Statligt bidrag till lokala naturvårdsobjekt. Kommunstyrelsen beslutar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statligt bidrag till lokala naturvårdsobjekt. Kommunstyrelsen beslutar"

Transkript

1 KS 1 227/ Statligt bidrag till lokala naturvårdsobjekt. Beslut Kommunstyrelsen beslutar - godkänna, att Forshaga kommun deltar i de föreslagna projekten, projektgruppens sammansättning och att avrapportering regelbundet sker till arbetsutskottet Bakgrund Forshaga kommun har via miljö- och byggförvaltningen inlämnat en ansökan till Länsstyrelsen i Värmland om bidrag till kommunala naturvårdsobjekt. Ansökan har i sin helhet beviljats, vilket innebär att ett bidrag på totalt 832tkr medgivits. Lokalt naturvårdsobjekt Gröna Klarälvdalen 662,500 tkr beviljade under perioden januari 2005 till december Projektet är gemensamt med Munkfors kommun. Bidraget är på 50 % och viktas av kommunerna av 0,4 del av tjänst inom främst miljö- och byggförvaltningen. Vidare kommer även nedlagt arbete bland ideella organisationer som Wermlands ornitologiska förening, Svenska naturskyddsföreningen samt botaniska föreningen användas som medfinansiering. Lokalt naturvårdsprojekt Norra Hyn 85 tkr är beviljade för åtgärder vid våtmarksområdet Norra Hyn under perioden januari 2005 till maj Medfinansiering av de lokala ideella organisationerna och främst Wermlands ornitologiska förening. Lokalt naturvårdsprojekt Rekreationsytor 35 tkr beviljade under perioden jan.- dec Lokalt naturvårdsprojekt Butorp ,5 tkr beviljade för år Medfinansiär är Butorps byalag. Forts

2 KS 1 227/ Statligt bidrag till lokala naturvårdsobjekt 2 - Forts/ Lokalt naturvårdsprojekt projektledning Föreslås en projektgrupp bestående av Åke Sjöberg och Anna Grenholm miljö- och byggförvaltningen, Dan Johansson LiPkoordinator, Lillemor Bäckström ansvarig tjänsteman översiktsplanen Forshaga samt Kennet Eriksson ansvarig tjänsteman översiktsplanen Munkfors. Gruppen rapporterar direkt till kommunstyrelsens arbetsutskott ( KSAU). Kopia för verkställighet/kännedom: Åke Sjöberg, Anna Grenholm, Dan Johansson, Lillemor Bäckström, Kenneth Eriksson (Munkfors kommun)

3 KS 2 402/ Införande av Forshaga kommuns grafiska profil /skrivregler Beslut Kommunstyrelsen beslutar - fastställa den grafiska profilen och dess tillämpning enligt beslut i chefsgruppen och som redovisas i Forshaga kommuns reviderade skrivregler - enda tillägg vid bruk av kommunens logotype i dokument o dyl medges avseende EU-symbolen Bakgrund /Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade , 3, att - uppdra till IT-avdelningen att uppdatera och bearbeta kommunens Intranät, att redovisas senast Uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med de olika förvaltningarna upprätta en kostnadsberäkning och tidsplan för hänvisningsskyltning av kommunala institutioner/ byggnader, att redovisas i budgetarbetet - För tillämpning och vägledning ansvarar kommunchefen, informatören och kommunsekreteraren. Arbetsgruppen utgör referensgrupp i det fortsatta arbetet Arbetsutskottet beslutade , 328, tillsätta en arbetsgrupp för en grafisk profil bestående av Lisa Andersson, Ewa-Lotta Eriksson, Ulla Henriksson, Peter Wallgren samt Mattias Sköld, som tillika är sammankallande. Kommunstyrelsen beslutade , 115, att godkänna den föreslagna logotypen, som Forshaga kommuns nya samt fastställa den grafiska profilen. Rapport En reklambyrå har bearbetat förslaget ytterligare, ett 35-tal medarbetare har fått tillfälle att ge synpunkter och chefsgruppen har fastställt vissa principer. De av kommunstyrelsen fastställda Skrivreglerna skall revideras samt en lathund för grafisk profil slutligen fastställas. Kopia för kännedom/verkställighet: Mattias S, Greger K, Ulla H, Mats J, förvaltningarna, Lillemor Bäckström

4 KS 3 298/ Forshaga Idrottsförening: Ansökan om kommunal borgen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - bevilja Forshaga Idrottsförening borgen för lån på tkr. - lånet amorteras med kommunala investeringsbidrag Bakgrund Forshaga IF har anhållit om kommunal borgen för lån ( kronor) för inköp av ismaskin och gräsklippare. Förslag Ekonomichefen föreslår att lånet amorteras med kommunala investeringsbidrag.

5 KS 4 12/ Attestantförteckning avseende kommunstyrelsens förvaltningar från 2005 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - fastställa attestantförteckningar för kommunkansli, ekonomi och personalkontor samt teknisk förvaltning enligt bilaga Bakgrund Med anledning av omorganisation inom kommunkansliet samt nya befattningshavare inom andra förvaltningar föreligger förslag till reviderad attestantförteckning för kommunkansli, ekonomi- och personalkontor samt teknisk förvaltning enligt bilaga Kopia för verkställighet: Gunilla Sandgren, förvaltningschefer, personer utsedda att attestera

6 KS 5 401/ Kommunrevisorerna: Revisionsrapport avseende leasingbilar i Forshaga kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar - notera revisionsrapporten och beakta de givna synpunkterna Bakgrund KomRev har på kommunrevisorernas uppdrag granskat kommunens hantering av leasingbilverksamheten. Synpunkter Rapporten avhandlar i första hand internkontrollfrågor kopplade till de ekonomiadministrativa rutinerna, som finns på området, t ex körjournaler, bensinkort samt bevakning av över- och undermil. Revisorerna ser behov av utveckling på vissa områden. Främst gäller detta redovisningen, säkerheten i hanteringen av bensinkort samt tillämpning och uppföljning av leasingbilsavtalen. Rekommendationer Kommunen bör centralt ta fram rutiner som innebär att förvaltningarna i varje fall har en gemensam grund kopplat till internkontrollen att stå på. Områden som berör hantering av körjournaler, bensinkort, hantering av över-och undermil bör på ett tydligare sätt kanaliseras ut från kommunen centralt. Resepolicy Revisorerna efterfrågar en övergripande resepolicy. Arbetsutskottet beslutade , 195, att fastställa följande Rutiner i samband med resor i tjänsten: Färdsätt Billigaste färdsätt skall alltid väljas. När valet av billigaste färdsätt görs skall samtliga kostnader för tjänsteresan vägas in. Om det billigaste färdsättet är bil skall leasingbil i första hand användas. Reseräkningar och fakturor På samtliga reseräkningar och fakturor som hänger samman med tjänsteresan såsom hotell, biljetter, utlägg mm skall det framgå vem som gjort tjänsteresan syftet med tjänsteresan vart tjänsteresan gått

7 KS 5 401/ Kommunrevisorerna: Revisionsrapport avseende leasingbilar i Forshaga kommun 2- Forts/ Leasingbilar Körjournal skall föras över alla tjänsteresor. Även här skall det framgå vem som gjort tjänsteresan syftet med tjänsteresan vart tjänsteresan gått Privatbruk av leasingbil Personalkontoret meddelade under 2003 följande avseende bruk av leasingbil för privat bruk: För att inte hamna i skatte- och försäkringsproblem har kommunledningen beslutat att leasingbilarna inte får användas för privat bruk. Undantag kan göras om den anställde kommer i en nödsituation. I så fall skall ansvarig chef ge sitt medgivande och den anställde får betala milersättning enligt kommunens självkostnadspris. Kopia för verkställighet: Börje Hällström, förvaltningschefer

8 KS 6 351/ Motion från Göran Olsson (sd) om presentation i KommunKontakten Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen efter nästa allmänna val presenteras i KommunKontakten - förändringar/nyval under mandatperioden redovisas regelbundet i KommunKontakten - motionen därmed anses besvarad Bakgrund Göran Olsson (sd) har i en motion till kommunfullmäktige framfört följande: Vi inom Sverigedemokraterna Forshaga vill att man i kommunkontakten publicerar presentation av alla invalda i Forshaga kommunfullmäktige. Det vore allra bäst om det hade startats i den första utgåvan av kommunkontakten efter kommunvalet. Men förslagsvis ett par korta inlägg med bild och lite uppgifter om personen. För att hinna med alla kunde flera publiceras i samma nummer. Eftersom kommunkontakten ska vara opolitisk anser vi detta vara en demokratifråga då alla oavsett parti blir presenterade. Vidare anser vi att det är viktigt för kommunens innevånare att få ta del av kommunfullmäktiges sammansättning. Kommunfullmäktige föreslås därför besluta: Att man bifaller motionen och inför presentation i kommunkontakten. Göran Olsson, ledamot för Sverigedemokraterna i Forshaga kommunfullmäktige Handläggning Kommunfullmäktige beslutade , 112, att motionen tas upp till behandling och remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunkansliets yttrande Eftersom val till kommunfullmäktige är ett uttryck för Forshaga kommuns invånares vilja till demokrati och inflytande är all kunskap om dess sammansättning värdefull. Forts/

9 KS 6 351/ Motion från Göran Olsson (sd) om presentation i KommunKontakten -2- Som ett led i att tillgodose detta behov ingår kommunkansliets regelbundna uppdatering av kommunens hemsida avseende förtroendevalda i alla nämnder och styrelser liksom publicering av fullmäktiges och kommunstyrelsen protokoll. KommunKontakten är också ett bra medium för ändamålet, om än mera statiskt. Att mitt under pågående mandatperiod börja publicera namn och andra uppgifter om nämnd- och fullmäktigeledamöter i tidningen förefaller omotiverat med tanke på de många förändringar, som redan hunnit ske. Däremot är det motiverat att man som rutin inför att tidningen, när resultatet av det allmänna valet till kommunfullmäktige föreligger, presenterar valda ledamöter och deras ersättare i KommunKontakten. Detsamma kan gälla kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Om förändringar och därmed sammanhörande val inträffar bör dessa regelbundet redovisas under mandatperioden. Samråd Motionären har varit kallad till sammanträdet.

10 KS 7 53/ Motion från Sten Myreback (c), Pia Hallström (m), Morgan Andersson (fp) och Hans Bernhard (kd) om Kommun Kontakten Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - motionen med följande beslut anses besvarad: Ledaren i KommuNKontakteN skall skrivas av kommunalrådet. Ordförande och vice ordförande i respektive barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialoch omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen och FABO skriver artiklar i KommunKontakteN när respektive nämnd behandlar frågor av större vikt.vilka dessa frågor är avgörs i samförstånd dem emellan Ansvarig utgivare skall vara kommunchefen. Protokollsanteckning Jag anser att dagens beslut är ett litet steg i rätt riktning för att öka möjligheterna för att fler partier kan skriva i KommunKontakten. Dock anser jag att beslutet inte innebär att intentionerna i motionen uppfylls fullt ut. Morgan Andersson, (fp). Reservation Erica Arwidson (v) reserverar sig till förmån för förslaget att även små partier skall ges utrymme. Bakgrund Sten Myreback (c), Pia Hallström (m), Morgan Andersson (fp) och Hans Bernhard (kd) har i en motions framfört följande: I Forshaga kommun finns en skattefinansierad informationsskrift som går till alla hushåll i kommunen och har därför en stor roll som informationsspridare med även som opinionsbildare. Som ansvarig utgivare står kommunalrådet Angelica Rage, socialdemokrat. I Kommun Kontakten skriver Angelica Rage i varje nummer en ledare där hennes syn på samhället presenteras. Detta skulle vara helt i sin ordning, om partiföreträdare från forts/

11 KS 7 53/ Motion från Sten Myreback (c), Pia Hallström (m), Morgan Andersson (fp) och Hans Bernhard (kd) om Kommun Kontakten 2 Forts/ andra partier också fick denna möjlighet. Kommunalrådet menar dock att det är endast hon, av politikerna, som får skriva i Kommun Kontakten. Denna uppfattning delar inte de borgerliga partierna. Naturligtvis skall alla politiker behandlas lika. Vi ser tre sätt som skulle ge alla partier lika förutsättningar. 1. Ledarplatsen roterade så att alla partier fick möjlighet att skriva ledaren. 2. Skapa en egen plats i tidningen för oppositionen. En sådan lösning är också prövad sedan tidigare i KommunKontakten.. 3. En opolitisk tjänsteman skriver ledaren. Demokrati är mycket viktigt och en förutsättning är att alla partier har samma möjlighet att delta i debatten. Inget parti skall få privilegier. Trots löften om att enbart ägna sig åt kommuninformation har Angelica Rage inte kunnat låta bli att grovt förenkla verkligheten för att på så sätt vinna billiga politiska poäng på ledarsidan i Kommun Kontakten Därför föreslås en demokratisering av Kommun Kontakten enligt något av ovanstående förslag. Sten Myreback Pia Hallström Centerpartiet Moderata samlingspartiet Morgan Andersson Hans Bernhard Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade , 43, att ta upp motionen till behandling och remittera den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunalrådet har avgivit förslag till beslut, som handlagts i arbetsutskottet och kommunstyrelsen, men som vid kommunfullmäktiges sammanträde återremitterades. Forts

12 KS 7 53/ Motion från Sten Myreback (c), Pia Hallström (m), Morgan Andersson (fp) och Hans Bernhard (kd) om Kommun Kontakten 3 Förslag till motionssvar Ledaren i KommuNKontakteN skall skrivas av kommunalrådet. Ordförande och vice ordförande i respektive barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen och FABO skriver artiklar i KommunKontakteN när respektive nämnd behandlar frågor av större vikt. Vilka dessa frågor är avgörs i samförstånd dem emellan Ansvarig utgivare skall vara kommunchefen.

13 KS 8 62/ Motion från Ingrid Holmberg (s) om sociala krav vid offentlig upphandling/köp av tjänster Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - motionen avslås med hänvisning till att Forshaga kommun inte har för avsikt att vid upphandlingar ställa krav, som går utöver gällande lagstiftning Bakgrund Ingrid Holmberg (s) har i en motion framfört följande: Forshaga Kommun anser det vara angeläget att säkerställa kvalitén vid upphandling/köp av tjänster utanför kommunens egen verksamhet. Utgångspunkten är att offentlig upphandling ska ske på affärsmässiga grunder. Upphandlingen ska ske korrekt och utan ovidkommande hänsyn samt att lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska antas. Det är viktigt att vi får så mycket som möjligt för våra skattepengar. Ett annan viktigt krav är att vi ska främja andra angelägna mål i samhället, exempelvis en god miljö, bra anställningsvillkor samt att motverka ekonomisk brottslighet. Det finns två krav vi kan ställa, absoluta eller meriterande. Det är nödvändigt att anta det första som absolut och anse de tre övriga meriterande utan inbördes rangordning. Forshaga Kommun ska därför ges i uppdrag att säkerställa att följande sociala krav ställs vid all offentlig upphandling/köp av tjänster.. 1. Underentreprenören ska ha kollektivavtal. 2. Det är meriterande att underentreprenören har en jämställdhetsplan. 3. Det är meriterande att underentreprenören har en arbetsmiljöplan 4. Det är meriterande att underentreprenören har någon form av kvalitetsstyrningssystem. Huvudunderentreprenören ska också garantera att eventuella ytterligare underentreprenörer som anlitas av huvudunderentreprenören uppfyller det absoluta kravet och eventuellt något/några av de tre övriga kraven. Underentreprenören ska även garantera att eventuella underentreprenörer inte är kända hos kronofogdemyndigheten, skattemyndigheten eller arbetsmiljöinspektionen. Underentreprenören ska också ge Forshaga Kommun rätt till full insyn i underentreprenörens verksamhet. Jag hemställer om att motionen antas och att Forshaga Kommun arbetar för att förverkliga motionen Den 11 februari 2004, Ingrid Holmberg,

14 KS 8 62/ Motion från Ingrid Holmberg (s) om sociala krav vid offentlig upphandling/köp av tjänster 2- Forts/ Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade , 46, beslutade uppta motionen och remittera den till kommunstyrelsen för beredning. Handläggning Inköpsansvarigs har i tjänsteskrivelse bl a angett att kommunen har inlett samarbete med Skatteverket om kontroll av leverantörer, både vid ingående av avtal och under kontraktstiden. I det samarbetet ingår att entreprenör är skyldig att svara för underentreprenörer som för sig själv. Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade , 00 att återremittera ärendet. Förslag till motionssvar Kommunchefen redovisar samråd som förevarit med Företagarna och Forshaga Företagscentrum och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Forshaga kommun inte har för avsikt att vid upphandlingar ställa krav, som går utöver gällande lagstiftning

15 KS 9 22/ Kommunchefen rapporterar Beslut Kommunstyrelsen beslutar - notera informationen. Bullerzoner vid Acksjön Kommunen har hemställt hos länsstyrelsen om klara besked beträffande vilka bullerzoner, för flyget, som gäller för området kring Acksjön. Detaljplanearbetet har avbrutits tills vidare eftersom det är oklart vilka restriktioner som alltjämt gäller.

16 KS 10 11/ Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträden Beslut Kommunstyrelsen beslutar - Notera sammanträdesprotokollen. Bakgrund Föreligger protokoll från sammanträden med arbetsutskottet , och

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-09-09 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.39 Omfattning 367 396 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen)

1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans aula i Hallsberg kl 18.30 för sammanträdet Ärenden 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén.

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén. 1 (41) : Sammanträdestid: Kl. 13.00 15.30 Sammanträdesplats: Beslutande: Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande: Bengt-Åke Biller, kommunchef, 100-122

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer