Innehåll. koncernens verksamhet. förvaltningsberättelse 20 finansiella rapporter. övrigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. koncernens verksamhet. förvaltningsberättelse 20 finansiella rapporter. övrigt"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009

2 Innehåll koncernens verksamhet Kort om Vitec i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Dotterbolag 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem 15 Affärsområde Energi 16 Affärsområde Media 17 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse 20 finansiella rapporter Resultaträkning 23 Balansräkning koncernen 24 Förändringar i koncernens egna kapital 25 Balansräkning moderbolaget 26 Förändringar i moderbolagets egna kapital 28 Kassaflödesanalys 29 Noter 30 Revisionsberättelse 43 övrigt 7-årsöversikt 44 Historik 46 Styrelse och revisorer 48 Årsstämma 50 2

3 KONCERNENS VERKSAMHET /KORT OM VITEC Kort om Vitec branschspecifika affärssystem Vitec är ett programvarubolag som erbjuder egenutvecklade branschspecifika affärssystem. Vi fokuserar på nischer där det finns behov som inte effektivt kan tillgodoses av generella affärssystem. I dessa nischer har vi i Sverige en marknadsledande position, samtidigt som vi i några redan uppnått internationella framgångar. affärsmodell med repetitiva intäkter Vitecs affärsmodell består förutom programlicenser och tjänster till stor del av repetitiva avtalsintäkter, vilket ger bolaget en stabil intäktsvolym, som utgör en god grund för starka kassaflöden och fortsatt framtida expansion. Vår långsiktiga strävan är att på en internationell marknad kunna leverera specifika affärssystem till alla branscher där behoven inte tillräckligt kostnadseffektivt kan tillgodoses med generella affärssystemlösningar. med sikte på nasdaq omx Vitecs B-aktie är noterad på Aktietorget, men styrelsen i Vitec har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq OMX, Stockholm. vitec - 25 år Vitec bildades 1985 och har sedan 1998 varit ett noterat bolag. Tillväxten sker organiskt och genom förvärv. Vi skapar kundvärden genom ett kundfokuserat arbetssätt och vi har ett väl anpassat programerbjudande som stödjer och ökar lönsamheten i våra kunders dagliga arbetsprocesser. Förvärv är en viktig del av tillväxtstrategin och genomförs för att vi snabbare skall uppnå synergivinster och skalfördelar. 3

4 KONCERNENS VERKSAMHET /2009 I KORTHET Fortsatt tillväxt under 2009 resultat och nyckeltal Nettoomsättning (tkr) Rörelseresultat (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Rörelsemarginal 13 % 13 % Avkastning på eget kapital 23 % 24 % Avkastning på sysselsatt kapital 18 % 20 % Soliditet 40 % 43 % JEK per aktie (kr) 17,02 14,19 Vinst per aktie (kr) 3,59 3,12 Utbetald aktieutdelning per aktie* (kr) 0,75 0,60 P/E 8,2 6,3 Medelantal anställda * Föreslagen utdelning 2010 uppgår till 1,00 kr per aktie. verksamheten Trots den finansiella krisen kom 2009 för Vitec att innebära såväl fortsatt tillväxt som resultatförbättring. För affärsområde Fastighet var marknaden under 2009 mer avvaktande än normalt, vilket i kombination med en kraftfull investering i produktutveckling, resulterade i en minskad omsättning samt ett försvagat resultat jämfört med Den starkaste organiska tillväxten uppvisades av affärsområde Media, som upplevde en hög efterfrågan på sina specialisttjänster vilket resulterade i kraftigt ökade tjänsteintäkter. Året avslutades rekordstarkt och den positiva trend som vi noterade redan under det tredje kvartalet förstärktes under det sista kvartalet. Vitecs förutsättningar bedöms därför som goda för att kunna fortsätta att utvecklas positivt. Koncernens olika affärsområden ger dessutom en god riskspridning. nettoomsättning och resultat Den totala nettoomsättningen ökade till 144,5 Mkr (136,3). Den organiska tillväxten uppgick till 4 %. Licensintäkterna uppgick till 12,2 Mkr (12,4), repetitiva intäkter ökade till 85,0 Mkr (79,0) och tjänsteintäkterna steg till 44,5 Mkr (42,3). Årets aktiveringar för produktutveckling uppgick till 6,6 Mkr (6,3) medan avskrivningar på aktiverad utveckling ökade till 5,1 Mkr (4,5). Den ökade andelen repetitiva intäkter är ett uttryck för att koncernens affärsområden så långt det är möjligt förändrar affärsmodellerna i samma riktning. De repetitiva intäkterna ger Vitec ett stabilt kassaflöde och en god finansiell stabilitet. Med ett resultat efter finansnetto om 17,9 Mkr (15,5) redovisade koncernen en rörelsemarginal på 13 %, som är strax under koncernens nuvarande finansiella mål på 15 %. Resultatet efter skatt ökade till 13,7 Mkr (11,8). Den positiva utvecklingen i intressebolaget 3L System AB innebar att Vitecs resultatandel för 2009 ökade till 6,8 Mkr (3,9). omsättning och resultat per kvartal, mkr 50 Affärsområde Mäklarsystem påverkades inledningsvis negativt av den förlamning och kreditåtstramning som följde av finanskrisen. Efter en genomförd omorganisation med viss personalminskning, i kombination med samtidiga räntelättnader på kreditmarknaden kunde dock affärsområdet redovisa betydande resultatförbättringar under det andra halvåret. Affärsområde Energi uppvisade under 2009 inga tecken på avmattning. Här skördade Vitec stora framgångar främst på exportmarknaden, vilket resulterade i en stark organisk tillväxt och en mycket god lönsamhet Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 4

5 viktiga händelser under året Vitec fick miljonorder från Galatea Galatea Spirits AB valde Vitec som leverantör av nytt affärssystem. Leveransen omfattade system för ekonomi och distribution Vitec förvärvade Retail i Linköping AB Vitec avtalade om förvärv av samtliga aktier i programvarubolaget Retail i Linköping AB. Bolaget som utvecklar och levererar affärssystem till retailbranschen var tidigare ett intresseföretag till Vitec Crister Stjernfelt till Vitecs styrelse Crister Stjernfelt som är Chief Executive Officer, Nordic Region hos Logica sedan 2006, och som tidigare var VD för WM-Data valdes in till Vitecs styrelse Tobias Andersson ny VD i Vitec Veriba Tobias Andersson rekryterades som ny VD för affärsområde Media, och kommer närmast från teknikkonsultbolaget Tritech Technology AB där han var platschef för enheten i Linköping Vitec utsåg ibc till återförsäljare i Nederländerna Vitec Fastighetssystem träffade ett återförsäljaravtal med International Business Contracts Ltd som innebär att ibc skall marknadsföra och sälja Vitecs produkt för energiuppföljning. Ibc finns representerade i Europa och Sydafrika Vitec tog genombrottsorder i Norge Trondheim Energi Fjärrvärme köpte Vitecs nätberäkningssystem NetSim och blev i och med affären den första kunden utanför Sverige som valde Vitecs system för tryckberäkningar Vitec kvalificerar som Microsoft Gold Partner Vitec kvalificerade sig för andra gången till utmärkelsen Microsoft Gold Partner, ISV/Software Solutions samt Mobility Solutions, och besitter i och med detta dokumenterad kompetens inom programutveckling Vitecs blev majoritetsägare i 3L System AB Vitec förvärvade aktier i 3L System AB (publ), noterat på Nasdaq OMX, First North, vilket innebar att Vitecs innehav uppgick till 52,2 % av aktier och röster i 3L. Vitec konsoliderade därmed 3L i koncernen från Vitecs återförsäljare tog genombrottsorder i Nederländerna Vitecs återförsäljare ibc tecknade sin första order avseende Vitecs programvara för energiuppföljning med en kund i Nederländerna. 5

6 KONCERNENS VERKSAMHET /VD-ORD Mot nya mål Vitec gjorde ett bra år 2009, lönsamheten steg och omsättningen ökade. Finanskrisen, som drabbade delar av den svenska industrin mycket hårt, påverkade Vitec endast i liten omfattning. Med Vitecs stora kundbas, höga andel repetitiva intäkter och nischorientering, blev också 2009 ett år med tillväxt trots att den samhällsekonomiska utvecklingen var mycket dålig. Vitecs strategi, att verka inom specialiserade nischer för att skapa uthållig lönsam tillväxt, fungerade även i finanskollapsens vitec 25 år 2010 Vitec fyller 25 år De första åren var hobbybetonade men i slutet av 80-talet blev Vitec ett bolag med tillväxt och lönsamhet som målsättning. Jag har skrivit många VD-ord genom åren och alltid nämnt tillväxt och lönsamhet, men inte lika tydligt långsiktighet. Efter 25 år kan det vara på sin plats att också nämna långsiktighet som ett viktigt inslag i Vitecs strategi. Marknadstrender, teknologiförändringar och Internet inte minst har naturligtvis påverkat oss kraftigt, men vi har haft ett långt framåtperspektiv och efter 25 år har vi också ett ansenligt bakåtperspektiv. siktet inställt på nasdaq, omx I Vitecs strategiska plan har en omsättning på 200 Mkr utgjort ett delmål för ansökan om notering på Nasdaq OMX. I och med förvärvet av aktiemajoriteten i 3L System AB uppnår Vitec en omsättning närmare 250 Mkr för Med en notering på Nasdaq OMX kommer vissa principiella hinder som idag finns för att Vitec skall kunna attrahera institutionella placerare att elimineras. Samtidigt hoppas vi att kunna få ett bättre genomslag i affärspressen samt att noteringen ger Vitec en kvalitetsstämpel som är bra för både kunder, medarbetare och aktieägare. höjd utdelning igen Årets föreslagna utdelning på 1,00 kr är en höjning med 33 procent och innebär att utdelningen höjts 8 år i rad. I takt med att omsättning och resultat har växt har också utdelningen ökat genom åren. uthållig lönsam tillväxt Att befinna sig i ständig tillväxt innebär kontinuerliga förändringar i verksamheten och i organisationen. Vitecs strategiska val och förmåga att anpassa och förnya sig har genom åren gett en lönsam tillväxt oavsett konjunktur- eller ränteläge. Vi fortsätter på den inslagna vägen - att verka inom specialiserade programvarunischer för att skapa uthållig lönsam tillväxt! Hypade trender har vi studerat och ibland inlemmat i vår affär, men med vår nischstrategi och starka målsättning att bygga långa relationer med kunderna kan vi se att vår IT-värld inte förändras från kvartal till kvartal utan att den verkliga utvecklingen sker över längre tid än enskilda trenders livstid. I en bransch med många modenycker är det viktigt att vara långsiktig och utmejsla sin affärsmodell och strategi utifrån den långsiktiga utvecklingen. Med 25 år i ryggen har vi idag en strategi och affärsmodell som är långsiktigt hållbar och som bevisats under många år, men vi kommer att justera både strategi och affärsmodell när det gynnar våra kunder, och därmed oss, i det långa loppet. lars stenlund, vd vitec 6

7 7

8 KONCERNENS VERKSAMHET /AKTIEN Värdeökning för aktieägarna Under året omsattes aktier till ett sammanlagt värde av 16,1 Mkr. Det innebar att i genomsnitt omsattes aktier till ett värde av kr per börsdag och att 21 % av aktierna omsattes under året. Slutkursen 2009 var 29,50 kr medan slutkursen 2008 var 19,70 kr. analyser av vitec Vitec har under 2009 följts av Remium och deras aktieanalytiker Kristian Kirkegaard. värdeökning för aktieägarna Grafen visar Viteckursens förändring i procent under åren jämfört med OMX, Stockholm. För aktien betalades som högst 31,50 kr den 6 maj och som lägst 19,70 kr den 21 januari. Vid räkenskapsårets slut uppgick det totala antalet aktier till st varav är A-aktier och resterande B-aktier. vitec jämfört med omx under 2009 Grafen visar Viteckursens förändring i procent under året 2009 jämfört med OMX, Stockholm. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 1000 % 800 % 600 % 400 % 200 % 0 % Vitec = röd, OMX = grå 0 % jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -10 % -20 % Vitec = röd, OMX = grå noteringsplats Vitecs B-aktie är noterad på Aktietorget med namnet Vitec Software Group AB. Aktien har kortnamn VIT B och ISIN-kod SE En handelspost uppgår till 1 aktie. aktieägarinformation Vitec eftersträvar att löpande lämna utförlig och snabb information om företagets utveckling och finansiella ställning till aktieägare och aktiemarknad. Informationsgivningen består av kontinuerliga rapporter, som bokslutskommuniké, årsredovisning, delårsrapporter samt beslut på årsstämma. Vitecs rapporter distribueras via Aktietorgets informationstjänst samt görs tillgängliga på Vitecs hemsida vid publiceringstillfället. Samtliga rapporter publiceras på svenska. Kvartalsrapporterna distribueras i tryckt version till samtliga registrerade aktieägare som inte aktivt avsagt sig dessa. Rapporterna i tryckt form kan även beställas via e-postadress 8

9 ägarstruktur Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital % Röster % Lars Stenlund * ,4 % 33,7 % Olov Sandberg * ,5 % 33,3 % Jerker Vallbo * ,7 % 6,8 % LF Småbolagsfonden ,3 % 2,9 % Nils-Eric Öquist * ,5 % 1,9 % Rambas AB ,5 % 1,2 % Övriga anställda i koncernen ,0 % 3,8 % Övriga aktieägare ,1 % 16,4 % Totalt ,0 % 100,0 % * Lars Stenlund är VD i moderbolaget, Jerker Vallbo är VD i Vitec Energy AB, Nils-Eric Öquist är ordförande i moderbolaget. Olov Sandberg är vice VD i moderbolaget. fördelning av aktieinnehav Antal aktier Antal ägare % av antal ägare Antal aktier Andel kapital ,3 % ,8 % ,5 % ,8 % ,4 % ,7 % ,3 % ,7 % ,9 % ,0 % ,4 % ,6 % ,2 % ,4 % Totalt ,0 % ,0 % Olov Sandberg, 33,3% Övriga, 24,3% Jerker Vallbo, 6,8% LF Småbolagsfonden, 2,9% Nils-Eric Öquist, 1,9% Lars Stenlund, 33,9% Röster i % för huvudägarna och övriga Antal ägare per mängd aktier aktiestruktur och aktiekapital År Transaktion Förändring av antalet aktier Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier 1985 Bolagsbildning Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission/split Nyemission Split Omvandling av A-aktier Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Sammanläggning Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Omstämpling Nyemission Totalt

10 KONCERNENS VERKSAMHET /AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Affärsidé för uthållig lönsam tillväxt affärsidé Vår affärsidé är att genom värdeskapande programvaror och service erbjuda kunder ett lönsamt och modernt verksamhets- stöd. Vitec erbjuder branschspecifika mjukvaror som tillgodoser kundernas behov effektivare än generella affärslösningar. Vitecs erbjudande består av; Programvaror Specialisttjänster Support-/underhållsavtal finansiella mål Vitecs övergripande mål är att skapa uthållig lönsam tillväxt. Vi har även fastställt följande finansiella mål för koncernen; Omsättningstillväxt 25 %/år över en flerårsperiod varav organisk tillväxt om 5-10 %/år. Årsomsättningstakt om 300 Mkr vid utgången av Rörelsemarginal om 15 %, (12 % t.o.m. 2009). 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Rörelsemarginal jämfört med målet 12% Måluppfyllnaden för de fem senaste åren framgår av nedanstående tabell. Delmål Medel Omsättningstillväxt 26,4% 6 % 63 % -1 % 28 % 36 % Organisk tillväxt* 4 % 4% Rörelsemarginal 12,4% 13 % 13 % 14 % 9 % 13 % * Den organiska tillväxten särredovisas från och med strategier Smala nischer branschspecifika mjukvaror Vitecs strategi är att verka inom smala och specialiserade nischer där vi kan erbjuda branschspecifika mjukvaror som tillgodoser kundernas behov effektivare än generella affärslösningar. Branscherna skall ha en betydande affärsmässig potential. I våra nischer strävar vi efter att uppnå starka marknadspositioner. Härigenom skapar vi höga inträdesbarriärer för andra intressenter som kan vilja in på samma marknad. Starka marknadspositioner I samtliga utvalda nischer har Vitec i Sverige en marknadsledande position. Det ger oss betydande skalfördelar gentemot mindre konkurrenter. I ett par nischer har vi även en stark position i ett nordiskt perspektiv, samtidigt som försäljning utanför Norden har ökats under Affärsmodell med hög andel repetitiva intäkter Vår affärsmodell bygger till stor del på repetitiva avtalsintäkter. Den tidigare modellen för programvarubolag som i större utsträckning byggde på licensförsäljning av nya programvaror ersätts mer och mer av avtalsrelationer där vi löpande erbjuder såväl programvaror som driftmiljöer till nya kunder år år+1 år+2 år+3 Affärsmodell för repetitiva intäkter Den nya affärsmodellen, SaaS (Software as a Service) gör det billigare och smidigare för kunden. SaaS kännetecknas av låga investeringskostnader och att kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgraderingar och support ingår i det löpande avtalet. Tjänsten tillhandahålls över internet och kunden betalar endast för den tid och den omfattning som mjukvarorna används. För Vitec ger detta en stabil och ökande intäkt eftersom de flesta kunder kontinuerligt förnyar sina avtal. Förändringen sker successivt och underlättas av att Internet blir allt mer tillgängligt och kostnadseffektivt. Idag utgör de repetitiva avtalsintäkterna ca 60 % av Vitecs totala intäktsvolym. En stor fördel med vår affärsmodell är att den ger en ökad transparens om framtida intäkter samt en ökad förutsägbarhet och lägre risk i prognoser om framtiden. Höga inträdesbarriärer Våra utvalda affärsnischer kännetecknas av en mycket hög grad av specialisering. Det innebär att vi som leverantör måste tillhandahålla såväl kompetenta specialisttjänster som programvaror som är utvecklade för de specifika behov som finns hos dessa kunder. Denna kombination av höga krav på specialisering, tillsammans med att marknadssegmenten inte betraktas som tillräckligt stora av de dominerande leverantörerna av 10

11 generella affärssystem, gör att det är höga inträdesbarriärer för eventuella konkurrenter som vill in i Vitecs affärsnischer. Tillväxtstrategi med förvärvskomponent Vitec har vidare en uttalad tillväxtstrategi där tillväxten skall ske organiskt men även genom förvärv. Baserat på en gedigen kunskap om utveckling och försäljning av mjukvaror identifierar och realiserar vi lönsamhetspotential i förvärvskandidater. 25 % 20 % Förvärven sker företrädesvis i Sverige i de nischer där vi redan är verksamma, men kan även ske i nya nischer även om det då oftast krävs att förvärvsobjektet har en tillräcklig storlek. I andra hand söker vi även förvärvsobjekt utanför Sverige, där vi har identifierat att våra huvudnischer uppvisar en likartad leverantörsstruktur som i Sverige. Tack vare noggrant utvalda förvärvsobjekt med identifierad lönsamhetspotential har avkastningen på det egna kapitalet inte understigit 15 % under något år sedan Av den genomsnittliga tillväxten på 25 % har ca 15 % tillkommit genom förvärv. Riktvärdet vid förvärv är att vinsten per aktie ska öka. 15 % 10 % 5 % 0 % Avkastning på sysselsatt kapital och eget kapital 11

12 KONCERNENS VERKSAMHET/DOTTERBOLAG Vitecs dotterbolag vitec fastighetssystem ab Vitec Fastighetssystem erbjuder ett rikt paket av starka fristående programprodukter som kan integreras i ett komplett affärssystem för fastighetsförvaltare. Bolagets produktfilosofi är att kunna kombinera starka egenutvecklade programvaror med applikationer från andra leverantörer. Resultat 3,9 mkr (6,2) Årets omsättning uppgick till 62 Mkr med ett rörelseresultat på 3,9 Mkr. -2 % organisk tillväxt vd tommy hallberg vitec mäklarsystem ab Vitec Mäklarsystem AB erbjuder landets fastighetsmäklare ett komplett mäklarsystem som ger stöd för alla de affärsprocesser som krävs för fastighetsmäklare. Bolaget har ett nära samarbete med fastighetsmäklarbranschen och har under åren byggt upp en hög kompetens och ett gediget kontaktnät av framstående jurister och skattespecialister. Resultat 5,0 mkr (2,5) Årets omsättning uppgick till 45,3 Mkr med ett rörelseresultat på 5,0 Mkr. 2 % organisk tillväxt vd kristofer stenum vitec energy ab Vitec Energy erbjuder egenutvecklade programvaror för energibranschen. Bolaget har system för prognoser av el- och värmebehov, vindkraft, teknisk förvaltning och underhåll av distributionsnät. Bolagets prognoskunder har ökat kraftigt under det senaste året. Befintlig kundbas är bolag i hela Norden. Resultat 4,9 mkr (2,5) Årets omsättning uppgick till 16,0 Mkr med ett rörelseresultat på 4,9 Mkr. 17 % organisk tillväxt vd jerker vallbo vitec veriba ab Vitec Veriba erbjuder affärssystemet Balans, som är ett modernt och lättanvänt affärssystem som stödjer de administrativa processerna hos våra kundföretag. Tack vare djup branschkompetens har Balans kommit att bli det ledande affärssystemet för tidningsbranschen i Sverige, men även nya marknader, såsom Distribution och Detaljhandel, kommer ligga i fokus framöver. Resultat 1,5 mkr (0,9) Årets omsättning uppgick till 21,2 Mkr med ett rörelseresultat på 1,5 Mkr. 39 % tillväxt vd tobias andersson 12

13 13

14 KONCERNENS VERKSAMHET /AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHET Affärsområde Fastighet Vitec Fastighetssystems erbjudande är huvudsakligen riktat mot fastighetsägare, -förvaltare och -utvecklare. Befintlig kundbas utgörs av privata samt kommunalt ägda bolag. Bland dessa bolag återfinns bl.a. Vasakronan, Wihlborgs, Botkyrkabyggen, Sollentunahem och Telgekoncernen. drivkraften för våra produkter Vitec Fastighetssystem erbjuder kompletta affärssystem för en effektiv och lönsam förvaltning och utveckling av fastigheter samt energiuppföljningssystem för en hållbar utveckling. marknad Kort sikt Vitec Fastighetssystem har idag en kundbas, huvudsakligen i Sverige, om 650 kunder och en uppskattad marknadsandel om ca 30 procent. En internationell satsning avseende erbjudandet Energiuppföljning startades upp under Den geografiska inriktningen för denna är Europa. Företaget omsatte Mkr. Lång sikt Företaget har i ett längre perspektiv goda förutsättningar för att växa organiskt samt genom förvärv i ett femårsperspektiv till i en nivå om 100 Mkr. Sverige utgör marknad för affärssystemet riktad mot fastighetsbolag. För systemet för energiuppföljning finns en internationell möjlig marknad. De internationella marknadsaktiviteterna som påbörjades under 2009 har som ambition att leda till en närvaro på vissa utvalda marknader under Teknikutvecklingen under de senaste åren inom mobila enheter och Internets spridning och utveckling har möjliggjort nya arbetssätt. Företaget har, och kommer att fortsätta, ta vara på dessa möjligheter för att vidareutveckla erbjudandet till kunder. De nya tekniska möjligheterna skapar förutsättningar för att kunderna skall kunna arbeta med rationellt, mobilt och med mer lättanvända och lättillgängliga funktioner. vår position Genom Vitec Fastighetssystems befintliga kundbas om 650 kunder på den svenska marknaden är företaget marknadsledande. största konkurrenter På den svenska marknaden återfinns några konkurrenter med likvärdiga erbjudande. Dessa är bl.a. Uni4 Agresso, Momentum, Repab och Fast2. 14

15 KONCERNENS VERKSAMHET /AFFÄRSOMRÅDE MÄKLARSYSTEM Affärsområde Mäklarsystem Vitec Mäklarsystems kunder utgörs av fastighetsmäklare. Kundernas verksamhetsområden sträcker sig från förmedling av bostadsrättslägenheter och villor till kommersiella fastigheter och rörelser. Exempel på större kunder är Fastighetsbyrån, ERA, HusmanHagberg, Mäklarringen och RE/MAX. mobilt arbete tillsammans med erbjudande om hosting-möjligheter för kunden håller på att förändra kundernas arbetssätt på ett mycket fritt och flexibelt sätt. Det ger stora möjligheter för framtiden. vår position Med företagets marknadsandel, såväl som vår mobila teknik, är vi marknadsledande. största konkurrenter På den svenska marknaden återfinns vår huvudkonkurrent Capitex. drivkraften för våra produkter Vi erbjuder fastighetsmäklarna ett komplett affärssystem för allt från intag till avslut samtidigt som de kan bedriva en effektiv kundvård. Integrering med olika webbaserade produkter och tjänster för mäklarnas hemsidor är ett viktigt komplement. Mäklarsystemet utgör ett mycket centralt verktyg i fastighetsmäklarens vardag och innehåller även kopplingar till externa partners så som Hemnet, Lantmäteriet osv. marknad Kort sikt Vitec Mäklarsystem har drygt 1200 kunder, huvudsakligen i Sverige. Uppskattad marknadsandel är drygt 50 procent. Vi ligger i startgroparna för en internationell satsning. Den geografiska inriktningen för denna är Europa. Företaget omsatte Mkr. Lång sikt Vi räknar med att vi har goda förutsättningar för att växa. Förutom en organisk tillväxt, bedömer vi förvärv som en möjlighet till att nationellt som internationellt ta marknadsandelar såväl som att skaffa kompetens i företagets utvecklingsriktning. Den internationella satsningen har som ambition att leda till en närvaro på vissa utvalda marknader under Företaget har länge legat i framkant när det gäller att utnyttja tekniken på ett effektivt sätt, både för kundernas valmöjligheter samt för att produktifiera. Företagets teknik för 15

16 KONCERNENS VERKSAMHET /AFFÄRSOMRÅDE ENERGI Affärsområde Energi Vitec Energys erbjudande är riktat mot energibolag och konsultbolag inom energisektorn. Befintlig kundbas utgörs i huvudsak av bolag i Sverige samt övriga Norden. Bland dessa bolag återfinns bl.a. Vattenfall elförsäljning, Telge Kraft, Markedskraft AS, Helsingin Energia Oyj, Svenska Kraftnät, Fingrid, Sollentuna Energi, Södertörn fjärrvärme AB, Linde energi, Lidköpings elnät och Agder Energi AS. drivkraften för våra produkter Vi erbjuder affärssystem som löser problem både för den dagliga driften och i samband med om- och nybyggnation. Produkterna finns inom områdena prognossystem och nätinformationssystem (NIS). Lång sikt Vi bedömer förutsättningarna för att växa på lång sikt som goda. Vindkraftens kraftfulla utbyggnad i hela Europa samt en gradvis ökad avreglering av elmarknaderna skapar goda framtida möjligheter för våra prognos- och beräkningsprodukter. vår position För elprognoser har Vitec en dominerade ställning på den svenska marknaden och ungefär 60 % av hela den Nordiska marknaden. För beräkningssystem inom fjärrvärmeområdet har vi en dominerande ställning i Sverige och har även påbörjat försäljning av system i Norge. För nätinformationssystem kan marknadsandelen i Sverige uppskattas till 10 %. Elprognossystemet tillgodoser kundernas behov av en detaljerad prognos över hur elanvändningen i en stad eller region kommer att bli det närmaste dygnet eller dygnen. Baserat på dessa prognoser köper eller säljer man dygnsvis i förväg el per timme på Nordpool, den Nordiska elbörsen. Felaktiga prognoser ger en obalanskostnad som energibolagen söker minimera med hjälp av Vitecs prognosprodukter. Vitecs prognossystem finns även för fjärrvärme där behovet i en stad prognostiseras löpande samt för vindkraft där enskilda aggregat eller vindkraftsparkers produktion prognostiseras. NIS-system används för att dokumentera distributionsnät för el eller fjärrvärme. Ett sådant nät omfattar ofta hundratals kilometer rör eller kabel, där man måste veta var saker ligger, vilken typ det är, hur det är ihopkopplat och vilka övriga komponenter som finns i systemet. Dokumentationen är central vid underhåll och markarbeten för att hitta nergrävda ledningar och rör. Dessutom kan man med tillhörande beräkningssystem simulera vad som händer i olika driftssituationer, t.ex. om ett rör springer läck eller en kabel går av. En viktig funktion är också att undersöka hur nätet klarar planerade utbyggnader och vilka förstärkningar som eventuellt behövs. marknad Kort sikt Inom affärsområdet har Vitec ca 90 kunder i Sverige plus ytterligare 20 i övriga Norden. På kort sikt finns tillväxtmöjligheterna främst på den Nordiska marknaden. De nya tekniska möjligheterna skapar goda förutsättningar för att kunderna skall kunna arbeta med rationellt, mobilt och med nya och mer lättanvända och lättillgängliga funktioner. Utbyggnaden av vindkraft och behovet av prognoser och beräkningsverktyg för el- och fjärrvärmenät utgör också tillväxtområden. största konkurrenter Process Vision från Finland, Energy Opticon från Lund, ABB, Powel från Norge, Tekla från Finland och 7 technology från Danmark. 16

17 KONCERNENS VERKSAMHET /AFFÄRSOMRÅDE MEDIA Affärsområde Media Vitec Veribas erbjudande är riktat mot tidningsföretag och företag inom distribution och detaljhandel. Befintlig kundbas utgörs i huvudsak av bolag i Sverige. Bland dessa bolag återfinns bl.a. MittMedia- koncernen med 36 tidningsbolag, NTMkoncernen, Eskilstuna-Kuriren, HEBA Fastighets AB, Uddevallahem, Åbro Bryggerier AB, Galatea Spirits, Bergsäker samt Rusta. drivkraften för våra produkter Vi erbjuder branschspecifika affärssystem med målsättning att erbjuda en effektivare och kraftfullare lösning än de generella affärssystemslösningar. Det totala erbjudandet innefattar moduler som ekonomi och bokföring, tid och projekt, orderlager-fakturering samt fullt integrerade sortimentsplaneringsmoduler för detaljhandeln. Allt i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders dagliga arbeten. marknad Kort sikt Inom affärsområdet Media har Vitec ca 100 kunder i Sverige. På kort sikt finns tillväxtmöjligheterna främst på den svenska marknaden. Marknaden för affärssystem för små och medelstora företag är stor och genom vår nischorientering mot ett par utvalda segment kan vi erbjuda kompetenta specialisttjänster och en väl anpassad produkt. De nya tekniska möjligheterna skapar goda förutsättningar för att kunderna skall kunna arbeta mer rationellt, mobilt och med nya och mer lättanvända och lättillgängliga funktioner. Inom den mer konservativa affärssystemsmarknaden kommer vi även att ha ett attraktivt erbjudande till våra kunder. Lång sikt Vi bedömer förutsättningarna för att växa på lång sikt som goda. Tillväxten kommer primärt ske inom marknadssegmenten Detaljhandel och Distribution. Där ser vi en stor tillväxtpotential, då de senaste årens projekt har resulterat i många innovativa produktförändringar. Vi har stora förhoppningar på att detta ska ge oss ökade marknadsandelar. vår position Bland tidningsföretagen i Sverige är vi marknadsledande med en marknadsandel på ca 60 %. I övriga marknadssegment är vår marknadsandel väsentligt lägre men här ser vi en stor tillväxtpotential. största konkurrenter Inom produktområdet ekonomisystem för tidningsföretag återfinns bland annat Visma, Jeeves och SAP. Inom övriga områden finns de traditionella leverantörerna av affärssystem som SAP, Oracle, Navision med flera. 17

18 KONCERNENS VERKSAMHET /MEDARBETARE antal medarbetare förädlingsvärde per anställd åldersfördelning medarbetare 150 p 1000 tkr Män Kvinnor 120 p 800 tkr p 60 p 30 p 0 p tkr 400 tkr 200 tkr 0 tkr år medarbetare Medarbetare företagskultur och ledarskap Oavsett om våra medarbetare är programutvecklare, applikationskonsulter, branschspecialister, säljare eller ekonomer, så är de specialister inom sina respektive ansvarsområden. Vitecs framgång bygger på medarbetare som kan, får och vill vara en betydelsefull del i bolaget. Kan, står för mycket hög kompetens inom specialistområdet, men också för kunskapen om och förståelsen av kundens behov. Kompetensutvecklingen är en integrerad del i vår verksamhet och lika viktig för Vitec som luften vi andas. Får, står för att våra medarbetare har förtroende, utrymme och befogenheter att ta ut svängarna och identifiera det lilla extra. Vill, är arbetsglädjen, inspirationen, gemenskapen och allt det som gör Vitec till mer än ett jobb. Vitec växer och nya medarbetare knyts till oss genom rekrytering och genom förvärv. Vårt mål är att snarast introducera dem inte bara på traditionellt vis, utan också i vår företagskultur och vårt varumärke. Dotterbolaget agerar självständigt, men stöds av övergripande strukturer och guidelines på koncernnivå. Ledarskapet baseras på respekt, tydlighet och medverkan. Vår verksamhet spänner över hela landet, vilket reflekteras av att vi finns på 6 orter. Där delar dotterbolagen på kontor, samnyttjar resurser och utbyter erfarenheter. antal anställda Under 2009 hade Vitec i medeltal 130 (129) anställda, varav 36 (37) kvinnor. incitamentsprogram Vitec erbjuder genom incitamentsprogram sina medarbetare en möjlighet att få ta del av värdetillväxten i Vitec. Konvertibler har valts som verktyg för att möjliggöra att medarbetare i bolaget skall kunna få ta del av bolagets värdetillväxt och samtidigt kan man minimera den risk som en negativ kursutveckling skulle kunna innebära. För närvarande finns två pågående program som har riktats till medarbetare samt styrelse. Den maximala utspädningseffekten av dessa båda program uppgår till ca 4 %. 18

19 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Verksamheten Vitec är ett programvarubolag som under 2009 bedrivit sin verksamhet inom fyra affärsområden (AO) - Fastighet, Energi, Media och Mäklarsystem. Från och med 2010 tillkommer AO 3L då Vitec sedan den 22 december 2009 är majoritetsägare i 3L System AB med 52,2 % av kapital och röster. I resultaträkningen redovisas 3L System AB som ett intressebolag under hela 2009 eftersom aktiemajoriteten uppnåddes sent i december AO Fastighet är genom dotterbolaget Vitec Fastighetssystem AB inriktat mot fastighetsförvaltande bolag där Vitec erbjuder ett komplett förvaltningsstöd. Den största marknaden är Sverige. Årets nettoomsättning uppgick till 62,0 Mkr (63,2), en minskning med 2 %. Rörelseresultatet blev 3,9 Mkr (6,2). AO Energi drivs genom dotterbolaget Vitec Energy AB. Kundsegmentet är energibolag där Vitecs produkterbjudande består av prognossystem för el, fjärrvärme och vindkraft samt dokumentationssystem för el- och fjärrvärmenät. Den största marknaden är Norden. Årets nettoomsättning uppgick till 16,0 Mkr (13,6), en ökning med 17 %. Rörelseresultatet blev 4,9 Mkr (2,5). AO Media drivs genom dotterbolaget Vitec Veriba AB. Veriba utvecklar och säljer affärssystemet Balans och har sin huvudsakliga kundgrupp inom tidningsvärlden. Under 2009 har systemet även visat sig vara konkurrenskraftigt som affärssystem inom distribution och handel. Den största marknaden är Sverige. Årets nettoomsättning uppgick till 21,2 Mkr (15,2), en ökning med 40 %. Rörelseresultatet blev 1,5 Mkr (0,9). Det helägda dotterbolaget Retail i Linköping AB ingår fr.o.m. den 1 april. AO Mäklarsystem drivs genom dotterbolaget Vitec Mäklarsystem AB (namnändrat från Svensk FastighetsData AB). Bolagets kunder utgörs av fastighetsmäklare till vilka bolaget erbjuder komplett affärsstöd. Den största marknaden är Sverige. Årets nettoomsättning ökade med 2 % och uppgick till 45,3 Mkr (44,3) med ett rörelseresultat på 5,0 Mkr (2,6). AO 3L bedrivs från och med den 22 december genom dotterbolaget 3L System AB. Bolagets utvecklar och säljer affärssystem riktat mot aktörer inom Yellow Pages Industry samt inom bygg- och fastighetsbranschen. Bolaget omsätter cirka 100 Mkr. Den största marknaden är Sverige med 50 % av nettoomsättningen. Resterande del av försäljningen går till USA med 25 % och övriga Europa med resterande 25 %. Koncernens nettoomsättning ökade med 6 % och uppgick till 144,5 Mkr (136,3). Den organiska tillväxten blev 4 %. Licensintäkterna var oförändrade 12,2 Mkr (12,4). Repetitiva intäkter i form av avtal om underhåll, support, licensförnyelse, drift och statistikuppgifter uppgick till 85,0 Mkr (79,0) och utgör 59 % (59) av de totala intäkterna. Tjänsteintäkterna steg till 44,5 Mkr (42,3). Under den senaste femårsperioden har tillväxten varit 26,3 % i genomsnitt. Rörelsemarginalen blev 13 % (13) och uppgick till 19,3 Mkr (17,6 Mkr). Samtliga rörelsegrenar gick med vinst. I rörelseresultatet ingick resultat från andelar i intressebolag med 6,8 Mkr (3,9), numera dotterbolagen 3L System AB samt Retail i Linköping AB. Resultatet efter skatt ökade med 16 % och uppgick till 13,7 Mkr (11,8). Målsättningar Styrelsen har ställt upp följande finansiella mål: Omsättningstillväxt 25 %/år över en flerårsperiod varav organisk tillväxt om 5-10 %/år. Årsomsättningstakt om 300 Mkr vid utgången av Rörelsemarginal om 15 %. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vitec blir majoritetsägare i 3L System AB I december 2009 uppgick Vitecs aktieinnehav i 3L System till 52,2 % av röster och kapital. Vitec konsoliderar därmed 3L System i Viteckoncernen i 2009 års balansräkning. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Vitec beslutar att ansöka om notering på Nasdaq, OMX Stockholm Bolagsstyrning Lagstiftning och bolagsordning Vitec Software Group AB (publ) (Vitec) har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Aktietorget. Vitec ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Vitecs bolagsordning. Årsstämma Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Protokoll från stämman återfinns på Vitecs hemsida. Årsstämman 2009 hölls den 5 maj i Umeå. På stämman deltog 35 röstberättigade aktieägare som representerade cirka 39 procent av kapital och 79 % av röster, motsvarande aktier. Årsstämman beslöt att: Fastställa räkenskaperna samt bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet. Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition. Utdelning till aktieägare fastställdes till 0,75 kr per aktie. Styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter samt att externa ledamöter ska erhålla ett årligt fast arvode om 300 tkr varav 120 tkr till ordförande och 60 tkr till 20

21 envar av övriga externa ledamöter. Till revisorer ska väljas en ordinarie revisor och en suppleant samt arvode utgå enligt avlämnad godkänd räkning. Valberedning ska bestå av styrelsens ordförande samt tre, eller i vissa fall fyra, ytterligare ledamöter som hämtas bland de röstmässigt största ägarna. Emittera skuldebrev till anställda och styrelseledamöter. Bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar högst aktier av serie B vid kvotvärde 50 öre. Korrigera bolagsordningen för att möjliggöra kallelse till årsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Förslaget är villkorat av att reglerna kring kallelse till stämma ändras i aktiebolagslagen. Fastställa riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. För fullständiga beslut hänvisas till stämmoprotokoll. Styrelsen och dess arbete Styrelsens ordförande och dess ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Nomineringsarbetet utförs av en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre, eller i vissa fall fyra, av de större aktieägarna. Vitecs styrelse utgörs av sex av årsstämman valda ledamöter. Ledamöterna består av: Vitecs huvudägare: Olov Sandberg och Lars Stenlund (VD). Fyra externa ledamöter: Nils-Eric Öquist, Carl-Erik Nyquist, Kaj Sandart och Crister Stjernfelt. Under verksamhetsåret 2009 hade styrelsen åtta sammanträden varav ett konstituerande sammanträde och ett tvådagars strategiseminarium. Ingen frånvaro har förekommit. Styrelsen beslutar i ärenden rörande företagsförvärv och större investeringar, finansiering, strategisk inriktning och organisation samt följer löpande upp den operativa verksamheten genom rapporter från VD vid genomgångar vid styrelsemötena. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och har utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels ekonomisk rapportering som styrelsen löpande ska erhålla. Arbetsordningen ska bland annat säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Koncernledning Verkställande direktören och tillika koncernchefen handhar den operativa ledningen av koncernen. Vitecs operativa koncernledning har under 2009 utgjorts av Lars Stenlund VD i moderbolaget, Olov Sandberg vice VD i moderbolaget, Jerker Vallbo VD i Vitec Energy AB, Tommy Hallberg VD i Vitec Fastighetssystem AB, Kristofer Stenum VD i Vitec Mäklarsystem AB, Tobias Andersson VD i Vitec Veriba AB och Kjell Hedström koncerncontroller. Samtliga dotterbolag har en aktiv styrelse bestående av personer ur koncernledningen. Varje dotterbolags styrelse har antagit skriftliga arbetsordningar och utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels ekonomisk rapportering som styrelsen löpande ska erhålla. Arbetsordningen ska bland annat säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Ersättningar Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Lön och andra ersättningar till koncernchefen beslutas av styrelsen. Särskilda incitamentsprogram i form av options- eller bonusprogram till ledande befattningshavare har ej förekommit under året. Ett program, där samtliga medarbetare och styrelseledamöter erbjöds att på lika villkor teckna konvertibla skuldebrev till marknadspris, genomfördes 2009 och löper ut sommaren Information om ersättningar och förmåner lämnas i not 5 och not 6. Revision Vid årsstämman 2007 valdes Birgitta Gustafsson från KPMG till revisor i bolaget för en tid av fyra år. Samtliga bolag inom koncernen har revideras av revisorer från KPMG utom 3L System som reviderats av revisorer från BDO Stockholm AB. Revisionsarbetet utgörs av en under räkenskapsåret kontinuerlig process. Under perioden februari-mars granskas i huvudsak årsbokslut samt årsredovisningarna medan koncernföretagens interna kontroll och rutiner är föremål för granskning under främst höstmånaderna. Uppgifter om erlagda arvoden framgår av not 7. Investor relations Vitecs information till aktieägarna ges via annonser, årsredovisningen, boksluts- och delårsrapporterna samt bolagets hemsida På hemsidan finns också rapporter och pressmeddelanden för de senaste åren. 21

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolagsstyrning Vitec är ett svenskt aktiebolag med säte i Umeå. Aktien är listad på Aktietorget och bolaget har därmed inte skyldighet att följa Svensk kod för Bolagsstyrning. Vitec har ändå valt att arbeta aktivt med bolagsstyrningsfrågor i syfte att uppnå en god kvalitet i styrning och rapportering. Detta för att skapa den tydlighet, öppenhet och transparens som är önskvärt för ett bolag av Vitecs storlek. Inför en planerade börsnotering på NASDAQ OMX, Stockholm har Vitec valt att tillämpa Koden fullt ut från och med 2010 års årsstämma. Om Vitec finner att en viss regel eller rekommendation i Koden inte är lämplig att följa med hänsyn till Vitecs speciella omständigheter kan Bolaget komma att avvika från denna regel. Avvikelsen kommer då att tydligt redovisas och motiveras. Forskning och utveckling Vitec utvecklar och säljer standardprogramvaror och standardiserade internettjänster. En offensiv utvecklingsverksamhet är en väsentlig del av Vitecs strategi och ett villkor för långsiktig överlevnad: Strategiskt fokuserad utveckling stärker den befintliga verksamheten och möjliggör att nya produkter och tjänster kan lanseras. Vitecs utveckling består av: Löpande förbättringar inom befintliga produktområden. Förbättringarna kommer nya kunder tillgodo vid köp och gamla kunder genom underhållsavtal. Utveckling med högre innovationsgrad som gör att Vitec kan erbjuda nya produkter och produktområden. Förslag till vinstdisposition Styrelsen har föreslagit aktieägare att på årsstämman den 5 maj 2010 besluta om en vinstutdelning till ett sammanlagt belopp om kr. Detta yttrande är framtaget i enlighet med bestämmelserna i 18 kap 4 aktiebolagslagen och utgör styrelsens bedömning av om den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 andra och tredje styckena aktiebolagslagen. Styrelsens bedömning är att storleken på den föreslagna utdelningen utgör en betryggande avvägning mellan koncernens kapitalstruktur och framtida tillväxtmöjligheter. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget och övriga i koncernen ingående bolag från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och kan därmed försvaras med hänsyn tagen till aktiebolagslagens så kallade försiktighetsregel (17 kap. 3 aktiebolagslagen 2005:551). Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Överkursfond Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen behandlas så att: till aktieägare utdelas 1 kr per aktie i ny räkning överförs till överkursfond i ny räkning överförs Resultat och ställning Koncernen Koncernens omsättning uppgick 2009 till tkr ( ). Viteckoncernen redovisar för 2009 en vinst efter skatt på tkr (11 763). Årets investeringar, exklusive tillgångar i förvärvsbalanser, uppgick till: materiella anläggningstillgångar tkr, immateriella anläggningstillgångar tkr och goodwill tkr. Den 31 december 2009 uppgick koncernens likvida medel inklusive ej nyttjad checkräkningskredit till tkr. Detta inkluderar likvida medel i 3L System som moderbolaget inte har omedelbar tillgång till. Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till tkr. Totalt eget kapital uppgick inklusive minoritetsandelar uppgick till tkr och soliditeten till 40 %. Moderbolaget Moderbolaget driver ingen egen verksamhet utan agerar endast som stöd för koncernen i övrigt i administrativa, organisatoriska och finansiella frågor. Det redovisade nettoresultatet uppgår till tkr (6 116). 22

23 FINANSIELLA RAPPORTER/RESULTATRÄKNING Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Not rörelsens intäkter (1,2,3) Licensintäkter Repetitiva intäkter Tjänsteintäkter Varuförsäljning Övrigt nettoomsättning rörelsens kostnader Handelsvaror Främmande arbeten och abonnemang Övriga externa kostnader (7) Personalkostnader (4, 5, 6) Avskrivningar (1, 10,11) Avgår: aktiverat arbete för egen räkning summa kostnader Resultat från andelar i intresseföretag (12) rörelseresultat resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag (1) Resultat från andelar i intresseföretag (12) Ränteintäkter Räntekostnader resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (8) resultat före skatt Skatt (9) årets resultat Föreslagen (ej beslutad) aktieutdelning (kr/aktie) 1,00 Beslutad och utbetald aktieutdelning (kr/aktie) 0,75 Resultat per aktie (kr/aktie) 3,59 3,12 Resultat per aktie efter full konvertering (kr/aktie) 3,11 2,73 23

24 FINANSIELLA RAPPORTER /BALANSRÄKNING KONCERNEN Balansräkning koncernen tillgångar Not (1,2) anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar (10) Goodwill Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Dataprogram Rättigheter Kundavtal Materiella anläggningstillgångar (10) Inventarier Finansiella anläggningstillgångar (10,12) Långfristiga fordringar 750 Uppskjuten skattefordran Andelar i intresseföretag summa anläggningstillgångar omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (13) Likvida medel summa omsättningstillgångar summa tillgångar

25 FINANSIELLA RAPPORTER/BALANSRÄKNING KONCERNEN Balansräkning koncernen forts. eget kapital och skulder Eget kapital Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse TOTALT EGET KAPITAL (14) Långfristiga skulder (18, 19) Övriga avsättningar 750 Uppskjuten skatt Långfristiga räntebärande skulder Konvertibla förlagslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (19) Kortfristiga räntebärande skulder (19) Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (17) Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter (19) ansvarsförbindelser (19) 175 Förändringar i koncernens egna kapital Aktiekapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Minoritetsintresse Totalt eget kapital eget kapital Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Optionselement konvertibelt skuldebrev Registrering av aktiekapital Lämnad utdelning eget kapital Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Optionselement konvertibelt skuldebrev Förvärv Nyemission Lämnad utdelning eget kapital

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké Resultat efter finansnetto upp 50% till 15,6 Mkr (10,4 Mkr) Vinst per aktie upp 47% till 3,12 kr (2,13 kr) Nettoomsättning upp 63% till 136 Mkr (84 Mkr) Repetitiva intäkter ökade till

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

delårsrapport januari-mars 2009

delårsrapport januari-mars 2009 delårsrapport januari-mars Resultat efter finansnetto upp 71% till 4,6 MKR (2,7 MKR) Vinst per aktie upp 65% till 0,92 KR (0,56 KR) Nettoomsättning upp 8% till 35,0 MKR (32,3 MKR) väsentliga händelser

Läs mer

fortsatt tillväxt delårsrapport januari-september 2009

fortsatt tillväxt delårsrapport januari-september 2009 delårsrapport januari-september fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade med 3% till 101,5 Mkr (98,6) resultat efter finansnetto 6,6 Mkr (10,4) vinst per aktie 1,42 (2,07) KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE

Läs mer

stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt

stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt bokslutskommuniké stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt NETTOOMSÄTTNING 144,5 Mkr (136,3) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 17,9 Mkr (15,5) RÖRELSEMARGINAL 13 % (13) VINST PER AKTIE 3,59 kr (3,12) KASSAFLÖDE

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

stabil utveckling i en pressad marknad

stabil utveckling i en pressad marknad delårsrapport januari-juni stabil utveckling i en pressad marknad Resultat efter finansnetto 4,7 MKR (5,9) Vinst per aktie 1,05 KR (1,21) Nettoomsättningen ökade med 3 % till 70,4 MKR (68,1) RÖRELSEMARGINALMÅLET

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

bokslutskommuniké 2007

bokslutskommuniké 2007 bokslutskommuniké 2007 Resultat efter finansnetto upp 45 % till 10,3 Mkr (7,1 Mkr) Vinst per aktie upp 30 % till 2,13 kr (1,64 kr) Omsättning 83,6 Mkr ( 84,2 Mkr) Förvärv av Svensk Fastighetsdata AB Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 % Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-juni för helåret 2012 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 % NETTOOMSÄTTNING 389,2 Mkr (359,6) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 40,1 Mkr (35,7) RÖRELSEMARGINAL 11 % (11)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2008

Delårsrapport jan-jun 2008 Delårsrapport Resultat efter finansnetto upp 17 % till 5,9 Mkr (5,1) Intäkterna upp 63 % till 68,1 Mkr (41,8) Vinst per aktie upp 17 % till 1,21 kr (1,03) ägarandelen i 3l system group har ökats väsentliga

Läs mer

Vårt erbjudande. Unika erbjudanden. Affärsidé

Vårt erbjudande. Unika erbjudanden. Affärsidé Lars Stenlund Kortfakta Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

dubblerad omsättning och kraftig resultatökning

dubblerad omsättning och kraftig resultatökning delårsrapport januari-juni dubblerad omsättning och kraftig resultatökning NETTOOMSÄTTNING 138,7 Mkr (70,4) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 14,3 Mkr (5,5) RÖRELSEMARGINAL 10 % (8) VINST PER AKTIE 1,92 kr (1,05)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

kraftig omsättningsökning och ökad vinst

kraftig omsättningsökning och ökad vinst delårsrapport januari-mars 2010 kraftig omsättningsökning och ökad vinst NETTOOMSÄTTNING 67,5 Mkr (35,0) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 8,7 Mkr (4,6) RÖRELSEMARGINAL 14 % (14) VINST PER AKTIE 1,17 kr (0,92)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer