EXAMENSARBETE. Utveckling av kundavtal och förbättringar i materialförsörjningsprocessen. Kerstin Lindström. Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Utveckling av kundavtal och förbättringar i materialförsörjningsprocessen. Kerstin Lindström. Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2005:239 CIV Utveckling av kundavtal och förbättringar i materialförsörjningsprocessen Kerstin Lindström Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell logistik 2005:239 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--05/239--SE

2 -FÖRORD- Förord Rapporten har kommit till som en del av ett examensarbete vid avdelningen för Industriell Logistik på Luleå tekniska universitet och är utfört inom Akademiker i företag ett projekt vars syfte är att bidra till utvecklingen av små och medelstora företag i Västerbotten och Norrbotten. Projektet Akademiker i Företag ger företagen i regionen möjlighet att få utvecklingsprojekt utförda av studenter, nyutexaminerade och forskare från universitet och högskolor i hela landet. Genom en omfattande besöksverksamhet identifieras företagens utvecklingsprojekt som sedan förmedlas via en databas på Internet; examensjobb.nu. Jag vill speciellt tacka mina handledare på företaget samt Anders Sörqvist på avdelningen för Industriell Logistik vid Luleå tekniska universitet för den vägledning de gett under arbetets gång. Ett stort tack riktas också till övrig personal på företaget som varit mycket tillmötesgående och ställt upp med den information som behövts för att göra genomförandet möjligt. Finansiärer är EU: s Strukturfonder, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten samt deltagande kommuner och företag. Skellefteå, 22 juni, 2005 Kerstin Lindström i

3 -ABSTRACT- Abstract The company is specialised in development and manufacturing of technically advanced products. Their customers own the rights to the products and the company s goal is to always be part of their customers success. At the company they are aware that the conditions of contract could affect the company s capital binding and ability to deliver on time. The purpose of this thesis was to identify the parameters in the customer agreements that have an impact on the company s levels of bounded capital and ability to deliver on time and by taking that into consideration develop the process of drawing up agreements and draw up propositions of improvement in the process of material supply. Interviews, observations and studies of documents were done in order to map the present situation at the company and find influencing parameters and routines to be improved. It turned out that lead times, forecasts and order quantities are among the factors showing an impact on the company s bounded capital and ability to deliver on time. The possibility to adjust the agreement during its period of validity also proved to have a positive effect. As a result of this a general contract model has been made where these parameters and the theories of terms of agreements have been taken into consideration. To further facilitate the process of drawing up agreements the cost estimate model has been extended to handle up to four different annual volumes. Some of the propositions of improvement in the material supply process are: The production group leader is responsible of reviewing the contract with the customer when required. The department of purchase should govern the inventory levels by using ABC analysis and make the suppliers include the company s order and article number on the invoices and delivery notes. The descriptions of the routines when components are put in stock and taken out should be updated in the quality system. ii

4 -SAMMANFATTNING- Sammanfattning Företaget är specialiserat på utveckling och tillverkning av tekniskt avancerade produkter. Deras kunder äger rättigheterna till produkterna och företagets mål är att alltid vara en del i kundernas framgångar. På företaget finns en medvetenhet om att villkoren i kundavtalen kan påverka företagets kapitalbindning och förmåga att leverera i tid. Syftet med arbetet är att identifiera de faktorer i kundkontrakten som påverkar kapitalbindningen och leveransprecisionen och med utgångspunkt i det utveckla arbetet med upprättande av nya kundavtal, samt kartlägga och ge förslag på förbättringsåtgärder i materialförsörjningsprocessen. En kartläggning av nuläget på företaget har gjorts i form av intervjuer, observationer och studier av dokument för att hitta de parametrar som påverkar och de rutiner som kan förbättras. Bland de faktorer som har störst inverkan på kapitalbindning och leveransprecision kan ledtider, prognoser och orderkvantiteter nämnas. Möjligheten att anpassa avtalet under dess löptid visade sig också ha positiv inverkan. Som ett resultat av det har en generell avtalsmodell utformats där hänsyn har tagits till dessa parametrar samt till vad som återfinns i teorikapitlet om avtalsinnehåll. För att ytterligare underlätta arbetet med framtagande av nya kundavtal har den kalkylmodell som används på företaget utökats för att hantera upp till fyra olika årsvolymer. Några av de förslag på förbättringsåtgärder som tagits fram i materialförsörjningsprocessen är att: Gruppledaren ska ansvara för att avtalsgenomgångar genomförs när behov finns. Inköpsavdelningen bör styra lagernivåerna utifrån ABC-analys samt följa upp de leverantörer som inte orderbekräftar, eller inte anger företagets order- och artikelnummer på fakturor och följesedlar. Processbeskrivningarna av lagerläggning och plock bör uppdateras i kvalitetssystemet. iii

5 -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- Innehållsförteckning 1 INLEDNING Bakgrund Syfte Delmål Avgränsningar METOD PPS Undersökningsansats Datainsamling Litteraturstudie Analys Validitet och reliabilitet Arbetets genomförande och disposition TEORI Logistik Processer Materialförsörjningsprocessen Supply-chain management Avtal Produkt Priser och betalningsvillkor Affär och leverans Produktkalkylering Kapitalbindning Kapitalbindning i lager och materialflöden Kapitalbindning i hantering av likvida medel Leveransprecision ABC-analys FÖRETAGSBESKRIVNING NULÄGESBESKRIVNING Avtalsinnehåll Avtalsutformning Materialförsörjningsprocessen Orderhantering Inköp Fakturahantering Inleverans Plockning ANALYS Avtalsinnehåll Logistik Pris och betalningsvillkor Produkt Samarbete Avtalsutformning Kalkylmodell Avtalsmall Materialförsörjningsprocessen Orderhantering Inköp Fakturahantering Inleverans Plockning iv

6 -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- 7 RESULTAT Avtalsinnehåll Logistik Pris och betalningsvillkor Produkt Samarbete Avtalsutformning Kalkylmodell Avtalsmall Materialförsörjningsprocessen Orderhantering Inköp Fakturahantering Inleverans Plockning REKOMMENDATIONER Avtalsinnehåll Avtalsutformning Materialförsörjningsprocessen DISKUSSION Arbetets genomförande Arbetets bidrag, styrkor och svagheter Fortsatt arbete REFERENSER Bilagor BILAGA 1, Intervjuguide BILAGA 2, Sammanställning och förklaring av avtalsparametrar BILAGA 3, Beräkning av kapitalbindning BILAGA 4, Avtalsparametrar i teori och nuläge Figurförteckning Figur 2.1, Validitet och reliabilitet Figur 2.2, Arbetets upplägg Figur 3.1, Kapitalbindningens normala utveckling för en produkt Figur 3.2, Förhållande mellan lagertillgänglighet och säkerhetslager Figur 3.3, Grafisk beskrivning av indelningen vid ABC-analys Figur 4.1, Den samarbetsmodell som tillämpas vid företaget Figur 4.2, Organisationsschema över företaget Figur 5.1, Flödesschema, materialförsörjningsprocessen Figur 5.2, Flödesschema, ordermottagning Figur 5.3, Flödesschema, inköp Figur 5.4, Flödesschema, fakturahantering Figur 5.5, Flödesschema, lagerläggning Figur 5.6, Flödesschema, plockning Figur 6.1, Schematisk bild över ledtider Figur 6.2, Kapitalbindning beroende på tidpunkt för kostnadsreduktion v

7 -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- Tabellförteckning Tabell 6.1, Logistikparametrar Tabell 6.2, Pris och betalningsvillkor Tabell 6.3, Produktparametrar Tabell 6.4, Samarbetsparametrar Tabell 6.5, Beslutskriterier för val av årsvolym i artikelspecifikation vi

8 -INLEDNING- 1 INLEDNING I kapitlet beskrivs bakgrunden till varför företaget valt att genomföra detta projekt, syftet med projektet, de delmål som satts upp och de avgränsningar som gjorts. 1.1 Bakgrund Genom att bedriva så kallad offensiv logistik, vilket innebär att hänsyn tas till logistikkostnader innan fasta strukturer etablerats, kan stora besparingar göras till en jämförelsevis låg kostnad. Exempel när detta kan tillämpas är under framtagandet av nya produkter, ombyggnationer av lokaler och upprättande av nya avtal. (Storhagen 2003) Företaget arbetar med utveckling, tillverkning samt produktunderhåll av produkter på uppdrag av kunder inom många olika branscher. Beroende på kundernas skiftande behov skiljer sig också avtalens utformning åt. Låg kapitalbindning och hög leveransprecision är två delmål som företaget delar med de flesta andra företag. Vart och ett för sig är de lätta att uppnå, men de verkar delvis i ett motsatsförhållande och en optimering av det ena sker ofta på bekostnad av det andra. I dagsläget har företaget en total lageromsättningshastighet på ungefär åtta gånger per år vilket tyder på en relativt låg kapitalbindning, men stora variationer finns mellan de olika kundavtalen. Samtidigt har företaget högt ställda kvalitetskrav som innebär att leveransprecisionen ej får understiga 98 procent. Inom företaget finns medvetenhet om att utformningen av kundkontrakten påverkar kapitalbindning och leveransprecision, men vad som påverkar är inte fastställt. Genom att bedriva offensiv logistik hoppas företaget kunna identifiera och optimera de påverkande faktorerna. 1.2 Syfte Syftet med arbetet är att identifiera de faktorer i kundkontrakten som påverkar kapitalbindningen och leveransprecisionen och med utgångspunkt i det utveckla arbetet med upprättande av nya kundavtal, samt kartlägga och ge förslag på förbättringsåtgärder i materialförsörjningsprocessen. 1.3 Delmål Identifiera de påverkande parametrarna i kundkontrakten med avseende på kapitalbindning och leveransprecision. Utveckla den kalkylmodell som används vid avtalsutformningen så att den bättre svarar mot företagets behov. Ta fram en mall för avtalsskrivning. Ge förslag till förbättringsåtgärder i materialförsörjningsprocessen. 1

9 -INLEDNING- 1.4 Avgränsningar Under våren 2004 utfördes ett examensarbete på företaget som behandlade produktion, färdigvarulager och utleverans, varför dessa områden ges en mindre framträdande roll i detta arbete. Vid framtagandet av de påverkande parametrarna i kundavtalen tas de trots det i beaktande för att undvika suboptimering. Avtalen som studerats är tillverkningsavtal, det har inte gjorts någon studie av avtal för utvecklingsprojekt. 2

10 -METOD- 2 METOD Kapitlet beskriver det tillvägagångssätt som använts i arbetet, samt de åtgärder som vidtagits för att höja arbetets validitet och reliabilitet. 2.1 PPS Projektet har genomförts enligt TietoEnators modell för praktisk projektstyrning (PPS) som är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt. PPS bygger på åtta beslutspunkter, där de första tre utgör förberedelsearbete där en projektdefinition tas fram och godkänns. I den fjärde beslutspunkten startas projektgenomförandet. I beslutspunkt fem görs avstämningar och eventuella justeringar av projektdefinitionen. Beslutspunkt sex innebär leverans av resultat eller delresultat. Beslutspunkt sju och åtta inträffar vid överlämnandet av resultatet av projektet och projektets avslut. (TietoEnator, 2001) 2.2 Undersökningsansats Undersökningen har delats i två delar, kartläggning av avtalsutformning och avtalsinnehåll samt kartläggning av materialförsörjningsprocessen. Båda kartläggningarna har utförts som fallstudier. Med en fallstudie menas att ett fåtal fall studeras på djupet var för sig för att sedan jämföras med varandra för att hitta eventuella likheter och skillnader (Lekvall et al 1993). Fallstudier lämpar sig väl vid förändringsarbete eller när syftet är att illustrera nuläget (Eriksson et al, 2001). De avtal som valts ut till fallstudien är dels de två till omsättningen största, dels två relativt nyskrivna avtal. Som ett steg i kartläggningen av materialförsörjningsprocessen har den beskrivits i flödesscheman. Först kartlades den horisontella processen för att sedan delas in i vertikala processer, var avdelning för sig. 2.3 Datainsamling Till grund för kartläggningarna ligger en datainsamling av primärdata i form av personliga intervjuer och observationer samt sekundärdata i form av dokument från kvalitetssystemet, information i affärssystemet och på företagets hemsida, broschyrer samt avtals- och dokumentmallar. Kvalitativ data går till skillnad från kvantitativ data inte att uttrycka i sifferform (Lekvall et al, 1993). De data som samlats in i arbetet är enligt den definitionen till största delen kvalitativ, med några få kvantitativa inslag. 3

11 -METOD- 2.4 Litteraturstudie Litteraturstudien bygger på litteratur som sökts via katalogerna Lucia och Libris. De sökord som använts är avtal, kontrakt, Supply-chain management, processer, flödesschema, försörjningskedja, kapitalbindning, leveransprecision, kontrakt, kundkontrakt, logistik, logistikavtal och logistic agreement. Litteraturstudien har pågått kontinuerligt under större delen av projektet. 2.5 Analys Vid analys av en fallstudie är det första steget att all insamlad data görs tillgänglig, för att sedan ur det skapa en sammanhängande bild ur vilken mönster och olikheter kan tolkas (Lekvall et al 1993). I arbetet presenteras insamlad data i nulägesbeskrivningen. Detta ligger till grund för analysen där avtalsinnehåll och arbetssätt i nulägesbeskrivningen jämförs med motsvarande i litteraturstudien. 2.6 Validitet och reliabilitet Validitet är en undersöknings förmåga att mäta det som ska mätas och reliabiliteten anger undersökningens träffsäkerhet, se figur 2.1 (Zikmund 2000). Figur 2.1. Figuren visar träffsäkerheten för en undersökning med (a) hög validitet och låg reliabilitet, (b) hög reliabilitet och låg validitet, (c) hög validitet och reliabilitet. (Fritt efter Zikmund 2000) För att höja arbetets reliabilitet har resultatet av datainsamlingarna granskats av både uppgiftslämnare och andra personer på företaget och för att höja validiteten har intervjuguider använts, se bilaga Arbetets genomförande och disposition Rapporten är upplagd enligt följande: Kapitel 1, Inledning: Ger en bakgrund till arbetet som mynnar ut i syftet tillsammans med de avgränsningar som gjorts. 4

12 -METOD- Kapitel 2, Metod: Presenterar projektets upplägg, tillvägagångssätt och vilka metoder som använts. Kapitel 3, Teori: Sammanfattar de teorier som legat till grund för arbetet. Kapitel 4, Företagsbeskrivning: Beskriver företagets verksamhet och historia. Kapitel 5, Nulägesbeskrivning: Kartlägger materialförsörjningsprocessen, tillvägagångssättet vid avtalsskrivning och de avtalsparametrar som används på företaget. Kapitel 6, Analys: Analyserar nulägesbeskrivningen i kapitel fem med hjälp av de teorier som presenterats i kapitel tre med avseende på syftet med arbetet. Kapitel 7, Resultat: I kapitlet presenteras slutsatser och resultat från analysen. Kapitel 8, Diskussion: Diskuterar arbetets genomförande, trovärdighet och bidrag. Arbetet har delats in i fyra delmål, utifrån dessa har nulägesbeskrivning och teoretisk referensram upprättats för att sedan ställas mot varandra i en analys som leder fram till delresultaten, se figur

13 -METOD- Syfte Delmål Identifiera påverkande parametrar i kundavtalen Utforma mall för kundavtalen Utveckla kalkylmodellen Förbättringsförslag i materialförsörjningsprocessen Nuläge; studie av avtal och intervjuer Teori; avtal, SCM, kap. bindn. och lev.prec. Nuläge; studie av avtal och intervjuer Teori; avtal, SCM, kap. bindn. och lev.prec. Analys Analys Nuläge; intervjuer Analys Teori; kalkyler Nuläge; studie av avtal, och intervjuer Teori; processer, ABCanalys. Analys Resultat Påverkande faktorer Utökad kalkylmodell Avtalsmall med artikelspecifikation Förbättringsförslag i material- försörjnings- Processen Figur 2.2. Arbetets upplägg. 6

14 -TEORI- 3 TEORI I kapitlet sammanfattas de teorier som studerats under litteraturstudien och som visat sig relevanta för arbetet. Exempelvis behandlas processer, Supply- chain management, avtalsinnehåll, kapitalbindning, leveransprecision och ABCanalys. 3.1 Logistik Storhagen (2003) definierar logistik som ett sätt att tillgodose behovet av integration av material-, varu-, tjänste-, informations-, och betalflöden inom och mellan organisationer. 3.2 Processer Ordet process definieras som en serie aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt intern eller extern kund. Det finns tre olika processtyper inom en organisation; individuella processer som utförs av enskilda individer, vertikala processer som hör till en viss enhets eller avdelnings verksamhet och horisontella processer som skär tvärs igenom en organisation. För att beskriva en process uppförande och kännetecken på ett systematiskt sätt kan ett flödesschema användas. (Bergman och Klefsjö 1995) Materialförsörjningsprocessen Materialförsörjningsprocessen startar enligt Hellberg (1992) med att ett behov av material uppstår hos ett företag. En beställning läggs då hos leverantören som tar emot och bekräftar den, för att sedan producera och leverera enligt den. När materialet levererats till företaget och registrerats som mottaget samt eventuell uppföljning av leveransen utförts räknas materialförsörjningsprocessen som avslutad. (Hellberg 1992) 3.3 Supply-chain management Supply-chain management (SCM) kan ses som ett samarbete mellan aktörerna i en försörjningskedja för att förbättra flödet från leverantör till slutkund. Avsikten är att styra flödet i hela kedjan och inte enbart i det individuella företaget. Supply-chain management verkar för att optimera flödet i försörjningskedjan genom att se den som en helhet med ett gemensamt mål vilket innebär ett ökat behov av samarbete företagen emellan. (Persson 1997) Genom att skapa starka band till leverantörerna och delge dem information om framtida produktion kan de anpassa sin verksamhet efter detta och bättre nå upp till förväntningarna. Ett samarbete av den här typen leder ofta till minskade lager och kortare ledtider. (Krajewski och Ritzman 2002) En försörjningskedja kan vara antingen effektiv eller flexibel. Vilken typ av försörjningskedja som är aktuell bestäms utifrån krav på exempelvis ledtider, priser, volymer, kvalitet och grad av standardisering. (ibid) 7

15 -TEORI- Kännetecken för en effektiv försörjningskedja är att de har hög omsättning på lager och produkter i arbete samt en jämn och förutsägbar efterfrågan. Produktvariationen är låg och det är långt mellan introduktionerna av nya produkter. De konkurrensfördelar som passar för den här typen av försörjningskedja är låga kostnader, jämn kvalitet och leverans i tid. Den tillverkningsstrategi som rekommenderas är tillverkning mot lager med standardiserade produkter där så är möjligt. (ibid) I en flexibel försörjningskedja ligger styrkan istället i att snabbt kunna ställa om från låg volym till hög och vice versa, samt att kunna anpassa eller byta produkter med kort varsel. En flexibel försörjningskedja passar för företag som har svårt att säkert prognostisera efterfrågan, där produktvariationen är hög och det går kort tid mellan introduktionerna av nya produkter. De konkurrensfördelar som återfinns bland den här gruppen är utvecklingshastighet, snabba leveranser, volymflexibilitet, hög prestanda och produktanpassning. Lämpliga tillverkningsstrategier för en flexibel försörjningskedja är att tillverka mot order eller att montera mot order. (ibid) De vinster som kan väntas med ett samarbete inom försörjningskedjan är en minskad kapitalbindning, minskad administration och ökad servicegrad. För att skapa goda grunder för ett samarbete samt för att förhindra problem och kostnader som kan uppstå i samband med problemen är det viktigt att parterna reglerar sin affär i ett avtal. (Gustafsson och Jöne 2004) 3.4 Avtal En affär bör alltid regleras i ett avtal eller kontrakt och innehållet i avtalet bestäms av parterna. Är affären av stor betydelse kan det vara idé att lägga ned mer tid och pengar för att ta fram ett bra avtal. Ett avtal kan innehålla klausuler om vilka parterna är, deras rättigheter och skyldigheter, föremålet för avtalet, betalningsvillkor, övriga villkor som exempelvis sekretess och äganderätt, kontraktstid, uppsägningsvillkor, påföljder vid kontraktsbrott och förfarande vid tvist. Ett avtal kan inte behandla allt utan ska inrikta sig på de viktigaste villkoren som ska gälla mellan parterna.(molin 2002) Parametrar som inverkar på styrningen av de artiklar som omfattas av ett avtal klassas av Gustafsson och Jöne (2004) som logistikparametrar. För att ge exempel på några sådana kan följande nämnas: Ledtid Maximalt saldo Minimalt saldo Kritiskt saldo, eller beställningspunkt 8

16 -TEORI- Minsta leveranskvantitet Multipelkvantitet, exv. förpackningsstorlek eller satsstorlek Transportschema Prognosinformation Samtliga parametrar ska vara överenskomna av båda parter i samråd för att kunden ska kunna lita på att leverantören uppfyller kundens kunds krav på servicegrad. För att få ett lönsamt samarbete ska logistikparametrarna kontinuerligt ses över och anpassas efter ändrade förhållanden (ibid). De så kallade partnerparametrarna fastslår spelreglerna för samarbetet mellan parterna. De bör inte vara alltför komplicerade, men precisa och gälla för alla de produkter som omfattas av samarbetet. Några typiska partnerparametrar är: Juridisk tolkning Prognosriktighet Restsaldon Produktintroduktioner/-utfasningar Informationsutbyten Felhantering och reservrutiner Säkerhet Kontaktpersoner (ibid) Enligt Skoog och Widlund (2001) har båda parter i en förhandling intresse av att avtalet är entydigt och inte lämnar något öppet för egna tolkningar. För att detta ska uppnås bör ett antal punkter behandlas. Innehållet i dessa har olika vikt för säljare och köpare. De punkter som bör finnas med kan sammanfattas i tre kategorier, definition av produkten, definition av villkor kring affär och leverans samt priser och betalningsvillkor. En presentation av dessa och de båda parternas syn på dem återfinns nedan. (Skoog och Widlund 2001) Produkt Produkten ska beskrivas så att några tvivel om vad som ska levereras inte finns. Produktens fysiska innehåll, överenskomna funktioner och prestanda ska listas. Kunden har sämre kännedom om de tekniska lösningarna, men vet däremot vilka funktioner och prestanda som är nödvändiga. Leverantören vill i sin tur visa vilken utrustning som krävs för att kundens krav på funktioner och prestanda ska uppfyllas. Det är svårt för leverantören att säkert veta att produkten i slutändan uppfyller kundens beskrivning av funktion och prestanda vilket medför att leverantören hellre lägger tyngdpunkten på den tekniska beskrivningen. Ofta behövs någon form av utbildning av produktanvändarna, 9

17 -TEORI- detta tillhandahålls vanligtvis i samband med idrifttagningen och är i första hand en kostnadsfråga, inte något parterna tvistar om (ibid). Leveransens omfattning gällande transporter, montering, installation och driftsättning av utrustning samt kundens åtaganden i form av tillhandahållande av lokaler, personal, erforderliga tillstånd, råvaror eller bränsle ska klargöras i kontraktet. När det gäller leveransens omfattning har kunden vanligtvis en god uppfattning om sina behov. Leverantören är i sin tur ofta beredd att anpassa sig efter kundönskemålen. Att tänka på för leverantören är att en ökad leveransomfattning leder till en ökad risk och längre leveransperiod samt att betalningarna kan komma att försenas vilket ökar kraven på betalningsplanens utformning. Att kundens åtaganden dokumenteras är i första hand för leverantörens skull då missar i detta kan bli mycket kostsamt för denne (ibid). Eventuella miljökrav eller tekniska krav från utomstående myndigheter eller från leverantörens omgivning bör behandlas. Kunden har ansvaret utåt för att produkten uppfyller de bestämmelser som finns och är drivande i den frågan under förhandlingarna, men vill troligtvis inte ha några ytterligare begränsningar gällande omgivande miljö och användningsområde. Leverantören som vet vilka förhållanden som passar produkten, vill inte ta på sig ansvaret om den används på mindre lämpligt sätt och bör därför dokumentera vilka miljöer och användningsområden produkten är anpassad för. (ibid) En tidsplan ska visa när olika aktiviteter är tänkta att genomföras och efterfrågas av kunden för att de ska kunna följa arbetets fortskridande. Leverantörerna upprättar ofta en mer detaljerad tidsplan för arbetet än den som visas för kunden. I tidsplanen som visas för kund bör både leverantörens och kundens åtaganden visas. (ibid) De villkor som gäller vid kundens övertagande av leveransen och på vilka sätt dessa ska kontrolleras ska fastställas. Kunden vill säkra att produkten uppfyller kraven innan övertagandet sker och det ligger därför i leverantörens intresse att noggrant dokumentera de prover som ska utföras för att produkten ska godkännas av kund. En slarvigt utformad procedur för överlämnandet kan göra att detta försenas med extra kostnader som följd. (ibid) För att kunden själv ska kunna avhjälpa eventuella problem ska riktlinjer gällande upprättande av leveransdokumentation tas fram. Ett avtal som sluts bygger oftast på underlag som kunden tillhandahållit och det är svårt för leverantören att kontrollera deras riktighet, därför är det viktigt att leverantören dokumenterar eventuella antaganden och begränsningar. (ibid) 10

18 -TEORI Priser och betalningsvillkor Den punkt som vanligtvis får mest uppmärksamhet under förhandlingarna är priset. Kunden vill köpa produkten till ett lågt satt marknadspris medan leverantören vill ha täckning för sina kostnader och risker samt generera en vinst på affären. När betalningen ska ske är också en viktig fråga i avtalet. Leverantören vill ha betalt så fort som möjligt för att täcka de utgifter som uppstår under arbetets gång, medan kunden inte vill betala förrän godkänd leverans gjorts, detta för att minska sin risk om leverantören skulle gå i konkurs eller misslyckas med leveransen. Att göra en betalningsplan utifrån leverantörens kostnader kan vara en lösning. Utbetalningarna knyts då till händelser i genomförandet, vilka det blir bestäms genom diskussion. För att minska risken bör kunden ta en kreditupplysning på sin leverantör och eventuellt kräva bankgarantier eller andra säkerheter. (ibid) Om de artiklar som ingår i produkten köps in från länder med annan valuta utsätts leverantören för en valutarisk. De vanligaste lösningarna här är antingen att kunden får stå risken eller att en terminssäkring görs mot en viss växelkurs och att kunden står för kostnaderna för detta. (ibid) Kostnader för eventuella skatter, tullar och avgifter betalas av kunden och dessa bör redovisas separat. (ibid) Affär och leverans Vid upprättandet av kontrakt används oftast någon av de standardiserade leveransbestämmelserna som finns framtagna för att skydda såväl säljare som köpare. Båda parter har incitament att använda sig av leveransbestämmelser då skyddsnätet utan dem är mycket dåligt. (ibid) Den produkt som parterna kommit överens om kan komma att behöva ändras under arbetets gång. Det ligger i båda parters intresse att möjliggöra ändringar under arbetet, men en ändring i ett kritiskt skede kan för leverantören medföra stora problem. Därför är det viktigt att parterna kommer överens om en ändringsprocedur och att leverantören ges möjlighet att justera berörda avtalsparagrafer som exempelvis leveranstid och pris. Möjligheten att häva avtalet och hanteringen av de konsekvenser detta medför bör även behandlas. (ibid) En försenad leverans kan få allvarliga konsekvenser för kunden i form av minskad effektivitet i verksamheten, förlorad ränta på förskottsbetalningar och tappad trovärdighet. För att undvika detta försöker kunden förebygga förseningar genom viten som sporrar leverantören att leverera i tid. Leverantören vill inte bli för hårt drabbat vid en eventuell försening och vill inte betala vite annat än om kunden faktiskt lidit skada, exempelvis genom att själv 11

19 -TEORI- bli försenad i sitt arbete. När kostnaden för skadan är större än kostnaden för hela leveransen bör det hanteras med ett maximalt vitesbelopp eller ett frånskrivande av ansvar för leverantören vid indirekta skador och följdskador. Vissa orsaker till förseningar är av sådan art att leverantören inte kan styra över dem, exempelvis krig, naturkatastrofer eller politiska beslut, i dessa fall vill leverantören frånsäga sig sitt ansvar att leverera i tid, något som kunden sällan har något att invända emot även om denne kan försöka begränsa de giltiga orsakerna något. (ibid) Vid leverans är det viktigt att veta när ansvaret för produkten övergår från leverantören till kunden, detta regleras genom leveransvillkor och det finns internationellt framförhandlade och standardiserade regler, Incoterms, som brukar användas. Leverantören vill oftast undvika ansvar och kostnader under transporten och lämnar helst över ansvaret i samband med att produkten lämnar fabriken. Kunden vill kunna välja de villkor som passar dem och vanligtvis går leverantören med på det så länge kunden står för alla kostnader och risker. (ibid) Efter att avtalet trätt i kraft kan det hända att tvist uppstår mellan parterna. I första hand bör tvister lösas utan inblandning utifrån, men i de fall detta inte är möjligt löses de antingen i skiljenämnd eller i domstol. Domstol friar eller fäller en part medan skiljenämnd bedömer båda parters ansvar och fördelar det procentuellt mellan dem. Det ligger i kundens intresse att kunna välja mellan skiljenämnd eller domstol, medan leverantören helst ser att bara skiljenämnd används. (ibid) 3.5 Produktkalkylering I företag finns behov av att analysera och kontrollera lönsamheten för olika produkter eller produktgrupper. Som hjälpmedel kan en produktkalkyl upprättas. Det är en beräkning och sammanställning av kostnader och intäkter för ett visst objekt. Valet av kalkylmodell grundas på företagets typ av produktprogram. För företag som tillverkar endast ett produktslag lämpar sig process- eller periodkalkylering, där kostnaderna under en tidsperiod för de olika processer som produkten passerar genom summeras och divideras med antalet produkter som passerat genom processen under tidsperioden. Företag med flera och olikartade produkter rekommenderas istället att använda orderkalkylering vilket innebär att kostnaden fastställs för varje tillverkningsuppdrag eller kundbeställning. (Hansson och Nilsson, 1999) Den enklaste typen av orderkalkyl är självkostnadskalkylen. Där fastställs de direkta kostnaderna för lön och material för tillverkningsuppdraget eller kundbeställningen. Till det görs sedan påslag för indirekta materialtillverknings- och affärsomkostnader samt vinst. Resultatet blir 12

20 -TEORI- försäljningspriset och genom att dividera det med antalet artiklar fås styckepriset. (ibid) Den fördelning av omkostnaderna som görs i självkostnadskalkylen är inte alltid rättvisande, en produkt som tillverkas i liten volym kan exempelvis ändå ge upphov till höga inköpskostnader. I den aktivitetsbaserade kalkylen, identifieras kostnadsdrivarna, de aktiviteter som ger upphov till omkostnaderna, och fördelningen görs utifrån dessa. (ibid) Detta får till följd att de indirekta kostnaderna i högre grad fördelas ut som direkta. Till exempel fördelas inköpskostnaderna då utifrån antalet inköpsorder istället för de direkta materialkostnaderna. (Adolphson, 1998) 3.6 Kapitalbindning Ett företags tillgångar kan enligt Mattsson (2002) delas upp i två delar, anläggnings- och omsättningstillgångar. Till anläggningstillgångar räknas tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, exempelvis fastigheter och inventarier, medan omsättningstillgångarna består av tillgångar som ständigt omsätts. De bundna omsättningstillgångarna återfinns i råmateriallager, produkter i arbete, färdigvarulager, transitlager och i hanteringen av likvida medel. (Mattsson 2002) Bundna omsättningstillgångar kostar, antingen i form av ränta eller missade alternativa intäkter och är inte önskvärt. Med begreppet kapitalbindning avses just de bundna omsättningstillgångarna. För att kunna göra jämförelser brukar det bundna kapitalet sättas i relation till omsättningen, då fås omsättningshastigheten. En hög omsättningshastighet är positivt då det visar att kapitalbindningen är förhållandevis låg. (Storhagen 1995) Kapitalbindning i lager och materialflöden Kapitalbindning i lager mäts som det genomsnittliga lagervärdet och omsättningshastigheten beräknas generellt som det genomsnittliga lagervärdet dividerat med omsättningen. Det sättet att räkna är riktigt för färdigvarulager, men för beräkning av omsättningshastigheten i råmateriallager bör den totala kostnaden för inköpen under tolv månader användas istället för företagets omsättning. Detta eftersom materialet förädlas i produktionen och betingar ett högre pris vid försäljning än vid inköp. Ju högre förädlingsgraden är desto högre blir också omsättningshastigheten om försäljningsvärdet används. (Mattsson 2002) Lager kan delas i tre delar, säkerhetslager, omsättningslager och dött lager. Säkerhetslagret finns till för att säkra leveranser i tid vid förändringar i efterfrågan, omsättningslagret är den del av lagret som förbrukas och fylls upp igen, och det döda lagret består av artiklar som blivit över från tidigare 13

21 -TEORI- produktioner och produktrevisioner. (Storhagen 2003) Omsättningslagret minskas genom ökad leveransfrekvens och säkerhetslagret minskas genom kortare leveranstider, bättre leveranssäkerhet och högre kvalitet på material och komponenter. (Persson et al 1991) Kostnaden för lager består förutom de tidigare nämnda kapitalkostnaderna också av kostnaden för hållning och hantering, främst i form av lokalhyror och lön till lagerpersonal, men också som missat produktivt lagerutnyttjande, skatte- och försäkringskostnader samt inkurans. Inkurans kan uppstå på tre sätt, genom att artikeln blir inaktuell, förstörs, eller genom svinn. Kostnaden för att lagerhålla en artikel under ett år uppgår vanligtvis till mellan 20 och 40 procent av artikelns värde. (Krajewski och Ritzman 2002) De kostnader som uppstår vid bearbetning av produkterna ska i slutändan bäras av dem. I och med det ökar produkternas kapitalbindning i takt med förädlingen. Produkter i arbete och lager av färdiga produkter binder enligt detta resonemang mer kapital än lager av råmaterial, vilket medför en lägre kapitalbindning ju tidigare i flödet artiklarna lagras, se figur 3.1. (Storhagen 2003) Kapitalbindning Råmateriallager PIA Färdigvarulager Tid Figur 3.1. Bild över kapitalbindningens normala utveckling för en produkt i ett tillverkande företag. (Fritt efter Storhagen 2003) Kapitalbindning i hantering av likvida medel Kapitalbindning i hantering av likvida medel uppstår främst i form av kundfordringar. Ett företag som erbjuder en kredittid på trettio dagar och vars kunder betalar i tid, har i genomsnitt en tolftedel av årsomsättningen bunden i kundfordringar. Genom att minska kredittiden kan andelen bundet kapital minskas. Det frigjorda beloppet för varje dag som den genomsnittliga kredittiden minskas beräknas enligt formel 1. fakturerat belopp inkl moms per år 360 = 0,28% av årsomsättningen Formel 1 Den genomsnittliga kundkredittiden beräknas enligt formel 2. 14

22 -TEORI- Genomsnittligt utestående kundfordringar 360 = Antal kreditdagar Formel 2 Fakturerad årsförsäljning Ett sätt att minska kundkredittiden är att använda sig av så kallad factoring. Factoring innebär att leverantören säljer eller belånar sina kundfakturor hos en bank, som sedan övervakar betalningen av dem och skickar ut eventuella påminnelser till kunderna. På det sättet slipper leverantören det administrativa arbetet med betalningsövervakning och påminnelser, de får en förbättrad likviditet och kunderna betalar oftare i tid när en bank står som betalningsmottagare. Enligt samma tankesätt som för kundfakturering ökas kapitalbindningen i företaget om en leverantörsfaktura betalas före förfallodatum. Genom att betala på förfallodagen maximerar företaget utnyttjandet av det räntefria lån som leverantörsskulderna utgör. Den ökning av fritt kapital som fås för varje dag den genomsnittliga leverantörskredittiden förlängs uppgår till 0,28 procent av de årliga inköpen och beräknas enligt formel 3. inköpt belopp inkl moms per år = 0,28% av årsinköpen Formel Den genomsnittliga kredittid som lämnas av leverantörer beräknas enligt formel 4. Genomsnittliga utestående leverantörsskulder 360 = Antal kreditdagar Formel 4 Fakturerat årsinköp Om leveransen sker tidigare än avtalat bör det kontrolleras om fakturan är utställd på leveransdagen. I de fall den inte är det bör diskussion föras med leverantören om en förlängd kredittid. (Larsson 1995) 3.7 Leveransprecision Leveransprecision är ett sätt att bedöma antalet bristsituationer i förhållande till antalet order. Leveransprecisionen mätas vanligtvis i procent och beräknas som antalet leveranser gjorda i tid, dividerat med det totala antalet leveranser. (Storhagen 1995) Vilken leveransprecision som kan erhållas beror till stor del på säkerhetslagrets dimensionering. Säkerhetslagret beräknas som summan av en säkerhetsfaktor som väljs utifrån kraven på leveransprecision och osäkerheten i efterfrågan under ledtiden. (Persson et al 1991) I arbetet att uppnå en hög leveransprecision påverkar faktorer som leveranstidens längd, osäkerhet i samband med leveranstider, tillgång till 15

23 -TEORI- transport, ständig omplanering av leveranser (i tid) och aktörernas vilja att definiera en hög leveranssäkerhet. (Persson et al 1991) För att klara av en leveransprecision på 100 procent krävs ett oändligt stort säkerhetslager. Förhållandet mellan säkerhetslager och leveransprecision visas i figur 3.2. (Storhagen 1995) Säkerhetslager 100 Leveransprecision (%) Figur 3.2. Förhållande mellan leveransprecision och säkerhetslager. Fritt efter Storhagen (1995). 3.8 ABC-analys ABC-analys är en metod för att analysera volymvärdet och brukar användas för att bland annat styra lagernivåer. Den bygger på den så kallade 80/20 fördelningen som innebär att 80 procent av företagets tillgångar står för 20 procent av omsättningen och vice versa. Metoden har fått sitt namn då artiklarna vanligtvis delas in i tre klasser, A, B och C beroende på deras andel av omsättningen. De produkter som står för den största delen av omsättningen hamnar i A-klassen och utgör de som ska styras hårdast, medan de produkter som står för minst del av lagervärdet räknas till C-klassen och istället kan köpas in i större volymer för att täcka ett mer långsiktigt behov, se figur 3.3 (Storhagen 2003). 16

24 -TEORI- Figur 3.3. Grafisk beskrivning av indelningen av inköpsartiklar efter volymvärde vid ABC-analys. (Fritt efter Storhagen 2003) 17

25 -FÖRETAGSBESKRIVNING- 4 FÖRETAGSBESKRIVNING I kapitlet ges en presentation av företagets verksamhet och organisation. Företaget bedriver kontraktstillverkning vilket innebär att de arbetar på uppdrag av sina kunder. De finns med i produkternas hela livscykel, från utvecklingsoch konstruktionsstadiet till serieproduktion och produktvård, men de äger själva inga rättigheter till produkterna. I dagsläget har företaget fyra stora kontraktskunder och ett tjugotal mindre. Företagets organisation är uppbyggd med stödfunktionerna IT, Kvalitet och Ekonomi, samt avdelningar för Förstudier, Utveckling, Produktion, Försäljning och Inköp, alla underställda VD: n. Till inköpsavdelningen hör även den lageransvarige och fakturahanteringen är inordnad under ekonomiavdelningen. Produktionen är upplagd som en produktverkstad, det vill säga uppbyggd kring de olika kundkontrakten. Produktionslokalerna är indelade i områden där varje stort kundkontrakt har sitt eget. Även personalen är delad i grupper och arbetet i varje grupp styrs av en gruppledare som också startar produktionsorder och uppdaterar orderunderlagen med plock- och eventuell bristlista. Totalt arbetar det cirka trettio personer i produktionen. De anställda i produktionen har ett körkort som visar vilka arbetsmoment de är utbildade på och därigenom berättigade att utföra och vid tillfälliga arbetstoppar lånas personal mellan grupperna. Produktionen sker mot kundorder utom i de specialfall då kunden avtalat om säkerhetslager av färdiga produkter eller halvfabrikat. Det är aktuellt exempelvis när kunden har behov av att med kort varsel kunna visa upp produkten för sina tilltänkta kunder. Det rör sig då oftast om mindre volymer. Begreppet gruppledare, infördes på företaget under våren I dagsläget finns sex gruppledare på företaget. Gruppledarna är underställda produktionschefen och fungerar som ledare för den egna produktionsgruppen samt sköter alla kontakter med kunden, utom affärsförhandlingar. Dessa handhas av ansvarig säljare eller Key Account Manager. Tanken är att rollen som gruppledare ska uppta cirka 30 procent av arbetstiden och att övrig tid ska göras i produktionen. Gruppledaren arbetar för att säkra kontraktets lönsamhet och för att de satta kvalitetsmålen samt kundens förväntningar på leveranserna uppfylls. 18

26 -NULÄGESBESKRIVNING- 5 NULÄGESBESKRIVNING I kapitlet ges först en beskrivning av innehållet i de fyra granskade avtalen och tillvägagångssättet vid utformning av avtal, därpå följer en kartläggning av materialförsörjningsprocessen. 5.1 Avtalsinnehåll Kundavtal sluts på längre sikt och är bland annat aktuella när kunden vill att företaget ska vidareutveckla produkten för deras räkning. I avtalen hanteras till exempel: omfattning ledtider orderkvantiteter årsvolymer priser restkostnader lagerkostnader risker allmänna leverantörsbestämmelser kontaktuppgifter Innehållet i avtalen bestäms i förhandlingar mellan företaget och kunden och kan skifta mycket beroende på produktens beskaffenhet och kundernas behov. Då de granskade avtalen har varierande innehåll och utformning samt är relativt omfattande har en sammanställning av dem gjorts i tabellform vilken presenteras i bilaga 2. Av de fyra kundavtal som har granskats innehåller tre så kallade artikelspecifikationer dit de parametrar som går att hänföra till en enskild produkt lyfts ut. I artikelspecifikationerna listas till exempel alla de ingående komponenterna, deras inköpsledtider, priser, maximum och minimum lager samt de orderkvantiteter, led- och återhämtningstider som gäller för kunden vid avrop. Det här sättet att utforma avtalen är relativt nytt för företaget och något de tror kommer att användas mer i framtiden. 5.2 Avtalsutformning Arbetet med framtagandet av ett avtal initieras när någon inom företaget, oftast en säljare, får en förfrågan från kund. Rör det sig om en ny kund kan vem som helst ta emot förfrågan, men denne hänvisar huvudsakligen till någon av säljarna, VD: n eller Key Account Managern. De som är kunder sedan tidigare vänder sig oftast till gruppledaren eller den affärsansvarige. 19

27 -NULÄGESBESKRIVNING- Utifrån kundens förfrågan upprättas under ledning av gruppledaren en aktivitetsbaserad kalkyl som sedan ligger till grund för det avtalsutkast som används vid förhandling med kunden. I kalkylen samlas bland annat information om de ingående artiklarnas priser, ledtider och förpackningsstorlekar, samt produktionsdata om vilka bearbetnings- och ställtider som kommer att gälla i produktionen. Den kalkylmodell som används på företaget är relativt ny och fortfarande under utveckling. Den är gjord som en arbetsbok i Excel där varje avdelning har ett eget arbetsblad med data att fylla i. De omkostnader som finns fördelas utifrån kostnadsdrivarna, exempelvis fördelas inköpsomkostnaderna utifrån inköpsartiklarnas antal och typ; standard, unik, eller tillhandahållen av kund. Den ansvarige säljaren för förhandlingar med kunden och försöker utifrån resultatet av dem och avtalsutkastet sy ihop ett erbjudande som passar kundens behov. Företagets säljare har som mål att skapa mervärde för kunden genom att erbjuda dem att köpa fler produkter, utöka antalet produktvarianter eller ge dem förslag på exempelvis förbilligande åtgärder. När förhandlingarna är över och parterna är överens gör företaget en slutlig kontraktsgenomgång för att kontrollera att avtalet är affärsmässigt och juridiskt rätt upplagt samt lönsamt. Efter godkänd genomgång eller när eventuella justeringar är genomförda undertecknas det och lämnas till kunden. Ett avtal är gällande först när både företaget och kunden har undertecknat det, till skillnad från en offert som normalt godkänns av kunden genom att denne lägger en beställning enligt den. 5.3 Materialförsörjningsprocessen Materialförsörjningsprocessen har i det här arbetet definierats som processen från det att en kundorder inkommer till företaget till att materialet finns tillgängligt för produktion. Processen har delats in i delprocesserna; ordermottagning & planering, inköp, fakturahantering, inleverans samt plockning, se figur

28 -NULÄGESBESKRIVNING- Figur 5.1. Flödesschema över materialförsörjningsprocessen indelad i delprocesser Orderhantering I och med att en kundorder anländer till företaget startar delprocessen ordermottagning och planering, se figur 5.2. Kundorder tas emot av gruppledaren, oftast via fax, men ibland även via e-post eller telefon. Artikeloch revisionsnummer på den mottagna ordern kontrolleras i affärssystemet och leveranstiden kontrolleras mot vad som är reglerat i avtalet för att se att det som kunden beställt går att leverera. Om detta stämmer produktionsläggs ordern på det leveransdatum som kunden önskat. Sedan utförs en grov- och detaljplanering för att kontrollera vilket material som finns hemma, vad som är på väg och vad som måste köpas in. Detaljplaneringen visar det aktuella lagersaldot, det vill säga vilka artiklar som finns i lagret vid den tidpunkten. När material inte finns i lager kontrolleras nettobehovsberäkningen där det finns noterat om material är beställt utifrån prognos och vilket datum det i så fall levereras. Om behovet inte täcks av de uteliggande beställningarna eller om inga inköp är gjorda tas kontakt med inköpsavdelningen som undersöker om materialet går att ta hem i tid till den önskade produktionsstarten. Alternativet till att kontakta inköpsavdelningen är att köra en ny nettobehovsberäkning, men detta görs endast en gång per dag då det tar för mycket kraft från affärssystemet. I de fall kunden lägger en beställning med kortare leveranstid än vad som avtalats kontrolleras om det är möjligt att klara leveransvillkoren. I så fall godtas kundordern och en orderbekräftelse skickas ut. Går inte villkoren att uppfylla skickas ett nytt förslag på leveranstid ut till kunden som får ge sitt godkännande. I det nya förslaget tas hänsyn till ökade inköpspriser på grund av kortare ledtider samt justeringar av leveransdatum och kvantiteter. Kunden kan då välja att antingen godkänna ändringarna eller göra ett avrop enligt kontrakt. När kunden meddelat vilket lägger gruppledaren in ordern i affärssystemet. Slutligen skriver gruppledaren ut en produktionsorder som innehåller flödeskarta, jobbkort och följekort. Ute i produktionslokalen finns en hylla med fack för de olika kunderna. Några dagar innan produktionsstart tar gruppledaren fram en plocklista och lägger produktionsordern tillsammans med den i facket. Efter det är det möjligt för produktionsgruppen att börja plocka material. 21

29 -NULÄGESBESKRIVNING- Figur 5.2. Flödesschema över delprocessen ordermottagning Inköp Företagets inköpsfunktion sköter alla inköp för produktions- och utvecklingsavdelningen och har samarbete med ungefär 200 leverantörer. Delprocessen inköp startar när ett behov uppstår, se flödesschema i figur 5.3. Ett inköpsbehov kan uppstå på tre sätt, det vanligaste, genom mottagna kundorder, behandlades i stycket innan. De två andra är prognos och brist i säkerhetslager. 22

30 -NULÄGESBESKRIVNING- Figur 5.3. Flödesschema över delprocessen inköp. Inköpsbehoven beräknas i affärssystemet genom nettobehovsberäkning. En sådan görs varje dag där en förslagslista genereras över allt som behöver köpas in. I förslagslistan syns vilka beställningar som behöver göras, till vilket datum materialet måste finnas tillgängligt och vilket datum ordern bör läggas för att materialet ska finnas hemma i tid. Utöver den förslagslista som affärssystemet skapar tar gruppledaren ibland fram en speciallista. I den tas hänsyn till så kallad budget vilket innebär att material säkras utifrån de lagernivåer som kunderna åtagit sig att ersätta vid exempelvis avtalsupphörande eller produktrevision. När inköparna ser i förslagslistan att det finns ett behov av en artikel markerar de artikeln och väljer att lägga en order. I och med det tas ett orderunderlag automatiskt fram utifrån de leverantörsfakta, leveranstider, priser och orderkvantiteter som finns registrerade i affärssystemet. För att skapa en tidsbuffert för uppackning, plockning och oförutsedda händelser beställer inköparna vanligtvis hem materialet så att det finns tillgängligt på företaget en vecka innan planerad produktionsstart. Efter att eventuella ändringar gjorts på orderunderlaget faxas det iväg till leverantören samt skrivs ut i ett pappersexemplar som arkiveras på företaget. För vissa leverantörer som exempelvis Elfa sköts orderläggningen via deras beställningsformulär på Internet och görs då manuellt. 23

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning EXAMENSARBETE 2006:011 CIV Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning Maria Bäck Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen

Läs mer

Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management

Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management 2004:012 SHU EXAMENSARBETE Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management Fallstudie av tre små tillverkande företag PERNILLA MARTINSSON CAROLINE MATTILA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

Flödeskartläggning och effektivisering av interna flöden. Mapping and efficiency improvement of the internal flow

Flödeskartläggning och effektivisering av interna flöden. Mapping and efficiency improvement of the internal flow Flödeskartläggning och effektivisering av interna flöden Mapping and efficiency improvement of the internal flow H&M Mail Order Division Hanna Englund Anna Esbold Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår

Läs mer

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KF21 Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB Malin Allgöwer Camilla Björklund Alexandra Nilson

Läs mer

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00)

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00) Examensarbete Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia Författare: Handledare LTH: Handledare Faurecia: Examinator: Niklas Gudmundsson (E-01) Christoffer Kronqvist (E-00) Bengt

Läs mer

Förslag till datoriserat systemstöd för serviceverkstad vid Metso Paper Sundsvall AB

Förslag till datoriserat systemstöd för serviceverkstad vid Metso Paper Sundsvall AB 2004:042 CIV EXAMENSARBETE Förslag till datoriserat systemstöd för serviceverkstad vid Metso Paper Sundsvall AB MATTIAS FERNSTRÖM HENRIK SJÖSTRÖM CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Industriell

Läs mer

EXAMENSARBETE. Returhantering vid LensLogistics AB

EXAMENSARBETE. Returhantering vid LensLogistics AB EXAMENSARBETE 2008:151 CIV Returhantering vid LensLogistics AB - en process- och flödesutredning för förbättringar Daniel Mühlbach Oskar Mühlbach Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell

Läs mer

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 EXAMENSARBETE 2006:085 CIV Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 ELLINOR RÖNNKVIST CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF Sammanfattning Många små företag lever på marginalen, men forskning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors 2003:229 CIV EXAMENSARBETE Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB Anders Hannerfors Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Företagsekonomiska Institutionen Uppsala 07-05-29 Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07.

Företagsekonomiska Institutionen Uppsala 07-05-29 Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07. Företagsekonomiska Institutionen Uppsala 07-05-29 Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07 Cash Management - Företags hantering av likvida medel samt bankers roll - 1 Författare:

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015 EXAMENSARBETE Leveransförbättringar för effektivare flöden En studie vid Trafikverket Materialservice Madeleine Älgamo 2015 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949. En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB.

EXAMENSARBETE. Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949. En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB. EXAMENSARBETE 2005:266 CIV Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949 En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB Susanne Öhrvall Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik

Läs mer

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Sasa Asanovic Erik Berg EXAMENSARBETE 2010 Industriell organisation och ekonomi inriktning logistik och ledning Förbättring av produktionsplaneringen

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH.

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Handledare Ingela Elofsson Håkan Nordahl Inköpsstrategi En portföljanalys av inköpsartiklar M99 (Inek) 2004-12-13, Lund FÖRORD Denna rapport är

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Cash Management. - Företagens likviditetshantering samt bankernas och revisorernas roll

Cash Management. - Företagens likviditetshantering samt bankernas och revisorernas roll Företagsekonomi/Extern redovisning och företagsanalys Magisteruppsats Cash Management - Företagens likviditetshantering samt bankernas och revisorernas roll Magisteruppsats / Master Thesis Lisa Kärnefelt

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

Hur ska vi klara volymökningen?

Hur ska vi klara volymökningen? 2005:285 CIV EXAMENSARBETE Hur ska vi klara volymökningen? En fallstudie av Mekanotjänst i Söderhamn AB MAGNUS PERSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Modell för klassificering av inköp

Modell för klassificering av inköp EXAMENSARBETE 2006:305 CIV Modell för klassificering av inköp En fallstudie på SCA Packaging Munksund PER-OLOF MARKSTRÖM PER NORRBIN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet

Läs mer

Transporthantering. Transport management

Transporthantering. Transport management Transporthantering En utvärdering och analys av inboundtransporter vid Sulzer Pump Solutions Vadstena AB Transport management An evaluation and analysis of inbound transports at Sulzer Pump Solutions Vadstena

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 EXAMENSARBETE Budgetering vid variationer - fallstudie av två företag Agneta Nilsson Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

Läs mer

Webb-EDI i kombination med självfakturering

Webb-EDI i kombination med självfakturering 2004:124 SHU EXAMENSARBETE Webb-EDI i kombination med självfakturering En studie av hur leverantörer påverkas när kunden inför nya elektroniska kommunikationssätt ANNA-KARIN LUNDBÄCK DORIS LUNDGREN Samhällsvetenskapliga

Läs mer