RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012"

Transkript

1 RusForest AB Delårsrapport 1 januari 31 mars

2 RusForest AB Delårsrapport, 1 januari 31 mars 2012 Resultatet för det första kvartalet 2012 Total omsättning för perioden uppgick till 122,7 miljoner SEK (Q1 2011: 88,2 miljoner SEK); Rörelseresultatet före finansieringskostnader för perioden uppgick till -106,8 miljoner SEK (Q1 2011: -44,6 miljoner SEK); Nettoresultatet för perioden uppgick till -115,7 miljoner SEK (Q1 2011: -44,6 miljoner SEK); Resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (Q1 2011: -0,67 SEK); Likvida medel minskade med 8,5 miljoner SEK under perioden, från 23,6 miljoner SEK per den 31 december 2011 till 15,1 miljoner SEK per den 31 mars Väsentliga händelser under det första kvartalet 2012 Koncernens produktionsvolymer förbättrades under första kvartalet 2012 jämfört med fjärde kvartalet 2011 både inom avverkning och inom sågverk. Åtta nya avverkningsgrupper nådde till sist sina destinationer under fjärde kvartalet och var i fullt arbete i Archangelsk, Bogutjany och Magistralny, vilket avsevärt förbättrade avverkningsvolymerna mot slutet av fjärde kvartalet och under första kvartalet Severny Les (Archangelsk) uppvisade rekordhöga avverkningsresultat i mars Produktionsökningen inom sågverken kunde främst ses i Bogutjany och ökningen var resultatet av en stabil avverkning och korrekt leverans av sågtimmer; Transporterna av sågade trävaror eftersläpades till följd av logistikfrågor i Archangelsk och Bogutjany till följd av höga kostnader för is-klassade fartyg samt trafikstockningar vid järnvägsstationen i Karabula. Transporterna av sågade trävaror förbättrades under april 2012; Under första kvartalet 2012 hade Koncernen engångskostnader uppgående till 22,6 miljoner SEK. Kostnaderna inkluderar en periodisering för outnyttjad semester och nedskrivning av massavedslager i Archangelsk. Kostnaderna hade inget direkt samband med verksamheten under första kvartalet; Koncernen fortsatte omstruktureringen av sågverksamheten i Ust-Ilimsk och hyrde sågverket till tredje part från den 1 mars. Huvudelen av de anställda flyttades till det nya bolaget som hyr sågverket (kostnaden uppgick till 1,7 miljoner SEK); Den 15 februari erhöll RusForest ett brygglån om 10 miljoner USD från Vostok Komi (Cyprus) Ltd, ett helägt dotterbolag till Vostok Nafta Investment Ltd. Lånet användes som rörelsekapital för att upprätthålla produktionsvolymer vid alla enheter samt för att behålla tempot i pågående investeringar inom sågverk och transportkapacitet; Den 16 februari beviljades RusForest ett långfristigt investeringslån om 10,5 miljoner USD (70 miljoner SEK) från Sberbanks östsibiriska filial. Lånet löper på sju år. Den första delen av lånet, 5 miljoner USD (32 miljoner SEK), betalades ut i februari 2012 och den andra delen om 5,5 miljoner USD (38 miljoner SEK) förväntas erhållas under andra kvartalet 2012; RusForest utsåg Kirill Pronin till tillförordnad finanschef från och med 2 mars 2012, då den tidigare finanschefen, Vitaly Zhukov, lämnade Bolaget. Kirill Pronin har arbetat som projektchef vid Taiga Asset Management och därefter vid RusForest Management i Moskva sedan Dessförinnan arbetade han vid Transaction Advisory på PricewaterhouseCoopers i Moskva. 2 av 27

3 Väsentliga händelser efter periodens slut I april 2012 genomförde RusForest en övertecknad nyemission om 452 miljoner SEK (före emissionskostnader); Peter Funk, chef för RusForest Trading, slutade den 1 april Martin Hermansson tog tills vidare över hans tjänst med stöd av två nya försäljningschefer som rekryterats till Sibirien respektive Arkhangelsk. Den 1 april 2012 anställdes Yuehua von Fircks för att utveckla försäljningen i Kina. Yuehua von Fircks har under de senaste sju åren jobbat på svenska Setra Group, en av Europas största producenter av sågade trävaror. Hon har gedigen erfarenhet och kan de lokala språken och branschen; Ett nytt personaloptionsprogram godkändes vid årsstämman den 10 maj 2012; Omstruktureringsplanen för avverkningen i Ust-Ilimsk slutfördes. Det mindre hyvleriet i Archangelsk (på Bakaritsa-anläggningen) stängdes och istället ska man inrikta sig på kärnverksamheten i området. 3 av 27

4 VD:s kommentar Resultatet för första kvartalet var en stor besvikelse. Framför allt var intäkterna lägre än förväntat eftersom försäljningen av sågade trävaror var lägre än beräknat. De huvudsakligen skälen till det svaga resultatet är: Förskjutning av intäkterna från produktionen under första kvartalet till omsättningen under andra kvartalet (vilket kommer att öka omsättningen under andra kvartalet); Stora maskinfel i Magistralnij där normal produktionen påbörjades först i april; Ökade distributionskostnader vid de sibiriska enheterna på grund av en monopolistisk höjning av järnvägstarifferna samt en högre (omkring 80 procent) andel transporter från Sibirien av totala transporter; Lägre produktivitet än förväntat per avverkningsenhet. Det svaga resultatet berodde även på engångskostnader om 24 miljoner SEK på grund av: Tidigare periodiserade kostnader för semester som nu ingår på grund av att den ryska lagstiftningen har ändrats; Justering av lagervärde vid Koncernens avverkningsbolag, huvudsakligen på grund av sjunkande priser för massaträ i Ryssland; Omstruktureringskostnader för Ust-Ilimsk sågverk. Trots att resultatet är något av en besvikelse ökar produktionen av sågade trävaror och tillgången vid sågverken. Bolaget räknar med att den positiva trenden med högre produktion av sågade trävaror kommer att fortsätta under det andra kvartalet och omsättningen förväntas bli högre än under det första kvartalet. Såsom tidigare aviserats kommer vi tyvärr att sälja rått virke (ej torkat) från Bogutjany till ett relativt lågt pris fritt fabrik till dess att de nya torkugnarna har färdiginstallerats i slutet av andra kvartalet. Förra året gjordes stora investeringar i avverkningsutrustning och för att undanröja flaskhalsar vid sågverken. Detta har förbättrat produktionsnivåerna inom både avverknings- och sågverkssegmenten. Volymen har ökat sedan sommaren 2011 och under det första kvartalet Avverkningen är årstidsbetingad, med lägre avverkningsnivåer tidigare under sommarmånaderna 2009 och På det området förväntas stora förändringar under 2012 tack vare de nya vägar som byggdes förra året. Detta innebär att genomsnittskostnaden per kubikmeter för sågade trävaror sannolikt stabiliseras på en lägre nivå under året, på grund av kombinationen högre produktion och bättre vägar. Bolaget kommer från och med första kvartalet inte bara att rapportera produktionsvolymer per segment och anläggning, utan även segmentsintäkter. Det implicita försäljningspriset kan därmed beräknas, beroende på olika leveransvillkor som antingen kan vara lokalt fritt fabrik vid skogsvägen eller levererat FCA till hamnen. Transporten av sågade trävaror är dessutom oregelbunden både vad gäller art och kvalitet som transporteras under en viss period och det genomsnittliga priset är inte alltid någon indikator. Av logistiska skäl hänsköts volymerna vid LDK-3 och Bogutjany under det första kvartalet till det andra kvartalet och kommer därmed att ingå i intäkterna för andra kvartalet Detta hade en negativ effekt på resultatet och försämrade EBITDA jämfört med föregående kvartal. Såsom framgår av det nyligen utgivna nyemissionsprospektet fasas förlustverksamhet ut och RusForest har i avsikt att minska antalet anställda vid avverkningen i Ust-Ilimsk med omkring 150 personer. I Ust-Ilimsk har vi också arrenderat ut sågverket till en tredje part. Fokus i Ust-Ilimsk ligger nu på avverkning och vi har upprättat en handlingsplan för tekniska förbättringar och vägbyggnation för nästa år. Utöver omstruktureringsarbetet i Ust-Ilimsk minskar vi även kostnaderna i Archangelsk. I Bakaritsa har Koncernen lagt ner ett mindre hyvleri och nyckelmedarbetare har flyttats över till det stora hyvleriet Infa i närheten av LDK-3. Antalet medarbetare i hyvleriet i Archangelsk har minskat med 40 personer. Vid LDK-3 planerar man för en större budget för 2012 än föregående år och antalet skift har därför utökats för vissa delar av sågverket. 4 av 27

5 I Koncernens mål ingår planerad anläggning av nya vägar motsvarande 151 km under 2012, eftersom det finns ett behov av att förbättra tillgängligheten till alla arrenden. Arbetet inleddes förra året och situationen har redan börjat förbättras i de nya arrendena i Magistralny och Bogutjany som förvärvades under Skogsarrenden som saknar väginfrastruktur och broar kommer inte att kunna trygga en stabil råvarutillgång. Färdigställandet av sågverket i Bogutjany är den största posten på investeringslistan där 10,2 miljoner SEK har avsatts under årets första tre månader, delvis finansierat genom ett lån från den ryska banken Sberbank. Full drift förväntas kunna ske i början av tredje kvartalet Vid sågverket i Shenkursk tas under andra kvartalet en ny torkanläggning med en kapacitet på m³ i drift tillsammans med en ny panna, och sågverket utökar också med ett skift från och med 1 juni. Program för att öka effektiviteten håller på att genomföras tillsammans med ytterligare nedskärningar. Det tål att upprepas att den viktigaste faktorn för att öka lönsamheten under de närmaste kvartalen är ökade produktionsvolymer vid sågverken och en produktmix med högre värde när de nya torkugnarna väl har installerats i Bogutjany och Shenkursk. Företagsledningen satsar på en fortsatt hög takt när det gäller produktion och väggbyggnad. I Magistralny ökade inte produktionen förrän i april då produktionen för första gången var i storleksordningen m³ under månaden. Det sämre resultatet under det första kvartalet berodde på driftstopp i början av året, vilket krävde reparationsarbete. Ingen väsentlig ny sågverkskapacitet tillkom således mellan fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet RusForests nyligen genomförda nyemission tillförde Bolaget 452 miljoner SEK, vilket efter avgifter och amorteringar innebär att det finns cirka 320 miljoner SEK kvar för att täcka planerade framtida investeringar och förbättringar. Nyemissionen övertecknades med omkring 37 procent med en god efterfrågan på eftermarknaden. Vi är tacksamma för aktieägarnas stöd till nyemissionen och vi följer våra investeringsplaner. Mer detaljerade kommentarer om marknaderna finns i avsnittet om framtidsutsikter, men det är olyckligt att vi ännu inte har sett någon lättnad på den underliggande marknaden för branschen. Detta framgår tydligt i de pessimistiska kommentarerna om branschen i kvartalsrapporterna från stora och mognare aktörer i Europa och Skandinavien. De viktigaste frågorna för RusForest under de närmaste två kvartalen är att avsluta installationen av nya torkugnar och annan viktig produktionsutrustning liksom att öka produktiviteten inom avverkningsenheterna för att förbättra lönsamheten vid nuvarande marknadspriser. Bortsett från engångskostnaderna under första kvartalet 2012 om cirka 24 miljoner SEK för personalminskningar, omvärdering av lager och periodiserade kostnader för semesterreserv i dotterbolagen uppvisar Bolaget ett något bättre resultat än fjärde kvartalet Investeringar och prioriteringar har beskrivits utförligt i prospektet som togs fram inför nyemissionen, som finns tillgänglig på vår hemsida, och delvis upprepas i årsredovisningen. Dessa åtgärder sammantaget gör att vi är övertygade om att vi kommer att kunna redovisa en positiv EBITDA för Martin Hermansson VD, RusForest AB 5 av 27

6 Översikt RusForest är ett skogsbolag med verksamhet i östra Sibirien samt i Archangelskregionen i nordvästra Ryssland. Sedan bolagets bildande 2006, har RusForest vuxit med avseende på skogstillgångar och sågverkskapacitet både genom strategiska förvärv och egna utvecklingsprojekt. Bolaget kontrollerar genom långfristiga arrendeavtal omkring 3 miljoner hektar skog med årliga avverkningsrätter om cirka 3,6 miljoner m 3. Under 2011 ökade bolagets skogstillgångar genom förvärvet av NTG i Archangelsk, nya skogsarrenden i Magistralny samt förvärv av två avverkningsbolag i Bogutjanyregionen. RusForests huvudsakliga affärsidé är att förädla tall-, gran- och lärkbeståndet på sina skogsmarker till en rad olika sågade trävaror, varav en mindre andel hyvlade varor inklusive golv- och interiörprodukter. Koncernens sågverkskapacitet som idag uppgår till cirka m 3 beräknas efter fullföljande av pågående investeringar successivt kunna ökas till m 3 sågade trävaror. Det finns ytterligare en betydande potential (upp emot m 3 sågade trävaror) inom ramen för den maximalt tillåtna avverkningen. Ryssland har, jämte Brasilien, världens största timmerreserver och östra Sibirien är känt för sina högkvalitativa tallbestånd och sibiriska lärk. Området är en källa för högkvalitativt sågtimmer samt massaved till den lokala massaindustrin. Skogstillgångarna i dessa områden är av hög kvalitet och är därmed, givet välriktade investeringar inom produktion, mycket lämpliga för att producera sågade trävaror av en kvalitet som är efterfrågad på internationella marknader. RusForest är det sjätte största skogsbolaget i Ryssland i fråga om avverkningsvolymer enligt data sammanställd av Lesprom.ru, och bolagets position kommer att stärkas under de kommande åren. RusForests strategiska mål är att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat skogsbolag i Ryssland genom att fullt utnyttja sina skogstillgångar och samtidigt ge en rimlig avkastning till sina aktieägare. 6 av 27

7 Verksamhet Operativ data Q Enhet RusForest Ust- Ilimsk RusForest Magistralnij Bogutjanskij LPK Arkh 1 (LDK-3, Infa, SevLes) Arkh 2 (Shenkursk+ Bakaritsa) Konsoliderat Q Konsoliderat Q Konsoliderat Q % Q vs Q % Q vs Q RusForest ägarandel 100% 100% 100% 100% 100% Årlig tillåten avverkning (AAC) m % 0% Sågtimmer - avverkat m % 17% Massaved - avverkad m % -11% Sågtimmer - köpt m % 142% Sågade trävaror - produktion m % 28% Sågade trävaror - försäljning m % -18% Flis - försäljning m % -11% Hyvlade produkter - försäljning m % -23% Nyttjandegrad AAC (årsbasis) % 61% 18% 34% 36% 36% 35% 36% 0% 5% Skogsareal Hektar % 0% Informationen ovan är endast ämnad som referens. Boguchansky LPK utgörs av Boguchansky LPK, RusForest Angara, Sibartles, ADAR och LP LDK Kansky. RusForest Ust-Ilimsk utgörs av Tuba Les skogsarrenden. RusForest Magistralny utgörs av RusForest Magistralny, Lesprom och Bamlesstroj. Arkh1 inkluderar Severny Les (NTG:s f.d. avverkningsbolag), LDK-3 (sågverk) och Infa (hyvling). Arkh2 inkluderar Shenkursk (sågverk) och Bakaritsa (hyvling) båda f.d. NTG. Grupperingen har gjorts utifrån interna försörjningskedjor. Avverkningsverksamheten ökade jämfört med första kvartalet 2011 till följd av konsolideringen av avverkningsvolymerna i Severny Les (f.d. Nord Timber Group). I slutet av fjärde kvartalet och början av första kvartalet driftsattes sex avverkningsgrupper (av elva avverknings- och utdrivningsmaskiner från John Deere) samt vägbyggnadsutrustning. Detta medförde bland annat att Severny Les (Archangelsk) nådde rekordstor avverkning i mars I slutet av 2011 hade 75 procent av investeringarna i verksamheterna slutförts. De kvarvarande investeringarna kommer genomföras under 2012, framför allt i transportkapacitet (timmerlastbilar och timmerlastare) för att öka timmervolymen som kan föras ut ur skogen. För att öka kompetensen, och därmed öka optimeringen av utrustning och kvalitet samt minska kostnaderna för underhåll, har svenska operatörer nyligen anställts vid arbetslagen i både Archangelsk och i Sibirien för att sätta de nya avverkningsgrupperna i drift. Sågverksamheten ökade något under första kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet Samtidigt som produktionen vid LDK-3 ökade på grund av att de europeiska expertteamen förbättrade effektiviteten, minskade produktionen vid övriga sågverk. Byggnationsarbetet i Bogutjany är i slutfasen, vilket innefattar en ny timmersorteringsanläggning som är anpassad till de ökade volymerna sågtimmer från avverkningsverksamheten. En ny panna, en automatisk linje för sortering av torkat timmer och nio nya torkugnar från WS Valutec kommer att fördubbla produktionen av torkade sågade trävaror under Logistiken vid Ust-Ilimsk var långt ifrån idealisk, vilket ledde till att hela sågverket arrenderades ut till en lokal entreprenör från 1 mars Resultatet för sågverket i Ust-Ilimsk kommer att konsolideras i Koncernens produktions- och försäljningssiffror fram till den 1 maj 2012, då de kommersiella riskerna med att sälja sågade trävaror och köpa sågtimmer övergår till entreprenören. Fram till dess kommer Koncernen att köpa "sågverkstjänster". Framöver kommer fokus att ligga på avverkningsverksamheten i Ust-Ilimsk och sågverksinvesteringar kommer endast att övervägas när marknadssituationen har förbättrats. Till skillnad från Bogutjany och Magistralny levererar Ust-Ilimsk idag timmer till externa sågverk i närområdet. I Magistralny och Shenkursk befinner sig byggarbetet i slutfasen och finjusteringar pågår. Företagsledningen räknar med att dessa sågverk kommer att kunna bidra till tillväxten under andra kvartalet 2012 och kompensera för volymerna som produceras av Ust-Ilimsk med bättre finansiell effekt. 7 av 27

8 Avverkning, m³ RusForest AB 1 januari 31 mars 2012 Skogsbolagen RusForest-koncernens avverkning* *Informationen ovan är endast ämnad som referens. Operativ data för koncernens dotterbolag före 1 juni 2009 (då kontroll erhölls genom RusForest AB) presenteras för att visa den historiska statistiken för avverkning och sågverksvolymer. Grafen visar volymer sedan januari 2009, månaden då tillförlitliga produktionsdata kunde erhållas från dotterbolag. RusForests avverkningsverksamhet visade en relativt stabil produktionsökning mot slutet av året då delar av ny avverkningsutrustning togs i drift. En minskning av volymerna under andra och tredje kvartalet 2011 berodde huvudsakligen på de stora skogsbränderna i Sibirien och Archangelsk där stora skogsområden stängdes för tillträde. Avverkningsvolymerna förbättrades senare när koncernen fick tillgång till mer avverkningsområden i Bogutjany och Archangelsk samt genom en mer effektiv användning av ny avverkningsutrustning som levererades till Severny Les (i Archangelsk) i september. Under fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet 2012 gjorde den ökade avverkningskapaciteten att volymerna ökade. Produktionseffektivitet per skördemaskin måste dock öka ytterligare under Avverkningen i Severny Les har ökat tack vare fyra nya avverkningsgrupper (tre levererades i slutet av tredje kvartalet och en i november 2011). Detta i kombination med att en svensk instruktör är på plats för att utbilda lokal avverkningspersonal hade en positiv effekt på volymerna under fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet Den ökade vägtillgängligheten är ett resultat av en målinriktad strategi för vägförbättringar som har implementerats vid samtliga enheter, men som varit mest framgångsrik i Archangelsk. Under första kvartalet började Severny Les utveckla området Nizhnaya Toima där det finns bra skog. Det gör det möjligt att transportera timmer på floden till LDK3, vilket är det billigaste transportmedlet. Avverkningsverksamheten i Lesprom (Magistralny) fick två nya avverkningsgrupper en vecka före årets slut. Maskinerna togs i drift i början av januari under ledning av erfarna svenska operatörer som löpande lär upp personalen i Lesprom. Produktionen förbättrades, men i mars tvingades man minska avverkningstakten då ett nytt avverkningsområde inte var tillgängligt på grund av skogsmyndigheternas byråkrati. Under andra kvartalet började Lesprom att avverka nya arrendeområden som erhölls under 2011 genom bolagets status som prioriterat investeringsprojekt (total avverkningskvot om cirka m 3 ). Intensiva väg- och brobyggen i skogsarrendeområdena i Bogutjany inleddes under 2011, och avverkningsverksamheten förstärktes med två nya avverkningsgrupper som levererades i slutet av De första utförliga satellit- och skogsundersökningarna gjordes i arrendeområdena i Bogutjany med hjälp av det finska expertföretaget Indufor OY. De utförliga kartor som blir resultatet av dessa 8 av 27

9 Sågproduktion, m3 RusForest AB 1 januari 31 mars 2012 kommer att underlätta planeringen av avverkningen och göra det möjligt att bygga vägar anpassade efter detta. Under första kvartalet utvecklade ledningen i Bogutjany samarbetet inom avverkning och transport med lokala entreprenörer, vilket har inneburit besparingar för koncernen och gjort arbetet mer konkurrenskraftigt. Avverkningsverksamheten i Ust-Ilimsk kommer att inriktas på den externa försäljningen av såg- och massatimmer. Omstruktureringsprogrammet färdigställdes i början av maj 2012 och de främsta åtgärderna är ytterligare personalminskningar, fokus på kortvirkesavverkning för att minska transportkostnaderna och skapa en enhetlig transportflotta. Ingen kostnadsavsättning gjordes under första kvartalet Sågverken RusForest-koncernens sågverksvolymer* *Informationen ovan är endast ämnad som referens. Operativ data för koncernens dotterbolag före 1 juni 2009 (då kontroll erhölls genom RusForest AB) presenteras för att visa den historiska statistiken för avverkning och sågverksvolymer. Grafen visar volymer sedan januari 2009, månaden då tillförlitliga produktionsdata kunde erhållas från dotterbolag. Volymen vid sågverken fick hjälp av den stabila produktionen vid LDK-3. Sågverken i Sibirien producerade emellertid mindre än förväntat. Även om den ökande trenden från oktober 2011 till mars 2012 beror på säsongsvariationer, var Koncernens verksamhet mycket mer stabil under fjärde kvartalet 2011 jämfört med fjärde kvartalet LDK-3 hade god tillgång på timmer och har gått bra trots fallande marknadspriser på gran. Andelen eget timmer i det stora sågverket ökar hela tiden. Produktionen vid sågverket var god under första kvartalet. Transporterna begränsades dock av dyra transporter med isklassade fartyg, varför LDK-3 byggde upp lager av sågade trävaror. I april-maj kommer transporterna att komma ikapp. Intrimningen av utrustningen i Magistralny i Sibirien fortsatte fram till slutet av 2011 från det att sågverket öppnade i juni Uppstartsfasen har varit långsam på grund av fel på utrustningen, vilket orsakades av att utrustningen stod i lager i över två år innan den installerades. Åtgärder vidtogs under fjärde kvartalet, vilket löste de största problemen. Under första kvartalet 2012 upptäcktes ytterligare fel och efter förhandlingar med leverantören av utrustningen kommer felen att åtgärdas med början under andra kvartalet. 9 av 27

10 I Bogutjany är installationen av en ny timmersorteringsanläggning klar och fem av nio nya torkar har uppförts (bilder finns på RusForests webbplats). Det största arbete som återstår gäller pannan och justerverket där arbete fortfarande pågår. Testkörningen har flyttats fram till slutet av andra kvartalet. Hela sågverkskapaciteten vid RusForest Ust-Ilimsk arrenderades ut till tredje part den 1 mars De kommersiella riskerna förknippade med att köpa sågtimmer och sälja sågade trävaror kommer dock övergå till arrendatorn från den 1 maj. Avverkningsverksamheten i Ust-Ilimsk har förbundit sig att leverera en viss volym sågtimmer från den 1 maj. Makroekonomisk utveckling och marknad Marknadstrenden för sågade trävaror är liksom det allmänna läget i den globala ekonomin för närvarande något osäker. Flertalet tillverkare förväntar sig högre priser under sommarmånaderna, vilket är vanligt på grund av årstidsfaktorer, men de är osäkra på hur stark denna kortsiktiga trend är. Tillverkare i Skandinavien säljer under tillverkningskostnaden även vid moderna sågverk och kämpar för att nå lönsamhet när råvarupriserna är höga, särskilt i kombination med en svag marknad för färdiga produkter. Framtidsutsikterna för sågat timmer beror på den globala ekonomin. Vi är försiktigt optimistiska när det gäller förbättringar av makromiljön och vi fokuserar på att förbättra effektiviteten vid sågverken och produktmixen för att positionera oss så bra som möjligt när trävarupriserna återhämtar sig. Se avsnittet Framtidsutsikter nedan för mer information. 10 av 27

11 Nyckeltal Post Belopp i TSEK Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 12M Omsättning Kostnad sålda varor ( ) ( ) ( ) ( ) (87 597) ( ) EBITDA (69 263) (60 784) (55 229) (35 478) (25 372) ( ) Periodens resultat ( ) (97 230) (77 546) (69 267) (44 658) ( ) Periodens kassaflöde (9 589) (78 386) ( ) (51 378) (38 873) Data per aktie, SEK Resultat (1,19) (1,02) (0,80) (0,70) (0,67) (3,32) Eget kapital 10,89 11,13 12,01 14,07 14,24 11,13 Aktiekurs 1,57 5,30 7,85 11,50 14,30 5,30 Soliditet 47,2 % 51,3 % 58,0 % 62,4 % 79,4 % 51,3 % Finansiellt resultat Allmänt Koncernens resultat påverkades av att resultaträkningarna för de nyförvärvade dotterbolagen (Kansky, Adar och Nord Timber Group) införlivades, vilket gör att uppgifterna för 2012 inte är helt jämförbara med de som redovisades för Koncernens produktion förbättrades under första kvartalet 2012, vilket diskuteras i verksamhetsavsnitten. Framför allt låg avverkningen i linje med den ökade kapaciteten. Detta återspeglades emellertid inte i det finansiella resultatet för det aktuella kvartalet, eftersom transporten av sågade trävaror låg efter produktionen, särskilt i Bogutjany och Archangelsk, vilket ledde till extra fasta kostnader under det första kvartalet utan extra intäkter. Koncernen fortsatte konstruktionsarbetet i Bogutjany och Shenkursk, samtidigt som justering gjordes av sågverksutrustningen i Magistralny där ytterligare fel upptäcktes under första kvartalet. Rörelseresultatet för första kvartalet 2012 påverkades negativt av engångskostnader om 24,3 miljoner SEK som fördelades mellan outnyttjad periodiserad semester (13,1 miljoner SEK), lagerjusteringar (9,5 miljoner SEK) och omstruktureringskostnader i Ust-Ilimsk (1,7 miljoner SEK). Periodiseringen av outnyttjad semester var nödvändigt då ryska lagstiftaren fastslagit att den nationella lagstiftningen ska ha företräde framför den nyligen antagna internationella konventionen N 132 "betald semester" (International Labour Organization, Genève, 1970) som föreskriver att semester som inte utnyttjas inom 18 månader efter årsskiftet förfaller. Lagerjusteringen gäller huvudsakligen avskrivning av massavedlager Archangelsk på grund av den försämrade massavedsmarknaden, vilket ledde till en nedskrivning av massavedslagren i Severny Les. Omstruktureringskostnaderna omfattar sågverkets överföring av personal till ny juridisk person som ägs av entreprenören. De rörelsefrämmande posterna i resultaträkningen berodde huvudsakligen på den ökade belåningen, i form av obligationslånet på 500 miljoner SEK i maj 2011 samt avsevärt ökad leasingfinansiering. Soliditeten sjönk från 79,4 procent i slutet av första kvartalet 2011 till 47,2 procent. Resultaträkning Intäkter Koncernens intäkter från den huvudsakliga produkten (sågade trävaror) förändrades inte i någon större utsträckning på grund av transportproblemen i Archangelsk och Bogutjany. Det medförde däremot att bolagen hade byggt upp avsevärda lager per den 31 mars 2012, motsvarande 194,2 miljoner SEK jämfört med 102,4 miljoner SEK i slutet av första kvartalet Transportsituationen är förväntad att förbättras under andra kvartalet av 27

12 Belopp i TSEK Försäljningsvolym Genomsnittspris (SEK) Q Q Förändring Sågade trävaror ,8 57,0 5 % Sågtimmer ,4 15,9 22 % Massaved ,7 5,3 120 % Flis ,3 2,7 59 % Pellets - - 5,2 - n/a Övriga intäkter (inkl. hyvlade produkter) ,3 7,3 205 % Summa intäkter 122,7 88,2 39 % Ökningen i övriga intäkter berodde på ökade försäljningsvolymer av hyvlade produkter. Dessutom har Koncernen hyrt ut vissa skogsområden till tredje part i Bogutjany och Archangelsk. Fördelning av intäkterna Q (vänster) och Q (höger), andel i % Övriga intäkter (inkl. hyvlade produkter) 18% Massaved 6% Flis 3% Övriga intäkter 8% Flis 3% Sågade trävaror 49% Massaved 14% Sågtimmer 21% Sågade trävaror 62% Sågtimmer 16% Rörelsekostnader RusForests kostnad för sålda varor under första kvartalet 2012 var 163,1 miljoner SEK (Q1 2011: 87,6 miljoner SEK). I första kvartalet 2012 ingår beloppen för Kansky, Adar och NTG som förvärvades efter första kvartalet De avsevärt högre lönekostnaderna berodde på periodiseringen av outnyttjad semester och omstruktureringsprogram i Ust-Ilimsk (se allmänna kommentarer). Utöver Koncernens tillväxt och nämnda engångsposter fortsatte bränslekostnaderna att stiga med procent beroende på enhet under första kvartalet Distributionskostnaderna uppgick till 32,7 miljoner SEK (Q1 2011: 22,2 miljoner SEK) och utgjordes av tullar, järnvägstariffer samt lastnings- och transportkostnader. Järnvägstarifferna har systematiskt ökats av de monopolistiska ryska järnvägarna (6-11 procent på halvårsbasis). Vagnavgifterna har nyligen stabiliserats, men har emellertid ökat med ca procent i jämförelse med första kvartalet Det råder en viss fortsatt brist på järnvägsvagnar i Ryssland. Företagsledningen förhandlar med de ryska järnvägarna om att ändra lastningssystemet för att kunna transportera högre volym per vagn. Ryssland ändrade inte tullreglerna under perioden 2011 till första kvartalet 2012, men förändringar förväntas i september 2012 i samband med anslutningen till WTO. Från och med fjärde kvartalet 2011 har Koncernen kvittat tullkostnader mot intäkter enligt gällande timmerköpeavtal. Lönekostnaderna som ingår i de administrativa kostnaderna återspeglar Koncernens tillväxt och innefattar även periodisering för outnyttjad semester som infördes under första kvartalet Övriga intäkter och kostnader Koncernens övriga intäkter uppgick till 12,1 miljoner SEK och utgjordes huvudsakligen av återbetalning av belopp som betalats för mycket för timmer efter framgångsrika domstolsutslag i Ust-Ilimsk. Koncernens övriga kostnader steg som ett resultat av avskrivning av gamla kundfordringar efter processer i Ust-Ilimsk, Tuba och Archangelsk. 12 av 27

13 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella kostnader uppgick till 24,5 miljoner SEK under perioden (Q1 2011: 2,1 miljoner SEK). Ökningen beror på upplupen ränta kopplad till obligationslånet från maj 2011 och effekterna av koncernens investeringsprogram som huvudsakligen finansieras genom finansiella leasingprogram (inom ramen för de villkor som gäller för obligationslånet). Under första kvartalet 2012 förstärktes RUB med nästan 10 procent i förhållande till USD. Den officiella växelkursen, som sätts av den ryska centralbanken (www.cbr.ru), ändrades från 32,19 RUB per USD till 29,33 RUB per USD. Detta ledde till en valutakursvinst på cirka 6 miljoner SEK på finansiella åtaganden noterade i USD (huvudsakligen finansiell leasing och banklån). Inkomstskatt En uppskjuten skattekredit påverkade Koncernens resultat positivt under första kvartalet Den positiva effekten är en följd av avskrivning av den uppskjutna skatteskuld som Koncernen ackumulerade för en temporär skillnad i värdet på materiella anläggningstillgångar. Nettoresultat Koncernens nettoresultat för perioden uppgick till -115,7 miljoner SEK (Q1 2011: -44,7 miljoner SEK). Andelen av grustillgångens förlust var 4,3 miljoner SEK (Q1 2011: 5,4 miljoner SEK). Balansräkning På grund av att SEK försvagades gentemot RUB under perioden (4,1 procent) steg värdet på de tillgångar och skulder som var noterade i SEK med motsvarande. Tillgångar, skulder och investeringar Inga stora förändringar gjordes i Koncernens sammansättning under perioden. På grund av den stora avverkningen under vintern och de eftersläpande transporterna vid sågverken ökade Koncernens lager med 37 procent från slutet av året, vilket finansierades av motsvarande leverantörsskulder. På skuldsidan ökade låneskulderna till närstående parter på grund av Vostok Naftas brygglån på 10 miljoner USD (se pressmeddelanden om detaljerna kring nyemissionen). Räntebärande obligationer utgörs huvudsakligen av betalningen av huvudbeloppet för obligationen på 500 miljoner SEK samt skulder enligt finansiella leasingavtal. Vid extra bolagsstämman den 1 mars godkände aktieägarna minskningen av aktiens nominella värde till 1 SEK från 10 SEK (minskning till en tiondel) som ett resultat av förlusttäckning i moderbolaget. Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens utgående kassabalans per den 31 mars 2012 var 15,1 miljoner SEK, jämfört med 23,6 miljoner SEK den 31 december Det totala kassautflödet under perioden var 9,6 miljoner SEK (Q1 2011: 51,4 miljoner SEK). Det operativa kassaflödet uppgick till -55,3 miljoner SEK (Q1 2011: -21,9 miljoner SEK) på grund av förluster under perioden. Koncernens kassautflöde från investeringsverksamheten under första kvartalet 2012, uppgick till 23,6 miljoner SEK (2011: 35,1 miljoner SEK). Koncernen investerade 25,2 miljoner SEK för att få bukt på flaskhalsarna inom avverkningen, kompletterande av vägbyggnationsenheter sam utökad sågverkskapacitet (i miljoner SEK): 13 av 27

14 Byggnation av sågverk 14,9 Timmerbilar 4,6 Transportstöd vid avverkning, skördaraggregat 3,8 Utrustning för vägbyggnation 1,9 Totalt 25,2 Koncernen har betalat USD i uppskjuten ersättning för förvärvet av ZAO ADAR med en sista utbetalningen av USD, minus eventuella oförutsedda krav, i juli Den finansiella ställningen förstärktes genom Vostok Naftas brygglån på 10 miljoner USD till dess att Sberbanks investeringsfacilitet på samma belopp erhållits. BLPK erhöll en investeringskredit om 5 miljoner USD från Sberbank. Under andra kvartalet 2012 genomförde Koncernen en nyemission om 452 miljoner SEK och återbetalade samtidigt Vostok Naftas bryggfinansiering till fullo. 14 av 27

15 Framtidsutsikter Marknadstrenden för sågade trävaror är liksom det allmänna läget i den globala ekonomin för närvarande något osäker. Flertalet tillverkare förväntar sig högre priser under sommarmånaderna, vilket är vanligt på grund av årstidsfaktorer, men de är osäkra på hur stark denna kortsiktiga trend är. Tillverkare i Skandinavien säljer under tillverkningskostnaden även vid moderna sågverk och kämpar för att nå lönsamhet när råvarupriserna är höga, särskilt i kombination med en svag marknad för färdiga produkter. En av RusForests utmärkande egenskaper är att vi har låga råvarukostnader tack vare vår placering och vår strategi med vertikal integration. Den största utmaningen för RusForest i dag är att göra sågverksverksamheten effektivare och höja priserna för slutprodukter genom att förbättra vår produktmix. Detta förutsätter nya torkugnar och annan tillverkningsutrustning. Investeringar pågår fortfarande, framför allt i Bogutjany och i mindre utsträckning i Shenkursk, där idrifttagningen av nya torkugnar bör ha en positiv inverkan under andra halvåret 2012 tack vare de höga priser som erhålls för torkat virke. Produktion av torkade trävaror minskar även transportkostnaderna från Sibirien med cirka 15 till 20 procent tack vare lägre vikt. Utöver att färdigställa installationsarbete är sommaren den period då vi utför större delen av planeringen och platsbesöken inför avverkningen nästkommande år. RusForest genomförde nyligen en satellitbaserad GIS-undersökning av alla skogsarrenden i Bogutjany som ett komplement till befintliga skogsbruksplaner, vilket gjorde det möjligt att genomföra en oberoende värdering av de underliggande art- och markförhållandena i våra nya skogsarrenden. Detta är särskilt viktigt i stora områden med mycket få skogsvägar. När det gäller Bogutjany har undersökningen bekräftat att timret i de förvärvade skogsarrendena håller hög kvalitet. Vårt viktigaste mål för avverkningen under nästa år är att öka andelen lärk som betingar ett högre pris på marknaden, särskilt i Europa. Förra året var det inte möjligt att satsa på avverkning av lärk i full skala, eftersom större delen av bolagets skogsarrenden i exempelvis Magistralny och Bogutjany inte tillhörde bolaget förrän för 12 månader sedan. Det är där som Sibiriens bästa lärk växer naturligt. Att leda den här förändringen kräver ett ambitiöst program för ökad vägintensitet och programmet för vägbyggnad är kraftfullare än under föregående år. Produktionen i Magistralny har stabiliserats sedan april och sågverket där kommer att genomgå ytterligare tekniska förbättringar under andra kvartalet, vilket bör höja både volymer och priser. Framtidsutsikterna för sågat timmer beror på den globala ekonomin. Vi är försiktigt optimistiska när det gäller förbättringar av makromiljön och vi fokuserar på att förbättra effektiviteten vid sågverken och produktmixen för att positionera oss så bra som möjligt när trävarupriserna återhämtar sig. 15 av 27

16 Aktien Aktieinformation RusForest aktien är noterad på First North vid NASDAQ OMX i Stockholm. Handel sker under beteckningen RUSF. Per den 31 mars 2012 uppgick antalet aktier till Vid periodens utgång var aktiekursen 1,57 SEK och Bolagets börsvärde var omkring 150,4 miljoner SEK. Bolagets Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB. ISIN: SE Kortnamn på First North: RUSF Antal aktier (per den 31 mars 2012): I april 2012 genomförde RusForest en företrädesrättsemission om 452 miljoner SEK (före emissionskostnader). Antalet utestående aktier är nu Personaloptioner Vid årsstämman den 10 maj 2012 godkände aktieägarna ett nytt personaloptionsprogram: 2012/2015. Personaloptioner, med rätt att förvärva högst aktier i RusForest, kan utfärdas i programmet. Varje personaloption kan utnyttjas för förvärv av en aktie i Bolaget mot betalning av ett lösenbelopp om 3 SEK. Lösenpris och antal aktier som varje personaloption berättigar till teckning av skall omräknas i händelse av split, fusion, nyemission m.m. i enlighet med marknadspraxis. Styrelsen skall besluta om fördelningen av personaloptioner och fördelningen skall ske inom två kategorier. Kategori 1 omfattar verkställande direktören med tilldelning av högst personaloptioner. Kategori 2 omfattar ledande befattningshavare i Bolaget, förutom verkställande direktören, med en tilldelning av högst personaloptioner per person. Inga personaloptioner av någondera kategorin har tilldelats vid publiceringen av denna rapport. Under det förra optionsprogrammet, som antogs vid årsstämman den 20 maj 2010, har sammanlagt personaloptioner utfärdats till VD Martin Hermansson. Dessa optioner är lika fördelade mellan tre serier, med en genomsnittlig teckningskurs om 26,14 SEK. Återstående ofördelade personaloptioner under 2010 års program kommer att annulleras. Mer information finns i Bolagets årsredovisning 2011 och på Större aktieägare den 31 mars 2012 Ägare Antal Andel % Vostok Nafta Investment ,4 East Capital Fonder ,6 Alecta Pensionsförsäkring ,6 JP Morgan Clearing Corp ,7 Morgan Stanley & Co LLC ,3 Avanza Pension ,3 SSB CL Omnibus AC ,0 Lillevrå Såg AB ,8 Staffan Rasjö ,8 Goldman Sachs & Co ,0 Övriga ,4 Totalt ,0 Cirka 99,2 procent av aktieägarna utnyttjade sina teckningsrätter varför sammansättningen av aktieägarna inte ändrades märkbart efter nyemissionen. 16 av 27

17 Aktiekurs, SEK Omsättning, MSEK RusForest AB 1 januari 31 mars 2012 Handelsdata för perioden januari 2009 mars 2012 Aktiekurs och omsättning 30 Omsättning Aktiekurs Källa: NASDAQ OMX First North Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen kapitel 9. Koncernen och moderbolaget har tillämpat samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i den senaste årsredovisningen. För att säkerställa jämförbarheten har tullar som betalats i samband med timmerförsäljning uppgående till 3,3 miljoner SEK, 3,6 miljoner SEK och 3,5 miljoner SEK nättats mot intäkterna under första, andra och tredje kvartalen Kvalitativ och kvantitativ redovisning av marknadsrisker Koncernens riskbild beskrivs i detalj i den senaste årsredovisningen. 17 av 27

18 KONSOLIDERAD RESULTATRÄKNING FÖR FÖRSTA KVARTALET 2012 Belopp i TSEK Q Q M 2011 Kvarvarande verksamhet Omsättning Kostnad för sålda varor ( ) (87 597) ( ) Bruttoresultat (40 443) 630 (82 264) Övriga rörelseintäkter Distributionskostnader (32 666) (18 873) (79 739) Administrationskostnader (37 951) (24 691) ( ) Övriga kostnader (7 862) (2 081) (20 346) Resultat före finansiella poster ( ) (44 568) ( ) Finansiella intäkter Finansiella kostnader (24 517) (2 115) (54 715) Finansiella poster (18 167) (1 232) (52 634) Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet ( ) (45 800) ( ) Skatt Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet ( ) (39 252) ( ) Verksamhet under avveckling Resultat efter skatt från verksamhet under avveckling (4 300) (5 406) (17 079) Periodens resultat ( ) (44 658) ( ) Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare ( ) (43 815) ( ) Minoritetsintressen (1 211) (843) (3 967) Periodens resultat ( ) (44 658) ( ) DATA PER AKTIE Q Q M 2011 Belopp i SEK 31/03 31/03 31/12 Resultat (1,19) (0,67) (3,32) Eget kapital 10,89 14,24 11,13 Aktiekurs 1,57 14,30 5,30 Antal aktier Q Q M /1-31/03 1/1-31/03 1/1-31/12 Vid periodens början Vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier DEFINITION AV NYCKELTAL Resultat per aktie: Resultat efter skatt dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden. Det finns utstående teckningsoptioner som skulle kunna öka antalet aktier i bolaget med Ingen utspädning har beräknats då teckningsoptionerna under perioden inte skulle ha gett upphov till någon utspädning. 18 av 27

19 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN Belopp i TSEK Q Q M 2011 Periodens resultat ( ) (44 658) ( ) Övrigt totalresultat Omräkningsdifferens (1 668) (57 803) Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt (1 668) (57 803) Summa totalresultat för perioden, efter skatt (23 432) (46 326) ( ) Hänförligt till: Moderbolagets ägare (22 221) (45 483) ( ) Minoritetsintressen (1 211) (843) (3 967) Summa totalresultat för året, efter skatt (23 432) (46 326) ( ) Under kvartalet har huvudvalutorna fluktuerat mot SEK enligt följande: SEK har ökat i värde mot USD med 4,4 procent och mot EUR med 1,0 procent, och försvagats mot RUB med 4,1 procent. 19 av 27

20 KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING PER DEN 31 MARS 2012 Belopp i TSEK 31 mars mars 2011 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Skogsarrenderättigheter Immateriella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Aktuell skattefordran Lånefordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar som innehas för försäljning Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital och reserver Aktiekapital Övrigt kapital Omräkningsreserv (64 151) Balanserat resultat ( ) ( ) Periodens resultat ( ) ( ) Summa eget kapital hänförligt till koncernens aktieägare Minoritetsintressen Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder och upplåning Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder och upplåning Skulder till närstående företag Leverantörsskulder och övriga skulder Kortfristiga skatteskulder Avsättningar Summa kortfristiga skulder Skulder direkt kopplade till tillgångar som innehas för försäljning Summa skulder Summa eget kapital och skulder av 27

21 KONSOLIDERAD KASSAFLÖDESANALYS FÖR PERIODEN Koncernen Belopp i TSEK Q Q M 2011 Årets resultat ( ) (44 658) ( ) Justering för icke kassaflödespåverkande poster, etc Betald skatt (29) (18) (193) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital (62 211) (17 078) ( ) Kassaflödesförändringar i rörelsekapital (4 795) (25 469) Kassaflöde från den löpande verksamheten (55 273) (21 873) ( ) Investeringar i materiella tillgångar (25 187) (17 996) ( ) Intäkter från försäljning av materiella tillgångar Återbetalning av moms på investeringar Köp av dotterbolag (2 098) (13 349) (89 592) Erhållen ränta Lån till närstående företag (558) (2 661) (13 701) Investeringar i finansiella tillgångar - (3 326) - Kassaflöde från investeringsverksamheten (23 649) (35 105) ( ) (Minskning)/Ökning av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde (9 589) (51 378) (38 873) Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel (194) (4 751) Likvida medel vid periodens slut Koncernen Belopp i TSEK Q Q M 2011 Justering för icke kassaflödespåverkande poster, etc. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella tillgångar Skatt (13 640) (6 611) (65 488) Finansiella intäkter (6 350) (883) (2 081) Finansiella kostnader Nettoförlust/vinst från försäljning av materiella anläggningstillgångar Osäkra fordringar Övrig förlust från tillgångar som innehas för försäljning Övriga icke kassaflödespåverkande poster Summa av 27

22 KONSOLIDERADE FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 01/01/ /03/2012 Belopp i TSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet Omräknings kapital -reserv Balanserade vinstmedel Minoritets -intressen Summa Eget kapital vid periodens början (64 151) ( ) Periodens resultat ( ) (1 211) ( ) Övrigt totalresultat Summa totalresultat ( ) (1 211) (23 432) Minskning av aktiekapital ( ) Emissionskostnader Nyemission Eget kapital vid periodens slut ( ) /01/ /03/2011 Belopp i TSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet Omräknings kapital -reserv Balanserade vinstmedel Minoritets -intressen Summa Eget kapital vid periodens början (6 348) ( ) Periodens resultat (43 815) (843) (44 658) Övrigt totalresultat - - (1 668) - - (1 668) Summa totalresultat - - (1 668) (43 815) (843) (46 326) Emissionskostnader Nyemission Eget kapital vid periodens slut (8 016) ( ) /01/ /12/2011 Belopp i TSEK Aktiekapital Aktiekapital Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt tillskjutet Omräknings kapital -reserv Balanserade vinstmedel Minoritets -intressen Summa Eget kapital vid periodens början (6 348) ( ) Periodens resultat ( ) (3 967) ( ) Övrigt totalresultat - - (57 803) - - (57 803) Summa totalresultat - - (57 803) ( ) (3 967) ( ) Minoritetsintressen i förvärvade bolag (19 438) (14 577) Nyemission Eget kapital vid periodens slut (64 151) ( ) Den extra bolagsstämman i RusForest AB den 1 mars 2012 beslutade att minska aktiens nominella värde från 10 SEK per aktie till 1 SEK per aktie. Till följd av detta minskade aktiekapitalet från 958,1 miljoner SEK i början av kvartalet till 95,8 miljoner SEK per den 31 mars av 27

23 NOTER Uppgifterna för 2011 inkluderar intäkter och kostnader för LDK-3 och Infa (båda sedan januari 2011), Sibartles (sedan mars 2011), Nord Timber Group (sedan maj 2011), Kansky (sedan juni 2011) och Adar (sedan juli 2011). De uppgifter som presenteras nedan är följaktligen inte helt jämförbara. Not 1. Kostnad för sålda varor Q Q Personalkostnader Köpt sågtimmer Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella tillgångar Material Energi och bränsle Reparationer och underhåll Avverkningstjänster Skogsarrende Vägunderhåll Övrigt Not 1.2. Vägbyggnad Q Q Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Energi och bränsle Material Övrigt Not 2. Distributionskostnader Q Q Personalkostnader Järnvägstariffer Tullavgifter Övrigt Not 3. Administrationskostnader Q Q Personalkostnader Revisionskostnader Fastighetsskatt Konsultarvoden Övriga kostnader Not 4. Segmentinformation Definitionen av segmenten har utvecklats av företagsledningen för att möjliggöra effektiv prestationsbaserad drift utifrån uppdelningen av produktionsenheter i östra Sibirien och Archangelsk (för skogsbolagen) och Karelen (för grus). RusForest Management LLC ligger i Moskva. Moderbolagen (RusForest AB, Varyag Capital Ltd, Varyag Finance GmbH och RusForest Bermuda) ingår inte i något av de operativa segmenten eftersom de inte genererar några intäkter. Deras tillgångar och kostnader har därför allokerats till de segment som de tillhör. Grussegment klassificeras som avvecklad verksamhet. 23 av 27

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com

Årsredovisning 2011. www.rusforest.com Årsredovisning 2011 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2011 i korthet 3 Kommentarer om Ryssland 5 VD-ord 6 Översikt 7 Mål och strategi 8 Organisation och legal struktur 9 Marknadsöversikt

Läs mer

ii Innehåll Aktieägarinformation

ii Innehåll Aktieägarinformation Årsredovisning 2012 ii Innehåll ii Aktieägarinformation 01 2012 i korthet 03 VD-ord 04 Översikt 05 Mål och strategi 06 Organisation och legal struktur 09 Bransch- och marknadsöversikt 15 Verksamhet 16

Läs mer

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015

Ekonomisk information Kvartalsrapport Q1: 28 maj 2015 Kvartalsrapport Q2: 28 augusti 2015 Kvartalsrapport Q3: 27 november 2015 Årsredovisning 2014 ii Årsredovisning 2014 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2015 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2015 kl. 15.00 i lokalen NIO RUM,

Läs mer

Årsredovisning 2010. www.rusforest.com

Årsredovisning 2010. www.rusforest.com Årsredovisning 2010 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 2010 i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 10 Organisation och legal struktur 11 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2009. www.rusforest.com

Årsredovisning 2009. www.rusforest.com Årsredovisning 2009 www.rusforest.com Innehåll 1 Aktieägarinformation 3 2009 i korthet 4 Ordförandens kommentar 5 VD-ord 7 Översikt 8 Mål och strategi 9 Organisation och legal struktur 10 Rådgivande Investeringskommitté

Läs mer

ii Aktieägarinformation

ii Aktieägarinformation Årsredovisning 2013 ii Aktieägarinformation Årsstämma den 15 maj 2014 Årsstämma i RusForest AB (publ) hålls torsdagen den 15 maj 2014 kl. 15.00 i lokalen 7A Konferens, Strandvägen 7A, Stockholm. Deltagande

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånaders rapport. Januari december 2012

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånaders rapport. Januari december 2012 Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånaders rapport Januari december 2012 Periodens resultat blev 119,74 MUSD ( 124,10 för perioden 1 januari 2011 31 december 2011). Resultat per aktie blev under perioden

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Pressrelease 130515. Vostok Nafta Investment Ltd. Tremånadersrapport avseende perioden 1 januari 2013 31 mars 2013

Pressrelease 130515. Vostok Nafta Investment Ltd. Tremånadersrapport avseende perioden 1 januari 2013 31 mars 2013 Pressrelease 130515 Vostok Nafta Investment Ltd. Tremånadersrapport avseende perioden 1 januari 2013 31 mars 2013 - Periodens resultat blev 23,79 miljoner US-dollar (MUSD) (44,47 för perioden 1 januari

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånadersrapport

Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd Tolvmånadersrapport 2010 Periodens resultat blev 138,36 miljoner US-dollar (MUSD) (139,85 för perioden 1 januari 2009 31 december 2009). Resultat per aktie blev under perioden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Innehåll. Kalendarium

Innehåll. Kalendarium Årsredovisning 2014 Innehåll 01 Förvaltningsberättelse 04 Riskhantering och resultatpåverkande faktorer 06 Resultaträkning för koncernen 06 Rapport över totalresultat 07 Balansräkning för koncernen 08

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 januari december 2014 Grunden lagd för stark tillväxt Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Viktig information Detta Informationsmemorandum ( Informationsmemorandum ) har upprättats med anledning

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport

Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd Tremånadersrapport 2009 Registered office Codan Services Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM1108 Bermuda Vostok Nafta Sverige AB Hovslagargatan 5 SE-111 48 Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 21% Ökning i omsättning 399 Mkr EBITDA 10,6% Rörelsemarginal Oktober-December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 873 Mkr (573), en ökning med 52%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 21% Ökning i omsättning 399 Mkr EBITDA 10,6% Rörelsemarginal Oktober-December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 873 Mkr (573), en ökning med 52%

Läs mer

Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma

Elverket Vallentuna aktien. Bolagsstämma Årsredovisning 2010 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 10 maj kl.18.00 i Vallentunasalen, ingång Vallentuna Bibliotek med adress: Torggatan 9 i Vallentuna. Elverket Vallentuna

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Auriant Mining AB (publ)

Auriant Mining AB (publ) Auriant Mining AB (publ) Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Finansiella händelser: Bolagets intäkter från försäljning av guld under 2012 ökade med 77% till MSEK 234 (US$

Läs mer

Bilaga 2 Årsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma måndagen den 23 april 2007, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K1, med ingång via huvudentrén

Läs mer