Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut för Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg.

2 Förord Vi är stolta över att kunna presentera vårt årliga kvalitetsbokslut för Ambeas dotterbolag. Här redovisar vi grundligt och öppet hur vi arbetar med kvalitet och utveckling. Under 2013 har den allmänna debatten kring omsorgen fortsatt med oförminskad styrka. Det är viktigt och bra, då de frågorna är bland de viktigaste och svåraste en har att hantera de kommande åren. Fler behöver omsorg och färre i arbetsför ålder ska finansiera ernas omsorgsnota. Samtidigt är mycket av svensk omsorg idag inte tillräckligt bra och jämförelser mellan er tyder på mycket stora skillnader både i kvalitet och i kostnader. Utveckling, kvalitetsförbättringar och effektivisering ska ha hög prioritet även framöver. Ambea som ett av de största omsorgsföretagen i branschen vill spela en nyckelroll för att bidra till utveckling för att hantera dessa svåra utmaningar. Vi tror att kvalitet, ledarskap och ordning på ekonomin går hand i hand mot en moderna välfärdslösningar. Vi sätter stort fokus på vårt kvalitetsutvecklingsarbete för vi är övertygade att det gör oss attraktiva både som samarbetspartner för er runt om i Sverige och som arbetsgivare. Vi gör investeringar i systemutveckling, nya omsorgsboenden, utbildning och forskning detta drar resurser på kort sikt men är viktiga för långsiktiga resultat i form av kvalitetsförbättringar och tillväxt. Under det gångna året har vi gjort ett stort antal satsningar som beskrivs närmare i avsnitten om våra medarbetare, om kvalitetsutveckling samt om forskning, utveckling och innovation i det här kvalitetsbokslutet. Vi har också vunnit förtroendet att driva entreprenader i många er och totalt vann vi 18 upphandlingar under Det är ett viktigt och glädjande betyg på att vi är på rätt väg. Kvalitetsutvecklingsarbetet leder också till att vi blir en bättre arbetsgivare och omsorgsgivare. I våra årliga mätningar gjorda av ett oberoende institut har vi under de senaste två åren ökat Nöjd Kund Index (NKI) från 69 till 72 för Vardaga och från 73 till 80 för Nytida. Idag rekommenderar över 80 procent av anhöriga och kunder våra verksamheter jämfört med 74 procent Vidare har vårt Motiverad Medarbetar Index (MMI) under samma tid gått från 62 till 65. Det visar att vi med ett ökat kvalitetsfokus får positiva effekter på bolagets utveckling i många dimensioner. Vi kan med detta kvalitetsbokslut och de resultat som beskrivs konstatera att vi aldrig har varit bättre än vi är idag. Det är både en utmaning och en styrka inför framtiden. Fredrik Gren VD Ambea Sammanfattning Kvalitetsbokslutet omfattar en beskrivning av Nytidas och Vardagas kvalitetsarbete på olika nivåer under Vi redogör för vår syn på kvalitet, våra värderingar, medarbetarnas viktiga roll, fakta om företagen, utvecklings- och innovationsarbete samt redovisar statistik. Några viktiga punkter under 2013: Ett omfattande varumärkesarbete, som pågått under många år, har slutförts och tidigare Orkidén och Carema Care heter nu. Varumärkena och värderingarna har implementerats i hela företagen genom chefsutbildningar och arbetsplatssamtal. Kvalitetsledningssystemet Qualimax har fått ett nytt, mer lättarbetat och säkert IT-stöd. Om Vår verksamhet ingår i Ambea AB, tillsammans med systerföretagen Rent-A-Doctor, Rent-A-Nurse och CareTeam i Sverige samt Mehiläinen i Finland. Vårt uppdrag är att ge stöd, service, vård och omsorg till äldre människor med omvårdnadsbehov samt till personer med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Inom ramen för detta uppdrag driver vi äldreboenden, psykiatriboenden och HVB-hem för barn och vuxna samt PUT-boenden för ensamkommande ungdomar. Vi driver gruppboenden för dem som behöver stöd och service dygnet runt såväl som serviceboende och korttidsboende för dem som behöver stöd under vissa perioder. Vi erbjuder även daglig verksamhet och sysselsättning, personlig assistans och särskola. Av den eventuella vinst som gör så återinvesteras varenda krona tillbaka till verksamheten. Vinsten används till att investera i framtidens omsorg genom kompetensutveckling och infrastrukturinvesteringar. Många äldreboenden och gruppboenden i Sverige är i dag i stort behov av renovering och modernisering. Därför använder vi våra resurser till exempel till att skapa nya, moderna och funktionella lokaler. Vi Den årliga kvalitetsundersökningen som utförts av ett oberoende undersökningsföretag, visar på nöjdare kunder, närstående och medarbetare. Medarbetarna har på ett tydligare sätt involverats i kvalitetsarbetet genom ökad delaktighet i lokala egenkontroller och årliga kvalitetssamtal som komplement till de ordinarie utvecklings- och lönesamtalen. Satsningen på hälsa och arbetsmiljö har utökats med det nya verktyget Hälsoåret. Nytidas utvecklingssatsningar omfattar bland annat utveckling av ny teknik som stöd i vardagen för kunderna samt samverkan med universitet och högskolor. Vardagas utvecklingssatsningar omfattar bland annat vår nya Demensakademi, som ska höja demenskompetensen i hela företaget, samt ett nytt koncept för mat och måltider. investerar också i kompetensutveckling, innovationer och samarbeten som ger ett mervärde till dem som vi har i vår omsorg. Värderingsstyrda företag är värderingsstyrda företag. Det innebär att vi har en värdegrund och tydliga värderingar som ligger till grund för allt vårt arbete. Värderingarna är tänkta att fungera som en kompass i vardagen så att vi på bästa möjliga sätt kan förvalta de förtroenden som vi har fått. Vår värdegrund Människosyn Hos oss har varje individ, utifrån sina förutsättningar rätt att själv få bestämma över sitt liv - detta så långt möjligt är. Vår människosyn utgår från en humanistisk helhetssyn där varje människa är unik. Det betyder att alla ska ha rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Bemötande Ett gott bemötande är grunden för god kvalitet i våra verksamheter. Vi ska förmedla trygghet och en känsla av att vara sedd och förstådd i alla möten. Det innebär såväl respekt, omtanke och medkänsla som intresse 2 3

3 och lyhördhet för varje människas behov. Kvalitet skapar vi med närvaro i varje möte. Ledningsfilosofi Vi leder genom att ha medarbetare som vågar och vill och chefer som leder och lyssnar. Det motiverar till nytänkande och utveckling. Vi leder genom att arbeta utifrån beprövade metoder och forskning i kombination med innovativa idéer. Vi leder genom att arbeta med ständiga förbättringar där vi lär av varandra, samverkar och tar tillvara alla medarbetares kompetens, erfarenhet och kunskap. Vi leder genom att vara öppna i alla led. Genom att synliggöra problem som uppstår och lösa dem, förbättrar vi hela tiden vår kvalitet. Värderingarna är ett viktigt fundament i det vardagliga kvalitetsarbetet. Därför har vi bland annat låtit utveckla olika verktyg för att medarbetarna ska få hjälp att diskutera värderingarna i arbetsgruppen. Vi erbjuder också värderingsutbildningar till våra chefer och medarbetare. Ett engagerat, nära och synligt ledarskap med verksamhetschefen i centrum är den enskilt viktigaste faktorn för att våra värderingar ska bli kända och få inflytande i det dagliga arbetet. Nytidas och Vardagas kvalitetsarbete Varumärkesarbete under 2013 Den 15 oktober 2013 skedde det officiella namnbytet från Orkidén och Carema Care till. Uppdelningen i två nya varumärken speglar på ett bättre och tydligare sätt de båda verksamhetsgrenarna, funktionsnedsättning och äldreomsorg, inom Ambea. Fakta om oss: Nytida har ca 4500 årsanställda Vardaga har ca 6000 årsanställda Vi driver ca 350 verksamheter runt om i landet, varav ett 80-tal äldreboenden inom Vardaga Nytida driver ca 250 enskilda verksamheter för personer med någon form av funktionsnedsättning samt inom missbruksvård och stöd till ensamkommande flyktingbarn Av Sveriges ca 2700 äldreboenden drivs den största andelen i al regi, Vardagas drift motsvarar knappt 4 procent av dessa Vårt moderbolag Ambea är medlemsföretag i Vårdföretagarna Vår syn på kvalitet inom stöd och omsorg Ett gott bemötande och respekt för varje enskild individ i våra verksamheter är en grundförutsättning för god kvalitet, samtidigt som vi upprätthåller en hög säkerhet inom både vård och omsorg. God kvalitet uppstår i det mänskliga mötet mellan våra medarbetare och boende och närstående. Medarbetarna är därför den absolut viktigast resursen i Nytidas och Vardagas kvalitetsarbete. Våra medarbetare visar varje dag att de kan möta våra omsorgstagare utifrån deras individuella behov och ge dem god livskvalitet och trygg omsorg i alla skeden av livet. Varje medarbetare är lika viktigt och finns med få undantag mitt i det mänskliga mötet där kvaliteten avgörs. Vårt övergripande mål är att alla som vi har i vår omsorg alltid ska känna trygghet och värdighet i den dagliga verksamheten. Därtill har vi som målsättning att ska ha de mest nöjda omsorgstagarna i Sverige, något som förutsätter att vi hela tiden arbetar med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Ständiga förbättringar är en förutsättning för framgång och vi har idag ett starkt system för att lära av varandra och identifiera svaga punkter. Kvalitetsledningssystemet Qualimax Vårt eget kvalitetsledningssystem Qualimax, som är byggt utifrån goda exempel, gällande lagar samt systematiken i ISO 9001, gör kvalitetssäkring och ständiga förbättringar till en naturlig del av vår vardag. Qualimax är utöver ett ledningssystem för kvalitet, även ledningssystem för miljö och arbets miljö. Varje månad följer vi upp och korrigerar det som behövs. Med ett effektivt kvalitetsledningssys- tem som grunden för det dagliga kvalitetsarbetet är det möjligt att förbättra och utveckla verksamheten genom att: Mäta och utveckla omsorgskvalitet Löpande se till att närstående och omsorgstagare är delaktiga Uppnå förbättringar genom att löpande följa upp mätbara nyckeltal för kundbemötande, rutiner och medarbetarnas värderingar Tydliggöra ett bra ledarskap och en effektiv verksamhet med hjälp av kvalitetsnyckeltal Qualimax är stommen i vårt kvalitetsarbete och ett unikt kvalitetsledningssystem som har använts och vidareutvecklats i och av under flera års tid. Utöver goda exempel från den egna verksamheten bygger Qualimax på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete i SOSFS 2011: 9. Qualimax är i första hand ett verktyg som utöver löpande uppföljningar och förbättringsåtgärder gör det möjligt för verksamhetschefer och medarbetare på enheterna att leda och forma det dagliga arbetet så att uppsatta kvalitetsmål nås. Med Qualimax kan vi varje dag systematiskt mäta, förbättra och följa upp kvaliteten inom alla våra ca 350 verksamheter runtom i landet Qualimax hjälper oss därmed att ge en säker vård och omsorg som ständigt utvecklas och blir bättre. Utgångspunkten är de boendes och närståendes individuella behov i syfte att ge dem en god livskvalitet och trygg omsorg i alla skeden av livet. Kvalitetsarbetet inom utgår från tydligt satta kvalitetsmål som varje månad följs upp och utvärderas. Vissa delar följs även upp varje vecka för att följa och styra kvalitetsutveckling i en positiv trend. Detta görs lokalt på de enskilda enheterna men även centralt så att eventuella avvikelser upptäckts tidigt och kan åtgärdas så snart som möjligt. Förbättringsåtgärder registreras i IT-systemet Q-maxit, som uppdaterats till ny teknisk plattform under 2013 och är en viktig del av kvalitetsledningssystemet. Genom ett modernt och utvecklat IT-stöd för våra ledningssystem kan vi arbeta med löpande uppföljning och styrning med full transparens i hela företaget. Vi kan också arbeta riktat kring uppföljning av temaområden. Tydliga och mätbara kvalitetsmål Nytidas och Vardagas kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicies är grundpelarna för kvalitetsledningssystemet i Qualimax. Grundade i dessa har vi en rad tydliga kvalitetsmål och mätbara nyckeltal relaterade till mätningar av bland annat kundnöjdhet, klagomål, avvikelser, social dokumentation samt pågående och genomförda förbättringar. Måltalen är unika för varje enhet och baseras på vad som framkommit i nöjdhetsundersökningar, både våra egna och externa, tillsyner som Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) utfört, våra egna kvalitetstillsyner och sådant som framkommit i den så kallade egenkontrollen på respektive enhet. Uppfyllandet av gällande kvalitetskrav och mål ska i sin tur leda till: Trygg och säker omsorg utifrån de egna behoven: Varje omsorgstagare upplever en trygg och säker omsorg, service och vård som svarar mot dennes behov Trygghet och bra bemötande även för närstående: Varje närstående känner sig trygg med den omsorg, service och vård som erbjuds och får bra bemötande Medinflytande: Såväl omsorgstagare som närstående har möjlighet till inflytande över den insats som erbjuds God arbetsplats och förutsättningar för våra medarbetare: Våra medarbetare ges möjlighet att utvecklas på arbetsplatser som präglas av god samverkan och arbete med ständiga förbättringar Delaktighet i kvalitetsarbetet: Alla medarbetare ska förstå, känna igen och veta sin roll i det fortlöpande kvalitetsarbetet Att vi håller det vi lovar våra uppdragsgivare: Våra uppdragsgivare upplever oss som en seriös samverkanspartner som utför det som utlovats Det är endast genom att ständigt mäta våra resultat i förhållande till de kvalitetsmål vi satt upp som vi vet hur vi kan fortsätta att förbättra vår verksamhet. Kvalitetsarbetets olika delar ledning, mätning, förbättring och dokumentation Qualimax är uppbyggt av fyra delar alla lika viktiga för att säkerställa en god och säker kvalitet; ledning, mätning, förbättring och dokumentation. 4 5

4 Ambeas kvalitetspolicy Kvalitet är hur våra kunder, närstående, företrädare och andra intressenter upplever våra tjänster. Kvalitet är alla medarbetares ansvar. Ambeas VD har det övergripande ansvaret för kvaliteten i företaget och kvalitetspolicyn ska vara känd av alla medarbetare. Med god kvalitet menar vi att: Vi ska uppfylla kunders, närstående, företrädare och uppdragsgivares högt ställda krav, behov och förväntningar Vi håller vad vi lovar till kunder och uppdragsgivare Vi genom bedömningar och analys av risker förebygger kvalitetsbrister och agerar snabbt när vi upptäcker möjliga förbättringsområden för våra kunders säkerhet Vi genom ett systematiskt förbättringsarbete utvecklar, dokumenterar, kontrollerar, korrigerar och säkrar verksamhetens processer, aktiviteter och rutiner redovisar kvalitet med full öppenhet uppfyller egna mål samt de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter som är relaterade till kvalitet Ledningssystemet uppdateras kontinuerligt, i samverkan med affärsområdena, och därmed systematiskt förbättras Qualimax fyra olika delar ledning, mätning, förbättring och dokumentation. Alla delar är lika viktiga. Del I: Ledning Det är genom kvalitetsledningssystemet som vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer. Kvalitetsuppföljningarna som en del i ledningsarbetet bygger på väl förberedda möten mellan alla chefer på samtliga nivåer, där kvalitetsutveckling och dokumentation i Q-maxit gås igenom. Q-maxit är vårt IT-system i vilket alla verksamheter registrerar avvikelser, klagomål, egenkontrolls- och kvalitetstillsynsprotokoll samt dokumentationen av det systematiska förbättringsarbetet. (se faktaruta). Tydlig ansvarsfördelning med mandat för att genomföra förändringar Qualimax bygger på en tydlig ansvarsfördelning där chefer har tydligt mandat för att genomföra löpande kvalitetsåtgärder såväl som långsiktiga förbättringsåtgärder. Kvalitetsledningssystemet innefattar beskrivningar över vem som ansvarar för vad och tar sin utgångspunkt i vår kvalitetspolicy där boende och närstående står i centrum. Ansvaret för att nå uppsatta kvalitetsmål är fördelat dels centralt med VD som högsta ansvarig med stöd från kvalitetsavdelningen, dels lokalt med respektive verksamhetschef som ansvarig för att säkra en god kvalitet ute på alla våra enheter. I uppgiften ingår även att säkerställa att rätt kompetens finns på plats samt att rutiner och arbetsprocesser efterlevs. Del II: Mätning Endast genom att ständigt mäta våra resultat vet vi hur vi kan fortsätta att förbättra verksamheten. genomför därför kontinuerligt en rad olika kvalitetsmätningar för att fånga upp synpunkter och förbättringsförslag från omsorgstagare, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. Mätningarna sker exempelvis genom enkäter och egenkontroller. Även avvikelsehantering och kvalitetstillsyner och är viktiga verktyg för att mäta den upplevda kvaliteten ute i verksamheterna. Egenkontroll chefer identifierar egna förbättringsområden Två gånger per år genomför samtliga verksamhetschefer en så kallad egenkontroll. Egenkontrollen består av ett hundratal enkätfrågor som är anpassade till respektive verksamhetsform. Det finns 19 olika anpassade egenkontroller utifrån Nytidas och Vardagas olika verksamhetsformer. Genom en grundlig genomgång av verksamheten via enkätfrågorna identifieras förbättringsområden i den egna verksamheten. När verksamhetschefen identifierar något som behöver förbättras kan denne omedelbart påbörja det faktiska förbättringsarbetet och dokumentation av förbättringsarbetet i förbättringsloggen. Egenkontrollen genomförs i delaktighet med medarbetarna med syfte att få ett väl förankrat resultat och lärande. I samband med övertagande av nya enheter ger resultatet från en genomförd egenkontroll ett bra underlag för det fortsatta förbättringsarbetet. Kvalitetstillsyner vår interna metod för att kontrollera genomföra åtgärder samt ge underlag för ständiga förbättringar Kvalitetsutvecklare, med kompetenser inom såväl det sociala området (SoL) som hälso- och sjukvårdsområdet (HSL), från vår oberoende kvalitetsavdelning besöker verksamheterna och genomför kvalitetstillsyner, kontroller samt uppföljningar. Inom kvalitetsavdelningen finns även medarbetare med kompetens som MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) för de verksamheter där vi har ett sådant ansvar. Tillsynerna har två syften, kontrollerande och stödjande. Kvalitetsutvecklarna kontrollerar en rad faktorer som bland annat innefattar bemötande av omsorgstagare, medarbetarnas värderingar samt hur väl fastställda rutiner och lagkrav följs. Besöken är en viktig faktor i utvecklingsarbetet eftersom kvalitetsutvecklarna har möjlighet att prata med omsorgstagare, medarbetare och närstående och kan på så vis direkt ta del av deras synpunkter. Efter granskningen har kvalitetsutvecklaren till uppgift att stödja utvecklingsprojekt samt ge löpande råd till verksamhetschefer, legitimerad personal samt omsorgsmedarbetare. Den interna kontrollen resulterar i ett sammantaget 6 7

5 index som bygger på poängvärdet för respektive område, exempelvis; mat och måltider, hälso- och sjukvård, dokumentation, omsorg och introduktion av nyanställda. Detta så kallade Qualimax-index är ett av de nyckeltal som varje månad följs upp utifrån satta mål och rapporteras till företagens ledning och styrelse. Efter genomförd kvalitetstillsyn återkopplar kvalitetsutvecklarna resultatet av tillsynen till verksamhetschefen samt att resultat och möjliga förbättringsområden dokumenteras i Q-maxit, som är IT-stödsystemet till Qualimax.. Berörda chefer kan då direkt se om och i så fall vilka kvalitetsbrister som uppdagats. Kvalitetsutvecklaren framför även förbättringsförslag som beskriver hur saker kan utvecklas baserat på goda erfarenheter från andra verksamheter. Kvalitetsutvecklarna leder också uppföljningsarbetet och säkerställer att eventuella brister har åtgärdats inom den förutbestämda tidsramen. De genomför dessutom regelbundna kvalitetsuppföljningsmöten med affärsområdes-, region- och verksamhetschefer. Avvikelser löpande dokumentation av verksamhetsutvecklingen Hantering av avvikelser är utgångspunkten för vårt systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättringar och verksamhetens utveckling dokumenteras löpande. Det förebyggande arbetet, som sker genom riskanalyser, är avgörande för att händelser och fel inte ska inträffa. Arbetet med ständiga förbättringar involverar samtliga medarbetare och är ett resultat av att åtgärder samt erfarenheter återkopplas till verksamheten bland annat genom kvalitetsråd och arbetsplatsträffar (APT). Synpunkter och påpekanden som framkommit vid tillsyner från till exempel arbetsmiljöverket och uppdragsgivare Utvärdering av kvaliteten på den dokumentation som finns på enheten Kvalitetsrådet prioriterar och följer upp alla förbättringsåtgärder, både nya och pågående, med hjälp av förbättringsloggen. Dialog med uppdragsgivaren del i det lokala förbättringsarbetet Verksamhetschefen har även regelbundna möten med uppdragsgivaren för att fånga upp eventuella förbättringsområden. Själva förbättringsarbetet sker och dokumenteras lokalt på enheten. Rapporteringsskyldighet del i företagets arbete med ständiga förbättringar Alla medarbetare inom omsorgen i Sverige har rapporteringsskyldighet enligt gällande lag, vilket även vi ställer krav på. Rapporterade händelser följs upp för att identifiera avsteg från det vi har lovat, för att upptäcka fel utifrån fastställda rutiner samt övriga avvikelser från uppsatta mål och krav. Alla avvikelser dokumenteras och tas med uppföljningsarbetet i syfte att säkerställa att det inte upprepas på nytt. Varje enskild avvikelse följs upp, dokumenteras och analyseras under överseende av verksamhetschefen. Uppföljning av avvikelser är en del av det ständiga förbättringsarbetet. Q-maxit Nytidas och Vardagas system för löpande kvalitetsuppföljningar Del III: Förbättring Arbetet med ständiga förbättringar är en grundläggande del av Nytidas och Vardagas kvalitetsarbete. Förbättringsarbetet bygger både på dialog och löpande dokumentation. Dialogen sker dels internt mellan medarbetare och chefer, såväl som mellan kvalitetsavdelningens representanter och medarbetare på varje enhet dels med vår omvärld. Utöver omsorgstagare och närstående är det även viktigt att ha en löpande och öppen dialog med våra uppdragsgivare runtom i landet. Medarbetarnas roll i förbättringsarbetet Medarbetarna är involverade i egenkontrollen, som under 2013 utvecklats till ett mer effektivt kontrollverktyg. Enhetens resultat av egenkontrollen, som genomförs två gånger per år, ger ett index i vårt kvalitetsledningssystem Qualimax. Löne- och utvecklingssamtalen har under året kompletteras med årliga kvalitetssamtal med alla medarbetare. Syftet är att ta tillvara alla medarbetares idéer, kompetens och vilja till förbättring Kvalitetsrådet systematiskt förbättringsarbete på verksamhetsnivå På alla Nytidas och Vardagas verksamheter finns ett lokalt så kallat kvalitetsråd. I kvalitetsrådet ingår verksamhetschef, enhetens ledningsgrupp, representanter från de olika yrkesgrupperna som sjuksköterskor och undersköterskor. Kvalitetsrådet är, förutom ledningsgruppen, det viktigaste forumet för att systematiskt utveckla verksamheten. Inför kvalitetsrådets möten kan alla medarbetare ge förslag till förbättringsåtgärder som sedan diskuteras i kvalitetsrådet. Återkoppling sker via arbetsplatsträffar för att säkerställa att medarbetarna är delaktiga. Exempel på ärenden som kan hanteras i kvalitetsrådet: Utvärdering av kvalitetsmätningar och förbättringsåtgärder Uppföljning av avvikelser och klagomål som är av särskild betydelse (merparten hanteras löpande i processer för avvikelser) Kvalitetsbrister och förbättringsförslag som uppdagats vid kvalitetstillsyner Alla enheter inom använder det gemensamma IT-systemet Q-maxit för kvalitetsuppföljning. Q-maxit är särskilt anpassat för ett effektivt kvalitetsuppföljnings- och förbättringsarbete på alla nivåer i företaget. Alla verksamheter registrerar avvikelser, klagomål, egenkontrolls- och kvalitetstillsynsprotokoll. Dokumentationen sker enhetligt och systematiskt i en gemensam databas. Förbättringsloggen, där dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet sker och där handlingsplaner för de enskilda förbättringsområdena dokumenteras, är en del av Q-maxit. Sammantaget skapar detta nytta och struktur i form av: Förbättringsloggen process för systematiska förbättringar Förbättringsloggen är vårt verktyg för dokumentation av det löpande kvalitets- och förbättringsarbetet. Förbättringsloggen gör det möjligt för verksamhetscheferna att systematisera utvecklingsarbetet vid varje enhet. en fullständig bild av kvaliteten i hela företaget snabbt avhjälpande av fel underlag för kvalitetsrådens förbättringsarbete beslutsunderlag för ansvariga chefer automatiskt e-postmeddelande till berörda chefer då:... allvarligare händelser registreras i Q-maxit... åtgärder inte sker enligt den tidsplan som finns information till uppdragsgivare Förbättringsloggen är även ett bra verktyg i samverkan med våra uppdragsgivarare där vi på ett transparent och tydligt sätt kan visa på pågående utvecklingsoch förbättringsåtgärder. Något som stärker och utvecklar det lokala erfarenhetsutbytet mellan Nytida, Vardaga och våra uppdragsgivare. 8 9

6 Del IV: Dokumentation och processer Dokumentation och processer är den del av kvalitetsledningssystemet som beskriver hur vi arbetar med omsorgstagarnas individuella dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Riktlinjer, rutiner och checklistor skapar tydliga och säkra processer Processer inom beskrivs tydligt i form av koncept, riktlinjer och checklistor. Dessa finns lättåtkomliga för alla medarbetare på Ambeas intranät. Riskanalyser och olika bedömningsinstrument regleras i riktlinjerna. Dessutom har alla verksamheter lokalt anpassade rutiner för exempelvis läkemedelshantering, läkarsamverkan och brandskyddsregler. I allt arbete med denna typ av dokument är vi mycket noga med att tillämpa den systematik som krävs för de ISO-certifieringar vi innehar. Riskanalys för att på förhand undvika avvikelser Fortlöpande görs bedömningar av risker som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet sker på alla nivåer. För den enskilda verksamheten sker dessa bedömningar i kvalitetsrådet. Identifierade risker och Illustrationen visar hur Nytidas och Vardagas förbättringslogg fungerar, eventuella avvikelser eller förslag på förbättringar, oavsett var de finns rapporteras in till loggen. Loggen ger ansvariga chefer en god överblick och möjlighet att följa upp verksamhetens systematiska förbättringsarbete i realtid då den ständigt uppdateras. förebyggande åtgärder dokumenteras sedan i förbättringsloggen. För att förebygga skador för den enskilde omsorgstagaren sker alltid riskbedömningar, exempel självskadebeteende, hot och våld, sår, fall och undernäring. På så sätt kan vi sedan lägga upp bästa möjliga omsorg utifrån individens olika förutsättningar. Kundombudsmannen Nytidas och Vardagas kundombudsman ger kunder och närstående en lättillgänglig röst in till oss. Kundombudsmannen tar emot synpunkter, klagomål eller frågor. Kundombudsmannens uppgift är att lyssna och se till att den enskilde får svar från ansvariga. Hon spelar också en viktig roll i kvalitetsarbetet. Kunders och närståendes frågor och synpunkter är viktiga för att vi hela tiden ska utvecklas. Kundombudsmannen är oberoende från våra verksamheter och arbetar med den enskildes intresse i fokus. Hon står i direkt kontakt med företagsledningen och ser till att alla frågor, stora som små, behandlas så snabbt som möjligt. Under 2013 har kundombudsmannen behandlat ett 100-tal ärenden. Jag har hanterat och vidarebefordrat både klagomål och beröm, berättar Helena Jonsson, vikarierande kundombudsman. Exempel på vanliga klagomål är svårigheter att komma i kontakt med ansvariga personer i företaget eller att personal uppträtt olämpligt. Anonyma klagomål är dessvärre omöjliga att hantera då det inte varit noterat vem som klagat, och inte heller vilken enhet klagomålet rört, säger Helena. Hon ger också exempel på beröm. En förvaltare som via e-post berättar att hans kontaktperson aldrig mått så bra som han gör nu sedan han flyttat till en av våra verksamheter. En man, vars hustru bor på ett av våra demensboenden, är så nöjd med omvårdnaden av hustrun och medarbetarnas bemötande av honom. Han känner det som att komma hem när han hälsar på sin hustru, vilket han gör varje dag. Vid varje kontakt vidarebefordrar jag informationen till respektive enhet. Efter cirka en vecka har jag Intervju med kvalitetschef Lena Freiholtz, Ambea Det här är vårt andra kvalitetsbokslut på års basis. Vilka erfarenheter har vi med oss från det förra? Erfarenheterna är flera och goda. När vi jämför, kan vi se att det vi berättar om vårt kvalitetsarbete inte bara är vackra ord utan vi ser att vi utvecklas, vi lär oss hela tiden och att vi hittat ett sätt att beskriva det. Kvalitetsbokslutet är ett sätt att presentera kvalitet, men också ett sätt att se ett samman- sedan kontaktat personen, framför allt de som haft klagomål, för att höra så att de varit i kontakt med enheten och om de varit nöjda med hjälpen de fått eller om de vill att jag ska hjälpa till på något ytterligare sätt. I varje fall så har personen varit nöjd med de insatser som både jag och mottagande chef, har gjort. Jag för noggrann statistik över varje hanterat ärende, berättar Helena Jonsson. En gång bad jag en man som hade så mycket gott att säga, om lov att lägga upp det han sa på intranätet så att alla medarbetare på företaget kunde få ta del av det. Det fick jag och det gladde verkligen medarbetarna på enheten. Generellt så upplever jag att jag i rollen som Kundombudsman avdramatiserar klagomålen. De som kontaktar mig får någon som lyssnar på dem utan att gå i direkt försvar, vilket har uppfattats som positivt. Jag förhåller mig neutral när jag får ett klagomål och meddelar ansvarig chef direkt. En del har gett oss beröm för att vi har denna funktion på vårt företag och mitt intryck är att funktionen är ganska unik, då det inte finns många kundombudsmän på andra företag och er i Sverige. hang och ge oss en struktur för hur vi kan gå framåt. Från och med första kvartalet 2013 gör vi även kvartalsvisa, mer kortfattade kvalitetsbokslut. Det ger oss en bättre möjlighet att följa utvecklingen under året. Vilka är de viktigaste nyheterna i kvalitetsarbetet 2013? Vi har engagerat medarbetarna mer och på ett tydligare sätt i kvalitetsarbetet. De tar mer aktiv del i egenkontrollen ute på enheterna och har årliga kvalitetssamtal med sin närmaste chef. Vi är övertygade om att det är en viktig del i att vår årliga kvalitetsundersökning visar att både medarbetare och kunder överlag har blivit nöjdare med som arbetsoch omsorgsgivare. Dessutom har vi uppgraderat IT-stödet till vårt kvalitetsledningssystem Qualimax, 10 11

7 vilket bland annat betyder att vi i realtid kan få kunskap om incidenter och avvikelser och åtgärda dem direkt som de inträffat. Hur fungerar kvalitetsarbetet idag? Vår företagskultur och vårt unika kvalitetsledningssystem gör att vi lever lagstiftningen och regelverket kring vård och omsorg hela vägen ut. Vi har både tydliga processerna och ett enkelt och väl fungerande elektroniskt verktyg för det arbetet. Systemet finns tillgängligt för alla våra medarbetare. På vilket sätt gynnar kvalitetsarbetet dem som är i behov av våra tjänster? Det vi gör på övergripande nivå har alltid målet att gynna våra kunder, alltså de som behöver våra tjänster, vårt stöd och vår omsorg varje dag. Ett exempel inom Nytida är hur vi utvecklar tekniska Kvalitet uppstår i det dagliga mötet mellan medarbetarna och dem som är i behov av våra tjänster, ute på våra enheter, varje dag i varje möte. Därför är medarbetarna den viktigaste resursen i vårt kvalitetsarbete i. Genom en god arbetsmiljö, utbildning och kompetensutveckling samt att arbeta för att skapa de bästa arbetsplatserna, får vi motiverade medarbetare, vilket i sin tur höjer kvaliteten i verksamheten. Engagemang och delaktighet med kvalitetssamtal En viktig del i en god arbetsmiljö är att känna sig engagerad, delaktig och att man kan påverka sin egen arbetssituation. Inom gör vi medarbetarna delaktiga på en rad olika sätt, till exempel genom arbetsplatsträffar, kvalitetsråd och förbättringslogg. En nyhet från och med 2013 är att de årliga utvecklings- och lönesamtalen kompletterats med kvalitetssamtal, där vi tar vara på alla medarbetares idéer, kompetens och vilja till förbättring. Dessutom har medarbetarnas roll i enheternas egenkontroll förtydligats och det är lättare att följa den egna enhetens kvalitativa utveckling över tid. lösningar nära våra kunder för att underlätta deras vardag och därmed öka deras livskvalitet och självständighet. Inom Vardaga arbetar vi bland annat med kompetenshöjning genom vår nya Demensakademi och de nyligen inrättade ST-tjänsterna för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig inom äldrevården. Det är satsningar som höjer kompetensen hos de medarbetare som är närmast kunden och bidrar till ett bättre liv för de mest sjuka äldre. Vilken är den viktigaste faktorn för en god kvalitet i Nytidas och Vardagas verksamhet? Medarbetare som har rätt kompetens, rätt verktyg, mår bra och trivs är den allra viktigaste delen i den upplevda kvaliteten på våra tjänster. Därför är det oerhört viktigt att vi månar om våra medarbetare, deras kompetensutveckling och hälsa, för att även våra kunder ska ha det bra. Medarbetarna är nyckeln till kvalitet i stöd och omsorg Hälsofrämjande arbetsmiljö med Hälsoåret Ett hälsofrämjande arbete är en annan viktig del i en bra arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med att främja medarbetarnas hälsa och förebygga ohälsa och sjukskrivningar. Under 2013 har det arbetet utvecklats och strukturerats genom att vi använder verktyget Hälsoåret. Syfte och mål Syftet att säkerställa att det hälsofrämjande arbetet hålls levande och på ett naturligt sätt integreras i det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM) samtidigt som alla medarbetare motiveras till delaktighet. Hälsoåret bygger på ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt som förenklar och ger arbetet en struktur. Målet med hälsoåret är att skapa en god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för företaget att uppfattas som den mest attraktiv arbetsgivaren. Målet med hälsoåret är också att nå uppsatta mål för sjukfrånvaro. Arbetssätt Hälsoåret är ett kontinuerligt arbetssätt och baseras på verksamhetsåret med fyra olika temaområden för att täcka in de viktigaste delarna inom området hälsa - social, fysisk och psykisk hälsa. Temana inleds med en kortare utbildning för alla medarbetare. De olika temaområdena omfattar även olika aktiviteter som kan genomföras på APT eller i form av olika aktiviteter. Andra hälsosatsningar är till exempel Hälsoskolan (se faktaruta) och sluta röka-kurser, där 52 personer inom Vardaga Egen regi deltog under året och de allra flesta blev rökfria. För chefer finns utbildningar i hälsofrämjande ledarskap och många arbetsplatser har egna hälsoinspiratörer. r anordnar deltagande för medarbetarna i motionsaktiviteter som Blodomloppet och en årlig stegtävling. Inom Nytida Egen regi deltog chefer och hälsoinspiratörer i en inspirationsdag med tema Energi till ett friskare liv. Ett gott exempel av många på hur man höjer livskvaliteten för kunderna finns i på Nytidas dagliga verksamhet Astrakan i Hässelby, där medarbetarna årligen anordnar Astrakanloppet för deltagarna i verksamheten, som genomför loppet gående, springande eller i rullstol. Kompetensutveckling på olika nivåer Inom stöd, vård och omsorg pågår en ständig utveckling och därför behövs också ständig fortbildning och kompetensutveckling för medarbetarna. Nytidas och Vardagas medarbetare erbjuds för närvarande ett 50-tal olika interna utbildningar, både grundläggande utbildning för alla, som till exempel kontaktmannaskap livsmedelshygien, och utbildningar som ger spetskompetens. Under 2013 togs initiativ till en sådan spetsutbildning, då sex ST-tjänster inrättades i Vardaga för sjuksköterskor som går specialistutbildning inom äldreomsorg. Utbildningen är inspirerad av Vårdförbundets modell som kallas AST, akademisk specialisttjänstgöring. Sjuksköterskorna läser utbildningen på halvfart på distans med start våren 2014 och gör samtidigt specialiseringstjänstgöring inom Vardaga. Syftet är höja kompetensen inom hela företaget på sikt. Ledarskapsutveckling Alla nya chefer i genomgår företagets övergripande chefsprogram Ditt personliga ledarskap som genomförs vid 3-4 tillfällen à 2 dagar under en sexmånaders period samt obligatoriska utbildningar inom exempelvis arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi mm Den tvådagars SYL-utbildningen riktar sig till chefer från verksamhetschef och uppåt. SYL står för Symboliskt Ledarskap. Under 2013 deltog ca 120 chefer på olika nivåer i utbildningen. Efter genomförd SYL-utbildning ansvarar respektive chef för att genomföra värderingsutbildning för alla medarbetare på sin enhet. Gruppchefer, som ansvarar för schemaläggning och dagliga rutiner på sina avdelningar, genomgår en tvådagars gruppchefsutbildning. För att identifiera och utveckla framtidens ledare inom företagen finns ett speciellt program, Talent Management. Det är ett mentorsprogram dit medarbetare som vill vidareutvecklas kan söka. I programmet ingår utbildning i ledarskap, värderingar, koncept och medarbetarskap. En individuell plan upprättas för varje adept, som också får en mentor inom företaget. Värdegrund, värderingar och varumärke 2012 kompletterades företagens sedan länge inarbetade värderingar med en värdegrund. För oss är värdegrunden kärnan i verksamheten och den kvalitet vi står för och ska ge trygghet för våra kunder och uppdragsgivare. Värdegrunden innefattar vår människosyn, vårt bemötande av dem som är våra kunder och deras närstående och vårt ansvar på alla nivåer i företaget. (Se inledande beskrivning av företagen för fullständig version av värdegrunden). Värdegrunden implementerades under 2013 genom bland chefsutbildningar och arbetsplatsträffar. Samtidigt fick chefer och medarbetare utbildning om och möjlighet att reflektera över de nya varumärkena 12 13

8 , som ersatte de tidigare varumärkena Carema Care och Orkidén. Totalt deltog ca 190 personer i utbildningsdagarna för chefer och nyckelmedarbetare. Medarbetarenkäten 2014: Allt nöjdare medarbetare Nytidas och Vardagas medarbetarenkät genomförs samtidigt som kvalitetsundersökningen till kunder och närstående och av samma oberoende undersökningsföretag, CMA Research. Svarsfrekvensen har ökat jämfört med 2013 och ligger nu på 65 procent. Motiverad Medarbetar Index, MMI, fortsätter också att öka totalt sett och ligger nu strax över genomsnittet för liknande företag. För 2014 ligger MMI på 65, jämfört med 64 i fjol och 62 år Målet är ett index på 68. Förtroendet för företagsledningen och ledarskapsindex totalt för alla chefer har båda ökat. Nöjdheten är hög gällande arbetssituation och yrkesroll i stort. Fler medarbetare än tidigare år har haft utvecklingssamtal med sin chef under året. Vad som fortfarande behöver utvecklas, är arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning. Många efterlyser också bättre utvecklingsmöjligheter. Det här måste vi fortsätta följa upp och förbättra, för hela företaget. Det är också viktigt att de här frågorna diskuteras i de obligatoriska lokala uppföljningarna och utvecklingsarbetet på arbetsplatserna, säger Margareta Sööder, HR-chef. under flera år tillbaka arbetat för att uppnå garanterad öppenhet att påtala eventuella missförhållanden för alla anställda. Vi har mot bakgrund av detta på eget initiativ och som första privata vårdgivare i Sverige skapat en välfungerande modell för meddelarfrihet. Det innebär att vi har tecknat ett bindande lokalt kollektivavtal med de fackliga organisationerna. Avtalet gör det möjligt att erbjuda medarbetarna likvärdiga förutsättningar som anställda åtnjuter gällande meddelarfrihet har tecknat ett rikstäckande lokalt kollektivavtal tillsammans med Kommunal, Vårdförbundet, Vision och SACO-förbund, dvs. samtliga fackliga parter som vi har kollektivavtal med. I avtalet har vi kommit överens om att tillämpa meddelarfrihet och att inte efterforska källan till medias information, vilket innebär att vi agerar precis så som om verksamheten vore kvar i al regi. Avtalet säkerställer varje medarbetares rätt att anonymt vända sig till media. Etikombudsmannen En fungerande arbetsplats bygger på att det finns en öppen och ärlig dialog mellan chef och medarbetare. Tyvärr vet vi alla att det inte alltid fungerar. Ibland kan exempelvis dialogen med de närmsta cheferna brista eller av andra anledningar inte kännas som ett bra alternativ. För att medarbetarna alltid ska ha en funktion att vända sig till, även när samarbetet med ens närmsta chef inte stämmer, finns Etikombudsmannen. Etikombudsmannen inrättades i december Dit kan medarbetare vända sig, anonymt om man så önskar, och framföra sina åsikter eller ställa frågor om exempelvis etiska svårigheter som man stött på i arbetet. Etikombudsmannen ansvarar för att: registrera alla anmälningar och säkerställa att relevanta åtgärder vidtas regelbundet redovisa till styrelsen vilka anmälningar som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits aktivt arbeta med att förbättra rutiner och processer med syfte att höja kvaliteten och minska risker för avvikelser mot våra etiska riktlinjer Motiverad Medarbetar Index, MMI Ledarskapsindex Medarbetare som mår bra höjer kvaliteten Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal med sin chef under året Arbetsbelastning och återhämtning Samtliga diagram är hämtade ur CMA Researchs rapport från medarbetarundersökningarna Nytida: Möte med hälsoinspiratörerna vid gruppbostäderna på Glavagatan, Farsta - Nina Mertsalmi, Carla Cortes, Sharon Owino och Eva Södersteen, samt verksamhetschef Katarina Diallo och gruppchef Åsa Pettersson. Hur arbetar ni med hälsa på er arbetsplats? Vi har en hälsoinspiratör på var och en av våra fyra enheter. Vi följer Hälsoåret och använder den pärm som finns med underlag för arbetet med årets olika teman; det är ett mycket bra upplägg. Hälsoinspiratörerna står för inspiration och aktiviteter på många sätt, de ordnar våra kickoffer, har en stående punkt på våra arbetsplatsträffar och hämtar inspiration ur aktivitetsexemplen på intranätet. Utgångspunkten var att vi satte oss ner och tänkte igenom Vad är hälsa för oss, på vår arbetsplats? och följde upp det med intervjuer och handlingsplaner. Dessutom hade vi redan innan Nytida tog över verksamheten en tradition av hälsoarbete på enheten. Nytidas övertagande blev en nystart, vi genomgick Korpens hälsocertifiering och utbildade våra hälsoinspiratörer. Meddelarfrihet en självklarhet inom tillämpar samma regler som gäller för meddelarskydd inom offentliga verksamheter. Offentligt anställda får enligt lag, genom det så kallade meddelarskyddet, avslöja missförhållanden till media utan att riskera att deras identitet röjs. När offentligt finansierad vård läggs ut på entreprenad till ett privat bolag, gäller inte meddelarskyddet för medarbetarna per automatik. I stället är det den enskilde arbetsgivaren som avgör graden av öppenhet. För oss som företag är det viktigt att sudda ut de skillnader som medarbetare kan uppleva vid övergång från offentlig till privat utförare och vi har därför 14 15

9 Hälsoinspiratörerna turas också om att delta i våra kvalitetsråd på enheten. Det är en av de saker som tydliggör att hälsa hör samman med kvalitet. Hur märks det på kvaliteten i stödet till hyresgästerna att ni satsat på hälsa? En god hälsa är oerhört viktigt för att orka stötta. När man är trött, tror man att man orkar, men man är inte snäll i rösten och händerna. Det är vi medvetna om allesammans. Vi erbjuder många aktiviteter för både medarbetare och boende, mycket gör vi tillsammans. Rörelse är en naturlig del i verksamheten och det bidrar i hög grad till en god kvalitet. Promenader, jympa, dans och innebandy står på schemat. Alla kan delta, även den som sitter i rullstol kan till exempel vara målvakt när det spelas innebandy. Det finns en motionscykel, pilatesbollar, gummiband och andra redskap för egna aktiviteter. Bolljympa är uppskattat, till exempel i form av ett skepp kommer lastat och det stimulerar inte bara till rörelse, utan också minnet. För dem som lagar sin egen mat finns praktiska mått i olika färger i köket, så att de kan mäta upp lagom portionsstorlekar av protein- och kolhydratkällor, grönsaker och sås. Vi har ersatt läsk med bubbelvatten ur en Sodastream och att flera av bostäderna har fått luftfuktare. Viktigast av allt är kanske ändå att vi har en positiv och glad stämning på enheterna, som lyfter våra boende. de att kan hon så kan jag och det går inte att avfärda oss med lätt för dig att säga när de vet att vi har klarat det vi gjort. Nu följer ofta medarbetarna med mig på en promenad på lunchen, det är trevligt. Hur märks det på kvaliteten i omsorgen att ni satsat på hälsa? Vi som jobbar med omsorg märker att om vi mår bra, så mår också de boende bra. Det är viktigt att ha en bra arbetsgrupp, som respekterar varandra och trivs tillsammans. De boende märker det och det smittar av sig. Samtal är bra, vi samtalar mycket med varandra och de boende, som då känner sig sedda och uppskattade. Med bättre hälsa så orkar vi mer, gör ett bättre jobb, orkar mer på fritiden och upplever återhämtningen som bättre. Intresset att aktivera de boende med fysisk aktivitet har ökat, intresset för sammansättning av menyerna har också ökat tack vare ett ökat kunnande hos chef och måltidsansvarig. Värderingar, varumärke och hälsa präglade 2013 Vardaga: Intervju med Sanna Sjöberg, gruppchef vid Lillsjögården i Almunge, Uppsala Intervju med HR-direktör Margareta Sööder, Ambea Hur har ni satsat på medarbetarnas hälsa på Lillsjögården under året? Hälsoskolan Vilka var de viktigaste utvecklingsområdena inom HR under 2013? Hur kan HR bidra till att skapa kvalitet för våra kunder? Vi kan bidra till att skapa förutsättningar för en god kvalitet genom att hjälpa till att skapa de bästa arbetsplatserna. Det ska vara roligt att gå till jobbet, medarbetarna ska få det de behöver av stöd och utbildning och hjälp att må bra och orka med sitt dagliga arbete. Under våren var vi tre medarbetare som deltog i företagets Hälsoskola, vår verksamhetschef Marie- Louise Rönnbäck, vår måltidsansvariga Eva Holmström och jag. Vi bestämde oss också för att delta i Vårruset och Blodomloppet. Det blev ett lyft för oss, som vi även kunnat förmedla till våra medarbetare. Själv slutade jag röka, gick ner i vikt och började träna. Det har betytt mycket för mig i min roll som ledare. Förut kunde jag gömma mig bakom vikten, nu har jag tagit ett steg fram och blivit tydligare. På mina avdelningar jobbar vi mycket med att medarbetarna ska må bra, ta hänsyn till och respektera varandra och ta tillvara allas kunskap. Vi är inte rädda för att prova och utvärdera nya idéer. Det är viktigt att vara en förebild som chef, medarbetarna gör som du gör och inte som du säger. När vi chefer vågar prova eller gör saker, ser Hälsoskolan anordnas av HR-avdelningen på Ambea och syftar till att öka förståelsen för livsstilens betydelse för en god hälsa och är ett led i att minska sjukfrånvaron. Hälsoskolan vänder sig till medarbetare som vill förändra sin livsstil för bättre hälsa, till exempel gå ner i vikt, sluta röka eller minska sin stress. Flera av deltagarna har haft en upprepad korttidsfrånvaro eller befunnit sig i riskzonen för sjukskrivning. Det krävs att medarbetaren själv är motiverad att delta och beredd att medverka under hela utbildningsperioden. Utbildningen inleds och avslutas med individuella samtal och omfattar 5 träffar à 3-4 timmar. Mellan varje träff ges hemuppgifter för att koppla teori med praktik. Alla träffar omfattar både teori och praktiska övningar, inom bland annat kost, motion, stresshantering och arbetsglädje. Hälsoskolan leds av Ambeas hälsosamordnare. Hälsoskolor har genomförts i Stockholm under 2013 och satsningen fortsätter under 2014 under nytt namn. Den nyligen framtagna värdegrunden, de därtill kopplade värderingarna och våra nya varumärken har präglat årets HRarbete. Hälsoarbetet är ett annat viktigt område med vår nya satsning på Hälsoåret, inklusive arbetet med att minska sjukfrånvaron. Syftet är helt enkelt att medarbetarna ska hålla sig friska och vara på jobbet och därmed öka kvaliteten och bibehålla kontinuiteten. Hur har medarbetarna involverats i det arbetet? Vi har hållit utbildningar kring värdegrunden, värderingarna och varumärket för chefer och nyckelpersoner och det har diskuterats på arbetsplatsträffar. Vi har stort fokus på olika hälsoaktiviteter för våra medarbetare. Vi har exempelvis genomfört hälsoskolor och rökavvänjningskurser med gott resultat. Vilka är utmaningarna framåt på HR-området? Den framtida kompetensförsörjningen, att rekrytera nya duktiga medarbetare. Behoven av ny personal till vården och omsorgen ökar samtidigt som allt färre unga söker sig till vårdyrket. Där har vi inom såväl privat som offentlig vård och omsorg ett stort ansvar. Vi måste tillsammans hitta sätt att locka fler och rätt personer att söka sig till yrket. Vi drar vårt strå till stacken på flera sätt. Bland annat har vi ett samarbete med företaget Transfer, där våra medarbetare är ute i skolorna och berättar om sitt jobb för att skapa intresse hos unga människor för vård- och omsorgsyrken. Vårt mål är att kunna rekrytera genom att vara den bästa arbetsgivaren. De ST-tjänster för sjuksköterskor som vi inrättat är ett led i det

10 Forskning, utveckling, innovation, priser och nya verksamheter Nytidas och Vardagas huvudsakliga uppgift är att ge stöd, vård och omsorg till funktionsnedsatta, missbrukare och äldre. Det är vad vi är bäst på. För att fortsätta ligga i framkant, krävs att vi satsar på forskning och utveckling. Nya tankesätt och ny teknik som underlättar det dagliga livet för dem som vi är till för är mycket viktigt för oss. Därför samarbetar vi med våra uppdragsgivare, våra kunder och deras närstående, universitet och högskolor, brukarorganisationer och tekniska innovatörer för att ständigt utveckla och förbättra kvaliteten i våra verksamheter. Här ger vi några exempel av många av vad vi arbetat med under Nytida Daglig verksamhet ur ett vetenskapsperspektiv mer än att bara dricka kaffe Personalen på Nytidas dagliga verksamhet Lotsen i Linköping har tagit vetenskapen till sin hjälp för att utvärdera det de gör. Resultatet är en FoU-rapport i samarbete med FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt Arbete, en samverkan mellan er i Östergötland och Linköpings universitet. Rapportens titel är Mer än att bara dricka kaffe Att verka för en evidensbaserad praktik på en dagverksamhet för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. DABS Nytida deltar och finansierar forskningsprojektet DABS, Delaktighet, Aktivering, Bemötande och Stigmatisering. Arbetet leds av Professor Anita Bengtsson-Tops vid Kristianstad Högskola. Forskningsprojektet startade under 2011 och pågår till slutet av Målgruppen för forskningen är psykiskt funktionsnedsatta och studien genomförs på våra verksamheter i Norrköping. Syftet är att bidra till ökad förståelse samt ökad kvalitet inom omsorgen om psykiskt funktionsnedsatta. Arbetet bedrivs som så kallad aktionsforskning och involverar såväl de boende som medarbetare och chefer. Ambea stöder Idéprovningen för nya omsorgsidéer Nytidas och Vardagas moderbolag Ambea stöder Vårdalstiftelsens projekt Idéprovningen med en halv miljon kronor ur fonden för forskning och utbildning till minne av Eva Eilenberg. Vårdalstiftelsen vill med Idéprovningen identifiera och finansiera de bästa idéerna för förbättring av vård och omsorg. Ambea är med och stöttar området Åldrandets utmaningar genom fonden och kommer att följa projekten och ta del av och förhoppningsvis också prova de resultat som forskningsprojekten kommer fram till. Fem utvalda projekt får nu stöd. LOHP LOHP, Ledarskap och Organisering för Hälsa och Produktionsutveckling, är ett forskningsprojekt som Nytida Entreprenad är med i sedan Forskningen leds av Research and Innovation Centre Helix vid Linköpings Universitet av bland annat docent Marie Gustafsson. Syftet är att skapa insikt i hur ledarskapet och organisationen påverkar de anställdas hälsa samt produktionens utveckling. I arbetet har bland annat samtliga medarbetare i Nytida Entreprenad fått vara med i en enkätundersökning. Som ett led i LOHP-programmet har forskaren Daniel Lundqvist kartlagt och analyserat samband mellan chefers psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap och nyligen lagt fram sin doktorsavhandling i ämnet. Lunchseminarium om goda exempel Lunchseminarium som ett sätt att sprida goda exempel, lyckade arbetssätt och bidra till utvecklingen inom Nytida testades i Solna i december. Arrangör var Ambeas innovationsråd. Ett 30-tal deltagare fick lyssna till intressanta och bitvis gripande berättelser från den dagliga verksamheten Lotsen i Linköping och behandlingshemmet Trehörna i Urshult. Nytt stödboende i Västerort Den 1 mars startade en ny verksamhet inom Skarpnäck Care, Västerorts stödboende i Råcksta i västra Stockholm. Verksamheten erbjuder stöd- och referensboende för vuxna män och kvinnor med missbruksproblematik och psykisk ohälsa och är en sammanslagning av verksamheterna Norrtulls Planeringshem samt Råcksta stöd- och referensboende. Stödklockan ger frihet och trygghet vid reseträning Just nu provas flera spännande nya tekniska lösningar på olika håll i Nytida. Ett av dem är stödklockan, ett hjälpmedel för reseträning. Holgersgatans servicebostad i Falkenberg är testpilot sedan ett år tillbaka. I lägenheter på och runt Holgergatan bor nio brukare med lättare funktionsnedsättningar som alla har varierande behov av stöd i sin vardag. Till exempel vid resor och då kommer stödklockan till användning. Den ser ut som ett lite större armbandsur och är en kombinerad klocka, mobiltelefon och GPS. När den boende vill träna på att resa, kan han eller hon närsomhelst ta kontakt med personalen via telefonen. De kan också ringa upp och klockan svarar automatiskt efter tre signaler, om bäraren inte svarar själv. Via högtalarfunktionen kan personalen då tala med bäraren eller personer runtomkring. Klockan är kopplad till serviceboendets dator, där man via GPSfunktionen kan se var den som har klockan på sig är. Då kan personalen hjälpa till att hitta rätt om det behövs. Tanken är inte att övervaka de boende, det är naturligtvis helt frivilligt om de vill använda klockan eller inte. Vi har för närvarande testat den tillsammans med tre av våra kunder, bland annat vid idrottsevenemang. De som testat tycker det är kul med klockan, men har också kommit med värdefulla synpunkter på sådant som de tycker kan förbättras, berättar Mattias Larsson, boendestödjare vid Holgersgatan. Tillverkaren PreView ser mycket positivt på samarbetet med Nytida om Ambea kring utvecklingen av stödklockan. Positivt samarbete Det är en mycket bra sammansatt arbetsgrupp som vi arbetar med, bestående av medarbetarna på Holgersgatan samt Solweig Palm och Jonas Jarborn på huvudkontoret. De är verkligt intresserade av utveckling för att förbättra brukarnas vardag och vi har fått väldigt bra feedback. Syftet med stödklockan är ju frihet och trygghet för både brukare, anhöriga och personal., säger Magnus Jansson på PreView. En fördel med stödklockan som PreView speciellt utvecklat är att den har lång batteritid, jämfört med andra moderna smarta klockor. Det beror på att den endast innehåller de funktioner som behövs och inte en massa extra saker som drar batteri. Syftet med det är att om det uppstår problem och man behöver hitta en brukare som kommit på villovägar, så ska batteriet räcka tillräckligt länge för att man ska hinna leta reda på honom eller henne. Utvecklingsmöjligheter Ett annat tänkbart användningsområde för stödklockor är inom demensvården. Det är ett av flera möjliga utvecklingsområden som företaget tittar vidare på. Utifrån perspektivet en god hälsa och ett gott välbefinnande är det för personer med funktionsnedsättning viktigt att det finns ett, utifrån den enskildes önskemål och behov, anpassat kognitivt stöd som syftar till att underlätta i vardagen. Projektet med stödklockan är ett viktigt led i detta och ligger helt i linje med hur vi utvecklar våra tjänster inom området i stort. Vi utforskar och testar nya lösningar som nu möjliggörs med hjälp av ny mobil teknik, säger Jonas Jarborn, innovationsansvarig på Ambea

11 Vardaga BraVås hedersutmärkelse till Tomtebogården Vardagas boende Tomtebogården i Mora tilldelades i april 2013 stiftelsen BraVås hedersutmärkelse för sitt framgångsrika läkemedelsarbete. Sjuksköterskorna på Tomtebogården har tillsammans med ansvarig läkare utvecklat ett koncept för att minska antalet onödiga läkemedel till de boende. Resultatet är piggare och friskare boende med ökad livskvalitet. Vendelsögården nominerad till Götapriset Projektet Hemlagad mat ger kvalitet på Vendelsögården var ett av 50 projekt som har nominerats till GötaPriset. Projektet bygger på tanken att laga mat från grunden i alla kök. De boende får god, näringsrik, hemlagad mat varje dag och kan påverka menyn och på så sätt känna sig delaktiga. Samtliga nominerade projekt presenterades på Kvalitetsmässan den november på Svenska Mässan i Göteborg. Goda betyg i Solnas brukarundersökning Ametisten i topp Nöjda boende och anhöriga gav i början av 2013 Vardagas boende Ametisten det högsta indexet av alla äldreboenden i Solna i ens egen årliga brukarundersökning Kvalitetsbarometern Ametisten får betyget 1,11 för de somatiska avdelningarna och 1,02 för demensavdelningarna, vilket kan jämföras med genomsnittet 0,95. Även Vardagas hemtjänst i Solna fick bra betyg: 1,17 jämfört med snittet 1,0. personalverktyg. Projektet inleddes under sommaren och pågick hela hösten Personalen har lärt sig använda sång och musik för att skapa trygghet, tillit, glädje, livskvalitet och skapa gemenskap på många plan, samt underlätta olika vårdsituationer. Två- och fyrbenta innovatörer på Vardagas innovationsmässa Amebas innovationsråd anordnade i november en innovationsmässa i Stockholm. Här fanns allt från vårdhundar till läkemedelshantering och nyheter inom rehab. De olika projekten visade upp sig i montrar och med korta presentationer på scenen. Bland annat presenterades det framgångsrika läkemedelsarbetet vid Tomtebogården i Mora, jdome Bikeaorund, Vardaga utvecklar demenskompetensen Inom Vardaga finns en stor samlad kompetens om demensvård. För att samla och sprida kunskaperna och förtydliga företagets expertroll inom demens, skapades under 2013 Vardagas Demensakademi och ett gemensamt koncept för demensomsorg. Konceptet har tagits fram av akademin och innehåller bland annat utbildning och vägledning för medarbetare samt stöd till närstående. Målet med Demensakademin är att stärka expertis, arbetsmetoder, boendemiljöer och arbetsverktyg inom demens. Syftet är att samla kompetens, hålla oss à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt att leda utvecklingen av demensvården. Utbildning och vägledning Demensakademin har skapat ett utbildningskoncept utifrån flera evidensbaserade metoder inom demensvården och skräddarsytt det utifrån Vardagas värdegrund och företagsstruktur. Grunden är de speciella behov som personer med demenssjukdom och deras anhöriga har. Personalen på de Vardagaboenden som har platser för demenssjuka erbjuds utbildning i demensvård, som också innefattar uppföljning och utvecklingsarbete på den egna enheten. Det handlar inte bara om själva vården, utan minst lika mycket om bemötande. Efter tre kursdagar ska varje medarbetare ha en egen plan för hur de ska omsätta sina kunskaper i det egna arbetet. Därefter fortsätter utbildningen med fem vägledningstillfällen, där varje arbetsgrupp får vägledning och stöd av medarbetare med specialistutbildning inom demens utifrån exempel ur sin egen yrkesvardag. Även de närstående erbjuds stöd och ökad kunskap. Demenssjukdom är ju i hög grad en anhörigsjukdom, där rätt stöd kan underlätta vardagen för den sjukes närstående. På varje enhet utses en demensansvarig, som får extra utbildning. Den demensansvarige ansvarar för att medarbetarna i den egna arbetsgruppen får möjlighet till reflektion kring sitt arbete och att bra metoder och arbetssätt hålls levande. Utbildningen har startade på några pilotenheter under hösten 2013 och fått ett mycket bra mottagande. Nu fortsätter implementeringen. En målsättning är också att anpassa konceptet lokalt efter ernas förutsättningar, berättar Liselotte Björk, projektledare för akademin och demensvårdsutvecklare i Vardaga. Certifikat och diplom De boenden där konceptet genomförts blir certifierade och anslutna till akademin. Medarbetare och chefer blir diplomerade. Resultatet följs upp och analyseras av demensakademins expertgrupp. Så får vi maximal utväxling i hela företaget vad gäller kompetensspridning av arbetsmetoder och verktyg inom demensområdet och kan driva utvecklingen framåt, säger Liselotte Björk. Vardagas mat i Östersund får beröm i ens kostrapport I Östersunds har man i ett projekt lett av ens dietist Birgitta Nilzon gjort analyser av näringsvärdet i mat som serverats på äldreboenden i en. Vardagas kök på Björkbacka får med beröm godkänt och dietisten ger också särskilt beröm till kökschefen Magnus Schröder. De analyserade maträtterna stämmer väl med rekommendationerna för A-kost. Livsglädje med musik på Österbo På Vardagas demensboende Österbo i Lund satsar man nu medvetet på musik som ett arbetsverktyg. Region Skåne har beviljat kronor till ett projekt på Österbo inom ramen för satsningen Kultur i Vården. Projektet har namnet Livsglädje, gemenskap och ikation med sång och musik som ett vårdhunden Othello, nybyggda boendet Villa Agadir på Lidingö, Vardagas samarbetspartner Ung Omsorg samt projekt inom rehabområdet (se nedan). Stroke-PT och extra rehab Ambeas affärsutvecklingsenhet har tillsammans med Vardagas systerföretag CareTeam utvecklat nya tjänster inom rehabområdet. Det ena är en egen stroke-pt, en legitimerad sjukgymnast eller arbetsterapeut som kommer hem och ger personlig träning till strokepatienter. Tjänsten vänder sig till dem som anses färdigbehandlade men som önskar mer träning. Det andra är olika former av tilläggstjänster inom rehab på korttidsboenden, där det normalt inte ingår specifik rehabilitering. Följande krav ställs för att ett boende ska bli certifierat och anslutet: Samtliga medarbetare ska ha genomgått akademins utbildning Boendemiljön ska uppfylla akademins krav för demensanpassning Aktiviteter och arbetsredskap följer akademins arbetsmetod Varje avdelning har en demensansvarig Enheten rapporterar och återkopplar till akademin enligt fasta processer Vardaga Demensakademi har en central expertgrupp som ansvarar för att: Utbilda medarbetare och chefer i syfte att diplomera medarbetarna och certifiera boendet Ge förslag på aktiviteter och tillhandahålla arbetsredskap Utveckla akademiens arbetsmetod Vara kravställare på de boenden som ansluter sig till akademin och årligen kontrollera att de uppfyller grundkraven, för att fortsatt vara certifierade och anslutna Samla och sammanställa det lokala arbetet, med fokus på behov och innovation samt bevaka forskning och lagstiftning Leda tvärfunktionella utvecklingsteam där innovations- och kvalitetsavdelning samt äldreomsorgsledning ingår Behandla rapportering och återkoppling av boendenas arbete 20 21

12 Utveckling av måltidskonceptet Maten har en viktig roll inom äldreomsorgen och betyder mycket för den upplevda kvaliteten. En god och näringsriktig mat med hög kvalitet är en av förutsättningarna för en bra omvårdnad. Under 2013 har vi anställt en köksmästare som utvecklat vårt måltidskoncept inom Vardaga, för en hög och jämn kvalitet på mat och måltider. För våra kunder är måltiderna ofta dagens höjdpunkter och något att se fram emot. Det är därför viktigt att måltiden alltid uppfyller våra egna och våra kunders högt uppsatta kvalitetskrav när det gäller säkerhet, smak, doft, konsistens, utseende och näringsinnehåll. Den mat och dryck som serveras ska stimulera alla sinnen. Miljön kring måltiden är minst lika viktig. En lugn och behaglig atmosfär stimulerar aptiten. Ett vackert dukat bord, dofter man minns och samvaro med andra skapar ett välbefinnande är en naturlig del i omvårdnaden. Genom ett nära samarbete med två av Sveriges ledande matleverantörer, Familjen Dafgård och Menigo, har vi utvecklat ett måltidskoncept vi är stolta över. Huvudkomponenten på tallriken, den viktiga proteinkällan, är så nära hemlagat det går. Råvarorna som används är noga utvalda och utan onödiga tillsatser. Välutbildade kockar ansvarar för matlagningen och tillagningsmetoderna är desamma som i ett restaurangkök. Samtliga recept är utformade med tanke på äldres behov av rätt konsistens, extra fett och högt proteininnehåll. Smaken ska vara som dagens generation äldre minns och tycker om. Till detta tillsätter vi härligt nykokt potatis, hemgjord sallad på fräscha grönsaker och naturligtvis rätt tillbehör för att skapa en måltidsupplevelse som våra kunder längtar efter och ser fram emot varje dag. Genom lokala måltidsråd följer vi upp vad våra kunder har för synpunkter och önskemål kring måltiderna. Smak, utseende, konsistens, temperatur, dukning och måltidsmiljö är några av de viktiga faktorer vi diskuterar. Måltiderna ska vara så individanpassade som möjligt. Ingen ska behöva äta något som man inte tycker om, tvärtom ska måltiderna vara dagens höjdpunkter. faktorer från de svar som de närstående avgett. För de verksamheter som Nytida driver på entreprenaduppdrag från olika er ökar NKI från 76 till 80 och för de som företaget själv äger och driver ökar NKI från 71 till 76 jämfört med i fjol. Till kunderna själva genomförs riktade enkäter inom de olika verksamhetsinriktningarna funktionsnedsättning, psykiatri och missbruksvård. De flesta visar på en hög kundnöjdhet, även om den varierar mellan de olika verksamheterna. Nöjdast är personlig assistanskunderna, där 100 procent svarat att de är nöjda med sina assistenter. Även i daglig verksamhet är nöjdheten stor, 93 procent trivs. Minst nöjda är kunderna inom psykiatri/missbruk. NKI, nöjd kundindex, Nytida, Det Nytida behöver utveckla är kundernas upplevelse av sin vardag. Vi arbetar med det på flera olika sätt. Vi har renodlat och uppdaterat våra koncept som nu ska spridas i verksamheten. Dessutom jobbar vi med teknikutveckling som ska underlätta kundernas vardag och öka deras självständighet. Det är några av flera exempel på hur värdefull undersökningen är för oss och hur den hjälper oss till ständiga förbättringar, säger affärsområdeschef Agneta Lindgren. Resultat kvalitetsarbetet Kvalitetsundersökning 2014: Fortsatt nöjda kunder i Kunder och närstående blir allt nöjdare med Nytidas och Vardagas tjänster. Det visar den kvalitetsundersökning som ett oberoende undersökningsföretag genomfört till Nytidas kunder och deras närstående. Mer än 8 av 10 kan tänka sig att rekommendera sin eller sin närståendes boende eller dagliga verksamhet till andra och det är en liten ökning jämfört med i fjol. Nöjdast är de kunder som har personlig assistans genom Nytida. Det är det oberoende undersökningsföretaget CMA Research som genomfört kvalitetsundersökningen i form av enkäter till kunderna och deras närstående. Undersökningen gjordes under februari 2014 och återspeglar därmed främst kundernas och de närståendes uppfattning om den vård, omsorg och stödinsatser som gjordes under Nytidas resultat Mest har de närståendes nöjdhet ökat. Nöjd Kund Index, NKI, är en sammanvägning av flera olika Rekommendationsindex, Nytida

13 Vardagas resultat Mest nöjda är kunder och närstående vid de äldreboenden som Vardaga själv äger och driver i egen regi i Stockholm och Malmö. Här kan 9 av 10 rekommendera sitt boende. För de boenden som Vardaga driver på entreprenaduppdrag är motsvarande siffra ca 8 av 10. Vardagas kund- och närståendeenkät har samma innehåll oavsett verksamhet, eftersom Vardagas verksamhet är mer enhetlig än Nytidas. Vardaga driver främst äldre- och demensboenden i egen regi 2014 Rekommendationsindex, Vardaga och på entreprenad samt en mindre del hemtjänstverksamhet på entreprenad. Personalens bemötande är det som prisas mest av både kunder och närstående. En sak som kan bli utvecklas ytterligare är trivsel och måltider. Det är vi medvetna om, och satsar nu speciellt på mat och måltider under resten av 2014 och början av 2015, som blir ett Måltidens år i Vardaga. Det är ett av flera exempel på hur värdefull undersökningen är för oss och hur den hjälper oss till ständiga förbättringar, säger affärsområdeschef Ulla Tansen. Område Totalt LSS-boende Psykriatri Daglig verksamhet Sysselsättning Boendestöd Q1 8,90 9,01 8,67 8,90 8,72 8,95 Q2 8,88 9,05 8,06 8,71 Q3 9,06 9,07 8,97 Q4 9,01 9,10 8,83 Q5 9,14 8,86 9,47 Q6 8,92 8,91 8,06 9,16 Totalt 8,99 8,99 8,63 9,33 8,72 8,95 Nytidas egen kundundersökning inom Entreprenad Nytida Entreprenad har under 2012 och 2013 genomfört egna kundundersökningar, där kunderna genom enkla klick på symboler med olika ansiktsuttryck fått uttrycka hur nöjda de är med verksamheten. Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Improveit inom verksamheterna LSS-boende, daglig verksamhet, psykiatri och 2013 även sysselsättning. Undersökningen visar på en hög nöjdhet inom samtliga parametrar, ca 9 av 10. Det gäller bland annat hur kunderna upplever kontakten med personalen och vilket inflytande de känner att de har över sin egen vardag. Nöjdheten har ökat inom samtliga områden 2013 jämfört med Nöjdheten har ökat inom samtliga områden 2013 jämfört med NKI, Nöjd Kund Index, Vardaga Rekommendationsindex, Vardaga Samtliga diagram är hämtade ur CMA Researchs rapport från kund- och närståendeundersökningarna Egenkontrollen Qualimaxindex Sedan 2011 har genom ett samlat index, s.k. Qualimaxindex, kunnat visa på sitt samlade kvalitetsresultat för en mängd olika områden från enhetsnivå och aggregerat i företaget. Qualimax-index ger förutsättning att sätta mål för förbättringar och utvecklingen går också på ett enkelt och tydligt sätt att följa. Under 2013, när den nya versionen av Q-maxit, kvalitetsledningssystemets IT-stöd, utvecklades i en ny modern plattform, så finns nu möjligheten att få Qualimax-index direkt i systemet. Alla enheter samt Qualimax index Nytida 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 aggregerat kan efter kvalitetstillsyner, egenkontroller eller uppföljningar utifrån enskilda temaområden se sitt Qualimax-index. Under slutet av 2013 då nya Q-maxit implementerades och det äldre systemet utfasades så skedde en viss nedgång i dokumentationen i systemet. Vid Nytidas och Vardagas återkommande egenkontroll i november så kunde inte heller samtliga enheter inom Nytidas genomföra egenkontrollen eftersom systemet inte var färdigutvecklat. Därav det lägre Qualimax-index för Qualimax index

14 Qualimax index Vardaga Avvikelser Att rapportera och bearbeta avvikelser är utgångspunkten för Nytidas och Vardagas systematiska kvalitetsarbete och arbetet med ständiga förbättringar och verksamhetens utveckling dokumenteras löpande. Syftet med en aktiv avvikelsehantering är att kontinuerligt minska andelen allvarliga avvikelser. Under fjärde kvartalet 2013 gick Nytidas och Vardagas verksamheter successivt över från det gamla Q-maxit till det nya Q-maxit. Uttagandet av statistik kompliceras dels på grund av att uttaget tillfälligt skett från två system, men framför allt för att det skett en Antal rapporterade avvikelser i förhållande till antalet allvarliga avvikelser 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1, Qualimax index förändring i definition och antal av allvarlighetsgrader av avvikelserna. I det nya Q-maxit är allvarlighetsgraderingen anpassad till Socialstyrelsens rekommendation och består av 4 nivåer, mot tidigare 5 nivåer. Det totala antalet rapporterade avvikelser över tid visar att andelen allvarliga avvikelser har minskat år för år sedan 2009 från att uppgå till 2,2 procent 2009, till 1,7 procent år 2010, 1,4 procent 2011 och 1,15 procent För hela 2013 ser vi samma positiva trend där andelen allvarliga avvikelser är 1,05 procent. Antal rapporterade avvikelser i förhållande :ll antalet allvarliga avvikelser Förbättringsloggen Dokumentation av förbättringsarbetet är lagstadgat för vård och omsorg. har sedan 2007 utvecklat dokumentationen av förbättringsarbetet och det sker i Q-maxit, det nu uppdaterade ITstödet för ledningssystemet Qualimax. Det leder till utveckling och ett lärande i organisationen. Nya Q-maxit ger än större möjligheter nu i ny modern plattform utifrån att exempelvis arbeta med förbättringsområden mellan enheter, styra förbättringsarbete genom gemensamma målformuleringar och att lätt Förbättringsloggen Nytida Förbättringsloggen Vardaga 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kunna få ut handlingsplaner utifrån ett dokumenterat förbättringsarbete, för att exempelvis skicka till uppdragsgivare eller myndighet. Anmärkning: Resultatet för 2013 är svårt att jämföra med tidigare år eftersom statistikdelen i nya Q-maxit för Förbättringsloggen inte är färdigutvecklad och i samband med implementering under slutet av 2013 så minskade tillfälligtvis dokumentationen i förbättringsloggen. Dokumentation av förbättringar fortsätter i samma utsträckning men går alltså inte att påvisa i statistik. Förbä.ringsloggen Allvarliga avvikelser (t.ex. Lex Sarah och Lex Maria) Totala antalet rapporterade avvikelser 26 27

15 Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria För oss inom är det oerhört viktigt att arbeta aktivt med rapportering och anmälningar. Vi har som företag kommit långt i det arbetet, men det finns fortfarande mycket som återstår. Därför är det också viktigt för oss att i vårt kvalitetsbokslut visa på de händelser inom vården och omsorgen som lett till anmälningar till myndigheten. De beslut som kommit från Socialstyrelsen och nu den nya tillsynsmyndigheten, IVO, är viktiga i lärandet och i utvecklingen av kvaliteten. Anmälan Lex Sarah ,5 2 1,5 Bilagt redovisas samtliga, för tillgängliga, Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar från våra ca 350 verksamheter under Lex Sarah Under 2013 gjordes 4 anmälningar enligt Lex Sarah gällande Nytidas och Vardagas verksamheter. Det är kvalitetsutvecklaren som bedömer om en rapport om missförhållanden, Lex Sarah, ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller inte. Anmälan Lex Sarah 2013 Lex Sarah Vardaga Lex Sarah-anmälningar Äldreomsorg, från till Anmälan Åtgärd Beslut Hemmet för Gamla i Skarpnäcks stadsdel, Stockholms stad Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas kvalitetsutvecklare Dnr /2013 Medarbetare kränkt boende. Linnégården i Östermalms stadsdel, Stockholms stad Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas kvalitetsutvecklare Dnr /2013 Oaktsamhet som drabbade en boende. Omedelbara åtgärder Medarbetare arbetsbefrias med omedelbar verkan Kontakter tas med regionchef, HR och facklig organisation Möte med berörd medarbetare och den som bevittnat händelsen Anhöriga kontaktas Reviderade rutiner kring hantering av varma vätskor i samband med utevistelse Vid utevistelse och promenader ska minst en från de boendes plan delta Ansvarig personal beslutar om deltagandet i utevistelsen Beslutsdatum: Socialstyrelsen bedömning är att ärendet avslutas. Det allvarliga missförhållandet bedöms ha utretts i tillräcklig omfattning. Orsaker till missförhållandet är identifierade och åtgärder har vidtagits för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet. Socialstyrelsen bedömer att huvudmannen fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt gällande bestämmelser och vidtagit åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Beslutsdatum: Inget beslut är ännu inkommit. 1 0,5 0 Vardaga Ny.da Lex Maria Under 2013 gjordes totalt 10 Lex Maria-anmälningar gällande Nytidas och Vardagas verksamheter. Lex Sarah Nytida Lex Sarah-anmälningar från till Anmälan Åtgärd Beslut Anmälan Lex Maria Anmälan Lex Maria 2013 Arrendevägen i Järfälla Anmälningsdatum: Anmälare: Carema Cares kvalitetsutvecklare Dnr /2013 Boende har uppträtt hotfullt med risk för suicid. Vårdplanering med PAL inom psykiatrin Upprätta ny riksbedömning och handlingsplan i samverkan med PAL Ev. följa upp aktuell boendeform Beslutsdatum: Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsens bedömning är att det allvarliga missförhållandet har utretts i tillräcklig omfattning. Orsaker till missförhållandet har identifierats och åtgärder har vidtagits för att utan dröjsmål avhjälpa och undanröja missförhållandet. Socialstyrelsen bedömer att huvudmannen fullgjort sina skyldigheter enligt gällande bestämmelser och vidtagit åtgärder för att händelsen inte ska inträffa igen Medevi Brunn, Norrmalm LSS i Stockholms stad Anmälningsdag: Anmälare: Carema Cares kvalitetsutvecklare Dnr /210-2 Boende har uppträtt hotfullt med risk för skada för sig själv och andra Följa upprättad handlingsplan och ha regelbunden uppföljning av överenskomna åtgärder och utvärdera dessa. Beslutsdatum: Inget beslut är ännu inkommit. 1 0 Vardaga Ny3da 28 29

16 Lex Maria Nytida Lex Maria-anmälningar från till Anmälan Åtgärd Beslut Anmälan Åtgärd Beslut Lenagården i Uppsala Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr /2013 Anmälan avser självmordsförsök Hedens omvårdnadscenter Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr /2013 Säkerställa följsamheten till att uppdatera handlingsplaner gällande suicidrisk och regelbundet följa upp dessa Följa upp och säkerställa aktuell överenskommelse gällande klienternas läkemedelshantering och rutinerna för att hämta ut eventuella recept Omgående vid behov följa upp identifierade risker för suicid med uppdaterad riskbedömning och aktuell handlingsplan. Dokumentera alltid regelbunden uppföljning utifrån uppföljningsmötena gällande handlingsplan, omvårdnadsplan och genomförandeplan Beslutsdatum: Inget beslut inkommit Beslutsdatum: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar att avsluta ärendet. Vårdgivaren har i enlighet med 3 kap. 3 PSL, anmält en händelse som medfört allvarlig vårdskada, klarlagt händelseförloppet, de faktorer som påverkat det samt beskrivit vidtagna åtgärder. Mot bakgrund av detta bedömer IVO att vårdgivaren har fullgjort sin utredningsskyldighet och vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Kvarnåsens äldreboende i Årjängs Anmälningsdatum: Anmälare: Kommunalt medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr /2013 Anmälan avser felmedicinering I samband med ett extra kvalitetsråd har verksamhetschef och sjuksköterska haft en genomgång av den inträffade händelsen. Personalen har arbetat fram och presenterat förslag på förbättringsrutiner. Sjuksköterska har haft en genomgång av riktlinjer och rutiner avseende läkemedelshantering och avvikelsesystemet samt vikten av ikation och dialog i vårdarbetet. Sjuksköterskan har haft enskilda samtal med inblandade medarbetare. Delegering för berörd personal har dragits in. Uppföljning av följsamhet till lokala rutiner gällande läkemedels- och avvikelsehantering skulle genomföras av MAS under våren Händelsen används som ett lärande exempel på sjuksköterskegruppens arbetsplatsträffar. Som kompetenshöjning för samtlig personal initierades en utbildning avseende delegering i januari Vårdgivaren har upprättat en handlingsplan i syfte att förbättra läkemedels- och avvikelsehanteringen. Beslutsdatum: Socialstyrelsens beslut är att ärendet avslutas. Socialstyrelsen bedömning är att vårdgivaren utrett den anmälda händelsen i nödvändig omfattning samt vidtagit adekvata åtgärder. Lex Maria Vardaga Lex Vardaga-anmälningar från till Anmälan Åtgärd Beslut Linnégården, Östermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska Dnr / Anmälan avser kund som fallit ur sängen då medarbetare missat att dra upp den ordinerade sänggrinden. Kvinnan ådrog sig en vänstersidig höftfraktur. Få en patientsäker informationsöverföring mellan leg personal och medarbetare. Ta upp relevanta saker på Teammötena och att alla tar ansvar att föra in korrekt information i respektive plan. Beslutsdatum: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar att avsluta ärendet. IVO bedömer att den anmälda händelsen utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Sandstugans äldreboende i Botkyrka Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr /2013 Anmälan avser fall och fraktur samt brister gällande förflyttning efter fallet Nibblegårdens äldreboende i Lunds Anmälare: Kommunal medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr Anmälan avser fördröjd sjukhusvård. Hela personalgruppen har haft uppföljningsmöten för att analysera och lära av vilka skador ett fall kan ge, med tanke på förflyttningar Tjänstgörande sjuksköterska ska kontakta läkaren då det finns risk för skada när en boende har ramlat för att säkerställa ställningstagande till en eventuell förflyttning. Det kan vara svårt att bedöma eventuella uppkomna skador, då den enskilde kanske inte kan förmedla eventuell smärta Den skriftliga lokala rutinen när det gäller omhändertagande och förflyttning efter fall är efter denna händelse uppdaterad. Information och ikation med samtliga berörda Krishantering för berörda Genomgång av riskbedömningar och aktuell rutin vid team-möten Beslutsdatum: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar att avsluta ärendet. IVO bedömer att den anmälda händelsen utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Beslutsdatum: Inget beslut inkommit Sandstugans äldreboende i Botkyrka Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska Dnr / Anmälan avser kund som glidit ur rullstolen och positioneringsbältet har fastnat över halsen. Krishantering för medarbetarna Uppföljning och säkerställande av gällande arbetsprocesser och rutiner för att hantera positioneringsbälten. Upprättat nya skriftliga instruktioner för positioneringsbälten. Beslutsdatum: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar att avsluta ärendet. IVOs vill påtala vikten av att vårdgivaren tar ställning till åtgärder rörande bemanning i samband med att en patient ordinerats positioneringsbälte om positioneringsbälte av aktuell typ åter börjar användas i verksamheten. Enskede Nya Servicehus Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska Dnr / Anmälan avser självmord Information och ikation med samtliga berörda Krishantering för berörda Genomgång av riskbedömningar och aktuell rutin vid team-möten Beslutsdatum: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar att avsluta ärendet. IVO bedömer att den anmälda händelsen utretts i nödvändig omfattning. Vårdgivaren har föreslagit åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet för att minska risken att liknande händelser inträffar i verksamheten

17 Anmälan Åtgärd Beslut Rotsundastrands vård- och omsorgsboende i Sollentuna Anmälningsdatum: Anmälare: Ambeas medicinskt ansvariga sjuksköterska Dnr Anmälan avser fördröjt sjukhusvård Ullstämma servicehus i Linköpings Anmälningsdatum Anmälare: ens medicinskt ansvariga sjuksköterska Dnr /2013 Anmälan avser uteblivet läkemedel Säkerställa att tjänstgörande sjuksköterskor har kunskap om den enskildes aktuella hälsotillstånd för att kunna bedöma förändringar och vidta åtgärder. Säkerställa att hjälpmedel förskrivs innan de används. Sjuksköterska ska alltid kontaktas och informeras vid skada Patientansvarig läkare ska alltid kontaktas vid fall med skallskada Säkerställa att rapportering sker mellan olika personalkategorier i Rapport för hälso och sjukvård Säkerställa att avvikelsehanteringen sköts enligt rutin Säkerställa att preventionsbedömningar görs enligt rutin. Enskilda klagomål om fel i vården För enskilda personer som vill lyfta ett klagomål eller synpunkt finns möjligheten att lämna en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), antingen som ett enskilt klagomål eller en anmälan om fel i vården. Besluten från enskilda klagomål och anmälan om fel i vården är en viktig del i vårt förbättringsarbete. I Nytidas och Vardagas ledningssystem finns en Enskilda klagomål/anmälan om fel i vården IVO 2013 Beslutsdatum: Inget beslut inkommit Information och ikation Beslutsdatum: Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut är att ärendet avslutas. IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sina skyldigheter att utreda händelsen i nödvändig omfattning och vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög kvalitet tydlig process för synpunkter och klagomål som lämnas till verksamheterna. Dessutom finns möjligheten att kontakta vår Kundombudsman för att få hjälp kring synpunkter och klagomål. Bilagt redovisas samtliga, för tillgängliga, Enskilda klagomål och Anmälan om fel i vården, för våra ca 350 verksamheter under Enskilda klagomål/anmälan om fel i vården IVO 2013 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om klagomål och anmälan om fel i vården inom Nytida Beslut från Inspektionen om vård och omsorg om klagomål och anmälan om fel i vården till Anmälan Klagomål Beslut Lötgatans gruppboende, LSS i Söderköpings HVB Tellus PUT i Norrköpings Klagomål Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsens beslut är att avsluta ärendet. Socialstyrelsen bedömer att verksamheten genom sina rutiner avseende denna händelse har arbetat med att säkra verksamhetens kvalitet och för att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Genom det systematiska förbättringsarbetet har utvecklingsområden identifierats och utvecklingsarbete påbörjas. Uppföljning av förbättringsarbete planeras ske. Klagomål från personal Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen beslut är att ärendet avslutas. Socialstyrelsen överlämnar klagomålet till huvudmannen för bedömning av vidare handläggning. Hanteringen av klagomålet kommer att följas upp inom ramen för den löpande inspektionen. Annebergs gruppbostad Anmälan Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar att Nytida AB ska vidta följande åtgärder gällande Annebergs gruppbostad: - Säkerställ att inkomna klagomål och synpunkter tas emot och utreds och att åtgärder vidtas för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast den 25 april Korttidshemmet VIP i Solna stad Grännäs strand i Valdemarsviks Drevviken Klagomål Beslutsdatum: Delbeslut Dnr: /2013 IVOs beslut är att Korttidshemmet VIP ska inkomma med kompletteringar senast den 26 juli Anmälan om fel i vården. Enskilt klagomål som följs upp av IVO vid tillsyn den 12 november 2013 Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömer, av inkomna handlingar, att patientens Haldolbehandling har skötts på ett adekvat sätt av ansvarig läkare. Beslutsdatum: Dnr: /2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bedömer att ärendet avslutas. Lenagården i Vattholma Enskilt klagomål Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit Dnr: /2013 Norrmalms personlig Assistans Enskilt klagomål Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit Dnr: /2013 Gränsvägens i Tyresö Enskilt klagomål Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit Dnr: / Vardaga Ny/da 32 33

18 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om klagomål och anmälan om fel i vården inom Vardaga Beslut från Inspektionen om vård och omsorg om klagomål och anmälan om fel i vården till Anmälan Klagomål Beslut Hemmet för Gamla i Skarpnäck, Stockholms stad Kvarnbackens äldreboende i Linköpings Lotsens äldreboende i Göteborgs Tellusvägen i Växjö Lomma säbo och Lomma vårdcentral i Lomma Nymilens vård- och omsorgsboende i Bromma Lillsjögårdens äldreboende i Uppsala Brålanda äldreboende i Brålanda Hemmet för Gamla i Skarpnäck, Stockholms stad Lussebäcksgården i Helsingborgs Anmälan om brister i omsorgen Klagomål gällande bristfällig omvårdnad Klagomål Anmälan om fel i vården enligt 7 kap. 20 patientsäkerhetslagen (2010:659) Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsens beslut är att avsluta ärendet. Socialstyrelsens bedömning är att socialstyrelsen har funnit att uppgifterna i huvudmannens yttrande och den enskildes genomförandeplan är olika. Enligt huvudmannen har verksamheten brustit i tillsynen av den enskilde och händelsen har handlagts i verksamhetens avvikelsesystem. Socialstyrelsen utgår därför från att huvudmannen utreder orsaken till varför uppgifterna som lämnats i yttrandet inte överensstämmer med dokumentationen och vidtar åtgärder för att utveckla genomförandeplanerna. Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit Dnr: /2013 Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit Dnr: /2012 Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit Dnr: /2013 Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Dnr: /2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorg) beslutar att ärendet avslutas. IVO ser inga skäl att rikta kritik mot berörd hälso- och sjukvårdspersonal eller verksamhet. Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit Dnr: /2013 Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Dnr: /2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorg) beslutar att ärendet avslutas. IVO ger verksamheten viss kritik. Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Dnr: /2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorg) beslutar att ärendet avslutas. IVO ser inga skäl att rikta kritik mot berörd hälso- och sjukvårdspersonal eller verksamhet.ivo påtalar vikten av information till patient och närstående. Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Dnr: /2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorg) beslutar att ärendet avslutas. Ovanstående brist är inte av sådan karaktär att det finns skäl för IVO att rikta kritik. IVO utgår ifrån att vårdgivaren säkerställer att samtlig personal, även timanställda, arbetar i enlighet med verksamhetens processer och rutiner för rapportering av avvikelser och missförhållanden. Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit Dnr: /2013 Linnégården i Stockholms stad Enskilt klagomål Beslutsdatum: Dnr: /2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bedömer att huvudmannen har utrett händelsen enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Händelsen har utretts enligt lex Sarah och åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande missförhållanden eller risker för missförhållanden ska inträffa igen. IVO finner därför inte skäl att utreda ärendet vidare. Ärendet ska därför avslutas. Vendelsögården i Haninge Anmälan om fel i vården Beslutsdatum: Inget beslut har ännu inkommit Dnr: / Externa tillsyner Från den 1 juni 2013 har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit över ansvaret för tillsyn från Socialstyrelsen. Det är en positiv utveckling då det blir en ökad tydlighet kring tillsyner och beslut vilket är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. IVO verksamhetstillsyner 2013 Socialstyrelsen och IVO har under 2013 genomfört 23 tillsyner i våra verksamheter. Bilagt redovisas samtliga, för tillgängliga, externa tillsyner från IVO, för våra ca 350 verksamheter under Beslut från Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) verksamhetstillsyner i Nytida Beslut från Inspektionen för vård och omsorgs verksamhetstillsyner från till Anmälan Tillsyn enligt lagrum Beslut Fyrens HVB-hem i Backe, Strömsunds Sörgårdens barn- och ungdomsboende enligt LSS i Vällingby, Stockholms stad Tillsyn enligt 3 kap. 19 socialtjänstförordningen (2001:937) den 27 februari Tillsyn enligt 9 8 (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade den 21 februari Wiboms VIP i Solna stad Tillsyn enligt 26 d (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade den 20 februari Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar att Carema Care ska vidta följande åtgärder: Säkerställa att det finns en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Carema Care ska senast den 1 oktober 2013, till Inspektionen för vård och omsorg, redovisa de åtgärder man vidtagit för att uppfylla ovanstående krav. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen beslutar att avsluta ärendet. Socialstyrelsen bedömer att verksamheten följer gällande tillstånd då entreprenadavtalet förlängts. Rutiner för registerkontroll har förtydligats för att säkerställa att lagen om registerkontroll följts. Beslutsdatum: Beslut har ännu inte inkommit. Dnr: /

19 36 Anmälan Tillsyn enligt lagrum Beslut Dungens boende för särskild service för barn och ungdomar i Stockholms stad Tillsyn enligt 11 förordningen (1993:1090) om stöd och service för vissa funktionshindrade den 25 februari Beslutsdatum: Dnr: /2013 Beslut Huvudmannen ska vidta följande åtgärder Säkerställa att den som förestår verksamheten är godkänd av IVO att förestå verksamheten enligt beviljat tillstånd. Säkerställa att det finns den personal som behövs för att ett gott stöd, en god service och omvårdnad kan ges. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen för vård och omsorg senast den 12 december IVO bedömer att relevanta åtgärder har vidtagits. Asp-center i Boden Oanmäld tillsyn enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen den 7 mars 2013 Beslutsdatum: Beslut har ännu inte inkommit. Dnr: Anemon i Lund Tillsyn enligt 25 LSS för tillsyn av assistansanordnare, den 15 april Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen har mot bakgrund av inhämtad information inte funnit några brister i de delar som tillsynen avser. HVB PUT, Tellus i Norrköping Oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Carema Tellus i Norrköpings den 16 mars Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömning är att mot bakgrund av den inhämtade informationen, att verksamheten uppfyller lagstiftningen i de delar som tillsynen avser. Tullinge PUT i Botkyrka Oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Carema Tullinge i Botkyrka den 13 mars Beslutsdatum: Dnr: /2013 Socialstyrelsen avslutar ärendet. Socialstyrelsen bedömer, mot bakgrund av inhämtad information, att verksamheten inte brister i de delar som tillsynen avser. HVB PUT, Tellus i Norrköping Föranmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Carema Tellus i Norrköping den 15 maj Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO har, mot bakgrund av inhämtad information, inte funnit några brister i de delar som tillsynen avser. Provita behandlingshem i Malmö Föranmäld tillsyn enligt 7 kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL, den 8 augusti Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. Nattsländan i Bunkeflo Oanmäld tillsyn enligt 13 kap. 6 socialtjänstlagen (2001:453) Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO kan konstatera att på Nattsländan finns ett system för att hantera avvikelser och Lex Sarah. Tullinge PUT i Botkyrka Föranmäld tillsyn enligt 3 kap. 19 socialtjänstförordningen (2001:937), den 3 oktober Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO bedömer, mot bakgrund av inhämtad information, att verksamheten inte brister i de delar som tillsynen avser. IVO bedömer att verksamheten bedrivs enligt tillståndet i fråga om föreståndare, målgrupp och lokaler. 37

20 Anmälan Tillsyn enligt lagrum Beslut Skarpnäck Care i Stockholms stad Mogården Asp-center i Boden Dungen Wiboms VIP i Solna Stad Sörgårdens barn- och ungdomsboende enligt LSS i Vällingby, Stockholms stad Furuviken i Markaryds Fyrens HVB i Strömsunds Föranmäld tillsyn enligt 13 kap. 2-3 socialtjänstlagen (2001:453) Föranmäld tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (2011:453) enligt 7 kap. 1 1 st. 3 p. SoL. Föranmäld tillsyn avseende hantering av synpunkter och klagomål samt rapportering av missförhållanden. Oanmäld tillsyn Oanmäld tillsyn Oanmäld inspektion Föranmäld tillsyn Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet, utan kritik. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVOs bedömning är att verksamheten vid Mogården följer givet tillstånd i de delar tillsynen omfattar. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVOs bedömning är att verksamheten bedrivs enligt tillståndet i fråga om föreståndare, målgrupp och lokaler. IVO bedömer även, mot bakgrund av inhämtad information, att verksamheten inte brister i de delar som tillsynen avser. Beslutsdatum: Dnr: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO bedömer utifrån den information som framkommit vid tillsynen att huvudmannen bör se över sitt system för hantering av klagomål och synpunkter samt säkerställa att personalen är informerad om det. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO anser utifrån den information som framkommit i samband med tillsynen bör huvudmannen försäkra sig om att all personal har kännedom om huvudmannens system för hantering av synpunkter och klagomål. Huvudmannen bör vidare försäkra sig om att all personal har kännedom om vikten av att dokumentera och att det finns tid avsatt för att dokumentera i anslutning till personalens arbetspass. Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO har mot bakgrund av inhämtad information, inte funnit några brister i de delar som tillsynen avser. Beslutsdatum: Slutligt beslut är ännu inte inkommet. Dnr: /2013 Tillsyn Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. IVO bedömer, mot bakgrund av inhämtad information, att verksamheten i övrigt uppfyller gällande lagstiftning i de delar tillsynen avser. Lenagården i Vattholma Tillsyn Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. Beslut från Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) verksamhetstillsyner i Vardaga Beslut från Inspektionen för vård och omsorgs verksamhetstillsyner från till Anmälan Tillsyn enligt lagrum Beslut Björkbacken i Åtvidaberg Oanmäld tillsyn enligt 13 kap. 6 socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659) den 27 februari Furans äldreboende i Täby Strandhemmet i Malmö Oanmäld nattillsyn Oanmäld tillsyn enligt 13 kap. 6 socialtjänstlagen (2001:453) Beslutsdatum: Beslut har ännu inte inkommit. Dnr: /2013 Socialstyrelsen beslut är att ärendet avslutas. Tillsynen visar att det finns personal med utbildning och kompetens samt att de äldre har inflytande över den dagliga omsorgen och kan bestämma över hur och när insatserna ges. Det finns också möjlighet att ge de boende en meningsfull tillvaro. Vid tillsynen framkom att personalen har god kännedom om sin rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah. Socialstyrelsen vill dock uppmärksamma huvudmannen på vikten av att informationen om rapporteringsskyldigheten bör ges muntligt och skriftligt minst en gång per år. Beslutsdatum: Beslut har ännu inte inkommit. Dnr: 8.5- Beslutsdatum: Dnr: /2013 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. Ingen kritk

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q1 2013 1. Förord Carema Care har alltid arbetat med öppenhet och transparens i

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Att arbeta med utveckling av kvalitet, inom vård och omsorg, betyder att vi utifrån vår värdegrund arbetar systematiskt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga

Kvalitetsbokslut för Nytida och Vardaga Kvalitetsbokslut Nytida och Kvalitetsbokslut för Nytida och Kvalitet inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Kvalitetsbokslut Nytida och Ett prioriterat mål för kvalitetsarbetet handlar om hur vi kan

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 för Nytidas och Vardagas verksamheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Kvalitetsbokslut 2014 för Nytidas och Vardagas verksamheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. Kvalitetsbokslut 2014 för Nytidas och Vardagas verksamheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorg. 3 Systematiskt kvalitetsarbete i alla processer, nytänkande och framåtanda Sedan 2011 har Nytida och

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

En värdig äldreomsorg?

En värdig äldreomsorg? En värdig äldreomsorg? Äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen november 2011 En värdig äldreomsorg? En undersökning om äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen Inledning Ingen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida

Kvalitetsbokslut för Vardaga och Nytida Kvalitetsbokslut och Nytida Kvalitetsbokslut för och Nytida Kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Ytterligare ett kvartal har passerat med fullt fokus på kvalitet och ständiga förbättringar.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för 2015-03-04 Patientsäkerhetsberättelse för Trehörna Omsorger AB År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem 2015-01-25 Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Ann-Charlotte Nordmark Verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Datum och ansvarig för innehållet 20150208 Solweig Palm /VC Lisbeth Zätterberg /SSK Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg 1 Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Vardaga Särskilda boenden Kvalitetsdeklaration för 2016 Att arbeta med kvalitet är en självklarhet

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Region daglig verksamhet Stockholm Joakim Lavesson Regionchef 010-130 35 25 joakim.lavesson@frosunda.se Frösunda Omsorg Frösundas resa startade 1994 med en liten

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Dnr HN 2009/0150 2009-04-22 1(6) Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Bakgrund Lex Sarah anmälan gjordes av Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid hemvårdsnämnden under hösten 2008 angående missförhållanden

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett.

Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Omsorg för högsta livskvalitet. Oavsett. Välkommen! Eva Ingemarsdotri Affärsområdeschef 010-130 57 10 eva.ingemarsdotri@frosunda.se Frösunda Omsorg Frösundas resa startade 1994 med en liten verksamhet

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-21 Lena Bölander Verksamhetschef Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda Datum och ansvarig för innehållet 2014-12-31 Kristina Anjou Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2015 för Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende

Verksamhetsberättelsen 2015 för Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Verksamhetsberättelse Sida 1 (8) Handläggare Petra Nilsson Telefon: 08-508 23 770 Verksamhetsberättelsen 2015 för Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Verksamhetsövergång

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Herrgårdsvägens gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer