Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21"

Transkript

1 Detaljplan för 3 m fl Falkenbergs kommun, Hallands län

2 Detaljplan för Falkenbergs kommun, Hallands län Beställare: Falkenbergs kommun Box Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box Göteborg Gunnar Håkansson Moa Lipschütz Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: N:\102\17\ \S\Arbetshandlingar\ Strandbaden.docx

3 3 (36) Innehållsförteckning Handlingar... 5 Planens syfte och huvuddrag... 5 Avvägningar enligt miljöbalken... 5 Behovsbedömning... 5 Plandata... 6 Tidigare ställningstaganden... 6 Riksintresse... 6 Strandskydd... 6 Översiktliga planer... 6 Detaljplaner... 7 Förutsättningar och förändringar... 7 Planområdet idag... 7 Mark och vegetation... 8 Geotekniska förhållanden... 9 Strandskydd... 9 Fornlämningar, kulturmiljövärden Risk för översvämning Kultur och Fritidsanläggning (R 1 ) Klitterbadet Tennis Minigolf Hotell (R 2 ) Falkenberg Strandbad Handel (H) Bostäder (B) Bad Gatunät, gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Parkering, angöring Teknisk försörjning Utformning av allmän plats Genomförande Organisatoriska frågor Tidplan Genomförandetid Huvudmannaskap, allmän plats Ansvarsfördelning Avtal... 22

4 4 (36) Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Konsekvensbeskrivning Marköverföringar Gemensamhetsanläggningar Ledningsrätt och servitut Ansökan om lantmäteriförrättning Tekniska anläggningar VA och Dagvatten Trafik Parkering inom kvartersmark El- och teleförsörjning Uppvärmning Tekniska utredningar/undersökningar Tillstånd och avgifter Ekonomiska frågor Ekonomiska konsekvenser för kommunen Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna Ekonomiska konsekvenser för övriga Konsekvenser Behovsbedömning Sociala konsekvenser Medverkande... 35

5 5 (36) Handlingar Detaljplanen består av: - plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser Planhandlingarna består i övrigt av: - planbeskrivning (denna handling) - genomförandebeskrivning - illustrationskarta Övriga handlingar i ärendet är - fastighetsförteckning - behovsbedömning, parkeringsutredning, Planens syfte och huvuddrag Planområdet utgörs av ett attraktivt rekreationsområde med bland annat Klitterbadets anläggning samt hotellet Strandbaden. Detaljplanen syftar till att ge förutsättning för att utveckla området vidare genom att komplettera det med fler aktiviteter med inriktning mot idrott och rekreation. Strandbaden och Klitterbadet ges möjlighet att stärka sina verksamheter genom tillbyggnader. Den utökade verksamheter ställer krav på fler parkeringsplatser och ett nytt parkeringshus föreslås mot Kattegattvägen. Detaljplanen syftar även till att skapa möjligheter för att förbättra tillgängligheten via gång- och cykelbanor. Avvägningar enligt miljöbalken Behovsbedömning Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar skall vid tillämpningen av 6 kap 11 miljöbalken genomförandet av en detaljplan medföra betydande miljöpåverkan om: 1. Genomförandet av planen kan antas innefatta verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap 28 1 miljöbalken. 2. Planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till förordningen. Eftersom detaljplaner generellt definieras som planer för små områden på lokal nivå så gäller ovanstående endast om kriterierna i bilaga 4 ger att så är fallet.

6 6 (36) Enligt framtagen behovsbedömning antas planens genomförande inte innebära betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap 11 MB. En miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 och 5 kap miljöbalken. Plandata Planområdet ligger i den nordvästra delen av Skrea strand, sydost om Falkenbergs centrum. I väster gränsar området till Kattegattvägen och i norr utgör Strandstugevägen gräns. Planområdet har en areal på ca 10 ha. Knölaberget 2 är en privatägd fastighet. I övrigt Falkenbergs kommun all mark inom planområdet. Vattenområde ingår i planområdet. Tidigare ställningstaganden Riksintresse Hela hallandskusten hör till de stora geografiska områden i landet som med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden är av riksintresse enligt Miljöbalken (MB). I 4 kap. 1 MB nämns bland annat att ingrepp i miljön endast får ske om det inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Detta utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. I planområdet ingår delar av Skrea strand som omfattas av riksintresse för friluftsliv 4 kap. 3 MB. Strandskydd Planområdet omfattas inte av strandskydd. Översiktliga planer Översiktsplanen för Falkenbergs kommun är antagen av kommunfullmäktige den 27 maj För Falkenbergs Centralortsområde gäller även en delöversiktsplan antagen av kommunfullmäktige

7 7 (36) I delöversiktsplanen redovisas planområdet som fritidsområde respektive område med befintlig bebyggelse. Planen innehåller inte några specifika rekommendationer för utveckling av området. Markanvändningskarta från delöversiktsplanen. Lila: befintliga verksamhetsområden, grönt: befintliga fritidsområden, gult: befintlig bebyggelse; bostäder, service mm, ljusgrönt: natur. Detaljplaner För området gäller följande detaljplaner. Genomförandetiden har gått ut. -Detaljplan för del av Hjortsberg 4:1 m fl (280), laga kraft Detaljplan för m fl (229), laga kraft Förutsättningar och förändringar Planområdet idag Planområdet ligger utmed vid Skrea strand. Skrea strand är en långsträckt sandstrand med en populär badplats i regionen. Förutom badstrand inrymmer planområdet Falkenbergs Strandbad och Klitterbadet, två välbesökta målpunkter. Falkenbergs strandbad är en hotell- och konferensanläggning med anor från 1930-talet, som numera inrymmer både spa och restaurang. Mellan hotellet och stranden sträcker sig en strandpromenad med gång- och cykelväg byggdes hotellet

8 8 (36) ihop med närliggande Klitterbadet som är en bad- och motionsanläggning. Inom planområdet finns också glasscafé, kiosk, tennisbanor och minigolf. Planområdet angränsar till bostadsområdet Hjortsberg i sydost och till Bacchushalvön i väster. Mark och vegetation Med havet, sandstranden och de karaktäristiska klitterna har planområdet stora naturkvaliteter. Vegetationen består, förutom av strandrågen på klitterna, av vindpinade buskar och träd. I planområdets norra delar, mot Strandstugevägen och Kattegattvägen, finns en planterad tallskog. Denna planterades under åren av lärare och elever vid stadens folkskola, på initiativ av rektor Oscar Lindqvist. Som minne av åtgärden har det rests en sten i strandskogen norr om planområdet. I skogen söder om Strandstugevägen finns en mindre, allmän lekplats. Skrea strand söder om planområdet Strandskogen utmed Strandstugevägen samt de strandklitter som är belägna inom planområdet redovisas som parkmark.

9 9 (36) Geotekniska förhållanden En översiktlig geoteknisk undersökning som omfattar planområdet har utförts av Öhman & Öhman AB ( ). Enligt denna består marken i huvudsak av finsand. Även sand, lera och morän har påträffats. Finsanden är huvudsakligen fast lagrad, men skikt av lösare lagring förekommer. Väster om Klittervägen är finsanden något siltig från ca 1 2 m djup, vilket innebär att jorden är mycket flytbenägen i vattenmättat tillstånd. Fast botten ligger på mellan 2,4 12 m djup inom området. Grundvattennivån bedöms ligga ca 1,0 1,5 m under marknivån. Jorden bedöms inte vara sättningskänslig för konventionellt utförda byggnader med upp till tre våningar. Källare bör undvikas med hänsyn till grundvattennivån samt då jordlagen på platsen medför risk för igensättning av dräneringsledningar. Om källare ändå byggs, måste utformningen ske med särskild omsorg och hänsyn till de problem som finns. Med hänsyn till dessa rekommendationer samt framtida höjning av havsnivån har förbud mot utförande av källare införts i detaljplanen. Strandskydd Strandskyddet är vid Hallandskusten utökat till att omfatta 300 meter på land och 100 meter ut i havet. Planområdet omfattas idag inte av strandskydd men är beläget inom 300 m från strandlinjen. I områden som inte berörs av strandskydd återinträder detta när en ny detaljplan upprättas. Ett upphävande av strandskyddet krävs för att den nya detaljplanen skall kunna genomföras. Huvuddelen av planområdet är i anspråktaget av Klitterbadet och Falkenbergs Strandbad med tillhörande utomhusverksamheter, vägar och parkering mm. I gränsen mellan Skrea strand och övrig mark ligger Falkenbergs Strandbad. Byggnaden har en långsträckt form och skiljer strandområdet på ett markant sätt från området innanför byggnaden. Marken inom dessa delar är ianspråktagen på sådan sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Planförslaget innebär att området kring Klitterbadet utvecklas genom att nya verksamheter ges möjlighet att tillkomma. Tillgängligheten till området och även stranden förbättras genom upprustning och utbyggnad av gång- och cykelbanor samt utbyggnad av fler parkeringsplatser. Detaljplanen ger även Falkenberg Strandbad möjlighet att utvecklas och stärka sin verksamhet genom bl a tillbyggnader öster och väster om den nuvarande byggnaden. Befintlig brygga som utgår från Falkenbergs Strandbad ges möjlighet att kompletteras med ett kallbad.

10 10 (36) Strandskyddet föreslås upphävas inom de delar av planområdet som är markerade på karta nedan. Upphävandet omfattar all kvartersmark samt allmän platsmark med undantag av Skrea strand och angränsande parkmark samt vattenområdet. Strandskyddet föreslås även upphävas kring bryggan. Karta: Upphävande av strandskydd Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet: Området är sedan tidigare ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Intresset att utveckla platsen som ett attraktivt och mångfacetterat rekreationsområde bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset inom ett område där det aldrig tidigare funnits något strandskydd. Området innanför Falkenbergs Strandbad är genom bebyggelse väl avskilt från området närmast strandlinjen.

11 11 (36) För att ge möjlighet att utöka Falkenberg Strandbad med fler hotellrum lämnas möjlighet till utbyggnad i väster. Berört område utgörs idag av en strandklint och är i gällande detaljplanen redovisat med byggrätt. Nu aktuellt planförslag innebär att byggrätten begränsas något så att en större del av strandklinten bevaras. För denna del av utbyggnaden anges följande särskilda skäl för upphävande av strandskyddet: Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. Fornlämningar, kulturmiljövärden Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Med anor från 1930-talet vittnar Strandbaden om Falkenbergs historia som badoch rekreationsort. Hotellet ingår i länsstyrelsens bebyggelseinventering över kulturhistoriskt värdefulla byggnader med beteckning klass C. Klass C innebär att byggnaden har ett miljövärde och är av lokalt intresse med skydd genom PBL 8:14 och 8:17. Den första byggnaden på platsen uppfördes 1936 i trä i funkisstil. Den brann 1958 och Därefter byggdes den upp helt i betong. Hotellet har i huvudsak sitt nuvarande utseende efter en ombyggnad Det är sammanbyggt med Klitterbadet i norr via en förbindelsegång. Länsstyrelsens bebyggelseinventering omfattar även bryggan samt Erikssonska torpet som båda bedöms ha ett miljöskapande värde. Risk för översvämning Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. En rad rapporter pekar på att klimatförändringarna kommer att fortsätta med stigande medeltemperaturer. Ett varmare klimat påverkar bland annat världshavens medelvattenstånd genom vattnets utvidgning vid uppvärmning samt genom avsmältning av glaciärer. Havsnivån beräknas stiga med upp till ca 1,0 m fram till år 2100 på grund av klimatförändringarna. Med hänsyn till pågående landhöjning innebär detta en nettohöjning för Falkenbergs del med +0,85 m. Vinden över havet ger dels vågor och dels en ytvattenström. Vid sydliga till västliga vindar förs vatten från Nordsjön in mot västkusten. Det bildas en snedställning av vattenytan upp mot kusten vilket gör att vattenståndet stiger där. För Falkenbergs del innebär detta att vattennivån kan stiga med upp till 1,7 m vid långvarig sydvästlig vind. Tillsammans med en höjning av havets medelvattenstånd beräknas den högsta vattennivån vid Falkenberg kunna blir +2,5 meter runt år Progno-

12 12 (36) serna för klimatförändringar pekar på att höjningen av havets medelvattennivå kommer att fortsätta efter år Högsta hittills kända vattenstånd observerades vid Ringhals under stormen Gudrun i januari Då noterades ett kortvarigt vattenstånd på 162 cm över medelvattenståndet. Marken inom planområdet sluttar svagt ner mot stranden. Marknivån ligger på +2,3 m vid Strandstugevägens anslutning till Kattegattvägen och stiger sedan mot söder upp till nivån + 3,7 m vid korsningen med Havsbadsallén. Gångvägen som löper utmed stranden ligger på nivåer runt ca +2,2 m i de lägsta delarna. Planområdet kommer under lång tid framöver i huvudsak bestå av befintliga byggnader. Bottenbjälklaget på Strandbaden ligger vid huvudentrén på nivån +2,5 m och på höjden + 3,67 m i anläggningens västra del. Klitterbadets bottenbjälklag ligger på nivån +2,67 m. Området och dess byggnader är inte utsatta för akut risk för översvämning, men i takt med att havsnivån stiger ökar risken för att i första hand del av vägar och övrig mark kommer att ställas under vatten vid kraftiga stormar. För att minska risken för att vatten skall tränga in i byggnader ställs i detaljplanen krav på att överkant bottebjälklag i nya byggnader skall förläggas på nivån lägst + 2,8 m. Kultur och Fritidsanläggning (R 1 ) Klitterbadet Klitterbadet är en modern bad- och motionsanläggning, ett stenkast från Skrea strand. Badanläggningen byggdes 1969, då som utomhusbad för att sen byggas om till inomhusbad. Numera erbjuder badet ett varierat utbud med bland annat gym,

13 13 (36) 50-metersbassäng med saltvatten, relaxavdelning och klättervägg. Badanläggningen har över besökare per år. För Klitterbadet redovisas en flexibel byggrätt i två våningar som ger utrymme för att i framtiden pröva närmare hur anläggningen skall kunna utvecklas. För närvarande finns planer på att anlägga ett så kallat bastulandskap väster om den nuvarande byggnaden samt att anlägga ett utegym och beachvolleyplaner. Diskussioner har även förts kring att bygga på delar av den befintliga byggnaden med ytterligare en våning samt att skapa en något större och mer tilltalande entré. På illustrationskartan ges ett exempel på hur anläggningen kan utvecklas vidare genom tillbyggnad i sydväst. Inom anläggningen får lek och motionsredskap anordnas. Höjden på dessa begränsas inte av angivet antal våningar. Tennis Falkenbergs Tennisklubb har sex grusbanor samt en stadionanläggning i området. Här finns även ett klubbhus. Planförslaget innebär inga förändringar för anläggningarna, men i väster begränsas nuvarande kringytor något för att ge plats för uppförandet av ett parkeringshus. Minigolf Minigolfbana med 27 hål. Planförslaget innebär att en GC-väg byggs ut norr om Havsbadsallén. För att ge plats för denna behöver den angränsande parkeringen flyttas norr ut, vilket i sin tur inkräktar på minigolfens anläggning. Några av de banor som ligger närmast vägen behöver flyttas. För att ge möjlighet till detta föreslås minigolfens område utökas i öster. Detaljplanen ger även möjlighet att utöka ytan för den nuvarande servicebyggnaden.

14 14 (36) Hotell (R 2 ) Falkenberg Strandbad Traditionen går långt tillbaka i tiden för Falkenberg Strandbad. Sedan den ursprungliga anläggningen anlades 1936 i funkisstil har hotellet genomgått stora förändringar både till utseende och till anseende. Dels på grund av bränder som drabbade hotellet 1958 och 1964 och dels på grund av skiftande ägarförhållanden och besökstryck. Vykort från Hotell Strandbaden, årtal ej känt Den nuvarande anläggningen invigdes 1992 och togs 2011 över av Ess hotell som omvandlade det traditionella konferenshotellet till ett bredare koncept. Vid ombyggnaden på nittiotalet sammanbyggdes hotellet med Klitterbadet. Numera

15 15 (36) inrymmer Falkenberg Strandbad förutom hotell och konferenslokaler även spa samt tillgång till bad & friskvård i anslutande Klitterbadet. Detaljplanen ger möjlighet till fortsatt utveckling av Strandbaden för att stärka verksamheten. I väster lämnas möjlighet att komplettera anläggningen med ytterligare en byggnad inrymmande hotellrum. Två alternativ till utformning har studerats av stadsbyggnadskontoret. Alternativ 1 visar en fyra våningar hög vinklad byggnad. Syftet med vinklingen är dels att bryta det långsträckta perspektivet som den nuvarande hotellbyggnaden utgör samt att kunna bevara mera av strandklinten i förhållande till en rak tillbyggnad. Vinklingen medger även bättre förutsättningar för utblickar mot havet från Kattegattsvägen samt från området norr därom. Illustrerad utformning innebär att byggnaden utförs i suterräng mot strandklinten och ansluter direkt mot allmän platsmark (park). Före den senaste branden avslutades hotellbyggnaden av en cirkulär byggnad i väster. Detta formspråk tas upp i alternativ 2 som redovisar en 6-7 våningar hög rund byggnad. Ett torn bedöms kunna fungera väl i stadsbilden och medge en högre tillbyggnad jämfört med en långsträckt byggnadskropp. Byggrätten för tillbyggnaden har redovisats som maximal bruttoarea. Den angivna bruttoarean medger att byggnaden uppförs i fyra våningar om den utförs som illustrerad vinkelbyggnad och upp till sju våningar om byggnaden utformas som en cirkulär byggnadskropp med diametern ca 20 meter.

16 16 (36) Volymstudier av tillbyggnad Alternativ 1 Alternativ 2 Vy från kv Bacchus Vy från kv Bacchus Vy från Kattegattvägen Vy från Kattegattvägen Vy från Havsbadsallén Vy från Havsbadsallén

17 17 (36) Gården mellan Strandbaden och Klitterbadet är till övervägande delen asfalterad och miljön har ett stort behov av upprustning för att erbjuda en attraktiv närmiljö och utsikt för de hotellrum som vetter mot gården. Önskemål finns att anlägga en pool samt anlägga en trädgårsmiljö. Detaljplanen ger även möjlighet att täcka över gården med tak och skapa en inomhusmiljö. En förutsättning för detta är att inlastning mm till Klitterbaden, som idag sker från gården, kan omdisponeras. Byggrätt för utbyggnad av Klitterbadet i riktning mot nordväst har därför införts och en tillbyggnad för detta redovisas på illustrationskartan. I anslutning till huvudentrén lämnas möjlighet att utveckla spaanläggningen genom en tillbyggnad av länken till Klitterbadet. Denna tillbyggnad får uppföras i två våningar. I hotellets östra del finns önskemål om att kunna komplettera anläggningen med bl a ytterligare konferensrum, kök mm. Här redovisas byggrätt för en tillbyggnad i tre våningar. I detaljplanen regleras antalet våningar som medges och angivna våningsantal är anpassade till nuvarande antalet våningar i befintlig byggnad. Länken mellan Strandbaden och Klitterbadet ges dock möjlighet att komplettas med ytterligare en våning. Handel (H) Glasscafé Erikssonska torpet Söder om Blomgrens väg ligger ett glasscafé. Byggnaden uppfördes 2004 och ersatta en äldre butiksbyggnad. Norr om glasscafét ligger en mindre rödmålad stuga uppförd i början av 1900-talet, Erikssonska torpet. Byggnaden ägs av kommunen och hyrs ut. Sommartid används denna som ett café. Byggnaden ingår i länsstyrelsens bebyggelseinvente-

18 18 (36) ring över kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bedöms enligt denna ha ett miljöskapande värde. Stugan har mycket låg standard med ett stort renoveringsbehov. Med hänsyn till detta föreskrivs inte ett bevarande av stugan. Bostäder (B) För fastigheten Knölaberget 2 stämmer inte fastighetsgränserna överens med gällande detaljplan utan del av fastigheten är belägen inom mark som redovisas som naturmark. Denna del av fastigheten ingår i planområdet och redovisas för bostadsändamål. Bad Skrea strand Bryggan Skrea strand utgör en cirka två kilometer lång badstrand med höga sanddyner. Vid Hotell Strandbaden finns en 250 meter lång badbrygga med handikappramp. Detaljplanen ger möjlighet att komplettera bryggan med ett kallbadhus. Gatunät, gång- och cykeltrafik Havsbadasallén utgör huvudentrén till området. Den västra delen av området nås via Kattegattvägen. En höjning av vägen till nivån +2,8 m planeras i samband med utbyggnad kvarteret Bacchus. Trafikmängden varierar mycket säsongsvis med större trafikflöden under sommaren. Cykelstråk finns längs med Kattegattvägen, Havsbadsallén och längs med strandpromenaden. Mellan Strandstugevägen och Skrea strand passerar ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik framför Klitterbadet. Gångstråk finns längs med strandpromenaden samt på gångstigar mellan Klitterbadet, tennisbanorna och minigolfsanläggningen.

19 19 (36) För att öka tillgängligheten till och inom området föreslås en utbyggnad av gångoch cykelbanorna. Havsbadsallén har idag GC-banor på ömse sidor om vägen norr om planområdet. Dessa föreslås förlängas fram till och bindas samman med GCstråket som passerar Klitterbadet. På motsvarande sätt föreslås en ny gång- och cykelbanan anläggas utmed södra sidan av Kattegattvägen, så att även denna får GC-banor på ömse sidor. I tallskogen söder om Strandstugevägen finns en GC-väg med enkel standard. Denna föreslås förlängas fram till Havsbadsallén. På plankartan redovisas denna som parkmark. Avsikten är att GC-vägens sträckning så långt möjligt skall anpassas till befintliga träd och slingra sig fram mellan dessa. Den exakta sträckningen får studeras i samband med detaljprojektering och utbyggnad. Dikt an Falkenberg Strandbads byggnad och tomtmark sträcker sig en gång- och cykelbana. Denna slutar idag i höjd med planområdets västra gräns och gående som vill fortsätta vidare väster ut hänvisas till att promenera över sandstranden. GC-vägen avses att förlängas fram till Bacchus väg i väster samt att ges en ökad bredd genom hela planområdet. Syftet är att öka tillgängligheten till stranden och strandpromenaden. En upprustning av GC-stråket föreslås även genom att två platsbildningar anläggs i anslutning till badbryggan samt i den östra delen. Sommartid har stranden ett stort antal besökande, varav många kommer med cykel. Fler uppställningsplatser för cyklar föreslås anordnas genom att nya platser anläggs vid Kattegattvägen samt söder om Erikssonska torpet. I anslutning till cykelparkeringarna föreslås två toalettbyggnader avsedda för allmänheten och besökande till stranden. Kollektivtrafik Idag går busstrafik längs Kattegattvägen-Strandstugevägen-Havsbadsallén och fortsätter längs med Sommarvägen. Linje 501 trafikerar sträckan med busshållsplatser vid Klitterbadet och Skrea strand. Kattegattvägen trafikeras även av linje 2 med hållplats vid Västerhavsvägen. Ny hållplats föreslås anläggas söder om Strandstugevägens anslutning till Kattegattvägen. Parkering, angöring Behovet av parkeringsplatser inom området är mycket stort, särskilt under sommaren. Idag ligger merparten av parkeringsplatserna i direkt anslutning till Klitterbadets och hotellets entréer. Ett mindre antal parkeringsplatser finns i planområdets västra och norra delar längs med Kattegattvägen respektive Strandstugevägen.

20 20 (36) Föreslagna utbyggnadsmöjligheter innebär att en del av områdets nuvarande parkeringsplatser på sikt kommer att tas i anspråk. Samtidigt kan fler biluppställningsplatser tillskapas genom att befintliga parkeringar effektiviseras. Dessa motsvarar i antal dock inte parkeringsbehovet för Falkberg Strandbad och Klitterbadet vid en utbyggnad. För att ge möjlighet till ytterligare biluppställningsplatser lämnas därför möjlighet till att uppföra ett parkeringshus i tre våningar vid Kattegattvägen. Parkeringsbehovet har studerats närmare i en särskild parkeringsutredning. Enligt denna förutsätts besökande till Falkenberg Strandbad parkera inom kvartersmark medan besökande till Klitterbadet och stranden hänvisas till biluppställningsplatser på allmän platsmark. Befintliga parkeringar utmed Strandstugevägen samt nordöstra delen av Havsbadsallén redovisas som allmän plats. Dessa parkeringar är främst avsedda för besökande till Skrea strand samt Klitterbadet. Övriga parkeringar inom området redovisas som kvartersmark och är möjliga att hyra ut. Besökande till Falkenberg Strandbad hänvisas till dessa parkeringar. Teknisk försörjning Teknisk försörjning i form av el, tele, fjärrvärme, vatten- och avlopp mm finns utbyggt i området. Ledningar är i huvudsak belägna inom allmän platsmark. Där allmänna ledningar passerar över kvartersmark redovisas dessa med u-område på plankartan. Omläggning av ledningar kan komma att krävas i samband med utbyggnader. Utformning av allmän plats Utformning av allmänna platser i form av gator, gång- och cykelbanor, parkmark mm har stor betydelse för både upplevelsen av området samt dess funktion. Det är därför av stor vikt att dessa utformas med omsorg. För att ge en god helhetsverkan inom området är det dessutom en fördel om materialval och annan utformning inom kvartersmark kan samordnas med den allmänna platsen. I det fortsatta planarbetet avses ett särskilt gestaltningsprogram tas fram som närmare kommer att belysa utformningen.

21 21 (36) Genomförande Organisatoriska frågor Tidplan Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) 5 kap 8. För planen gäller följande tidplan: Plansamråd, 1:a kvartalet 2015 Granskning, 4:a kvartalet 2015 Antagande av kommunfullmäktige, 1:a kvartalet 2016 Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess den ändras eller upphävs av kommunen. Huvudmannaskap, allmän plats Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. Med huvudmannaskap har kommunen rätt men även skyldighet att lösa in allmän platsmark som ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskap innebär även att kommunen före genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande.

22 22 (36) Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tabell: Anläggning Genomförandeansvarig Driftsansvarig Allmänna platser LOKALGATA, GC-VÄG, P-PLATS, PARK, BAD Falkenbergs kommun och Fastighetsägare (via exploateringsavtal) Falkenbergs kommun Kvartermark/Vattenområden R 1, R 2, B, H, P, W 1, WR 1 Fastighetsägare, tomträttsinnehavare, nyttjanderättshavare Fastighetsägare, tomträttsinnehavare, nyttjanderättshavare (eventuellt i samverkan där så är lämpligt) E Ledningshavare Ledningshavare u Ledningshavare Ledningshavare W 1 utgörs av öppet vattenområdet och innebär i princip att vattnet endast får användas för bad. Inga anläggningar är tillåtna. Avtal Planavtal Kommunen och exploatör till Strandbaden 3 (tomträttsinnehavare) har upprättat särskilt planavtal avseende exploatering av berörda fastigheter. Planavtalet reglerar bland annat fördelning av kostnader för upprättande av detaljplan. Ramavtal Kommunen och exploatör till Strandbaden 3 (tomträttsinnehavare) ska upprätta ett ramavtal före det att planläggningen påbörjats. Ramavtalet reglerar översiktliga åtgärder som krävs för att genomföra kommande detaljplan. Exploateringsavtal Exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatör till Strandbaden 3 (tomträttsinnehavare) och Falkenbergs kommun och ersätta ramavtalet senast vid antagandet av den nya detaljplanen. Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av detaljplanen och kan bland annat omfatta iordningställande av allmän platsmark, dagvattendammar, förrättnings-

23 23 (36) kostnader, överlåtelse av mark, exploateringskostnader, flyttningar av underjordiska ledningar m.m. Exploateringsavtalet kopplas till planhandlingen för att få överenstämmelse i planbeskrivningen. Exploateringsavtalet ska ha godkänts av kommunstyrelsen innan planen antas. Även kultur och fritidsförvaltningen inom Falkenbergs kommun kan betraktas som exploatör till Strandbaden 4 då de förvaltar Strandbaden 4 inklusive dess byggnader och anläggningar (Klitterbadet). De har liknande ansvar för genomförandet av detaljplanen men eftersom detta är en del av Falkenbergs kommun tecknas inget exploateringsavtal. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga inom planområdet. Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av Falkenbergs kommun. Många av fastigheterna inom planområdet är upplåtna med tomträtt alternativt någon form av nyttjanderätt. Konsekvensbeskrivning Detaljplanen innebär förändringar i fastighetsindelningen och några av fastigheterna måste justeras så att de anpassas till detaljplanen. Nedan redovisas konsekvenserna för samtliga berörda fastigheter. Fastigheten Strandbaden 3 Strandbaden 3 är upplåten med tomträtt för Stenkulan 7 KB som idag äger och driver Falkenberg Strandbad som är en hotell- och restauranganläggning. Stenkulan 7 KB är också att betrakta som exploatör till Strandbaden 3. Detaljplanen innebär att verksamheten kan byggas ut med ytterligare en byggnad som ska inrymma hotellrum. För att detta ska vara möjligt måste fastighetsgränserna justeras dels i öster där Strandbaden 3 utökas och i väster där fastigheten minskas med ett område. Vidare stämmer inte tomträtten med gällande fastighetsindelning. Då tomträtt alltid ska upplåtas i hel fastighet ska gällande tomrättsavtal mellan Falkenbergs kommun och Stenkulan 7 KB ändras så att den omfattar hela Strandbaden 3.

24 24 (36) Fastigheten Strandbaden 4 Inom Strandbaden 4 finns Klitterbadet, en badanläggning som kommunen driver. Detaljplanen medger att fastigheten utökas dels i väster med ett större markområde för att uppnå önskade utbyggnadsmöjligheter och markanvändning, dels i öster. Kultur och Fritidsförvaltningen inom Falkenbergs kommun är såsom förvaltare av Strandbaden 4 (Klitterbadet) att betrakta som exploatör till fastigheten Strandbaden 4. Fastigheten Strandbaden 5 och 6 Inom Strandbaden 5 och 6, finns en nyttjanderätt för Falkenbergs tennisklubb. Inom nyttjanderättsområdet finns 6 tennisbanor, en stationsanläggning och ett klubbhus. Detaljplanen medger inom del av Strandbaden 5 att ett parkeringshus får byggas för att tillgodose parkeringsbehovet som finns i området främst på sommaren. Detta innebär att Strandbaden 5 avstår till Herting 2:1 ca 1000 kvm i vänstra delen och att nyttjanderätten minskas i Strandbaden 5 med samma område. Dock påverkas inte anläggningarna inom nyttjanderätten. Även i öster överförs mark som ska vara allmän platsmark från Strandbaden 5 till Herting 2:1. Dessutom utökas Strandbaden 5 med ett litet markområde i norr. Strandbaden 6 avstår ett markområde längs med södra gränsen i syfte att området kring GC-vägen få en enhetlig skötsel och att träden utmed norra sidan av GCvägen skall hamna inom GC-vägs-området. Genomförandet av detaljplanen innebär att gällande nyttjanderättsavtal mellan Falkenbergs kommun och tennisklubben måste ändras. Fastigheten Strandbaden 7 Inom Strandbaden 7 finns en minigolfbana med 27 hål. Inom fastigheten finns även en nätstation med tillhörande elledningar som är upplåten med ledningsrätt. Detaljplanen innebär att fastighetens gräns justeras i söder för att möjliggöra parkering. Detta påverkar ett par av banorna som måste rivas eller flyttas. Fastigheten utökas istället i öster. Även fastighetsgränsen i norr justeras till läget för befintligt staket, vilket gör att fastigheten avstår mark till Herting 2:1. Genomförandet av detaljplanen innebär att gällande arrendeavtal mellan Falkenbergs kommun och ägare till minigolfbanan måste ändras.

25 25 (36) Fastigheten Herting 2:1 Inom Herting 2:1 är stranden med badbryggan, vägarna och övrig allmän plats belägna som finns inom detaljplanen. Fastigheten påverkas av fastighetsregleringar, se fastigheterna ovan. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av badbryggan och ett kallbadhus. Kallbadhuset läggs ut inom vattenområde och avses drivas som ett annex till Klitterbadet. Att kallbadhuset planläggs som kvartersmark möjliggör att detta hyrs ut. Inom fastigheten finns även Erikssonska torpet, som ägs av Falkenbergs kommun. Torpet är inrättat och uthyres som café. Intill detta ligger ett privatägt glasscafé där marken upplåts via arrenderätt. Dessa verksamheter bedöms inte påverkas väsentligt av detaljplaneändringen. Dock kan genomförandet av detaljplanen innebära att gällande avtal (hyres- respektive arrendeavtal) mellan Falkenbergs kommun och respektive verksamhetsutövare behöver ändras. Alternativt kan en ny handelsfastighet bildas. Inom Herting 2:1 föreslås slutligen vissa ytor i detaljplanen bli kvartersmark för parkeringsändamål. Detta innebär att Falkenbergs kommun kan sälja (efter fastighetsbildning) eller upplåta parkerings-platser inom dessa ytor. Dessa ytor berörs till viss del av nyttjanderättsavtal för parkering mellan Falkenbergs kommun och Stenkulan 7 KB (tomträttsinnehavare av Strandbaden 3). Nyttjanderättsavtalet måste ändras alternativt sägas upp i samband med genomförandet av detaljplanen. Fastigheten Hjortsberg 4:1 Berörd del av Hjortsberg 4:1 är idag främst planlagd som allmän platsmark (gata mm) dock är en mindre del tomtmark. Detaljplaneändringen innebär ingen större förändring. Gatumarken förblir lokalgata och tomtmarken läggs ut som handel. Tomtmarken är idag upplåten med arrenderätt till det intilliggande privata glasscafét inom Herting 2:1. Fastigheten Knölaberget 2 Knölaberget 2 är upplåten med bostadsarrende för en privatägd bostad. Utmed dess nordvästra gräns anger detaljplanen att det ska vara kvartersmark för bostadsändamål. Detaljplanen innebär ingen skillnad för fastigheten då kvartermarken förblir mark för bostadsändamål. Genomförandet av detaljplanen medför därför inte att gällande bostadsarrendeavtal mellan Falkenbergs kommun och ägare av bostaden måste ändras.

26 26 (36) Marköverföringar Nedan redovisas en översikt avseende marköverföringarna, se karta sidan 27. Strandbaden 3 Rosamarkerade områden överförs till Herting 2:1 samt upplåts för gc-väg Lilamarkerade områden 6 och 7 erhålls från Herting 2:1 Strandbaden 4 Brunmarkerat område 3 erhålls från Strandbaden 5 Gulmarkerade områden erhålls från Herting 2:1 Strandbaden 5 Brunmarkerade områden 1 och 2 överförs till Herting 2:1 Brunmarkerat område 3 överförs till Strandbaden 4 Lilamarkerat område 4 erhålls från Herting 2:1 Strandbaden 6 Grönmarkerat område överförs till Herting 2:1 Strandbaden 7 Blåmarkerade områden överförs till Herting 2:1 Lilamarkerat område 5 erhålls från Herting 2:1 Herting 2:1 Gulmarkerade områden överförs till Strandbaden 4 Lilamarkerat område 4 överförs till Strandbaden 5 Lilamarkerade område 6 och 7 överförs till Strandbaden 3 Lilamarkerat område 5 överförs till Strandbaden 7 Lilamarkerat område 8 överförs till ny handelsfastighet Rosamarkerade områden erhålls från Strandbaden 3 Brunmarkerade område 1 och 2 erhålls från Strandbaden 5 Grönmarkerat område erhålls från Strandbaden 6 Blåmarkerade områden erhålls från Strandbaden 7 Hjortsberg 4:1 Orangemarkerade områden överförs till ny handelsfastighet

27 27 (36) Gemensamhetsanläggningar Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare gemensamt ansvariga för anläggningarnas utförande och framtida drift. En gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning där det beslutas om vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen. Där beslutas också vilka andelstal de deltagande fastigheterna ska åtsättas. Andelstalen reglerar fördelning av framtida drifts- och underhållskostnader. En gemensamhetsanläggning kan förvaltas direkt av delägarna eller av en särskild bildad samfällighetsförening. Då det är kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen är det endast aktuellt att bilda gemensamhetsanläggning på kvartermark om så behövs. Gemensamhetsanläggning bör bildas för anläggningar som ska skötas och nyttjas gemensamt, exempelvis parkeringsplatser, parkeringshus. Kvartersmark inom detaljplanen utlagd som g ska vara tillgänglig för gemensamt ändamål. Gemensamhetsanläggning kan bildas för gemensam infart och varutransport till Strandbaden 3 (Hotell Strandbaden) och till Strandbaden 4 (Klitterbadet), alternativt löses infarten med servitut. Gemensamhetsanläggning kan även bildas

28 28 (36) inom de ytor som planläggs som kvartersmark för parkering inom Herting 2:1 om behov uppkommer. Ledningsrätt och servitut Servitut kan bli aktuellt beroende på hur kvartersmarken delas in i fastigheter. Bildande av servitut kan ske genom lantmäteriförrättning eller genom avtal med berörda fastighetsägare. Längs med Klitterbadets sydöstra sida belastas fastigheten Strandbaden 4 av ett befintligt servitut som innebär att Strandbaden 3 har rätt att bibehålla byggnadsdel för passage till bad för Strandbaden hotellgäster. Detaljplaneändringen möjliggör att byggnadsdelen rivs och att servitutet upphävs. Inom planområdet finns redan ett flertal rättigheter för befintliga underjordiska ledningar. Inom detaljplanen finns områden med u redovisade. Inom dessa områden kan ledningsrätt alternativt servitut för underjordiska ledningar upplåtas. Eventuellt säkerställande av ledningars bestånd genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt ansvarar respektive ledningsägare för. Vid ändring av ledningar kan detta ske genom komplettering av befintliga servitut och ledningsrätter. Anläggningar inom kvartermark, E (teknisk anläggning) kan upplåtas genom ledningsrätt, servitut eller annan nyttjanderätt då ägaren till den tekniska anläggningen inte äger marken. Ansökan om lantmäteriförrättning Det statliga Lantmäteriet i Halmstad är fastighetsbildningsmyndighet i Falkenbergs kommun. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättningar som krävs för att genomföra detaljplanen och respektive exploatör betalar de delar som är knutna till fastigheten som de exploaterar. Tekniska anläggningar VA och Dagvatten Fastigheterna inom planområdet är anslutna till det allmänna Va-nätet. Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB) är huvudman för det allmänna ren- och spillvattennätet (va-nätet) inom planområdet. Iordningställande samt drift och underhåll av det allmänna Va-nätet utförs av Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB)

29 29 (36) på uppdrag av FAVRAB. Detaljplaneområdet ingår även i FAVRAB:s verksamhetsområde för omhändertagande av dagvatten. FAVRAB bekostar erforderlig utbyggnad av det allmänna va-nätet. Anläggningsavgift avseende VA-anslutningar regleras i FAVRAB:s gällande va-taxa eller i enlighet med särskilt, mellan exploatör och FAVRAB, tecknat avtal. Respektive berörd fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare genomför och bekostar projektering och anläggande av privata ledningar och dagvattenanläggningar, som ej ingår i det allmänna Va-nätet, inom kvartersmark. Trafik Samtliga vägar inom planområdet är befintliga och förlagda till allmän plats. För att öka tillgängligheten har en tillfart till Klitterbadet lagts ut på gång- och cykelvägen, allt inom allmän plats. Denna tillfart avser endast villkorad trafik. Genomförande av intilliggande detaljplan innebär att Kattegattsvägen byggs om. Denna kommer att höjas, vilket får som följdkonsekvens att ny GC-väg mm utmed östra sidan måste anpassas i höjdled. Genomförande av denna detaljplan innebär att utmed Havsbadsallen byggs dubbelsidig GC-väg ut. Söder om Strandstugevägen byggs ny GC-väg ut. GC-väg utmed stranden breddas, får delvis annan sträckning samt förlängs. Nya parkeringar för cyklar anläggs. Även allmänhetens parkeringsplatser ändras inom allmän platsmark. Parkering inom kvartersmark Huvudprincipen är att alla anläggningar ska ansvara för att tillräckligt med parkeringsplatser för deras verksamhet finns inom deras fastighet. Om denna parkeringsnorm inte uppnås kan utövaren hyra platser av Falkenbergs kommun. Gemensamma parkeringsplatser inom kvartersmark och parkeringshuset avses att ägas av kommunen som hyr eller på annat sätt förmedlar platserna. De båda parkeringskvarteren närmast Hotell Strandbaden kommer att behövas för hotellets behov. Hotell Strandbaden kommer även att behöva fler platser, inte minst efter utbyggnad och dessa tillgodoses lämpligen i parkeringshuset. Även besökare till Klitterbadet kan anvisas till hyrda platser i parkeringshuset. Detaljplanen möjliggör dock även att annan person äger och driver parkeringsanläggningarna.

30 30 (36) El- och teleförsörjning Planområdet är anslutet till el- och telenät. FEAB ansvarar för elnätet inom området. El-anslutningsavgifter uttages i enlighet med gällande taxa. Uppvärmning Inom planområdet finns fjärrvärmenät och gasnät framdraget som nyttjas för uppvärmning av byggnader och anläggningar. Även el utnyttjas i uppvärmningssyfte inom planområdet. Tekniska utredningar/undersökningar Inga utredningar är gjorda. Kostnader för utredningar under planarbetet regleras i planavtalet. Erforderliga utredningar i övrigt ansvarar och betalas av berörda fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare. Tillstånd och avgifter Berörd fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga tillstånd (t ex bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm) som erfordras för verksamhet och/eller för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet uttager taxa för att behandla tillståndsansökan. I samband med bygglovgivning kommer planavgift att uttagas inom planområdet. Exploatören till Strandbaden 3 (tomträttsinnehavaren) bekostar dock delvis upprättandet av detaljplanen enligt tecknat planavtal. Därav kommer ingen planavgift i samband med bygglovgivning att uttagas vid nybyggnation inom Strandbaden 3. Tillstånd till vattenverksamhet för byggnad av kallbadhuset kan erfordras. Ekonomiska frågor De ekonomiska konsekvenserna kan beskrivas närmre då de tekniska utredningar/undersökningarna är gjorda. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Falkenbergs kommun såsom huvudman för allmän platsmark kommer att få kostnader för iordningställande av allmänna anläggningar inom allmän platsmark som

31 31 (36) inte exploatören till Strandbaden 3 bekostar enligt exploateringsavtalet. Kommunen svarar för drift och underhåll av allmän plats inklusive dess anläggningar såsom lokalgator, park, strand inklusive brygga. Åtgärder inom Strandbaden 4 (Klitterbadet) bekostas av kommunen som därmed även får ökade driftskostnader för Klitterbadet. Iordningställande av parkeringsanläggning och parkeringshus på kvartersmark inom Herting 2:1 föreslås bekostas av kommunen i syfte att hyra ut parkeringsplatser. Även byggnation av det föreslagna kallbadhuset föreslås betalas av kommunen. Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna Exploatörerna svarar för kostnader för utbyggnad inom respektive kvartersmark, anslutningsavgifter (VA, el, tele mm), fastighetsbildning och kostnader enligt exploateringsavtalet. Inom planområdet skapas nya byggrätter som möjliggör utbyggnad av de verksamheter (Hotell Strandbaden och Klitterbadet) som finns där idag. Ekonomiska konsekvenser för övriga Ledningshavare bekostar erforderlig utbyggnad av sina respektive ledningsnät. Anslutningsavgifter innebär intäkter som avser väga upp kostnaderna. Ledningshavare kan även få kostnader för flyttningar av ledningar. Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar är beroende av den rätt som ledningen är belägen i marken med. Kostnadsansvaret för flyttning av underjordisk ledning kan även regleras i exploateringsavtal. Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för (servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt) anläggning på annans mark bekostas av ägare av anläggningen/ ledningen. Verksamheten för minigolf kommer att få kostnader då de kommer vara tvungna att bygga om sin anläggning på grund av att en del av marken upplåts till allmän plats.

32 32 (36) Konsekvenser Miljöbedömning En behovsbedömning har tagits fram av kommunen. I denna görs bedömningen att planens genomförande inte antas innebära betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap 11 Miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Den miljöpåverkan som bedöms uppkomma till följd av detaljplanens genomförande är av lokal art och avgränsas geografiskt till planområdet. Planen bedöms inte heller påverka eller försämra förutsättningarna för andra planer eller program. Ett genomförande av planen kommer inte att medföra risker för människors hälsa eller för miljön. Förändringar/effekter Området Detaljplanen innebär förhållandevis små förändringar och är inriktad på att ge möjligheter för att utveckla området genom att komplettera det med fler aktiviteter med inriktning mot idrott och rekreation. Utbyggnad av fler parkeringsplatser (bl a i parkeringshus), tillbyggnader av hotellbyggnaden och Klitterbadet samt kallbadhus är de huvudsakliga förändringarna inom området. Detta är förändringar som märks. Den övergripande uppfattningen av området bedöms dock endast förändras lite då områdets disposition kommer att bestå. Sett från havet in mot området kommer att förändras mycket lite. Det är fortfarande klitterna tillsammans med hotellet att vara den dominerande vyn. Det föreslagna kallbadhuset vid bryggan kommer att bli ett nytt inslag i vyn från stranden ut mot havet. Stranden som är ett Falkenbergs viktigaste rekreationsområden och turistmål påverkas inte av föreslagna förändringarna i detaljplanen. Delöversiktsplan Detaljplanen har stöd i delöversiktsplanen. Riksintressen och Natura 2000 Detaljplanens genomförande bedöms inte riskera påtaglig skada på riksintressena inom området. Näraliggande riksintressen bedöms inte påverkas. Skyddade områden Utbyggnad av fler parkeringsplatser, tillbyggnader av hotellbyggnaden och Klitterbadet samt kallbadhus är verksamheter som står i strid med strandskyddet. Strand-

33 33 (36) skyddet avses upphävas på nytt inom hela området genom bestämmelse i detaljplanen. Naturvärden I delar av tallskogen planeras enparkeringsanläggning men till allra största delen föreslås inga förändringar inom tallskogen. I sanddynsområdet föreslås en utvidgning av hotellbyggnaden mot nordväst som kommer att ta en liten del av sanddynerna i anspråk. För att minska påverkan sker ingreppen endast på landsidan av sanddynen. Utbyggnaden är begränsad så att en mycket liten del av sanddynsområdet tas i anspråk. Sanddyner har generellt höga naturvärden men inga särskilda värden noterades vid besök i fält (igenväxning). Konsekvenserna bedöms som små. De föreslagna förändringarna inom området är inte sådana att en eventuell häckning av eller födosök för turkduva försvåras. Kulturmiljö Hotellet föreslås byggas till med en mindre del mot nordväst och mot öster. Erikssonska torpet är av mycket låg standard och i detaljplanen föreskrivs inte ett bevarande av stugan. Bryggan föreslås kompletteras med ett kallbadhus. Konsekvenserna för kulturmiljövärdena bedöms som medelstora. Havsytehöjning och översvämningsrisk Området och dess byggnader är inte utsatta för akut risk för översvämning (högsta hittills kända vattenstånd är 162 centimeter över medelvattenståndet), men vid en ökad havsnivå ökar riskerna för översvämning, i första hand för vägar och övrig mark. I nya byggnader föreslår detaljplanen att bottenbjälklag ska förläggas på +2,8 meter. Miljömål Det miljömål som i första hand kan tänkas beröras är God bebyggd miljö. Detaljplanen motverkar inte uppfyllandet av miljömålen. Miljökvalitetsnormer Detaljplanen innebär mycket små förändringar som är betydelse för utsläpp till luft eller vatten. Detaljplanen bedöms inte medföra risk för att överskrida miljökvalitetsnormer.

34 34 (36) Sociala konsekvenser Planförslaget innebär en förstärkning av områdets fokus på fritid och hälsa. Klitterbadet tillåts växa och får möjlighet att förverkliga sina planer på att anlägga ett utegym, bastulandskap och beachvolleyplaner. Med ett bredare innehåll kan Klitterbadet locka fler besökare och uppmuntra till fysisk aktivitet och utomhusvistelse, något som främjar folkhälsan. Genom en förbättring av lekplatsen i nord-väst gynnas även de mindre barnens möjligheter till lek. Detaljplanen möjliggör också en utökning av hotellets verksamhet samt en attraktivare länk mellan hotellet och Klitterbadet. I kombination med sandstranden och de rika naturkvaliteterna kan utbyggnaden av verksamheterna bidra till att stärka områdets rekreativa och hälsomässiga profil, något som inte bara gynnar dem som bor i närområdet utan hela staden. Miljöer som uppmuntrar till utomhusvistelse och fysisk aktivitet främjar i första hand folkhälsan men kan också gynna den sociala sammanhållningen och tryggheten på platsen. Med föreslagna förändringar ökar Strandbadens potential att bli en plats för passiva och aktiva sociala möten. Ett rikare folkliv skapar i sin tur bättre förutsättningar för människor att känna sig trygga, särskilt senare på dygnet. Planen innehåller också förslag på åtgärder för att förbättra tillgängligheten för fotgängare och cyklister till området. Ny GC-bana utmed östra sidan av Kattegattvägen samt förlängning av GC-banan utmed Strandstugevägen och Havsbadsallén föreslås. Dessutom avses GC-vägen längs med stranden förlängas mot Bacchus, samt breddas genom hela planområdet. I kombination med anläggandet av fler platser för cykelparkering innebär dessa förändringar en stor förbättring av villkoren för gående och cyklister. Det gäller både inom planområdet samt i kopplingarna till angränsande områden. Att området blir mer tillgängligt kan i sin tur innebära att fler väljer att ta sig till området till fots eller med cykel, något som vore positivt både ur folkhälsosynpunkt och för trivseln lokalt. För att området ska kännas öppet och inkluderande för alla människor är det viktigt att behålla en god balans mellan privata och allmänna ytor. Det handlar dels om att det ska finnas allmänna gång- och cykelstråk som gör det lätt att passera genom området och dels om att allmänna ytor utformas med omsorg. Utbyggnaden bör inte heller på något sätt begränsa tillgängligheten till stranden eller strandpromenaden. Detta uppmärksammas tydligt i detaljplanen och ett särskilt gestaltningsprogram ska tas fram för att säkerställa en god helhetsverkan inom området.

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING 1 (8) Dnr: MBN 08/56/214 Detaljplan för SÖDRA BANSVIK GAMLESTAN 20:13 M FL GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING Antagandehandling Upprättad 2009-04-17, Justerad 2009-06-02 Denna genomförandebeskrivning är en handling

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer