KALLELSE Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 16:00 Obs tiden! Sekreterare. Beslutsärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2011-11-14. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-11-14, kl 16:00 Obs tiden! Sekreterare. Beslutsärenden"

Transkript

1 1 KALLELSE (1) Kommunfullmäktige Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 16:00 Obs tiden! Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Vid eventuella förhinder var god meddela kanslienheten, Suzanne Frej på telefon eller Rune Johansson Ordförande Lena Tebring Sekreterare Beslutsärenden Sid 1 Budget 2012 och flerårsplan /220 (Budgetförslaget som tidigare utdelats till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt delar av kommunfullmäktiges ledamöter översändes ej)

2 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349 Dnr 2011/220 Budget Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. Kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder om tre år. Beslutsunderlag Beslutsförslag till kommunstyrelsens budgetsammanträde 26 oktober 2011 med bilagor Protokollsutdrag KSAU 7 oktober 2011, 376 Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen med bilagor innehållande förslag till driftbudget 2012, investeringsbudget 2012 och plan för åren daterat Budget 2012 och plan , nämnders beslutsprotokoll och skrivelser m.m. Budget 2012 och flerårsplan Yrkanden om beslutsordning Ordföranden yrkar att arbetsutskottets förslag behandlas i följande ordning: 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5 och 6. Göran Larsson (M), Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (FP), Liss Böcker (C) och Ola Carlsson (M) instämmer. Karl-Otto Rosenqvist yrkar att arbetsutskottets förslag behandlas i följande ordning: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 och 7. BrittMarie Hansson (S), Stig Andersson (EP) och Patrik Ohlsson (S) instämmer. Propositioner och omröstning om beslutsordning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till eget förslag och dels bifall till Karl-Otto Rosenqvists (MP) m fl. förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller eget förslag till i vilken ordning arbetsutskottets förslag till beslut ska behandlas. Omröstning begärs och ordförande ställer följande omröstningsproposition. Ja- röst för bifall till ordförandens förslag och nej-röst för bifall till Karl-Otto Rosenqvists (MP) m fl. förslag. Just. sign. Utdragsbestyrkande

3 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x 7 6 Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till i vilken ordning arbetsutskottets förslag till beslut ska behandlas. Yrkanden om skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Robin Holmberg (M) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,04 procent enligt arbetsutskottets förslag. Eva Kullenberg (FP), Liss Böcker (C), Lennart Engström (KD), Göran Larsson (M) och Ola Carlsson (M) instämmer. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till Robin Holmberg (M) m fl. yrkande och att skattesatsen fastställs till 19,31 procent. Stig Andersson (EP) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,65 procent och att de minskade intäkterna planåren täcks genom skattehöjning. Patrik Ohlsson (SD) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,12 procent. Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår från att delta i beslutet. Just. sign. Utdragsbestyrkande

4 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Propositioner om skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till skattesats mot BrittMarie Hanssons (S) och Stig Anderssons (EP) samt Patrik Ohlssons (SD) förslag till skattesats. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ordförande utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag. För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på BrittMarie Hanssons (S), Stig Anderssons (EP) och Patrik Ohlssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller BrittMarie Hanssons (S) yrkande som motförslag. Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till skattesats mot BrittMarie Hanssons (S) förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till skattesats. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag till förmån för BrittMarie Hanssons (S) yrkande. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till skattesats. Just. sign. Utdragsbestyrkande

5 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Fortsättning Yrkanden om fastställande av budget 2012 och plan för åren ( 8 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Liss Böcker (C), Göran Larsson (M) instämmer. Stig Andersson (EP) yrkar avslag till att-sats 5 och att de minskade intäkterna planåren täcks genom skattehöjning, i övrigt avstår Stig Andersson (EP) till förmån för eget förslag till driftbudget och investeringsbudget. Patrik Ohlsson (SD) avstår till förmån för eget förslag till driftbudget och investeringsbudget. BrittMarie Hansson (S) avstår från till förmån för eget förslag till driftbudget. Karl-Otto Rosenqvist )(MP) avstår från att delta i beslutet. Propositioner om fastställande av budget 2012 och plan för åren ( 8 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 2. Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 3. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 3. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 4. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag till att-sats 5, dels avslag till arbetsutskottets förslag innebärande bifall till Stig Anderssons (EP) förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till att-sats 5. Ordföranden ställer till sist proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 6. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 6. Yrkanden om bidrag till föreningar ( 4 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ola Carlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att kultur- och fritidsnämndens budget skall tillföras kr från kommunens budgeterade resultat. Dessa kr skall gå till Jöns Hansson i Heagårdens Stiftelse som är en stiftelse som driver museum på Heagården i Munka Ljungby samt att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2. Göran Larsson (M), Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (KD), Stig Andersson (EP) och BrittMarie Hansson (S) instämmer. Just. sign. Utdragsbestyrkande

6 6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Yrkanden om nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens/ arbetsutskottets förslag) BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (KD), Liss Böcker (C) och Göran Larsson (M) instämmer. Stig Andersson yrkar bifall till alla att-satser förutom den andra och yrkar att denna ska finansieras genom minskning av kommunens budgeterade resultat. Propositioner om nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens / arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 1, 3, 4, 5 och 6. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1, 3, 4, 5 och 6. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 2. Yrkanden om uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag om uppdrag till KS) Liss Böcker (C) yrkar bifall till att-sats 1-7. Göran Larsson (M), Ola Carlsson (M), Lennart Engström (KD), Eva Kullenberg (FP), Stig Andersson (EP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. BrittMarie Hansson yrkar avslag till att-sats 4. Propositioner om uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag om uppdrag till KS) Ordföranden ställer först proposition på dels bifall, dels avslag till att-satserna 1, 2, 3, 5, 6 och 7. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1, 2, 3, 5, 6 och 7. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 4. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till att-sats 4. Nej-röst för avslag till attsats 4. Just. sign. Utdragsbestyrkande

7 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x Kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar Skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) att skattesatsen fastställs till 19,04 procent för år Fastställande av budget för år 2012 och plan för åren ( 8 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att driftbudget för år 2012 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, 2. att investeringsbudget för år 2012 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, Just. sign. Utdragsbestyrkande

8 8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. 3. att resultatbudget för år 2012 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 23, 24, 25 och 26, samt 4. att uppdatera budgeten avseende skatteintäkter, statsbidrag m.m. utifrån ny skatteprognos daterad vilket innebär ökade intäkter 2012 med 3,9 mnkr och minskade intäkter med 4,0 mnkr respektive 10,2 mnkr, bilaga 1 5. att de minskade intäkterna planåren 2013 och 2014 förutsätts täckas genom en organisationsutveckling inom nämnderna med motsvarande belopp, bilaga 1 6. att kassaflödesbudget för år 2012 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 27, 28 och 29. Upplåning ( 9 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att under år 2012 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt 2. att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2012 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Intern kontroll ( 10 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2012, bilaga 30. Investeringsbudget år 2012 och investeringsplan åren ( 3 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att det i budget 2012 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. Just. sign. Utdragsbestyrkande

9 9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Bidrag till föreningar ( 4 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 16 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2012 med i bilaga 17 upptagna belopp. 3. att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2, samt 4. att kultur- och fritidsnämnden tillförs kronor för bidrag till Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse från kommunens budgeterade resultat Nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att ny taxa för uthyrning av lägerskolan Gamlaholm fr.o.m fastställs enligt bilaga 18, 2. att ny taxa för banhyror i badanläggningarna fr.o.m fastställs enligt bilaga 19, 3. att nya parkeringsavgifter fr.o.m fastställs enligt bilaga 20, samt 4. att parkeringszoner och parkeringstider fortsättningsvis beslutas av trafiknämnden, 5. att förändring av gällande taxa för renhållning fr.o.m fastställs enligt bilaga 21, 6. att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m fastställs enligt bilaga 22. Just. sign. Utdragsbestyrkande

10 10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen 1. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomföra översvämnings- och erosionsutredning. Utredningen ska resultera i en åtgärdsplan som leder till kostnadseffektiva lösningar med fokus på stränder, klitter och hamnpirar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till framtida användning av det markområde som bl.a. innefattar Åsboskolan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. 4. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Detta kan komma att påverka ägardirektivet till bolaget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomlysa tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exkl. kost och lokalvård) samt vatten- och avloppsverksamheten. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som bör bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Just. sign. Utdragsbestyrkande

11 11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. 7. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens personalutskott att se över regelverket för kommunfullmäktiges arvodering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Tekniska nämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden får i uppdrag att ge förslag till utveckling och finansiering av strand, strandpromenad, bryggor, kallbadhus m.m. inom konceptet Staden till havet kopplat till projekt Kraftsamling Ängelholm. Uppdraget skall återrapporteras senast Barn- och utbildningsnämnden 1. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast Socialnämnden 1. att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för vårdpersonal i syfte att snabbt öka utbildningsnivån. Målet är att 80 % av vårdpersonalen ska ha minst undersköterskeutbildning senast Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta tkr/år av tidigare reserverade medel och utöver detta ska nämnden tillskjuta ytterligare minst tkr/år inom sin budgetram. Nämnden uppmanas att ompröva aktuellt fullmäktigemål utifrån framtagen utbildningsplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Just. sign. Utdragsbestyrkande

12 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts Kultur- och fritidsnämnden 1. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Byggnadsnämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Miljönämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Reservationer BrittMarie Hansson (S), Bengt Sävström (S) och Lars-Olle Tuvesson (S) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 A Stig Andersson (EP) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 B Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till beslut till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 C Stig Andersson (EP) reserverar sig mot fastställande av budget för år 2012 och plan för åren enligt 8 att-sats 5 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Stig Andersson (EP) reserverar sig mot nya och alternativt förändrade taxor och avgifter enligt 5 att-sats 2 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Just. sign. Utdragsbestyrkande

13 13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. BrittMarie Hansson (S), Bengt Sävström (S) och Lars-Olle Tuvesson (S) reserverar sig mot uppdrag till nämnder, kommunstyrelsen, enligt 6 att-sats 4 till förmån för eget förslag. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Just. sign. Utdragsbestyrkande

14 14 Beslutsförslag till kommunstyrelsens budgetsammanträde Att uppdatera budgeten avseende skatteintäkter, statsbidrag m.m. utifrån ny skatteprognos daterad , vilket innebär ökade intäkter 2012 med 3,9 mnkr och minskade intäkter 2013 och 2014 med 4,0 mnkr resp. 10,2 mnkr, bilaga 1, Att de minskade intäkterna planåren 2013 och 2014 förutsätts täckas genom en organisationsutveckling inom nämnderna med motsvarande belopp, bilaga 1, samt Att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2. IksIunf till kommoogyreken: InitlgeNamm. råda

15 15 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Kommunstyrelsens budgetsammanträde - förslag till ändringar (tkr) BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 Total Intäkter Netto FINANSIERING Intäkter Netto Kommunalskatt Intäkter KS :Ny skatteprognos cirk 11: Netto Statligt utjämningsbidrag Intäkter KS: Ny skatteprognos cirk 11: Netto Regleringsbidrag/-avgift Intäkter KS: Ny skatteprognos cirk 11: KS: Ny skatteprognos cirk 11: Netto Kostnadsutjämn.bidrag/-avgift Intäkter KS :Ny skatteprognos cirk 11: KS :Ny skatteprognos cirk 11: Netto Avgift utjämning LSS KS: Ny skatteprognos cirk 11: Netto KOMMUNFULLMÄKTIGE Netto Organisationsutveckling KS :Justerat belopp organisationsutv Netto Rbl2drift diverse ks Sida 1

16 16 Kommunstyrelsen/bidrag till föreningar och organisationer 2012 VERKSAMHETSOMRÅDE: 77 SOCIAL HEMTJÄNST 779 Föreningsbidrag Ändringar i fet/kursiv stil Förening Bidrag Beslut Kr Ängelholms Pensionärsförening PRO Sveriges Pensionärers Riksförbund,SPRF föreningen upphör SPF Pensionärsförening avd Strövelstorps-Ausås Pensionärsförening Hjärnarps-Tåstarps SPF Hjärnarps-Tåstarps PRO SPF Barkåkra PRO Barkåkra Munka Ljungby PRO SPF Munka Ängelholms Astma/Allergiförening Sv Psoriasisförb, Bjäre - Åsbo lokalavdelning SRF Synskadades förening Nordvästra Skånes Reumatikerförening Hörselskadades lokalavdelning Hjärt och Lungsjukas förening NHR Nordvästra Skåne DHR Ängelholmsavdelningen FUB i Ängelholm Ängelholms Parkinsonförening tillkommande ansökan Handikappföreningarnas Samarbetsråd RTP-Riksförbundet för trafik- och polioskadade Föräldraförening-en för Dyslektiska barn 0 - tillkommande ansökan, 19 medlemmar folkbokförda i Ängelholm Nordvästra Skånes Diabetesförening ej sökt SUMMA BIDRAG Interna hyror Karlslunds gård Pensionärsgård, Vejbystrand TOTALT Föreningar med minst 3() medlemmar, som är folkbokförda i Ängelholms kommun per , erhåller bidrag med 33 kr per medlem.

17 17 Mats Bengtsson EK Från: Hans Schorling Skickat: den 24 oktober :36 Till: Mats Bengtsson EK Ämne: VB: Föreningsbidrag 2012 För kännedom http: / /www. av dll. angelholm. sprf. se / Med vänlig hälsning Hans Schörling Fritidsintendent Kultur- och fritidsförvaltningen Ängelholms kommun, Ängelholm Skickat: den 21 oktober :48 Till: Hans Schorling Ämne: Föreningsbidrag 2012 Från: Familjen Svantesson Hej! Med anledning av att SPRF avd 11 i Ängelholm kommer att upplösas fr o m ber vi att få ta tillbaka vår ansökan om föreningsbidrag för Hälsningar Styrelsen/Helene Svantesson, kassör

18 18 ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG ÄNGELHOLMS KOMMUN Bidragsår Kuitur & Fritid Angeihofms kommun Ank 2M1 iø Q Förening //ep )1 tel: r q/0/ C i 0,/ r".14-4e.ros(. Adress ' postadress /9S Hemsida mailadress. P f.!...&.1 h/c; Bankgiro Bankkonto 6' , 6 9- ö Ordförande kn ; e? Adress.r4 f.i14.-.(1-11, /690 /a kid ek 6 Kontaktperson i Medlemsantal 9.6' varav 6 2 är folkbokförda i Ängelholms kommun per Medlemslista innehållande namn, personnummer och adress på de medlemmar som ligger tillgrund för ansökan ska bifogas ansökan. Gäller ej för hembygdsföreningar och kulturella föreningar Bidrag sökes med 6e.6D kronor f--d a - 4" h a (/å / /474 n bp vis"4- /t // b.1"? 31-e Pa a-4/ 1.r «44_ oc 4 k 4- Kontrollera noga att alla uppgifter är ifyllda och att alla bilagor är bifogade då ej komplett ansökan kommer att avslås. Underskrift ordförande plusgiro Bifogas ansökan: Budget 2011 Bokslut 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Revisionsberättelse 2010 Medlemslista Protokoll avseende medlemsavgift..cf postadress.... tel : OY g 6 Motivering 'n. d e- I Q r ic is".<4 bl it ko 4- f'7 Q ele nsandes senas 201V Ansökan insändes till: Ängelholms kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Box Ängelholm 764 6,962 jg- Ovanstående personuppgifter används av kultur - och fritidsnämnden. Uppgifterna ligger till grund för beviljande av bidrag samt att hålla kontaktpersoner aktuella. Uppgifterna om föreningsadress och kontaktpersoner kommer att läggas ut i vårt föreningsregister på Internet. Är du intresserad av vilka uppgifter som finns om dig är du välkommen att höra av dig. n g j bp m Telefon Intemet

19 19 ÄNGELHOLMS KOMMUN Förening c/o Ank, Kultur & Fritid Angelhoirns kommun 2( )67,--,v,g2,,,, -74 h42/2t9,,f2 &6-7//., ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG Bidragsår 2011 J (1 9 6(tAci ,7ä1ctrct ye6;ry,-,. tel ök-( (.4, Ver'eDn CcA v Soy Adress Hemsida rt \-) postadress 7,2- s X-1, V \ t mailadress j,,y16,,r,("( Bankgiro Bankkonto a plusgiro T , \je tionk( A Pe e- Ordförande. tel: k" (c,,, Kontaktperson ( ar, rla Pi ii 53'9'.\ tel: DR --g g 3-9 efool 7:9" - 1/4..)3 - ( s- Medlemsantal (9 som är folkbokförda i Ängelholms kommun per t- Medlemslista innehållande namn, personnummer och adress på de medlemmar som ligger tillgrund för ansökan ska bifogas ansökan. Gäller ej för studieförbund. Bidrag sökes med t kronor Motivering V' t(.å A v\neaveke Ink e+ bi,(1k_ I otvart. Oc "1 sr ö,1". t,). S 0 C in i g "(49. StAt.pkt s.00"" c< ( t pne-åk c" v. 10( (\t Ouk +; C41(Ävi., r- V. G5r C, rly Stx,!(&l tot...16, eltt., D i A, y etlt os "47s u..,.4) Kontrollera noga att alla uppgifter är ifyllda och att alla bilagor är bifogade då ej komplett sökan ko er att avslås. Underskrift o dförande Bifogas ansökan: Ansökan insändes till: Budget 2010 Ängelholms kommun Bokslut 2009 Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetsberättelse 2009 Box 1070 Revisionsberättelse Ängelholm Medlemslista (ej studieförbund) Protokoll avseende medlemsavgift (ej studieförbund) Verksamhetsvolym (antal kulturprogram och antal studietimmar) endast studieförbund fins,andus senast den ffiffifillll 1 90 Ovanstående personuppgifter används av kultur - och fritidsnämnden. Uppgifterna ligger till grund för beviljande av bidrag samt att hålla kontaktpersoner aktuella. Uppgifterna om föreningsadress och kontaktpersoner kommer att läggas ut i vårt föreningsregister på Intemet. Är du intresserad av vilka uppgifter

20 e_s 20 '311cAc_ 2IA g_ KS , Budget år 2012 BUN + 4,547 milj Elevhälsan, 1 tjänst Lärartäthet, Gymnasiet Barnomsorg obekväm arbetstid Nattis Fritidspedagoger Modellskolan, 1 befattning Kulturskolan, 1 gitarrlärare Avgår vårdnadsbidraget 0, 482 milj 2, 055 milj 0, 650 milj 0, 960 milj 1, 700 milj 0, 450 milj 0, 450 milj -2, 200 milj Soc + 9, 750 milj Förstärkt resurs bg rådgivning 0, 250 milj SoL-placeringar 3, 000 milj Förstärkt resurs öppenvård missbrukare 1, 000 milj Syn/hörselinstruktör 0, 300 milj Tekniska hjälpmedel 0, 400 milj Personligt ombud 0, 300 milj Personal inom äldre/handikappomsorgen och psykiatrin 2, 000 milj IT-vht 0, 500 milj Dagverksamhet Härbärget 1, 000 milj Finsam inrättas 0, 500 milj Kommunikatör/informatör 0, 500 milj KS + 1, 272 milj Projekt för arbetslös ungdom RönneA, skötsel mm KF radiosändningar Handl överförmynd Tekniska nämnden + 2, 200 milj Fastighetsunderhåll Badstränder 0, 500 milj 0, 500 milj 0, 022 milj 0, 250 milj 2, 000 milj 0, 200 milj Kultur- och Fritidsnämnden + 1, 000 milj Studieförbunden 0, 300 milj Socialdemokraterna i Ängelholm Socialdemokraterna, Södra vägen 3-7, Ängelholm Telefon E-post 1 Sid 1 [3]

21 Investeringsbidrag till föreningar Mobila teamet (fritidsverksamhet) Vejby badet 0, 100 milj 0, 100 milj 0, 500 milj Miljönämnden + 0, 300 milj Utökat tillsynsansvar, 0,5 tjänst tobak och läkemedel 0, 300 milj Detta innebär att vi yrkar avslag på följande punkt i budgetberedningens protokoll: 2,200 milj Vårdnadsbidrag Dessa yrkanden innehåller ca 19,069 milj kronor utöver det från majoriteten framlagda förslaget till budget 2012 varför (S) yrkar på en skattehöjning med 27 öre. Dessutom ifrågasätter vi uppdraget att försälja AB Ängelholmshems fastigheter! Framför allt om detta avser hyresfastigheterna inom allmännyttan. Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen ty(~11 /7/-)--1, BrittMarie Hansson (S)oppositionsråd en s årtlt\(s) dam Lars-011e Tuvesson (S) Socialdemokraterna i Ängelholm Socialdemokraterna, Södra vägen 3-7, Ängelholm I Telefon E-post Sid 2 [3]

22 22 EngelholmsPartiet Människan i fokus RESERVATION EngelholmsPartiet reserverar sig till förmån för eget förslag avseende Ängelholms kommuns budget för år 2012 samt för planåren Ängelholm den 26 oktober 2011

23 23 EngelholmsPartiet förslag till förändringar av driftsbudget, avseende budgetåret x Kommunstyrelsen. Höjning föreningsbidrag Projekt arbetslös ungdom 150 kkr 500 " 650 kkr x x Tekniska nämnden Ökat underhåll badstränder 200 " Kollektivtrafik stadsbusslinje " Arbetsmiljöinvesteringar 200 " Gator o vägar/ förbättrat underhåll " Parkytor 650 " kkr Barn och utbildningsnämnden Grundskolan/ 25,0 nya lärartjänster kkr Gymnasieskolan/ 4,0 nya lärartjänster " Särskolan/ 5,0 nya tjänster " Elevhälsan/ 1,0 ny tjänst 450 " Fritidspedagoger/ 8,0 nya tjänster " Skolkurator 2,0 nya tjänster " Lönerevision anställda utöver avtal " kkr Socialnämnden Personalförstärkningar/ 8,0 tjänster inom vården kkr Syn och hörselinstruktör 1,0 tjänst 450" Inrättande av Finsam 500 " SoL placeringar " kkr x Kultur och Fritidsnämnden Vejbybadet öppet för allmänheten 300 kkr Sänkning av lokal/plan/banhyror 500 " Investeringsbidrag föreningar 200 " Mobila Fritidsgårdar 100" Hyresfria lokaler för föreningars ungdomsverksamhet " kkr x x Byggnadsnämnden AGS-utrustning Tillgänglighetsguide ajourhållning Räddningsnämnden Lönerevision brandmän 150 kkr 150 " 300 kkr 500 kkr 500 kkr x Överförmydarnämnden Ökning 0,4 tjänster 208 kkr 208 kkr

24 24 Totalt yrkanden utöver majoritetens budgetförslag kkr Finansiering: EngelholmsPartiet föreslår en skattehöjning på 61,17 öre. För EngelholmsPartiet SticYAri ersson

25 25 EngelholmsPartiet förslag till förändringar av investeringsbudget, avseende år 2012 samt planåren Investeringsbudget x Tekniska nämnden - Ny broförbindelse över Rönneå - Ränne Å/ Upprustning Å-slingan kkr " kkr " kkr " x Socialnämnden - Änglamark 2100 kkr 0 kkr 0 kkr x x Kultur och Fritidsnämnden - Kostgräsplan för fotboll/ östra kommundelen 0 kkr kkr 0 kkr - Vejbybadet upprustning " 0 " 0 " Räddningsnämnd - CAFs släcksystem ny brandbil 600 kkr 0 kkr 0 kkr Totala yrkanden utöver KS budgetförslag kkr 500 kkr kkr För Engelhol sp rtiet Stig n ersson

26 26 g\ 1a6c., ICS TA C Stiefijedei/Kokrate,rfrta/ Budget för Ängelholms kommun 2012, plan för Ändringsyrkanden gentemot budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnden 2 poster ur S-yrkande: +0,65 milj kr 1,0 befattning barnomsorg kvällar och helger +0,96 milj kr 1,0 befattning barnomsorg nätter S:a +1,61 milj kr I övrigt bifall budgetberedningens förslag Socialnämnden 3 poster ur S-yrkande: Aterupprättande av syn- hörselinstruktör +0,3 milj Subvention av tekniska hjälpmedel, som tidigare +0,5 milj Förstärkta resurser dagverksamhet härbärge +1,0 milj Förstärkta personalsatstningar inom äldreomsorg, handikappomsorg och psykiatri +2,0 milj (halva summan jämfört med S) S:a 3,8 milj kr I övrigt bifall budgetberedningens förslag

27 27 Kultur- och Fritidsnämnden Neddragning på konstinköp i investeringsbudget frän 0,2 milj kr per år till 0,1 milj kr per år. Vi uppfattar detta som en löpande årlig kostnad, varför vi betraktar besparingen i driftbudgetsammanhanget. S:a - 0,1 milj kr Summering driftsbudget Driftsbudget: BUN: +1,61 milj kr SOC: +3,8 milj kr Summa: +5,41 milj kr Från ovanstående dras 0,1 milj kr frän ärlig kostnad i KOF's investeringsbudget Summa: +5,31 milj kr Dessa 5,31 milj kr extra, finansierar vi med en höjning av kommunalskatten med 8 öre. Patrik Ohlsson För SD i Ängelholms kommunstyrelse

28 28 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Margretetorps Gästgifvaregård Förslag till budget för år 2012 och ekonomisk flerårsplan för åren Åsa Herbst (m) Liss Böcker (c) Eva Kullenberg (fp) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Jan-Inge Hansson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom 1 Förslag till budget för år 2012 och plan för åren Inledning Med budgetberedning menas i dessa anteckningar alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat ( 129) om budgetramar för perioden Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgare, ekonomi, verksamhet och utveckling. Varje nämnd har också tagit fram minst en kvalitetsdeklaration. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2014 är att ramnivån är densamma som för år Driftbudget för år 2012 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till driftbudget- och plan: Kommunstyrelse Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 1.

29 29 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (10) Kommentar: Nytt centralarkiv bedöms tas i drift tidigast 2013, -280 tkr För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 865 tkr 2012, totalt tkr. För evenemangsatsningar avsätts ytterligare 274 tkr 2012 (inkl videokonstfestival) samt 124 tkr årligen under Styrgruppen för Fairtrade City erhåller förstärkning med 14 tkr årligen. Anslag för förberedelser avseende Ängelholm 500 år år 2016 reduceras till följd av det ansträngda ekonomiska läget, där kärnverksamheterna i första hand måste prioriteras, tkr 2012 och tkr För översvämnings- och erosionsutredning avsätts 250 tkr Anslagna medel för översiktsplanearbete 2011 flyttas fram till 2013, 150 tkr. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med 250 tkr Anslaget för kommunutveckling utökas med 300 tkr 2012 avseende kostnader för genomlysning av tekniska nämndens verksamhetsområden. Tjänst som arkitekt avvecklas med hänsyn till rådande ekonomiska läge samt att den inte är långsiktigt finansierad. Driftkostnader för katastrofplanering IT, +120 tkr årligen. Kommunledningskontoret ska undersöka alternativ till egen drift innan eventuell investering genomförs. Verksamheten med centrumvakter fortsätter under 2012,+250 tkr (totalt 370 tkr). Vänortskommittén ska senast i april 2012 återkomma med de behov som finns inför jubileumsutbytet med Kamen I enlighet med miljöprogrammet ska en elbil/elhybridbil införskaffas till bilpoolen under Teknisk nämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 2. Barn- och utbildningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 3. Kommentar: Reserverade medel under kommunfullmäktiges förfogande, 3289 tkr, överförs till barn- och utbildningsnämnden avseende införande av en tredje familjecentral, utökning av Aktivitet förebygger samt slopande av skolmåltidsavgifter inom gymnasieskolan.

30 30 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (10) Socialnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 4. Kommentar: - Nämndens utbildningsbudget utökas med 1000 tkr årligen genom överföring av reserverade medel under kommunfullmäktige. - Individ- och familjeomsorgens ungdomsgrupp utökas med 1,0 socialsekreterartjänst genom överföring av tidigare reserverade medel under kommunfullmäktige, 450 tkr. - Följande medel som reserverats under kommunfullmäktige får disponeras av nämnden genom särskild framställan: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, 1500 tkr. - Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, 2000 tkr. - Arbetskläder, 2000 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, 3598 tkr. - Anslag till en familjecentral, 500 tkr. - Den tredje familjecentralen, som planeras, ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram. - Kvinnofridsverksamheten ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram och kopplas till Kvinnojouren. - Som reserv avseende upphandling av extern vård 2013 avsätts tkr från 2013 och framåt. Beloppet reserveras under kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 5. Kommentar: - Kommunen övertar verksamheten vid Sveriges Järnvägsmuseum från Trafikverket fr.o.m Trafikverket medfinansierar verksamheten under fem år, med successiv avtrappning. Den årliga nettodriftkostnaden för kommunen uppgår till tkr 2012, tkr 2013 samt tkr För driftkostnader avseende f.d. Margretetorps skola avsätts 271 tkr årligen Byggnadsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 6. Kommentar: - Ny parkeringsnorm behöver tas fram som underlag vid planläggning och bygglovshantering. För ändamålet avsätts 200 tkr 2012.

31 31 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (10) Miljönämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 7. Kommentar: - Projektanställning avseende arbetet med att minska andelen enskilda avlopp finansieras genom återföring av medel som tidigare överförts till VA-kollektivet för motsvarande ändamål, totalt 750 tkr. - Budgetberedningen noterar att miljönämnden måste beakta möjligheten att öka andelen debiterbar tid för att önskad utökning av bemanningen på miljökontoret ska kunna genomföras. Räddningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 8. Kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 9. Kommentar: - na för lönerevisionen 2011 har budgeterats under kommunfullmäktige och skall nu fördelas på nämnderna i enlighet med tilläggsbudgeten för Budgetberedningens förslag till fördelning av kommunfullmäktiges reserv för personalkostnadsökningar 2011 framgår av bilaga 9A. - Det nya badhuset beräknas bli taget i drift under första kvartalet tkr avsätts för hyra av de funktioner som kommunen enligt avtal ska betala för. Driftkostnader för nuvarande bad avgår till stora delar, tkr, vilket innebär en årlig driftkostnadsökning på tkr netto. - Utav avsatt belopp för personalkostnadsökningar år 2012 ska tkr (på helårsbasis) öronmärkas för särskild satsning på pedagoger (förskollärare och lärare) med högskoleutbildning. - Reserverade medel för lönekostnadsökningar 2013 minskas med tkr till tkr och 2014 minskas med tkr till tkr. Radiosändningar från kommunfullmäktiges möten upphör när webb-tv-utsändningar införs, -22 tkr - Avtal inom socialnämndens verksamhet avseende extern vård löper ut under tkr avsätts under kommunfullmäktige från 2013 och framåt. - Följande medel har reserverats under kommunfullmäktige för socialnämndens verksamhet: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, tkr 2012 och tkr från Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, tkr. - Arbetskläder, tkr. - Familjecentral, 500 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, tkr. - Indexuppräkning externa avtal tkr 2013 samt tkr Höjning av utbildningsbudgeten med tkr från 2013.

32 32 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (10) - För volym-/verksamhetsutökningar inom barn- och utbildningsnämnden avsätts tkr För indexuppräkning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet avsätts tkr 2013 och tkr För nytt demensboende avsätts tkr 2013 och tkr Boendet beräknas kunna tas i drift under andra halvåret För drift av ny fotbollsarena fr.o.m. andra kvartalet 2014 avsätts tkr. - Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på tkr 2013 och tkr För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Kommunrevisorer Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 10. Valnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 11. Överförmyndarnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 12. Kommentar: Handläggartjänst avseende överförmyndarverksamheten utökas med 0,1 tjänst, +50 tkr årligen. Teknisk nämnd/avfallshantering Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 13. Teknisk nämnd/va-verk Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga Investeringsbudget år 2012 och investeringsplan åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 15. Kommentar: - Satsningen på ombyggnad av gator och vägar fortsätter med bl.a. Centrumprojektets tredje etapp. För ändamålet avsätts tkr årligen under perioden tkr avsätts under för utbyte av gatubelysning såsom armaturer och belysningsstolpar, vilket innebär väsentligt lägre energiförbrukning. Tekniska nämnden ska redovisa vilka besparingseffekterna blir inför budget 2013.

33 33 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (10) - Nuvarande Villanskolan kommer att ersättas av en ny skola inklusive grundsärskola. I projektet ingår också en ny idrottshall. Totalt avsätts tkr, varav tkr 2013 och tkr För nyanläggning av fyra träningsplaner till området i anslutning till den planerade nya fotbollsarenan avsätts tkr Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att inrymma lokaler för elevhälsan inom ramen för de skolinvesteringar som planernas och befintliga driftkostnader. - För satsningen En dator per elev inom barn- och utbildningsnämnden avsätts tkr årligen under Budgetberedningen konstaterar att frågan om eventuell ombyggnad av Klippanvägen, Kristian II:s väg och Heimdallgatan blir föremål för ställningstagande tidigast efter folkomröstning rörande trafikled vid Pyttebro-området. - Vad gäller investeringar avseende handikappanpassning av offentliga platser ska tekniska nämnden återkomma med specifikation över vilka åtgärder som planeras. - För gång- och cykelbro m.m. vid badhusområdet avsätts tkr 2012 och tkr Investeringar där tekniska nämnden är utförare av nämndernas beställningar kommer i samband med budgetens fastställande att överföras från respektive nämnd till tekniska nämnden. Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2012 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 4 Bidrag till föreningar Budgetberedningen föreslår att tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 16. Budgetberedningen föreslår vidare att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 16 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2012 med i bilaga 17 upptagna belopp.

34 34 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (10) 5 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för uthyrning av lägerskolan Gamlaholm fr.o.m fastställs enligt bilaga 18, att ny taxa för banhyror i badanläggningarna fr.o.m fastställs enligt bilaga 19, att nya parkeringsavgifter fr.o.m fastställs enligt bilaga 20, samt att parkeringszoner och parkeringstider fortsättningsvis beslutas av trafiknämnden, att förändring av gällande taxa för renhållning fr.o.m fastställs enligt bilaga 21, att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m fastställs enligt bilaga Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomföra översvämnings- och erosionsutredning. Utredningen ska resultera i en åtgärdsplan som leder till kostnadseffektiva lösningar med fokus på stränder, klitter och hamnpirar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till framtida användning av det markområde som bl.a. innefattar Åsboskolan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Detta kan komma att påverka ägardirektivet till bolaget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast

35 35 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (10) att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomlysa tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exkl. kost och lokalvård) samt vatten- och avloppsverksamheten. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som bör bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens personalutskott att se över regelverket för kommunfullmäktiges arvodering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Tekniska nämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden får i uppdrag att ge förslag till utveckling och finansiering av strand, strandpromenad, bryggor, kallbadhus m.m. inom konceptet Staden till havet kopplat till projekt Kraftsamling Ängelholm. Uppdraget skall återrapporteras senast Barn- och utbildningsnämnden Budgetberedningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast Socialnämnden Budgetberedningen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för vårdpersonal i syfte att snabbt öka utbildningsnivån. Målet är att 80 % av vårdpersonalen ska ha minst undersköterskeutbildning senast Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta tkr/år av tidigare reserverade medel och utöver detta ska nämnden tillskjuta ytterligare minst tkr/år inom sin budgetram. Nämnden uppmanas att ompröva aktuellt fullmäktigemål utifrån framtagen utbildningsplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast

36 36 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 9 (10) Kultur- och fritidsnämnden Budgetberedningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Byggnadsnämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Miljönämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,04 procent för år Fastställande av budget för år 2012 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2012 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2012 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2012 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 23, 24, 25 och 26, samt att kassaflödesbudget för år 2012 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 27, 28 och 29.

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2014-10-29, kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), 2012-10-31 kl 13:30-15:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

KOMPLETTERAD KALLELSE

KOMPLETTERAD KALLELSE KOMPLETTERAD KALLELSE KF Budget 2013-11-18 Skapad 2013-11-07 KALLELSE 2013-11-18 1 (1) Kommunfullmäktige Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-11-18, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Budget 2014 och flerårsplan

Budget 2014 och flerårsplan KF 210 Dnr 2013/361 Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Fastighet. Margaretetorp 2:21

Fastighet. Margaretetorp 2:21 D vir löt 1, 424- Förteckning över fastigheter som föreslås överlåtas Overforing Obj id Objektnamn Fastighet (1/R) 1066 Margaretetorps fd skola Margaretetorp 2:21 L 1100 Rebbelberga skola Magistern 5 R

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2016-11-21, kl. 16:00 21:30 Beslutande: Ersättare: Se nästa sida Se nästa sida Övriga närvarande: Lilian Eriksson, kommundirektör Fredrik Karlsson, budgetchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, 2011-10-24 kl 13:30-15:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

RESERVATION. EngelholmsPartiet reserverar sig härmed till förmån för eget överlämnat budgetförslag avseende budgetåret 2013 samt planåren

RESERVATION. EngelholmsPartiet reserverar sig härmed till förmån för eget överlämnat budgetförslag avseende budgetåret 2013 samt planåren EngelholmsPartiet Människan i fokus RESERVATION EngelholmsPartiet reserverar sig härmed till förmån för eget överlämnat budgetförslag avseende budgetåret 2013 samt planåren 2014-2015 Ängelho c::j7'~ C4-~

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

KSAU:s budgetförslag. Budget 2010 Plan

KSAU:s budgetförslag. Budget 2010 Plan KSAU:s budgetförslag Budget 2010 Plan 2011-2012 Årets resultat kommunen, mnkr 100,0 90,0 80,0 86,4 Årets resultat Balanskravsresultat 70,0 66,7 69,7 67,3 60,0 50,0 49,8 49,3 45,3 46,0 40,0 30,0 20,0 18,9

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 16:00 21:35

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 16:00 21:35 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2014-11-17, kl. 16:00 21:35 Beslutande: Se nästa sida Ersättare: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35 Beslutande: Se nästa sida Ersättare: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, enhetschef kansli Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2013-09-23 2013-09-25 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Klitterhus Havsbadshotell Förslag

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer:

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: 1 Plats och tid: 429, 2012-06-13 kl 08:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (KD) Karl-Otto

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid KALLELSE 2012-04-02 1 (1) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande övriga deltagare 20 april2015 kl. 09:00-16:00-21 april2015 kl. 09:00-14:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ann-Kah in Järåsen (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 ande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eva-Lotta Friberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 14:

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, Kl. 14: 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-09-05 Kl. 14:00 15.30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) BrittMarie Hansson (S) Daniel Jönsson (M) Linda

Läs mer