RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012"

Transkript

1 RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars

2 RusForest AB Delårsrapport, 1 januari 31 mars 2012 Resultatet för det första kvartalet 2012 Total omsättning för perioden uppgick till 122,7 miljoner SEK (Q1 2011: 88,2 miljoner SEK); Rörelseresultatet före finansieringskostnader för perioden uppgick till -106,8 miljoner SEK (Q1 2011: -44,6 miljoner SEK); Nettoresultatet för perioden uppgick till -115,7 miljoner SEK (Q1 2011: -44,6 miljoner SEK); Resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (Q1 2011: -0,67 SEK); Likvida medel minskade med 8,5 miljoner SEK under perioden, från 23,6 miljoner SEK per den 31 december 2011 till 15,1 miljoner SEK per den 31 mars Väsentliga händelser under det första kvartalet 2012 Koncernens produktionsvolymer förbättrades under första kvartalet 2012 jämfört med fjärde kvartalet 2011 både inom avverkning och inom sågverk. Åtta nya avverkningsgrupper nådde till sist sina destinationer under fjärde kvartalet och var i fullt arbete i Archangelsk, Bogutjany och Magistralny, vilket avsevärt förbättrade avverkningsvolymerna mot slutet av fjärde kvartalet och under första kvartalet Severny Les (Archangelsk) uppvisade rekordhöga avverkningsresultat i mars Produktionsökningen inom sågverken kunde främst ses i Bogutjany och ökningen var resultatet av en stabil avverkning och korrekt leverans av sågtimmer; Transporterna av sågade trävaror eftersläpades till följd av logistikfrågor i Archangelsk och Bogutjany till följd av höga kostnader för is-klassade fartyg samt trafikstockningar vid järnvägsstationen i Karabula. Transporterna av sågade trävaror förbättrades under april 2012; Under första kvartalet 2012 hade Koncernen engångskostnader uppgående till 22,6 miljoner SEK. Kostnaderna inkluderar en periodisering för outnyttjad semester och nedskrivning av massavedslager i Archangelsk. Kostnaderna hade inget direkt samband med verksamheten under första kvartalet; Koncernen fortsatte omstruktureringen av sågverksamheten i Ust-Ilimsk och hyrde sågverket till tredje part från den 1 mars. Huvudelen av de anställda flyttades till det nya bolaget som hyr sågverket (kostnaden uppgick till 1,7 miljoner SEK); Den 15 februari erhöll RusForest ett brygglån om 10 miljoner USD från Vostok Komi (Cyprus) Ltd, ett helägt dotterbolag till Vostok Nafta Investment Ltd. Lånet användes som rörelsekapital för att upprätthålla produktionsvolymer vid alla enheter samt för att behålla tempot i pågående investeringar inom sågverk och transportkapacitet; Den 16 februari beviljades RusForest ett långfristigt investeringslån om 10,5 miljoner USD (70 miljoner SEK) från Sberbanks östsibiriska filial. Lånet löper på sju år. Den första delen av lånet, 5 miljoner USD (32 miljoner SEK), betalades ut i februari 2012 och den andra delen om 5,5 miljoner USD (38 miljoner SEK) förväntas erhållas under andra kvartalet 2012; RusForest utsåg Kirill Pronin till tillförordnad finanschef från och med 2 mars 2012, då den tidigare finanschefen, Vitaly Zhukov, lämnade Bolaget. Kirill Pronin har arbetat som projektchef vid Taiga Asset Management och därefter vid RusForest Management i Moskva sedan Dessförinnan arbetade han vid Transaction Advisory på PricewaterhouseCoopers i Moskva. 2 av 27

3 Väsentliga händelser efter periodens slut I april 2012 genomförde RusForest en övertecknad nyemission om 452 miljoner SEK (före emissionskostnader); Peter Funk, chef för RusForest Trading, slutade den 1 april Martin Hermansson tog tills vidare över hans tjänst med stöd av två nya försäljningschefer som rekryterats till Sibirien respektive Arkhangelsk. Den 1 april 2012 anställdes Yuehua von Fircks för att utveckla försäljningen i Kina. Yuehua von Fircks har under de senaste sju åren jobbat på svenska Setra Group, en av Europas största producenter av sågade trävaror. Hon har gedigen erfarenhet och kan de lokala språken och branschen; Ett nytt personaloptionsprogram godkändes vid årsstämman den 10 maj 2012; Omstruktureringsplanen för avverkningen i Ust-Ilimsk slutfördes. Det mindre hyvleriet i Archangelsk (på Bakaritsa-anläggningen) stängdes och istället ska man inrikta sig på kärnverksamheten i området. 3 av 27

4 VD:s kommentar Resultatet för första kvartalet var en stor besvikelse. Framför allt var intäkterna lägre än förväntat eftersom försäljningen av sågade trävaror var lägre än beräknat. De huvudsakligen skälen till det svaga resultatet är: Förskjutning av intäkterna från produktionen under första kvartalet till omsättningen under andra kvartalet (vilket kommer att öka omsättningen under andra kvartalet); Stora maskinfel i Magistralnij där normal produktionen påbörjades först i april; Ökade distributionskostnader vid de sibiriska enheterna på grund av en monopolistisk höjning av järnvägstarifferna samt en högre (omkring 80 procent) andel transporter från Sibirien av totala transporter; Lägre produktivitet än förväntat per avverkningsenhet. Det svaga resultatet berodde även på engångskostnader om 24 miljoner SEK på grund av: Tidigare periodiserade kostnader för semester som nu ingår på grund av att den ryska lagstiftningen har ändrats; Justering av lagervärde vid Koncernens avverkningsbolag, huvudsakligen på grund av sjunkande priser för massaträ i Ryssland; Omstruktureringskostnader för Ust-Ilimsk sågverk. Trots att resultatet är något av en besvikelse ökar produktionen av sågade trävaror och tillgången vid sågverken. Bolaget räknar med att den positiva trenden med högre produktion av sågade trävaror kommer att fortsätta under det andra kvartalet och omsättningen förväntas bli högre än under det första kvartalet. Såsom tidigare aviserats kommer vi tyvärr att sälja rått virke (ej torkat) från Bogutjany till ett relativt lågt pris fritt fabrik till dess att de nya torkugnarna har färdiginstallerats i slutet av andra kvartalet. Förra året gjordes stora investeringar i avverkningsutrustning och för att undanröja flaskhalsar vid sågverken. Detta har förbättrat produktionsnivåerna inom både avverknings- och sågverkssegmenten. Volymen har ökat sedan sommaren 2011 och under det första kvartalet Avverkningen är årstidsbetingad, med lägre avverkningsnivåer tidigare under sommarmånaderna 2009 och På det området förväntas stora förändringar under 2012 tack vare de nya vägar som byggdes förra året. Detta innebär att genomsnittskostnaden per kubikmeter för sågade trävaror sannolikt stabiliseras på en lägre nivå under året, på grund av kombinationen högre produktion och bättre vägar. Bolaget kommer från och med första kvartalet inte bara att rapportera produktionsvolymer per segment och anläggning, utan även segmentsintäkter. Det implicita försäljningspriset kan därmed beräknas, beroende på olika leveransvillkor som antingen kan vara lokalt fritt fabrik vid skogsvägen eller levererat FCA till hamnen. Transporten av sågade trävaror är dessutom oregelbunden både vad gäller art och kvalitet som transporteras under en viss period och det genomsnittliga priset är inte alltid någon indikator. Av logistiska skäl hänsköts volymerna vid LDK-3 och Bogutjany under det första kvartalet till det andra kvartalet och kommer därmed att ingå i intäkterna för andra kvartalet Detta hade en negativ effekt på resultatet och försämrade EBITDA jämfört med föregående kvartal. Såsom framgår av det nyligen utgivna nyemissionsprospektet fasas förlustverksamhet ut och RusForest har i avsikt att minska antalet anställda vid avverkningen i Ust-Ilimsk med omkring 150 personer. I Ust-Ilimsk har vi också arrenderat ut sågverket till en tredje part. Fokus i Ust-Ilimsk ligger nu på avverkning och vi har upprättat en handlingsplan för tekniska förbättringar och vägbyggnation för nästa år. Utöver omstruktureringsarbetet i Ust-Ilimsk minskar vi även kostnaderna i Archangelsk. I Bakaritsa har Koncernen lagt ner ett mindre hyvleri och nyckelmedarbetare har flyttats över till det stora hyvleriet Infa i närheten av LDK-3. Antalet medarbetare i hyvleriet i Archangelsk har minskat med 40 personer. Vid LDK-3 planerar man för en större budget för 2012 än föregående år och antalet skift har därför utökats för vissa delar av sågverket. 4 av 27

5 I Koncernens mål ingår planerad anläggning av nya vägar motsvarande 151 km under 2012, eftersom det finns ett behov av att förbättra tillgängligheten till alla arrenden. Arbetet inleddes förra året och situationen har redan börjat förbättras i de nya arrendena i Magistralny och Bogutjany som förvärvades under Skogsarrenden som saknar väginfrastruktur och broar kommer inte att kunna trygga en stabil råvarutillgång. Färdigställandet av sågverket i Bogutjany är den största posten på investeringslistan där 10,2 miljoner SEK har avsatts under årets första tre månader, delvis finansierat genom ett lån från den ryska banken Sberbank. Full drift förväntas kunna ske i början av tredje kvartalet Vid sågverket i Shenkursk tas under andra kvartalet en ny torkanläggning med en kapacitet på m³ i drift tillsammans med en ny panna, och sågverket utökar också med ett skift från och med 1 juni. Program för att öka effektiviteten håller på att genomföras tillsammans med ytterligare nedskärningar. Det tål att upprepas att den viktigaste faktorn för att öka lönsamheten under de närmaste kvartalen är ökade produktionsvolymer vid sågverken och en produktmix med högre värde när de nya torkugnarna väl har installerats i Bogutjany och Shenkursk. Företagsledningen satsar på en fortsatt hög takt när det gäller produktion och väggbyggnad. I Magistralny ökade inte produktionen förrän i april då produktionen för första gången var i storleksordningen m³ under månaden. Det sämre resultatet under det första kvartalet berodde på driftstopp i början av året, vilket krävde reparationsarbete. Ingen väsentlig ny sågverkskapacitet tillkom således mellan fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet RusForests nyligen genomförda nyemission tillförde Bolaget 452 miljoner SEK, vilket efter avgifter och amorteringar innebär att det finns cirka 320 miljoner SEK kvar för att täcka planerade framtida investeringar och förbättringar. Nyemissionen övertecknades med omkring 37 procent med en god efterfrågan på eftermarknaden. Vi är tacksamma för aktieägarnas stöd till nyemissionen och vi följer våra investeringsplaner. Mer detaljerade kommentarer om marknaderna finns i avsnittet om framtidsutsikter, men det är olyckligt att vi ännu inte har sett någon lättnad på den underliggande marknaden för branschen. Detta framgår tydligt i de pessimistiska kommentarerna om branschen i kvartalsrapporterna från stora och mognare aktörer i Europa och Skandinavien. De viktigaste frågorna för RusForest under de närmaste två kvartalen är att avsluta installationen av nya torkugnar och annan viktig produktionsutrustning liksom att öka produktiviteten inom avverkningsenheterna för att förbättra lönsamheten vid nuvarande marknadspriser. Bortsett från engångskostnaderna under första kvartalet 2012 om cirka 24 miljoner SEK för personalminskningar, omvärdering av lager och periodiserade kostnader för semesterreserv i dotterbolagen uppvisar Bolaget ett något bättre resultat än fjärde kvartalet Investeringar och prioriteringar har beskrivits utförligt i prospektet som togs fram inför nyemissionen, som finns tillgänglig på vår hemsida, och delvis upprepas i årsredovisningen. Dessa åtgärder sammantaget gör att vi är övertygade om att vi kommer att kunna redovisa en positiv EBITDA för Martin Hermansson VD, RusForest AB 5 av 27

6 Översikt RusForest är ett skogsbolag med verksamhet i östra Sibirien samt i Archangelskregionen i nordvästra Ryssland. Sedan bolagets bildande 2006, har RusForest vuxit med avseende på skogstillgångar och sågverkskapacitet både genom strategiska förvärv och egna utvecklingsprojekt. Bolaget kontrollerar genom långfristiga arrendeavtal omkring 3 miljoner hektar skog med årliga avverkningsrätter om cirka 3,6 miljoner m 3. Under 2011 ökade bolagets skogstillgångar genom förvärvet av NTG i Archangelsk, nya skogsarrenden i Magistralny samt förvärv av två avverkningsbolag i Bogutjanyregionen. RusForests huvudsakliga affärsidé är att förädla tall-, gran- och lärkbeståndet på sina skogsmarker till en rad olika sågade trävaror, varav en mindre andel hyvlade varor inklusive golv- och interiörprodukter. Koncernens sågverkskapacitet som idag uppgår till cirka m 3 beräknas efter fullföljande av pågående investeringar successivt kunna ökas till m 3 sågade trävaror. Det finns ytterligare en betydande potential (upp emot m 3 sågade trävaror) inom ramen för den maximalt tillåtna avverkningen. Ryssland har, jämte Brasilien, världens största timmerreserver och östra Sibirien är känt för sina högkvalitativa tallbestånd och sibiriska lärk. Området är en källa för högkvalitativt sågtimmer samt massaved till den lokala massaindustrin. Skogstillgångarna i dessa områden är av hög kvalitet och är därmed, givet välriktade investeringar inom produktion, mycket lämpliga för att producera sågade trävaror av en kvalitet som är efterfrågad på internationella marknader. RusForest är det sjätte största skogsbolaget i Ryssland i fråga om avverkningsvolymer enligt data sammanställd av Lesprom.ru, och bolagets position kommer att stärkas under de kommande åren. RusForests strategiska mål är att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat skogsbolag i Ryssland genom att fullt utnyttja sina skogstillgångar och samtidigt ge en rimlig avkastning till sina aktieägare. 6 av 27

7 Verksamhet Operativ data Q Enhet RusForest Ust- Ilimsk RusForest Magistralnij Bogutjanskij LPK Arkh 1 (LDK-3, Infa, SevLes) Arkh 2 (Shenkursk+ Bakaritsa) Konsoliderat Q Konsoliderat Q Konsoliderat Q % Q vs Q % Q vs Q RusForest ägarandel 100% 100% 100% 100% 100% Årlig tillåten avverkning (AAC) m % 0% Sågtimmer - avverkat m % 17% Massaved - avverkad m % -11% Sågtimmer - köpt m % 142% Sågade trävaror - produktion m % 28% Sågade trävaror - försäljning m % -18% Flis - försäljning m % -11% Hyvlade produkter - försäljning m % -23% Nyttjandegrad AAC (årsbasis) % 61% 18% 34% 36% 36% 35% 36% 0% 5% Skogsareal Hektar % 0% Informationen ovan är endast ämnad som referens. Boguchansky LPK utgörs av Boguchansky LPK, RusForest Angara, Sibartles, ADAR och LP LDK Kansky. RusForest Ust-Ilimsk utgörs av Tuba Les skogsarrenden. RusForest Magistralny utgörs av RusForest Magistralny, Lesprom och Bamlesstroj. Arkh1 inkluderar Severny Les (NTG:s f.d. avverkningsbolag), LDK-3 (sågverk) och Infa (hyvling). Arkh2 inkluderar Shenkursk (sågverk) och Bakaritsa (hyvling) båda f.d. NTG. Grupperingen har gjorts utifrån interna försörjningskedjor. Avverkningsverksamheten ökade jämfört med första kvartalet 2011 till följd av konsolideringen av avverkningsvolymerna i Severny Les (f.d. Nord Timber Group). I slutet av fjärde kvartalet och början av första kvartalet driftsattes sex avverkningsgrupper (av elva avverknings- och utdrivningsmaskiner från John Deere) samt vägbyggnadsutrustning. Detta medförde bland annat att Severny Les (Archangelsk) nådde rekordstor avverkning i mars I slutet av 2011 hade 75 procent av investeringarna i verksamheterna slutförts. De kvarvarande investeringarna kommer genomföras under 2012, framför allt i transportkapacitet (timmerlastbilar och timmerlastare) för att öka timmervolymen som kan föras ut ur skogen. För att öka kompetensen, och därmed öka optimeringen av utrustning och kvalitet samt minska kostnaderna för underhåll, har svenska operatörer nyligen anställts vid arbetslagen i både Archangelsk och i Sibirien för att sätta de nya avverkningsgrupperna i drift. Sågverksamheten ökade något under första kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet Samtidigt som produktionen vid LDK-3 ökade på grund av att de europeiska expertteamen förbättrade effektiviteten, minskade produktionen vid övriga sågverk. Byggnationsarbetet i Bogutjany är i slutfasen, vilket innefattar en ny timmersorteringsanläggning som är anpassad till de ökade volymerna sågtimmer från avverkningsverksamheten. En ny panna, en automatisk linje för sortering av torkat timmer och nio nya torkugnar från WS Valutec kommer att fördubbla produktionen av torkade sågade trävaror under Logistiken vid Ust-Ilimsk var långt ifrån idealisk, vilket ledde till att hela sågverket arrenderades ut till en lokal entreprenör från 1 mars Resultatet för sågverket i Ust-Ilimsk kommer att konsolideras i Koncernens produktions- och försäljningssiffror fram till den 1 maj 2012, då de kommersiella riskerna med att sälja sågade trävaror och köpa sågtimmer övergår till entreprenören. Fram till dess kommer Koncernen att köpa "sågverkstjänster". Framöver kommer fokus att ligga på avverkningsverksamheten i Ust-Ilimsk och sågverksinvesteringar kommer endast att övervägas när marknadssituationen har förbättrats. Till skillnad från Bogutjany och Magistralny levererar Ust-Ilimsk idag timmer till externa sågverk i närområdet. I Magistralny och Shenkursk befinner sig byggarbetet i slutfasen och finjusteringar pågår. Företagsledningen räknar med att dessa sågverk kommer att kunna bidra till tillväxten under andra kvartalet 2012 och kompensera för volymerna som produceras av Ust-Ilimsk med bättre finansiell effekt. 7 av 27

8 Avverkning, m³ RusForest AB 1 januari 31 mars 2012 Skogsbolagen RusForest-koncernens avverkning* *Informationen ovan är endast ämnad som referens. Operativ data för koncernens dotterbolag före 1 juni 2009 (då kontroll erhölls genom RusForest AB) presenteras för att visa den historiska statistiken för avverkning och sågverksvolymer. Grafen visar volymer sedan januari 2009, månaden då tillförlitliga produktionsdata kunde erhållas från dotterbolag. RusForests avverkningsverksamhet visade en relativt stabil produktionsökning mot slutet av året då delar av ny avverkningsutrustning togs i drift. En minskning av volymerna under andra och tredje kvartalet 2011 berodde huvudsakligen på de stora skogsbränderna i Sibirien och Archangelsk där stora skogsområden stängdes för tillträde. Avverkningsvolymerna förbättrades senare när koncernen fick tillgång till mer avverkningsområden i Bogutjany och Archangelsk samt genom en mer effektiv användning av ny avverkningsutrustning som levererades till Severny Les (i Archangelsk) i september. Under fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet 2012 gjorde den ökade avverkningskapaciteten att volymerna ökade. Produktionseffektivitet per skördemaskin måste dock öka ytterligare under Avverkningen i Severny Les har ökat tack vare fyra nya avverkningsgrupper (tre levererades i slutet av tredje kvartalet och en i november 2011). Detta i kombination med att en svensk instruktör är på plats för att utbilda lokal avverkningspersonal hade en positiv effekt på volymerna under fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet Den ökade vägtillgängligheten är ett resultat av en målinriktad strategi för vägförbättringar som har implementerats vid samtliga enheter, men som varit mest framgångsrik i Archangelsk. Under första kvartalet började Severny Les utveckla området Nizhnaya Toima där det finns bra skog. Det gör det möjligt att transportera timmer på floden till LDK3, vilket är det billigaste transportmedlet. Avverkningsverksamheten i Lesprom (Magistralny) fick två nya avverkningsgrupper en vecka före årets slut. Maskinerna togs i drift i början av januari under ledning av erfarna svenska operatörer som löpande lär upp personalen i Lesprom. Produktionen förbättrades, men i mars tvingades man minska avverkningstakten då ett nytt avverkningsområde inte var tillgängligt på grund av skogsmyndigheternas byråkrati. Under andra kvartalet började Lesprom att avverka nya arrendeområden som erhölls under 2011 genom bolagets status som prioriterat investeringsprojekt (total avverkningskvot om cirka m 3 ). Intensiva väg- och brobyggen i skogsarrendeområdena i Bogutjany inleddes under 2011, och avverkningsverksamheten förstärktes med två nya avverkningsgrupper som levererades i slutet av De första utförliga satellit- och skogsundersökningarna gjordes i arrendeområdena i Bogutjany med hjälp av det finska expertföretaget Indufor OY. De utförliga kartor som blir resultatet av dessa 8 av 27

9 Sågproduktion, m3 RusForest AB 1 januari 31 mars 2012 kommer att underlätta planeringen av avverkningen och göra det möjligt att bygga vägar anpassade efter detta. Under första kvartalet utvecklade ledningen i Bogutjany samarbetet inom avverkning och transport med lokala entreprenörer, vilket har inneburit besparingar för koncernen och gjort arbetet mer konkurrenskraftigt. Avverkningsverksamheten i Ust-Ilimsk kommer att inriktas på den externa försäljningen av såg- och massatimmer. Omstruktureringsprogrammet färdigställdes i början av maj 2012 och de främsta åtgärderna är ytterligare personalminskningar, fokus på kortvirkesavverkning för att minska transportkostnaderna och skapa en enhetlig transportflotta. Ingen kostnadsavsättning gjordes under första kvartalet Sågverken RusForest-koncernens sågverksvolymer* *Informationen ovan är endast ämnad som referens. Operativ data för koncernens dotterbolag före 1 juni 2009 (då kontroll erhölls genom RusForest AB) presenteras för att visa den historiska statistiken för avverkning och sågverksvolymer. Grafen visar volymer sedan januari 2009, månaden då tillförlitliga produktionsdata kunde erhållas från dotterbolag. Volymen vid sågverken fick hjälp av den stabila produktionen vid LDK-3. Sågverken i Sibirien producerade emellertid mindre än förväntat. Även om den ökande trenden från oktober 2011 till mars 2012 beror på säsongsvariationer, var Koncernens verksamhet mycket mer stabil under fjärde kvartalet 2011 jämfört med fjärde kvartalet LDK-3 hade god tillgång på timmer och har gått bra trots fallande marknadspriser på gran. Andelen eget timmer i det stora sågverket ökar hela tiden. Produktionen vid sågverket var god under första kvartalet. Transporterna begränsades dock av dyra transporter med isklassade fartyg, varför LDK-3 byggde upp lager av sågade trävaror. I april-maj kommer transporterna att komma ikapp. Intrimningen av utrustningen i Magistralny i Sibirien fortsatte fram till slutet av 2011 från det att sågverket öppnade i juni Uppstartsfasen har varit långsam på grund av fel på utrustningen, vilket orsakades av att utrustningen stod i lager i över två år innan den installerades. Åtgärder vidtogs under fjärde kvartalet, vilket löste de största problemen. Under första kvartalet 2012 upptäcktes ytterligare fel och efter förhandlingar med leverantören av utrustningen kommer felen att åtgärdas med början under andra kvartalet. 9 av 27

10 I Bogutjany är installationen av en ny timmersorteringsanläggning klar och fem av nio nya torkar har uppförts (bilder finns på RusForests webbplats). Det största arbete som återstår gäller pannan och justerverket där arbete fortfarande pågår. Testkörningen har flyttats fram till slutet av andra kvartalet. Hela sågverkskapaciteten vid RusForest Ust-Ilimsk arrenderades ut till tredje part den 1 mars De kommersiella riskerna förknippade med att köpa sågtimmer och sälja sågade trävaror kommer dock övergå till arrendatorn från den 1 maj. Avverkningsverksamheten i Ust-Ilimsk har förbundit sig att leverera en viss volym sågtimmer från den 1 maj. Makroekonomisk utveckling och marknad Marknadstrenden för sågade trävaror är liksom det allmänna läget i den globala ekonomin för närvarande något osäker. Flertalet tillverkare förväntar sig högre priser under sommarmånaderna, vilket är vanligt på grund av årstidsfaktorer, men de är osäkra på hur stark denna kortsiktiga trend är. Tillverkare i Skandinavien säljer under tillverkningskostnaden även vid moderna sågverk och kämpar för att nå lönsamhet när råvarupriserna är höga, särskilt i kombination med en svag marknad för färdiga produkter. Framtidsutsikterna för sågat timmer beror på den globala ekonomin. Vi är försiktigt optimistiska när det gäller förbättringar av makromiljön och vi fokuserar på att förbättra effektiviteten vid sågverken och produktmixen för att positionera oss så bra som möjligt när trävarupriserna återhämtar sig. Se avsnittet Framtidsutsikter nedan för mer information. 10 av 27

11 Nyckeltal Post Belopp i TSEK Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 12M Omsättning Kostnad sålda varor ( ) ( ) ( ) ( ) (87 597) ( ) EBITDA (69 263) (60 784) (55 229) (35 478) (25 372) ( ) Periodens resultat ( ) (97 230) (77 546) (69 267) (44 658) ( ) Periodens kassaflöde (9 589) (78 386) ( ) (51 378) (38 873) Data per aktie, SEK Resultat (1,19) (1,02) (0,80) (0,70) (0,67) (3,32) Eget kapital 10,89 11,13 12,01 14,07 14,24 11,13 Aktiekurs 1,57 5,30 7,85 11,50 14,30 5,30 Soliditet 47,2 % 51,3 % 58,0 % 62,4 % 79,4 % 51,3 % Finansiellt resultat Allmänt Koncernens resultat påverkades av att resultaträkningarna för de nyförvärvade dotterbolagen (Kansky, Adar och Nord Timber Group) införlivades, vilket gör att uppgifterna för 2012 inte är helt jämförbara med de som redovisades för Koncernens produktion förbättrades under första kvartalet 2012, vilket diskuteras i verksamhetsavsnitten. Framför allt låg avverkningen i linje med den ökade kapaciteten. Detta återspeglades emellertid inte i det finansiella resultatet för det aktuella kvartalet, eftersom transporten av sågade trävaror låg efter produktionen, särskilt i Bogutjany och Archangelsk, vilket ledde till extra fasta kostnader under det första kvartalet utan extra intäkter. Koncernen fortsatte konstruktionsarbetet i Bogutjany och Shenkursk, samtidigt som justering gjordes av sågverksutrustningen i Magistralny där ytterligare fel upptäcktes under första kvartalet. Rörelseresultatet för första kvartalet 2012 påverkades negativt av engångskostnader om 24,3 miljoner SEK som fördelades mellan outnyttjad periodiserad semester (13,1 miljoner SEK), lagerjusteringar (9,5 miljoner SEK) och omstruktureringskostnader i Ust-Ilimsk (1,7 miljoner SEK). Periodiseringen av outnyttjad semester var nödvändigt då ryska lagstiftaren fastslagit att den nationella lagstiftningen ska ha företräde framför den nyligen antagna internationella konventionen N 132 "betald semester" (International Labour Organization, Genève, 1970) som föreskriver att semester som inte utnyttjas inom 18 månader efter årsskiftet förfaller. Lagerjusteringen gäller huvudsakligen avskrivning av massavedlager Archangelsk på grund av den försämrade massavedsmarknaden, vilket ledde till en nedskrivning av massavedslagren i Severny Les. Omstruktureringskostnaderna omfattar sågverkets överföring av personal till ny juridisk person som ägs av entreprenören. De rörelsefrämmande posterna i resultaträkningen berodde huvudsakligen på den ökade belåningen, i form av obligationslånet på 500 miljoner SEK i maj 2011 samt avsevärt ökad leasingfinansiering. Soliditeten sjönk från 79,4 procent i slutet av första kvartalet 2011 till 47,2 procent. Resultaträkning Intäkter Koncernens intäkter från den huvudsakliga produkten (sågade trävaror) förändrades inte i någon större utsträckning på grund av transportproblemen i Archangelsk och Bogutjany. Det medförde däremot att bolagen hade byggt upp avsevärda lager per den 31 mars 2012, motsvarande 194,2 miljoner SEK jämfört med 102,4 miljoner SEK i slutet av första kvartalet Transportsituationen är förväntad att förbättras under andra kvartalet av 27

12 Belopp i TSEK Försäljningsvolym Genomsnittspris (SEK) Q Q Förändring Sågade trävaror ,8 57,0 5 % Sågtimmer ,4 15,9 22 % Massaved ,7 5,3 120 % Flis ,3 2,7 59 % Pellets - - 5,2 - n/a Övriga intäkter (inkl. hyvlade produkter) ,3 7,3 205 % Summa intäkter 122,7 88,2 39 % Ökningen i övriga intäkter berodde på ökade försäljningsvolymer av hyvlade produkter. Dessutom har Koncernen hyrt ut vissa skogsområden till tredje part i Bogutjany och Archangelsk. Fördelning av intäkterna Q (vänster) och Q (höger), andel i % Övriga intäkter (inkl. hyvlade produkter) 18% Massaved 6% Flis 3% Övriga intäkter 8% Flis 3% Sågade trävaror 49% Massaved 14% Sågtimmer 21% Sågade trävaror 62% Sågtimmer 16% Rörelsekostnader RusForests kostnad för sålda varor under första kvartalet 2012 var 163,1 miljoner SEK (Q1 2011: 87,6 miljoner SEK). I första kvartalet 2012 ingår beloppen för Kansky, Adar och NTG som förvärvades efter första kvartalet De avsevärt högre lönekostnaderna berodde på periodiseringen av outnyttjad semester och omstruktureringsprogram i Ust-Ilimsk (se allmänna kommentarer). Utöver Koncernens tillväxt och nämnda engångsposter fortsatte bränslekostnaderna att stiga med procent beroende på enhet under första kvartalet Distributionskostnaderna uppgick till 32,7 miljoner SEK (Q1 2011: 22,2 miljoner SEK) och utgjordes av tullar, järnvägstariffer samt lastnings- och transportkostnader. Järnvägstarifferna har systematiskt ökats av de monopolistiska ryska järnvägarna (6-11 procent på halvårsbasis). Vagnavgifterna har nyligen stabiliserats, men har emellertid ökat med ca procent i jämförelse med första kvartalet Det råder en viss fortsatt brist på järnvägsvagnar i Ryssland. Företagsledningen förhandlar med de ryska järnvägarna om att ändra lastningssystemet för att kunna transportera högre volym per vagn. Ryssland ändrade inte tullreglerna under perioden 2011 till första kvartalet 2012, men förändringar förväntas i september 2012 i samband med anslutningen till WTO. Från och med fjärde kvartalet 2011 har Koncernen kvittat tullkostnader mot intäkter enligt gällande timmerköpeavtal. Lönekostnaderna som ingår i de administrativa kostnaderna återspeglar Koncernens tillväxt och innefattar även periodisering för outnyttjad semester som infördes under första kvartalet Övriga intäkter och kostnader Koncernens övriga intäkter uppgick till 12,1 miljoner SEK och utgjordes huvudsakligen av återbetalning av belopp som betalats för mycket för timmer efter framgångsrika domstolsutslag i Ust-Ilimsk. Koncernens övriga kostnader steg som ett resultat av avskrivning av gamla kundfordringar efter processer i Ust-Ilimsk, Tuba och Archangelsk. 12 av 27

13 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella kostnader uppgick till 24,5 miljoner SEK under perioden (Q1 2011: 2,1 miljoner SEK). Ökningen beror på upplupen ränta kopplad till obligationslånet från maj 2011 och effekterna av koncernens investeringsprogram som huvudsakligen finansieras genom finansiella leasingprogram (inom ramen för de villkor som gäller för obligationslånet). Under första kvartalet 2012 förstärktes RUB med nästan 10 procent i förhållande till USD. Den officiella växelkursen, som sätts av den ryska centralbanken (www.cbr.ru), ändrades från 32,19 RUB per USD till 29,33 RUB per USD. Detta ledde till en valutakursvinst på cirka 6 miljoner SEK på finansiella åtaganden noterade i USD (huvudsakligen finansiell leasing och banklån). Inkomstskatt En uppskjuten skattekredit påverkade Koncernens resultat positivt under första kvartalet Den positiva effekten är en följd av avskrivning av den uppskjutna skatteskuld som Koncernen ackumulerade för en temporär skillnad i värdet på materiella anläggningstillgångar. Nettoresultat Koncernens nettoresultat för perioden uppgick till -115,7 miljoner SEK (Q1 2011: -44,7 miljoner SEK). Andelen av grustillgångens förlust var 4,3 miljoner SEK (Q1 2011: 5,4 miljoner SEK). Balansräkning På grund av att SEK försvagades gentemot RUB under perioden (4,1 procent) steg värdet på de tillgångar och skulder som var noterade i SEK med motsvarande. Tillgångar, skulder och investeringar Inga stora förändringar gjordes i Koncernens sammansättning under perioden. På grund av den stora avverkningen under vintern och de eftersläpande transporterna vid sågverken ökade Koncernens lager med 37 procent från slutet av året, vilket finansierades av motsvarande leverantörsskulder. På skuldsidan ökade låneskulderna till närstående parter på grund av Vostok Naftas brygglån på 10 miljoner USD (se pressmeddelanden om detaljerna kring nyemissionen). Räntebärande obligationer utgörs huvudsakligen av betalningen av huvudbeloppet för obligationen på 500 miljoner SEK samt skulder enligt finansiella leasingavtal. Vid extra bolagsstämman den 1 mars godkände aktieägarna minskningen av aktiens nominella värde till 1 SEK från 10 SEK (minskning till en tiondel) som ett resultat av förlusttäckning i moderbolaget. Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens utgående kassabalans per den 31 mars 2012 var 15,1 miljoner SEK, jämfört med 23,6 miljoner SEK den 31 december Det totala kassautflödet under perioden var 9,6 miljoner SEK (Q1 2011: 51,4 miljoner SEK). Det operativa kassaflödet uppgick till -55,3 miljoner SEK (Q1 2011: -21,9 miljoner SEK) på grund av förluster under perioden. Koncernens kassautflöde från investeringsverksamheten under första kvartalet 2012, uppgick till 23,6 miljoner SEK (2011: 35,1 miljoner SEK). Koncernen investerade 25,2 miljoner SEK för att få bukt på flaskhalsarna inom avverkningen, kompletterande av vägbyggnationsenheter sam utökad sågverkskapacitet (i miljoner SEK): 13 av 27

14 Byggnation av sågverk 14,9 Timmerbilar 4,6 Transportstöd vid avverkning, skördaraggregat 3,8 Utrustning för vägbyggnation 1,9 Totalt 25,2 Koncernen har betalat USD i uppskjuten ersättning för förvärvet av ZAO ADAR med en sista utbetalningen av USD, minus eventuella oförutsedda krav, i juli Den finansiella ställningen förstärktes genom Vostok Naftas brygglån på 10 miljoner USD till dess att Sberbanks investeringsfacilitet på samma belopp erhållits. BLPK erhöll en investeringskredit om 5 miljoner USD från Sberbank. Under andra kvartalet 2012 genomförde Koncernen en nyemission om 452 miljoner SEK och återbetalade samtidigt Vostok Naftas bryggfinansiering till fullo. 14 av 27

15 Framtidsutsikter Marknadstrenden för sågade trävaror är liksom det allmänna läget i den globala ekonomin för närvarande något osäker. Flertalet tillverkare förväntar sig högre priser under sommarmånaderna, vilket är vanligt på grund av årstidsfaktorer, men de är osäkra på hur stark denna kortsiktiga trend är. Tillverkare i Skandinavien säljer under tillverkningskostnaden även vid moderna sågverk och kämpar för att nå lönsamhet när råvarupriserna är höga, särskilt i kombination med en svag marknad för färdiga produkter. En av RusForests utmärkande egenskaper är att vi har låga råvarukostnader tack vare vår placering och vår strategi med vertikal integration. Den största utmaningen för RusForest i dag är att göra sågverksverksamheten effektivare och höja priserna för slutprodukter genom att förbättra vår produktmix. Detta förutsätter nya torkugnar och annan tillverkningsutrustning. Investeringar pågår fortfarande, framför allt i Bogutjany och i mindre utsträckning i Shenkursk, där idrifttagningen av nya torkugnar bör ha en positiv inverkan under andra halvåret 2012 tack vare de höga priser som erhålls för torkat virke. Produktion av torkade trävaror minskar även transportkostnaderna från Sibirien med cirka 15 till 20 procent tack vare lägre vikt. Utöver att färdigställa installationsarbete är sommaren den period då vi utför större delen av planeringen och platsbesöken inför avverkningen nästkommande år. RusForest genomförde nyligen en satellitbaserad GIS-undersökning av alla skogsarrenden i Bogutjany som ett komplement till befintliga skogsbruksplaner, vilket gjorde det möjligt att genomföra en oberoende värdering av de underliggande art- och markförhållandena i våra nya skogsarrenden. Detta är särskilt viktigt i stora områden med mycket få skogsvägar. När det gäller Bogutjany har undersökningen bekräftat att timret i de förvärvade skogsarrendena håller hög kvalitet. Vårt viktigaste mål för avverkningen under nästa år är att öka andelen lärk som betingar ett högre pris på marknaden, särskilt i Europa. Förra året var det inte möjligt att satsa på avverkning av lärk i full skala, eftersom större delen av bolagets skogsarrenden i exempelvis Magistralny och Bogutjany inte tillhörde bolaget förrän för 12 månader sedan. Det är där som Sibiriens bästa lärk växer naturligt. Att leda den här förändringen kräver ett ambitiöst program för ökad vägintensitet och programmet för vägbyggnad är kraftfullare än under föregående år. Produktionen i Magistralny har stabiliserats sedan april och sågverket där kommer att genomgå ytterligare tekniska förbättringar under andra kvartalet, vilket bör höja både volymer och priser. Framtidsutsikterna för sågat timmer beror på den globala ekonomin. Vi är försiktigt optimistiska när det gäller förbättringar av makromiljön och vi fokuserar på att förbättra effektiviteten vid sågverken och produktmixen för att positionera oss så bra som möjligt när trävarupriserna återhämtar sig. 15 av 27

16 Aktien Aktieinformation RusForest aktien är noterad på First North vid NASDAQ OMX i Stockholm. Handel sker under beteckningen RUSF. Per den 31 mars 2012 uppgick antalet aktier till Vid periodens utgång var aktiekursen 1,57 SEK och Bolagets börsvärde var omkring 150,4 miljoner SEK. Bolagets Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB. ISIN: SE Kortnamn på First North: RUSF Antal aktier (per den 31 mars 2012): I april 2012 genomförde RusForest en företrädesrättsemission om 452 miljoner SEK (före emissionskostnader). Antalet utestående aktier är nu Personaloptioner Vid årsstämman den 10 maj 2012 godkände aktieägarna ett nytt personaloptionsprogram: 2012/2015. Personaloptioner, med rätt att förvärva högst aktier i RusForest, kan utfärdas i programmet. Varje personaloption kan utnyttjas för förvärv av en aktie i Bolaget mot betalning av ett lösenbelopp om 3 SEK. Lösenpris och antal aktier som varje personaloption berättigar till teckning av skall omräknas i händelse av split, fusion, nyemission m.m. i enlighet med marknadspraxis. Styrelsen skall besluta om fördelningen av personaloptioner och fördelningen skall ske inom två kategorier. Kategori 1 omfattar verkställande direktören med tilldelning av högst personaloptioner. Kategori 2 omfattar ledande befattningshavare i Bolaget, förutom verkställande direktören, med en tilldelning av högst personaloptioner per person. Inga personaloptioner av någondera kategorin har tilldelats vid publiceringen av denna rapport. Under det förra optionsprogrammet, som antogs vid årsstämman den 20 maj 2010, har sammanlagt personaloptioner utfärdats till VD Martin Hermansson. Dessa optioner är lika fördelade mellan tre serier, med en genomsnittlig teckningskurs om 26,14 SEK. Återstående ofördelade personaloptioner under 2010 års program kommer att annulleras. Mer information finns i Bolagets årsredovisning 2011 och på Större aktieägare den 31 mars 2012 Ägare Antal Andel % Vostok Nafta Investment ,4 East Capital Fonder ,6 Alecta Pensionsförsäkring ,6 JP Morgan Clearing Corp ,7 Morgan Stanley & Co LLC ,3 Avanza Pension ,3 SSB CL Omnibus AC ,0 Lillevrå Såg AB ,8 Staffan Rasjö ,8 Goldman Sachs & Co ,0 Övriga ,4 Totalt ,0 Cirka 99,2 procent av aktieägarna utnyttjade sina teckningsrätter varför sammansättningen av aktieägarna inte ändrades märkbart efter nyemissionen. 16 av 27

17 Aktiekurs, SEK Omsättning, MSEK RusForest AB 1 januari 31 mars 2012 Handelsdata för perioden januari 2009 mars 2012 Aktiekurs och omsättning 30 Omsättning Aktiekurs Källa: NASDAQ OMX First North Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen kapitel 9. Koncernen och moderbolaget har tillämpat samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i den senaste årsredovisningen. För att säkerställa jämförbarheten har tullar som betalats i samband med timmerförsäljning uppgående till 3,3 miljoner SEK, 3,6 miljoner SEK och 3,5 miljoner SEK nättats mot intäkterna under första, andra och tredje kvartalen Kvalitativ och kvantitativ redovisning av marknadsrisker Koncernens riskbild beskrivs i detalj i den senaste årsredovisningen. 17 av 27

18 KONSOLIDERAD RESULTATRÄKNING FÖR FÖRSTA KVARTALET 2012 Belopp i TSEK Q Q M 2011 Kvarvarande verksamhet Omsättning Kostnad för sålda varor ( ) (87 597) ( ) Bruttoresultat (40 443) 630 (82 264) Övriga rörelseintäkter Distributionskostnader (32 666) (18 873) (79 739) Administrationskostnader (37 951) (24 691) ( ) Övriga kostnader (7 862) (2 081) (20 346) Resultat före finansiella poster ( ) (44 568) ( ) Finansiella intäkter Finansiella kostnader (24 517) (2 115) (54 715) Finansiella poster (18 167) (1 232) (52 634) Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet ( ) (45 800) ( ) Skatt Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet ( ) (39 252) ( ) Verksamhet under avveckling Resultat efter skatt från verksamhet under avveckling (4 300) (5 406) (17 079) Periodens resultat ( ) (44 658) ( ) Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare ( ) (43 815) ( ) Minoritetsintressen (1 211) (843) (3 967) Periodens resultat ( ) (44 658) ( ) DATA PER AKTIE Q Q M 2011 Belopp i SEK 31/03 31/03 31/12 Resultat (1,19) (0,67) (3,32) Eget kapital 10,89 14,24 11,13 Aktiekurs 1,57 14,30 5,30 Antal aktier Q Q M /1-31/03 1/1-31/03 1/1-31/12 Vid periodens början Vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier DEFINITION AV NYCKELTAL Resultat per aktie: Resultat efter skatt dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden. Det finns utstående teckningsoptioner som skulle kunna öka antalet aktier i bolaget med Ingen utspädning har beräknats då teckningsoptionerna under perioden inte skulle ha gett upphov till någon utspädning. 18 av 27

19 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Belopp i TSEK Q Q M 2011 Periodens resultat ( ) (44 658) ( ) Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens (1 668) (57 803) Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt (1 668) (57 803) Summa totalresultat för perioden, efter skatt (23 432) (46 326) ( ) Hänförligt till: Moderbolagets ägare (22 221) (45 483) ( ) Minoritetsintressen (1 211) (843) (3 967) Summa totalresultat för året, efter skatt (23 432) (46 326) ( ) Under kvartalet har huvudvalutorna fluktuerat mot SEK enligt följande: SEK har ökat i värde mot USD med 4,4 procent och mot EUR med 1,0 procent, och försvagats mot RUB med 4,1 procent. 19 av 27

20 KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING PER DEN 31 MARS 2012 Belopp i TSEK 31 mars mars 2011 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Skogsarrenderättigheter Immateriella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Aktuell skattefordran Lånefordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar som innehas för försäljning Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital och reserver Aktiekapital Övrigt kapital Omräkningsreserv (64 151) Balanserat resultat ( ) ( ) Periodens resultat ( ) ( ) Summa eget kapital hänförligt till koncernens aktieägare Minoritetsintressen Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder och upplåning Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder och upplåning Skulder till närstående företag Leverantörsskulder och övriga skulder Kortfristiga skatteskulder Avsättningar Summa kortfristiga skulder Skulder direkt kopplade till tillgångar som innehas för försäljning Summa skulder Summa eget kapital och skulder av 27

21 KONSOLIDERAD KASSAFLÖDESANALYS FÖR PERIODEN Koncernen Belopp i TSEK Q Q M 2011 Årets resultat ( ) (44 658) ( ) Justering för icke kassaflödespåverkande poster, etc Betald skatt (29) (18) (193) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital (62 211) (17 078) ( ) Kassaflödesförändringar i rörelsekapital (4 795) (25 469) Kassaflöde från den löpande verksamheten (55 273) (21 873) ( ) Investeringar i materiella tillgångar (25 187) (17 996) ( ) Intäkter från försäljning av materiella tillgångar Återbetalning av moms på investeringar Köp av dotterbolag (2 098) (13 349) (89 592) Erhållen ränta Lån till närstående företag (558) (2 661) (13 701) Investeringar i finansiella tillgångar - (3 326) - Kassaflöde från investeringsverksamheten (23 649) (35 105) ( ) (Minskning)/Ökning av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde (9 589) (51 378) (38 873) Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel (194) (4 751) Likvida medel vid periodens slut Koncernen Belopp i TSEK Q Q M 2011 Justering för icke kassaflödespåverkande poster, etc. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella tillgångar Skatt (13 640) (6 611) (65 488) Finansiella intäkter (6 350) (883) (2 081) Finansiella kostnader Nettoförlust/vinst från försäljning av materiella anläggningstillgångar Osäkra fordringar Övrig förlust från tillgångar som innehas för försäljning Övriga icke kassaflödespåverkande poster Summa av 27

22 KONSOLIDERADE FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 01/01/ /03/2012 Belopp i TSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet Omräknings kapital -reserv Balanserade vinstmedel Minoritets -intressen Summa Eget kapital vid periodens början (64 151) ( ) Periodens resultat ( ) (1 211) ( ) Övrigt totalresultat Summa totalresultat ( ) (1 211) (23 432) Minskning av aktiekapital ( ) Emissionskostnader Nyemission Eget kapital vid periodens slut ( ) /01/ /03/2011 Belopp i TSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet Omräknings kapital -reserv Balanserade vinstmedel Minoritets -intressen Summa Eget kapital vid periodens början (6 348) ( ) Periodens resultat (43 815) (843) (44 658) Övrigt totalresultat - - (1 668) - - (1 668) Summa totalresultat - - (1 668) (43 815) (843) (46 326) Emissionskostnader Nyemission Eget kapital vid periodens slut (8 016) ( ) /01/ /12/2011 Belopp i TSEK Aktiekapital Aktiekapital Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet Omräknings kapital -reserv Balanserade vinstmedel Minoritets -intressen Summa Eget kapital vid periodens början (6 348) ( ) Periodens resultat ( ) (3 967) ( ) Övrigt totalresultat - - (57 803) - - (57 803) Summa totalresultat - - (57 803) ( ) (3 967) ( ) Minoritetsintressen i förvärvade bolag (19 438) (14 577) Nyemission Eget kapital vid periodens slut (64 151) ( ) Den extra bolagsstämman i RusForest AB den 1 mars 2012 beslutade att minska aktiens nominella värde från 10 SEK per aktie till 1 SEK per aktie. Till följd av detta minskade aktiekapitalet från 958,1 miljoner SEK i början av kvartalet till 95,8 miljoner SEK per den 31 mars av 27

23 NOTER Uppgifterna för 2011 inkluderar intäkter och kostnader för LDK-3 och Infa (båda sedan januari 2011), Sibartles (sedan mars 2011), Nord Timber Group (sedan maj 2011), Kansky (sedan juni 2011) och Adar (sedan juli 2011). De uppgifter som presenteras nedan är följaktligen inte helt jämförbara. Not 1. Kostnad för sålda varor Q Q Personalkostnader Köpt sågtimmer Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella tillgångar Material Energi och bränsle Reparationer och underhåll Avverkningstjänster Skogsarrende Vägunderhåll Övrigt Not 1.2. Vägbyggnad Q Q Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Energi och bränsle Material Övrigt Not 2. Distributionskostnader Q Q Personalkostnader Järnvägstariffer Tullavgifter Övrigt Not 3. Administrationskostnader Q Q Personalkostnader Revisionskostnader Fastighetsskatt Konsultarvoden Övriga kostnader Not 4. Segmentinformation Definitionen av segmenten har utvecklats av företagsledningen för att möjliggöra effektiv prestationsbaserad drift utifrån uppdelningen av produktionsenheter i östra Sibirien och Archangelsk (för skogsbolagen) och Karelen (för grus). RusForest Management LLC ligger i Moskva. Moderbolagen (RusForest AB, Varyag Capital Ltd, Varyag Finance GmbH och RusForest Bermuda) ingår inte i något av de operativa segmenten eftersom de inte genererar några intäkter. Deras tillgångar och kostnader har därför allokerats till de segment som de tillhör. Grussegment klassificeras som avvecklad verksamhet. 23 av 27

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012 Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport april-juni 2012 BESPARINGSPROGRAMMEN SLUTFÖRDA PLANENLIGT LYCKAD NYEMISSION GENOMFÖRD April - juni: Nettoomsättningen uppgick till 6,6 (17,5) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer