Innehåll - Samrådredogörelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll - Samrådredogörelse"

Transkript

1 Innehåll - Samrådredogörelse Följande information redovisas i denna bilaga: ~ Sammanfattning samråd ~ Minnesanteckningar från myndighetssamråd ~ Myndighetssamråd, Skrivelse från Länsstyrelsen ~ Kompletterande myndighetssamråd, Reviderad skrivelse från Länsstyrelsen ~ Kompletterande myndighetssamråd, Skrivelse från Borås stad ~ Kompletterande myndighetssamråd, Skrivelse från Ulricehamns kommun ~ Inbjudan till samråd ~ Annonser i Ulricehamns tidning och Borås tidning ~ Samrådsunderlag >- Närvarolista från samrådsmötet i Rångedala ~ Anteckningar från samrådsmötet i Rångedala ~ Inkomna synpunkter från närboende ~ Svar på remisser Eolus Vind AB (p u bl) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) info(tveo lusvind.com Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VÅRGÅRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

2 Sammanfattning samråd Samråd har hållits med Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Ulricehamns kommun och Borås stad. Samrådsmötet med de båda kommunerna och Länsstyrelsen hölls i Rångedala bygdegård. Minnesanteckningar från myndighetssamrådet samt Skrivelse från Länsstyrelsen finns redovisade i denna samrådsredogörelse. Under mars/april 2014 hölls ett kompletterande myndighetssamråd med anledning av justerad utformning av vindparken, se Reviderade skrivelserfrån Länsstyrelsen samt Borås stad. Samråd enligt kap 6 4 Miljöbalken har även ägt rum med allmänheten och särskilt berörda hölls ett samrådsmöte i Rångedala bygdegård. För namnlista över de närvarande vid detta samråd, se Närvarolista. Inför mötet skickades en personlig inbjudan till lagfarna fastighetsägare inom ca 1500 meter från planerade vindkraftverk. Inbjudan publicerades även i Ulricehamns tidning samt i Borås tidning ( ). l den skriftliga inbjudan och annonserna informerades om att samrådsunderlag i förväg kunde beställas från Eolus för de som ville ha mer information om projektet, för detta material se Samrådsunderlag. Med utgångspunkt från detta material höll Eolus även en presentation om projektet i samband med samrådsmötet Vid samrådet gavs information om projektet och två representanter från Eolus fanns på plats för att svara på frågor. För en sammanfattning av samrådsmötets innehåll samt svar på flera av de frågor som kom upp, se Anteckningar från samrådsmöte. Allmänheten gavs möjlighet att t.o.m inkomma med skriftliga synpunkter på projektet. Tre brev med skriftliga synpunkter inkom från närboende, se Inkomna synpunkter. För bemötande av dessa synpunkter hänvisar Eolus till projektets miljökonsekvensbeskrivning. l övrigt har inbjudan till samråd skett skriftligen med ett utökat antal berörda parter som kan tänkas ha synpunkter på projektet. Remisser har även skickats till bland andra Försvaret, Luftfartsverket, Trafikverket, Teracom samt telekombolagen. Se tabell 1 över vilka myndigheter och föreningar till vilka inbjudan till samråd samt remissförfrågan har skickats. Samtliga tillfrågade har inte haft något att erinra mot uppförande av vindkraftverken. Inkomna yttranden redovisas i Svar på remisser. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) infocdleolusvind.com 2 Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l YÅRGÅRDA l HALMSTAD l FALUN l NORGE l ESTLAND l LETTLAND

3 Tabell 1. Information om utskick av inbjudan till samråd och remissförfrågan Myndighet/förening/privatperson Västergötlands ornitologiska förening Nitta samhällsföreninq Naturvårdsverket Ulricehamnsbygdens NaturskyddsföreninQ Naturskyddsföreningen i Borås Varnums hembyqdsföreninqen Rångedala hembygdsförening Klockaregårdens stugägareföreninq Länsstyrelsen Västra Götalands län Ulricehamns Kommun Borås Kommun Kammarkollegiet Energimyndigheten SM Hl Svenska kraftnät Vattenfall Trafikverket skogsstyrelsen PTS Tele 2 Telenor Telia Sonera Teracom 3GIS Försvaret Luftfartsverket Inbjudan till samråd Remissförfrågan skickad Synpunkter l Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) infocireo lusvind.com ind.com 3 Org. nr: J HÄSSLEHOLM (HK) J VÅRGÅRDA l HALMSTAD l FA LUN l NORGE l ESTLA ND l LETTLAND

4 Myndighetssamråd Plats: Rångedala bygdegård Datum: Tid: Närvarande: Mårten Sällberg Miljöinspektör, Borås kommun Monica Lindqvist- Samhällsplanering, Borås kommun Jonas Örnborg - Örnborg Kyrkander Miljö & Biologi AB Anna Klahr- Bygglovshandläggare, Ulricehamn kommun Christian Bruhn- Planarkitekt, Ulricehamn kommun Anneli Sandberg- Miljöinspektör, Ulricehamn kommun Peter Wredin- Kommunekolog, Ulricehamn kommun Lena Niklasson- Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands Län Teresia Holmberg- Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands Län Mikael Henriksson- Eolus Vind AB Simon Landqvist- Eolus Vind AB Vanja Larsson - Eolus Vind AB Platssyn: Platssyn genomfördes under eftermiddagen, kl Tre projekt behandlades under dagen: Lövaskog, Hallabron och Dållebo Mötet inleddes med att alla presenterade sig själva och sin respektive roll. Därefter gav Mikael Henriksson en snabb genomgång av Eolusvind AB, läget på elmarknaden, problem/svårigheter med etablering av vindkraft i skog samt berättade lite övergripande om lokalt ägande och aktieverk. Mikael bad om skriftliga utlåtande av de båda närvarande kommunerna efter genomfört samråd. Kommunerna flaggade dock för att de inte kan kommentera det "kommunala vetot". Länsstyrelsen informerade om att de får in synpunkter från kommunerna via två spår, ett från kommunstyrelsen och ett från Miljönämnden. Det "kommunala vetot" kommer från kommunstyrelsen. Ulricehamns kommun kommer att ha vindbruksplanen på utställning någon gång efter sommaren. De har ännu inte haft några eller hanterat några tillstånd (veto) så viss osäkerhet på rutiner finns. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l KIL l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

5 När det gäller elanslutningar så fyller Borås Energi och Miljö ABs projekt i Falskog upp hela 40 kv nätet i området och det behövs därför flera nya vindkraftsprojekt för att bekosta en ny transformatorstation. Denna station vill Vattenfall bygga där 130 kv ledningen mellan Borås och Ulricehamn korsar 40kV ledningen vid knutpunkten Ekebo. En sådan station kostar ca 30 miljoner och Vattenfall står endast för en liten del av den kostnad. Elnätet måste förstärkas för att möjliggöra vindkraftsprojekt och då är inte ett enda projekt nog. När det gäller många av vindkraftsprojekten i skogsområden så ligger dessa på höjder i ett ofta kuperat landskap och i och med detta försvinner verken ofta visuellt i dalarna där byar och bebyggelse ofta är belägna. Med information från de två mätmaster som har varit placerade under längre perioder i Falskog och i Bondgärde bedömer Eolus Vind att vid normala elpriser så kommer projekten i Hallabron, Lövaskog och Dållebo vara realiserbara. Projekten Lövaskog och Hallabron ligger inom områden intressanta att utreda vidare enligt Borås Stad och Dållebo ligger med i Ulricehamns samrådshandlingar för en vindbruksplan, i vilken det gäller 750 meter från hus till närmsta verk och 200 meter från väg till närmsta verk. Mårten Sällberg informerar om att då vindkraftsparkerna Hallabron, Lövaskog och Dållebo kommer etableras i eller i områden nära Öresjö vattenskyddsområde skall skyddsföreskrifterna beaktas under bygg- och driftfasen och att det även kan komma att krävas anmälan eller tillstånd hos tillsynsmyndigheten. Föreskrifterna ska även beaktas vid anläggning av nya vägar eller vid kabeldragningar. Vid byggnationer av vägar och anläggningsplatser kan det krävas en anmälan till tillsynsmyndigheten om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål Lena Niklasson påpekar vikten av att Eolus visar på verk som kan ställas ner mer än vad de är nedställda i beräkningarna för att inte projektören skall vara låst. När det gäller marginaler på ljud så är det 40 db(a) som gäller, eventuellt kommer tätare kontrollmätningar att krävas. Anneli Sandberg vill ha tydlighet i MKB:n om skuggautomatik kommer att behöva installeras, inte endast en generell kommentar om att vid behov kan det utföras. Lena Niklasson kommenterar även att det är bra om tabeller för skuggpåverkan, både för 8 timmars belastning per år och 30 minuters belastning per dag, samt att skuggkalendrarna finns med i MKB:n. När det gäller säkerhetsfrågor så tar Lena upp vikten av att "varning för snöliskast" skyltarna placeras där de syns och på sådant sätt eller med sådan utformning att de inte snöar över. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSS LEHOLM Tel: (vx) Or9. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l KIL l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

6 Naturvärdesinventeringen genomförs av experter ca meter från väg och ca 200 meter från varje planerad verksplacering. Hittas några speciella områden med naturvärden ritas dessa in på kartan Lena har inga speciella kommentarer från kulturenheten på Länsstyrelsen att förmedla. Lövaskog Eolus har jobbat länge med markägare, projektet innehåller en stor fastighet och ett flertal mindre fastigheter. Projektet ligger inom ett område intressant att utreda vidare enligt Borås stad samt inom ett område som är klassat som stort opåverkat. Opåverkade områden är ofta de områden som inte är utpekade som något annat, enligt Monica Lindqvist. Projektet ligger 5 km från Falskog och Eolus vill ha tillstånd för 4 verk. Bygger Eolus stora maskiner (över totalhöjd på 150 m) så kommer eventuellt endast 3 att byggas pga. högre ljud vid större maskiner. Bästa lösningen vet Eolus först efter en vindmätning på plats. Verken kan även ställas i olika mode, dvs effekten minskas och därmed även ljudet. Vilken typ av verk som byggs går inte att svara på i dagsläget men Eolus tror på stora verk pga. bäst ekonomi och för att de producerar mer och därmed tar vara på platsens energi på bästa sätt. Peter Wredin och Anneli Sandberg vill gärna ha fotomontage från Ulricehamn, på höjderna på östra sidan och Lena Niklasson ser gärna att montagen fyller upp hela A3 för att bättre få en överblick. Nuvarande montage är lite långa och smala. Monica Lindqvist nämner Borås stads önskan att störningar samordnas, Lövaskogsprojektet kan endast samordnas med produktionsskogsstörningar. Det finns dock planer på en torvtäckt i närområdet. Störningar kan även vara andra vindkraftverk påpekar Mårten Sällberg Monica Lindqvist hyser viss oro att Äspered skall inringas av vindkraft om alla projekt etableras, dock tror inte Eolus Vind AB att så är fallet då Äspered centrum ligger på en sluttning och därmed kommer den kuperade terrängen dölja verk i vissa väderstreck. Lövaskogsprojektet ligger inom sekundär skyddszon för Öresjö vattentäkt och kräver därmed tillstånd för ingrepp berättar Mårten Sällberg. Tillstånd för schaktning söks hos kommunen. Viktigt att veta var man schaktar kabelgrottor, dock är det svårt att veta i dagsläget då projektören beställer nätet först efter tillstånd. Monica Lindqvist informerar om att utredning av vandringsleder pågår i kommunen, de försöker kartlägga var lederna går. Ingen äger sjuhäradsleden, vilken är den närmsta leden och den bedöms inte vara en konflikt i dagsläget. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l KIL l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

7 Ha Ilabron Projektet innehåller två verk, ett verk står i Ulricehamn kommun och ett verk står i Borås kommun, delvis inom sekundär skyddszon för Öresjö vattentäkt. Det går en vandringsled ca 300 meter från närmsta verk, vilken bör tas i beaktning när varningsskyltarna placeras ut. Lena Niklassons spontana kommentar är att det inte borde vara några konstigheter med vandringsleden. Peter Wredin flaggar för att övernattning/rastplatser kan vara lite mer restriktivt samt att det finns en stuga, Raska-Minas stuga, strax söder om projektet och kontakt bör tas för att ta reda på användningsområde för stugan. Saker som vandringsleder eller övernattnings/rastplatser kan eventuellt projektet hjälpa till med berättar Mikael Henriksson. Alla beräkningarna var inte utförda på höga torn, det kommer de i fortsättningen att vara. Peter vill gärna ha fotomontage på Sundholmens ruin så att man kan se Hallabronverkens påverkan på denna. Gärna även något montage där man kan se kursgården. Kommunerna kommer att lämna in fler synpunkter på platser för fotomontage. Dållebo Alla verken står i Ulricehamn kommun, men Borås äger eventuellt en fastighet på mossen, oklart vilken i så fall. Algutstorp 1:1 O var ej med i beräkningen och ligger inom 750 meter från närmsta verk. Fastigheten är dock belägen i Borås kommun och berörs ej av 750 meters gränsen för bostadshus i närheten av vinkraftverk som används i Ulricehamnskommun. Fastigheten skall dock inkluderas i beräkningarna. 1-2 bostäder ligger inom 750 meter från närmsta verk, dock är området redan ordentligt bullerstört och motorvägen går mellan bostäderna och verken. Christian Bruhn ser inte att det skulle bli några problem med att frångå 750 meters regeln i detta fall. Vägdragning kommer att ske inom strandskydd och vattentäkt. Lägre torn har använts i vissa beräkningar, detta kommer åtgärdas och i fortsättningen är det höga torn som kommer att användas. Fler fotomontage söder om vägen och vid Algutstorp efterfrågas samt från husen Ulricehamn kommun som ligger inom 750 meter från närmsta verk. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSS LEH OLM Tel: (vx) Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l KIL l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

8 Fåglar (gäller alla tre projekten) Jonas Örnborg hade gjort en sammanställning utifrån information från artportalen samt tidigare utförd studie av Västergötlands Ornitologiska förening. Theresia Holmberg ansåg sammanställningen Jonas Örnborg tagit fram var god nog vad gäller sträck och häckning eftersom en sträckinventering annars bör ske över flera år för att ge ett bra resultat. Det är bättre att tiden och energin läggs på inventering av rovfåglar, ugglor, tjäder, orre och lom som länsstyrelsen har sett är fåglar som kan påverkas negativt av vindkraftsetableringar. Eventuellt även lite mer fokus på mindre flygstråk och intressanta strukturer. Lena Niklasson poängterar vikten av samråd med lokala ornitologer och lokala föreningar och att fokusen läggs på de arter länsstyrelsen styr mot. Jonas Örnborg sammarbetar redan idag mycket med en lokal ornitolog i området, som även kommer att anlitas för att hjälpa till med fågelinventering i projekten. Fladdermöss Mårten Sällberg klargör med en gång att en fladdermusinventering kommer att krävas och Peter Wredin anser att osäkra områden alltid bör inventeras. Lena Niklasson informerar om att länsstyrelsen lyssnar på kommunerna angående deras rekommendationer om inventeringar. Anneli Sandberg tar upp möjligheten till fladdermusmode (bat mode) på verken. Detta innebär att verken programeras att stängas av vid gynnsamma väderförhållanden under de perioder risk föreligger och därmed behövs endast mindre inventeringar genomföras. Mikael Henriksson informerar om att det är främst september till oktober, varma kvällar och nätter då det blåser under 6 m/s som är aktuellt med avstängning, eller så kallad bat mode. Ett alternativ är att köra som "vanligt" ett år och ha regelbunden koll på hur det ser ut och därefter eventuellt komplettera med bat mode. Peter Wredin påpekar att då det förekommer bättre och sämre år kan detta ge felaktigt resultat. Lena Niklasson fastslår att en arkeologisk förstudie gäller för alla tre projekten. Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel: (vx) Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALM STAD l UDDEVALLA l KIL l MOTALA l FALUN l SUNDSVALL l ESTLAND l LETTLAND

9 MEDDELANDE l-27 Diarienummer Dossiemun mer Sida 1(4) LÄNSSTYRELSEN YXSTRA GÖTALANDS LÄN M i ljöskyddsenheten Lena Niklasson Eolus Vind AB Box V år gård a Samråd om planerad vindkraftverksamhet Dållebo i Ulricehamns kommun Verksamheten avser en nyetablering som finns uppräknad i 3 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905). Denna typ av verksamhet antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan. ( Samråd ska ske med en bredare krets. Förutom länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och berörda enskilda ska även sanu åd ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda (6 kap 4 MB). Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utfmmning. Vad som framkommer under samrådsprocessen ska beaktas vid framtagandet av ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En samrådsredogörelse ska bifogas ansökan. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) I 6 kap 7 miljöbalken anges vilka uppgifter som ska ingå i en MKB. Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att MK.Bn får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKBn: Allmänt Redogörelse för altemativa lokaliseringar och alternativa utfonnningar för planerad verksamhet samt motivering till ansökt plats. Ange planerade och befintliga vindkraftanläggningar inom ca l,5 mils radie. Belys eventuella kumulativa effekter. Beskrivning hur planerad anläggning förhåller sig till kmmnunala planer i Ulricehamns och Borås kommuner. Belys eventuell påverkan på och ev. konflikt med riksintressen, bl.a. riksintresset för kommunikationer, Götalandsbanan. Postadress: Miljöskyddsenheten Göteborg Besöksadress: Telefon/Fax: Webbadress: E-post: Södra Hamngatan oo (växel) (Fax)

10 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDs LÄN l-27 Diarienummer Dossienummer Sida 2(4) Etableringens påverkan på landskapsbilden. Visuell beskrivning av projektet med hjälp av fotomontage. Fotomontage bör utföras med minsta storleken av ett A3 per bild. Vindkraftsverkens utseende (t.ex. fårg, reklam) bör beskrivas. Buller- och skuggberäkningar bör vara anpassade till de lokala förhållanden som råder i området. Redovisa källjud och beräkningskriterier (mode, råhetslängd mm). Redogör för om det finns risk för att lågfrekvent ljud kan komma att bli störande för omgivningen. Av skuggberäkningarna bör tydligt framgå vid vilka årstider och tider på dygnet som skugga förekommer vid närliggande bostäder. Redovisa vilka eventuella skyddsåtgärder som planeras för att klara bullervärden och skuggbildning. Belys eventuella intressekonflikter med flyget, teleoperatörer, försvarsmakten m.fl. och klargör vilken hänsyn som tas. Placering av fundament, kabel- och vägsträckning samt eventuell transf01matorstation. Beskriv vilka delar av vägen som behöver rätas, breddas eller förstärkas samt vilken del av vägen som behöver nyanläggas. Naturmiljö och hydrologi Ingrepp i vattenområden, våtmarker, sumpskogsområden, och andra områden med höga naturvärden bör minimeras. Redovisa vilka vattenverksamheter som behöver utföras, t.ex. passage av väg eller kabel genom vattendrag eller sankmark, nedgrävning av vattentrumma eller omgrävning av vattendrag. Beskriv konsekvenserna. Markavvattning är förbjudet men dispens kan meddelas om det finns särskilda skäl. Vattenverksamheter kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 11 kap MB. Belys påverkan på vattenskyddsområde. Biotopkartering och naturvärdesbedömning inom det aktuella området. Objekt med naturvärden redovisas på tydliga kartor tillsammans med planerade vindkraftverk, vägar och andra anläggningar som kommer att uppföras. Redovisa planerad naturvårdshänsyn. Fåglar Inventering med särskilt fokus på rovfåglar, ugglor, skogshöns, nattskärra och lom. Redovisning av flyttfågelstråk och andra viktiga flygstråk t.ex. mellan fiskesjöar och häckningssjöar/häckningsplatser. Fågelinventeringen ska utgöras av redogörelse av tidigare imapporterade fynd samt fåltinventeringar. Spelplatser för skogshöns ska avgränsas på karta. Samråd med lokala ornitologer. Fladelermöss Kartlägg lämpliga fladdermusmiljöer genom landskapsanalys och fåltstudier (sker lämpligen i samband med biotopkarteringen och naturvär-

11 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Diarienummer Dossienummer Sida 3(4) desbedömningen). Redogör för at1förekomster och aktivet av fladdermöss i området genom autoboxar eller annan lämplig metod samt manuell ultraljudsdetektor. Uppvisar området strukturer som kan vara av betydelse för migrerande fladdermöss ska en fältinventering utfåras under lämplig tidpunkt. Kulturmiljö Utför en arkeologisk/kulturhistorisk inventering inom de delar av området som kan komma att bli berörda av utbyggnaden. En sådan inventering, i fortsättningen kallad förstudie, kan sedan ligga till grund för den fmisatta detaljplaneringen av utbyggnaden, varvid hänsyn bör tas till påträffade lämningar. Den ska också ligga till grund för länsstyrelsens bedömning av behovet av ytterligare antikvariska insatser. Tillstånd enligt Kulturminneslagen krävs för ingrepp i fasta fornlämningar. Förstudien bör minst omfatta: - Övergripande kati- och arkivstudier. - Inventering av ett område med en radie på ca 50 meter kring planerade vindkraftverk och ca meter från vardera sida om vägmitt, kring befintliga vägar som behöver breddas, förstärkas eller rätas samt längs med nya vägsträckningar och ledningsdragningar. Ä ven andra exploateringsytor såsom uppställningsyta och yta för ev. transformatorstation inventeras. Övergripande bedönu1ing av vindkraftsparkens påverkan på kulturlandskapet, t ex riksintresse för kulturmiljövård och konununala bevarandeområden. - Skriftlig avrapportering med tydligt kartmaterial. Eventuell anmälan till FMIS Övriga upplysningar Säkerhet Redovisa beräknade kostnader för efterbehandling och andra återställningsåtgärder samt föreslå hur säkerhet kan ställas. Säkerheten ska omfatta etableringsfas, driftfas och återställandefas för vindkraftsanläggningar. Säkerhet ska vara enkel att realisera och utnyttja. Den ekonomiska säkerheten storlek ska täcka samtliga kostnader för ett fullständigt och korrekt återställande av platsen där verksamheten har bedrivits. Säkerheten ska vara kopplad till enskilt och identifierbart objekt. Med enskilt menas att vmje turbin skall omfattas av en egen säkerhet. En ekonomisk säkerhet ska finnas för återställande av gemensamma delar i en anläggning, d.v.s. gemensamma kablar, transformatorstationer, vägar etc. enligt tillståndsgivande myndighets krav. Underlaget för kostnadsberäkningen ska redovisas så att det vid behov kan verifieras av tredje man.

12 LÄNSSTYRELSEN V;\STRA GÖTALANDS LÄN Diarientnnmer Dossiemtm mer Sida 4(4) Tydligt kartmaterial Länsstyrelsen vill understryka vikten av tydligt kartmaterial för redovisning av forn- /kulturlämningar, biotopkartering, fågelinventering mm. Exemplar mm Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland i 13 exemplar och om möjligt med fyra digitala kopior (CD eller USB). Handlingar ska lämnas i skick så att de lätt kan hanteras i pärmar, d.v.s. undvik t.ex. spriralbindning. Koordinater för fundament, transformatorstationer samt väg- och ledningsnät bör om möjligt lämnas in i form av shape-filer. Koordinater anges i SWEREF99 TM. vl(1w~j?i,?;;j?liilj 1 Lena Niklasson Kopia till Expeditionen Miljöskyddsenheten, Lena Niklasson Ulricehamns miljökontor

13 MEDDELANDE Diarienummer Dossienummer Sida 1(4) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS Lii.N M i lj öskydclsenheten Lena Niklasson Eolus Vind AB Box V årgårda Samråd om planerad vindkraftverksamhet Dållebo i Ulricehamns kommun Ett myndighetssamråd hölls i januari 2012 och i samband med det skickade Länsstyrelsen ett meddelande till Eolus Vind AB. Det skriftliga samråd Bolus Vind AB nu bjuder in tillleder till att Länsstyrelsen skickar ett nytt meddelande. Detta meddelande ersätter tidigare skickat meddelande daterat Samrådet avser max fyra vindkraftverk med en totalhöj d a 180 meter. V er k sanilieten avser en nyetablering som finns uppräknad i 3 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905). Denna typ av verksamhet antas alltid medfåra en betydande miljöpåverkan. Samråd ska ske med en bredare krets. Förutom länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och berörda enskilda ska även samråd ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda (6 kap 4 MB). Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utfonnning. Vad som framkommer under samrådsprocessen ska beaktas vid framtagandet av ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En samrådsredogörelse ska bifogas ansökan. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) I 6 kap 7 miljöbalken anges vilka uppgifter som ska ingå i en MKB. Länsstyrelsen ska under samrådet verka får att MKBn får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under smmådet att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKBn: Allmänt Redogör för alternativa lokaliseringar och altemativa utformningar för planerad verksamhet samt motivering till ansökt plats. Ange planerade Postadress: Miljöskyddsenileten Göteborg Besöksadress: Telefon: Webbadress: E-post: Ekelundsgatan se/v astrag otal and miljoskydd. ans styrelsen. se (växel)

14 LÄNSSTYRELSEN V;\.STRA GÖTALi\NDS LÄN Diarienummer Dossienummer Sida 2(4) och befintliga vindkraftanläggningar inom ca l,5 mils radie. Belys eventuella kumulativa effekter. Beskriv hur planerad anläggning förhåller sig till kommunala planer i Ulricehamns och Borås kommuner. Belys eventuell påverkan på och ev. konflikt med riksintressen, bl.a. riksintresset för kommunikationer, Götalandsbanan. Belys eventuella intressekonflikter med flyget, teleoperatörer, försvarsmakten m. fl. och klargör vilken hänsyn som tas. Redovisa placering av fundament, kabel- och vägsträckning samt eventuell transformatorstation. Beskriv vilka delar av vägen som behöver rätas, breddas eller förstärkas samt vilken del av vägen som behöver nyanläggas. Landskapsbild Etableringens påverkan på landskapsbilden. Visuell beskrivning av projektet med hjälp av fotomontage. Fotomontage bör utföras med minsta storleken av ett A3 per bild. Vindkraftsverkens utseende (t. ex. fårg, reklam) bör beskrivas. Redovisa i vilken utsträckning hinderbelysningen kan vara störande för närboende, t.ex. med stöd av synbarhetsanalys och avstånd. Bedöm hur många som kan komma att bli störda. Beskriv vilka effekter nedsläckning av verken nattetid skulle få för närboende. Buller och skuggor Redovisa källjud och beräkningskriterier (mode, råhetslängd mm) och motivera vald råhetslängd. A v skuggberäkningarna bör tydligt framgå vid vilka årstider och tider på dygnet som skugga förekommer vid närliggande bostäder. Redovisa vilka eventuella skyddsåtgärder som planeras för att klara bullervärden och skuggbildning Redogör för om det finns risk för att lågfrekvent ljud kan komma att bli störande för omgivningen. Utför bullerberäkningar som visar att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus kan klaras. Naturm;/jö och hydrologi Ingrepp i vattenområden, våtmarker, sumpskogsområden, och andra områden med höga naturvärden bör minimeras. Redovisa vilka vattenverksamheter som behöver utföras, t.ex. passage av väg eller kabel genom vattendrag eller sankmark, nedgrävning av vattentrumma eller omgrävning av vattendrag. Beskriv konsekvenserna. Markavvattning är förbjudet men dispens kan meddelas om det finns särskilda skäl. Redovisa eventuell påverkan på närliggande markavvattningsföretag. V at-

15 LÄNSSTY~EJ;,SEN VÄST,RA GÖTALANDs LÄN Diarienummer Dossienummer Sida 3(4) tenverksamheter kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 11 kap MB. Belys påverkan på vattenskyddsområde (Öresjö vattentäkt). Biotopkmtering och naturvärdesbedömning inom det aktuella området. Objekt med naturvärden redovisas på tydliga kartor tillsammans med planerade vindkraftverk, vägar och andra anläggningar som kommer att uppforas. Redovisa planerad naturvårdshänsyn. Fåglar Inventering med särskilt fokus på rovfåglar, ugglor, skogshöns, nattskäna och lom. Redovisning av flyttfågelstråk och andra viktiga flygstråk t.ex. mellan fiskesjöar och häckningssjöar/häckningsplatser. Fågelinventeringen ska utgöras av redogörelse av tidigare inrappmterade fynd samt fåltinventeringar. Spelplatser för skogshöns ska avgränsas på kmta. Samråd med lokala ornitologer. Fladdennäss Kartlägg lämpliga fladdermusmiljöer genom landskapsanalys och fältstudier. Redogör för mtförekomster och aktivet av fladdermöss i området genom autoboxar och manuell ultraljudsdetektor. Inventering bör ske vid upprepade tillfållen under yngelkolonitiden Uuni-juli) och högriskatters förekomst inventeras under sensomn1aren och hösten (se Vindval-Naturvårdsverket rapport 6467 s.134- l35). Redovisa lämpliga bo- och viloplatser. Kulturmiljö Utför en arkeologisk/kulturhistorisk inventering inom de delar av området som kan komma att bli berörda av utbyggnaden. En sådan inventering, i fortsättningen kallad förstudie, kan sedan ligga till grund för den fortsatta detaljplaneringen av utbyggnaden, varvid hänsyn bör tas till påträffade lämningar. Den ska också ligga till grund för länsstyrelsens bedömning av behovet av ytterligare antikvariska insatser. Tillstånd enligt Kulturmitmeslagen krävs för ingrepp i fasta fomlämningar. Förstudien bör minst omfatta: Övergripande kart- och arkivstudier. - Inventering av ett område med en radie på ca l 00 meter kring planerade vindkraftverk och ca meter från vm dera sida om vägmitt, kring befintliga vägar som behöver breddas, förstärkas eller rätas samt längs med nya vägsträckningar och ledningsdragningar. Ä ven andra exploateringsytor såsom uppställningsyta och yta för ev. transformatorstation inventeras. - Övergripande bedömning av vinelkraftsparkens påverkan på kulturlandskapet, t.ex. riksintresse for kulturmiljövård och kmmnunala bevarancleområclen.

16 LÄNSSTYRELSEN V.\STRA GÖTALANDs LÄN Diarienummer Dossienummer Sida 4(4) - Skriftlig avrapportering med tydligt kartmaterial. Eventuell anmälan till FMIS Övriga upplysningar Ekonomisk säkerhet Redovisa beräknade kostnader för efterbehandling och andra återställningsåtgärder. Säkerheten ska omfatta etableringsfas, driftfas och återställandefas för vindkraftsanläggningar. Den ekonomiska säkerheten storlek ska täcka samtliga kostnader för ett fullständigt återställande. Säkerheten ska vara kopplad till vmje turbin. Säkerhet ska även fi1mas för återställande av gemensamma delar i en anläggning, dvs. gemensanm1a kablar, transformatorstationer, vägar etc. Underlaget för kostnadsberäkningen ska redovisas så att det vid behov kan verifieras av tredje man. Tydligt kartmaterial Länsstyrelsen vill understryka vikten av tydligt kartmaterial för redovisning av forn- /kulturlänmingar, biotopkmiering, fågelinventering mm. Exemplar mm Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland i åtta exemplar och två digitala kopior (CD eller USB). Handlingar ska lämnas i skick så att de lätt kan hanteras i pärmar,. undvik t.ex. spriralbindning. Koordinater för fundament, ti"ansformatorstationer samt väg- och ledningsnät bör om möjligt lämnas in i form av shape-filer. Koordinater anges i SWEREF99 TM och RT90. afapv Lena Niklasson Kopia till Expeditionen Ulricehamns miljökontor

17 Simon Landqvist Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: den 2 april :35 Simon Landqvist Yttrande över nytt samrådsunderlag Dållebo Hej! Miljöförvaltningen i Borås har inget att erinra avseende nya placeringar på vindkraftverken i Dållebo. Tidigare synpunkter från myndighetssamrådet kvarstår. Hälsningar /Linda Linda Björnberg Miljöinspektör Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljötillsyn Besöksadress: sturegatan 42 Postadress: Miljöförvaltningen, Borås Tel : Mobil: Webbplats : boras.se/miljo För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande Borås är en Fairtrade City l

18 ULRICEHAMNs KOMMUN TRAN EMO KOMMUN l (l) Eolus Vind AB Box Vårgårda Datum: Diarienummer: Gällande Eolus Vind AB kompletterande samrädshandlingar för planerad vindkraftverksamhet Dållebo i Ulricehamns kommun Eolus Vind AB har i samband med myndighetssa1måd varit i kontakt med Miljö och samhällsbyggnad om planerna gällande vindkraftsetablering Dållebo. De handlingar som har skickats till Miljö och san1hällsbyggnad i form av kompletterande samrådsunderlag har studerats. Bolaget har fått information om att Ulricehamns kommun i samband med tillståndsärendet (process för vindkraftsetableringar) tillämpar dc regler och rekommendationer som nämns i den antagna Vindbtuksplancn. Det innebär att projektören ska i samband med planering av vindkraftprojekt inom de prioriterade vindkraftsområdena göra inarkanvändningen effektivt och optimalt. Vindkraftverken totall1öjd ska inte överstiga 170 meter och skyddsavstånd till närmaste bostadshus ska hållas med 750 meter m.m. Enligt Vindbruksplanen, område 7 söder om Nitta, är områdets area uppskattat till1,7 km 2 och för en så stor area anser Miljö och samhällsbyggnad att det prioriterade vindkraftområdet ska användas effektivt så att t.ex. mindre/ enstaka verk inte ska förhindra etablering ~v stötte vindkraftparker. SAMVElU<ANSNÄMNDEN MILJÖ OCH BYGG c:[jmj'~l~ Emel Tuna Jvliljöinspektör Miljö och samhällsbyggnad Väl.f.'itd, lärande, samhällsutveckling ( Kopia: att. Lina Nilclasson, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Miljöskyddsenheten, Göteborg Post Ulricehamns kommun. tvliljö och samhällsbyggnad Ulricehamn 'T'.f'.. A'?"'\1 C:()CAf'\f'\1. _.\ 'r:'~ ~. :l:.t. _ ~ r : _

19 Vårgårda Inbjudan till samråd enligt kap 6 4 Miljöbalken gällande vindkraftpark Dållebo. Eolus Vind avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av 4st vindkraftverk på fastigheterna Dållebo 2:2, Dållebo 1:10, Dållebo 1:4 och Agården 1:1 i Ulricehamns kommun. Vindkraftverken har en totalhöjd på max 180 meter. Enligt miljöbalken kap 6 4 skall samrådsförfarande genomföras inför ansökningarnas inlämnande. Inom ramen för detta inbjuder därför Eolus Vind AB till samrådsmöte. Vindkraftverkens planerade placeringar framgår av kartan på omstående sida. Närboende och andra intresserade är välkomna. Plats: Tid: Rångedala Bygdegård. Torsdag 3 april2014, kl Mer information om projektet finns i det samrådsunderlag som kan beställas från Eolus Vind AB. Eventuella synpunkter på projektet skalllämnas på nedanstående adress senast 1 maj Kontakta oss gärna vid frågor om projektet. Sökande: Eolus Vind AB Box 26, VARGÄRDA Kontakt: Mikael Henriksson, m ikael.hen u s vi n d.c om Eolus Vind AB {publ) Box 26 Mobil: VÅRGÄRDA svind.com Tel: Org. nr: l HÄSSLEHOLM {HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l FALUN l ESTLAND l LETTLAND

20 Karta visande vindkraftverkens planerade placeringar. Eolus Vind AB (pub l) Box 26 Mobil: VÅRGÅR DA Tel: Org. nr: l HÄSSLEHOLM (HK) l VARGÄRDA l HALMSTAD l UDDEVALLA l FALUN l ESTLAND l LETTLAND

21 .~... ~ 18 BORÅS TIDNING TO RSDAG 13 MARS EVENEMANG Nöjen Meddeland l>.. 1 lilbjudan 1111 samrad enligt ~O US 6 kap. 4 miljöbalken gällande,.,,,..,,.,,,.,,,,,., vmdkraftpark Dallebo. Ölprovning på Borås Bryggeri Tel Huttner på Mässen Afternoon Tea 16mars lnfo och bokning: The Factory - Jamie Meyer. Fredag 14/3 Tel event Fredagslyrik 14/ , Gullvi Joans läser Margareta Strömstedt på Hemgården. Entre 30:-, tel hemgarden.nu T a tag i ditt liv, Klas! Manus och Regi: Mimmi Fasth, Christian Haglund fr 14/319.00, lö-sö mars Boka på hemgarden.nu Trivseldans på Sjötofta Fritid lördag 15/3 kl Musik: Fernandoz OBS! fre 28/3 Matz Bladhs Eolus Vind avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av 4st vindkraftverk pi!j fastigheterna Di!JIIebo 2:2, Däl/ebo 1: 1 O, 0&/ebo 1:4 och Ågården 1:1 i Ulricehamns kommun. Vindkraftverken har en totalh6jd pä max 180 meter. Enligt miljöbalken kap 6 4 skall samr.ådsförfarande genomföras inför ansökningarnas inlämnande. Inom ramen för detta inbjuder därför Eolus Vind AB till samr.ådsmöte. När.boende och andra intresserade är välkomna. Plats: Tid: Rångedala Bygdegård. Torsdagen 3 april 201 4, kl Mer information om projektet finns i det samr.ådsunderlag som kan beställas av Eolus Vind AB. Eventuella synpunkler pä projektet skall lämnas på nedanstående adress senast 1 maj Kontakta oss gäma vid fr.ågor om projektet. Kontakt: Mikael Henriksson Sökande: Eolus Vind AB Box VÅRGÅRDA HERRGÅRD.: Nu på, söndag öppnar Herrgårde_n för säsongen! -Vi lagar all vår mat från ~den och b~ ar allt_ själya i vårt kafe! ~!~ Kaffe och våfhä.39 kr ~~ - Sotad torsk m. rotfrukter & parmesans~s 99 kr (ink l. d<j clt och k.otfc) e ~ \. T ~"":~ ~.. -='~~.. ~v. Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Allmänheren är välkommen till vårt sammanträde mändagen den 17 mars. Sammanträder börjar kl i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuser, Kungsgaran 55. Ärendeliscan och handlingarna finns på boras.se. Grupper förhandsbokar pä v-~~ ~.(:,, JJ~;.;J,... ;.,.~

22 +-,ULRICEHAMNs TIDNING anslagstavlan. \}.~.(~.. ZP.\l.t. meddelanden o AR S- MÖTE Åsundens Båtsällskap Fredag 28 mars kl19.00 i klubbstugan. Välkomna! Styrelsen Informationsträff om GRANNSAMVERKAN Mån17mars kl Plats: Hällstad bygdegård Välkomna! Studiefrtimjandet s. Skaraborg & Ulricehamn Polisen, Ulricehamns Kommun Knätte hembygdsförening o Arsmöte Knätte Bygdegård Fredag 28 mars k Förhandlingar Gösta Johansson underhåller med dra~s pel och sång. Se11'ering ifälkomna St.welsen... ~.. t l'got".l ;!,..._ '... ~!' ' 1~ - ; ~l... t},.: Ridlekis på UBRK! Det finns några platser kvar på Ridlekis: Lördagar Start 2213, 10 g gr Anmäl på Ströplatser finns även i våra grupper för J)'ltare med ridvana! Mai!a fråga- tin ~ l Inbjudan 1111 samrad enhgt -O U S 6 kap. 4 miljöbalken gällande.,..,_.._.,.,.. - _ vindkraftpark Dallebo. Eolus Vmd avser att ansöka om IIIIstlind enl1gt miijobalken for uppförande av 4st vindkraftverk pli fastigheterna Dllllebo 2:2, Dllllebo 1:1 O, Dllllebo 1:4 och Agllrden 1:1 i Ulricehamns kommun. Vindkraftverken har en totalhöjd pll max 180 meter. Enligt miljöbalken kap 6 4 skall samrådsförfarande genomföras inför ansökningarnas inlämnande. Inom ramen för detta inbjuder därför Eolus Vind AB till samrådsmöte. Närboende ocl1 andra intresserade är välkomna. Plats: Tid: Rångedala Bygdegård. Torsdagen 3 april2014, kl Mer information om projektet finns i det samrlldsunderlag som kan beställas av Eolus Vind AB. Eventuella synpunkter pll projektet skall lämnas p!j nedansillende adress senast 1 maj Kontakta oss gärna vid frågor om projektet. Kontakt: Mikael Henriksson U LRI CEHAM N S KOMMUN Mir ö och samhällsbyggnad vx Sökande: ak tu e ll informatio n från Ulric e h a m ~s kommun IL"'...,.,.;.:.... ~... _._: : -- Åsundsholm GCC Nybörjarkurs 4-6 april Timme le Vägförening h:\iici" ÅRSMÖTE Torsdag27mars kl Timmele Gästgivaregård Vi bjuder på fika! Hjärtligt! ä/komna! STYRELSEN... TILLÄGG Ulricehamns golfklubb Välkommen till klubbens vårårsmöte onsdag 26:e mars kl på Golfklubbens restaurang Välkommen! UnGK/styrelsen dragningslistor Hössna IF Medlemslotteri vinst mars 1 00 kr: Nr: 135, 136, 185, 211,225,338. fastigheter hyres Liten stuga hyres långsiktigt, åretruntboende lägenheter uthyres 2 rok Jönköpingsvägen kvm, l<abel-tv, 1 vån. Led 1/ Kallhyra 3716 kr/mån. Ring rok storgalan kvm i etage, kabel-tv, balkong. Led 1/ Hyra 8878 kr/mån. Ring BO 85. PIPES FOR LIFE PIPEUFE SVERIGE AB är Svenges ~ hiiyerilate mom bl a kommunalteknik, }Offf- och s!cogsbruk. lnomiwsaviopp crmsatte 2013 ca 750 mpj. FOn/ttlm f0t<-...3l/n'ng i Sverige exporterat SYei1Ska huvudkontor ffgger j Ljut>g och IIi har fabriksenheter l Ljung Intematmal med sate l Wien. Gn.rppen omsilltl!l' 800 miljoner Euro OPERATIV INKÖPARE Som inkapara p! Pipalife ansvarar du för inköp av handelsvan:>r och Ölsramma Du sköter dagliga avrop med inköp frnn 1 om i Eun:>pa l tillägg till det openiijva inköpsarbetet finns aven en strategisk de av pro{ekt. utvecllling av nya inköpsstrategier. lörhandfingar; Du kommer mestadels att hålfa till på kontoret i Ljung men också leverantörer; i SVerige och Europa DIN BAKGRUND Vt söker d1g med relevant utbil dning och erlarenhet. Eft"'Y' fr!n inköpsarbete. Som person är du driven, självslfuidig. Du tycksrom förändring och utveckling och har ett strateg kommunikationslönnåga Goda kullskaper i engelska både skriftlig och tal är ett uo.u u "'"" l Sverige. B-körkort är ett krav. VI ERBJUDER Vi erbjuder en spännande arbetsplats ' en händelserik miiji>. Du orlka funktioner där det gemensamma målet är att optimera het och prls. Placeringsort Ljung. TIII.trådesdatum: 1 :a oktober LÅTER DET INTRESSANT? Sklcka då din ansökan med löneans~!iii HR-ansvarig Monika Skid<a tn din ansökan senast den 26:e mars Vill du veta mer Holmen på telefon ~o. Pipelife Sverige AB Box 50, SE Ljung T , F E utbildning & tjä l'ilster. yrkes & hantverkshjälp Betong av högsta kvalitet! Ring för kostnadsfri rådgivning o offert! LBC Borås AB, Per i Näven Mark och trädgård. Snickrar, målar, murar, trädfällning. Tel Bokföring och redovisningstjänster Svar till "Bra referenser" UT:s kontor Murning, Kobbelgaard AIB Vi utför följande: kompletta takomläggningar, fasadbyten Trä l puts p l ~ ts r ager ll ell l Fasta priser Fri offert tel Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

23 Samrådsunderlag Dållebo, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län ~o lus. Vi projekterar. säljer och förvaltar förnybar vindkraft.

24 Samrådsunderlag - Då llebo, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län ICK E T E KNISK SAMMANFATTNING Det främsta motivet till att etablera vindkraft är att producera förnyelsebar och miljövänlig el. Vindkraft bidrar till att ersätta och minska de globala utsläppen av växthusgaser och andra luftföroreningar, såsom koldioxid, svavel- och kväveoxider. Eolus Vind AB har bedömt att området som är beläget sydväst om Nitta, på en höjd av meter över havet, har goda förutsättningar för vindbruk och avser därför att etablera upp till fyra vindkraftverk inom området. Landskapet inom det utpekade etableringsområdet präglas huvudsakligen av skogsterräng med skog i olika tillväxtstadier med visst inslag av mossmarker. Den närmsta tätmien är Rångedala som ligger drygt l,5 km sydväst om projektområdet i Borås kommun. Etableringsområdet är intressant för vindkraftsetablering av främst sex anledningar:./ Vindtillgången bedöms som god../ Projektet är lokaliserat i produktionsskog och skogsbruk kan lätt anpassas och integreras med vindbruk./ Avstånden till närmaste bostäder bedöms som tillräckligt stora får att vindkraften endast ska ge upphov till begränsad påverkan i form av ljud och skuggor../ Projektet ligger nära den nya riksväg 40, varför vindkraftverken kommer att hamna inom ett område som av länsstyrelsen redan är utpekat som bullerpåverkat./ Projektet bedöms endast ge en begränsad påverkan på natur- och kulturvärden inom etableringsområdet./ I övrigt finns få motstående intressen som inte kan kombineras med vindkraft. Fyra vindkraftverk av den typ som redovisas i detta samrådsunderlag innebär en årsproduktion på cirka kwh, vilket motsvarar elbehovet hos 6800 lägenheter (baserat på ett årsbehov av 5000 kwh/lägenhet). Utformningen innebär liten risk för påverkan på människors hälsa, natur och miljö. De riktvärden kring ljud och skuggor som satts upp av Naturvårdsverket och Boverket kommer att uppfyllas, dock kommer landskapets karaktär påverkas. Om denna påverkan uppfattas som positiv eller negativ är en subjektiv bedömning och därför omöjlig att bedöma. Det så kallade nollalternativet innebär att inga fysiska ingrepp görs, d.v.s. att inget vindkraftverk byggs i området. Detta alternativ innebär att ingen störning sker på den lokala natur- och kulturmiljön och inte heller på boendemiljön. Nollalternativet innebär dock att de positiva effekterna av ett vindkraftverk uteblir och att energin då måste tas från en annan källa, vilken kan generera koldioxidutsläpp, radioaktivt avfall eller torrläggning av strömmande vattendrag. 2

25 Samrådsunderlag - Då llebo, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Innehållsförteckning l Inledning Verksamhetsutövaren Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Avgränsningar Miljömål Planfårhållanden Ulricehamn kommuns vindbmksplan Borås Stads vindkraftsutredning Närbelägna vindkraftverk Beskrivning av etableringsområdet Översikt Andra störningar lo 7.3 Landskapets karaktär Naturmiljö Mark- och vattenförhållanden Sumpskogar Nyckelbiotop/naturvärde Riksintressen och natuneservat Fåglar Flora I<ulturmiljö Friluftsliv och rekreation /8 Vindförhållanden Utformning Nollalternativ l O Vindkraftverken Fundament l 0.2 Vägar och anläggningsplatser l 0.3 Elanläggning/anslutning Effekter, konsekvenser och åtgärder Ljud Skugga Hinderbelysning säkerhetsrisker Flora och fauna... l Områdets kulturvärden Friluftsliv och rekreation Landskapsbild Samråd

26 Samrådsunderlag- Dållebo, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 Inledning Detta samrådsunderlag utgör en del av tillståndsprocessen vid miljöprövningen av projektet vindkraftpark Dållebo. För att få uppföra och driva den planerade vindkraftsanläggningen krävs miljötillstånd enligt miljöbalken. Planeringsprocessen har inletts med ett myndighetssamråd vilket ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan. Projektet antas utgöra betydande miljöpåverkan vilket enligt miljöbalken innebär att ett utökat samråd ska genomföras i tillståndsprocessen. Efter samrådet avser Eolus Vind AB att ansöka om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för ' uppförande av vindhaftverk på fastigheterna Dållebo 2:2, Dållebo l: l O, Dållebo l :4 samt Å gården l :l. Inom ramen för samråd lämnas följande information: Eolus Vind AB har för avsikt att etablera upp till fyra vindkraftverk i ett område sydväst om Nitta i Ulricehamn kommun, Västra Götalands län. Totalhöjden som söks får i denna vindkraftsetablering är maximalt 180 meter (tom+ vinge). Det som framkommer under samrådsförfarandet ska beskrivas en miljökonsekvensbes!g'ivning (MKB) där verksamheten och dess positiva och negativa påverkan på hälsa och miljö, hushållning med naturresurser m.m. skall belysas. Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att MKB får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. MKB ska ha det innehåll som är motiverat för projektet. I proposition 2004/05:129 fötiydligas vikten av att det inte ställs längre gående krav på MKB än vad projektet motiverar. Samrådet och MKB syftar till att minimera anläggningens omgivningspåverkan och utgöra underlag för myndighetsbeslut om tillåtlighet. 4

27 Samrådsunderlag - Dållebo, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2 Verksamhetsutövaren Sökande: Eolus Vind AB Box V årgårda Kontaktperson: Sirnon Landqvist Tfn: E-post: lusvind. c om Eolus bildades 1990 och är i dag en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer. Förutom projekteringsföretag knutna till viss tillverkare är Eolus Vind AB det bolag som etablerat flest vindkraftverk i Sverige. Eolus har medverkat vid etablering av över 420 vindkraftverk av de vindkraftverk som finns i Sverige. De flesta har sålts vidare nyckelfärdiga till kunder och drivs av dessa med god lönsamhet. Platsnamn: Kommun: Län: Fastighetsbeteckningar: Prövningsmyndighet: Tillsynsmyndighet: Verksamhetskod: Dållebo Ulricehamn Västra Götaland Dållebo 2:2 Dållebo l :l O Dållebo l :4 Ågården l: l Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län 40.90, två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gmppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter 5

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen Bilaga 1.8 Protokoll från samråd med kommunen Samrådsmöte projekt Gunbjörbyn, Alltorp, Liane och Tisselskogs- heden Tid: 22 februari 2012 kl 14.00 Plats: Medborgarkontoret Mellerud Närvarande: Björn Hermansson

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

02322-000754 NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 SE- 411 04 Göteborg T +46 (0)313 395 960 F +46 (0)313 395 969 E info@nordiskvindkraft.se www.nordiskvindkraft.se Anders Bjerkhoel (för fastighetsägare

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård 1(5) 1 Samrådsredogörelse 1.1 Samrådsprocessen Den planerade vindkraftparken består av fler än två vindkraftverk som står tillsammans och med en totalhöjd som överstiger 150 meter, vilket medför att en

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

UPPRÄTTAD AV. Johnny Carlberg. Mönsterås kommun Mönsterås kommun

UPPRÄTTAD AV. Johnny Carlberg. Mönsterås kommun Mönsterås kommun Bilaga C8B Statkraft Södra Vindkraft AB UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV PLATS Länsstyrelsen Kalmar DATUM TID 13-16 NÄRVARANDE Mikael Nilsson (MN) Länsstyrelsen i Kalmar län Lars Engström Länsstyrelsen

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse 2016-01-25 Flygfoto över aktuellt område. Källa: Eniro Ändring av befintlig 40 kv- luftledning söder om Lindessjön, Lindesbergs kommun Linjekoncession Lindessjön-

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell Bliekevare vindkraftspark i Dorotea kommun. Foto: Åsa Laurell Fallgropar i MKB vid tillståndsansökan för vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell FÖRST BERÖM! --- Rundringning g bland länen (Jämtland, Skåne,

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten 0501-60 53 32 Mölndals Stad Miljö- och hälskoskyddskontoret Lars-Erik Jevås 431 82 MÖLNDAL Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden Bilaga 1.13 Inkomna yttranden !sdag den 6 mars 2012 kl. 10.11.03 Sverige Ämne: Remissvar vindkraftsansökan 3567 Datum: tisdag den 6 mars 2012 kl. 10.09.16 Sverige Från: Till: no- reply@teracom.se

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län

Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län Samrådsredogörelse 20-0-4 Om samrådsredogörelsen Samrådsredogörelsen har sammanställts under augusti 200 till oktober 20 efter

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena

Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena Tidigt samråd: Vindkraft i Borgstena 2009-10-28 Allhallen, Borgstena Närvarande Andreas Karlberg (AK), Herrljunga kommun Lena Niklasson (LN), Länsstyrelsen (Lst) Magnus Nårdal (MN), Länsstyrelsen (Lst)

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Tillståndsprocessen och dagsläget länet 2014-09-20 Anna-Lena Olsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län anna-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se Tfn: 010-224 33 22

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog

Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog Tidigt samråd: Vindkraft i Falskog 2009-10-28, Rångedala församlingshem Närvarande Lena Niklasson (LN), Länsstyrelsen (Lst) Magnus Nårdal (MN), Länsstyrelsen (Lst) Martin Bertilsson (MB), Miljökontoret

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Protokoll Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Datum: 2014 06 18 Plats: Länsstyrelsen Dalarnas län, Falun

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer