KALLELSE Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 16:00 Obs tiden! Sekreterare. Beslutsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2011-11-14. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-11-14, kl 16:00 Obs tiden! Sekreterare. Beslutsärenden"

Transkript

1 1 KALLELSE (1) Kommunfullmäktige Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 16:00 Obs tiden! Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Vid eventuella förhinder var god meddela kanslienheten, Suzanne Frej på telefon eller Rune Johansson Ordförande Lena Tebring Sekreterare Beslutsärenden Sid 1 Budget 2012 och flerårsplan /220 (Budgetförslaget som tidigare utdelats till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt delar av kommunfullmäktiges ledamöter översändes ej)

2 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349 Dnr 2011/220 Budget Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. Kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder om tre år. Beslutsunderlag Beslutsförslag till kommunstyrelsens budgetsammanträde 26 oktober 2011 med bilagor Protokollsutdrag KSAU 7 oktober 2011, 376 Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen med bilagor innehållande förslag till driftbudget 2012, investeringsbudget 2012 och plan för åren daterat Budget 2012 och plan , nämnders beslutsprotokoll och skrivelser m.m. Budget 2012 och flerårsplan Yrkanden om beslutsordning Ordföranden yrkar att arbetsutskottets förslag behandlas i följande ordning: 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5 och 6. Göran Larsson (M), Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (FP), Liss Böcker (C) och Ola Carlsson (M) instämmer. Karl-Otto Rosenqvist yrkar att arbetsutskottets förslag behandlas i följande ordning: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 och 7. BrittMarie Hansson (S), Stig Andersson (EP) och Patrik Ohlsson (S) instämmer. Propositioner och omröstning om beslutsordning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till eget förslag och dels bifall till Karl-Otto Rosenqvists (MP) m fl. förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller eget förslag till i vilken ordning arbetsutskottets förslag till beslut ska behandlas. Omröstning begärs och ordförande ställer följande omröstningsproposition. Ja- röst för bifall till ordförandens förslag och nej-röst för bifall till Karl-Otto Rosenqvists (MP) m fl. förslag. Just. sign. Utdragsbestyrkande

3 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x 7 6 Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till i vilken ordning arbetsutskottets förslag till beslut ska behandlas. Yrkanden om skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Robin Holmberg (M) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,04 procent enligt arbetsutskottets förslag. Eva Kullenberg (FP), Liss Böcker (C), Lennart Engström (KD), Göran Larsson (M) och Ola Carlsson (M) instämmer. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till Robin Holmberg (M) m fl. yrkande och att skattesatsen fastställs till 19,31 procent. Stig Andersson (EP) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,65 procent och att de minskade intäkterna planåren täcks genom skattehöjning. Patrik Ohlsson (SD) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,12 procent. Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår från att delta i beslutet. Just. sign. Utdragsbestyrkande

4 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Propositioner om skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till skattesats mot BrittMarie Hanssons (S) och Stig Anderssons (EP) samt Patrik Ohlssons (SD) förslag till skattesats. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ordförande utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag. För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på BrittMarie Hanssons (S), Stig Anderssons (EP) och Patrik Ohlssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller BrittMarie Hanssons (S) yrkande som motförslag. Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till skattesats mot BrittMarie Hanssons (S) förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till skattesats. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag till förmån för BrittMarie Hanssons (S) yrkande. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till skattesats. Just. sign. Utdragsbestyrkande

5 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Fortsättning Yrkanden om fastställande av budget 2012 och plan för åren ( 8 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Liss Böcker (C), Göran Larsson (M) instämmer. Stig Andersson (EP) yrkar avslag till att-sats 5 och att de minskade intäkterna planåren täcks genom skattehöjning, i övrigt avstår Stig Andersson (EP) till förmån för eget förslag till driftbudget och investeringsbudget. Patrik Ohlsson (SD) avstår till förmån för eget förslag till driftbudget och investeringsbudget. BrittMarie Hansson (S) avstår från till förmån för eget förslag till driftbudget. Karl-Otto Rosenqvist )(MP) avstår från att delta i beslutet. Propositioner om fastställande av budget 2012 och plan för åren ( 8 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 2. Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 3. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 3. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 4. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag till att-sats 5, dels avslag till arbetsutskottets förslag innebärande bifall till Stig Anderssons (EP) förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till att-sats 5. Ordföranden ställer till sist proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 6. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 6. Yrkanden om bidrag till föreningar ( 4 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ola Carlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att kultur- och fritidsnämndens budget skall tillföras kr från kommunens budgeterade resultat. Dessa kr skall gå till Jöns Hansson i Heagårdens Stiftelse som är en stiftelse som driver museum på Heagården i Munka Ljungby samt att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2. Göran Larsson (M), Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (KD), Stig Andersson (EP) och BrittMarie Hansson (S) instämmer. Just. sign. Utdragsbestyrkande

6 6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Yrkanden om nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens/ arbetsutskottets förslag) BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (KD), Liss Böcker (C) och Göran Larsson (M) instämmer. Stig Andersson yrkar bifall till alla att-satser förutom den andra och yrkar att denna ska finansieras genom minskning av kommunens budgeterade resultat. Propositioner om nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens / arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 1, 3, 4, 5 och 6. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1, 3, 4, 5 och 6. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 2. Yrkanden om uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag om uppdrag till KS) Liss Böcker (C) yrkar bifall till att-sats 1-7. Göran Larsson (M), Ola Carlsson (M), Lennart Engström (KD), Eva Kullenberg (FP), Stig Andersson (EP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. BrittMarie Hansson yrkar avslag till att-sats 4. Propositioner om uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag om uppdrag till KS) Ordföranden ställer först proposition på dels bifall, dels avslag till att-satserna 1, 2, 3, 5, 6 och 7. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1, 2, 3, 5, 6 och 7. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 4. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till att-sats 4. Nej-röst för avslag till attsats 4. Just. sign. Utdragsbestyrkande

7 7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x Kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar Skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) att skattesatsen fastställs till 19,04 procent för år Fastställande av budget för år 2012 och plan för åren ( 8 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att driftbudget för år 2012 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, 2. att investeringsbudget för år 2012 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, Just. sign. Utdragsbestyrkande

8 8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. 3. att resultatbudget för år 2012 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 23, 24, 25 och 26, samt 4. att uppdatera budgeten avseende skatteintäkter, statsbidrag m.m. utifrån ny skatteprognos daterad vilket innebär ökade intäkter 2012 med 3,9 mnkr och minskade intäkter med 4,0 mnkr respektive 10,2 mnkr, bilaga 1 5. att de minskade intäkterna planåren 2013 och 2014 förutsätts täckas genom en organisationsutveckling inom nämnderna med motsvarande belopp, bilaga 1 6. att kassaflödesbudget för år 2012 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 27, 28 och 29. Upplåning ( 9 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att under år 2012 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt 2. att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2012 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Intern kontroll ( 10 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2012, bilaga 30. Investeringsbudget år 2012 och investeringsplan åren ( 3 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att det i budget 2012 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. Just. sign. Utdragsbestyrkande

9 9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Bidrag till föreningar ( 4 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 16 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2012 med i bilaga 17 upptagna belopp. 3. att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2, samt 4. att kultur- och fritidsnämnden tillförs kronor för bidrag till Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse från kommunens budgeterade resultat Nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att ny taxa för uthyrning av lägerskolan Gamlaholm fr.o.m fastställs enligt bilaga 18, 2. att ny taxa för banhyror i badanläggningarna fr.o.m fastställs enligt bilaga 19, 3. att nya parkeringsavgifter fr.o.m fastställs enligt bilaga 20, samt 4. att parkeringszoner och parkeringstider fortsättningsvis beslutas av trafiknämnden, 5. att förändring av gällande taxa för renhållning fr.o.m fastställs enligt bilaga 21, 6. att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m fastställs enligt bilaga 22. Just. sign. Utdragsbestyrkande

10 10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. Uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen 1. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomföra översvämnings- och erosionsutredning. Utredningen ska resultera i en åtgärdsplan som leder till kostnadseffektiva lösningar med fokus på stränder, klitter och hamnpirar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till framtida användning av det markområde som bl.a. innefattar Åsboskolan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. 4. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Detta kan komma att påverka ägardirektivet till bolaget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomlysa tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exkl. kost och lokalvård) samt vatten- och avloppsverksamheten. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som bör bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Just. sign. Utdragsbestyrkande

11 11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. 7. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens personalutskott att se över regelverket för kommunfullmäktiges arvodering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Tekniska nämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden får i uppdrag att ge förslag till utveckling och finansiering av strand, strandpromenad, bryggor, kallbadhus m.m. inom konceptet Staden till havet kopplat till projekt Kraftsamling Ängelholm. Uppdraget skall återrapporteras senast Barn- och utbildningsnämnden 1. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast Socialnämnden 1. att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för vårdpersonal i syfte att snabbt öka utbildningsnivån. Målet är att 80 % av vårdpersonalen ska ha minst undersköterskeutbildning senast Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta tkr/år av tidigare reserverade medel och utöver detta ska nämnden tillskjuta ytterligare minst tkr/år inom sin budgetram. Nämnden uppmanas att ompröva aktuellt fullmäktigemål utifrån framtagen utbildningsplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Just. sign. Utdragsbestyrkande

12 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts Kultur- och fritidsnämnden 1. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Byggnadsnämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Miljönämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Reservationer BrittMarie Hansson (S), Bengt Sävström (S) och Lars-Olle Tuvesson (S) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 A Stig Andersson (EP) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 B Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till beslut till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 C Stig Andersson (EP) reserverar sig mot fastställande av budget för år 2012 och plan för åren enligt 8 att-sats 5 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Stig Andersson (EP) reserverar sig mot nya och alternativt förändrade taxor och avgifter enligt 5 att-sats 2 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Just. sign. Utdragsbestyrkande

13 13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 349, forts. BrittMarie Hansson (S), Bengt Sävström (S) och Lars-Olle Tuvesson (S) reserverar sig mot uppdrag till nämnder, kommunstyrelsen, enligt 6 att-sats 4 till förmån för eget förslag. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Just. sign. Utdragsbestyrkande

14 14 Beslutsförslag till kommunstyrelsens budgetsammanträde Att uppdatera budgeten avseende skatteintäkter, statsbidrag m.m. utifrån ny skatteprognos daterad , vilket innebär ökade intäkter 2012 med 3,9 mnkr och minskade intäkter 2013 och 2014 med 4,0 mnkr resp. 10,2 mnkr, bilaga 1, Att de minskade intäkterna planåren 2013 och 2014 förutsätts täckas genom en organisationsutveckling inom nämnderna med motsvarande belopp, bilaga 1, samt Att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2. IksIunf till kommoogyreken: InitlgeNamm. råda

15 15 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Kommunstyrelsens budgetsammanträde - förslag till ändringar (tkr) BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 Total Intäkter Netto FINANSIERING Intäkter Netto Kommunalskatt Intäkter KS :Ny skatteprognos cirk 11: Netto Statligt utjämningsbidrag Intäkter KS: Ny skatteprognos cirk 11: Netto Regleringsbidrag/-avgift Intäkter KS: Ny skatteprognos cirk 11: KS: Ny skatteprognos cirk 11: Netto Kostnadsutjämn.bidrag/-avgift Intäkter KS :Ny skatteprognos cirk 11: KS :Ny skatteprognos cirk 11: Netto Avgift utjämning LSS KS: Ny skatteprognos cirk 11: Netto KOMMUNFULLMÄKTIGE Netto Organisationsutveckling KS :Justerat belopp organisationsutv Netto Rbl2drift diverse ks Sida 1

16 16 Kommunstyrelsen/bidrag till föreningar och organisationer 2012 VERKSAMHETSOMRÅDE: 77 SOCIAL HEMTJÄNST 779 Föreningsbidrag Ändringar i fet/kursiv stil Förening Bidrag Beslut Kr Ängelholms Pensionärsförening PRO Sveriges Pensionärers Riksförbund,SPRF föreningen upphör SPF Pensionärsförening avd Strövelstorps-Ausås Pensionärsförening Hjärnarps-Tåstarps SPF Hjärnarps-Tåstarps PRO SPF Barkåkra PRO Barkåkra Munka Ljungby PRO SPF Munka Ängelholms Astma/Allergiförening Sv Psoriasisförb, Bjäre - Åsbo lokalavdelning SRF Synskadades förening Nordvästra Skånes Reumatikerförening Hörselskadades lokalavdelning Hjärt och Lungsjukas förening NHR Nordvästra Skåne DHR Ängelholmsavdelningen FUB i Ängelholm Ängelholms Parkinsonförening tillkommande ansökan Handikappföreningarnas Samarbetsråd RTP-Riksförbundet för trafik- och polioskadade Föräldraförening-en för Dyslektiska barn 0 - tillkommande ansökan, 19 medlemmar folkbokförda i Ängelholm Nordvästra Skånes Diabetesförening ej sökt SUMMA BIDRAG Interna hyror Karlslunds gård Pensionärsgård, Vejbystrand TOTALT Föreningar med minst 3() medlemmar, som är folkbokförda i Ängelholms kommun per , erhåller bidrag med 33 kr per medlem.

17 17 Mats Bengtsson EK Från: Hans Schorling Skickat: den 24 oktober :36 Till: Mats Bengtsson EK Ämne: VB: Föreningsbidrag 2012 För kännedom http: / /www. av dll. angelholm. sprf. se / Med vänlig hälsning Hans Schörling Fritidsintendent Kultur- och fritidsförvaltningen Ängelholms kommun, Ängelholm Skickat: den 21 oktober :48 Till: Hans Schorling Ämne: Föreningsbidrag 2012 Från: Familjen Svantesson Hej! Med anledning av att SPRF avd 11 i Ängelholm kommer att upplösas fr o m ber vi att få ta tillbaka vår ansökan om föreningsbidrag för Hälsningar Styrelsen/Helene Svantesson, kassör

18 18 ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG ÄNGELHOLMS KOMMUN Bidragsår Kuitur & Fritid Angeihofms kommun Ank 2M1 iø Q Förening //ep )1 tel: r q/0/ C i 0,/ r".14-4e.ros(. Adress ' postadress /9S Hemsida mailadress. P f.!...&.1 h/c; Bankgiro Bankkonto 6' , 6 9- ö Ordförande kn ; e? Adress.r4 f.i14.-.(1-11, /690 /a kid ek 6 Kontaktperson i Medlemsantal 9.6' varav 6 2 är folkbokförda i Ängelholms kommun per Medlemslista innehållande namn, personnummer och adress på de medlemmar som ligger tillgrund för ansökan ska bifogas ansökan. Gäller ej för hembygdsföreningar och kulturella föreningar Bidrag sökes med 6e.6D kronor f--d a - 4" h a (/å / /474 n bp vis"4- /t // b.1"? 31-e Pa a-4/ 1.r «44_ oc 4 k 4- Kontrollera noga att alla uppgifter är ifyllda och att alla bilagor är bifogade då ej komplett ansökan kommer att avslås. Underskrift ordförande plusgiro Bifogas ansökan: Budget 2011 Bokslut 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Revisionsberättelse 2010 Medlemslista Protokoll avseende medlemsavgift..cf postadress.... tel : OY g 6 Motivering 'n. d e- I Q r ic is".<4 bl it ko 4- f'7 Q ele nsandes senas 201V Ansökan insändes till: Ängelholms kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Box Ängelholm 764 6,962 jg- Ovanstående personuppgifter används av kultur - och fritidsnämnden. Uppgifterna ligger till grund för beviljande av bidrag samt att hålla kontaktpersoner aktuella. Uppgifterna om föreningsadress och kontaktpersoner kommer att läggas ut i vårt föreningsregister på Internet. Är du intresserad av vilka uppgifter som finns om dig är du välkommen att höra av dig. n g j bp m Telefon Intemet

19 19 ÄNGELHOLMS KOMMUN Förening c/o Ank, Kultur & Fritid Angelhoirns kommun 2( )67,--,v,g2,,,, -74 h42/2t9,,f2 &6-7//., ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG Bidragsår 2011 J (1 9 6(tAci ,7ä1ctrct ye6;ry,-,. tel ök-( (.4, Ver'eDn CcA v Soy Adress Hemsida rt \-) postadress 7,2- s X-1, V \ t mailadress j,,y16,,r,("( Bankgiro Bankkonto a plusgiro T , \je tionk( A Pe e- Ordförande. tel: k" (c,,, Kontaktperson ( ar, rla Pi ii 53'9'.\ tel: DR --g g 3-9 efool 7:9" - 1/4..)3 - ( s- Medlemsantal (9 som är folkbokförda i Ängelholms kommun per t- Medlemslista innehållande namn, personnummer och adress på de medlemmar som ligger tillgrund för ansökan ska bifogas ansökan. Gäller ej för studieförbund. Bidrag sökes med t kronor Motivering V' t(.å A v\neaveke Ink e+ bi,(1k_ I otvart. Oc "1 sr ö,1". t,). S 0 C in i g "(49. StAt.pkt s.00"" c< ( t pne-åk c" v. 10( (\t Ouk +; C41(Ävi., r- V. G5r C, rly Stx,!(&l tot...16, eltt., D i A, y etlt os "47s u..,.4) Kontrollera noga att alla uppgifter är ifyllda och att alla bilagor är bifogade då ej komplett sökan ko er att avslås. Underskrift o dförande Bifogas ansökan: Ansökan insändes till: Budget 2010 Ängelholms kommun Bokslut 2009 Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetsberättelse 2009 Box 1070 Revisionsberättelse Ängelholm Medlemslista (ej studieförbund) Protokoll avseende medlemsavgift (ej studieförbund) Verksamhetsvolym (antal kulturprogram och antal studietimmar) endast studieförbund fins,andus senast den ffiffifillll 1 90 Ovanstående personuppgifter används av kultur - och fritidsnämnden. Uppgifterna ligger till grund för beviljande av bidrag samt att hålla kontaktpersoner aktuella. Uppgifterna om föreningsadress och kontaktpersoner kommer att läggas ut i vårt föreningsregister på Intemet. Är du intresserad av vilka uppgifter

20 e_s 20 '311cAc_ 2IA g_ KS , Budget år 2012 BUN + 4,547 milj Elevhälsan, 1 tjänst Lärartäthet, Gymnasiet Barnomsorg obekväm arbetstid Nattis Fritidspedagoger Modellskolan, 1 befattning Kulturskolan, 1 gitarrlärare Avgår vårdnadsbidraget 0, 482 milj 2, 055 milj 0, 650 milj 0, 960 milj 1, 700 milj 0, 450 milj 0, 450 milj -2, 200 milj Soc + 9, 750 milj Förstärkt resurs bg rådgivning 0, 250 milj SoL-placeringar 3, 000 milj Förstärkt resurs öppenvård missbrukare 1, 000 milj Syn/hörselinstruktör 0, 300 milj Tekniska hjälpmedel 0, 400 milj Personligt ombud 0, 300 milj Personal inom äldre/handikappomsorgen och psykiatrin 2, 000 milj IT-vht 0, 500 milj Dagverksamhet Härbärget 1, 000 milj Finsam inrättas 0, 500 milj Kommunikatör/informatör 0, 500 milj KS + 1, 272 milj Projekt för arbetslös ungdom RönneA, skötsel mm KF radiosändningar Handl överförmynd Tekniska nämnden + 2, 200 milj Fastighetsunderhåll Badstränder 0, 500 milj 0, 500 milj 0, 022 milj 0, 250 milj 2, 000 milj 0, 200 milj Kultur- och Fritidsnämnden + 1, 000 milj Studieförbunden 0, 300 milj Socialdemokraterna i Ängelholm Socialdemokraterna, Södra vägen 3-7, Ängelholm Telefon E-post 1 Sid 1 [3]

21 Investeringsbidrag till föreningar Mobila teamet (fritidsverksamhet) Vejby badet 0, 100 milj 0, 100 milj 0, 500 milj Miljönämnden + 0, 300 milj Utökat tillsynsansvar, 0,5 tjänst tobak och läkemedel 0, 300 milj Detta innebär att vi yrkar avslag på följande punkt i budgetberedningens protokoll: 2,200 milj Vårdnadsbidrag Dessa yrkanden innehåller ca 19,069 milj kronor utöver det från majoriteten framlagda förslaget till budget 2012 varför (S) yrkar på en skattehöjning med 27 öre. Dessutom ifrågasätter vi uppdraget att försälja AB Ängelholmshems fastigheter! Framför allt om detta avser hyresfastigheterna inom allmännyttan. Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen ty(~11 /7/-)--1, BrittMarie Hansson (S)oppositionsråd en s årtlt\(s) dam Lars-011e Tuvesson (S) Socialdemokraterna i Ängelholm Socialdemokraterna, Södra vägen 3-7, Ängelholm I Telefon E-post Sid 2 [3]

22 22 EngelholmsPartiet Människan i fokus RESERVATION EngelholmsPartiet reserverar sig till förmån för eget förslag avseende Ängelholms kommuns budget för år 2012 samt för planåren Ängelholm den 26 oktober 2011

23 23 EngelholmsPartiet förslag till förändringar av driftsbudget, avseende budgetåret x Kommunstyrelsen. Höjning föreningsbidrag Projekt arbetslös ungdom 150 kkr 500 " 650 kkr x x Tekniska nämnden Ökat underhåll badstränder 200 " Kollektivtrafik stadsbusslinje " Arbetsmiljöinvesteringar 200 " Gator o vägar/ förbättrat underhåll " Parkytor 650 " kkr Barn och utbildningsnämnden Grundskolan/ 25,0 nya lärartjänster kkr Gymnasieskolan/ 4,0 nya lärartjänster " Särskolan/ 5,0 nya tjänster " Elevhälsan/ 1,0 ny tjänst 450 " Fritidspedagoger/ 8,0 nya tjänster " Skolkurator 2,0 nya tjänster " Lönerevision anställda utöver avtal " kkr Socialnämnden Personalförstärkningar/ 8,0 tjänster inom vården kkr Syn och hörselinstruktör 1,0 tjänst 450" Inrättande av Finsam 500 " SoL placeringar " kkr x Kultur och Fritidsnämnden Vejbybadet öppet för allmänheten 300 kkr Sänkning av lokal/plan/banhyror 500 " Investeringsbidrag föreningar 200 " Mobila Fritidsgårdar 100" Hyresfria lokaler för föreningars ungdomsverksamhet " kkr x x Byggnadsnämnden AGS-utrustning Tillgänglighetsguide ajourhållning Räddningsnämnden Lönerevision brandmän 150 kkr 150 " 300 kkr 500 kkr 500 kkr x Överförmydarnämnden Ökning 0,4 tjänster 208 kkr 208 kkr

24 24 Totalt yrkanden utöver majoritetens budgetförslag kkr Finansiering: EngelholmsPartiet föreslår en skattehöjning på 61,17 öre. För EngelholmsPartiet SticYAri ersson

25 25 EngelholmsPartiet förslag till förändringar av investeringsbudget, avseende år 2012 samt planåren Investeringsbudget x Tekniska nämnden - Ny broförbindelse över Rönneå - Ränne Å/ Upprustning Å-slingan kkr " kkr " kkr " x Socialnämnden - Änglamark 2100 kkr 0 kkr 0 kkr x x Kultur och Fritidsnämnden - Kostgräsplan för fotboll/ östra kommundelen 0 kkr kkr 0 kkr - Vejbybadet upprustning " 0 " 0 " Räddningsnämnd - CAFs släcksystem ny brandbil 600 kkr 0 kkr 0 kkr Totala yrkanden utöver KS budgetförslag kkr 500 kkr kkr För Engelhol sp rtiet Stig n ersson

26 26 g\ 1a6c., ICS TA C Stiefijedei/Kokrate,rfrta/ Budget för Ängelholms kommun 2012, plan för Ändringsyrkanden gentemot budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnden 2 poster ur S-yrkande: +0,65 milj kr 1,0 befattning barnomsorg kvällar och helger +0,96 milj kr 1,0 befattning barnomsorg nätter S:a +1,61 milj kr I övrigt bifall budgetberedningens förslag Socialnämnden 3 poster ur S-yrkande: Aterupprättande av syn- hörselinstruktör +0,3 milj Subvention av tekniska hjälpmedel, som tidigare +0,5 milj Förstärkta resurser dagverksamhet härbärge +1,0 milj Förstärkta personalsatstningar inom äldreomsorg, handikappomsorg och psykiatri +2,0 milj (halva summan jämfört med S) S:a 3,8 milj kr I övrigt bifall budgetberedningens förslag

27 27 Kultur- och Fritidsnämnden Neddragning på konstinköp i investeringsbudget frän 0,2 milj kr per år till 0,1 milj kr per år. Vi uppfattar detta som en löpande årlig kostnad, varför vi betraktar besparingen i driftbudgetsammanhanget. S:a - 0,1 milj kr Summering driftsbudget Driftsbudget: BUN: +1,61 milj kr SOC: +3,8 milj kr Summa: +5,41 milj kr Från ovanstående dras 0,1 milj kr frän ärlig kostnad i KOF's investeringsbudget Summa: +5,31 milj kr Dessa 5,31 milj kr extra, finansierar vi med en höjning av kommunalskatten med 8 öre. Patrik Ohlsson För SD i Ängelholms kommunstyrelse

28 28 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Margretetorps Gästgifvaregård Förslag till budget för år 2012 och ekonomisk flerårsplan för åren Åsa Herbst (m) Liss Böcker (c) Eva Kullenberg (fp) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Jan-Inge Hansson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom 1 Förslag till budget för år 2012 och plan för åren Inledning Med budgetberedning menas i dessa anteckningar alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat ( 129) om budgetramar för perioden Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgare, ekonomi, verksamhet och utveckling. Varje nämnd har också tagit fram minst en kvalitetsdeklaration. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2014 är att ramnivån är densamma som för år Driftbudget för år 2012 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till driftbudget- och plan: Kommunstyrelse Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 1.

29 29 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (10) Kommentar: Nytt centralarkiv bedöms tas i drift tidigast 2013, -280 tkr För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 865 tkr 2012, totalt tkr. För evenemangsatsningar avsätts ytterligare 274 tkr 2012 (inkl videokonstfestival) samt 124 tkr årligen under Styrgruppen för Fairtrade City erhåller förstärkning med 14 tkr årligen. Anslag för förberedelser avseende Ängelholm 500 år år 2016 reduceras till följd av det ansträngda ekonomiska läget, där kärnverksamheterna i första hand måste prioriteras, tkr 2012 och tkr För översvämnings- och erosionsutredning avsätts 250 tkr Anslagna medel för översiktsplanearbete 2011 flyttas fram till 2013, 150 tkr. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med 250 tkr Anslaget för kommunutveckling utökas med 300 tkr 2012 avseende kostnader för genomlysning av tekniska nämndens verksamhetsområden. Tjänst som arkitekt avvecklas med hänsyn till rådande ekonomiska läge samt att den inte är långsiktigt finansierad. Driftkostnader för katastrofplanering IT, +120 tkr årligen. Kommunledningskontoret ska undersöka alternativ till egen drift innan eventuell investering genomförs. Verksamheten med centrumvakter fortsätter under 2012,+250 tkr (totalt 370 tkr). Vänortskommittén ska senast i april 2012 återkomma med de behov som finns inför jubileumsutbytet med Kamen I enlighet med miljöprogrammet ska en elbil/elhybridbil införskaffas till bilpoolen under Teknisk nämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 2. Barn- och utbildningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 3. Kommentar: Reserverade medel under kommunfullmäktiges förfogande, 3289 tkr, överförs till barn- och utbildningsnämnden avseende införande av en tredje familjecentral, utökning av Aktivitet förebygger samt slopande av skolmåltidsavgifter inom gymnasieskolan.

30 30 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (10) Socialnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 4. Kommentar: - Nämndens utbildningsbudget utökas med 1000 tkr årligen genom överföring av reserverade medel under kommunfullmäktige. - Individ- och familjeomsorgens ungdomsgrupp utökas med 1,0 socialsekreterartjänst genom överföring av tidigare reserverade medel under kommunfullmäktige, 450 tkr. - Följande medel som reserverats under kommunfullmäktige får disponeras av nämnden genom särskild framställan: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, 1500 tkr. - Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, 2000 tkr. - Arbetskläder, 2000 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, 3598 tkr. - Anslag till en familjecentral, 500 tkr. - Den tredje familjecentralen, som planeras, ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram. - Kvinnofridsverksamheten ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram och kopplas till Kvinnojouren. - Som reserv avseende upphandling av extern vård 2013 avsätts tkr från 2013 och framåt. Beloppet reserveras under kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 5. Kommentar: - Kommunen övertar verksamheten vid Sveriges Järnvägsmuseum från Trafikverket fr.o.m Trafikverket medfinansierar verksamheten under fem år, med successiv avtrappning. Den årliga nettodriftkostnaden för kommunen uppgår till tkr 2012, tkr 2013 samt tkr För driftkostnader avseende f.d. Margretetorps skola avsätts 271 tkr årligen Byggnadsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 6. Kommentar: - Ny parkeringsnorm behöver tas fram som underlag vid planläggning och bygglovshantering. För ändamålet avsätts 200 tkr 2012.

31 31 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (10) Miljönämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 7. Kommentar: - Projektanställning avseende arbetet med att minska andelen enskilda avlopp finansieras genom återföring av medel som tidigare överförts till VA-kollektivet för motsvarande ändamål, totalt 750 tkr. - Budgetberedningen noterar att miljönämnden måste beakta möjligheten att öka andelen debiterbar tid för att önskad utökning av bemanningen på miljökontoret ska kunna genomföras. Räddningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 8. Kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 9. Kommentar: - na för lönerevisionen 2011 har budgeterats under kommunfullmäktige och skall nu fördelas på nämnderna i enlighet med tilläggsbudgeten för Budgetberedningens förslag till fördelning av kommunfullmäktiges reserv för personalkostnadsökningar 2011 framgår av bilaga 9A. - Det nya badhuset beräknas bli taget i drift under första kvartalet tkr avsätts för hyra av de funktioner som kommunen enligt avtal ska betala för. Driftkostnader för nuvarande bad avgår till stora delar, tkr, vilket innebär en årlig driftkostnadsökning på tkr netto. - Utav avsatt belopp för personalkostnadsökningar år 2012 ska tkr (på helårsbasis) öronmärkas för särskild satsning på pedagoger (förskollärare och lärare) med högskoleutbildning. - Reserverade medel för lönekostnadsökningar 2013 minskas med tkr till tkr och 2014 minskas med tkr till tkr. Radiosändningar från kommunfullmäktiges möten upphör när webb-tv-utsändningar införs, -22 tkr - Avtal inom socialnämndens verksamhet avseende extern vård löper ut under tkr avsätts under kommunfullmäktige från 2013 och framåt. - Följande medel har reserverats under kommunfullmäktige för socialnämndens verksamhet: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, tkr 2012 och tkr från Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, tkr. - Arbetskläder, tkr. - Familjecentral, 500 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, tkr. - Indexuppräkning externa avtal tkr 2013 samt tkr Höjning av utbildningsbudgeten med tkr från 2013.

32 32 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (10) - För volym-/verksamhetsutökningar inom barn- och utbildningsnämnden avsätts tkr För indexuppräkning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet avsätts tkr 2013 och tkr För nytt demensboende avsätts tkr 2013 och tkr Boendet beräknas kunna tas i drift under andra halvåret För drift av ny fotbollsarena fr.o.m. andra kvartalet 2014 avsätts tkr. - Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på tkr 2013 och tkr För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Kommunrevisorer Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 10. Valnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 11. Överförmyndarnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 12. Kommentar: Handläggartjänst avseende överförmyndarverksamheten utökas med 0,1 tjänst, +50 tkr årligen. Teknisk nämnd/avfallshantering Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 13. Teknisk nämnd/va-verk Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga Investeringsbudget år 2012 och investeringsplan åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 15. Kommentar: - Satsningen på ombyggnad av gator och vägar fortsätter med bl.a. Centrumprojektets tredje etapp. För ändamålet avsätts tkr årligen under perioden tkr avsätts under för utbyte av gatubelysning såsom armaturer och belysningsstolpar, vilket innebär väsentligt lägre energiförbrukning. Tekniska nämnden ska redovisa vilka besparingseffekterna blir inför budget 2013.

33 33 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (10) - Nuvarande Villanskolan kommer att ersättas av en ny skola inklusive grundsärskola. I projektet ingår också en ny idrottshall. Totalt avsätts tkr, varav tkr 2013 och tkr För nyanläggning av fyra träningsplaner till området i anslutning till den planerade nya fotbollsarenan avsätts tkr Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att inrymma lokaler för elevhälsan inom ramen för de skolinvesteringar som planernas och befintliga driftkostnader. - För satsningen En dator per elev inom barn- och utbildningsnämnden avsätts tkr årligen under Budgetberedningen konstaterar att frågan om eventuell ombyggnad av Klippanvägen, Kristian II:s väg och Heimdallgatan blir föremål för ställningstagande tidigast efter folkomröstning rörande trafikled vid Pyttebro-området. - Vad gäller investeringar avseende handikappanpassning av offentliga platser ska tekniska nämnden återkomma med specifikation över vilka åtgärder som planeras. - För gång- och cykelbro m.m. vid badhusområdet avsätts tkr 2012 och tkr Investeringar där tekniska nämnden är utförare av nämndernas beställningar kommer i samband med budgetens fastställande att överföras från respektive nämnd till tekniska nämnden. Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2012 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 4 Bidrag till föreningar Budgetberedningen föreslår att tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 16. Budgetberedningen föreslår vidare att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 16 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2012 med i bilaga 17 upptagna belopp.

34 34 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (10) 5 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för uthyrning av lägerskolan Gamlaholm fr.o.m fastställs enligt bilaga 18, att ny taxa för banhyror i badanläggningarna fr.o.m fastställs enligt bilaga 19, att nya parkeringsavgifter fr.o.m fastställs enligt bilaga 20, samt att parkeringszoner och parkeringstider fortsättningsvis beslutas av trafiknämnden, att förändring av gällande taxa för renhållning fr.o.m fastställs enligt bilaga 21, att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m fastställs enligt bilaga Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomföra översvämnings- och erosionsutredning. Utredningen ska resultera i en åtgärdsplan som leder till kostnadseffektiva lösningar med fokus på stränder, klitter och hamnpirar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till framtida användning av det markområde som bl.a. innefattar Åsboskolan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Detta kan komma att påverka ägardirektivet till bolaget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast

35 35 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (10) att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomlysa tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exkl. kost och lokalvård) samt vatten- och avloppsverksamheten. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som bör bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens personalutskott att se över regelverket för kommunfullmäktiges arvodering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Tekniska nämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden får i uppdrag att ge förslag till utveckling och finansiering av strand, strandpromenad, bryggor, kallbadhus m.m. inom konceptet Staden till havet kopplat till projekt Kraftsamling Ängelholm. Uppdraget skall återrapporteras senast Barn- och utbildningsnämnden Budgetberedningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast Socialnämnden Budgetberedningen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för vårdpersonal i syfte att snabbt öka utbildningsnivån. Målet är att 80 % av vårdpersonalen ska ha minst undersköterskeutbildning senast Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta tkr/år av tidigare reserverade medel och utöver detta ska nämnden tillskjuta ytterligare minst tkr/år inom sin budgetram. Nämnden uppmanas att ompröva aktuellt fullmäktigemål utifrån framtagen utbildningsplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast

36 36 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 9 (10) Kultur- och fritidsnämnden Budgetberedningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Byggnadsnämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Miljönämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,04 procent för år Fastställande av budget för år 2012 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2012 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2012 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2012 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 23, 24, 25 och 26, samt att kassaflödesbudget för år 2012 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 27, 28 och 29.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budget 2013

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budget 2013 ÄNGELHOLMS KOMMUN och flerårsplan - Ängelholms kommun och flerårsplan - Innehållsförteckning sida Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 1 Barn- och

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-05-27 kl 19:00-21:30 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

KALLELSE 2012-04-24. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24, kl 18:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-04-24. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24, kl 18:00. Sekreterare KALLELSE 2012-04-24 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24, kl 18:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Tomas Fjellner Ordförande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun D SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 I< F: s NR 71 2013 16 (40) 163 Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun Dnr 2013/219 Beredning Ledningsutskottets beslut

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf. sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer