~ ='==,==o===,===j~~.~lf~==,==0=>='==- ~ . ~ EGNAHEMSLÅN ~ ANVISNING. K. A. EKMAN tv' Pris 2: 110.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~ ='==,==o===,===j~~.~lf~==,==0=>='==- ~ . ~ EGNAHEMSLÅN ~ =,=,=='==0=>=='=~~ @=='==O=>=='~== ANVISNING. K. A. EKMAN tv' Pris 2: 110."

Transkript

1 SF 0 1t y. v K. A. EKMAN tv'. ANVSNNG. OM SÄTTET ATT ERHALLA EGNAHEMSLÅN BLLGASTE SAMT BOSTÄDER }'ÖH EGNA HEM ='====o======j.lf====0=>='==- A. V. CARLSONS BOKFÖRLAGS AKTF.BOLAO STOCKHOLM. Pris 2: 110.

2 ANVSNNG OM SÄTTET ATT ERHÅLLA EGNA HEMSLÅN s:\rt BLLGASTE BOSTÄDER FÖll EGNA HEM JÄMTE ALLMÄN PLAN för EGNAHEMSBYOOEN BYOONADSBESKRYNNOAR KOSTNADSfÖRSLAO ocl-! ENTREPRENADKONTRAKT. MED 19 BYOONADSPLANSCHER..\ V K. A. EKMAN NG;l\JÖR ÄllAU: \) J{At.SKOGA PRAKTSKA SKOLA DEL.. ENKELHUS W ''... '40'- -J v.; STOOKHOlM A. Y. C.-\JtlSO!\S tlok}o'öu.ags i\k''kbo.a(l

3 FÖRORD. Mecl utgivandet av deffa arbele avses att i om rame/l av de av staten anorclnade egnuhemsldnel1s program pdvisa dgra användbara olika byggnadsformer fiir dessa s. k. J::gna hem_ alf vägleda egllahemsbyggaren i bygglladsarbe/ets l/förallde all redogöra för den ganska invecklade Mlletransaktionen d. v. s. alt pd ett koncenlreral och sakligt säll sammanfafla dcn av statet! l11ders/ö{lda egnahemsaffärl.'l. Dess in/l/!hdll torde därför kla intressera icke endast den S01ll genom cgna!jemsfåll tänker skana sig bostad tan även en var som ivrar fiir lösningen av t'gllalemsfrdgan. Arbetet /gives i tvennc delar nämligrn: Del t. Enkel/lls 16 forslag jämte delllljrilningar; Del l. l:.'nkel- och Dubbel/ws ljed 1110llo: _Allt under ett tak. för ulnytljalllle av smd tomter t4 förslag jämte delaljrilllingar. Till varje del hör ell lex/avdelning illll/!hållamle detaljerade kostnadsförslag ocll byggnadsbeskrivningar jämte anvisningar 0111 säffel all söka s. k. cgnah/!llsldn av s/alen Vid ritningarnas uffarande lar jag hafl biträde av byggnadsrifarcn Einar ljelander. Karlskoga i december Ko A. Ekman NNEHÅLL. Förord. nleuning. Det egna hemmet och egnahemsfrågutl.. Almlin plan för cgnuhcmsan1:iggningar Några allmänna byggnadsföreskrifter. Byggnausbeskrivningul' till de föreslagna egnahems formerna Kostnadsförslag till {les..'l.lnma... Anvisning om sättet att erhålla cgnahemslån av staten.... Utdrag Ul' kungliga förordningen om egllahemslån. Sid G Utdrag ur hushållningssällskapens reglemente för egnu- lemslällcrörelsell. Entreprelludkontrakt och dess forjjlulcrillg. Sammanfattning.... Planschcl'lla 1-13 byggnadsritningar till J3 olika egllahellsfol'luer. Plansch 14 det:lijritllillgar. Plansch ril]] ing till Norrköpillgsutstä1Jningcns egnahclllsbyggnad. Plansch 17-1lJ av kungl. jordbl'llksdepartemenlet pris belönta förslag till åbyggnader föl' minure jordbruk. Sid

4 r nledning. Det!<an icke förnekas nit byggnadsfol'mcl'lfl på landsbygden och i mindre sumhällen visa 011 bewnklig bris!' ])i\ omväxling. Denna enf.ormighet torde val'ken vam llyuig eller nödviindig. Den vol'kar trtlkig. OlJa snknlls också dc pmktiska ano'uningal' SOUl kullll:\ gö'fl en bostad bekväm och hemtrevlig. Bäst voro om satsen:.. lc:n man ett hus.. kunde tillumpus iiven i den meningen nu val'je hem sln-iil utvändigt som invändigt ägde en personlig )wiigel. Vid uppbyggandet av dc hundmtusen nya hem som inom kort viintas uppsta i vart land borde tagas nödig hiins n till omväxling och llndnllu\lscnligbet i byggnudsformen sa att den kunde -orka vlickande på den nationella skönhetskänslan fostmndc för individen och livande för :mdsknpet. För detta iilldamnl borde det allmtint finnas av hushållningssällskapen anstjlllda byggnadskonsulenter eller iinsbggmästare liksom det finnes mejerikonsulenl.er l/tnstl'lidgål'dsmustllre. Ty det är icke likgiltigt [ör ett och folk hul'udana deras bostlldsformer lim; man brukar ju tvilrtom bedöma ett folks kultur efter forlllen av dess bosuidcr. Mcn cn omgcstaltning av byggnadssättot på landet kfln endast ske grndvi emedan det iir svårt au l\lbba gilngsc l'örestiillningul. Dc i deua arbete föreslagna bygglludsfol'lne1'lla torde icke avvika mcr fn'w dct vanliga iin som kan tålm vid föl' närvarande. Angen anser nog att den traditionella lådfol'men med Hkorstencl mitt på taket 1\1' den enda anviindlllu'a föl' mindre b)'ggnader och ull \'arje fl.\vikelse diil'ifrflll endast iil' lyx och onödig kostnad. Detta ii' lihiil eu llli&;tllg emedan ändamålscnlighetcn och bekämlighctcn ofta fhr sitta sårl emellnn vid utnyttjandet av den 'ektanguliira planfol'men snmt emcflnn nutidens byj.:glluds!liill (Öl' liitt:l. byggnader med t'cs\'il'ke eller plank liih tilmtcr cn brytning av planfol'men och taket utan nll kosh\l\dcll viillcntligt förökas. De byggnadsformer som 'årll förfäder fllnno lämp liga föl' sin tid passa icke OfiS stt vill sednn vi liil't kiinllfl. nytul11 nv frisk luft ljus och sol i 'åm bollingsl'nm ClnSVel'l\ldfll\ som JÖ' många beuldrare n\' dcl galllin allmogestilen betraktas såsom en styggclse iii i sjiilvlt vcrkct fullt bel'iiuiglvl iilon 1';)1' det minsta lilla 1lem dill' n1nll iiiskar sol och vida vyer Fril' öv'igt kunna \'i e11- uast ulldantngsvis vidhl\lla dc gumla fonnc1'llh. med mnflsivt kilrnvi1'ke föl' åm billigaste bostäder hut' intressanta och mfderiska dc iin kunna \'am emedan nutidels vi\'kes pris ii' föl' högt. Dessa (annc}' passa bilst s/lsol1 rnoli\ fill' modiil'lli\ dllol'. Någon sill'skild stil avpassad för dessa byggnadsformer till egna hem knn '-il.! iinnu icke påvisas ehuru (ör::;ök gjorts att fa fmm en sådan på gl'und'nl lw g:l.nmalsenska moti De i delta arbete förehlagna fol'lnel'llfi. göm ingalunda anspråk på att representera någon Si\1'Skild stil eller mra nagra fullgiltiga möusterfol'mel' Dc vilja endst -ara ett uttryck [Öl' ändamålsenlighet och proportioner. Xven om dessa byggnadsfol'mer icke direkt passa för \flrje egllahem!lbyggfll'c torde dock desammn gellom smä ändringar och tillägg kunna göms passande. För användning vid jolubrukslägenhet behöva de flesta liv dessa forlllc' förenklas så\'iil till det yttre som till inredningen så att kostnaden nedbringas Man klin likvid i l'cgcl]] föl'l1lsi\ua nh bygg)ladsal'bctet på landet iivensom mnlcrinliclllt kull crlll\l!ns till betydligt lilgl'o lwis iin de hill' hi (ogade kostnadsförslagen nllgi va Dessa kunna anses giltiga föl' plutscl' som liggn i niil'hcten a\ stad ellel' swlte indllstl'iccntl'a. Siil'Skilt tor<lc uppmiil'ksammas dubbelhuscll enol' systemet»all1 under clt tab för utn...ttjandet lv smil tomter a\ intill endnst 250 kvm. fil'enl i del H a\' <letta arbete Efter delln systcm cl'\)judes mbetaren den end!l möjligheten att i näl'heten ay Stockholm och nndm stöne stiidel' diir toml\iirdenn genom spekulation uppdl'i\-its iill en onaturlig hujd åstadkomma en lägenhet föl' tillsammans 4000 h (eller dct griins'-ärde U!öC' 'ilket liigenheten icke Uu' stiga enligt kullgl. förordningen föl' au cgnnhemslan skull kunnn erhålns) ii\'cll om tollltpriset uppgår till 4 h pel' hm. På sununn gång crbjuder systemet doll fö'delen ntt gmnnal'lln icke behö\'ll fördiil'\'tt trevnaden fiil' val'll1ldm genom sina bck\'iimligllctsill1'iittningar och uthur ctt nöd 'iilldigt villkol' föl' ul!. ett trevligt hem skall kullla an 0l'dnns på cn lilcn lomt..

5 Det egna hemmet och egnahemsfrågan..hem hem ljuv. hem ej finns en psts p jorden sa skön som dt milt hem!> Allcrikank lll\lion:lli\ng. Dot egna l1t.:jl1ll(':t. ill' n1'tgonting: helt Ullnat H1 en tillfhllig bostnd. Det iir en liten viil'1d JÖl'.'Jig inom vilken miinllisknn13 biinre kiinslot' ol.:h Hlllug fijlllil ut \'ccklingsmöjlighctcr. DHr stitr hon pa egen gnllld dur kan hon yam sig själv dill' ii' fristadcn undnu kampen föl' lilh'aron diir fostras bu men däl' viixa buskmo och triid frukt och blommor diir slål' kärleken djupn rötter kiilieken till Gud till liilt och sanning till maka och barn till hem och härd till skog oeh sjö. till fosterland och mänsklighet Under de senare åren har egnahemsrörelsen i n\rt land fålt en lln:kct framskjuten plats. Och i medvetandet om att något böj- och måste göms för att råda bot på det sociala miss(örhltlhmdet att de allra t1cshl av landets medborgare sakna dcn nödviindigast(j betingelsen fö.. förnöjslunlict och l'cl\l\d en egen bostad ha redan kraftiga ansll!sel' gjorts a regering riksdag och enskilda till en lycklig lösning av dell viktiga uppgi ft.en: au åt alta striivsamm(! obemedlade medhorgare bereda möjlighet och '''''fjälle U erllårla en egen bos!(l(ll){i CgL'1l mm'k med el/ej' dul tilfhömm7c tjlim7re hm/bruk. De till detta mål rednn tl1l\'islde \'iigul'lu och hjiilpmedlen iil'o följllnde: ] den enskildes spulsumhet och al'betsamhet; 2 labtstl\dgnnden som undel'1iittll jordavsöndl'inglll' och iigoskiften; 3 uh svellska stlten beviljar egnahemsbggarc billiga A mot endast. nhgorlunda gud silkcl'hut och utan allt. föl' många omstilllc!ighetel'; 4 att egnahemsrörelsen görcs till föremål för en storartad tilantropisk \'cl'ksamlwt. Egnahell\slånen förmedlas av hushl\llningssiillskapen i de olika liincn ii'cnsom av stön'e bolag och 'egnahemsföreningar (Angl\endc suttet [ sökn egnahemslån se sid 21) ånga förmögna persoller g)'llna egnahemsrörelsen genom donationer genom att upplåta mark genom utt inköpa och st'eka större egendomar till egna hemskolonier f'amt genom att för ö\tigt hjillpa till med råd och dåd lill ett rationellt ordnande l\' sasill enskilda egnahem som hela egnahemssamhiillcn En liknande vel'ksamhet utövlls också a' de s k egnahemsröreningarna ocij kommunalstyl'elsen i stad och pa landet. Det linnes således för niirnlnlllde ganska stom möjligheter föl' unga miln och kvinnor alt hiil' hemma bygga eget bo och finnn Bin biirgllin).:' ngen behövel' numera föl' detta iindu11ltll rcsa till Amerika Det vorc ut!»gå över fln eftel' VUHeJH Biist ii' oeksll ah få stanna i eget lund i sylluel'llot då detta rmd heter Svel'ige och ii' det biistl1 land som finns pa jorden Dctta kutlun tusentals s'ensk-amerikanel' bekl'iifta Alltjiimt besllll1lhs det gamla ol'dsprhkcl: JBorta hm men hemlllll bilst.) Allmän plan för egnahemsanläggningar. Vid uppgörandet av plan för det egna hemmet giiuer det iirst all finna en liimplig plats_ HiilTid torde man dock icke böl'1l nlril allt föl' nogloiiknad i syllllcrhet \if -al a- jol'dbrukliigenhet cndnst jordmåncn ii' g'od och icke fl'ostliilld. \lcl1 vid ul fl\' plat> föl' en hostlldsliigcnijct tillses a!t om möjligt f A en r<ådnn som hill' tojt g:nmd tillg1\ng lill frisk luft ljlu; och sol gott och ren/. dl'icks\'atten och som ide ligger röl' lhngt nvliigscn frl\n ul1111i\n komnnmikatiollrled (iiil'llll nll\ Dostaden ligga p:l en liten höjd cllm i Ull hacksluttning llled utsikt övel' land och sjö. Storleken a byggnadi;loml bör ram tlhllill::itullc ch hal\'t tulullnm\ 'ller tö alo helsl duhhelt å llyekl'f och betalnill;.!cn bol-de beriiklas eftel' den nellohemllning SOU jo'(en (Omt gay :\kcrj01xl bctalas dit med hiigst 1000 kronor!'er hektar yanli).:'cll (00 honor oeh mindrc Dc allllliinnl\ fordringal' som kull11a slilllas på en hyp:gllud iil'u 1) iindumålseuligltct 2) st\tka uch 'umktig het 3) yttre ocll ill1'c prydlighet oclj 4) 'l'ishillighet. Sdl'igholcll ii' utt linna ett!'ii'slag SOl uppfylltl' dc:;sh tol'lhillgur Ofta \'ill man tu till litet sti\'l'c' iln dc smtl penniug:medlcn lill1\tll Detta fl\!' icke ske s1\\'i(a 'iil'ctagf't skall l'ekas l' detta rall giiller det utt se llpp i tid och hrr gol hc'iil.:lling allllfllo:; flh man tlllgl'll Sill ol)('liillk

6 samlwt M (lot visa\' sig ntt b.\ ggnadon koslal' bot.vdligt mer iin man berilknat..egllahemsbyggllador [öl' \ ilka sintons egnahemslj'l.n hcyiljas.få icke innellålla 1l10l'a iin 2 rum oeh kilk av norm n storlek llndnntags\'is föl' hantverkare 3 nnn och kök alltid med hiinsyll diirtill att kostnaden för bostad med tomt icke rål' överstiga 4000 kronor samt föl' bostadslligenhet. jiimte tillhörallde mindre lunlbruk icke öyer ÖOOO kronor (Se kungl. förol'dningclj sid 23.) Ett boningsrum böl' ha minst J() kvm golvyta och en hiijd 1\\' 27.'i m röl' att luftnnnmet skall bli t.illriickligt Köket kn.n vurfl mindre eller större men det böl' iekc vara ljela familjcns stiindiga tillhåll utan hela bostaden bör dagligen användas. Siingplatserna bora fordelns i de olika nimmen om familjen består av flera porsojler på dot att luhcn icke må Wrpestas under natten. SOl'gligrr exempel på skad lighctell av alt familjcn onodigtvis sammnntriingor sig i ett enda rum hal' man rån Norrland dur hela befolkningen i vissa bynr angripits av lungsot och dukat under i följd av ett. sådant levnadssiitt. Frisk lu.rt ljus sol och ront gott dt'ioksvat.ten belviimfl. anordnillgar i köket och fl'hmw\' allt J'cnliglJct och god ordning dessa i)'o de J'nk!.ol'cJ' som betinga en trevlig bostad. Frisk luft erhålles genom daglig ventilation med UpjJl1l1 fönster om sommaren om vintel'1l genohl viiggventiler eller genom att iivell då öppna fönst.ret.. 'l;'ör detta iindamhl siitt.es ett ay illnflnrönsf.ren i \'aj'je rum pit gållgjiillj så att det Hitt kan Öpll1lltS lldllillgen i kakelugnen iinlllar ocksil ch. väscntlig'!. bidl'f1g till \'cntilationell. Ljus och sol fås genom stora fönster som liigg-as rd. solsidan Gnrdinerna bura VHru liitla och glesa så ah dc icke llindrfl ljuset att komhlh in samt inredningen 1 l'llmmen sådhl at.t dell icke tnl' skada nv solljuset. Koket bör i1ll'edas med skåp hyllor diskbiillk och 'cdlar. Skafferiet. skall ligga intill köket. HJ'lll1ncn mtlste skyddas föl' dagvaiten Detta sker gellom uppgrilyning av doll lösa jon1cn på el\ Htell omkrets kring densamma intill alven. 1 stiille1. röj' det. bort. förda påförcs ren lem som t.illstampas skift. på skirt tills brunnens överkant bildar en liten kulle i förhållandc (i]l dell omkringliggande murken. Renlighetcn i hemmet. skall icke endast ligga på 'tan utan VMa genomgående: sidedcs inga bakterichiirdar inga dulllllj- och SJllutsgömmor intet hopan(le a\ smutsiga kläder ingen instängd r\lkt. och mögel iiven den minsta skrubb ljöl' ha sin luftvcntil inga n\'shiidc1jögar och snmtsyattellsilmling:ar in pil knntama; rona goh' viiggal' och tak rena och \'iidl'adc gungkliiclel' oelj siingkliidcl' SHlllt l'oli kropp. Bakterier dödas av sol ooh frisk lun va1.tcn och Slpa. Smutsen avlägsnas gelloill vatten och såpa i 1.viitthaljan skurbaljan diskbaljan och badkaret.. Vikt.igt iir att klosettcn ofta rengöres och ntt köksavfall och annac a\'skräde jiimt.c slaskvatt.en upptages i kompost med torvstl'ö eller annan m\'1a såvida. dctsamma icke kan direkt bodskaffas Mell dcnna renhållning hii.vej icke ringa arbete. För att underliitta renhållningen i köket kunna vuggar och tak oljem1uas och kan på golvet liiggas en linoleummilt.ta fastklistrad direkt på trägolvet med F01'Shaglt mastixkitt icke mcd rågklist.el' På platser där vatten och avloppsledningar finnas ii' det naturligtvis en stol' hjälp tör l'enhållningen att ha sådnna. i köket och tviitjstugan Henhållnil1gon i hemmet underlfittas väsentligt durigenom uit varje där boende individ vårdar sig om sin egen renlighet genom att hålla sin kropp och kläderna så vitt mi;jligt rena samt. gonom att. undvika allt osn.vggande med spottning o d Möblerna. böra val'a enkla och pmktiska lätta alt rengöra och icke Am'a än som väl behövas SUedes passa måladc bonadc och polerade möbler mej} s.toppade möbler böra undvikas så vida icke stoppningen överkliides med skinn. Sjiilva iindamålsenlighetell och proporliouemh kulllib giva stil ftt möblerna. De bästa prydnausartiklnl'lln föl' hemmet. äro sadana som husmodern eller dottern sjillva utarbota eftel' goda mönster i Yävnad sömnad och di\'c'sc allllul kvinnlig slöjd såsom liidel'plas1.ik tapisseri o. d. Att. bclastn llcmmet med en mängd onyttiga s. k. toa]eltprydllndcl' böj' l.llldvikas. De endast försvåra städningell. Såviil möbler som prydnader böra placeras på ::åtlllllt siw alt man kan röra sig (ritt. i bost.adon utan nit. behijva frukta för att göm skflda och au ba1l1011 må kunna fritt loka dur Omkring bosladen plallteras en triidgård innehållande Lrukttl'iicl ljiil'buskur jordgllbbsland och blomst.el'land potati.- och kllland. Flaggstångel får cj saknas Ett»Eget. hem» nv dct slag som bäl' l.yses knn exempelvis bestå av cn bostad i enlighet med någon f\' dc i detta arbete Lramstiilldn. ritningarna och triidgfll'(l kring densamma samt ordnas i ellligllct med ovan flngi \la gnllldsat.sel'. Om i et.t. sållant hem rtldfl siimja och flit khrlek och gliiwg:het. gudsfruktan och rcnlt sedcr sa t.orde dc som bo dii!' icke \'iljlt bdn Sill lolt mod sjiih-ll kungcn.

7 -()- Några allmänna byggnadsföreskrifter. Dc allmänna bygnndsl'eglel' som beröl'a dessa enkla byggnader föl' egna hem ilro till största delen Ollllliimnda i de säkilda hyggnadbeskrivningnl'nnoch i enll'eprenlhl kontraktet (se sid 1-12.) Dessutom skola följnnde regler inkungas : Om gl'ullrlen bes till' av lem tlltlstc den genom!ji('kdike nnlikas till närmaste tt\'lopp. sockeln skola göms entilel' rör ntt nutilera det linder golvet liggande cm. höga luftrummet v(lrs bollen böl' utgöras fl\' ren shndphf\l1nij1 sednn matjorden diil' fullslnndigt bortförts Om icke denna unordning gill'es hunder liitt att dcn s k hussvllmpll nngriper hjnlklagct och förstör detllllma pit en ko!'t. tid. Vifl nu snmmnnhllggning a\' trä ii' det l\! stol' \'ikt ntt skarven blil' Hit. Diiruti liggcr timmcnnflnnells snhn llppgift. Vid den vanljga SU1l111alll1llggningcn ay liggande timmer till väggar utföres ofta Clt. undel'haltigt :ll'bc'te som ej sil noglt k:ln kontrollel1ls föl'l'iin det visar sig ntt. 'Ulllmen liro dmgiga och kallu. flt!c!11l1t. fall hi\l'il. \'iigglll'llh el'tel'ltl ii/m; genom s. k. dikinil1g ilh1l'iy ning av hampdl'ev i alla spl'iugor. Jntct trii bör i rc'geln fl\. intränga i mlllterkel. DU1' ::;ammanhnng mellan bjälkar liggande ))1\ ömse sidor av nhl1'vcrket beijöves utföres delta med tillhjiilp n\' dmg stilngel' av smidesjiil'll. A:\ rökl'ör böl'll mmas med!<!trskild omsorg så att fogama bli fullt lätll. Föl' dett.'\ ändamål smetas rören invändigt med lerbruk. t'lvilndigt frt de cn \illllig bllkrnppning erter bela sin liillgd sllledcs iiven diil' rören gå genom bjiilklllget såvida icke l'ökl'örcn dnl'stiidcs genom ltkrakning el'illiua en 25 il 30 cm väggtjocklek såsom i stildel1las byggnadsförol'dningar ii' föreskrifvct. l allmänhet. lår ttä i form n\' bjälkar och takstolnr icke komma rö!.;l'öl' och cldtol' niil'mal'c iin 30 cm. llndantagsvis ft\ golvbl'iidel'l1il.s iindytor stöta till röhöl'svilgg av cm tjocklek. Takstolal'll:t få iekc ö\'crföra nilgot flnedtl''ck på vilggama. Detta överföl'cs genom den s. k. tassen till bjiilk lngct där så erfordras. Ytlel'taket måstc vara absolut yattcllliitt eljest hll' byggnaden snart stol' skada av takdl'oppel. Springorna mellan vuggavslutningal'na och de niirliggande kal'mnl'lla föl' dörrnr och fönstcr ll1usle omsorgs fullt tiuns mcd drev såvida det obehagliga och liiilsofllr ligt\ fönsterdraget skall kunna undvikas. Trii\'iiggul'la förses ut.viindigt med briidfodjing Denna skall utföms pil ett sitdant. fluit all dcn fllllstiilldigt.!;kyd dill' sjiilva viiggcn föl' nederbördens vntten. [{l'iidfodringen skyddas genom mulning fllltingen med don d\'il'e oljefärgen ellel' mcd den billignre svcnska röd färgen. Denna. Sellnl'e!lirg ii' mycket lindnmålsenlig emedan dcll hal' starkt :mtiseptiska egenskaper och vad ut.seende!. be!rilfrnl' gott kull i'hla med lllhlra fh'gbehnnd lingnl' Den röda stugan med lic \'itn knutltl'llt\ i den :'lom ml1l'gl'una omgivningen göl' alltid en harmonisk och till talande fiirgeffekt. Som yllel'fiirg användas för önigt ljusa färgtonel' RAsom ljust gula ljust bruna och ljust gröna föl' väggytol'nn; knutbl'iiden listgilllgar dörr och fönslcl'fodel' ffi cn ll<'got stnl'kare ton t'önstcl'bl'gnrnn få en lnnu slarkare så alt dessa tre färger bilda en schattering utifl'iln och inllt. _'\\'en snmmansilttningnl' nv komplementfärger kunna användas stlsoll grönt och l'ölt gult oeh violett m. l. BjUda furgcl' måstc amiindas med försiktighet och god urskillning. El. gott färgval kan betydligt. förhöja husets utf'cende ett dåligt alldeles fördättn detsamma. Den blå J'iirgcn ilr nulsklig silrskilt i fönsterbågar emedan den meddelll Sill fiirg ål (öllstel'gluscl..lm gott filrgsinlle ii' rö' a\gömndct U\' fäl'gfl'l'gol' den bäsla n\dgivul'en. Endast. tol'l' tl'ossning får auvundns i bjälklagen. Om fuktig trossning inliigges mtlnal' bjälklaget hustigt och golvbrädcl'l1ll slå sig. Anskaffandet av til1l'iiekligt tonol golvträ bl'ukm ofta erbjuda svål'ighetel' om mun ickc i god tid köper upp sådant. Försulllmas detta (ål' man ofn nöja sig med hah-tol'1'j \'irke Ett sådant. golv Utr snnrt id foglll'lla stom springor uti vilka snmla sig n11 slags smut.s lill stort men föl' renlighet oeh hemtrevnad. Ooh et. böl' då uppbrytas och liigglls om. Gott Ulurtegel igenkännes p:\ sin rena klang sin jiiulna filrg oeh pa dcn jiimna brottytnn. Dell mindre konsumcntcn ftlj' ofta betala en ulskottsvil.ra med summa höga l)l'is som ill' gilllundc föl' pl'ima tegel om hnn icke sel' upp \'id le\'ernnsell. 1 \'issa delm' a landet använ des ännu den störrc sortens tegel av 30 cm. längd mell p.\ de flesta platscr brukil.s den mindl'c sortens av 20 cm. liingd. Gammal kalk som luigon längre tid legat i lunen duger ieke till murul'uk ej heller jo'flblnndad sand och RalthaHigt alten. Bet.ong göres 'tv cemcnt sand och slagen slell (m fllwclam) i olika bjalldllingsföl'h:111andcl1 am ertel' olika h:\llfasthelsrordringar. ':n nllllig blandning ilr del cemenl 3 delar sand och G delar!'ten. stiillet. föl' slagen sten nllviilldes ofta s k. singel d. v s. småsten fl\' kllytniivs Htorlek eller mindre. På ett blandllingsplnn nf ll'i\ upp liiggcs föl'st sanden i ett jiimnt skict. ['l detta utbredes sedan cementen och blandningen skel' genom omskyft' Hng i torrt tillstilnd d. v. s. utun tills<ll nv vallen. 1'1'1 uen ut!l'cddll lol'l'blandndc massan av cement och sand uthrcdcs sedan stenen som böl' Vl\m rengjord med vattcn Nu slås mune!' övcr det hela och omskyl'l'lns skyndsamt. Omskyfflingen verkstiiles av två persone!' stående på ömse sidor om den utbredda mns5..'ln 'lnn böl' icke tillsäln mcra vallen än massan kan k\'nl'ht!lla eljcst rinllcr den dj'l'bnm cemclll.cn borl mod vattnet. Emedan cementen hastigt 1Jål'(inal' böl' masran skynd samt bo'tföl'u för :l.1l\'iin;jning.

8 7- Du tjoekul'e murul' gjulas av ljct.ong lalll man med fördel inblanda större stenar s. k. procentsten i form af sprtingstensstyckon ollel' kullersten. Diirvid iakttages att procentstenen rengöres med vatten samt att den liigges så att de enskilda styckena komma på lltlgot uvstånd ifrån val'flndra oeh från ytterkantorna så att do på detta sätt bli fullsuindigt inbäddfldo i den egentliga betong blandningon. assan tillstampas med jiirndockol' uti de av bräder och plank med god förstruvning uppförda formal'lla och gjutningen skyddas under de första 14 dugarna för uttorkning genom pttluggning av fuktnd sågsptlll eller luktade mattor. CcmClllvnrk el'hålles Olll lnflll till doll ovnn umniimnda Ol'l'blandadc massan av 1 del celllcnt ooil B dclnl' sand tillsiittcr vatten oeh därchel' omskyt'i'lar tills blandnillgen erhållit on jiimn färg. Vflllent.illSfllson böl' icke Vlra större iin bruket kan behålla. Ett utförligare siltt att tillreda belong iir att tilll'eda colllentljl'uk och sedan tillsätta den fuktade stenen Sflmt o1l1skyft'la såsom förut iir sag!. Cementgolv böl' i l'egelll liiggus på eu \\nderlflg av betong 8 till 12 cm. tjockt. H detta underlug \\tbl'edes ett 2 till ii em tj()ckf skirt uv eement.1)]'uk som väl hoppressas oeh utjämnas mellan i golvets plnn inlagda trä linjaler. Sist SliPStl'ykos vilkct sker med starkt cemcnt omk och med tillhjiilp av cn med handtag försedd st[tl skiva under pågjutning av vallen. Till enklare cementgolv anviilldlxll'tt för egna hemsbyggen kun man dock ersätta betongunderlaget med ett motsvarande lng av stflmpad sand. Detta gol.f blir naturligtis illycket billigfll'c. För nu ell triibyggnml skall ljli vamhig fordras icke endast alt den l>lil' omsorgsfullt uppförd; den måste också efteråt vä] vårdas. Liggel' byggnadsplatsen inom ett område i'ö' vilket siirskild byggnfldsstaclga ii' giillande sflsom inom stad köping ellel' Jnllllicipalsalllll1illc mllste byggnadsstadgans föl'eskl'iher noga ehel'jöljas med risk Mt eljest Ut göra dyrbara Undringar. 'n'tn byggnadskonlo'cl ell or byggnudsnämnden på platsen kall byggnadsstadgnll er1lålllls Liggel' byggnadsplatsen inom ott områdc föl' vilket slarlsplnn Llifvit fast.ställd beviljas ieke egtlahellls\[lll. (So kungl. förordningeu sid. 23.) Byggnadsbeskrivningar till planscherna. Dessa byggnadsbeskrivningar avse att närmare förklam ritningarna och byggnademas konstl'uktion och beskaffenhet. Dc kunna oekså anvi.indas vid upprliuande av entreprenadkontl'akt. (Se fol'muliir till entroprenadkontrakt sid. 25.) 1'ör s11dant ändamål kunna de an t.ingen användas oförändrade eller i lämpliga utdrag. B.\ ggnndsbeskrivningen jämt.e ritningen skola i så fall ut. göra bilagor till själva kontmklet vilka snrntliga handlinga!' då förses lled byggherrcns oe1l entrepronörens Le vittnade namnundorskl'ihel' Plansch 1. Svcabolg boningshus av trä undel' tak av svart.plåt mod ell 'asadliingd av fl meler oell eu Lredd av 5). metcr. Husot uppföres i en våning med en höjd från sockeln till takfoten al: 4lU moter. Det inredes till on Lostadsliigenhet om 2 rum och kök dämvett uv l'lmnnen i illdsvåniugen. '1'rnppöV'nillgen tt vindon avskiljes medelst. on 1lankvilg-g \'moftel' hela tn\ppuppgtmgen lltom taket panelas med 15 em päl'ispttnfade bl'iiue!' oeh oljelllt1lns. Taket panelas med ]87 em. u!'äder ltroflel' l.rossnillg av viil torkad stlgsl)un p:höres. Föl' att få in mera ljus i vindsrummet kunna vindskupol'lla flyttas ntil'mfll'c tillshmmans och den t.il! höger indragas i mmmet. På grund av det tl'tlllga utrylllmet i köket kan ej något skåp nppsätbs diir men i swllet anbringas olt lllindra sadant 75 Clll. ovhnjul' diskltinkon med ou ujuplek av BO ClU. Nt b[lda sidor om frontespisen anbringas på den upphöjda väggen en svnn'ad kn1a av tri! Bygglladssiittot kan (öl' öfrigt vara lika. med l1t\iset :'t plansch 2 ellel' 6. Hyggllfldskostnad omkling 2850 kr. (Se detnljorat kost.nadsöl'slflg sid. 12.) Plansch Z. Bjöl-khagen boningshus av trii under tnk av tegol med on fusadliingd av 108 meter och ell bredd av 53 meter. Huset upp föros i en våning med ell höjd fråll sockcln till takjoten av 58 mete!'. Det inredes till on hostadshigcllhot om :! rum oeh kök därav ett vindsrum. Undergrunden liigg;os 12 metor djupt och utgöres av hålt stampad gl'usfyllning med ett därpå liggande skirt flv s])'iillgsten 30 cm. djupt Sockelu 40 cm. hög stilles av gl'm t.uktad granit.. Syllar av 175 x 20 cm. (våskri\tt timmor på undersidan tjiil'ude utli\ggas ptt sockeln med ett mellanlägg av asfaltfilt. På dessa syllal' upptimnts ul\n. viiggnr på vl\nligt sätt uv liggnndo fv[lskräu limmer.\tterväggarna av J5 cm och innel'väggarna av 120 cm. tjocklek. Timret hopdrages väl samt diktas. Vid hörnen l4öms laxknular oeh vid alla fönster och dörruppningnl' infällas svärd föl' att stndga mellanliggande tavlor. Dessa sviird skola hflvu tappul' med sjullkningsmllll. Vid timringen anviindas dymlingar av segt och hårt tril mm. i diameter och 25 cm. i liingd och mod ett avsullld fl'tln vilmndra HV omkring 2 metor. Hålen t.ill dessa bor ras något djupare Un dymlingens längd så att sjunk ningsm1\.n uppstår. KllLttbl'ädel' och lisler uppsiittas onligt ritning;en. Fönster- och dönkal'mal' av Sallllnn. bredd som väggens tjocklek insättas. Alla gardel'ubsviiggur upp-

9 {öms UY et! enkelt lag i<tåel\fle Jiirll!ål\tl\dc 25 cm. Lrii der spikade mot. 7 cm. reglar. Yid allo. fin'äxlingar i golv. och laklug flll\'ilndns viixeljäru. Bjälklagen skoln inhiggus av 7 x 22 cnl. plank med 06 meters avstånd fl1\n mitt till mitt. Ovanpå vinds rummet. liigges bjälklug av 75 x 15 cm. plank. Dct. ncdl'c bjälklllget inlllxas i s.yllal'llu. Det Ö\Te infiles genom ytteryilggal'thl till nära hälften av väggens tjocklek. T varje mellanbotten inliigges på vanligt siilt blind botten SOU tåtas med tunn impregncmd papp cllcr gam mal niiyer \'al'eftel' trossning a\' vii torkad såspl\n på röres. alla rum panelus takcn med 21 cm. piirlstn\'llcle bräder och föl'ses med en enkel hl\lkiil omkring \ ilggal'lla. alla rum liiggas golven av 37 cm. llllvl'en fullkomligt torr spåntad plunk och!;iiltes kring vilggal'l1a en 15 em. hög fotsackel. Pli. vinden liigges golv av 25 CUl. utskotta brtlder. Av fönster förekomma: 7 st. 3 luflsfönstcr 1 x 18 m. 2 luftsfönster 05 x 18 m. Alla rumsfönster förses med innanbågal' därav en vurje rum sättes på gångjärn. l ulla fönster insilttes helvitt svenskt fönsterglas ll:o 3 (il) Av dörrar förekomma: l st. pardöl'r på [mmsidall lj x 2s m. 3 ellkeldörrlll' 08 x 21 m. Dessutom gardel'obsdöltilr till erforderligt. antil 06 x tg m. Alla rumsdörrar göras i halvfl'flllsk fason av 37 cm. tjocklek. YUel'döl'Tarna förses med glas i de övre fyll ningarna. Alla fönster och dörrar förses mcd foder å ömse sidor. förstugan uppsättes en klädhilngure med krokar!lv mässing. Köket. inredes med diskbänk b'urderob och skaffcri enligt ritningen. Ett. kontor Higgcs intill förstugan och en garderob intill rummet. Yttertmppan göres av trä gullgstcg av 5 cm. plank och Sätt.stcg av 25 cm. briidel' på timmerbadd. Vindstrnppan göres ä\'enledes uv hil med vangst)'cken och gångsteg uv 5 cm. plank samt sättsteg av 25 cm. bräder. Takstolarna som ställas pli. l! meters avstånd från mitt till mitt göras av 75X 15 cm. plank. Kring skor stenen göms uvväxlingar enligt. byggnadsstadgan. 'fllkct bcliiggcs med tegel på vanligt sätt å panel av 25 cm. vattenrefflade bräder. Eldstadsmlrar och skorstensstockar samt bakugn som göres l X07i metcr uppföras omsorgsfullt av vill bränt och jämnt tegel mcd l'ökrör uv 15 x 15 cm. genom skärning därav tva. till kokspisen - det ella till iml'öl'. Skorstenen OVUl taket fogsh')'kes och täckes med plåt. köket insättes på. murad och fogstruken fot eu kokspis i stol'lek motsvarande J-uskvarna n:o 27 med reservoar. J rummen uppsättas utskottskakc1ugnar av vanlig storlek. Målning verkstiiles pa allt synligt trii utom goh'en oeh trapporna med god oljefärg Som fllllkomligt täcker. Alla rnmmen tapetserns med tapeter som i medel. tal kosta 30 öre pel' rulle. På frnmsijan av huset. uppföres en öppen vemnda i enlighet med ritningen och den täckes med svllltplåt cller legel. '!'ill dekorering av verandan kunna användas träornument cnligt detnljritningal'l1a på plansch 14. Byggnadskostnad omkring 2nOO kr. (Se detaljerat kostnadsförslag sid. 14.) Plansch 3. Granåsen. boningshus av trä under tak av lsfallpapp med en faslld längd av 119 m. och minsta bredd av 56 m. Huset uppföres i en våning med frontespis och med minsta höjd fl'fln sockeln till takfolen av 45 m. Dct in rcdes till en bostadsliigenhet om 3 mm och kök därav ett \'indsrum. För önigl ill' byggnadssättet lika mcd huset fl plansch 6 eller plallsch 10. PA. fl'llmsidan bygges en öppen verunda med svar vade stolpar; i den kunna sittbänkar nnbringas. (Se dc taljl'itningen n;o 14 p. 1+.) Byggnadskostnaden omkring 3260 kr. Plansch 4. Höglullda boningshus av tl'ii under tak av asfaltpapp med en fasllrl längd av 109 m. och en största bredd av n m. Husct uppföres i en våning med en höjd från sockeln till tak foten av 575 m. Det i1ll'edes till en bostadslägenhet om 2 rum och kök därav ett vindsrum. B.\'ggnadssättet kan vara lika med huset il plansch 6 eller 10. Detaljer till verandan se plansch 14. Byggnadskost.nadcn omkring 3450 kr. Plansch 5. Ljunghyddan boningshus av trii under tak av o.sfaltpapp med en fasnd Hingd av 12. m. och en största bredd av 71 m. ljuset uppföres i en våning med en höjd (j'l\n sockeln till tnk foten uv 43 m. Det inredes till en bostadshigenhet om 2 rum av vilka det ena är v3rdagsrum. Detta som är ganska stort kan om man så vill avdelas genom en Oyllbar skärm. Det har kokspis samt eventuellt necessär för uppvärmningcn. Byggnadssättet kan ara lika med huset å plauseh G eller 10. [{yggnndskostnadcn omkring 2550 kl'. Plansch 6. Gottbo boningshus av trä under tak av asfaltpapp med en fasad lilngd av!) m. och en bl'edd uv Su m. Huset upp föres i cn vrning med en höjd riln sockeln till takfoten av 49 m. Det inredes till en bostadsltlgenhet om 3 rum och kök diirav ett rum i vindsvåningen. Undergrunden lägges 1 m. djupt och utgöres av hårt stampad grusfyllning med ett däl'på liggande skift liv spl'iillgsten 30 cm. djupt. Sockeln 40 cm. hög siittcs av grovtuktad granit. Syllar av 15 x 225 cm. bjälkar på undersidan t.jä rade liiggas med den breda sidan nedåt på den avjäm. nade sockeln lued ett mellanlägg av asfaltfilt. På dessa syllar uppföl'ils ytlel'viiggnrnn liv 2 lag G cm. c1uubcl spåntad torr fllruplank. Det yttre planklaget infälles i syllen medclst en fals och skråspikas. Demm plank.

10 -o slomme sammanhålles upptill genom eft överslag be slående fl'- en på högktlllt sliilld planku SOlD väl sammanspikas med dc stående plunkorna. Det inre planklaget reses mellnn syllen och överslaget i ett sådant lilge ntt det.dtj'c lagels skarvar hickas av det inre ngcts plankor. Diil'efter beklädas yttersidol'llt\ med (}tt lag 2 cm. pärlspåntade bruder (i onlighet med ritningen) med ett mellanliigg av luktfri impl'egnerad papp. Mot sockeln uppställes på högkant cn Ö X 20 cm. sockelplunka. nncl' iiggarna uppföras av tvil hlg 6 cm. spåntad plank och beklädas med spiinnpapp. Alla garderobs och skafferi iiggar uppföras av 2 cm. pärlspåntade bräder. KUlltbrädc!' och listcr uppsätt3.s i cnlighet med ritningen. PA vart och ctt a\' byggnadens höl'll anbringas t\'(llnc hörnjäl'll. På var fjärde golvbjälke i de bada bjälklagen anbl'ingas ankarjäl'll med ankal'slut. Vid alla avviix'lingar i golv och taklag anviindes växeljarn. Hjälklagen inläggas av 7l>x225 cm. plank på ett avstllnd av 06 m. från mitt till mitt. Onmp1'l. indsrummet lägges bjälklag uv 7 x 15 cm. plank. Dct nedrc bjälklagct inla.x.as i syllarna. Det Ö\'''C iniäles genom hela ytterväggen. varje mellanbotten inläggcs pa vanligt sätt blindbotten som tiltn.s lled tunn inpregnerad papp varefter trossning av väl torkad loågspån påföl'es. alla rulll ])nuelns taken med 25 cm. piirlspåntade brädel' och föl' ses med en enkel hålkäl omkring viiggtl.l lln. allo. l'um liiggas golven ilv 31 cm. halvren fullkomligt torr spantad plank och siittes kring väggarna en 15 cm. hög fot sockel. Pli. vinden lägges golv av 25 cm. utskottsbräder. Av fönster förekomma: 8 st. 3-lurtsCönster x 19 m. 1 3-kopplat röuster 13X 11 m. 3» 2 1uftsfönsler 05 x 11 m Alla l'ujnsfönslcr förses med innllnbftgar dill'uv en i varje rum silltes på gångjul'l. alla fönbtc' insiltleb hel\'itt s\'ensk{. fönsterglas n:o 3 (B). Ay dörrar föl'ekomma: 1 st. pardörr 1X2! m. G enkeldörm' Os x 205 m. Dessutom garderobsdöl'l1\1' till erforderligt antnl OG x 19 m. Ytlerdöl'l'amll föl'ses med glus i dc unc fyllningal'llll. Alln l'umsdöltll' gö1lls i hnlvfl'ullsk [asoll. A1:l. fönst.o och döl'l'ftl' förses med fodel' å ömse sido!'. l förstugan uppsättes on knd hängare mell krokar a\' mässing. Kökct inredes enligt rituingeu. Yttcl'tl'a.J1pall med trapp-plan giires av trii trappans gån::rsteg och planets goh' (l\' Ö cm. plank och sättstcg al' 2 cm. brädcr. \'indstmppan göres ävcn al' trä mcd \'tlllstyeken och gångsteg a\' n cm. plank samt snltsteg av 2[ cm. bl'iider. 'l'akstolal'l1:l som sulllas pit J2 m. avstånd han val' undra göl'as av 7r x lö Clll. plank. King skorstencn göras <'l.vviixlingar enligt oyggnadsstlldgan. 'faket be lugges med asfaltpapp på vanligt sätt fl. panel av 2 cm. hlidel'. Egna il Eldstadsllmen och skol'stellstocken uppföras oul sorgsfullt 11\' \iilbl'unt och jämnt tcgel med rökröl' av 15 X 15 CD. genomskiirning di1ray tv1\. till köksspiscll. Skorstcncn läckes med plåt. T köket illsiittcs på murad och putsad fot en kokspis i storlek motsvarande llusknlll1t\ 11:0 27 med reser\'oar. T alla rum Ul)l'Biittas llll1da lmkelugnlll' och i förstugan en kamin. J\lålning \'el'kstiilles på nllt s.mligt hu utom golv och trappsteg med god oljc(iirg som fullkomligt täcker. Alla rummcn tupetseras med tnpctcr som i medeltal kosta. 30 öre pe. rulle. En särskild kökslltgång lir bclligeu i trapptornet under tmppan till vinden. Byg/.{nadskostnad omkring kr. (Se detaljerat kostnadsförslag sid. J6) Plansch 7. VidesHitt boningshlls av tl'it under tak ay asfnltpapp med cn fasnd liingd uv gls m. och cn bredd m' 843 m. Huset uppföres i en n\ning med en höjd f..an sockelu till tnkrotell av 510 m. Det inredes till cn bostndslägcnhet om 3 rum o<:h kök diirnv ett vindsrum. ByggnadsSättet knll vara lika med huset tt plllnseh G. Detaljer till glasycfflllda och balkong se plalli;eh Byggnadskostnad omkl'illg 3500 kr. Plansch 8. Silverhöjden boningshus av tri! ludel' tak av asfaltpapp med cn fasadliingd fl\' lou m. och en bredd av S9 m. ljuset upp föres i en våning med en höjd trån sockeln till takfoten av 51 m. Det inredes till en bostadslägenhet om 2 nlln och kök därn.\' vindsrum Byggnadssättct kull vam lika med. huset l\ plansch a ellor plansch 10. Detaljor till gavelpl'ydnadel'l1il och verandan o plansch 14 fig. l 2 a 8 och 10. Byggnadskostnad c:a 3600 kronor. Plansch 9. Dalarbo Boningsllls n' tra under t:'lk n' tegel med en f:u;'\dlällgd 3\' m och ell bredd a.. i m. Dennll b)'ggnndsforlll går utöver eglmhems. lånens progrlllll och lir avsedd för personer som kunna bn;:ga utan hjiilll V l'gllabculslån. Busct uppröres i td. \'Rllingnr diirllv ell \inds\'rlling med en höjd fdln sockeln till takmlcn l\ :11 m Första \ilningen inrelcs till cn hosladsliigllhut Ul 3 ruth och kök samt hfl hcll lindra [ll>illgc11 lill cn liigcnltot om 2 rum och kök. Om [l öl8kn knn hel: huset jre.!ns till cndust CH liigcllllcl r sr. rall insattes eu dörr i \':iggcn mellan H'lllell och fönltngall 0011 g:lrderobeu borttagcl!. JonlRning inreo.1c!l under en d(':w huset och bc!lt:ir :w \'l'dkilllurc bush:\lsklillnrl' tviitt.shllon och \'erksl:ul i \ilkn lägga.':! eemenlgoh' utom i \t'dklilturen vurs golv grusas. B)'ggn:'ld!!5:iltet kflll för öl'tigt ut:!. liktl lued buset 111:lUS('h G eller 10. H)'ggn[l(.skost.rwl omkring 5HiJ kr (!':le detaljernt kostnfldsför' slag sid. Hl.) Plansch 10. FUl'uskog bonillg:shus :l.v tri! under tak lv asfaltp:l.pp med cn fasad längd av 10 m. och cn största bredd av 9118 m. Huset uppförcs i en vllning llled en höjd från sockcln till takfoten nv 58:' m. Det inredes till en bostndsll\genhet bc sttlcllflc a\' h(lll salut 2 mm och kök diil'flv elt vindsrum. 2

11 - 10 lndergrunden tlgges m. djupt o('h utgöres uv hårt slampad grusfyllning med ett dill'ptl liggande skift av sprtlngslen 30 cm. djupt. Sockeln O cm. hög sättes av grovtuklad granit S)'llur uv 15 x 226 cm. bjälkar p1\. undersidan ärade utläggas på den avjämnade sockeln med ett mellan \i-g llvasfaltfilt. På dessa sylltu uppföras väggarna liv slående tont och kärnfriskt timmer hophllgget till s. k. tavlor i yttel'väggarna av f> cm. och i innel'vilggal'lla av 125 cm. tjocklek viii sammandragna och diktade. Tavlol'lla som hava eu höjd motsvamnde våningshöjden skola till halnl. sin tjo<:klek och elt djup av (j cm. infullas i s)'llen likas1\. i det ovtlnföl' liggande ö\'el'slaget samt skr1\spikas emot syll och övel'slag Ovanpå deua övcrslng lägges elt andra överslag SOll föl'ses med rals på samma sält som syllen och pl\ detta övel'slag uppsällas de tnvlor SOlU tillhöra \-indsl'lnnmets \-äggar vilka upptill även snmmanhål1ns med ett översng samt skrå spikas. Do övriga vindsväggarllt\ konstmcras med stolpar och överslag. Ovanför varje fönster- och dörrkarul inlilles liggande vid änclhl'lu\ snett avskul'na timmerbitar som skrllspikas PlllnCnJU nedanför Wnstren och ovunför fönstcl' och dörrar utfyllas med ligglnde timmerbitar som diktas och skt'åspikas vllrefter kal'ma'lln. insällas och fästas med ckspik. Denna stomme bekläues sedan med ctt lag av 26 cm. pärlslavade bräder med ett mellalllugg av luktfri impregnerad papp Lister och knutbl'iider uppsattas i enlighet med ritningen. Väggarna imlindigt jämnas med l'ibbol' i viigg(allen och beklfldl\8 llled spiinnpapp iunul tapeterna påsättas. Förstugans ytterv!iggar uppröras av stolpar och Oerslag som avfasas och dekorel'us enligt ritningen Däreftel' beklädes den invändigt med päl'!slavade bruder. Den del av husets ena gavelvägg som upptages liv hallen utfylles med en glasveranda 80m b)'gges enligt ritningen. Skafferi kontor skap och garderober avskirt.'1s med 25 cm purlsh\\'ade bräder På vart och ett nv brggnadens höm anbringas tvenne höl'lljiirn av 5 x 1 cm plattjärn som fästas med ckspik. P\. val' fjiirde golvbjnlke i dc bådl\ bjiilklngen llllbringas anknrjäl'll med ankul'slut. Vid nlln ayväxlingal' i golv och taklng användas viixeljiirn. Bjälklngen iulliggas av 76X225 cm. plank pr.. ett avstånd liv 06 m. frun mitt till mill. Ovanpå vindsrummet lilgges bjiilklag nv 7x 15 cm. plank. BottenvAningens bjiilklag inl:lxas i s-lama och Yindluningens bjälklag inlaxns i )'tlel'vllggal'na till hiljrlell liv vllggen tjocklek. nu'je mellanj>ott.ell inliigges på. \'anligt siltt blindbotten som tätas med tunn impregnorad papp vllrefter trossning nv viil torknd sågspån pmöres. alln l'ulll panelas tnken med 2 cm pldstnvade bl-1c1er och rörses med en enkel hålkiil omkring viiggal'l1l\. l alla mm ilggas golvcn av 37 cm. hnlvrcn fullkomligt torr spän tad plank och sättes kl'ing vhggal'lht en r) cm. hög Jotsockcl På vinden lligges gol\' av 2 cm. utskotts brlidel'. ;\ l fönster förekoluma: 6 st. 3-ll1rtsrilnstcl' 1 x 19 Jn. l 3 kopplat fönster 15 x 115 m. l 2-ll1Usfönstel' OGX 19 m. Alla rumsfönster förses med innanbågar därav en i varje mm shues pit g!logjill'n. alla fönster insättes helvitt s\'enskt fönsterglas n:o 3 (B). _\ \' dörrar förekomma: 2 st pardöl'l'ar J X2s m. 4 enkeldörl'ar 08 x 21 m. Dessutom gardel'obsdöl'l1ll' till erforderligt antal OG x 19 m Alu rumsdörl'u.r göras i halvrmnf:k fuson. Ytterdörl'Ul'la förses med glas i de övre f}'ltningal'lla. l\la dört'fil' och fönster förses med fodcr fl. ömse sidor. hallen uppsättas klädhiingare med krokar a\' miissing. Köket inredes enligt ritningen Yttertrappan göres av trii g1\ngstcg av 5 cm. plank och siitsteg av 2 cm. bräder på timmerbiidd. iudst.rappan gures också nv trä med yunghtycken och gållgsteg av 5 cm. plank samt sätlsteg a\' 25 bräder. 'l'rappan inkliidea endast mella.n golyet och vangstycket. Takstolarna som ställus på 1 m. t{\'stånd fl'ån milt till mitt göras ny 75X 15 cm pinnk Kring skorstenen göras avviixlingar enligt b)'ggnadsstmlgan. 'l'lket belägges med asfalt.papp på. panel a\' 25 cm. bräder PappvfLderna. läggas crter takets lutning och skarvas mot trekantlist som liickes med kappor. Eldstadsmuren och skorstensstocken uppföras omsorgsfullt av ä1bl'änt och jiimnt tegel med rökrör n\' 15 x t5 cm. genomskilrning. Tvi\ l'ökröl' till köksspisen därav ett lill imrör. Skorstenen ovan taket fogstr)'kes och täckes med plåt. 1 köket insiiltcs på murad och fogstruken fot C kokspis i storlek motsn\1'nnde Huskvarna n:o 27 med reservoar rummen uppsiiulls flata knke1ugnnr f\v erfor derlig slol lek. hallen insättes en kamin. ålning \'erkställes p/\ allt synligt h'!! utom golv och truppsleg med god ojjcfilj'g som fullkomligt Mcker. Alla l'ummcn tapctscl as mcd tapeter som i medeltal kosta 30 öre per 'ulle. Byggnadskostnnd omkring 3350 kr. (Se detllljernt kostllndsförslng sid. 17.) Plansch 11. Fagerås boningshus av tl'ii under tak H\' tegel med en fasad ängd av 85 m. och en bredd a 10 m. Huset uppföres i en vt\ning med en höjd fl'lln sockeln till takfolcn av ag m Det inredes till en bostadslilgenhcl om 3 rum och kök dill'l\ eu vindsrum. 11yggnndssiittd kan vara likn med huset [l plansch 2 cller plansch 10. 'l'akstolnl'llfl konst1'l1erlls ('nlirt dell1jl'ifllingcn il plal1s('hen Byggnadskostlllld omkring 400 kr. Plansch 12. Bergforsen honingshus a\- cementgjulning och hit under lak a' legel mcd en fnsndliingd av 7 m. och en bredd ay 92r m. Lämpar sig föl' platser som ha utsikten sknn(l fil flic1orna men öppen framåt och bnkhl. J;uset llppföres i tytt. våningar jonlv1\.ningcll inbel'lknad samt '-inds\'aning. Jord\-Aningen som till hah'a

12 -l sin höjd ii försänkt i murken gjutes nv cclllcnt utom in nerväggarna som göras ay ett lag 5 cm. plank. denna iming inredas källare tvättstuga mjölkkammal'c samt yedbod. Golven i h'iittstugan och mjölkkammaren liiggas l cement dc övriga golven grusas. Källarlrnppan göres av flii med steg av ö cm. plank och vangstycken av Ö! cm plank. Ovaupl\ cementmurnruu uhäggas sedan syllar i vilka takstolama infällas Därigenom blir den nndra vfmingen mindre och illl'edes cndast till l rum och kök samt gul derober pa sidorna. Andra våningcn sumt vindsrummets väggal' som ligga undet' taket göras av två lag 2L cm. bräder SOlll stiillas på 15 cm. avstand frun varandra och tomrummet utfylles mcd sågspån. Dc övriga ytterväggarna gölfifj nv 2 lag (j cm. dnbbelspån!ad lor' rllrllljlank som bckläde!! med ott lug 2L cm. piirlspåntude bl'iidel med ett mellan liigg av impt'egnejild papp. Väggarna invändigt beklädas med spiinnpapp innan tapelerua påsättas. Bjälklagen inläggas u' 7LX22L cm. plank pil el asti\nd nv 06 ll. från mitt till mitt. Ovanpå. vindsrum llet lugges bjälklag av 7x 15 cm. plank. Det nedersta bjälklaget. inmuras i cementmurnrna och det andra bjälklaget sammnnhugges med takstolarna enligt detaljritningen. Dock ngges en bjälke mellan varje lakslol och bjälken uppbiires vid ändarna av yiixeljän1 som spikas i en över de andra liggande tvärbjälke. alla mellanbounar inliigges pu vanligt sätt blind bolten som tätas med tunn impregnerad papp vurertor trossning av väl torkad sågspån pmöres. alla rum panolas taken lled 2 Cll. piil'lspåntadc bräder och förses med en enkel hålkäl omkring viiggarna. J alla rum higgw; gul ven llled 37 cm. halvreu fullkomligt torr spåntad plank och sättes kring viigga1'l1u en 15 cm. hög fotsockel. Pö. vinden i1gges golv av 25 CD. ut.skottsbl'äder. Fönster- och dörrkarmar insättas av samma brcdd som väggens tjocklek..\v fönster förekomma: 4 st. 2luftsfönster i jordv{mingell 1 X 07& m. 5 3 ;> 1 X 11 m. 2 ;> 3-kopplade fönster lux 17 U. Alla l'umsfönster förses lled iunerbågar dät av en i varje rum sättes på gangjärn. alla fönster insiitlcs hel Yitt svenskt fönsterglas n:o 3 (B Av dörrnr förekomma: 2 st. pardörrar l! X2: U. l pardörr i jordn\nillgeu l! X 2 D. 2 enkeldörrar 011 x 21 m. (j i jordv1'luitlen O8xl8 m. Dessut.om gllrdcrobsdörrar till crforderligt antal 06 x 19 1l. Alla döl'l'f\rna göras i halvfransk ralwll. Dörrarna i jordv1\ningen göras kludda. Ytterdörrarna förses med gns i dc ÖVle tyllningal'lla. Alla fönster och dörrar förses med foder å ömse sidor. förstugan uppsättas klädhilngnre med kroknl' av mässing. Köket inredes enligt ritningen. Yttertrappan göres av lrö g1\ngsteg ay 5 cm. plank och sättsteg a- 25 cm. bräder. indstrappnn göres också nv trä med vangstycken och gallgsteg av ocm. plank samt söttsteg a 25 ell. bräder. 'l'akstolarna SOm ställas på l! 111. avstånd irån mitt till mitt göras av 76X 16 cm. plank och sammnnhuggas enligt detrujrilningcn 1\. samma plansch. Kring l:skol'stenama göras anäxligar enligt byggnadsstadgan. Taket belägges med tegel pa vanligt sätt å panel av 26 cm. vntlrandade bliider. E1dstadsmurm' och skorslcusstockar uppföras a' viibränt och jämnt tegel med rökrör av 15 x 15 ClD. genolllskäl'l1ing därav 2 till köksspisen (ett till imrör) Skor' stenarna ovan taket fogstrykas och täckas med plåt. köket insättes på murad och iogstmken fot en kokspis i storlek motsvarande Huskvarna n:o 2i. vindsrummet insiittes en rund kakelugn Oell i det undra en flat. Målning verkställes pi\ allt synligt trä utom golv Udl trappsteg med god olje.nirg: som fullkomligt WekC'. Alla rummen tapetseras med tapeler som i llledeltill kosta 30 öre per rulle. Pli. ena gaveln anordnas en balkong enligt ritningen. Byggnadskoslnad omkring 3070 kr. (Se delaljemt kostnadsförslag sid. 18.) Plansch 13 Sjöviken boninb'1lhus uv trä under tak av asfaltpapp med en fasadlängd av 10 D. och en bredd av Huset uppföres i tv! våningar med en höjd från sockeln till tak foten uv 5a lli. Det inredes till en bostadslägenhet om 3 rum och kök därav l rum och kök i nedre våningen och 2 rum i den övre. J vindstrappan lnbringas en dörr enligt riluingcu. Byggnadssättet kan varit lika med huset å plansch (j. Detnljel' l.ill glasveranda och balkong se plansch l4. Byggnadskostnad omkl'illg 3500 kr. Plansch 14. Beskrivning till detaljritnillgarna Emedan ur bräder utsågade ornaluent Hitt kmllla. ta skada. då. de äro utsatta rör väder och vind har man börjat lägga bort sådaua prydnader utvändigt och åler gått till enklare nmtktigare former Endast i det fall alt de kunna utföras på ett sätt som gör dem starka och varaktiga börn de användas. Spetsar och s'ugal'c delar förstärkas genom indriming av trådspik. Fig. l och 2 äro verandaräcken och göras uv bräder vilka utsagas enligt ritningen. Dessa bräder insättas mel lan övre stycket och understrckel vilka äro försedda lued 011 fhis för att kunna fasthålla bräderna. Fig. 3 är en balkong som bygges med elt underlag av 125 x 15 cm. bjälkar. På detta underlag: lägges golv uv 37 cm. plank. l höruen uppsältas stolpar som fasas och dekorerns enligt. ritningen. Mellan stolparna utfylles med bräder i likhet med vel'andaräeket. Fig. 4 och 5 liro verundaprydnader som utsagas av 2L cm. bröder. Fig. (j äl' en verandadekoratiou vilken göres i flera delt\l'. Först insäues i hörnet mellan stolpen och överslaget en brädlapp VU'S (ramkant bildar en fjärdedels cirkel På båda sidor om denna briidlapp påspikas lika böjda 2 cm. brädbitm' SOU med sina framkanter CA

13 - 12- skjuta förbi doll ruellnnliggnudc så att en t CJli. djup ränna uppstllr. denna ränna instickas scdan de lösa spetsa.rna yilka iil'o fasonerade cnligt figur Gc. och wgas på t\'i\l'en öve! ea lilll'iickligt brett b!iido sil nft mnn rår HLngdträ i dcl smala halsdelen. sidospetsfl1'llll illsl1\s [n'\.n mrdera sidan en trådspik. Fig. 7 och 8 iiro rindskidor vilka lsagas ur 2 cm. bl'lidcl' och hopj:ikii.fus haut i halt. Den lodl'iita biten i fia'. S spikas utnnpå. Fig och 11 iiro vind:;kidol' vilka utsågas U' 2 cm. briidel'. }'ig. 12 ii' tukstol!!tassar som fusoneras enligt ritningen. Fil;. 13 ii' en spira som göres a[ jiil'll och som fristes pil taket mcdelsl skruvar. Fig. 14 ii' en av stolpm:llu i verandan till huset å plansch 3. Dessa stolpar svaryas av Uimligen grova stockar och kälas enligt ritningen. Fig. 15 äl' ett takstaket som består av stolpar i hörncn vilka. fasns och dekol'ems cnligt l'ilningou. DC!:lsa stolpar fnstsiittns ntanp1'l. plåttaket medclst vinkeljärn som f:lstskl'u\'t\s i taket och stolpen. )fclllln stolparna utc)'les med ett galler av spjälor som insättas mellan de med fuls försedda över- och undel'styckcna. Fig. 16 il ' en sittbtink till yernnool' och trappor. Ena änden fly bilnken fastsättes vid väggen i den andm änden göres en ställnin enligt fig. 16 a vilken hoptuppas m' 31 cm. plankbitur. Sitsen gö-es tl\' 3T cm. plank och spjulorna i ryggstödet n- 2 cm. briider. Baksidan under 8jlscn utfodras med 2!> cm. pärlstavadc hl'iider. Fig. 17 ii' en Yindflöjel av smitl jurn. Fig. 18 ii' en diskbänk som göres fly s Cl. piirlslu ade l)liidcl'. Bräderna spikns mot ramar av 2 x 5 ( m. li\kl Listen spikas utanpå bade upptill och ncdtill. Locket beklädcs med zinkplåt. En molhlllviigg insättcs och en dörr lill vartdera JJiinknlmnlet anbringas. ljg. 19 ill' gellolllsktirniug av glasvel'llndun i husct 1'1. plansch 5 del. n. P Åbyggnader för mindre jordbruk. Dasll ritninl(ir äro reproduktioncr n' förslag S<>l1l gol1kiints nv 1l'ndigheterlla. 1' risa amåbrukarloemmct fr:iu Norrköplu;;sulstiillllingeu 1. B'ggnntlerlul iim nu llllpl!aun på 'ntbrukllnkademiens J::J:periml'.nlalf1il utanför Stockholm dll.r de kunna l.1cl1l'.!1. n.rssnadllkoiltnad e:a 4000 kr. l'! återgiva t enne al' jordljrnksllepnrtemcntet lir 1001 vid pristlh'lnn för rhuingur till SlllåhrnknrhcJO prishewntfl rörsh'g. löulnget il p. 11-J8 som l ser en iigenilet med t HUG hektar öppen jord iir utfört av hrr S. Torgel8ruud.\.. Ljuuggrell inkö ping. B'gguadBkoBtnad e: kr. dimv 2000 för boataden. Jo'urslnget fl pi. Hl lir utfört. al' 1r Gustaf Öhmnn Linköiug och avser en Higl1het med i'lllro itu il hektar öppen jord. ll) gg Ulllkostllil(l omkring 3400 kr. \lirnv OOO för hostaden. *) 0) Sli... be.krlnjngaroch el.ljerado l.o_1u.tlilmrl1l1l d Ollorhr ho dnnn uli Jordbruludpul<:wontet.'nblllr.atJon.1bygpadcr mr mind... Jort! 1011.'. l'tl. 2 tr. Kostnadsförslag. Nedanstående detaljerade kostnadsförslag föl' plan shcrna l 2 6 lo iil'o beräknade efter sådana prisföl'lluuanden som för niirarande äro gällande på. mindre pl:ltser och iiro således nugot för låga för byggnader i ntl.rheten av dc större stlldel'lla under det ull de torde kunna minskas föl' sjlllvn landsbygden. På grund uv dc lokala förhållundcna suilla sig ju nltid byggllrdskostnaderna någol olika pa olika platser. Dctta är ' skilt fallet med b'ggnadsmaterid.l men det gäller ävcn arbetslönerna siirskilt för landsbygden dur byggnads. arbetet under stundom är en bis)'ssla för jordbrukarne. De byggnadskostnader som angivas för planschema H l 1\1'0 berliknndc efter 8aWlllfl plis som de detaljerade och kunllfl säledes flv ovan lngivna skäl ökas eller minskas. Dessa koslnadsförshlg ane jiven utt utgöl'u ledning föl' beslllmmandct av betalninsvillkoren vid uppgörandet av entrepl'cnadkontrakt. Plansch 1 Sveaborg. F Ö r l Dl li K r()lor Öre 110 ö3 S Grunden Utgräming uv matjorden. Grundgl'iivuing. Kall mul' JUed underliggande grusfyllning. Sockel.. _. Väggarna. m! Ytterväggar. 1m: ner.äggal'... lm Bradvaggar ii MO '

14 -13-11iitct:o Förcmi\1 :\ 11ri. ' Öcc Bjälklag med golv och underpanel. 4ö m 2 BjiilklHg mod golv och undol'pancl för nedro vaningon 45 Hl 2 Rjiilklag mod golv röt' vindsvåningen... Tilliigg föl' vindsl'uml1lels golv ocli tak.. _ Eldstadsmurar BB G5 m Skorstensmurar. Yttertak ln Yttol'/nk. G st. 'l'akkllpol' Trappor Hl steg Yindstrnppu. 1» Yllcltl'appa. J st. Dubbeldörr» Enkoldörral'» Gnrdcrobsdörral'» (-j luftsföusler» 4 1uftst0nstol'» Tak.fönstor Dörrar och fönster. mod boslng Kakelugnar och kokspisar.... lö S 20 lö S O ö3 2 st. Kakelugnar. 1»Kokspis.. 80 GO 30 Diverse snickeriarbeten. Golv- och taklister till 4 rum Diskbiink och skåp l köket.. Glasveranda och balkong. DekoratiollCl'lln på frontespisen Målnings- och tapetseringsarbete. 3 rum Tapetsering och mulning... J\:1111ning af frappuppgangen»»glasverandan Yttermålning.. Smide.. Frakter.. _.. Diverse utgifter Diverse kostnader. Sammandrag. Grunden. Väggarna.. Bjälklag med golv och nnderpanel Eldstadsmurar.. YUertuk. Tmppor Transport l 5 20 i) :: ö = 123 7ÖS ?:JO

15 -14- Föremål il pris Dönur och fönster... Kakelugnal' och kokspisul Diverse snickeri/u'lolcn. l\lhlnings och hlpetseringsllrbele. Diverse kosllladcl'.. 'i'rauspoli Kronot' ö$ l Dl) 11)5 1-t ;0 70 Plansch 2 Björkhagen 'örelll[\1 ;'1 pris Krollor 0 Grunden. 14 m' l;tgritvning a\' matjorden 44 m Gl'undgriiming _. 48 m S KallmUl' mcd undcl'liggandc grusfyllning -1-2 m Sockel. Väggarna. 182 m' Ytlen'iiggar :13 ffi' Jnne>'Vligga. 30 m! Bräd\'iiggar. Bjälklag med golv och underpanet. 00 m! BjuJklag mod golv och undet'pallcl för nedrc \'åuingcll 50 m Bjiilklag med goh' för vindsvåningen.... Tillägg för vindsrummets golv och tak _. Eldstadsmurar. 2 b ng SO ÖA [1:)7 bo 112 bo lll SkorstOllsmul'al' jämte Lakugn Yttertak. Trappor l BO '.0 2S steg Yindppa. 1 YHcrtrappa. Dörrar och fönster. st.. Dubbcldöl'J' mod beslag... 3 EllkeldÖl'llr b Garderobsdörrar ; 3 1uftsfönster uftsföuster... Kakelugnar och kokspis. 2 i) S 13 bo lo _ -tö st. Kakelugnar. ) Kokspis. 80 jljo - '

16 -10- /ltetal Förewal 11 pri h:ronor Öre Diverse snickeriarbeten.!golv och taklister till 3 rum Ycmndan. nredning l köket. 3 mm Smide Frakter Di'erse Målnings- och tapetseringsarbete. Tapetsering oeh målning Ytlel målning. Diverse kostnader. utgifter. Sammandrag.. Grunden _. \'liggarna o Bjälklag mod golv och underpancl Eldstadsmumr. Yllcl'lak.. Trappor. Dörrar och fönster Kakelugnar ooh kokspis Diverse snickeriarbeten.. Målnings och tapetsel'ingsarbc1e. Dh'c'sc koiötnndcl'. J2 JOO 9- -o : 60 JO JOO J JOD JOO 137 l [O Plansch 6 Gottbo. F;:; r e ni ii 1 rol<)r Ore Grunden. 17 m S Utgrilvning m' matjorden 43 m S GrundgliiYlling 40 m S Knllmm med underliggande 43 ll1 Sockel _. :WÖ f>3 12 m' m' m' YUen i.iggt\1' 1nllen'jiggar Bl'iidviiggul'.. Väggarna: <rrusrdlnillo. o Bjlilklag med golv och underpanet. 65 ffi! Bjälklag med goh' och undcl'panel föl' nedl'c våningen 03 m' 1JjiiJklug med golv [ö. vind'dningen... Tilliigg föl' vindsrummets golv och tak. 00 JO 20 no 2f> 80 2 f!2 ÖO (i-t 50 lo::! f)o 18ö l o _ 15 flu l :d:!f) GO 3 75 [ 2-13 /i 2 :lo flo

17 16 - FÖl'em:\l il pris Kronor j Öre Eldstadsmurar. 8 m Skorstensmurar Yttertak Yttertak Trappor '1 i stog \'indstrappa 2» Yttertrappa. Dörrar och fönster öa et. PUl'döl'l' med beslag 7 EnkeldölTR1' 3 Garderobsdörrar 8 3-luftsönstor 3-kopplat fönster 3 2-1uftsönstol' Kakelugnar och kokspis. 15 S U 3 st. Kakelugnar l»kamin 1»Kokspis Diverse snickeriarbeten H5 Golv- och taklister Lill 4 l'um ''mpp-plall _ medning i köket. Målnings- och tapetseringsarbete o 71 Tapetsering OC] Yttermttlning. målning 2U SO 7i) Diverse kostnader. l fl5 Smide Frakter.. Di\cl'sO ulgihcl'. Sammandrag. 30 [lo U Grunden. Viiggal'l1ft.. Bj1l1klag mod gol v oe)j undol'palla\. Eldstadsmurar. Yttertak Trappo]' DölTur och fön stol' Kakelugnar och kokspis Diverse snickerial'botcn rtllllingf:i- och Lapctscl'illgsal'botc Di\cl'f:ic koshwdel' KJOllOr lfl2 122Cl 42iJ G2 2sa 2nä 7 15i\ SO 3340 flo flo

18 - 17- Plansch 10 Furuskog. Grunden Förom:'1 17 m S litgrävning nv mntjorden 50 m S Ul'lllldgrnvning m S Kallmur med underliggande grusfyllning 40 m Sockel 232 m' Ylten liggar 26 m' ]nneryiiggat 37 m' B iidyiiggar m Skorstensmurar Viiggarna. Yttertak. Dörrar och fönster. 2 st. Dllbbeldöfl1\r med beslag.[ Enkeldörrar 5 Gnrderobsdörl'Ul' G 3 luftsfönster l S kopplat fönstel' l 2-luftsfönster Gol\'- och taklister t.ill Glnsvlwnndf\. 111l'edning i köket Bjälklag med golv och underpanel. 68 m' Bjälklag med golv och underpullel för nedre yfmingen 61 m Bjiilklag med golv föl' Villdsvllningen Tillitgg för vindsrummets gol\' och tak Hö 21 steg Vindslrappa.. 1 Yttertrnppa. 2 st. Kakelugnar 1 Kamin l Kokspis Eldstadsmurar. m' Yttertak av apofaltpapp Trappor. Kakelugnar och kokspis. Diverse snickeriarbeten. 4 mm Målnings- och tapetseringsnrbete. 1\ pris GO 30 2 log 50 GO GO an l ) i)o _o GO L 4: rum Egna hem. 'l'llpelsering oeh Yttennåluing målning GO 140

19 - ls- lltctal\ Jo' Ö m Diverse kostnader. pris Smide Frakter Divcrse utgifter Sammandrag. Kr Grundcn OG 20 Viiggal'llit ' _o Hjälklag luad gol' och underpullcl..... j au - EldstadsTnum.l Yttertak 'rrappor -_ Gt iio DÖ'l1U' och fönster Kakelugnar och kokspis Diverse snickeriarbeten Målnings- och tapetseri ngsarbete Diverse kostnader Öre { 1 01l l Plansch 12 Berg!orsen. ;\liitetal/ Föremål 11 pris Kr. Öre Grunden och källarvåningen. 14- m 3 Utgrii\'ning av matjorden.. (jrl. m S Utgl'ilvning för kiillul'våtllngen. 17 m 3 Cementgjutning i kiillan'åningen 24 m! Cemcntgol\' i h'ittl<;tuga och mjölkkammul'c. lu m: j SkorslClsmulltl' 27 sleg \indstrlpp:l D Kiillllrtrappa Väggarna. Ytteltak. Trappor. GO 8 ' GO 3a :iB GO G l m! Yllcl'viiggur u' plank G7 m! Sugspånsviiggul' 25 m! l'lankvuggnr i kllllal'våningen. 1 m 1 Hriidvilggar Bjälklag med golv och underpanel. 63 m Bjälklag med goh' och nnderpancl föl' 1;;1:1 våningcn il 'ia J5 m BjiilkhlJ; med goh' föl' vindsn\niugen... t :) ''illilgg [Öl' vindsrummets golv och tak 1(0 m! Ylcrtnk :n' tegel Eldstadsmurar lo - a G G S - S- 50

20 - 19- _'_lii_'o_'l_' _'_' ' '_ -il_'_'_p ill K --11_0 1 Dörrar och fönster. 2 st. Pnrdörmr med beslag 3 :t Enkcldörral':t :t t :t Purdöl'l' till kiillarrlmingen med beslng Enkcldöl'tm i kill1:1l'cl mcd boslng 8 Cal'dOl'obsdurrul'»» 4 :t Kiillarfönstel' 6 :t 3-luftsCUl1ster :t:t : :t 3-kopplade fönster :t :t Kakelugnar och kokspis m. m. 2 si. Kakclugl1fit. l»:kokspis 1 :t Fristående bryggpanna med pannmlll' 1 :t Kamin Diverse snickeriarbeten so J5 60 G ' 379!GO _o 290 Gak och taklister till 3 rum Balkong Tnrcdning: köket Målnings- och tapetseringsarbete. (;2 3 rum Tapetsering och målning llcrmålning Dh'erse kostnader. 20 GO Smide.. Fmklcl' Ui vcrsc ulgi ftc' Sammandrag J80 Grunden och kiillul'\i\ningen ' iigga.rmt Bjiilklng mcd gol\- och undel'ptlllel EldstadslUlll'nl' Yttcl'tnk.. Trappor Durra r 0011 fönstcl' Knkclugnnr och kokspis ffi. m. Divcrsc snickeriarbetel i\lålnings- och tapclscl'ingsarbctc Diverse kostnader Plansch 9 Dalarbo. 1\.1'ODOl' W 180 4G rio aogu 40 :itctnl Föremål il pris Kr. ö Grunden och källarvåningen. 70 m Jordsehaktning 40 U Cemcuigjutning 26 m Cemenigoh- i hushållskilllarc h-ättsluga och \ Cl'kslad 14 2 GO r=-=

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson

Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kurs i stallbyggnation och stallmiljö för häst Måndagen den 26 mars 2012 på Jägersro Föreläsare Michael Ventorp, SLU och HIR Värd för visning Jägersros anläggningschef Inge Persson Kursen är delfinansierad

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård 2012-01 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske taket inte att fungera optimalt

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Dagsverke. n i 10 tim arbete

Dagsverke. n i 10 tim arbete Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år 1908. Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks-

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning.

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning. Personsäkerhet Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning. Föreskrifterna i BBR avsnitt 8 är tvingande regler och omfattar

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Renoveringslista Ölsta 5:6

Renoveringslista Ölsta 5:6 Renoveringslista Ölsta 5:6 År - 2004 Badrum Badrum helrenoveras och görs större. Helkaklade väggar, golvklinker med elektrisk golvvärme. Spotlights i taket med dimmer. Inmurad spegel. Mosaikbård. Mosaikklädd

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2015 Ö 3206-13 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Trudhem, 716401-3349 Ombud: Advokat BKR och advokat CM MOTPARTER 1. KI 2. AL SAKEN

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2) JABO FLEX 25 (Svenska 2014-11-18) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 18st väggmoduler och 2st gavelspetsar

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden

Trygga seniorer. - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Trygga seniorer - Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden Några enkla tips som får dig att må bättre! Rör dig regelbundet, det stärker benstomme och muskler, motverkar yrsel och ger bra allmän

Läs mer

Delta Black Line Monteringsanvisning

Delta Black Line Monteringsanvisning Delta Black Line Monteringsanvisning Förarbete 1. Besiktiga grunden innan du startar med något annat. All kallasfalt ska tas bort för att optimera förutsättningarna för det nya fuktskyddet och för att

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

9. September 2014 Fristad

9. September 2014 Fristad 9. September 2014 Fristad Nu är September månad slut. Det har hänt massor på Fristad. Östgötadagarna, salen är stänkmålad. Skåpet så gott som klart och framförallt har vi börjat med kuskrummet. Kuskrummet

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

7 NYA HUS. Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus. Sedan 1947

7 NYA HUS. Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus. Sedan 1947 7 NYA HUS Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus Sedan 1947 Läs om våra 7 nya hus VARMT VÄLKOMMEN TILL VISNING AV VÅRA HEMTREVLIGA HUS SOM BYGGS AV TRÄ FRÅN VÅRA EGNA OCH NÄRLIGGANDE SKOGAR. BLÄDDRA GÄRNA

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 SKOGSUVEN 7 Ugglevägen 183 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1169 sida 1(2) JABO FLEX FUNKIS 18,4 (Svenska 2015-01-29) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG 16st väggmoduler och

Läs mer

114 Vårt Nya Bad & spa

114 Vårt Nya Bad & spa Badrummet badar i ljus från tre generösa fönster. Duschen och badkaret har familjen lagt på en liten praktisk avsats. Den ljusa och orange handduken är av märket Abyss, kostar 595 kr/styck och kommer från

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast 2013-07-12 " Vi har bott i vår mysiga lägenhet i Bagaregården i 6,5 år och har trivts otroligt bra.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Prislista - Växthus och orangerier

Prislista - Växthus och orangerier Prislista - Växthus och orangerier I mer än 10 år har Sweden Green House designat, tillverkat och byggt växthus och orangerier efter gammal förebild. Växthusen är tillverkade i Sverige och levereras som

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

Vad är det som är så bra med styling av mitt hem?

Vad är det som är så bra med styling av mitt hem? Vad är det som är så bra med styling av mitt hem? Att styla sitt hem inför en försäljning innebär att man gör den så tilltalande som möjligt för kunden. Det är svårt att säga hur mycket mer vinst man gör

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Ombonat med trä och rotting Behåll värmen i vinter HelaHelgen

Ombonat med trä och rotting Behåll värmen i vinter HelaHelgen bostad FREDAG 10 FEB 2012 V06 Ljusa vårnyheter Ombonat med trä och rotting Behåll värmen i vinter Höst i trädgården Tema kök Personligt på landet Hela Helgen vänd på tidningen! 06 Fredag 2012-02-10 De

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Så här mäter du bostaden

Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden Så här mäter du bostaden I vardagsspråket används ibland uttryck som bostadsyta, lägenhetsyta, våningsyta etc. Vid bostadsaffärer är det extra viktigt att parterna använder sig

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg.

att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 1. Mät ut och markera ungefärlig storlek och placering på ditt altanbygge genom att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. 2. Markera altanens höjd på husfasaden med ett kritsnöre 3. Ta bort all

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS

KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS BOSTADSHYRESHUS KATA 23, HAMMARBYGATAN 6B VÄSTERMALM, VÄSTERÅS 31610.doc Kata 23, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se

Läs mer

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Blekinge Gatuadress Yttre Stekön Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Yttre Stekön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 50 m² Område Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget här är fantastiskt med kvällssolen som ligger på och den rogivande utsikten

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar Statens tens geotekniska institut informer ormerar Sättningar i småhus Till dig som bor eller tänker bo i småhus på lera Geoteknik är ett ord som kan låta främmande, men dess betydelse är minst sagt jordnära.

Läs mer

inom dessa områden. Vi på Lövångersbygg AB kan utföra så mycket mer än så dina önskemål, vår standard. BYGGLOV MARKARBETEN BETONGPLATTA

inom dessa områden. Vi på Lövångersbygg AB kan utföra så mycket mer än så dina önskemål, vår standard. BYGGLOV MARKARBETEN BETONGPLATTA Kom Har du kanske en idé om att bygga? Vi kan erbjuda alla möjliga typer av byggnader som kan utformas efter dina önskemål. De flesta förfrågningarna från våra kunder handlar om Garage, stugor, maskinhall

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast 2013-08-01 " Vi tycker att det är ett ljust och bra planerat radhus i lugnt och barnvänligt område,

Läs mer

Checklista för förvaring och vård av konst på papper

Checklista för förvaring och vård av konst på papper KONST PÅ PAPPER Konst på papper utgör ett relativt brett materialområde. Det omfattar tusch-, blyerts-, akvarell-, kol-, bläck- pastell- m.fl. teckningar. Underlaget, dvs. papperet kan också variera med

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har en lite udda historia - det byggdes som barnmorskebostad 1863 och har sedan

Läs mer