KALLELSE Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 16:00 Obs tiden! Sekreterare. Beslutsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2011-11-14. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-11-14, kl 16:00 Obs tiden! Sekreterare. Beslutsärenden"

Transkript

1 1 KALLELSE (1) Kommunfullmäktige Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 16:00 Obs tiden! Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Vid eventuella förhinder var god meddela kanslienheten, Suzanne Frej på telefon eller Rune Johansson Ordförande Lena Tebring Sekreterare Beslutsärenden Sid 1 Budget 2012 och flerårsplan /220 (Budgetförslaget som tidigare utdelats till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt delar av kommunfullmäktiges ledamöter översändes ej)

2 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349 Dnr 2011/220 Budget Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. Kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder om tre år. Beslutsunderlag Beslutsförslag till kommunstyrelsens budgetsammanträde 26 oktober 2011 med bilagor Protokollsutdrag KSAU 7 oktober 2011, 376 Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen med bilagor innehållande förslag till driftbudget 2012, investeringsbudget 2012 och plan för åren daterat Budget 2012 och plan , nämnders beslutsprotokoll och skrivelser m.m. Budget 2012 och flerårsplan Yrkanden om beslutsordning Ordföranden yrkar att arbetsutskottets förslag behandlas i följande ordning: 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5 och 6. Göran Larsson (M), Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (FP), Liss Böcker (C) och Ola Carlsson (M) instämmer. Karl-Otto Rosenqvist yrkar att arbetsutskottets förslag behandlas i följande ordning: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 och 7. BrittMarie Hansson (S), Stig Andersson (EP) och Patrik Ohlsson (S) instämmer. Propositioner och omröstning om beslutsordning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till eget förslag och dels bifall till Karl-Otto Rosenqvists (MP) m fl. förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller eget förslag till i vilken ordning arbetsutskottets förslag till beslut ska behandlas. Omröstning begärs och ordförande ställer följande omröstningsproposition. Ja- röst för bifall till ordförandens förslag och nej-röst för bifall till Karl-Otto Rosenqvists (MP) m fl. förslag. Just. sign. Utdragsbestyrkande

3 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x 7 6 Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till i vilken ordning arbetsutskottets förslag till beslut ska behandlas. Yrkanden om skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Robin Holmberg (M) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,04 procent enligt arbetsutskottets förslag. Eva Kullenberg (FP), Liss Böcker (C), Lennart Engström (KD), Göran Larsson (M) och Ola Carlsson (M) instämmer. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till Robin Holmberg (M) m fl. yrkande och att skattesatsen fastställs till 19,31 procent. Stig Andersson (EP) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,65 procent och att de minskade intäkterna planåren täcks genom skattehöjning. Patrik Ohlsson (SD) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,12 procent. Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår från att delta i beslutet. Just. sign. Utdragsbestyrkande

4 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Propositioner om skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till skattesats mot BrittMarie Hanssons (S) och Stig Anderssons (EP) samt Patrik Ohlssons (SD) förslag till skattesats. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ordförande utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag. För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på BrittMarie Hanssons (S), Stig Anderssons (EP) och Patrik Ohlssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller BrittMarie Hanssons (S) yrkande som motförslag. Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till skattesats mot BrittMarie Hanssons (S) förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till skattesats. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag till förmån för BrittMarie Hanssons (S) yrkande. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till skattesats. Just. sign. Utdragsbestyrkande

5 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Fortsättning Yrkanden om fastställande av budget 2012 och plan för åren ( 8 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Liss Böcker (C), Göran Larsson (M) instämmer. Stig Andersson (EP) yrkar avslag till att-sats 5 och att de minskade intäkterna planåren täcks genom skattehöjning, i övrigt avstår Stig Andersson (EP) till förmån för eget förslag till driftbudget och investeringsbudget. Patrik Ohlsson (SD) avstår till förmån för eget förslag till driftbudget och investeringsbudget. BrittMarie Hansson (S) avstår från till förmån för eget förslag till driftbudget. Karl-Otto Rosenqvist )(MP) avstår från att delta i beslutet. Propositioner om fastställande av budget 2012 och plan för åren ( 8 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 2. Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 3. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 3. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 4. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag till att-sats 5, dels avslag till arbetsutskottets förslag innebärande bifall till Stig Anderssons (EP) förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till att-sats 5. Ordföranden ställer till sist proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 6. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 6. Yrkanden om bidrag till föreningar ( 4 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ola Carlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att kultur- och fritidsnämndens budget skall tillföras kr från kommunens budgeterade resultat. Dessa kr skall gå till Jöns Hansson i Heagårdens Stiftelse som är en stiftelse som driver museum på Heagården i Munka Ljungby samt att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2. Göran Larsson (M), Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (KD), Stig Andersson (EP) och BrittMarie Hansson (S) instämmer. Just. sign. Utdragsbestyrkande

6 6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Yrkanden om nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens/ arbetsutskottets förslag) BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (KD), Liss Böcker (C) och Göran Larsson (M) instämmer. Stig Andersson yrkar bifall till alla att-satser förutom den andra och yrkar att denna ska finansieras genom minskning av kommunens budgeterade resultat. Propositioner om nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens / arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 1, 3, 4, 5 och 6. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1, 3, 4, 5 och 6. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 2. Yrkanden om uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag om uppdrag till KS) Liss Böcker (C) yrkar bifall till att-sats 1-7. Göran Larsson (M), Ola Carlsson (M), Lennart Engström (KD), Eva Kullenberg (FP), Stig Andersson (EP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. BrittMarie Hansson yrkar avslag till att-sats 4. Propositioner om uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag om uppdrag till KS) Ordföranden ställer först proposition på dels bifall, dels avslag till att-satserna 1, 2, 3, 5, 6 och 7. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1, 2, 3, 5, 6 och 7. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 4. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till att-sats 4. Nej-röst för avslag till attsats 4. Just. sign. Utdragsbestyrkande

7 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x Kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar Skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) att skattesatsen fastställs till 19,04 procent för år Fastställande av budget för år 2012 och plan för åren ( 8 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att driftbudget för år 2012 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, 2. att investeringsbudget för år 2012 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, Just. sign. Utdragsbestyrkande

8 8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. 3. att resultatbudget för år 2012 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 23, 24, 25 och 26, samt 4. att uppdatera budgeten avseende skatteintäkter, statsbidrag m.m. utifrån ny skatteprognos daterad vilket innebär ökade intäkter 2012 med 3,9 mnkr och minskade intäkter med 4,0 mnkr respektive 10,2 mnkr, bilaga 1 5. att de minskade intäkterna planåren 2013 och 2014 förutsätts täckas genom en organisationsutveckling inom nämnderna med motsvarande belopp, bilaga 1 6. att kassaflödesbudget för år 2012 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 27, 28 och 29. Upplåning ( 9 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att under år 2012 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt 2. att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2012 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Intern kontroll ( 10 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2012, bilaga 30. Investeringsbudget år 2012 och investeringsplan åren ( 3 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att det i budget 2012 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. Just. sign. Utdragsbestyrkande

9 9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Bidrag till föreningar ( 4 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 16 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2012 med i bilaga 17 upptagna belopp. 3. att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2, samt 4. att kultur- och fritidsnämnden tillförs kronor för bidrag till Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse från kommunens budgeterade resultat Nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att ny taxa för uthyrning av lägerskolan Gamlaholm fr.o.m fastställs enligt bilaga 18, 2. att ny taxa för banhyror i badanläggningarna fr.o.m fastställs enligt bilaga 19, 3. att nya parkeringsavgifter fr.o.m fastställs enligt bilaga 20, samt 4. att parkeringszoner och parkeringstider fortsättningsvis beslutas av trafiknämnden, 5. att förändring av gällande taxa för renhållning fr.o.m fastställs enligt bilaga 21, 6. att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m fastställs enligt bilaga 22. Just. sign. Utdragsbestyrkande

10 10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen 1. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomföra översvämnings- och erosionsutredning. Utredningen ska resultera i en åtgärdsplan som leder till kostnadseffektiva lösningar med fokus på stränder, klitter och hamnpirar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till framtida användning av det markområde som bl.a. innefattar Åsboskolan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. 4. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Detta kan komma att påverka ägardirektivet till bolaget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomlysa tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exkl. kost och lokalvård) samt vatten- och avloppsverksamheten. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som bör bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Just. sign. Utdragsbestyrkande

11 11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. 7. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens personalutskott att se över regelverket för kommunfullmäktiges arvodering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Tekniska nämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden får i uppdrag att ge förslag till utveckling och finansiering av strand, strandpromenad, bryggor, kallbadhus m.m. inom konceptet Staden till havet kopplat till projekt Kraftsamling Ängelholm. Uppdraget skall återrapporteras senast Barn- och utbildningsnämnden 1. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast Socialnämnden 1. att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för vårdpersonal i syfte att snabbt öka utbildningsnivån. Målet är att 80 % av vårdpersonalen ska ha minst undersköterskeutbildning senast Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta tkr/år av tidigare reserverade medel och utöver detta ska nämnden tillskjuta ytterligare minst tkr/år inom sin budgetram. Nämnden uppmanas att ompröva aktuellt fullmäktigemål utifrån framtagen utbildningsplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Just. sign. Utdragsbestyrkande

12 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts Kultur- och fritidsnämnden 1. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Byggnadsnämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Miljönämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Reservationer BrittMarie Hansson (S), Bengt Sävström (S) och Lars-Olle Tuvesson (S) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 A Stig Andersson (EP) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 B Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till beslut till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 C Stig Andersson (EP) reserverar sig mot fastställande av budget för år 2012 och plan för åren enligt 8 att-sats 5 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Stig Andersson (EP) reserverar sig mot nya och alternativt förändrade taxor och avgifter enligt 5 att-sats 2 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Just. sign. Utdragsbestyrkande

13 13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. BrittMarie Hansson (S), Bengt Sävström (S) och Lars-Olle Tuvesson (S) reserverar sig mot uppdrag till nämnder, kommunstyrelsen, enligt 6 att-sats 4 till förmån för eget förslag. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Just. sign. Utdragsbestyrkande

14 14 Beslutsförslag till kommunstyrelsens budgetsammanträde Att uppdatera budgeten avseende skatteintäkter, statsbidrag m.m. utifrån ny skatteprognos daterad , vilket innebär ökade intäkter 2012 med 3,9 mnkr och minskade intäkter 2013 och 2014 med 4,0 mnkr resp. 10,2 mnkr, bilaga 1, Att de minskade intäkterna planåren 2013 och 2014 förutsätts täckas genom en organisationsutveckling inom nämnderna med motsvarande belopp, bilaga 1, samt Att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2. IksIunf till kommoogyreken: InitlgeNamm. råda

15 15 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Kommunstyrelsens budgetsammanträde - förslag till ändringar (tkr) BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 Total Intäkter Netto FINANSIERING Intäkter Netto Kommunalskatt Intäkter KS :Ny skatteprognos cirk 11: Netto Statligt utjämningsbidrag Intäkter KS: Ny skatteprognos cirk 11: Netto Regleringsbidrag/-avgift Intäkter KS: Ny skatteprognos cirk 11: KS: Ny skatteprognos cirk 11: Netto Kostnadsutjämn.bidrag/-avgift Intäkter KS :Ny skatteprognos cirk 11: KS :Ny skatteprognos cirk 11: Netto Avgift utjämning LSS KS: Ny skatteprognos cirk 11: Netto KOMMUNFULLMÄKTIGE Netto Organisationsutveckling KS :Justerat belopp organisationsutv Netto Rbl2drift diverse ks Sida 1

16 16 Kommunstyrelsen/bidrag till föreningar och organisationer 2012 VERKSAMHETSOMRÅDE: 77 SOCIAL HEMTJÄNST 779 Föreningsbidrag Ändringar i fet/kursiv stil Förening Bidrag Beslut Kr Ängelholms Pensionärsförening PRO Sveriges Pensionärers Riksförbund,SPRF föreningen upphör SPF Pensionärsförening avd Strövelstorps-Ausås Pensionärsförening Hjärnarps-Tåstarps SPF Hjärnarps-Tåstarps PRO SPF Barkåkra PRO Barkåkra Munka Ljungby PRO SPF Munka Ängelholms Astma/Allergiförening Sv Psoriasisförb, Bjäre - Åsbo lokalavdelning SRF Synskadades förening Nordvästra Skånes Reumatikerförening Hörselskadades lokalavdelning Hjärt och Lungsjukas förening NHR Nordvästra Skåne DHR Ängelholmsavdelningen FUB i Ängelholm Ängelholms Parkinsonförening tillkommande ansökan Handikappföreningarnas Samarbetsråd RTP-Riksförbundet för trafik- och polioskadade Föräldraförening-en för Dyslektiska barn 0 - tillkommande ansökan, 19 medlemmar folkbokförda i Ängelholm Nordvästra Skånes Diabetesförening ej sökt SUMMA BIDRAG Interna hyror Karlslunds gård Pensionärsgård, Vejbystrand TOTALT Föreningar med minst 3() medlemmar, som är folkbokförda i Ängelholms kommun per , erhåller bidrag med 33 kr per medlem.

17 17 Mats Bengtsson EK Från: Hans Schorling Skickat: den 24 oktober :36 Till: Mats Bengtsson EK Ämne: VB: Föreningsbidrag 2012 För kännedom http: / /www. av dll. angelholm. sprf. se / Med vänlig hälsning Hans Schörling Fritidsintendent Kultur- och fritidsförvaltningen Ängelholms kommun, Ängelholm Skickat: den 21 oktober :48 Till: Hans Schorling Ämne: Föreningsbidrag 2012 Från: Familjen Svantesson Hej! Med anledning av att SPRF avd 11 i Ängelholm kommer att upplösas fr o m ber vi att få ta tillbaka vår ansökan om föreningsbidrag för Hälsningar Styrelsen/Helene Svantesson, kassör

18 18 ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG ÄNGELHOLMS KOMMUN Bidragsår Kuitur & Fritid Angeihofms kommun Ank 2M1 iø Q Förening //ep )1 tel: r q/0/ C i 0,/ r".14-4e.ros(. Adress ' postadress /9S Hemsida mailadress. P f.!...&.1 h/c; Bankgiro Bankkonto 6' , 6 9- ö Ordförande kn ; e? Adress.r4 f.i14.-.(1-11, /690 /a kid ek 6 Kontaktperson i Medlemsantal 9.6' varav 6 2 är folkbokförda i Ängelholms kommun per Medlemslista innehållande namn, personnummer och adress på de medlemmar som ligger tillgrund för ansökan ska bifogas ansökan. Gäller ej för hembygdsföreningar och kulturella föreningar Bidrag sökes med 6e.6D kronor f--d a - 4" h a (/å / /474 n bp vis"4- /t // b.1"? 31-e Pa a-4/ 1.r «44_ oc 4 k 4- Kontrollera noga att alla uppgifter är ifyllda och att alla bilagor är bifogade då ej komplett ansökan kommer att avslås. Underskrift ordförande plusgiro Bifogas ansökan: Budget 2011 Bokslut 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Revisionsberättelse 2010 Medlemslista Protokoll avseende medlemsavgift..cf postadress.... tel : OY g 6 Motivering 'n. d e- I Q r ic is".<4 bl it ko 4- f'7 Q ele nsandes senas 201V Ansökan insändes till: Ängelholms kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Box Ängelholm 764 6,962 jg- Ovanstående personuppgifter används av kultur - och fritidsnämnden. Uppgifterna ligger till grund för beviljande av bidrag samt att hålla kontaktpersoner aktuella. Uppgifterna om föreningsadress och kontaktpersoner kommer att läggas ut i vårt föreningsregister på Internet. Är du intresserad av vilka uppgifter som finns om dig är du välkommen att höra av dig. n g j bp m Telefon Intemet

19 19 ÄNGELHOLMS KOMMUN Förening c/o Ank, Kultur & Fritid Angelhoirns kommun 2( )67,--,v,g2,,,, -74 h42/2t9,,f2 &6-7//., ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG Bidragsår 2011 J (1 9 6(tAci ,7ä1ctrct ye6;ry,-,. tel ök-( (.4, Ver'eDn CcA v Soy Adress Hemsida rt \-) postadress 7,2- s X-1, V \ t mailadress j,,y16,,r,("( Bankgiro Bankkonto a plusgiro T , \je tionk( A Pe e- Ordförande. tel: k" (c,,, Kontaktperson ( ar, rla Pi ii 53'9'.\ tel: DR --g g 3-9 efool 7:9" - 1/4..)3 - ( s- Medlemsantal (9 som är folkbokförda i Ängelholms kommun per t- Medlemslista innehållande namn, personnummer och adress på de medlemmar som ligger tillgrund för ansökan ska bifogas ansökan. Gäller ej för studieförbund. Bidrag sökes med t kronor Motivering V' t(.å A v\neaveke Ink e+ bi,(1k_ I otvart. Oc "1 sr ö,1". t,). S 0 C in i g "(49. StAt.pkt s.00"" c< ( t pne-åk c" v. 10( (\t Ouk +; C41(Ävi., r- V. G5r C, rly Stx,!(&l tot...16, eltt., D i A, y etlt os "47s u..,.4) Kontrollera noga att alla uppgifter är ifyllda och att alla bilagor är bifogade då ej komplett sökan ko er att avslås. Underskrift o dförande Bifogas ansökan: Ansökan insändes till: Budget 2010 Ängelholms kommun Bokslut 2009 Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetsberättelse 2009 Box 1070 Revisionsberättelse Ängelholm Medlemslista (ej studieförbund) Protokoll avseende medlemsavgift (ej studieförbund) Verksamhetsvolym (antal kulturprogram och antal studietimmar) endast studieförbund fins,andus senast den ffiffifillll 1 90 Ovanstående personuppgifter används av kultur - och fritidsnämnden. Uppgifterna ligger till grund för beviljande av bidrag samt att hålla kontaktpersoner aktuella. Uppgifterna om föreningsadress och kontaktpersoner kommer att läggas ut i vårt föreningsregister på Intemet. Är du intresserad av vilka uppgifter

20 e_s 20 '311cAc_ 2IA g_ KS , Budget år 2012 BUN + 4,547 milj Elevhälsan, 1 tjänst Lärartäthet, Gymnasiet Barnomsorg obekväm arbetstid Nattis Fritidspedagoger Modellskolan, 1 befattning Kulturskolan, 1 gitarrlärare Avgår vårdnadsbidraget 0, 482 milj 2, 055 milj 0, 650 milj 0, 960 milj 1, 700 milj 0, 450 milj 0, 450 milj -2, 200 milj Soc + 9, 750 milj Förstärkt resurs bg rådgivning 0, 250 milj SoL-placeringar 3, 000 milj Förstärkt resurs öppenvård missbrukare 1, 000 milj Syn/hörselinstruktör 0, 300 milj Tekniska hjälpmedel 0, 400 milj Personligt ombud 0, 300 milj Personal inom äldre/handikappomsorgen och psykiatrin 2, 000 milj IT-vht 0, 500 milj Dagverksamhet Härbärget 1, 000 milj Finsam inrättas 0, 500 milj Kommunikatör/informatör 0, 500 milj KS + 1, 272 milj Projekt för arbetslös ungdom RönneA, skötsel mm KF radiosändningar Handl överförmynd Tekniska nämnden + 2, 200 milj Fastighetsunderhåll Badstränder 0, 500 milj 0, 500 milj 0, 022 milj 0, 250 milj 2, 000 milj 0, 200 milj Kultur- och Fritidsnämnden + 1, 000 milj Studieförbunden 0, 300 milj Socialdemokraterna i Ängelholm Socialdemokraterna, Södra vägen 3-7, Ängelholm Telefon E-post 1 Sid 1 [3]

21 Investeringsbidrag till föreningar Mobila teamet (fritidsverksamhet) Vejby badet 0, 100 milj 0, 100 milj 0, 500 milj Miljönämnden + 0, 300 milj Utökat tillsynsansvar, 0,5 tjänst tobak och läkemedel 0, 300 milj Detta innebär att vi yrkar avslag på följande punkt i budgetberedningens protokoll: 2,200 milj Vårdnadsbidrag Dessa yrkanden innehåller ca 19,069 milj kronor utöver det från majoriteten framlagda förslaget till budget 2012 varför (S) yrkar på en skattehöjning med 27 öre. Dessutom ifrågasätter vi uppdraget att försälja AB Ängelholmshems fastigheter! Framför allt om detta avser hyresfastigheterna inom allmännyttan. Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen ty(~11 /7/-)--1, BrittMarie Hansson (S)oppositionsråd en s årtlt\(s) dam Lars-011e Tuvesson (S) Socialdemokraterna i Ängelholm Socialdemokraterna, Södra vägen 3-7, Ängelholm I Telefon E-post Sid 2 [3]

22 22 EngelholmsPartiet Människan i fokus RESERVATION EngelholmsPartiet reserverar sig till förmån för eget förslag avseende Ängelholms kommuns budget för år 2012 samt för planåren Ängelholm den 26 oktober 2011

23 23 EngelholmsPartiet förslag till förändringar av driftsbudget, avseende budgetåret x Kommunstyrelsen. Höjning föreningsbidrag Projekt arbetslös ungdom 150 kkr 500 " 650 kkr x x Tekniska nämnden Ökat underhåll badstränder 200 " Kollektivtrafik stadsbusslinje " Arbetsmiljöinvesteringar 200 " Gator o vägar/ förbättrat underhåll " Parkytor 650 " kkr Barn och utbildningsnämnden Grundskolan/ 25,0 nya lärartjänster kkr Gymnasieskolan/ 4,0 nya lärartjänster " Särskolan/ 5,0 nya tjänster " Elevhälsan/ 1,0 ny tjänst 450 " Fritidspedagoger/ 8,0 nya tjänster " Skolkurator 2,0 nya tjänster " Lönerevision anställda utöver avtal " kkr Socialnämnden Personalförstärkningar/ 8,0 tjänster inom vården kkr Syn och hörselinstruktör 1,0 tjänst 450" Inrättande av Finsam 500 " SoL placeringar " kkr x Kultur och Fritidsnämnden Vejbybadet öppet för allmänheten 300 kkr Sänkning av lokal/plan/banhyror 500 " Investeringsbidrag föreningar 200 " Mobila Fritidsgårdar 100" Hyresfria lokaler för föreningars ungdomsverksamhet " kkr x x Byggnadsnämnden AGS-utrustning Tillgänglighetsguide ajourhållning Räddningsnämnden Lönerevision brandmän 150 kkr 150 " 300 kkr 500 kkr 500 kkr x Överförmydarnämnden Ökning 0,4 tjänster 208 kkr 208 kkr

24 24 Totalt yrkanden utöver majoritetens budgetförslag kkr Finansiering: EngelholmsPartiet föreslår en skattehöjning på 61,17 öre. För EngelholmsPartiet SticYAri ersson

25 25 EngelholmsPartiet förslag till förändringar av investeringsbudget, avseende år 2012 samt planåren Investeringsbudget x Tekniska nämnden - Ny broförbindelse över Rönneå - Ränne Å/ Upprustning Å-slingan kkr " kkr " kkr " x Socialnämnden - Änglamark 2100 kkr 0 kkr 0 kkr x x Kultur och Fritidsnämnden - Kostgräsplan för fotboll/ östra kommundelen 0 kkr kkr 0 kkr - Vejbybadet upprustning " 0 " 0 " Räddningsnämnd - CAFs släcksystem ny brandbil 600 kkr 0 kkr 0 kkr Totala yrkanden utöver KS budgetförslag kkr 500 kkr kkr För Engelhol sp rtiet Stig n ersson

26 26 g\ 1a6c., ICS TA C Stiefijedei/Kokrate,rfrta/ Budget för Ängelholms kommun 2012, plan för Ändringsyrkanden gentemot budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnden 2 poster ur S-yrkande: +0,65 milj kr 1,0 befattning barnomsorg kvällar och helger +0,96 milj kr 1,0 befattning barnomsorg nätter S:a +1,61 milj kr I övrigt bifall budgetberedningens förslag Socialnämnden 3 poster ur S-yrkande: Aterupprättande av syn- hörselinstruktör +0,3 milj Subvention av tekniska hjälpmedel, som tidigare +0,5 milj Förstärkta resurser dagverksamhet härbärge +1,0 milj Förstärkta personalsatstningar inom äldreomsorg, handikappomsorg och psykiatri +2,0 milj (halva summan jämfört med S) S:a 3,8 milj kr I övrigt bifall budgetberedningens förslag

27 27 Kultur- och Fritidsnämnden Neddragning på konstinköp i investeringsbudget frän 0,2 milj kr per år till 0,1 milj kr per år. Vi uppfattar detta som en löpande årlig kostnad, varför vi betraktar besparingen i driftbudgetsammanhanget. S:a - 0,1 milj kr Summering driftsbudget Driftsbudget: BUN: +1,61 milj kr SOC: +3,8 milj kr Summa: +5,41 milj kr Från ovanstående dras 0,1 milj kr frän ärlig kostnad i KOF's investeringsbudget Summa: +5,31 milj kr Dessa 5,31 milj kr extra, finansierar vi med en höjning av kommunalskatten med 8 öre. Patrik Ohlsson För SD i Ängelholms kommunstyrelse

28 28 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Margretetorps Gästgifvaregård Förslag till budget för år 2012 och ekonomisk flerårsplan för åren Åsa Herbst (m) Liss Böcker (c) Eva Kullenberg (fp) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Jan-Inge Hansson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom 1 Förslag till budget för år 2012 och plan för åren Inledning Med budgetberedning menas i dessa anteckningar alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat ( 129) om budgetramar för perioden Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgare, ekonomi, verksamhet och utveckling. Varje nämnd har också tagit fram minst en kvalitetsdeklaration. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2014 är att ramnivån är densamma som för år Driftbudget för år 2012 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till driftbudget- och plan: Kommunstyrelse Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 1.

29 29 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (10) Kommentar: Nytt centralarkiv bedöms tas i drift tidigast 2013, -280 tkr För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 865 tkr 2012, totalt tkr. För evenemangsatsningar avsätts ytterligare 274 tkr 2012 (inkl videokonstfestival) samt 124 tkr årligen under Styrgruppen för Fairtrade City erhåller förstärkning med 14 tkr årligen. Anslag för förberedelser avseende Ängelholm 500 år år 2016 reduceras till följd av det ansträngda ekonomiska läget, där kärnverksamheterna i första hand måste prioriteras, tkr 2012 och tkr För översvämnings- och erosionsutredning avsätts 250 tkr Anslagna medel för översiktsplanearbete 2011 flyttas fram till 2013, 150 tkr. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med 250 tkr Anslaget för kommunutveckling utökas med 300 tkr 2012 avseende kostnader för genomlysning av tekniska nämndens verksamhetsområden. Tjänst som arkitekt avvecklas med hänsyn till rådande ekonomiska läge samt att den inte är långsiktigt finansierad. Driftkostnader för katastrofplanering IT, +120 tkr årligen. Kommunledningskontoret ska undersöka alternativ till egen drift innan eventuell investering genomförs. Verksamheten med centrumvakter fortsätter under 2012,+250 tkr (totalt 370 tkr). Vänortskommittén ska senast i april 2012 återkomma med de behov som finns inför jubileumsutbytet med Kamen I enlighet med miljöprogrammet ska en elbil/elhybridbil införskaffas till bilpoolen under Teknisk nämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 2. Barn- och utbildningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 3. Kommentar: Reserverade medel under kommunfullmäktiges förfogande, 3289 tkr, överförs till barn- och utbildningsnämnden avseende införande av en tredje familjecentral, utökning av Aktivitet förebygger samt slopande av skolmåltidsavgifter inom gymnasieskolan.

30 30 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (10) Socialnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 4. Kommentar: - Nämndens utbildningsbudget utökas med 1000 tkr årligen genom överföring av reserverade medel under kommunfullmäktige. - Individ- och familjeomsorgens ungdomsgrupp utökas med 1,0 socialsekreterartjänst genom överföring av tidigare reserverade medel under kommunfullmäktige, 450 tkr. - Följande medel som reserverats under kommunfullmäktige får disponeras av nämnden genom särskild framställan: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, 1500 tkr. - Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, 2000 tkr. - Arbetskläder, 2000 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, 3598 tkr. - Anslag till en familjecentral, 500 tkr. - Den tredje familjecentralen, som planeras, ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram. - Kvinnofridsverksamheten ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram och kopplas till Kvinnojouren. - Som reserv avseende upphandling av extern vård 2013 avsätts tkr från 2013 och framåt. Beloppet reserveras under kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 5. Kommentar: - Kommunen övertar verksamheten vid Sveriges Järnvägsmuseum från Trafikverket fr.o.m Trafikverket medfinansierar verksamheten under fem år, med successiv avtrappning. Den årliga nettodriftkostnaden för kommunen uppgår till tkr 2012, tkr 2013 samt tkr För driftkostnader avseende f.d. Margretetorps skola avsätts 271 tkr årligen Byggnadsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 6. Kommentar: - Ny parkeringsnorm behöver tas fram som underlag vid planläggning och bygglovshantering. För ändamålet avsätts 200 tkr 2012.

31 31 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (10) Miljönämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 7. Kommentar: - Projektanställning avseende arbetet med att minska andelen enskilda avlopp finansieras genom återföring av medel som tidigare överförts till VA-kollektivet för motsvarande ändamål, totalt 750 tkr. - Budgetberedningen noterar att miljönämnden måste beakta möjligheten att öka andelen debiterbar tid för att önskad utökning av bemanningen på miljökontoret ska kunna genomföras. Räddningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 8. Kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 9. Kommentar: - na för lönerevisionen 2011 har budgeterats under kommunfullmäktige och skall nu fördelas på nämnderna i enlighet med tilläggsbudgeten för Budgetberedningens förslag till fördelning av kommunfullmäktiges reserv för personalkostnadsökningar 2011 framgår av bilaga 9A. - Det nya badhuset beräknas bli taget i drift under första kvartalet tkr avsätts för hyra av de funktioner som kommunen enligt avtal ska betala för. Driftkostnader för nuvarande bad avgår till stora delar, tkr, vilket innebär en årlig driftkostnadsökning på tkr netto. - Utav avsatt belopp för personalkostnadsökningar år 2012 ska tkr (på helårsbasis) öronmärkas för särskild satsning på pedagoger (förskollärare och lärare) med högskoleutbildning. - Reserverade medel för lönekostnadsökningar 2013 minskas med tkr till tkr och 2014 minskas med tkr till tkr. Radiosändningar från kommunfullmäktiges möten upphör när webb-tv-utsändningar införs, -22 tkr - Avtal inom socialnämndens verksamhet avseende extern vård löper ut under tkr avsätts under kommunfullmäktige från 2013 och framåt. - Följande medel har reserverats under kommunfullmäktige för socialnämndens verksamhet: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, tkr 2012 och tkr från Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, tkr. - Arbetskläder, tkr. - Familjecentral, 500 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, tkr. - Indexuppräkning externa avtal tkr 2013 samt tkr Höjning av utbildningsbudgeten med tkr från 2013.

32 32 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (10) - För volym-/verksamhetsutökningar inom barn- och utbildningsnämnden avsätts tkr För indexuppräkning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet avsätts tkr 2013 och tkr För nytt demensboende avsätts tkr 2013 och tkr Boendet beräknas kunna tas i drift under andra halvåret För drift av ny fotbollsarena fr.o.m. andra kvartalet 2014 avsätts tkr. - Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på tkr 2013 och tkr För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Kommunrevisorer Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 10. Valnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 11. Överförmyndarnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 12. Kommentar: Handläggartjänst avseende överförmyndarverksamheten utökas med 0,1 tjänst, +50 tkr årligen. Teknisk nämnd/avfallshantering Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 13. Teknisk nämnd/va-verk Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga Investeringsbudget år 2012 och investeringsplan åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 15. Kommentar: - Satsningen på ombyggnad av gator och vägar fortsätter med bl.a. Centrumprojektets tredje etapp. För ändamålet avsätts tkr årligen under perioden tkr avsätts under för utbyte av gatubelysning såsom armaturer och belysningsstolpar, vilket innebär väsentligt lägre energiförbrukning. Tekniska nämnden ska redovisa vilka besparingseffekterna blir inför budget 2013.

33 33 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (10) - Nuvarande Villanskolan kommer att ersättas av en ny skola inklusive grundsärskola. I projektet ingår också en ny idrottshall. Totalt avsätts tkr, varav tkr 2013 och tkr För nyanläggning av fyra träningsplaner till området i anslutning till den planerade nya fotbollsarenan avsätts tkr Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att inrymma lokaler för elevhälsan inom ramen för de skolinvesteringar som planernas och befintliga driftkostnader. - För satsningen En dator per elev inom barn- och utbildningsnämnden avsätts tkr årligen under Budgetberedningen konstaterar att frågan om eventuell ombyggnad av Klippanvägen, Kristian II:s väg och Heimdallgatan blir föremål för ställningstagande tidigast efter folkomröstning rörande trafikled vid Pyttebro-området. - Vad gäller investeringar avseende handikappanpassning av offentliga platser ska tekniska nämnden återkomma med specifikation över vilka åtgärder som planeras. - För gång- och cykelbro m.m. vid badhusområdet avsätts tkr 2012 och tkr Investeringar där tekniska nämnden är utförare av nämndernas beställningar kommer i samband med budgetens fastställande att överföras från respektive nämnd till tekniska nämnden. Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2012 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 4 Bidrag till föreningar Budgetberedningen föreslår att tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 16. Budgetberedningen föreslår vidare att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 16 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2012 med i bilaga 17 upptagna belopp.

34 34 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (10) 5 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för uthyrning av lägerskolan Gamlaholm fr.o.m fastställs enligt bilaga 18, att ny taxa för banhyror i badanläggningarna fr.o.m fastställs enligt bilaga 19, att nya parkeringsavgifter fr.o.m fastställs enligt bilaga 20, samt att parkeringszoner och parkeringstider fortsättningsvis beslutas av trafiknämnden, att förändring av gällande taxa för renhållning fr.o.m fastställs enligt bilaga 21, att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m fastställs enligt bilaga Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomföra översvämnings- och erosionsutredning. Utredningen ska resultera i en åtgärdsplan som leder till kostnadseffektiva lösningar med fokus på stränder, klitter och hamnpirar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till framtida användning av det markområde som bl.a. innefattar Åsboskolan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Detta kan komma att påverka ägardirektivet till bolaget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast

35 35 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (10) att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomlysa tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exkl. kost och lokalvård) samt vatten- och avloppsverksamheten. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som bör bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens personalutskott att se över regelverket för kommunfullmäktiges arvodering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Tekniska nämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden får i uppdrag att ge förslag till utveckling och finansiering av strand, strandpromenad, bryggor, kallbadhus m.m. inom konceptet Staden till havet kopplat till projekt Kraftsamling Ängelholm. Uppdraget skall återrapporteras senast Barn- och utbildningsnämnden Budgetberedningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast Socialnämnden Budgetberedningen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för vårdpersonal i syfte att snabbt öka utbildningsnivån. Målet är att 80 % av vårdpersonalen ska ha minst undersköterskeutbildning senast Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta tkr/år av tidigare reserverade medel och utöver detta ska nämnden tillskjuta ytterligare minst tkr/år inom sin budgetram. Nämnden uppmanas att ompröva aktuellt fullmäktigemål utifrån framtagen utbildningsplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast

36 36 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 9 (10) Kultur- och fritidsnämnden Budgetberedningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Byggnadsnämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Miljönämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,04 procent för år Fastställande av budget för år 2012 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2012 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2012 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2012 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 23, 24, 25 och 26, samt att kassaflödesbudget för år 2012 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 27, 28 och 29.

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2013-09-23 2013-09-25 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Klitterhus Havsbadshotell Förslag

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordf Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Anna Mörée (M), tjg ers för

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M)

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-11-28, kl. 13.30-15.50 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Föredragande 94 Utses att

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: 28-48. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: 28-48. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 27 januari 2010 klockan 13.00 16.30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-11-01 337 Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Martin Märgelbrink (FP) tjg. ersättare för Charlotte Engblom (FP) Eva-Lena Lindell

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer