Välkommen som medlem i Form och färgverkstaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som medlem i Form och färgverkstaden"

Transkript

1 Välkommen som medlem i Form och färgverkstaden Bruksgatan Eskilstuna Plusgirokonto Betalningsmottagare är Form- och Färgverkstaden Denna informationsbroschyr tar bland annat upp de regler vi har i föreningen samt i verkstadshuset och som är viktigt för dig att både känna till och följa. /Styrelsen Verkstadshuset Huset är skyddat som en kulturhistorisk värdefull byggnad, så behandla det därefter. Tänk på att brandrisken är hög. Lås ordentligt efter dig och glöm inte att regla ytterdörren. Var uppmärksam på att hålla dörren efter verandadörren låst då du vistas i huset, även om det bara är för en kortare stund. Huset är först och främst till för medlemmarna. Icke-medlemmar får inte vistas i huset utan att någon medlem är närvarande - undantaget är i galleriet, då ansvaret kan delegeras. Om huset används för workshops, cirklar eller annan liknande verksamhet, skall ickemedlemmar, som deltar, betala en symbolisk summa till föreningen - för närvarande 50 kr/dag. Brandlarm Vi har brandlarm i hela huset. Det är förbjudet att röka, steka, använda marschaller eller levande ljus och dylikt inomhus, eftersom larmen reagerar på rök och värme. OBS! Den som, av oförsiktighet, utlöser larmet får själv stå för kostnaden för utryckning. Var särskilt försiktig i grafiken. Ha öppna fönster och sätt på fläkten och stå på grafiksidan av lokalen vid preparering av kopparplåtar med brännare. Kontakta grafikansvarig om du är osäker. Se till att stänga fönster, fläkt och värmehäll efter avslutat arbetspass. Medlemsavgiften Avgiften är 600 kr för inträde, 300 kronor för nyckeldeposition och 350 kr i årsavgift. Om du blir medlem efter 1 juli, betalar du reducerad årsavgift om 175 kr. Nästföljande år betalas årsavgift på 350 kr senast den sista januari. Om du inte betalar avgiften får du en påminnelse, men något inbetalningskort skickas inte ut till dig.

2 Avgiften sätts in på föreningens plusgirokonto Betalningsmottagare är Formoch Färgverkstaden. Enligt 5 i stadgarna upphör medlemskap om medlemsavgift inte betalats in under 1 år. Ny medlem Intresserade kan söka medlemskap på Form- och Färgverkstaden genom att skicka ett mejl till ordföranden i styrelsen, eller lämna ett brev till verkstaden. Däri ska du beskriva din verksamhet och dina kunskaper samt också skicka bilder på representativa verk. Form- och Färgverkstadens styrelse behandlar fortlöpande inkomna ansökningar. Om du antas som medlem ska du betala en årsavgift, inträdesavgift och nyckeldepositionsavgift. Du får då kvittera ut nyckel till verkstaden. Var uppmärksam på att nycklar inte får lämnas eller lånas ut till icke-medlemmar. Avgiften är 600 kr för inträde, 300 kronor för nyckeldeposition och 350 kr i årsavgift. Om du blir medlem efter 1 juli betalar du reducerad årsavgift på 175 kr. Nästföljande år betalas årsavgift på 350 kr senast den sista januari. Plusgirokonto Betalningsmottagare är Form- och Färgverkstaden. Om du inte betalar avgiften i tid, får du en påminnelse, men något inbetalningskort skickas inte ut. Enligt 5 i stadgarna upphör medlemskap om medlemsavgift inte betalats in under 1 år. Styrelsen Ordförande Sekreterare Ordinarie ledamöter Suppleanter Kassör Revisor Revisorsuppleant Valberedning Maj Petzäll Lena Augustinsson Britta Järverud och Tom Holmlund Merja Virtanen och Lisbet Skärstam Hans-Peter Nikkanen Eva Gabrielsson Britta Eriksson Anders Östberg Webbansvarig Anders Östberg, som kontaktas via vår hemsidas adress, hjälper dig om du vill vara presenterad på bildbanken eller få din utställning införd i kalendariet på föreningens webbplats. Övrig kontakt med press etc ansvarar du själv för.

3 Parkeringsplats Form- och färgverkstaden har en parkeringsplats på gården som är till för medlemmar då man arbetar i huset. I postkorgen till höger innanför själva entrédörren finns en inplastad parkeringslapp med föreningens logga på. Den läggs väl synlig på bilens instrumentbräda. Förbrukningsmaterial Föreningen håller med: diskmedel såpa tvål pappershanddukar toalettpapper stora torkpappersrullar disktrasor/borstar soppåsar stora sopsäckar Du har också tillgång till mikrovågsugn, vattenkokare, kaffebryggare samt lite köksartiklar. Sophantering Inga sopor får lämnas kvar efter det att du har avslutat ditt arbete i verkstadshuset. Soprum finns bredvid teaterscenen i Rademacherområdet och nyckeln hänger i köket. Om du inte tar soporna till soprummet, måste du ta med dem och slänga dem hemma. Pentry I pentryt finns möjlighet att micra, brygga kaffe och använda vattenkokare och kylskåp. Pentryt får inte användas för konstnärsändamål, såsom att tvätta penslar, då målarmaterial innehåller miljögifter som inte får komma i kontakt med mat, tallrikar och bestick. Använd timer och tänk på brandrisken. I pentryt finns brandlarm som reagerar på rök och värme. I förvaringsskåpet finns möjlighet att förvara kaffe och dylikt och i kylskåp matvaror. Den som ställer in varor i pentryt ansvarar för att varorna är uppmärkta och att gamla varor slängs. I pentryt förvaras dessutom en del förbrukningsvaror såsom sopsäckar och tvättmedel. Kurser-workshops Kurser, workshops och liknande bokas i kalendern, med anteckning om ledare och ansvarig, typ av kurs och om anmälan krävs. Ansvarig måste vara medlem i föreningen. Kursdeltagare, som är medlemmar, och ledare kan själva göra upp om eventuella kurskostnader.

4 Om kursen vänder sig till icke-medlemmar ska anmälan om detta göras i förväg till styrelsen, som förbehåller sig rätten att ta ut en avgift av ickemedlemmar, som är 50:-/gång och maximalt 250:- för kurs. Kursansvarig ansvarar för att städning sker efter kursen. Ytterdörren får inte lämnas öppen, och nycklar får inte lånas ut till icke-medlemmar. Galleri Ansvarig: Maj Petzäll Varje medlem kan ha en egen utställning under en vecka ensam eller tillsammans med någon/några icke-medlemmar. Om det är ledigt kan det finnas möjlighet att ställa ut fler gånger än en per år. Du antecknar dig i kalendern med tid och namn. När utställningen är slut görs väggarna fina och du städar ordentligt efter dig. Några gånger per år har vi samlingsutställningar och då bjuds alla medlemmar in. En utsedd hängningsgrupp ansvarar för hängningen och det är obligatoriskt, för alla som deltar i utställningen, att skriva upp sig på ett vaktschema. Om en icke-medlem vill ha en utställning kostar det 1000 kr per vecka. Anmälan görs till galleriansvarig. Månadsateljé - screenrum Ansvarig: Lena Augustinsson Alla medlemmar har möjlighet att disponera ett eget rum att arbeta i. Månadsateljén är lämplig för måleri och skulptur och screenrummet för screentryck. Ateljén bokas för tvåveckorsperioder. Boka in dig i kalendariet genom att skriva in ditt namn och också telefonnummer så att du kan nås av andra i händelse av att rummet står tomt och vill/kan utnyttjas av andra medlemmar. Foto Ansvarig: Tom Holmlund Föreningen har ett välutrustat traditionellt analogt fotografiskt mörkrum. Du hushåller själv med fotopapper och kemikalier. Förbrukade vätskor samlar vi i dunkar som sedan går till återvinning eller destruktion. Den digitala arbetsstationen består av en Imac med 27 tums bildyta. Bildbehandlingsprogrammen i datorn är Photoshop CS5 och Lightroom. För scanning av negativ och original har vi en Epson Perfection V750 Pro scanner. Du har också möjlighet att sätta upp en fotostudio med bakgrundsställning och två Elinchrom studioblixtar.

5 Grafik Ansvariga: Britta Järverud Merja Virtanen För att använda grafikverkstaden krävs kunskap om hur man sköter hanteringen av pressen verktyg och material. Utbildning krävs och har du inte det, kan du arbeta tillsammans med någon som är insatt i hur man hanterar dessa redskap. Föreningen tillhandahåller makulaturpapper, torkpapper, tarlatan och diskmedel. En del färg finns att använda - dock inte giftfri. Giftfria färger finns att köpa på IB Wahlström och Nyans i Helsingborg. Övrigt material håller du med själv. Boka in dig på agendan som sitter på skåpet vid Grafiken. Skriv upp dig på agendan även om du inte bokat in i förväg, därför att vi vill veta hur mycket verkstaden används. Viktigt! Se till att koppartrycksfilten ligger rätt och att pressen är rätt inställd! Sätt på fläkten! Fläkt finns även i syrarummet, som används när du arbetar där. Använd makulaturpappret för att lägga mellan filten och plåten! Var aktsam om pressen! Filten och valsarna är väldigt dyra. Koppartrycksduken kostar 19:-/cm.Det är både onödigt och tråkigt om det kommer kladd på andras alster. Häng upp de använda tarlatandukarna på tork! Färgen innehåller linolja och är mycket brandfarligt. Gör noggrant rent gummivalsar, spatlar, arbetsbänkarna och skivorna av glas! Skölj ur baljor! Gör rent vid diskbänk och bord! Rätta till tryckpressen efter dig! Stäng av fläkten och se till att fönstren är stängda! Sopa upp skräpet! Brandfara! Se till att använda trasor papper och annat som du har gjort rent med, inte lämnas kvar i huset! Soprummet finns intill teaterscenen (Se ovan vad som gäller under rubriken sophantering) Stadgar 1 Föreningens ändamål är att erbjuda arbetslokaler med inventarier åt sina medlemmar att bedriva studieverksamhet för medlemmar samt att med aktiviteter sprida kännedom om den verksamhet föreningen bedriver

6 2 Föreningens styrelse består av fem personer valda vid årsmötet. Verkstadshuset förvaltas av en arbetsgrupp, bestående av tre till fem personer utsedda av årsmötet. Var och en av dessa ansvarar för var sin del av verkstaden. Arbetsgruppens medlemmar skall besitta god kännedom om material och tekniker. Två av arbetsgruppens medlemmar skall också ingå i föreningens styrelse. Till medlem må antagas envar som är intresserad av verksamheten i verkstadshuset. 3 4 Medlemskap upphör efter skriftlig anmälan till styrelsen eller på grund av utebliven medlemsavgift under ett år. Medlem kan uteslutas om hon eller han motarbetar föreningens verksamhet. Detta kan ske enligt beslut av årsmötet, under sluten omröstning med två tredjedelars majoritet. Föreningens verksamhet finansieras genom kommunala bidrag, inträdesavgifter och årliga medlemsavgifter. Avgifternas storlek fastställes på årsmötet. Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig Granskningar av räkenskaper och styrelsen förvaltning verkställs av två revisorer, valda vid föreningens årsmöte. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall jämte protokoll och årsberättelse vara revisorerna tillgängliga senast den 15 februari. Årsmöte hålles varje år före utgången av mars månad, på av styrelsen bestämd dag. Kallelse till årsmötet skall jämte föredragningslista utsändas till medlemmarna senast tio dagar före mötet Extra årsmöten kan hållas efter förslag av styrelsen eller minst fem medlemmar. Till sådant möte sker kallelse som till årsmöte.

7 11 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Fastställande av föredragningslista 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 3. Val av mötesfunktionärer och justeringsmän 4. Anteckning av mötesdeltagare 5. Styrelsens årsberättelse 6. Revisorernas berättelse 7. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 8. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter 9. Fastställande av arvoden och reseersättningar för styrelsen och andra funktionärer 10. Val av arbetsgrupp för förvaltning av verkstadshuset. Två av gruppens medlemmar skall även ingå som ordinarie i föreningens styrelse och övriga ingår som suppleanter 11. Val av ordförande, sekreterare och kassör 12. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa 13. Val av valberedning 14. Planerad verksamhet 15. Inkomna motioner och av styrelsen väckta förslag 16. Övriga ärenden 12 Beslut fattas då ej annat stadgas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet om ej medlem begär sluten omröstning. Röstning för annans räkning kan ske med undertecknad och bevittnad fullmakt. 13 Fråga om stadgeändring behandlas av årsmötet och ett inom sex månader följande möte. Beslut om stadgeändring fattas med två tredjedelars majoritet. För beslut fordras minst 15 medlemmars närvaro. Förslag gällande stadgeändring skall f.v.b. vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. 14 Beslut om föreningens upplösande skall ske med två tredjedelars majoritet, fattade vid två stadgeenligt utlysta möten med minst sex månaders mellanrum. Sedan räkenskaperna granskats av revisorerna och föreningens medlemmar godkänt ansvarsfrihet för styrelsen, fördelas tillgångarna i samråd med kommunens myndigheter.

8

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer