Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö 2008-2011"

Transkript

1 Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö Kulturförvaltningen Datum: Ansvarig: Förvaltning: Kulturstödet, Malmö kulturstöd Kulturförvaltningen

2 Innehållsförteckning Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö Bakgrund... 3 Ateljéstipendier i Malmö... 3 Referensgruppens sammansättning och uppgift... 4 Andra modeller för ateljéstöd... 4 Ateljéstipendierna Ansökningar Ansökningar Ansökningar Ansökningar Sammanfattning ansökningar Ateljéstipendiet i praktiken... 6 Intervjuer med konstnärsorganisationer och ateljéföreningar... 6 Positiva effekter... 6 Synpunkter på ateljéstipendiesystemet Prioriteringsordning Ateljé i egen bostad Stipendiets nivå Urval och meriter... 8 Kulturstödets kommentarer och förslag till ändringar... 8 Kontrakt... 8 Prioriteringsordning... 9 Ateljé i egen bostad... 9 Stipendiets nivå Urval och meriter Sammanfattning Bilagor Kulturförvaltningen Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

3 Bakgrund I januari 2006 presenterades en plan för bildkonsten i Skåne, med syftet att ytterligare stärka Region Skånes profil som bildkonstregion, att främja och utveckla bildkonstnärers och konstförmedlares arbetsmöjligheter i Skåne, samt att främja och underlätta allmänhetens intresse för och kontakt med bildkonst. Bildkonstplanen var resultatet av ett samarbete mellan Malmös och Region Skånes kulturnämnder och initierades av Samverkansgruppen för konstnärer och konstförmedlare, som i sin tur representerar ett flertal konstnärsorganisationer. Planen innehåller en genomlysning av bildkonstsektorn i Skåne och pekar på tio strategiska utvecklingsområden. Som konkreta resultat av bildkonstplanen föreslog man i Malmö ett lokalt system med utställningsersättning för att komplettera de statliga utställningsersättningarna, samt ett nytt system för ateljéstöd. Kulturnämnden beslutade vid sammanträde den 14 juni 2007 (ärende 9) att fr.o.m införa ett ateljéstipendiesystem för professionella konstnärer inom bild och form. Man valde en modell som bygger på stipendieformen (se bilaga 1 Beslut samt bilaga 2 Bestämmelser och riktlinjer). Malmö stads ateljéstipendier är en del av en satsning på en utbyggd infrastruktur för konstnärer. Denna syftar till att göra Malmö till en attraktiv stad för bildkonstnärer att stanna kvar i efter konstnärlig utbildning eller att söka sig till från andra orter. Ateljén är viktig för konstnärerna av flera anledningar. Att ha en arbetslokal är rentav praktiskt nödvändigt för att genomföra många konstnärliga projekt. För specifika eller omfångsrika verk finns även flera konstnärliga kollektivverkstäder i Malmö. Många konstnärer har samlat sig inom ateljéföreningar, som också kan utgöra en social och kollegial bas en arbetsplats helt enkelt. Det är väl belagt genom ett flertal nationella utredningar att inkomsterna för bildkonstnärerna ofta är små och oregelbundna. Att stödja konstnärernas möjligheter att ha en ateljé är därför en av flera metoder att behålla ett rikt konstliv i Malmö. Andra delar i Malmös konstnärliga infrastruktur med kulturstöd är den lokala utställningsersättningen, stöd till de konstnärliga kollektivverkstäderna och ett brett stöd till fria konstarenor i form av icke kommersiella gallerier. Andra viktiga delar av Malmös konstliv är Konsthögskolan och de konstnärliga institutionerna, som Konsthallen, Konstmuseet och Moderna Museet Malmö. Ateljéstipendier i Malmö Enligt de av kulturnämnden antagna bestämmelserna skall ateljéstipendierna riktas till professionella och aktivt verksamma enskilda konstnärer inom bild och form, som bor i och är yrkesverksamma i Malmö. Ateljéstipendierna är 2-åriga och uppgår till ett för varje år fastställt belopp. Hela beloppet betalas ut vid ett tillfälle. Varje år kan högst 60 stipendier utdelas. Stipendiet är skattefritt. En konstnär som erhållit ett ateljéstipendium kan, efter ett karensår, åter ansöka om stipendium för en ny 2-årsperiod. De första fyra ansökningsomgångarna har beloppet per stipendium varit kr för 3 Kulturförvaltningen Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

4 tvåårsperioden. Total budget för ateljéstipendier uppgår till kr per år. Ett stipendium ges i förtroende, och det ställs inte krav på återredovisning eller på återbetalning av utbetalat stipendium, om konstnären får ändrade förhållanden under perioden. Ansökan om ateljéstipendium inlämnas senast den 1 oktober året före stipendieperioden. Handläggning av ansökningar om ateljéstipendier sker enligt särskilda riktlinjer (se bilaga 2). Systemet med ateljéstipendier i Malmö kan som mest omfatta 120 konstnärer, men med karensåret inräknat berör stipendiet upp till 180 konstnärer samtidigt. Vid nämndens sammanträde i juni 2009 gjordes ett förtydligande i riktlinjerna att högst 60 stipendier kan, inte måste, utdelas varje år. Referensgruppens sammansättning och uppgift Enligt riktlinjerna skall det vid bedömningen av ansökningarna delta en rådgivande referensgrupp med tre sakkunniga personer inom konstområdet. Ledamöterna bör sammantaget representera en allsidig kunskap inom de olika konstformer som omfattas av ateljéstipendierna och om det regionala konstlivet. En ledamot kan ingå i gruppen under 3 år. Referensgruppens sammansättning föreslås av Kulturstödets tjänstemän och beslutas av kulturnämnden. För att få cirkulation i gruppen beslutade man vid referensgruppens första möte att de första ledamöterna skulle sitta i ett, två respektive tre år. Nya ledamöter engageras sedan för treårsperioder. Referensgruppen uppgift är inte att bedöma kvaliteten på de sökande konstnärernas verk. Uppdraget innebär att man gemensamt skall kunna avgöra om de sökande har en kvalificerad konstnärlig utbildning och bedöma huruvida de utställningar, projekt och eventuella offentliga verk som åberopas i ansökan har genomförts i professionella sammanhang, där urvalet gjorts av sakkunniga inom området. Referensgruppen får arvode för inläsning och möten och summan för detta uppgår till ca kr per år. Referensgruppen sammanträder med Kulturstödets tjänstemän vid två tillfällen under hösten. Vid det avslutande mötet deltar Kulturstödets chef. Förslaget till stipendiater läggs fram för beslut i Kulturnämnden. Valet av ledamöter i referensgruppen är viktigt både för urvalsprocessen och för förtroendet bland konstnärerna. Praxis har varit att finna personer som kan representera olika delar av konstlivet och som kan ha en professionell distans till urvalsmaterialet. Hittills har konsthistoriker Måns Holst- Ekström, konstproducent/curator Gunhild Stensmyr, konstnär/designer Monica Gora, konstnär Bianca Maria Barmen, konstintendent Bengt Adlers och fotograf Christel Brost varit ledamöter i referensgruppen för ateljéstipendier. Andra modeller för ateljéstöd Ateljéstöd i olika former finns också i Sveriges övriga storstäder och kriterierna för vilka konstnärer som är berättigade till stöd liknar villkoren för Malmös ateljéstipendier. 4 Kulturförvaltningen Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

5 Stockholms stad ger ateljéstöd till omkring 650 yrkesutövande konstnärer och konsthantverkare. Ateljéstödet är ett engångsbelopp på kr per år och beviljas för tre år i taget. Stödet dras dock in om stödmottagaren flyttar till en annan kommun, blir av med sin ateljé eller på annat sätt inte längre uppfyller villkoren för ateljéstödet. Stockholms ateljéstöd är skattepliktigt. Göteborgs ateljéstöd är ett hyresbidrag till konstnärsateljéer. Samtliga stödberättigade konstnärer får ett enhetligt stöd, d.v.s. att budgeten för ateljéstöd delas lika mellan konstnärerna. Tillkommer eller minskar antalet behöriga konstnärer regleras stödet för var och en för att rymmas inom budget. Stödet är personligt men utbetalas genom ateljéförening. Medlem-skap i sådan är ett villkor för utbetalning. Även Göteborgs ateljéstöd är skattepliktigt. Ateljéstipendierna Ansökningar Första ansökningsomgången 2007, d.v.s. för perioden , hade 73 sökande. Av dessa beviljades 58 personer ateljéstipendier, vilka fördelades mellan 28 manliga och 30 kvinnliga konstnärer. Fler än hälften av de sökande var medlemmar i någon ateljéförening. Sex ateljéföreningar fanns representerade, dessa var Borrgatan, Bragegatan, Cirkulationscentralen, Nobelvägen 125, Blotnik och Seriestudion. Av Seriestudions medlemmar blev hälften av de sökande beviljade ateljéstipendium, i alla de övriga föreningarna blev samtliga ansökningar beviljade. Ansökningar Ansökningsomgången 2008, d.v.s. för perioden , hade endast 46 sökande. När tre ansökningar hade sorterats bort på formella grunder och övriga gått igenom tjänstemännens och referensgruppens gemensamma granskning enligt riktlinjerna återstod 31 stipendier att dela ut. Av dessa var 15 kvinnor och 16 män. Det innebär att det året fördelades bara lite drygt hälften av de 60 möjliga stipendierna. Även detta år blev en beviljades en stor del av ansökningarna från medlemmar i ateljéföreningar, 12 av 19 sökande från ateljéföreningar. Ansökningar Det tredje året ökade åter antalet sökande konstnärer till 71 stycken. Den främsta anledning till ökningen var att medlemmarna i ateljéföreningen ADDO nu var berättigade att söka, eftersom det tidigare systemet med kommunala hyressubventioner för föreningen hade fasats ut. Därför står också antalet sökande som var medlem i någon ateljéförening detta år i relation till antalet sökande från ADDO. Av 53 sökande som var medlemmar i en ateljéförening detta år hade 29 stycken ateljé på ADDO. Totalt 58 konstnärer beviljades det året ateljéstipendium. Av dessa var 34 kvinnor och 24 män. 5 Kulturförvaltningen Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

6 Ansökningar Vid den senaste ansökningsomgången återkom för första gången konstnärer som hade beviljats ateljéstipendium vid det allra första tillfället. Två stipendieår samt ett karensår hade alltså passerat och antalet sökande var 83 personer. Det fulla antalet stipendier, 60 st delades ut till 33 män och 27 kvinnor. Av de sökande var 55 personer kopplade till någon ateljéförening och av dessa beviljades 42 stipendium. Sammanfattning ansökningar Andelen kvinnliga och manliga konstnärer som har sökt och beviljats ateljéstipendium under perioden har varit jämn. En stor del av konstnärerna är organiserade i någon av det tiotalet ateljéföreningar som figurerar i ansökningarna. Åldersmässigt förekommer ansökningar från konstnärer födda mellan 1920-talet och 1980-talet. Flest antal sökande tillhör åldersgruppen födda under 1970-talet, därefter konstnärer födda under1960-talet. I bilaga 3 finns en sammanställning av statistiken i form av diagram. Ateljéstipendiet i praktiken Intervjuer med konstnärsorganisationer och ateljéföreningar Kulturstödet har i anslutning till denna utvärdering bjudit in flera konstnärsorganisationer och ateljéföreningar för fördjupade samtal om ateljéstipendiet. Den 3 februari 2010 mötte Kulturstödet representanter för den ateljéstödsgrupp som förvaltningen haft kontakt med inför att stödet infördes. Ateljéstödsgruppen representerar Skånska Konstnärsklubben, IKK, APS och KRO och företräddes på mötet av två representanter för gruppen. Ateljéföreningen ADDO har också ingått i gruppen, men Kulturstödet bjöd in till ett separat uppföljningsmöte med dem under våren Ateljéstödsgruppen har inte längre några formella möten, men representanter för de olika organisationerna möts ofta i andra sammanhang. Den 5 maj 2010 träffade Kulturstödet representanter för ateljéföreningen ADDO. Föreningen representerades av ordföranden och en styrelseledamot. Under våren 2010 bjöd Kulturstödet även in övriga ateljéföreningar i syfte att inhämta synpunkter för utvärderingen. Inga representanter för föreningarna dök upp till detta möte. Därför skickades istället en mindre enkät ut till de övriga ateljéföreningarna. Två representanter för dessa ateljéföreningar svarade på enkäten. Positiva effekter Vid utvärderingsmötena har det framkommit att de tillfrågade konstnärsorganisationerna och ateljéföreningarna till största del är positiva till ateljéstödsformen, dess handläggning och effekt på konstnärernas villkor i Malmö. Man vill poängtera att ateljén är en viktig trygghet som skapar en ram kring det konstnärliga arbetet. Man anser att informationen till konstnärerna har nått ut och att ansökningsförfarandet har fungerat bra. Ansökningstiden ligger bra på året och passar också de nyutbildade, som går ut på våren och kanske skaffar en första egen ateljé på hösten. Nuvarande period om 5 år är lagom när det gäller värderingen av meriterna. Vidare uppskattas 6 Kulturförvaltningen Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

7 att systemet är tydligt, förutsägbart, stabilt och att det är bra med många stipendier på en rimlig nivå istället för färre och större stipendier. I ett enkätsvar kommenteras att: Stödet kan vara en bidragande orsak till att man kan behålla ateljén, t ex under perioder av låg eller ingen omsättning, kanske pågående undersökande arbete där man inte ställer ut eller säljer något. Detta leder kanske i förlängningen till att bredden av det konstnärliga uttrycket i staden ökar? Det har också uppskattats att fördelningen av ateljéstipendierna inte bygger på en konstnärlig bedömning av de sökandes verk, utan på konstnärlig aktivitet i sammanhang där urvalet har gjorts av sakkunniga inom området. En annan kommentar är att: Det känns rättvist att alla konstnärer (med ateljé) har rätt att söka, inte bara de som tillhör en viss ateljéförening... I och med ateljéstipendiet känns det också som om Malmö Stad värdesätter alla sina konstnärer, värdesätter bredden. Ytterligare en konstnär svarar på frågan om hur systemet med ateljéstipendier påverkar situationen för lokala konstnärer: Jättemycket! Det betyder mycket att staden stödjer oss. Synpunkter på ateljéstipendiesystemet Genom möten, samtal och brev har några förslag till förändringar inkommit från enskilda konstnärer och konstnärsorganisationer. 1. Prioriteringsordning Redan tidigt i processen mottog Kulturstödet reaktioner mot att riktlinjerna för handläggning av ateljéstipendier föreskriver att Konstnärer som vid ansökan är under 65 år prioriteras. Eftersom det vid prioriteringen av vilka som skall beviljas ateljéstipendium främst skall tas hänsyn till omfattande konstnärlig yrkesverksamhet de senaste 5 åren, menar vissa konstnärer att det är åldersdiskriminering att inte behandla äldre konstnärers meriter på samma villkor som de övriga. 2. Ateljé i egen bostad Enligt riktlinjerna skall den sökande konstnären inneha skriftligt hyreskontrakt på en separat ateljélokal i Malmö men den får inte vara i anslutning till bostaden. Några konstnärer har fått avslag på sin ansökan på formella grunder eftersom de inte kan uppvisa separat hyreskontrakt, utan har sin ateljé i eget hus eller lägenhet. Det har därför framkommit synpunkter på att frågan om ateljé i bostad bör diskuteras. Någon menar att en grupp äldre konstnärer som bor och arbetar i egna hus särskilt berörs av detta, men också att ateljé i bostaden kan vara den bästa lösningen för andra konstnärer, med hänsyn till familjesituation och annat. Under de första åren har ett enda undantag gjorts från regeln om ateljé i egen bostad, med hänsyn till sjukdom. 3. Stipendiets nivå Hyreskostnader för ateljéer kan variera (se bilaga 3). Kriterierna för ateljéstipendier i Malmö anger att den sökande skall ha minst kr i årshyra. Vissa konstnärer som har beviljats ateljéstipendium, men som har en hög årshyra, påtalar att beloppet är lågt i förhållande till den tid stipendiet 7 Kulturförvaltningen Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

8 sträcker sig över. De första fyra åren har stipendiebeloppet legat på kr per stipendiat. Stipendiet är tvåårigt men eftersom det följs av ett karensår (som infördes av skattemässiga skäl) blir konsekvensen att stipendiaterna i praktiken får budgetera för tre års hyreskostnader, innan det finns möjlighet att återigen söka ateljéstipendium. Man menar också att stipendienivån regelbundet bör uppgraderas för att följa hyreshöjningar. 4. Urval och meriter Vid ansökningstillfället redovisas den konstnärliga verksamheten 5 år tillbaka i tiden. Ett par konstnärer som har redovisat avsevärd konstnärlig aktivitet men ändå fått avslag på sin ansökan om ateljéstipendium har ifrågasatt referensgruppens och handläggarnas bedömning. En av dessa, vars ansökan vid flera ansökningstillfällen har avslagits skriver i ett mail att: Jag har dokumenterad aktuell och kontinuerlig yrkesmässig verksamhet med utställningar, uppdrag inom offentlig verksamhet och andra utåtriktade konstnärliga projekt. Jag har haft ett 35-tal utställningar. Bedömningsarbetet som görs tillsammans med referensgruppens tre ledamöter, kretsar till stor del kring det kriterium i riktlinjerna som berör aktiv yrkesverksamhet. Enligt riktlinjerna skall konstnären kunna dokumentera aktuell och kontinuerlig verksamhet med utställningar, uppdrag inom offentlig konst och/eller andra utåtriktade konstnärliga projekt. För att vara meriterande ska utställningar och dyl. vara genomförda i professionella sammanhang där urvalet gjorts av sakkunniga inom området. Gruppens bedömning har i dessa fall varit att det trots omfattande utställningsverksamhet, har saknats sammanhang där sakkunniga har gjort urvalet. En grupp i urvalsmaterialet som avviker något är serietecknarna. Eftersom det för närvarande inte finns någon högre konstnärlig utbildning för serietecknare så har referensgruppen främst fått se till kravet på aktuell dokumenterad konstnärlig verksamhet under minst 3 år. Några serietecknare påpekar att ansökningsblanketterna är utformade efter gruppen bildkonstnärer och inte lämnar självklart utrymme för publicerade verk, utan främst rör utställningssammanhang. Kulturstödets kommentarer och förslag till ändringar Kontrakt Många konstnärer har kontrakt i andra eller tredje hand, bland annat beroende på att de ofta är medlemmar i ateljéföreningar. Under hela undersökningsperioden var 167 av totalt 273 sökande medlemmar i någon ateljéförening. Kulturstödet kan konstatera att det behövs tydligare riktlinjer för att hantera kontraktsfrågan på ett säkert och likvärdigt sätt. Därför föreslås vissa ändringar och tillägg i riktlinjerna. Kulturstödet förordar att följande mening läggs till i riktlinjerna: Den sökande ska inneha ett individuellt kontrakt på ateljélokalen eller ateljéplatsen. Kontraktet ska träda ikraft senast 1 januari den period stipendiet gäller och löpa minst ett år framöver. I kontraktet ska uppsägningstid och hyresnivå vara specificerade. 8 Kulturförvaltningen Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

9 Formuleringen att den sökande ska inneha separat ateljélokal i riktlinjerna bör strykas, eftersom det i praktiken utesluter att man arbetar i en ateljé som delas med en eller flera andra konstnärer. Prioriteringsordning Argumenten som låg till grund för att pensionärer skulle prioriteras lägre i handläggningen var att de bör ha hunnit bli så etablerade att de inte är i lika stort behov ateljéstöd, och att de har en ekonomisk grundtrygghet i form av pension. De äldre konstnärernas motargument är att de efter ett yrkesliv som bildkonstnärer ofta har en låg pension, som kan göra det svårt att finansiera en ateljéhyra. Kulturstödet finner konstnärernas argument relevant och har dessutom inte behövt tillämpa denna prioriteringsordning. Kulturstödet förordar därför att skrivningen som berör konstnärer över 65 stryks i riktlinjerna. Enligt nuvarande riktlinjer prioriteras även konstnärer som tidigare fått ateljéstöd lägre än övriga. Denna regel har inte tillämpats de första tre åren, det är först 2011 som den första gruppen ateljéstipendiater har sökt för andra gången. Det är förstås viktigt att systemet inte blir låst, utan att nya konstnärer kan komma in. Det övergripande kravet på konstnärlig aktivitet är dock det som, i en konkurrenssituation bör fälla avgörandet. Kulturstödet förordar därför att skrivningen som berör konstnärer som tidigare erhållit ateljéstöd stryks. Enligt riktlinjerna ges förtur till en viss andel nyutbildade konstnärer (examen mindre än tre år innan ansökningstillfället). De bedöms i förhållande till en konstnärlig aktivitet som kan anses rimlig för ännu icke etablerade konstnärer. Denna kvotering fungerar enligt Kulturstödets erfarenhet bra, och är viktig för att ge nyexaminerade konstnärer möjlighet att etablera sig i Malmö. Därför förordas inga ändringar på denna punkt. Ateljé i egen bostad Det finns inget enkelt, objektivt och likvärdigt sätt att dokumentera kostnaderna för en ateljélokal i anslutning till bostaden. Samma svårigheter finns när det gäller att visa vilken lokal som avses, och att denna enbart är avsedd för och används som arbetslokal av konstnären. Underlaget måste bygga på konstnärens egna uppgifter. Kulturstödet kan inte förorda att man bygger upp en omfattande administration med besiktningar och granskning av ritningar, kvitton för driftkostnader mm. En sådan granskning kan också tangera konstnärens privatekonomi och privata förhållanden i övrigt, vilket är olämpligt. Därför föreslås inga ändringar i riktlinjerna angående ateljé i egen bostad. Kulturstödet har vid ett tillfälle gjort undantag för en konstnär som p.g.a. funktionshinder/sjukdom haft uppenbara svårigheter att hyra en ateljé utanför bostaden. Denna praxis bör formaliseras genom att möjligheten till undantag på grund av särskilda skäl, såsom funktionshinder eller sjukdom skrivs in i riktlinjerna. 9 Kulturförvaltningen Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

10 Stipendiets nivå Ateljéstipendiet har nu delats ut under fyra år och beloppet har hela tiden varit detsamma: kr. Har man en hyra på kr per år ger det en subventionsgrad på 85 %. Ateljéhyrorna skiftar; från som lägst kr per år upp till kr per år. De flesta sökande konstnärer har dock hyror på under kr per år och någon generell ökning av hyrorna under åren går inte att utläsa i underlaget (se bilaga 3). Inte heller hyresindex (som bygger på konsumentprisindex, KPI) har ökat under den aktuella tidsperioden. Kulturstödet föreslår därför ingen höjning av ateljéstipendierna i nuläget, men hyresnivåerna och KPI bör följas upp årligen. Detta för att säkerställa att subventionsgraden även fortsättningsvis ska vara god. Eventuella höjningar ska föreslås i samband med Kulturstödsbudgeten. Urval och meriter Konstnärerna som söker ateljéstipendium i Malmö har till största del en homogen bakgrund. Två tredjedelar (183 sökande av totalt 273) under perioden har examen från konsthögskola i Sverige eller utlandet. Övriga sökande redovisar främst utbildningsmeriter från folkhögskola, design/konsthantverksskola eller Grafikskolan Forum. Som tidigare angetts är det referensgruppens uppgift att, tillsammans med Kulturstödets handläggare, värdera de sökandes utbildningsbakgrund och de utställningsplatser m.m. som konstnärerna uppger i sin ansökan. De meriter som ligger till grund för urvalet är främst offentliga konsthallar och konstmuseer, privata eller konstnärs/föreningsdrivna gallerier, offentliga uppdrag och liknande. Avgörande för dessa meriter är om urvalet har gjorts av sakkunniga inom området. Det har, som nämnts ovan, inkommit synpunkter på att referensgruppen och Kulturstödets handläggare i vissa fall har gjort en alltför stram tolkning av riktlinjerna. Kulturstödet kan inte finna att riktlinjerna är bristfälliga, utan det måste åligga handläggarna och referensgrupperna att vid varje enskilt tillfälle pröva hur riktlinjer och praxis på bästa sätt ska användas i förhållande till föreliggande ansökningsmaterial. I det praktiska arbetet har Kulturstödets handläggare och referensgruppen tagit hänsyn till om de sökande har varit föräldralediga eller på grund av sjukdom inte kunnat vara fullt konstnärligt aktiva under hela den period som efterfrågas i ansökningsblanketten. Kulturstödet förordar att denna praxis ska formaliseras på följande sätt i riktlinjerna: Hänsyn kan tas om den sökande, p.g.a. föräldraledighet, sjukdom eller liknande har förhindrats från att vara fullt konstnärligt aktiv under den aktuella perioden. Kulturstödet samtliga förslag till förändringar finns samlade i bilaga 4; Förslag till reviderade bestämmelser och riktlinjer. 10 Kulturförvaltningen Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

11 Sammanfattning Till största delen har ateljéstipendiet fått ett gott mottagande bland Malmös konstnärer. Att stödet når många konstnärer upplevs som rättvist och bra. Handläggningen av ateljéstipendier är för närvarande det enda sammanhang där kulturstödet arbetar med en referensgrupp. Vikten av gruppens sammansättning och legitimitet har tidigare påpekats. Även om arbetet med referensgruppen på flera sätt kan vara tidskrävande, så är ledamöternas kompetens till stor hjälp i detta sammanhang och ger en bra beslutsgrund. För närvarande har Malmö fortfarande ett relativt högt bestånd av centralt belägna industrilokaler med relativt låga hyror. Många av konstnärerna som söker ateljéstipendium är organiserade i ateljéföreningar i denna typ av lokaler och ateljéstipendier ses som relevant i förhållande till dessa möjligheter att ha ateljé i Malmö. Över tid kan denna situation komma att förändras och det är därför viktigt att kontinuerligt stämma av och utvärdera systemet med ateljéstipendier för att säkerställa att man behåller denna relevans i förhållande till hyresmarknaden. 11 Kulturförvaltningen Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

12 Bilagor 1. Beslutsärende (Regional handlingsplan för bildkonst förslag till nytt ateljéstödssystem) 2. Bestämmelser och riktlinjer 3. Statistik 4. Förslag till reviderade bestämmelser och riktlinjer 12 Kulturförvaltningen Utvärdering av ateljéstipendier för konstnärer i Malmö

13 1(6) Kulturnämnden Regional handlingsplan för bildkonst förslag till nytt ateljéstödssystem Bakgrund Kulturnämnden beslutade under 63/06, , som ett resultat av den bildkonstplan som utarbetats i samarbete med Kultur Skåne och Samverkansgruppen för konstnärer och konstförmedlare, bl a att se över det nuvarande ateljéstödssystemet med inriktning på beslut inför verksamhetsår Bildkonstplanen pekar ut en rad insatsområden för att på kortare eller längre sikt förbättra bildkonstnärernas möjligheter att använda sin professionella kompetens, få uppdrag och nå en bredare publik. För att nå framgång krävs totalt sett en förstärkning av det offentliga stödet. I bildkonstplanen poängteras också att bildkonsten är ett område i stark utveckling. Gamla gränser mellan skilda konstnärliga yrkesroller, medier och uttryck är på väg att upplösas. I kulturnämnden budgetfördelningsbeslut inför 2007, under Kn 146/06, , stärktes bildkonstområdet med totalt 1,25 Mkr, varav 700 tkr avsattes dels för att skapa utrymme för alternativa lösningar på ateljéstödsområdet, dels för verksamhetsoch projektstöd på bildkonstområdet. I den förstnämnda frågan skulle förvaltningen återkomma under första halvan av Nuvarande ateljéstödssystem År 2002 gjorde Malmö kulturstöd en utredning av stödet till konstnärsverkstäder och ateljéer. Utredningens faktaunderlag och problemformuleringar är i stora delar fortfarande giltiga. Det finns en konsensus om att ateljéstödet i sin nuvarande utformning inte är ändamålsenlig. Omsättningen av subventionerade ateljéer sker långsamt, stödet når en begränsad grupp konstnärer och det sker ingen återkommande prövning av dessa konstnärers behov av ateljé. Nuvarande ateljéstödssystem upplevs allmänt, och på goda grunder, som orättvist.

14 2(6) Malmö stad införde ateljéstöd Efter en längre tids diskussioner och förslag från då aktiva konstnärsgrupper hyrde kulturstödsnämnden en nedgången fastighet på Industrigatan, som successivt rustades upp med hjälp av arbetsmarknadsinsatser. ADDO-huset omfattar 39 ateljéer i storleken m förhyrdes även en större lokal i bottenplan, som används för tillfälliga projektarbeten och någon gång gemensamma utställningar. Lokalstandarden får betecknas som relativt låg. ADDO-husets hyra uppgår 2007 till 894 tkr. Ateljéföreningen ADDO, som har ett andrahandsavtal, betalar en hyra på 491 tkr. Nettohyreskostnaden för kulturförvaltningen är således 403 tkr. Nuvarande kontraktsperiod löper ut , med 9 månaders uppsägning. För detaljer om ateljéstödssystemet, se bilaga 1. Önskemål om ett utökat ateljéstöd i Malmö har länge framförts av enskilda konstnärer. I slutet av 2004 bildade flera konstnärsorganisationer (IKK, KRO, SKK, APS, ADDO, KC-Syd) en ateljéstödsgrupp som hösten 2005 lade fram ett eget förslag till ateljéstöd. Gruppen hänvisar till den bredare form av ateljéstöd som främst finns i Stockholm och Göteborg. Ateljéstödsgruppen menar vidare att det bor 260 konstnärer i Malmö som bör vara berättigade till ateljéstöd. De åberopar som stöd för detta en enkät som gruppen genomförde våren 2005, och de anger att en tredjedel av det beräknade antalet verksamma konstnärer i Malmö besvarade enkäten. Förslaget innebär i princip att alla professionellt verksamma konstnärer som är bosatta i Malmö och har ateljé i Malmö (i hyrd lokal eller i anslutning till bostaden) bör få ett bidrag med samma summa per person och år och att detta bidrag ska fördelas via ateljéföreningar. De föreslagna reglerna innebär inte någon koppling mellan bidragets storlek och konstnärens faktiska hyreskostnad och förslagsställarna anger inte heller vilken bidragsnivå de anser är lämplig. Våren 2007 inlämnade gruppen ett förslag som reviderats på några punkter (bilaga 2), men i princip med samma innehåll. Förändrade förhållanden på bildkonstområdet i Malmö Som bildkonstutredningen framhåller är Malmös fria konstscen dynamisk och innovativ och de senaste åren har ett antal nya utställningsrum för samtidskonsten skapats jämte de redan tidigare etablerade. Den stora etableringen av unga konstnärer i Malmö är också en faktor som starkt bidrar till behovet av en översyn av ateljéstödsbidraget. Det har skett en tydlig generationsväxling inom konstnärskåren och många yngre, högskoleutbildade konstnärer är nu verksamma i Malmö. En ganska stor grupp hyr ateljéer genom gemensamma ateljéföreningar, bl a i en fastighet på Nobelvägen och på Bragegatan. Nya intresseorganisationer har bildats genom IKK (Institutet för konstnärer och konstförmedlare) och APS (Ateljéstödsrörelsen för bildkonstnärer i Malmö). Bildkonstplanen konstaterar vidare vilket också gjorts många gånger tidigare - att bildkonstnärerna har en låg medelinkomst och har allt svårare att leva på sitt yrke. Som en konsekvens av detta lever man som konstnär ofta utanför trygghetssystemen eftersom de inkomster som finns, utöver den direkta försäljningen av konst, huvudsakligen utgörs av stipendier och därför inte genererar pension eller arbetslöshetsersättning

15 3(6) Under de senaste decennierna har en rad statliga utredningar genomförts om konstnärers villkor i förhållande till marknaden, kulturpolitiken och de offentliga trygghetssystemen. Slutsatserna är samstämmiga: Statens insatser bör syfta till att skapa sådana villkor för de professionella konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete. (Regeringen 1996). Även de tongivande intresseorganisationerna för konstnärer och konsthantverkare (KRO/KIF) står bakom denna kulturpolitiska målsättning. Kulturnämndens och kulturförvaltningens roll En av kulturförvaltningens främsta uppgifter är att skapa förutsättningar för möten mellan de konstnärliga utövarna och publiken. Det mål- och visionsdokument som kulturnämnden fastställde i februari 2005 koncentreras också på den förmedlande rollen; tydligast genom formuleringen att genom konsten, bildningen, skapandet och bevarandet skapa förutsättningar för ett kulturellt rikt liv med hög livskvalitet. Det är alltså ett övergripande uppdrag för kulturförvaltningen att skapa bättre möjligheter för alla medborgare att ta del av - och även delta i - kulturutbudet. Kulturförvaltningen bör således i första hand rikta de kulturstödsresurser som finns till de delar av den kulturella produktionsprocessen som är närmast publiken och som därför bäst kan stimulera till sådana möten. Motsatsvis bör bidragsgivning som befinner sig längre från publikmötet användas som komplement till den förra endast i de fall där detta bedöms som absolut motiverat. Mot denna bakgrund menar förvaltningen att en prioritering av ett allmänt kommunalt konstnärsstöd inte kan förordas. Ett allmänt ateljéstöd är i princip ett bidrag som riktas till merparten av alla enskilda personer som, enligt mer eller mindre specificerade kriterier, anses tillhöra en viss yrkesgrupp och denna form av stöd ges inte inom något annat konstområde. Malmös kulturstöd riktas främst till offentlig verksamhet som bedöms utifrån konstnärliga kvaliteter, inom konstområdet t ex till arrangemang av utställningar. För många konstnärer inte minst de yngre - utgör de utställningsarrangörer och gallerier som har stöd en viktig arena. Stödet till gallerier etc har från 2007 utökats med ett anslag för utställningsstöd (450 tkr) som riktas till de utställande konstnärerna. Malmö har här gjort en unik och kraftfull lokal satsning på ett direkt riktat stöd inom detta område. Förvaltningen har inhämtat information från Stockholm och Göteborg, som båda har utrett och reviderat sina ateljéstödssystem under senare år, p g a svårigheter att hantera ett kraftigt ökande antal sökande och ett behov av att finna mer relevanta stödkriterier. Även om den generella formen av ateljéstöd är väl etablerad i dessa städer får man en bild av att bidragen kräver mycket administration, att kraven på yrkesaktivitet i praktiken ställs ganska lågt, och att det är svårt att följa upp. Det kan handla om den enskildes övriga sysselsättning utöver konstnärskapet, andra- och tredjehandsuthyrningar, att ateljélokaler används som bostad mm. Förvaltningen menar trots detta att ett förändrat och utökat ateljéstöd är motiverat. Ett förändrat ateljéstödssystem bör dock inte vara utformat som ett generellt stöd. Istället bör - utöver de formella och självklara kraven på konstnärlig utbildning och/eller professionell erfarenhet, innehav av ateljé och folkbokföring i Malmö- ingå kriterier som direkt kan kopplas till den övergripande målsättningen att skapa bättre möjligheter för Malmös medborgare att ta del av kulturutbudet. Det innebär t ex att

16 4(6) konstnärernas aktivitet i form av genomförda utställningar o dyl bör vara en bedömningsfaktor. Under våren 2007 har förvaltningen diskuterat förutsättningar och utformning av ett förändrat och utökat ateljéstödssystem med Ateljéstödsgruppen. Diskussionerna har också handlat om hur det nuvarande ateljéstödet till ADDO-föreningen kommer att påverkas av införandet av ett nytt system. Förvaltningens förslag Med tanke på de administrativa svårigheter och skattetekniska frågetecken som uppstår som en följd av ett system som är utformat som ett föreningsstöd, i det här fallet till ateljéföreningar, menar förvaltningen att ett nytt system bör vara utformat som ett individuellt stöd. Dessutom måste, som framgått ovan, ett nytt system också innehålla bedömningskriterier som sätter fokus på aktivitet och inte endast på formella kriterier. Ett annat argument för en individualisering av stödet är den positiva följdeffekten att särskilda ateljéföreningar inte behövs som mellanled för utbetalningen av stödet. Förvaltningen förordar därför att ett särskilt tvåårigt ateljéstipendium införs fr o m Stipendiemodellen är viktig eftersom den innebär att inkomstskatt och sociala avgifter då inte kommer att avräknas från stipendiesumman. Därmed kommer stödet också, i förhållande till de resurser som förvaltningen menar kan avsättas till ett nytt ateljéstödssystem och till gruppen konstnärer i Malmö, att innebära en verklig skillnad för den enskilde konstnären som erhåller stipendium. Detta är en faktor självklart är av stort värde även för kulturförvaltningen eftersom ett nytt stödsystem bara kan motiveras om det har förutsättningar att skapa önskade dynamiska effekter i det lokala kulturlivet. Eftersom stipendierna är tvååriga måste resursförstärkningen ske med lika stora belopp över två år för att det inte ska uppstå obalans i den årliga utlysningen. En resursförstärkning på 200 tkr skapar, tillsammans med redan avsätta medel, utrymme för 60 stycken ateljéstipendier skapas utrymme för ytterligare 60 stipendier genom en fortsatt utökning med 500 tkr. Det innebär i ett fullt utbyggt system 120 stipendier på vardera kr (över två år), och att det varje år fr o m 2010, utan resurstillskott frigörs, 60 stipendier för nya (eller gamla) sökande. Enligt tillgänglig information kan skattefria stipendier inte utdelas till samma person mer än två gånger i följd (därefter krävs sannolikt en karenstid), vilket innebär att ett stipendiesystemmodell säkerställer att det sker en omsättning av stödet inom målgruppen konstnärer. Kulturnämnden föreslås fatta beslut om stipendiater varje höst på förslag framlagt av förvaltningen efter samråd med en särskild referensgrupp bestående av utomstående sakkunniga. Förvaltningen förslår att de formella urvalskriterierna för ateljéstipendierna ska i stora drag vara: - Professionell utbildning och/eller erfarenhet - Folkbokföring och konstnärlig verksamhet i Malmö. - Förhyrd ateljé i Malmö med en hyreskostnad på minst kronor per år. Som bedömningskriterier föreslås aktiv yrkesverksamhet genom utställningar, offentliga uppdrag och/eller andra utåtriktade konstnärliga projekt.

17 5(6) Särskilda prioriteringar av nyutbildade konstnärer, bör enlig förvaltningens mening, också infogas i systemet. När det gäller det nuvarande stödet till Ateljéföreningen ADDO föreslår förvaltningen att det bibehålles på samma nivå och enligt gällande modell t o m 2009, när den innevarande hyreskontraktsperioden löper ut. De konstnärer som är medlemmar i ateljéföreningen ADDO kan under dessa år inte få ateljéstipendium. Kulturförvaltningens hyresavtal föreslås avvecklas vid utgången av den nuvarande hyresperioden, dvs Kulturförvaltningen kommer att arbeta för att Ateljéföreningen ADDO fr o m 2010 kan hyra lokalerna direkt av fastighetsägaren, om man så önskar. Fr om 2010 har också ADDO-konstnärerna möjlighet att söka ateljéstipendium på samma villkor som andra konstnärer med ateljé. Förvaltningen har informerat ateljéstödsgruppen om innehållet i förslaget och fått positiv respons. Förvaltningen avser att snarast återkomma till kulturnämnden med en mera detaljerad redovisning av regelverk och kriterier som ska gälla vid urvalet av stipendiater. Särskilt gäller detta de bedömningskriterier som ska utgöra den viktiga urskiljningsgrunden i systemet. Förvaltningen avser likaså återkomma i frågan om vilka uttagnings- och arbetsformer som ska gälla för referensgruppen av utomstående sakkunniga. Eftersom ett ateljéstipendiesystem är ett nytt inslag både lokalt i Malmö och såvitt förvaltningen känner till i övriga landet, kan det inte uteslutas att justeringar av regelverket behöver vidtas inför kommande stipendieomgångar. En utvärdering av det första året kommer därför att genomföras under första halvan av 2008 och presenteras för kulturnämnden i tid för att fatta eventuellt nödvändiga följdbeslut inför utlysningen av stipendierna för En fortsatt analys av utvecklingen är också nödvändig i samband med avvecklingen av stödet till Ateljéföreningen ADDO. Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att att fr o m 2008 införa ett särskilt ateljéstipendium för professionella konstnärer inom bild och form enligt ovanstående riktlinjer, uppdra åt förvaltningen att återkomma med mera detaljerade kriterier för stipendieurvalet och former för referensgruppens arbete Kulturförvaltningen Bengt Hall Kulturdirektör Bo Nordström Utvecklingschef

18 6(6) Bilaga 1 Nuvarande bestämmelser för ateljéstöd Ateljébidrag ges endast för ateljéer inom det av Kulturstödet förhyrda Ateljéhuset ADDO och ges i form av en hyresreduktion för Ateljéföreningen ADDO. Bidraget utgår under förutsättning att ateljéerna disponeras av yrkesverksamma konstnärer som är mantalsskrivna i Malmö och i övrigt uppfyller Ateljéföreningen ADDO:s medlemsvillkor. Föreningens medlemsvillkor och hantering av hyreskontrakt och ateljékö ska godkännas av Kulturstödet. Ateljéföreningen ska årligen redovisa sin verksamhet. Ateljébidrag utgår med en del av hyreskostnaden för en ateljéyta upp till 35 m2 per person. Grundkraven för medlemskap är desamma som ställs för inträde i KRO (d v s högskoleutbildning och/eller dokumenterad yrkesverksamhet enligt särskilda villkor). Det sker i praktiken ingen förnyad prövning efter att konstnären en gång beviljats inträde och ateljéplats. Från början var ateljéstödet tidsbegränsat till 5 år för den enskilde konstnären, men nämnden beslutade att avskaffa denna regel 1995, efter uppvaktning från de konstnärer som då hade subventionerad ateljé. Reglerna har skrivits om några gånger, men hanteringen i övrigt har i stort sett varit densamma..

19 Malmö stad Malmö Kulturstöd Bilaga Ateljéstipendier för konstnärer inom bild och form Bestämmelser Ateljéstipendierna riktas till professionella och aktivt verksamma enskilda konstnärer inom bild och form, som bor i och är yrkesverksamma i Malmö. Ateljéstipendierna är 2- åriga och uppgår till ett för varje år fastställt belopp. Hela beloppet betalas ut vid ett tillfälle. Varje år kan högst 60 stipendier utdelas. Stipendiet är skattefritt. En konstnär som erhållit ett ateljéstipendium kan, efter en mellanperiod om minst 1 år, åter ansöka om stipendium för en ny 2-årsperiod. Ett stipendium ges i förtroende, och det ställs inte krav på återredovisning eller på återbetalning av utbetalat stipendium, om konstnären får ändrade förhållanden under perioden. Ansökan om ateljéstipendium inlämnas senast den 1 oktober året före stipendieperioden. Handläggning av ansökningar om ateljéstipendier sker enligt särskilda riktlinjer. Besöksadress Friisgatan 15B, 5 vån Postadress Friisgatan 15B, 5 vån, Malmö Telefon Fax Organisationsnummer

20 Malmö stad Malmö Kulturstöd Riktlinjer för handläggning av ateljéstipendier Ansökan Ansökan skall göras på särskild blankett. Till ansökan ska bifogas personbevis, sammanställning av uppgifter om utbildning och konstnärlig yrkesverksamhet, bilddokumentation för att identifiera konstnärskapet, kopia på utbildningsbevis i förekommande fall samt kopia på hyreskontrakt för konstnärsateljé och aktuell hyresavi. Kriterier Verksamhet i Malmö: Konstnären ska vid ansökan vara bosatt och folkbokförd i Malmö och ska planera fortsatt verksamhet i Malmö under stipendieperioden. Konstnären ska inneha skriftligt hyreskontrakt på en separat ateljélokal i Malmö (ej i anslutning till bostaden). Av kontraktet ska framgå att lokalen ska nyttjas som konstnärsateljé. Årshyran ska uppgå till minst kr. Professionell nivå: Konstnären ska ha genomgått en minst 3-årig konstnärlig utbildning på högskolenivå inom bild och form. Om konstnären saknar högskoleutbildning krävs aktuell dokumenterad konstnärlig verksamhet (enligt nedanstående kriterier) under minst 3 år. Ateljéstipendium beviljas ej under pågående utbildning eller under planerat studieuppehåll. Aktiv yrkesverksamhet: Konstnären ska kunna dokumentera aktuell och kontinuerlig verksamhet med utställningar, uppdrag inom offentlig konst och/eller andra utåtriktade konstnärliga projekt. För att vara meriterande ska utställningar o dyl vara genomförda i professionella sammanhang, där urvalet gjorts av sakkunniga inom området. Utställningar och andra projekt som genomförts i samband med utbildning räknas inte som meriter. Urval Nyutbildade konstnärer, med högskoleexamen från de 3 senaste åren, ges förtur till en femtedel av de stipendier som fördelas vid varje tillfälle. Konstnärer som vid ansökan är under 65 år prioriteras. Konstnärer som inte erhållit ateljéstöd eller ateljéstipendium i Malmö under de senaste 3 åren prioriteras i första hand. Omfattande konstnärlig yrkesverksamhet under de senaste 5 åren är meriterande. Handläggning och beslut Kulturstöd handlägger inkomna ansökningar och tar fram underlag för beslut. Kulturnämnden fattar beslut om stipendiater vid nämndens budgetsammanträde (vanligen i december). Referensgrupp Vid bedömningen av ansökningarna deltar en rådgivande referensgrupp med tre sakkunniga personer inom konstområdet. Ledamöterna bör sammantaget representera en allsidig kunskap inom de olika konstformer som omfattas av ateljéstipendierna och om det regionala konstlivet. En ledamot kan ingå i gruppen under 3 år. Referensgruppen utses av kulturnämnden. Besöksadress Friisgatan 15B, 5 vån Postadress Friisgatan 15B, 5 vån, Malmö Telefon Fax Organisationsnummer

21 Statistik Bilaga 3 Medlemmar i ateljéförening Sökande Beviljade ADDO Cirkulationscentralen Norra Grängesbergsgatan Beviljade stipendier % Kvinnor Män 51%

22 Statistik Bilaga Årshyra 100 Antal konstnärer upp till kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år och över Årshyra 2% 9% 6% 13% 38% upp till kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år och över 14% 18%

23 Malmö stad Malmö Kulturstöd Ateljéstipendier för konstnärer inom bild och form Bestämmelser Ateljéstipendierna riktas till professionella och aktivt verksamma enskilda konstnärer inom bild och form, som bor i och är yrkesverksamma i Malmö. Ateljéstipendierna är 2- åriga och uppgår till ett för varje år fastställt belopp. Hela beloppet betalas ut vid ett tillfälle. Varje år kan högst 60 stipendier utdelas. Stipendiet är skattefritt. En konstnär som erhållit ett ateljéstipendium kan, efter en mellanperiod om minst 1 år, åter ansöka om stipendium för en ny 2-årsperiod. Ett stipendium ges i förtroende, och det ställs inte krav på återredovisning eller på återbetalning av utbetalat stipendium, om konstnären får ändrade förhållanden under perioden. Ansökan om ateljéstipendium inlämnas senast den 1 oktober året före stipendieperioden. Handläggning av ansökningar om ateljéstipendier sker enligt särskilda riktlinjer. Besöksadress Friisgatan 15B, 5 vån Postadress Friisgatan 15B, 5 vån, Malmö Telefon Organisationsnummer

24 Malmö stad Malmö Kulturstöd Riktlinjer för handläggning av ateljéstipendier Ansökan Ansökan skall göras på särskild blankett. Till ansökan ska bifogas personbevis, sammanställning av uppgifter om utbildning och konstnärlig yrkesverksamhet, bilddokumentation för att identifiera konstnärskapet, kopia på utbildningsbevis i förekommande fall samt kopia på hyreskontrakt för konstnärsateljé och aktuell hyresavi. Kriterier Verksamhet i Malmö: Konstnären ska vid ansökan vara bosatt och folkbokförd i Malmö och ska planera fortsatt verksamhet i Malmö under stipendieperioden. Den sökande ska inneha ett individuellt kontrakt på ateljélokalen eller ateljéplatsen. Kontraktet ska träda ikraft senast den 1 januari den period stipendiet gäller och löpa minst ett år framöver. I kontraktet ska uppsägningstid och hyresnivå vara specificerade. Av kontraktet ska framgå att lokalen ska nyttjas som konstnärsateljé. Lokalen får ej finnas i anslutning till bostaden (undantag kan göras om den sökande har särskilda skäl, såsom funktionshinder eller sjukdom). Årshyran ska uppgå till minst kr. Professionell nivå: Konstnären ska ha genomgått en minst 3-årig konstnärlig utbildning på högskolenivå inom bild och form. Om konstnären saknar högskoleutbildning krävs aktuell dokumenterad konstnärlig verksamhet (enligt nedanstående kriterier) under minst 3 år. Ateljéstipendium beviljas ej under pågående utbildning eller under planerat studieuppehåll. Aktiv yrkesverksamhet: Konstnären ska kunna dokumentera aktuell och kontinuerlig verksamhet med utställningar, uppdrag inom offentlig konst och/eller andra utåtriktade konstnärliga projekt. Särskild hänsyn kan tas till om den sökande, p.g.a. föräldraledighet, sjukdom eller liknande har förhindrats från att vara fullt konstnärligt aktiv under den aktuella perioden. För att vara meriterande ska utställningar och dylikt vara genomförda i professionella sammanhang, där urvalet gjorts av sakkunniga inom området. Utställningar och andra projekt som genomförts i samband med utbildning räknas inte som meriter. Urval Nyutbildade konstnärer, med högskoleexamen från de 3 senaste åren, ges förtur till en femtedel av de stipendier som fördelas vid varje tillfälle. Omfattande konstnärlig yrkesverksamhet under de senaste 5 åren är meriterande. Handläggning och beslut Kulturstödet handlägger inkomna ansökningar och tar fram underlag för beslut. Kulturnämnden fattar beslut om stipendiater vid nämndens budgetsammanträde (vanligen i december). Besöksadress Friisgatan 15B, 5 vån Postadress Friisgatan 15B, 5 vån, Malmö Telefon Organisationsnummer

25 Malmö stad Malmö Kulturstöd Referensgrupp Vid bedömningen av ansökningarna deltar en rådgivande referensgrupp med tre sakkunniga personer inom konstområdet. Ledamöterna bör sammantaget representera en allsidig kunskap inom de olika konstformer som omfattas av ateljéstipendierna och om det regionala konstlivet. En ledamot kan ingå i gruppen under 3 år. Referensgruppen utses av kulturnämnden. Besöksadress Friisgatan 15B, 5 vån Postadress Friisgatan 15B, 5 vån, Malmö Telefon Organisationsnummer

att anta föreslagna riktlinjer för ateljéstöd för yrkesverksamma konstnärer,

att anta föreslagna riktlinjer för ateljéstöd för yrkesverksamma konstnärer, uppleifi Ärende nr Kul turnämnden. \ i Ar \''' Mån Dag \,6 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2016-05-16 KTN-2016-0183 Kulturnämnden Inrättande av ateljéstöd samt riktlinjer

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

Övergripande mål och inriktning

Övergripande mål och inriktning KN 2016-11-22 Preliminärt förslag till: Malmö stads kulturstöd bestämmelser Övergripande mål och inriktning Malmö stads kulturstöd ska ge goda förutsättningar för det fria kulturlivet och därigenom göra

Läs mer

ANSÖKAN OM ATELJÉSTIPENDIUM

ANSÖKAN OM ATELJÉSTIPENDIUM Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM ATELJÉSTIPENDIUM 2016-2017 Namn Personnummer Gatuadress Telefonnummer Postnummer + ort Mobiltelefon E-post Ev. hemsida Bank Clearingnummer Kontonummer OBLIGATORISK

Läs mer

ANSÖKAN OM ATELJÉSTIPENDIUM 2013-2014

ANSÖKAN OM ATELJÉSTIPENDIUM 2013-2014 1 ANSÖKAN OM ATELJÉSTIPENDIUM 2013-2014 Namn Personnummer Gatuadress Telefonnummer Postnummer och postadress Mobiltelefon E-post Banknummer Eventuell hemsida Kontonummer inklusive clearingnummer OBLIGATORISK

Läs mer

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Senast reviderade av Malmö kulturnämnd 2015-06-11 Redigerade 2015-12-04 Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Målsättning Malmö kulturnämnd ska genom att stödja det utominstitutionella kulturlivet möjliggöra

Läs mer

Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning till konstnärer

Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning till konstnärer Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (7) Datum 2015-06-11 Vår referens Orrit Stahlénius Kultursekreterare orrit.stahlenius@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning

Läs mer

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Senast reviderade av Malmö kulturnämnd 2014-03-26 Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Målsättning Malmö kulturnämnd ska genom att stödja det utominstitutionella kulturlivet möjliggöra kultur- och bildningsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

Preliminärt förslag till reviderade bestämmelser för kulturstöd

Preliminärt förslag till reviderade bestämmelser för kulturstöd Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2016-11-01 Vår referens Märta Lünnér Kultursekreterare/samordnare marta.lunner@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminärt förslag till reviderade bestämmelser för

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Gatu-/postadress Postnummer och ort E-post

Läs mer

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013 KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-10-29 Handläggare: Monica Christensen Luotsinen Nadja Åhlström Kerstin Gustafsson Robert Brodén Christoffer Reichenberg Andersson

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Anne Hederén Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-11-17 Diarienummer: RUN 2016-70

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

15/16 Revidering kulturstipendium Landstinget Sörmland

15/16 Revidering kulturstipendium Landstinget Sörmland Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-21 KN-KUS16-0036-2 15/16 Revidering kulturstipendium Landstinget Sörmland Diarienummer: KN-KUS16-0036 Behandlat

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler fastställda och ändrade av kulturnämnden 2012-01-25 Kulturnämnden 1. (4) Regler

Läs mer

om förslag till kulturstöd

om förslag till kulturstöd KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd KLYS bidrag till Stockholms stads samråd om förslag till kulturstöd Diarienummer 1.1/3248/2011 KLYS 2011-10-03 Innehåll KLYS bidrag till Stockholms

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-12-08 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-08 Kl 9.00-17.00 Plats: Tjärnkraften, Klöverstigen 10 C Borlänge Dessa

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Dnr KS16.475-1 Reviderat 2016-06-10 Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper.. 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag...

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd

Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd Kulturnämnden KUN 2007/722 Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 2 2 Bakgrund... 2 2.1 Fullmäktiges uppdrag till

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Fördelning av stöd till studieförbund

Fördelning av stöd till studieförbund Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-12-03 Handläggare: Mats Sylwan Telefon: 08-508 31 928 Till Kulturnämnden 2013-12-17 Nr 12 Fördelning av stöd till studieförbund

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 KUN 2014-11-20 p, 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson 2014-11-10 KUN 2014/745 Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 1 Förslag till

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013

Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-09-26 p, 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR

STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR STÖD TILL BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR Beslutat av idrottsnämnden den 20 december 2011 Reviderat av idrottsnämnden den 22 maj 2012 Förslag till ändringar i Kursiv stil Föreningslivet, som i det närmaste

Läs mer

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011

Förstudie. Bidragshantering inom socialförvaltningen. Gällivare kommun. Fredrik Markstedt. Maj 2011 Förstudie Bidragshantering inom socialförvaltningen Gällivare kommun Fredrik Markstedt Maj 2011 Bidragshantering inom socialförvaltningen, Gällivare kommun 2011-05-18 Fredrik Markstedt Projektledare Hans

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel Sida 1 (7) ANSÖKAN Kulturstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AV DELNINGEN SID 1 (5) 2010-09-28 pm Ärendets beredning Ärendet har handlagts inom den kulturstrategiska avdelningen. Bakgrund I budgettexten för 2008 fick kulturförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sida: 1 av 7 Af-2016/00430191 Datum: 2016-12-13 Avsändarens referens: Ju2016/08546/L7 Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD Ansökan om föreningsstöd ska vara inlämnad senast 15 maj året innan verksamhetsåret inleds och ska innehålla: föregående års verksamhetsberättelse

Läs mer

Brottsofferjourerna i Stockholm (2 bilagor)

Brottsofferjourerna i Stockholm (2 bilagor) Kansliavdelningen SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Berit Jernberg Tfn: 08-508 25 039 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-04-25 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 050519 DNR 119-75/2005 DNR:106-145/2005 Till Socialtjänstnämnden

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper... 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag... 5 Särskilt verksamhetsbidrag...

Läs mer

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar Sidan 1 (4) Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. OBS! En kopia på kontraktet ska också skickas med. VÄNLIGEN

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2016-10-27 KTN-2016-0347 Werkmäster Daniel Rev 2016-11-15 Kulturnämnden Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

MU-avtalet AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M.M.

MU-avtalet AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M.M. MU-avtalet MU-avtalet AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M.M. mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK)

Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK) PROTOKOLLSBILAGA 2 Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK) 1 Allmänt Styrelsen för Kollektivavtalsstiftelsen

Läs mer

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun BO STADS anpassnings BIDRAG Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för anpassning av vissa åtgärder som behövs

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Koncernledningsstab Folkhälsoenheten

Koncernledningsstab Folkhälsoenheten Koncernledningsstab Folkhälsoenheten Ann-Christine Lundqvist Folkhälsostrateg 044-309 32 38 ann-christine.lundqvist@skane.se Datum 2006-08-24 1 (8) Folkhälsoutskottet Förslag till allmänna riktlinjer och

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Utvärdering av verksamheten Kultur i vården i Stockholms läns landsting. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund

Utvärdering av verksamheten Kultur i vården i Stockholms läns landsting. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund KUN 2013-11-21,p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2013/654 Utvärdering av verksamheten Kultur i vården i Stockholms läns landsting 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att godkänna

Läs mer