material Metod Information och samtycke till studien Inledande intervjufrågor Frågeformulär RESULTAT 8 DISKUSSION Materialdiskussion Metoddiskussion ACKNOWLEDGEMENT 13 SLUTSATS 13 REFERENSER 14 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga

4 Introduktion Det är känt att barn till utlandsfödda har sämre tandhälsa än svenska barn, däremot finns det endast lite forskat om tandvårdsrädsla hos just denna grupp. Det finns ett flertal studier gjorda där tandvårdsrädsla hos svenska barn och ungdomar undersökts. Vi har inte kunnat hitta några liknande studier för asylsökande och ensamkommande barn. Med denna studie hoppas vi kunna bidra till att öka förståelsen hos tandvårdspersonal, vad gäller tandvårdsrädsla och tidigare erfarenheter av tandvård hos denna grupp. Med barn avses i denna studie individer upp till 19 år, eftersom man inom tandvården i Region Skåne räknas som barn till och med det år man fyller 19. Bakgrund Så sent som den 27:e mars i år kunde man i Sydsvenska Dagbladet läsa att Sverige var det femte största mottagarlandet av i-världen för asylsökande. År 2011 tog Sverige emot asylsökningar. (1) Sverige är även det största mottagarlandet i Europa av ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. (2) När ensamkommande barn anländer till Sverige erbjuds barnet först ett tillfälligt boende, detta kallas transitboende. (3) Eftersom ensamkommande barn i regel saknar vårdnadshavare, tilldelas han eller hon en god man. Under år 2011 sökte totalt 9699 barn asyl i Sverige, av dessa var 2657 ensamkommande. Med ensamkommande barn avses en person under 18 år som emigrerat och ansökt om asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare.(4) Andelen ensamkommande barn har under några år ökat från två till tio procent av det totala antalet asylsökande i Sverige.(3) Majoriteten av dessa var år 2011 pojkar mellan 13 och 15 år (764 barn) och 16 till 17 år (1370 barn). För ensamkommande flickor i motsvarande ålder sökte 113 respektive 206 om asyl samma år. De flesta av de ensamkommande barnen var flyktingar från Afghanistan (1693 barn) och från Somalia (251 barn). (4) Av ensamkommande barn fick 88 procent från Afghanistan och 82 procent från Somalia beviljat uppehållstillstånd år (5) Vanliga orsaker till att ensamkommande barn söker asyl i Sverige är för att de är i behov av skydd, då förföljelse i hemlandet på grund av åsikt, språk, folkgrupp, religion, kön eller liknande är vanligt. (5) I Skåne län tog vi under år 2011 emot 235 ensamkommande barn (0-17 år), 50 av dessa togs emot av Malmö kommun. (6) Många av de somalier som söker asyl i Sverige har blivit utsatta för rån, våld eller andra trakasserier i hemlandet. (7) I Afghanistan 4

5 har stabiliteten i landet under de senaste åren försämrats och myndigheter kan inte längre ge sina invånare något effektivt skydd mot förföljelse eller övergrepp. (8) Som asylsökande är man barn till den dag man fyller 18 år och har man fått permanent uppehållstillstånd gäller avgiftsfri och fullständig tandvård till och med det år man fyller 19 år. Dessa barn ska på bästa sätt erbjudas den tandvård de behöver, för att på både lång och kort sikt, bibehålla eller uppnå god tandhälsa på samma nivå som barn födda och uppvuxna i Sverige. Individer som inte har svenska som sitt modersmål har rätt till tolk i samband med tandbehandling. (9) Av olika undersökningar som gjorts har man kunnat se att asylsökande barn och vuxna generellt har sämre tandhälsa än svenskfödda och att det finns ett uppdämt behov av tandvård hos denna grupp individer. Det rör sig framförallt om akuta besvär på grund av tandvärk, tappade fyllningar eller värk från tuggmuskulatur och käkleder. (3) Barn med flykting- och invandrarbakgrund ställer särskilda krav på tandvårdspersonal. Språksvårigheter gör det oftast nödvändigt att arbeta med tolk. Har barnet dessutom upplevt krig, tortyr och familjekriser i samband med flykt, kan dessa erfarenheter ha inverkan på barnets upplevelse av smärta vid tandbehandling. I många fall är tandhälsan dålig, vilket ytterligare komplicerar omhändertagandet. (10) Syfte och hypotes Syfte Syftet med studien är att undersöka om en grupp ensamkommande barn i Malmö och närliggande kommuner har någon tidigare erfarenhet av tandvård samt om de är mer tandvårdsrädda än svenska barn. Tanken är även att ta reda på hur de upplever sin orala hälsa och om de har några besvär från tänderna eller munnen. Hypotes Ensamkommande barn är mer tandvårdsrädda än svenska barn. 5

6 Material och metod Studien avser att i Malmö och närliggande kommuner undersöka om ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 15 till 19 år är tandvårdsrädda och om de har någon tidigare erfarenhet av tandvård. Studien är en pilotstudie, innehållande en semistrukturerad intervju och ett frågeformulär med vilken empirisk data insamlas. En semistrukturerad intervjumetod innebär att det lämnas utrymme för den intervjuade att tala relativt fritt, samtidigt som undersökningsledaren har kontroll och kan styra samtalet. (11) Material För att kunna informera barnen om deras rättigheter gällande tandvård och få en god täckning för det aktuella området och olika bakgrundsfaktorer gällande flyktingsituationen i Sverige, har sökningar gjorts på Migrationsverket, Regeringskansliet, FN, Malmö Kommun och WHO Collaborating Centre (Oral Health Country/Area Profile Project) via Malmö University. För att kunna jämföra resultatet med svenska barn kommer Gunilla Klingbergs undersökning Dental fear and behavior management problems in children från 1995 att användas. Studien kommer även att använda sig av Annika Gustafsson studie Child dental fear as measured with the CFSS-DS; the impact of referral status and type of informant (child vs. parent) från år 2010 som undersökt tandvårdsrädsla hos lite äldre barn och ungdomar. Studien kommer dessutom att ta del av material från Erna Zelmins statliga utredning från 2011 "Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet". Litteratursökning har även gjorts i databaserna PubMed och Google Scholar. Samtliga sökningar gjordes utan några valda avgränsningar, dock skrivna på engelska. Söktermer och sökkombinationer som användes var Dental anxiety children, Dental fear immigrants, Dental anxiety CFSS-DS och unaccompanied children dental fear i PubMed. I Google Scholar söktes på CFSS-DS. Sökningar i databaserna gav inget användbart material för studien. Idag finns det fem transitboenden i kommunens regi som tar emot asylsökande barn och erbjuder dessa ett tillfälligt boende. Malmö stad har även tecknat avtal med privata aktörer som driver transit- och PUT (Permanent Uppehållstillstånd) - boende främst i Skåne och Stockholms län. Materialinsamlingen kommer därmed att ske på olika transitboende i Skåne i samarbete med Malmö kommun, Attendo och Aleris Ungplan. Preliminär kontakt etablerades med verksamhetschefer på Västra Hamnen PUT-boende, Hököpinge transit, Yddinge transit, Blinkarp transit, Mariesten transit, Erikslust PUT-boende, Vellinge PUT-boende, Fyren PUTboende och Bromölla asyl- och PUT-boende. Verksamhetscheferna fick skriva under en tillståndsbilaga (bilaga 1) där medgivande gavs att genomföra undersökningen. Verksamhetscheferna informerade därefter sin personal på respektive boende om studien, 6

7 barnen tillfrågades om intresse att delta. Vi har därefter haft regelbunden mail-, och telefonkontakt med personalen på boendena. I enlighet med lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor söktes och erhölls etiskt tillstånd från Odontologiska fakultetens etiknämnd. Efter att den etiska prövningen granskats och godkänts togs åter igen kontakt med de olika boendena. Kontaktpersonen tillfrågades om hur många barn som ville delta och vilka språk de talade. Personalen ombads ta kontakt med barnens goda män (för de som var minderåriga) för att få medgivande till deltagandet. Kontaktpersonen fick via mail ta del av en informationsbilaga och en samtyckesbilaga (bilaga 2 och 3). Informationsbilagan var utformad som ett brev med information om studien, som deltagarna och deras goda män skulle ta del av inför intervjuerna. Barnen och deras gode män ombads att genom underskrift av samtyckesbilagan ge sitt medgivande till deltagandet. Efter att medgivande getts till deltagande i studien, planerades med hjälp av personalen ett intervjuschema med barnen. För de deltagare som var i behov av tolk vid intervjutillfället, bokades antingen en auktoriserad telefon-, eller kontakttolk (närvarande tolk på plats) genom Språkservice. Bidrag som skulle täcka kostnader för tolk söktes och beviljades av Odontologiska fakultetens grundutbildningsnämnd. Metod Information och samtycke till studien Innan intervjun påbörjades lästes informationsbilagan upp och kompletterande muntlig information om studien gavs till deltagaren. Var deltagarens svenskkunskaper begränsade, användes professionell tolk under hela intervjun. Vidare informerades om att studien var frivillig och när som helst kunde avbrytas utan närmare förklaring. Deltagaren informerades om att enkäterna var kodade och att denna kodlista förstörs samtidigt som studien kommer att avslutas och att kodlistan skulle vara inlåst och under studiens gång endast tillgänglig för undersökarna. Barnen intervjuades enskilt på respektive boenden och intervjuerna genomfördes under cirka minuter. Den semistrukturerade intervjun inleddes med tre frågor (se nedan). Hade den deltagande erfarenhet av tandvård ombads han fylla i ett frågeformulär, kallat CFSS-DS (bilaga 4). Allt insamlat material, samt information om deltagarnas identitet kommer att behandlas konfidentiellt. 7

8 Inledande intervjufrågor Den semistrukturerade intervjun inleddes med tre frågor till samtliga deltagare. 1. Har du någon erfarenhet av tandvård från ditt hemland? från Sverige? 2. Hur uppfattar du själv att din orala hälsa är? 3. Har du just nu besvär från munhålan eller tänderna? Frågeformulär Studien använder sig av ett färdigkonstruerat frågeformulär som är vanligt i studier där man vill mäta tandvårdsrädsla hos barn och heter Children s Fear Survey Schedule - Dental Subscale (CFSS-DS) (bilaga 4). CFSS-DS (Cuthbert and Melamed, 1982) är en psykometrisk metod som mäter tandvårdsrädsla hos barn och innehåller15 frågor/situationer om individens rädsla inför och under ett tandvårdsbesök. Varje fråga eller situation kan ge poäng mellan 1 (inte alls rädd) till 5 (livrädd). CFSS-DS har ett poängintervall mellan 15 till 75, och poäng som är lika med, eller överstiger 38 har kunnat associeras med tandvårdsrädsla i studier gjorda på svenska barn. Poäng lika med, eller som överstiger 38 anses därför i denna studie utgöra gränsen för tandvårdsrädsla. Den svenska versionen av CFSS-DS har visat goda resultat avseende både tillförlitlighet och giltighet. (12) Resultat Av de nio boende som kontaktades kunde intervjuer genomföras på fyra PUT-, asyl- och transitboenden. Samtliga nio boende tog endast emot ensamkommande pojkar. Eftersökning visade att det endast fanns ett fåtal boenden för ensamkommande flickor i Sverige. Därmed fanns inget underlag för att kunna genomföra liknande intervjuer med flickor. Personalen på boendena frågade ganska omgående samtliga barn om de ville delta i studien och meddelade därefter hur många som var intresserade. När den etiska prövningen godkänts och intervjuerna kunde börja planeras in, hade många av de intresserade barnen hunnit flytta till något annat boende, ändra sig angående sin medverkan, eller hann intervjuerna inte genomföras innan studiens deadline. I studien var samtliga deltagare pojkar i åldrarna 15 till 19 år. 19 pojkar (90 procent) var från Afghanistan och två pojkar (tio procent) var från Somalia. För 11 deltagare (52 procent) användes tolk vid intervjun. Av de 21 individer som ingick i studien hade 20 stycken (95 procent) tidigare erfarenhet av tandvård i antingen hemlandet eller i Sverige. Fem deltagare (24 procent) hade tidigare erfarenhet av tandvård från sitt hemland. 8

9 14 pojkar (67 procent) upplevde att deras orala hälsa var bra och sju pojkar (33 procent) upplevde den som dålig. Tio deltagare (48 procent) ansåg sig, när intervjuerna ägde rum, ha besvär från munhålan eller tänderna. En del av de pojkar som intervjuades uppgav att de hade besvär med huvudvärk, tandgnissling eller värk från käkleder och tuggmuskulatur när de vaknade på morgonen. Vissa av pojkarna tyckte att det var ett vanligt fenomen när de haft farliga drömmar och några tyckte att det avtagit under tiden i Sverige. Blödande tandkött uppgavs ofta som besvär. De 20 pojkar med tidigare erfarenhet av tandvård kunde besvara CFSS-DS enkäten (bilaga 4). 15 deltagare (71 procent) hade erfarenhet av samtliga 15 situationer som enkäten innehöll och kunde därmed svara på alla frågor. Tabell 1. CFSS-DS poäng enligt ålder och kön. Genomsnittlig CFSS-DS poäng Kön ålder (år) n Medelvärde SD Totalt pojkar 16, ,1 11,3 flickor Det totala medelvärdet för CFSS-DS var 31,1 poäng (SD 11,3; intervall 15-51). Fem barn (25 procent) hade poäng lika med eller som översteg 38 och räknas därmed som tandvårdsrädda. Majoriteten av de barn som hade erfarenhet av tandvård från sitt hemland var inte tandvårdsrädda. Av intervjuerna framgick att majoriteten av deltagarna kände till att de hade rätt till fri tandvård på samma villkor som svenskfödda barn, men endast några få kände till åldersgränsen. Av personalen på boendet fick de flesta deltagarna för första gången information om rättigheten till fri tandvård. Personalen såg också i regel till att ett besök hos en tandläkare eller tandhygienist bokades in. I enstaka fall hade rättigheterna om fri tandvård delgetts av god man eller av sjukvårdspersonal. Flertalet av de barn som intervjuades berättade att det fanns tolk närvarande vid första tandvårdsbesöket. Behövdes kompletterande tandvårdsbesök efter undersökningen eller akutbesöket för exempelvis fyllnadsterapi eller depuration, fick pojkarna i flera fall all information om planerad behandling vid första besöket. Vid nästkommande besök fanns för flera av pojkarna ingen tolk närvarande. Flera av dessa pojkar hade varit i Sverige i några månader vid detta tillfälle och kunde ingen svenska. För några av pojkarna hade detta ingen betydelse, men majoriteten önskade att det hade funnits tolk närvarande vid samtliga tandvårdsbesök tills de förstod det svenska språket. En pojke berättade att det kändes stressande när tandläkaren ställde frågor som han inte kunde svara på, eftersom han inte förstod vad tandläkaren sa. Detta gjorde honom rädd inför vad 9

10 som skulle hända härnäst. En annan deltagare berättade att han blev väldigt rädd när tandvårdspersonal rörde eller tog i honom. En pojke berättade att han kände sig mest trygg om tandläkaren var svensk. Var tandläkaren från ett grannland som hans hemland varit i konflikt med, kände pojken rädsla för att tandläkaren inte skulle bry sig om hans känslor. En annan pojke, som var väldigt tandvårdsrädd, berättade att han skakade när han såg sprutor och att rädslan var som störst när han inte hade kontroll över situationen. Några deltagare berättade att de hade haft ont i sina tänder i hemlandet, men trots detta inte uppsökt tandvården. De flesta kom från en by där det inte fanns någon tandläkare, vilket ledde till att tänder extraherades av människor utan tandläkarutbildning. Extraktion var det vanligaste behandlingsalternativet om man hade ont i tänderna och det var dyrt. En pojke berättade om hur livskvalitén avsevärt försämrades när man hade tandvärk och att man då knappt ville leva. Diskussion Som ensamkommande barn befinner man sig i en utsatt situation och kan tycka det känns påfrestande när främmande människor kommer och ställer frågor. Att vara i en situation och inte förstå vad motparten säger eller frågar om kan vara ett stressmoment. Samtidigt kan det vara en positiv situation för barnet att någon utifrån uppmärksammar deras situation och eventuella tandvårdsbehov. Det var positivt att majoriteten av barnen kände till att de hade rätt till fri tandvård. Det hade varit bra om de också hade fått information om åldersgränsen, då många verkade vara ovetande om detta. Av personal på de olika boendena har det framgått att kontakten med folktandvårdskliniker för pojkarna har fungerat bra. Det visade sig att tandbehandlingar ofta skedde utan närvaro av tolk, trots att pojkarna vid dessa tillfällen inte behärskade det svenska språket. Detta kan ha medfört att dessa barn känner sig mer utsatta än vad de redan är. Att professionell tolk ska närvara vid tandvårdsbesök där patienten och vårdgivaren inte kan kommunicera, ser vi som en självklarhet. Detta måste fungera för att tandvården ska ske på lika villkor för alla individer och samtidigt vara patientsäker. Cirka två tredjedelar av pojkarna upplevde sin orala hälsa som bra, samtidigt uppgav närmare hälften att de hade besvär från tänderna eller munhålan. Det är svårt att säga varför det blir så motsägande. Kanske har man olika uppfattning om vad oral hälsa är. För dessa barn kanske god tuggfunktion och frånvaro av tandvärk anses som god oral hälsa, trots besvär av ilningar, tandpressning eller besvär efter nygjord lagning. Kanske spelar tidigare livserfarenhet och kulturella skillnader en stor roll för hur man besvarar dessa två frågor. I en studie av Gunilla Klingberg undersöktes tandvårdsrädsla hos 4,505 svenska barn mellan fyra till sex respektive nio till 11 år. Klingberg påvisade i sin studie ett positivt samband mellan generell rädsla och tandvårdsrädsla, vilket innebar att de barn som visade sig ha en 10

11 uttalad generell rädsla också hade högre poäng på CFSS-DS. I studien var 6,7 procent av barnen tandvårdsrädda och medelvärden på CFSS-DS var 24,7 poäng för barnen mellan fyra och sex år respektive 21,6 poäng för barnen mellan nio och 11 år. (12) I studien av Annika Gustafsson, var medelvärdet på CFSS-DS hos 13 till 19 åriga svenska pojkar, som remitterats till specialistavdelningen för barn- och ungdomstandvård, på 34,2 poäng. För en referensgrupp från allmäntandvården låg medelvärdet för pojkar i samma åldersgrupp på 22,0 poäng. (13) Genomsnittsåldern för de ensamkommande barnen var 16,9 år vilket motsvarar åldern för pojkarna i Gustafssons studie, vilket gör studierna lämpliga att jämföra. Standardavvikelsen i Klingbergs studie låg på 9,0 för barn mellan fyra och sex år och 6,7 för barn mellan nio och 11 år. I Gustafssons studie låg standardavvikelsen för pojkar mellan 13 och 19 år på 9,2. För de ensamkommande barnen låg motsvarande siffra på 11,3. Standardavvikelsen är hög, men samtidigt likvärdig med Gustafssons studie för pojkar i motsvarande ålder. Fem deltagare (25 procent) av de ensamkommande barnen var tandvårdsrädda. Detta tyder på att tandvårdsrädslan hos ensamkommande barn från Afghanistan och Somalia är mer uttalad än hos svenska barn. Medelvärdet på CFSS-DS för denna studie var 31,1, vilket är något lägre än för de pojkar i Gustafssons studie som remitterats, men samtidigt betydligt högre än för referensgruppen från allmäntandvården. Av de ensamkommande barnen hade fem deltagare (24 procent) erfarenhet av tandvård från sitt hemland, men ingen av dessa var tandvårdsrädda. De flesta av deltagarna hade besökt tandläkaren några gånger i Sverige. Det är svårt att avgöra om denna tandvårdsrädsla grundar sig i tandvårdsbesöken i Sverige, eller om det rent av kan bero på att dessa barn bär på en större generell rädsla. Att ta reda på detta var inte syftet med studien och för att undersöka detta samband krävs vidare forskning. Materialdiskussion Samtliga deltagare i studien var pojkar. Önskvärt hade varit att undersöka tidigare erfarenhet av tandvård och tandvårdsrädsla hos både pojkar och flickor för att kunna göra en bättre jämförelse med andra studier samt även för att undersöka eventuella skillnader mellan de olika könen. Undersökningsmaterialet utgjordes av 21 pojkar i åldrarna 15 till 19 år, vilket betyder att det är ett relativt litet material som slutsatserna dras ifrån. Det fanns lite material publicerat som var relevant för studien, och det behövs vidare forskning för att kunna stärka resultatet. Metoddiskussion Hade vi gjort om studien hade vi föredragit att åka ut till boendena tillsammans med tolk och presentera oss själva samt syftet med studien för barnen och personalen. På detta sätt tror vi att fler barn hade velat medverka. Vi misstänker att det var oklart för många barn vad studien egentligen syftade till innan intervjun väl påbörjades. Vi fick också en känsla av att många av 11

12 de ensamkommande barnen som tackade nej var ovilliga att prata om sin asylprocess. Hade informationen om studiens syfte varit tydligare, tror vi att intresset att delta hade varit större. Detta hade dock inneburit en större kostnad, både vad gäller tolk och resa, och hade dessutom krävt mycket tid. Ett annat bra sätt hade varit att åka ut till boendet med tolk när så många barn som möjligt var där. Då hade intervjun antagligen inte känts som ett jobbigt moment, där pojkarna behövde anpassa sig efter en bestämd tidpunkt. Det går inte att utesluta att de barn som tackade nej till att delta i studien, gjorde det på grund av en uttalad tandvårdsrädsla. Om detta var fallet, kan det ha påverkat medelvärdet på CFSS-DS. Vid två intervjutillfällen (nio deltagare) fick telefontolk anlitas. Intervjuerna tog längre tid eftersom vi fick upprepa svarsalternativen ett flertal gånger så att både tolken och svarspersonen uppfattade de olika svarsalternativen i enkäten. Om vi hade gjort om studien hade vi valt att uteslutande använda oss av en kontakttolk vid samtliga intervjuer för att undvika missförstånd, framför allt vid enkätundersökningen. Att inte kunna använda sig av direkt kommunikation vid en intervju har sina nackdelar gällande deltagarens svar. Att frågor och svar i en intervjusituation, går genom en tolk, kan ha en negativ effekt på deltagarens svar. Det kan medföra att frågor och svar kan missuppfattas från tre håll och tolkas olika. Under varje intervjutillfälle satt vi som undersökningsledare bredvid det barn som skulle besvara frågeformuläret. Fanns kontakttolk på plats innebar det att ytterligare en person var närvarande i rummet. Denna situation skulle i sig kunna vara ett stressmoment och eventuellt kunna påverka deltagarens svar. Hos vissa pojkar fick vi en känsla av att de egentligen var räddare än vad resultatet i enkäten visar. Detta kan eventuellt bero på vår närvaro vid ifyllandet av frågeformuläret. Som tidigare nämnts hade 15 deltagare (71 procent) tillräckligt med erfarenhet för att kunna besvara samtliga 15 enkätfrågor på CFSS-DS. För resterande barn, där svar saknades på en eller flera enkätfrågor, fick ett medelvärde räknas ut och användas för de frågor som inte kunde besvaras så att en totalpoäng för CFSS-DS ändå kunde fastställas. Detta är en svaghet med enkäten och hade samtliga deltagare kunnat besvara alla 15 frågor eller situationer hade resultatet troligtvis varit mer verklighetstroget. Det var främst två frågor som deltagarna hade svår att besvara. Dessa var hur rädd är du när tandläkaren borrar i din tand, samt hur rädd är du när någon gör rent eller fluorlackar dina tänder. Detta kan bero på att fluorlackning är ett moment som troligtvis är ovanligt i Afghanistan och Somalia. Enligt Klingberg är borrning något som många generellt är mycket rädda för. (12) Att just denna fråga fick ersättas med ett medelvärde kan ha påverkat CFSS-DS poängen. Vår teori är att om samtliga pojkar hade haft erfarenhet av alla 15 situationer, hade vi i studien fått ett något högre procenttal av antalet tandvårdsrädda. 12

13 Acknowledgement Stort tack till alla pojkar som ställt upp och deltagit i denna studie. Tack till all personal på de olika boendena för det varma och trevliga bemötandet vi fick och som ställt upp för oss under projektets gång. Tack till Colgate, Flux och TePe för sponsring med munvårdsprodukter till barnen. Stort tack till våra handledare Lena Irwe och Eva Olofsson för deras tålamod och uppmuntran under arbetets gång. Tack Grundutbildningsnämnden för deras hjälp med tolkbidrag. Slutligen tack till Katarina Wretlind och Carin Klefbom, som ställt upp som resurspersoner under projektets gång. Slutsats I studien undersöktes tandvårdsrädsla hos 21 ensamkommande barn i åldrarna 15 till 19 år, på olika asyl-, transit- och PUT-boende i Malmö och närliggande kommuner. Samtliga barn var pojkar och fem av dessa (25 procent) uppvisade tandvårdsrädsla enligt CFSS-DS. Av svenska barn i åldrarna fyra till 11 år har det tidigare visats att 6,7 procent är tandvårdsrädda. För de ensamkommande barnen i denna studie var medelvärdet på CFSS-DS 31,1 poäng. Detta kan jämföras med en svensk studie på pojkar i åldrarna 13 till 19 år, som remitterats till en specialistavdelning för barn- och ungdomstandvård, där medelvärdet på CFSS-DS var 34,2 poäng. I samma studie hade en referensgrupp på pojkar i samma ålder, inom allmäntandvården, ett medelvärde på 22,0 poäng. Slutsatsen som kan dras av detta, är att ensamkommande barn från Afghanistan och Somalia är mer tandvårdsrädda än svenska pojkar i samma ålder hos allmäntandvården, och ungefär lika tandvårdsrädda som de pojkar som remitterats till specialistavdelningen. 20 deltagare (95 procent) hade tidigare erfarenhet av tandvård, 14 deltagare (67 procent) upplevde sin orala hälsa som god, samtidigt som tio deltagare (48 procent) uppgav att de vid intervjutillfället hade besvär från tänderna eller munhålan. Resultatet baseras på ett litet material, men ger ändå en fingervisning om att tandvårdsrädsla är vanligt hos ensamkommande barn, vilket har betydelse för omhändertagandet i tandvården. Det behövs vidare forskning inom detta område för att kunna ge ett optimalt och patientsäkert omhändertagande i tandvården. 13

14 Referenser 1. Sydsvenskan. Färre söker asyl. (Elektronisk) ( ) Tillgänglig: Migrationsverket. Verksamhets och kostnadsprognos. (Elektronisk) ( ). Tillgänglig: ionsverkets+verksamhets+och+kostnadsprognos+22+februari+2012.pdf Sverige. Utredningen om vård för papperslösa m.fl.. Vård efter behov och på lika villkor: en mänsklig rättighet : betänkande. Stockholm: Fritze; Tillgänglig: 4. Migrationsverket. Asylsökande (Elektronisk) ( ) Tillgänglig: C3%B6kande Asylumseekers+2011.pdf Migrationsverket. Avgjorda asylärenden Migrationsverket helåret (Elektronisk) ( ). Tillgänglig: orda+asyl%c3%a4renden asylum+decisions+2011.pdf Migrationsverket. Kommunmottagna personer enligt ersättningsförordningen (Elektronisk) ( ). Tillgänglig: unmottagna+personer+enligt+ers%c3%a4ttningsf%c3%b6rordningen+hel%c3%a5 ret+2011.pdf Migrationsverket. Varför söker somalier skydd i Sverige? (Elektronisk) ( ) Tillgänglig: Migrationsverket. Ny bedömning av situationen i Afghanistan (Elektronisk) ( ) Tillgänglig: Region Skåne, Tandvårdsnämndens kansli. Tandvård för asylsökande (Elektronisk) Tillgänglig: ande_o_gomda_2008.pdf

15 10. Hallonsten A-L, Klingberg G, Schröder U. Barn som vägrar tandbehandling. Tandläkartidningen 1998;2: (Elektronisk) Tillgänglig: Qualitative Research Guidelines Project. Semi-structured interviews. (Elektronisk) Tillgänglig: Klingberg G. Dental fear and behavior management problems in children: a study of measurement, prevalence, concomitant factors, and clinical effects [dissertation]. Stockholm: Swedish dental journal; Gustafsson A. Dental behaviour management problems among children and adolescents - a matter of understanding?: studies on dental fear, personal characteristics and psychosocial cincomitants [dissertation]. Göteborg: Institute of Odontology at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg;

16 Bilagor Bilaga 1 Formulär Tillståndsbilaga Projektets titel: Tandvårdsrädsla hos ensamkommande barn i Malmö och närliggande kommuner. Studentansvariga: Sara Latomanski Jessica Günther Datum: Studerar vid Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, Malmö, Tfn Utbildning: Påbyggnadsprogrammet för tandhygienister Nivå: kandidatexmanen Härmed ger jag följande student/er vid Malmö högskola tillstånd att genomföra ovanstående undersökning i min verksamhet. Namn: Verksamhetschef/motsvarande vid: Datum: Underskrift: Namnförtydligande: 16

17 Bilaga 2 Informationsbilaga Informationsbrev inför deltagande i studie Tandvårdsrädsla hos en grupp ensamkommande barn i Malmö och närliggande kommuner Vi är två legitimerade tandhygienister som studerar påbyggnadsprogrammet på tandhygienistutbildningen på Malmö Högskola. Vi är intresserade av att höra mer om hur Du känner inför och under ett tandvårdsbesök. Under denna termin kommer vi att genomföra en studie, som kommer att utföras genom enkät/intervju på det boende där Du befinner dig. Vid behov kommer vi att ta hjälp av en tolk. Syftet med studien är att belysa ensamkommande barns eget upplevda tandvårdsbehov samt eventuella tandvårdsrädsla. Med denna kunskap kan man bidra till att öka förståelsen hos tandvårdspersonal och på så sätt skapa ett bättre bemötande och en tryggare behandlingsmiljö. Idag vet man väldigt lite om detta. Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma ensamkommande barns situation och känslor inför ett tandvårdsbesök. Vi kommer till Dig för att genomföra intervjun. Den kommer att omfatta mellan 15 till 20 frågor. Frågorna är bestämda på förhand och intervjun tar cirka minuter. Du behöver inte förbereda Dig på något vis. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Insamlat material kommer endast att vara tillgängligt för oss som utför studien och kommer att förstöras efter studiens genomförande. Om Du deltar kommer Du att få en kod och denna kommer att användas vid all vidare bearbetning av data. Koderna är bara tillgängliga för undersökningsledarna och kommer vara inlåsta under studiens gång. Koderna kommer ej kunna kopplas till Dig som person. Härmed tillfrågas Du om deltagande i studien och vi är mycket tacksamma om Du vill medverka. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss eller våra handledare på nedanstående telefonnummer. Med vänliga hälsningar Jessica Günther Sara Latomanski Lena Irwe Eva Olofsson Student Student Handledare Handledare Odontologiska fakulteten, Malmö. Tfn

18 Bilaga 3 Samtyckesbilaga Tandvårdsrädsla hos en grupp ensamkommande barn i Malmö och närliggande kommuner. Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig information. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: Datum: Datum: Deltagarens underskrift: God mans underskrift: Undersökningsledare: Studenter på påbyggnadsprogrammet för tandhygienister Jessica Günther Sara Latomanski Malmö Högskola, Odontologiska fakulteten, Malmö. Tfn:

19 Bilaga 4 CFSS- DS frågeformulär 19

TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR

TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR 20110120/kp Sida 1 av 5 TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR Barn har i enlighet med FN:s Barnkonvention 1989, Artikel 24, rätt till hälso -sjuk och tandvård. Barn med

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Medicinska vårdadministratören och sekretessen Examensarbete 35 poäng Författare: Mia Käck Handledare: Doris Karlsson Våren 2015 SAMMANFATTNING

Läs mer

Västma. Undersökta. Vårdval

Västma. Undersökta. Vårdval Tandhälsan Barn och Ungdom Västma anland 2014 Barn och ungdomar Undersökta 2014 Tandvårdsenheten Vårdval Tandhälsoläget för Barn och Ungdom i Västmanland 2014 Bakgrund Sammanställningen av inrapporterade

Läs mer

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2

Syfte och metod. Resultatrapport enkät till 20-29-åringar om tandhälsa 2 2010-09-06 Resultat av enkät till 20 29-åringar våren 2010 Unga vuxna om sin munhälsa Sammanfattning Resultatet av enkäten indikerar att det finns unga vuxna som inte har tillräcklig kunskap om hur de

Läs mer

Linneas tandvårdsbesök!

Linneas tandvårdsbesök! Linneas tandvårdsbesök! Ett förbättringsarbete inom Linnea-6 projektet RoseMarie Hansen Leg. Tandhygienist, sjukhustandvården Växjö Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, folktandvården Tingsryd 1. Bakgrund

Läs mer

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats):

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats): BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-03-18 Dnr Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Folktandvården Stockholms län AB. Ökat vårdbehov. Nyanlända som är i behov av akuttandvård så hanterar du det stora och ökade antalet på kliniken

Folktandvården Stockholms län AB. Ökat vårdbehov. Nyanlända som är i behov av akuttandvård så hanterar du det stora och ökade antalet på kliniken Ökat vårdbehov Nyanlända som är i behov av akuttandvård så hanterar du det stora och ökade antalet på kliniken 1 21 080 personer inskrivna i länet 2015 (uppgift från migrationsverket) 0-6 7-15 16-17 18-19

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

En undersökning om vårdnadshavares kunskaper om barnets vuxenkindtänder och förebyggande fissurförsegling (plastning)

En undersökning om vårdnadshavares kunskaper om barnets vuxenkindtänder och förebyggande fissurförsegling (plastning) En undersökning om vårdnadshavares kunskaper om barnets vuxenkindtänder och förebyggande fissurförsegling (plastning) EN ENKÄTSTUDIE Studie 2017-05-09 Pia Borgenstedt och Camilla Andersson, leg. tandhygienister

Läs mer

Konsultation med tandvård

Konsultation med tandvård Konsultation med tandvård När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd i konsultation med barnets

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Primärvårdsläkares erfarenheter av anmälningar till socialtjänsten när barn far illa. - en kvalitativ intervjustudie

Primärvårdsläkares erfarenheter av anmälningar till socialtjänsten när barn far illa. - en kvalitativ intervjustudie Primärvårdsläkares erfarenheter av anmälningar till socialtjänsten när barn far illa. - en kvalitativ intervjustudie Katarina Fröjvik Moberg ST-läkare vårdcentralen Bunkeflo Klagshamnsvägen 46, 2 vån 21837

Läs mer

Elevhälsoteam i Göteborg Flyktingbarn i Sverige 2012 120903. Flyktingbegreppet. Antal på flykt i världen

Elevhälsoteam i Göteborg Flyktingbarn i Sverige 2012 120903. Flyktingbegreppet. Antal på flykt i världen Elevhälsoteam i Göteborg Flyktingbarn i Sverige 2012 120903 Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Teamledare: 031 741 6207 Jourtelefon: 0704 066670 Rosengrenska pg: 462154-6 Röda

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-07-09 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 08 50825006 Till Socialnämnden Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Mötesplats Ensamkommande flyktingbarn, Voksenåsen den 9 juni 2016

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Mötesplats Ensamkommande flyktingbarn, Voksenåsen den 9 juni 2016 Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Mötesplats Ensamkommande flyktingbarn, Voksenåsen den Aycan Çelikaksoy och Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet Undersökningen 1. Att konstruera

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Centrum för kommunstrategiska studier i Motala den 28 april 2016

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Centrum för kommunstrategiska studier i Motala den 28 april 2016 Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Centrum för kommunstrategiska studier i Motala den 28 april 2016 Aycan Çelikaksoy och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

Läs mer

Vad tycker du om tandvården?

Vad tycker du om tandvården? Vad tycker du om tandvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

Tandvård till kvinnor som utsatts för sexuell tortyr.

Tandvård till kvinnor som utsatts för sexuell tortyr. Redovisning 001207 av projektet: Tandvård till kvinnor som utsatts för sexuell tortyr. Pia Lif Bimer, tandläkare Folktandvården Huddinge sjukhus. Bakgrund: Många är de flyktingar som kommer till Sverige

Läs mer

Att komma till Sverige som ensamkommande flykting ett mottagande med närhet i tanke och distans i handling?

Att komma till Sverige som ensamkommande flykting ett mottagande med närhet i tanke och distans i handling? Att komma till Sverige som ensamkommande flykting ett mottagande med närhet i tanke och distans i handling? Eva Nyberg, eva.nyberg@fou-sodertorn.se Åsa Backlund, asa.backlund@sollentuna.se Riitta Eriksson,

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer

Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer Tandvård för barn 0 2 år, riktlinjer Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder och

Läs mer

Så klarar dina tänder julens goda Julklappstips Öppet hus hos Folktandvården

Så klarar dina tänder julens goda Julklappstips Öppet hus hos Folktandvården t e d a l b Frisk Så klarar dina tänder julens goda Julklappstips Öppet hus hos Folktandvården Gott nytt Frisktandvårdsår! Ett nytt år är snart här. För många är det dags att teckna ett nytt Frisktandvårdsavtal.

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan - En enkätundersökning 1 Sammanfattning Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn

Läs mer

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg Tandhälsodata 2008 Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomstandvård Landstinget Gävleborgs Beställarenhet för Tandvård Upphandling och avtal Ledning och Verksamhetsstöd 2 Inledning Via insamlade uppgifter

Läs mer

Landstinget Västmanland dec 2013 Länshandboken Barnhälsovården

Landstinget Västmanland dec 2013 Länshandboken Barnhälsovården TANDVÅRD För allmän utförlig information hänvisar vi till Rikshandboken. Samarbetet - Folktandvården består av tandinformation i grupp och att BVC-personal kan remittera eller hänvisa barn som behöver

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Gunilla Klingberg gunilla.klingberg@mah.se DN 150426 http://www.manskligarattigheter.se/ http://www.unhcr.org/

Läs mer

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Linneas munhälsa Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Förbättringsarbete Linnea 5 1. Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes

Läs mer

Kommunikationsplan 2015 Etablering av boenden för vuxna och ensamkommande flyktingungdomar

Kommunikationsplan 2015 Etablering av boenden för vuxna och ensamkommande flyktingungdomar Kommunikationsplan 2015 Etablering av boenden för vuxna och ensamkommande flyktingungdomar Huvudansvarig: Ansvarig verksamhet/förvaltning Utförare: Kommunikationsenhet eller förvaltningskommunikatör Konsulterade:

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Systematisk uppföljning av placerade barn

Systematisk uppföljning av placerade barn Systematisk uppföljning av placerade barn Ann Christin Rosenlund Systematisk uppföljning av Stadskontoret Malmö placerade barn Utifrån forskning Utifrån kunskap om de lokala behoven Kvalitetsutveckling

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Behandling av extremt tandvårdsrädda patienter i Östergötland

Behandling av extremt tandvårdsrädda patienter i Östergötland Behandling av extremt tandvårdsrädda patienter i Östergötland Rapport 2013 Linköping mars 2013 Anna Ahlvin Sven Ordell Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Landstingen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

Ensamkommande men inte ensamma

Ensamkommande men inte ensamma Ensamkommande men inte ensamma Att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar i praktik och teori Marie Hessle Fil.dr.,leg.psykolog,spec.i klinisk psykologi, Valsta VC Märsta marie.hessle@gmail.com 2013-10-30

Läs mer

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2009-05-11 119 296 Arbets- och personalutskottet 2009-04-14 97 212 Dnr 09.105-13 majks10 Utökning av verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverket konstaterar att

Läs mer

Redogörelse för uppdrag som god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Redogörelse för uppdrag som god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn Redogörelse för uppdrag som god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn Redogörelse för i uppdraget vidtagna åtgärder ska inlämnas till överförmyndaren var tredje månad. TIDSPERIOD

Läs mer

Inskolning vid autism

Inskolning vid autism Inskolning vid autism 1000 inlärning Flera delbesök på samma dag Pia Dornérus Koordinator/tandsköterska Individuellt anpassat Upphov Barntandvården Skövde Birgitta Andersson ViviAnn Olsson Anders Nordblom

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka 2. Årskurs Kryssa för endast ett svarsalternativ per fråga om inget annat nämns! 3. Hur länge sitter du vid datorn i

Läs mer

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Kundorienterade HVB B ARN OCH U NGDOM Handläggare: Anette Necander Tfn: 508 25251 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-08-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-09-26 DNR 441-0441/2006 Till Socialtjänstnämnden Asylsökande ensamkommande

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

3. Bakgrund. 4. Gällande rätt m.m. 5. Rättschefens bedömning 2 (8)

3. Bakgrund. 4. Gällande rätt m.m. 5. Rättschefens bedömning 2 (8) 2 (8) Det är av flera anledningar viktigt att försöka klargöra identiteten tidigt i asylprocessen. Vi bör därför informera den asylsökande om vikten av att han eller hon styrker sin identitet genom att

Läs mer

Verksamhetsrapport Flyktingbarnteamet

Verksamhetsrapport Flyktingbarnteamet Verksamhetsrapport Flyktingbarnteamet 2013 E T T S A M A R B E T E M E L L A N : Barn- och ungdomsmedicinsk och Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Gamlestaden Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Barnombudsmannens analys... 19

Barnombudsmannens analys... 19 Bakgrund... 3 Barnkonventionen... 3 Ensamkommande barn och unga i Sverige... 3 Ansvar för mottagandet... 3 Barns rättigheter... 4 Så gjorde vi... 5 Förhoppningar och farhågor om framtiden... 6 Asylprocess

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping juni 2013

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping juni 2013 Tandhälsorapport Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2012 Folkhälsocentrum Linköping juni 2013 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning Inledning... 1

Läs mer

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Kort rapport om fynden Allmänt om undersökningen Enligt Tandvårdslagen har landstinget ansvar för planering av

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Flyktingbarometern Trelleborg

Flyktingbarometern Trelleborg Flyktingbarometern Trelleborg Maj 2016 Innehåll: Bakgrund och metod Varför Sverige? Och varför Trelleborg? Hur har de blivit bemötta? Framtidsplaner? Kännedom om samhället och språket Vilka problematiska

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

Introduktion till Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Provmoment: Ladokkod: VVI011/TEN1 Tentamen ges för: GSJUK15v samt tidigare

Introduktion till Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Provmoment: Ladokkod: VVI011/TEN1 Tentamen ges för: GSJUK15v samt tidigare Introduktion till Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Provmoment: Ladokkod: VVI011/TEN1 Tentamen ges för: GSJUK15v samt tidigare TentamensKod: (Kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 Kursplan för TANDHYGIENISTUTBILDNINGEN TANDLÄKARUTBILDNINGEN TANDTEKNIKERUTBILDNINGEN

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Personlighet och omgivningsfaktorer samverkar med tandvårdsrädsla

Personlighet och omgivningsfaktorer samverkar med tandvårdsrädsla vetenskap kajsa henning & abrahamsson klinik kajsa henning abrahamsson kajsa henning abrahamsson, odont dr, fil mag psykologi, leg tandhygienist, Avdelningen för endodonti & oral diagnostik, Odontologiska

Läs mer

Men många tvekar att använda dessa produkter på grund av eventuella biverkningar.

Men många tvekar att använda dessa produkter på grund av eventuella biverkningar. Appendix 1 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR Atopiskt eksem behandlas med kräm, salva eller lotion som innehåller kortison (kortisonprodukter, KP). Men många tvekar att använda dessa produkter på grund av eventuella

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Grav tal- och språkstörning Rapport från observationsschema

Grav tal- och språkstörning Rapport från observationsschema Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Grav tal- och språkstörning Rapport från observationsschema Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion

Läs mer