Innehåll. Årsredovisning 2009 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Årsredovisning 2009 Eskilstuna Kommunfastigheter AB"

Transkript

1 Eskilstuna Kommunfastigheter AB Årsredovisning 2009

2 Kommunfastighet, det ledande fastighetsföretaget i Eskilstuna, erbjuder attraktiva bostäder och lokaler. Med hög kompetens och helhetstänkande tar vi ansvar för vår gemensamma framtid. Innehåll Årsredovisning 2009 Eskilstuna Kommunfastigheter AB Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal...5 Miljö- och samhällsansvar...8 Kvalitet och säkerhet...12 Fastigheterna Marknad, uthyrning och aktiviteter...17 Ekonomi...21 Förvaltningsberättelse...22 Ekonomisk redovisning...25 Underskrifter Revisionsberättelse...45 Fem år i sammandrag Fastighetsförteckning...47 Styrelse, suppleanter och ledningsgrupp...58 Årsredovisning 2009 Layout & produktion: Kommunfastighet och Intro Media Foto: Kommunfastighet och Intro Media 2

3 ORDFÖRANDE OCH VD:S ORD Vi ska vara ett gott föredöme Vi kan glädja oss åt ett verksamhetsår med bra resultat, trots lågkonjunktur. Med detta i ryggen har vi börjat titta närmare på behovet av upprustning av 60- och 70-talsbestånden samt vilka ekonomiska förutsättningar det kräver. Tekniska brister i form av nedslitna stammar, tak, fasader och fönster bör åtgärdas. Under de 40 år som förflutit har vi också fått skärpta krav från samhället när det gäller sanering av asbest, radon och PCB. Även marknaden ställer högre krav: på tillgänglighet, ökad trygghet och säkerhet och tillgång till nya mötesplatser och andra sociala åtgärder. Detta arbete har vi delvis redan startat i och med våra projekt och aktiviteter i Fröslunda samt Brunnsbacken, där vi bland annat skapat fler mötesplatser för ökad trivsel. I Brunnsbacken planerar vi också i samarbete med kommunens vuxenförvaltning ett nytt äldreboende, liknande det som vi precis byggt klart på Måsta äng. Under året har vi förberett för nyproduktion i kvarteret Vakteln där vi sätter spaden i backen i mars Planarbetet i Munktellstaden är i full gång. I höstas presenterade vi idéer kring bostäder, kontor och kanske ett nytt hotell i Volvos tidigare härdverkstad. Vi fortsätter med våra effektiviseringar i företaget; i organisationen men också på energisidan där vi jobbar för en minska energiförbrukning och miljöpåverkan. Miljön är viktig och blir allt viktigare. Vi ställer krav på våra leverantörer att de ska ha ett bra miljöarbete, då måste vi också vara ett gott föredöme. Därför har vi jobbat intensivt och målmedvetet för att bli miljöcertifierade, något som skedde efter miljörevisionen i slutet av året. Certifieringen gör oss också till en attraktiv arbetsgivare; den bringar ordning och reda i verksamhetssystemet och visar att vi jobbar seriöst med våra rutiner. Ett helt nytt affärsområde har bildats under hösten 2009 affärsområde Logistik. Inom detta ska vi driva vår kombiterminal i Folkesta. Vi har också fått i uppdrag av Eskilstuna Kommunföretag ett leda utvecklingen av Eskilstuna Logistikpark, ett nytt exploateringsområde i Kjula. Målet är att utveckla Eskilstuna att bli en ännu större aktör på logistikmarknaden. Alf Egnerfors, styrelseordförande Hans Georg Wahlberg, vd 3

4 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT Organisation Eskilstuna Kommunfastigheter AB och dess dotterbolag Torshälla Fastighets AB ingår i koncernen Eskilstuna Kommunföretag AB som ägs till 100 procent av Eskilstuna kommun. I koncernen ingår också Eskilstuna Energi & Miljö AB och Parken Zoo AB. Kommunfastighet äger och/eller förvaltar fastigheter inom tre affärsområden: w Kommunala lokaler (cirka kvm), w Näringslivslokaler (cirka kvm) w Bostäder cirka lägenheter om cirka kvadratmeter och kvadratmeter lokaler. Fastigheter avsedda för kommunal verksamhet ägs av Eskilstuna kommun. Nyttjanderätten av dessa har genom avtal överlåtits till Kommunfastighet. De kommunala nämnderna hyr sedan lokalerna vid behov. Dotterbolaget Torshälla Fastighet AB äger och förvaltar lägenheter om cirka kvadratmeter och lokaler om cirka kvadratmeter. Bolaget har också förvaltningsuppdrag för kommunens fastigheter i Torshälla. Arbetssätt Kommunfastighet är indelat i Distrikt öst och Distrikt väst med kontor i stadsdelarna Skogsängen respektive Fröslunda. Bostäder och kommunala lokaler är geografiskt fördelade mellan respektive distrikt medan näringslivslokalerna hör till Distrikt väst. Distrikten har egna resurser för ledning, ekonomi, administration och teknik samt ansvar för drift och underhåll, inre och yttre fastighetsskötsel, vaktmästeri, städning, felanmälan och nyckelhantering. På Munktellstorget 2 finns vårt huvudkontor med resurser för ledning av företaget: Ekonomiavdelningen, Teknikavdelningen (med Byggservice) samt Staben. På samma adress finns Hyresenheten som sköter hyresadministration och uthyrning över disk och via telefon. Det är också hit våra kunder vänder sig för visning av lägenheter, val av tapet med mera. Mål och måluppfyllelse Eskilstuna Kommunfastigheter arbetar enligt Vision 2020, precis som kommunens förvaltningar och kommunägda företag. Därför har vi också bestämt oss för att använda samma terminologi när vi talar om mål och måluppfyllelse. I fortsättningen kommer vi att tala om 8 Målområden, i sin tur uppdelade i ett antal Strategiska mål som ligger till grund för förslag till Åtaganden. Utifrån dessa formuleras Handlingsplaner som mynnar ut i Aktiviteter. Den nya strukturen kommer att användas fullt ut och därmed bli extra tydlig i och med 2010 års verksamhetsberättelse. Åtagande 2010 w Arbetet i det nya affärsområdet för Eskilstuna Logistik växlas upp i syfte att utveckla logistik verksamheten. Organisation, ansvarsfördelning och finansiering klargörs under kvartal 1. w Genom att skapa effektiva arbetsmetoder samt följa verksamhetssystemet ska antalet anställda minska eller förbli oförändrat. Samtidigt ska resultatet från NKI och HKI vara oförändrat eller bättre. w Goda exempel ska ges på hur allmänhet, näringsliv och organisationer involveras i visionsarbetet. Varje nämnd och bolags styrelse ska redovisa hur visionen konkretiseras i genomförda aktiviteter. VÅR ORGANISATION GER NÖJDA KUNDER VD, Ledning PERSONAL MILJÖ MARKNAD Distriktschef INFORMATION SÄKERHET Distriktschef Ekonomichef Teknikchef EKONOMI KUNDTJÄNST Förvaltare EKONOMI- AVDELNING Driftgrupp Byggservice Projektavd. Inköp TEKNIK- AVDELNING EKONOMI KUNDTJÄNST Förvaltare LAG LAG LAG LAG HYRESENHETEN Hyreschef AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK LAG LAG LAG LAG DISTRIKT VÄST DISTRIKT ÖST 4

5 PERSONAL Kommunfastighets strategiska mål är att vara en Attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna ska uppleva att företaget har Bra ledarskap samt att de har God hälsa och Goda utvecklings möjligheter. Jämställdhet och mångfald ska uppfattas som framgångsfaktorer. Arbetsmiljömål Attraktiv arbetsgivare Vi arbetar mot vårt strategiska mål genom: w att obligatoriska chefsutbildningar fullföljs Resultat: Har inte skett i planerad omfattning. I stället har vi gått på samma linje som kommunen, som i början av lågkonjunkturen beslutade att lägga resurserna på kris hantering och förändringsledarskap. w uppföljning av chefskap vid chefsutvecklingssamtal Resultat: En chefsöverenskommelse enligt riktlinjer för chef- och ledarskap har träffats med flertalet chefer. Uppföljning genomförs våren w utvecklingssamtal med alla medarbetare Resultat: Vi har genomfört samtal med i princip samtliga anställda. w bra arbetsplatsträffar som skapar delaktighet och gemensamt ansvarstagande Resultat: Vi har inte i personalenkäten frågat specifikt om hur arbetsplatsträffarna fungerar. Men 4,3 i svar på hög grad av inflytande och 4,3 i svar på om man känner till företagets mål, kan vara ett uttryck för att det fungerar tillfredsställande. w att hälsoprofiler genomförs årligen för 1/3 av de anställda med uppföljning av hälsofrämjande aktiviteter Mål 2009: högst 6,3 procent sjukfrånvaro Resultat: 5,2 procent sjukfrånvaro w att genomföra utbildningar enligt utbildningsplanen Mål 2009: att uppnå som lägst HKI 3,6 (när det gäller hur man upplever utvecklingsmöjligheter inom företaget) Resultat: målet ej uppnått, medelvärdet låg på 3,2. Utbildningar har genomförts enligt plan, med undantag för vissa chefsutbildningar och utbildning i hjärt-lungräddning. w att rekrytera efter kompetens där jämställdhet och mångfald ses som berikande och viktiga framgångsfaktorer samt erbjuda bra praktikplatser för utomnordiska invandrare. Mål 2009: uppnå HKI 4,1 för medarbetarnas attityd till Jämställdhet samt HKI 3,9 för medarbetarnas attityd till Mångfald. Resultat: Jämställdhet 4,3 och Mångfald 3,9 Medarbetarundersökning Under året har en medarbetsundersökning genomförts på Eskilstuna Kommunfastigheter samt dotterbolaget Torshälla Fastighets AB. Svarsfrekvensen har varit hög och utfallet mycket bra. De sammanfattande betygen (på en femgradig skala) innebär grönt ljus vid 3,9 och det passerar vi på samtliga frågeområden. Högst betyg på enskilda frågor får lojaliteten mot företaget på 4,7, samt attityden att det är lika naturligt att vara föräldraledig för både män och kvinnor som får 4,6. De områden vi behöver arbeta vidare med är bland annat ledarskap, att utveckla medarbetarnas kompetens, ge återkoppling på utfört arbete och snabbt informera om vad som är på gång inom den egna gruppen samt bra konflikthantering. Vi ska involvera medarbetare på respektive arbetsplats, att fortsätta jobba med medarbetarundersökningens förslag till förbättringar. De generellt goda betygen i medarbetarundersökningen, speglas med stor säkerhet i fortsatt sjunkande sjukfrånvaro som har gått ner till 5,2 procent, eller 12 dagar per anställd. Värt att notera är att 38 procent av de anställda är långtidsfriska, de har inte någon sjukfrånvaro under Allt hänger ihop: höga betyg i medarbetarundersökningen och låg sjukfrånvaro är ett tecken på att personalen trivs och mår bra. Med det följer nöjda kunder och lönsamhet. Mångfald och jämställdhet Tiotalet chefer har deltagit i ett halvdagsseminarium med Gertrud Åström, samhällsvetare och jämställdhetsdebattör. Vidare ingår Kommunfastighet i ett projekt om hållbar jämställdhet, tillsammans med de kommunala förvaltningarna. För oss handlar det bland annat om att titta närmare på hur vi utformar våra hyresgästaktiviteter, men också hur vi utformar inbjudningar och extern information. Allt för att ta reda på om rätt målgrupp nås och om vi behandlar våra kunder olika utifrån kön. I december genomfördes ett praktiskt seminarium kring bilder, budskap och jämställdhet. Kommunfastighet har sökt och fått kronor i bidrag för att delta i projektet som initierats av Sveriges kommuner och landsting, SKL. HKI-MÄTNING Åtagande 2010 w Förebyggande hälsoarbete och systematiskt arbets miljöarbete ska användas för att minska sjukfrånvaron år 2010 till 5,0 procent w Under 2010 ska alla tillsvidareanställda ha en individuell kompetensutvecklingsplan w Inför varje rekrytering 2010 ska det i kravprofilen prövas om flerspråkighet är meriterande för tjänsten w Förbättra ledarskapsindex från 3,8 till 4,0 i nästa medarbetarundersökning (HKI) w Alla chefer har en överenskommelse enligt riktlinjen för chef- och ledarskap 3,8 eller bättre grönt ljus 5

6 PERSONAL Åldersstruktur Genomsnittsålder 49 49,5 år Antalet tillsvidareanställda kvinnor 186 (53%) 176 (51%) Antalet tillsvidareanställda män 167 (47%) 170 (49%) Sysselsättningsgrad för kvinnor 92,5% 91,6% Sysselättningsgrad för män 98,5% 97,5% Personalrörlighet ca 5% ca 5% Antalet tillsvidareanställd per arbetsställe och kategori Huvudkontor Driftgrupp 8 8 Byggservice* Distrikt öst Tjänstemän Fastighetsarbetare ** Städare Sjukfrånvaro Mål = 14 dagar per anställd och år 6,3% Distrikt väst Tjänstemän Fastighetsarbetare Städare Summa Antal sjukdagar : 12 dagar, 5,2% * I Byggservice ingår 4 tjänstemän * I fastighetsarbetare ingår två fönsterputsare (januari) Helår Aktiviteter för friskare personal VI har genomfört hälsoprofiler för nästan en tredjedel av personalen. Av de som deltagit har 75 procent varit nöjda. Varje år erbjuder vi ungefär en tredjedel av personalen att göra hälsoprofiler arbetsplatsvis, vilket innebär att man kan göra dem vart tredje år. Hälsoprofilerna följs upp med aktiviteter och seminarier på temat kost och motion eller stresshantering efter behov. Kommunfastighet subventionerar också friskvårdsaktiviteter på fritiden. Vi har bytt från Smedhälsan till Previa och inför 2010 lagt ett program för vad företagshälsovården ska omfatta. Fritidsklubben K-bra Under året har medarbetare bland annat haft möjlighet att gå på nyårsrevy, julgransplundring, familjedag och julmarknad i Taxinge. K-bra har arrangerat fiskeresa samt skidresa till Sälen. Andra aktiviteter har varit bordshockey, trekamp, bowling, tjejgåing och yoga. Personalträffar All personal har samlats vid två tillfällen, vår och höst. På agendan stod bland annat säkerhet respektive affärs område logistik och miljöcertifiering. Vi har haft en chefsträff med lågkonjunkturens effekter som röd tråd: Hur möter man en förändring? Hur förbereder man sig för personalens reaktion vid en förändring? Strategisk kompetensförsörjning I augusti startade vi arbetet med Strategisk kompetensförsörjning. Personalrådet, ledningsgruppen och representanter från distrikten har tillsammans diskuterat till exempel vad vi kommer att göra mindre av i framtiden samt troliga förändringar till följd av förändringar i omvärlden. Vi har kommit fram till olika utvecklingsbehov som vi ska säkerställa på organisationsnivå inom företaget fram till år Vi behöver utveckla vår kunskap om olika kulturer och bli bättre på omvärlds- och framtidsfrågor. Vi behöver också utveckla våra kunskaper om kunden, bli mer affärsmässiga samt utveckla vårt ledarskap. I årsplanen har vi uppdraget att skapa goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare alla ska ha en egen individuell utvecklingsplan. Vi kommer därför att kartlägga kompetensen, för att på så sätt få reda på vad vi behöver komplettera med utifrån. Utbildningar Totalt 234 dagar har under året avsatts för utbildning. För kvinnor: 111 dagar och för män: 123 dagar. Det blir i genomsnitt 0,7 dagar per anställd. Jämfört med föregående år har antalet utbildningsdagar minskat med cirka 250 dagar. Personalen har trots allt deltagit i ett flertal kortare informations- och utbildningstillfällen då många av våra stödsystem uppgraderats under året, exempelvis Agresso lön, Agresso ekonomi, Office 2007, Summarum samt Fast 2. Dessa 6

7 Fritidsklubben spelade boule på Munktellarenan utbildnings timmar registreras inte i vår kompetensmodul eftersom de understiger en halv dag och därför inte redovisas som genomförda utbildnings dagar. Kostnaden för utbildningar under 2009 uppgick till knappt 1,5 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 1,9 miljoner kronor. Under året har vi på grund av rådande lågkonjunktur haft en restriktiv hållning till externa konferenser, vilket förklarar utfallet för våra utbildningskostnader. Utbildningar i urval w Datautbildning i Office Kompletterades med e-learning. w Miljöledningssystemet omfattade all personal samt att miljöombuden vässats extra inför certifieringen w Krisledningsövning för ledningsgrupp och distriktens säkerhetssamordnare w Utbildning i energideklaration förvaltare, driftgrupp, projektledare och berörda chefer w Ecodriving för medarbetare som kör bil i tjänsten w SRY-utbildning yrkesbevis för städpersonal w Praktiskt utbildning inom elsäkerhet w Praktisk byggberäkningsutbildning w Eskilstunakartan en särskild, elektronisk karta och hjälpmedel vid byggnationer w Hyper Doc ritningshanteringssystem w Grönyteutbildning för nya grönyteansvariga samt rådgivningsdag för redan utsedda grönyteansvariga w Liftutbildning för medarbetare som använder lyftanordningar i sitt arbete w Utbildning i anmälningsplikt om barn som far illa w Brandskyddsutbildning w Telecoachning för att bli bättre på kommunikation mot kund. Teoridag kring kommunikation samt individuell coachning i skarpt läge. Effektivisering Vi har samordnat löneadministrationen för de kommunala bolagen och uppgiften har placerats hos Kommunfastighet. Det beräknas innebära en effektivisering om 25 procent. Det uppdaterade lönesystemet Agresso 5,5 kommer att startas den 1 januari. Fastighetsskötsel har under en tvåårsperiod effektiviserats med cirka 5procent. Workshop i bilders betydelse 7

8 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR Miljömål minskad klimatpåverkan Vi ser allvarligt på växthuseffekten och oljeberoendet. Att trygga energiförsörjningen, skapa goda konkurrensvillkor och få en miljö i balans är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Mål 2009: att minska energiförbrukningen avseende värme- och varmvattenförbrukning i våra fastigheter, mätt i kwh/kvm/år till: Bostäder < 128, Förskolor < 117, Kontor < 83, Skolor < 118, Servicehus < 103. Resultat: Bostäder 130,6 Förskolor 118 Kontor 88,8 Skolor 116,5 Servicehus 114,6 Mål 2009: Individuell mätning av varmvatten samt värme ska installeras och utföras i minst 300 respektive minst 150 lägenheter. Resultat: Arbetet har påbörjats under Vi har inte installerat några mätare men avser att göra det under Mål 2009: att minska energiförbrukningen avseende elförbrukning i våra fastigheter, mätt i kwh/kvm/år till: Bostäder < 25, Förskolor < 75, Kontor < 83, Skolor < 68, Servicehus < 77 Resultat: Bostäder 25, Förskolor 72,5, Kontor 73,5 Skolor 65,9, Servicehus 77,3 Mål 2009: Uppvärmning med direktverkande el samt olja bort till Minst 60 procent (10 fastigheter) ska konverteras Resultat: Påbörjat. Slutförs under 2010 Åtagande 2010 w Minska koldioxidutsläppen från el, värme och olja med 80 procent från 2007 till och med Av detta återstår 26 procentenheter w Minska koldioxidutsläppen från egna transporter med 30 procent från 2007 till och med Av detta återstår 7 procentenheter w En bred klimatstrategi för Eskilstuna som geografiskt område ska tas fram i partnerskap med Mälardalens högskola, näringsliv och organisationer. Utgångspunkten är kommunens medverkan i Energimyndighetens Uthållig kommun. En klimatplan utarbetas för kommunkoncernen. Miljömål giftfri miljö För att vår miljö ska vara fri från ämnen som kan skada människors hälsa eller hota den biologiska mångfalden behövs kraftfulla åtgärder. Miljöhänsyn ska tas vid nyproduktion, renovering, omoch tillbyggnad, underhåll och rivning. Det gäller såväl planering, produktion som hantering av byggavfall vid rivning. Mål 2009: Alla förvaltare, lagledare, lägenhetsgrupper, ledningsgrupp och projektledare ska genomgå utbildning i miljöanpassade inköp/avrop. Resultat: kommer att ske i april 2010 Mål 2009: Vi ska ha extern miljörevision på 3 av våra projekt under Resultat: Utfört Kommunfastighet ska minska kemiska produkters påverkan på miljön genom att undvika miljöfarliga produkter och ersätta dessa med mindre farliga. Mål 2009: Utvalda leverantörer ska informeras om våra miljökrav (SundaHus) och redovisa våra kemikalieinköp gällande mängd och miljömärkning. Vi ska också minska/byta ut 5 procent av kemikalierna mot mindre miljö- och hälsoskadliga. Resultat: Utfört Åtagande 2010 w Minst 50 procent av det totala inköpsvärdet från ramavtalsleverantörer ska vara från företag med ett aktivt miljöarbete. Senast år 2012 ska andelen vara uppe i 100 procent. w Att använda SundaHus vid nybyggnationer och vid minst 2 större renoveringar w Minska/byta ut miljöfarliga kemikalier med 5 procent under 2010 Åtagande 2010 w Den totala avfallsmängden från Kommunfastighet ska minimeras. Vi ska införa matavfallssortering i hela affärsområdet Bostad och ta fram ett källsorteringsprojekt som utvecklar och underlättar vår sophantering. Vi ska effektivisera avfallshanteringen ytterligare genom att ta fram minst 3 nya rutiner. Urval av övrig verksamhet inom miljöområdet: w Projektet Incitamentstyrd energieffektivisering (se artikel sidan 16) w Soptåg MunktellStaden w Miljörevisioner vid nybyggnationer och renoveringar w Utbyggnad av matavfallssortering w Avfallsprojekt med Eskilstuna Energi & Miljö w Utvecklat användandet av SundaHus miljödatabas w Utbildat all personal i miljöledningssystemet w Utvecklat kemikaliehanteringen och kemikalielistorna w Radonsaneringar av skolor och förskolor w Tagit bort all PCB i våra fastigheter w Miljöcertifiering av företaget enligt ISO Miljöträdet Miljöträdet är en sammanfattning av Kommunfastighets miljö arbete. På trädets grövre grenar finns företagets betydande miljöaspekter som ute i gren verken följs av årets åtaganden. Rotsystemet utgör dock grunden för ett lyckat miljöarbete med exempelvis rutiner och personalens engagemang. Över alltsammans strålar vår miljöpolicy. (se nästa sida) 8

9 om Mi om M sa för fa ljöfö m eta ver K fa iljö ttn r t ä g ks o tta p o i r r b ets am mm r a o Ko lok nge en as gr h un lla lic m ala n a ing en un et fa d y a m v, re u r r i v dlä och stig ela n su nf eg de sa år gg u h r a n k a i rs s o t m a tg ets v er tig na på nar iljö nde ör e sa he la ve gr r le vä n m t s oc ka än dn r av t s ka h n se in de sä ka h glo vå r, gs rin kr pa us ba r v dä sy ga a r h e l f s a å ö st r r m u ll em iljö nd a om ksa r s e m vä m r er a,. ta e h v try d rld e i ge. p gg na en t h å no a tur. ar he m oc e på la att h ns : de n Miljöarbet rd gö Vi et är en naturlig del i det ordinarie arbetet Fas a våra ut mil att v levera jöpåve rka ntö erka miljö rer, e nde ä med ntrep mnen vete renö sam re tia M lla le r och t stimu le kon d. oc insk sult ra a h er ko hu vä mp sh rm ete åll e-, ns a m va oc ed tten h i re - o nv su ch es rse e ter r, lfö a i hö rbr ny ja v uk tek år nin ge nik n et sre hy r ra go vå rå a jöf ök mil tt r a om fö p ka ka er ns t v ku tiv rs Ak ste gä vår ed t a m sam pn öp erkan te ra Va jöpåv arbe ö mil milj t vår r med rbeta stiftning och a g mpel ällande la tt exe g ed go ar, utöver går m ng Vi före a förbättri ig ständ !! %0 - +5&.+%- 1,,% 2" -",.2 -"1 %0 "0 '0%- "- 0<22 20:$%2 2 ' $<0 -:0)- 0:$%2 #:0 &03*2 ) &.0, "4 ("-$+)-'1/+"-%0 6,,;-'" 1,;,:--)1*.0 /;,;-'" 1,; /+"21%0 '<0,;-'" 1,; 1"*%0 1; &<0:-$0"1 4:0+$%-1 ';-'6 ES ST KIL U NA Eskilstuna Kommunfastighet AB

10 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR Eskilstuna kommunfastigheter AB är miljöcertifierade En målmedveten miljösatsning har nu givit resultat. Kommunfastig - heter är miljöcertifierade enligt ISO Detta efter att utbildnings insatser genomförts, checklistor framtagits samt ett stort engagemang visats från personalens sida. För att varje företag inte på egen hand skall behöva utveckla metoder för att hantera miljöfrågorna finns färdiga system att tillgå där ISO är ett system. ISO är en internationell standard för miljöstyrning som har tagits fram av näringslivet, myndigheter och miljöorganisationer gemensamt genom Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).Ett företag som vill följa ISO måste sköta sina miljöfrågor på ett ambitiöst och medvetet sätt. ISO kräver att: w En miljöutredning av företaget görs. w Företaget dokumenterar och redovisar sitt miljöarbete. w Företaget följer de lagar och andra bestämmelser som finns inom miljöområdet. w Företaget skall ha en miljöpolicy och kontinuerligt ange konkreta miljömål, samt ha en handlingsplan för hur policyn skall uppfyllas. w Företaget arbetar för ständiga förbättringar. ISO kräver också att företagets miljöarbete granskas av en oberoende revisor. I vårt fall gör BMG TRADA Certifiering AB granskningen med regelbunden intervall. Vi har nu klarat den första kontrollen och fått vårt ISO certifikat och för att få behålla certifikatet måste vi klara de följande kontrollerna som sker 1 2 gånger per år. MWh Fig: Uppvärmning Elvärme 1% Biobränsle 2% Olja 4% Fjärrvärme 93% Vårt miljöarbete Som en stor fastighetsägare och förvaltare av kommunala lokaler har Eskilstuna Kommunfastigheter AB ett stort ansvar för att arbeta för en hållbar utveckling och därmed minskad klimatpåverkan. Vår fastighetsförvaltning drivs utifrån vetskapen att fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel från planering, projektering och byggskede via förvaltning och ombyggnad till rivning. Därför styr vi miljöarbetet via miljöpolicyn, det omfattande miljöledningssystemet samt våra åtaganden, handlingsplaner och aktiviteter. Energiförbrukningen är vår största miljöpåverkan. Ett aktivt arbete pågår sedan många år för att minska energiförbrukningen och fasa ut fossila bränslen. Till vår hjälp har vi en engagerad och kunnig driftorganisation som består har fyra tekniker samt fyra ingenjörer inom ventilation, rör, el, styr- och övervakning. Driftgruppens funktion: w Support till arbetslag och förvaltare inom Kommunfastighet och att rycka in för att lösa fastighetstekniska problem. w Fungerar som konsult vid nyproduktion och ombyggnation, hjälper företagets avtalsentreprenörer med materialval och liknande. w Använder sig av driftövervakning och larmhantering för att öka driftsäkerheten och hålla ner energiförbrukningen. w Står för erfarenhet och vägledning och ska genom sitt arbete hålla driften nere och spara energi. w Utför och planerar underhållsarbeten för installationer. Det kan vara allt från vattensparåtgärder till ny ventilation och undercentraler även smärre byggnadstekniska åtgärder. w För och bevakar energistatistik i våra och kommunens lokaler. Urval av energieffektiviseringar 2009 w Östra Storgatan 14 har återvinning på ventilationen, ny undercentral samt tilläggsisolerad vind w Skrinnarvägen 1 och 2 har återvinning på ventilationen w Krongatan 5 har energieffektivare fläktar vilket minskat elförbrukningen med 30 procent w Stålforsskolan har bland annat behovsstyrd ventilation installerat i matsal och gymnastiksal och har arbetat med drifttider och temperaturer vilket sänkt elförbrukningen med cirka 18 procent och fjärrvärmeförbrukningen med 20 procent w Vi har skrivit på Skåneuppropet ENERGITAL 2009 Fjärrvärme: kwh/kvm, BRA Klimatkorrigerat Föränd [%] Mål 2009 Bostäder 135,4 131,4 130,6-0,6 128 Skolor 122,3 119,5 116,5-2,5 118 Förskolor 134,4 129, ,9 117 Servicehus 112,1 110,4 114,6 3,8 103 Kontor 88,7 87,2 88,8 1,8 83 Totalt 127,6 123,0 121,1-1,5 El: kwh/kvm, BRA Föränd [%] Mål 2009 Bostäder 23,3 23,7 25-4,7 25 Skolor 70,0 67,8 65,9-1,9 68 Förskolor 74,6 72,7 72,5 0,3 70 Servicehus 78,6 78,6 77,3-1,7 77 Kontor 83,5 77,1 73,5-4,7 83 Totalt 54,3 51,1 41,1-20% Kommentar På bostäder har åtgärder genomförts sent på året vilket medför minskningar först Under året har vi bytt ut fläktar och belysning och ersatt med nya, energieffektivare. Vi har även arbetat med drifttider och temperaturer. Dessutom har våra teknikansvariga infört checklistor. 10

11 Skåneuppropet Skåneuppropet är en energiutmaning och ett långsiktigt projekt ett slags Kyotoprotokoll för bostadsföretag inom SABO som innebär att de företag som ansluter sig till initiativet gemensamt ska minska sin energianvändning med 20 procent från 2007 till Det är frivilligt att ansluta sig till initiativet och alla bostadsföretag i Sverige är välkomna att gå med. I dagsläget har 96 bostadsföretag antagit energiutmaningen, däribland Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Företagen som väljer att ansluta sig till Skåneinitiativets mål åtar sig följande: Skåneinitiativet ska vara förankrat i företagets styrelse och ledningsgrupp. En ansvarig person utses i varje företag som ansvarar för rapportering av energianvändning och för kontakter om Skåneinitiativet. Rapportering av energianvändningen sker årligen till SABO. Uppgifter som ska rapporteras in avser perioden 1 januari 31 december varje kalenderår. Basår är 2007 års energianvändning. Följande uppgifter ska rapporteras in: w Köpt energi för värme och varmvatten [kwh] (faktisk användning och normalårskorrigerat värde) uppdelat på fjärrvärme, eldningsolja, pellets, gas, fjärrkyla och övrigt. w Köpt el exklusive hushållsel till boende [kwh] w BOA och LOA (inklusive varmgarage) samt Atemp, om uppgift finns. Företagen som deltar i Skåneinitiativet får: w En årlig avstämning w Kandidera till den årliga utmärkelsen SABO:s energiutmanare Fig: Energi för uppvärmning 2009 Elvärme 1% Biobränsle 2% Olja 4% Fjärrvärme 93% Fig: Fjärrvärmeförbrukning Bostäder Skolor Förskolor Servicehus Kontor Till vår hjälp har vi en engagerad och kunnig driftorganisation

12 KVALITET OCH SÄKERHET Kommunfastighets strategiska mål är att ha Nöjda kunder. Företaget ska trygga god service i bostadsområden och stadsdelar genom ett aktivt ägande. Nöjda kunder visar på ett väl fungerande företag. KVALITETSMÅL - NÖJDA KUNDER Vi når vårt strategiska mål genom w Ökad trygghet och säkerhet Mål för 2009: Vid nästa NKI-mätning ska andelen positiva svar vara minst 85 procent. Resultat: Nästa NKI-mätning sker först 2010 Skadegörelse och klotter Kostnaderna för klotter och annan skadegörelse har minskat med totalt 16,8 procent, eller drygt kronor, jämfört med året innan. Siffrorna gäller för samtliga fastigheter ägda och förvaltade av Eskilstuna Kommunfastigheter AB samt Torshälla Fastighets AB. w Ökad tillgänglighet Mål för 2009: Ytterligare 40 lägenheter förses med hiss. Ökad allmän tillgänglighet i stadsdelar. Handlingsplaner upprättas för Skogsängen/Söder, Hällby, Brunnsbacken och Lagersberg som blir pilotområden för projektet Framtidens boende för äldre. Resultat: Två hus i Viptorp och Skogsängen med sammanlagt 40 lägenheter har fått hiss installerat. Handlingsplaner är upprättade och åtgärder enligt dessa pågår hela tiden. w Integration öka/skapa förståelse mellan olika kulturer Mål 2009: handlingsplaner upprättas och genomförs i varje bostadsområde. Dessa mäts i NKI där andelen positiva ska vara minst 75 procent. Resultat: Utfört på i princip varje bostadsområde. Nästa NKI-mätning sker först w Nöjd Kund Index (NKI) Mål 2009: Vid nästa NKI-mätning ska andelen positiva svar vara minst 85 procent. Detta uppnås genom handlingsplaner som sedan genomförs i varje bostadsområde. Resultat: Handlingsplaner upprättade. Nästa NKI-mätning sker dock först 2010 Åtagande 2010 w Upplevd trygghet och säkerhet ska öka. Resultatet i nästa NKI-mätning: de positiva svaren ska öka med minst 2 procent i affärsområde Bostad. w Öka/skapa förståelse mellan olika kulturer. Uppnås genom att handlingsplan upprättas i minst 4 bostadsområden. Mäts genom antal aktiviteter och dess effekter. w Hyresgästaktiviteter och kundservice ska vara jämställt med hänsyn till representation och resurser. Handlingsplan tas fram under 2010 för mätning enligt Representation (antal deltagande kvinnor/flickor, män/pojkar); Resurser (pengar, utrymme, tid) samt NKI/HKI (hyresgästers och personals skattning av jämställdhet). w Ökande befolkning i bra boendemiljö. Skapa långsiktiga utvecklingsplaner för respektive stadsdel. Planen ska upprättas och anpassas för minst 6 stadsdelar (kostnaderna anges i tkr) Distrikt Glas Klotter Övrigt Summa Väst tkr Öst tkr Torshälla tkr Summa tkr 2008 (kostnaderna anges i tkr) Distrikt Glas Klotter Övrigt Summa Väst tkr Öst tkr Torshälla tkr Summa tkr Pandemiberedskap Den nya influensan A(H1N1) fick sin upptakt i en annan världsdel och det fanns en förberedelsetid som på statlig nivå bland annat utnyttjades till att besluta om massvaccination. En viss beredskap fanns i kommunkoncernen då pandemin behandlats som en del av den genomförda risk och sårbarhetsanalysen. Kommunfastighet fick i uppdrag av kommunens operativa pandemigrupp att se över städrutinerna inom det förvaltningsavtal som finns mellan kommunen och Kommunfastighet. Detta innebar att man började använda desinfektionsmedel i den dagliga rengöringen av handtag, lås, kranar, strömbrytare och liknande samt att man var extra noggrann. Arbetslagen fick förbereda sig på att göra prioritering av arbetskraften inom varje lag, och även vara beredda på att låna ut personal till andra lag, och vice versa. Krisledningsövning Under 2009 ordnades en krisledningsövning med Kommunfastighets krisgrupp bestående av stora ledningsgruppen samt två säkerhetssamordnare. Övningen sköttes bra och arbetet noterades i krisgruppens loggbok för att kunna utvärderas. 12

13 Seniorer i Skogsängen träffas inför en trygghetsvandring Aktiviteter Ökad säkerhet och trygghet Kontinuerligt genomförs trygghetsvandringar i våra bostadsområden. Vid dessa diskuteras vilka förbättringar som vi kan göra när det gäller belysning, tillgänglighet och utformning av den inre och yttre miljön för att öka tryggheten och säkerheten. Under 2009 har Kommunfastighet deltagit i ett trygghetsnätverk där åtta bostadsföretag i Sverige bjudits in till fyra träffar. Ökad tillgänglighet Några av kommunens äldre fastigheter har haft brister i tillgänglighet. Under året har vi därför ökat tillgängligheten, vid Pilkrog samt Fristadshuset vid Rademachersmedjorna. Nya brandvarnare Vi har påbörjat ett treårigt arbete med att byta ut samtliga brandvarnare i vårt bostadsbestånd. De nya brandvarnarna får ett fastlött batteri med livslängd på upp till tio år. Vi står för installation och hyresgästerna för skötsel och kontroll av funktion. Alla lägenheter får minst en brandvarnare, de större lägenheterna får två stycken. Brandinformation I december delade vi ut en broschyr om brandrisker samt råd om hur man ska agera om det börjar brinna. Broschyren var på två språk, svenska och engelska, och delades ut till samtliga hyresgäster. Demokraticentrum På Lagrådsgatan 2 i Lagersberg öppnade under våren Demokraticentrum där man bland annat kan få samhällsinformation. Här kan man också låna cykel och här finns även kopiator, fax och tolkhjälp. Tillgänglighets Framtidens boende för äldre Tillsammans med Vuxenförvaltningen ser vi över hur framtidens äldreboende ska utformas. Möjligheterna att anpassa befintliga lägenheter inventeras liksom möjligheterna att göra närmiljön mer tillgänglig och attraktiv. I Fröslunda har vi möblerat och anpassat en lägenhet, bland annat med modern teknik såsom interaktivt larm. Visningslägenheten används för att sprida information om hur man kan anpassa befintliga lägenheter. Vi har haft visningar för hyresgästföreningar och andra fastighetsägare. Vi har inventerat beståndet där vi har seniorlägenheter och räknat på vad det innebär i åtgärder och kostnader för att anpassa dessa likt visningslägenheten i Fröslunda. I området Skogsängen-Söder-Viptorp har vi startat ett pilotprojekt där vi utnyttjar Unga Örnars lokal till samkväm för äldre. 13

14 FASTIGHETERNA 2009 Forsklinikens personalmatsal AFFÄRSOMRÅDE NÄRINGSLIVSLOKALER Frimuraren 2 I april avslutade vi arbetet med Folktandvårdens lokaler. Forskliniken har expanderat till ungefär det dubbla. (Se separat artikel.) Munktellstorget 2 Arbetet med att utveckla vårt huvudkontor på Munktellstorget 2 har fortsatt. Personal- och projektavdelningen har byggts om till öppna kontorslandskap. Syftet med ombyggnationen är att utnyttja lokalytorna bättre och skapa en effektivare organisation. Under 2010 kommer avdelningarna för ekonomi, logistik och teknik att byggas om. Munktellstaden Efter den stora branden som ödelade stora delar av Stadshotellet i februari, har behovet av ett nytt hotell vuxit. Vi tittar på möjligheterna att nyttja det gamla härdverket i Munktellstaden som grund för ett helt nytt hotell. Här kan vi också tänka oss att göra plats för bostäder och kontor. Munktell Science Park växer och vi håller på att titta på ytterligare lokaler. Något tillskott i Munktellstaden kommer att ske, förmodligen under I Räddningstjänstens före detta gymnastik sal vid gamla brandstationen finns nu Stadsarkivet. Kombiterminalen i Folkesta Transporter på järnväg till Eskilstuna, och i synnerhet trailer trafiken, har ökat. Vi planerar att öka kapaciteten på Kombiterminalen i Folkesta ytterligare. Terminalen byggdes om så sent som 2008 och har totalt kvadratmeter med hårdgjord yta, damm för dagvatten och elektrifierade spår för 700 meter långa tåg med trailers och containrar. Kombiterminalen har i dag en kapacitet på lyft årligen. AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER Nya lägenheter i centrum Vi har jobbat fram ett förslag på att bygga 45 nya lägenheter i kvarteret Vakteln. En helt ny huskropp på Alva Myrdalsgata/ Nygatan kommer att sluta kvarteret. Byggstart mars Fröslundas nya förskola, Tallåsplan Ökad tillgänglighet Vi har installerat hissar i två fastigheter i Viptorp och Skogsängen. Syftet är att öka tillgängligheten och möjliggöra kvarboende, inte minst för äldre. Strigeln Från och med 2009 tillhör Strigeln Kommunfastighet. Strigeln var tidigare kommunens serviceanläggning med anvisade lägenheter. I dag hyr Vuxenförvaltningen en tredjedel av de närmare 130 lägenheterna, resten är seniorlägenheter. Med all sannolikhet kommer hela Strigeln så småningom att bli ett så kallat trygghetsboende. Nyproduktion Vi planerar för att bygga nya bostäder i förlängning av Munktellstaden Norra hamn. Tanken är att det ska bli flerfamiljshus med olika upplåtelseform. Av totalt cirka 300 lägenheter är det tänkt att Kommunfastighet ska äga och förvalta stycken. Energideklarationer Alla lokaler över 1000 kvadrat har energideklarerats under Vi har även energieffektiviserat i bostäderna. 14

15 Forskliniken i nytt ljus När Forskliniken skulle slås ihop med tandvården på Fröslunda Vårdcentral föll valet på att samla hela verksamheten i korsningen Brunskogsgatan-Gillbergavägen närmare centrum. Folktandvården flyttade hit för fem år sedan. Det har fungerat bra så vi valde att satsa på de här lokalerna, säger klinikchef Camilla Bergström. Forskliniken har under året vuxit rejält. Från 350 kvadratmeter till ungefär det tredubbla. De tidigare sju behandlingsrummen har nu blivit sjutton, och därtill har kliniken fått ny reception, nya personalrum, kök med matsal samt konferensrum. En vinterträdgård släpper in ljus till de kringliggande behandlingsrummen och fungerar dessutom som en lokal för konferenser och utbildningar. Utöver interna kurser har bland annat landstingspolitikerna haft ett och annat möte här. Dessutom är den en inspiration till andra Folktandvårdsorganisationer när deras representanter kommer på besök. Tanken är att man ska få lite utomhuskänsla här, säger Camilla och slår sig ned på trädäcket bland björkstammarna. En av klinikens tandhygienister har studerat rumslig gestaltning på Mälardalens högskola och stått för en stor del av inredningen i ljusgården, berättar Camilla. Överhuvudtaget har personalen haft mycket att säga till om när lokalerna skulle byggas om och inredas. De har gruppvis ansvarat för olika delar och i samråd med arkitekter, möbelföretag och Kommunfastighet valt möbler, material, färger och inredning. Att slå samman två kliniker kräver noggrann planering och lyhördhet inför personalen. För att sammansvetsa personalgruppen från de tidigare två klinikerna valde Camilla att flytta hela verksamheten från Fors till Fröslunda under byggperioden. Det blev visserligen trångt och kliniken hade öppet både på kvällar och på helger för att kunna ta hand om kunderna. Vinsten blev att de blivande arbetskamraterna fick lära känna varandra närmare och att hela personalgruppen flyttade in i de nya lokalerna samtidigt. Det tror jag är vårt framgångsrecept och den främsta orsaken till att det gått så bra som det har gjort, säger Camilla. Hon tycker att den största fördelen med ombyggnaden är att behandlingsrummen är likadant utformade både i inredning och innehåll i lådor och skåp. Med skjutdörrar mellan rummen kan man lätt öppna upp och gå emellan, vilket innebär att man kan utnyttja resurserna och varandras kompetens bättre helt enkelt arbeta tillsammans för att erbjuda den bästa vården! Som chef är jag mest mallig över att vi tänkt så mycket på personalen under hela byggprocessen, säger Camilla. Folk som besöker Forskliniken blir ofta positivt överraskade och menar att det inte känns som Folktandvården. Då sträcker vi lite extra på oss. För det är precis vad det är och det känner också alla vi som jobbar här. 15

16 FASTIGHETERNA 2009 AFFÄRSOMRÅDE KOMMUNALA LOKALER På uppdrag av Eskilstuna kommun har följande utförts: Gamla brandstationen Vi har byggt om Räddningstjänstens före detta gymnastik sal vid gamla brandstationen. Här finns nu Stadsarkivet liksom en del kontor för Kultur- och Fritidsförvaltningen. Och under 2010 flyttar även Företagsarkivet hit. Fortfarande har Kommunfastighet förvaltnings uppdraget för vagnhallen och kontorshuset i korsningen Drottninggatan/ Rademachergatan. Dessa kommer så småningom att rivas för att ge plats för bostäder. Hela-skolan När Årbyskolan nyligen byggdes om blev det en huskropp över. Vi har påbörjat ombyggnad så att den kan inrymma Hela-skolans verksamhet. Hela-skolan ligger i dag i Skiftinge och är en träningsskola för personer med autism och autismliknande störningar. Ombyggnaden beräknas bli klar för inflyttning hösten Förskoleutbyggnad Fröslundas nya förskola, Tallåsplan, stod klar för inflyttning i augusti. Produktion pågår också av de åtta avdelningar stora förskolorna i Odlaren och Stenby. I maj 2010 tas första spadtaget för förskolan i Berga (Mesta/Borsökna). Äldreboenden Under hela året har nyproduktionen av Måsta äng pågått. Klart för inflyttning februari Äldreboendet har 88 lägenheter, tillagningskök med restaurang, även för närboende). Projektering pågår för ett liknande äldreboende i Brunnsbacken som beräknas stå klart vid skiftet Gruppboenden Två nya gruppboenden med sex lägenheter i vardera har på uppdrag av kommunens vuxenförvaltning uppförts vid Ängsstugan i Viptorp och Slätten i Åsbymon. De stod klara för inflyttning i februari respektive maj. Rinmansskolan Vi har påbörjat ombyggnad av hus 4 på Rinmanskolan. Skolan får en helt ny och mer synlig entré, mot Smedjegatan. Dessutom skapar vi fler teorirum samt flyttar om de stora lektionssalarna för svets och teknik. Arbetet beräknas vara klart till semestern Åshorns sommargård Den gångna våren byggde vi en ny sanitetsanläggning på Åshorn. Ett helt nytt hus med duschar och omklädningsrum, bastu, toaletter och tvättstuga stod klart i juni. På höstkanten fortsatte arbetet, då var det köket som anpassades enligt nya miljökrav. Åshorn är en sommargård som drivs av Eskilstuna kommun och som har plats för 54 kollobarn. Pengar tillbaka för sparad energi Under läsåret 08/09 har elever från ett antal skolor och förskolor i Eskilstuna deltagit i projektet Incitamentstyrd energieffektivisering. Uppdraget: spara energi. Belöningen: pengar tillbaka. Kommunfastighet initierade hösten 2008 ett projekt kallat incitamentstyrd energieffektivisering. Elever från fyra skolor och förskolor i Eskilstuna bjöds in att delta. Uppdraget var att på olika sätt spara energi och därigenom möjlighet att få pengar tillbaka. Barnen är vår framtid. Därför är det extra viktigt att de tidigt lär sig att värna om miljö och att spara energi, säger Magnus Widing, miljöchef på Kommunfastighet. Skogsängskolan, Fröslundaskolans lågstadium samt förskolorna på Stenborgsgatan och Norrvallavägen valdes ut till projektet som har pågått under läsåret 2008/09. Kommunfastighet har varje månad gjort mätningar av förbrukningselen, det vill säga den el som elever och personal själva kan påverka förbrukningen av. Med föregående års mätvärde som referens är det lätt att se hur mycket energi respektive skola eller förskola sparat. När vårterminen närmade sig slutet var det dags att göra en avstämning. Eleverna på Fröslundaskolan hade lyckats bäst. Under höstterminen 2008 och vårterminen 2009 sparade de över kwh jämfört med föregående läsår. Det var ett mycket bra resultat, värt ungefär lika många kronor, konstaterar Magnus Widing. Fröslundaskolans lågstadieelever fick tillbaka drygt kronor som de får använda fritt till något fastighetsanknutet det ska alltså inte gå in i den ordinarie undervisningen. De andra skolorna fick vardera en check på mellan och kronor. Det var ett intressant projekt som väckte tankar, som att korridorerna inte behöver vara upplysta hela nätterna, säger Birgitta Lundqvist, lärare på Fröslundaskolan. För att få ner energiförbrukningen har man sett till att släcka belysningen efter sig, barnen fick vara lampvakter. De såg också till att stänga av datorerna efter sig och att använda timer och lågenergilampor. 16

17 MARKNAD, UTHYRNING OCH AKTIVITETER Kommunfastighets strategiska mål är Aktiv produktutveckling. En viktig framgångsfaktor är att vi har, och utvecklar, rätt produkter för Eskilstuna. Marknadsmål strategiska mål Vi arbetar mot vårt strategiska mål genom: Mål 2009: Fortsatt arbete enligt den framtagna planen för Munktellstaden Resultat: Planen är påbörjad och kommer att avslutas Vi har kontakter med intressenter för de 300 lägenheter som planeras. Tanken är att Kommunfastighet ska äga och förvalta mellan 50 och 70 av dessa. Mål 2009: Utarbeta plan för utveckling av Odlaren (bostäder) men också Brunnsbacken (trygghets- och äldreboende), Tunafors skola (bostäder) och Hällby (bostäder med hiss). Resultat: I Brunnsbacken har planarbetet för att bygga ett nytt äldreboende startat. Vi har gjort energieffektiviseringar och fortsätter att förändra och förbättra i området enligt vår vision för Tunafors skola hyrs ut i ytterligare två år till British Junior, varför vi avvaktar med bostäder. Planen för Odlaren har på grund av lågkonjunktur lagts på is. I Hällby har vi inlett planeringen för att skapa trygghetsboende. Tanken är att vi bygger nytt och kompletterar med lägenheter i punkthus. Mål 2009: förvaltningsplaner för varje stadsdel med utveckling och ekonomi för respektive stadsdel målet är att samtliga, 100 procent, stäms av och utvärderas. Resultat: Utfört Mål 2009: att uppnå och hålla en hög uthyrningsgrad. Bostäder 99 procent, vid årets utgång. Och vakanser för näringslivslokaler får vid årets utgång ej överstiga 2 procent (motsvarande cirka kvadratmeter LOA) Resultat: Målet inte riktigt nått 98,4 procent vid årets utgång. Mål 2009: Plan för inkoppling av stadsnät i samtliga bostadsområden upprättas. Inkoppling av stadsnät i lägenheter (mot dagens 500) samt en anslutningsgrad på 500 lägenheter. Resultat: Plan har upprättats och pågått i samråd med Eskilstuna Energi & Miljö. Inkoppling i totalt lägenheter utfört. Anslutningsgrad till och med 2009 inte mer än hundratal lägenheter. En anslutningsgrad om 25 procent tar längre tid att uppnå. Åtagande 2010: w Att utforma Kommunfastighets kommunikationsstrategi för intern och extern kommunikation w Utreda om en kommuntidning kan ges ut genom koncernsamverkan. Syfte, målgrupp, innehåll, organisation, periodicitet och finansiering utreds kvartal 1. Marknad och uthyrning Under 2009 har vi sett en svacka i uthyrningsgraden när det gäller studentlägenheter. Orsaken är troligen att Mälardalens högskola haft färre antagna studenter under hösten 100% 95% 90% Uthyrningsgrad lägenheter : 88,7% 85% jan 99 jan 00 jan 01 jan 02 jan 03 jan 04 jan 05 jan 06 jan 07 jan 08 jan 09 jan 10 Visningar VI har haft två stora visningsdagar, en på våren och en på hösten, där vi visade olika lägenheter i flera stadsdelar. Vi har också haft visningar under våra stadsdelsdagar Vid ett tiotal tillfällen har vi medverkat på bostadsmöten och informerat om vårt kö- och poängsystem. Vi har svarat på frågor och visat hur hemsidan fungerar. Mässor Hyresenheten har medverkat i en framtidsmässa på Rekarnegymnasiet, där vi gav skoleleverna möjlighet att vinna biobiljetter genom bollkastning. Vi har också funnits med på högskolan vid upprop för de nya studenterna. När Mälarbåten arrangerades i oktober fanns vi med, främst för att berätta om logistiksatsningarna i Kjula och Folkesta. AKTIVITETER 2010: 98,4% Hållbar jämställdhet I ett nystartat projekt ska vi titta närmare på hur vi utformar våra hyresgästaktiviteter men även hur informationen ser ut. Syftet är att ta reda på om rätt målgrupp nås och om vi behandlar våra kunder olika utifrån kön. Ett annat nystartat projekt är Levande stadsdelar. (Se separat artikel.) Jul- och midsommarfest I Fröslunda har vi arrangerat midsommarfest enligt svensk tradition. En nyhet för året är adventsfirande på torget, med grantändning och sång av barnkör. Barn och Kfast-personal i tomteluva bjöd på varm glögg med pepparkakor. Eskilstuna 350 år Eskilstuna har fyllt 350 år. Vi uppmärksammade detta genom att satsa lite extra på aktiviteterna i våra bostadsområden. Ett bra exempel är Fröslundadagen med 50-talstema. Kommunfastighet var också med och sponsrade det stora jubileumsfyrverkeriet på nyårsafton. 17

18 MARKNAD, UTHYRNING OCH AKTIVITETER Cirkus för hyresgäster Traditionsenligt bjöd Kommunfastigheter sina hyresgäster på cirkus när Cirkus Skratt gästade Eskilstuna och Skogsängens IP. Barnens miljöbod Barnens Miljöbod är ett litet hus som vi tagit fram med syftet att lära barn att sopsortera. Miljöboden var klar till Världsmiljödagen där vi medverkade, och har även varit en aktivitet på våra stadsdelsdagar. Stadsdelsdagar Vi har arrangerat stadsdelsdagar på flera håll i Eskilstuna, bland annat Nyfors samt Brunnsbacken som var välbesökt. Det var också Fröslundadagen som firade 10 år och hade 1950-talet som genomgående tema. På torget visades amerikanska bilar, och dess ägare samt andra besökare var klädda i tidstypiska kläder. Publiken hade möjlighet att rösta på snyggaste bilen och bästa kostymen. Elever från Fröslundaskolan visade 50-talsmode på catwalken. Fröslundadagen bjöd också på bland annat musikunderhållning, loppis, ponnyridning, lyckohjul och fiskdamm. Fröslundadagen lockade uppskattningsvis ett par tusen besökare. Träningslokal med bastu På Lagrådsgatan 12 C har vi förvandlat passagen till ett gym med löpband, motionscykel, hantlar och andra användbara redskap samt en bastu. Eskilstuna Friidrott står för driften. Lekplats för hundar På baksidan av Borgmästaregatan 10 i har vi skapat en hundlekplats en 15x30 meter stor grusplan med staket och rejäla grindar. Här är det tänkt att hundägare ska kunna ha sin hund okopplad så att den kan springa runt och leka med andra hundar. Fönstret i Skogsängen Under året har det så kallade Fönstret på Skogsängsgatan 4 kommit att utnyttjas allt flitigare, bland annat till utställningar av konstnärer och konsthantverkare. Mötesplats Hallen i Fröslunda Vi har upplåtit lokaler till PRO som anordnat musikunderhållning och dans samt till Hyresgästföreningen som bedrivit barnverksamhet, snickeri och vävstuga. Hyresgästföreningen har tillsammans med oss också anordnat julresa till Gamla Stan i Stockholm och miljöbussresa till värmeverket. Vi har också arrangerat föreläsningar samt städdag med boende. Matfest i Fröslunda Den internationella matfesten En fest för alla var välbesökt och uppskattad. Boende i området bjöd på rätter från hela världen. Musiker och gycklare underhöll. Boinflytande Under året har mängder med aktiviteter ordnats i samarbete med hyresgästföreningen. Detta för att öka gemenskapen i områdena och kunskapen om bland annat miljö, säkerhet och kulturer. Sommarkul Kommunfastighet är med och sponsrar fritidsaktiviteterna i Sommarkul. Projektet drivs av Eskilstuna friidrott och involverar ett tiotal bostadsområden i Eskilstuna. Närmare 800 barn och ungdomar i åldern 6 16 år har under året deltagit i Sommarkul. Förutom friidrottsskola, mångkamp, knattelopp, cirkusskola med mera har Sommarkul gjort utflykter till bland annat Parken Zoo, TomTits och Gröna Lund. Generationsprojektet Generationsprojektet syftar till att unga och gamla ska få möjlighet att träffas och umgås över generationsgränserna. Arbetsgruppen består av ett tiotal äldre eldsjälar som ordnar aktiviteter tillsammans, med kommunens områdesutvecklare, personal från för skolan samt Kommunfastighet. I år har man bland annat gjort gemen samma resor till Teknorama samt Aquaria Vattenmuseum i Stockholm. Seniorråd i Fröslunda Seniorrådet i Fröslunda har under året engagerat många av de boende kring läsning, kortspel och musik. Man har också haft ett Öppet hus. Den gästlägenhet som Kommunfastighet upplåtit till rådet har hyrts ut till de boendes vänner och anhöriga 69 nätter. Förmånskortet Förmånskortet som vi fortsatt att dela ut till våra hyresgäster även under 2009 har gett förmånserbjudande bland annat på badhuset samt hos en rad näringsidkare. Områdesblad Stadsdelsnytt Fyra gånger per år ger vi ut nyhetsbrev med information och aktuella arrangemang till hyresgästerna i Fröslunda, Brunnsbacken, Lagersberg, Skogsängen, Viptorp och kvarteret Vildsvinet. Nyhetsbreven publiceras också på hemsidan. Bomöten och vandringar I de flesta bostadsområden har bostadsmöten och borådsmöten arrangerats liksom tillgänglighets- och trygghetsvandringar med hyresgäster. I Viptorp har vi dessutom haft hyresgästinformation på arabiska. Info på fler språk Via våra disktrikt kan hyresgäster få hjälp med information om sopsortering på olika språk, bland annat franska, spanska, engelska, arabiska och somaliska. Vi har också satt upp skyltar beträffande ronderande kameraövervakning. Trappuppgången Två gånger per år ger Eskilstuna Kommunföretag AB ut tidningen Trappuppgången som speglar företagens verksamhet. Trappuppgången har under 2009 kommit ut i maj och november och distribuerats till samtliga hushåll i Eskilstuna. 18

19 Ny lekplats för hundar i Lagersberg Fröslundaloppet på Fröslundadagen Fröslundadagen firade 10 år med 50-talstema 19

20 Hon ska få stadsdelarna att LEVA! Skräddarsydd information och naturlig dialog. Med dessa nyckelorden ska Kommunfastighets stadsdelar bli mer levande. I höstas startade Kommunfastighets projektet Levande stadsdelar. Tanken är bland annat att ge nya hyresgäster ett varmt välkomnande, stöd, delaktighet och inflytande i sina bostadsområden. Inte bara invandrade ickesvenskar utan alla hyresgäster i första hand i Fröslunda, Lagersberg, Brunnsbacken, Skogsängen och Viptorp. Som boende ska man ha möjlighet att ta till sig information på egna villkor. Vi försöker skräddarsy informationen efter behov och önskemål, säger Khalesa Abdo, en av projektledarna i den nystartade arbetsgruppen på Kommunfastighet. Hon menar att många människor känner sig otrygga i mötet med andra kulturer. Ständig oro kan på sikt leda till ökad ohälsa, sämre arbetssituation och även otrygg boendemiljö. Det är viktigt med en naturlig dialog, säger Khalesa som även varit runt till arbetslag och andra enheter på Kommunfastighet för att kartlägga deras upplevelser och behov. I vinter har hon besökt familjer i Brunnsbacken bland annat för att få veta vad det är som gör att man trivs i området och om det är något man saknar. Svaret var entydigt: fler mötesplatser, dit i första hand barn och ungdomar kan gå. Undersökningen visar också att många människor från andra kulturer, i synnerhet kvinnor, av olika anledningar inte har möjlighet att träna på traditionella gym. Behovet att röra på sig, och få den positiva energi som motion ger, är inte desto mindre. Man vill kunna motionera på sina egna villkor. Det handlar om att bryta en isolering, få en meningsfull fritid och på sikt skapa trygghet i sitt bostadsområde. Khalesa berättar att en förening nu är under bildande i Brunnsbacken; lokal finns och aktiviteterna är planerade. Vi startar i början av 2010 och kommer bland annat att arrangera musikgympa och barnverksamhet under sportlovet. Det är så lätt att prata om problem och konflikter, tycker Khalesa som hellre lyfter fram människors positiva egenskaper, kunskaper och erfarenheter. Vi har så mycket resurser, som dessutom är helt gratis, i våra bostadsområden! Khalesa nämner pensionärer som ett exempel på en grupp som, oavsett etnicitet och kulturell bakgrund, har mycket gemensamt. De tillhör en generation som levt ett helt liv. De har varit med att bygga upp landet, upplevt kamperna, motgångar och framgångar. Och de har berättelser att dela med sig av. Det gäller att hitta de gemensamma nämnarna mellan dessa grupper. I kontakten med PRO har det också visat sig att pensionärerna själva är mycket intresserade av att få veta mer om sina jämnåriga från andra kulturer. Under 2010 fortsätter utvecklingsarbetet. Då ska man fortsätta söka kunskap, hitta arbetsmodeller, utveckla nya aktiviteter och öka dialogen i bostadsområdena. Meningen är också att få hyresgäster att dela med sig av sina erfarenheter och berättelser allt för att skapa levande stadsdelar. 20

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Årsredovisning 2010 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Årsredovisning 2010 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 2 0 1 0 Vi är ett ledande fastighetsbolag AFFÄRSIDÉ i ständig utveckling. Genom idérikedom och nytänkande är vi ett attraktivt val för våra kunder och anställda. Med professionalism, respekt och helhetssyn

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Årsredovisning 2008

Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Årsredovisning 2008 Eskilstuna Kommunfastigheter AB Årsredovisning 2008 2008 Vi är ett ledande fastighetsbolag i ständig utveckling. Genom affärsmässighet och nytänkande är vi ett attraktivt val för våra kunder och anställda.

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009 Kommunstyrelsen 2010-01-18 Kommunala pensionärsrådet Demokrati- och medborgarservice Jack Roger Bäckstrand, 016-710 19 91 1 (5) Kommunala pensionärsrådet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Ägardirektiv för år 2012 för Eskilstuna Kommunföretag AB

Ägardirektiv för år 2012 för Eskilstuna Kommunföretag AB Kommunstyrelsen 1 (7) Kommunledningskontoret Ledningskansli Jan Rundgren 016-710 25 41 Ägardirektiv för år 2012 för Eskilstuna Kommunföretag AB Allmänt Verksamheten i Eskilstuna kommuns bolag ska bedrivas

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Eskilstuna Kommunfastigheter AB ÅRSREDOVISNING 2006. 2005 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 1

Eskilstuna Kommunfastigheter AB ÅRSREDOVISNING 2006. 2005 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 1 Eskilstuna Kommunfastigheter AB ÅRSREDOVISNING 2006 2005 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 1 Kommunfastighet, det ledande fastighetsföretaget i Eskilstuna, erbjuder attraktiva bostäder och lokaler. Med hög

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet

Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet Vägledning för inrapportering till Skåneinitiativet Version 1.0 Handledning Den här handledningen ska fungera som ett stöd för dig som är kontaktperson vid inrapportering av data till Skåneinitiativet.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice.

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice. Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. Ø Ekonomi

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer