Miljökonsekvensbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvensbeskrivning"

Transkript

1 Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning 1 (31)

2 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING Nyköpings och Oxelösunds kommuner har tillsammans tagit fram ett förslag till gemensam avfallsplan för år Genom den nya avfallsplanen vill kommunerna lägga grunden för en kontinuerlig avfallsplaneringsprocess och en tydligare inriktning mot en hållbar utveckling. Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens avfallshantering, åtgärder för att nå målen och uppföljning av hur väl målen har uppnåtts. Planen är ett kommunalt upprättat styrdokument som påverkar, och påverkas av, andra kommunala planer och program såsom översikts- och detaljplaner, miljöprogram och kommunens tillsynsplan. Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det vill säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand återanvända produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som sista utväg deponera. Avfallsplanens mål och strategier ska också bidra till uppfyllande av nationella miljökvalitetsmål. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst utsträckning är God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan som båda bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens genomförande. Avfallsplanens genomförande bedöms inte bidra till att relevanta miljökvalitetsnormer överskrids. Avfallsplanen bedöms sammantaget ha övervägande positiva miljöeffekter. De negativa effekterna har framför allt att göra med transporterna, som kan komma att öka som en följd av ökad källsortering. Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av åtgärder för att förbättra insamlingen av hushållsavfall. Exempel på åtgärder som kan bidra till positiv miljöpåverkan är förbättrade möjligheter till sortering av avfall, införande av källsortering i kommunala verksamheter, upprättande av åtgärdsprogram för nedlagda deponier, införande av alternativ till grovavfallsflak och vidtagande av åtgärder mot nedskräpning. Miljöeffekter som kan antas uppstå bedöms främst vara ökad mängd sorterat avfall för återvinning och bättre kvalitet på avfallet. Detta kan minska utsläppen från avfallsanläggningar, minska behovet av fossila bränslen och andra råvaror och därmed minska utsläppen till luft, vatten och mark. Negativ miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av åtgärder för att förbättra insamlingen av hushållsavfall. För att kommuninvånarna ska kunna sortera sitt avfall bättre kan det exempelvis behövas nya insamlingsplatser. Nya insamlingsplatser tar mark i anspråk som kan vara värdefull för biologisk mångfald och rekreation. Ökad sortering av avfall kan medföra ökad mängd transporter när olika sorters avfall ska samlas in var för sig. Miljöeffekter som kan antas uppstå bedöms främst vara ökade utsläpp från transporter och därmed ökade utsläpp till luft av bland annat växthusgaser och partiklar. Flera av åtgärderna i avfallsplanen syftar till att förändra beteenden, exempelvis information för att förändra konsumtionsmönster med syftet att minska uppkomsten av avfall och utbildning om förändrad körstil för att minska utsläpp från avfallstransporter. Det tar lång tid att förändra beteenden och utfallet är svårt att bedöma i dagsläget, men på lång sikt kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och minskade utsläpp. 2 (31)

3 Sammantaget bedöms de positiva miljökonsekvenserna överstiga de negativa. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella miljömål. Genomförd miljöbedömning kan sammanfattas enligt nedan: Biologisk mångfald Människors hälsa Luftkvalitet Klimatfaktorer Negativ påverkan Positiv påverkan Omfattning av negativ konsekvens Uppförande av nya insamlingsplatser kan ta mark i anspråk. Förbättrad service vid insamling av farligt avfall minskar risken för olyckor. Förbättrad kontroll och ev. åtgärder av nedlagda deponier minskar risken för diffusa utsläpp. Liten (ingen stor anläggning planeras). Uppförande av nya insamlingsplatser kan ta mark i anspråk, förbättrad service kan ge ökade bullernivåer. Nya insamlingsplatser vid kust och skärgård tillsammans med andra åtgärder bedöms minska nedskräpningen. Förbättrad kontroll och ev. åtgärder av nedlagda deponier minskar risken för diffusa utsläpp. Ökad biogasproduktion kan ersätta mer fossila bränslen och därmed minska utsläppen av partiklar. Liten (ingen stor anläggning planeras). Ökad källsortering kan orsaka ökat transportarbete och därmed utsläpp till luft. Ökad källsortering och bättre kvalitet på avfallet kan minska utsläpp från avfallsanläggningar och minska behovet av nya råvaror. Ökad biogasproduktion kan ersätta mer fossila bränslen och därmed minska utsläppen till luft. Liten (ingen stor förändring planeras). Ökad källsortering kan orsaka ökat transportarbete och därmed utsläpp av växthusgaser. Ökad biogasproduktion kan ersätta mer fossila bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Liten (ingen stor förändring planeras). För att motverka negativ miljöpåverkan till följd av ökad sortering av avfall kommer : Nya platser för insamling att etableras 1 på platser där de inte tar skyddsvärd mark i anspråk, där de är bäst placerade för att minimera mängden transporter för både avfallslämnaren och insamlingsfordon och där de inte ger upphov till störande ljudnivåer som överskrider riktvärden för boende. Utsläpp från transporter minskas genom att öka användningen av icke-fossila bränslen, förbättrad ruttplanering och uppföljning av bränsleförbrukning. Uppföljning av avfallsplanen inklusive uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan ska ske årligen enligt beskrivningen i avfallsplanen. 1 Om planerade utredningar visar att nya platser behövs. 3 (31)

4 INNEHÅLL 1 INLEDNING AVFALLSPLAN FÖR NYKÖPINGS OCH OXELÖSUNDS KOMMUNER AVFALLSPLANENS SYFTE AVFALLSPLANENS INNEHÅLL AVFALLSPLANENS FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA PLANER OCH PROGRAM MILJÖBEDÖMNING AV AVFALLSPLAN BEDÖMNINGSGRUNDER OCH AVGRÄNSNINGAR MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖKVALITETSMÅL BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN BIOLOGISK MÅNGFALD Nuläge Negativ miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan Åtgärder för att minska miljöpåverkan MÄNNISKORS HÄLSA Nuläge Negativ miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan Åtgärder för att minska miljöpåverkan LUFT Nuläge Negativ miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan Åtgärder för att minska miljöpåverkan KLIMATFAKTORER Nuläge Negativ miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan Åtgärder för att minska miljöpåverkan INBÖRDES FÖRHÅLLANDE MELLAN OVANSTÅENDE MILJÖASPEKTER SAMMANFATTANDE BEDÖMNING UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN REFERENSER Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Behovsbedömning Bedömningsgrunder Åtgärder för att uppnå avfallsplanens mål 4 (31)

5 1 INLEDNING Nyköpings och Oxelösunds kommuner har tagit fram en ny avfallsplan för år Enligt Miljöbalken ska behovet bedömas av att göra en miljöbedömning av en ny avfallsplan, eller större ändring av befintlig avfallsplan. Om planens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan ska planen miljöbedömas och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Syftet med miljöbedömningen är främja hållbar utveckling genom att integrera miljöaspekter i planen. Bedömningen av betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. Miljöbalken och förordningen (1995:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Enligt behovsbedömningen, se bilaga 1, antas genomförandet av den nya avfallsplanen kunna medföra betydande miljöpåverkan. Skälet till ställningstagandet är att planen anger förutsättningar för tillstånd för sådan verksamhet som anges i bilaga 3 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivning och som är en förutsättning för planens genomförande. Miljöbedömning ska därför genomföras och MKB upprättas enligt kraven i 6 kap. Miljöbalken. 2 AVFALLSPLAN FÖR NYKÖPINGS OCH OXELÖSUNDS KOMMUNER AVFALLSPLANENS SYFTE Syftet med att upprätta en ny avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner år är att: Ge en samlad bild av nuvarande avfallshantering Ange mål och åtgärder för att minska avfallet och öka återvinningen Styra utvecklingen av avfallshanteringen så att en hållbar utveckling främjas Vara ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av hanteringen för att möta samhällets nya krav inom området 2.2 AVFALLSPLANENS INNEHÅLL Avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan. I avfallsplanen redovisas mål och åtgärder för avfallshanteringen, avfallsmängder, behandling av avfallet, avfallshanteringens miljöpåverkan (föreliggande miljökonsekvensbeskrivning), ekonomi, kommunala styrmedel, organisation, anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall, nedlagda deponier, gällande lagstiftning, nulägesbeskrivning och uppföljning av föregående avfallsplan. 5 (31)

6 I avfallsplanen finns fyra inriktningsmål: 1. Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val. 2. Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Det ska inte finnas farligt avfall i kärl- och säckavfallet. Miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet minskar. 3. Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det kan återvinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling. Återvinningen av material och näringsämnen ökar. 4. Insamlingssystemet präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke om människan. Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för att uppnå samhällets mål på avfallsområdet. Det ska vara lätt att göra rätt! De åtgärder som finns i planen för att nå målen återfinns i sin helhet i bilaga 3. Åtgärderna handlar främst om: förändrade riktlinjer vid upphandling en mer miljöstyrande avfallstaxa aktiviteter för att minska matsvinn förbättrade möjligheter att lämna begagnade produkter för återanvändning förbättrade möjligheter att sortera hushållsavfall och att lämna farligt avfall på ett säkert sätt upprättande av åtgärds- och kontrollprogram för deponier förbättrad sortering av bygg- och rivningsavfall på Björhults avfallsanläggning åtgärder för att minska utsläpp från transporter förbättring av insamlingen av grovavfall kvalitetskontroll av avloppsslam och certifiering enligt REVAQ-systemet förbättring av hantering av latrin från fritidsbåtar undersökning av och åtgärder mot nedskräpning kvalitetssäkring genom exempelvis plockanalyser och kundenkäter informationsinsatser och kampanjer Dessa åtgärder syftar till att minska avfallsmängden, öka återanvändningen, minska miljöbelastningen, öka återvinningen och samtidigt ha människan i fokus. Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa negativa effekter. För att kommuninvånarna ska kunna sortera sitt avfall bättre kan det exempelvis behövas nya insamlingsplatser för vissa typer av avfall. Nya insamlingsplatser tar mark i anspråk som kan vara värdefull för biologisk mångfald och rekreation. 6 (31)

7 Ökad sortering av avfall kan medföra ökad mängd transporter när olika sorters avfall dels ska samlas in var för sig och dels ska transporteras långa sträckor till olika återvinningsanläggningar. Miljöeffekter och konsekvenser beskrivs i kapitel 4. För utförligare information om avfallsplanens innehåll hänvisas till plandokumentet Avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner år (31)

8 2.3 AVFALLSPLANENS FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA PLANER OCH PROGRAM Avfallsplanen förhåller sig till andra planer, program och strategier genom att både påverkas av och påverka dessa planer och program. Relevanta planer, program och strategier som kan påverka avfallsplanen och som avfallsplanen kan utgöra underlag till är exempelvis: Översiktsplan Fördjupad översiktsplan Detaljplaner Miljö- och folkhälsostrategi Tillsynsplan Infrastrukturplan Energiplan 8 (31)

9 3 MILJÖBEDÖMNING AV AVFALLSPLAN 3.1 BEDÖMNINGSGRUNDER OCH AVGRÄNSNINGAR Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. Av denna anledning är påverkan på människors hälsa och miljön i huvudsak positiv vid genomförande av en avfallsplan. Även föreliggande avfallsplan bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan, detta främst genom att främja hushållningen av naturresurser genom ökade möjligheter till återvinning och återanvändning av hushållens kärl- och säckavfall, farliga avfall och grovavfall. Redogörelse för bedömningsgrunder för miljöbedömningen återfinns i bilaga 2 Bedömningsgrunder. I Miljöbalkens 6 kap. 12 punkt 6 anges de miljöaspekter som ska beaktas vid miljöbedömning. Av dessa är det nedanstående aspekter som bedöms komma att påverkas betydande vid genomförandet av den föreslagna avfallsplanen. I denna miljökonsekvensbeskrivning beskrivs således den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på följande miljöaspekter: Biologisk mångfald Människors hälsa Luft Klimatfaktorer Med luft avses luftkvalitet och främst risk för utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar, till skillnad från klimatfaktorer som främst avser utsläpp av koldioxid och i viss mån risk för utsläpp av freoner. Under respektive miljöaspekt beskrivs följande underrubriker och innehåll: Rubrik Nuläge Negativ miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan Åtgärder för att minska miljöpåverkan Innehåll Beskrivning av nuläget, relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap. Miljöbalken eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, relevanta miljökvalitetsnormer (MKN) 2 och miljökvalitetsmål Beskrivning av hur aspekten bedöms påverkas negativt samt effekter och konsekvenser av detta Beskrivning av hur aspekten bedöms påverkas positivt samt effekter och konsekvenser av detta Förslag till hur bedömd negativ betydande miljöpåverkan kan förebyggas, hindras eller motverkas via åtgärder 2 Enligt 5 kap. 1 Miljöbalken får miljökvalitetsnormer (MKN) meddelas för att skydda kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt om det behövs för att varaktigt skydda eller avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön. 9 (31)

10 Uppföljning av hur föreslagna åtgärder för att minska miljöpåverkan ska genomföras beskrivs översiktligt i kapitel 5. I miljökonsekvensbeskrivningen används bland annat termerna miljöpåverkan, miljöeffekt och miljökonsekvens. Dessa termer förklaras kortfattat nedan. Med miljöpåverkan avses den förändring som en föreslagen åtgärd i avfallsplanen medför, exempelvis att mark tas i anspråk om något ska byggas eller att antalet transporter ökar eller minskar till följd av en förändring i hanteringen av avfallet. Med miljöeffekter avses exempelvis ökade utsläpp till luft eller att ljudnivån ökar till X db(a) vid vissa bostadsfastigheter. Effekter kan t ex vara lång- eller kortsiktiga, direkta eller indirekta, övergående eller permanenta. Med miljökonsekvenser avses exempelvis sömnsvårigheter för de boende i bullerutsatta fastigheter eller luftvägsproblem för människor som vistas i förorenad luft. Konsekvensernas omfattning beror på en mängd olika faktorer, exv. hur många människor som berörs, miljöns känslighet och skyddsvärde, påverkans storlek och varaktighet. 3.2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖKVALITETSMÅL Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för: Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden) Vatten (normer för statusklassificering) Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och rapportering av bullerkällor) Utomhusluft (normer för halter) Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att planen som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och åtgärderna i synnerhet ska genomföras med syfte att främja en god miljö och människors hälsa. Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av planens genomförande då god miljökompetens finns inom de delar av kommunernas organisation som ansvarar för bl.a. hantering av farligt avfall, driften av Björshults avfallsanläggning och nedlagda deponier. Hanteringen av farligt avfall och driften av Björshult sker enligt särskilda rutiner och med tekniska lösningar som tillsammans ska minimera risken för utsläpp. Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller överskrids. I Nyköpings och Oxelösunds kommuner är bullernivåerna högst längs E4 samt vid genomfartsgator i tätorterna. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 10 (31)

11 Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Genomförandet av avfallsplanen påverkar dock främst följande mål: Begränsad klimatpåverkan God bebyggd miljö Giftfri miljö Frisk luft De föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen har varit vägledande i processen att formulera mål och åtgärder i avfallsplanen. Sammantaget bedöms miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens åtgärder. Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan beaktas särskilt genom åtgärder som syftar till att effektivisera transportsystemet och minska användningen av fossila bränslen. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och God bebyggd miljö beaktas särskilt i avfallsplanen genom åtgärder som syftar till att förbättra hanteringen av farligt avfall, förbättra insamlingen av sorterat avfall samt kontrollen av nedlagda deponier. Miljömålen kan i mindre omfattning även påverkas i negativ riktning av avfallsplanens strategier. Främst gäller det att utökade möjligheter till sortering av avfall kan ge ett ökat antal transporter, vilka ger utsläpp av ämnen som kan påverka klimatet negativt. För att minimera sådan negativ påverkan ska åtgärder för att minska utsläpp från transporter genomföras, exempelvis nytt ruttplaneringssystem, minskad användning av fossila bränslen och uppföljning av utbildning i sparsam körning. 11 (31)

12 4 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 4.1 BIOLOGISK MÅNGFALD Nuläge I kommunerna finns flera områden som skyddas enligt 7 kap. Miljöbalken 3. De skyddade områdena finns spridda i Nyköpings och Oxelösunds kommuner men har sin tyngdpunkt i kust och skärgård. Områdena kan vara djur- och växtskyddsområden, naturreservat eller områden som är av riksintresse för naturvården och av europeiskt intresse ur naturvårdssynpunkt. I bilaga 2 visas översiktligt var skyddade områden finns i kommunerna. Enligt 7 kap. 13 Miljöbalken omfattas kuster av strandskydd. Strandskyddet syftar till att till exempel bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt 5 kap. Miljöbalken omfattas miljöaspekten av miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Flera vatten riskerar att överskrida gällande miljökvalitetsnormer. Det gäller exempelvis vattentäkten vid Larslundsmalmen (risk för att ej uppnå god kemisk status), Hallbosjön (risk för att ej uppnå god ekologisk och kemisk status), Bränn- Ekebybäcken (risk för att ej uppnå god ekologisk status) och Runnviken (risk för att ej uppnå god ekologisk status). Miljöpåverkan i dessa vatten är främst kopplade till höga halter miljögifter samt övergödning Negativ miljöpåverkan Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på miljöaspekten biologisk mångfald. Exempel på åtgärder som kan orsaka negativ miljöpåverkan är uppförande av nya insamlingsplatser, som tar i anspråk mark. I avfallsplanen planeras olika åtgärder för att förbättra insamlingen av hushållsavfall. Det finns inga planer på att bygga någon stor ny anläggning eller ny återvinningscentral, men genomförandet av avfallsplanen kan medföra att behov av någon ny insamlingsplats uppstår. Exempel på sådana insamlingsplatser skulle kunna vara alternativ till grovavfallsflaken i Nyköping. Möjligheten till sortering i skärgårdar, hamnar och badplatser etc ska förbättras enligt föreslagen avfallsplan. Till följd av detta kan mindre insamlingsplatser komma att etableras och ta mark i anspråk. Miljöeffekterna av åtgärder för att förbättra insamlingen av hushållsavfall bedöms kunna bli att viktiga livsmiljöer för djur- och växtliv undanträngs eller försvinner om nya insamlingsplatser etableras i dessa områden eller om en olycka med farligt avfall inträffar i ett område med viktiga livsmiljöer. Effekterna av att nyttiggöra slam från reningsverken kan bli diffus spridning av miljöoch hormonstörande ämnen. Effekterna kan vara både kort- och långsiktliga, direkta och indirekta, övergående och permanenta. Omfattningen av miljökonsekvenserna för den biologiska mångfalden bedöms sammanfattningsvis som liten eftersom: Risken är liten för att etablering av nya insamlingsplatser sker i viktiga livsmiljöer. Risken för att avloppsslam med låg kvalitet sprids på åkermark är liten, under förutsättning att kvaliteten säkerställs genom certifiering enligt REVAQ-systemet. 3 Skydd av naturen 12 (31)

13 4.1.3 Positiv miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå på miljöaspekten biologisk mångfald. Exempel på åtgärder som kan bidra till positiv miljöpåverkan är att förbättra servicen vid insamlingsplatser för farligt avfall och att säkerställa att nedlagda deponier inte utgör en miljörisk. Miljöeffekterna av att förbättra hanteringen av farligt avfall och att miljösäkra nedlagda deponier kan bli att risken minskar för diffusa utsläpp eller utsläpp vid olycka med farligt avfall till mark-, vatten och luftmiljöer, som är viktiga för djur- och växtliv. De positiva miljökonsekvensernas omfattning bedöms överstiga omfattningen av de negativa miljökonsekvenserna Åtgärder för att minska miljöpåverkan Hänsyn till hur skyddade områden kan påverkas av avfallshanteringen tas framförallt i samband med tillståndsprövning eller anmälningsärenden för nya anläggningar för hantering av avfall. Skyddade områden beaktas även i samband med riskbedömning av nedlagda deponier, vilket är en av föreslagna åtgärder i avfallsplanen. För att minska negativ miljöpåverkan på biologisk mångfald kommer bland annat: nya insamlingsplatser 4 att i första hand förläggas till redan hårdgjorda ytor. hänsyn att tas till värdefulla områden för växt- och djurlivet vid etablering av nya insamlingsplatser och dialog kommer att föras med myndigheter t.ex. för identifiering om anmälan eller tillståndsansökan krävs. nya insamlingsplatser att utformas med hänsyn till omgivande miljö och på ett miljösäkert sätt och om värdefulla områden för växt- och djurlivet tas i anspråk kommer dialog att föras med myndigheter om möjligheter till att miljökompensera dessa. möjligheten för fastighetsnära insamling att beaktas, som alternativ till insamling via avlämningsplatser, exempelvis genom mobil bemannad insamling för grovavfall. kvaliteten på avloppsslam, som ska återföras till åkermark, att säkerställas så att det följer regelverk för skydd av människors hälsa och miljö. fastighetsägare att informeras om vikten av att undvika att spola ut läkemedel och andra miljöstörande ämnen till avloppssystemet. 4.2 MÄNNISKORS HÄLSA Nuläge Flera områden skyddas enligt 7 kap. 4-8 Miljöbalken. De skyddade områdena finns spridda över kommunerna men har sin tyngdpunkt till kust och skärgård. Områdena kan vara naturreservat i syfte att tillgodose behov av områden för friluftslivet, eller områden som är av riksintresse för friluftslivet eller som omfattas av strandskydd. I bilaga 2 visas översiktligt var skyddade områden finns i kommunerna. 4 Om planerade utredningar visar att nya platser behövs. 13 (31)

14 4.2.2 Negativ miljöpåverkan Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa. Exempel på hur negativ påverkan kan uppstå är genom ianspråktagande av mark för friluftslivet genom anläggande av nya insamlingsplatser i sådana områden eller genom ökade bullernivåer och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter vid insamlingsplatser och vägnät. Möjligheten till sortering i skärgårdar, hamnar och badplatser etc ska förbättras enligt föreslagen avfallsplan. Till följd av detta kan mindre insamlingsplatser komma att etableras och ge upphov till exempelvis lokala bullerstörningar. Miljöeffekterna av åtgärder för att förbättra insamlingen av hushållsavfall kan bli att miljöer som är viktiga för rekreation störs eller undanträngs om nya insamlingsplatser etableras i dessa miljöer eller om olycka med farligt avfall inträffar på sådana platser. Detta kan verka negativt genom att möjligheten till rekreation minskar. Ökade bullernivåer kan upplevas som stressande eller verka sömnstörande för närboende. Effekterna kan vara både kort- och långsiktliga, direkta och indirekta, övergående och permanenta. Miljökonsekvensernas omfattning bedöms som liten då risken för etablering av nya insamlingsplatser i områden viktiga för friluftslivet är liten Positiv miljöpåverkan Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa. Exempel på åtgärder som kan ge positiv påverkan är nya insamlingsplatser vid kust- och skärgård, särskilt vid badplatser och hamnar samt kontroll och eventuella åtgärder av nedlagda deponier som ger minskad risk för diffus spridning av föroreningar till mark, vatten och luft. Miljöeffekterna av förbättrad insamling av hushållsavfall bedöms kunna bli minskad nedskräpning i områden som är viktiga ur rekreationssynpunkt men även i andra områden. Effekterna bedöms bli ökad trivsel i offentliga miljöer. Effekterna av förbättrad arbetsmiljö bedöms bli minskat antal arbetsskador och tillbud. Effekterna av minskad risk för diffus spridning bedöms bli mer levande rekreationsområden för djur- och växtliv samt för människor. De positiva miljökonsekvensernas omfattning bedöms överstiga omfattningen av de negativa miljökonsekvenserna Åtgärder för att minska miljöpåverkan För att minska negativ påverkan på människors hälsa kommer bland annat: hänsyn tas till viktiga rekreationsområden vid etablering av nya insamlingsplatser 5 och dialog föras med myndigheter t.ex. för att identifiera om anmälan eller tillståndsansökan krävs, se även åtgärder i kapitel insamlingen av hushållsavfall att förbättras med hänsyn till att så få människor som möjligt ska drabbas av höga bullernivåer t.ex. avseende öppettider och lokalisering av nya insamlingsplatser. hänsyn till avfallshanteringen att tas tidigt i processen för fysisk planering. 5 Om planerade utredningar visar att nya platser behövs. 14 (31)

15 möjligheten för fastighetsnära insamling att beaktas, som alternativ till insamling via avlämningsplatser, exempelvis genom mobil bemannad insamling för grovavfall. 4.3 LUFT Nuläge I kommunerna är bakgrundshalter av föroreningar i luften låg. De högsta föroreningsnivåerna finns i tätorterna och föroreningarna utgörs i huvudsak av kvävedioxid och partiklar. För utomhusluft gäller luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) Negativ miljöpåverkan Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet. Detta bedöms kunna uppstå främst på grund av åtgärder som syftar till att förbättra insamlingen av hushållsavfall, exempelvis genom att det kan leda till ökade transporter, både med tung trafik och personbilstrafik. Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider och partiklar till luft. Effekter på människans hälsa kan bli nedsättning av lungfunktion och cancer. Effekterna kan vara både kort- och långsiktliga, direkta och indirekta, övergående och permanenta. Miljökonsekvensernas omfattning bedöms som små med hänsyn till de låga halterna av föroreningar som förekommer idag och förväntad mängd utsläpp Positiv miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet. Detta bedöms uppstå främst på grund av åtgärder som syftar till att förbättra insamlingen av hushållsavfall, att effektivisera transportsystemet och att öka biogasproduktionen i syfte att minska användningen av fossila bränslen. Exempel på hur positiv miljöpåverkan kan uppstå är genom ökad mängd material som kan återanvändas och återvinnas, att minska transporterna och att behandling av matavfall kan ge biogas som kan ersätta fossila fordonsbränslen i exempelvis tätortsmiljö. Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas respektive återvinnas bedöms bidra till att nytillverkning minskar och att avfallets kvalitet blir högre. Detta minskar utsläppen till luft i hela produktionskedjan - från utvinning till tillverkning och distribution av varor - samt utsläpp vid behandling av avfallet. Effekten av att minska antalet transporter blir minskade utsläpp till luft. Effekten av att producera biogas kan bli att fossila bränslen ersätts och att utsläppen till luft från fordon därmed minskar. Utsläpp av partiklar från biogasdrivna fordon till luft är ytterst små. Som exempel på detta kan nämnas att mängden matavfall som samlades in i kommunerna under år 2010 kan driva en biogasdriven personbil mil. De positiva miljökonsekvensernas omfattning bedöms överstiga omfattningen av de negativa miljökonsekvenserna. 15 (31)

16 4.3.4 Åtgärder för att minska miljöpåverkan Av avfallsplanens åtgärdsprogram framgår att användningen av alternativa fordonsbränslen vid insamling av avfall ska öka. För att minska negativ påverkan på miljöaspekten luft kommer bland annat: möjligheten för fastighetsnära insamling beaktas, som alternativ till insamling via avlämningsplatser. nya insamlingsplatser 6 planeras så att transportbehovet minimeras. 4.4 KLIMATFAKTORER Nuläge Utsläpp av klimatpåverkande gaser i kommunerna utgörs till en mindre del direkt av avfallshanteringen och denna del har minskat något de senaste åren. Utsläpp från vägtrafik utgör en större del av de totala utsläppen och antalet transporter. Både personbilstrafik och lastbilstrafik har ökat. Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst transporter med tyngre fordon för insamling av avfall och borttransport till behandlingsanläggning men även av personbilstransporter för avlämning av avfall vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Behandlingsanläggningar finns både inom kommunerna och i närliggande kommuner. Tidnings- och förpackningsavfall transporteras till behandlingsanläggningar på spridda orter i landet men kan även transporteras utomlands Negativ miljöpåverkan Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på olika klimatfaktorer. Detta bedöms uppstå främst på grund av åtgärder som syftar till att förbättra insamlingen av hushållsavfall, exempelvis genom ökad källsortering som kan öka behovet av både tunga transporter och personbilstransporter när mer avfall ska lämnas av hushållen och samlas in som separata avfallsslag. Miljöeffekterna av att antalet transporter ökar är att utsläppen till luft av främst kväveoxider och koldioxid ökar, vilket påverkar klimatet negativt. Miljökonsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får cancer. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och förändrat klimat. Konsekvenserna kan vara både kort- och långsiktliga, direkta och indirekta, övergående och permanenta. Miljökonsekvensernas omfattning bedöms som måttliga med hänsyn till förväntat ökat antal transporter och avfallshanteringens beroende av tunga transporter i förhållande till nuläget Positiv miljöpåverkan Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på olika klimatfaktorer. Detta bedöms uppstå främst på grund av åtgärder som syftar till att: förbättra insamlingen av hushållsavfall öka biogasproduktionen effektivisera transportsystemet 6 Om planerade utredningar visar att nya platser behövs. 16 (31)

17 Erfarenheter från livscykelanalyser visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka. Det är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som möjligt innan det förbränns. Exempel på hur positiv miljöpåverkan kan uppstå är genom att ökad källsortering ökar mängden material som kan återvinnas eller återanvändas och därmed minskar behovet av att framställa nytt material och därmed också klimatpåverkande utsläpp vid nytillverkning. Utsläpp av klimatpåverkande koldioxid kan minska genom ökad insamling av matavfall som används för att producera biogas, som i sin tur ersätter fossila bränslen. Effektivisering av transportsystemet, genom exempelvis förbättrad ruttplanering, minskar transporterna och därmed de klimatstörande utsläppen. Miljöeffekterna av att förbättra insamlingen av hushållsavfall bedöms vara att genom att öka avfallets kvalitet kan utsläppen till luft minska vid behandling. Åtgärder kopplade till att effektivisera transportsystemet bedöms minska antalet transporter och därmed även utsläpp till luft. Ökad återvinning och avfallsminimering minskar uttaget av jungfruligt material och därmed minskar även utsläppen i hela produktionskedjan - från utvinning till tillverkning och distribution av varor - samt utsläpp vid behandling av avfallet. Sammantaget bedöms utsläpp av transporter till återvinning understiga de miljövinster som erhålls genom återvinning. Som exempel på detta kan nämnas att om 500 ton plastförpackningar, som idag alstras i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, återvinns kan nära ton koldioxid sparas. Detta motsvarar i sin tur cirka mils körning med en personbil. För ton papper är motsvarande siffra cirka mil. För varje fordon som drivs med bensin eller diesel och ersätts med biobränsle minskar klimatpåverkan med cirka 90 %. De positiva miljökonsekvensernas omfattning bedöms överstiga omfattningen av de negativa miljökonsekvenserna Åtgärder för att minska miljöpåverkan För att minska negativ påverkan på olika klimatfaktorer kommer bland annat: användningen av alternativa fordonsbränslen vid insamling av avfall ska öka. utsläpp från transporter minskas genom att öka användningen av icke-fossila bränslen, förbättrad ruttplanering och uppföljning av bränsleförbrukning. möjligheten för fastighetsnära insamling beaktas som alternativ till insamling via avlämningsplatser. avfallshanteringen förbättras med hänsyn till att antalet transporter ska minimeras, exempelvis vid lokalisering av nya insamlingsplatser. insamlingssystemet kvalitetssäkras eftersom god kvalitet på avfall, som ska återvinnas eller behandlas på annat sätt, minskar utsläppen till luft. 4.5 INBÖRDES FÖRHÅLLANDE MELLAN OVANSTÅENDE MILJÖASPEKTER Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera aspekter samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att ökad källsortering bedöms bidra till positiv miljöpåverkan på flera miljöaspekter genom minskat uttag av jungfruliga råvaror och därmed minskade utsläpp. Ökad källsortering bedöms även 17 (31)

18 bidra till negativ miljöpåverkan på miljöaspekten Klimatfaktorer genom att mängden transporter kan komma att öka genom ökad insamling av separata avfallsslag. 4.6 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna av genomförandet av föreslagen avfallsplan vara små. De positiva miljökonsekvenserna bedöms överstiga de negativa. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella miljömål. 18 (31)

19 5 UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN I syfte att minska risken för att negativ miljöpåverkan uppstår till följd av avfallsplanens genomförande ska de åtgärder som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen följas upp. Effektiv uppföljning genomförs genom att ansvarig för uppföljning av avfallsplanens mål och åtgärdsprogram även ansvarar för uppföljning av åtgärder i miljökonsekvensbeskrivningen. 19 (31)

20 6 REFERENSER Skriftliga källor Nyköpings och Oxelösunds kommuner Avfallsplan, Länsstyrelsen Skogsvårdsstyrelsen Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelserna Regeringen Regeringen Naturvårdsverket Regionalt underlagsmaterial, GIS-karta 15 december 2011 Skogens pärlor Minnesanteckningar från samrådsmöte Vatteninformationssystem Sverige, Miljöbalken samt tillhörande Förordningar Nationella miljökvalitetsmål Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan Muntliga källor Nyköpings kommun Bo Gustaver, Miljöenheten 20 (31)

21 BILAGA 1 BEHOVSBEDÖMNING I det följande redovisas den bedömning som gjorts av behovet av att miljöbedöma avfallsplanen, en s.k. behovsbedömning. 1 BAKGRUND Avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner för år är under framtagande. Syftet är att styra utvecklingen och att vara ett verktyg för kommunikation genom att ge en samlad bild av avfallshanteringen och ange mål och åtgärder för att minska avfallet och öka återvinningen och styra utvecklingen av avfallshanteringen så att en hållbar utveckling främjas. 2 BEHOVET AV MILJÖBEDÖMNING Enligt 6 kap 11 miljöbalken gäller generellt att planer som upprättas av myndigheter och krävs i lag eller annan författning ska miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i avfallsplanen så att en hållbar utveckling främjas. Bedömningen om betydande miljöpåverkan utgår från Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 första stycket eller bilaga 3 till ovan nämnda förordning och planen är en avfallsplan ska genomförandet av planen, eller en ändring av denna, antas medföra en betydande miljöpåverkan. I det här fallet har följande bedömning om betydande miljöpåverkan gjorts: Planen anger förutsättningar för kommande tillstånd, exempelvis för anläggningar för bortskaffande av avfall, avloppsreningsverk och biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall. Genomförandet av avfallsplanen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan och den ska därmed miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. 3 SYFTET MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som upprättas inom ramen för miljöbedömningen ska bland annat garantera att de som beslutar om planen har kännedom om den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra. 21 (31)

22 BILAGA 2 BEDÖMNINGSGRUNDER Nedan redogörs för hur bedömningar har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och problem i samband med att uppgifterna sammanställdes. 1 AVGRÄNSNING Åtgärder Utfallet av åtgärder som innefattar exempelvis utredning, information, uppföljning och kartläggning är svårt att förutspå. Flera av dessa åtgärder syftar till att förändra beteenden, exempelvis information för att förändra konsumtionsmönster med syftet att minska uppkomsten av avfall och utbildning om förändrad körstil för att minska utsläpp från avfallstransporter. Det tar lång tid att förändra beteenden och utfallet är svårt at bedöma i dagsläget men på lång sikt kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och minskade utsläpp. Sammantaget bedöms dessa åtgärder ge övervägande positiva miljöeffekter och ligga i linje med att främja hållbar utveckling. Konsekvenser av denna typ av åtgärder berörs inte ytterligare i denna MKB. Miljöaspekter I miljöbedömningen har samtliga miljöaspekter som anges i 6 kap. Miljöbalken bedömts. I MKB-dokumentet redovisas de miljöaspekter som i miljöbedömningen har bedömts kunna påverkas betydande vid genomförandet av avfallsplanen. De miljöaspekter som bedöms kunna påverkas betydande och beskrivs i denna MKB är: Biologisk mångfald Människors hälsa Luft Klimatfaktorer Även miljöaspekten Materiella tillgångar och resurshushållning är central vid genomförande av en kommunal avfallsplan. Eftersom åtgärder för förbättrad resurshushållning är ett genomgående tema i avfallsplanen och därmed av stor betydelse för miljöbedömningen avseende ett flertal miljöaspekter beskrivs inte miljöaspekten Materiella tillgångar och resurshushållning särskilt i denna MKB, utan miljöpåverkan med koppling till resurshushållning tas istället upp vid beskrivning av betydande miljöpåverkan utifrån övriga miljöaspekter. Enligt 6 kap. 11 Miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas. Genomförandet av avfallsplanen är planens åtgärder och därmed miljöbedöms dessa. Bedömningen fokuserar på de frågor där kommunen har rådighet över avfallet. Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad. En avfallsplan är ett strategiskt dokument i jämförelse med exempelvis en detaljplan som är en fysisk plan och utfallet av planerade åtgärder i en avfallsplan kan därför vara svårt att bedöma i jämförelse med fysiska åtgärder i en detaljplan. 22 (31)

23 Geografisk och tidsmässig avgränsning Miljöbedömning och MKB fokuserar på påverkan i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Avfallshanteringen är dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför den egna kommunen förekommer i stor utsträckning. Transporternas miljöåverkan bedöms därför generellt. Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid behandlingsanläggningar i andra kommuner hanteras i tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här. Tidsmässig avgränsas bedömningen till det tidsperspektiv som mätbara mål har formulerats, d.v.s. till år PROBLEM VID SAMMANSTÄLLNING En avfallsplan är en strategisk plan som ligger till grund för en mer konkret verksamhetsplan. Åtgärderna i avfallsplanen är således av strategiskt karaktär och sällan konkreta på ett sätt så att fysiska platser för åtgärder utpekas. Detta gäller även för avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner år vilket därmed försvårar miljöbedömningen. 4 ALTERNATIV TILL AVFALLSPLAN Enligt miljöbalken ska i en MKB rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Nollalternativet Enligt Miljöbalken ska miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs beskrivas. Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen avfallsplan inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan genomförs skulle föregående avfallsplan kvarstå och fortsätta gälla. Föregående plan antogs år 2002 vilket är tiden före Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:06) och allmänna råd avseende innehåll och utformning av kommunala avfallsplaner. Föregående plan antogs även innan kraven på miljöbedömning av planer och program fördes in i svensk lagstiftning. Nollalternativet innebär därmed att avfallsplanen ej skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett relevant alternativ att jämföra föreslagen plan mot. Andra alternativ Under avfallsplaneprocessen har inte några alternativa utformningar av andra förslag till avfallsplan diskuterats som alternativ till föreliggande förslag av avfallsplan. I förslaget till föreliggande avfallsplan föreslås att ingen förbehandlingsanläggning av matavfall vid Björshults avfallsanläggning uppförs. Detta grundar sig på genomförd utredning vars resultat visar på att det ej är ekonomiskt rimligt att uppföra en sådan anläggning och att miljönyttan ej står i relation till kostnaden. Avfallet föreslås 23 (31)

24 transporteras till en befintlig anläggning i annan kommun för produktion av biogas, vilket beaktas i miljöbedömningen. 5 UNDERLAG Bedömningen av planens påverkan bygger på bakgrundsfakta avseende de värden som finns idag och kunskap om detta har inhämtats via underlag enligt följande: Organisation Underlag Nyköping och Oxelösunds kommuner Förslag till avfallsplan Länsstyrelsen, Södermanlands län Länsstyrelsen, Södermanlands län Länsstyrelsen Naturvårdsverket Regeringen Skogsvårdsstyrelsen Samråd Regionalt underlagsmaterial Vatteninformationssystem Sverige Nationell avfallsplan Miljöbalken samt förordningar (ex. miljökvalitetsnormer, skyddade områden 7 kap MB) Skogens Pärlor Nedan visas en sammanfattning av skyddade områden i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. I kommunerna finns flera områden som skyddas enligt 7 kap. Miljöbalken 7. De skyddade områdena finns spridda i Nyköpings och Oxelösunds kommuner men har sin tyngdpunkt i kust och skärgård. Områdena kan vara djur- och växtskyddsområden, naturreservat eller områden som är av riksintresse för naturvården och av europeiskt intresse ur naturvårdssynpunkt. Flera djur- och växtskyddsområden enligt 7 kap 12 Miljöbalken finns i kommunerna vilket kan innebära inskränkt tillträdesförbud. Lokalisering av dessa områden visas i Figur 1. Syftet med djur- och växtskyddsområden är att: skydda hotade och sällsynta arter skydda särskilt viktiga områden där det finns många arter och många häckande par skydda större fågelkolonier med till exempel måsar, trutar och tärnor, eftersom störningar drabbar många fåglar samt att kolonierna utgör skydd för andra fågelarter skydda säl under den känsliga födsel- och pälsömsningsperioden 7 Skydd av naturen 24 (31)

25 Figur 1 Lokalisering av djur- och växtskyddsområden i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Källa: Länsstyrelsen. Flera naturreservat enligt 7 kap 4-8 Miljöbalken finns i kommunerna. Lokalisering av dessa områden visas i Figur 2. Enligt 7 kap. 4 Miljöbalken får ett mark- eller vattenområde förklaras som naturreservat i syfte att exempelvis: bevara biologisk mångfald vårda och bevara värdefulla naturmiljöer skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter 25 (31)

26 Figur 2 Lokalisering av naturreservat i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Källa: Länsstyrelsen. Flera områden som är av riksintresse för naturvården och av europeiskt intresse ur naturvårdssynpunkt (Natura2000-områden) finns i kommunerna. Lokalisering av dessa områden presenteras översiktligt i Figur (31)

27 Figur 3 Lokalisering av områden av riksintresse för naturvården och av europeiskt intresse ur naturvårdssynpunkt. Källa: Länsstyrelsen. Enligt 7 kap. 13 Miljöbalken omfattas kuster av strandskydd. Skyddet omfattar både land och hav. Strandskyddet syftar till att till exempel bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten och att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Flera områden som omfattas av riksintresse för friluftslivet finns i kommunerna. Lokalisering för dessa områden visas i Figur (31)

28 Figur 4 Lokalisering av områden som är av riksintresse för friluftslivet i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Källa: Länsstyrelsen. 28 (31)

29 BILAGA 3 ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ AVFALLSPLANENS MÅL Nedan presenteras översiktligt de åtgärder som föreslås i avfallsplanen för att uppnå uppställda mål. Åtgärderna är tematiskt grupperade efter åtgärdsområden. Det eller de av avfallsplanens inriktningsmål som respektive åtgärd främst avses bidra till anges i kolumnen till höger. Tabell 1 Avfallsplanens åtgärdsprogram, sammandrag Åtgärd År Mål Upphandling Vid kommunala inköp/upphandlingar sträva efter minskade Löpande 1 avfallsmängder genom att beakta möjligheter till källsortering och avfallsminimerande lösningar Renhållningstaxa Revidera renhållningstaxan mot en mer miljöstyrande taxa så att avfallsminimering, källsortering, insamling av matavfall premieras Matsvinn Mäta matsvinn i både produktions- och mottagningskök 2 ggr/år på Löpande 1 bestämda veckor. Mätningar ska göras i alla produktions- och mottagningskök, både de som drivs i egen regi och av entreprenör Genomföra aktiviteter i förskola, skola och äldreomsorg för att öka medvetenheten om matsvinn Återanvändning Samarbeta med organisationer för att ge möjligheten att lämna avfall , 4 t.ex. prylar och textilier till återanvändning på ÅVC Utreda möjligheten till återbruk/kretsloppspark Fysisk planering Vid planering för ny bebyggelse utforma avfallshantering i samråd med Löpande 3.2, 4.1 den kommunala avfallsorganisationen Hantering av kärl- och säckavfall, förpackningar och tidningar Tillsyn av återvinningsstationer för förpackningar och tidningar rörande Löpande 3.2, 4 t.ex. nedskräpning Se över tillgängligheten av ÅVS, innefattande lokalisering samt , 4 kommunikation med FTI rörande tömningsbehov, städning och teknisk standard Förbättra möjligheten till sortering i skärgårdar, hamnar, badplatser, , 4 större evenemang etc Utreda möjligheten till och behovet av fastighetsnära insamling av förpackningar och kommunernas eventuella roll i hanteringen. Ta fram ett koncept för källsortering för kommunala verksamheter och bolag Samtliga kommunala verksamheter och bolag inför källsortering enligt framtaget koncept Inventera hämtställen med dålig arbetsmiljö och informera fastighetsägarna om gällande krav 2013 Åtgärda prioriterade arbetsmiljöproblem genom kommunens eller fastighetsägarens försorg Hantering av farligt avfall Förbättra möjligheterna till att lämna farligt avfall (FA) , 4 Vid upprättande av tillsynsplan särskilt beakta hantering av FA Löpande 2 Avfallsanläggningar Riskklassa nedlagda deponier enligt MIFO (31)

30 Åtgärd År Mål Upprätta åtgärds- och kontrollprogram för nedlagda deponier Ta fram en avslutningsplan för befintlig deponi på Björshults avfallsanläggning Utveckla och förbättra sorteringen av inkommande bygg- och Löpande 3 rivningsavfall på Björhults avfallsanläggning Transporter Ställa krav i upphandling på icke-fossila bränslen vid insamling och Löpande 2 transport av avfall Införa nytt ruttplaneringssystem i Nyköping , 4 Uppföljning av sparsam körning avseende både egna och Löpande 2 entreprenörers chaufförer Hantering av grovavfall Utreda och införa alternativ till obemannade grovavfallsflak i Nyköping Förbättra servicen vid ÅVC Löpande 1, 3, 4 Slam och latrin Verka för nyttiggörande av slam på åkermark genom REVAQ-certifiering Förbättra möjligheten till latrintömning för fritidsbåtar och campinggäster, i samarbete med andra aktörer, genom fler tömningsplatser för latrinbehållare Nedskräpning Föra statistik på antalet städinsatser på nedskräpning av t.ex. grovavfall i Löpande 4 naturen Genomföra den årliga kampanjen Skräpplockardagen som anordnas av Årligen 4 Håll Sverige Rent Vidta åtgärder mot nedskräpning Löpande 4 Genomföra undersökning om nedskräpning i tätortsmiljön enligt SCB s Årligen, 4 modell initialt Kvalitet och uppföljning Förbättra rutiner för kvalitetssäkring av matavfall i insamlingsledet Löpande 3 Genomföra kundenkäter avseende t.ex. kunskap om källsortering, 2013, 1, 2, 4 beteenden och kundnöjdhet 2016 Genomföra plockanalyser av t.ex. matavfall och brännbart kärl- och 2012, 1, 2, 3 säckavfall från hushåll och verksamheter samt olika fraktioner av grovavfall från ÅVC 2015 Information Bevaka och delta i nationella/regionala informationskampanjer Löpande Samtliga Framtagande av en målgruppsanpassad kommunikationsplan för 2012 Samtliga avfallsplanens genomförande Framtagande av en populärversion av avfallsplanen 2012 Samtliga Informera måltidsleverantörer samt kockar och mottagningspersonal i Löpande 1 kommunal regi om matsvinn Informera hushållen om sambandet konsumtion avfall miljö Löpande 1 Informera om återanvändning av textil Löpande 1 Informera om FA och hur det ska hanteras Löpande 2, 4 Målgruppsanpassad information om hantering av FA, baserad på Löpande 2, 4 erfarenheter från utförd tillsyn Information till hushåll/ fastighetsägare och verksamheter rörande Löpande 3, 4 praktiska råd och nyttan med insamling av matavfall, förpackningar och tidningar Information till anställda inom kommunen och dess bolag rörande hur man källsorterar 2015 Informera företag/verksamheter om sortering vid källan Löpande 3 Utbilda personal i kundbemötande Löpande 4 30(31)

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Avfallsplan för Tierps kommun 15 maj 2012. Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun

Avfallsplan för Tierps kommun 15 maj 2012. Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING En ny avfallsplan för Tierps kommun har tagits fram. När en kommun upprättar en avfallsplan ska kommunen

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Dnr KS/2014: Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning

Dnr KS/2014: Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning Icke-teknisk sammanfattning En ny avfallsplan från år 2014 har tagits fram för Strängnäs kommun. Syftet med avfallsplanen för Strängnäs kommun är främst att beskriva

Läs mer

Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning Icke teknisk sammanfattning Sigtuna kommun är en Ekokommun med en ambition att förstärka inriktningen mot en hållbar utveckling genom en förbättrad avfallshantering.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Bilaga 7 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Sigtuna kommun

Bilaga 7 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Sigtuna kommun Bilaga 7 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Sigtuna kommun 2016-2020 Sigtuna kommun Icke-teknisk sammanfattning Sigtuna kommun har tagit fram ett förslag till avfallsplan för åren 2016-2020.

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun SAMRÅD 2012-06-20 FÖRORD För varje

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1 Miljöbedömning av avfallsplaner... 5 1.2 Samråd om miljöbedömning av avfallsplanen... 5 2 Avfallsplanens syfte

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 Sammanfattning Norrtälje kommun har tagit fram en ny avfallsplan för 2016-2019. Planens huvudsakliga syfte är att ange förutsättningar

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020

Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020 Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020 Länsstyrelsen i Västerbotten Miljöbalksenheten 901 86 Umeå Samråd om behovsbedömning och förslag till avgränsning av miljöbedömning för Avfallsplan/Strategi

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 Plan för ökad återvinning och resurshushållning Åtgärdsprogram Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Utgör del av kommunens renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) enligt 15 kap, 11 MB Antagen av: Kommunfullmäktige 268 2016-12-19

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommunledningskontoret 2010-12-20 Behovsbedömning/

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 TEKNISKA KONTORET Kent Karlsson 2013-08-15 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-08- 2 7 Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. Tekniska kontoret

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92 SUNNE KOMMUN Värmlands län 2016-02-08 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor

Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor Kombinerat samråd: 1 dec 2012 1 juni 2013 Skellefteå 30/11 2012 Peter Wihlborg Varför tar vi fram AP/ÖVF? Enligt vattenförvaltningsförordningen: tre år innan

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län 2015-05-05 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Avfallsplan Avfallsplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Örnsköldsviks kommun 2017-2020 Icke- teknisk sammanfattning Örnsköldsviks kommun har arbetat fram en ny renhållningsordning som ska gälla under perioden 2017-2020.

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Borlänge Kommun FÖRORD För varje kommun ska

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning

Från avfallshantering till resurshushållning Förslag ny nationell avfallsplan 2012-2017 Från avfallshantering till resurshushållning 1. Vision mot resurshushållning 2. Hantering av avfall idag 3. Mot ökad resurseffektivitet 4. Prioriterade områden

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING B PL 391 Detaljplan för Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) Munktorps tätort, Köpings kommun BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 391 BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 1 (10) B Planens syfte Syftet

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 2 Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 1 Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 2016-06-02 MKB-CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Vikarskogen 1:28 Planens syfte: Handläggare:

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer