RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012"

Transkript

1 RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars

2 RusForest AB Delårsrapport, 1 januari 31 mars 2012 Resultatet för det första kvartalet 2012 Total omsättning för perioden uppgick till 122,7 miljoner SEK (Q1 2011: 88,2 miljoner SEK); Rörelseresultatet före finansieringskostnader för perioden uppgick till -106,8 miljoner SEK (Q1 2011: -44,6 miljoner SEK); Nettoresultatet för perioden uppgick till -115,7 miljoner SEK (Q1 2011: -44,6 miljoner SEK); Resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (Q1 2011: -0,67 SEK); Likvida medel minskade med 8,5 miljoner SEK under perioden, från 23,6 miljoner SEK per den 31 december 2011 till 15,1 miljoner SEK per den 31 mars Väsentliga händelser under det första kvartalet 2012 Koncernens produktionsvolymer förbättrades under första kvartalet 2012 jämfört med fjärde kvartalet 2011 både inom avverkning och inom sågverk. Åtta nya avverkningsgrupper nådde till sist sina destinationer under fjärde kvartalet och var i fullt arbete i Archangelsk, Bogutjany och Magistralny, vilket avsevärt förbättrade avverkningsvolymerna mot slutet av fjärde kvartalet och under första kvartalet Severny Les (Archangelsk) uppvisade rekordhöga avverkningsresultat i mars Produktionsökningen inom sågverken kunde främst ses i Bogutjany och ökningen var resultatet av en stabil avverkning och korrekt leverans av sågtimmer; Transporterna av sågade trävaror eftersläpades till följd av logistikfrågor i Archangelsk och Bogutjany till följd av höga kostnader för is-klassade fartyg samt trafikstockningar vid järnvägsstationen i Karabula. Transporterna av sågade trävaror förbättrades under april 2012; Under första kvartalet 2012 hade Koncernen engångskostnader uppgående till 22,6 miljoner SEK. Kostnaderna inkluderar en periodisering för outnyttjad semester och nedskrivning av massavedslager i Archangelsk. Kostnaderna hade inget direkt samband med verksamheten under första kvartalet; Koncernen fortsatte omstruktureringen av sågverksamheten i Ust-Ilimsk och hyrde sågverket till tredje part från den 1 mars. Huvudelen av de anställda flyttades till det nya bolaget som hyr sågverket (kostnaden uppgick till 1,7 miljoner SEK); Den 15 februari erhöll RusForest ett brygglån om 10 miljoner USD från Vostok Komi (Cyprus) Ltd, ett helägt dotterbolag till Vostok Nafta Investment Ltd. Lånet användes som rörelsekapital för att upprätthålla produktionsvolymer vid alla enheter samt för att behålla tempot i pågående investeringar inom sågverk och transportkapacitet; Den 16 februari beviljades RusForest ett långfristigt investeringslån om 10,5 miljoner USD (70 miljoner SEK) från Sberbanks östsibiriska filial. Lånet löper på sju år. Den första delen av lånet, 5 miljoner USD (32 miljoner SEK), betalades ut i februari 2012 och den andra delen om 5,5 miljoner USD (38 miljoner SEK) förväntas erhållas under andra kvartalet 2012; RusForest utsåg Kirill Pronin till tillförordnad finanschef från och med 2 mars 2012, då den tidigare finanschefen, Vitaly Zhukov, lämnade Bolaget. Kirill Pronin har arbetat som projektchef vid Taiga Asset Management och därefter vid RusForest Management i Moskva sedan Dessförinnan arbetade han vid Transaction Advisory på PricewaterhouseCoopers i Moskva. 2 av 27

3 Väsentliga händelser efter periodens slut I april 2012 genomförde RusForest en övertecknad nyemission om 452 miljoner SEK (före emissionskostnader); Peter Funk, chef för RusForest Trading, slutade den 1 april Martin Hermansson tog tills vidare över hans tjänst med stöd av två nya försäljningschefer som rekryterats till Sibirien respektive Arkhangelsk. Den 1 april 2012 anställdes Yuehua von Fircks för att utveckla försäljningen i Kina. Yuehua von Fircks har under de senaste sju åren jobbat på svenska Setra Group, en av Europas största producenter av sågade trävaror. Hon har gedigen erfarenhet och kan de lokala språken och branschen; Ett nytt personaloptionsprogram godkändes vid årsstämman den 10 maj 2012; Omstruktureringsplanen för avverkningen i Ust-Ilimsk slutfördes. Det mindre hyvleriet i Archangelsk (på Bakaritsa-anläggningen) stängdes och istället ska man inrikta sig på kärnverksamheten i området. 3 av 27

4 VD:s kommentar Resultatet för första kvartalet var en stor besvikelse. Framför allt var intäkterna lägre än förväntat eftersom försäljningen av sågade trävaror var lägre än beräknat. De huvudsakligen skälen till det svaga resultatet är: Förskjutning av intäkterna från produktionen under första kvartalet till omsättningen under andra kvartalet (vilket kommer att öka omsättningen under andra kvartalet); Stora maskinfel i Magistralnij där normal produktionen påbörjades först i april; Ökade distributionskostnader vid de sibiriska enheterna på grund av en monopolistisk höjning av järnvägstarifferna samt en högre (omkring 80 procent) andel transporter från Sibirien av totala transporter; Lägre produktivitet än förväntat per avverkningsenhet. Det svaga resultatet berodde även på engångskostnader om 24 miljoner SEK på grund av: Tidigare periodiserade kostnader för semester som nu ingår på grund av att den ryska lagstiftningen har ändrats; Justering av lagervärde vid Koncernens avverkningsbolag, huvudsakligen på grund av sjunkande priser för massaträ i Ryssland; Omstruktureringskostnader för Ust-Ilimsk sågverk. Trots att resultatet är något av en besvikelse ökar produktionen av sågade trävaror och tillgången vid sågverken. Bolaget räknar med att den positiva trenden med högre produktion av sågade trävaror kommer att fortsätta under det andra kvartalet och omsättningen förväntas bli högre än under det första kvartalet. Såsom tidigare aviserats kommer vi tyvärr att sälja rått virke (ej torkat) från Bogutjany till ett relativt lågt pris fritt fabrik till dess att de nya torkugnarna har färdiginstallerats i slutet av andra kvartalet. Förra året gjordes stora investeringar i avverkningsutrustning och för att undanröja flaskhalsar vid sågverken. Detta har förbättrat produktionsnivåerna inom både avverknings- och sågverkssegmenten. Volymen har ökat sedan sommaren 2011 och under det första kvartalet Avverkningen är årstidsbetingad, med lägre avverkningsnivåer tidigare under sommarmånaderna 2009 och På det området förväntas stora förändringar under 2012 tack vare de nya vägar som byggdes förra året. Detta innebär att genomsnittskostnaden per kubikmeter för sågade trävaror sannolikt stabiliseras på en lägre nivå under året, på grund av kombinationen högre produktion och bättre vägar. Bolaget kommer från och med första kvartalet inte bara att rapportera produktionsvolymer per segment och anläggning, utan även segmentsintäkter. Det implicita försäljningspriset kan därmed beräknas, beroende på olika leveransvillkor som antingen kan vara lokalt fritt fabrik vid skogsvägen eller levererat FCA till hamnen. Transporten av sågade trävaror är dessutom oregelbunden både vad gäller art och kvalitet som transporteras under en viss period och det genomsnittliga priset är inte alltid någon indikator. Av logistiska skäl hänsköts volymerna vid LDK-3 och Bogutjany under det första kvartalet till det andra kvartalet och kommer därmed att ingå i intäkterna för andra kvartalet Detta hade en negativ effekt på resultatet och försämrade EBITDA jämfört med föregående kvartal. Såsom framgår av det nyligen utgivna nyemissionsprospektet fasas förlustverksamhet ut och RusForest har i avsikt att minska antalet anställda vid avverkningen i Ust-Ilimsk med omkring 150 personer. I Ust-Ilimsk har vi också arrenderat ut sågverket till en tredje part. Fokus i Ust-Ilimsk ligger nu på avverkning och vi har upprättat en handlingsplan för tekniska förbättringar och vägbyggnation för nästa år. Utöver omstruktureringsarbetet i Ust-Ilimsk minskar vi även kostnaderna i Archangelsk. I Bakaritsa har Koncernen lagt ner ett mindre hyvleri och nyckelmedarbetare har flyttats över till det stora hyvleriet Infa i närheten av LDK-3. Antalet medarbetare i hyvleriet i Archangelsk har minskat med 40 personer. Vid LDK-3 planerar man för en större budget för 2012 än föregående år och antalet skift har därför utökats för vissa delar av sågverket. 4 av 27

5 I Koncernens mål ingår planerad anläggning av nya vägar motsvarande 151 km under 2012, eftersom det finns ett behov av att förbättra tillgängligheten till alla arrenden. Arbetet inleddes förra året och situationen har redan börjat förbättras i de nya arrendena i Magistralny och Bogutjany som förvärvades under Skogsarrenden som saknar väginfrastruktur och broar kommer inte att kunna trygga en stabil råvarutillgång. Färdigställandet av sågverket i Bogutjany är den största posten på investeringslistan där 10,2 miljoner SEK har avsatts under årets första tre månader, delvis finansierat genom ett lån från den ryska banken Sberbank. Full drift förväntas kunna ske i början av tredje kvartalet Vid sågverket i Shenkursk tas under andra kvartalet en ny torkanläggning med en kapacitet på m³ i drift tillsammans med en ny panna, och sågverket utökar också med ett skift från och med 1 juni. Program för att öka effektiviteten håller på att genomföras tillsammans med ytterligare nedskärningar. Det tål att upprepas att den viktigaste faktorn för att öka lönsamheten under de närmaste kvartalen är ökade produktionsvolymer vid sågverken och en produktmix med högre värde när de nya torkugnarna väl har installerats i Bogutjany och Shenkursk. Företagsledningen satsar på en fortsatt hög takt när det gäller produktion och väggbyggnad. I Magistralny ökade inte produktionen förrän i april då produktionen för första gången var i storleksordningen m³ under månaden. Det sämre resultatet under det första kvartalet berodde på driftstopp i början av året, vilket krävde reparationsarbete. Ingen väsentlig ny sågverkskapacitet tillkom således mellan fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet RusForests nyligen genomförda nyemission tillförde Bolaget 452 miljoner SEK, vilket efter avgifter och amorteringar innebär att det finns cirka 320 miljoner SEK kvar för att täcka planerade framtida investeringar och förbättringar. Nyemissionen övertecknades med omkring 37 procent med en god efterfrågan på eftermarknaden. Vi är tacksamma för aktieägarnas stöd till nyemissionen och vi följer våra investeringsplaner. Mer detaljerade kommentarer om marknaderna finns i avsnittet om framtidsutsikter, men det är olyckligt att vi ännu inte har sett någon lättnad på den underliggande marknaden för branschen. Detta framgår tydligt i de pessimistiska kommentarerna om branschen i kvartalsrapporterna från stora och mognare aktörer i Europa och Skandinavien. De viktigaste frågorna för RusForest under de närmaste två kvartalen är att avsluta installationen av nya torkugnar och annan viktig produktionsutrustning liksom att öka produktiviteten inom avverkningsenheterna för att förbättra lönsamheten vid nuvarande marknadspriser. Bortsett från engångskostnaderna under första kvartalet 2012 om cirka 24 miljoner SEK för personalminskningar, omvärdering av lager och periodiserade kostnader för semesterreserv i dotterbolagen uppvisar Bolaget ett något bättre resultat än fjärde kvartalet Investeringar och prioriteringar har beskrivits utförligt i prospektet som togs fram inför nyemissionen, som finns tillgänglig på vår hemsida, och delvis upprepas i årsredovisningen. Dessa åtgärder sammantaget gör att vi är övertygade om att vi kommer att kunna redovisa en positiv EBITDA för Martin Hermansson VD, RusForest AB 5 av 27

6 Översikt RusForest är ett skogsbolag med verksamhet i östra Sibirien samt i Archangelskregionen i nordvästra Ryssland. Sedan bolagets bildande 2006, har RusForest vuxit med avseende på skogstillgångar och sågverkskapacitet både genom strategiska förvärv och egna utvecklingsprojekt. Bolaget kontrollerar genom långfristiga arrendeavtal omkring 3 miljoner hektar skog med årliga avverkningsrätter om cirka 3,6 miljoner m 3. Under 2011 ökade bolagets skogstillgångar genom förvärvet av NTG i Archangelsk, nya skogsarrenden i Magistralny samt förvärv av två avverkningsbolag i Bogutjanyregionen. RusForests huvudsakliga affärsidé är att förädla tall-, gran- och lärkbeståndet på sina skogsmarker till en rad olika sågade trävaror, varav en mindre andel hyvlade varor inklusive golv- och interiörprodukter. Koncernens sågverkskapacitet som idag uppgår till cirka m 3 beräknas efter fullföljande av pågående investeringar successivt kunna ökas till m 3 sågade trävaror. Det finns ytterligare en betydande potential (upp emot m 3 sågade trävaror) inom ramen för den maximalt tillåtna avverkningen. Ryssland har, jämte Brasilien, världens största timmerreserver och östra Sibirien är känt för sina högkvalitativa tallbestånd och sibiriska lärk. Området är en källa för högkvalitativt sågtimmer samt massaved till den lokala massaindustrin. Skogstillgångarna i dessa områden är av hög kvalitet och är därmed, givet välriktade investeringar inom produktion, mycket lämpliga för att producera sågade trävaror av en kvalitet som är efterfrågad på internationella marknader. RusForest är det sjätte största skogsbolaget i Ryssland i fråga om avverkningsvolymer enligt data sammanställd av Lesprom.ru, och bolagets position kommer att stärkas under de kommande åren. RusForests strategiska mål är att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat skogsbolag i Ryssland genom att fullt utnyttja sina skogstillgångar och samtidigt ge en rimlig avkastning till sina aktieägare. 6 av 27

7 Verksamhet Operativ data Q Enhet RusForest Ust- Ilimsk RusForest Magistralnij Bogutjanskij LPK Arkh 1 (LDK-3, Infa, SevLes) Arkh 2 (Shenkursk+ Bakaritsa) Konsoliderat Q Konsoliderat Q Konsoliderat Q % Q vs Q % Q vs Q RusForest ägarandel 100% 100% 100% 100% 100% Årlig tillåten avverkning (AAC) m % 0% Sågtimmer - avverkat m % 17% Massaved - avverkad m % -11% Sågtimmer - köpt m % 142% Sågade trävaror - produktion m % 28% Sågade trävaror - försäljning m % -18% Flis - försäljning m % -11% Hyvlade produkter - försäljning m % -23% Nyttjandegrad AAC (årsbasis) % 61% 18% 34% 36% 36% 35% 36% 0% 5% Skogsareal Hektar % 0% Informationen ovan är endast ämnad som referens. Boguchansky LPK utgörs av Boguchansky LPK, RusForest Angara, Sibartles, ADAR och LP LDK Kansky. RusForest Ust-Ilimsk utgörs av Tuba Les skogsarrenden. RusForest Magistralny utgörs av RusForest Magistralny, Lesprom och Bamlesstroj. Arkh1 inkluderar Severny Les (NTG:s f.d. avverkningsbolag), LDK-3 (sågverk) och Infa (hyvling). Arkh2 inkluderar Shenkursk (sågverk) och Bakaritsa (hyvling) båda f.d. NTG. Grupperingen har gjorts utifrån interna försörjningskedjor. Avverkningsverksamheten ökade jämfört med första kvartalet 2011 till följd av konsolideringen av avverkningsvolymerna i Severny Les (f.d. Nord Timber Group). I slutet av fjärde kvartalet och början av första kvartalet driftsattes sex avverkningsgrupper (av elva avverknings- och utdrivningsmaskiner från John Deere) samt vägbyggnadsutrustning. Detta medförde bland annat att Severny Les (Archangelsk) nådde rekordstor avverkning i mars I slutet av 2011 hade 75 procent av investeringarna i verksamheterna slutförts. De kvarvarande investeringarna kommer genomföras under 2012, framför allt i transportkapacitet (timmerlastbilar och timmerlastare) för att öka timmervolymen som kan föras ut ur skogen. För att öka kompetensen, och därmed öka optimeringen av utrustning och kvalitet samt minska kostnaderna för underhåll, har svenska operatörer nyligen anställts vid arbetslagen i både Archangelsk och i Sibirien för att sätta de nya avverkningsgrupperna i drift. Sågverksamheten ökade något under första kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet Samtidigt som produktionen vid LDK-3 ökade på grund av att de europeiska expertteamen förbättrade effektiviteten, minskade produktionen vid övriga sågverk. Byggnationsarbetet i Bogutjany är i slutfasen, vilket innefattar en ny timmersorteringsanläggning som är anpassad till de ökade volymerna sågtimmer från avverkningsverksamheten. En ny panna, en automatisk linje för sortering av torkat timmer och nio nya torkugnar från WS Valutec kommer att fördubbla produktionen av torkade sågade trävaror under Logistiken vid Ust-Ilimsk var långt ifrån idealisk, vilket ledde till att hela sågverket arrenderades ut till en lokal entreprenör från 1 mars Resultatet för sågverket i Ust-Ilimsk kommer att konsolideras i Koncernens produktions- och försäljningssiffror fram till den 1 maj 2012, då de kommersiella riskerna med att sälja sågade trävaror och köpa sågtimmer övergår till entreprenören. Fram till dess kommer Koncernen att köpa "sågverkstjänster". Framöver kommer fokus att ligga på avverkningsverksamheten i Ust-Ilimsk och sågverksinvesteringar kommer endast att övervägas när marknadssituationen har förbättrats. Till skillnad från Bogutjany och Magistralny levererar Ust-Ilimsk idag timmer till externa sågverk i närområdet. I Magistralny och Shenkursk befinner sig byggarbetet i slutfasen och finjusteringar pågår. Företagsledningen räknar med att dessa sågverk kommer att kunna bidra till tillväxten under andra kvartalet 2012 och kompensera för volymerna som produceras av Ust-Ilimsk med bättre finansiell effekt. 7 av 27

8 Avverkning, m³ RusForest AB 1 januari 31 mars 2012 Skogsbolagen RusForest-koncernens avverkning* *Informationen ovan är endast ämnad som referens. Operativ data för koncernens dotterbolag före 1 juni 2009 (då kontroll erhölls genom RusForest AB) presenteras för att visa den historiska statistiken för avverkning och sågverksvolymer. Grafen visar volymer sedan januari 2009, månaden då tillförlitliga produktionsdata kunde erhållas från dotterbolag. RusForests avverkningsverksamhet visade en relativt stabil produktionsökning mot slutet av året då delar av ny avverkningsutrustning togs i drift. En minskning av volymerna under andra och tredje kvartalet 2011 berodde huvudsakligen på de stora skogsbränderna i Sibirien och Archangelsk där stora skogsområden stängdes för tillträde. Avverkningsvolymerna förbättrades senare när koncernen fick tillgång till mer avverkningsområden i Bogutjany och Archangelsk samt genom en mer effektiv användning av ny avverkningsutrustning som levererades till Severny Les (i Archangelsk) i september. Under fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet 2012 gjorde den ökade avverkningskapaciteten att volymerna ökade. Produktionseffektivitet per skördemaskin måste dock öka ytterligare under Avverkningen i Severny Les har ökat tack vare fyra nya avverkningsgrupper (tre levererades i slutet av tredje kvartalet och en i november 2011). Detta i kombination med att en svensk instruktör är på plats för att utbilda lokal avverkningspersonal hade en positiv effekt på volymerna under fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet Den ökade vägtillgängligheten är ett resultat av en målinriktad strategi för vägförbättringar som har implementerats vid samtliga enheter, men som varit mest framgångsrik i Archangelsk. Under första kvartalet började Severny Les utveckla området Nizhnaya Toima där det finns bra skog. Det gör det möjligt att transportera timmer på floden till LDK3, vilket är det billigaste transportmedlet. Avverkningsverksamheten i Lesprom (Magistralny) fick två nya avverkningsgrupper en vecka före årets slut. Maskinerna togs i drift i början av januari under ledning av erfarna svenska operatörer som löpande lär upp personalen i Lesprom. Produktionen förbättrades, men i mars tvingades man minska avverkningstakten då ett nytt avverkningsområde inte var tillgängligt på grund av skogsmyndigheternas byråkrati. Under andra kvartalet började Lesprom att avverka nya arrendeområden som erhölls under 2011 genom bolagets status som prioriterat investeringsprojekt (total avverkningskvot om cirka m 3 ). Intensiva väg- och brobyggen i skogsarrendeområdena i Bogutjany inleddes under 2011, och avverkningsverksamheten förstärktes med två nya avverkningsgrupper som levererades i slutet av De första utförliga satellit- och skogsundersökningarna gjordes i arrendeområdena i Bogutjany med hjälp av det finska expertföretaget Indufor OY. De utförliga kartor som blir resultatet av dessa 8 av 27

9 Sågproduktion, m3 RusForest AB 1 januari 31 mars 2012 kommer att underlätta planeringen av avverkningen och göra det möjligt att bygga vägar anpassade efter detta. Under första kvartalet utvecklade ledningen i Bogutjany samarbetet inom avverkning och transport med lokala entreprenörer, vilket har inneburit besparingar för koncernen och gjort arbetet mer konkurrenskraftigt. Avverkningsverksamheten i Ust-Ilimsk kommer att inriktas på den externa försäljningen av såg- och massatimmer. Omstruktureringsprogrammet färdigställdes i början av maj 2012 och de främsta åtgärderna är ytterligare personalminskningar, fokus på kortvirkesavverkning för att minska transportkostnaderna och skapa en enhetlig transportflotta. Ingen kostnadsavsättning gjordes under första kvartalet Sågverken RusForest-koncernens sågverksvolymer* *Informationen ovan är endast ämnad som referens. Operativ data för koncernens dotterbolag före 1 juni 2009 (då kontroll erhölls genom RusForest AB) presenteras för att visa den historiska statistiken för avverkning och sågverksvolymer. Grafen visar volymer sedan januari 2009, månaden då tillförlitliga produktionsdata kunde erhållas från dotterbolag. Volymen vid sågverken fick hjälp av den stabila produktionen vid LDK-3. Sågverken i Sibirien producerade emellertid mindre än förväntat. Även om den ökande trenden från oktober 2011 till mars 2012 beror på säsongsvariationer, var Koncernens verksamhet mycket mer stabil under fjärde kvartalet 2011 jämfört med fjärde kvartalet LDK-3 hade god tillgång på timmer och har gått bra trots fallande marknadspriser på gran. Andelen eget timmer i det stora sågverket ökar hela tiden. Produktionen vid sågverket var god under första kvartalet. Transporterna begränsades dock av dyra transporter med isklassade fartyg, varför LDK-3 byggde upp lager av sågade trävaror. I april-maj kommer transporterna att komma ikapp. Intrimningen av utrustningen i Magistralny i Sibirien fortsatte fram till slutet av 2011 från det att sågverket öppnade i juni Uppstartsfasen har varit långsam på grund av fel på utrustningen, vilket orsakades av att utrustningen stod i lager i över två år innan den installerades. Åtgärder vidtogs under fjärde kvartalet, vilket löste de största problemen. Under första kvartalet 2012 upptäcktes ytterligare fel och efter förhandlingar med leverantören av utrustningen kommer felen att åtgärdas med början under andra kvartalet. 9 av 27

10 I Bogutjany är installationen av en ny timmersorteringsanläggning klar och fem av nio nya torkar har uppförts (bilder finns på RusForests webbplats). Det största arbete som återstår gäller pannan och justerverket där arbete fortfarande pågår. Testkörningen har flyttats fram till slutet av andra kvartalet. Hela sågverkskapaciteten vid RusForest Ust-Ilimsk arrenderades ut till tredje part den 1 mars De kommersiella riskerna förknippade med att köpa sågtimmer och sälja sågade trävaror kommer dock övergå till arrendatorn från den 1 maj. Avverkningsverksamheten i Ust-Ilimsk har förbundit sig att leverera en viss volym sågtimmer från den 1 maj. Makroekonomisk utveckling och marknad Marknadstrenden för sågade trävaror är liksom det allmänna läget i den globala ekonomin för närvarande något osäker. Flertalet tillverkare förväntar sig högre priser under sommarmånaderna, vilket är vanligt på grund av årstidsfaktorer, men de är osäkra på hur stark denna kortsiktiga trend är. Tillverkare i Skandinavien säljer under tillverkningskostnaden även vid moderna sågverk och kämpar för att nå lönsamhet när råvarupriserna är höga, särskilt i kombination med en svag marknad för färdiga produkter. Framtidsutsikterna för sågat timmer beror på den globala ekonomin. Vi är försiktigt optimistiska när det gäller förbättringar av makromiljön och vi fokuserar på att förbättra effektiviteten vid sågverken och produktmixen för att positionera oss så bra som möjligt när trävarupriserna återhämtar sig. Se avsnittet Framtidsutsikter nedan för mer information. 10 av 27

11 Nyckeltal Post Belopp i TSEK Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 12M Omsättning Kostnad sålda varor ( ) ( ) ( ) ( ) (87 597) ( ) EBITDA (69 263) (60 784) (55 229) (35 478) (25 372) ( ) Periodens resultat ( ) (97 230) (77 546) (69 267) (44 658) ( ) Periodens kassaflöde (9 589) (78 386) ( ) (51 378) (38 873) Data per aktie, SEK Resultat (1,19) (1,02) (0,80) (0,70) (0,67) (3,32) Eget kapital 10,89 11,13 12,01 14,07 14,24 11,13 Aktiekurs 1,57 5,30 7,85 11,50 14,30 5,30 Soliditet 47,2 % 51,3 % 58,0 % 62,4 % 79,4 % 51,3 % Finansiellt resultat Allmänt Koncernens resultat påverkades av att resultaträkningarna för de nyförvärvade dotterbolagen (Kansky, Adar och Nord Timber Group) införlivades, vilket gör att uppgifterna för 2012 inte är helt jämförbara med de som redovisades för Koncernens produktion förbättrades under första kvartalet 2012, vilket diskuteras i verksamhetsavsnitten. Framför allt låg avverkningen i linje med den ökade kapaciteten. Detta återspeglades emellertid inte i det finansiella resultatet för det aktuella kvartalet, eftersom transporten av sågade trävaror låg efter produktionen, särskilt i Bogutjany och Archangelsk, vilket ledde till extra fasta kostnader under det första kvartalet utan extra intäkter. Koncernen fortsatte konstruktionsarbetet i Bogutjany och Shenkursk, samtidigt som justering gjordes av sågverksutrustningen i Magistralny där ytterligare fel upptäcktes under första kvartalet. Rörelseresultatet för första kvartalet 2012 påverkades negativt av engångskostnader om 24,3 miljoner SEK som fördelades mellan outnyttjad periodiserad semester (13,1 miljoner SEK), lagerjusteringar (9,5 miljoner SEK) och omstruktureringskostnader i Ust-Ilimsk (1,7 miljoner SEK). Periodiseringen av outnyttjad semester var nödvändigt då ryska lagstiftaren fastslagit att den nationella lagstiftningen ska ha företräde framför den nyligen antagna internationella konventionen N 132 "betald semester" (International Labour Organization, Genève, 1970) som föreskriver att semester som inte utnyttjas inom 18 månader efter årsskiftet förfaller. Lagerjusteringen gäller huvudsakligen avskrivning av massavedlager Archangelsk på grund av den försämrade massavedsmarknaden, vilket ledde till en nedskrivning av massavedslagren i Severny Les. Omstruktureringskostnaderna omfattar sågverkets överföring av personal till ny juridisk person som ägs av entreprenören. De rörelsefrämmande posterna i resultaträkningen berodde huvudsakligen på den ökade belåningen, i form av obligationslånet på 500 miljoner SEK i maj 2011 samt avsevärt ökad leasingfinansiering. Soliditeten sjönk från 79,4 procent i slutet av första kvartalet 2011 till 47,2 procent. Resultaträkning Intäkter Koncernens intäkter från den huvudsakliga produkten (sågade trävaror) förändrades inte i någon större utsträckning på grund av transportproblemen i Archangelsk och Bogutjany. Det medförde däremot att bolagen hade byggt upp avsevärda lager per den 31 mars 2012, motsvarande 194,2 miljoner SEK jämfört med 102,4 miljoner SEK i slutet av första kvartalet Transportsituationen är förväntad att förbättras under andra kvartalet av 27

12 Belopp i TSEK Försäljningsvolym Genomsnittspris (SEK) Q Q Förändring Sågade trävaror ,8 57,0 5 % Sågtimmer ,4 15,9 22 % Massaved ,7 5,3 120 % Flis ,3 2,7 59 % Pellets - - 5,2 - n/a Övriga intäkter (inkl. hyvlade produkter) ,3 7,3 205 % Summa intäkter 122,7 88,2 39 % Ökningen i övriga intäkter berodde på ökade försäljningsvolymer av hyvlade produkter. Dessutom har Koncernen hyrt ut vissa skogsområden till tredje part i Bogutjany och Archangelsk. Fördelning av intäkterna Q (vänster) och Q (höger), andel i % Övriga intäkter (inkl. hyvlade produkter) 18% Massaved 6% Flis 3% Övriga intäkter 8% Flis 3% Sågade trävaror 49% Massaved 14% Sågtimmer 21% Sågade trävaror 62% Sågtimmer 16% Rörelsekostnader RusForests kostnad för sålda varor under första kvartalet 2012 var 163,1 miljoner SEK (Q1 2011: 87,6 miljoner SEK). I första kvartalet 2012 ingår beloppen för Kansky, Adar och NTG som förvärvades efter första kvartalet De avsevärt högre lönekostnaderna berodde på periodiseringen av outnyttjad semester och omstruktureringsprogram i Ust-Ilimsk (se allmänna kommentarer). Utöver Koncernens tillväxt och nämnda engångsposter fortsatte bränslekostnaderna att stiga med procent beroende på enhet under första kvartalet Distributionskostnaderna uppgick till 32,7 miljoner SEK (Q1 2011: 22,2 miljoner SEK) och utgjordes av tullar, järnvägstariffer samt lastnings- och transportkostnader. Järnvägstarifferna har systematiskt ökats av de monopolistiska ryska järnvägarna (6-11 procent på halvårsbasis). Vagnavgifterna har nyligen stabiliserats, men har emellertid ökat med ca procent i jämförelse med första kvartalet Det råder en viss fortsatt brist på järnvägsvagnar i Ryssland. Företagsledningen förhandlar med de ryska järnvägarna om att ändra lastningssystemet för att kunna transportera högre volym per vagn. Ryssland ändrade inte tullreglerna under perioden 2011 till första kvartalet 2012, men förändringar förväntas i september 2012 i samband med anslutningen till WTO. Från och med fjärde kvartalet 2011 har Koncernen kvittat tullkostnader mot intäkter enligt gällande timmerköpeavtal. Lönekostnaderna som ingår i de administrativa kostnaderna återspeglar Koncernens tillväxt och innefattar även periodisering för outnyttjad semester som infördes under första kvartalet Övriga intäkter och kostnader Koncernens övriga intäkter uppgick till 12,1 miljoner SEK och utgjordes huvudsakligen av återbetalning av belopp som betalats för mycket för timmer efter framgångsrika domstolsutslag i Ust-Ilimsk. Koncernens övriga kostnader steg som ett resultat av avskrivning av gamla kundfordringar efter processer i Ust-Ilimsk, Tuba och Archangelsk. 12 av 27

13 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella kostnader uppgick till 24,5 miljoner SEK under perioden (Q1 2011: 2,1 miljoner SEK). Ökningen beror på upplupen ränta kopplad till obligationslånet från maj 2011 och effekterna av koncernens investeringsprogram som huvudsakligen finansieras genom finansiella leasingprogram (inom ramen för de villkor som gäller för obligationslånet). Under första kvartalet 2012 förstärktes RUB med nästan 10 procent i förhållande till USD. Den officiella växelkursen, som sätts av den ryska centralbanken (www.cbr.ru), ändrades från 32,19 RUB per USD till 29,33 RUB per USD. Detta ledde till en valutakursvinst på cirka 6 miljoner SEK på finansiella åtaganden noterade i USD (huvudsakligen finansiell leasing och banklån). Inkomstskatt En uppskjuten skattekredit påverkade Koncernens resultat positivt under första kvartalet Den positiva effekten är en följd av avskrivning av den uppskjutna skatteskuld som Koncernen ackumulerade för en temporär skillnad i värdet på materiella anläggningstillgångar. Nettoresultat Koncernens nettoresultat för perioden uppgick till -115,7 miljoner SEK (Q1 2011: -44,7 miljoner SEK). Andelen av grustillgångens förlust var 4,3 miljoner SEK (Q1 2011: 5,4 miljoner SEK). Balansräkning På grund av att SEK försvagades gentemot RUB under perioden (4,1 procent) steg värdet på de tillgångar och skulder som var noterade i SEK med motsvarande. Tillgångar, skulder och investeringar Inga stora förändringar gjordes i Koncernens sammansättning under perioden. På grund av den stora avverkningen under vintern och de eftersläpande transporterna vid sågverken ökade Koncernens lager med 37 procent från slutet av året, vilket finansierades av motsvarande leverantörsskulder. På skuldsidan ökade låneskulderna till närstående parter på grund av Vostok Naftas brygglån på 10 miljoner USD (se pressmeddelanden om detaljerna kring nyemissionen). Räntebärande obligationer utgörs huvudsakligen av betalningen av huvudbeloppet för obligationen på 500 miljoner SEK samt skulder enligt finansiella leasingavtal. Vid extra bolagsstämman den 1 mars godkände aktieägarna minskningen av aktiens nominella värde till 1 SEK från 10 SEK (minskning till en tiondel) som ett resultat av förlusttäckning i moderbolaget. Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens utgående kassabalans per den 31 mars 2012 var 15,1 miljoner SEK, jämfört med 23,6 miljoner SEK den 31 december Det totala kassautflödet under perioden var 9,6 miljoner SEK (Q1 2011: 51,4 miljoner SEK). Det operativa kassaflödet uppgick till -55,3 miljoner SEK (Q1 2011: -21,9 miljoner SEK) på grund av förluster under perioden. Koncernens kassautflöde från investeringsverksamheten under första kvartalet 2012, uppgick till 23,6 miljoner SEK (2011: 35,1 miljoner SEK). Koncernen investerade 25,2 miljoner SEK för att få bukt på flaskhalsarna inom avverkningen, kompletterande av vägbyggnationsenheter sam utökad sågverkskapacitet (i miljoner SEK): 13 av 27

14 Byggnation av sågverk 14,9 Timmerbilar 4,6 Transportstöd vid avverkning, skördaraggregat 3,8 Utrustning för vägbyggnation 1,9 Totalt 25,2 Koncernen har betalat USD i uppskjuten ersättning för förvärvet av ZAO ADAR med en sista utbetalningen av USD, minus eventuella oförutsedda krav, i juli Den finansiella ställningen förstärktes genom Vostok Naftas brygglån på 10 miljoner USD till dess att Sberbanks investeringsfacilitet på samma belopp erhållits. BLPK erhöll en investeringskredit om 5 miljoner USD från Sberbank. Under andra kvartalet 2012 genomförde Koncernen en nyemission om 452 miljoner SEK och återbetalade samtidigt Vostok Naftas bryggfinansiering till fullo. 14 av 27

15 Framtidsutsikter Marknadstrenden för sågade trävaror är liksom det allmänna läget i den globala ekonomin för närvarande något osäker. Flertalet tillverkare förväntar sig högre priser under sommarmånaderna, vilket är vanligt på grund av årstidsfaktorer, men de är osäkra på hur stark denna kortsiktiga trend är. Tillverkare i Skandinavien säljer under tillverkningskostnaden även vid moderna sågverk och kämpar för att nå lönsamhet när råvarupriserna är höga, särskilt i kombination med en svag marknad för färdiga produkter. En av RusForests utmärkande egenskaper är att vi har låga råvarukostnader tack vare vår placering och vår strategi med vertikal integration. Den största utmaningen för RusForest i dag är att göra sågverksverksamheten effektivare och höja priserna för slutprodukter genom att förbättra vår produktmix. Detta förutsätter nya torkugnar och annan tillverkningsutrustning. Investeringar pågår fortfarande, framför allt i Bogutjany och i mindre utsträckning i Shenkursk, där idrifttagningen av nya torkugnar bör ha en positiv inverkan under andra halvåret 2012 tack vare de höga priser som erhålls för torkat virke. Produktion av torkade trävaror minskar även transportkostnaderna från Sibirien med cirka 15 till 20 procent tack vare lägre vikt. Utöver att färdigställa installationsarbete är sommaren den period då vi utför större delen av planeringen och platsbesöken inför avverkningen nästkommande år. RusForest genomförde nyligen en satellitbaserad GIS-undersökning av alla skogsarrenden i Bogutjany som ett komplement till befintliga skogsbruksplaner, vilket gjorde det möjligt att genomföra en oberoende värdering av de underliggande art- och markförhållandena i våra nya skogsarrenden. Detta är särskilt viktigt i stora områden med mycket få skogsvägar. När det gäller Bogutjany har undersökningen bekräftat att timret i de förvärvade skogsarrendena håller hög kvalitet. Vårt viktigaste mål för avverkningen under nästa år är att öka andelen lärk som betingar ett högre pris på marknaden, särskilt i Europa. Förra året var det inte möjligt att satsa på avverkning av lärk i full skala, eftersom större delen av bolagets skogsarrenden i exempelvis Magistralny och Bogutjany inte tillhörde bolaget förrän för 12 månader sedan. Det är där som Sibiriens bästa lärk växer naturligt. Att leda den här förändringen kräver ett ambitiöst program för ökad vägintensitet och programmet för vägbyggnad är kraftfullare än under föregående år. Produktionen i Magistralny har stabiliserats sedan april och sågverket där kommer att genomgå ytterligare tekniska förbättringar under andra kvartalet, vilket bör höja både volymer och priser. Framtidsutsikterna för sågat timmer beror på den globala ekonomin. Vi är försiktigt optimistiska när det gäller förbättringar av makromiljön och vi fokuserar på att förbättra effektiviteten vid sågverken och produktmixen för att positionera oss så bra som möjligt när trävarupriserna återhämtar sig. 15 av 27

16 Aktien Aktieinformation RusForest aktien är noterad på First North vid NASDAQ OMX i Stockholm. Handel sker under beteckningen RUSF. Per den 31 mars 2012 uppgick antalet aktier till Vid periodens utgång var aktiekursen 1,57 SEK och Bolagets börsvärde var omkring 150,4 miljoner SEK. Bolagets Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB. ISIN: SE Kortnamn på First North: RUSF Antal aktier (per den 31 mars 2012): I april 2012 genomförde RusForest en företrädesrättsemission om 452 miljoner SEK (före emissionskostnader). Antalet utestående aktier är nu Personaloptioner Vid årsstämman den 10 maj 2012 godkände aktieägarna ett nytt personaloptionsprogram: 2012/2015. Personaloptioner, med rätt att förvärva högst aktier i RusForest, kan utfärdas i programmet. Varje personaloption kan utnyttjas för förvärv av en aktie i Bolaget mot betalning av ett lösenbelopp om 3 SEK. Lösenpris och antal aktier som varje personaloption berättigar till teckning av skall omräknas i händelse av split, fusion, nyemission m.m. i enlighet med marknadspraxis. Styrelsen skall besluta om fördelningen av personaloptioner och fördelningen skall ske inom två kategorier. Kategori 1 omfattar verkställande direktören med tilldelning av högst personaloptioner. Kategori 2 omfattar ledande befattningshavare i Bolaget, förutom verkställande direktören, med en tilldelning av högst personaloptioner per person. Inga personaloptioner av någondera kategorin har tilldelats vid publiceringen av denna rapport. Under det förra optionsprogrammet, som antogs vid årsstämman den 20 maj 2010, har sammanlagt personaloptioner utfärdats till VD Martin Hermansson. Dessa optioner är lika fördelade mellan tre serier, med en genomsnittlig teckningskurs om 26,14 SEK. Återstående ofördelade personaloptioner under 2010 års program kommer att annulleras. Mer information finns i Bolagets årsredovisning 2011 och på Större aktieägare den 31 mars 2012 Ägare Antal Andel % Vostok Nafta Investment ,4 East Capital Fonder ,6 Alecta Pensionsförsäkring ,6 JP Morgan Clearing Corp ,7 Morgan Stanley & Co LLC ,3 Avanza Pension ,3 SSB CL Omnibus AC ,0 Lillevrå Såg AB ,8 Staffan Rasjö ,8 Goldman Sachs & Co ,0 Övriga ,4 Totalt ,0 Cirka 99,2 procent av aktieägarna utnyttjade sina teckningsrätter varför sammansättningen av aktieägarna inte ändrades märkbart efter nyemissionen. 16 av 27

17 Aktiekurs, SEK Omsättning, MSEK RusForest AB 1 januari 31 mars 2012 Handelsdata för perioden januari 2009 mars 2012 Aktiekurs och omsättning 30 Omsättning Aktiekurs Källa: NASDAQ OMX First North Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen kapitel 9. Koncernen och moderbolaget har tillämpat samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i den senaste årsredovisningen. För att säkerställa jämförbarheten har tullar som betalats i samband med timmerförsäljning uppgående till 3,3 miljoner SEK, 3,6 miljoner SEK och 3,5 miljoner SEK nättats mot intäkterna under första, andra och tredje kvartalen Kvalitativ och kvantitativ redovisning av marknadsrisker Koncernens riskbild beskrivs i detalj i den senaste årsredovisningen. 17 av 27

18 KONSOLIDERAD RESULTATRÄKNING FÖR FÖRSTA KVARTALET 2012 Belopp i TSEK Q Q M 2011 Kvarvarande verksamhet Omsättning Kostnad för sålda varor ( ) (87 597) ( ) Bruttoresultat (40 443) 630 (82 264) Övriga rörelseintäkter Distributionskostnader (32 666) (18 873) (79 739) Administrationskostnader (37 951) (24 691) ( ) Övriga kostnader (7 862) (2 081) (20 346) Resultat före finansiella poster ( ) (44 568) ( ) Finansiella intäkter Finansiella kostnader (24 517) (2 115) (54 715) Finansiella poster (18 167) (1 232) (52 634) Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet ( ) (45 800) ( ) Skatt Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet ( ) (39 252) ( ) Verksamhet under avveckling Resultat efter skatt från verksamhet under avveckling (4 300) (5 406) (17 079) Periodens resultat ( ) (44 658) ( ) Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare ( ) (43 815) ( ) Minoritetsintressen (1 211) (843) (3 967) Periodens resultat ( ) (44 658) ( ) DATA PER AKTIE Q Q M 2011 Belopp i SEK 31/03 31/03 31/12 Resultat (1,19) (0,67) (3,32) Eget kapital 10,89 14,24 11,13 Aktiekurs 1,57 14,30 5,30 Antal aktier Q Q M /1-31/03 1/1-31/03 1/1-31/12 Vid periodens början Vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier DEFINITION AV NYCKELTAL Resultat per aktie: Resultat efter skatt dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden. Det finns utstående teckningsoptioner som skulle kunna öka antalet aktier i bolaget med Ingen utspädning har beräknats då teckningsoptionerna under perioden inte skulle ha gett upphov till någon utspädning. 18 av 27

19 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Belopp i TSEK Q Q M 2011 Periodens resultat ( ) (44 658) ( ) Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens (1 668) (57 803) Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt (1 668) (57 803) Summa totalresultat för perioden, efter skatt (23 432) (46 326) ( ) Hänförligt till: Moderbolagets ägare (22 221) (45 483) ( ) Minoritetsintressen (1 211) (843) (3 967) Summa totalresultat för året, efter skatt (23 432) (46 326) ( ) Under kvartalet har huvudvalutorna fluktuerat mot SEK enligt följande: SEK har ökat i värde mot USD med 4,4 procent och mot EUR med 1,0 procent, och försvagats mot RUB med 4,1 procent. 19 av 27

20 KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING PER DEN 31 MARS 2012 Belopp i TSEK 31 mars mars 2011 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Skogsarrenderättigheter Immateriella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Aktuell skattefordran Lånefordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar som innehas för försäljning Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital och reserver Aktiekapital Övrigt kapital Omräkningsreserv (64 151) Balanserat resultat ( ) ( ) Periodens resultat ( ) ( ) Summa eget kapital hänförligt till koncernens aktieägare Minoritetsintressen Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder och upplåning Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder och upplåning Skulder till närstående företag Leverantörsskulder och övriga skulder Kortfristiga skatteskulder Avsättningar Summa kortfristiga skulder Skulder direkt kopplade till tillgångar som innehas för försäljning Summa skulder Summa eget kapital och skulder av 27

21 KONSOLIDERAD KASSAFLÖDESANALYS FÖR PERIODEN Koncernen Belopp i TSEK Q Q M 2011 Årets resultat ( ) (44 658) ( ) Justering för icke kassaflödespåverkande poster, etc Betald skatt (29) (18) (193) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital (62 211) (17 078) ( ) Kassaflödesförändringar i rörelsekapital (4 795) (25 469) Kassaflöde från den löpande verksamheten (55 273) (21 873) ( ) Investeringar i materiella tillgångar (25 187) (17 996) ( ) Intäkter från försäljning av materiella tillgångar Återbetalning av moms på investeringar Köp av dotterbolag (2 098) (13 349) (89 592) Erhållen ränta Lån till närstående företag (558) (2 661) (13 701) Investeringar i finansiella tillgångar - (3 326) - Kassaflöde från investeringsverksamheten (23 649) (35 105) ( ) (Minskning)/Ökning av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde (9 589) (51 378) (38 873) Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel (194) (4 751) Likvida medel vid periodens slut Koncernen Belopp i TSEK Q Q M 2011 Justering för icke kassaflödespåverkande poster, etc. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella tillgångar Skatt (13 640) (6 611) (65 488) Finansiella intäkter (6 350) (883) (2 081) Finansiella kostnader Nettoförlust/vinst från försäljning av materiella anläggningstillgångar Osäkra fordringar Övrig förlust från tillgångar som innehas för försäljning Övriga icke kassaflödespåverkande poster Summa av 27

22 KONSOLIDERADE FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 01/01/ /03/2012 Belopp i TSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet Omräknings kapital -reserv Balanserade vinstmedel Minoritets -intressen Summa Eget kapital vid periodens början (64 151) ( ) Periodens resultat ( ) (1 211) ( ) Övrigt totalresultat Summa totalresultat ( ) (1 211) (23 432) Minskning av aktiekapital ( ) Emissionskostnader Nyemission Eget kapital vid periodens slut ( ) /01/ /03/2011 Belopp i TSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet Omräknings kapital -reserv Balanserade vinstmedel Minoritets -intressen Summa Eget kapital vid periodens början (6 348) ( ) Periodens resultat (43 815) (843) (44 658) Övrigt totalresultat - - (1 668) - - (1 668) Summa totalresultat - - (1 668) (43 815) (843) (46 326) Emissionskostnader Nyemission Eget kapital vid periodens slut (8 016) ( ) /01/ /12/2011 Belopp i TSEK Aktiekapital Aktiekapital Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet Omräknings kapital -reserv Balanserade vinstmedel Minoritets -intressen Summa Eget kapital vid periodens början (6 348) ( ) Periodens resultat ( ) (3 967) ( ) Övrigt totalresultat - - (57 803) - - (57 803) Summa totalresultat - - (57 803) ( ) (3 967) ( ) Minoritetsintressen i förvärvade bolag (19 438) (14 577) Nyemission Eget kapital vid periodens slut (64 151) ( ) Den extra bolagsstämman i RusForest AB den 1 mars 2012 beslutade att minska aktiens nominella värde från 10 SEK per aktie till 1 SEK per aktie. Till följd av detta minskade aktiekapitalet från 958,1 miljoner SEK i början av kvartalet till 95,8 miljoner SEK per den 31 mars av 27

23 NOTER Uppgifterna för 2011 inkluderar intäkter och kostnader för LDK-3 och Infa (båda sedan januari 2011), Sibartles (sedan mars 2011), Nord Timber Group (sedan maj 2011), Kansky (sedan juni 2011) och Adar (sedan juli 2011). De uppgifter som presenteras nedan är följaktligen inte helt jämförbara. Not 1. Kostnad för sålda varor Q Q Personalkostnader Köpt sågtimmer Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella tillgångar Material Energi och bränsle Reparationer och underhåll Avverkningstjänster Skogsarrende Vägunderhåll Övrigt Not 1.2. Vägbyggnad Q Q Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Energi och bränsle Material Övrigt Not 2. Distributionskostnader Q Q Personalkostnader Järnvägstariffer Tullavgifter Övrigt Not 3. Administrationskostnader Q Q Personalkostnader Revisionskostnader Fastighetsskatt Konsultarvoden Övriga kostnader Not 4. Segmentinformation Definitionen av segmenten har utvecklats av företagsledningen för att möjliggöra effektiv prestationsbaserad drift utifrån uppdelningen av produktionsenheter i östra Sibirien och Archangelsk (för skogsbolagen) och Karelen (för grus). RusForest Management LLC ligger i Moskva. Moderbolagen (RusForest AB, Varyag Capital Ltd, Varyag Finance GmbH och RusForest Bermuda) ingår inte i något av de operativa segmenten eftersom de inte genererar några intäkter. Deras tillgångar och kostnader har därför allokerats till de segment som de tillhör. Grussegment klassificeras som avvecklad verksamhet. 23 av 27

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

RusForest AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011

RusForest AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 RusForest AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 1 www.rusforest.com RusForest AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Resultatet för tolv månader fram till 31 december 2011 Total omsättning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 1 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer