Innehåll - Samrådredogörelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll - Samrådredogörelse"

Transkript

1 Innehåll - Samrådredogörelse Följande information redovisas i denna bilaga: ~ Sammanfattning samråd ~ Minnesanteckningar från myndighetssamråd ~ Myndighetssamråd, Skrivelse från Länsstyrelsen ~ Kompletterande myndighetssamråd, Reviderad skrivelse från Länsstyrelsen ~ Kompletterande myndighetssamråd, Skrivelse från Borås stad ~ Kompletterande myndighetssamråd, Skrivelse från Ulricehamns kommun ~ Inbjudan till samråd ~ Annonser i Ulricehamns tidning och Borås tidning ~ Samrådsunderlag >- Närvarolista från samrådsmötet i Rångedala ~ Anteckningar från samrådsmötet i Rångedala ~ Inkomna synpunkter från närboende ~ Svar på remisser Eolus Vind AB (p u bl) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) info(tveo lusvind.com Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VÅRGÅRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

2 Sammanfattning samråd Samråd har hållits med Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Ulricehamns kommun och Borås stad. Samrådsmötet med de båda kommunerna och Länsstyrelsen hölls i Rångedala bygdegård. Minnesanteckningar från myndighetssamrådet samt Skrivelse från Länsstyrelsen finns redovisade i denna samrådsredogörelse. Under mars/april 2014 hölls ett kompletterande myndighetssamråd med anledning av justerad utformning av vindparken, se Reviderade skrivelserfrån Länsstyrelsen samt Borås stad. Samråd enligt kap 6 4 Miljöbalken har även ägt rum med allmänheten och särskilt berörda hölls ett samrådsmöte i Rångedala bygdegård. För namnlista över de närvarande vid detta samråd, se Närvarolista. Inför mötet skickades en personlig inbjudan till lagfarna fastighetsägare inom ca 1500 meter från planerade vindkraftverk. Inbjudan publicerades även i Ulricehamns tidning samt i Borås tidning ( ). l den skriftliga inbjudan och annonserna informerades om att samrådsunderlag i förväg kunde beställas från Eolus för de som ville ha mer information om projektet, för detta material se Samrådsunderlag. Med utgångspunkt från detta material höll Eolus även en presentation om projektet i samband med samrådsmötet Vid samrådet gavs information om projektet och två representanter från Eolus fanns på plats för att svara på frågor. För en sammanfattning av samrådsmötets innehåll samt svar på flera av de frågor som kom upp, se Anteckningar från samrådsmöte. Allmänheten gavs möjlighet att t.o.m inkomma med skriftliga synpunkter på projektet. Tre brev med skriftliga synpunkter inkom från närboende, se Inkomna synpunkter. För bemötande av dessa synpunkter hänvisar Eolus till projektets miljökonsekvensbeskrivning. l övrigt har inbjudan till samråd skett skriftligen med ett utökat antal berörda parter som kan tänkas ha synpunkter på projektet. Remisser har även skickats till bland andra Försvaret, Luftfartsverket, Trafikverket, Teracom samt telekombolagen. Se tabell 1 över vilka myndigheter och föreningar till vilka inbjudan till samråd samt remissförfrågan har skickats. Samtliga tillfrågade har inte haft något att erinra mot uppförande av vindkraftverken. Inkomna yttranden redovisas i Svar på remisser. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) infocdleolusvind.com 2 Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l YÅRGÅRDA l HALMSTAD l FALUN l NORGE l ESTLAND l LETTLAND

3 Tabell 1. Information om utskick av inbjudan till samråd och remissförfrågan Myndighet/förening/privatperson Västergötlands ornitologiska förening Nitta samhällsföreninq Naturvårdsverket Ulricehamnsbygdens NaturskyddsföreninQ Naturskyddsföreningen i Borås Varnums hembyqdsföreninqen Rångedala hembygdsförening Klockaregårdens stugägareföreninq Länsstyrelsen Västra Götalands län Ulricehamns Kommun Borås Kommun Kammarkollegiet Energimyndigheten SM Hl Svenska kraftnät Vattenfall Trafikverket skogsstyrelsen PTS Tele 2 Telenor Telia Sonera Teracom 3GIS Försvaret Luftfartsverket Inbjudan till samråd Remissförfrågan skickad Synpunkter l Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) infocireo lusvind.com ind.com 3 Org. nr: J HÄSSLEHOLM (HK) J VÅRGÅRDA l HALMSTAD l FA LUN l NORGE l ESTLA ND l LETTLAND

4 Myndighetssamråd Plats: Rångedala bygdegård Datum: Tid: Närvarande: Mårten Sällberg Miljöinspektör, Borås kommun Monica Lindqvist- Samhällsplanering, Borås kommun Jonas Örnborg - Örnborg Kyrkander Miljö & Biologi AB Anna Klahr- Bygglovshandläggare, Ulricehamn kommun Christian Bruhn- Planarkitekt, Ulricehamn kommun Anneli Sandberg- Miljöinspektör, Ulricehamn kommun Peter Wredin- Kommunekolog, Ulricehamn kommun Lena Niklasson- Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands Län Teresia Holmberg- Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands Län Mikael Henriksson- Eolus Vind AB Simon Landqvist- Eolus Vind AB Vanja Larsson - Eolus Vind AB Platssyn: Platssyn genomfördes under eftermiddagen, kl Tre projekt behandlades under dagen: Lövaskog, Hallabron och Dållebo Mötet inleddes med att alla presenterade sig själva och sin respektive roll. Därefter gav Mikael Henriksson en snabb genomgång av Eolusvind AB, läget på elmarknaden, problem/svårigheter med etablering av vindkraft i skog samt berättade lite övergripande om lokalt ägande och aktieverk. Mikael bad om skriftliga utlåtande av de båda närvarande kommunerna efter genomfört samråd. Kommunerna flaggade dock för att de inte kan kommentera det "kommunala vetot". Länsstyrelsen informerade om att de får in synpunkter från kommunerna via två spår, ett från kommunstyrelsen och ett från Miljönämnden. Det "kommunala vetot" kommer från kommunstyrelsen. Ulricehamns kommun kommer att ha vindbruksplanen på utställning någon gång efter sommaren. De har ännu inte haft några eller hanterat några tillstånd (veto) så viss osäkerhet på rutiner finns. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l KIL l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

5 När det gäller elanslutningar så fyller Borås Energi och Miljö ABs projekt i Falskog upp hela 40 kv nätet i området och det behövs därför flera nya vindkraftsprojekt för att bekosta en ny transformatorstation. Denna station vill Vattenfall bygga där 130 kv ledningen mellan Borås och Ulricehamn korsar 40kV ledningen vid knutpunkten Ekebo. En sådan station kostar ca 30 miljoner och Vattenfall står endast för en liten del av den kostnad. Elnätet måste förstärkas för att möjliggöra vindkraftsprojekt och då är inte ett enda projekt nog. När det gäller många av vindkraftsprojekten i skogsområden så ligger dessa på höjder i ett ofta kuperat landskap och i och med detta försvinner verken ofta visuellt i dalarna där byar och bebyggelse ofta är belägna. Med information från de två mätmaster som har varit placerade under längre perioder i Falskog och i Bondgärde bedömer Eolus Vind att vid normala elpriser så kommer projekten i Hallabron, Lövaskog och Dållebo vara realiserbara. Projekten Lövaskog och Hallabron ligger inom områden intressanta att utreda vidare enligt Borås Stad och Dållebo ligger med i Ulricehamns samrådshandlingar för en vindbruksplan, i vilken det gäller 750 meter från hus till närmsta verk och 200 meter från väg till närmsta verk. Mårten Sällberg informerar om att då vindkraftsparkerna Hallabron, Lövaskog och Dållebo kommer etableras i eller i områden nära Öresjö vattenskyddsområde skall skyddsföreskrifterna beaktas under bygg- och driftfasen och att det även kan komma att krävas anmälan eller tillstånd hos tillsynsmyndigheten. Föreskrifterna ska även beaktas vid anläggning av nya vägar eller vid kabeldragningar. Vid byggnationer av vägar och anläggningsplatser kan det krävas en anmälan till tillsynsmyndigheten om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål Lena Niklasson påpekar vikten av att Eolus visar på verk som kan ställas ner mer än vad de är nedställda i beräkningarna för att inte projektören skall vara låst. När det gäller marginaler på ljud så är det 40 db(a) som gäller, eventuellt kommer tätare kontrollmätningar att krävas. Anneli Sandberg vill ha tydlighet i MKB:n om skuggautomatik kommer att behöva installeras, inte endast en generell kommentar om att vid behov kan det utföras. Lena Niklasson kommenterar även att det är bra om tabeller för skuggpåverkan, både för 8 timmars belastning per år och 30 minuters belastning per dag, samt att skuggkalendrarna finns med i MKB:n. När det gäller säkerhetsfrågor så tar Lena upp vikten av att "varning för snöliskast" skyltarna placeras där de syns och på sådant sätt eller med sådan utformning att de inte snöar över. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSS LEHOLM Tel: (vx) Or9. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l KIL l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

6 Naturvärdesinventeringen genomförs av experter ca meter från väg och ca 200 meter från varje planerad verksplacering. Hittas några speciella områden med naturvärden ritas dessa in på kartan Lena har inga speciella kommentarer från kulturenheten på Länsstyrelsen att förmedla. Lövaskog Eolus har jobbat länge med markägare, projektet innehåller en stor fastighet och ett flertal mindre fastigheter. Projektet ligger inom ett område intressant att utreda vidare enligt Borås stad samt inom ett område som är klassat som stort opåverkat. Opåverkade områden är ofta de områden som inte är utpekade som något annat, enligt Monica Lindqvist. Projektet ligger 5 km från Falskog och Eolus vill ha tillstånd för 4 verk. Bygger Eolus stora maskiner (över totalhöjd på 150 m) så kommer eventuellt endast 3 att byggas pga. högre ljud vid större maskiner. Bästa lösningen vet Eolus först efter en vindmätning på plats. Verken kan även ställas i olika mode, dvs effekten minskas och därmed även ljudet. Vilken typ av verk som byggs går inte att svara på i dagsläget men Eolus tror på stora verk pga. bäst ekonomi och för att de producerar mer och därmed tar vara på platsens energi på bästa sätt. Peter Wredin och Anneli Sandberg vill gärna ha fotomontage från Ulricehamn, på höjderna på östra sidan och Lena Niklasson ser gärna att montagen fyller upp hela A3 för att bättre få en överblick. Nuvarande montage är lite långa och smala. Monica Lindqvist nämner Borås stads önskan att störningar samordnas, Lövaskogsprojektet kan endast samordnas med produktionsskogsstörningar. Det finns dock planer på en torvtäckt i närområdet. Störningar kan även vara andra vindkraftverk påpekar Mårten Sällberg Monica Lindqvist hyser viss oro att Äspered skall inringas av vindkraft om alla projekt etableras, dock tror inte Eolus Vind AB att så är fallet då Äspered centrum ligger på en sluttning och därmed kommer den kuperade terrängen dölja verk i vissa väderstreck. Lövaskogsprojektet ligger inom sekundär skyddszon för Öresjö vattentäkt och kräver därmed tillstånd för ingrepp berättar Mårten Sällberg. Tillstånd för schaktning söks hos kommunen. Viktigt att veta var man schaktar kabelgrottor, dock är det svårt att veta i dagsläget då projektören beställer nätet först efter tillstånd. Monica Lindqvist informerar om att utredning av vandringsleder pågår i kommunen, de försöker kartlägga var lederna går. Ingen äger sjuhäradsleden, vilken är den närmsta leden och den bedöms inte vara en konflikt i dagsläget. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l KIL l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

7 Ha Ilabron Projektet innehåller två verk, ett verk står i Ulricehamn kommun och ett verk står i Borås kommun, delvis inom sekundär skyddszon för Öresjö vattentäkt. Det går en vandringsled ca 300 meter från närmsta verk, vilken bör tas i beaktning när varningsskyltarna placeras ut. Lena Niklassons spontana kommentar är att det inte borde vara några konstigheter med vandringsleden. Peter Wredin flaggar för att övernattning/rastplatser kan vara lite mer restriktivt samt att det finns en stuga, Raska-Minas stuga, strax söder om projektet och kontakt bör tas för att ta reda på användningsområde för stugan. Saker som vandringsleder eller övernattnings/rastplatser kan eventuellt projektet hjälpa till med berättar Mikael Henriksson. Alla beräkningarna var inte utförda på höga torn, det kommer de i fortsättningen att vara. Peter vill gärna ha fotomontage på Sundholmens ruin så att man kan se Hallabronverkens påverkan på denna. Gärna även något montage där man kan se kursgården. Kommunerna kommer att lämna in fler synpunkter på platser för fotomontage. Dållebo Alla verken står i Ulricehamn kommun, men Borås äger eventuellt en fastighet på mossen, oklart vilken i så fall. Algutstorp 1:1 O var ej med i beräkningen och ligger inom 750 meter från närmsta verk. Fastigheten är dock belägen i Borås kommun och berörs ej av 750 meters gränsen för bostadshus i närheten av vinkraftverk som används i Ulricehamnskommun. Fastigheten skall dock inkluderas i beräkningarna. 1-2 bostäder ligger inom 750 meter från närmsta verk, dock är området redan ordentligt bullerstört och motorvägen går mellan bostäderna och verken. Christian Bruhn ser inte att det skulle bli några problem med att frångå 750 meters regeln i detta fall. Vägdragning kommer att ske inom strandskydd och vattentäkt. Lägre torn har använts i vissa beräkningar, detta kommer åtgärdas och i fortsättningen är det höga torn som kommer att användas. Fler fotomontage söder om vägen och vid Algutstorp efterfrågas samt från husen Ulricehamn kommun som ligger inom 750 meter från närmsta verk. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSS LEH OLM Tel: (vx) Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l KIL l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

8 Fåglar (gäller alla tre projekten) Jonas Örnborg hade gjort en sammanställning utifrån information från artportalen samt tidigare utförd studie av Västergötlands Ornitologiska förening. Theresia Holmberg ansåg sammanställningen Jonas Örnborg tagit fram var god nog vad gäller sträck och häckning eftersom en sträckinventering annars bör ske över flera år för att ge ett bra resultat. Det är bättre att tiden och energin läggs på inventering av rovfåglar, ugglor, tjäder, orre och lom som länsstyrelsen har sett är fåglar som kan påverkas negativt av vindkraftsetableringar. Eventuellt även lite mer fokus på mindre flygstråk och intressanta strukturer. Lena Niklasson poängterar vikten av samråd med lokala ornitologer och lokala föreningar och att fokusen läggs på de arter länsstyrelsen styr mot. Jonas Örnborg sammarbetar redan idag mycket med en lokal ornitolog i området, som även kommer att anlitas för att hjälpa till med fågelinventering i projekten. Fladdermöss Mårten Sällberg klargör med en gång att en fladdermusinventering kommer att krävas och Peter Wredin anser att osäkra områden alltid bör inventeras. Lena Niklasson informerar om att länsstyrelsen lyssnar på kommunerna angående deras rekommendationer om inventeringar. Anneli Sandberg tar upp möjligheten till fladdermusmode (bat mode) på verken. Detta innebär att verken programeras att stängas av vid gynnsamma väderförhållanden under de perioder risk föreligger och därmed behövs endast mindre inventeringar genomföras. Mikael Henriksson informerar om att det är främst september till oktober, varma kvällar och nätter då det blåser under 6 m/s som är aktuellt med avstängning, eller så kallad bat mode. Ett alternativ är att köra som "vanligt" ett år och ha regelbunden koll på hur det ser ut och därefter eventuellt komplettera med bat mode. Peter Wredin påpekar att då det förekommer bättre och sämre år kan detta ge felaktigt resultat. Lena Niklasson fastslår att en arkeologisk förstudie gäller för alla tre projekten. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALM STAD l UDDEVALLA l KIL l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

9 MEDDELANDE l-27 Diarienummer Dossiemun mer Sida 1(4) LÄNSSTYRELSEN YXSTRA GÖTALANDS LÄN M i ljöskyddsenheten Lena Niklasson Eolus Vind AB Box V år gård a Samråd om planerad vindkraftverksamhet Dållebo i Ulricehamns kommun Verksamheten avser en nyetablering som finns uppräknad i 3 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905). Denna typ av verksamhet antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan. ( Samråd ska ske med en bredare krets. Förutom länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och berörda enskilda ska även sanu åd ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda (6 kap 4 MB). Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utfmmning. Vad som framkommer under samrådsprocessen ska beaktas vid framtagandet av ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En samrådsredogörelse ska bifogas ansökan. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) I 6 kap 7 miljöbalken anges vilka uppgifter som ska ingå i en MKB. Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att MK.Bn får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKBn: Allmänt Redogörelse för altemativa lokaliseringar och alternativa utfonnningar för planerad verksamhet samt motivering till ansökt plats. Ange planerade och befintliga vindkraftanläggningar inom ca l,5 mils radie. Belys eventuella kumulativa effekter. Beskrivning hur planerad anläggning förhåller sig till kmmnunala planer i Ulricehamns och Borås kommuner. Belys eventuell påverkan på och ev. konflikt med riksintressen, bl.a. riksintresset för kommunikationer, Götalandsbanan. Postadress: Miljöskyddsenheten Göteborg Besöksadress: Telefon/Fax: Webbadress: E-post: Södra Hamngatan oo (växel) (Fax)

10 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDs LÄN l-27 Diarienummer Dossienummer Sida 2(4) Etableringens påverkan på landskapsbilden. Visuell beskrivning av projektet med hjälp av fotomontage. Fotomontage bör utföras med minsta storleken av ett A3 per bild. Vindkraftsverkens utseende (t.ex. fårg, reklam) bör beskrivas. Buller- och skuggberäkningar bör vara anpassade till de lokala förhållanden som råder i området. Redovisa källjud och beräkningskriterier (mode, råhetslängd mm). Redogör för om det finns risk för att lågfrekvent ljud kan komma att bli störande för omgivningen. Av skuggberäkningarna bör tydligt framgå vid vilka årstider och tider på dygnet som skugga förekommer vid närliggande bostäder. Redovisa vilka eventuella skyddsåtgärder som planeras för att klara bullervärden och skuggbildning. Belys eventuella intressekonflikter med flyget, teleoperatörer, försvarsmakten m.fl. och klargör vilken hänsyn som tas. Placering av fundament, kabel- och vägsträckning samt eventuell transf01matorstation. Beskriv vilka delar av vägen som behöver rätas, breddas eller förstärkas samt vilken del av vägen som behöver nyanläggas. Naturmiljö och hydrologi Ingrepp i vattenområden, våtmarker, sumpskogsområden, och andra områden med höga naturvärden bör minimeras. Redovisa vilka vattenverksamheter som behöver utföras, t.ex. passage av väg eller kabel genom vattendrag eller sankmark, nedgrävning av vattentrumma eller omgrävning av vattendrag. Beskriv konsekvenserna. Markavvattning är förbjudet men dispens kan meddelas om det finns särskilda skäl. Vattenverksamheter kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 11 kap MB. Belys påverkan på vattenskyddsområde. Biotopkartering och naturvärdesbedömning inom det aktuella området. Objekt med naturvärden redovisas på tydliga kartor tillsammans med planerade vindkraftverk, vägar och andra anläggningar som kommer att uppföras. Redovisa planerad naturvårdshänsyn. Fåglar Inventering med särskilt fokus på rovfåglar, ugglor, skogshöns, nattskärra och lom. Redovisning av flyttfågelstråk och andra viktiga flygstråk t.ex. mellan fiskesjöar och häckningssjöar/häckningsplatser. Fågelinventeringen ska utgöras av redogörelse av tidigare imapporterade fynd samt fåltinventeringar. Spelplatser för skogshöns ska avgränsas på karta. Samråd med lokala ornitologer. Fladelermöss Kartlägg lämpliga fladdermusmiljöer genom landskapsanalys och fåltstudier (sker lämpligen i samband med biotopkarteringen och naturvär-

11 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Diarienummer Dossienummer Sida 3(4) desbedömningen). Redogör för at1förekomster och aktivet av fladdermöss i området genom autoboxar eller annan lämplig metod samt manuell ultraljudsdetektor. Uppvisar området strukturer som kan vara av betydelse för migrerande fladdermöss ska en fältinventering utfåras under lämplig tidpunkt. Kulturmiljö Utför en arkeologisk/kulturhistorisk inventering inom de delar av området som kan komma att bli berörda av utbyggnaden. En sådan inventering, i fortsättningen kallad förstudie, kan sedan ligga till grund för den fmisatta detaljplaneringen av utbyggnaden, varvid hänsyn bör tas till påträffade lämningar. Den ska också ligga till grund för länsstyrelsens bedömning av behovet av ytterligare antikvariska insatser. Tillstånd enligt Kulturminneslagen krävs för ingrepp i fasta fornlämningar. Förstudien bör minst omfatta: - Övergripande kati- och arkivstudier. - Inventering av ett område med en radie på ca 50 meter kring planerade vindkraftverk och ca meter från vardera sida om vägmitt, kring befintliga vägar som behöver breddas, förstärkas eller rätas samt längs med nya vägsträckningar och ledningsdragningar. Ä ven andra exploateringsytor såsom uppställningsyta och yta för ev. transformatorstation inventeras. Övergripande bedönu1ing av vindkraftsparkens påverkan på kulturlandskapet, t ex riksintresse för kulturmiljövård och konununala bevarandeområden. - Skriftlig avrapportering med tydligt kartmaterial. Eventuell anmälan till FMIS Övriga upplysningar Säkerhet Redovisa beräknade kostnader för efterbehandling och andra återställningsåtgärder samt föreslå hur säkerhet kan ställas. Säkerheten ska omfatta etableringsfas, driftfas och återställandefas för vindkraftsanläggningar. Säkerhet ska vara enkel att realisera och utnyttja. Den ekonomiska säkerheten storlek ska täcka samtliga kostnader för ett fullständigt och korrekt återställande av platsen där verksamheten har bedrivits. Säkerheten ska vara kopplad till enskilt och identifierbart objekt. Med enskilt menas att vmje turbin skall omfattas av en egen säkerhet. En ekonomisk säkerhet ska finnas för återställande av gemensamma delar i en anläggning, d.v.s. gemensamma kablar, transformatorstationer, vägar etc. enligt tillståndsgivande myndighets krav. Underlaget för kostnadsberäkningen ska redovisas så att det vid behov kan verifieras av tredje man.

12 LÄNSSTYRELSEN V;\STRA GÖTALANDS LÄN Diarientnnmer Dossiemtm mer Sida 4(4) Tydligt kartmaterial Länsstyrelsen vill understryka vikten av tydligt kartmaterial för redovisning av forn- /kulturlämningar, biotopkartering, fågelinventering mm. Exemplar mm Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland i 13 exemplar och om möjligt med fyra digitala kopior (CD eller USB). Handlingar ska lämnas i skick så att de lätt kan hanteras i pärmar, d.v.s. undvik t.ex. spriralbindning. Koordinater för fundament, transformatorstationer samt väg- och ledningsnät bör om möjligt lämnas in i form av shape-filer. Koordinater anges i SWEREF99 TM. vl(1w~j?i,?;;j?liilj 1 Lena Niklasson Kopia till Expeditionen Miljöskyddsenheten, Lena Niklasson Ulricehamns miljökontor

13 MEDDELANDE Diarienummer Dossienummer Sida 1(4) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS Lii.N M i lj öskydclsenheten Lena Niklasson Eolus Vind AB Box V årgårda Samråd om planerad vindkraftverksamhet Dållebo i Ulricehamns kommun Ett myndighetssamråd hölls i januari 2012 och i samband med det skickade Länsstyrelsen ett meddelande till Eolus Vind AB. Det skriftliga samråd Bolus Vind AB nu bjuder in tillleder till att Länsstyrelsen skickar ett nytt meddelande. Detta meddelande ersätter tidigare skickat meddelande daterat Samrådet avser max fyra vindkraftverk med en totalhöj d a 180 meter. V er k sanilieten avser en nyetablering som finns uppräknad i 3 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905). Denna typ av verksamhet antas alltid medfåra en betydande miljöpåverkan. Samråd ska ske med en bredare krets. Förutom länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och berörda enskilda ska även samråd ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda (6 kap 4 MB). Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utfonnning. Vad som framkommer under samrådsprocessen ska beaktas vid framtagandet av ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En samrådsredogörelse ska bifogas ansökan. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) I 6 kap 7 miljöbalken anges vilka uppgifter som ska ingå i en MKB. Länsstyrelsen ska under samrådet verka får att MKBn får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under smmådet att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKBn: Allmänt Redogör för alternativa lokaliseringar och altemativa utformningar för planerad verksamhet samt motivering till ansökt plats. Ange planerade Postadress: Miljöskyddsenileten Göteborg Besöksadress: Telefon: Webbadress: E-post: Ekelundsgatan se/v astrag otal and miljoskydd. ans styrelsen. se (växel)

14 LÄNSSTYRELSEN V;\.STRA GÖTALi\NDS LÄN Diarienummer Dossienummer Sida 2(4) och befintliga vindkraftanläggningar inom ca l,5 mils radie. Belys eventuella kumulativa effekter. Beskriv hur planerad anläggning förhåller sig till kommunala planer i Ulricehamns och Borås kommuner. Belys eventuell påverkan på och ev. konflikt med riksintressen, bl.a. riksintresset för kommunikationer, Götalandsbanan. Belys eventuella intressekonflikter med flyget, teleoperatörer, försvarsmakten m. fl. och klargör vilken hänsyn som tas. Redovisa placering av fundament, kabel- och vägsträckning samt eventuell transformatorstation. Beskriv vilka delar av vägen som behöver rätas, breddas eller förstärkas samt vilken del av vägen som behöver nyanläggas. Landskapsbild Etableringens påverkan på landskapsbilden. Visuell beskrivning av projektet med hjälp av fotomontage. Fotomontage bör utföras med minsta storleken av ett A3 per bild. Vindkraftsverkens utseende (t. ex. fårg, reklam) bör beskrivas. Redovisa i vilken utsträckning hinderbelysningen kan vara störande för närboende, t.ex. med stöd av synbarhetsanalys och avstånd. Bedöm hur många som kan komma att bli störda. Beskriv vilka effekter nedsläckning av verken nattetid skulle få för närboende. Buller och skuggor Redovisa källjud och beräkningskriterier (mode, råhetslängd mm) och motivera vald råhetslängd. A v skuggberäkningarna bör tydligt framgå vid vilka årstider och tider på dygnet som skugga förekommer vid närliggande bostäder. Redovisa vilka eventuella skyddsåtgärder som planeras för att klara bullervärden och skuggbildning Redogör för om det finns risk för att lågfrekvent ljud kan komma att bli störande för omgivningen. Utför bullerberäkningar som visar att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus kan klaras. Naturm;/jö och hydrologi Ingrepp i vattenområden, våtmarker, sumpskogsområden, och andra områden med höga naturvärden bör minimeras. Redovisa vilka vattenverksamheter som behöver utföras, t.ex. passage av väg eller kabel genom vattendrag eller sankmark, nedgrävning av vattentrumma eller omgrävning av vattendrag. Beskriv konsekvenserna. Markavvattning är förbjudet men dispens kan meddelas om det finns särskilda skäl. Redovisa eventuell påverkan på närliggande markavvattningsföretag. V at-

15 LÄNSSTY~EJ;,SEN VÄST,RA GÖTALANDs LÄN Diarienummer Dossienummer Sida 3(4) tenverksamheter kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 11 kap MB. Belys påverkan på vattenskyddsområde (Öresjö vattentäkt). Biotopkmtering och naturvärdesbedömning inom det aktuella området. Objekt med naturvärden redovisas på tydliga kartor tillsammans med planerade vindkraftverk, vägar och andra anläggningar som kommer att uppforas. Redovisa planerad naturvårdshänsyn. Fåglar Inventering med särskilt fokus på rovfåglar, ugglor, skogshöns, nattskäna och lom. Redovisning av flyttfågelstråk och andra viktiga flygstråk t.ex. mellan fiskesjöar och häckningssjöar/häckningsplatser. Fågelinventeringen ska utgöras av redogörelse av tidigare inrappmterade fynd samt fåltinventeringar. Spelplatser för skogshöns ska avgränsas på kmta. Samråd med lokala ornitologer. Fladdennäss Kartlägg lämpliga fladdermusmiljöer genom landskapsanalys och fältstudier. Redogör för mtförekomster och aktivet av fladdermöss i området genom autoboxar och manuell ultraljudsdetektor. Inventering bör ske vid upprepade tillfållen under yngelkolonitiden Uuni-juli) och högriskatters förekomst inventeras under sensomn1aren och hösten (se Vindval-Naturvårdsverket rapport 6467 s.134- l35). Redovisa lämpliga bo- och viloplatser. Kulturmiljö Utför en arkeologisk/kulturhistorisk inventering inom de delar av området som kan komma att bli berörda av utbyggnaden. En sådan inventering, i fortsättningen kallad förstudie, kan sedan ligga till grund för den fortsatta detaljplaneringen av utbyggnaden, varvid hänsyn bör tas till påträffade lämningar. Den ska också ligga till grund för länsstyrelsens bedömning av behovet av ytterligare antikvariska insatser. Tillstånd enligt Kulturmitmeslagen krävs för ingrepp i fasta fomlämningar. Förstudien bör minst omfatta: Övergripande kart- och arkivstudier. - Inventering av ett område med en radie på ca l 00 meter kring planerade vindkraftverk och ca meter från vm dera sida om vägmitt, kring befintliga vägar som behöver breddas, förstärkas eller rätas samt längs med nya vägsträckningar och ledningsdragningar. Ä ven andra exploateringsytor såsom uppställningsyta och yta för ev. transformatorstation inventeras. - Övergripande bedömning av vinelkraftsparkens påverkan på kulturlandskapet, t.ex. riksintresse for kulturmiljövård och kmmnunala bevarancleområclen.

16 LÄNSSTYRELSEN V.\STRA GÖTALANDs LÄN Diarienummer Dossienummer Sida 4(4) - Skriftlig avrapportering med tydligt kartmaterial. Eventuell anmälan till FMIS Övriga upplysningar Ekonomisk säkerhet Redovisa beräknade kostnader för efterbehandling och andra återställningsåtgärder. Säkerheten ska omfatta etableringsfas, driftfas och återställandefas för vindkraftsanläggningar. Den ekonomiska säkerheten storlek ska täcka samtliga kostnader för ett fullständigt återställande. Säkerheten ska vara kopplad till vmje turbin. Säkerhet ska även fi1mas för återställande av gemensamma delar i en anläggning, dvs. gemensanm1a kablar, transformatorstationer, vägar etc. Underlaget för kostnadsberäkningen ska redovisas så att det vid behov kan verifieras av tredje man. Tydligt kartmaterial Länsstyrelsen vill understryka vikten av tydligt kartmaterial för redovisning av forn- /kulturlänmingar, biotopkmiering, fågelinventering mm. Exemplar mm Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland i åtta exemplar och två digitala kopior (CD eller USB). Handlingar ska lämnas i skick så att de lätt kan hanteras i pärmar,. undvik t.ex. spriralbindning. Koordinater för fundament, ti"ansformatorstationer samt väg- och ledningsnät bör om möjligt lämnas in i form av shape-filer. Koordinater anges i SWEREF99 TM och RT90. afapv Lena Niklasson Kopia till Expeditionen Ulricehamns miljökontor

17 Simon Landqvist Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: den 2 april :35 Simon Landqvist Yttrande över nytt samrådsunderlag Dållebo Hej! Miljöförvaltningen i Borås har inget att erinra avseende nya placeringar på vindkraftverken i Dållebo. Tidigare synpunkter från myndighetssamrådet kvarstår. Hälsningar /Linda Linda Björnberg Miljöinspektör Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljötillsyn Besöksadress: sturegatan 42 Postadress: Miljöförvaltningen, Borås Tel : Mobil: Webbplats : boras.se/miljo För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande Borås är en Fairtrade City l

18 ULRICEHAMNs KOMMUN TRAN EMO KOMMUN l (l) Eolus Vind AB Box Vårgårda Datum: Diarienummer: Gällande Eolus Vind AB kompletterande samrädshandlingar för planerad vindkraftverksamhet Dållebo i Ulricehamns kommun Eolus Vind AB har i samband med myndighetssa1måd varit i kontakt med Miljö och samhällsbyggnad om planerna gällande vindkraftsetablering Dållebo. De handlingar som har skickats till Miljö och san1hällsbyggnad i form av kompletterande samrådsunderlag har studerats. Bolaget har fått information om att Ulricehamns kommun i samband med tillståndsärendet (process för vindkraftsetableringar) tillämpar dc regler och rekommendationer som nämns i den antagna Vindbtuksplancn. Det innebär att projektören ska i samband med planering av vindkraftprojekt inom de prioriterade vindkraftsområdena göra inarkanvändningen effektivt och optimalt. Vindkraftverken totall1öjd ska inte överstiga 170 meter och skyddsavstånd till närmaste bostadshus ska hållas med 750 meter m.m. Enligt Vindbruksplanen, område 7 söder om Nitta, är områdets area uppskattat till1,7 km 2 och för en så stor area anser Miljö och samhällsbyggnad att det prioriterade vindkraftområdet ska användas effektivt så att t.ex. mindre/ enstaka verk inte ska förhindra etablering ~v stötte vindkraftparker. SAMVElU<ANSNÄMNDEN MILJÖ OCH BYGG c:[jmj'~l~ Emel Tuna Jvliljöinspektör Miljö och samhällsbyggnad Väl.f.'itd, lärande, samhällsutveckling ( Kopia: att. Lina Nilclasson, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Miljöskyddsenheten, Göteborg Post Ulricehamns kommun. tvliljö och samhällsbyggnad Ulricehamn 'T'.f'.. A'?"'\1 C:()CAf'\f'\1. _.\ 'r:'~ ~. :l:.t. _ ~ r : _

19 Vårgårda Inbjudan till samråd enligt kap 6 4 Miljöbalken gällande vindkraftpark Dållebo. Eolus Vind avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av 4st vindkraftverk på fastigheterna Dållebo 2:2, Dållebo 1:10, Dållebo 1:4 och Agården 1:1 i Ulricehamns kommun. Vindkraftverken har en totalhöjd på max 180 meter. Enligt miljöbalken kap 6 4 skall samrådsförfarande genomföras inför ansökningarnas inlämnande. Inom ramen för detta inbjuder därför Eolus Vind AB till samrådsmöte. Vindkraftverkens planerade placeringar framgår av kartan på omstående sida. Närboende och andra intresserade är välkomna. Plats: Tid: Rångedala Bygdegård. Torsdag 3 april2014, kl Mer information om projektet finns i det samrådsunderlag som kan beställas från Eolus Vind AB. Eventuella synpunkter på projektet skalllämnas på nedanstående adress senast 1 maj Kontakta oss gärna vid frågor om projektet. Sökande: Eolus Vind AB Box 26, VARGÄRDA Kontakt: Mikael Henriksson, m ikael.hen u s vi n d.c om Eolus Vind AB {publ) Box 26 Mobil: VÅRGÄRDA svind.com Tel: Org. nr: l HÄSSLEHOLM {HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l FALUN l ESTLAND l LETTLAND

20 Karta visande vindkraftverkens planerade placeringar. Eolus Vind AB (pub l) Box 26 Mobil: VÅRGÅR DA Tel: Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l FALUN l ESTLAND l LETTLAND

21 .~... ~ 18 BORÅS TIDNING TO RSDAG 13 MARS EVENEMANG Nöjen Meddeland l>.. 1 lilbjudan 1111 samrad enligt ~O US 6 kap. 4 miljöbalken gällande,.,,,..,,.,,,.,,,,,., vmdkraftpark Dallebo. Ölprovning på Borås Bryggeri Tel Huttner på Mässen Afternoon Tea 16mars lnfo och bokning: The Factory - Jamie Meyer. Fredag 14/3 Tel event Fredagslyrik 14/ , Gullvi Joans läser Margareta Strömstedt på Hemgården. Entre 30:-, tel hemgarden.nu T a tag i ditt liv, Klas! Manus och Regi: Mimmi Fasth, Christian Haglund fr 14/319.00, lö-sö mars Boka på hemgarden.nu Trivseldans på Sjötofta Fritid lördag 15/3 kl Musik: Fernandoz OBS! fre 28/3 Matz Bladhs Eolus Vind avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av 4st vindkraftverk pi!j fastigheterna Di!JIIebo 2:2, Däl/ebo 1: 1 O, 0&/ebo 1:4 och Ågården 1:1 i Ulricehamns kommun. Vindkraftverken har en totalh6jd pä max 180 meter. Enligt miljöbalken kap 6 4 skall samr.ådsförfarande genomföras inför ansökningarnas inlämnande. Inom ramen för detta inbjuder därför Eolus Vind AB till samr.ådsmöte. När.boende och andra intresserade är välkomna. Plats: Tid: Rångedala Bygdegård. Torsdagen 3 april 201 4, kl Mer information om projektet finns i det samr.ådsunderlag som kan beställas av Eolus Vind AB. Eventuella synpunkler pä projektet skall lämnas på nedanstående adress senast 1 maj Kontakta oss gäma vid fr.ågor om projektet. Kontakt: Mikael Henriksson Sökande: Eolus Vind AB Box VÅRGÅRDA HERRGÅRD.: Nu på, söndag öppnar Herrgårde_n för säsongen! -Vi lagar all vår mat från ~den och b~ ar allt_ själya i vårt kafe! ~!~ Kaffe och våfhä.39 kr ~~ - Sotad torsk m. rotfrukter & parmesans~s 99 kr (ink l. d<j clt och k.otfc) e ~ \. T ~"":~ ~.. -='~~.. ~v. Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Allmänheren är välkommen till vårt sammanträde mändagen den 17 mars. Sammanträder börjar kl i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuser, Kungsgaran 55. Ärendeliscan och handlingarna finns på boras.se. Grupper förhandsbokar pä v-~~ ~.(:,, JJ~;.;J,... ;.,.~

22 +-,ULRICEHAMNs TIDNING anslagstavlan. \}.~.(~.. ZP.\l.t. meddelanden o AR S- MÖTE Åsundens Båtsällskap Fredag 28 mars kl19.00 i klubbstugan. Välkomna! Styrelsen Informationsträff om GRANNSAMVERKAN Mån17mars kl Plats: Hällstad bygdegård Välkomna! Studiefrtimjandet s. Skaraborg & Ulricehamn Polisen, Ulricehamns Kommun Knätte hembygdsförening o Arsmöte Knätte Bygdegård Fredag 28 mars k Förhandlingar Gösta Johansson underhåller med dra~s pel och sång. Se11'ering ifälkomna St.welsen... ~.. t l'got".l ;!,..._ '... ~!' ' 1~ - ; ~l... t},.: Ridlekis på UBRK! Det finns några platser kvar på Ridlekis: Lördagar Start 2213, 10 g gr Anmäl på Ströplatser finns även i våra grupper för J)'ltare med ridvana! Mai!a fråga- tin ~ l Inbjudan 1111 samrad enhgt -O U S 6 kap. 4 miljöbalken gällande.,..,_.._.,.,.. - _ vindkraftpark Dallebo. Eolus Vmd avser att ansöka om IIIIstlind enl1gt miijobalken for uppförande av 4st vindkraftverk pli fastigheterna Dllllebo 2:2, Dllllebo 1:1 O, Dllllebo 1:4 och Agllrden 1:1 i Ulricehamns kommun. Vindkraftverken har en totalhöjd pll max 180 meter. Enligt miljöbalken kap 6 4 skall samrådsförfarande genomföras inför ansökningarnas inlämnande. Inom ramen för detta inbjuder därför Eolus Vind AB till samrådsmöte. Närboende ocl1 andra intresserade är välkomna. Plats: Tid: Rångedala Bygdegård. Torsdagen 3 april2014, kl Mer information om projektet finns i det samrlldsunderlag som kan beställas av Eolus Vind AB. Eventuella synpunkter pll projektet skall lämnas p!j nedansillende adress senast 1 maj Kontakta oss gärna vid frågor om projektet. Kontakt: Mikael Henriksson U LRI CEHAM N S KOMMUN Mir ö och samhällsbyggnad vx Sökande: ak tu e ll informatio n från Ulric e h a m ~s kommun IL"'...,.,.;.:.... ~... _._: : -- Åsundsholm GCC Nybörjarkurs 4-6 april Timme le Vägförening h:\iici" ÅRSMÖTE Torsdag27mars kl Timmele Gästgivaregård Vi bjuder på fika! Hjärtligt! ä/komna! STYRELSEN... TILLÄGG Ulricehamns golfklubb Välkommen till klubbens vårårsmöte onsdag 26:e mars kl på Golfklubbens restaurang Välkommen! UnGK/styrelsen dragningslistor Hössna IF Medlemslotteri vinst mars 1 00 kr: Nr: 135, 136, 185, 211,225,338. fastigheter hyres Liten stuga hyres långsiktigt, åretruntboende lägenheter uthyres 2 rok Jönköpingsvägen kvm, l<abel-tv, 1 vån. Led 1/ Kallhyra 3716 kr/mån. Ring rok storgalan kvm i etage, kabel-tv, balkong. Led 1/ Hyra 8878 kr/mån. Ring BO 85. PIPES FOR LIFE PIPEUFE SVERIGE AB är Svenges ~ hiiyerilate mom bl a kommunalteknik, }Offf- och s!cogsbruk. lnomiwsaviopp crmsatte 2013 ca 750 mpj. FOn/ttlm f0t<-...3l/n'ng i Sverige exporterat SYei1Ska huvudkontor ffgger j Ljut>g och IIi har fabriksenheter l Ljung Intematmal med sate l Wien. Gn.rppen omsilltl!l' 800 miljoner Euro OPERATIV INKÖPARE Som inkapara p! Pipalife ansvarar du för inköp av handelsvan:>r och Ölsramma Du sköter dagliga avrop med inköp frnn 1 om i Eun:>pa l tillägg till det openiijva inköpsarbetet finns aven en strategisk de av pro{ekt. utvecllling av nya inköpsstrategier. lörhandfingar; Du kommer mestadels att hålfa till på kontoret i Ljung men också leverantörer; i SVerige och Europa DIN BAKGRUND Vt söker d1g med relevant utbil dning och erlarenhet. Eft"'Y' fr!n inköpsarbete. Som person är du driven, självslfuidig. Du tycksrom förändring och utveckling och har ett strateg kommunikationslönnåga Goda kullskaper i engelska både skriftlig och tal är ett uo.u u "'"" l Sverige. B-körkort är ett krav. VI ERBJUDER Vi erbjuder en spännande arbetsplats ' en händelserik miiji>. Du orlka funktioner där det gemensamma målet är att optimera het och prls. Placeringsort Ljung. TIII.trådesdatum: 1 :a oktober LÅTER DET INTRESSANT? Sklcka då din ansökan med löneans~!iii HR-ansvarig Monika Skid<a tn din ansökan senast den 26:e mars Vill du veta mer Holmen på telefon ~o. Pipelife Sverige AB Box 50, SE Ljung T , F E utbildning & tjä l'ilster. yrkes & hantverkshjälp Betong av högsta kvalitet! Ring för kostnadsfri rådgivning o offert! LBC Borås AB, Per i Näven Mark och trädgård. Snickrar, målar, murar, trädfällning. Tel Bokföring och redovisningstjänster Svar till "Bra referenser" UT:s kontor Murning, Kobbelgaard AIB Vi utför följande: kompletta takomläggningar, fasadbyten Trä l puts p l ~ ts r ager ll ell l Fasta priser Fri offert tel Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

23 Samrådsunderlag Dållebo, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län ~o lus. Vi projekterar. säljer och förvaltar förnybar vindkraft.

24 Samrådsunderlag - Då llebo, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län ICK E T E KNISK SAMMANFATTNING Det främsta motivet till att etablera vindkraft är att producera förnyelsebar och miljövänlig el. Vindkraft bidrar till att ersätta och minska de globala utsläppen av växthusgaser och andra luftföroreningar, såsom koldioxid, svavel- och kväveoxider. Eolus Vind AB har bedömt att området som är beläget sydväst om Nitta, på en höjd av meter över havet, har goda förutsättningar för vindbruk och avser därför att etablera upp till fyra vindkraftverk inom området. Landskapet inom det utpekade etableringsområdet präglas huvudsakligen av skogsterräng med skog i olika tillväxtstadier med visst inslag av mossmarker. Den närmsta tätmien är Rångedala som ligger drygt l,5 km sydväst om projektområdet i Borås kommun. Etableringsområdet är intressant för vindkraftsetablering av främst sex anledningar:./ Vindtillgången bedöms som god../ Projektet är lokaliserat i produktionsskog och skogsbruk kan lätt anpassas och integreras med vindbruk./ Avstånden till närmaste bostäder bedöms som tillräckligt stora får att vindkraften endast ska ge upphov till begränsad påverkan i form av ljud och skuggor../ Projektet ligger nära den nya riksväg 40, varför vindkraftverken kommer att hamna inom ett område som av länsstyrelsen redan är utpekat som bullerpåverkat./ Projektet bedöms endast ge en begränsad påverkan på natur- och kulturvärden inom etableringsområdet./ I övrigt finns få motstående intressen som inte kan kombineras med vindkraft. Fyra vindkraftverk av den typ som redovisas i detta samrådsunderlag innebär en årsproduktion på cirka kwh, vilket motsvarar elbehovet hos 6800 lägenheter (baserat på ett årsbehov av 5000 kwh/lägenhet). Utformningen innebär liten risk för påverkan på människors hälsa, natur och miljö. De riktvärden kring ljud och skuggor som satts upp av Naturvårdsverket och Boverket kommer att uppfyllas, dock kommer landskapets karaktär påverkas. Om denna påverkan uppfattas som positiv eller negativ är en subjektiv bedömning och därför omöjlig att bedöma. Det så kallade nollalternativet innebär att inga fysiska ingrepp görs, d.v.s. att inget vindkraftverk byggs i området. Detta alternativ innebär att ingen störning sker på den lokala natur- och kulturmiljön och inte heller på boendemiljön. Nollalternativet innebär dock att de positiva effekterna av ett vindkraftverk uteblir och att energin då måste tas från en annan källa, vilken kan generera koldioxidutsläpp, radioaktivt avfall eller torrläggning av strömmande vattendrag. 2

25 Samrådsunderlag - Då llebo, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Innehållsförteckning l Inledning Verksamhetsutövaren Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Avgränsningar Miljömål Planfårhållanden Ulricehamn kommuns vindbmksplan Borås Stads vindkraftsutredning Närbelägna vindkraftverk Beskrivning av etableringsområdet Översikt Andra störningar lo 7.3 Landskapets karaktär Naturmiljö Mark- och vattenförhållanden Sumpskogar Nyckelbiotop/naturvärde Riksintressen och natuneservat Fåglar Flora I<ulturmiljö Friluftsliv och rekreation /8 Vindförhållanden Utformning Nollalternativ l O Vindkraftverken Fundament l 0.2 Vägar och anläggningsplatser l 0.3 Elanläggning/anslutning Effekter, konsekvenser och åtgärder Ljud Skugga Hinderbelysning säkerhetsrisker Flora och fauna... l Områdets kulturvärden Friluftsliv och rekreation Landskapsbild Samråd

26 Samrådsunderlag- Dållebo, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 Inledning Detta samrådsunderlag utgör en del av tillståndsprocessen vid miljöprövningen av projektet vindkraftpark Dållebo. För att få uppföra och driva den planerade vindkraftsanläggningen krävs miljötillstånd enligt miljöbalken. Planeringsprocessen har inletts med ett myndighetssamråd vilket ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan. Projektet antas utgöra betydande miljöpåverkan vilket enligt miljöbalken innebär att ett utökat samråd ska genomföras i tillståndsprocessen. Efter samrådet avser Eolus Vind AB att ansöka om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för ' uppförande av vindhaftverk på fastigheterna Dållebo 2:2, Dållebo l: l O, Dållebo l :4 samt Å gården l :l. Inom ramen för samråd lämnas följande information: Eolus Vind AB har för avsikt att etablera upp till fyra vindkraftverk i ett område sydväst om Nitta i Ulricehamn kommun, Västra Götalands län. Totalhöjden som söks får i denna vindkraftsetablering är maximalt 180 meter (tom+ vinge). Det som framkommer under samrådsförfarandet ska beskrivas en miljökonsekvensbes!g'ivning (MKB) där verksamheten och dess positiva och negativa påverkan på hälsa och miljö, hushållning med naturresurser m.m. skall belysas. Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att MKB får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. MKB ska ha det innehåll som är motiverat för projektet. I proposition 2004/05:129 fötiydligas vikten av att det inte ställs längre gående krav på MKB än vad projektet motiverar. Samrådet och MKB syftar till att minimera anläggningens omgivningspåverkan och utgöra underlag för myndighetsbeslut om tillåtlighet. 4

27 Samrådsunderlag - Dållebo, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2 Verksamhetsutövaren Sökande: Eolus Vind AB Box V årgårda Kontaktperson: Sirnon Landqvist Tfn: E-post: lusvind. c om Eolus bildades 1990 och är i dag en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer. Förutom projekteringsföretag knutna till viss tillverkare är Eolus Vind AB det bolag som etablerat flest vindkraftverk i Sverige. Eolus har medverkat vid etablering av över 420 vindkraftverk av de vindkraftverk som finns i Sverige. De flesta har sålts vidare nyckelfärdiga till kunder och drivs av dessa med god lönsamhet. Platsnamn: Kommun: Län: Fastighetsbeteckningar: Prövningsmyndighet: Tillsynsmyndighet: Verksamhetskod: Dållebo Ulricehamn Västra Götaland Dållebo 2:2 Dållebo l :l O Dållebo l :4 Ågården l: l Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län 40.90, två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gmppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter 5

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden Bilaga 1.13 Inkomna yttranden !sdag den 6 mars 2012 kl. 10.11.03 Sverige Ämne: Remissvar vindkraftsansökan 3567 Datum: tisdag den 6 mars 2012 kl. 10.09.16 Sverige Från: Till: no- reply@teracom.se

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse 2015-01-05 MEDVERKANDE BESTÄLLARE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 KONTAKTPERSONER Pia Hjalmarssom Tel: +46 31 85 53 96

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 JP VIND AB Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 Inbjudan Inbjudan till samrådsmöte (enligt miljöbalken 6 kap 4 ) har offentliggjorts genom annonsering

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: ca 40 berörda sakägare Roland Karlsson,

Läs mer

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag ANTAGANDEHANDLING Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag 1. Bakgrund och utgångspunkter Syftet med vindbruksplanen är att visa på förutsättningarna för ny vindkraft i Östra Göinge kommun och att

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25: !"#$% &$#''% Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-14 127 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende. Planhandlingarna har varit utsända för samråd under tiden 2009-10-31 till 2010-01-08. Annonsering

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Vägledning avseende anmälan om vindkraft inom Jönköpings län

Vägledning avseende anmälan om vindkraft inom Jönköpings län Sida 1(10) Reviderad 2011-11-02 Upprättad 2009-11-11 Vägledning avseende anmälan om vindkraft inom Jönköpings län Nedanstående vindkraftsanläggningar räknas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2013-03-20 1(10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER 2015:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer